AMMATTIKORKEAKOULUN JA YLIOPISTON VERTAILUA PUHUTTUJEN JA VIITTOMAKIELTEN TULKKIKOULUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULUN JA YLIOPISTON VERTAILUA PUHUTTUJEN JA VIITTOMAKIELTEN TULKKIKOULUTUS"

Transkriptio

1 AMMATTIKORKEAKOULUN JA YLIOPISTON VERTAILUA PUHUTTUJEN JA VIITTOMAKIELTEN TULKKIKOULUTUS Liisa Halkosaari Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK)

2 ABSTRACT Halkosaari, Liisa Comparison of University and Polytechnic Interpreter Training Programmes for Signed and Spoken language Autumn pages. 3 appendices. Diaconia Polytechnic, Turku Unit Degree Programme in Sign Language Interpretation, Sign Language Interpreter The aim of the study was to find differences and similarities between interpreter training programmes of spoken and signed languages, in polytechnics and universities. The data was collected from two documents, studying guidebooks of Diaconia Polytechnic and the Faculty of Humanities in Tampere University. Additional information was given by training instructors via interviews. The data in guidebooks was categorised and analysed. The data of other sign language interpreter programmes in Europe and interpreter programmes in spoken language in Finland was collected with an query. The main results found in the comparison of the two training programmes were that there is a considerably greater amount of information of the interpreter profession in Diaconia Polytechnic than in Tampere University, with the ratio of 13:1. The Diaconia Polytechnic also has more practical training of interpreting and translating. However, the Tampere University offers more studies in the theories of translating and interpreting, with the ratio of 10:1, and considerably more studies in research as well as in written and spoken communication. It was found that the interpreter training programmes of spoken languages also have to improve the language skills of the students before the teaching of interpreting can be commenced. The model of teaching interpreting in training programmes of spoken languages is mostly self-evolved while the programmes of signed languages have cooperated internationally. Keywords: sign language interpreting; interpreter training; translator training programme; institutions of higher education; polytechnics; comparative research Stored at Diaconia Polytechnic, Turku Unit

3 TIIVISTELMÄ Halkosaari, Liisa. Ammattikorkeakoulun ja yliopiston vertailua puhuttujen ja viittomakielten tulkkikoulutus Syksy sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma, viittomakielentulkki (AMK) Opinnäytetyön tarkoitus oli löytää erilaisuuksia ja samanlaisuuksia tulkkikoulutuksista ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa, sekä esittää ideoita viittomakielentulkkikoulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksessa keskityttiin kahteen koulutukseen, Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielentulkin koulutusohjelmaan ja Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan kieli- ja käännöstieteiden laitoksen käännöstieteen yksikön tulkkausviestinnän linjaan. Aineistona käytettiin koulutusohjelmien opinto-oppaita, kouluttajien haastatteluja sekä kyselyä. Opinto-oppaista saatu tieto luokiteltiin, jotta koulutusohjelmia voisi verrata. Opintojen sisällön jäsentäminen eri luokkiin vaati tarkempia tietoja, joita antoivat kouluttajat. Yleisistä eroista viittomakielten ja puhuttujen kielten tulkkikoulutusten osalta saatiin tietoa sähköpostikyselyllä suomalaisista puhuttujen kielten tulkkikoulutuksista ja eurooppalaisista viittomakielen tulkkikoulutuksista. Tärkeimpiä tuloksia vertailussa oli, että ammattikorkeakoulussa opiskellaan tulkin ammattiin liittyviä asioita yli kymmenkertainen määrä, sekä harjoitellaan käytännön tulkkausta 1,5 kertaa enemmän. Yliopisto taas tarjoaa kääntämisen ja tulkkauksen teoriaopintoja 10 kertaa enemmän, sekä selvästi enemmän tutkimusopintoja, puhe- ja kirjoitusviestintäopintoja. Yleisesti sekä puhuttujen että viittomakielten tulkkikoulutuksissa ei aloiteta tulkkauksen opettamista heti, vaan ensin parannellaan kielitaitoja. Puhuttujen kielten tulkkikoulutukset ovat usein itse kehittäneet tulkkauksen opetuksen käytännöt, kun taas viittomakielten tulkkikoulutukset tekevät kansainvälistä yhteistyötä oikean opetusmallin löytämiseen. Asiasanat: viittomakielen tulkkaus; tulkkikoulutus; korkea-asteen koulutus; ammattikorkeakoulut; kääntäjänkoulutuslaitokset; vertaileva tutkimus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön kirjasto

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT Käsitteitä Aiempia tutkimuksia TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN KULKU Koulutusohjelmien opintojen luokittelu Kysely tulkkauksen opetuksen aloittamisesta TULKKIKOULUTUKSEN HISTORIAA Puhuttujen kielten tulkkikoulutus Viittomakielentulkkikoulutus TULKKAUKSEN OPISKELU TAMPEREEN YLIOPISTOSSA Käännöstieteen yksikössä suoritettavat tutkinnot Suomalais-saksalaisen käännösviestinnän opinnot Täydennysopinnot Perusopinnot Aineopinnot Syventävät opinnot Muut opinnot TULKKAUKSEN OPISKELU DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Yleistä Diakonia-ammattikorkeakoulusta Viittomakielentulkin koulutusohjelma Perusopinnot Ammattiopinnot Viittomakieli Puhe- ja kirjoitusviestintä Kääntäminen ja tulkkaus Muuttuva ammattikäytäntö Työpaikkaopinnot ja harjoittelu Vaihtoehtoiset ammattiopinnot... 33

5 6.5 Opinnäytetyö Vapaasti valittavat opinnot MUITA TULKKIKOULUTUKSIA Puhuttujen kielten tulkkikoulutus Suomessa Viittomakielten tulkkikoulutus Euroopassa Eurooppalaisen tulkkijärjestön kanta TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI Tulkkikoulutusten historian vaikutus Diakin ja TaY:n koulutuksiin Tulkkikoulutus ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa Puheviestintä Kirjallinen viestintä Kulttuuriopinnot Tulkin ammatti Kääntämisen ja tulkkauksen teoriaopinnot Kääntämisen ja tulkkauksen käytännön opinnot Tutkimusopinnot Kieliopinnot Luokittelun ulkopuolelle jäävät opinnot Opintojen jakautuminen Viittomakielten ja puhuttujen kielten tulkkikoulutukset Euroopassa ja Suomessa Miten tulkkauksen opetus aloitetaan? Opetuksen malli Mallin toimivuus ja tulevaisuus Opiskelijoiden palaute Huomioita Hypoteesien vastaukset POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

6 Liite 1 Kysely suomeksi Liite 2 Kysely englanniksi Liite 3 Taulukko luokittelusta

7 1 JOHDANTO Viittomakielen tulkkikoulutus ammattikorkeakoulussa on Suomessa vielä nuorta, eikä koulutuksesta ole tehty juurikaan tutkimuksia. Minua kiinnosti sellaisen tutkimuksen tekeminen ja halusin ryhtyä selvittämään mahdollisuuksia kehittää tulkkikoulutusta. Minua kiinnosti erityisesti se, mikä oikeastaan erottaa viittomakielentulkkien koulutuksen puhuttujen kielten tulkkien koulutuksesta, ja mitä etuja tai haittoja on siitä, että koulutus järjestetään ammattikorkeakoulussa eikä yliopistossa. Heti aluksi totesin, etteivät resurssini riitä koko koulutuskentän analysoimiseen, joten päätin keskittyä kahteen koulutukseen, ja vertailla niitä syvemmin. Tämän vertailun tulokset antoivat enimmäkseen tietoa ammattikorkeakoulun ja yliopiston eroista. Päätin myös muutamalla kysymyksellä selvittää tietoja muistakin tulkkikoulutuksista, jotta viitottujen ja puhuttujen kielten aiheuttamat erot tulkkikoulutuksissa tulisivat ilmi. Luku 2 käsittelee tutkimuksen lähtökohtia, jotta lukija saisi heti aluksi kuvan käytetyistä käsitteistä ja siitä, miltä pohjalta työni on lähtenyt käyntiin. Luku 3 selvittää tutkimuksen kulun ja esittelee käytetyt menetelmät ja aineistot. Luvussa 4 käydään läpi tulkkikoulutusten historiaa, koska se on ilman muuta vaikuttava tekijä koulutusten nykytilaan. Luvut 5 ja 6 esittelevät kaksi koulutusohjelmaa tarkkoine sisältöineen, luvussa 7 taas käsitellään lyhyehkösti muita tutkimuksessa mukana olleita tulkkikoulutuksia, joista vastattiin muutamiin kysymyksiin. Tulokset ja niiden analysointi eli luku 8 purkaa auki edellisten lukujen esittämät tiedot, pohtii syitä ja seurauksia. Toivon että tutkimus voi toimia jonkinlaisena pohjana viittomakielen tulkkikoulutuksen kehittämiselle, ja että se antaa hyödyllistä tietoa ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintojen vahvuuksista ja heikkouksista tulkkauksen alalla.

8 7 2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää viittomakielen tulkkikoulutuksen ja puhuttujen kielten tulkkikoulutuksen eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä tulkkikoulutusten eroja ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Jälkimmäistä varten valitsin lähempään tarkasteluun kaksi koulutusta, Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielentulkin koulutusohjelman ja Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan kieli- ja käännöstieteiden laitoksen käännöstieteen yksikön saksan kielen tulkkausviestinnän linjan. Yleisiä eroja viittomakielen ja puhuttujen kielten tulkkikoulutuksista selvitin suomalaisten yliopistojen tulkkikoulutusten sekä suomalaisten ja eurooppalaisten viittomakielten tulkkikoulutusten perusteella. Kyseisissä koulutuksissa keskityin tulkkauksen opetuksen alkuvaiheisiin, jotta aihe ei laajenisi liikaa. Tutkimuksen työstämisen alkuvaiheessa mieleen nousi pohdittavia kysymyksiä, jotka esitetään tässä hypoteesien muodossa: 1. Yliopistossa on enemmän teoriaopetusta ja ammattikorkeakoulussa harjoitellaan käytännössä. 2. Viittomakielen tulkkikoulutuksissa opetetaan vain vähän teoriaa tulkkauksesta. 3. Puhuttujen kielten tulkkikoulutuksissa opetetaan tulkkauksesta ensin paljon teoriaa, sitten vasta tulevat käytännön harjoitukset. 4. Puhuttujen kielten tulkkikoulutuksessa opiskelevat osaavat kielen jo aloittaessaan niin hyvin, että tulkkauksen opetus voidaan aloittaa heti. 2.1 Käsitteitä Simultaanitulkkaus tarkoittaa samanaikaisesti tapahtuvaa tulkkausta, jolloin puhutuissa kielissä puhuja ja tulkki siis puhuvat yhtä aikaa päällekkäin. Tulkki voi olla erillisessä tulkkauskopissa, tai jos asiakkaita on vähän, tulkki voi olla lähellä

9 8 asiakasta ja tulkata kuiskaten. Simultaanitulkkaus säästää aikaa, mutta vaatii simultaanitekniikan hallinnan. (Hietanen 2001, 286.) Konsekutiivitulkkaus eli peräkkäistulkkaus puolestaan tapahtuu vuorotellen. Puhuja esittää ensin jonkin ajatuskokonaisuuden, jonka pituus voi vaihdella muutamasta sanasta usean minuutin puheenvuoroon. Tämän jälkeen tulkki tulkkaa puhejakson. Konsekutiivitulkkaus edellyttää hyvää muistia ja muistiinpanotekniikkaa. (Hietanen 2001, 287.) Yksikielinen tulkkausharjoitus on kuullun toistamista jälkikäteen samalla kielellä. Shadowing-menetelmällä taas tarkoitetaan puheen toistoa sanasta sanaan heti, puheen päälle. (Vuorikoski 2001, 332.) Työkielillä tarkoitetaan kieliä, joilla kääntäjän tai tulkki työskentelee. A-työkieli oli tulkin parhaiten osaama kieli, yleensä äidinkieli, jota käytetään sekä lähde- että kohdekielenä. B-työkieli on vieras kieli, jota tulkki osaa niin hyvin, että voi käyttää sitä myös kohdekielenä. C-työkieli on vieras kieli, jota tulkki osaa niin hyvin, että voi käyttää sitä lähdekielenä. (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 2002, 82.) 2.2 Aiempia tutkimuksia Tutkimuksen taustatietoa etsittäessä ei löytynyt montakaan tutkimusta tulkkikoulutuksesta. Peltosen vuonna 1998 tekemä tutkielma selvittää suomalaisten tulkkikoulutusten (mm. viittomakielentulkki, konferenssitulkki, asioimistulkki) opintojen sisältöä. Tutkimuksen mukaan koulutusten perustavoite on sama, hyvän tulkkaustaidon saavuttaminen, mutta koulutukset ovat jokseenkin erilaisia. Viittomakielentulkin koulutus on ainoa, johon ei vaadita B-työkielen kielitaitoa, mutta siellä kuitenkin aloitetaan muihin verrattuna aikaisin vieraalle kielelle tulkkaaminen.

10 9 Tietoja viittomakielen tulkkikoulutuksista eri puolilla Eurooppaa ovat selvittäneet Savonsalmi ja Tuomaala vuonna 1994 tehdyssä tutkielmassa Viittomakielentulkkien koulutus ja työnkuva Euroopassa vuonna Tutkimuksen mukaan viittomakielen tulkkikoulutuksen vanhimmat perinteet löytyvät Ruotsista ja Norjasta, Euroopassa koulutus on yleensä alkanut luvulla, useissa maissa kuitenkin vasta 1990-luvulla. Vuonna 2000 tehdyssä pro gradu -tutkielmassa Saksan kielen kääntämisen opinnot Suomen eri yliopistoissa Ollikainen selvittää koulutusten taustaa ja nykytilaa. Tutkimuksen mukaan koulutuksissa on säilynyt tietty runko. Muutamat opinnot ovat pysyneet samoina kaikissa yliopistoissa, vaikka muutoksia on tapahtunut. Näitä opintoja ovat muun muassa kääntämisen ja tulkkauksen teoria, käännöskurssit molempiin kieliin päin sekä erikoisalojen, kuten tekniikan tai lääketieteen opinnot. Seppälän vuonna 2001 Turun yliopistossa tekemä pro gradu -tutkielma kertoo opiskelijoiden mielipiteitä saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintojen kehittämisestä. Tutkimuksen mukaan opinnot vastaavat enimmäkseen opiskelijoiden toiveita. Opiskelijat kehittäisivät koulutusta muun muassa lisäämällä kirjatenttimahdollisuuksia, tietoutta käytännön työelämästä sekä vuorovaikutusta opinnäytetyön prosessissa. Colonomos on nimi, joka nousi esiin tulkkauksen opetuksen teorioiden yhteydessä. Betty Colonomos on amerikkalainen tulkkikouluttaja, joka on kehittänyt laajasti käytetyn mallin tulkkauksen opetusprosessiin ja konsultoinut lingvistiikan ja kulttuuriin liittyvien asioiden asiantuntijana kuurojen yhteisöä koskevissa asioissa. (Colonomos Biography. Northeastern University Interpreter Education Project, www-sivut )

11 10 3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN KULKU Tutkimuksessani käytin kolmea eri menetelmää. Diakonia-ammatti-korkeakoulun ja Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan opinto-oppaat sekä kouluttajien haastattelut toimivat aineistonani ensimmäisessä osassa, sähköpostikyselyt eurooppalaisille ja suomalaisille tulkkikoulutuksille toisessa. 3.1 Koulutusohjelmien opintojen luokittelu Koulutusohjelmien opinto-oppaita (Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopiston humanistinen tiedekunta) käytin dokumentteina, joita havainnoin strukturoidusti. Yleensä havainnointitutkimus tehdään elävää, aitoa tilannetta havainnoimalla, mutta itse käytin painettuja dokumentteja, jotka luokitellaan avoimeksi julkaistuksi aineistoksi. (Anttila, www-dokumentti ) Eli käytännössä luokittelin opinto-oppaista saatavat tiedot koulutusohjelmien sisällöstä uuteen muotoon, jolloin niiden vertailu oli mahdollista. Luokittelua varten sain tarvittaessa lisätietoa opintoviikkojen sisällöstä kouluttajilta. Luokittelun kategoriat ovat puheviestintä, kirjallinen viestintä, kulttuuriopinnot, tulkin ammattiin liittyvät opinnot, kääntämisen ja tulkkauksen teoria, kääntämisen ja tulkkauksen käytäntö, tutkimusopinnot, kieliopinnot ja muut opinnot, jotka eivät sopineet yhteenkään luokkaan. (ks. liite 3. Taulukko luokittelusta) 3.2 Kysely tulkkauksen opetuksen aloittamisesta Muista viittomakielten ja puhuttujen kielten tulkkikoulutuksista päätin hakea tietoa kyselyllä, jotka tehtiin sähköpostitse. Koska viittomakielentulkin koulutusta ei Suomessa järjestetä kuin kahdessa ammattikorkeakoulussa, otin kyselyyn mukaan eurooppalaisia viittomakielen tulkkikoulutusta järjestäviä oppilaitoksia.

12 11 Sähköpostikyselyn suomenkielinen versio lähetettiin kahdeksaan osoitteeseen ja englanninkielinen viiteen osoitteeseen. Suomessa kysymykset lähetettiin Tampereen, Turun, Helsingin, Joensuun ja Vaasan yliopistoihin kääntämisen ja tulkkauksen laitoksille sekä ammattikorkeakoulujen viittomakielen tulkkikoulutuksiin Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikköön ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion ja Helsingin yksiköihin. Englanninkielinen sähköposti lähetettiin eurooppalaisiin viittomakielen tulkkikoulutuspaikkoihin: Bristolin ja Lancashiren yliopistoihin Isoon-Britanniaan, Utrechtin yliopistoon Hollantiin, Kööpenhaminan yliopistoon Tanskaan sekä Örebron yliopistoon Ruotsiin. Otantaan vaikutti yhteystietojen löytyminen, sekä se, etten halunnut saada koko Euroopan viittomakielten tulkkikoulutuksia kattavaa tutkimusta, vaan ainoastaan perustietoja siitä, miten muualla toimitaan. Yhteystiedot sain suoraan ohjaajaltani Kaarina Hietaselta sekä tulkkikouluttaja Raija Roslöfiltä, joten toivoin vastausprosentin olevan suurempi, kuin jos kyselyt olisi lähetetty satunnaisesti jollekulle koulutuspaikkaan. Koska en voinut selvittää kyselyllä koko opetuksen sisältöä, päätin ohjaajani Ulla Veitosen kanssa keskusteltuani keskittyä tulkkaamisen opettamiseen koulutuksen alussa. Sähköpostissa kysyin, miten kyseisessä koulutuksessa aloitetaan tulkkaamisen opetus, tapahtuuko se teorian vai käytännön kautta. Kysyin, mihin aloitustapa perustuu, miten se toimii käytännössä, ja millaista palautetta opiskelijat ovat siitä antaneet. (Liite 1. Kyselykirje englanniksi ja liite 2. Kyselykirje suomeksi.)

13 12 4 TULKKIKOULUTUKSEN HISTORIAA Tulkkikoulutuksen historialla on suuri vaikutus koulutusten nykytilanteeseen ja mahdolliseen erilaisuuteen. Vaikka tulkkauksen merkitys - tarve kommunikoida jonkun vieraskielisen kanssa - on sama kuulevilla ja kuuroilla, koulutuksilla on kuitenkin eri lähtökohdat. Ennen varsinaisen koulutuksen alkua viittomakieltä ovat tulkanneet hyväntahtoiset lähimmäiset, puhuttuja kieliä poliitikot ja diplomaatit (Peltonen 1998, 3; Sunnari 1995, 63). 4.1 Puhuttujen kielten tulkkikoulutus Tulkeiksi ovat läpi historian ajautuneet ne, jotka taitavat kaksi tai monta kieltä ja kulttuuria. Poliitikot, diplomaatit ja lehtimiehet toimivat tulkkeina, kun maailmansotien melskeessä käytiin neuvotteluja valtioiden kesken. Samoihin aikoihin tulkkien ammatti alkoi vakiintua ja sen arvostus nousta (Saresvuo & Ojanen 1988, 52). Tulkkeja on tarvittu aina, mutta kansainväliset suhteet vaativat erityisen paljon ja erityisen laadukasta tulkkausta. Niinpä Suomessakin todettiin tulkkikoulutuksen tarve, ja ensimmäiset koulutukset aloittivat toimintansa: Vuonna 1966 perustettiin Suomen ensimmäiset kieli-instituutit Turkuun ja Tampereelle. Savonlinnaan perustettiin kieli-instituutti vuonna 1968 ja Kouvolaan vuonna Viimeksi mainittuna vuonna koulutus sai yhden lisävuoden alkuperäisten kahden lisäksi. (Kieli-instituuttien valvontalautakunnan mietintö 1977, 7; Sunnari 1995, 63.) Kieli-instituuteista valmistui diplomikielenkääntäjiä, jotka olivat kieli-, käännös-, ja tulkkausopintojen lisäksi opiskelleet vähintään yhden erikoisalan, esim. tekniikan tai lääketieteen alkeet. Opetuksessa oli keskeisellä sijalla puhe- ja käännösharjoitukset, tulkkaus- ja tyyliharjoitukset, käännösseminaarit, käännösnäytteiden ja kirjoitelmien laatiminen, teoriaopinnot sekä kielistudioharjoitukset. (Kieli-instituuttien valvontalautakunnan mietintö 1977, 8.)

14 13 Valtioneuvosto velvoitti kuitenkin 1970-luvun lopulla kieli-instituutit sijoittumaan joko korkea- tai keskiasteelle, koska silloisen koulutuksen asema oli epäselvä ja valmistuneilla oli korkeakoulututkinnon saaneisiin verrattuna heikompi asema työmarkkinoilla. Valtioneuvoston valvontalautakunta totesi, että koska tulkeilla tulee olla hyvä yleissivistys ja kielitaito, jotka hankitaan yleensä juuri keskiasteella, tuli opetus järjestää korkea-asteella. Kieli-instituutit sijoitettiin lähimpien yliopistojen (ks. 7.1 Puhuttujen kielten tulkkikoulutus Suomessa) yhteyteen vuonna 1981, ja koulutus piteni maisteritutkinnon 160 opintoviikkoon. Koska tulkkauksesta tuli akateeminen oppiaine, perusammattitaidon lisäksi tulkit saivat koulutuksessa myös valmiuden alan tieteelliseen tutkimukseen (Saresvuo & Ojanen 1988, 54; Kieli-instituuttien valvontalautakunnan mietintö 1977, ) Opinnot ovat yliopistohistoriansa aikana muotoutuneet monin tavoin. Aluksi opinnot jakautuivat laajoihin aineopintoihin, jotka oli jaettu kolmeen opintokokonaisuuteen, ja syventäviin opintoihin. Nykyinen malli on perus-, aine- ja syventävät opinnot. Alun perin aineopinnot olivat laajemmat, mutta niitä karsittiin 1990-luvulla, koska opintoja haluttiin tiivistää ja valmistumista nopeuttaa. (Ollikainen 2000, 65.) 4.2 Viittomakielentulkkikoulutus Laki viittomakielen tulkkipalveluista (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987, 8 ) takaa nykyään kuurojen kielelliset oikeudet, mutta ennen kuurot olivat tiedonsaannin suhteen paljolti sukulaistensa varassa. Viittomakielisessä yhteisössä tulkkeina toimivat kuurojen vanhempien kuulevat lapset, kirkon kuurojentyöntekijät, kuurojen sukulaiset ja ystävät - käytännössä kaikki jotka osasivat viittoa. Ensimmäinen tulkkikoulutus järjestettiin Kuurojen Liiton toimesta vuonna 1961, eli jo ennen kieli-instituuttien perustamista. Lyhyehkölle kurssille pyydettiin kaikki halukkaat viittomakielentaitoiset, eli samat henkilöt, jotka siihen asti olivat

15 14 muutenkin toimineet tulkkeina. Opetuksessa käsiteltiin lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön liittyviä asioita, kuurojen sosiaalista asemaa ja viittomakielen käyttömahdollisuuksia. Työ viittomakielen parissa vei kuitenkin kaikki Kuurojen Liiton resurssit, joten tulkkikurssit unohtuivat hetkeksi. Vihdoin vuosia myöhemmin vuonna 1978 saatiin ensimmäinen asioimistulkkikoulutus käynnistymään Jyväskylässä. Kurssin pituus oli 170 tuntia - lähiopetusta järjestettiin lähinnä viikonloppujaksoina, joiden välillä tulkit harjoittelivat kotikunnissaan. (Haaksilahti 1994.) Vuonna 1983 saatiin tulkkikoulutus aloitettua opistotasolla, ja koulutus alkoi Turun kristillisessä opistossa yksivuotisena. Koulutus oli kaksiosainen: 16 viikkoa viittomakieltä ja 16 viikkoa tulkkikoulutusta. Koulutuksessa perehdyttiin muun muassa kieleen ja kulttuuriin, kuurojen etuihin, tulkkaukseen liittyviin asioihin ja yhteiskunnan toimintaan. Koulutus muuttui vuonna 1986 kouluhallituksen alaiseksi ammatilliseksi koulutukseksi, ja siitä tuli kaksivuotinen. Tällöin koulutukseen sisällytettiin viittomakielen opettamisopintoja sekä tulkkausta kuuroutuneille ja kuurosokeille. Samoihin aikoihin valtioneuvosto päätti koulutuksen pidentämisestä kolmivuotiseksi. Koulutuspaikkoja oli siinä vaiheessa jo kaksi, kun mukaan tuli vuonna 1986 Pohjois-Savon kansanopisto Kuopiossa. Opintojen pääalueita olivat perusopinnot (muun muassa viittomakieli, erityispedagogiikka, kommunikaatiotieto), tulkkauksen opinnot (tulkkaustaito, teoria ja etiikka), pedagogiset opinnot ja muita aineita (esimerkiksi englanti, atk, psykologia, musiikki ja laulujen tulkkaus). (Haaksilahti 1994.) Ruotsinkielisiä tulkkikoulutuksia on järjestetty vuosina 1979 ja lyhytkursseina sekä 1988 yksivuotisena ja kolmivuotisena Porvoon kansanopistossa. (Haaksilahti 1994.) Ensimmäiset yksivuotisen koulutuksen saaneet viittomakielentulkit aloittivat vuonna 1983 ja viimeiset kolmivuotisen koulutuksen saaneet vuonna 1997 (Peltonen 1998, 4). Syksyllä 1998 aloittaneet valmistuivat ensimmäisinä (muuntokoulutusta lukuun ottamatta) nimikkeellä viittomakielentulkki (AMK). Kun

16 15 koulutus siirtyi ammattikorkeakouluihin, se piteni 140 opintoviikkoon eli 3,5 vuoteen. Turun koulutus siirtyi Diakonia-ammattikorkeakoulun, Diakin, yhteyteen ja Kuopion koulutus Humanistiseen ammattikorkeakouluun, Humakiin. Vuonna 2001 Humak aloitti koulutuksen myös toisessa yksikössä, Helsingissä. Koulutus laajenee edelleen, kun vuonna 2003 aloittavat tulkkiopiskelijat suorittavat 160 ov:n tutkinnon, joka kestää neljä vuotta. (Päätös ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmista 2002) 5 TULKKAUKSEN OPISKELU TAMPEREEN YLIOPISTOSSA Tässä luvussa käsittelen Tampereen yliopiston (TaY) humanistisen tiedekunnan käännöstieteen (saksa) opintoja. Tarkemmin kerron tulkkausviestinnän sisällöstä. Tiedot ovat peräisin humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta , käännöstieteen yksikön www-sivuilta sekä lehtori Kaarina Hietaselta. Tampereen kieli-instituutti (ks. 4.1 Puhuttujen kielten tulkkikoulutus) liitettiin Tampereen yliopiston humanistiseen tiedekuntaan vuonna 1981, ja käännöstieteen oppiaineista tuli kääntäjänkoulutuslaitos. Elokuusta 2001 käännöstieteen yksikkö on ollut osa kieli- ja käännöstieteiden laitosta. Yksikössä voi opiskella käännöstiedettä pää- tai sivuaineena. Pääaineen kielivaihtoehdot ovat saksa, englanti ja venäjä, sivuaineen kielivaihtoehdot ruotsi ja suomi. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ) 5.1 Käännöstieteen yksikössä suoritettavat tutkinnot Käännöstieteen yksikkö kouluttaa kääntäjiä ja tulkkeja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoita. Paitsi kääntäjinä ja tulkkeina, tutkinnon suorittaneet

17 16 toimivat konsultti-, koulutus-, ja tutkimustehtävissä. Ammattitaito perustuu vahvaan kielitaitoon, viestintä- ja tiedonhakutaitoihin sekä kääntämisen ja tulkkauksen teorian ja käytännön hallitsemiseen. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ) Opiskelija voi painottaa opintojaan joko kääntämiseen tai tulkkaukseen ja lisäksi erikoistua esimerkiksi konferenssitulkkaukseen, kirjallisuuden suomentamiseen tai erikoisalojen viestintään. Tärkeä osa opinto-ohjelmaa ovat kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja metodologia. Opintoihin kuuluu myös tietokoneen käyttö ja tiedonhakumenetelmät, lisäksi halutessaan opiskelija voi liittää muiden laitosten tarjontaa omiin opintoihinsa. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ) Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on alempi perustutkinto, ja se on laajuudeltaan vähintään 120 opintoviikkoa (ov). Tutkinto painottuu ammattimaisen käännösviestinnän tai tulkkausviestinnän valmiuksiin, ja siihen sisältyy kandidaatintutkielma. Tutkielman alalta on myös kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa, että henkilö pystyy kirjoittamaan äidinkielellään oikeakielistä ja sujuvaa tekstiä tutkimastaan aiheesta. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ; Humanistisen tiede-kunnan opinto-opas , 84.) Ylempi perustutkinto, filosofian maisterin tutkinto, syventää alemman tutkinnon tietoja ja taitoja sekä käytännön että teorian osalta. Laajuus on 160 ov, joka sisältää saksan kääntämisessä ja tulkkauksessa 80 ov:n pääaineopinnot. Tutkintoon vaaditaan pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte, mikäli jälkimmäistä ei ole suoritettu kandidaatin tutkinnon yhteydessä. Jokaisen käännöstieteen opiskelijan tutkintoon sisältyy käännöstieteen (suomi) opintoja vähintään 10 ov. Mahdollisia jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatti ja tohtori. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ; Humanistisen tiedekunnan opinto-opas , 84, 102.)

18 17 Pro gradututkielma 20 ov Pääaineen syventävät opinnot 20 ov Pääaineen aineopinnot Sivuaineen aineopinnot Esimerkki filosofian maisterin tutkinnon rakentumisesta Tampereen yliopistossa, pääaineena käännöstiede (saksa) 20 ov 20 ov Pakolliset kieliopinnot 10 ov Pääaineen perusopinnot 20 ov Sivuaineen perusopinnot 15 ov Sivuaineen perusopinnot 15 ov Vapaasti valittavat opinnot 20 ov Käännöstiede (saksa) Puheoppi Käännöstiede (suomi) Täydennysopinnot, muita opintoja Kuvio 1. Esimerkki maisterin tutkinnon rakentumisesta 5.2 Suomalais-saksalaisen käännösviestinnän opinnot Käännöstieteen yksikön www-sivuilla mainitaan opiskelun keskeiset tavoitteet: 1. äidinkielen kirjallisen ja suullisen taidon kehittäminen 2. vieraan kielen/kielien kehittäminen tulkin työkielen tasolle 3. oman ja vieraan kulttuurin tuntemuksen syventäminen viestinnän näkökulmasta (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ) Suomalais-saksalaista käännösviestintää lukemaan otetaan vuosittain opiskelijaa. Koulutuksen virallinen nimi on käännöstiede (saksa). Pääaineopintojen laajuus on 80 ov. Yhdessä opintoviikossa on lähitunteja 14 tai 28 sen mukaan, paljonko niihin liittyy tuntien ulkopuolista työtä. Opinnot alkavat täydennysopinnoilla, jatkuvat perus- ja aineopinnoilla sekä syventävillä opinnoilla. Opiskelijat valitsevat suuntautumisekseen joko käännösviestinnän tai tulkkausviestinnän linjan, osa opinnoista on pakollisia molemmille. Lisäksi

19 18 käännösviestinnän valinneet voivat syventää taitojaan joko kirjallisuuden suomentamisessa, teknisessä viestinnässä tai EU-viestinnässä. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ; K. Hietanen, henkilökohtainen tiedonanto, ) Seuraavassa käsitellään ainoastaan tulkkausviestinnän opintoja, ellei toisin mainita Täydennysopinnot Täydennysopintojen tarkoitus on parantaa B-työkielen eli tässä tapauksessa saksan kielitaitoa, sillä opiskelijoiden kielitaito ei yleensä riitä perus- ja aineopintojen kurssien seuraamiseen. Täydennysopinnot ovat laajuudeltaan 10 opintoviikkoa, mutta osasta täydennysopintoja voi saada vapautuksen osoitettuaan kuulustelussa kielitaitonsa riittäväksi. Melkein kaikille perusopintojen kursseille pääsee vasta kun täydennysopinnot on suoritettu. (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas , 97; K. Hietanen, henkilökohtainen tiedonanto, ) Täydennysopinnot alkavat kielen tuottamista harjoittavalla ääntämisharjoitukset - opintoviikolla, jonka jälkeen harjoitellaan kielen vastaanottamista kuullunymmärtämisharjoitukset -kurssilla. Saksan kielioppia opiskellaan kahden opintoviikon ajan ja puhevalmiutta harjoitellaan saman verran. Yksi kahden opintoviikon kokonaisuus keskittyy kirjallisten harjoitusten kautta ilmaisuvalmiuden kehittämiseen, toinen tekstinymmärtämis- ja sanasto-harjoituksiin. Kursseja voi olla tarjolla enemmänkin kuin kymmenen, jos oppiaineessa on resursseja niiden järjestämiseen. Nämä ylimääräiset opinto-jaksot ovat valinnaisia. (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas , 97; K. Hietanen, henkilökohtainen tiedonanto, ) Perusopinnot

20 19 Perusopinnot ovat suurelta osalta yhteisiä käännös- ja tulkkausviestinnän opiskelijoille. Perusopintoihin kuuluu Käännösviestinnän teoria ja käytäntö 5 ov Puheviestintä 5 ov Kirjallinen viestintä 6 ov Kulttuuritietous 4 ov Perusopintojen ensimmäinen kurssi on johdatus kääntäjän ja tulkin ammatteihin. Kurssilla käsitellään muun muassa kääntämisen ja tulkkauksen käsitteitä, ammattien historiaa, ammattietiikkaa, työtehtäviä ja -välineitä, järjestäytymistä ja koulutusta. Tavoitteena on luoda kuva kääntämisestä ja tulkkauksesta ammatteina ja viestintämuotoina sekä antaa tietotukea opintojen suunnitteluun ja valmiuksia osallistua omaa alaa koskevaan keskusteluun. Toinen kurssi on käännöstiede 1. Lisäksi käännösviestinnän osioon kuuluu 3 ov:n laajuinen johdatus käännösprosessiin. Siinä käsitellään myös tulkkausviestintään sovellettavia translatorisen toiminnan perusteita, kuten toimeksiannon erittelyä, tiedonhakua, työvälineitä, käännösstrategian valintaa, käännöksen varsinaista laadintaa ja ratkaisujen perustelemista. Translatorinen toiminta on yläkäsite, joka tarkoittaa kaikkea kieli- ja kulttuurirajan ylittävää viestintää ei oman vaan toisen ihmisen viestintätarpeen tyydyttämiseksi. (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas , 97 98; K. Hietanen, henkilökohtainen tiedonanto, ) Puheviestinnän osiossa opiskellaan ensin fonetiikkaa yleisen fonetiikan peruskurssilla. Itse puheviestintää on kaksi 2 ov:n kurssia, joista ensimmäinen keskittyy esiintymiseen ja ilmaisutaitoon sekä puhetilanteiden hallintaan, toisessa käsitellään työelämän puhetilanteita. (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas , 98.) Kirjalliseen viestintään kuuluu kolme 2 ov:n kurssia. Funktionaalinen kielioppi - kurssilla työstetään sanoja teksteiksi luentojen ja harjoitusten kautta käännösviestinnällisestä näkökulmasta. Samasta näkökulmasta käydään läpi erilaisia tekstejä tekstit, sana- ja ilmaisuvaraston laajentaminen -kurssilla. Kurssi

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa.2012. Niihin voi kuitenkin tulla

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa

Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Käännöstieteen ja tulkkauksen opiskelusta Suomessa Leena Salmi Turun yliopisto leena.salmi@utu.fi SKTL / Opo-päivä 13.11.2015 Miksi opiskella kääntämistä ja tulkkausta? käännösala

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta?

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Liisa Tiittula 18.8.2017 Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen infotilaisuus Näkökulmia Yhteiskunnallinen tilanne tulkkauksen kasvanut tarve

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia?

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia? Lisätietoja germaanisen filologian opiskelusta: Lehtori Satu Selkälä puh. (08) 553 3430 satu.selkala(at)oulu.fi Lisätietoja opiskelijavalinnasta: Humanistisen tiedekunnan kanslia Puh. (08) 553 1011 (vaihde)

Lisätiedot

Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17

Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17 Kohti parempaa asioimistulkkausta ammattikorkeakoulutuksen avulla Gun-Viol Vik Raakel Vihavainen 3/28/17 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT

OIKEUSTULKIN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KOHDERYHMÄ EAT TUTKINTO 1 Sisällön yleisesittely Kansainvälinen kääntäjienpäivä 2013 Tuija Kinnunen 2 EAT Alan vaativimpien työtehtävien hallinta Oman alan laaja-alaiset ja/tai erikoistuneet teoriatiedot ja tietojen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot