Käytettävyysprosessit ketterässä ohjelmistokehityksessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytettävyysprosessit ketterässä ohjelmistokehityksessä"

Transkriptio

1 Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Kandidaatintyö Käytettävyysprosessit ketterässä ohjelmistokehityksessä Espoo, 25. marraskuuta 2012 Tekijä: Tommi Saarikangas Vastuuopettaja: Stina Immonen Työn ohjaaja: Petri Mannonen

2 Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostot Kandidaatintyön tiivistelmä Tekijä: Tommi Saarikangas Työn nimi: Käytettävyysprosessit ketterässä ohjelmistokehityksessä Sivumäärä: Päiväys: Julkaisukieli: suomi Pääaine: Ihminen ja vuorovaikutus Pääaineen koodi: IL3008 Tiivistelmä: Tässä kandidaatintyössä tutkin käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämistä kirjallisuukatsauksen keinoin. Tavoitteena on selvittää miten käytettävyyteen suhtaudutaan ja minkälaisia käytäntöjä käytettävyyteen liittyy ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tavoitteena on esittää myös vertailua aiempaan tutkimukseen aiheesta. Aihetta lähestytään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin tutustumalla vuoden 2009 jälkeen kirjoitettuun kirjallisuuteen. Löydetystä aineistosta rajataan relevantti materiaali, minkä jälkeen artikkelit luetaan ja niistä etsitään toistuvia teemoja ja avainsanoja. Yleisimmät teemat käsitellään tarkemmin, minkä jälkeen tehdään johtopäätöksiä löydöistä. Kirjallisuuden perusteella painopiste käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämisessä on erityisesti kommunikoinnin ja ymmärtämisen parantamisessa. Yleinen teema on myös erilaisten työkalujen käyttö käyttöliittymien testaamisessa ja kommunikoinnin parantamisessa. Työn ohjaaja: Petri Mannonen Vastuuopettaja: Stina Immonen Asiasanat: ketterä ohjelmistokehitys, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, agile, ucd

3 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Terminologia Tutkimuksen tavoitteet Tiedonhaku Kriteerit aineistolle Datan kerääminen Tulokset Artikkelien luokittelu kuvailevan informaation perusteella Artikkeleissa esiintyvät teemat ja avainsanat Pohdinta Kirjallisuuskatsauksen rajoitteet Yhteenveto Liite A Kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit 23 Liite B Kirjallisuushaun rajaus 24

4 Käsiteluettelo Korttien järjestely -tekniikka Tekniikka, jossa käyttäjät ryhmittelevät ennalta määrättyjä termejä mielivaltaisiin ryhmiin. Sprintti Ketterässä ohjelmistokehityksessä käytetty termi, joka kuvaa yhden iteraation ajanjaksoa. Normaalisti kahden tai kolmen viikon pituinen jakso. Ketterä ohjelmistokehitys Kattotermi erilaisille ohjelmistokehitysmenetelmille, kuten SCRUM tai XP, jotka noudattavat ketterän ohjelmistokehityksen periaatteita. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Suunnittelua, jossa mietitään asioita käyttäjälähtöisesti. Vesiputousmalli Ohjelmistokehitysmalli, jossa tehdään kattavat suunnitelmat ennen toteutuksen aloitusta. Suunnittelija Tässä työssä suunnittelijalla tarkoitetaan käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä tekevää henkilöä, eli esimerkiksi interaktiosuunnittelijaa tai graafikkoa. Kehittäjä Tässä työssä kehittäjällä tarkoitetaan ohjelmistokehitystä tekevää henkilöä, eli esimerkiksi ohjelmistokehittäjää tai testaajaa.

5 1 Johdanto Ketterän ohjelmistokehityksen ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhdistäminen ei ole ongelmatonta. Kirjallisuudessa painotetaan ketterien menetelmien kykyä toimittaa nopeasti koodia tuotantoon sen sijaan, että ennen ohjelmointia tehtäisiin perustavanlaatuisia suunnitelmia esimerkiksi tuotteen käyttöliittymästä (Mcinerney ja Maurer, 2005). Käyttöliittymäsuunnittelussa ei voida siis enää turvautua pitkiin dokumentteihin kaikista käyttöliittymän yksityiskohdista, joiden pohjalta ohjelmointi tehdään, vaan on toimittava jatkuvassa yhteistyössä kehitystiimin kanssa. Onnistuneesta yhteistyöstä käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien tiimien kanssa raportoivat William ja Ferguson (2007) sanoen, että yhteistyö voi olla täysin luonnollista. Käyttöliittymien suunnittelun ja prototypoinnin on kuitenkin pysyttävä kehitystiimiä edellä, sillä liian myöhään toimitetut suunnitelmat käyttöliittymän toteutuksesta voivat sotkea kehitystiimin aikataulun. William ja Ferguson (2007) kertovat kokemuksiensa perusteella, että yksi suunnittelija ei voi tehdä kaikkea tarvittavaa yksin, mutta kaksi suunnittelijaa, yhtä ketterän ohjelmistokehityksen projektia kohden, tuotti hyviä tuloksia. Vesiputousmallissa käytetyt dokumentaatiot käyttöliittymästä voivat olla jopa satojen sivujen mittaisia, sisältäen tekstiä ja kuvia. Näiden dokumenttien tulkinta johtaa helposti virheisiin, sillä yksityiskohtien etsiminen laajoista tekstidokumenteista on haastavaa ja aikaa vievää. Dokumenttien tuottamisen lisäksi suunnittelijat joutuivat pitämään pitkiä palavereja kehitystiimin kanssa, jotta päästiin yhteisymmärrykseen dokumentaation yksityiskohdista jo projektin alkuvaiheilla. (William ja Ferguson, 2007) Ketterään ohjelmistokehitysprojektiin pitkät dokumentaatiot eivät sovi, sillä ketteryyden periaatteisiin kuuluu vain pieni määrä dokumentaatiota ja useita iteraatioita. Täten myös käyttöliittymä- ja interaktiosuunnittelua on tehtävä iteratiivisesti. Kun suunnittelijat toimivat jatkuvassa yhteistyössä kehitystiimin kanssa, on heidän helpompi vastata nopeisiin kysymyksiin, esimerkiksi käyttöliittymän yksityiskohdista. Liian paljon etukäteen tehdyistä suunnitelmista on vaikea kommunikoida kehitystiimin sprinttien aikana, sillä ne eivät ole enää ajankohtaisia suunnittelijoille (Isomursu et al., 2012). Iteratiivisuuden myötä dokumentaatio ei ole ainakaan Williamin ja Fergusonin (2007) kuvailemissa projekteissa enää pelkkää tekstiä ja kuvia, vaan myös koodinpätkiä, joiden pohjalta kehitystiimin on huomattavasti helpompi lähteä työstämään tuotantotasoista koodia. Käyttöliittymien vaiheittainen suunnittelu ja parantaminen tuo uudenlaisen lähestymistavan käyttöliittymien rakentamiseen, mikä auttaa myös sovittamaan käytettävyystestejä mukaan iteratiiviseen prosessiin. (William ja Ferguson, 2007) William ja Ferguson (2007) toteavat artikkelissaan, että ketterissä ohjelmis- 1

6 toprojekteissa työskennelleet suunnittelijat preferoivat jatkossakin ketteriä projekteja. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu voi siis toimia hyvin yhteistyössä ketterän ohjelmistokehityksen kanssa. On vain selvitettävä keinot, joilla yhteistyön saa sujumaan. Jokainen yritys, tiimi ja projekti on täysin erilainen, minkä vuoksi on vaikea antaa mitään yleispäteviä ohjeita. (William ja Ferguson, 2007) SilvaDaSilva et al. (2011) teki systemaattisen kirjallisuuskatsauksen käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämisestä Hän kävi tutkimuksessaan läpi ennen vuoden 2010 elokuuta kurjoitettua kirjallisuutta. Omassa työssäni laajennan SilvaDaSilvan kirjallisuuskatsausta tutkimalla uudempaa kirjallisuutta. Pyrin selvittämään mitkä aiheet ovat olleet esillä SilvaDaSilvan kirjallisuuskatsauksen jälkeen. Erityisen mielenkiintoista on tarkastella muutoksia aikaisempaan kirjallisuuteen ja pohtia muutoksen syitä. Työssäni käyn ensin läpi systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmiä, minkä jälkeen raportoin tekemäni kirjallisuuskatsauksen eri vaiheet. Lopuksi pohdin kirjallisuuskatsauksen tuloksia ja vertailen niitä aiempaan kirjallisuuteen. 2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tutkimusmetodina sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen (Salminen, 2011). Yhdistelemällä tilastomatematiikan menetelmiä ja laadullisia kuvauksia materiaalin sisällöstä kirjallisuuskatsaus auttaa ymmärtämään jo tehtyä tutkimusta ja luomaan pohjaa uudelle tutkimukselle. Kirjallisuuskatsaus on terminä hieman harhaanjohtava, sillä se antaa hyvin pinnallisen kuvan tutkimusmetodista. Parempi termi olisi esimerkiksi tutkimuskirjallisuuden meta-analyysi. (Salminen, 2011) Käytän työssäni kuitenkin selvyyden vuoksi termiä kirjallisuuskatsaus. Salminen (2011) täsmentää, että kirjallisuuskatsaus on systemaattinen, kun kirjallisuuskatsauksessa kiinnitetään huomiota käytettyjen lähteiden keskinäiseen yhteyteen ja tekniikkaan, jolla siteeratut tulokset on hankittu. Biolchini et al. (2005) jatkaa aiheesta tarkentaen, että systemaattinen kirjallisuuskatsaus on formaalisti ja systemaattisesti rakennettu sarja metodologisia askelia, jotka on kehitetty tietyn protokollan mukaisesti. Protokollalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tiettyä kaavaa, jolla kirjallisuudesta haetaan ja koostetaan tietoa. Kirjallisuuskatsauksen askeleet, tiedon hankintaan käytetyt strategiat ja tutkimuskysymys on ilmoitettava eksplisiittisesti, jotta muut tutkijat pystyvät toistamaan käytetyn protokollan ja arvioimaan tiedon hankkimisen strategioiden pätevyyttä. Fink (2005) yksinkertaistaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen seitsemään kohtaan (kuva 1): Tutkimuskysymys, tietokantojen ja www-sivustojen valinta, 2

7 hakutermien valinta, käytännön seulan asettaminen, laadullisen seulan asettaminen, katsauksen suorittaminen ja synteesin tekeminen tuloksista. Ensin on määriteltävä tutkimuskysymys tai -kysymykset. Tutkimuskysymys on tarkasti määritelty kysymys, joka auttaa ohjaamaan kirjallisuuskatsauksen tekemistä. Tutkimuskysymyksiä voi olla useampia, mutta yleensä ne niitä kannattaa olla mahdollisimman vähän, jotta tutkimuksella on selkeä fokus. Tutkimuskysymyksen jälkeen valitaan tietokannat ja www-sivustot, joista kirjallisuutta aletaan etsiä. Tavoitteena on löytää kirjoja, artikkeleita ja raportteja, jotka pystyvät vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Fink, 2005) Hakutermien valinta pohjautuu tutkimusaiheen avainsanoihin. Tarkoituksena on saada rajattua hakua niin, että mahdollisimman suuri osa aineistosta sisältäisi tutkimuksen kannalta relevanttia dataa. Tietokantojen ja hakutermien valinnoista on hyvä kerätä mielipiteitä myös muilta asiantuntijoilta. Hakutermeistä ja -lauseista muodostetaan lopulta tietyn kieliopin ja logiikan mukaisia hakulausekkeita. Hakukoneet löytävät aina paljon artikkeileita, joista vain osa sisältää relevanttia dataa tutkimuksen kannalta. Artikkeleista seulotaankin relevantti materiaali asettamalla erinäisiä kriteereitä. Fink (2005) jakaa artikkeleille asetettavat kriteerit kahteen eri vaiheeseen: Käytännön seulaan ja laadulliseen seulaan. Fink (2005) Käytännön seulan kriteerit voivat liittyä esimerkiksi kieleen tai tutkimuksen asetelmaan, kun taas laadullisen seulan kriteerit pohjautuvat tarkasteltavan tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin. Tämän vaiheen jälkeen materiaalista tulisi olla seulottuna ne tutkimukset, jotka halutaan sisällyttää kirjallisuuskatsaukseen. Luotettavan katsauksen tekemiseen kuuluu systemaattisen yhteenvedon tuottaminen tarkasteltavasta aineistosta. Jos katsausta tekee useampi henkilö, on heidät koulutettava, ja työn laatua tarkkailtava, jotta jokaisella projektiin osallistuvalla on yhtenevä näkemys tehtävästä työstä. (Fink, 2005) Tulosten esittämiseen kuuluu kaksi eri vaihetta: kvantitatiivinen meta-analyysi ja laadullinen, kuvaileva katsaus. Meta-analyysin tarkoituksena on koostaa useamman eri tutkimuksen tuloksia tilastollisin keinoin, jolloin voidaan tehdä johtopäätöksiä kirjallisuuden teemoista ja trendeistä. Kuvailevassa katsauksessa käydään läpi löydettyjä tuloksia, perustuen tutkimusten sisältöön ja laatuun, sekä katsauksen tekijän kokemukseen. Tämä auttaa syventämään tietoa luetusta kirjallisuudesta ja mahdollistaa vertailun ja integroinnin aikaisempiin kokemuksiin ja tuloksiin. (Fink, 2005) Biolchini et al. (2005) täydentää Finkin (2005) seitsemän kohdan menetelmää ajatuksella protokollasta, jossa koko prosessin vaiheet määritellään tarkasti. Ongelmia kohdatessa voidaan palata tarkastelemaan luotua protokollaa ja muuttaa sitä tarvittaessa. Protokolla on huomattavasti tarkempi määrittely verrattuna Finkin (2005) seitsemän kohdan menetelmään, mikä helpottaa 3

8 Kuva 1: Finkin (2005) malli. luotettavan katsauksen tekemistä ja dokumentointia. 2.1 Terminologia Käytettävyyden suunnittelu- ja tutkimusprosesseissa käytetään monia eri termejä kuvaamaan lähes samoja asioita. Tässä työssä käytän termiä käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD), kun puhun mistä tahansa käyttäjään liittyvästä toiminnasta, kuten suunnittelusta tai käytettävyystutkimuksista. Samoin käytän termiä ketterä ohjelmistokehitys kattoterminä erilaisille ohjelmistokehitysmenetelmille, kuten SCRUM tai XP, jotka noudattavat ketterän ohjelmistokehityksen periaatteita (Fowler ja Highsmith, 2001). Yritysten käytettävyys- ja ohjelmistokehitysprosesseissa on osallisena lukuisia eri ihmisiä eri rooleissa. Tässä työssä käytän termiä suunnittelija puhuessani käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä tekevästä henkilöstä, eli esimerkiksi interaktiosuunnittelijasta tai graafikosta. Termiä kehittäjä käytän ohjelmistokehitystä tekevistä henkilöistä, eli esimerkiksi ohjelmistokehittäjistä tai testaajista. Tämä roolijako auttaa kommunikoimaan eri tiimien välisiä rooleja ja kommunikointia, mutta jättää kuitenkin tulkinnanvaraiseksi rajatapauksia, joissa sama ihminen voi tehdä sekä ohjelmointia, että käytettävyyssuunnittelua. Tällaiset tapaukset rajoittuvat työssäni kuitenkin hyvin pieneen osaan, minkä vuoksi sekaannuksia 4

9 ei pitäisi syntyä. Pääsääntöisesti vertailua tehdään kuitenkin ajatusmaailmaltaan ja tavoitteeltaan melko erilaisten roolien välillä. 2.2 Tutkimuksen tavoitteet Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on löytää kirjallisuudesta viitteitä siihen, miten käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämistä voisi edesauttaa. Mitä viimeaikoina on kirjoitettu aiheesta ja mitä siitä voi päätellä? Samalla tavoitteena on laajentaa SilvaDaSilvan (2011) tekemää kirjallisuuskatsausta kattamaan kirjallisuus aiheesta vuodesta 2010 eteenpäin vuoden 2012 lokakuulle asti. Täten tutkimusta ohjaavat tutkimuskysymykset tulevat osittain SilvaDaSilvan (2011) tekemän kirjallisuuskatsauksen protokollassa määritetyistä tutkimuskysymyksistä. Lisäksi tämän työn tavoitteena on tarjota näkökulma siihen, mitkä asiat ovat muuttuneet kirjallisuudesta viimeisten vuosien aikana, sekä tarjota pohdintaa mahdollisesta jatkotutkimuksen tarpeesta ja suunnasta. Lyhyesti sanottuna tutkimusta ohjaavat tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Miten käytettävyysasioihin suhtaudutaan ketterässä ohjelmistokehityksessä? 2. Miten kirjallisuuskatsauksen tulokset poikkeavat SilvaDaSilvan (2011) tutkimustuloksista? Käytettävyysasioihin suhtautumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä menetelmiä, prosesseja ja työkaluja, joita käytetään käyttäjäkeskeisen suunnittelun integroimiseksi ketterään ohjelmistokehitykseen. 2.3 Tiedonhaku Esiteltyjen tutkimuskysymysten pohjalta hakutermeiksi muodostuivat taulukossa 2.3 esitetyt avainsanat. Hakutermeillä pyritään kattamaan mahdollisimman laajasti synonyymeja käyttäjäkeskeiselle tuotekehitykselle ja ketterälle ohjelmistokehitykselle. SilvaDaSilvan (2011) mukaan lyhenteiden, kuten UCD, käyttö hakutermeissä tuotti liikaa epärelevantteja tuloksia, minkä vuoksi lyhenteet jätettiin pois hakutermeistä. Vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi käytän samaa hakulauseketta kuin SilvaDaSilva et al. (2011). Haku on yhdistelmä käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja ketterää ohjelmistokehitystä, joten hakulauseke on niiden yhdistelmä: usability OR human-computer interaction"or computer-human interaction"or human factor"or user experience"or user-centered design"or user interface"and agile OR agile method"or agile development"or agile prac- 5

10 Kategoria Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys Ketterä ohjelmistokehitys Avainsanat Usability Human-Computer Interaction Computer-Human Interaction Human Factor User Experience User-Centered Design User Interface Agile Agile Method Agile Development Agile Practice Agile Project Agile Lifecycle Scrum Extreme Programming Lean Development Feature Driven Development Dynamic System Development Agile Unified Process Taulukko 1: Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt avainsanat tice"or agile project"or agile lifecycle"or scrum OR extreme programming"or lean development"or feature driven development"or dynamic system development"or agile unified process". Haku suoritettiin seuraavista tietokannoista: IEEExplore Digital Library Elsevier ScienceDirect CiteSeer Scopus Lisäksi haettiin tutkimusraportteja manuaalisesti seuraavista lähteistä: XP / Agile Universe Agile Development Conference Eri tietokantojen yksilölliset hakujärjestelmät eivät kaikki hyväksy samanlaisia hakulausekkeita. Esimerkiksi IEEExplorer Digital Library ei hyväksy oletuksena 6

11 yli 15:tä hakutermiä. Hakulausekkeilla hakemisen lisäksi jokainen tietokanta tarjoaa myös omat ratkaisunsa haun tulosten rajaamiseen, esimerkiksi aihealueittain. Pelkän hakulausekkeen avulla hakeminen tuotti todella paljon tuloksia, joten lähdin liikkelle laajoin rajauksin ja tarkensin rajausta vähitellen hakukoneiden antamien rajausehtojen avulla, kunnes haun tuottamien tulosten määrä putosi järkeviin lukemiin. Tulosten määrää vertasin SilvaDaSilvan (2011) tutkimukseen, ja osaltaan myös pyrin pitämään läpikäytävien artikkeleiden määrän järkevänä kandidaatintyön laajuutta ajatellen. Uskon saaneeni riittävän laajan otoksen relevantteja artikkeleja tehdäkseni, kandidaatintyön laajuuden huomioon ottaen, kattavan tutkimuksen aiheesta. Eri hakukoneiden rajauksista on tarkempi kuvaus liitteessä B. Käytetyt tietokannat ovat samoja, joita SilvaDaSilva et al. (2011) käytti omassa tutkimuksessaan. Tietokantahaun jälkeen tehty tutkimusraporttien manuaalinen haku XP:stä ja Agile Development Conference -sivustolta ei tuottanut enää lisää relevantteja tuloksia. Kaikki löydetyt artikkelit oli jo löydetty alkuperäisessä tietokantahaussa. 2.4 Kriteerit aineistolle Haku kohdistui raportteihin kokemuksista, teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin, sekä kokeellisiin tutkimuksiin. Kriteerit, joilla tutkimukset otettiin mukaan katsaukseen, eli mukaanottokriteerit, olivat seuraavat: Tutkimuksen kielen on oltava englanti tai suomi. Tutkimus on oltava saatavilla internetistä, joko vapaasti tai Aalto-yliopiston palveluiden kautta. Tutkimuksen on raportoitava käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämisestä. Tutkimuksen on oltava tehty vuoden 2009 jälkeen, eikä se saa sisältyä SilvaDaSilvan (2011) kirjallisuuskatsaukseen. Ensin paperit luokiteltiin kahteen ryhmään, mukaanotettaviin ja poissuljettuihin, lukemalla otsikot ja tiivistelmät. Finkin (2005) mallin mukaan tämä on ns. käytännön seula, jossa rajataan selkeästi epärelevantit artikkelit pois. Mukaanotettu aineisto käytiin vielä hieman tarkemmin läpi ns. laadullisella seulalla (Fink, 2005) lukemalla johdannot ja johtopäätökset, jolloin lopulta saatiin rajattua suurin osa epärelevanteista tutkimuksista poissuljettujen ryhmään. Lopullinen rajaus tehtiin poistamalla eri hakukoneiden käytön aiheuttamat duplikaatit ja lukemalla kokotekstit läpi. Jos tutkimukset eivät tässä vaiheessa täsmänneet täysin kriteerien kanssa, voitiin ne vielä poistaa katsauksesta. 7

12 2.5 Datan kerääminen Aineiston seulomisen jälkeen artikkelit luettiin läpi ja niistä kerättiin dataa analysointia varten. Käytännössä artikkeleista etsittiin usein toistuvia teemoja ja avainsanoja, sekä kuvailevaa tietoa, kuten tutkimuksen fokusta tai käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Tiedoista koostettiin myös tilastollista dataa tulosten analysointia varten. Kerätty data kirjoitettiin tekstidokumenttiin ja taulukkoon, jonka avulla saatiin piirrettyä tuloksia esittäviä kaavioita. 3 Tulokset Kirjallisuushaku suoritettiin vuoden 2012 lokakuussa. Kirjallisuushaun tuloksena löytyi 478 artikkelia taulukon 2 mukaisesti. Taulukossa Mukaanotetut-sarake kuvaa niitä artikkeleita, jotka läpäisivät käytännön seulan, eli jotka on julkaistu vuoden 2009 jälkeen, eivät sisälly SilvaDaSilvan (2011) kirjallisuuskatsaukseen ja ovat otsikon ja tiivistelmän perusteella relevantteja kirjallisuuskatsaukselle. Poissuljetut-sarake kuvaa julkaisuja, jotka olivat mukana hakutuloksissa, mutta eivät täyttäneet käytännön seulan kriteereitä. Digitaalinen kirjasto Löydettyjen teosten määrä Mukaanotetut Poissuljetut IEEExplore Elsevier Science Direct CiteSeerX Scopus Yhteensä Prosentti 100% 5% 95% Taulukko 2: Kirjallisuushaku ja ensimmäinen seulonta Käytännön seulan jälkeen jäljellä oli 23 tutkimusta, joista kuusi rajattiin vielä kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle laadullisessa seulassa. Syy rajaamiseen oli näiden artikkelien fokuksen keskittyminen ainoastaan ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiin, joissa sivuttiin käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä, mutta ei erityisesti kirjoitettu ketterän ohjelmistokehityksen ja käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen yhdistämisestä. Mukaan otettiin hieman kriteereistä poiketen yksi artikkeli (Joshi et al., 2010), joka käsitteli metriikoita, joilla voitiin mitata käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ohjelmistokehityksen integroinnin onnistumista projekteissa, kaksi artikkelia (Hellmann et al., 2010), (Hosseini-Khayat et al., 2010), jotka käsittelivät käyttöliittymän testauksen automatisointia ohjelmistokehityksessä ja yksi artikkeli (Szostek, 2012), joka käsittelee käyttäjäkeskeistä 8

13 tuotekehitystä johtamisen näkökulmasta ja ottaa siten huomioon myös ketterän ohjelmistokehityksen osa-alueet. Nämä artikkelit otettiin mukaan, vaikka ne eivät suoraan käsittele käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämistä, koska ne kertovat hyvin siitä, minkälaisia työkaluja ja menetelmiä on kehitetty helpottamaan integroinnin onnistumista ja onnistumisen seurantaa. Toisen seulan tulokset on esitetty taulukossa 3. Teokset ensimmäisen seulan jälkeen Epärelevantit Lopulliset teokset Yhteensä Prosentti 100% 26% 74% Taulukko 3: Toinen seulonta SilvaDaSilvan (2011) kirjallisuuskatsauksessa ensimmäisellä seulalla artikkeleista valittiin 26% jatkoon (tässä työssä 5%) ja toisella seulalla 72% (tässä työssä 74%). Ensimmäisen seulan karsinnan erot johtuvat siitä, että käyttämällä hakukoneiden rajausehtoja pidin hakutulokset kuitenkin melko suurina ja suoritin seulonnan mieluummin manuaalisesti käymällä läpi otsikoita ja tiivistelmiä. Täten pystyin suuremmalla varmuudella seulomaan relevantit artikkelit mukaan tutkimukseen. Jos SilvaDaSilvan (2011) tutkimuksesta olisi tullut paremmin ilmi yksityiskohtia hausta, pelkkien hakutermien ja hakulausekkeen lisäksi, olisi tämän työn seulonnan tulokset muistuttaneet huomattavasti enemmän SilvaDa- Silvan (2011) tuloksia. Toinen seulonta oli suhteellisesti hyvin samankaltainen SilvaDaSilvan (2011) artikkeliin verrattuna, mikä johtunee siitä, että toisessa seulonnassa paljastuu enää vain muutamia epärelevantteja tutkimuksia. Se kertoo siitä, että otsikoiden ja tiivistelmien perusteella tehty seula toimii hyvin relevanttien artikkeleiden rajaamisessa. 3.1 Artikkelien luokittelu kuvailevan informaation perusteella Luettujen tutkimusten kvantitatiivinen analyysi perustuu artikkelien luokitteluun sekä niissä esiintyvien avainsanojen ja teemojen läpikäyntiin. Artikkelien luokittelu pohjautuu SilvaDaSilvan (2011) käyttämään luokitteluun, jossa artikkeleista pyritään tunnistamaan erilaisia ominaisuuksia. SilvaDaSilva et al. (2011) käytti yhtenä luokittelunaan tulosten luokittelua sen mukaan, minkä tyyppisiä tulokset olivat. Mielestäni tämä tieto ei tuonut juurikaan lisäarvoa omalle tutkimukselleni, joten en käyttänyt sitä työssäni. Neljä muuta kuvailevaa luokittelua ovat samoja, joita SilvaDaSilva et al. (2011) käytti myös omassa kirjallisuuskatsauksessaan. Kirjallisuus aiheesta on lisääntynyt vuosi vuodelta, kuten SilvaDaSilvan (2011) 9

14 käy ilmi. Tähän kirjallisuuskatsaukseen valittujen artikkeleiden julkaisuvuodet on esitetty kuvassa 2, mistä ilmenee, että kirjallisuuden lisääntyminen ei ole pysynyt aivan samalla tasolla, kuin mitä SilvaDaSilvan (2011) artikkelin perusteella olisi voinut ennustaa. On kuitenkin otettava huomioon, että tämän kirjallisuuskatsauksen tiedonhaun aikana ei oltu vielä julkaistu kaikkia vuonna 2012 julkaistavia artikkeleita. Kuva 2: Julkaisut vuosittain Kuvaileva informaatio: Artikkeleista löytyi selkeää jaottelua seuraaviin kategorioihin: menetelmät ja työkalut, tapaustutkimukset ja teoreettiset. Menetelmät ja työkalut -kategoriaan kuuluvat ne artikkelit, joissa kuvataan kehysmalleja (framework) ja/tai konkreettisia työkaluja, kuten testaustyökaluja tai kommunikointityökaluja. Tapaustutkimuksiin kuuluvat ne artikkelit, joissa tutkittiin aihetta haastatteluilla, kyselyillä ja/tai tarkkailemalla suunnittelijoiden ja kehittäjien työtä. Teoreettisiksi artikkeleiksi luokitellaan kaikki ne, joissa esitellään menetelmiä käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämiseksi, mutta niitä ei liitetä käytäntöön. Moni artikkeleista kuuluu useampaan eri kategoriaan, sillä yleinen kaava oli esitellä jokin menetelmä tai työkalu, jonka jälkeen esiteltiin lyhyesti tapaustutkimus, jossa suunnittelijat ja kehittäjät käyttivät esiteltyä menetelmää tai työkalua. Luokittelun tulokset on esitetty kuvassa 3. Artikkelit luokiteltiin fokuksen mukaan seuraaviin luokkiin: suunnittelu, arviointi ja molemmat, riippuen siitä otettiinko artikkeleissa kantaa ainoastaan käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun, käyttöliittymän arviointiin vai molempiin. Tulokset on esitetty kuvassa 4. 10

15 Kuva 3: Kuvaileva informaatio Kuva 4: Fokus Artikkelit luokiteltiin myös niiden lähestymistavan mukaan seuraaviin luokkiin: eri tiimit, samassa tiimissä ja moniosaajat. Eri tiimeillä tarkoitetaan sitä, että suunnittelijat ja kehittäjät työskentelivät omissa, erillisissä tiimeissään. Samassa tiimissä tarkoittaa sitä, että suunnittelijat toimivat osana kehitystiimiä. Moniosaajilla tarkoitetaan sitä, että osa tai kaikki työntekijöistä tekivät sekä käyttäjäkeskeistä suunnittelua että ohjelmistokehitystä. Tulokset on esitetty 11

16 kuvassa 5. Kuva 5: Lähestymistapa 3.2 Artikkeleissa esiintyvät teemat ja avainsanat Artikkeleista poimittiin tiettyjä avainsanoja ja teemoja, jotka toistuivat useammassa artikkelissa. Avainsanojen perusteella voidaan esittää tulkintoja siitä, mitkä aiheet ovat olleet kuumia puheenaiheita viimeisen kahden vuoden aikana. Kokoamalla avainsanat yhteen ja tilastoimalla niiden esiintyvyyttä voidaan helposti verrata aiheita aikaisempaan kirjallisuuteen. Seuraavaksi esitellään yleisimmin esiintyneet avainsanat: Arviointi: Suunniteltujen ja toteutettujen käyttöliittymien arviointi, esimerkiksi asiantuntija-arvioilla tai vertaamalla toteutusta suunnitelmiin. Työkalut ja mallit: Erilaiset testaustyökalut ja prosessimallit. Käytettävyystestit: Käyttäjätestien käyttö käyttöliittymien arvioinnissa. LowFi-prototyypit: Matalan tason prototyyppien käyttäminen, esimerkiksi paperiprototyypit. Kommunikaatio: Suunnittelijoiden, kehittäjien ja muiden asianomaisten välinen kommunikaatio. Läheinen yhteistyö: Suunnittelijoiden ja kehittäjien välisen yhteistyön läheisyys. 12

17 Skenaariot: Skenaarioiden käyttäminen suunnitteluprosessissa. Yksi sprintti edellä: Suunnittelun tekeminen yhtä sprinttiä ennen toteutusta. VSE: Vähän Suunnittelua Etukäteen, eli suunnittelun tekeminen osittain ennen toteutuksen aloitusta. Ymmärrys: Kehittäjien ja suunnittelijoiden ymmärrys toistensa työstä. Kokonaisuuden hahmottaminen: Kehittäjien ja suunnittelijoiden ymmärrys tuotteen tai tuoteperheen kokonaiskuvasta. Käyttäjätarinat: Tarinoiden käyttäminen suunnitteluprosessissa. Roolit: Suunnittelijoiden työroolien selkeys. Persoonat (Cooper): Alan Cooperin (2004) esittelemien persoonien (Personas) käyttö suunnitteluprosessissa. PSE: Paljon Suunnittelua Etukäteen, eli suuri osa suunnittelusta tehdään ennen toteutuksen aloittamista. Avainsanojen esiintymistiheys artikkeleissa on esitetty kuvassa 6. Kuva 6: Avainsanojen esiintyminen artikkeleissa SilvaDaSilvan (2011) kirjallisuuskatsauksessa yleisimmät avainsanat olivat: VSE, läheinen yhteistyö, LowFi-prototyypit, käytettävyystestit ja käyttäjätarinat. Kuten kuvasta 6 voidaan nähdä, on eri teemojen yleisyydessä nähtävissä 13

18 selkeitä eroja. Eroja käydään läpi tarkemmin luvussa 4. Seuraavaksi käydään läpi yleisimmin esiintyneitä avainsanoja hieman tarkemmin. Läpikäytävät aiheet on valittu niin, että ne kuvaavat yleisimmin mainittuja avainsanoja, sekä antavat lisätietoa ja vertailua SilvaDaSilvan (2011) läpikäymiin aihealueisiin. Arviointi Työkalut ja mallit Käytettävyystestit Ymmärrys Yksi sprintti edellä Arviointi: Felker et al. (2012) kirjoittaa, että formaalit käyttäjäkokemusarvioinnit ohjaavat suunnittelua paljastamalla vakavia puutteita käytettävyydessä. Isomursu et al. (2012) täsmentää, että käytännössä suurin osa kommenteista tulee muilta käytettävyysasiantuntijoilta, minkä lisäksi olisi hyvä saada asiantuntija-arvioita jo aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia. Sohaib ja Khan (2011) kertovat käyttäneensä heuristista arviointia käyittöliittymän testaamisvaiheessa. Ferreira et al. (2011) käyttää termiä gap analysis, kun hän viittaa kehittäjien tekemään arviointiin, jossa jo toteutettua käyttöliittymää verrataan suunnitelmiin. Hosseini-Khayat et al. (2010) ja Hellmann et al. (2010) ehdottavat arvioinnin avuksi testaustyökaluja: Hosseini-Khayat et al. (2010) on kehittänyt LowFi-prototyyppien tekemiseen ja etäarviointiin oman työkalun, ja Hellmann et al. (2010) kertoo, että on mahdollista testata käyttöliittymätoteutusta testeillä, jotka on tallennettu prototyyppejä testatessa. Täten voidaan automatisoida valmiin toteutuksen käyttöliittymätestausta. Työkalut ja mallit: Lee et al. (2011) mainitsee, että ketterää tuotekehitystä ei voi tehdä hajautetusti, ellei puututa tiedon jakamisen ja kommunikoinnin ongelmiin. Näihin ongelmien ratkaisemiseksi moni pyrkiikin tarjoamaan erilaisia työkaluja. Ragnarsdottir (2010) sanoo myös, että kommunikointia on oltava mieluummin liikaa kuin liian vähän. Isomursu et al. (2012) kirjoittaa työkalusta, joka mahdollistaa dokumenttien jakamisen, versionhallinnan ja keskustelun. Hänen tapaustutkimukseensa osallistuneet työntekijät pitivät työkalua tärkeänä erityisesti hajautettujen tiimien välisessä yhteistyössä ja kommunikoinnissa. Hellmann et al. (2010) täsmentää jo aiemmin mainittua käyttöliittymän testaustyökalua kertomalla sen hyödyistä suunnitteluprosessissa: Ensin käyttöliittymästä luodaan prototyyppi, jota voidaan parantaa testaamalla sitä iteratiivisesti. Ennen varsinaisen käyttöliittymätoteutuksen aloitusta tallennetaan käyttäjän interaktiot prototyypillä. Tallennetut skriptit voidaan tällöin ajaa oikealla käyttöliittymällä, kun sitä ollaan kehittämässä. Tämä lähestymistapa käyttää hyö- 14

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Emil Virkki KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ Kandidaatintyö Helsinki, 25.11.2012 Vastuuopettaja: Stina

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta Aalto-yliopisto Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien menetelmien yhdistäminen prosessimallien näkökulmasta Kandidaatintyö

Lisätiedot

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikael Runonen Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä Diplomityö Espoo 24.11.2008 Työn valvoja: Prof. Marko Nieminen

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Scrum-prosessimallissa

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Scrum-prosessimallissa Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Scrum-prosessimallissa Linda Hellman Helsinki 5. toukokuuta 2009 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS KETTERISSÄ OHJELMISTOKEHITYSMENETELMISSÄ

LAADUNVARMISTUS KETTERISSÄ OHJELMISTOKEHITYSMENETELMISSÄ Henri Kulju LAADUNVARMISTUS KETTERISSÄ OHJELMISTOKEHITYSMENETELMISSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Kulju, Henri Laadunvarmistus ketterissä ohjelmistokehitysmenetelmissä

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Lauri Hakkarainen Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu Diplomityö Espoo, 2. lokakuuta, 2006 Valvoja:

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS - SUUNNITTELULÄHTÖKOHTIEN VERTAILUA

KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS - SUUNNITTELULÄHTÖKOHTIEN VERTAILUA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Otto Miettinen KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS - SUUNNITTELULÄHTÖKOHTIEN VERTAILUA Kandidaatintyö Espoo 22.4.2008 Työn ohjaaja: DI Johanna

Lisätiedot

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna Diplomityö Tarkastajat: Kari Systä ja Terhi Kilamo Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely

Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Janne Huttunen Ketterän ohjelmistokehitysmenetelmän määrittely, vertailu ja käyttäjäkysely Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 11.12.2006

Lisätiedot

JOONAS LINDHOLM LEAN STARTUP JA KONVERSIO-OPTIMOINTI STARTUP-YRITYKSEN VERKKOPALVELUN KEHITYKSESSÄ. Diplomityö

JOONAS LINDHOLM LEAN STARTUP JA KONVERSIO-OPTIMOINTI STARTUP-YRITYKSEN VERKKOPALVELUN KEHITYKSESSÄ. Diplomityö JOONAS LINDHOLM LEAN STARTUP JA KONVERSIO-OPTIMOINTI STARTUP-YRITYKSEN VERKKOPALVELUN KEHITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

ANESTESIALAITTEEN VAATIMUSTENKÄSITTELY JA KÄYTET- TÄVYYSTUTKIMUKSEN TULOSTEN SIIRTÄMINEN TUOTTEESEEN. Kandidaatintyö. Espoo 16.12.2008.

ANESTESIALAITTEEN VAATIMUSTENKÄSITTELY JA KÄYTET- TÄVYYSTUTKIMUKSEN TULOSTEN SIIRTÄMINEN TUOTTEESEEN. Kandidaatintyö. Espoo 16.12.2008. TÄMÄ PALAUTUS EI SISÄLLÄ KAIKKEA TYÖN SISÄLTÖÄ! TYÖN OHJAA- JA TIMO KORHONEN ON HYVÄKSYNYT, ETTÄ LOPULLISEN TYÖN PALAU- TUS ON MAANANTAINA 15.12. teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Käytettävyyden huomioiminen IT-järjestelmien hankinnassa

Käytettävyyden huomioiminen IT-järjestelmien hankinnassa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Anna Törrönen Käytettävyyden huomioiminen IT-järjestelmien hankinnassa Diplomityö Helsinki, 19. helmikuuta 2012 Valvoja:

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMISPROSESSIN UUDISTAMINEN ISOLLE OHJELMISTOTALOLLE

KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMISPROSESSIN UUDISTAMINEN ISOLLE OHJELMISTOTALOLLE HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos KÄYTETTÄVYYDEN KEHITTÄMISPROSESSIN UUDISTAMINEN ISOLLE OHJELMISTOTALOLLE Tietojärjestelmätiede Pro Gradu tutkielma Minna Alanne 70065-8 Syksy 2002 Hyväksytty

Lisätiedot

Mobiilimainosten koetut vaikutukset

Mobiilimainosten koetut vaikutukset Mobiilimainosten koetut vaikutukset Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Opinnnäytetyö Timo Jokinen 16.4.2013 2 Tiivistelmä Mobilimainonta on vielä tälläkin hetkellä suhteellisen vähän tutkittu

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua

Tiina Kaltiainen. Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Tiina Kaltiainen Kirjastojen verkkosivujen käytettävyyden ja sisältöjen tarkastelua Opinnäytetyö Kevät 2008 Kulttuurialan yksikkö, Seinäjoki Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

www.papunet.net Erityisryhmille soveltuvan suomenkielisen tiedonhakupalvelun toteuttaminen -projekti Loppuraportti 4.5.2010

www.papunet.net Erityisryhmille soveltuvan suomenkielisen tiedonhakupalvelun toteuttaminen -projekti Loppuraportti 4.5.2010 Loppuraportti 4.5.2010 Kimmo Kyyhkynen IT-suunnittelija Papunet-verkkopalveluyksikkö Kehitysvammaliitto ry Tiivistelmä Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalveluyksikössä toteutettiin vuosien 2008-2009

Lisätiedot

ROOLIPOHJAINEN PÄÄSYNHALLINTA. Roolien määrittelymenetelmät

ROOLIPOHJAINEN PÄÄSYNHALLINTA. Roolien määrittelymenetelmät ROOLIPOHJAINEN PÄÄSYNHALLINTA Roolien määrittelymenetelmät Janne Kallunki Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Toukokuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM

Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM Joni Luomala KETTERIEN MENETELMIEN KÄSITYS PROJEKTINHALLINNASTA: ESIMERKKINÄ SCRUM Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 30.3.2009 TIIVISTELMÄ Luomala, Joni Petteri Ketterien kehitysmenetelmien

Lisätiedot