: DuPont Opteon YF AFTERMARKET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ": DuPont Opteon YF AFTERMARKET"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedotteen muoto vastaa Suomessa käytettyjä standardeja ja säädösvaatimuksia. Se ei välttämättä vastaa muiden maiden asettamia säädösvaatimuksia. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tyypit : : Automotive industry. Refrigerant (HFO-1234yf) Rekisteröintinumero : Synonyymit : 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni Tunnusnumero : CAS-Nro EY-Nro Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Käyttötavat, joita ei suositella Vain ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön. Lämmönsiirtonesteet Kylmä- ja jäähdytysaineet Valmisteiden formulointi : Avoimet haihdutussovellukset., Aineen suora kuluttajakäyttö., Kuluttajan suorittama siirrettävien ilmastointiyksiköiden täyttö Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys : Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Baanhoekweg 22 NL-3313 LA Dordrecht Alankomaat Puhelin : +31-(0) Sähköpostiosoite : 1.4. Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero : KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Syttyvät kaasut, Luokka 1 Paineen alaiset kaasut, Nesteytetty kaasu Erittäin helposti syttyvä H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu. H280: Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. R12: Erittäin helposti syttyvää Merkinnät 1/27

2 Liekki Kaasupullo Vaara H220 H280 Eräitä aineiden ja seosten koskevat erityisvaatimukset P210 P377 P381 P410 + P403 Erittäin helposti syttyvä kaasu. Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. Autoteollisuus.,Jäähdytysaine, Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti. Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto Muut vaarat Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb). Virheellinen käyttö tai tahallinen väärinkäyttö hengittämällä saattaa aiheuttaa kuoleman ilman varoittavia oireita sydämeen kodistuvista vaikutuksista johtuen. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat aiheutta atukehtumisen vähentämällä hapen saatavuutta. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltumia. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet Rekisteröintinumero Luokitus direktiivin 67/548/ETY mukaan Luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaan Pitoisuus 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni (CAS-Nro ) (EY-Nro ) F+;R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Liquef. Gas; H280 >= 99,5 % 3.2. Seokset ei määritettävissä Edellä mainitut tuotteet ovat REACHin mukaisia. Rekisteröintinumero(it)a ei ehkä ole esitetty, koska ainetta (aineita) ei tarvitse REACH-rekisteröidä, sitä/niitä ei ole vielä REACH-rekisteröity tai se/ne on rekisteröity jonkin muun sääntelyprosessin (biosidikäytöt, kasvinsuojeluaineet) mukaan jne. Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. 2/27

3 Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet : Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lääkäriin. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, annetaan elvytystä. : Ensiavun antajan on suojattava itsensä. : Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Hengitys : Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään lämpöisenä ja levossa. Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia. Otettava yhteys lääkäriin. Ihokosketus : Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Alue huuhdellaan haalealla vedellä. Ei saa käyttää kuumaa vettä. Jos iho on paleltunut, otettava yhteys lääkäriin. Roiskeet silmiin : Silmiä huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä silmäluomia auki pitäen vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin. Nieleminen : Ei pidetä mahdollisena altistumisreittinä 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet : Virheellinen käyttö tai tahallinen väärinkäyttö hengittämällä saattaa aiheuttaa kuoleman ilman varoittavia oireita sydämeen kodistuvista vaikutuksista johtuen., Muita mahdollisesti virheelliseen käyttöön tai väärinkäyttöön hengittämällä liittyviä oireita:, Anestesiavaikutukset, Sekavuustila, huimaus, sekavuus, koordinaatiovaikeudet, uneliaisuus tai tajuttomuus : Kosketus nesteen tai jäähdytyskaasun kanssa voi aiheuttaa syöpymiä ja paleltumia Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito : Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Potilas pidetään lämpöisenä ja levossa. Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia. Otettava yhteys lääkäriin. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet : Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat : Käytetään vesisumua, alkoholin kestävää vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia. 3/27

4 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa : Höyryt saattavat muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Paineen muodostumista. Tulipalo tai kova kuumuus saattaa aiheuttaa pakkauksien voimakkaan repeytymisen. : Vaaralliset palamistuotteet: : Vetyfluoridi : Fluoratut yhdisteet : Hiilioksidit : Altistuminen hajoamistuotteille saattaa on terveydelle vaarallista Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Lisätietoja : Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Käytettävä neopreenikäsineitä puhdistustöissä tulipalon jälkeen. : Säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. Anna palaa, kunnes virtaus voidaan pysäyttää. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet : Evakuoitava henkilökunta turvallisiin alueisiin, mikäli tarpeellista. Alue on tuuletettava, erityisesti alhaalla sijaitsevat tai suljetut paikat, joihin raskaita höyryjä saattaa kerääntyä. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat : Ei saa päästää ympäristöön. Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet : Haihtuu Viittaukset muihin kohtiin Katso kohdasta 13 hävittämisohjeet. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet : Vältettävä höyryjen tai sumun hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Katso lisätietoja kohdasta Liite - Altistumisskenaariolla. Palo-ja räjähdyssuojaus : Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät pitkin lattiaa. Höyryt saattavat muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Tuotetta pitäisi käyttää vain alueille, joista suojaamattomat valot ja tehokkaat sytytyslähteet on poistettu. Sähkölaitteiden tulee olla määräysten mukaisesti suojattuja. Estä varotoimenpitein sähköstaattisen varauksen muodostuminen. Pidä poissa kuumuudesta ja tehokkaista sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty kemikaalia 4/27

5 käytettäessä Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille Yhteisvarastointiohjeet : Kaasupullo : Pulloja ei saa vetää, liu'uttaa eikä vierittää. Pulloa ei koskaan saa yrittää nostaa sen kannesta. Käytettävä ohjausventtiiliä tai erotinta purkauslinjalla vaarallisen takaisinvirtauksen sylinteriin estämiseksi. Säilytettävä alle 52 C lämpötilassa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Suojaa sylinterit vaurioitumiselta. Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta. Suojattava likaantumiselta. : Mitään erityisesti mainittavia aineita ei ole Erityinen loppukäyttö Katso lisätietoja kohdasta Liite - Altistumisskenaariolla. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Tietoa ei sovellettavissa, jos alla oleva kohta on tyhjä. Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) 2,3,3,3- tetrafluoripropeeni : Käyttötyyppi: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Terveysvaikutus: Pitkäaikaiset - systeemiset vaikutukset Arvo: 273 mg/m3 Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) 2,3,3,3- tetrafluoripropeeni : Arvo: 0,1 mg/l : Makea vesi 8.2. Altistumisen ehkäiseminen : Arvo: 1 mg/l : Vesi : Ajoittainen käyttö/vapautuminen Tekniset toimenpiteet Silmiensuojaus : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. : Käytettävä suojalaseja tai täyssuojaavia kemikaaliroiskeilta suojaavia suojalaseja. EN 166 mukainen silmiensuojain. tai ANSI Z87.1 Lisäksi on käytettävä kasvosuojainta, kun tämän tuotteen roiskeiden, sumuttamisen tai ilman kautta tapahtuvan kosketuksen aiheuttama kasvokosketus on mahdollinen. 5/27

6 Käsiensuojaus : Sopivan käsineen valinta ei riipu ainoastaan sen materiaalista vaan myös muista laatutekijöistä ja se vaihtelee valmistajasta riippuen. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. : Materiaali: Nahkakäsineet Sopivuudesta tietylle työpaikalle tulisi keskustella suojakäsinevalmistajien kanssa. : Materiaali: Matalia lämpötiloja kestävät käsineet : EN 374:n mukaiset suojakäsineet. tai US OSHA -ohjeet Ihonsuojaus / Kehon suojaus Suojautumisohjeita Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Hengityksensuojaus : Käytettävä sopivaa suojavarustusta. Käytettävä sopivaa: Palonkestävä antistaattinen suojapuku. Suojavarusteiden tyyppi on valittava kunkin työpaikan ainepitoisuuden ja -määrän mukaan. : Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Itsenäisen hengityslaitteen (SCBA) käyttö on välttämätöntä suurempien määrien vapautuessa. Suojavarusteiden tyyppi on valittava kunkin työpaikan ainepitoisuuden ja -määrän mukaan. : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. : Käytettävä paineilmalaitetta säiliöiden pelastus- ja huoltotöissä. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat aiheutta atukehtumisen vähentämällä hapen saatavuutta. EN 137:n mukainen hengityksensuojaus. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Muoto Väri Haju Kiehumispiste Itsesyttymislämpötila Räjähtävyys Räjähdysraja, alempi/ alempi syttymisraja Räjähdysraja, ylempi/ ylempi syttymisraja : Nesteytetty kaasu : väritön : heikko, eetterinkaltainen : -29 C ssä hpa : 405 C ssä hpa, : Direktiivin 67/548/ETY, V, A.15., staattinen testi : Ei räjähtävä : Tyyppi: alempi syttymisraja, 6,2 vol%, : ASTM E681 : Tyyppi: ylempi syttymisraja, 12,3 vol%, : ASTM E681 6/27

7 Höyrynpaine : hpa ssä 20 C Tiheys : 0,0048 g/cm3 ssä 20 C (1 013 hpa), Höyryntiheys Vesiliukoisuus : 0,1982 g/l ssä 24 C Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi : POW: 2 ssä: 25 C, : Korkean Erotuskyvyn Nestekromatografi Minimisyttymisenergia : 5-10 J ssä hpa ja ssä 20 C : ASTM E582, muokattu versio 9.2. Muut tiedot Fysikaaliskemialliset/muut tiedot : Peruspalamisnopeus: 1,5 cm/s (menetelmä: AIST, Japani). KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus : Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu Kemiallinen stabiilisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus : Tuote on kemiallisesti pysyvä. : Höyryt saattavat muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa Vältettävät olosuhteet : Säilytettävä erillään: Kuumuus, liekit ja kipinät. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen. Kaasupullo : Säilytettävä alle 52 C lämpötilassa. Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet : Vahvat emäkset Maa-alkalimetallit hienojakoiset metallijauheet kuten Alumiini Magnesium Sinkki tai voimakkaat hapettimet : Vaarallisia lämpöhajoamistuotteita voivat olla: Vetyfluoridi Fluoratut yhdisteet Hiilioksidit KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys suun kautta 7/27

8 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni ei määritettävissä Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni LC50 / 4 h rotta :> ppm Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus (LOAEC) / koira :> ppm Välitön myrkyllisyys ihon kautta 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni ei määritettävissä Ihon ärsytys 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni Ei testattu eläinkokein Luokitus: Ei luokiteltu ärsyttäväksi Tulos: Ei ärsytä ihoa Ei odoteta aiheuttavan ihoärsytystä aineen ominaisuuksia koskevan asiantuntijalausunnon perusteella. Silmien ärsytys 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni Ei testattu eläinkokein Luokitus: Ei luokiteltu ärsyttäväksi Tulos: Ei aiheuta silmien ärsytystä Ei odoteta aiheuttavan silmien ärsytystä aineen ominaisuuksia koskevan asiantuntijalausunnon perusteella. Herkistyminen 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni Ei testattu eläinkokein Luokitus: Ei aiheuta ihon herkistymistä. Ei odoteta aiheuttavan herkistymistä aineen ominaisuuksia koskevan asiantuntijalausunnon perusteella. Ihmisen hengityselinten herkistymistä koskevia raportteja ei ole. Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni Hengitys rotta NOAEL: 233 mg/l Hengitys kani NOAEL: 2,33 mg/l Mutageenisuusarvio 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni 8/27

9 Eläinkokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia. Kokeet osoittivat mutageenisia vaikutuksia bakteerisoluviljelmässä. Syöpää aiheuttavuuden arviointi 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni Ei luokiteltu ihmiselle syöpää aiheuttavaksi. Lisääntymismyrkyllisyysarvio 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni Ei myrkyllistä vaikutusta lisääntymiskykyyn Lisätietoja Sydänherkistymisen raja-arvo : > mg/m3 Nesteytetty kaasu Vältettävä ihokosketusta vuotavan nesteen kanssa (paleltumavaara). KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Myrkyllisyys kalalle 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni LC50 / 96 h / Cyprinus carpio (karppi): > 197 mg/l Myrkyllisyys vesikasveille 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni NOEC / 72 h / Levä: > 100 mg/l Myrkyllisyys selkärangattomille vesieliöille 2,3,3,3-tetrafluoripropeeni EC50 / 48 h / Daphnia magna (vesikirppu): > 100 mg/l Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus aerobinen / 28 d Biologinen hajoaminen: < 5 % : OECD:n testiohje 301F Biologiseen hajoamiseen liittyvien testitulosten perusteella tuote ei ole helposti hajoava Biokertyvyys Biokertyminen 9/27

10 Biokertymistä ei ole odotettavissa (log Pow <= 4) Liikkuvuus maaperässä tietoja ei ole käytettävissä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT- ja vpvb-aineiden arviointi Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Otsonikatopotentiaali 0 Globaalinen lämpenemispotentiaali (GWP) 4 KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Likaantunut pakkaus : Voidaan käyttää uudelleenkunnostamisen jälkeen. Jos saattaminen alkuperäiseen muotoon ei ole mahdollista, hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Katso lisätietoja kohdasta Liite - Altistumisskenaariolla. : Tyhjät painesäiliöt palautettava toimittajalle. KOHTA 14: Kuljetustiedot Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti. ADR YK-numero: Kuljetuksessa käytettävä virallinen Liquefied gas, flammable, n.o.s. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene) nimi: Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: ei määritettävissä Ympäristövaarat: Katso lisätietoja kohdasta Erityiset varotoimet käyttäjälle: Tunneli-rajoitus-koodi: (B/D) IATA_C YK-numero: Kuljetuksessa käytettävä virallinen Liquefied gas, flammable, n.o.s. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene) nimi: Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: ei määritettävissä Ympäristövaarat : Katso lisätietoja kohdasta Erityiset varotoimet käyttäjälle: 10/27

11 ICAO / IATA vain rahtilentokone IMDG YK-numero: Kuljetuksessa käytettävä virallinen Liquefied gas, flammable, n.o.s. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene) nimi: Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: ei määritettävissä Ympäristövaarat : Katso lisätietoja kohdasta Erityiset varotoimet käyttäjälle: tietoja ei ole käytettävissä Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti ei määritettävissä KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Muut ohjeet : Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi - ATEX 137. Komission tiedonanto ohjeellinen toimintaopas vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/92/EY täytäntöönpanemiseksi - KOM/2003/0515 lopull. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä - ATEX 95. Huomioitava direktiivi 96/82/EY vaarallisia aineita käsittävien suuronnettomuuksien hallitsemisesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista Kemikaaliturvallisuusarviointi Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi. KOHTA 16: Muut tiedot Kohdassa 3 mainittujen R-lausekkeiden teksti R12 Erittäin helposti syttyvää. Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden koko tekstit. H220 H280 Erittäin helposti syttyvä kaasu. Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. 11/27

12 Lisätietoja Lue DuPontin turvallisuustiedote ennen käyttöä., Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä DuPontin paikallistoimistoon tai DuPontin nimeämiin jälleenmyyjiin., DuPontin rekisteröity tavaramerkki Merkittävä muutos edelliseen versioon verrattuna merkitään kaksoisviivalla. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Yllä oleva tieto koskee ainoastaan tässä mainittua ainetta (tässä mainittuja aineita), eikä ehkä sovellu aineeseen (aineisiin), joita käytetään minkä tahansa muun aineentai missä tahansa prosessissa tai jos ainetta on muunnettu tai käsitelty, ellei tekstissä ole siitä erikseen mainittu. 12/27

13 Liite - Altistumisskenaariolla Altistumisskenaario antaa erityistä tietoa siitä, miten vaarallisia aineita (sellaisenaan tai seoksena) käsitellään ja valvotaan. Se ottaa huomioon erityiset käyttöolosuhteet varmistaakseen, että käyttö on turvallinen ihmisille ja ympäristölle. Tunnistettuja riskinhallintatoimenpiteitä on noudatettava, ellei jatkokäyttäjä pysty takaamaan varmaa käyttöä poikkeavalla tavalla ES1 - Teollisuuskäyttö, Lämmönsiirtonesteet Kylmä- ja jäähdytysaineet ES2 - Ammatillinen käyttö, Lämmönsiirtonesteet Kylmä- ja jäähdytysaineet ES3 - Teollisuuskäyttö, Valmisteiden formulointi Altistumisskenaariolla 1: 1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Teollisuuskäyttö, Lämmönsiirtonesteet Kylmä- ja jäähdytysaineet Pää-käyttäjäryhmät Toimiala Tuoteluokka Lisätietoja CS1 CS2 CS3 : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa : SU 10: Valmisteiden sekoittaminen ja/ tai uudelleenpakkaaminen (metalliseoksia lukuun ottamatta) : SU17: Yleinen valmistus: esimerkiksi koneet, laitteet, ajoneuvot ja muut kuljetusväli-neet : PC16: Lämmönsiirtonesteet : AC1: Ajoneuvot : AC2: Koneet ja laitteet, mekaaniset talouskoneet, sähköiset/ elektroniset tuotteet : Aineiden teollinen käyttö suljetuissa järjestelmissä (ERC7) : Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) (PROC9) : Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa (PROC8b) 2. Altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 2.1 Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: CS1 - Aineiden teollinen käyttö suljetuissa järjestelmissä (ERC7) ECETOC TRA v3.0 Ympäristö. Tuotteen ominaisuudet Vähäinen maapallon lämpenemisen potentiaali. Nesteytetty kaasu Ei ole biologisesti hajoavaa. 13/27

14 Kattaa aineen pitoisuuden tuotteessa: enintään 100 % (jollei ole toisin mainittu). Käytetty määrä Vuosittainen käyttömäärä (tonnia/vuosi) Määrä vuorokaudessa : 9000 tonni(a)/vuosi - EU : kg/vuorokausi - EU Käytön tiheys ja kesto Jatkuva käyttö/vapautuminen Jatkuva käyttö/vapautuminen : 8 tuntia/vuorokausi, Jatkuva käyttö : 200 vuorokautta/vuosi, Ajoittainen päästö. Muut annetut ympäristöaltistukseen vaikuttavat käyttöolosuhteet : Tavallisissa käyttöolosuhteissa tapahtuu altistumista pääasiassa, kun työntekijät muodostavat ja poistavat kytkentöjä. Vapautumisosuus prosessista ilmaan (alkuperäinen päästö ennen riskinhallintatoimia) : 0,01 : Pahimman tapauksen oletus Vapautumisosuus prosessista jäteveteen (alkuperäinen päästö ennen riskinhallintatoimia) : 0,0001 : Pahimman tapauksen oletus Tekniset ja organisationaaliset olosuhteet ja toimenpiteet Ilma Vesi Maaperä : Varmista, että sylintereiden venttiilit ovat tiiviisti suljettuja eivätkä vuoda. : Prosessi, joka on suunniteltu pitämään päästöt jäteveteen mahdollisimman pieninä. : Peosessi, joka on suunniteltu pitämään päästöt maaperään mahdollisimman pieninä. : Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Siirrä suljettuja linjoja pitkin. Tyhjennä siirtolinjat ennen irrotusta. 14/27

15 : Tekniset toimenpiteet/varotoimenpiteet Syttyvyys (kaasut) : Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi - ATEX 137. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä - ATEX 95. Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta. : Laitteiden ja koneiden säännöllinen tarkistus ja huolto. Kunnallista jätevedenkäsittelylaitosta koskevat olosuhteet ja toimenpiteet Jätevedenkäsittelylaitoksen tyyppi Oletettu paikan päällä olevan jätevedenpuhdistamon virtaus : Paikan päällä sijaitseva jätteenkäsittelylaitos : m3/d : Purkupintavesivirtaus on m3/vrk. Ehdot ja mittaukset, jotka liittyvät ulkoiseen jätteenkäsittelyyn : Jätettä ei muodostu, koska aine on kaasua. Talteenottomenetelmät : (Tehokkuus: 99 %) 2.2 Työntekijän altistumisen ehkäiseminen: CS2 - Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) (PROC9) Työpaikkamittaukset Vain vertailun vuoksi esitettäköön, että ECETOC TRA versiota 3.0 käytettiin myös arvioimaan työntekijöiden altistumista hengittämällä. Tuotteen ominaisuudet Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä : Nesteytetty kaasu : Kattaa aineen pitoisuuden tuotteessa: enintään 100 % (jollei ole toisin mainittu). : Oletus, että toiminnot suoritetaan huoneenlämmössä. Käytetty määrä - Käytön tiheys ja kesto Määrä työvuoroa kohti Käytön toistuvuus Altistuksen kesto Käytön toistuvuus : 120 kg : 200 vuorokautta/vuosi : 20 min : Ajoittainen päästö. 15/27

16 Käytön toistuvuus : Tavallisessa käytössä altistumista tapahtuu vain täyttöprosessin lopussa (kytkennän poisto), arviolta 0,083 minuuttia (5 s) kytkennän poistoprosessia kohti*1 prosessia/täyttö*30 täyttöä/tunti*8h/työvuoro. Muut työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet Hengitystilavuus Ulkona / Sisällä Huoneen vähimmäiskoko : 10 m3 : Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävän altistumisen (jollei ole toisin mainittu). : Käyttö sisällä : 50 m3 Ilmanvaihtonopeus tunnissa : 3 : Tavallisissa käyttöolosuhteissa tapahtuu altistumista pääasiassa, kun työntekijät muodostavat ja poistavat kytkentöjä. Tekniset ja organisationaaliset olosuhteet ja toimenpiteet Varmista, että sylintereiden venttiilit ovat tiiviisti suljettuja eivätkä vuoda. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Siirrä suljettuja linjoja pitkin. Tyhjennä siirtolinjat ennen irrotusta. Tekniset toimenpiteet/varotoimenpiteet Syttyvyys (kaasut) : Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi - ATEX 137. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä - ATEX 95. Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta. ISO 13043: Maantieajoneuvot - Ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä käytetyt kylmäainejärjestelmät - Turvallisuusvaatimukset SAE J639 - Safety Standards for Motor Vehicle Refrigerant Vapor Compressions Systems SAE J R-1234yf [HFO-1234yf] and R-744 Technician Training for Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C Systems Laitteiden ja koneiden säännöllinen tarkistus ja huolto. Huolehdi siitä, että työntekijät on koulutettu pitämään altistumiset mahdollisimman vähissä. Henkilökohtaista suojavarustusta, hygieniaa ja terveyden arviointia koskevat olosuhteet ja toimenpiteet Käytettävä EN 166:n mukaista, nesteroiskeilta suojaamisen tarkoitettua silmiensuojainta tai ANSI Z87.1 EN 374:n mukaiset suojakäsineet. tai US OSHA -ohjeet 2.3 Työntekijän altistumisen ehkäiseminen: CS3 - Aineen tai valmisteen siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa (PROC8b) Työpaikkamittaukset Vain vertailun vuoksi esitettäköön, että ECETOC TRA versiota 3.0 käytettiin myös arvioimaan työntekijöiden altistumista hengittämällä. Tuotteen ominaisuudet 16/27

17 Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä : Nesteytetty kaasu : Kattaa aineen pitoisuuden tuotteessa: enintään 100 % (jollei ole toisin mainittu). : Oletus, että toiminnot suoritetaan huoneenlämmössä. Käytetty määrä - Käytön tiheys ja kesto Määrä käyttökertaa kohti Käytön toistuvuus Altistuksen kesto Käytön toistuvuus : Ei olennaista : 200 vuorokautta/vuosi : < 15 min : Ajoittainen päästö. Muut työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet Hengitystilavuus Ulkona / Sisällä : 10 m3 : Kattaa päivittäin enintään 8 tuntia kestävän altistumisen (jollei ole toisin mainittu). : Käyttö ulkona : Tavallisissa käyttöolosuhteissa tapahtuu altistumista pääasiassa, kun työntekijät muodostavat ja poistavat kytkentöjä. Tekniset ja organisationaaliset olosuhteet ja toimenpiteet Varmista, että sylintereiden venttiilit ovat tiiviisti suljettuja eivätkä vuoda. Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Siirrä suljettuja linjoja pitkin. Tyhjennä siirtolinjat ennen irrotusta. Tekniset toimenpiteet/varotoimenpiteet Syttyvyys (kaasut) : Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi - ATEX 137. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä - ATEX 95. Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta. ISO 13043: Maantieajoneuvot - Ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä käytetyt kylmäainejärjestelmät - Turvallisuusvaatimukset SAE J639 - Safety Standards for Motor Vehicle Refrigerant Vapor Compressions Systems SAE J R-1234yf [HFO-1234yf] and R-744 Technician Training for Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C Systems Laitteiden ja koneiden säännöllinen tarkistus ja huolto. Huolehdi siitä, että työntekijät on koulutettu pitämään altistumiset mahdollisimman vähissä. Henkilökohtaista suojavarustusta, hygieniaa ja terveyden arviointia koskevat olosuhteet ja toimenpiteet Käytettävä EN 166:n mukaista, nesteroiskeilta suojaamisen tarkoitettua silmiensuojainta tai ANSI Z87.1 EN 374:n mukaiset suojakäsineet. tai US OSHA -ohjeet 17/27

18 3. Altistuksen arviointi ja viittaus sen lähteeseen Ympäristö CS1 - Aineiden teollinen käyttö suljetuissa järjestelmissä (ERC7) : Makea vesi Riskinluonnehdinta : < 0,1 : Merivesi Riskinluonnehdinta : < 0,1 : Makean veden sedimentti Riskinluonnehdinta : < 0,09 : Merisedimentti Riskinluonnehdinta : < 0,09 : Peltomaa (30 vrk) Riskinluonnehdinta : < 0,2 : Laidunmaa Riskinluonnehdinta : < 0,08 Työntekijät CS2 - Aineen tai valmisteen siirto pieniin asti-oihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) (PROC9) Arvotyyppi : Työntekijä sisäänhengitys pitkäaikainen, systeeminen Riskinluonnehdinta : 0,1 : Työpaikkamittaukset : Tässä alustavassa skenaariossa esitetyt tiedot ovat merkityksellisiä kaikille altistumisskenaarion tässä kappaleessa mainituille alustaville skenaarioille. 4. Ohjeita jatkokäyttäjälle sen arvioimiseksi, työskenteleekö hän altistumisskenaarion asettamissa rajoissa CS1 - Aineiden teollinen käyttö suljetuissa järjestelmissä (ERC7) Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä: Tässä alustavassa skenaariossa esitetyt tiedot ovat merkityksellisiä kaikille altistumisskenaarion tässä kappaleessa mainituille alustaville skenaarioille. 18/27

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119489289-18-0002, 01-2119489289-18-XXXX : teollisuusbensiini (maaöljy),

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Propeeni (jäähdytetty)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Propeeni (jäähdytetty) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 tunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : Chemical Grade Propylene (refrigerated), Polymer Grade Propylene (refrigerated) :

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 27-02-2015. Edellinen päiväys 27-02-2015. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Versio 3.5 Muutettu viimeksi 2014-05-29. : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena

Versio 3.5 Muutettu viimeksi 2014-05-29. : Valmistus Valmista ja käytä välituotteena AlphaPlus 1-Butene KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Butene EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen nimi CAS-No. EC-No.

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 3.4 Muutettu viimeksi 2014-07-22

Versio 3.4 Muutettu viimeksi 2014-07-22 AlphaPlus C20-24 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus C20-24 EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen nimi Alpha Olefin Fraction,

Lisätiedot

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36)

AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : AlphaPlus 1-Octadecene (C18H36) EY-Nro.Rekisteröintinumero Kemiallinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015 Viite MA10000977/U Rev. nro 1.1 StoSilent Board Tarkastettu: 06.03.2015 200_210_300_305_310_315 Painopäivämäärä 20.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot