AMMATTIKORKEAKOULUN JA YLIOPISTON VERTAILUA PUHUTTUJEN JA VIITTOMAKIELTEN TULKKIKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULUN JA YLIOPISTON VERTAILUA PUHUTTUJEN JA VIITTOMAKIELTEN TULKKIKOULUTUS"

Transkriptio

1 AMMATTIKORKEAKOULUN JA YLIOPISTON VERTAILUA PUHUTTUJEN JA VIITTOMAKIELTEN TULKKIKOULUTUS Liisa Halkosaari Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK)

2 ABSTRACT Halkosaari, Liisa Comparison of University and Polytechnic Interpreter Training Programmes for Signed and Spoken language Autumn pages. 3 appendices. Diaconia Polytechnic, Turku Unit Degree Programme in Sign Language Interpretation, Sign Language Interpreter The aim of the study was to find differences and similarities between interpreter training programmes of spoken and signed languages, in polytechnics and universities. The data was collected from two documents, studying guidebooks of Diaconia Polytechnic and the Faculty of Humanities in Tampere University. Additional information was given by training instructors via interviews. The data in guidebooks was categorised and analysed. The data of other sign language interpreter programmes in Europe and interpreter programmes in spoken language in Finland was collected with an query. The main results found in the comparison of the two training programmes were that there is a considerably greater amount of information of the interpreter profession in Diaconia Polytechnic than in Tampere University, with the ratio of 13:1. The Diaconia Polytechnic also has more practical training of interpreting and translating. However, the Tampere University offers more studies in the theories of translating and interpreting, with the ratio of 10:1, and considerably more studies in research as well as in written and spoken communication. It was found that the interpreter training programmes of spoken languages also have to improve the language skills of the students before the teaching of interpreting can be commenced. The model of teaching interpreting in training programmes of spoken languages is mostly self-evolved while the programmes of signed languages have cooperated internationally. Keywords: sign language interpreting; interpreter training; translator training programme; institutions of higher education; polytechnics; comparative research Stored at Diaconia Polytechnic, Turku Unit

3 TIIVISTELMÄ Halkosaari, Liisa. Ammattikorkeakoulun ja yliopiston vertailua puhuttujen ja viittomakielten tulkkikoulutus Syksy sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma, viittomakielentulkki (AMK) Opinnäytetyön tarkoitus oli löytää erilaisuuksia ja samanlaisuuksia tulkkikoulutuksista ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa, sekä esittää ideoita viittomakielentulkkikoulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksessa keskityttiin kahteen koulutukseen, Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielentulkin koulutusohjelmaan ja Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan kieli- ja käännöstieteiden laitoksen käännöstieteen yksikön tulkkausviestinnän linjaan. Aineistona käytettiin koulutusohjelmien opinto-oppaita, kouluttajien haastatteluja sekä kyselyä. Opinto-oppaista saatu tieto luokiteltiin, jotta koulutusohjelmia voisi verrata. Opintojen sisällön jäsentäminen eri luokkiin vaati tarkempia tietoja, joita antoivat kouluttajat. Yleisistä eroista viittomakielten ja puhuttujen kielten tulkkikoulutusten osalta saatiin tietoa sähköpostikyselyllä suomalaisista puhuttujen kielten tulkkikoulutuksista ja eurooppalaisista viittomakielen tulkkikoulutuksista. Tärkeimpiä tuloksia vertailussa oli, että ammattikorkeakoulussa opiskellaan tulkin ammattiin liittyviä asioita yli kymmenkertainen määrä, sekä harjoitellaan käytännön tulkkausta 1,5 kertaa enemmän. Yliopisto taas tarjoaa kääntämisen ja tulkkauksen teoriaopintoja 10 kertaa enemmän, sekä selvästi enemmän tutkimusopintoja, puhe- ja kirjoitusviestintäopintoja. Yleisesti sekä puhuttujen että viittomakielten tulkkikoulutuksissa ei aloiteta tulkkauksen opettamista heti, vaan ensin parannellaan kielitaitoja. Puhuttujen kielten tulkkikoulutukset ovat usein itse kehittäneet tulkkauksen opetuksen käytännöt, kun taas viittomakielten tulkkikoulutukset tekevät kansainvälistä yhteistyötä oikean opetusmallin löytämiseen. Asiasanat: viittomakielen tulkkaus; tulkkikoulutus; korkea-asteen koulutus; ammattikorkeakoulut; kääntäjänkoulutuslaitokset; vertaileva tutkimus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön kirjasto

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT Käsitteitä Aiempia tutkimuksia TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN KULKU Koulutusohjelmien opintojen luokittelu Kysely tulkkauksen opetuksen aloittamisesta TULKKIKOULUTUKSEN HISTORIAA Puhuttujen kielten tulkkikoulutus Viittomakielentulkkikoulutus TULKKAUKSEN OPISKELU TAMPEREEN YLIOPISTOSSA Käännöstieteen yksikössä suoritettavat tutkinnot Suomalais-saksalaisen käännösviestinnän opinnot Täydennysopinnot Perusopinnot Aineopinnot Syventävät opinnot Muut opinnot TULKKAUKSEN OPISKELU DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Yleistä Diakonia-ammattikorkeakoulusta Viittomakielentulkin koulutusohjelma Perusopinnot Ammattiopinnot Viittomakieli Puhe- ja kirjoitusviestintä Kääntäminen ja tulkkaus Muuttuva ammattikäytäntö Työpaikkaopinnot ja harjoittelu Vaihtoehtoiset ammattiopinnot... 33

5 6.5 Opinnäytetyö Vapaasti valittavat opinnot MUITA TULKKIKOULUTUKSIA Puhuttujen kielten tulkkikoulutus Suomessa Viittomakielten tulkkikoulutus Euroopassa Eurooppalaisen tulkkijärjestön kanta TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI Tulkkikoulutusten historian vaikutus Diakin ja TaY:n koulutuksiin Tulkkikoulutus ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa Puheviestintä Kirjallinen viestintä Kulttuuriopinnot Tulkin ammatti Kääntämisen ja tulkkauksen teoriaopinnot Kääntämisen ja tulkkauksen käytännön opinnot Tutkimusopinnot Kieliopinnot Luokittelun ulkopuolelle jäävät opinnot Opintojen jakautuminen Viittomakielten ja puhuttujen kielten tulkkikoulutukset Euroopassa ja Suomessa Miten tulkkauksen opetus aloitetaan? Opetuksen malli Mallin toimivuus ja tulevaisuus Opiskelijoiden palaute Huomioita Hypoteesien vastaukset POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

6 Liite 1 Kysely suomeksi Liite 2 Kysely englanniksi Liite 3 Taulukko luokittelusta

7 1 JOHDANTO Viittomakielen tulkkikoulutus ammattikorkeakoulussa on Suomessa vielä nuorta, eikä koulutuksesta ole tehty juurikaan tutkimuksia. Minua kiinnosti sellaisen tutkimuksen tekeminen ja halusin ryhtyä selvittämään mahdollisuuksia kehittää tulkkikoulutusta. Minua kiinnosti erityisesti se, mikä oikeastaan erottaa viittomakielentulkkien koulutuksen puhuttujen kielten tulkkien koulutuksesta, ja mitä etuja tai haittoja on siitä, että koulutus järjestetään ammattikorkeakoulussa eikä yliopistossa. Heti aluksi totesin, etteivät resurssini riitä koko koulutuskentän analysoimiseen, joten päätin keskittyä kahteen koulutukseen, ja vertailla niitä syvemmin. Tämän vertailun tulokset antoivat enimmäkseen tietoa ammattikorkeakoulun ja yliopiston eroista. Päätin myös muutamalla kysymyksellä selvittää tietoja muistakin tulkkikoulutuksista, jotta viitottujen ja puhuttujen kielten aiheuttamat erot tulkkikoulutuksissa tulisivat ilmi. Luku 2 käsittelee tutkimuksen lähtökohtia, jotta lukija saisi heti aluksi kuvan käytetyistä käsitteistä ja siitä, miltä pohjalta työni on lähtenyt käyntiin. Luku 3 selvittää tutkimuksen kulun ja esittelee käytetyt menetelmät ja aineistot. Luvussa 4 käydään läpi tulkkikoulutusten historiaa, koska se on ilman muuta vaikuttava tekijä koulutusten nykytilaan. Luvut 5 ja 6 esittelevät kaksi koulutusohjelmaa tarkkoine sisältöineen, luvussa 7 taas käsitellään lyhyehkösti muita tutkimuksessa mukana olleita tulkkikoulutuksia, joista vastattiin muutamiin kysymyksiin. Tulokset ja niiden analysointi eli luku 8 purkaa auki edellisten lukujen esittämät tiedot, pohtii syitä ja seurauksia. Toivon että tutkimus voi toimia jonkinlaisena pohjana viittomakielen tulkkikoulutuksen kehittämiselle, ja että se antaa hyödyllistä tietoa ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintojen vahvuuksista ja heikkouksista tulkkauksen alalla.

8 7 2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää viittomakielen tulkkikoulutuksen ja puhuttujen kielten tulkkikoulutuksen eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä tulkkikoulutusten eroja ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Jälkimmäistä varten valitsin lähempään tarkasteluun kaksi koulutusta, Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielentulkin koulutusohjelman ja Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan kieli- ja käännöstieteiden laitoksen käännöstieteen yksikön saksan kielen tulkkausviestinnän linjan. Yleisiä eroja viittomakielen ja puhuttujen kielten tulkkikoulutuksista selvitin suomalaisten yliopistojen tulkkikoulutusten sekä suomalaisten ja eurooppalaisten viittomakielten tulkkikoulutusten perusteella. Kyseisissä koulutuksissa keskityin tulkkauksen opetuksen alkuvaiheisiin, jotta aihe ei laajenisi liikaa. Tutkimuksen työstämisen alkuvaiheessa mieleen nousi pohdittavia kysymyksiä, jotka esitetään tässä hypoteesien muodossa: 1. Yliopistossa on enemmän teoriaopetusta ja ammattikorkeakoulussa harjoitellaan käytännössä. 2. Viittomakielen tulkkikoulutuksissa opetetaan vain vähän teoriaa tulkkauksesta. 3. Puhuttujen kielten tulkkikoulutuksissa opetetaan tulkkauksesta ensin paljon teoriaa, sitten vasta tulevat käytännön harjoitukset. 4. Puhuttujen kielten tulkkikoulutuksessa opiskelevat osaavat kielen jo aloittaessaan niin hyvin, että tulkkauksen opetus voidaan aloittaa heti. 2.1 Käsitteitä Simultaanitulkkaus tarkoittaa samanaikaisesti tapahtuvaa tulkkausta, jolloin puhutuissa kielissä puhuja ja tulkki siis puhuvat yhtä aikaa päällekkäin. Tulkki voi olla erillisessä tulkkauskopissa, tai jos asiakkaita on vähän, tulkki voi olla lähellä

9 8 asiakasta ja tulkata kuiskaten. Simultaanitulkkaus säästää aikaa, mutta vaatii simultaanitekniikan hallinnan. (Hietanen 2001, 286.) Konsekutiivitulkkaus eli peräkkäistulkkaus puolestaan tapahtuu vuorotellen. Puhuja esittää ensin jonkin ajatuskokonaisuuden, jonka pituus voi vaihdella muutamasta sanasta usean minuutin puheenvuoroon. Tämän jälkeen tulkki tulkkaa puhejakson. Konsekutiivitulkkaus edellyttää hyvää muistia ja muistiinpanotekniikkaa. (Hietanen 2001, 287.) Yksikielinen tulkkausharjoitus on kuullun toistamista jälkikäteen samalla kielellä. Shadowing-menetelmällä taas tarkoitetaan puheen toistoa sanasta sanaan heti, puheen päälle. (Vuorikoski 2001, 332.) Työkielillä tarkoitetaan kieliä, joilla kääntäjän tai tulkki työskentelee. A-työkieli oli tulkin parhaiten osaama kieli, yleensä äidinkieli, jota käytetään sekä lähde- että kohdekielenä. B-työkieli on vieras kieli, jota tulkki osaa niin hyvin, että voi käyttää sitä myös kohdekielenä. C-työkieli on vieras kieli, jota tulkki osaa niin hyvin, että voi käyttää sitä lähdekielenä. (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 2002, 82.) 2.2 Aiempia tutkimuksia Tutkimuksen taustatietoa etsittäessä ei löytynyt montakaan tutkimusta tulkkikoulutuksesta. Peltosen vuonna 1998 tekemä tutkielma selvittää suomalaisten tulkkikoulutusten (mm. viittomakielentulkki, konferenssitulkki, asioimistulkki) opintojen sisältöä. Tutkimuksen mukaan koulutusten perustavoite on sama, hyvän tulkkaustaidon saavuttaminen, mutta koulutukset ovat jokseenkin erilaisia. Viittomakielentulkin koulutus on ainoa, johon ei vaadita B-työkielen kielitaitoa, mutta siellä kuitenkin aloitetaan muihin verrattuna aikaisin vieraalle kielelle tulkkaaminen.

10 9 Tietoja viittomakielen tulkkikoulutuksista eri puolilla Eurooppaa ovat selvittäneet Savonsalmi ja Tuomaala vuonna 1994 tehdyssä tutkielmassa Viittomakielentulkkien koulutus ja työnkuva Euroopassa vuonna Tutkimuksen mukaan viittomakielen tulkkikoulutuksen vanhimmat perinteet löytyvät Ruotsista ja Norjasta, Euroopassa koulutus on yleensä alkanut luvulla, useissa maissa kuitenkin vasta 1990-luvulla. Vuonna 2000 tehdyssä pro gradu -tutkielmassa Saksan kielen kääntämisen opinnot Suomen eri yliopistoissa Ollikainen selvittää koulutusten taustaa ja nykytilaa. Tutkimuksen mukaan koulutuksissa on säilynyt tietty runko. Muutamat opinnot ovat pysyneet samoina kaikissa yliopistoissa, vaikka muutoksia on tapahtunut. Näitä opintoja ovat muun muassa kääntämisen ja tulkkauksen teoria, käännöskurssit molempiin kieliin päin sekä erikoisalojen, kuten tekniikan tai lääketieteen opinnot. Seppälän vuonna 2001 Turun yliopistossa tekemä pro gradu -tutkielma kertoo opiskelijoiden mielipiteitä saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintojen kehittämisestä. Tutkimuksen mukaan opinnot vastaavat enimmäkseen opiskelijoiden toiveita. Opiskelijat kehittäisivät koulutusta muun muassa lisäämällä kirjatenttimahdollisuuksia, tietoutta käytännön työelämästä sekä vuorovaikutusta opinnäytetyön prosessissa. Colonomos on nimi, joka nousi esiin tulkkauksen opetuksen teorioiden yhteydessä. Betty Colonomos on amerikkalainen tulkkikouluttaja, joka on kehittänyt laajasti käytetyn mallin tulkkauksen opetusprosessiin ja konsultoinut lingvistiikan ja kulttuuriin liittyvien asioiden asiantuntijana kuurojen yhteisöä koskevissa asioissa. (Colonomos Biography. Northeastern University Interpreter Education Project, www-sivut )

11 10 3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN KULKU Tutkimuksessani käytin kolmea eri menetelmää. Diakonia-ammatti-korkeakoulun ja Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan opinto-oppaat sekä kouluttajien haastattelut toimivat aineistonani ensimmäisessä osassa, sähköpostikyselyt eurooppalaisille ja suomalaisille tulkkikoulutuksille toisessa. 3.1 Koulutusohjelmien opintojen luokittelu Koulutusohjelmien opinto-oppaita (Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopiston humanistinen tiedekunta) käytin dokumentteina, joita havainnoin strukturoidusti. Yleensä havainnointitutkimus tehdään elävää, aitoa tilannetta havainnoimalla, mutta itse käytin painettuja dokumentteja, jotka luokitellaan avoimeksi julkaistuksi aineistoksi. (Anttila, www-dokumentti ) Eli käytännössä luokittelin opinto-oppaista saatavat tiedot koulutusohjelmien sisällöstä uuteen muotoon, jolloin niiden vertailu oli mahdollista. Luokittelua varten sain tarvittaessa lisätietoa opintoviikkojen sisällöstä kouluttajilta. Luokittelun kategoriat ovat puheviestintä, kirjallinen viestintä, kulttuuriopinnot, tulkin ammattiin liittyvät opinnot, kääntämisen ja tulkkauksen teoria, kääntämisen ja tulkkauksen käytäntö, tutkimusopinnot, kieliopinnot ja muut opinnot, jotka eivät sopineet yhteenkään luokkaan. (ks. liite 3. Taulukko luokittelusta) 3.2 Kysely tulkkauksen opetuksen aloittamisesta Muista viittomakielten ja puhuttujen kielten tulkkikoulutuksista päätin hakea tietoa kyselyllä, jotka tehtiin sähköpostitse. Koska viittomakielentulkin koulutusta ei Suomessa järjestetä kuin kahdessa ammattikorkeakoulussa, otin kyselyyn mukaan eurooppalaisia viittomakielen tulkkikoulutusta järjestäviä oppilaitoksia.

12 11 Sähköpostikyselyn suomenkielinen versio lähetettiin kahdeksaan osoitteeseen ja englanninkielinen viiteen osoitteeseen. Suomessa kysymykset lähetettiin Tampereen, Turun, Helsingin, Joensuun ja Vaasan yliopistoihin kääntämisen ja tulkkauksen laitoksille sekä ammattikorkeakoulujen viittomakielen tulkkikoulutuksiin Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikköön ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion ja Helsingin yksiköihin. Englanninkielinen sähköposti lähetettiin eurooppalaisiin viittomakielen tulkkikoulutuspaikkoihin: Bristolin ja Lancashiren yliopistoihin Isoon-Britanniaan, Utrechtin yliopistoon Hollantiin, Kööpenhaminan yliopistoon Tanskaan sekä Örebron yliopistoon Ruotsiin. Otantaan vaikutti yhteystietojen löytyminen, sekä se, etten halunnut saada koko Euroopan viittomakielten tulkkikoulutuksia kattavaa tutkimusta, vaan ainoastaan perustietoja siitä, miten muualla toimitaan. Yhteystiedot sain suoraan ohjaajaltani Kaarina Hietaselta sekä tulkkikouluttaja Raija Roslöfiltä, joten toivoin vastausprosentin olevan suurempi, kuin jos kyselyt olisi lähetetty satunnaisesti jollekulle koulutuspaikkaan. Koska en voinut selvittää kyselyllä koko opetuksen sisältöä, päätin ohjaajani Ulla Veitosen kanssa keskusteltuani keskittyä tulkkaamisen opettamiseen koulutuksen alussa. Sähköpostissa kysyin, miten kyseisessä koulutuksessa aloitetaan tulkkaamisen opetus, tapahtuuko se teorian vai käytännön kautta. Kysyin, mihin aloitustapa perustuu, miten se toimii käytännössä, ja millaista palautetta opiskelijat ovat siitä antaneet. (Liite 1. Kyselykirje englanniksi ja liite 2. Kyselykirje suomeksi.)

13 12 4 TULKKIKOULUTUKSEN HISTORIAA Tulkkikoulutuksen historialla on suuri vaikutus koulutusten nykytilanteeseen ja mahdolliseen erilaisuuteen. Vaikka tulkkauksen merkitys - tarve kommunikoida jonkun vieraskielisen kanssa - on sama kuulevilla ja kuuroilla, koulutuksilla on kuitenkin eri lähtökohdat. Ennen varsinaisen koulutuksen alkua viittomakieltä ovat tulkanneet hyväntahtoiset lähimmäiset, puhuttuja kieliä poliitikot ja diplomaatit (Peltonen 1998, 3; Sunnari 1995, 63). 4.1 Puhuttujen kielten tulkkikoulutus Tulkeiksi ovat läpi historian ajautuneet ne, jotka taitavat kaksi tai monta kieltä ja kulttuuria. Poliitikot, diplomaatit ja lehtimiehet toimivat tulkkeina, kun maailmansotien melskeessä käytiin neuvotteluja valtioiden kesken. Samoihin aikoihin tulkkien ammatti alkoi vakiintua ja sen arvostus nousta (Saresvuo & Ojanen 1988, 52). Tulkkeja on tarvittu aina, mutta kansainväliset suhteet vaativat erityisen paljon ja erityisen laadukasta tulkkausta. Niinpä Suomessakin todettiin tulkkikoulutuksen tarve, ja ensimmäiset koulutukset aloittivat toimintansa: Vuonna 1966 perustettiin Suomen ensimmäiset kieli-instituutit Turkuun ja Tampereelle. Savonlinnaan perustettiin kieli-instituutti vuonna 1968 ja Kouvolaan vuonna Viimeksi mainittuna vuonna koulutus sai yhden lisävuoden alkuperäisten kahden lisäksi. (Kieli-instituuttien valvontalautakunnan mietintö 1977, 7; Sunnari 1995, 63.) Kieli-instituuteista valmistui diplomikielenkääntäjiä, jotka olivat kieli-, käännös-, ja tulkkausopintojen lisäksi opiskelleet vähintään yhden erikoisalan, esim. tekniikan tai lääketieteen alkeet. Opetuksessa oli keskeisellä sijalla puhe- ja käännösharjoitukset, tulkkaus- ja tyyliharjoitukset, käännösseminaarit, käännösnäytteiden ja kirjoitelmien laatiminen, teoriaopinnot sekä kielistudioharjoitukset. (Kieli-instituuttien valvontalautakunnan mietintö 1977, 8.)

14 13 Valtioneuvosto velvoitti kuitenkin 1970-luvun lopulla kieli-instituutit sijoittumaan joko korkea- tai keskiasteelle, koska silloisen koulutuksen asema oli epäselvä ja valmistuneilla oli korkeakoulututkinnon saaneisiin verrattuna heikompi asema työmarkkinoilla. Valtioneuvoston valvontalautakunta totesi, että koska tulkeilla tulee olla hyvä yleissivistys ja kielitaito, jotka hankitaan yleensä juuri keskiasteella, tuli opetus järjestää korkea-asteella. Kieli-instituutit sijoitettiin lähimpien yliopistojen (ks. 7.1 Puhuttujen kielten tulkkikoulutus Suomessa) yhteyteen vuonna 1981, ja koulutus piteni maisteritutkinnon 160 opintoviikkoon. Koska tulkkauksesta tuli akateeminen oppiaine, perusammattitaidon lisäksi tulkit saivat koulutuksessa myös valmiuden alan tieteelliseen tutkimukseen (Saresvuo & Ojanen 1988, 54; Kieli-instituuttien valvontalautakunnan mietintö 1977, ) Opinnot ovat yliopistohistoriansa aikana muotoutuneet monin tavoin. Aluksi opinnot jakautuivat laajoihin aineopintoihin, jotka oli jaettu kolmeen opintokokonaisuuteen, ja syventäviin opintoihin. Nykyinen malli on perus-, aine- ja syventävät opinnot. Alun perin aineopinnot olivat laajemmat, mutta niitä karsittiin 1990-luvulla, koska opintoja haluttiin tiivistää ja valmistumista nopeuttaa. (Ollikainen 2000, 65.) 4.2 Viittomakielentulkkikoulutus Laki viittomakielen tulkkipalveluista (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987, 8 ) takaa nykyään kuurojen kielelliset oikeudet, mutta ennen kuurot olivat tiedonsaannin suhteen paljolti sukulaistensa varassa. Viittomakielisessä yhteisössä tulkkeina toimivat kuurojen vanhempien kuulevat lapset, kirkon kuurojentyöntekijät, kuurojen sukulaiset ja ystävät - käytännössä kaikki jotka osasivat viittoa. Ensimmäinen tulkkikoulutus järjestettiin Kuurojen Liiton toimesta vuonna 1961, eli jo ennen kieli-instituuttien perustamista. Lyhyehkölle kurssille pyydettiin kaikki halukkaat viittomakielentaitoiset, eli samat henkilöt, jotka siihen asti olivat

15 14 muutenkin toimineet tulkkeina. Opetuksessa käsiteltiin lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön liittyviä asioita, kuurojen sosiaalista asemaa ja viittomakielen käyttömahdollisuuksia. Työ viittomakielen parissa vei kuitenkin kaikki Kuurojen Liiton resurssit, joten tulkkikurssit unohtuivat hetkeksi. Vihdoin vuosia myöhemmin vuonna 1978 saatiin ensimmäinen asioimistulkkikoulutus käynnistymään Jyväskylässä. Kurssin pituus oli 170 tuntia - lähiopetusta järjestettiin lähinnä viikonloppujaksoina, joiden välillä tulkit harjoittelivat kotikunnissaan. (Haaksilahti 1994.) Vuonna 1983 saatiin tulkkikoulutus aloitettua opistotasolla, ja koulutus alkoi Turun kristillisessä opistossa yksivuotisena. Koulutus oli kaksiosainen: 16 viikkoa viittomakieltä ja 16 viikkoa tulkkikoulutusta. Koulutuksessa perehdyttiin muun muassa kieleen ja kulttuuriin, kuurojen etuihin, tulkkaukseen liittyviin asioihin ja yhteiskunnan toimintaan. Koulutus muuttui vuonna 1986 kouluhallituksen alaiseksi ammatilliseksi koulutukseksi, ja siitä tuli kaksivuotinen. Tällöin koulutukseen sisällytettiin viittomakielen opettamisopintoja sekä tulkkausta kuuroutuneille ja kuurosokeille. Samoihin aikoihin valtioneuvosto päätti koulutuksen pidentämisestä kolmivuotiseksi. Koulutuspaikkoja oli siinä vaiheessa jo kaksi, kun mukaan tuli vuonna 1986 Pohjois-Savon kansanopisto Kuopiossa. Opintojen pääalueita olivat perusopinnot (muun muassa viittomakieli, erityispedagogiikka, kommunikaatiotieto), tulkkauksen opinnot (tulkkaustaito, teoria ja etiikka), pedagogiset opinnot ja muita aineita (esimerkiksi englanti, atk, psykologia, musiikki ja laulujen tulkkaus). (Haaksilahti 1994.) Ruotsinkielisiä tulkkikoulutuksia on järjestetty vuosina 1979 ja lyhytkursseina sekä 1988 yksivuotisena ja kolmivuotisena Porvoon kansanopistossa. (Haaksilahti 1994.) Ensimmäiset yksivuotisen koulutuksen saaneet viittomakielentulkit aloittivat vuonna 1983 ja viimeiset kolmivuotisen koulutuksen saaneet vuonna 1997 (Peltonen 1998, 4). Syksyllä 1998 aloittaneet valmistuivat ensimmäisinä (muuntokoulutusta lukuun ottamatta) nimikkeellä viittomakielentulkki (AMK). Kun

16 15 koulutus siirtyi ammattikorkeakouluihin, se piteni 140 opintoviikkoon eli 3,5 vuoteen. Turun koulutus siirtyi Diakonia-ammattikorkeakoulun, Diakin, yhteyteen ja Kuopion koulutus Humanistiseen ammattikorkeakouluun, Humakiin. Vuonna 2001 Humak aloitti koulutuksen myös toisessa yksikössä, Helsingissä. Koulutus laajenee edelleen, kun vuonna 2003 aloittavat tulkkiopiskelijat suorittavat 160 ov:n tutkinnon, joka kestää neljä vuotta. (Päätös ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmista 2002) 5 TULKKAUKSEN OPISKELU TAMPEREEN YLIOPISTOSSA Tässä luvussa käsittelen Tampereen yliopiston (TaY) humanistisen tiedekunnan käännöstieteen (saksa) opintoja. Tarkemmin kerron tulkkausviestinnän sisällöstä. Tiedot ovat peräisin humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta , käännöstieteen yksikön www-sivuilta sekä lehtori Kaarina Hietaselta. Tampereen kieli-instituutti (ks. 4.1 Puhuttujen kielten tulkkikoulutus) liitettiin Tampereen yliopiston humanistiseen tiedekuntaan vuonna 1981, ja käännöstieteen oppiaineista tuli kääntäjänkoulutuslaitos. Elokuusta 2001 käännöstieteen yksikkö on ollut osa kieli- ja käännöstieteiden laitosta. Yksikössä voi opiskella käännöstiedettä pää- tai sivuaineena. Pääaineen kielivaihtoehdot ovat saksa, englanti ja venäjä, sivuaineen kielivaihtoehdot ruotsi ja suomi. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ) 5.1 Käännöstieteen yksikössä suoritettavat tutkinnot Käännöstieteen yksikkö kouluttaa kääntäjiä ja tulkkeja kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoita. Paitsi kääntäjinä ja tulkkeina, tutkinnon suorittaneet

17 16 toimivat konsultti-, koulutus-, ja tutkimustehtävissä. Ammattitaito perustuu vahvaan kielitaitoon, viestintä- ja tiedonhakutaitoihin sekä kääntämisen ja tulkkauksen teorian ja käytännön hallitsemiseen. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ) Opiskelija voi painottaa opintojaan joko kääntämiseen tai tulkkaukseen ja lisäksi erikoistua esimerkiksi konferenssitulkkaukseen, kirjallisuuden suomentamiseen tai erikoisalojen viestintään. Tärkeä osa opinto-ohjelmaa ovat kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja metodologia. Opintoihin kuuluu myös tietokoneen käyttö ja tiedonhakumenetelmät, lisäksi halutessaan opiskelija voi liittää muiden laitosten tarjontaa omiin opintoihinsa. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ) Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on alempi perustutkinto, ja se on laajuudeltaan vähintään 120 opintoviikkoa (ov). Tutkinto painottuu ammattimaisen käännösviestinnän tai tulkkausviestinnän valmiuksiin, ja siihen sisältyy kandidaatintutkielma. Tutkielman alalta on myös kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa, että henkilö pystyy kirjoittamaan äidinkielellään oikeakielistä ja sujuvaa tekstiä tutkimastaan aiheesta. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ; Humanistisen tiede-kunnan opinto-opas , 84.) Ylempi perustutkinto, filosofian maisterin tutkinto, syventää alemman tutkinnon tietoja ja taitoja sekä käytännön että teorian osalta. Laajuus on 160 ov, joka sisältää saksan kääntämisessä ja tulkkauksessa 80 ov:n pääaineopinnot. Tutkintoon vaaditaan pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte, mikäli jälkimmäistä ei ole suoritettu kandidaatin tutkinnon yhteydessä. Jokaisen käännöstieteen opiskelijan tutkintoon sisältyy käännöstieteen (suomi) opintoja vähintään 10 ov. Mahdollisia jatkotutkintoja ovat filosofian lisensiaatti ja tohtori. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ; Humanistisen tiedekunnan opinto-opas , 84, 102.)

18 17 Pro gradututkielma 20 ov Pääaineen syventävät opinnot 20 ov Pääaineen aineopinnot Sivuaineen aineopinnot Esimerkki filosofian maisterin tutkinnon rakentumisesta Tampereen yliopistossa, pääaineena käännöstiede (saksa) 20 ov 20 ov Pakolliset kieliopinnot 10 ov Pääaineen perusopinnot 20 ov Sivuaineen perusopinnot 15 ov Sivuaineen perusopinnot 15 ov Vapaasti valittavat opinnot 20 ov Käännöstiede (saksa) Puheoppi Käännöstiede (suomi) Täydennysopinnot, muita opintoja Kuvio 1. Esimerkki maisterin tutkinnon rakentumisesta 5.2 Suomalais-saksalaisen käännösviestinnän opinnot Käännöstieteen yksikön www-sivuilla mainitaan opiskelun keskeiset tavoitteet: 1. äidinkielen kirjallisen ja suullisen taidon kehittäminen 2. vieraan kielen/kielien kehittäminen tulkin työkielen tasolle 3. oman ja vieraan kulttuurin tuntemuksen syventäminen viestinnän näkökulmasta (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ) Suomalais-saksalaista käännösviestintää lukemaan otetaan vuosittain opiskelijaa. Koulutuksen virallinen nimi on käännöstiede (saksa). Pääaineopintojen laajuus on 80 ov. Yhdessä opintoviikossa on lähitunteja 14 tai 28 sen mukaan, paljonko niihin liittyy tuntien ulkopuolista työtä. Opinnot alkavat täydennysopinnoilla, jatkuvat perus- ja aineopinnoilla sekä syventävillä opinnoilla. Opiskelijat valitsevat suuntautumisekseen joko käännösviestinnän tai tulkkausviestinnän linjan, osa opinnoista on pakollisia molemmille. Lisäksi

19 18 käännösviestinnän valinneet voivat syventää taitojaan joko kirjallisuuden suomentamisessa, teknisessä viestinnässä tai EU-viestinnässä. (Käännöstieteen yksikön esittely. Käännöstieteen yksikön www-sivut ; K. Hietanen, henkilökohtainen tiedonanto, ) Seuraavassa käsitellään ainoastaan tulkkausviestinnän opintoja, ellei toisin mainita Täydennysopinnot Täydennysopintojen tarkoitus on parantaa B-työkielen eli tässä tapauksessa saksan kielitaitoa, sillä opiskelijoiden kielitaito ei yleensä riitä perus- ja aineopintojen kurssien seuraamiseen. Täydennysopinnot ovat laajuudeltaan 10 opintoviikkoa, mutta osasta täydennysopintoja voi saada vapautuksen osoitettuaan kuulustelussa kielitaitonsa riittäväksi. Melkein kaikille perusopintojen kursseille pääsee vasta kun täydennysopinnot on suoritettu. (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas , 97; K. Hietanen, henkilökohtainen tiedonanto, ) Täydennysopinnot alkavat kielen tuottamista harjoittavalla ääntämisharjoitukset - opintoviikolla, jonka jälkeen harjoitellaan kielen vastaanottamista kuullunymmärtämisharjoitukset -kurssilla. Saksan kielioppia opiskellaan kahden opintoviikon ajan ja puhevalmiutta harjoitellaan saman verran. Yksi kahden opintoviikon kokonaisuus keskittyy kirjallisten harjoitusten kautta ilmaisuvalmiuden kehittämiseen, toinen tekstinymmärtämis- ja sanasto-harjoituksiin. Kursseja voi olla tarjolla enemmänkin kuin kymmenen, jos oppiaineessa on resursseja niiden järjestämiseen. Nämä ylimääräiset opinto-jaksot ovat valinnaisia. (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas , 97; K. Hietanen, henkilökohtainen tiedonanto, ) Perusopinnot

20 19 Perusopinnot ovat suurelta osalta yhteisiä käännös- ja tulkkausviestinnän opiskelijoille. Perusopintoihin kuuluu Käännösviestinnän teoria ja käytäntö 5 ov Puheviestintä 5 ov Kirjallinen viestintä 6 ov Kulttuuritietous 4 ov Perusopintojen ensimmäinen kurssi on johdatus kääntäjän ja tulkin ammatteihin. Kurssilla käsitellään muun muassa kääntämisen ja tulkkauksen käsitteitä, ammattien historiaa, ammattietiikkaa, työtehtäviä ja -välineitä, järjestäytymistä ja koulutusta. Tavoitteena on luoda kuva kääntämisestä ja tulkkauksesta ammatteina ja viestintämuotoina sekä antaa tietotukea opintojen suunnitteluun ja valmiuksia osallistua omaa alaa koskevaan keskusteluun. Toinen kurssi on käännöstiede 1. Lisäksi käännösviestinnän osioon kuuluu 3 ov:n laajuinen johdatus käännösprosessiin. Siinä käsitellään myös tulkkausviestintään sovellettavia translatorisen toiminnan perusteita, kuten toimeksiannon erittelyä, tiedonhakua, työvälineitä, käännösstrategian valintaa, käännöksen varsinaista laadintaa ja ratkaisujen perustelemista. Translatorinen toiminta on yläkäsite, joka tarkoittaa kaikkea kieli- ja kulttuurirajan ylittävää viestintää ei oman vaan toisen ihmisen viestintätarpeen tyydyttämiseksi. (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas , 97 98; K. Hietanen, henkilökohtainen tiedonanto, ) Puheviestinnän osiossa opiskellaan ensin fonetiikkaa yleisen fonetiikan peruskurssilla. Itse puheviestintää on kaksi 2 ov:n kurssia, joista ensimmäinen keskittyy esiintymiseen ja ilmaisutaitoon sekä puhetilanteiden hallintaan, toisessa käsitellään työelämän puhetilanteita. (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas , 98.) Kirjalliseen viestintään kuuluu kolme 2 ov:n kurssia. Funktionaalinen kielioppi - kurssilla työstetään sanoja teksteiksi luentojen ja harjoitusten kautta käännösviestinnällisestä näkökulmasta. Samasta näkökulmasta käydään läpi erilaisia tekstejä tekstit, sana- ja ilmaisuvaraston laajentaminen -kurssilla. Kurssi

VIITTOMAKIELENTULKKI JA ASIOIMISTULKKI SOSIAALITYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMASTA

VIITTOMAKIELENTULKKI JA ASIOIMISTULKKI SOSIAALITYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMASTA VIITTOMAKIELENTULKKI JA ASIOIMISTULKKI SOSIAALITYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMASTA Saskia Farin Kati Koivuniemi Mira Suomela Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC

Lisätiedot

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti 2008 OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti opetusministeriölle ESIPUHE Selvityshankkeen asiantuntijaryhmän tehtävä Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Diakonia-ammattikorkeakoulu A tutkimuksia 5 Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Heidi Hynynen, Susanna Pyörre & Raija Roslöf ELÄMÄ KÄSILLÄ Viittomakielentulkin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 Viittomakielentulkin koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Viittomakielentulkki (AMK) Viittomakielentulkin koulutusohjelma 240 opintopistettä / 4 vuotta 2 Sisällys

Lisätiedot

TULKKAUKSEN KOULUTUS SUOMESSA

TULKKAUKSEN KOULUTUS SUOMESSA Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 2, 2011 Eeva Salmi & Liisa Martikainen TULKKAUKSEN KOULUTUS SUOMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Eeva Salmi ja Liisa Martikainen: Tulkkauksen koulutus Suomessa

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Kääntämisen nykyiset ja tulevat haasteet

Kääntämisen nykyiset ja tulevat haasteet Tuula Humphreys ja Leena Salmi Turun yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Ranskan oppiaine Kääntämisen nykyiset ja tulevat haasteet 1. Johdanto Arjessa ympärillämme on paljon tekstejä. Silmäilemme

Lisätiedot

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Tradenomin jatkokoulutustarpeet Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

FINNAIRIN MATKUSTAMOTURVAOHJEEN KÄÄNNÖS KANSAINVÄLISELLE VIITTOMISELLE

FINNAIRIN MATKUSTAMOTURVAOHJEEN KÄÄNNÖS KANSAINVÄLISELLE VIITTOMISELLE FINNAIRIN MATKUSTAMOTURVAOHJEEN KÄÄNNÖS KANSAINVÄLISELLE VIITTOMISELLE Leena Rauhamäki Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA

VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA VIITTOMAKIELENTULKIN TYÖHÖN LIITTYVIÄ ORGANISAATIOITA Päivi Rajalin Opinnäytetyö Kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma 2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/TURUN

Lisätiedot

Pelkkä kääntäminen ei riitä. Näkemyksiä laulujen tulkkauksesta

Pelkkä kääntäminen ei riitä. Näkemyksiä laulujen tulkkauksesta Pelkkä kääntäminen ei riitä Näkemyksiä laulujen tulkkauksesta Laura Hurme ja Anni Kervinen Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Turku Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki

Lisätiedot

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys Laatija: Minna Sneck 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toiminnon sijoittamisen lähtökohta 2.1 Alueellistamisen

Lisätiedot

ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA

ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA ETÄTULKKAUKSEN JA MOBIILITULKKAUKSEN VERTAILUA Maria Suvanto Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUKSEN KIRJALLISESTA MATERIAALISTA

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUKSEN KIRJALLISESTA MATERIAALISTA VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUKSEN KIRJALLISESTA MATERIAALISTA Johanna Nummila - Johanna Suomalainen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon

Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon työelämälähtöisyys ja KLTtutkinto Launonen, Satu 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS Iida Asikainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ASIKAINEN, IIDA: Finanssialalle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot