Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6"

Transkriptio

1 Käyttöopas Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6 Finnish Translation of the Original Instructions A041F738 (versio 1)

2

3 Sisällysluettelo 1. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Vaara-, varoitus- ja huomautusilmoitukset tässä oppaassa Yleistietoja Yleiset turvallisuusvarotoimet Generaattorin turvallisuuskoodi Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan Generaattorin käyttösijainti Sähköisku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan Verkkovirtasyöttö ja eristys Polttoaine ja sen höyryt ovat herkästi syttyviä Vuodot Nestevuotojen hallinta Älä käytä generaattoria paikoissa, joissa voi olla syttyvïä höyryjä tai räjähdysvaara Pakokaasut ovat tappavia Pakokaasuja koskevat varotoimet Maadoitustangon kytkentä JOHDANTO Tietoja tästä oppaasta Lyhenneluettelo Lisäaineisto Jälkimarkkinoinnin palvelut Huolto Takuu Yhteys huoltopalveluihin YLEISKATSAUS LAITTEESEEN Generaattorin tyyppikilpi Arvokilpi Generaattorin osat Generaattorin toiminta-arvot Moottori Moottorin tiedot Polttoaineen vaihtojärjestelmä Anturit Lämmityslaitteet Lämmityksen teholähde ja eristys Verkkovirralla toimiva akkulaturi Verkkovirralla toimiva akkulaturi Jakodiodi Jännitteen valintakytkin Järjestelmän lisälaitteet ja -varusteet A041F738 (versio 1) i

4 Sisällysluettelo Ilmanpuhdistin normaalikäyttöön Tehoilmanpuhdistin Suojakatkaisin OHJAUSJÄRJESTELMÄ - POWERCOMMAND Ohjausjärjestelmän kuvaus Ohjausjärjestelmän paneeli Toimintatilat Päällä- ja valmiustilat Käyttöpaneeli Merkkivalot Merkkivalojen testaus -painike Nollaus-painike Käyttöpaneelin näyttö ja painikkeet Valintapainikkeet Oletusasetukset Vikailmoitukset Vian kuittaus Käyttöpaneeli Alkuvalikko Käyttöpaneeli - Generaattoriyksikön data -valikko Generaattoriyksikön data Käyttöpaneeli - moottorin datavalikko Moottorin tiedot Käyttöpaneeli - Generaattoriyksikön datavalikko Laturin datavalikko Käyttöpaneeli - Nykyisen vian datavalikko Nykyisen vian tiedot Käyttöpaneeli - Vikahistorian datavalikot Vikahistoria Käyttöpaneeli - Generaattoriyksikön asetustietojen valikko Toimintatilojen valinta Käyttötilan muutosoikeudet Käsikäyttötilan valinta Automaattitilan valinta Pois-tilan valinta KÄYTTÖ - POWERCOMMAND Turvallisuus Johdanto Huolto Käyttösuositukset Sisäänajo Kuormittamaton toiminta Valmiuskäyttö Alhaiset käyttölämpötilat Korkeat käyttölämpötilat Käyttöolosuhteet huipputehon, valmiustilan ja jatkuvan tehon arvoille ii A041F738 (versio 1)

5 Sisällysluettelo Tehonalennuskertoimet Generaattorin käyttö Toimintajakso Käynnistys Tarkistukset ennen käynnistystä Käyttäjän tekemät käynnistystä edeltävät tarkistukset Käynnistys käyttöpaneelista (Käsikäyttö) Etäkäynnistys (Automaattitila) Kylmäkäynnistys kuormitettuna Sammutus Sammutus käyttöpaneelista (Käsikäyttötila) Pysäytys käyttöpaneelista (Automaattitila) Etäpysäytys (Automaattitila) Hätäpysäytys (koodi 1433 tai 1434) Taajuuden muuttaminen KUNNOSSAPITO Generaattorin lukitseminen pois käytöstä Laitteiston lukitseminen turvallista työskentelyä varten Määräaikaishuollot Määräaikaishuoltojen aikataulu Päivittäiset tai polttoaineentäytön yhteydessä tehtävät huoltotoimet Yleistietoja Moottorin toimintaraportti Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysnesteen taso - tarkistus Jäähdyttimen puhallin - tarkastus Käyttöhihnan tarkistus Jäähdytin - tarkistus Moottorin öljytason tarkistus Polttoainejärjestelmä Polttoaineen taso Polttoaineen vedenerottimen tyhjennys Polttoainejärjestelmä Polttoaineensuodattimen huolto Polttoaineensuodattimet - suodatinpanoksen vaihtaminen Nestevuotojen hallinta Polttoaineletkut ja -putket - Tarkistus Imuilmajärjestelmä Ilmanpuhdistimen huolto-osoitin Ilmanpuhdistin normaalikäyttöön Tehoilmanpuhdistin Pakojärjestelmä Generaattorilaitteen antoteho - vaihtojännitejärjestelmä Tasavirtajärjestelmä Lyijyakut A041F738 (versio 1) iii

6 Sisällysluettelo Varastointi Turvallisuuteen liittyvät varotoimet Akun käyttöönotto Akun kunnossapito Akkuneste - tiheys ja lämpötilat Akun vaihto Akkunestetaso ja latausvirrat Akun vianetsintä VIANMÄÄRITYS Ohjausjärjestelmä Turvallisuusnäkökohtia Vianetsintä Tilojen merkkivalot - PowerCommand Ei Auto Etäkäynnistys Vaara Sammutustila Generaattori käynnissä Vika-/tilakoodit - PowerCommand Vika-/tilakoodit Vikailmoitukset Vikojen kuittaus Luokan A vikakoodit Luokan B vikakoodit Luokan C vikakoodit Luokan D vikakoodit Luokan E vikakoodit Vikakoodit - PowerCommand Asiakkaan vikailmoitukset - PowerCommand Suojakatkaisin AKKULATURI Verkkovirralla toimiva akkulaturi laiteasennus Määritykset - 5 A ja 10 A Verkkovirralla toimiva akkulaturi seinämalli (lisävaruste) Täydennyslataus Määritykset - 5 A ja 10 A Verkkovirralla toimiva akkulaturi laiteasennus Määritykset - 5 A Määritykset - 7 A Akkulaturi volttia Määritykset - 5 A ja 10 A Määritykset - 5 A ja 10 A Määritykset - 5 A ja 10 A Akkuvirtapiirit iv A041F738 (versio 1)

7 Sisällysluettelo 9. TUOTANTOYKSIKÖT Yhteys huoltopalveluihin Maahantuojan toimipistehaku A041F738 (versio 1) v

8 Sisällysluettelo Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä. vi A041F738 (versio 1)

9 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita TALLENNA NÄMÄ OHJEET - Tämä käsikirja sisältää tärkeitä ohjeita, joita tulee noudattaa generaattoria ja sen akkuja asennettaessa ja huollettaessa. Turvallinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain sillä edellytyksellä, että laitetta käytetään ja huolletaan oikein. Monet onnettomuudet johtuvat perussääntöjen ja varotoimien laiminlyönnistä. 1.1 Vaara-, varoitus- ja huomautusilmoitukset tässä oppaassa Seuraavat tässä oppaassa esitetyt turvallisuusmerkinnät ilmaisevat mahdollisesti vaarallisia tilanteita käyttäjälle, huoltoasentajille tai laitteille. VAARA: Varoittaa vaarasta, josta aiheutuu vakava vamma tai kuolema. VAROITUS: Varoittaa vaarasta, josta voi aiheutua vakava vamma tai kuolema. VAROITUS: Varoittaa vaarasta tai epäturvallisesta käytännöstä, josta voi aiheutua tuote- tai omaisuusvahinko. HUOMAUTUS: Lyhyt teksti, jossa annetaan nykyistä tekstiä tukevaa tietoa. 1.2 Yleistietoja Tämä opas on osa Cummins Power Generation Limited -yhtiön tiettyjen generaattoreiden mukana toimittamaa dokumentaatiota. Jos tämä käsikirja on toimitettu erikseen, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. HUOMAUTUS: Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää kaikki generaattoria, sen käyttöä ja päivittäistä huoltoa koskevat varoitukset ja huomautukset, jotka sisältyvät sen mukana toimitettuun dokumentaatioon Yleiset turvallisuusvarotoimet VAROITUS: Paineistetut jäähdytysnesteet voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Älä avaa jäähdyttimen tai lämmönvaihtimen painekannen moottorin käydessä. Anna moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen painekannen irrottamista. Käännä kantta hitaasti. Avaa se kokonaan vasta kun paine on tasaantunut. VAROITUS: Käytetyn moottoriöljyn on havaittu aiheuttavan syöpää ja lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä. Kun tarkastat tai vaihdat moottoriöljyä, vältä öljyn nielemistä, kaasujen hengittämistä ja käytetyn öljyn koskettamista. HUOMAUTUS: Pidä ABC-luokan palosammuttimia lähettyvillä. Luokan A tulipaloissa palaa tavallisia syttyviä aineita, kuten puuta ja kangasta. Luokan B tulipaloissa on syttyviä, nestemäisiä polttoaineita ja kaasuuntuvia polttoaineita. Luokan C tulipaloissa on sähkölaitteita, jotka on kytketty sähköverkkoon. (Katso lisätietoja kyseisen alueen NFPA nro 10 -asiakirjasta.) VAROITUS: Varmista, että moottorin päälle tai sen läheisyyteen ei jätetä rättejä. A041F738 (versio 1) 1

10 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUS: Varmista, että generaattorilaitteisto asennetaan siten, että syttyvät materiaalit eivät pääse kerääntymään laitteiston alle. VAROITUS: Pidä generaattorin pinnat puhtaina rasvasta ja öljystä. Kertynyt rasva tai öljy saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen, vaurioitumisen ja tulipalovaaran. VAROITUS: Pidä generaattori ja sen asennusympäristö puhtaana ja esteettömänä. Poista roskat generaattorista ja pidä asennuspaikan lattia puhtaana ja kuivana. VAROITUS: Älä huolla tai korjaa tätä laitteistoa henkisesti tai fyysisesti väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai sellaisten lääkkeiden käyttämisen jälkeen, joiden takia laitteiston käyttö muuttuu vaaralliseksi. VAROITUS: Pakokaasun sisältämien aineosien on havaittu aiheuttavan syöpää tai lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä. Vältä pakokaasujen hengittämistä, nielemistä ja koskettamista. VAROITUS: Älä säilytä tulenarkoja nesteitä kuten poltto- tai puhdistusaineita, öljyä tms. generaattorin läheisyydessä. Tuloksena voi olla tulipalo tai räjähdys. VAROITUS: Käynnissä olevan generaattorin läheisyydessä tulee käyttää kuulonsuojaimia. VAROITUS: Vältä koskemasta kuumiin metalliosiin, koska seurauksena voi olla vakavia palovammoja. Kuumia metalliosia ovat esimerkiksi jäähdytin, turboahdin ja pakojärjestelmä. VAROITUS: Käytä henkilösuojaimia, kun huollat tai asennat generaattoria. Esimerkkejä henkilösuojaimista: turvalasit, suojakäsineet, kypärät, suojakengät ja suojavaatteet. VAROITUS: Älä käytä haihtuvia käynnistysnesteitä. Ne ovat erittäin räjähdysherkkiä. VAROITUS: Älä astu generaattorin päälle, kun tulet generaattoritilaan tai poistut siitä. Osat voivat taipua tai hajota. Tuloksena voi olla oikosulku tai polttoaine-, jäähdytysnestetai pakokaasuvuoto. VAROITUS: Tahattoman tai etäohjauksella tapahtuvan käynnistyksen estäminen työskenteltäessä generaattorin luona irrota akun miinuskaapeli (-) eristetyllä kiintoavaimella. VAROITUS: Moottorin jäähdytysnesteenä käytettävä etyleeniglykoli on myrkyllistä ihmisille ja eläimille. Puhdista roiskeet ja hävitä käytetty moottorin jäähdytysneste paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti. VAROITUS: Liikkuvat osat saattavat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Kuumat pakoputkiston osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Varmista ennen generaattorin käynnistämistä, että kaikki suojukset ovat paikallaan. 1.3 Generaattorin turvallisuuskoodi Perehdy käyttöohjeisiin ja laitteistoon ennen generaattorin käyttöä. Turvallinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain, kun laitetta käytetään ja huolletaan oikein. Monet onnettomuudet johtuvat perussääntöjen ja varotoimien laiminlyönnistä. VAROITUS: Virheellinen käyttö ja huolto voivat johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan sekä omaisuuden menetykseen tulipalon, sähköiskun, mekaanisen vian tai pakokaasuihin tukehtumisen vuoksi. Lue kaikki tämän oppaan ja generaattorin mukana toimitettujen ohjeiden turvallisuustiedot ja varoitukset. Noudata ohjeita ja varoituksia. 2 A041F738 (versio 1)

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUS: Generaattorin nostaminen ja paikoilleen sijoitus tulee jättää koulutettujen ja kokeneiden ammattilaisten tehtäväksi, ja edellyttää asianmukaisen nostolaitteen, sakkelien ja levitintankojen käyttöä ja asianmukasten paikallisten ohjeiden ja säädösten noudattamista. Virheellinen nosto saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai laitteistovahinkoja. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan. Pidä kädet, vaatteet ja korut etäällä liikkuvista osista. Ennen generaattorin huoltoa, irrota akkulaturi verkkovirrasta ja irrota akkukaapelit, miinuskaapeli ( ) ensimmäiseksi. Näin estät vahinkokäynnistymisen. Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tukevasti kiinni. Kiristä kannattimet ja kiinnittimet tarvittaessa ja pidä kaikki tuulettimien, vetohihnojen yms. suojat paikoillaan. Älä käytä liikkuvien osien läheisyydessä tai sähkölaitteiden kanssa työskennellessäsi väljiä vaatteita tai koruja. Väljät vaatteet ja korut saattavat tarttua liikkuviin osiin. Jos säätöjen tekeminen laitteen käydessä on välttämätöntä, ole erityisen huolellinen pakosarjan tai muiden kuumien tai liikkuvien osien läheisyydessä työskennellessäsi Generaattorin käyttösijainti Generaattori tulee asentaa vaakatasoon riittävän tilavaan paikkaan, eikä sen läheisyydessä saa olla syttyviä materiaaleja. VAROITUS: Kuomulla varustetun generaattorin kuomun tulee olla lukittuna sitä siirrettäessä. Kuomun on oltava lukittuna kuljetuksen ja asennuksen ajan. 1.4 Sähköisku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan VAROITUS: Töihin, joissa on suojaamattomia jännitteellisiä 50 voltin vaihtovirtapiirejä tai 75 voltin tasavirtapiirejä, liittyy merkittävä sähköiskun ja sähköisen valokaaren vaara. Tällaiset hiljaiset vaarat voivat aiheuttaa vakavan vammautumisen tai kuoleman. Lisätietoja eri vaaroista ja turvallisuusvaatimuksista on standardissa NFPA 70E ja vastaavissa turvallisuusstandardeissa. Noudata seuraavia ohjeita, kun teet jännitteettömään sähköjärjestelmään liittyviä töitä: Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Älä käytä koruja. Poista johtavat esineet taskuista, koska ne voivat pudota laitteistoon niin, että seurauksena on sähköisku tai palaminen. Noudata henkilönsuojainten osalta standardia NFPA 70E. Katkaise sähköjärjestelmistä virta sekä lukitse ja merkitse ne ennen kuin aloitat niihin liittyvän työn. Lukitus- ja merkintämenettelyn tarkoituksena on estää loukkaantumiset, jotka johtuvat laitteiden odottamattomasta käynnistymisestä tai varastoituneen energian vapautumisesta. Lisätietoja on lukitusta ja merkintää koskevassa kohdassa. Katkaise virta kaikista piireistä ja laitteista sekä lukitse ja merkitse ne ennen kuin poistat suojakannnet tai aloitat sähkölaitteiden mittaukset. Noudata kaikkia soveltuvia paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. A041F738 (versio 1) 3

12 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Noudata seuraavia ohjeita, kun teet jännitteelliseen sähköjärjestelmään liittyviä töitä: HUOMAUTUS: Cummins Inc:n periaatteena on se, että kaikki sähkötyöt tehdään jänniteettömässä tilassa. Työntekijät ja alihankkijat saavat kuitenkin tehdä jännitteellisiin sähkölaitteisiin liittyviä töitä, jos heillä on siihen tarvittava pätevyys ja lupa ja jos kyseessä on vianmääritys. Tallaiset työt ovat mahdollisia myös silloin, kun laitteiston jännitteenpoisto aiheuttaisi suuremman vaaran tai tekisi tehtävän mahdottomaksi muiden vaihtoehtojen kokeilun jälkeen. HUOMAUTUS: Suojaamattomassa jännitteellisessä tilassa tehtäviä sähkötöitä saa tehdä vain asianmukaisten menettelyjen mukaisesti. Niitä saavat tehdä vain Cumminsin valtuuttamat henkilöt, joilla on tarvittava jännitteellisen työn lupa ja jotka käyttävät asianmukaisia henkilönsuojaimia, työkaluja ja välineitä. Yhteenveto: Älä koske lukituksiin tai ohita niitä ilman erillistä lupaa. Ole selvillä riskeistä ja arvioi ne. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Älä käytä koruja. Poista johtavat esineet taskuista, koska ne voivat pudota laitteistoon niin, että seurauksena on sähköisku tai palaminen. Noudata henkilönsuojainten osalta standardia NFPA 70E. Varmista, että lähellä on tarvittaessa pelastustoimiin kykenevä henkilö Verkkovirtasyöttö ja eristys Asiakas vastaa yksin kuormituslaitteisiin kytkettävistä verkkovirtajohtimista sekä verkkovirransyötön eristämisestä pääterasiaan. Johtimien ja eristämisen on täytettävä paikalliset sähköturvallisuusvaatimukset. Katso generaattorin mukana toimitettua kytkentäkaaviota. HUOMAUTUS: Paikallisissa sähköturvallisuusmääräyksissä (kuten BS EN 12601:2001) voidaan vaatia generaattorin pysäytysmekanismien asennusta joko generaattoriin tai paikkaan, jossa generaattorin johtimet tulevat laitokseen. HUOMAUTUS: Verkkovirtasyötössä tulee olla asianmukaiset, paikalliset sähköturvallisuusmääräykset täyttävät ylivirta- ja vikavirtasuojaukset. Laitteisto on maadoitettava. Poiskytkentälaitetta ei toimiteta generaattorin osana, eikä Cummins Power Generation Limited vastaa minkään eristystavan toimittamisesta. 1.5 Polttoaine ja sen höyryt ovat herkästi syttyviä Huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan. ÄLÄ täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä, ellei säiliö ole moottoritilan ulkopuolella. Polttoainetta voi roiskua kuumalle moottorille tai pakosarjalle, ja seurauksena saattaa olla tulipalo. Tulen, tupakan, kipinöiden, merkkilamppujen, holvauslaitteiden tai muiden sytytyslähteiden tuominen generaattorin tai sen polttoainesäiliön lähelle ON KIELLETTY. Polttoaineputkien täytyy olla asianmukaisesti kiinnitettyinä eikä niissä saa olla vuotoja. Käytä moottorin polttoaineensyötössä hyväksyttyä taipuisaa putkea. Kupariputkia ei saa käyttää taipuisina polttoaineputkina, koska kupari haurastuu jatkuvan värinän tai toistuvan taivuttelun seurauksena. Varmista, että kaikissa polttoaineensyöttöjärjestelmissä on sulkuventtiili. 4 A041F738 (versio 1)

13 Tärkeitä turvallisuusohjeita Vuodot Tuuleta akun ympäristö ennen huoltotöiden suorittamista sen läheisyydessä. Lyijyakuista vapautuva vetykaasu on erittäin räjähdysherkkää ja voi syttyä esim. sähkökatkaisimen valokaaresta, kipinöistä tai palavasta savukkeesta. Kaikki polttoaineen täytössä tai öljyn lisäyksessä tai vaihdossa tapahtuneet vuodot tulee puhdistaa ennen generaattorin käynnistämistä Nestevuotojen hallinta Jos alustakehyksessä on nesteenkeräyspohja, se tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin. Neste tulee valuttaa pois ja hävittää paikallisten terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Tarkistuksen laiminlyönti voi aiheuttaa nestevuotoja, jotka saastuttavat ympäröivän alueen. Myös mahdolliset muut nesteenkeräysastiat tulee tarkistaa ja tyhjentää, kuten yllä. HUOMAUTUS: Jos roiskumisen estäminen ei kuulu Cumminsin toimitukseen, vastuu siitä kuuluu asentajalle, jonka on toimitettava tarvittavat varusteet, joilla roiskeiden pääseminen ympäristöön ja erityisesti vesistöihin estetään Älä käytä generaattoria paikoissa, joissa voi olla syttyvïä höyryjä tai räjähdysvaara Syttyvät höyryt saattavat aiheuttaa moottorin käymisen ylikierroksilla, josta voi seurata tulipalo, räjähdys, vakavia henkilövammoja tai kuolema. Jos käytät generaattoria paikassa, jossa esim. mahdollinen polttoainevuoto saattaisi aiheuttaa syttyvien höyryjen muodostumista, varusta se automaattisella imuilman sulkuventtiilillä, joka sammuttaa moottorin vaaratilanteessa. Generaattorin omistaja ja käyttäjä ovat vastuussa sen turvallisesta käytöstä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Cummins Power Generation -jälleenmyyjään. 1.6 Pakokaasut ovat tappavia Huolehdi riittävästä tuuletuksesta niin, että pakokaasut ohjautuvat ulos suljetuista tiloista ja pois paikoista, jossa saattaa olla ihmisiä. Tarkkaile pakokaasuja päivittäin sekä silmämääräisesti että kuulonvaraisesti, jotta havaitset mahdolliset vuodot heti. Varmista, että pakosarjat ovat tukevasti kiinnitettyinä eikä niissä ole taipumia. Älä käytä pakokaasuja lämmitykseen. Huolehdi generaattorin tuuletuksesta. VAROITUS: Kalifornian viranomaisten mukaan pakokaasut ja niiden aineosat aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia ja muita lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä Pakokaasuja koskevat varotoimet VAROITUS: Pakosarja, -putki ja ahtoilmaputkisto ovat erittäin kuumia ja saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman joko suorassa kosketuksessa tai aiheuttamansa tulipalovaaran takia. VAROITUS: Kuumat pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. A041F738 (versio 1) 5

14 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Pakoputken pää voi olla generaattorilaitteen ylä- tai alaosassa. Varmista, ettei pakoputken pää ole tukkeutunut. Laitteiston käyttäjien tulee olla tietoisia pakokaasujen poistosuunnasta. Suuntaa pakokaasut pois syttyvistä materiaaleista. Jos pakoputken pää on alaosassa, varmista, ettei pakokaasun tiellä ole kasvillisuutta. VAROITUS: Pakokaasujen hengittämisen seurauksena voi olla vakavia vammoja tai kuolema. Varmista, että hengenvaaralliset pakokaasut ohjautuvat ulos ja etäälle ikkunoista, ovista tai muista sisäänkäynneistä. Älä anna pakokaasujen kerääntyä asutuille alueille. VAROITUS: Vahingoittunut eristys aiheuttaa palovaaran, josta voi olla seurauksena vakava henkilövahinko. Pakoputkiin voi olla asennettu eristäviä peitteitä. Jos näihin peitteisiin pääsee polttoainetta tai öljyä, ne täytyy vaihtaa ennen generaattorin käynnistämistä. Noudata seuraavia ohjeita palovaaran vähentämiseksi: Anna moottorin jäähtyä hyvin ennen kuin lisäät öljyä tai vaihdat polttoainesuodattimia. Puhdista pakoputki hyvin. 1.7 Maadoitustangon kytkentä Vaikka generaattorilaitteen toimituksessa on mahdollisesti mukana maadoitustanko, se ei sovi kaikkiin käyttöympäristöihin. Generaattorilaitteen maadoitus on ehkä kytkettävä maapisteeseen generaattorin sijaintipaikassa tai etäpaikassa järjestelmärakenteen vaatimusten mukaan. Selvitä oikea asennustapa laitoksen teknisistä piirustuksista tai valtuutetulta sähköasentajalta. HUOMAUTUS: Laitteen loppukäyttäjä on vastuussa laitteen käyttöympäristöön sopivan maadoituksen asentamisesta ja testauksesta ennen laitteen käyttöönottoa. 6 A041F738 (versio 1)

15 2 Johdanto 2.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän oppaan tarkoitus on antaa käyttäjälle laitteesta hyvät yleistiedot. Siinä annetaan ohjeita ja neuvoja suositelluista ja turvallisista toimintatavoista. Cummins Power Generation Limited ei ole vastuussa mistään ongelmista, jotka aiheutuvat tämän oppaan sisältämien suositusten noudattamisesta. Tämän oppaan sisältämät tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Cummins Power Generationin jatkuvan tuotekehitys- ja parannustyön vuoksi tietoja saatetaan muuttaa milloin tahansa siitä ennalta ilmoittamatta. Sen vuoksi käyttäjien tulee ennen työn aloittamista varmistautua siitä, että heillä on viimeisimmät tiedot. Pyydämme käyttäjiä ottamaan huomioon, että hyvän käytännön ja turvallisuuden ylläpitämiseksi heidän vastuullaan on antaa asennustyöt pätevien henkilöiden toimeksi. Valtuutetulta jälleenmyyjältä on saatavana lisää asennustietoja. On tärkeää noudattaa äärimmäistä varovaisuutta kaikkien moottoreiden asennuksessa ja käytössä niiden vaarapotentiaalin vuoksi. On tärkeää perehtyä myös muuhun Cummins Power Generation Limitedin toimittamaan aineistoon. Generaattorin käyttö on turvallista ja luotettavaa vain, mikäli sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti. Lisätietoja on saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä. 2.2 Lyhenneluettelo Tämä lista ei ole täydellinen Se ei sisällä esim. teknisissä tiedoissa olevia asetusparametrien mittayksiköitä eikä tapahtuma- ja vikakoodien, varaosien ja tarvikkeiden nimiä. AmpSentry ja InPower ovat Cummins, Inc:in tavaramerkkejä. PowerCommand on Cummins, Inc:in rekisteröity tavaramerkki. AKRONYYMI KUVAUS AKRONYYMI KUVAUS Vaihtovirta Vaihtovirta LED Valodiodi AMP AMP, Inc., osa Tyco Electronics -yhtiötä Mil Std Yhdysvaltain puolustusministeriön ympäristövaikutuksia ja laboratoriotestejä koskeva normisto ASTM American Society for Testing and MMHG Elohopeamillimetriä Materials (ASTM International) ATS Automaattinen siirtokytkin NC Ei kytkettynä, Not Connected AVR Automaattinen jännitteensäädin NC Sulj. normaalitilassa, Normally Closed AWG Kaapeliluokittelun mittayksikkö, NFPA Yhdysvaltain paloturvallisuusvirasto, American Wire Gauge National Fire Protection Agency CAN Ohjainverkko NO Normaalisti avoin CB Suojakatkaisin Verkkohäiriö Verkkohäiriö CE Täyttää EU:n tuoteturvallisuus-, terveys- OEM Alkuperäinen laitevalmistaja, OEM ja ympäristönormit, Conformité Européenne A041F738 (versio 1) 7

16 2. Johdanto AKRONYYMI KUVAUS AKRONYYMI KUVAUS CFM Kuutiojalkaa minuutissa, Cubic Feet per OOR Alueen ylitys, Out of Range Minute CGT Cummins Generator Technologies OORH / ORH Alueen ylitys, Out of Range High CMM Kuutiometriä minuutissa, Cubic Meters OORL / ORL Alueen alitus, Out of Range Low per Minute CT Virtamuuntaja, Current Transformer PSI Paunaa neliötuumalla, Pounds per square inch DC Tasavirta PB Painike, Push Button ECM Moottorin ohjausyksikkö, Engine Control PC Tietokone Module ECS Moottorin ohjausjärjestelmä, Engine PCC PowerCommand -ohjain Control System EMI Sähkömagneettiset häiriöt, PGI Tehontuoton käyttöliittymä, Power Electromagnetic Interference Generation Interface EN Eurooppalainen standardi PGN Parametriryhmän numero, Parameter Group Number EPS Moottorin suojausyksikkö, Engine PI Suhteellinen/integraali, Protection System Proportional/Integral E-Stop Hätäpysäytys, Emergency Stop PID Suhteellinen/integraali/derivaatta, Proportional/Integral/Derivative FAE Täysin elektronisesti ohjattu, Full PLC Ohjelmoitava logiikkaohjain, Authority Electronic Programmable Logic Controller FMI Vian tunnus, Failure Mode Identifier PMG Kestomagneettigeneraattori, Permanent Magnet Generator FSO Polttoaineen sulkuventtiili, Fuel Shutoff PT Jännitemuuntaja, Potential Transformer Generaattori Generaattori PTC Tehonsiirron ohjaus, Power Transfer Control GCP Generaattorin ohjauspaneeli, Generator PWM Pulssinleveysmodulaatio, Pulse-width Control Panel Modulation GND Maa, ground RFI Radiotaajuushäiriö, Radio Frequency Interference HMI Käyttöliittymä, Human-Machine Interface RH Suhteellinen kosteus, Relative Humidity IC Mikropiiri, Integrated Circuit RMS Tehollisarvo, Root Mean Square INHG elohopeatuumaa, Inches of Mercury RTU Kaukokäytön ala-asema, Remote Terminal Unit ISO Kansainvälinen standardoimisjärjestö, SAE Autoalan standardisoimisjärjestö International Organization for Yhdysvalloissa, Society of Automotive Standardization Engineers kpa kilo-pascal SPN Parametrin tunniste, Suspect Parameter Number LBNG Laihaseosmaakaasu, Lean-Burn Natural SW_B+ Kytkentäinen B+, Switched B+ Gas LCD Nestekidenäyttö, Liquid Crystal Display UL Underwriters Laboratories, yhdysvaltalainen sertifiointijärjestö LCL Jäähdytysneste vähissä, Low Coolant UPS Keskeytymätön tehonsyöttö, Level Uninterruptible Power Supply LCT Alhainen jäähdytysnesteen lämpötila 8 A041F738 (versio 1)

17 Johdanto 2.3 Lisäaineisto Ennen generaattorilaitteen käyttöä käyttäjän tulee lukea kaikki sen mukana toimitetut oppaat ja perehtyä niiden sisältämiin varoituksiin ja laitteen käytön toimintavaiheisiin. VAROITUS: Generaattorin käyttö on turvallista ja luotettavaa vain, mikäli sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti. Käyttäjän käsikirja sisältää huolto-ohjelman ja vianmääritysohjeet. Tämän ohjekirjan lisäksi täytyy lukea Terveys- ja turvallisuusopas generaattorilaitteen turvallisen asennuksen ja käytön varmistamiseksi: Terveys- ja turvallisuusopas ( ) Saatavilla on lisäksi hankkimaasi generaattorilaitteeseen liittyvät seuraavat ohjekirjat (englanniksi): Käyttöopas (A035P105) Asennusopas (A035N982) Ohjaimen huolto-opas: PC1.2 (A034L440) Moottorin huolto-opas (A024J818) Osaluettelo (A035J031) Suositeltujen varaosien luettelo: C90 D5 (A040P080) Suositeltujen varaosien luettelo: C110 D5 (A040P082) Suositeltujen varaosien luettelo: C80 D6 (A040P085) Suositeltujen varaosien luettelo: C100 D6 (A041A670) Korjaustöiden vakioajat -Moottori- CQ-sarja ( ) Korjaustöiden vakioajat - Ohjain PC1.X- EH-sarja (A028Z371 Takuukirja (F ) Maailmanlaajuinen kaupallinen takuulauseke (A028U870) Lisätietoja koneeseesi liittyvistä oppaista on saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä. 2.4 Jälkimarkkinoinnin palvelut Huolto Tarjoamme täydelliset huolto- ja takuupalvelut. VAROITUS: Virheellinen huolto tai väärät varaosat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai konerikon. Huoltohenkilöillä täytyy olla sähköalan ja/tai mekaanikon koulutus ja kokemusta alalta. A041F738 (versio 1) 9

18 2. Johdanto Takuu Paikallinen jälleenmyyjä tarjoaa täydellisen huoltosopimuksen asiakkaille, jotka haluavat huollattaa generaattorinsa asiantuntevasti säännöllisin väliajoin. Huolto kattaa kaiken rutiiniluontoisen kunnossapidon ja sisältää yksityiskohtaisen raportin generaattorin kunnosta. Siihen voidaan lisäksi liittää ympärivuorokautinen puhelinpalvelu, joka tarjoaa tarvittaessa apua 365 päivää vuodessa. Erikoistuneet mekaanikot ovat saatavilla asiakkaiden generaattorilaitteiden parhaan suoritustehon ylläpitämiseksi. Suosittelemme huoltotehtävien antamista ainoastaan valtuutetun jälleenmyyjän koulutettujen ja kokeneiden mekaanikkojen toimeksi. Katso maailmanlaajuisesta kaupallisesta takuulausekkeesta (A028U870) lisätietoja generaattorilaitteesi takuun kattavuudesta. Saatavilla on myös laajennettu takuu. Vikatapauksiin on normaalisti saatavana apua tehdaskoulutuksen saaneilta huoltomekaanikoilta, jotka pystyvät tekemään kaikki pienet ja monet suurehkotkin korjaukset laitteen asennuspaikassa. Lisätietoja takuusta on saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä. HUOMAUTUS: Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat jäähdytysnestettä koskevien suositusten noudattamatta jättämisestä. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään Takuun rajoitukset Katso lisätietoja generaattorilaitteesi takuuta koskevista rajoituksista generaattorilaitekohtaisesta takuulausekkeesta Yhteys huoltopalveluihin Ota yhteyttä lähimpään Cummins Power Generation -jälleenmyyjään, kun laite pitää huoltaa. Cummins Power Generation -jälleenmyyjien sijainnista saat lisätietoja osoitteesta valitsemalla jälleenmyyjän hakutoiminnon. Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään, ilmoita aina tyyppikilvessä olevat malli- ja sarjanumerotiedot sekä tekniset tiedot Maahantuojan toimipistehaku Pohjois-Amerikka Voit ottaa yhteyttä lähimpään Cummins Power Generation -jälleenmyyjään soittamalla numeroon (automaattipalvelu ainoastaan äänitaajuusvalintapuhelimille) Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Jos valitset 1 (painamalla 1), puhelusi yhdistyy automaattisesti lähimmälle jälleenmyyjälle. Jos et saa yhteyttä jälleenmyyjään automaattipalvelun kautta, katso lisätietoja Keltaisilta sivuilta. Jälleenmyyjät löytyvät yleensä kohdista: GENERAATTORIT SÄHKÖLAITTEET tai MOOTTORIT BENSIINI TAI DIESEL Jos sinulla on vaikeuksia huollon järjestämisessä tai vian korjaamisessa, ota yhteyttä lähimmän Cummins Power Generation -jälleenmyyjän huoltopäällikköön. Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään, ilmoita aina tuotteen tyyppikilvessä olevat malli- ja sarjanumerotiedot sekä tekniset tiedot. 10 A041F738 (versio 1)

19 Johdanto Pohjois-Amerikan ulkopuolella Ottaessasi yhteyttä muualta kuin Pohjois-Amerikasta soita Cummins Power Generationin numeroon klo (CST), ma-pe, tai faxilla numeroon A041F738 (versio 1) 11

20 2. Johdanto Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä. 12 A041F738 (versio 1)

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Malli(t) - SSV10 ANSI 3122463 July 6, 2005 Finnish - Operators & Safety OSA - JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje on tärkeä apuväline! Pidä

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen.

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI KGE1000Ti KGE2000Ti Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! DAR0640 DAR0641 rev.a 060614 1. JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia KIPOR-

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

L90E/L110E/L120E. Johdanto. Tunnistenumero. Turvallisuusmääräykset. Opi tuntemaan koneesi suorituskyky ja rajoitukset!

L90E/L110E/L120E. Johdanto. Tunnistenumero. Turvallisuusmääräykset. Opi tuntemaan koneesi suorituskyky ja rajoitukset! Page 1 of 230 L90E/L110E/L120E Johdanto Tämä ohjekirja on tarkoitettu avuksi koneen oikeata käyttöä ja hoitoa varten. Tutustu siihen siksi huolella, ennen kuin ajat konetta tai ennen ylläpitohuoltotoimenpiteiden

Lisätiedot

NOTICE. The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC.

NOTICE. The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC. NOTICE The information contained is for DEALER REFERENCE PURPOSES ONLY. MANUALS ARE MODEL AND SERIAL NUMBER SPECIFIC. If additional printed manuals are required for your shop/office location, order by

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Finnish - Operator s & Safety Manual 31210036 October 24, 2007 JOHDANTO JOHDANTO Tämä opaskirja on hyvin tärkeä työväline! Pidä se aina mukana koneessa.

Lisätiedot

AUTOMATION, INC. RAJOITETUN TAKUUN TODISTUS

AUTOMATION, INC. RAJOITETUN TAKUUN TODISTUS Haas AUTOMATION, INC. RAJOITETUN TAKUUN TODISTUS Koskee Haas Automation, Inc. -yhtiön CNC-laitteistoja Voimassa 1. syyskuuta, 2010 alkaen Haas Automation Inc. ("Haas" tai "Valmistaja") antaa rajoitetun

Lisätiedot

Luku 1 1 Käyttötarkoitus, vasta-aiheet ja yleiset varotoimenpiteet

Luku 1 1 Käyttötarkoitus, vasta-aiheet ja yleiset varotoimenpiteet käyttöopas 5 6 Suomi Sisällysluettelo Luku 1 1 Käyttötarkoitus, vasta-aiheet ja yleiset varotoimenpiteet Luku 2 3 Inogen One G2 -happikonsentraattorin kuvaus 3 Inogen One G2 -happikonsentraattorin tärkeät

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

INVERTEC 300TPX & 400TPX

INVERTEC 300TPX & 400TPX IM2041 02/2015 REV03 INVERTEC 300TPX & 400TPX KÄYTTÖOHJE FINNISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Vakuutus yhteensopivuudesta

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE. DS-5000 DS-5000iD FI OHJEET Johdanto Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ota yhteys asiakastukeen, jos haluat lisätietoja tuotteiden nimistä tai mallien numeroista. Tämän asiakirjan sisällön paikkansa

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot