VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE"

Transkriptio

1 VAPAAEHTOISTOIMINTA PALLIATIIVISESSA- JA SAATTOHOIDOSSA TUKIMATERIAALI HOITO- JA HOIVAYKSIKÖILLE Silta toiselle rannalle saattohoidon asiantuntijaverkosto

2 2/34 Sisällysluettelo Lähtökohtia 3 Saattohoidon eettiset perusteet 4 Hyvä saattohoito Suomessa - saattohoitosuositukset 5 Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 6 Vapaaehtoistoiminnan aloittaminen työyhteisössä 8 Vapaaehtoistoiminnan rahoitus 9 Vapaaehtoistoiminnan koulutus saattohoidossa 9 Hakuprosessi ja valinnat 9 Vapaaehtoistoimijoiden koulutuksen sisältöjä saattohoidossa 10 Vapaaehtoistoimintaan saattohoidossa vaikuttavat lait ja asetukset 13 Kirjallisuutta 14 Materiaalityöryhmä työryhmän vetäjä: Tiina Hämäläinen työryhmän jäsenet: Heiskanen Eija, Koskela Ilari, Repo Eija, Malinen Tapani, Naakka Teija, Natunen Rauno, Pohjolainen Terttu, Seppälä-Mäkinen Merja, Simolin Tiina, Sipilä Eija, Hankkeen ohjausryhmä: Helen Jouni, Hokkanen Erkki, Huusari Hannu, Lampi Lea, Luoma Mervi, Malinen Tapani, Natunen Rauno, Mäkelä Tiina, Pohjolainen Terttu, Rautiainen Ismo, Sakomaa Jouni, Siivonen Teuvo, West Riitta Hankkeen projektiryhmä: Anonen Maijastina, Hämäläinen Tiina, Hänninen Martti, Kamppari Jaana, Kaukonen Kirsi, Kuokkanen Laura, Malinen Tapani, Natunen Rauno, Pohjolainen Terttu, Rajavuori Tuija, Rehn Jani, Sevgili Merja, Utela Kirsi Erityiskiitos Pirkanmaan hoitokodille kaikesta siitä tuesta, jonka annoitte projektillemme.

3 3/34 Lähtökohtia Vapaaehtoistoiminta on tullut osaksi palliatiivista- ja saattohoitoa. Ihminen kaipaa toista ihmistä rinnalleen elämänsä viimeisinä aikoina ja päivinä. Vapaaehtoistoimijat voivat olla potilaan ja hänen läheisensä tukena kuoleman ja surun kohtaamisessa. Suomessa kuolee vuosittain noin ihmistä. Päijät-Hämeessä kuolee yli 2000 ihmistä vuosittain. Vapaaehtoistoiminnan tukimateriaali on tuotettu Silta toiselle rannalle palliatiivisen- ja saattohoidon asiantuntijaverkoston hankkeessa vuosina Päijät-Hämeessä. Tukimateriaalin tarkoituksena on auttaa vapaaehtoistoiminnan käynnistämistä ja ohjaamista kotihoidossa, kunnallisissa ja yksityisissä hoito- ja hoivayksiköissä Päijät-Hämeessä. Se on tarkoitettu tueksi erityisesti niihin työyhteisöihin, joissa ollaan aloittamassa vapaaehtoistoiminnan käynnistämistä palliatiivisessa- ja saattohoidossa. Tukimateriaali antaa välineitä vapaaehtoisten kouluttamiseen kuolevien ihmisten ja heidän läheistensä rinnalla kulkijoiksi. Koulutus vahvistaa vapaaehtoistoimijoiden valmiuksia kuolevan ihmisen ja hänen lähipiirinsä tukemiseen. Tukimateriaali auttaa myös pohtimaan elämän päättymiseen liittyviä kysymyksiä ja tuntemuksia. Vapaaehtoistoimija on kuolevan ihmisen lähellä oleva, kuunteleva ja läsnä oleva ihminen. Vapaaehtoinen voi auttaa kuolevaa kokemaan eletyn elämänsä merkittävänä ja ainutlaatuisena. Hänen läsnäolonsa voi tuoda kuolevalle lohdutusta ja toivoa. Parhaimmillaan vapaaehtoinen voi auttaa kuolevaa ihmistä hänen kuolemaansa valmistautumisessa ja sen hyväksymisessä. Lisäksi hän voi olla arvokkaana tukena sureville omaisille ja läheisille. Vapaaehtoinen toimii pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti ja tuo vastavuoroista iloa kaikille osapuolille. Vapaaehtoistoimija noudattaa kuolevien ja surevien rinnalla kulkiessaan samoja eettisiä ja toiminnallisia periaatteita kuin muussakin vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistoiminnan tukimateriaali on syntynyt saattohoidon ammattihenkilöstön ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyönä. Vapaaehtoistoiminta on erillään saattohoidon ammattityöstä. Vapaaehtoistoimintaan ei kuulu lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia tehtäviä. Saattohoidon oikeudellinen perusta löytyy perustuslain (731/1999) perusoikeuksista ja terveydenhuollon perussäännöksistä. Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskeva yleissopimus (ETS 164) täydentää näitä ja auttaa säännösten tulkinnassa.

4 4/34 Saattohoidon eettiset perusteet IHMISARVON LOUKKAAMATTOMUUS Saattohoidossa ihmisarvon kunnioittaminen merkitsee hyvän hoidon antamista, kuolevan ihmisen kunnioittamista sekä hänen mielipiteidensä ja toiveidensa arvostamista. Ihmisarvon kunnioittaminen ei pääty henkilön kuolemaan. YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuus merkitsee ihmisten samanlaista kohtelua samanlaisissa tilanteissa. Terveydenhuollossa tämä periaate merkitsee jokaisen potilaan hyvää kohtelua riippumatta sukupuolesta, iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta, uskonnosta tai muista henkilöön liittyvistä seikoista. YKSILÖN OIKEUS ELÄMÄÄN Oikeudella elämään tarkoitetaan elämän vähimmäisedellytyksien turvaamista. HENKILÖKOHTAINEN VAPAUS Henkilökohtaisen vapauden suoja merkitsee hoidon kohdalla kuolevan ihmisen hoitamista yhteisymmärryksessä kuolemaan saakka. KOSKEMATTOMUUS Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, myöhemmin potilaslaki) mukaan potilaalla on itsemääräämisoikeus ja oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä hyvään kohteluun. 1 Lain mukaan potilaan on saatava ymmärrettävä tieto hoidosta tai tutkimuksesta ennen sen aloittamista. YKSITYISYYDEN SUOJA Terveyden- ja sairaanhoidossa sovelletaan potilaslakia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kaikessa hoidossa ja tutkimuksessa pitää potilaan yksityisyyteen, yksityiselämään ja niiden tarpeisiin suhtautua kunnioituksella. Kuoleva potilas on samassa asemassa kuin muutkin potilaat. Kuolevan potilaan hoidossa on kuitenkin erityispiirteitä, joihin tulee kiinnittää huomiota. 2 Maailman Lääkäriliiton Lissabonin yleiskokouksen julistukseen perustuen on tuotu esiin myös muita tärkeitä periaatteita kuolevan potilaan hoidossa, kuten potilaan itsemääräämisoikeus 1 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista /785 2 Saattohoito Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio, Etene-julkaisuja 8, sivu 8.

5 5/34 hoitotahto hoidon aloittamatta jättäminen ja aloitetun hoidon lopettaminen saattohoitopäätös ja saattohoidon toteutus. Hyvä saattohoito Suomessa - saattohoitosuositukset 1. Saattohoidon perustana on potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. 2. Saattohoidon lähtökohtana on ihminen, jolla on kuolemaan johtava sairaus. Saattohoito aloitetaan, kun ihminen on lähellä kuolemaa. Hoitolinjauksista keskustellaan potilaan ja, mikäli potilas sallii, hänen omaistensa kanssa. Sovitut asiat kirjataan potilaan hoitosuunnitelmaan. 3. Hoitopäätöksistä vastaa hoitava lääkäri. Nimetään myös ne henkilöt, jotka vastaavat saattohoidosta vuorokauden eri aikoina. Hoidon jatkuvuus varmistetaan ja hoitoa arvioidaan jatkuvasti. Hoitopäätökset perustuvat lääke- ja hoitotieteelliseen näyttöön sekä potilaan ja omaisten toiveisiin ja tarpeisiin. Saattohoito toteutetaan potilaan, omaisten ja moniammatillisen työryhmän yhteistyönä. 4. Lääkärit ja hoitajat on saattohoitoon koulutettu ja heiltä saa eri vuorokauden aikoina konsultaatiota ja muuta tarvittavaa apua. Muu henkilökunta ja vapaaehtoiset työntekijät täydentävät osaltaan moniammatillista työryhmää. Työryhmälle tarjotaan saattohoitoon liittyvää säännöllistä täydennyskoulutusta, työnohjausta ja tarvittaessa jälkikäteen keskustelua saattohoitotilanteista.. 5. Osaamisen alueet saattohoidossa ovat kyky arvioida, hoitaa ja soveltaa tietoa systemaattisesti ja riittävällä taidolla: kärsimykseen ja sitä aiheuttavien oireiden hoitamiseen, psyko-sosiaalisiin, fyysisiin, henkisiin, hengellisiin, eksistentiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin ja toiveisiin, niiden ymmärtämiseen ja huomioimiseen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa, lähestyvän kuoleman merkkeihin ja kuoleman hetkeen ja omaisten tukemiseen potilaan kuoleman jälkeen. 6. Saattohoitoa järjestävä hoitolaitos sitoutuu potilaan tarpeisiin ja toiveisiin, toiminnan hyvään laatuun ja Käypä hoito -suositusten noudattamiseen. 7. Saattohoitoa toteutetaan potilaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti kotona, palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja muissa asumisyksiköissä, terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastoilla sekä saattohoitokodeissa. Lasten saattohoito on erikoissairaanhoidon vastuulla.

6 6/34 8. Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset ovat vastuussa saattohoitopotilaiden hyvän hoidon yhdenvertaisesta organisoimisesta ja toteuttamisesta. Saattohoitopotilaalle tarjotaan saattohoitopalvelut mahdollisuuksien mukaan siellä, missä hän on hoidossa tai asuu ja elää. Turvataan omaisten ja läheisten mahdollisuus osallistua loppuvaiheen hoitoon potilaan toivomalla tavalla. 9. Saattohoitotyötä tekevän hoitohenkilökunnan työhyvinvointi on herkkyyden ja intuition säilymisen edellytys. Näitä ominaisuuksia tulee tukea ja kehittää. 10. Suosituksien toteutumista edistetään käynnistämällä keskustelua hyvän saattohoidon merkityksestä ihmisen kuoleman lähestyessä. 3 Vapaaehtoistoiminnan periaatteet Vapaaehtoistoimintaa ohjaavat yleiset periaatteet, lait ja säännöt. Toimintaan osallistuvien on hyvä pohtia, mitä ne käytännössä merkitsevät ja miten niitä voi itse noudattaa, yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa. VAPAAEHTOISUUS Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää toisien ihmisen auttamista ja tukemista. Apua voi antaa kerran, tilapäisesti, satunnaisesti tai säännöllisesti. Vapaaehtoistoimijalla on oikeus valita tehtävänsä ja sitoutua siihen itselle parhaiten sopivaksi ajaksi. Hänellä on myös oikeus kieltäytyä tehtävästä tai lopettaa auttaminen, jos se ei enää sovi hänelle. TAVALLISENA IHMISENÄ Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Hän on mukana omana itsenään, omine elämänkokemuksineen. Vaikka hänellä olisi ammatillista koulutusta, vapaaehtoistoimija ei koskaan korvaa ammattilaisia. Hän ei tee sairaanhoidon tehtäviä eikä lomita hoitajaa. AUTETTAVAN EHDOILLA Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on tukea ja edesauttaa lähimmäisten hyvinvointia sekä arjessa selviytymistä avuntarvitsijan ehdoin. Vapaaehtoistoimija parantaa autettavan elämänlaatua. Samalla hän kunnioittaa autettavan itsemääräämisoikeutta ja valintoja. Vapaaehtoistoimija ei tee päätöksiä autettavan puolesta. Avuntarvitsijalla on oikeus valita vapaaehtoisekseen kenet haluaa ja oikeus halutessaan lopettaa suhde. 3 Hyvä saattohoito Suomessa. Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset. Etene julkaisuja 2010:6.

7 7/34 TASA-ARVOISUUS Vapaaehtoistoiminta on vuorovaikutusta, jossa keskeistä on ihmisten välinen kunnioitus. Sekä auttaja että autettava ovat tasa-arvoisia keskenään. Kaikki auttajat ja autettavat ovat ihmisinä yhtä arvokkaita. LUOTTAMUKSELLISUUS Vapaaehtoistoimija on vaitiolovelvollinen. Hän ei saa kertoa toisten asioita ulkopuoliselle ilman asianomaisen suostumusta. Vaikeissa tilanteissa vapaaehtoistoimija voi kuitenkin kääntyä ammattilaisten puoleen ja pyytää heiltä apua tilanteen selvittämiseen vaitiolovelvollisuutta noudattaen. LUOTETTAVUUS Vapaaehtoisuudesta huolimatta toiminta edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Tehdään se, mitä on sovittu ja niin hyvin kuin osataan. Omat voimat on arvioitava niin, ettei tule luvanneeksi enempää kuin mihin aika riittää ja voimat yltävät. Aluksi on hyvä luvata vähemmän, jotta voi varmasti pitää lupaamansa. PALKATTOMUUS Vapaaehtoinen ei saa toiminnastaan rahallista tai muuta aineellista korvausta. OIKEUS TUKEEN JA OHJAUKSEEN Vapaaehtoisia tulee tukea ja rohkaista tärkeässä toiminnassa ja antaa heille kiitosta. Eettisissä ohjeissa todetaan, että kun hoiva- tai hoitoyksikkö on sitoutunut vapaaehtoistoimintaan tai muuhun palvelutoimintaan, sen tulee tukea sitä tekeviä. 4 SUVAITSEVAISUUS Vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin kuuluu myös suvaitsevaisuus autettavia ja heidän mielipiteitään kohtaan. Mikäli kuoleva ihminen tai omaiset haluavat keskustella uskoon, vakaumukseen, elämänkatsomukseen tai uskontoon liittyvistä asioista, se tapahtuu aina autettavan ihmisen ehdoilla. Keskustelu tulee aina perustua tuettavan henkilön tarpeisiin. Vapaaehtoistoimijan oma vakaumus ei saa olla keskustelun ja kohtaamisen lähtökohtana. Kaiken kaikkiaan vapaaehtoisten on hyvä toimia yhteisymmärryksessä autettavan omaisten kanssa. 4 Katariina Engblom & Elisa Lehtonen (kirj.). Läsnä ja lähellä Opas kuolemaa ja surua kohtaaville vapaaehtoisille, 2010.

8 8/34 VAITIOLOVELVOLLISUUS Vapaaehtoistoimijan tulee muistaa, että hän on vaitiolovelvollinen. eikä saa kertoa autettavan asioista ulkopuolisille ilman asianomaisen suostumusta. Tämä vaitiolovelvollisuus jatkuu myös tuettavan kuoleman jälkeen. SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN Pelisääntöjen tarkoituksena on suojella vapaaehtoista ja turvata hänen jaksamisensa haastavissa tilanteissa. Uupunut vapaaehtoistoimija ei voi auttaa muita, siksi vapaaehtoisen tulee pitää oma jaksamisensa mielessä. Vapaaehtoisuuden periaatteisiin voi vedota esimerkiksi tilanteissa, joissa vapaaehtoistoimijalta pyydetään sellaista, mitä hän ei itse halua tehdä ja mikä ei kuulu vapaaehtoiselle. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa vastuuhenkilöltä tai ammatti-ihmiseltä vaitiolovelvollisuutta kunnioittaen. Vapaaehtoistoiminnan aloittaminen työyhteisössä Vapaaehtoistoiminta tarvitsee onnistuakseen työyhteisön tuen. Hyvissä ajoin ennen vapaaehtoistoiminnan aloittamista on tärkeää yhdessä pohtia ja keskustella, mitä vapaaehtoistoiminta juuri siinä yksikössä voisi olla, ja mitä rakenteita ja käytäntöjä se vaatisi. Vapaaehtoistoimijan rooli tulee selvittää. Mikä kuuluu ja mikä ei kuulu vapaaehtoisen tehtävänkuvaan? Vapaaehtoistoimijan tehtävät on hyvä kirjata muistioon. Vapaaehtoistoiminnan käytäntöjen edetessä ja kokemuksen karttuessa vapaaehtoisen tehtävät voivat muuttua ja monipuolistua. Vapaaehtoistoiminta ei suju itsekseen siinä sivussa ja muun työn ohessa, vaan siihen pitää nimetä vastuuhenkilö. Hänellä on oltava riittävästi aikaa organisoida, ylläpitää ja kehittää toimintaa. Vapaaehtoistoimijoiden kouluttaminen, perehdyttäminen, ohjaaminen ja tukeminen, säännöllinen yhteydenpito sekä vapaaehtoisten että työntekijöiden kesken vaatii oman aikansa. Tiedon kulku ja tietojen välittäminen vaatii omat rakenteensa. Miten tieto kulkee ja kokemukset vapaaehtoistoiminnasta tulevat kuulluiksi eri tahoilta, potilailta, vapaaehtoisilta, työntekijöiltä ja omaisilta? Vapaaehtoistoimijat ovat vaitiolovelvollisia ja tarvitsevat toimiessaan riittävästi tietoa kohtaamastaan potilaasta. Miten tämä tieto kulkee? Miten toimintaa kehitetään? Miten sitä rahoitetaan? Miten tuetaan vapaaehtoistoimijoiden jaksamista ja motivointia? Näitä kysymyksiä on hyvä jo etukäteen yhdessä pohtia. Vapaaehtoistoimintaa helpottaa se, että vapaaehtoistoimijat ja työntekijät tulevat tutuiksi keskenään. Miten tätä voitaisiin tukea omassa yksikössä? Työntekijöille on tärkeää selventää, ettei vapaaehtoistoiminta

9 9/34 korvaa tehtävää ammattityötä, vaan se on arvokas tuki ja lisä koko yksikön toimintaan ja erityisesti kuolevalle ihmiselle itselleen. Tervehtiminen, kiitoksen ja palautteen antaminen, ystävällinen käytös sekä kuulumisten kyseleminen auttaa vapaaehtoistoimijaa jaksamaan hänen haastavassa tehtävässään. Vapaaehtoistoiminnan rahoitus Vaikka vapaaehtoiset toimivat palkatta, vapaaehtoistoiminta ei ole ilmaista. Varoja tarvitaan toiminnan aloittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. On selvitettävä ja päätettävä, miten vapaaehtoisten koulutuksesta ja toiminnasta tiedotetaan? Mistä saadaan kokoontumisille tilat ja materiaalit? Ketkä toimivat kouluttajina? Toiminnan organisoiminen ja kehittäminen vaatii työpanosta. On hyvä miettiä, onko vapaaehtoistoimija oikeutettu aamupalaan, lounaaseen tai päivälliseen 4-8 tunnin työvuoron aikana. Muita pohdittavia asioita ovat mm. kopiokoneen käyttöoikeudet, työliivien tai nimikylttien käyttöönotto, pukukoppien ja sosiaalisten tilojen käyttöoikeus sekä mahdollisuus auton parkkipaikkaan. Vapaaehtoistoimijoiden vakuutukset, matkakustannukset, työnohjaus ja virkistyspäivät vaativat myös varoja. Tavoitteena on, että vapaaehtoistoimintaa organisoi osa-aikaisesti tai kokopäivätoimisesti henkilökuntaan kuuluva koordinaattori. Toiminnan taustalla oleva vakiintunut organisaatio, hoitoyksikkö tai hoivaosasto takaa toiminnan jatkuvuuden. Vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun kannattaa jo käyttää palkattua ammattilaista. Vapaaehtoistoiminnan budjettiin voidaan hakea julkisia varoja koulutusta, tutustumiskäyntejä tai virkistysmatkan kuluja varten. Vapaaehtoistoiminnan koulutus saattohoidossa Hakuprosessi ja valinnat Vapaaehtoistoimintaan saattohoidossa tullaan koulutuksen kautta. Koulutukseen liittyvä hakuprosessi kannattaa käynnistää keväällä. Prosessiin on varattava riittävästi aikaa. Paras koulutuksen ajankohta on syksyllä, jolloin varsinainen toiminta päästään aloittamaan keskeytyksettä heti koulutuksen jälkeen. Ennen hakuprosessia on mietittävä, kuinka monta henkilöä koulutukseen valitaan, miten koulutuksesta ilmoitetaan (radio, lehdet, ilmoitustaulut, yhteistyötahot) ja miten koulutus aikataulutetaan. Voidaanko koulutuksessa kenties tehdä yhteistyötä jonkin muun vapaaehtoistoiminnan järjestön tai organisaation kanssa?

10 10/34 Hakuilmoituksessa ja tiedottamisessa tulee antaa selkeä kuva vapaaehtoistoiminnasta saattohoidossa. Tiedotteesta tulee selvitä, miten koulutukseen hakeudutaan tai siihen ilmoittaudutaan (lomake, s-posti, kirjallinen hakemus, puhelinnumero). Milloin ja missä koulutus toteutetaan? Mitkä ovat koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet? 5 Saattohoidon haasteellisuudesta johtuen on tärkeää luoda ja sopia etukäteen vapaaehtoistoimijoiden valintakriteeristöstä. Jos vapaaehtoiseksi hakeutuvalla on oma, akuutti suruaika tai hänen omat voimavaransa ovat sillä hetkellä vähäiset esimerkiksi perhe- tai työtilanteesta johtuen, hän ei ole sopiva toimintaan. Vapaaehtoistoimijan tulee saada realistinen kuva saattohoidon arjesta. Haastattelussa on tärkeä keskustella vapaaehtoistoimijan fyysisistä, hengellisistä ja henkisistä voimavaroista, kuolleen ihmisen näkemisen kokemuksista, omista kokemuksista kuoleman kohtaamisessa sekä hänen motiivistaan lähteä vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoisen olemus ei saisi olla liian huomiota herättävä. Käytöstavat, toisen ihmisten näkemysten kunnioittaminen ja sitoutuneisuus ovat tärkeitä asioita vapaaehtoistoimijaa valittaessa. Haastattelutilanteessa on hyvä olla vähintään kaksi henkilöä, jolloin toinen haastattelee ja toinen havainnoi. Aikaa varataan noin 1,5 h/haastattelu. Valituille vapaaehtoistoimijoille ilmoitetaan, missä ja milloin koulutus alkaa ja miten prosessissa edetään. Ei-valittuja informoidaan kirjeitse. Siinä perustellaan, miksi henkilö ei ole nyt tullut valituksi vapaaehtoistoimintaan saattohoidossa. Koulutuksen jälkeen vapaaehtoistoimijoille on oikeus hyvään perehdytykseen saattohoidossa. Mikäli mahdollista, vapaaehtoistoimijalle voidaan järjestää oma vapaaehtoiskummi. Vapaaehtoistoiminnassa käytetään yleisesti 3-4 kuukauden koeaikaa. Koeajan jälkeen on tärkeää käydä palautekeskustelu vastuullisen työntekijän ja vapaaehtoistoimijan välillä. 6 Vapaaehtoistoimijoiden koulutuksen sisältöjä saattohoidossa Jokainen organisaatio laatii omia tarpeitaan vastaavan vapaaehtoistoiminnan koulutussisällön ja hankkii kouluttajia. Vapaaehtoisten koulutus, perehdytys ja tukeminen auttavat osaltaan vapaaehtoistoimijoita ja koko työyhteisöä tukemaan kuolevia ihmisiä ja heidän läheisiään kokonaisvaltaisesti. Kouluttajina voi toimia esimerkiksi pappi, diakonissa, hoitaja, psykologi, lääkäri, potilas, omainen ja/tai kokenut vapaaehtoinen. Jos mahdollista, kouluttajien joukkoon on hyvä 5 LIITE 1. Hakemus koulutukseen ja vapaaehtoiseksi toimijaksi saattohoidossa 6 LIITE 2. UUSI VAPAAEHTOINEN TOIMIJA SAATTOHOIDOSSA Palautekeskustelun sisältö 3-4 kuukauden koeajan jälkeen.

11 11/34 kuulua oman yksikön työntekijöitä (esimerkiksi lääkäri, hoitaja). Heillä on tietoa oman organisaation ja työyksikön erityispiirteistä ja käytännöistä. Heidän mukanaolonsa koulutuksessa osaltaan myös sitouttaa koko vapaaehtoistoimintaa osaksi työyhteisöä. Seuraavassa esitellään ehdotuksia vapaaehtoistoiminnan koulutuksen teemoiksi ja sisällöiksi saattohoidossa. Näistä kukin työyksikkö voi muodostaa vapaaehtoisten koulutuksen teoreettisen ja käytännöllisen sisällön. 1. Vapaaehtoistoiminnan yleiset periaatteet vapaaehtoisuus ja palkattomuus tavallisen ihmisen taidoin toimiminen luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus autettavan ehdoilla toimiminen suvaitsevaisuus tasa-arvoisuus luotettavuus sitoutuminen sääntöjen noudattaminen vapaaehtoisen oikeus tukeen ja ohjaukseen 2. Vapaaehtoistoimijana työyhteisössä Vapaaehtoistoimija työryhmän jäsenenä Työntekijän ja vapaaehtoistoimijan yhteistyö (työpari) Vapaaehtoistoimijan ja työntekijän roolit on tärkeä eritellä, esitellä ja kirjata. Vapaaehtoistoimijan tehtävä on tukea autettavia, mutta itse hoitotyö kuuluu ammattilaisille. Kukin toimipiste määrittelee itse vapaaehtoistoimijan tehtävänkuvauksen. Vapaaehtoistoimijan tärkeimmät tehtävät ovat kuuntelu, keskustelu ja rohkaisu. Jos vapaaehtoistoimija on apuna esimerkiksi kuolevan ihmisen syöttämisessä, hänen tulee saada siihen perehdytys. 7 Vapaaehtoistoimijoiden perehdyttäminen tulee kuulua osana koko työyhteisön toimintaan. Vapaaehtoistoimijalle on tärkeää esitellä toimipisteen tilat, laitteet, apuvälineet ja niiden käyttö, päivän rytmi, henkilöstö ja toimenkuvat. 8 Vapaaehtoistoiminnassa pitää kantaa huolta ja vastuuta vapaaehtoistoimijoiden jaksamisesta ja tukemisesta sekä kannustaa heitä myös omien rajojen tiedostamiseen ja asettamiseen. Tutustuminen toisiin koulutuksessa oleviin vapaaehtoisiin tuo vapaaehtoistoimijalle vertaistukea ja tukee hänen jaksamistaan. 9 7 LIITE 3. Potilaiden, omaisten ja (oma)hoitajien toiveita vapaaehtoistoimijan tehtäviksi saattohoidossa 8 LIITE 4. Uuden vapaaehtoistoimijan perehdytyslomake 9 LIITE 5. Vapaaehtoistoimijan jaksamisen tukeminen saattohoidossa

12 12/34 3. Saattohoidon eettiset perusteet ja suositukset ihmisarvon loukkaamattomuus yhdenvertaisuus yksilön oikeus elämään henkilökohtainen vapaus koskemattomuus yksityisyyden suoja itsemääräämisoikeus ETENE:n suositukset 4. Saattohoidon moninaisuus käsitteet saattohoidossa (ks. alla) saattohoidon moninaisuus (kuoleman yksilöllisyys, erilaiset kuolemat, eri-ikäisten saattohoidon kysymyksiä, eri sairauksia sairastavien saattohoidon kysymyksiä) kotisaattohoito 5. Kuolema ja suru kuolemaa lähestyvän ihmisen oireet mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman hetkellä käytännön asiat, kun kuolema on kohdannut (yhteys omaisiin, työyhteisön toimintatavat, hautajaiset, muistaminen, yhteydenotot myöhemmin) trauman vaiheet (shokki, reaktio, työstäminen, uudelleen suuntautuminen) suru, surun kulku ja surevan kohtaaminen 10 ja Kuolevan ihmisen ja hänen läheistensä kohtaaminen vuorovaikutus kuolevan ihmisen kanssa 12 vaikeiden tunteiden kohtaaminen ihmisen hengelliset, uskonnolliset ja elämän merkitystä koskevat kysymykset uskon merkitys sairaudessa ja kuolemassa vakaumuksen kunnioittaminen eri kirkkokuntien, kristillisten yhteisöjen sekä eri kulttuurien ja uskontojen käytäntöjä kuoleman kohdatessa 13 kuoleman kohtaaminen kuolevan ihmisen ehdoilla kuolevan ihmisen omaisten ja läheisten tukeminen 7. Laadun kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnasta luopuminen Säännöllinen palautteen antaminen ja vastaanottaminen vapaaehtoistoiminnasta saattohoidossa LIITE 10: Suru, suruhoito, surevan kohtaaminen, työntekijän oma suru 11 LIITE 11: Erjanti, Paunonen-Ilmonen: Suru ja surevat, surevien hoitotyön perusteet 12 LIITE 12: Kuolevan oikeuksien julistus (YK 1975) 13 LIITE 13: Uskonnollisten ja vastaavien yhdistysten nimikkeitä

13 13/34 Tiedon kulku vapaaehtoistoiminnassa saattohoidossa Vertaistuki vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoimijoiden yhteistoiminta ja koulutus Vapaaehtoistoimijoiden työnohjaus saattohoidossa Vapaaehtoistoiminnasta luopuminen. 15 Vapaaehtoistoimintaan saattohoidossa vaikuttavat lait ja asetukset Suomen perustuslaki: Jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen, turvallisuuteen, sananvapauteen, sosiaaliturvaan, omaan kieleen ja kulttuuriin. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista: Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä kohteluun. Oikeus päästä tarvitsemaansa hoitoon. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta, yksityisyyttä, yksilöllisiä tarpeita, äidinkieltä ja kulttuuria on kunnioitettava hoidossa. Hänellä on oikeus saada tietoa omasta terveydentilastaan, hoidon merkityksestä ja eri hoitovaihtoehdoista. Ihmismääräämisoikeutta on kunnioitettava ja hätä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Muut lait ja asetukset 16 Vapaaehtoisella on oma rooli ja rajat sekä laki joiden mukaan hän tukee auttaviaan. Heitä koskevat terveydenhuollon yleiset salassapitomääräykset. Vapaaehtoinen on tekemisissä paitsi autettavan myös tämän läheisten sekä autettavaa ammatikseen hoitavien kanssa. Vapaehtoisen rooli on kuitenkin erilainen kuin autettavan läheisillä, sillä hänellä ei ole samaa huolenpitovastuuta kuin omaisilla. Vapaaehtoisen roolia rajaa kaikkein selvimmin jako ammattityöhön ja vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoinen ei ole hoitaja; hoitotyö jätetään ammattilaisille, tämä rajaus tehdään osaltaan jo vastuukysymysten vuoksi. Vapaaehtoinen auttaa ja tukee siten, että autettavilla itsellään säilyvät elämänohjakset omissa käsissään. Samalla kunnioitetaan tuettavien itsemääräämisoikeutta. Kuuntelu, keskustelu ja rohkaisu ovat vapaaehtoisten tärkeimmät tehtävät. Niissä yhdistyvät sekä sosiaalinen että henkinen tuki. Tuen, rohkaisun ja keskustelujen avulla voidaan auttaa autettavia selventämään elämän haasteita ja solmukohtia. 14 LIITE 14: Palaute omaisilta, potilailta, toisilta vapaaehtoisilta ja henkilökunnalta 15 LIITE 15: Kyselylomake vapaaehtoistoiminnasta luopuvalle 16 Ridanpää, Soile: Kuolevan hoitotyötä koskevat kirjalliset ohjeet. Pro gradu -tutkielma 2006

14 14/34 Kirjallisuutta Saattohoidon käsitteitä ja lisätietoja: HYVÄ SAATTOHOITO SUOMESSA. Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Helsinki 2010, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:6. Palliatiivinen hoito ja saattohoito Suomessa (ks. Käypähoito; Kuolevan potilaan oireiden hoito, 2008). (Ks. linkki: p_haku = saattohoito.) Saattohoitopäätös: Hoitotahto (ks. linkki: Muita linkkejä: aanhoitaja-lehti/ /muut artikkelit/uusi_suruteoria_surevien _auttaminen/) Ahdistuksen kohtaaminen ja potilaan luopumisprosessi (ks.http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/ammatilliset_urapalvelut/julkaisut/ sairanhoitajalehti/9_2008/muut_artikkelit/eksistentiaalisen_ahdistuksen_ko/). Kohtaaminen (Kohtasinko kuolevan? Lääkärilehti 1998, Ks. Liite 4.) 1/$FILE/Mina_kuolen_apua-opas.pdf Saattohoito. Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) muistio. (2003) Kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset terveydenhuollossa. ETENE - julkaisuja 4, Sosiaali- ja terveysministeriö (2002)

15 Läsnä ja lähellä Opas kuolemaa ja surua kohtaaville vapaaehtoisille Katariina Engblom & Elisa Lehtonen (kirj.). Hänninen Juha, Saattohoito, Potilaan ja omaisen opas, 11. uudistettu painos Hänninen Juha, Saattohoito Therapia Fennica. 15/34 Kotisaattohoito Mahdollisuus kuoleman kohtaamiseen kotona, Sairaanhoitajaliitto, aanhoitajalehti Hyvän saattohoidon suositukset, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Esitteitä 2011:3 Kuolevan potilaan oireiden hoito, Käypä hoito Palliatiivisen hoitotyön asiantuntijuuden kriteerit, Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry /2011

16 16/34 LIITE 1 HAKEMUS KOULUTUKSEEN JA VAPAAEHTOISTOIMIJAKSI SAATTOHOIDOSSA Nimi: Syntymäaika: Ikä: Osoite: Puhelinnumerot: Sähköposti: Perhesuhteet: Terveydentila: Koulutus: Keskeinen työkokemus Harrastukset Miksi haluaisit vapaaehtoistoimijaksi saattohoidossa?

17 17/34 Minkälaisia kokemuksia sinulla on vaikeasti sairaan ihmisen lähellä olemisesta? Mitä merkittäviä muutoksia sinun elämässäsi on tapahtunut viimeisten kahden vuoden aikana? Millaiset voimavarat (mm. ajalliset, henkiset, fyysiset) sinulla on mielestäsi toimia vapaaehtoisena saattohoidossa? Mitä muuta haluaisit lisäksi kertoa itsestäsi? Päivämäärä Allekirjoitus Nimen selvennys

18 18/34 LIITE 2 Uuden vapaaehtoistyöntekijän perehdytyslomake Vapaaehtoistyöntekijän nimi Vapaaehtoistoiminnan ohjaajan nimi Kummina toimivan vapaaehtoistyöntekijän nimi Vapaaehtoistoiminnan aloituspäivä Asiasisältö Moniammatillisen tiimin kanssa Hoitokodin ja vapaaehtoistoiminnan esittelyilta Vapaaehtoistoiminnan periaatteet Hoitokoti organisaationa ja henkilökuntarakenne Tutustuminen hoitokodin tärkeisiin paikkoihin Vuodeosastosaattohoito Kotisaattohoito Omaisten tukeminen Oireenmukainen hoito Puhtaanapidon ja ravinnon merkitys saattohoidossa Hengelliset asiat saattohoidossa Potilaan avustamisen niksit ja käytännön harjoittelua Vapaaehtoistoiminnan ohjaajan kanssa Toimenkuvan luominen Kirjallisten ohjeiden saaminen työtehtävistä Ensimmäisestä työvuorosta ja sen järjestelyistä sopiminen Kummin järjestäminen Info koeajasta ja perehdytyksen sisällöstä Info työnohjauskäytännöistä Info vertaistukiryhmästä Kummin kanssa Tilojen esittely Työasun ja tunnistemerkkien käyttö Työtehtävät, joissa vapaaehtoistyöntekijä toimii Potilaiden ja omaisten kohtaaminen eri tilanteissa Työvuoroon kuuluvat rutiinit Yhteydenpidosta sopiminen Emotionaalinen sisältö Palautekeskustelu ensimmäisestä työvuorosta Välipalautekeskustelut Työnohjaukselliset keskustelut Keskustelu vertaistukihenkilön kanssa Yhden kuukauden keskustelu Kolmen kuukauden keskustelu Vuosittainen kehityskeskustelu Vapaaehtoistyöntekijöiden yhteiset illat ja koulutukset Varsinaiseen työnohjaukseen osallistuminen Suorituspäivä Toivoisin lisäperehdytystä seuraavista asioista: Lomake palautetaan täytettynä vapaaehtoistoiminnan ohjaajalle

19 19/34 LIITE 3 UUSI VAPAAEHTOISTOIMIJA SAATTOHOIDOSSA Palautekeskustelun sisältö 3-4 kuukauden koeajan jälkeen. Keskustelun aika Vapaaehtoistoimijan nimi Vapaaehtoiskummi Työyhteisön edustaja/ohjaaja (nimi ja tehtävä) Liite Miltä toimintasi vapaaehtoisena saattohoidossa on tuntunut? 2. Mitkä ovat mielestäsi olleet vapaaehtoistoiminnan myönteisiä puolia? 3. Mitkä ovat mielestäsi olleet vapaaehtoistoiminnan kielteisiä puolia? 4. Miltä sinusta tuntuisi jatkaa vapaaehtoistoimijana saattohoidossa sinulle kertyneiden kokemusten jälkeen? 5. Missä asioissa erityisesti olet kokenut onnistuneesi vapaaehtoistoimijana saattohoidossa? 6. Mitkä asiat ovat mielestäsi erityiset vahvuutesi vapaaehtoistoimijana saattohoidossa? Mitkä asiat ovat työyhteisön edustajan mielestä vapaaehtoistoimijan erityiset vahvuudet saattohoidossa? 7. Mitkä asiat ovat mielestäsi tuntuneet vaikeilta tai hankalilta toimiessasi vapaaehtoisena saattohoidossa? 8. Missä asioissa sinulla on omasta mielestään vielä kehittymisen varaa saattohoidossa? Missä asioissa työyhteisön edustajan mielestä vapaaehtoistoimijalla on vielä kehittymisen varaa? 9. Minkälainen näkemys sinulla on mahdollisuuksistasi jatkaa vapaaehtoistoimijana saattohoidossa edellä pohdittujen asioiden pohjalta? Minkälainen näkemys työyhteisön edustajalla on vapaaehtoisen mahdollisuudesta jatkaa toimintaansa saattohoidossa? 10. Miten haluaisit muuttaa tehtävänkuvaasi tai tehtäviäsi vapaaehtoistoimijana koeajan jälkeen? 11. Miten koet vapaaehtoiskummin työskentelyn suhteessa omaan toimintaasi vapaaehtoisena? 12. Mitä odotat vapaaehtoiskummilta jatkossa? 13. Miten koet työyhteisön/työyhteisön edustajan/vapaaehtoistoiminnan ohjaajan toiminnan suhteessa omaan toimintaasi? 14. Mitä jatkossa odotat suhteessa omaan toimintaasi työyhteisöltä/työyhteisön edustajalta /vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta? 15. Minkälaisia tulevaisuuden tavoitteita asetat itsellesi vapaaehtoistoimijana saattohoidossa? 16. Mitä työyhteisö/ työyhteisön edustaja /vapaaehtoistoiminnan ohjaaja tai vapaaehtoiskummi odottaa vapaaehtoistoimijalta jatkossa? 17. Millä mielin vapaaehtoistoimija jatkaa / ei jatka saattohoidossa tästä eteenpäin?

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2.

2 SURU... 57 2.1 Suru- ja kriisiteorioita... 58 2.2 Suru on luopumista... 60 2.3 Erilaisia selviytymisen keinoja... 62 2.3.1 Sururyhmät... 63 2. 1 Sisällys Lukijalle... 4 LUKU I... 6 1 SAATTOHOITO... 6 1.1 Saattohoitoa ohjaavat säädökset... 7 1.2 Ammattieettiset ohjeet ja periaatteet... 10 1.2.1 Lääkärin etiikka... 10 1.2.2 Sairaanhoitajan eettiset

Lisätiedot

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma

Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin. saattohoitosuunnitelma 1 Tampereen kaupunki LAIJO 31.3.2011 38, LIITE Laitoshoito DNO TRE:2131 /06.02.00/2011 Koukkuniemen vanhainkoti (päivitetty 15.10.2012) Rauhaniemen sairaala Rauhaniemen sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin

Lisätiedot

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito

Hyvä elämä loppuun asti. Laadukas saattohoito Hyvä elämä loppuun asti Laadukas saattohoito Sisältö Laadukas saattohoito Kivunhoito ja oireseuranta Artikkelit Saattohoidon tukihenkilöt Saattohoitoon sopivia virsiä ja raamatunkohtia Ohjeita omaisille

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli

Petri Jalonen. Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön toimintamalli Petri Jalonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 7 Petri Jalonen Kotisairaalan palliatiivisen hoidon yksikön

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

HETKI ELÄMÄÄ. ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito. Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö HETKI ELÄMÄÄ ENNEN KUOLEMAA - kuolevan hoito Marjukka Peltonen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

TIEDÄ SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA

TIEDÄ SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA 1 TIEDÄ SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖTOIMINNASTA 2 HYVÄÄN SAATTOHOITOON Jokaisella parantumattomasti sairaalla on kuoleman lähestyessä oikeus saada kipua ja muita oireita lievittävää hoitoa ja tukea. Kuoleman

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella

Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella SEIJA OLLILA (TOIM.) Näkemyksiä hyvästä saattohoidosta Pohjanmaan alueella Näkökulmana ihmisen ääni VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 198 Kuva: Pentti Junna III ESIPUHE Näkemyksiä

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi?

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? Marjo Lehto ja Irene Hoskelin Opinnäytetyö kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

hyvä saattohoito suomessa

hyvä saattohoito suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010: 6 hyvä saattohoito suomessa Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset Helsinki 2010 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot