kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi."

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vetovoimainen työ... 3 Case: Vetovoimatekijät sairaanhoitajien ja lääkärien työssä... 4 Case: Ruotsissa kehitetty vetovoimaisen työn malli - Attraktivt arbete... 5 Magneettiorganisaatio- ja työhyvinvointitutkimuksia... 6 Case: The Miriam Hospital... 8 Case: Inhimillisesti tehokas sairaala... 9 Katsauksia ja hankkeita Organisaatiotason interventioiden vaikutuksista työntekijöiden terveyteen/hyvinvointiin Hoitoalan stressinhallintakeinoihin liittyvien interventioiden tehokkuudesta Case: Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe, ) Case: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytännöt sosiaali- ja terveysalalla -hanke (TERHYKÄT, ) Tulevaisuuden suuntia Lähteet

2 Johdanto Mielekäs-ohjelman tarkoituksena on nostaa esiin vetovoimaisia sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja, jotka ovat onnistuneet luomaan houkuttelevan työympäristön alaan liittyvistä haasteista huolimatta. Työn vetovoimaisuus on ilmiö, jota on vaikea kuvata suoraviivaisesti. Vetovoimaisuutta voidaan tarkastella esimerkiksi toimialan vetovoimaisuuden kautta, organisaation omien mittareiden kautta tai yksilön kokemusten kautta. Toimialan vetovoimaisuutta kuvaavat esimerkiksi kyseistä alaa opiskelemaan hakeutuvien määrä, yleinen työpaikkojen täyttöaste tai gallup-tutkimuksissa selville saatavat mielikuvat tietyn toimialan työn houkuttelevuudesta. Tämä ei kuitenkaan kerro vielä paljonkaan siitä, miten vetovoimaisiksi yksittäiset työpaikat koetaan tai kuinka helppoa niihin on houkutella työntekijöitä. Organisaatiotasolla vetovoimaisuutta voidaan mitata esimerkiksi saapuneiden hakemusten määrän tai henkilöstön vaihtuvuuden kautta, mutta vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät ovat aina monitahoisia ja voivat riippua esimerkiksi sijainnista, yleisistä resursseista tai samasta työvoimasta kilpailevien tahojen toiminnasta. Yksilöiden kokemukset työn tai työpaikan vetovoimaisuudesta ovat vieläkin vaikeampia mitata, sillä ne perustuvat usein paitsi yksilöiden henkilökohtaisiin lähtökohtiin että pitkälti tunneperäisiin tai jopa tiedostamattomiin ajatuksiin työstä ja työpaikasta. Yleisesti ottaen on tiedossa mitkä ominaisuudet yhdistävät vetovoimaisia organisaatioita. Toimialojen ja organisaatioiden objektiivisesti mitattavissa olevista vetovoimaisuuden mittareista tiedetään melko paljon, samoin kuin työn voimavaratekijöistä. On myös runsaasti tutkimuksia, joissa on keskitytty kartoittamaan sitä, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijöiden kokemuksiin vetovoimaisuudesta. Näissä tutkimuksissa tulokset ovat usein poikkileikkauksen kaltaisia listauksia vetovoimaisuustekijöistä ja tulokset ovat silloin vastauksia esimerkiksi kysymyksiin minkälainen on sinun mielestäsi vetovoimainen työ tai mitkä tekijät tekisivät työstä vetovoimaisemman. Uraauurtavaa työtä on tehty magneettisairaala-arviointiprosessissa, jonka kautta USA:ssa on arvioitu vetovoimaisia sairaalaorganisaatioita 1980-luvulta lähtien. Magneettimallia on kehitetty vuosien aikana vastaamaan koko ajan kehittyvän ja muuttuvan terveydenhuollon kentän vaatimuksia ja toimintaa. On myös katsauksia, joissa on tarkasteltu työn mielekkyyden, henkilöstön hyvinvoinnin tai työn vetovoimaisuuden lisäämiseen tähtäävien interventioiden vaikuttavuutta. Puutteena on, että harvoissa artikkeleissa ja hankeraporteissa on kuitenkaan kuvattu yksityiskohtaisesti mitä vetovoimaisuuden lisäämiseksi on tehty. Ongelmana katsauksissa ovat myös usein olleet tiukat tieteelliset valintakriteerit, joiden takia vähemmän standardisoidut tai pienemmät tutkimukset eivät ole läpäisseet katsauksen seulaa. Tässä katsauksessa keskityimme etsimään tutkimus- ja hankeraporteista viitteitä siitä millä keinoin hyviin tuloksiin on päästy, sekä suuremmissa tutkimuksissa että pienemmissä hankkeissa. Tarkoituksena ei ole tuottaa tieteellistä kirjallisuuskatsausta tiukoin kriteerein, vaan kerätä Mielekäs-ohjelman tavoitteita tukevaa tietoa hyvistä käytännöistä, jotka työpaikkojen kokemusten lisäksi voitaisiin levittää hyvinä käytäntöinä muillekin sosiaali- ja terveysalan työpaikoille. Seuraavaksi esittelemme muutaman tutkimuksen ja hankkeen, joista uskomme voivan olla hyötyä vetovoimaisuustekijöiden ymmärtämisessä. Esimerkiksi Torgersonin (2012) laaja katsaus käsittelee systemaattisesti aiheeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta, kun taas Åtegin (2009) hanke kertoo käytännönläheisemmin työn vetovoimaisuuden lisäämisestä. Kotimaisista tutkimuksista nostamme esiin esimerkiksi Syväjärven ym. (2012) Inhimillisesti tehokas sairaala hankkeen loppuraportin. Tässä 2

3 kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Vetovoimainen työ Tässä kappaleessa esittelemme vetovoimaisuutta käsitteleviä tutkimuksia, erityisesti työpaikan houkuttelevuuden ja työntekijöiden sitoutumisen kannalta. Hyvän työympäristön on todettu olevan erittäin tärkeä tekijä uusien sairaanhoitajien päätöksessä pysyä saman organisaation palveluksessa (Kramer, Halfer & Schmalenberg, 2012). Torgerson ym. (2012) suorittivat laajan kokoelmakatsauksen suppeammista katsauksista, joissa on arvioitu tutkimuksia erilaisista terveydenhuollon työpaikkojen vetovoimaisuutta lisäävistä tekijöistä Kanadassa ja muissa maissa, joissa on samankaltainen terveydenhuoltojärjestelmä (Uusi-Seelanti, Australia, Yhdistyneet Kuningaskunnat, Yhdysvallat, Ruotsi, Tanska, Ranska, Saksa, Suomi, Norja). Katsaukset olivat vuosilta ja vetovoimaisuuden mittareina tutkimuksissa oli käytetty rekrytoinnin helppoutta/vaikeutta, työtyytyväisyyttä, poissaoloja, vaihtuvuutta sekä työpaikanvaihtoaikomusten määrää. Vetovoimaisuutta lisäävät tekijät jaoteltiin taloudellisiin (esim. palkka) ja ei-taloudellisiin (esim. työympäristö, työssä ja työuralla saatava tuki, työn organisointi). Katsauksessa ilmeni, että tutkimusten perusteella pelkästään taloudelliset houkuttimet eivät ole riittäviä lisäämään työpaikkojen vetovoimaisuutta. Sen sijaan esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamista helpottavat toimenpiteet, työssä kehittymisen tukeminen sekä mahdollisuudet kouluttautua ja edetä työssä olivat merkittäviä vetovoimatekijöitä. Taloudellisilla tekijöillä oli vaikutusta lähinnä rekrytointitilanteessa ja pian työsuhteen alkamisen jälkeen, mutta vaikutus väheni viiden vuoden sisällä. Taloudelliset houkuttimet olivat kuitenkin tärkeämpiä kauempana suurista asutuskeskuksista (Dolea, Stormont & Braichet, 2010). Myös perheellisille tarjottavat tukimuodot kuten lastenhoito olivat tärkeitä tekijöitä maaseutuympäristöissä (Buykx ym., 2010). Esimerkiksi työn itsenäisyydellä oli useissa katsauksissa merkitystä työntekijöiden pysyvyyden kannalta (Buykx ym., 2010; Chenoweth ym., 2010; Hunter & Nicol, 2002), samoin kuin hyvällä kliinisellä ohjauksella (Chenoweth ym., 2010). Uusien työntekijöiden mentoroinnilla, erityiskoulutuksilla ja opiskelujen aikaisilla harjoittelujaksoilla oli merkitystä hoitohenkilökunnan pysyvyyteen ja vaikutus oli sitä suurempi mitä pitkäjänteisempää henkilökunnan pysyvyyteen tähtäävä toiminta oli (Salt, Cummings & Profetto-McGrath, 2008). Tutkittaessa etelä-afrikkalaisia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, todettiin, että ammatillinen kehittyminen oli avainasemassa heidän harkitessaan työuraa maaseudulla. Ammatillista kehittymistä mitattiin SSS (Supervision Satisfaction Scale) mittarilla, johon kuuluivat esimerkiksi arviot perehdyttämisestä, kliinisestä ohjauksesta, jatkuvasta mentoroinnista, kliinisestä johtajuudesta sekä tukimahdollisuuksista. Korkeammat arviot omasta ammatillisesta kehittymisestä maaseutujakson aikana olivat yhteydessä halukkuuteen jatkaa työtä samankaltaisessa ympäristössä myös tulevaisuudessa (Hatcher ym., 2014 ). Monella työpaikalla on käytössä ns. lähtöhaastattelu (exit interview), jonka avulla pyritään saamaan palautetta työn kehittämistä varten, jotta lähtöhalukkuutta voitaisiin vähentää. Tutkimustietoa tämän menetelmän toimivuudesta kehittämisen tukena ei kuitenkaan vielä ole, vaan lisätutkimuksia 3

4 tarvitaan (Webster & Flint, 2014). Podsakoff ym. (2009) totesivat 168 tutkimusta käsitelleessä katsauksessaan, että työyhteisön toimintaa tukevalla käyttäytymisellä (Organizational Citizenship Behavior, OCB) on yhteys paitsi esimiehen arvioihin työntekijästä ja palkitsemisratkaisuihin, myös työpaikanvaihtamisaikomuksiin, työpaikan vaihtoon sekä poissaoloihin. Lisäksi yhteyksiä löytyi organisaatiotason vaikutuksiin, kuten tuottavuuden kasvuun, kustannustehokkuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja työpaikkatason henkilövaihtuvuuteen. Vaikutus oli vahvempi pitkän aikavälin tarkkailuissa kuin poikkileikkaustutkimuksissa, mistä voi päätellä näiden asioiden vaikuttavan toisiinsa. Case: Vetovoimatekijät sairaanhoitajien ja lääkärien työssä Selvitys sairaanhoitajien työoloista, työhyvinvoinnista ja alan vetovoimaisuudesta, Suomen Sairaanhoitajaliitto ry, Tiedotustilaisuus Sairaanhoitajaliitto selvitti sairaanhoitajien työoloja, työhyvinvointia ja alan vetovoimaisuutta vuonna Aineisto kerättiin Sairaanhoitajaliiton Hyvän työpaikan kriteerit kyselyllä. Kyselyssä tutkitut asiat liittyivät organisaation käytäntöihin, johtajuuteen, työn palkitsevuuteen, asiantuntijuuden kehittymiseen, hoidon laatuun sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. Kyselyn johtopäätöksiä olivat seuraavat: vuotiaat olivat muita ikäryhmiä tyytymättömämpiä työelämään. Nuorempi (Y-sukupolvi) haastaa terveydenhuollon perinteisen johtamisen ja organisaatioiden toimintamallit, jotka eivät ole heille enää itsestäänselvyyksiä. Kaikista vastaajista täydennyskoulutuksen puute lisää työtyytymättömyyttä. Tuloksista ilmeni kuitenkin myös se, että sairaanhoitajat pitävät työstään ja haluavat tehdä työnsä hyvin. Tärkeimmiksi hyvän työpaikan kriteereiksi nousivat yksilöllisten tarpeiden huomioiminen työaikojen suunnittelussa, työn mielekkyys stressistä tai väsymyksestä huolimatta, potilasturvallisuuden huomioiminen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa, työn tavoitteiden ja perustehtävän selkeä määrittely sekä joustavuus työjärjestelyissä tarvittaessa, esimerkiksi perhevapaiden yhteydessä. Eniten puutteita löytyi ongelmatilanteisiin puuttumisessa, rekrytoinnin suhteuttamissa osaamistarpeisiin, työhyvinvointia tukevan toiminnan suunnitelmallisuudessa, henkilöstömäärän ja ammattirakenteen sekä työn vaativuuden vastaavuudessa sekä palkkakehityksessä tehtävien vaativuuden kasvaessa. Tekijät, jotka korreloivat työn imun kanssa olivat työn palkitsevuus (työtämme kunnioitetaan ja työmme on mielekästä, vaikka olemmekin välillä stressaantuneita ja väsyneitä), työn palkitsevuus (pystymme tekemään työmme hyvin), asiantuntijuuden kehittyminen (kaikilla on mahdollisuus suunnitelmallisesti kehittää osaamistaan), osallistava johtaminen (työntekijöitä kannustetaan ottamaan osaa päätöksentekoon, ongelmatilanteisin puututaan nopeasti, kaikille on samat säännöt ja niitä noudatetaan johdonmukaisesti, esimies tukee työskentelytapojen uudistamista, työntekijöiden ja esimiehen välillä on avoimet ja luottamukselliset suhteet) sekä toimivat käytännöt (työhyvinvointi tukevat toiminta on suunnitelmallista). Suomen Lääkäriliiton hallituksen vuonna 2011 asettama työryhmä pohti tekijöitä, joilla lääkäreiden työhyvinvointia voitaisiin tukea ja lisätä. Työryhmä raportissa mainitaan mm. työajan järjestäminen lääkäreille kehittämistyöhön, vaikutusmahdollisuudet työn muutoksiin liittyvissä ratkaisuissa, säännölliset kehityskeskustelut kerran vuodessa, työnohjaus, perehdyttäminen sekä nuoren lääkärin 4

5 tutoroinnista ja konsultaatiotuesta huolehtiminen työpaikalla (Tiivistelmä Lääkärien työhyvinvointi työryhmän loppuraportista 2012). Case: Ruotsissa kehitetty vetovoimaisen työn malli - Attraktivt arbete Åteg, M., Andersson, I. & Rosen, G. (2009) Change Processes for Attractive Work in Small Manufacturing Companies Åteg ym. (2004) kehittivät Ruotsissa mallin vetovoimaisesta työstä (attraktivt arbete) haastattelujen perusteella. Mallin mukaan vetovoimainen työ koostuu kolmesta osasta: vetovoimainen työn sisältö, työtyytyväisyys sekä vetovoimaiset työolosuhteet. Åtegin mallin perusteella on kehitetty kysely, jonka avulla voidaan tutkia kokemuksia muutoksista työn vetovoimaisuudessa. Kyselyä on käytetty mm. teollisuuden työpaikoilla. Åteg ym. (2009) kuvasivat tutkimuksessaan kehittämishankkeita viidessä yrityksessä, joissa kyselyn avulla on kerätty tietoa työpaikkojen lähtötilanteesta sekä seurattu muutoksia kahden ja viiden vuoden seurantajaksoilla, toteuttaen samalla kehittämistoimenpiteitä osallistuvilla työpaikoilla. Muutoksia työn vetovoimaisuudessa tapahtui neljällä viidestä työpaikasta kahden vuoden seurantajaksolla ja kaikilla viidellä työpaikalla viiden vuoden seurantajaksolla. Erityisesti työolosuhteissa, kuten työturvallisuudessa, tapahtui parannuksia. Lisäksi työntekijöiden kehittämisaktiivisuus ja aloitteellisuus lisääntyi, asiakastyytyväisyys kasvoi ja työilmapiiri parani. Yrityksissä toteutetut toimenpiteet olivat monenlaisia. Hankkeessa käytettiin ns. peilimenetelmää, jonka myötä yritykset tehtiin tietoisiksi alkutilanteestaan eri keinoin. Tarkoitus oli motivoida johtoa ja työntekijöitä osallistumaan vetovoimaisuuden lisäämiseen. Lisäksi hankkeen puitteissa keskityttiin sekä sisäisen työympäristön muutoksiin että ulkoisen toimintaympäristön kehittämiseen, kuten muokkaamaan ulkopuolisten mielikuvaa työpaikoista. Valokuvauksen kautta luotiin tietoisuutta työskentelyolosuhteista ja kuvia käytettiin keskustelun pohjana. Kyselytuloksia mielikuvista teollisesta työstä käytettiin tuomaan tietoa siitä, minkälaisia ajatuksia nuorilla ja yhteiskunnassa yleensä on kyseisen toimialan työstä. Fokusryhmien kautta lisättiin työntekijöiden osallistumista muutoshankkeeseen sekä mahdollistettiin uusien ideoiden ja ehdotusten esiin tuominen. Katuhaastatteluilla selvitettiin ympäröivän yhteisön näkemyksiä toimialasta ja teollisesta työstä, antaen samalla yritysten johdolle mahdollisuuden verrata omia näkemyksiään näihin ajatuksiin. Lisäksi järjestettiin kokouksia, joissa yritysten johtajat keskustelivat kehittämishankkeista ja niistä saaduista hyvistä opeista. Lisäksi tehtiin erilaisia mittauksia ja kartoitusmenetelmiä (esim. PIMEX, WEST ja Tuttava) ja videointeja, joiden kautta yritykset saivat tietoa esimerkiksi altisteista ja työturvallisuusriskeistä. Tutkimuksessa todettiin, että tietoisuuden lisääminen nykytilanteesta tai mahdollisista vetovoimaisuutta vähentävistä tekijöistä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan tavoitteellista toimintaa, johon osallistujat ovat motivoituneita osallistumaan. Erityisesti verkostoituminen ja muiden alan toimijoiden kokemusten kuuleminen oli tärkeä tekijä motivaation lisääntymisessä ja hankkeen onnistumisessa. Lisäksi kehittämistoiminta itsessään vaikuttaa aktiivisuutta lisäävästi ja välillisesti lisää myös vetovoimaisuutta kun työympäristö nähdään kehittämismyönteisempänä. 5

6 Magneettiorganisaatio- ja työhyvinvointitutkimuksia Magneettiorganisaatioita, eli objektiivisilla mittareilla katsottuna laadukasta hoitoa tarjoavia innovatiivisia organisaatioita, joissa hoitotyön käytännöt ovat alan huippua, on tutkittu paljon ja laajojen katsausten avulla on saatu selville useita tekijöitä, jotka yhdistävät näitä työpaikkoja (ks. esim. Mäkipää ym., 2012 ja Kramer, Schmalenberg & Maguire, 2010). Suomen Sairaanhoitajaliiton Matkalla maineeseen -hankkeen kirjallisuuskatsauksessa on kattavasti kartoitettu niitä tekijöitä, jotka lisäväät terveydenhuollon alan vetovoimaisuutta ja työn mielekkyyttä magneettisairaalatutkimuksen kautta. Magneettisairaala-käsite juontaa 1980-luvun Yhdysvalloista, jolloin yli 80 % USA:n sairaaloista kärsi sairaanhoitajapulasta (Aiken 1983, McClure ym teoksessa Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 2009). Ensimmäisen vuonna 1983 valmistuneen magneettiorganisaatiotutkimuksen pohjalta luokiteltiin 14 vetovoimaisuuden ominaisuutta, jotka tutkijat jakoivat kolmeen luokkaan: hallinto, ammatillinen käytäntö ja ammatillinen kehitys. Hallintoon liittyviä tekijöitä olivat esimerkiksi matala organisaatiorakenne, osallistava johtaminen ja hoitotyön johtamisen korkea laatu. Ammatillisiin käytäntöihin kuuluivat mm. ammatilliset hoitotyön mallit, autonominen (itsenäinen) työskentely ja positiivinen hoitotyön imago. Ammatillinen kehitys sisälsi puolestaan laadukkaan perehdyttämisen, täydennyskoulutusmahdollisuuden ja lisäkouluttautumisen mahdollisuuden (McClure ym teoksessa Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 2009). Magneettiorganisaatiolta vaadittavan kulttuurin rakentamiseen arvioidaan kuluvan 3-5 vuotta (Steinbinder, 2005). Kramer, Schmalenberg & Maquire listasivat yhdeksän johtajuuskäytäntöä, jotka ovat oleellisia osia magneettiorganisaatioiden toiminnassa: laatujohtaminen organisaation kaikilla tasoilla; koulutuksen, urakehityksen ja pätevyyden kehittämisen tuki; johdon tasolta määritelty vaatimus itsenäiseen päätöksentekoon ja toisaalta yhteistyöhön; tutkimustiedon integrointi käytännön työhön; moniammatillisen työn tuki osana työyhteisön kulttuuria; osallistuminen päätöksentekoon; potilaskeskeisen kulttuurin kehittäminen ja vaaliminen; henkilökunnan osaamisen, potilaiden erityistarpeet ja tiimityön huomioiva työsuunnittelu; moniammatillisen työskentelyn kehittäminen ja tuki. Vuonna 2007 rakennetussa magneettimallissa (Suomen Sairaanhoitajaliiton Matkalla maineeseen hankkeen 2009) vetovoimatekijät on jaettu viiteen luokkaan: 1. Muutosjohtajuus Johtajilla on selkeä visio ja strategia, jota viestitetään koko henkilöstölle Johtajat ovat henkilöstön ja potilaiden puolestapuhujia Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää ajantasaista kliinistä ja käytännön tietoa sekä visiota ja vaikutusvaltaa Osallistava johtajuus, joka mahdollistaa henkilöstön kuulluksi tulemisen Horisontaalinen ja vertikaalinen kommunikointi läpi organisaation Hoidon laadukas lopputulos on ratkaiseva. Tuloksia viestitään ymmärrettävästi joka tasolle. 2. Rakenteellinen valtaistaminen Hyvä johtaminen luo edellytykset laadukkaan hoitotyön toteuttamiselle 6

7 Ylempi hoitotyön johto on mukana organisaation korkeimmassa päätöksenteossa, strategian muodostamisessa ja vastaamassa oman toimialueen budjetista. Ylin johto on henkilöstön viestinviejä Johto vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, että työympäristön rakenteet ja prosessit tukevat innovatiivista työympäristöä Vahva ammatillinen käytäntö, missio ja visio ovat keskeisessä asemassa organisaatiossa 3. Esimerkillinen ammatillinen käytäntö Uusinta tietoa ja käytäntöjä sovelletaan käytäntöön Tärkeää on huomioida se, mitä hyvällä hoitotyöllä voidaan saavuttaa, ei pelkkä hoitotyön vahva asema organisaatiossa Opiskelijaystävällisyys Perehdytykseen on panostettu ja se on riittävän kattava Autonominen työskentely Jokaisella osastolla on koulutuksesta vastaava sairaanhoitaja, joka ei toimi hoitotyössä. Hän vastaa henkilökunnan koulutuksesta ja uusien käytäntöjen juurruttamisesta Asiantuntijasairaanhoitajien osaamista osataan hyödyntää Potilasopetusohjelmat ovat käytössä Eri ammattialojen ammattilaisia arvostetaan ja kunnioitetaan. Hyvä yhteistyö eri ammattialojen asiantuntijoiden välillä takaa laadukkaan hoidon. 4. Uusi tieto, innovaatiot ja parannukset Laadunseuranta- ja parannusjärjestelmät ovat toimivat Osastoilla tehdään selvityksiä, tutkimuksia ja kehittämistyötä Tutkimusraportteja käsitellään kuukausittain kokouksissa. Näin saadaan suoraa palautetta ja kiitosta tehdystä työstä Koko organisaatio kantaa eettistä ja ammatillista vastuuta potilaan laadukkaasta hoidosta hyödyntämällä uutta tietoa, innovaatioita ja tekemällä parannuksia hoitotyöhön 5. Empiiriset laatutulokset Potilaat ovat koko toiminnan keskipiste Potilastyytyväisyyteen panostetaan ja sitä seurataan aktiivisesti Arvioinnissa korostetaan hoitokäytäntöjen vaikutusta hoidon laatuun Hoitajilla on vahva näkemys tarjoamansa hoidon korkeatasoisuudesta Arviointikriteereitä tarkastelemalla saadaan paljon tietoa siitä, millä perusteilla magneettiorganisaatiostatuksen voi saada. Yksiköissä tulee olla toimintaa, joka tukee henkilökunnan oppimista ja ammatillista kasvua sekä tarjoaa konsultaatiomahdollisuuksia. Rekrytoinnin suunnittelussa huomioidaan hoitohenkilökunnan näkemykset ja erityisiä asiakasryhmiä tai hoitajien tarpeita otetaan huomioon. Uusilta työntekijöiltä odotetaan valmiutta ja halukkuutta oppia, ja työn ohella hankituista pätevyyksistä palkitaan. Magneettiorganisaatiot suoriutuvat erinomaisesti eri mittareilla katsottuna, ja negatiiviset poikkeamat tuloksissa johtavat korjaaviin toimenpiteisiin. 7

8 Tiedonkulkuun ja henkilöstön osallistamiseen panostetaan ja tieto kulkee kaikkiin suuntiin vastavuoroisesti. Palautetta annetaan ja saadaan jatkuvasti. Arviointiprosessissa tiedonkulku tulee olla demonstroitu esimerkiksi kokousmuistio- ja viestintäkäytäntöjen kautta. Hoitajilta odotetaan osallistumista hallinnon toimintaan ja heillä on suuri rooli hoitotyön käytäntöjen kehittämisessä. Moniammatillisuuden tulee olla selkeästi dokumentoitua ja potilaan hoidon eri osien tulee olla tiiviisti integroituina toisiinsa. Case: The Miriam Hospital Burke, R. (2005) When Bad Things Happen to Good Organizations. A Focused Approach to Recovery Using the Essentials of Magnetism Tärkeitä oppeja vetovoimaisuuden lisäämisestä on saatavissa tapauksesta, jossa magneettisairaalastatuksen saanut yksikkö ajautui ympäristötekijöiden vaikutuksesta tilanteeseen, jossa kriteerit eivät enää täyttyneet. He päättivät saavuttaa magneettistatuksen uudelleen ja ryhtyivät monenlaisiin toimenpiteisiin luottamuksen saavuttamiseksi ja osallistuvan, voimaantuneen kulttuurin luomiseksi niin potilaiden, lääkärikunnan kuin muidenkin työntekijöiden keskuudessa. Koko johto sitoutui tavoitteeseen ja jakoi siihen liittyvät arvot sekä vision. Sairaalassa toteutettiin mm. seuraavia toimenpiteitä: Työntekijöiden yhteyttä johtoon parannettiin luomalla toimintatapoja, joiden avulla johdon edustajat tulivat näkyviksi ja saavutettaviksi. Johto teki säännöllisiä kierroksia osastoilla ja toimitusjohtaja järjesti itselleen mahdollisuuksia varjostaa eri työntekijöitä työssään nähdäkseen miltä potilaiden hoito näyttää sekä henkilökunnan että muiden osallisten kannalta. Magneettisairaalaprojektiin sitoutettiin koko henkilökunta, hoitohenkilökunnasta tukipalveluhenkilöstöön. Kaikille tarjottiin koulutusta aiheesta ja heitä rohkaistiin osallistumaan kehitystyöhön. Hoitajille järjestettiin keskustelutilaisuuksia, joihin kutsuttiin satunnaisesti valittuja työntekijöitä kaikilta osastoilta ja kaikista vuoroista. Tilaisuuksissa kerättiin avoimilla kysymyksillä tietoa siitä, miten henkilökunta kokee työympäristönsä ja työtavat. Henkilökunnalle järjestettiin aamiais- ja lounastilaisuuksia, joihin kutsuttiin erityisesti juuri harjoittelunsa päättäviä opiskelijoita, vuoden töissä olleita uusia hoitajia sekä pitkään töissä olleita hoitajia. Saadun palautteen perusteella perehdytykseen ja ohjauskäytäntöihin tehtiin monia parannuksia. Pitkään työssä olleilta hoitajilta saatiin paljon tietoa muuttuvan ympäristön vaikutuksista potilaiden hoitoon. Hoitajien ja muiden työntekijöiden kuunteleminen rakennettiin osaksi organisaation kulttuuria. Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä kutsui työntekijöitä ja esimiehiä lounastapaamisille turvallisen paikan ja jutteluajan luomiseksi. Juttele Pomon kanssa hetkiä toteutetaan osana henkilökuntakokouksia. Johtava hoitaja esittäytyi kaikissa perehdytystilaisuuksissa oppiakseen uusilta työntekijöiltä ja osallistui kuukausittain hoitotyöhön pysyäkseen mukana käytännön työssä. Jokaisen lähtevän hoitajan kanssa järjestettiin lähtöhaastattelu. 8

9 Uusia johtamismalleja kokeiltiin osastoilla asiantuntemuksen levittämiseksi. Kahden lähellä toisiaan olevan erikoisalan esimiehistä muodostettiin johtajapareja, jolloin yksiköiden hallinnolliset työt järkevöityivät ja kliininen osaaminen lisääntyi. Rekrytoinneissa pyrittiin lisäämään erityistarpeiden mukaisia asiantuntijoita. Esimerkiksi geriatrisen hoidon asiantuntija palkattiin vastaamaan ikääntyvän potilasaineksen tuomiin haasteisiin. Hoidon kehittämisessä nojattiin vahvasti tutkimustietoon. Henkilökuntaa kannustettiin osallistumaan käypä hoito työryhmiin ja hankkimaan lisäkoulutusta erityisaloilta. Osastokierrokset alettiin järjestää moniammatillisesti siten, että hoitajan lisäksi mukana on esimerkiksi ravitsemusasiantuntija, sosiaalityöntekijä tai fysioterapeutti. Lääkäreiden osallistumista toivottiin, mutta sen ollessa mahdotonta, vastuuhoitaja välitti tietoa muun työryhmän ja lääkärin välillä potilaan tarpeista ja hoitopäätöksistä. Hoitajia osallistui sairaalan eri elimiin, kuten eettiseen neuvostoon, ravitsemusryhmään ja tartuntatautien hallintaa suunnittelevaan ryhmään. Hoitajia osallistui myös johdon kokouksiin ja kehittämispäiviin. Lähiesimiehien odotettiin kannustavan henkilökunnan työajan käyttöä näihin. Jokaiseen yksikköön perustettiin toimikunta, johon valittiin joko vaaleilla tai vapaaehtoisuuden pohjalta henkilöitä, ja jonka tehtävänä on kehittää työympäristöä ja työtapoja. Autonomiaan alettiin kannustaa enemmän. Tuki päätöksissä, luvan kysymisen sijaan (support, not permission), auttoi hoitajia tekemään omia ratkaisuja monimutkaisissa tilanteissa asiantuntemuksensa pohjalta. Tarjolla on tukea asiantuntijoilta, koulutusta ja erikoistumismahdollisuuksia kliinisen päätöksenteon kehittämiseksi. Eettisiä valintatilanteita käsiteltiin erityisellä foorumilla hoitajien kesken. Case: Inhimillisesti tehokas sairaala Syväjärvi ym. (2012) Inhimillisesti tehokas sairaala Työn mielekkyys henkilöstön kokemana. Lapin yliopiston toteuttamassa laajassa haastattelututkimuksessa selvitettiin sairaalahenkilöstön kokemuksia työn mielekkyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tuloksissa todettiin, että mielekkyys rakentuu sekä yksilö-, työyhteisö- että organisaatiotasolla. Yksilötasolla työn mielekkyyttä lisääväksi tekijäksi nousi erityisesti työn sisältö, erityisesti toisten auttaminen, palaute, itsenäisyys, haasteellisuus ja monipuolisuus. Johtamisen kannalta erityisen merkityksellistä on se, että työsuhteen pysyvyys ja jatkuvuus olivat tärkeitä tekijöitä mielekkyyskokemuksen muodostumisessa. Myös työtovereiden kanssa yhteneväiset tavoitteet ja ajatukset työstä toivat mielekkyyttä työhön, samoin kuin toimiva lähijohtaminen yksilöllisten tavoitteiden asettamisen ja esimerkiksi kehityskeskustelujen kautta. Työyhteisötasolla erityisen tärkeiksi tekijöiksi nousivat ilmapiiri, työn organisointi ja työjärjestelyt sekä työyhteisön selkeys, toimivuus ja johtaminen. Avoin ja kodinomainen ilmapiiri tukee työntekijöitä ja vaikeiden asioiden jakaminen luo yhteenkuuluvuutta. Toimivilla työjärjestelyillä ja vaihtelun luomisella esimerkiksi työnkierron kautta voidaan lisätä työn mielekkyyttä. Perehdyttäminen on oleellinen työyhteisön toiminnan tukipilari. 9

10 Organisaatiotasolla mielekkyyttä lisää erityisesti se, että työntekijät kokevat voivansa samaistua organisaation perustehtävään ja heillä on riittävästi aikaa toteuttaa sitä. Myös oikeudenmukainen johtaminen nousi esiin tärkeänä tekijänä. Tutkimuksen kontekstina olleessa sairaalamaailmassa erityisesti jatkuvat muutokset vaarantavat mielekkyyden kokemuksia. Seuraavaksi nostamme esiin konkreettisia keinoja, jolla Inhimillisesti tehokas sairaala hankkeessa kehitettiin osastojen toimintaa (Syväjärvi 2012, ): Tutkimuksen oli mukana Sisätautien vuodeosasto 5 A, joka on perinteinen sisätautien vuodeosasto. Osastolla pidettiin useita työpajoja ulkopuolisen vetäjän toteuttamana. Osaston tavoitteena oli kehittää työn mielekkyyttä. Keskeisiksi kehittämisen kohteiksi nousivat työhallinta ja töiden organisointi. Konkreettisiksi kehittämisen tavoiksi nostettiin moduulijako, puhelinliikenne, raportointi, potilaan omatoimisuuden kannustaminen ja lääkärinkierto. Lähtökohtana oli, että muutokset tehdään nykyisillä resursseilla. Työvuoroja vahvistettiin seuraavasti: arkisin ja viikonloppuisin 7+7. Lisäksi varmistettiin, että jokaisella hoitajalla oli aina työpari, koska se vähentää stressiä. Puhelinkäytännöistä sovittiin yhteiset pelisäännöt. Potilaan omatoimisuuteen kannustamista tuettiin mm. tekemällä jokaiselle potilaspöydälle laminoitu potilasohje. Lisäksi sovittiin yhteiset periaatteet osaston päiväjärjestyksestä ja asioista, joita potilas voi omatoimisesti toteuttaa. Suulliselle raportille tehtiin runko, johon kaikki sitoutuvat. Lääkärikiertoa käytiin yhdessä lääkärien kanssa läpi. Päiväkirurgian yksikössä (Lyhki) toteutettiin myös useita ulkopuolisen vetämiä työpajoja. Yksikössä oli tapahtunut muutoksia ja yksikköjen yhdistämisiä, minkä johdosta yksikön henkilöstömäärä oli kaksinkertaistunut, uusi yksikkö työskenteli uusissa tiloissa ja uuden yksikön toimialaosaaminen ja asiakunta oli monipuolistunut. Työpajoissa käsiteltiin muutosten positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia työyhteisöön. Pääpaino oli kuitenkin positiivissa tekijöissä. Työyhteisö määritteli keskeiset kehittämisen osa-alueet, jotta tulevaisuudessa työyhteisö olisi entistä toimivampi. Äitiyspoliklinikalla tapahtui isoja muutoksia kesken hankkeen. Yksikkö muutti uusiin tiloihin, yhteen naistentautien poliklinikan ja synnytysosaston kanssa. Osaston työpajoihin osallistuivat alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kaikki uuden klinikan työntekijät. Yhdistymisestä johtuen muutos nousi työpajojen teemaksi. Myös näissä työpajoissa oli ulkopuolinen vetäjä. Työntekijät listasivat häiriötekijöitä, jotka vähensivät heidän työssä kokemaansa mielekkyyttä. Työyhteisö etsi ratkaisuja ja kehittämisehdotuksia näihin häiriötekijöihin. Näiden pohjalta valittiin kehittämiskohteiksi mm. työjärjestyksen päivittäminen, vierihoidon ja yöimetyksen tukeminen sekä lääkärien vastaanottoaikojen järkeistäminen. Kehittämiskokeilut aikataulutettiin ja niille nimettiin vastuuhenkilöt. Yksi arkeen jäänyt toimintatapa hankkeesta oli sairaalan osastojen päiväkahvitoiminta. Hallinnon edustajat osallistuvat tietyn osaston kahvitauolle kuulemaan henkilöstöä. Kahvien tarkoituksena on vapaamuotoisesti vaihtaa kuulumisia hallinnon ja osaston työntekijöiden välillä. Hallinnolla on mahdollisuus kuulla henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä muutoksista ja kehittämistarpeista. Inhimillisesti tehokas sairaala kehittämishankeen yksi työskentelymuoto on Hukkahaavi-koulutus, joka on Britannian Derbyshire Community Health Servicesin (DCHS) kehittämä ohjelma. Ohjelman 10

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA Työaikasuunnittelun mahdollisuudet ja vaikutukset päivätyössä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT Eva Tilander Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Hoitotyön johtajien työhyvinvointia

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Guy Ahonen (Toim.) Työssä jaksamisen ohjelma Helsinki 2002 SISÄLLYS

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA

OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA Opinnäytetyö (YAMK) Terveysala Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 2014 Taru Heikkilä OSASTONHOITAJA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Jauhiainen, Annamiina Räihä, Merja Väisänen, Satu 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila

Lisätiedot

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Kira Topp 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

KOHTI VETOVOIMAISTA JA HYVINVOIVAA TYÖYHTEISÖÄ

KOHTI VETOVOIMAISTA JA HYVINVOIVAA TYÖYHTEISÖÄ KOHTI VETOVOIMAISTA JA HYVINVOIVAA TYÖYHTEISÖÄ Toimintamalli opettajien organisaatioon sitoutumisen vahvistamiseksi ja työn imun edistämiseksi Koulutuskeskus Salpauksessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Päivi Baljaskin, Anne Ronkainen, Teija Ronkanen TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä Maija-Liisa Pajula Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittyminen koulutuksen aikana

Suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittyminen koulutuksen aikana Suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittyminen koulutuksen aikana Suun terveydenhuollon koulutusohjelma, Suuhygienisti Opinnäytetyö Syksy 2006 Anttikoski Johanna

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN ETIIKKA TERVEYDENHUOLLOSSA

HOITOTYÖN JOHTAMISEN ETIIKKA TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOTYÖN JOHTAMISEN ETIIKKA TERVEYDENHUOLLOSSA Järvi Anne Pro-gradu- tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Lokakuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden laitos, terveyshallintotiede

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA. Muutosohjelman arviointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports

Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA. Muutosohjelman arviointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA Muutosohjelman arviointi Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 64 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2011 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot