Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun"

Transkriptio

1 Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen vertaisryhmätoimintamallin arviointi Taru Kivelä, VTM Arviointi on Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan rahoittama ja sen on toteuttanut Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus välisenä aikana.

2 Sisällys Tiivistelmä Johdanto Maahanmuuttajien kouluttautumiseen vaikuttavat tekijät Vanhemmuuden merkitys Vanhempien osallistuminen ja koti- koulu- yhteistyö Ohjatut vanhempien vertaistuenryhmät Vertaisryhmätoiminta Väestöliiton Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa Arvioinnin toteutus Aineistot ja menetelmät Arviointikysymykset ja kriteerit Keskeiset havainnot Ryhmänohjaajien huomiot Tiedottaminen Kenelle ryhmä tulisi suunnata? Ryhmien teemojen käsittely Ryhmistä saatu hyöty Koulujen henkilökunnan haastattelut ja kyselyt Ryhmien sisältö ja teemojen käsittely Ryhmistä saatu hyöty Tiedotus ja organisointi Vanhempien teemahaastattelut Ennakko- odotukset Ryhmän toimivuus Verkostoitumisen merkitys Ryhmien sisältö ja teemat Omakielisen ryhmän merkitys Lapsen koulunkäynnin ja muun kehityksen tukeminen Koti- koulu- yhteistyö Ajatukset tapaamisten jälkeen Yhteenveto ja johtopäätökset Kehittämissuositukset Lähteet Liitteet Liite 1. Alkumittaus Liite 2. Loppumittaus Liite 3. Ryhmänohjaajien haastattelukysymykset Liite 4. Kysely koulujen henkilökunnalle Liite 5. Teemahaastattelun runko Liite 6: Tiedotteet

3 Tiivistelmä Arvioinnissa tarkastellaan Väestöliiton Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa kehitetyn maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmille tarkoitetun vanhemmuutta vahvistavan vertaisryhmätoimintamallin hyödyllisyyttä ja toimivuutta. Vertaisryhmätoimintamallin tavoitteena on tukea maahan muuttaneita vanhempia varhaisessa vaiheessa, jotta he pystyvät paremmin tukemaan lastensa ja koulunkäyntiä ja muuta kehitystä. Toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia, mutta sen toimivuutta ja hyödyllisyyttä ei ole aiemmin systemaattisesti selvitetty. Toiminnan taustalla on huoli maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kotoutumisesta ja koulumenestyksestä. Maahan muuttaneiden perheiden lapset menestyvät koulussa tutkitusti huonommin kuin kantaväestöön kuuluvat lapset. Arvioinnin aikana järjestettiin neljä erikielistä ryhmää, jotka kokoontuivat syksyn 2012 aikana. Ryhmät olivat somalin-, englannin-, kurdin- (sorani) ja venäjänkielisiä ja järjestettiin neljässä alakoulussa Helsingissä, alueilla, joilla koulua käy paljon maahan muuttaneiden perheiden lapsia. Arvioinnin aineisto koostuu vanhempien, ryhmänohjaajien ja koulun henkilökunnan haastatteluista sekä arvioinnin kirjoittajan havainnoista. Arvioinnin aikana järjestetty vertaisryhmätoiminta koettiin hyödylliseksi sekä vanhemmille että koulun henkilökunnalle. Ryhmissä keskusteltavat teemat olivat toimivia ja toiminta nähtiin kouluissa toivottuna ja tarpeellisena. Arvioinnissa todettiin kuitenkin ryhmien organisointiin liittyviä haasteita ja osallistujamäärät ryhmissä jäivät odotettua pienemmiksi.. Hankkeen aikana saatiin silti arvokasta tietoa, jonka avulla toiminnan organisointia voi kehittää. Kehittämissuosituksia esitetään seuraavissa asioissa: Vanhempien vertaistuenryhmät tulevat pysyväksi osaksi koulun toimintaa. Vertaistuenryhmiä järjestetään valmistavan luokan, ensimmäisen luokan ja siirtymävaiheen (7. luokka) oppilaiden vanhemmille aina lukuvuoden alkuvaiheessa. Vastuunjaot kouluissa määritellään selkeästi. Oppilashuoltoryhmä määrittää koulun yhdyshenkilön, jonka vastuulla on toiminnan organisointi ja tiedotus. Yhdyshenkilö on esimerkiksi oman äidinkielen opettaja tai muun koulun oppilashuoltoon tai opettajakuntaan kuuluva henkilö. Toiminnan organisointiin resursoidaan riittävästi työaikaa. Esimerkiksi positiivisen diskriminaation määrärahoja voisivat mahdollistaa pysyvän toiminnan. Sekä koulun sisäistä että vanhemmille kohdennettua tiedottamista tehostetaan, jotta kohderyhmään kuuluvat vanhemmat tavoitetaan ja saadaan mukaan ryhmiin. 3

4 1. Johdanto Tässä arvioinnissa tarkastellaan Väestöliiton Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa kehitetyn maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmille tarkoitetun vertaisryhmätoimintamallin hyödyllisyyttä ja toimivuutta. Hankkeen aikana on arvioitu neljää maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmille tarkoitettua ohjattua vertaistuenryhmää, jotka kokoontuivat neljässä alakoulussa Helsingissä syksyn 2012 aikana. Arvioinnin on rahoittanut Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta ja sen on toteuttanut Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus. Hankkeeseen mukaan valitut koulut sijaitsevat Helsingissä alueilla, joissa asuu paljon maahan muuttaneita perheitä. Vertaistuenryhmiä järjestettiin Kontulassa, Maunulassa, Itäkeskuksessa ja Myllypurossa sijaitsevilla ala- asteilla. Ryhmät olivat kurdin- (sorani), englannin-, somalin-, ja venäjänkielisille vanhemmille tarkoitettuja. Hankkeen aikana Monikulttuurinen osaamiskeskus järjesti vertaisohjaajakoulutuksen (16 h) Helsingin kaupungin henkilöstölle. Koulutus pidettiin Itäisen suurpiirin alueella. Osallistujat olivat lähinnä varhaiskasvatuksen toimijoita. Vertaisryhmätoimintamalli on kehitetty Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen luvulla tekemän konsultaatio- ja asiakastyön kokemuksien perusteella. Monikulttuurisen osaamiskeskuksessa on kehitetty kotoutumista tukevan ja vanhemmuutta vahvistavan vertaisryhmätoiminnan mallit pikkulasten ja kouluikäisten lasten vanhemmille. Vertaisryhmätoiminnan taustalla on huoli maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumisesta ja koulunkäynnistä. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat kasvava osa suomalaista väestöä ja on yhteisen edun mukaista, että kaikilla on tasa- arvoiset mahdolliset ja yhtäläiset edellytykset osallisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa. Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus on järjestänyt vertaistuenryhmiä jo vuodesta 2005 asti. Toimintamallia on käytetty koulujen lisäksi muun muassa perheneuvoloissa ja avoimissa päiväkodeissa. Ohjatusta vertaisryhmätoiminnasta on saatu osallistujilta paljon hyviä kokemuksia, mutta toiminnan hyödyllisyyttä ja mallin toimivuutta ei aiemmin ole systemaattisesti tutkittu. 4

5 Vanhempien lapsillensa antamalla tuella katsotaan olevan suuri merkitys lasten koulunkäynnille ja muulle kehitykselle. Perhetaustalla ja vanhempien resursseilla katsotaan olevan suuri merkitys lasten kotoutumisessa (esim. Kilpi 2010). Vanhempien on vaikea tukea lastensa koulunkäyntiä, jos heidän oma tietämyksensä suomalaisesta yhteiskunnasta ja koulujärjestelmästä on vähäistä ja, jos heidän vähäisten sosiaalisen verkostojen ja heikon suomen kielen taidon vuoksi on vaikeaa saada tarvitsemaansa tietoa. Tukemalla vanhempia oikea- aikaisesti voivat vanhemmat tukea lastensa koulunkäyntiä, mikä edesauttaa maahan muuttaneiden perheiden hyvinvointia ja kokonaisvaltaista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Syksyllä 2011 voimaan tulleen uuden kotoutumislain pykälä 16 kehottaa kiinnittämään..huomiota lapsen tai nuoren kehitystä tukevan ja ohjaavan vanhemmuuden edellytyksiin ja vanhempien tuen ja koulutuksen tarpeisiin (1386/2010). Syrjäytymisen taustalla ovat usein huonot koulukokemukset, koulupudokkuus ja alhainen koulutustaso. Opetushallituksen (2011) mukaan ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajalapset eroavat valtaväestöstä huonomman koulumenestyksen ja suuremman koulupudokkuuden suhteen. Tässä arvioinnissa vertaisryhmien merkitystä tarkastellaan perheiden hyvinvoinnin ja koti- koulu - yhteistyön sujuvuuden kannalta. Arviointi on toteutettu laadullisena arviointina ja menetelminä on käytetty kyselyitä, puolistrukturoituja teema- ja ryhmähaastatteluja sekä arvioinnin tekijän ja ryhmänohjaajien havaintoja. Arviointiraportin tuloksia hyödynnetään vertaisryhmien kehittämisessä ja toimintamallin juurruttamisessa kouluihin. Vertaistoiminnan toimivuus ja hyödyt kiinnostavat koulujen lisäksi muita maahanmuutto-, ja kotoutumisalan toimijoita, ja se voi motivoida uusia tahoja perustamaan ryhmiä. 5

6 2. Maahanmuuttajien kouluttautumiseen vaikuttavat tekijät Maahanmuuttajien kouluttautumista selvittäneiden tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaisten perheiden lapset menestyvät koulussa heikommin kuin kantaväestöön kuuluvat lapset (Alitolppa- Niitamo 2004; Heckmann 2008; Kilpi 2010; OECD 2010; Schofield 2006). Myös Opetushallituksen (2011) Suomessa tekemän koulumenestystä mitanneen tutkimuksen mukaan ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajalapset Suomessa eroavat valtaväestöstä huonomman koulumenestyksen ja suuremman koulupudokkuuden suhteen. Opetushallituksen tutkimuksen mukaan erot koulumenestyksessä tasoittuivat toisen sukupolven kohdalla, mutta tutkimusta on kritisoitu puutteelliseksi toisen sukupolven määritelmän ongelmallisuuden takia. (mm. Kilpi 2010.) Kilven tutkimustuloksissa myös toinen sukupolvi eroaa valtaväestöstä sekä alemman koulumenestyksensä että suuremman koulupudokkuuden suhteen. Eroja koulumenestyksessä ei voi selittää etnisyydellä, sillä koulumenestykseen vaikuttavat monet muuttuvat tekijät. Niin yhteiskuntaluokkaa, vanhempien koulutustason ja vastaanottavan yhteiskunnan maahanmuuttopolitiikan merkitystä on korostettu määriteltäessä maahan muuttaneiden heikompaan koulumenestykseen vaikuttaneita tekijöitä. (Schofield 2006.) Anne Alitolppa- Niitamon (2004) mukaan on useita, muuttuvia tekijöitä, jotka kaikki osaltaan vaikuttavat maahan muuttaneiden koulutukseen sekä kotoutumiseen. Näitä ovat inhimillinen pääoma (yksilön koulutustaso, terveydentila, maahanmuuttoikä, kielitaito, kulttuuri, etnisyys, uskonto, sukupuoli (gender) ja siirtolaisuusstatus), sosiaalinen pääoma, yksilön ominaisuudet ja vastaanottavan yhteiskunnan ominaisuudet. Maahan muuttaneille koulutus on merkityksellistä siksi, että se tasaa kulttuurieroja ja edesauttaa yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista uudessa asuinmaassa. Maahanmuuttajavanhemmilla on usein korkeat tavoitteet lastensa kouluttautumisen suhteen, mutta erityisesti uudessa, vieraassa kulttuurissa kouluttamattomien vanhempien on vaikeampi tukea lastensa koulunkäyntiä ja auttaa kotiläksyissä. Maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmilla saattaa olla vähäiset tiedot koulutusjärjestelmästä ja heidän käsityksensä koulun ja vanhempien rooleista saattavat poiketa opettajien käsityksistä. Heikko suomen kielitaito voi myös vaikeuttaa ja vähentää kommunikaatiota ja sosiaalista kanssakäymistä opettajien kanssa. Vasta maahan muuttaneilla on usein vähäiset sosiaaliset verkostot ja vaikea saada tarvitsemaansa tietoa heikon suomen kielen taidon vuoksi. Maahanmuuttajien lasten koulutusta Suomessa tutkinut Elina Kilpi (2010) korostaa perhetaustan suurta vaikutusta lasten ja nuorten kouluttautumisessa ja koulumenestyksessä. Kilven tutkimusten perusteella 6

7 vanhempien alhainen koulutustaso näkyy lapsen heikompana koulumenestyksenä. Huono- osaisuus on siis usein periytyvää: vanhempien vaikeudet työmarkkinoilla heijastuvat myös heidän lastensa koulumenestykseen. Alitolppa- Niitamo (2004) korostaa myös vanhempien koulutuksen merkitystä lasten koulumenestykseen: koulutetuilla vanhemmilla on tarvittavat tiedot ja taidot sekä kulttuurinen pääoma tukeakseen lastensa koulunkäyntiä. 7

8 3. Vanhemmuuden merkitys Vanhempien saaman tuen merkitys lasten koulutien alussa korostuu maahanmuuttajaperheiden kohdalla. Tukemalla vanhempia varhaisessa vaiheessa voivat he puolestaan paremmin tukea lastensa koulunkäyntiä ja kehitystä. Ei ole helppoa kasvattaa lasta vieraassa maassa, jossa ei itse ole elänyt lapsuuttaan, jonka kieltä, kulttuuria tai koulujärjestelmää ei ennestään tunne. Kun vanhemmat saavat tietoa ja tukea he voimaantuvat uudessa asuinmaassa ja koko perheen hyvinvointi lisääntyy Vanhempien osallistuminen ja koti- koulu - yhteistyö Vanhempien osallistumisen koulun toimintaan katsotaan edesauttavan heidän lastensa koulumenestystä. Koti- koulu yhteistyö on sekä perusopetuslain 3 (629/1998) että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä koulun toimintaa (OPH 2004) ja sen merkitystä on korostettu suomalaisissa tutkimuksissa lähivuosina (mm. Säävälä 2012).. Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan koulun ja kodin välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitystä oppilaan koulunkäynnin ja kehityksen tukemisessa: koulujen tulee toimia yhteistyöstä vanhempien kanssa, jotta vanhemmat pystyvät tukemaan lastensa koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia. Vanhemmille tulee antaa tietoa opetuksesta, koulunkäyntiin liittyvistä asioista ja mahdollisuudesta osallistua koti- koulu - yhteistyöhön. Tämän yhteistyön lähtökohtana mainitaan eri osapuolien kunnioitus, tasa- arvo ja yhdenvertaisuus. Lisäksi lastensuojelulain pykälä 8 edellyttää kunnalta palveluiden kehittämistä kasvatuksen tueksi. Myös opetustointa koskevan lastensuojelulain pykälän 8 mukaan kunnan on huolehdittava, että palvelujen avulla tuetaan vanhempia lasten kasvatuksessa sekä saadaan selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. Pykälä lisäksi edellyttää, että kunnan on järjestettävä tarvittaessa erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. (417/2007) Helsingin peruskouluissa on tuhansia maahanmuuttajataustaisia oppilaita tällä hetkellä. Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi kodin ja koulun välisessä yhteistyössä tulisi myös maahanmuuttajavanhemmilla olla yhtäläiset edellytykset yhteistyöhön osallistumiseen. Kun kieli, kulttuuri, erilaiset käsitteet ja koulujärjestelmä ovat vieraita, voi saatu tieto jäädä pinnalliseksi tai puutteelliseksi, minkä seurauksena vanhemmat usein jättävät osallistumatta koulun toimintaan eivätkä näin ollen pysty täysin tukemaan lastensa koulunkäyntiä. 8

9 Vanhempien antamalla tuella on suuri merkitys lasten ja nuorten kehitykselle ja koulunkäynnille. Jotta maahan muuttaneet vanhemmat pystyvät paremmin tukemaan lastensa koulunkäyntiä tarvitaan toimintamalleja tukemisen mahdollistamiseksi. Vanhemmat ja opettajat tapaavat toisiaan perinteisissä vanhempainilloissa sekä vanhempainvarteissa. Vanhempainvartteja järjestetään vuosittain sekä tarpeen mukaanja niissä on mahdollisuus keskustella opettajan kanssa kasvokkain lapsen koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvistä asioista. Sähköinen Wilma- järjestelmä toimii oppilaiden vanhempien ja opettajien välisenä tiedotuskanavana. Wilman kautta opettaja ja vanhemmat voivat lähettää toisilleen viestejä, muun muassa ilmoittaa poissaoloista ja lapseen tai kouluun liittyvistä asioista. Lisäksi opettajat tiedottavat oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä asioista reissuvihon välityksellä, henkilökohtaisin yhteydentotoin ja lapsen mukana toimitetuilla tiedotteilla. Toisiaan vanhemmat tapaavat koulun järjestämissä tilaisuuksissa, kuten vanhempainilloissa. Monissa kouluissa toimii myös vanhempainyhdistys, jonka toiminta on kaikille vanhemmille avointa. Koti- koulu - yhteistyön sujuvuuden edistämiseksi on käytössä erilaisia toimintamalleja eri puolilla Eurooppaa. Eurydice- verkosto (2008) on selvittänyt Euroopan komissiolle minkälaisia metodeja eri puolilla Eurooppaa on käytössä koulujen ja maahanmuuttajaperheiden kommunikoinnin ja yhteistyön sujuvuuden edistämiseksi. Selvitys esittelee kolme tiedon jakamiseen käytössä olevaa metodia, joita käytetään kouluissa Euroopan alueella. Käytössä olevia metodeja ovat (1) erikieliset ohjeet ja tiedotteet, joissa tarjotaan tietoa koulujärjestelmästä perheiden omalla kielellä, (2) erikielisten tulkkien käyttö sekä (3) resurssihenkilöiden nimittäminen yhteydenpidon ja kommunikoinnin helpottamiseksi oppilaiden, perheiden ja koulujen välille. Puolessa Euroopan maista on käytössä kaikki kolme metodia koulujen ja oppilaiden vanhempien kommunikoinnin sujuvuuden parantamiseksi. Suurin osa maista käyttää ainakin kahta kolmesta metodista. Kahdessa kolmesta Euroopan maassa on käytössä vanhemmille jaettavaa erikielistä kirjallista materiaalia. Materiaalien tuottaminen on useimmiten yleensä opetuksesta vastaavien viranomaisten ja valtakunnallisten organisaatioiden vastuulla. Kirjallisten materiaalien sisällöt ovat useimmiten yleisiin asioihin liittyviä. Yleisiä aiheita ovat koulutusjärjestelmän rakenne, kouluun ilmoittautuminen, oppilaan arviointi, kotouttamistoimet, vanhempien osallistuminen sekä vanhempien oikeudet ja velvollisuudet. Edellä mainittujen aiheiden lisäksi aiheina on yhdenvertaisuuden toteutuminen (Belgia), vanhempien ja koulun väliset suhteet (Irlanti ja Norja). Suomessa monissa kunnissa tuotetaan kirjallisesti tietoa koulujen käytännöistä ja tapahtumista vanhempien omilla kielillä. 9

10 Tulkkien käyttöön on joko lakisääteinen oikeus, tai niihin on varattu resursseja valtakunnallisesti tai yksittäisten kuntien toimesta. Useimmissa Euroopan maissa tulkkien käyttö on viranomaisten suositusten mukaista, vaikka se ei olisi lakisääteistä. Näissä tapauksissa tulkkien käyttöön on varattu myös rahallisia resursseja. Muissa tapauksissa koulut joutuvat itse vastaamaan tulkkien käytön kustannuksista. Näissä tapauksissa tulkkaukset hoidetaan vapaaehtoisvoimin, esimerkiksi kansalaisjärjestöjen, muiden vanhempien tai kaksi- tai monikielisten opettajien tai koulun muun henkilökunnan avulla. Resurssihenkilöiden käyttö on melko yleistä Euroopan kouluissa. Resurssihenkilöiden käyttäminen on opetusviranomaisten sääntöjen tai suositusten mukaista yli 10:ssä Euroopan maassa. Heitä käytetään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulunkäynnin alkuvaiheen sujuvoittamiseksi ja vanhempien ja koulun välisen kommunikoinnin helpottamiseksi. Resurssihenkilöt ovat yleensä koulun henkilökuntaa tai kunnan työntekijöitä. Italiassa resurssihenkilöiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi uusien oppilaiden vastaanotto ja avustaminen, kääntäminen ja tulkkaus ja sovittelu vanhempien ja opettajien välisissä tapaamisissa, erityisesti ongelmatilanteissa. Espanjassa resurssihenkilöinä toimivat sosiaalityöntekijät, jotka toimivat osana koulun tukitoimia. Muun muassa Espanjassa ja Irlannissa resurssihenkilöt työskentelevät myös muiden erityistä tukea tarvitsevien perheiden kanssa. Useassa maassa resurssihenkilöistä vastataan paikallistasolla, esimerkiksi Belgiassa paikallisten maahanmuuttopalvelujen vastuulla ovat kouluun liittyvät kysymykset tai haasteet. Ranskassa uusien oppilaiden koulutuksesta vastaavat paikalliset keskukset toimivat yhteyshenkilönä koulujen ja perheiden välillä. Iso- Britanniassa vähemmistöasioista vastaavat palvelut konsultoivat perheitä tai kouluja tarvittaessa. Maissa, joissa resurssihenkilöiden käyttöä ei vaadita tai suositella, käytetään silti resurssihenkilöitä koulujen tai paikallisten viranomaisten toimesta. Esimerkiksi Tšekissä toimii erityisopettajia, jotka tarjoavat tukea maahanmuuttajaoppilaille tarvittaessa. Tanskassa useissa kouluissa on nimitetty resurssihenkilö vastaamaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden sopeutumisesta ja koulunkäynnin sujumisesta. Ruotsissa oppilaiden hyvinvointi on koko koulun henkilökunnan vastuulla, ja resurssihenkilöitä saadaan käyttöön tarvittaessa kunnilta. Vertaisryhmätoiminta ei sovi varsinaisesti mihinkään yllämainituista kolmesta kodin ja koulun yhteistyön malleista. Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa kehitetty malli on uusi toimintatapa, jossa yhdistyy muiden mallien elementtejä: vanhempien vertaisryhmissä välittyy ohjeita ja tietoa omalla kielellä, mutta 10

11 tiedotteiden sijasta henkilökohtaisessa kontaktissa kulttuuritulkin (ryhmäohjaajan) välittämänä. Lisäelementtinä on muilta vanhemmilta saatu kokemus ja tuki ja ryhmien ohjautuvuus osallistujein tarpeiden mukaisesti Ohjatut vanhempien vertaistuenryhmät Vertaistuenryhmillä tarkoitetaan ohjattuja ryhmiä, joissa samankaltaisessa elämäntilanteessa tai samanlaisia kokemuksia läpikäyneet voivat jakaa tasa- arvoisesti toisilleen omia kokemuksiaan, tuntemuksiaan ja tietoa. Ryhmissä voi vastavuoroisesti sekä saada että antaa tukea. Ryhmiin osallistuville voi usein olla helpottavaa huomata, että muut ovat käyneet läpi samanlaisia kokemuksia ja tunteita ja selviytyneet vaikeista elämäntilanteista. Näin ollen vertaistuki tuottaa sosiaalista pääomaa ja lisää hyvinvointia, kuten muun muassa Irja Mikkonen (2009) on vertaistuenryhmiä tutkineessa väitöskirjassaan osoittanut. Myös ryhmän tuki ja jaetut kokemukset voivat antaa uusia näkökulmia omaan tilanteeseen ja ryhmään osallistujat voimaantuvat ja oppivat tunnistamaan paremmin omat voimavaransa. 11

12 4. Vertaisryhmätoiminta Väestöliiton Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa Väestöliiton Monikulttuurisessa osaamiskeskuksen vanhemmuutta vahvistava vertaisryhmätoiminnan malli perustuu Monikulttuurisen osaamiskeskuksen luvulla tekemään konsultaatio- ja asiakastyöhön sekä kokemuksiin erikielisten vertaisryhmien järjestämisestä ja ohjaamisesta. Ryhmiä on järjestetty vuodesta 2005 asti muun muassa kouluissa, perheneuvoloissa ja päiväkodeissa. Osaamiskeskuksen kehittämä vertaistoiminta on asiantuntijavetoista, eli ryhmissä toimii osaamiskeskuksen oma työntekijä tai ohjaajakoulutuksen käynyt henkilö ryhmänohjaajana. Monikulttuurinen osaamiskeskus on julkaissut ohjaajan oppaat 1 kahdesta vertaisryhmätoimintamallista, joista toinen on tarkoitettu pikkulapsiperheitä tukevaan toimintaan ja toinen kouluikäisten lasten vanhemmille. Monikulttuuristen vertaisryhmien ohjaajan oppaat kokoavat monipuolisesti yhteen vertaisryhmätoiminnan ydinkysymyksiä ja ohjeita ryhmien toteuttamista varten. Vuonna 2007 ilmestynyt ohjaajan opas sisältää ryhmämallin kouluikäisten lasten vanhemmille ja ehdotuksia tapaamiskertojen teemoiksi. Oppaan teemoja ovat muun muassa: koulutusjärjestelmä Suomessa koulutuksen kulttuurin luominen kotona kodin ja koulun välinen yhteistyö kaksikielisyys ja - kulttuurisuus koulun tukimuodot lapsen sosiaalinen kehitys lapsi ja maahanmuutto. Vertaisryhmistä on saatu sekä vanhemmilta että koulujen henkilökunnalta paljon myönteistä palautetta. Palautteen mukaan kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä vanhempien sosiaaliset verkostot ja tietotaito koulun toiminnasta ovat parantuneet toiminnan myötä. Vuorovaikutuksen tuloksena sekä vanhempien 1 Monikulttuuriset vertaistuenryhmät ryhmämallit pikkulapsiperheiden ja kouluikäisten lasten vanhemmille soveltuvat työkaluiksi koulujen vertaistuenryhmien työvälineiksi. Lisätietoa oppaista: 12

13 välillä että vanhempien ja ohjaajien välillä välittyy tietoa, yhteisymmärrystä ja luottamusta. Oletuksena on, että lisääntynyt tieto ja kontaktit parantavat perheen elämänhallintaa ja voimaannuttavat vanhempia uudessa yhteiskunnassa. Kun vanhemmat saavat varhaisessa vaiheessa tietoa ja tukea ryhmässä, paranee heidän mahdollisuutensa tukea lasten koulunkäyntiä. Tuloksena siis pitäisi olla tasa- arvoisemmat koulutus- ja osallistumismahdollisuuksia heidän lapsilleen. Koulunkäyntiin liittyvien asioiden selvittäminen perinteisissä vanhempainilloissa tai tapaamisissa on usein haasteellista muun muassa suomen kielen taitoon tai kulttuuriseen osaamiseen liittyvistä syistä. Erityisesti perheet, jotka ovat asuneet Suomessa vasta vähän aikaa eivätkä vielä tunne suomalaista yhteiskuntaa tai koulujärjestelmää kovinkaan hyvin, todennäköisemmin hyötyvät ryhmistä. Näin ollen vertaisryhmätoimintamalli voi tukea kotoutumista erityisesti perheissä, jotka ovat asuneet Suomessa vasta vähän aikaa. Ryhmissä vanhemmat saavat tietoa asiantuntijoilta, mutta heillä on myös tilaisuus keskustella ja jakaa kokemuksia muiden samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Usein ryhmissä syntyy myös verkostoja, joista on iloa, apua ja tukea ryhmän jälkeenkin. 13

14 5. Arvioinnin toteutus Arviointi on toteutettu välisenä aikana. Arviointi koskee hankkeen puitteissa järjestettyjä maahanmuuttajataustaisten lasten vanhempien ohjattuja vertaistuenryhmiä, jotka kokoontuivat syys- marraskuun 2012 aikana helsinkiläisissä alakouluissa, alueilla, joissa asuu paljon maahanmuuttajataustaisia perheitä. Erikielisiä ryhmiä oli yhteensä neljä ja ne kokoontuivat neljässä alakoulussa: Myllypuron ala- asteella, Itäkeskuksen ala- asteella, Keinutien ala- asteella Kontulassa ja Maunulan kansainvälisellä ala- asteella. Ryhmät olivat englannin-, somalin-, kurdin- (sorani) ja venäjänkielisiä. Ryhmien ohjaajina toimivat Monikulttuurisen osaamiskeskuksen kielitaitoiset ja eri kulttuuritaustoja tuntevat asiantuntijat. Ohjaajaparina toimi koulun edustaja, muun muassa rehtori, koulukuraattori tai erityisopettaja. Arvioinnin kohderyhmänä ovat ryhmiin osallistuvat vanhemmat, osallistuneiden vanhempien lapset, koulujen henkilökunta ja ryhmien ohjaajat. Arviointi on toteutettu laadullisena tutkimuksena, sillä vertaisryhmien toimivuuden ja hyödyn arvioimiseksi perheiden hyvinvoinnin ja koti- koulu- yhteistyön sujuvuuden kannalta ovat asianomaisten omat, subjektiiviset kokemukset oleellisia Aineistot ja menetelmät Arvioinnin aineisto koostuu ryhmänohjaajien, koulun henkilökunnan ja ryhmiin osallistuneiden vanhempien kyselyistä, haastatteluista ja huomioista sekä arvioinnin tekijän havainnoista. Arvioinnin menetelmiä olivat kysymys- ja arviointilomakkeet, haastattelut ja keskustelut. Arviointisuunnitelman mukaisesti kaikkien ryhmien osallistujia varten tehtiin kyselylomakkeet vertaisryhmätoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Lomakkeita oli kaksi, alkumittauslomake (Liite 1), johon osallistujat vastasivat ryhmän ensimmäisellä kokoontumiskerralla ja loppumittauslomake (Liite 2), viimeistä kokoontumiskertaa varten. Lomakkeet sisälsivät koulunkäyntiin, lasten kehityksen tukemiseen ja kasvatukseen liittyviä väittämiä, joista vanhempien piti valita sopivat vastaukset. Molemmissa mittauslomakkeissa oli samoja numeerisia ja avoimia kysymyksiä vastausten vertailemisen mahdollistamiseksi. Lomakkeissa kysyttiin lisäksi vanhempien näkemyksiä käsiteltävien teemojen tärkeydestä. 14

15 Mittausten tavoitteena oli arvioida miten ryhmiin osallistuminen oli vaikuttanut vanhempiin ja millaista mahdollista muutosta tietotaidossa tai suhtautumisessa lasten koulunkäyntiin oli tapahtunut. Ryhhmiin osallistuneiden pieni lukumäärä (10 henkilöä) ei kuitenkaan antanut tilastollisesti luotettavaa tulosta, joten analyysi on jätetty pois tästä arvioinnista. Ryhmänohjaajille järjestettiin ryhmähaastattelu ryhmien kokoontumisten jälkeen. Heille oli etukäteen toimitettu kysymyslomake täytettäväksi ryhmien kokoontumisten aikana, jotta he pystyisivät kirjaamaan havaintonsa ja ajatuksensa hyvissä ajoin ennen ryhmien päättymistä. Ryhmähaastattelussa samat kysymykset käytiin läpi uudestaan (liite 3). Koulujen henkilökuntaa haastateltiin sekä kasvotusten että sähköpostitse lähetettyjen kirjallisten kysymysten perusteella. Kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset (liite 4). Kysymykset koskivat ryhmien järjestämisen tarpeellisuutta, käytännön järjestelyjen sujumista, ryhmien toimivuutta, sisältöjä sekä hyödyllisyyttä vanhemmille, oppilaille, kouluille sekä kodin ja koulun yhteistyön sujumiselle. Lisäksi haastateltiin jokaisen ryhmän koulun henkilökunnan edustajaa, joka toimi ryhmässä ryhmänohjaajan ohjaajaparina. Tarve ohjaajien haastatteluille nousi ryhmien vähäisestä osallistujamäärästä, näin pystyttiin myös kartoittamaan ryhmään osallistuneen henkilön näkemyksiä ryhmän toimivuudesta. Haastateltavia oli yhteensä viisi henkilöä, jotka toimivat kouluissa joko rehtoreina tai erityisopettajina. Ryhmien osallistujia haastateltiin toiminnan tarpeenmukaisuuteen ja kehittämiseen liittyen ryhmien kokoontumisen jälkeen. Ryhmiin osallistuneita vanhempia haastateltiin heidän omista subjektiivisista kokemuksista vertaisryhmiin osallistumisesta ja osallistumisen vaikutuksista. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joissa kaikille haastattelut etenivät samojen teemojen mukaan, mutta kysymysten järjestys tai itse kysymykset saattoivat vaihdella (Teemahaastattelun runko, liite 5). Kyseinen menetelmä valittiin tutkimukseen, sillä arvioinnin kannalta oli tärkeää selvittää, millaisia haastateltavien omat, subjektiiviset kokemukset ryhmään osallistumisesta olivat. Tarkoituksena oli mahdollistaa vapaa keskustelu ja antaa tilaa haastateltavien omille tulkinnoille, näkemyksille ja kokemuksille. Kaikki teemat käsiteltiin kaikkien haastateltavien kanssa, mutta kysymykset ja niiden järjestys vaihtelivat haastattelutilanteen ja haastateltavien kertomusten mukaan. Teemahaastattelun käyttö mahdollisti vapaan keskustelun ja sen, että haastateltavat pystyivät kertomaan kokemuksistaan omin sanoin, tuoden omia näkemyksiään esiin. Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin avulla. 15

16 Haastateltavia oli yhteensä 10 henkilöä, joista miehiä oli 2 ja naisia 8. Englanninkielisestä ryhmästä haastateltiin kaikki kolme osallistujaa, jotka olivat olleet mukana jokaisella kokoontumiskerralla. Kaksi heistä oli miehiä. Venäjänkielisestä ryhmästä haastateltiin kahta osallistujaa, joista molemmat oli naisia. Kurdinkielisestä (sorani) ryhmästä haastateltiin viisi osallistujaa, ryhmän koon vaihdellen kahdeksasta kymmeneen osallistujaan. Somalinkielisen ryhmän osallistujia ei haastateltu, sillä ryhmä jouduttiin päättämään kesken kaiken osallistujien vähäisen määrän takia. Haastattelujen teemoja olivat osallistujien ennakko- odotukset, ryhmän toimivuus, verkostoitumisen merkitys, ryhmien sisältö ja teemat, omakielisen ryhmän merkitys, lapsen koulunkäynnin ja muun kehityksen tukeminen ja koti- koulu - yhteistyö ja ajatukset tapaamisten jälkeen. Kaikki haastattelut pidettiin koulujen tiloissa ja äänitettiin tarkkaa litterointia varten. Taustatietokysymyksinä haastateltavina kysyttiin Suomessa oleskelun pituus, koulutus ja/tai ammatti, kouluikäisten lasten määrä ja luokka- aste haastatteluhetkellä, sekä arvio omasta suomen kielen taidosta. Nämä kysymykset siksi, koska halusimme myös arvioida, miten osallistujien elämätilanteet, koulutus sekä kielitaito voivat vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa saada tietoa heidän lastensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista ja suomalaisesta koulujärjestelmästä sekä heidän kykyynsä tukea lastensa koulunkäyntiä Suomessa. Ryhmien analysointiin käytettiin menetelmänä osallistuvaa havainnointia. Arvioinnin tekijä osallistui englannin- ja kurdin- (sorani) ja venäjänkielisiin ryhmiin, joissa hän seurasi ja havainnoi ryhmän toimintaa, ilmapiiriä, ryhmän sujuvuutta ja kehitystä. Havainnointi oli sekä aktiivista että passiivista, välillä vain ryhmän seuraamista, välillä taas osallistumista keskusteluun ja kysymyksien esittämistä osallistujille. Kirjoittaja piti myös päiväkirjaa, johon hän kirjasi havainnot ryhmistä ja muut muistiinpanot Arviointikysymykset ja kriteerit Arvioinnissa on haettu vastausta seuraaviin kysymyksiin: Miten hyvin hanke on vastannut sille asetettuihin tavoitteisiin? Onko tavoitteet saavutettu? Miten toiminnassa on onnistuttu? Missä määrin suunnitellut toimenpiteet on toteutettu ja tulokset saavutettu? Onko muutoksia tapahtunut kodin ja koulun välisessä yhteistyössä? Onko kotien ja koulun yhteistyö parantunut? 16

17 Onko ryhmistä ollut hyötyä vanhemmille, kouluille ja oppilaille? Millaisia kokemuksia osallistujilla on ryhmistä? Mitä muutoksia vanhempien mielestä ryhmiin osallistuminen on tuonut heille? Saavatko vanhemmat ryhmien kautta tarvitsemaansa tukea ja tietoa? Mihin suuntaan toimintaa tulisi kehittää? Miten käytännön järjestelyt ja yhteistyö koulun kanssa sujuivat? Onko vertaistukiryhmien pitäminen toimiva tapa kodin ja koulun yhteistyön sujuvuuden parantamiselle? Merkittävimpiä kriteerejä arviointikysymysten vastauksille ja aineiston tulkitsemiselle on koulujen, vanhempien ja lasten hyötyminen vertaistuenryhmistä, koulun ja kodin välisen yhteistyön sujuvuuden parantaminen, ja vanhempien parantunut kyky tukea lastensa koulunkäyntiä niin, että lasten koulumenestys paranee ja mahdolliset riskit koulunkäyntiin liittyviin ongelmiin ja koulupudokkuuteen pienenevät. 17

18 6. Keskeiset havainnot Käytännön järjestelyt hankkeessa mukana olleiden koulujen kanssa hoidettiin keskitetysti Väestöliiton aloitteesta. Väestöliiton työntekijä oli yhteydessä kaikkien neljän koulun rehtoriin ja järjesti tapaamiset koulujen edustajien kanssa. Tapaamisissa sovittiin syksyn vertaistuenryhmien järjestämisestä sekä ryhmien teemoista, sisällöistä ja muista käytännön järjestelyistä. Kaikkien neljän koulun kanssa tehtiin aiesopimukset tulevien ryhmien järjestämisestä yhteistyössä koulujen ja Väestöliiton kanssa. Koulujen kanssa sovittiin muun muassa, että koulut tarjoavat tilat ryhmien pitämistä varten, tiedottavat ryhmistä vanhemmille ja että koulun edustaja toimii Väestöliiton työntekijän ohjaajaparina ryhmätapaamisissa. Kaikki neljä vertaistuenryhmää kokoontuivat syys- marraskuun 2012 välillä. Ryhmistä ensimmäisenä aloitti venäjänkielinen ryhmä Myllypuron ala- asteella syyskuun 2012 alussa. Ryhmästä oli tiedotettu vanhemmille venäjänkielisellä tiedotteella, joka toimi samalla ilmoittautumislomakkeena. Lisäksi keväällä 2012 Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen asiantuntija oli käynyt puhumassa vanhemmille vanhempainillan yhteydessä ja kertonut tulevasta ryhmästä. Ryhmään ei kuitenkaan tullut yhtään ennakko- ilmoittautumista, ja ensimmäiselle tapaamiskerralle saapui vain yksi vanhempi. Hän kertoi löytäneensä rypistyneen tiedotteen lapsensa koululaukusta. Ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen koulun opettaja tiedotti ryhmästä vielä sähköisesti Wilman kautta. Toiselle kokoontumiskerralle saapui ensimmäisellä kerralla osallistuneen vanhemman lisäksi Wilman kautta tiedon ryhmästä saanut pariskunta sekä kolmas muualta ryhmästä tietoa saanut vanhempi. Viimeisillä kolmella kokoontumiskerralla mukana oli kaksi ensimmäisestä kerrasta asti mukana ollutta äitiä. Paikalla oli kahden lastenhoitajan lisäksi rehtori tai vararehtori, jotka toimivat ryhmänohjaajan ohjaajaparina. Englanninkielinen ryhmä kokoontui Maunulan ala- asteella ja somalinkielinen ryhmä Itäkeskuksen ala- asteella. Molemmat ryhmät aloittivat syyskuun 2012 aikana. Ryhmistä oli tiedotettu vanhempia omakielisillä tiedotteilla, joissa oli mukana ilmoittautumislomake. Ennakko- ilmoittautumisista huolimatta osallistuminen oli vähäistä. Englanninkielisen ryhmän ensimmäiselle kokoontumiskerralle saapui kaksi vanhempaa ja toiselle jo neljä vanhempaa. Muilla kerroilla mukana oli kolme vanhempaa, joista kaksi oli pariskunta samasta perheestä. Paikalla oli rehtori tai erityisopettaja, jotka toimivat ryhmänohjaajan ohjaajaparina. Somalinkieliseen ryhmään ei saapunut yhtään osallistujaa ensimmäisellä kerralla. Ryhmänohjaaja käytti ryhmän kokoontumiselle varatun ajan soittamalla koulua käyvien somalinkielisten lasten vanhemmille ja pyytämällä heitä mukaan ryhmään. Toisella kokoontumiskerralla somalinkieliseen ryhmään osallistui kaksi 18

19 isää. Somalinkielinen ryhmä jouduttiin keskeyttämään muutaman kerran jälkeen kokonaan vähäisen kävijämäärän takia. Alun perin Keinutien ala- asteelle suunniteltiin ryhmää, johon kutsuttaisiin kurdin- ja persiankielisten lasten vanhempia. Keinutien ala- astetta käy kahdeksan kurdinkielisen (sorani) perheen lapsia ja läheisellä Vesalan ala- asteella kahdeksan persiankielisen perheen lapsia. Vanhemmille lähetettiin suomenkielinen tiedote lasten mukana repuissa. Tiedotetta ei voitu tehdä kurdin- tai persian kielillä, sillä käytössä ei ollut sellaista tietokonetta, jossa olisi ollut tarvittava kirjainjärjestelmä. Ryhmään ei ollut tullut yhtään ilmoittautumista ilmoittautumisaikaan mennessä. Väestöliiton monikulttuurisuuden asiantuntijan, ryhmänohjaajan soitettua kurdinkielisille (sorani) perheille kaikki heistä ilmoittivat kiinnostuksestaan osallistua ryhmään. Koululle päätettiin järjestää kurdinkielinen (sorani) ryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran ensimmäisen kerran lokakuun 2012 alussa. Ryhmään tuli mukaan kahdeksan osallistujaa ensimmäisellä kerralla. Yksi ryhmäläisistä oli persiankielinen äiti, jolle ryhmänohjaaja tulkkasi ryhmän keskustelut. Kaksi osallistujista kertoi saaneensa kutsun ja loput kuusi tulivat paikalle ryhmänohjaajan kutsuttua heidät puhelimitse mukaan. Paikalla oli kahden lastenhoitajan lisäksi rehtori, joka toimi ryhmänohjaajan ohjaajaparina. Rehtori pyysi myös koulukuraattorin mukaan myöhempiin tapaamisiin. Ryhmäläiset pyysivät saada muistutuksen tekstiviestinä ryhmänohjaajalta aina edellisenä päivänä ennen ryhmän kokoontumista. Ryhmänohjaaja lähetti vanhemmille viikoittaisen tekstiviestin, jossa muistutti heitä seuraavasta ryhmätapaamisesta. kurdinkielisessä ryhmässä oli eniten osallistujia kaikista ryhmistä: jokaisella kerralla paikalle saapui 7-9 vanhempaa Ryhmänohjaajien huomiot Ryhmänohjaajia haastateltiin ryhmien järjestämisen jälkeen. Ohjaajille esitetyt kysymykset (liite 3. Ryhmänohjaajien haastattelukysymykset) koskivat muun muassa käytännön järjestelyjä, tiedotusta, ryhmien toimivuutta, teemoja, sisältöjä ja havaintoja osallistujien kokemuksista Tiedottaminen Käytännön järjestelyt koulujen kanssa sujuivat ongelmitta ja rehtorit sekä muu henkilökunta suhtautuivat ryhmien järjestämiseen positiivisesti ja ottivat vertaisryhmätoiminnan järjestämisen avoimesti ja lämpimästi vastaan. 19

20 Ainoa ongelma käytännön järjestelyissä oli tiedotuksen toimimattomuus. Koulut olivat tiedottaneet ryhmistä reppupostina (Liite 6) sekä Wilman kautta tiedotteella, joka toimi samalla ilmoittautumislomakkeena. Ennakkoilmoittautumisia kaikkiin ryhmiin tuli erittäin niukasti. Tässä tapauksessa tiedotusvastuun ollessa kouluilla ei vanhempia tavoitettu tarpeeksi hyvin. Kouluilta olisi toivottu aktiivisempaa otetta tiedotuksessa, jotta vanhemmat olisivat tavoitettu laajemmin ja saatu mukaan osallistumaan ryhmiin. Ryhmistä tiedottamisen tulisi olla koulujen vastuulla. Ulkopuolisen ryhmänohjaajan työajan käyttäminen yhteydenottoihin ei ole kustannustehokas tapa toimia, eikä ryhmänohjaajilla ole vanhempien yhteistietoja tai suoraa sidettä vanhempiin. Koulu ei myöskään saa luovuttaa yhteistietoja ulkopuolisille. Vanhemmille lähin taho on koulu, joten luontevampaa olisi, että yhteydenotot tulisivat suoraan koululta. Vanhemmille suoraan soittaminen tuotti kuitenkin tulosta. Kurdinkielisen (sorani) ryhmän ohjaajan kokemus oli, että vanhemmat olivat ilahtuneita omakielisen henkilön yhteydenotosta ja henkilökohtaisesti esitetystä kutsusta ryhmään. Kouluissa olisi hyvä miettiä, miten he parhaiten tavoittavat vanhemmat ja kenen vastuulla koulussa yhteydenpito vanhempiin olisi. Tiedotusvastuu koulun osalta voisi olla esimerkiksi oman äidinkielen opettajalla, tai kuraattorilla. Tiedotuksen merkitys ja vanhempien tavoitettavuus ovatkin nousseet tämän raportin ydinkysymyksiksi. Syitä vähäiseen osallistujamäärään ei löydy yksinomaan vähäisen tiedotuksen tai resurssien vuoksi. On muitakin tekijöitä, jotka voivat osaltaan vaikuttaa vähäisiin osallistujamääriin syksyn ryhmissä. Näitä tekijöitä voivat olla osallistujille sopimattomat aikataulut tai vähäinen kiinnostus osallistua ryhmään. Itäkeskuksessa järjestetty ryhmä epäonnistui, koska äitejä ei tullut mukaan. Somalinkielisen ryhmän isät selittivät äitien puuttumista aikataulullisista syistä: äideille olisi sopinut paremmin ilta- ajat. Toisaalta ryhmän päättymisen jälkeen Itäkeskuksen koululla järjestettiin somalinkielinen vanhempainilta, johon tuli mukaan useita vanhempia. Vanhemmat kertoivat olevansa kiinnostuneita kokoamaan uuden ryhmän ja pyysivät sen järjestämiseen tukea Väestöliitolta. Kukaan vanhemmista ei kuitenkaan ole ollut yhteydessä ryhmän kokoontumisen liittyen tämän jälkeen. Englanninkieliseen ryhmään vähäinen osallistujamäärä johtui mahdollisesti myös ryhmän aikatauluista: ryhmä pidettiin aamuisin, jolloin kohderyhmään kuuluneet vanhemmat eivät mahdollisesti päässeet 20

Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset:

Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Minna Säävälä Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 43/ 2012 2012 Minna Säävälä ja Väestöliitto Väestöliitto

Lisätiedot

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena

Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena Vertaiset alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukena 2 Sisällys 1 Johdanto: Vertaiset turvapaikkaa hakevien lasten tukiverkkona 3 2 Turvapaikanhakijalapset ja -nuoret Suomessa 5 2.1 Turvapaikkaprosessi lapsen

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan

Veljiä. vertaisia Työkaluja maahan muuttaja - miesten ryhmätoimintaan M iksi maahanmuuttajamiehet tarvitsevat omaa toimintaa? Saako vain jalkapallo miehet kokoon? Kenelle pakolaispoika kertoo unelmansa? Entä kuinka kovia kokenut maahanmuuttajamies tutustui hämäläismummoon?

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus 1 Kotoutumista kaikille! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen ja Tiina

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Tampere 1.Johdanto... 2 2. Arvopohja: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuurinen monimuotoisuus... 4 3. Opetuksen järjestäminen ja muut järjestelyt koulun

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Enemmän otetta ja osallisuutta projekti

Enemmän otetta ja osallisuutta projekti Pia Björkman, Pia Henttonen ja Aila Kantojärvi Enemmän otetta ja osallisuutta projekti Loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Pia Björkman, Pia Henttonen ja Aila Kantojärvi Enemmän otetta ja osallisuutta

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa 1 Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa Ilari Lovio Artikkelin on laatinut VTK Ilari Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Kuntaliiton yhteisessä Kirjastoinnovaatiot hankkeessa

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta

Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta Ulla Matikainen Adoptioperheet ry 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tämän tutkimuksen konteksti: kansainvälinen adoptio...

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n Leija-hanke...4

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

Toivoisin muutosta suomalaiseen miehiseen kulttuuriin

Toivoisin muutosta suomalaiseen miehiseen kulttuuriin Toivoisin muutosta suomalaiseen miehiseen kulttuuriin Mies- ja isätyön kartoitus Pohjois-Karjalassa -projektin loppuraportti Teksti ja kuvat: TOPI LINJAMA 2014 topi.linjama@pelastakaalapset.fi Pelastakaa

Lisätiedot

Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen

Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen Pelirajat on -toiminta Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen Pelaajien vertaistukiverkosto -projektin 2008-2010 loppuraportti 15.11.2010 Sosiaalipedagogiikan säätiö Mirja Heikkilä Jari Hartikainen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot