Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6"

Transkriptio

1 Käyttöopas Generaattorilaite 6B-moottori jossa PowerCommand 1.2 Control C90 D5 C110 D5 C80 D6 C100 D6 Finnish Translation of the Original Instructions A041F738 (versio 1)

2

3 Sisällysluettelo 1. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Vaara-, varoitus- ja huomautusilmoitukset tässä oppaassa Yleistietoja Yleiset turvallisuusvarotoimet Generaattorin turvallisuuskoodi Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan Generaattorin käyttösijainti Sähköisku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan Verkkovirtasyöttö ja eristys Polttoaine ja sen höyryt ovat herkästi syttyviä Vuodot Nestevuotojen hallinta Älä käytä generaattoria paikoissa, joissa voi olla syttyvïä höyryjä tai räjähdysvaara Pakokaasut ovat tappavia Pakokaasuja koskevat varotoimet Maadoitustangon kytkentä JOHDANTO Tietoja tästä oppaasta Lyhenneluettelo Lisäaineisto Jälkimarkkinoinnin palvelut Huolto Takuu Yhteys huoltopalveluihin YLEISKATSAUS LAITTEESEEN Generaattorin tyyppikilpi Arvokilpi Generaattorin osat Generaattorin toiminta-arvot Moottori Moottorin tiedot Polttoaineen vaihtojärjestelmä Anturit Lämmityslaitteet Lämmityksen teholähde ja eristys Verkkovirralla toimiva akkulaturi Verkkovirralla toimiva akkulaturi Jakodiodi Jännitteen valintakytkin Järjestelmän lisälaitteet ja -varusteet A041F738 (versio 1) i

4 Sisällysluettelo Ilmanpuhdistin normaalikäyttöön Tehoilmanpuhdistin Suojakatkaisin OHJAUSJÄRJESTELMÄ - POWERCOMMAND Ohjausjärjestelmän kuvaus Ohjausjärjestelmän paneeli Toimintatilat Päällä- ja valmiustilat Käyttöpaneeli Merkkivalot Merkkivalojen testaus -painike Nollaus-painike Käyttöpaneelin näyttö ja painikkeet Valintapainikkeet Oletusasetukset Vikailmoitukset Vian kuittaus Käyttöpaneeli Alkuvalikko Käyttöpaneeli - Generaattoriyksikön data -valikko Generaattoriyksikön data Käyttöpaneeli - moottorin datavalikko Moottorin tiedot Käyttöpaneeli - Generaattoriyksikön datavalikko Laturin datavalikko Käyttöpaneeli - Nykyisen vian datavalikko Nykyisen vian tiedot Käyttöpaneeli - Vikahistorian datavalikot Vikahistoria Käyttöpaneeli - Generaattoriyksikön asetustietojen valikko Toimintatilojen valinta Käyttötilan muutosoikeudet Käsikäyttötilan valinta Automaattitilan valinta Pois-tilan valinta KÄYTTÖ - POWERCOMMAND Turvallisuus Johdanto Huolto Käyttösuositukset Sisäänajo Kuormittamaton toiminta Valmiuskäyttö Alhaiset käyttölämpötilat Korkeat käyttölämpötilat Käyttöolosuhteet huipputehon, valmiustilan ja jatkuvan tehon arvoille ii A041F738 (versio 1)

5 Sisällysluettelo Tehonalennuskertoimet Generaattorin käyttö Toimintajakso Käynnistys Tarkistukset ennen käynnistystä Käyttäjän tekemät käynnistystä edeltävät tarkistukset Käynnistys käyttöpaneelista (Käsikäyttö) Etäkäynnistys (Automaattitila) Kylmäkäynnistys kuormitettuna Sammutus Sammutus käyttöpaneelista (Käsikäyttötila) Pysäytys käyttöpaneelista (Automaattitila) Etäpysäytys (Automaattitila) Hätäpysäytys (koodi 1433 tai 1434) Taajuuden muuttaminen KUNNOSSAPITO Generaattorin lukitseminen pois käytöstä Laitteiston lukitseminen turvallista työskentelyä varten Määräaikaishuollot Määräaikaishuoltojen aikataulu Päivittäiset tai polttoaineentäytön yhteydessä tehtävät huoltotoimet Yleistietoja Moottorin toimintaraportti Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysnesteen taso - tarkistus Jäähdyttimen puhallin - tarkastus Käyttöhihnan tarkistus Jäähdytin - tarkistus Moottorin öljytason tarkistus Polttoainejärjestelmä Polttoaineen taso Polttoaineen vedenerottimen tyhjennys Polttoainejärjestelmä Polttoaineensuodattimen huolto Polttoaineensuodattimet - suodatinpanoksen vaihtaminen Nestevuotojen hallinta Polttoaineletkut ja -putket - Tarkistus Imuilmajärjestelmä Ilmanpuhdistimen huolto-osoitin Ilmanpuhdistin normaalikäyttöön Tehoilmanpuhdistin Pakojärjestelmä Generaattorilaitteen antoteho - vaihtojännitejärjestelmä Tasavirtajärjestelmä Lyijyakut A041F738 (versio 1) iii

6 Sisällysluettelo Varastointi Turvallisuuteen liittyvät varotoimet Akun käyttöönotto Akun kunnossapito Akkuneste - tiheys ja lämpötilat Akun vaihto Akkunestetaso ja latausvirrat Akun vianetsintä VIANMÄÄRITYS Ohjausjärjestelmä Turvallisuusnäkökohtia Vianetsintä Tilojen merkkivalot - PowerCommand Ei Auto Etäkäynnistys Vaara Sammutustila Generaattori käynnissä Vika-/tilakoodit - PowerCommand Vika-/tilakoodit Vikailmoitukset Vikojen kuittaus Luokan A vikakoodit Luokan B vikakoodit Luokan C vikakoodit Luokan D vikakoodit Luokan E vikakoodit Vikakoodit - PowerCommand Asiakkaan vikailmoitukset - PowerCommand Suojakatkaisin AKKULATURI Verkkovirralla toimiva akkulaturi laiteasennus Määritykset - 5 A ja 10 A Verkkovirralla toimiva akkulaturi seinämalli (lisävaruste) Täydennyslataus Määritykset - 5 A ja 10 A Verkkovirralla toimiva akkulaturi laiteasennus Määritykset - 5 A Määritykset - 7 A Akkulaturi volttia Määritykset - 5 A ja 10 A Määritykset - 5 A ja 10 A Määritykset - 5 A ja 10 A Akkuvirtapiirit iv A041F738 (versio 1)

7 Sisällysluettelo 9. TUOTANTOYKSIKÖT Yhteys huoltopalveluihin Maahantuojan toimipistehaku A041F738 (versio 1) v

8 Sisällysluettelo Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä. vi A041F738 (versio 1)

9 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita TALLENNA NÄMÄ OHJEET - Tämä käsikirja sisältää tärkeitä ohjeita, joita tulee noudattaa generaattoria ja sen akkuja asennettaessa ja huollettaessa. Turvallinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain sillä edellytyksellä, että laitetta käytetään ja huolletaan oikein. Monet onnettomuudet johtuvat perussääntöjen ja varotoimien laiminlyönnistä. 1.1 Vaara-, varoitus- ja huomautusilmoitukset tässä oppaassa Seuraavat tässä oppaassa esitetyt turvallisuusmerkinnät ilmaisevat mahdollisesti vaarallisia tilanteita käyttäjälle, huoltoasentajille tai laitteille. VAARA: Varoittaa vaarasta, josta aiheutuu vakava vamma tai kuolema. VAROITUS: Varoittaa vaarasta, josta voi aiheutua vakava vamma tai kuolema. VAROITUS: Varoittaa vaarasta tai epäturvallisesta käytännöstä, josta voi aiheutua tuote- tai omaisuusvahinko. HUOMAUTUS: Lyhyt teksti, jossa annetaan nykyistä tekstiä tukevaa tietoa. 1.2 Yleistietoja Tämä opas on osa Cummins Power Generation Limited -yhtiön tiettyjen generaattoreiden mukana toimittamaa dokumentaatiota. Jos tämä käsikirja on toimitettu erikseen, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. HUOMAUTUS: Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää kaikki generaattoria, sen käyttöä ja päivittäistä huoltoa koskevat varoitukset ja huomautukset, jotka sisältyvät sen mukana toimitettuun dokumentaatioon Yleiset turvallisuusvarotoimet VAROITUS: Paineistetut jäähdytysnesteet voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Älä avaa jäähdyttimen tai lämmönvaihtimen painekannen moottorin käydessä. Anna moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen painekannen irrottamista. Käännä kantta hitaasti. Avaa se kokonaan vasta kun paine on tasaantunut. VAROITUS: Käytetyn moottoriöljyn on havaittu aiheuttavan syöpää ja lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä. Kun tarkastat tai vaihdat moottoriöljyä, vältä öljyn nielemistä, kaasujen hengittämistä ja käytetyn öljyn koskettamista. HUOMAUTUS: Pidä ABC-luokan palosammuttimia lähettyvillä. Luokan A tulipaloissa palaa tavallisia syttyviä aineita, kuten puuta ja kangasta. Luokan B tulipaloissa on syttyviä, nestemäisiä polttoaineita ja kaasuuntuvia polttoaineita. Luokan C tulipaloissa on sähkölaitteita, jotka on kytketty sähköverkkoon. (Katso lisätietoja kyseisen alueen NFPA nro 10 -asiakirjasta.) VAROITUS: Varmista, että moottorin päälle tai sen läheisyyteen ei jätetä rättejä. A041F738 (versio 1) 1

10 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUS: Varmista, että generaattorilaitteisto asennetaan siten, että syttyvät materiaalit eivät pääse kerääntymään laitteiston alle. VAROITUS: Pidä generaattorin pinnat puhtaina rasvasta ja öljystä. Kertynyt rasva tai öljy saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen, vaurioitumisen ja tulipalovaaran. VAROITUS: Pidä generaattori ja sen asennusympäristö puhtaana ja esteettömänä. Poista roskat generaattorista ja pidä asennuspaikan lattia puhtaana ja kuivana. VAROITUS: Älä huolla tai korjaa tätä laitteistoa henkisesti tai fyysisesti väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai sellaisten lääkkeiden käyttämisen jälkeen, joiden takia laitteiston käyttö muuttuu vaaralliseksi. VAROITUS: Pakokaasun sisältämien aineosien on havaittu aiheuttavan syöpää tai lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä. Vältä pakokaasujen hengittämistä, nielemistä ja koskettamista. VAROITUS: Älä säilytä tulenarkoja nesteitä kuten poltto- tai puhdistusaineita, öljyä tms. generaattorin läheisyydessä. Tuloksena voi olla tulipalo tai räjähdys. VAROITUS: Käynnissä olevan generaattorin läheisyydessä tulee käyttää kuulonsuojaimia. VAROITUS: Vältä koskemasta kuumiin metalliosiin, koska seurauksena voi olla vakavia palovammoja. Kuumia metalliosia ovat esimerkiksi jäähdytin, turboahdin ja pakojärjestelmä. VAROITUS: Käytä henkilösuojaimia, kun huollat tai asennat generaattoria. Esimerkkejä henkilösuojaimista: turvalasit, suojakäsineet, kypärät, suojakengät ja suojavaatteet. VAROITUS: Älä käytä haihtuvia käynnistysnesteitä. Ne ovat erittäin räjähdysherkkiä. VAROITUS: Älä astu generaattorin päälle, kun tulet generaattoritilaan tai poistut siitä. Osat voivat taipua tai hajota. Tuloksena voi olla oikosulku tai polttoaine-, jäähdytysnestetai pakokaasuvuoto. VAROITUS: Tahattoman tai etäohjauksella tapahtuvan käynnistyksen estäminen työskenteltäessä generaattorin luona irrota akun miinuskaapeli (-) eristetyllä kiintoavaimella. VAROITUS: Moottorin jäähdytysnesteenä käytettävä etyleeniglykoli on myrkyllistä ihmisille ja eläimille. Puhdista roiskeet ja hävitä käytetty moottorin jäähdytysneste paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti. VAROITUS: Liikkuvat osat saattavat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Kuumat pakoputkiston osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Varmista ennen generaattorin käynnistämistä, että kaikki suojukset ovat paikallaan. 1.3 Generaattorin turvallisuuskoodi Perehdy käyttöohjeisiin ja laitteistoon ennen generaattorin käyttöä. Turvallinen ja tehokas käyttö on mahdollista vain, kun laitetta käytetään ja huolletaan oikein. Monet onnettomuudet johtuvat perussääntöjen ja varotoimien laiminlyönnistä. VAROITUS: Virheellinen käyttö ja huolto voivat johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan sekä omaisuuden menetykseen tulipalon, sähköiskun, mekaanisen vian tai pakokaasuihin tukehtumisen vuoksi. Lue kaikki tämän oppaan ja generaattorin mukana toimitettujen ohjeiden turvallisuustiedot ja varoitukset. Noudata ohjeita ja varoituksia. 2 A041F738 (versio 1)

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita VAROITUS: Generaattorin nostaminen ja paikoilleen sijoitus tulee jättää koulutettujen ja kokeneiden ammattilaisten tehtäväksi, ja edellyttää asianmukaisen nostolaitteen, sakkelien ja levitintankojen käyttöä ja asianmukasten paikallisten ohjeiden ja säädösten noudattamista. Virheellinen nosto saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai laitteistovahinkoja. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan. Pidä kädet, vaatteet ja korut etäällä liikkuvista osista. Ennen generaattorin huoltoa, irrota akkulaturi verkkovirrasta ja irrota akkukaapelit, miinuskaapeli ( ) ensimmäiseksi. Näin estät vahinkokäynnistymisen. Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tukevasti kiinni. Kiristä kannattimet ja kiinnittimet tarvittaessa ja pidä kaikki tuulettimien, vetohihnojen yms. suojat paikoillaan. Älä käytä liikkuvien osien läheisyydessä tai sähkölaitteiden kanssa työskennellessäsi väljiä vaatteita tai koruja. Väljät vaatteet ja korut saattavat tarttua liikkuviin osiin. Jos säätöjen tekeminen laitteen käydessä on välttämätöntä, ole erityisen huolellinen pakosarjan tai muiden kuumien tai liikkuvien osien läheisyydessä työskennellessäsi Generaattorin käyttösijainti Generaattori tulee asentaa vaakatasoon riittävän tilavaan paikkaan, eikä sen läheisyydessä saa olla syttyviä materiaaleja. VAROITUS: Kuomulla varustetun generaattorin kuomun tulee olla lukittuna sitä siirrettäessä. Kuomun on oltava lukittuna kuljetuksen ja asennuksen ajan. 1.4 Sähköisku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai johtaa kuolemaan VAROITUS: Töihin, joissa on suojaamattomia jännitteellisiä 50 voltin vaihtovirtapiirejä tai 75 voltin tasavirtapiirejä, liittyy merkittävä sähköiskun ja sähköisen valokaaren vaara. Tällaiset hiljaiset vaarat voivat aiheuttaa vakavan vammautumisen tai kuoleman. Lisätietoja eri vaaroista ja turvallisuusvaatimuksista on standardissa NFPA 70E ja vastaavissa turvallisuusstandardeissa. Noudata seuraavia ohjeita, kun teet jännitteettömään sähköjärjestelmään liittyviä töitä: Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Älä käytä koruja. Poista johtavat esineet taskuista, koska ne voivat pudota laitteistoon niin, että seurauksena on sähköisku tai palaminen. Noudata henkilönsuojainten osalta standardia NFPA 70E. Katkaise sähköjärjestelmistä virta sekä lukitse ja merkitse ne ennen kuin aloitat niihin liittyvän työn. Lukitus- ja merkintämenettelyn tarkoituksena on estää loukkaantumiset, jotka johtuvat laitteiden odottamattomasta käynnistymisestä tai varastoituneen energian vapautumisesta. Lisätietoja on lukitusta ja merkintää koskevassa kohdassa. Katkaise virta kaikista piireistä ja laitteista sekä lukitse ja merkitse ne ennen kuin poistat suojakannnet tai aloitat sähkölaitteiden mittaukset. Noudata kaikkia soveltuvia paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. A041F738 (versio 1) 3

12 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Noudata seuraavia ohjeita, kun teet jännitteelliseen sähköjärjestelmään liittyviä töitä: HUOMAUTUS: Cummins Inc:n periaatteena on se, että kaikki sähkötyöt tehdään jänniteettömässä tilassa. Työntekijät ja alihankkijat saavat kuitenkin tehdä jännitteellisiin sähkölaitteisiin liittyviä töitä, jos heillä on siihen tarvittava pätevyys ja lupa ja jos kyseessä on vianmääritys. Tallaiset työt ovat mahdollisia myös silloin, kun laitteiston jännitteenpoisto aiheuttaisi suuremman vaaran tai tekisi tehtävän mahdottomaksi muiden vaihtoehtojen kokeilun jälkeen. HUOMAUTUS: Suojaamattomassa jännitteellisessä tilassa tehtäviä sähkötöitä saa tehdä vain asianmukaisten menettelyjen mukaisesti. Niitä saavat tehdä vain Cumminsin valtuuttamat henkilöt, joilla on tarvittava jännitteellisen työn lupa ja jotka käyttävät asianmukaisia henkilönsuojaimia, työkaluja ja välineitä. Yhteenveto: Älä koske lukituksiin tai ohita niitä ilman erillistä lupaa. Ole selvillä riskeistä ja arvioi ne. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Älä käytä koruja. Poista johtavat esineet taskuista, koska ne voivat pudota laitteistoon niin, että seurauksena on sähköisku tai palaminen. Noudata henkilönsuojainten osalta standardia NFPA 70E. Varmista, että lähellä on tarvittaessa pelastustoimiin kykenevä henkilö Verkkovirtasyöttö ja eristys Asiakas vastaa yksin kuormituslaitteisiin kytkettävistä verkkovirtajohtimista sekä verkkovirransyötön eristämisestä pääterasiaan. Johtimien ja eristämisen on täytettävä paikalliset sähköturvallisuusvaatimukset. Katso generaattorin mukana toimitettua kytkentäkaaviota. HUOMAUTUS: Paikallisissa sähköturvallisuusmääräyksissä (kuten BS EN 12601:2001) voidaan vaatia generaattorin pysäytysmekanismien asennusta joko generaattoriin tai paikkaan, jossa generaattorin johtimet tulevat laitokseen. HUOMAUTUS: Verkkovirtasyötössä tulee olla asianmukaiset, paikalliset sähköturvallisuusmääräykset täyttävät ylivirta- ja vikavirtasuojaukset. Laitteisto on maadoitettava. Poiskytkentälaitetta ei toimiteta generaattorin osana, eikä Cummins Power Generation Limited vastaa minkään eristystavan toimittamisesta. 1.5 Polttoaine ja sen höyryt ovat herkästi syttyviä Huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan. ÄLÄ täytä polttoainesäiliötä moottorin käydessä, ellei säiliö ole moottoritilan ulkopuolella. Polttoainetta voi roiskua kuumalle moottorille tai pakosarjalle, ja seurauksena saattaa olla tulipalo. Tulen, tupakan, kipinöiden, merkkilamppujen, holvauslaitteiden tai muiden sytytyslähteiden tuominen generaattorin tai sen polttoainesäiliön lähelle ON KIELLETTY. Polttoaineputkien täytyy olla asianmukaisesti kiinnitettyinä eikä niissä saa olla vuotoja. Käytä moottorin polttoaineensyötössä hyväksyttyä taipuisaa putkea. Kupariputkia ei saa käyttää taipuisina polttoaineputkina, koska kupari haurastuu jatkuvan värinän tai toistuvan taivuttelun seurauksena. Varmista, että kaikissa polttoaineensyöttöjärjestelmissä on sulkuventtiili. 4 A041F738 (versio 1)

13 Tärkeitä turvallisuusohjeita Vuodot Tuuleta akun ympäristö ennen huoltotöiden suorittamista sen läheisyydessä. Lyijyakuista vapautuva vetykaasu on erittäin räjähdysherkkää ja voi syttyä esim. sähkökatkaisimen valokaaresta, kipinöistä tai palavasta savukkeesta. Kaikki polttoaineen täytössä tai öljyn lisäyksessä tai vaihdossa tapahtuneet vuodot tulee puhdistaa ennen generaattorin käynnistämistä Nestevuotojen hallinta Jos alustakehyksessä on nesteenkeräyspohja, se tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin. Neste tulee valuttaa pois ja hävittää paikallisten terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. Tarkistuksen laiminlyönti voi aiheuttaa nestevuotoja, jotka saastuttavat ympäröivän alueen. Myös mahdolliset muut nesteenkeräysastiat tulee tarkistaa ja tyhjentää, kuten yllä. HUOMAUTUS: Jos roiskumisen estäminen ei kuulu Cumminsin toimitukseen, vastuu siitä kuuluu asentajalle, jonka on toimitettava tarvittavat varusteet, joilla roiskeiden pääseminen ympäristöön ja erityisesti vesistöihin estetään Älä käytä generaattoria paikoissa, joissa voi olla syttyvïä höyryjä tai räjähdysvaara Syttyvät höyryt saattavat aiheuttaa moottorin käymisen ylikierroksilla, josta voi seurata tulipalo, räjähdys, vakavia henkilövammoja tai kuolema. Jos käytät generaattoria paikassa, jossa esim. mahdollinen polttoainevuoto saattaisi aiheuttaa syttyvien höyryjen muodostumista, varusta se automaattisella imuilman sulkuventtiilillä, joka sammuttaa moottorin vaaratilanteessa. Generaattorin omistaja ja käyttäjä ovat vastuussa sen turvallisesta käytöstä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Cummins Power Generation -jälleenmyyjään. 1.6 Pakokaasut ovat tappavia Huolehdi riittävästä tuuletuksesta niin, että pakokaasut ohjautuvat ulos suljetuista tiloista ja pois paikoista, jossa saattaa olla ihmisiä. Tarkkaile pakokaasuja päivittäin sekä silmämääräisesti että kuulonvaraisesti, jotta havaitset mahdolliset vuodot heti. Varmista, että pakosarjat ovat tukevasti kiinnitettyinä eikä niissä ole taipumia. Älä käytä pakokaasuja lämmitykseen. Huolehdi generaattorin tuuletuksesta. VAROITUS: Kalifornian viranomaisten mukaan pakokaasut ja niiden aineosat aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia ja muita lisääntymiseen liittyviä terveysriskejä Pakokaasuja koskevat varotoimet VAROITUS: Pakosarja, -putki ja ahtoilmaputkisto ovat erittäin kuumia ja saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman joko suorassa kosketuksessa tai aiheuttamansa tulipalovaaran takia. VAROITUS: Kuumat pakokaasut voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. A041F738 (versio 1) 5

14 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Pakoputken pää voi olla generaattorilaitteen ylä- tai alaosassa. Varmista, ettei pakoputken pää ole tukkeutunut. Laitteiston käyttäjien tulee olla tietoisia pakokaasujen poistosuunnasta. Suuntaa pakokaasut pois syttyvistä materiaaleista. Jos pakoputken pää on alaosassa, varmista, ettei pakokaasun tiellä ole kasvillisuutta. VAROITUS: Pakokaasujen hengittämisen seurauksena voi olla vakavia vammoja tai kuolema. Varmista, että hengenvaaralliset pakokaasut ohjautuvat ulos ja etäälle ikkunoista, ovista tai muista sisäänkäynneistä. Älä anna pakokaasujen kerääntyä asutuille alueille. VAROITUS: Vahingoittunut eristys aiheuttaa palovaaran, josta voi olla seurauksena vakava henkilövahinko. Pakoputkiin voi olla asennettu eristäviä peitteitä. Jos näihin peitteisiin pääsee polttoainetta tai öljyä, ne täytyy vaihtaa ennen generaattorin käynnistämistä. Noudata seuraavia ohjeita palovaaran vähentämiseksi: Anna moottorin jäähtyä hyvin ennen kuin lisäät öljyä tai vaihdat polttoainesuodattimia. Puhdista pakoputki hyvin. 1.7 Maadoitustangon kytkentä Vaikka generaattorilaitteen toimituksessa on mahdollisesti mukana maadoitustanko, se ei sovi kaikkiin käyttöympäristöihin. Generaattorilaitteen maadoitus on ehkä kytkettävä maapisteeseen generaattorin sijaintipaikassa tai etäpaikassa järjestelmärakenteen vaatimusten mukaan. Selvitä oikea asennustapa laitoksen teknisistä piirustuksista tai valtuutetulta sähköasentajalta. HUOMAUTUS: Laitteen loppukäyttäjä on vastuussa laitteen käyttöympäristöön sopivan maadoituksen asentamisesta ja testauksesta ennen laitteen käyttöönottoa. 6 A041F738 (versio 1)

15 2 Johdanto 2.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän oppaan tarkoitus on antaa käyttäjälle laitteesta hyvät yleistiedot. Siinä annetaan ohjeita ja neuvoja suositelluista ja turvallisista toimintatavoista. Cummins Power Generation Limited ei ole vastuussa mistään ongelmista, jotka aiheutuvat tämän oppaan sisältämien suositusten noudattamisesta. Tämän oppaan sisältämät tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Cummins Power Generationin jatkuvan tuotekehitys- ja parannustyön vuoksi tietoja saatetaan muuttaa milloin tahansa siitä ennalta ilmoittamatta. Sen vuoksi käyttäjien tulee ennen työn aloittamista varmistautua siitä, että heillä on viimeisimmät tiedot. Pyydämme käyttäjiä ottamaan huomioon, että hyvän käytännön ja turvallisuuden ylläpitämiseksi heidän vastuullaan on antaa asennustyöt pätevien henkilöiden toimeksi. Valtuutetulta jälleenmyyjältä on saatavana lisää asennustietoja. On tärkeää noudattaa äärimmäistä varovaisuutta kaikkien moottoreiden asennuksessa ja käytössä niiden vaarapotentiaalin vuoksi. On tärkeää perehtyä myös muuhun Cummins Power Generation Limitedin toimittamaan aineistoon. Generaattorin käyttö on turvallista ja luotettavaa vain, mikäli sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti. Lisätietoja on saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä. 2.2 Lyhenneluettelo Tämä lista ei ole täydellinen Se ei sisällä esim. teknisissä tiedoissa olevia asetusparametrien mittayksiköitä eikä tapahtuma- ja vikakoodien, varaosien ja tarvikkeiden nimiä. AmpSentry ja InPower ovat Cummins, Inc:in tavaramerkkejä. PowerCommand on Cummins, Inc:in rekisteröity tavaramerkki. AKRONYYMI KUVAUS AKRONYYMI KUVAUS Vaihtovirta Vaihtovirta LED Valodiodi AMP AMP, Inc., osa Tyco Electronics -yhtiötä Mil Std Yhdysvaltain puolustusministeriön ympäristövaikutuksia ja laboratoriotestejä koskeva normisto ASTM American Society for Testing and MMHG Elohopeamillimetriä Materials (ASTM International) ATS Automaattinen siirtokytkin NC Ei kytkettynä, Not Connected AVR Automaattinen jännitteensäädin NC Sulj. normaalitilassa, Normally Closed AWG Kaapeliluokittelun mittayksikkö, NFPA Yhdysvaltain paloturvallisuusvirasto, American Wire Gauge National Fire Protection Agency CAN Ohjainverkko NO Normaalisti avoin CB Suojakatkaisin Verkkohäiriö Verkkohäiriö CE Täyttää EU:n tuoteturvallisuus-, terveys- OEM Alkuperäinen laitevalmistaja, OEM ja ympäristönormit, Conformité Européenne A041F738 (versio 1) 7

16 2. Johdanto AKRONYYMI KUVAUS AKRONYYMI KUVAUS CFM Kuutiojalkaa minuutissa, Cubic Feet per OOR Alueen ylitys, Out of Range Minute CGT Cummins Generator Technologies OORH / ORH Alueen ylitys, Out of Range High CMM Kuutiometriä minuutissa, Cubic Meters OORL / ORL Alueen alitus, Out of Range Low per Minute CT Virtamuuntaja, Current Transformer PSI Paunaa neliötuumalla, Pounds per square inch DC Tasavirta PB Painike, Push Button ECM Moottorin ohjausyksikkö, Engine Control PC Tietokone Module ECS Moottorin ohjausjärjestelmä, Engine PCC PowerCommand -ohjain Control System EMI Sähkömagneettiset häiriöt, PGI Tehontuoton käyttöliittymä, Power Electromagnetic Interference Generation Interface EN Eurooppalainen standardi PGN Parametriryhmän numero, Parameter Group Number EPS Moottorin suojausyksikkö, Engine PI Suhteellinen/integraali, Protection System Proportional/Integral E-Stop Hätäpysäytys, Emergency Stop PID Suhteellinen/integraali/derivaatta, Proportional/Integral/Derivative FAE Täysin elektronisesti ohjattu, Full PLC Ohjelmoitava logiikkaohjain, Authority Electronic Programmable Logic Controller FMI Vian tunnus, Failure Mode Identifier PMG Kestomagneettigeneraattori, Permanent Magnet Generator FSO Polttoaineen sulkuventtiili, Fuel Shutoff PT Jännitemuuntaja, Potential Transformer Generaattori Generaattori PTC Tehonsiirron ohjaus, Power Transfer Control GCP Generaattorin ohjauspaneeli, Generator PWM Pulssinleveysmodulaatio, Pulse-width Control Panel Modulation GND Maa, ground RFI Radiotaajuushäiriö, Radio Frequency Interference HMI Käyttöliittymä, Human-Machine Interface RH Suhteellinen kosteus, Relative Humidity IC Mikropiiri, Integrated Circuit RMS Tehollisarvo, Root Mean Square INHG elohopeatuumaa, Inches of Mercury RTU Kaukokäytön ala-asema, Remote Terminal Unit ISO Kansainvälinen standardoimisjärjestö, SAE Autoalan standardisoimisjärjestö International Organization for Yhdysvalloissa, Society of Automotive Standardization Engineers kpa kilo-pascal SPN Parametrin tunniste, Suspect Parameter Number LBNG Laihaseosmaakaasu, Lean-Burn Natural SW_B+ Kytkentäinen B+, Switched B+ Gas LCD Nestekidenäyttö, Liquid Crystal Display UL Underwriters Laboratories, yhdysvaltalainen sertifiointijärjestö LCL Jäähdytysneste vähissä, Low Coolant UPS Keskeytymätön tehonsyöttö, Level Uninterruptible Power Supply LCT Alhainen jäähdytysnesteen lämpötila 8 A041F738 (versio 1)

17 Johdanto 2.3 Lisäaineisto Ennen generaattorilaitteen käyttöä käyttäjän tulee lukea kaikki sen mukana toimitetut oppaat ja perehtyä niiden sisältämiin varoituksiin ja laitteen käytön toimintavaiheisiin. VAROITUS: Generaattorin käyttö on turvallista ja luotettavaa vain, mikäli sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti. Käyttäjän käsikirja sisältää huolto-ohjelman ja vianmääritysohjeet. Tämän ohjekirjan lisäksi täytyy lukea Terveys- ja turvallisuusopas generaattorilaitteen turvallisen asennuksen ja käytön varmistamiseksi: Terveys- ja turvallisuusopas ( ) Saatavilla on lisäksi hankkimaasi generaattorilaitteeseen liittyvät seuraavat ohjekirjat (englanniksi): Käyttöopas (A035P105) Asennusopas (A035N982) Ohjaimen huolto-opas: PC1.2 (A034L440) Moottorin huolto-opas (A024J818) Osaluettelo (A035J031) Suositeltujen varaosien luettelo: C90 D5 (A040P080) Suositeltujen varaosien luettelo: C110 D5 (A040P082) Suositeltujen varaosien luettelo: C80 D6 (A040P085) Suositeltujen varaosien luettelo: C100 D6 (A041A670) Korjaustöiden vakioajat -Moottori- CQ-sarja ( ) Korjaustöiden vakioajat - Ohjain PC1.X- EH-sarja (A028Z371 Takuukirja (F ) Maailmanlaajuinen kaupallinen takuulauseke (A028U870) Lisätietoja koneeseesi liittyvistä oppaista on saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä. 2.4 Jälkimarkkinoinnin palvelut Huolto Tarjoamme täydelliset huolto- ja takuupalvelut. VAROITUS: Virheellinen huolto tai väärät varaosat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai konerikon. Huoltohenkilöillä täytyy olla sähköalan ja/tai mekaanikon koulutus ja kokemusta alalta. A041F738 (versio 1) 9

18 2. Johdanto Takuu Paikallinen jälleenmyyjä tarjoaa täydellisen huoltosopimuksen asiakkaille, jotka haluavat huollattaa generaattorinsa asiantuntevasti säännöllisin väliajoin. Huolto kattaa kaiken rutiiniluontoisen kunnossapidon ja sisältää yksityiskohtaisen raportin generaattorin kunnosta. Siihen voidaan lisäksi liittää ympärivuorokautinen puhelinpalvelu, joka tarjoaa tarvittaessa apua 365 päivää vuodessa. Erikoistuneet mekaanikot ovat saatavilla asiakkaiden generaattorilaitteiden parhaan suoritustehon ylläpitämiseksi. Suosittelemme huoltotehtävien antamista ainoastaan valtuutetun jälleenmyyjän koulutettujen ja kokeneiden mekaanikkojen toimeksi. Katso maailmanlaajuisesta kaupallisesta takuulausekkeesta (A028U870) lisätietoja generaattorilaitteesi takuun kattavuudesta. Saatavilla on myös laajennettu takuu. Vikatapauksiin on normaalisti saatavana apua tehdaskoulutuksen saaneilta huoltomekaanikoilta, jotka pystyvät tekemään kaikki pienet ja monet suurehkotkin korjaukset laitteen asennuspaikassa. Lisätietoja takuusta on saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä. HUOMAUTUS: Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat jäähdytysnestettä koskevien suositusten noudattamatta jättämisestä. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään Takuun rajoitukset Katso lisätietoja generaattorilaitteesi takuuta koskevista rajoituksista generaattorilaitekohtaisesta takuulausekkeesta Yhteys huoltopalveluihin Ota yhteyttä lähimpään Cummins Power Generation -jälleenmyyjään, kun laite pitää huoltaa. Cummins Power Generation -jälleenmyyjien sijainnista saat lisätietoja osoitteesta valitsemalla jälleenmyyjän hakutoiminnon. Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään, ilmoita aina tyyppikilvessä olevat malli- ja sarjanumerotiedot sekä tekniset tiedot Maahantuojan toimipistehaku Pohjois-Amerikka Voit ottaa yhteyttä lähimpään Cummins Power Generation -jälleenmyyjään soittamalla numeroon (automaattipalvelu ainoastaan äänitaajuusvalintapuhelimille) Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Jos valitset 1 (painamalla 1), puhelusi yhdistyy automaattisesti lähimmälle jälleenmyyjälle. Jos et saa yhteyttä jälleenmyyjään automaattipalvelun kautta, katso lisätietoja Keltaisilta sivuilta. Jälleenmyyjät löytyvät yleensä kohdista: GENERAATTORIT SÄHKÖLAITTEET tai MOOTTORIT BENSIINI TAI DIESEL Jos sinulla on vaikeuksia huollon järjestämisessä tai vian korjaamisessa, ota yhteyttä lähimmän Cummins Power Generation -jälleenmyyjän huoltopäällikköön. Kun otat yhteyttä jälleenmyyjään, ilmoita aina tuotteen tyyppikilvessä olevat malli- ja sarjanumerotiedot sekä tekniset tiedot. 10 A041F738 (versio 1)

19 Johdanto Pohjois-Amerikan ulkopuolella Ottaessasi yhteyttä muualta kuin Pohjois-Amerikasta soita Cummins Power Generationin numeroon klo (CST), ma-pe, tai faxilla numeroon A041F738 (versio 1) 11

20 2. Johdanto Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä. 12 A041F738 (versio 1)

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel FI Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel Arvoisa asiakas! Kiitämme tekemäsi valinnan johdosta! Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämä tuote olisi vaatimustesi mukainen

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 fi-fi Julkaisutiedot Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 Versio 2.27 korvaa Scania Diagnos & Programmer 3 -version 2.26 ja tukee P-, G-, R- ja T-sarjan ajoneuvojen, F-, K- ja N-sarjan ajoneuvojen

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu Sigma CP Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus (K11040M2) Käyttöopas Man-1082 Julkaistu 6.6.2013 Palohälytystila Yleiset paloilmoitusmerkkivalot (Palo) ja jokin vyöhykekohtainen paloilmoitusmerkkivalo

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot