Käytettävyysprosessit ketterässä ohjelmistokehityksessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytettävyysprosessit ketterässä ohjelmistokehityksessä"

Transkriptio

1 Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Kandidaatintyö Käytettävyysprosessit ketterässä ohjelmistokehityksessä Espoo, 25. marraskuuta 2012 Tekijä: Tommi Saarikangas Vastuuopettaja: Stina Immonen Työn ohjaaja: Petri Mannonen

2 Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostot Kandidaatintyön tiivistelmä Tekijä: Tommi Saarikangas Työn nimi: Käytettävyysprosessit ketterässä ohjelmistokehityksessä Sivumäärä: Päiväys: Julkaisukieli: suomi Pääaine: Ihminen ja vuorovaikutus Pääaineen koodi: IL3008 Tiivistelmä: Tässä kandidaatintyössä tutkin käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämistä kirjallisuukatsauksen keinoin. Tavoitteena on selvittää miten käytettävyyteen suhtaudutaan ja minkälaisia käytäntöjä käytettävyyteen liittyy ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tavoitteena on esittää myös vertailua aiempaan tutkimukseen aiheesta. Aihetta lähestytään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin tutustumalla vuoden 2009 jälkeen kirjoitettuun kirjallisuuteen. Löydetystä aineistosta rajataan relevantti materiaali, minkä jälkeen artikkelit luetaan ja niistä etsitään toistuvia teemoja ja avainsanoja. Yleisimmät teemat käsitellään tarkemmin, minkä jälkeen tehdään johtopäätöksiä löydöistä. Kirjallisuuden perusteella painopiste käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämisessä on erityisesti kommunikoinnin ja ymmärtämisen parantamisessa. Yleinen teema on myös erilaisten työkalujen käyttö käyttöliittymien testaamisessa ja kommunikoinnin parantamisessa. Työn ohjaaja: Petri Mannonen Vastuuopettaja: Stina Immonen Asiasanat: ketterä ohjelmistokehitys, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, agile, ucd

3 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Terminologia Tutkimuksen tavoitteet Tiedonhaku Kriteerit aineistolle Datan kerääminen Tulokset Artikkelien luokittelu kuvailevan informaation perusteella Artikkeleissa esiintyvät teemat ja avainsanat Pohdinta Kirjallisuuskatsauksen rajoitteet Yhteenveto Liite A Kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit 23 Liite B Kirjallisuushaun rajaus 24

4 Käsiteluettelo Korttien järjestely -tekniikka Tekniikka, jossa käyttäjät ryhmittelevät ennalta määrättyjä termejä mielivaltaisiin ryhmiin. Sprintti Ketterässä ohjelmistokehityksessä käytetty termi, joka kuvaa yhden iteraation ajanjaksoa. Normaalisti kahden tai kolmen viikon pituinen jakso. Ketterä ohjelmistokehitys Kattotermi erilaisille ohjelmistokehitysmenetelmille, kuten SCRUM tai XP, jotka noudattavat ketterän ohjelmistokehityksen periaatteita. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Suunnittelua, jossa mietitään asioita käyttäjälähtöisesti. Vesiputousmalli Ohjelmistokehitysmalli, jossa tehdään kattavat suunnitelmat ennen toteutuksen aloitusta. Suunnittelija Tässä työssä suunnittelijalla tarkoitetaan käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä tekevää henkilöä, eli esimerkiksi interaktiosuunnittelijaa tai graafikkoa. Kehittäjä Tässä työssä kehittäjällä tarkoitetaan ohjelmistokehitystä tekevää henkilöä, eli esimerkiksi ohjelmistokehittäjää tai testaajaa.

5 1 Johdanto Ketterän ohjelmistokehityksen ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhdistäminen ei ole ongelmatonta. Kirjallisuudessa painotetaan ketterien menetelmien kykyä toimittaa nopeasti koodia tuotantoon sen sijaan, että ennen ohjelmointia tehtäisiin perustavanlaatuisia suunnitelmia esimerkiksi tuotteen käyttöliittymästä (Mcinerney ja Maurer, 2005). Käyttöliittymäsuunnittelussa ei voida siis enää turvautua pitkiin dokumentteihin kaikista käyttöliittymän yksityiskohdista, joiden pohjalta ohjelmointi tehdään, vaan on toimittava jatkuvassa yhteistyössä kehitystiimin kanssa. Onnistuneesta yhteistyöstä käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterien tiimien kanssa raportoivat William ja Ferguson (2007) sanoen, että yhteistyö voi olla täysin luonnollista. Käyttöliittymien suunnittelun ja prototypoinnin on kuitenkin pysyttävä kehitystiimiä edellä, sillä liian myöhään toimitetut suunnitelmat käyttöliittymän toteutuksesta voivat sotkea kehitystiimin aikataulun. William ja Ferguson (2007) kertovat kokemuksiensa perusteella, että yksi suunnittelija ei voi tehdä kaikkea tarvittavaa yksin, mutta kaksi suunnittelijaa, yhtä ketterän ohjelmistokehityksen projektia kohden, tuotti hyviä tuloksia. Vesiputousmallissa käytetyt dokumentaatiot käyttöliittymästä voivat olla jopa satojen sivujen mittaisia, sisältäen tekstiä ja kuvia. Näiden dokumenttien tulkinta johtaa helposti virheisiin, sillä yksityiskohtien etsiminen laajoista tekstidokumenteista on haastavaa ja aikaa vievää. Dokumenttien tuottamisen lisäksi suunnittelijat joutuivat pitämään pitkiä palavereja kehitystiimin kanssa, jotta päästiin yhteisymmärrykseen dokumentaation yksityiskohdista jo projektin alkuvaiheilla. (William ja Ferguson, 2007) Ketterään ohjelmistokehitysprojektiin pitkät dokumentaatiot eivät sovi, sillä ketteryyden periaatteisiin kuuluu vain pieni määrä dokumentaatiota ja useita iteraatioita. Täten myös käyttöliittymä- ja interaktiosuunnittelua on tehtävä iteratiivisesti. Kun suunnittelijat toimivat jatkuvassa yhteistyössä kehitystiimin kanssa, on heidän helpompi vastata nopeisiin kysymyksiin, esimerkiksi käyttöliittymän yksityiskohdista. Liian paljon etukäteen tehdyistä suunnitelmista on vaikea kommunikoida kehitystiimin sprinttien aikana, sillä ne eivät ole enää ajankohtaisia suunnittelijoille (Isomursu et al., 2012). Iteratiivisuuden myötä dokumentaatio ei ole ainakaan Williamin ja Fergusonin (2007) kuvailemissa projekteissa enää pelkkää tekstiä ja kuvia, vaan myös koodinpätkiä, joiden pohjalta kehitystiimin on huomattavasti helpompi lähteä työstämään tuotantotasoista koodia. Käyttöliittymien vaiheittainen suunnittelu ja parantaminen tuo uudenlaisen lähestymistavan käyttöliittymien rakentamiseen, mikä auttaa myös sovittamaan käytettävyystestejä mukaan iteratiiviseen prosessiin. (William ja Ferguson, 2007) William ja Ferguson (2007) toteavat artikkelissaan, että ketterissä ohjelmis- 1

6 toprojekteissa työskennelleet suunnittelijat preferoivat jatkossakin ketteriä projekteja. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu voi siis toimia hyvin yhteistyössä ketterän ohjelmistokehityksen kanssa. On vain selvitettävä keinot, joilla yhteistyön saa sujumaan. Jokainen yritys, tiimi ja projekti on täysin erilainen, minkä vuoksi on vaikea antaa mitään yleispäteviä ohjeita. (William ja Ferguson, 2007) SilvaDaSilva et al. (2011) teki systemaattisen kirjallisuuskatsauksen käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämisestä Hän kävi tutkimuksessaan läpi ennen vuoden 2010 elokuuta kurjoitettua kirjallisuutta. Omassa työssäni laajennan SilvaDaSilvan kirjallisuuskatsausta tutkimalla uudempaa kirjallisuutta. Pyrin selvittämään mitkä aiheet ovat olleet esillä SilvaDaSilvan kirjallisuuskatsauksen jälkeen. Erityisen mielenkiintoista on tarkastella muutoksia aikaisempaan kirjallisuuteen ja pohtia muutoksen syitä. Työssäni käyn ensin läpi systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmiä, minkä jälkeen raportoin tekemäni kirjallisuuskatsauksen eri vaiheet. Lopuksi pohdin kirjallisuuskatsauksen tuloksia ja vertailen niitä aiempaan kirjallisuuteen. 2 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tutkimusmetodina sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen (Salminen, 2011). Yhdistelemällä tilastomatematiikan menetelmiä ja laadullisia kuvauksia materiaalin sisällöstä kirjallisuuskatsaus auttaa ymmärtämään jo tehtyä tutkimusta ja luomaan pohjaa uudelle tutkimukselle. Kirjallisuuskatsaus on terminä hieman harhaanjohtava, sillä se antaa hyvin pinnallisen kuvan tutkimusmetodista. Parempi termi olisi esimerkiksi tutkimuskirjallisuuden meta-analyysi. (Salminen, 2011) Käytän työssäni kuitenkin selvyyden vuoksi termiä kirjallisuuskatsaus. Salminen (2011) täsmentää, että kirjallisuuskatsaus on systemaattinen, kun kirjallisuuskatsauksessa kiinnitetään huomiota käytettyjen lähteiden keskinäiseen yhteyteen ja tekniikkaan, jolla siteeratut tulokset on hankittu. Biolchini et al. (2005) jatkaa aiheesta tarkentaen, että systemaattinen kirjallisuuskatsaus on formaalisti ja systemaattisesti rakennettu sarja metodologisia askelia, jotka on kehitetty tietyn protokollan mukaisesti. Protokollalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tiettyä kaavaa, jolla kirjallisuudesta haetaan ja koostetaan tietoa. Kirjallisuuskatsauksen askeleet, tiedon hankintaan käytetyt strategiat ja tutkimuskysymys on ilmoitettava eksplisiittisesti, jotta muut tutkijat pystyvät toistamaan käytetyn protokollan ja arvioimaan tiedon hankkimisen strategioiden pätevyyttä. Fink (2005) yksinkertaistaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen seitsemään kohtaan (kuva 1): Tutkimuskysymys, tietokantojen ja www-sivustojen valinta, 2

7 hakutermien valinta, käytännön seulan asettaminen, laadullisen seulan asettaminen, katsauksen suorittaminen ja synteesin tekeminen tuloksista. Ensin on määriteltävä tutkimuskysymys tai -kysymykset. Tutkimuskysymys on tarkasti määritelty kysymys, joka auttaa ohjaamaan kirjallisuuskatsauksen tekemistä. Tutkimuskysymyksiä voi olla useampia, mutta yleensä ne niitä kannattaa olla mahdollisimman vähän, jotta tutkimuksella on selkeä fokus. Tutkimuskysymyksen jälkeen valitaan tietokannat ja www-sivustot, joista kirjallisuutta aletaan etsiä. Tavoitteena on löytää kirjoja, artikkeleita ja raportteja, jotka pystyvät vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Fink, 2005) Hakutermien valinta pohjautuu tutkimusaiheen avainsanoihin. Tarkoituksena on saada rajattua hakua niin, että mahdollisimman suuri osa aineistosta sisältäisi tutkimuksen kannalta relevanttia dataa. Tietokantojen ja hakutermien valinnoista on hyvä kerätä mielipiteitä myös muilta asiantuntijoilta. Hakutermeistä ja -lauseista muodostetaan lopulta tietyn kieliopin ja logiikan mukaisia hakulausekkeita. Hakukoneet löytävät aina paljon artikkeileita, joista vain osa sisältää relevanttia dataa tutkimuksen kannalta. Artikkeleista seulotaankin relevantti materiaali asettamalla erinäisiä kriteereitä. Fink (2005) jakaa artikkeleille asetettavat kriteerit kahteen eri vaiheeseen: Käytännön seulaan ja laadulliseen seulaan. Fink (2005) Käytännön seulan kriteerit voivat liittyä esimerkiksi kieleen tai tutkimuksen asetelmaan, kun taas laadullisen seulan kriteerit pohjautuvat tarkasteltavan tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin. Tämän vaiheen jälkeen materiaalista tulisi olla seulottuna ne tutkimukset, jotka halutaan sisällyttää kirjallisuuskatsaukseen. Luotettavan katsauksen tekemiseen kuuluu systemaattisen yhteenvedon tuottaminen tarkasteltavasta aineistosta. Jos katsausta tekee useampi henkilö, on heidät koulutettava, ja työn laatua tarkkailtava, jotta jokaisella projektiin osallistuvalla on yhtenevä näkemys tehtävästä työstä. (Fink, 2005) Tulosten esittämiseen kuuluu kaksi eri vaihetta: kvantitatiivinen meta-analyysi ja laadullinen, kuvaileva katsaus. Meta-analyysin tarkoituksena on koostaa useamman eri tutkimuksen tuloksia tilastollisin keinoin, jolloin voidaan tehdä johtopäätöksiä kirjallisuuden teemoista ja trendeistä. Kuvailevassa katsauksessa käydään läpi löydettyjä tuloksia, perustuen tutkimusten sisältöön ja laatuun, sekä katsauksen tekijän kokemukseen. Tämä auttaa syventämään tietoa luetusta kirjallisuudesta ja mahdollistaa vertailun ja integroinnin aikaisempiin kokemuksiin ja tuloksiin. (Fink, 2005) Biolchini et al. (2005) täydentää Finkin (2005) seitsemän kohdan menetelmää ajatuksella protokollasta, jossa koko prosessin vaiheet määritellään tarkasti. Ongelmia kohdatessa voidaan palata tarkastelemaan luotua protokollaa ja muuttaa sitä tarvittaessa. Protokolla on huomattavasti tarkempi määrittely verrattuna Finkin (2005) seitsemän kohdan menetelmään, mikä helpottaa 3

8 Kuva 1: Finkin (2005) malli. luotettavan katsauksen tekemistä ja dokumentointia. 2.1 Terminologia Käytettävyyden suunnittelu- ja tutkimusprosesseissa käytetään monia eri termejä kuvaamaan lähes samoja asioita. Tässä työssä käytän termiä käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD), kun puhun mistä tahansa käyttäjään liittyvästä toiminnasta, kuten suunnittelusta tai käytettävyystutkimuksista. Samoin käytän termiä ketterä ohjelmistokehitys kattoterminä erilaisille ohjelmistokehitysmenetelmille, kuten SCRUM tai XP, jotka noudattavat ketterän ohjelmistokehityksen periaatteita (Fowler ja Highsmith, 2001). Yritysten käytettävyys- ja ohjelmistokehitysprosesseissa on osallisena lukuisia eri ihmisiä eri rooleissa. Tässä työssä käytän termiä suunnittelija puhuessani käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä tekevästä henkilöstä, eli esimerkiksi interaktiosuunnittelijasta tai graafikosta. Termiä kehittäjä käytän ohjelmistokehitystä tekevistä henkilöistä, eli esimerkiksi ohjelmistokehittäjistä tai testaajista. Tämä roolijako auttaa kommunikoimaan eri tiimien välisiä rooleja ja kommunikointia, mutta jättää kuitenkin tulkinnanvaraiseksi rajatapauksia, joissa sama ihminen voi tehdä sekä ohjelmointia, että käytettävyyssuunnittelua. Tällaiset tapaukset rajoittuvat työssäni kuitenkin hyvin pieneen osaan, minkä vuoksi sekaannuksia 4

9 ei pitäisi syntyä. Pääsääntöisesti vertailua tehdään kuitenkin ajatusmaailmaltaan ja tavoitteeltaan melko erilaisten roolien välillä. 2.2 Tutkimuksen tavoitteet Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on löytää kirjallisuudesta viitteitä siihen, miten käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämistä voisi edesauttaa. Mitä viimeaikoina on kirjoitettu aiheesta ja mitä siitä voi päätellä? Samalla tavoitteena on laajentaa SilvaDaSilvan (2011) tekemää kirjallisuuskatsausta kattamaan kirjallisuus aiheesta vuodesta 2010 eteenpäin vuoden 2012 lokakuulle asti. Täten tutkimusta ohjaavat tutkimuskysymykset tulevat osittain SilvaDaSilvan (2011) tekemän kirjallisuuskatsauksen protokollassa määritetyistä tutkimuskysymyksistä. Lisäksi tämän työn tavoitteena on tarjota näkökulma siihen, mitkä asiat ovat muuttuneet kirjallisuudesta viimeisten vuosien aikana, sekä tarjota pohdintaa mahdollisesta jatkotutkimuksen tarpeesta ja suunnasta. Lyhyesti sanottuna tutkimusta ohjaavat tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Miten käytettävyysasioihin suhtaudutaan ketterässä ohjelmistokehityksessä? 2. Miten kirjallisuuskatsauksen tulokset poikkeavat SilvaDaSilvan (2011) tutkimustuloksista? Käytettävyysasioihin suhtautumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä menetelmiä, prosesseja ja työkaluja, joita käytetään käyttäjäkeskeisen suunnittelun integroimiseksi ketterään ohjelmistokehitykseen. 2.3 Tiedonhaku Esiteltyjen tutkimuskysymysten pohjalta hakutermeiksi muodostuivat taulukossa 2.3 esitetyt avainsanat. Hakutermeillä pyritään kattamaan mahdollisimman laajasti synonyymeja käyttäjäkeskeiselle tuotekehitykselle ja ketterälle ohjelmistokehitykselle. SilvaDaSilvan (2011) mukaan lyhenteiden, kuten UCD, käyttö hakutermeissä tuotti liikaa epärelevantteja tuloksia, minkä vuoksi lyhenteet jätettiin pois hakutermeistä. Vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi käytän samaa hakulauseketta kuin SilvaDaSilva et al. (2011). Haku on yhdistelmä käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja ketterää ohjelmistokehitystä, joten hakulauseke on niiden yhdistelmä: usability OR human-computer interaction"or computer-human interaction"or human factor"or user experience"or user-centered design"or user interface"and agile OR agile method"or agile development"or agile prac- 5

10 Kategoria Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys Ketterä ohjelmistokehitys Avainsanat Usability Human-Computer Interaction Computer-Human Interaction Human Factor User Experience User-Centered Design User Interface Agile Agile Method Agile Development Agile Practice Agile Project Agile Lifecycle Scrum Extreme Programming Lean Development Feature Driven Development Dynamic System Development Agile Unified Process Taulukko 1: Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt avainsanat tice"or agile project"or agile lifecycle"or scrum OR extreme programming"or lean development"or feature driven development"or dynamic system development"or agile unified process". Haku suoritettiin seuraavista tietokannoista: IEEExplore Digital Library Elsevier ScienceDirect CiteSeer Scopus Lisäksi haettiin tutkimusraportteja manuaalisesti seuraavista lähteistä: XP / Agile Universe Agile Development Conference Eri tietokantojen yksilölliset hakujärjestelmät eivät kaikki hyväksy samanlaisia hakulausekkeita. Esimerkiksi IEEExplorer Digital Library ei hyväksy oletuksena 6

11 yli 15:tä hakutermiä. Hakulausekkeilla hakemisen lisäksi jokainen tietokanta tarjoaa myös omat ratkaisunsa haun tulosten rajaamiseen, esimerkiksi aihealueittain. Pelkän hakulausekkeen avulla hakeminen tuotti todella paljon tuloksia, joten lähdin liikkelle laajoin rajauksin ja tarkensin rajausta vähitellen hakukoneiden antamien rajausehtojen avulla, kunnes haun tuottamien tulosten määrä putosi järkeviin lukemiin. Tulosten määrää vertasin SilvaDaSilvan (2011) tutkimukseen, ja osaltaan myös pyrin pitämään läpikäytävien artikkeleiden määrän järkevänä kandidaatintyön laajuutta ajatellen. Uskon saaneeni riittävän laajan otoksen relevantteja artikkeleja tehdäkseni, kandidaatintyön laajuuden huomioon ottaen, kattavan tutkimuksen aiheesta. Eri hakukoneiden rajauksista on tarkempi kuvaus liitteessä B. Käytetyt tietokannat ovat samoja, joita SilvaDaSilva et al. (2011) käytti omassa tutkimuksessaan. Tietokantahaun jälkeen tehty tutkimusraporttien manuaalinen haku XP:stä ja Agile Development Conference -sivustolta ei tuottanut enää lisää relevantteja tuloksia. Kaikki löydetyt artikkelit oli jo löydetty alkuperäisessä tietokantahaussa. 2.4 Kriteerit aineistolle Haku kohdistui raportteihin kokemuksista, teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin, sekä kokeellisiin tutkimuksiin. Kriteerit, joilla tutkimukset otettiin mukaan katsaukseen, eli mukaanottokriteerit, olivat seuraavat: Tutkimuksen kielen on oltava englanti tai suomi. Tutkimus on oltava saatavilla internetistä, joko vapaasti tai Aalto-yliopiston palveluiden kautta. Tutkimuksen on raportoitava käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämisestä. Tutkimuksen on oltava tehty vuoden 2009 jälkeen, eikä se saa sisältyä SilvaDaSilvan (2011) kirjallisuuskatsaukseen. Ensin paperit luokiteltiin kahteen ryhmään, mukaanotettaviin ja poissuljettuihin, lukemalla otsikot ja tiivistelmät. Finkin (2005) mallin mukaan tämä on ns. käytännön seula, jossa rajataan selkeästi epärelevantit artikkelit pois. Mukaanotettu aineisto käytiin vielä hieman tarkemmin läpi ns. laadullisella seulalla (Fink, 2005) lukemalla johdannot ja johtopäätökset, jolloin lopulta saatiin rajattua suurin osa epärelevanteista tutkimuksista poissuljettujen ryhmään. Lopullinen rajaus tehtiin poistamalla eri hakukoneiden käytön aiheuttamat duplikaatit ja lukemalla kokotekstit läpi. Jos tutkimukset eivät tässä vaiheessa täsmänneet täysin kriteerien kanssa, voitiin ne vielä poistaa katsauksesta. 7

12 2.5 Datan kerääminen Aineiston seulomisen jälkeen artikkelit luettiin läpi ja niistä kerättiin dataa analysointia varten. Käytännössä artikkeleista etsittiin usein toistuvia teemoja ja avainsanoja, sekä kuvailevaa tietoa, kuten tutkimuksen fokusta tai käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Tiedoista koostettiin myös tilastollista dataa tulosten analysointia varten. Kerätty data kirjoitettiin tekstidokumenttiin ja taulukkoon, jonka avulla saatiin piirrettyä tuloksia esittäviä kaavioita. 3 Tulokset Kirjallisuushaku suoritettiin vuoden 2012 lokakuussa. Kirjallisuushaun tuloksena löytyi 478 artikkelia taulukon 2 mukaisesti. Taulukossa Mukaanotetut-sarake kuvaa niitä artikkeleita, jotka läpäisivät käytännön seulan, eli jotka on julkaistu vuoden 2009 jälkeen, eivät sisälly SilvaDaSilvan (2011) kirjallisuuskatsaukseen ja ovat otsikon ja tiivistelmän perusteella relevantteja kirjallisuuskatsaukselle. Poissuljetut-sarake kuvaa julkaisuja, jotka olivat mukana hakutuloksissa, mutta eivät täyttäneet käytännön seulan kriteereitä. Digitaalinen kirjasto Löydettyjen teosten määrä Mukaanotetut Poissuljetut IEEExplore Elsevier Science Direct CiteSeerX Scopus Yhteensä Prosentti 100% 5% 95% Taulukko 2: Kirjallisuushaku ja ensimmäinen seulonta Käytännön seulan jälkeen jäljellä oli 23 tutkimusta, joista kuusi rajattiin vielä kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle laadullisessa seulassa. Syy rajaamiseen oli näiden artikkelien fokuksen keskittyminen ainoastaan ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiin, joissa sivuttiin käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä, mutta ei erityisesti kirjoitettu ketterän ohjelmistokehityksen ja käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen yhdistämisestä. Mukaan otettiin hieman kriteereistä poiketen yksi artikkeli (Joshi et al., 2010), joka käsitteli metriikoita, joilla voitiin mitata käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja ohjelmistokehityksen integroinnin onnistumista projekteissa, kaksi artikkelia (Hellmann et al., 2010), (Hosseini-Khayat et al., 2010), jotka käsittelivät käyttöliittymän testauksen automatisointia ohjelmistokehityksessä ja yksi artikkeli (Szostek, 2012), joka käsittelee käyttäjäkeskeistä 8

13 tuotekehitystä johtamisen näkökulmasta ja ottaa siten huomioon myös ketterän ohjelmistokehityksen osa-alueet. Nämä artikkelit otettiin mukaan, vaikka ne eivät suoraan käsittele käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämistä, koska ne kertovat hyvin siitä, minkälaisia työkaluja ja menetelmiä on kehitetty helpottamaan integroinnin onnistumista ja onnistumisen seurantaa. Toisen seulan tulokset on esitetty taulukossa 3. Teokset ensimmäisen seulan jälkeen Epärelevantit Lopulliset teokset Yhteensä Prosentti 100% 26% 74% Taulukko 3: Toinen seulonta SilvaDaSilvan (2011) kirjallisuuskatsauksessa ensimmäisellä seulalla artikkeleista valittiin 26% jatkoon (tässä työssä 5%) ja toisella seulalla 72% (tässä työssä 74%). Ensimmäisen seulan karsinnan erot johtuvat siitä, että käyttämällä hakukoneiden rajausehtoja pidin hakutulokset kuitenkin melko suurina ja suoritin seulonnan mieluummin manuaalisesti käymällä läpi otsikoita ja tiivistelmiä. Täten pystyin suuremmalla varmuudella seulomaan relevantit artikkelit mukaan tutkimukseen. Jos SilvaDaSilvan (2011) tutkimuksesta olisi tullut paremmin ilmi yksityiskohtia hausta, pelkkien hakutermien ja hakulausekkeen lisäksi, olisi tämän työn seulonnan tulokset muistuttaneet huomattavasti enemmän SilvaDa- Silvan (2011) tuloksia. Toinen seulonta oli suhteellisesti hyvin samankaltainen SilvaDaSilvan (2011) artikkeliin verrattuna, mikä johtunee siitä, että toisessa seulonnassa paljastuu enää vain muutamia epärelevantteja tutkimuksia. Se kertoo siitä, että otsikoiden ja tiivistelmien perusteella tehty seula toimii hyvin relevanttien artikkeleiden rajaamisessa. 3.1 Artikkelien luokittelu kuvailevan informaation perusteella Luettujen tutkimusten kvantitatiivinen analyysi perustuu artikkelien luokitteluun sekä niissä esiintyvien avainsanojen ja teemojen läpikäyntiin. Artikkelien luokittelu pohjautuu SilvaDaSilvan (2011) käyttämään luokitteluun, jossa artikkeleista pyritään tunnistamaan erilaisia ominaisuuksia. SilvaDaSilva et al. (2011) käytti yhtenä luokittelunaan tulosten luokittelua sen mukaan, minkä tyyppisiä tulokset olivat. Mielestäni tämä tieto ei tuonut juurikaan lisäarvoa omalle tutkimukselleni, joten en käyttänyt sitä työssäni. Neljä muuta kuvailevaa luokittelua ovat samoja, joita SilvaDaSilva et al. (2011) käytti myös omassa kirjallisuuskatsauksessaan. Kirjallisuus aiheesta on lisääntynyt vuosi vuodelta, kuten SilvaDaSilvan (2011) 9

14 käy ilmi. Tähän kirjallisuuskatsaukseen valittujen artikkeleiden julkaisuvuodet on esitetty kuvassa 2, mistä ilmenee, että kirjallisuuden lisääntyminen ei ole pysynyt aivan samalla tasolla, kuin mitä SilvaDaSilvan (2011) artikkelin perusteella olisi voinut ennustaa. On kuitenkin otettava huomioon, että tämän kirjallisuuskatsauksen tiedonhaun aikana ei oltu vielä julkaistu kaikkia vuonna 2012 julkaistavia artikkeleita. Kuva 2: Julkaisut vuosittain Kuvaileva informaatio: Artikkeleista löytyi selkeää jaottelua seuraaviin kategorioihin: menetelmät ja työkalut, tapaustutkimukset ja teoreettiset. Menetelmät ja työkalut -kategoriaan kuuluvat ne artikkelit, joissa kuvataan kehysmalleja (framework) ja/tai konkreettisia työkaluja, kuten testaustyökaluja tai kommunikointityökaluja. Tapaustutkimuksiin kuuluvat ne artikkelit, joissa tutkittiin aihetta haastatteluilla, kyselyillä ja/tai tarkkailemalla suunnittelijoiden ja kehittäjien työtä. Teoreettisiksi artikkeleiksi luokitellaan kaikki ne, joissa esitellään menetelmiä käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen ja ketterän ohjelmistokehityksen yhdistämiseksi, mutta niitä ei liitetä käytäntöön. Moni artikkeleista kuuluu useampaan eri kategoriaan, sillä yleinen kaava oli esitellä jokin menetelmä tai työkalu, jonka jälkeen esiteltiin lyhyesti tapaustutkimus, jossa suunnittelijat ja kehittäjät käyttivät esiteltyä menetelmää tai työkalua. Luokittelun tulokset on esitetty kuvassa 3. Artikkelit luokiteltiin fokuksen mukaan seuraaviin luokkiin: suunnittelu, arviointi ja molemmat, riippuen siitä otettiinko artikkeleissa kantaa ainoastaan käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun, käyttöliittymän arviointiin vai molempiin. Tulokset on esitetty kuvassa 4. 10

15 Kuva 3: Kuvaileva informaatio Kuva 4: Fokus Artikkelit luokiteltiin myös niiden lähestymistavan mukaan seuraaviin luokkiin: eri tiimit, samassa tiimissä ja moniosaajat. Eri tiimeillä tarkoitetaan sitä, että suunnittelijat ja kehittäjät työskentelivät omissa, erillisissä tiimeissään. Samassa tiimissä tarkoittaa sitä, että suunnittelijat toimivat osana kehitystiimiä. Moniosaajilla tarkoitetaan sitä, että osa tai kaikki työntekijöistä tekivät sekä käyttäjäkeskeistä suunnittelua että ohjelmistokehitystä. Tulokset on esitetty 11

16 kuvassa 5. Kuva 5: Lähestymistapa 3.2 Artikkeleissa esiintyvät teemat ja avainsanat Artikkeleista poimittiin tiettyjä avainsanoja ja teemoja, jotka toistuivat useammassa artikkelissa. Avainsanojen perusteella voidaan esittää tulkintoja siitä, mitkä aiheet ovat olleet kuumia puheenaiheita viimeisen kahden vuoden aikana. Kokoamalla avainsanat yhteen ja tilastoimalla niiden esiintyvyyttä voidaan helposti verrata aiheita aikaisempaan kirjallisuuteen. Seuraavaksi esitellään yleisimmin esiintyneet avainsanat: Arviointi: Suunniteltujen ja toteutettujen käyttöliittymien arviointi, esimerkiksi asiantuntija-arvioilla tai vertaamalla toteutusta suunnitelmiin. Työkalut ja mallit: Erilaiset testaustyökalut ja prosessimallit. Käytettävyystestit: Käyttäjätestien käyttö käyttöliittymien arvioinnissa. LowFi-prototyypit: Matalan tason prototyyppien käyttäminen, esimerkiksi paperiprototyypit. Kommunikaatio: Suunnittelijoiden, kehittäjien ja muiden asianomaisten välinen kommunikaatio. Läheinen yhteistyö: Suunnittelijoiden ja kehittäjien välisen yhteistyön läheisyys. 12

17 Skenaariot: Skenaarioiden käyttäminen suunnitteluprosessissa. Yksi sprintti edellä: Suunnittelun tekeminen yhtä sprinttiä ennen toteutusta. VSE: Vähän Suunnittelua Etukäteen, eli suunnittelun tekeminen osittain ennen toteutuksen aloitusta. Ymmärrys: Kehittäjien ja suunnittelijoiden ymmärrys toistensa työstä. Kokonaisuuden hahmottaminen: Kehittäjien ja suunnittelijoiden ymmärrys tuotteen tai tuoteperheen kokonaiskuvasta. Käyttäjätarinat: Tarinoiden käyttäminen suunnitteluprosessissa. Roolit: Suunnittelijoiden työroolien selkeys. Persoonat (Cooper): Alan Cooperin (2004) esittelemien persoonien (Personas) käyttö suunnitteluprosessissa. PSE: Paljon Suunnittelua Etukäteen, eli suuri osa suunnittelusta tehdään ennen toteutuksen aloittamista. Avainsanojen esiintymistiheys artikkeleissa on esitetty kuvassa 6. Kuva 6: Avainsanojen esiintyminen artikkeleissa SilvaDaSilvan (2011) kirjallisuuskatsauksessa yleisimmät avainsanat olivat: VSE, läheinen yhteistyö, LowFi-prototyypit, käytettävyystestit ja käyttäjätarinat. Kuten kuvasta 6 voidaan nähdä, on eri teemojen yleisyydessä nähtävissä 13

18 selkeitä eroja. Eroja käydään läpi tarkemmin luvussa 4. Seuraavaksi käydään läpi yleisimmin esiintyneitä avainsanoja hieman tarkemmin. Läpikäytävät aiheet on valittu niin, että ne kuvaavat yleisimmin mainittuja avainsanoja, sekä antavat lisätietoa ja vertailua SilvaDaSilvan (2011) läpikäymiin aihealueisiin. Arviointi Työkalut ja mallit Käytettävyystestit Ymmärrys Yksi sprintti edellä Arviointi: Felker et al. (2012) kirjoittaa, että formaalit käyttäjäkokemusarvioinnit ohjaavat suunnittelua paljastamalla vakavia puutteita käytettävyydessä. Isomursu et al. (2012) täsmentää, että käytännössä suurin osa kommenteista tulee muilta käytettävyysasiantuntijoilta, minkä lisäksi olisi hyvä saada asiantuntija-arvioita jo aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia. Sohaib ja Khan (2011) kertovat käyttäneensä heuristista arviointia käyittöliittymän testaamisvaiheessa. Ferreira et al. (2011) käyttää termiä gap analysis, kun hän viittaa kehittäjien tekemään arviointiin, jossa jo toteutettua käyttöliittymää verrataan suunnitelmiin. Hosseini-Khayat et al. (2010) ja Hellmann et al. (2010) ehdottavat arvioinnin avuksi testaustyökaluja: Hosseini-Khayat et al. (2010) on kehittänyt LowFi-prototyyppien tekemiseen ja etäarviointiin oman työkalun, ja Hellmann et al. (2010) kertoo, että on mahdollista testata käyttöliittymätoteutusta testeillä, jotka on tallennettu prototyyppejä testatessa. Täten voidaan automatisoida valmiin toteutuksen käyttöliittymätestausta. Työkalut ja mallit: Lee et al. (2011) mainitsee, että ketterää tuotekehitystä ei voi tehdä hajautetusti, ellei puututa tiedon jakamisen ja kommunikoinnin ongelmiin. Näihin ongelmien ratkaisemiseksi moni pyrkiikin tarjoamaan erilaisia työkaluja. Ragnarsdottir (2010) sanoo myös, että kommunikointia on oltava mieluummin liikaa kuin liian vähän. Isomursu et al. (2012) kirjoittaa työkalusta, joka mahdollistaa dokumenttien jakamisen, versionhallinnan ja keskustelun. Hänen tapaustutkimukseensa osallistuneet työntekijät pitivät työkalua tärkeänä erityisesti hajautettujen tiimien välisessä yhteistyössä ja kommunikoinnissa. Hellmann et al. (2010) täsmentää jo aiemmin mainittua käyttöliittymän testaustyökalua kertomalla sen hyödyistä suunnitteluprosessissa: Ensin käyttöliittymästä luodaan prototyyppi, jota voidaan parantaa testaamalla sitä iteratiivisesti. Ennen varsinaisen käyttöliittymätoteutuksen aloitusta tallennetaan käyttäjän interaktiot prototyypillä. Tallennetut skriptit voidaan tällöin ajaa oikealla käyttöliittymällä, kun sitä ollaan kehittämässä. Tämä lähestymistapa käyttää hyö- 14

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Tohtorixi. Pasi Tyrväinen , Päivitetty Prof. Digital media

Tohtorixi. Pasi Tyrväinen , Päivitetty Prof. Digital media Tohtorixi 9.2. 2004, Päivitetty 9.1. 2005 http://www.jyu.fi/~pttyrvai/papers/tohtorixi.pdf Pasi Tyrväinen Prof. Digital media email: Pasi.Tyrvainen@jyu.fi Tutkinnon sisältö Tohtori Väitöskirja Lisensiaattityö

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc., Mountain

Lisätiedot

ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc

ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc Kalle Launiala http://abstractiondev.wordpress.com kalle.launiala@citrus.fi Ohjelmistoteollisuus elää murrosta Ohjelmistoteollisuudesta halutaan perusteollisuutta

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1. Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.2016, Espoo Sisällysluettelo Sisällysluettelo..d. 2 Työn tausta ja ongelmanasettelu

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto 12.3.2013 TTY:n tutkimuksen arviointi TUT RAE 2010-2011 2 5 paneelia,

Lisätiedot

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft

Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft Käyttötapausanalyysi ja testaus tsoft 15.09.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Use Case analyysi (käyttötapausanalyysi) on yleisesti käytetty järjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten

Lisätiedot

Hypermedian jatko-opintoseminaari

Hypermedian jatko-opintoseminaari Hypermedian jatko-opintoseminaari Tutkimusmenetelmät, kun tutkimuskohteena on ihminen ja tekniikka I, 1-4 ov Kirsi Silius 26.11.2004 Seminaarin aikataulu pe 26.11.04 Kirsi Silius: Seminaarin yleisesittely,

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4.

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi H087-12 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää kilpailutukseen H087-12 liittyvää käytettävyyden arviointia Tässä

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op)

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) 581361 Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu (4op) Ohjelmistojärjestelmien syventävien opintojen kurssi Myös ohjelmistotekniikan profiilin pakollinen kurssi eli ohjelmistotekniikka-aiheisen gradun

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Reijo Sund Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Rekisterit tutkimuksen apuvälineenä kurssi, Biomedicum, Helsinki 25.05.2009 Kevät 2009 Rekisterit tutkimusaineistona

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet Organisaation prosessikuvaus - CMMI Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 7.2.2007 Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma

Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma Aiheen rajaus Tutkimussuunnitelma Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät 5.2. 2008 Aiheen rajaaminen Aihepiirin täsmentäminen ja supistaminen Aihetta helpompi tutkia Mahdollistaa syvemmän analyysin

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä 6. luento 4.10.2016 Tutkimuksen lähestymistapa osa 3 Kertausta... Miksi tutkimusta tehdään? Tuotetaan uutta tietoa Luodaan uusia käsitteitä

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta.

Tietokanta löytyy kirjaston sähköisistä aineistoista ja NELLI-portaalin kautta. CINAHL (OVID) hoitotieteen ja hoitotyön kansainvälinen viitetietokanta Cinahl sisältää hoitotyön ja sen lähialojen, esimerkiksi terveydenhuollon hallinnon ja koulutuksen aineistoviitteitä. Joidenkin lehtien

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering institute

SoberIT Software Business and Engineering institute T-121.700 Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu Konseptien havainnollistaminen Mika P. Nieminen mika.nieminen@hut.fi 23.3.2005 Vaihe Amount of active components Briefing Project plan User research User

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen TTY:n Testauspäivät, Tampere 15.8.2006 Lyhyt johdatus ketterään testaukseen eli Ketterän ohjelmistokehityksen laatukäytäntöjä Juha Itkonen SoberIT Teknillinen korkeakoulu Juha.Itkonen@tkk.fi Ketterä ohjelmistokehitys

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

Kirjoittamisen vaikeus ja ihanuus erään tutkijan kokemuksia

Kirjoittamisen vaikeus ja ihanuus erään tutkijan kokemuksia TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Kirjoittamisen vaikeus ja ihanuus erään tutkijan kokemuksia 25.1.2016 Sanni Siltanen, erikoistutkija VTT, TkT sanni.siltanen@vtt.fi Kuka

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa

Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Kun Google ei riitä Tiedonhaku korkeakouluopinnoissa Googlesta tiedon ja julkaisujen saatavuus parantunut hyvä paikantamaan jo tiedettyä lähdettä tulosten relevanssilajittelu tiedon laatu ja taso vaihtelevat

Lisätiedot

SoberIT Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio

SoberIT Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio Informaatioverkostojen koulutusohjelma Ihminen ja vuorovaikutus Pääaineen rakenne: T100-1 Informaatioverkostojen perusmoduuli (A1) T200-2 Ihminen ja vuorovaikutus (A2) UUSI T110-3 Ihmisläheiset tietojärjestelmät

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

VERSIONHALLINTA. PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D

VERSIONHALLINTA. PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D VERSIONHALLINTA PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 26.10.2005 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 10.12.2006 Lauri Kiiski Suomennettu 3 (8 ) SISÄLLYS

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16

Hakusuosikit. Unifaun Online 2015-12-16 Hakusuosikit Unifaun Online 2015-12-16 2 Sisältö 1 Hakusuosikit... 3 1.1 Käsitteitä... 3 1.2 Symboleita ja painikkeita... 3 1.3 Luo Hakusuosikki... 4 1.4 Hakusuosikin käyttö... 7 1.5 Poista hakusuosikki...

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

Kirjallisuuskatsaus. Mikä on kirjallisuuskatsaus?

Kirjallisuuskatsaus. Mikä on kirjallisuuskatsaus? Kirjallisuuskatsaus Hoitotyön tutkimuspäivä 31102016 Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtM, tohtoriopiskelija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä- Suomen yliopisto Mikä on kirjallisuuskatsaus?

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Tutkielman teko: kirjallisuus ja rajaus

Tutkielman teko: kirjallisuus ja rajaus Tutkielman teko: kirjallisuus ja rajaus Ville Isomöttönen Tieotekniikan laitos Jyväskylän yliopisto TIE-graduseminaari Outline 1 Kirjallisuus tutkimuskysymystä pohdittaessa 2 3 4 Tutkimuskysymystä pohdittaessa

Lisätiedot

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010)

Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Ovid Medline käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Pikahaku - Basic Search:... - 1-2. Tarkennettu haku asiasanoilla - Advanced Ovid Search... - 1-3. Tulosjoukkojen yhdistely... - 5-4. Vapaasanahaku yksittäisellä

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole keksiä kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (valmiin työn esittely)

Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (valmiin työn esittely) Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (valmiin työn esittely) Riku Hyytiäinen 23.02.2015 Ohjaaja: Harri Ehtamo Valvoja: Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Marja Haapaniemi Johtava informaatikko, lähipalvelut Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Vaikuttavuuden käsite Vaikuttavuus käsitteenä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

AHOT-työpaja

AHOT-työpaja AHOT-työpaja 29.11.2013 Jyväskylän yliopisto Rikupekka Oksanen Agenda Sovelluksen nykytila 9.00-9.15 Katsaus ensi vuoteen: 9.20 Monen kohteen hakemus: 9.30 Galleriakävely: 9.40-10.30 Toiminnallisuuksien

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti

Tieteellinen kirjoittaminen 1. Tavoitteet. Laitoksen ohjeet (ARK) Kirjoittamisen osuus. Kirjoittamisen osuus. Tieteellinen teksti Tieteellinen kirjoittaminen 1 Tieteellisen tekstin prosessi ja rakenne Tieteellinen teksti Mistä tunnistat tieteellisen / akateemisen tekstin? Miksi kirjoittaminen on joskus vaikeaa? Miten sitä voi helpottaa?

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot