Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta"

Transkriptio

1 Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma AMKSH17 Syyskuu 2007

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan koulutusvaihtoehto Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Työn tekijät: Työn nimi: Lundberg, Saija & Pietikäinen, Minna Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Päivämäärä: Sivumäärä: 54+5 Työn ohjaaja: TtM Riitta Ala-Korpi Työn tarkastaja: Yliopettaja KL Murtomäki Eeva-Maija Opinnäytetyömme käsittelee palliatiivisen potilaan hoitoa eettisten periaatteiden pohjalta kotisairaanhoitajan näkökulmasta. Tavoitteenamme on selvittää kuinka Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan julkaisemat yhteiset eettiset periaatteet toteutuvat kotisairaanhoidossa palliatiivisten potilaiden eli parantumattomasti sairaiden ja kuolevien potilaiden kohdalla sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan näkökulmasta. Lisäksi tavoitteenamme on selvittää palliatiivisen potilaan hoidossa ilmeneviä mahdollisia kehittämishaasteita. Kotisairaanhoitajan työ vaatii hoitajalta laaja-alaista osaamista sekä hyviä kommunikaatiotaitoja. Hyvät vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, nöyryys ja rehellisyys lisäävät ammattitaitoista hoitotyötä sekä eettisten periaatteiden toteutumista palliatiivista potilasta kotiin hoidettaessa. Tutkimuksemme oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineiston keräsimme kyselylomakkeella, joka sisälsi kuusi avointa kysymystä. Tutkimuksen toteutimme jakamalla laatimamme kyselylomakkeen terveyskeskuksen kotisairaanhoitajille ja terveydenhoitajille. Kyselylomakkeita annettiin yhteensä yhdelletoista hoitajalle. Kyselyn toteutimme keväällä Tutkimusaineiston analysoimme sisällön analyysillä. Tutkimustulosten mukaan eettiset periaatteet toteutuivat kotisairaanhoitajien työssä pääsääntöisesti hyvin. Erityisesti ihmisarvon kunnioittamisen ja oikeudenmukaisuuden periaatteet toteutuivat vastanneiden mielestä hyvin. Puutteita vastanneet kokivat olevan oikeudessa hyvään hoitoon sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Nämä heikensivät vastanneiden mielestä palliatiivisen potilaan saamaa hoitoa. Avainsanat: Palliatiivinen hoito, saattohoito, kotisaattohoito, etiikka, ihmisarvo, oikeudenmukaisuus, itsemääräämisoikeus, hyvä hoito

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Programme of Nursing ABSTRACT Authors: Lundberg, Saija & Pietikäinen, Minna Name of Thesis: Nursing Ethics in Palliativ Patient s Care from Home nurse s Point of View Date: 29th September 2007 Pages: 54+5 Supervisor: Inspector: Senior Lecturer Ala-Korpi Riitta Principal Lecturer Murtomäki Eeva-Maija The purpose of this study was to explore the ethical care of terminally ill patient from home nurse s point of view. The aim of the research was to find out how the home nurses feel the ethical codes by ETENE come true in the care of palliativ patient. The goal was also to get more information for the home nurses how to progress the palliativ care. The work as a home nurse requires comprehensive knowledge and good co-operating skills. Good interaction skills, social skills, humbleness and honesty improve professional care and nursing ethics when taking care of the palliativ patients in their homes. The study was qualitative. All the information was collected by using structured questionnaires which included six questions. The research forms were given to eleven nurses who worked in health care. Questionnaires took place in spring The material was analysed by qualitative content analysis. According to the results of the study you can make the conclusion that ethical principles came true well in general. The target group thought that especially principles of humanity respecting and justice came true well. In interviewees s opinion there were much to improve in right of good care and co-operating with other specialists. These two principles weakened the care of the palliativ patient. Keywords: Palliativ care, terminal care, terminal care in home, ethics, humanity, justice, autonomy, good care

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 EETTISET OHJEET 3 3 EETTISET PERIAATTEET Oikeus hyvään hoitoon Ihmisarvo Itsemääräämisoikeus Oikeudenmukaisuus Ammattitaito Moniammatillinen yhteistyö 8 4 PALLIATIIVINEN HOITO Saattohoito Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suhde Kotihoito ja kotisaattohoito 15 5 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 18 6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 19 7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimusmenetelmä Tutkimusaineiston keruu Tutkimuksen luotettavuus Tutkimusaineiston analyysi 22 8 TUTKIMUSTULOKSET Eettisten periaatteiden toteutuminen Oikeus hyvään hoitoon Ihmisarvo Itsemääräämisoikeus Oikeudenmukaisuus Ammattitaito Moniammatillinen yhteistyö 38 9 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA Johtopäätökset Kehittämishaasteita eettisten periaatteiden toteutumiselle palliatiivisen potilaan hoidossa TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI POHDINTA 45 LÄHTEET 49 LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE 2002) on julkaissut terveydenhuollon yhteiset eettiset periaatteet, joihin kuuluvat seuraavat oikeudet: Oikeus hyvään hoitoon, ihmisarvon kunnioitus, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri sekä yhteistyö ja keskinäinen arvonanto. Tutkimuksemme on tehty Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon opinnäytetyönä. Tutkimusaiheemme on saanut alkunsa Ruotsiin tehdyn opintomatkan seurauksena. Huhtikuussa 2006 tehdyn opintomatkan, Nordlänknordisk intensivkurs i palliativ omvårdnad vid livets slut, aiheena on ollut Palliatiivinen hoito. Kiinnostusta on lisännyt mielenkiintomme palliatiivisen potilaan hoitotyötä kohtaan ja myös kokemuksemme saattopotilaan hoidosta vaikutti aiheen valintaan. Koemme tärkeäksi kotona kuolemisen mahdollisuuden ja olemme halunneet selvittää millaisena kotisairaanhoitajat kokevat työnsä. Eettiset periaatteet olemme halunneet huomioida keskeisesti, koska niiden arvo sairaanhoitajan työssä on suurempi kuin todellisuudessa ajatellaankaan. Palliatiivinen hoito on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jonka tavoitteena on parantaa parantumattomasti sairaan ja hänen perheensä elämänlaatua. Se perustuu kärsimyksen ehkäisemiseen ja lievittämiseen kivun ja muiden fyysisten, psykososiaalisten ja eksistentiaalisten ongelmien varhaisen tunnistamisen, ennaltaehkäisyn ja lievityksen keinoin. (Vainio & Hietanen 2004, 17.) Kotisaattohoito ja kotikuolema perustuvat potilaan omaan toivomukseen. Käytännössä kotisaattohoidon edellytys on, että potilaan omainen tai joku muu läheinen on valmis tukemaan ja hoitamaan häntä ja olemaan hänen kanssaan. Läheisen ei tarvitse huolehtia hoitamisesta yksin. Kotisairaanhoitajat ja kodinhoitajat auttavat häntä tarpeen mukaan potilaan päivittäisissä hoidoissa, esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa. Kotisaattohoidon onnistuminen perustuu siihen, että potilas ja hänen läheisensä luottavat hoitavaan tahoon. (Heikkinen & Kannel & Latvala 2004, )

6 2 Opinnäytetyömme käsittelee palliatiivista hoitoa eettisten periaatteiden pohjalta kotisairaanhoitajan näkökulmasta. Tavoitteenamme on selvittää kuinka ETENEn eettiset periaatteet toteutuvat kotisairaanhoidossa palliatiivisten potilaiden eli parantumattomasti sairaiden ja kuolevien potilaiden kohdalla sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan näkökulmasta. Lisäksi tavoitteenamme on selvittää palliatiivisen potilaan hoidossa ilmeneviä mahdollisia kehittämishaasteita. Palliatiivisen potilaan hoidosta eettisestä näkökulmasta ei ole tehty tutkimuksia kovinkaan paljon, sillä palliatiivinen hoito on suhteellisen uusi käsite tai sitä on käytetty vasta vähän aikaa käytännössä. Saattohoidon toteutumisesta on tehty paljon tutkimuksia ja tätä olemme hyödyntäneet myös tutkimuksessamme.

7 3 2 EETTISET OHJEET Ammatilliseen etiikkaan (engl. professional ethics) kohdistuu tietyn ammatilllisen toiminnan ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen roolin erityisvaatimuksia. Eettiset ammattisäännöt (engl. professional code of ethics) ovat periaatteita, joihin ammattilaiset yksilöinä ja yhteisönä sitoutuvat. (Leino-Kilpi & Välimäki 2004, 148.) Ammattikuntansa jäsenenä hoitava henkilökunta ei toimi ainoastaan omien vakaumuksiensa ja arvojensa mukaan. Ammattikuntajäsenten arvot säätelevät eettisten ohjeiden välityksellä, minkä arvojen mukaisesti ja millä tavoin ammattikuntaan kuuluvat jäsenet toimivat. Yksittäiset jäsenet saavat eettisistä ohjeista tukea toiminnalleen. Ammattisäännöt säätelevät myös ammattilaisten keskinäisiä suhteita. Jäsenten on sitouduttava ammattikunnan arvoihin, ja niiden vastainen toiminta saattaa johtaa seurauksiin, kuten ammattikunnasta erottamiseen. Ammattietiikan periaatteet ovat käytännössä ongelmallisia, sillä ne saatavat toimia lähinnä ihanteina. (Leino-Kilpi ym. 2004, 148.) Eettisten ohjeiden tehtävänä on suojella haavoittuvassa asemassa olevaa potilasta ja toisaalta antaa hoitavalle henkilökunnalle ohjeita siitä, miten hoitosuhteessa tulisi toimia (Limentani 1999). Eettiset ohjeet tukevat ammattikunnan eettisesti hyvätasoista toimintaa, koska ne herättävät heidät tarkastelemaan työn moraalisia näkökohtia. Ne vahvistavat jäsenissä yhteenkuuluvuutta, koska jäsenistö jakaa samat säännöt. Eettiset ohjeet varmistavat, että työhön kuuluu eettiset laatuvaatimukset. Lisäksi ne tarjoavat jäsenille myös käytännön ohjeita siihen, miten toimia moraalisten ristiriitojen esiintyessä. (Leino- Kilpi ym. 2004, 149.) Käytännössä eettiset ohjeet ovat kirjallisesti esitettyjen sääntöjen joukko yleisesti hyväksytyistä tai toivottavista toimintatavoista. Ne eivät ole yhtä sitovia kuin lainsäädännön luomat normit, mutta niiden merkitys on tärkeä toiminnan oikeuttamisessa sekä hyvän ja pahan toiminnan osoittamisessa. Terveydenhuollon ammattiryhmien eettiset ohjeistot perustuvat yhteisiin arvoihin, vaikka ne painottuvat eri ohjeistoissa eri tavoin (ETENE 2000). (Leino-Kilpi ym. 2004, 149.)

8 4 Hoitotyössä joudutaan ratkaisemaan monenlaisia eettisiä ongelmia. Eettisen ongelman peruskysymys on, mikä on hyvää tai pahaa, oikein tai väärin tietyllä inhimillisen toiminnan alueella tai jossakin tietyssä tilanteessa. Eettinen ongelma muodostuu ristiriidasta kahden tai useamman arvon välillä. Ongelma voi muodostua myös siitä, miten jokin arvo toiminnassa konkretisoituu. Eettiseen ongelmaan ei yleensä ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan useita keskenään kilpailevia ratkaisuvaihtoehtoja. Kaikki ratkaisuvaihtoehdot ovat luonteeltaan epätäydellisiä sikäli, etteivät ne poista kokonaan kyseessä olevaa ongelmaa. Eettinen ongelma tavallisimmin kestää pitkään, ja sillä saattaa olla kauaskantoiset seuraukset. (Leino-Kilpi ym. 2004, 58.)

9 5 3 EETTISET PERIAATTEET Palliatiivisen hoidon tavoitteeksi on usein asetettu hyvä kuolema. Sen sisällöksi on nähty mm. optimaalinen oireiden lievitys, itsemääräämisoikeus, tärkeiden suhteiden säilyttäminen, mahdollisuus ongelmien ratkaisuun jne. Hoidon tarkoituksena on vahvistaa potilaan integriteettiä ja mahdollisuuksia itse hallita jäljellä olevaa elämäänsä sekä hoitoon liittyviä seikkoja. Toisaalta myös kuolemisen nähdään olevan normaali asiantila. (Hänninen 2001, 57.) Kuolevan potilaan hoito ei perusteiltaan eroa muusta hyvästä hoidosta, missä potilaat saavat tarvitsemansa avun, sen osaamisen ja niiden resurssien puitteissa, jotka ovat käytettävissä. Kuolevalle kuuluu sama ihmisarvo ja oikeus itsemääräämiseen kuin muillekin potilaille. Moniammatillinen hoito ja omaisten tukeminen kuuluvat hyvään hoitokulttuuriin. (Lindqvist 2001.) 3.1 Oikeus hyvään hoitoon Oikeus hyvään hoitoon merkitsee, että terveydenhuollon palveluita tarvitseva saa tilanteensa edellyttämää asiantuntevaa apua ilman kohtuuttomia viiveitä. Hyvän hoidon toteutuessa potilas, hänen omaisena ja läheisensä kokevat olevansa asiantuntevissa ja turvallisissa käsissä ja tulevansa hyvin hoidetuksi ja kohdelluksi. Heitä ymmärretään ja heidät hyväksytään. Hoiva on osa hyvää hoitoa. Siinä potilaan tarpeet ovat etusijalla. Potilaan oikeus hyvään hoitoon on tärkeää myös kuoleman lähestyessä. (Lindqvist 2001.) Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785.)

10 6 Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785.) 3.2 Ihmisarvo Ihmisellä on yhtäläinen ja ainutkertainen ihmisarvo. Ihmisen kunnioittamiseen kuuluvat inhimillinen kohtelu, luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja, hyvä vuorovaikutus ja rehellisyys sekä tiedon saannin, yksilön vaikuttamismahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden edistäminen. Elämän viimeisillä hetkillä tarvitaan läsnäoloa, myötäelämistä, kunnioitusta ja potilaan toiveiden noudattamista. (Lindqvist 2001.) Ihmisarvo on ehdottoman jakamaton ja yhtäläinen kaikille. Sitä ei tarvitse kenenkään ansaita eikä sitä voi ottaa keneltäkään pois. (Heikkinen & Kannel & Latvala. 2004, 21.) 3.3 Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus merkitsee ihmisen oikeutta päättää asioistaan oman elämänkatsomuksensa sekä ajatus- ja arvomaailmansa mukaisesti. Terveydenhuollossa itsemääräämisoikeus tarkoittaa potilaan oikeutta osallistua omaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallistuminen edellyttää tietoja mm. sairaudesta, hoidosta ja hoitovaihtoehdoista. Nämä tiedot terveydenhuollon ammattihenkilön tulee antaa potilaalle siten, että potilas ymmärtää asian. Potilaan tahtoa on kunnioitettava, hänen omaa kokemustaan arvostettava ja hänen kanssaan on haettava yhteisymmärrystä ilman johdattelua, painostusta tai pakkoa. (Lindqvist 2001.) Itsemääräämisoikeus on Suomen ratifioimien ihmisoikeussopimusten sekä perusoikeuksien keskeinen käsite ja oikeus, jolle rakentuvat useat muut oikeudet ainakin välillisesti. Potilaslain keskeisin oikeus on potilaan itsemääräämisoikeus. Itsemääräämisoikeudessa on kysymys viime kädessä heikomman suojasta. Heikommaksi osapuoleksi nähdään potilas ja

11 7 erityisesti potilasryhmät, jotka eivät kykene tai kykenevät puutteellisesti huolehtimaan itsestään ja samalla oikeuksistaan. (Vainio & Hietanen 2004, 360.) Potilaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että hoitoon tarvitaan potilaan suostumus. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta ja oikeus vaatia hoitonsa lopettamista. Jos potilas ei kykene päättämään hoidostaan tajuttomuuden, alaikäisyyden tai mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai jonkin muun syyn vuoksi, hoidosta on keskusteltava potilaan omaisten, läheisten tai muun laillisen edustajan kanssa. Jos potilaalla tiedetään olevan suullinen tai kirjallinen hoitotahto, sitä kunnioitetaan. (Heikkinen ym. 2004, ) Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on kaiken eettisen päätöksenteon perusta. On tärkeää, että hoitopäätökset tehdään yksilöllisesti potilaan elämäntilanne ja elämän arvot huomioiden. (Heikkinen ym. 2004, 22.) 3.4 Oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuus edellyttää, että yhtäläisen hoidon tarpeessa olevat potilaat hoidetaan samojen periaatteiden mukaisesti. Oikeus asianmukaiseen hoitoon ja ihmisarvoiseen kohteluun ei riipu potilaan iästä, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta, äidinkielestä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, kulttuurista, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta tai vakaumuksesta. (Lindqvist 2001.) Kunnilla on terveydenhuollon palvelujen järjestämisvelvoite. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen edellyttää, että terveydenhuollolla on käytössään riittävästi voimavaroja. Terveydenhuollon sisällä on huolehdittava niiden järkevästä ja tasa-arvoa noudattavasta käytöstä. (Lindqvist 2001.)

12 8 3.5 Ammattitaito Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen on jokaisen terveydenhuollossa toimivan oikeus ja velvollisuus. Hyvää hoitoa ei synny ilman hyvää ammattitaitoa. Sisältöosaamisen lisäksi tarvitaan toimintaa koskevien säännösten ja suositusten hallintaa, eettisiä taitoja sekä vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiuksia. Näitä taitoja tulee voida ylläpitää ja kehittää. Yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin ja tavoitteisiin tähtäävä toimintatapa sekä edellytykset toimia näiden arvojen ja tavoitteiden mukaisesti lisää työyhteisön suorituskykyä ja hyvinvointia. (Lindqvist 2001.) 3.6 Moniammatillinen yhteistyö Yhteistyötä tarvitaan eettisten näkökohtien, kustannusten hallinnan, vaikuttavuuden ja tehokkuuden tasapainottamisessa. Terveydenhuollossa kaikkien tulee pyrkiä pois sellaisesta etupiiriajattelusta, jossa muiden tehtävät ja erikoisalat tai heidän ammattitaitonsa ja osaamisensa jätetään huomiotta. Terveydenhuollossa tarvitaan vuorovaikutusta ja järkevää työnjakoa eri tehtävissä toimivien välillä. Keskinäinen luottamus ja vastavuoroinen tuki terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien välillä sekä kaikkien osapuolten aito kumppanuus auttaa selviytymään yhteisestä haasteesta. Terveydenhuollon on vastattava inhimillisellä ja eettisesti kestävällä tavalla väestön kasvavasta hoidon tarpeesta. Mitä paremmin yhteistyö ja keskinäinen arvostus terveydenhuollon hallinnossa ja kentällä tapahtuvat, sitä inhimillisempää ja parempaa hoitoa myös potilaat saavat. Se on kaikkien yhteinen etu. (Lindqvist 2001.) Terveydenhuollossa tiimi on moniammatillinen työryhmä, joka tekee tavoitteellista, suunnitelmallista ja säännöllistä yhteistyötä toteuttaakseen perustehtävän mukaiset tavoitteet. Nämä tavoitteet koskevat potilaiden hoitoon liittyviä tehtäviä, työyhteisön muita toimintoja ja yhteistyötä. Tiimityöskentely on mielekästä saattohoidossa, koska laadukas toiminta edellyttää eri asiantuntijoiden taitojen, kokemuksen ja osaamisen yhdistämistä. Yksittäisen työntekijän ei tarvitse eikä hän voi hallita kaikkea kuolevan potilaan hoidossa. Useissa työyhteisöissä moniammatillinen tiimityö vaatii kehittämistä. (Heikkinen ym. 2004, 126.)

13 9 Tiimityöskentelyyn liittyy oleellisena osana yhteisvastuullisuuden periaate. Tiimissä jokaisella on vastuuta ja tehtäviä ja näin ollen jokainen osallistuu päätöksentekoon. Yhteistyötaidot kehittyvät avoimessa, jatkuvassa osapuolten välisessä kanssakäymisessä, kun tiimissä kokemuksiin, osaamiseen ja taitoihin liittyvä tieto onnistutaan jakamaan. (Heikkinen ym. 2004, ) Moniammatillisen tiimin jäsenet edustavat eri ammattiryhmiä. Tiimin ytimen muodostavat potilas ja hänen läheisensä, vastuulääkäri ja omahoitaja. Potilas on tiimin keskeisin henkilö, sekä hoidon kohteena että aktiivisena osallistujana. Omahoitaja huolehtii siitä, että potilas ja hänen läheisensä saavat eri asiantuntijoilta apua ja tukea kuoleman lähestyessä. Potilaan tarpeiden ja toiveiden mukaan saattohoitotiimiin kuuluvat esim. sosiaalityöntekijä, sairaalapappi, psykologi ja vapaaehtoinen tukihenkilö. Potilaan hoitopaikasta ja paikkakunnan palvelurakenteesta riippuen mukana ovat myös kotihoidon, kotisairaalan tai vuodeosaston työntekijät. (Heikkinen ym. 2004, )

14 10 4 PALLIATIIVINEN HOITO Latinankielinen sana pallium tarkoittaa viittaa. Palliatiivinen hoito on kuin viitta, joka tarjoaa suojaa ja lämpöä potilaalle. Viitan suojaan voivat tulla myös potilaan läheiset. Englanninkielinen verbi palliative tarkoittaa lieventää, helpottaa, vähentää tuskaa. Suomenkielinen sana palliatiivinen on outo muille kuin terveydenhuollon ammattilaisille. Sanana se ei viittaa kuolemaan millään tavalla. Ehkä siksi palliatiivisesta hoidosta on helpompi puhua kuin saattohoidosta. Palliatiivinen hoito ei ole sama kuin oireenmukainen hoito. Oireenmukaista hoitoa on potilaan kaikkien oireiden huolellinen seuranta ja hoito riippumatta sairauden ennusteesta. (Heikkinen ym. 2004, 18.) WHO:n asiantuntijoiden laatiman syöpäohjelman (2000) mukaan palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden potilaiden aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Palliatiivisessa hoidossa keskeistä on potilaan kärsimyksen ehkäiseminen ja lievittäminen ja paneutuminen hänen psykologisiin, sosiaalisiin, hengellisiin ja maailmankatsomuksellisiin ongelmiinsa. Määritelmää tarkennettiin vuonna Määritelmässä palliatiivinen hoito nähdään hoitona, joka tukee elämää ja pitää kuolemaa siihen normaalisti kuuluvana tapahtumana. Hoidon tavoitteena on, että potilas ja hänen läheisensä voivat elää mahdollisimman täyttä elämää potilaan kuolemaan asti. Palliatiiviseen hoitoon kuuluvat oireiden lievitys, tukihoidot sairauden alusta kuolemaan asti ja perheen tukeminen potilaan kuoleman jälkeen. (Heikkinen ym. 2004, 17.) Palliatiivisen hoidon tavoitteena nähdään hyvä, optimaalinen elämänlaatu silloin, kun sairauteen ei ole enää parantavaa hoitoa ja odotettavissa oleva elinaika on suhteellisen lyhyt. Potilasta rohkaistaan elämään mahdollisimman täydesti. Palliatiivisen hoidon tulisi vastata fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin tarpeisiin ja tukea surutyötä. Palliatiivisen hoidon käsite on laajentunut aikaisemmasta syöpäpotilaan hoidosta koskemaan myös muiden parantumattomien sairauksien hoitoa. Tarkoituksena on ylläpitää optimaalista elämän laatua, lievittää oireita, ongelmia sekä potilaan tai omaisen kokemaa kärsimystä. (Miettinen 2002.)

15 11 Palliatiivinen hoito on uusi lääketieteen erikoisala suomalaisessa terveydenhuollossa. Palliatiivisen hoidon tutkimus, sisällön kuvaus ja yksilöity määritteleminen on Suomessa toistaiseksi vähäistä. Holli (2000, 2002) määrittelee palliatiivisen lääketieteen olevan oireita lievittävää hoitoa etenevissä, ei-parannettavissa taudeissa. (Sand 2003, 43.) Yhteiskunnan ja sairaanhoidon velvoitteille on asetettava rajoja. Velvoitteiden selkeää määrittelyä ei tarvitse käsittää kielteisesti: sairaanhoidon ei ole tarkoitus tarjota kaikille kaikkea. Tämä koskee myös palliatiivista hoitoa, jossa on tuskallisen selvää, ettei kaikkia voida parantaa ja että kuolema todella koskee kaikkia. Rajat eivät kuitenkaan aina ole yksiselitteisiä. On sallittua sanoa, ettei sairautta ehkä voida parantaa, mutta ettei se ehkä etene niin rajusti tai ole niin tuskallinen kuin potilas pelkää. Jäljellä olevan ajan sijasta voidaan puhua sen sisällöstä. Moni pelkää nykyään enemmän kuolemista kuin kuolemaa. Palliatiivinen hoito voi auttaa ymmärtämään, että kuoleminen on osa elämää; useimmille tärkeä osa, muutamille suunnattoman arvokas. (Vainio ym. 2004, 51.) Saattohoito hoidollisine käytäntöineen voidaan nähdä luonnollisena osana palliatiivista hoitoa palvelemassa niitä potilaita, joiden parantavaan hoitamiseen ei enää ole lääketieteellisiä mahdollisuuksia. Kymmenisen vuotta sitten palliatiivinen hoito nähtiin vielä synonyyminä saattohoidolle ja terminaalihoidolle, mutta Hollin (2002) esiintuoma käsite palliatiivinen lääketiede ei ole synonyymi saattohoidolle. Holli (2000) katsoo, että saattohoidosta voidaan käyttää myös nimeä kuolemaan valmistava hoito tai viimevaiheen hoito. (Sand 2003, ) Olet tärkeä, koska olet sinä, ja olet tärkeä elämäsi viimeiseen hetkeen asti. Me puolestamme teemme kaikkemme auttaaksemme sinua paitsi kuolemaan rauhallisesti, myös elämään kuolemaasi asti. -Cicely Saunders

16 Saattohoito Saattohoito on kuolemaa lähestyvän potilaan hoitoa ja hänen läheistensä tukemista. Se on hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheessa ja kuolinprosessin aikana. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen jakso. Sen lähtökohtana on potilaan etenevä, parantumaton sairaus, johon ei ole tarjolla ennustetta parantavaa hoitoa tai potilas on siitä kieltäytynyt, ja potilaan jäljellä olevan eliniän arvellaan olevan lyhyt. Saattohoito mielletään usein syöpäpotilaita koskevaksi, mutta se käsittää myös monet muut krooniset kuolemaan johtavat sairaudet, kuten sydäntaudit, kroonisen keuhkoahtaumataudin ja neurologiset sairaudet. Saattohoidossa kuoleva saatetaan hänen elämänsä viimeiselle matkalle. Hoidon päämäärä on potilaan kärsimyksen lieventäminen. Siihen kuuluu potilaan toiveiden huomioon ottaminen, mahdollisimman hyvä perus- ja oirehoito, lähestyvään kuolemaan valmistaminen sekä potilaan läheisten huomioiminen ja tukeminen. Saattohoito on hyvin toteutuessaan moniammatillisen työryhmän toteuttamaa potilaan kokonaishoitoa. (Heikkinen ym. 2004, ) Sairaanhoidossa on periaatteessa selkeästi määritelty, kuka on saattohoitopotilas. Määrittelyn mukaan ihminen, joka sairastaa pahanlaatuista etenevää tautia johon ei ole enää parantavaa hoitoa annettavissa, kuuluu saattohoidon piiriin. Kuitenkin käytännössä asia on usein paljon monimutkaisempi. Ennusteen laatiminen eri diagnoosiryhmissä voi olla vaikeaa. Kuoleman läheisyyden ennustaminen ei yleensä ole mahdollista kuin tilastollisesti - paitsi silloin, kun kuolema on jo niin lähellä, ettei saattohoitokaan välttämättä enää ole tarkoituksenmukaista. (Suni & Hänninen 2003, 95.) Vuoden 1982 ohjeiden mukaan saattohoito- tai terminaalihoitovaiheeseen siirtyminen edellyttää eettistä päätöksentekoa siitä, että potilasta ei voida enää kuratiivisella hoidolla auttaa. Tutkimusten mukaan lääkärillä on päävastuu hoitoratkaisujen teosta. Päätöksenteon tulisi tapahtua yhteistyössä potilaan, omaisten, hoitohenkilökunnan ja lääkärien kanssa. (Vainio ym. 2004, 19.)

17 Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suhde Palliatiivista hoitoa ja sen suhdetta saattohoitoon on kuvattu eri tavoin. Yleensä on kuvattu hoitojen ajallista suhdetta toisiinsa. Yhtä oikeata tapaa ei ole. Palliatiivinen hoito on käsitteenä laajempi kuin saattohoito. Palliatiivinen hoito sijoittuu aktiivihoidon ja saattohoidon välimaastoon. Palliatiivinen hoito ei ole ajallisesti sidottu kuoleman läheisyyteen vaan se voi sairaudesta riippuen kestää jopa vuosia. (Heikkinen ym. 2004, ) Kuva 1. Palliatiivisen hoidon asema (Pelkonen Humanismia ei voi tuotteistaa.) WHO:n työryhmä on pohtinut pitkään uutta, vuonna 2002 julkaistua kaaviotaan (kuvio 1), ja pyrkinyt ottamaan mukaan asian kaikki mahdolliset puolet. Siinä palliatiivinen hoito sulkee sisäänsä oireiden lievityksen ja tukihoidot sairauden alusta kuolemaan asti, ja vielä perheen tukemisen kuoleman jälkeen. Palliatiivista hoitoa koskevassa kirjoituksessaan WHO:n työryhmä korostaa, että kuolevien hoito ulottuu yli kivun ja muiden oireiden lievityksen. Se tukee potilaan ja hänen perheensä sosiaalisia, psykologisia kuin hengellisiäkin tarpeita korostaen palliatiivisen hoidon holistista, kokonaisvaltaista lähestymistapaa. (Pelkonen, 2003.)

18 14 Saattohoito, palliatiivinen hoito ja terminaalihoito ovat osittain päällekkäisiä käsitteitä, mutta niillä tarkoitetaan jonkin verran toisistaan poikkeavia asioita. Suomessa kuolevan potilaan hoitoa kutsuttiin 1980-luvulla terminaalihoidoksi. Se tarkoitti lääkintöhallituksen ohjekirjeen mukaan (Lääkintöhallitus 1982) potilaan riittävää oireenmukaista perushoitoa ja kaikkea muuta ihmisarvoa kunnioittavaa huolenpitoa sekä hänelle läheisten henkilöiden tukemista siinä vaiheessa, kun sairautta ei voida lääketieteellisin keinoin parantaa sekä hoitoa kuoleman lähestyessä. Nykyään kuolevan potilaan hoitoa nimitetään saattohoidoksi ja terminaalihoidolla tarkoitetaan välittömästi kuolemaa edeltävää hoitoa. Myös palliatiiviseen hoitoon kuuluu kuolevan potilaan hoito ja monessa kielessä se on sen synonyymi. (Heikkinen ym. 2004, ) Kehittyneestä palliatiivisesta hoidosta huolimatta kaikkea kärsimystä ei voida poistaa kuoleman läheisyydessä. Ahdistus ja yksinäisyys oman kuoleman äärellä ovat luonnollisia tunteita, joita kukaan ulkopuolinen ei voi ottaa pois. Elämän päättymisen yksisuuntainen tie on kuljettava yksin samoin kuin synnytyskanava syntymisessä. (Saarelma 2005, 209.) Älä pelkää, sinulla on lämpimät kädet Lämpimiin käsiin ota kylmenevät sormet Ei sinun muuta tarvitse tehdä Ole ihminen ihmiselle loppuun asti Ei kuolema sinua vie, älä pelkää Ole kuolevan vieressä lämpimin käsin Älä yksin jätä Ei kuolema sinua vie Sinulla on lämpimät kädet -Kaija Salo-

19 Kotihoito ja kotisaattohoito Suomalaisista joka seitsemäs kuolee kotonaan. Heistä suurin osa kuolee tapaturmiin tai erilaisiin alkoholiin liittyviin komplikaatioihin. Etenevää tautia sairastavat kuolevat useimmin sairaaloissa. Kotona kuolemiseen liittyy sekä myönteisiä että kielteisiä odotuksia ja mielleyhtymiä. Kuolemista kotona, tutussa ympäristössä pidetään usein hyvänä tapana kuolla. Toisaalta siihen saattaa liittyä potilaiden ja omaisten sekä osin terveydenhuollonkin pelko hallitsemattomista komplikaatioista ja läheishoitajien täydellisestä väsymisestä. Potilaiden omista kuolinpaikkaa koskevista toiveista tehdyssä tutkimuksessa lähes kaikki kotiin kuolleista (94 %) olivat elinaikanaan ilmaisseet halunsa kuolla kotonaan, kun taas kaksi kolmasosaa sairaalassa kuolleista oli esittänyt toiveen saada kuolla kotonaan. Toisen tutkimuksen mukaan potilaista, jotka joutuivat sairaalaan palliatiiviseen hoitoon, kaksi kolmasosaa ei ollut saanut kotihoitoa ja 94 % kuoli sairaalassa. (Hänninen 2001, 69.) Saattohoito voi tapahtua potilaan kotona, jolloin läheiset ja ystävät turvaavat potilaan perustarpeet ja kotisairaanhoito (kunnallinen tai yksityinen) vastaa lääketieteellisestä hoidosta. Tarvittaessa kotiin voidaan tuoda apuvälineitä (sairaalasänky, wc-tuoli, rollaattori, pyörätuoli, jne.) tai lääketieteellistä hoitoon liittyvää tekniikkaa (kipupumppu, happirikastin jne.). (Hänninen 2004, 7 8.) Toive kuolinpaikasta vaihtelee potilaan voinnin ja oireiden mukaan. Omaiset voivat sairastamisen alkuvaiheessa ja varsin pitkälle sen jälkeenkin ajatella hoitavansa potilaan kotona kuolemaan saakka. Mikäli kuoleminen pitkittyy usean kuukauden mittaiseksi, voi kotona hoitaminen osoittautua kuitenkin liian raskaaksi. Kotona oleva lähiomainen vastaa pääosin potilaan hoidosta, ja jos puoliso hoitaa toista yksin, hoitovastuu käy raskaaksi myös fyysisesti. Kotihoidossa potilaan oirehoitoa suuremmaksi ongelmaksi muodostuukin usein omaisten tukeminen. Omaisten levonpuute ja emotionaalisen tuen vähäisyys ovat yleisimmät syyt potilaan joutumiselle sairaalahoitoon. Myös sukupuolella ja sosiaalisella asemalla on merkitystä; naiset kuolivat kotona harvemmin kuin miehet ja korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevat useammin kuin matalassa asemassa olevat. (Hänninen 2001, )

20 16 Ongelmatilanteissa omaiset tai potilas itse voi soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa tiettyyn sovittuun puhelinnumeroon, josta voivat saada neuvoja tai kotisairaanhoitajan kotikäynnille. Kotisairaanhoitaja on tarvittaessa yhteydessä lääkäriin. (Hänninen 2004, 8.) Kotikuolemisen onnistumiseksi on tärkeää kertoa, mitä kuolemaan liittyy, miten se todennäköisemmin tapahtuu ja mitä omaisten tulee sen jälkeen tehdä. Yhtä tärkeää on kertoa, mitä omaisten potilaan kuoleman jälkeen ei tarvitse tehdä. Omaiset saattavat lisäksi pelätä, että he tekevät virheitä läheisensä hoidossa. Kotona kuolemiseen voi myös liittyä omaisten syyllisyyden tunteita tekemistään tai omasta mielestään tekemättä jääneistä asioista. (Hänninen 2001, 71.) Kotihoidossa on tärkeää jo ennakkoon keskustella sairauden etenemisestä ja niistä muutoksista joita potilaan voinnissa tulee tapahtumaan. Muutokset voivat tuntua yllättäviltä ja nopeilta, jos niihin ei ole ennakolta varauduttu. (Hänninen 2004, 8.) Kotihoidossa voidaan hoitaa hyvin huonokuntoisiakin potilaita. Omaiset usein pelkäävät turhaan kotona hoitamista. Kotihoito kuitenkin edellyttää lääkäriltä ja kotisairaanhoitajilta valmista potilaskohtaista suunnitelmaa, siitä mitä erilaisissa tilanteissa tehdään. Kotisairaaloilla on nykyään mahdollisuus tuoda sairaalatasoinen hoito potilaan kotiin. Kotihoidossa voidaan omaiset mm. opettaa pistämään injektioita, vaihtamaan suoliavanne pusseja, virtsapusseja ja silloin harvoin kun tarvitaan, vaihtamaan suonensisäisen nesteytyksen vaatimia nestepusseja/-pulloja. (Hänninen 2004, 8 9.) Usein kotihoidon esteeksi muodostuu hoidon fyysinen raskaus. Omaiset eivät jaksa nostaa ja kääntää potilasta, viedä pesulle eivätkä auttaa wc:ssä käynneissä. Kotihoidossakin riittää, että on kyllin hyvä omaishoitaja. Jos hoitaminen on liian raskasta, tulee harkita sairaalahoitoa. Vaikka kuoleminen omassa kodissa usein onkin hyvä ratkaisu, ei viimeisten päivien vietto sairaalassa vähennä omaisten siihenastisten ponnistelujen merkitystä. (Hänninen 2004, 9.)

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Petri Jalonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 7 Petri Jalonen Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2.

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2. 1 Sisällys Lukijalle... 4 LUKU I... 6 1 SAATTOHOITO... 6 1.1 Saattohoitoa ohjaavat säädökset... 7 1.2 Ammattieettiset ohjeet ja periaatteet... 10 1.2.1 Lääkärin etiikka... 10 1.2.2 Sairaanhoitajan eettiset

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella SEIJA OLLILA (TOIM.) Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella Näkökulmana ihmisen ääni VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 198 Kuva: Pentti Junna III ESIPUHE Näkemyksiä

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö HETKI ELÄMÄÄ ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN, ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA YKSITYISYYS POTILAAN HOIDOSSA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Isabel Poikkimäki Kesäkuu 2004

Lisätiedot

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ

HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ HENGELLIS- EMOTIONAALISEN TUEN TARVE SYÖPÄÄN SAIRASTUNEELLA IHMISELLÄ Piritta Siika-aho g9699 Anne Kukkonen g9700 Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia- ammattikorkeakoulu Diak Pohjoinen, Oulu Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteinen. arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet. ETENE-julkaisuja 1

Terveydenhuollon yhteinen. arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet. ETENE-julkaisuja 1 Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet ETENE-julkaisuja 1 Kutsu yhteiseen keskusteluun ja vastuuseen Koko yhteiskunnassa tarvitaan jatkuvaa keskustelua terveydenhuollon

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Suvi Pakarinen SAIRAANHOITAJIEN JA PERUSHOITAJIEN KOKEMUKSIA HILJAISEN RAPORTIN KÄYTÖSTÄ TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOILLA Opinnäytetyö Lokakuu

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä

KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä KOTISAATTOHOIDON EDELLYTYKSET Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä OLLIKAINEN PIRKKO Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

hyvä saattohoito suomessa

hyvä saattohoito suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010: 6 hyvä saattohoito suomessa Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset Helsinki 2010 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA

SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA SYÖMISHÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN NUOREN KOHTAAMINEN KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOSSA Opinnäytetyö Saila Häkkinen, Taru Liimatainen Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA Bao Zhenqi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä

Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä 1 Huumonen Tarja. Kotipalvelussa työskentelevien hoitajien kokema suru ja avun tarve surutyössä. Oulu. Syksy 2003, 27 sivua, 4 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö, Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA

HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA HOITOTYÖN KIRJAAMINEN JORVIN SAIRAALASSA analyysi hoitotyön kirjaamisesta naisten- ja lastentautien osastoilla Eija Hiittola Kaisa Karvinen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin

Lisätiedot

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI

PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TYÖHYVINVOINTI Jenni Kärki, Annika Nissinen, Merja Timonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Heikki Hillukkala Heli Hiltunen PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS JA TIEDONSIIRTO VASTAANOTTOTYÖSSÄ

Heikki Hillukkala Heli Hiltunen PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS JA TIEDONSIIRTO VASTAANOTTOTYÖSSÄ Heikki Hillukkala Heli Hiltunen PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS JA TIEDONSIIRTO VASTAANOTTOTYÖSSÄ PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot