Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen"

Transkriptio

1 VTT PROJEKTIRAPORTTI Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen Kiinteistön tietomallin käyttö kiinteistöliiketoiminnassa Tiina Järvinen VTT

2 Alkusanat Tämä julkaisu on syntynyt tutkimushankeen VBE 2 (Virtual Building Environments) osatehtävänä. Selvitys käsittelee kiinteistöjen tietomallin (tuotemallin) hyödyntämistä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltokirjamenettelyprosesseissa. VBE 2 hanke on tavoitetutkimushanke TEKES:in SARA teknologiaohjelmasta Suuntana arvoverkottunut rakentaminen. Hankkeen päärahoittajina ovat TEKES, VTT ja osallistuvat yritykset. 2

3 Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tietomallipohjaisen huoltokirjamenettelyn merkitys Kiinteistön tietomallin (tuotemallin) käyttö huoltokirjamenettelyssä Tietomallin käyttömahdollisuudet huoltokirjamenettelyssä Malli tietomallipohjaisesta huoltokirjamenettelystä Esimerkkihuoltokirja ja tietomallin tietosisältö Mallipohjaisen huoltokirjan ylläpito Yhteenveto Kirjallisuus- ja lähdeluettelo Liitteet Liite A: Huoltokirjan sisältö Liite B: Mallihuoltokirjan esimerkkitietoja Liite C: Viranomaisvaatimuksia Liite D: IDEOF prosessikaavion käyttö 3

4 1. Johdanto Huoltokirjamenettely on kehitetty tiedonsiirron ja sitä kautta kiinteistönpidon tehostamiseksi. Menettely on se tapa millä kiinteistön ylläpitoon liittyviä tietoja käsitellään. Huoltokirjamenettelyä on alalla yleisesti kehitetty, jotta eri vaiheissa syntyviä kiinteistön, tilojen- ja järjestelmien tietoja voidaan hyödyntää kiinteistöliiketoiminnan eri toiminnoissa ja yhteyksissä. Kiinteistöjen huoltokirjoissa esiintyy suurta hajontaa niiden laatutasossa ja käytössä on useita erilaisia huoltokirjaversioita. Yhtenä kiinteistönpidon ongelmana on se, että kiinteistöön liittyvä tieto ei siirry riittävän hyvin ylläpitoorganisaatiolle. Kiinteistöihin liittyvien yhteistietojen kerääminen ja laajempien kiinteistöjä koskevien tietojen luominen ja yhdistäminen hankaloituu, mikäli kiinteistöstä saatavaa tietoa ei ole tai tiedon joutuu etsimään jokaisen kiinteistön osalta erikseen eri paikoista esimerkiksi eri tietojärjestelmistä tai asiakirjoista. Suuren kiinteistömassan huoltokirjojen tietojen jatkuva ylläpitäminen on vaativa tehtävä. Yhtenäistä, vertailukelpoista kiinteistöistä saatavaa tietoa tarvitaan kiinteistöliiketoiminnan eri päätöksentekoprosesseissa. Tiedon laadulla on keskeinen vaikutus kiinteistön ylläpidon laatuun. Tiedonhallinta vaikuttaa kiinteistöhallinnointiin, sijoitustoimintaan, kiinteistökehittämiseen ja kiinteistön käyttäjien palvelutasoon. Laadukkailla suunnitteluratkaisuilla vaikutetaan kiinteistön elinkaareen monilla eri tasoilla. Sillä vaikutetaan kiinteistön toiminnan laatuun, kustannustehokkuuteen, terveellisyyteen, turvallisuuteen ja ekologisuuteen. Suunnitteluvaiheessa syntyvä kiinteistön tietomalli oikein käytettynä parantaa hankesuunnittelu-, suunnittelu- sekä rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan eri tiedonhallintaprosesseja ja niiden laatua. Jo pelkästään rakennuksen suunnitteluvaiheessa tietomallipohjaisesta suunnittelusta on todettu olevan hyötyä. Kiinteistöliiketoiminnan näkökulmasta panostaminen kiinteistön tietomallintamiseen oikealla resurssoinnilla on järkevää. Uudisrakennushankkeissa suunnittelun tuotteistaminen tuottaa sekä suunnitteluvaiheessa että rakentamisvaiheessa osan kiinteistöliiketoimintaprosessien tarvitsemasta tiedosta. Olemassa olevien kiinteistöjen tietomallintamisessa, esimerkiksi perusparannushankkeen yhteydessä, on kyse samantyyppisestä prosessista. Kiinteistön vastaanottotilanteessa (käyttöönotto) ylläpito-organisaatio voi saada käyttöönsä osan tarvitsemistaan tiedoista kiinteistön tietomallista ja siitä tuotetuissa tiedostoista kuten tietokantasiirrot tai erilaiset raportit. Kiinteistön liiketoimintaprosesseissa tiedon integraa- 4

5 tiolla voidaan saada kustannussäästöjä ja mahdollistaa uusien toimintatapojen syntyminen. Tavoitteena on saada tarvitta tieto helppokäyttöiseksi ja jatkojalostettavaksi muihin tiedonhallintaprosesseihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut muun muassa selvittää miten kiinteistön tietomallia (tuotemallia) voidaan hyödyntää kiinteistöliiketoimintaprosesseissa ja huoltokirjamenettelyssä. Tutkimuksessa tunnistettiin ja määritettiin huoltokirjamenettelyn tarpeita ja ongelmia ja tietomallintamisen sekä 2-4D CAD suunnittelun mahdollisuuksia ja rajoituksia. Tutkimuksessa on haastateltu alan asiantuntijoita ja selvitetty markkinatilannetta ohjelmistotalojen ja kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten osalta huhtikuu 2006 tammikuu 2007 aikana. Tutkimuksessa on käytetty lähdemateriaalina alan kansainvälisiä tutkimuksia ja selvityksiä sekä VBE 2 tutkimushankkeen sisällä syntyneitä muita tutkimustuloksia. Osa tutkimusmateriaalista on syntynyt haastattelu- ja ohjelmasovellustutkimuksen yhteydessä eri yritysvierailujen yhteydessä. 5

6 2. Tietomallipohjaisen huoltokirjamenettelyn merkitys Kiinteistönpidon yhtenä ongelmana on se, että kiinteistön ylläpitoorganisaatio ei saa osaa ylläpito-organisaatiota hyödyttävää tietoa tarvitsemassaan muodossa. Tiedonsiirron ja sitä kautta kiinteistönpidon tehostamiseksi on kehitetty huoltokirjamenettely eli se tapa millä kiinteistön ylläpitoon liittyviä tietoja käsitellään. Menettelyä on kehitetty, jotta kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa kuten tuotemallintamisen yhteydessä syntyviä kiinteistön, tilojen- ja järjestelmien tietoja voitaisiin hyödyntää. Uudisrakennuksen ja suuren perusparannus- tai korjaushankkeen huoltokirja syntyy suunnittelu- ja rakentamisprosessin yhteydessä. Huoltokirja voidaan laatia monin eri tavoin, tekijöitä ja laadintavaiheita voi olla useita. Huoltokirja on osa kiinteistön ylläpidon ohjausjärjestelmää. Huoltokirjamenettelyn ja siinä syntyvän tiedon käyttö vaikuttaa koko kiinteistöliiketoimintaan. Sen avulla hallitaan ja ylläpidetään kiinteistöliiketoiminnassa tarvittavaa tietoa sekä taltioidaan että valvotaan kiinteistön ylläpidon tavoitteita. Huoltokirja liitteineen on oikein ylläpidettynä arvokas tietolähde kiinteistön omistajalle, rakennuttamisorganisaatiolle, sijoittajille, isännöitsijälle, kiinteistönhoito-organisaatiolle ja tilojen käyttäjille. Huoltokirjamenettelyn avulla pyritään lisäksi varmistamaan kiinteistön tietojen säilyminen muunmuassa vastuuhenkilöiden vaihtuessa sekä yrityksen toimintoja ulkoistettaessa että kilpailutettaessa eri palveluntuottajia. Vaikka huoltokirjamenettely liittyy kiinteästi kiinteistön ylläpitoprosessiin, niin sen avulla hallittavia tietoja tarvitaan koko kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistöjohtamisen kentällä. Kiinteistökauppa, vuokraus, rakennuttaminen ja kiinteistöhallinto tarvitsevat huoltokirjaan liittyviä tietoja omissa liiketoimintaprosesseissaan (Kuva 1). Huoltokirjamenettelyprosessi tukee suurien kiinteistökantojen hallinnointiprosesseja. 6

7 Kuva 1. Kiinteistöliiketoiminnan toimintakenttä jakautuu eri osa-alueisiin. Kuvan rakenne on Kiinteistöliiketoiminnan sanastosta [RAKLI, 2001]. Huoltokirjan merkityksen suuruutta liiketoimintaprosessien eri osa-alueilla on tutkittu eri tutkimuksissa. Muunmuassa kuvassa 2 on nähtävissä e-ehyt projektin raportin vastausten perusteella tehty selvitys huoltokirjan merkityksen suuruudesta liiketoimintaprosesseissa. Esitetyt prosentit osoittavat, kuinka moni kyselyyn vastaaja on sitä mieltä, että huoltokirjan merkitys on suuri kyseisessä toiminnossa. Esimerkiksi 79 % vastaajista on sitä mieltä, että huoltokirjan merkitys on suuri kiinteistön ylläpidossa ja 21 % sitä mieltä, että huoltokirjan merkitys on suuri vuokraukseen liittyvissä toiminnoissa. [Puhto & Heinimäki, 2002] Huoltokirjaa voidaan tarkastella kiinteistönomistajan näkökulmasta ja palveluntuottajan näkökulmasta. Omistajan näkökulmassa korostuu ylläpidon ohjaus ja valvonta, kun taas kiinteistönpalvelutuottajan näkökulmassa kiinteistönhoidon tuotannonohjaus. 7

8 Kuva 2. Kuvassa nähdään huoltokirjan käytön merkitys työvälineenä kiinteistön ylläpidon eri toiminnoissa. [Puhto & Heinimäki, 2002] Huoltokirjamenettelystä saatavana etuna on, että kiinteistön omistaja, kiinteistöhoitoyritykset ja käyttäjät tietävät samat kiinteistöön liittyvät tavoitteet, laatutasot ja tehtävät. Menettelyllä varmistetaan myös tiedon säilyminen ja ylläpito. Menettelyn tavoitteena on muun muassa, että kiinteistöhoitosopimusten sisältö ja tarjouspyynnöt ovat selkeitä ja yksiselitteisempiä. Kiinteistön huoltokirjasta löytyvät sekä rakennukseen että sen ulkoalueisiin liittyvät kiinteistön ylläpitoon tarvittavat tiedot. Osa näistä tiedoista syntyy tietomallia käytettäessä. Mallista on mahdollista laskea esimerkiksi pinta-alojen ja tilavuuksien määrät, tuottaa erilaisia koneiden ja laitteiden sijaintikaavioita tai esittää 4Dmallin havainnollistamiskuvia kiinteistöstä. Huoltokirjamenettelyssä hallitaan myös rakennusten ja ulkoalueiden korjausvajetta ja menettelyllä varmistetaan, että hoidon, huollon ja kunnossapidon avulla toteutuvat rakennusosien ja laitteiden asetettujen tavoitteiden mukainen elinkaari. Suunnittelun ja seurannan avulla tuleviin kunnossapitotoimenpiteisiin voidaan varautua sekä taloudellisesti että teknisesti. Huoltokirjan tärkeimpiä käyttötarkoituksia ovat kiinteistön ylläpidon valvonta ja ohjaus, informaation välittäminen, kiinteistöpalveluntuottajan tuotannonohjaus ja ylläpidon suunnittelu ja seuranta. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A4 määrittelee kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeen pääpiirteittäin. 8

9 3. Kiinteistön tietomallin (tuotemallin) käyttö huoltokirjamenettelyssä Kiinteistöjen perinteinen huoltokirja laaditaan joko kerralla mahdollisimman täydellisenä tai vaiheittain ennalta suunnitellun aikataulun mukaan. Kiinteistön mallipohjaisessa suunnittelussa huoltokirjan sisältöä tuotetaan samalla kun kiinteistön suunnitelmat ja lopulliset valitut ratkaisut syntyvät. Huoltokirjan sisältö täydentyy kiinteistön rakentamisen, lopputarkastuksen, takuuajan ja ylläpidon aikana. Yksityiskohtaisempi huoltokirjan sisältö on kuvattu liitteessä A, jossa selvitetään huoltokirjan sisältämät tiedot ja huoltokirjan avulla hallinnoitavat asiat. Liitteessä on lisäksi tarkemmin kerrottu mihin huoltokirjaa käytetään. Osa huoltokirjamenettelyn tiedoista tulee haluttaessa suoraan kiinteistön tietomallista, joka on syntynyt suunnittelun ja rakentamisvaiheen yhteydessä. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi kiinteistön pohja-, taso-, julkisivu- tai leikkauskuvat, tila- ja laiteluettelot sekä tarkoissa malleissa rakennetyypit. Lisäksi tuotemallista voidaan haluttaessa saada kiinteistön koneiden, laitteiden, kalusteiden ja rakennusosien sijaintitiedot, materiaali- ja tyyppitiedot ja muuta ominaisuustietoja, kuten niiden määrät ja tilavuustiedot. Huoltokirjan kokoamista ja käyttöä ohjaavat eri tekijät kuten tavoitteet, ohjeet, viranomaismääräykset ja sovitut menettelytavat. Eri toimenpiteitä tehtäessä, esimerkiksi rakennuksen tuotemallisuunnittelun yhteydessä, saadaan huoltokirjan kokoamisen yhteydessä tulokseksi mallista huoltokirjaan liittyviä tietoja. Kuvassa 3 nähdään huoltokirjan laatimisprosessi IDEF0 kaaviolla kuvattuna pääpiirteittäin. Huoltokirjan käyttöä kuvaava prosessi on nähtävissä kuvassa 4. IDEF0 mallin käyttön ja suunnittelun periaatteet on nähtävissä liitteessä E. Huoltokirjamenettelyssä resurssien tarjoamin puittein tuodaan eri tietoja huoltokirjaan ja tulokseksi saadaan ylläpitoprosessia ja muita kiinteistöliiketoimintaprosesseja hyödyttäviä tietoja. 9

10 Kuva 3. Kuvassa nähdään huoltokirjan laatiminen eri tietolähteistä. Huoltokirjan kokoamista ohjaavat eri tekijät eri toimenpiteitä tehtäessä. Kuva 4. Yllä nähdään huoltokirjan käytön aikana huoltokirjamenettelyyn vietävät tiedot (syöte) ja huoltokirjan käytöstä saatavat tulokset esimerkiksi asiakirjat (raportit). Kuva on tehty IDEF0 prosessinkuvausta toteuttaen. 10

11 Kiinteistön tietomallin avulla voidaan luoda, jakaa, järjestää ja taltioida kiinteistön kiinteistöliiketoimintaan liittyvää tietoa toimintaprosessin eri osapuolille, toimijoille. Tietomallin ja tietokannan avulla voidaan nopeuttaa ja helpottaa eri työtehtäviä ja tarjota kiinteistön tietoa ylläpito-organisaatiolle, asiakkaille, viranomaisille ja muille yhteistyökumppaneille. Mallipohjaisen suunnittelun avulla voidaan vähentää resurssointitarvetta tiedonhallinnointiprosessien perusrutiineissa ja tarvittaessa tallentaa ylläpidettäviä tietoja yhteen paikkaan, tietokantaan. Mahdollisella tietomallipohjaisella huoltokirjamenettelyllä on tarkoitus parantaa tiedonhallinnointia ja tukea eri kiinteistöliiketoiminnan päätöksentekoprosesseja varmistaen tiedon olemassa olo organisaation käyttöön eri muutostilanteissa, muummuassa ulkoistettaessa liiketoimintaprosesseja. Kiinteistöstä saatavaa tietomallia voidaan hyödyntää muunmuassa suunnittelussa, eri vaihtoehtojen vertailussa, resurssien hallinnassa (määrä-, aikataulu-ja kustannustiedot), markkinoinnissa ja kiinteistötietojen hallinnoinnissa. Tiedonhallinta mahdollistaa eri kiinteistöistä saatavien tietojen yhtäaikaisen tiedon keruun ja kiinteistöjen välisen vertailun ja kiinteistökannasta kokonaistiedon saamisen strategisten ja operatiivisten päätösten tueksi. Tietokanta tai jaetut tietokannat, joista saadaan jaettua tietoa eri järjestelmille, ohjelmasovelluksille mahdollistaa kiinteistöjen välisen tiedon vertailun. Kiinteistöjohtamisen prosessi on integroiva ja koordinoiva prosessi ja siinä käytetty informaatio on luonteeltaan hyvin diversiteetti. Informaation kokoamismenetelmiä on niin ikään monia, ja niillä on jokaisella sekä hyvät että huonot puolensa. Tiedon kokoaminen ja analysointi ovat kuitenkin olennaisia organisaation koko informaation hallinnan kannalta. 11

12 4. Tietomallin käyttömahdollisuudet huoltokirjamenettelyssä Kiinteistön ylläpitotehtävissä halutaan nykyään tehostaa tiedonsiirtoa asiakkaan ja omien tietoteknisten järjestelmien välillä. Kiinteistöjen omistajille ongelmia aiheutuu muun muassa kiinteistöjä ostettaessa ja myytäessä, jolloin myös erilaisilla ohjelmistoilla tehdyt huoltokirjat vaihtuvat. Markkinoilla on lukuisia järjestelmiä eri huoltokirja- ja toimintajärjestelmien välillä ja niiden kesken on syntynyt tarve tiedonsiirrolle. Kiinteistöjen ja kiinteistöpalvelutietojen vaihtoon, niistä tapahtuvaan raportointiin ja moniin muihin tarpeisiin halutaan yhdenmukaisuutta. Tätä pidetään yhtenä mahdollisuutena tehostaa markkinoita, vähentää toistuvia työmääriä ja mahdollistaa laajempi yhteinen kiinteistökantojen suunnittelu- ja kehitystyö. Tietomalli ja siihen liittyvät ratkaisut nähdään yhtenä vaihtoehtona tiedonhallintaan. Tietomallia voidaan käyttää tietovarastona tai tietolähteenä monissa erilaisissa tiedonhallintatehtävissä kiinteistön elinkaaren aikana. Tietomallin käyttökohteita on monia. Kiinteistön tietomallia ja olipohjaista suunnittelua voidaan käyttää varsinaisen suunnitteluvaiheen lisäksi tuotantosuunnitteluun, kuten kustannus-, aikataulu- ja määrälaskentaan, myynnin ja markkinoinnin edistämiseen sekä hankesuunnittelun ja suunnittelun erilaisiin sovelluskohteisiin, kuten energiatarkasteluihin ja erilaisten vaihtoehtojen mallintamiseen. Tietomallista voidaan saada muun muassa kiinteistön rakennusosien ja tilojen määriä (pinta-alat, tilavuudet), niiden tyyppejä ja luokkia sekä sijaintitietoja. Sijaintitietoja voidaan saada itse tiloista, koneista ja laitteista sekä kiinteistön rakenteista. Kiinteistön suunnitteluprosessissa ja rakennusvaiheessa syntyy paljon erilaisia kiinteistön ylläpitoa palvelevia tietoja. Kaikki se tieto, mitä rakennuksen tietomalliin on syntynyt suunnittelussa ja rakennuksen tuotantovaiheessa, pitää olla ylläpidon tietomallissa ns. oikeaa tietoa eli tiedon tulee vastata todellista rakennusta ja kiinteistöä. Ylläpidon tietomallin tai ylläpidon käyttämät tietokannat ei tule olla luonnoksiin tai karkeisiin suunnitelmiin pohjautuvia tietovarastoja. Mallin tai mallista saatavan tiedon tulee olla sellaista, mikä parhaiten kuvaa toteutunutta kiinteistöä. Tiedon oikeellisuus ja sidonnaisuus todellisuuteen on tärkeää, koska esimerkiksi ylläpidon sopimukset perustuvat todellisiin määriin. Kiinteistön ylläpidon tietomallissa tulee olla ne tiedot, jotka ovat todellista kiinteistöä koskevat tiedot kuten tarkat määrä- ja mittatiedot sekä mahdolliset tuote- 12

13 tiedot. Se mitkä tiedot tulee olla kiinteistön tietomallissa ja mitkä muissa tiedonhallintajärjestelmissä vaatii tapauskohtaista tarkastelua. Tietomallin tiedot voivat tuottaa lähtötietoja muille tiedonhallintajärjestelmille. Omat rajoitteet tietomallin käyttöönottoon tuo nykyisten tietojärjestelmien ja sopimusten olemassa olo, joihin on sitouduttu ja yleensä käytettävissä olevien resurssien rajallisuus. Ylläpidon tiedonhallinta on viime vuosina ohjautunut myös yhä enenemässämäärin selainpohjaisten (internet) ja mobiiliteknologiaa hyödyntävien ohjelmistojen ja laitteiden piiriin. Suunta näyttää myös tulevaisuudessa olevan tämä. Monet kiinteistöjä ylläpitävät organisaatiot hakevat toimintamalleja internet ja mobiiliteknologiaa hyödyntävistä toimintaympäristöistä. Kiinteistön tietomallin ja huoltokirjan avulla voidaan yleisesti muun muassa: helpottaa pääsyä rakennuksen laitteiden ja järjestelmien eri tietoihin, esimerkiksi sijainti- ja laitetunnustietoihin,(faster acces to needed parts) edistää ja tutkia rakennuksen laitteiden ja järjestelmien suorituskykyä mallintamalla (improved equipment performance) tehostaa ylläpidon vaatiman ajan ja resurssien käyttöä, kuten energiasimuloinnit ja työtapojen tehostaminen (better use of maintenance time, resources and budget dollars) vähentää tiedonhallintakustannuksia rutiinitoiminnoissa (reduced costs) ajoittaa ja suunnitella toimenpiteet niin, että rakennuksen rakenteet, laitteet ja järjestelmät ovat mahdollisimman vähän epäkunnossa tai huoltotoimenpiteet on ajoitettu oikein ja tavoitteellisesti (reduced unscheduled downtime) parantaa rakennuksen vikoihin ja korjaushistoriaan liittyvien tietojen hyödynnettävyyttä, esimerkiksi laitteiden sijainti-, tyyppi ja laitetunnukset (improved access to diagnostic and repair data, history and other information) Alla on esitetty muutamia tietomallin käyttömahdollisuuksia huoltokirjamenettelyssä ja kiinteistöliiketoiminnassa. Suunnittelusta ja rakentamisesta syntyy osa tiedosta ylläpidolle. Siksi tässä kohdassa käydään läpi myös suunnittelu- ja rakentamisvaihetta. Jaottelu on tehty rakennusprosessin ja ylläpidon eri vaiheisiin. Suunnittelun aikana saatavat hyödyt 13

14 Kiinteistön tietomallin tietokantaratkaisu mahdollistaa jo ratkaisuna uusien asioiden vertailun. Tietomalli mahdollistaa muun muassa suunnittelun eri variaatioiden vertailun, esimerkiksi energiakulutuksen tai lämpöjakaumien suunnittelun ja vertailun. Kun tietomalliin tehdään suunnittelun aikana muutoksia, niin muutoksen heijastusvaikutukset nähdään myös muissa kiinteistön suunnitelmissa. Esimerkiksi, kun huoneen kokoa muutetaan tai toimiston huonejakauman sisältöä muutetaan, nähdään syntynyt muutos kaikissa rakennuksen suunnittelu- ja luonnoskuvissa. Eri tietomallien yhdistäminen yhteen, mahdollistaa interpoloinnin ja törmäystarkastelujen tekemisen, jolloin voidaan karsia suunnitteluvirheiden määriä ja mahdollistaa suunnittelun aikana erilaisten yhteistyöhankkeiden tekemisen. Tietomalli voi mahdollistaa myös esimerkiksi erikoiskohteissa uudet suunnittetyötavat. Kiinteistön ylläpito saa käyttöönsä suunnittelun myötä useampia eri rakenne- ja leikkauskuvia ja mahdollistaa erilaisten määrätietojen ja materiaalien ja panosten vertailulaskelmat. Mitä enemmän materiaaleista ja tuotteista saadaan tuotemallitietoa, sitä enemmän se hyödyttää myös kiinteistöjen ylläpitotehtävien tiedonhallintaa. Tietomalli tukee myös suunnitelmien versiohallintaa, kuten kuvien päivämääriä ja muita muutoksia. Rakentamisen aikana saatavat hyödyt Kiinteistön tietomallia voidaan hyödyntää mm. tuotantovaiheessa, kuten aikataulusuunnittelussa, kustannuslaskennassa, tuotannonohjauksessa rakennustyömailla ja tehtaissa. Tuotannonohjauksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi rfdtekniikkan, pienitehoisia radiolähettimiä (reducet function device). Työmaa voi saa käyttöönsä eri tulosteita tietomallista, jolla tietomallin tietojen avulla voidaan tarkastella työmenetelmiä, aikatauluja, sijaintitietoja ym. Tällaisia mallista saatavia tulosteita/raportteja/kuvia voivat olla esimerkiksi leikkauskuvat tai elementtin sijoittelukaaviot 4D-malleissa. Lisäksi työmaa voi hyödyntää tulevaisuudessa tietomallista saatavia 3D pdf-tulosteita, esimerkiksi vaikeiden detaljikuvien yhteydessä tai erikoisten työmenetelmien esittämisessä. Tällaisista työmenetelmistä on mahdollista tuottaa kolmiulotteisia videoita pdf-työkaluilla. Kiinteistön ylläpidossa ja huoltokirjamenettelyssä saatavat hyödyt Miten 3D ja 4D mallintaminen auttaa huoltokirjamenettelyssä; - hyvin mallinnetusta tietomallista voidaan saada huoltokirjamenettelyyn suoraan kiinteistön määrätiedot, kuten pinta-alat, tilavuudet ja kappalemäärät ja eri osien sijaintitiedot, laitteiden ja koneiden tuotemallitiedot, laitteiden sijaintikaaviot, rakenne- ja leikkauskuvat, ilmastointikoneen ja sprinklerien vaikutusalueet tai esimerkiksi pelastautumisreitit. Tuotemal- 14

15 lista voidaan saada haluttaessa kiinteistössä olevien materiaalien ja panosten tietoja tai yksittäisten objektien kuten esimerkiksi ilmastointikoneen sijaintitiedot, tuotetiedot ja vaikutusalueet. - tietomalli ja tiedonhallinta mahdollistavat uusien toimintatapojen syntymisen, - muutosten hallinnassa, jo itse suunnittelu- ja rakennusvaiheessa syntyvän tietomallin hyödyt parantavat kiinteistön ylläpitoa, kuten eri suunnitteluratkaisujen vertailujen mahdollisuudet esimerkiksi energiankulutuslaskelmissa tai lämpötilojen mallintamisessa, arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa, kiinteistön tonttisuunnittelussa - kiinteistön tietomallin tietojen käyttö huoltokirjan laadinnassa mahdollistaa uuden tiedon syntymisen ja eri tietojen vertailun, kun saadaan käyttöön entistä tarkempaa ja käytettävyydeltään oikeaa tietoa yksittäisen kiinteistön tai kiinteistömassojen ylläpitoon - tietomallista voidaan saada haluttaessa kiinteistön paikkakaaviot ja kiinteistöjen sijaintitiedot, tonttisuunnitelmat ja kiinteistöjen massoittelun tontilla. Mallista voidaan saada tontin ylläpidon suunnitteluun tietoja, kuten tontilla liikkuminen ja esimerksiksi pihatöiden mahdollistaminen (lumet jne). - yksittäisten kiinteistöjen tietojen yhdistäminen kiinteistökannan muihin tietoihin mahdollistaa suurempien kokonaisuuksien suunnittelun ja seurannan ja tätä kautta uusien työmenetelmien ja työtapojen käyttöönoton - kiinteistöjen tiedonhallinnan kautta kustannustehokkaamman toiminnan esimerkiksi kilpailuttamisen ja työtapojen ja tiedonhallinnan tehostumisen myötä tietomallista saatavat hyödyt korjausrakentamisessa - voidaan saada tietomallista korjaus- ja huoltotoimenpiteiden toteuttamisen tarvitsemia tietoja, kuten määrä-, sijainti-, kone- ja laitetietoja ym - esim. tilaluettelot, raportit, sijaintikaaviot, määrätietojen listaukset (pintaalat, tilavuudet, kpl määrät), mahdolliset tuotetiedot, jne. Kolmiulotteisesta kiinteistön tietomallista voidaan saada mm. kolmiulotteisia näkymiä 15

16 korjattavista kiinteistökohteista tai yksittäisistä huoneistoista tai huoneista. - mallista nähdään korjaussuunnitelmien visuaalinen ilme ja ratkaisut. Mallia voidaan hyödyntää suunnitelmien esittämisessä visuaalisesti ja markkinointivälineenä - voidaan saada kerättyä yhteisraportteja/tiedostoja useista kiinteistöistä, malli auttaa kiinteistötietojen hallinnoinnissa, (useiden hankkeiden yhtäaikainen tiedon keruu). Mallista voidaan tuottaa tietoa kiinteistöjen asiakirjojen, kustannusten, ajan ja työmäärien tiedonhallintaan ja seurantaan. - saadaan kiinteistökannoista kokonaisuuksien laskeminen, kuten muutokset, useamman kiinteistön korjaussuunnittelut toteutus määrät ja kustannukset, kulutustietojen seuranta, kuten esimerkiksi vuokraustoiminnan hallinnointi, kiinteistöliiketoiminnan tarvitsemien tietojen hallinnointi, jne. - korjaushankkeissa voidaan tehdä aikataulusuunnittelua mallintamisen avulla. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi korjaushankkeen paikka-aikakaavioden ja eri toteutuslohkoalueiden suunnittelussa. Mallintamista voidaan hyödyntää esimerkiksi putkiremonttien kulun suunnittelussa huoneistoittain tai rappukäytävittäin. Työmaalla mallin tietoja voi hyödyntää myös esimerkiksi materiaalivirtojen ja tuotteiden/tarvikkeiden työmaan väliaikaissijoittelun suunnittelussa. - mallintamista voidaan myös haluttaessa hyödyntää maanalaisten rakennelmien korjaustoimenpiteiden suunnitteluun mm. vikojen arviointilaskelmissa ym. - tarkassa kiinteistön tietomallissa voi olla ne todelliset laitteet, koneet ja materiaali ja rakennetiedot mitä kiinteistölle on tehty näin haluttaessa, joka taas auttaa ja mahdollistaa ylläpidossa ja huollossa eri tehtävien tiedonhallintaa. Alla on esitetty esimerkkejä kiinteistön tietomallin (tuotemallin) käyttökohteista. Esimerkki 1. Kiinteistön mallissa nähdään ilmastointikoneen toiminta-alueen, vaikutusalueen näkyminen. Erillisillä ohjelmilla voidaan mallintaa/laskea rakennuksen energi- 16

17 ankulutustietoja ja saada ohjearvoja, tavoitearvoja laitteille ja koneille (Ulof Grandlund Oy) Esimerkki 2. Sprinklereiden sijainti ja palastautumisreitit sekä kulkukaaviot nähdään pohjakuvissa, jotka voidaan toimittaa pelastuslaitokselle tarvittaessa nopeuttamaan pelastustoimenpiteitä (toteutettu esim. YLE). Esimerkki 3. Kiinteistön eri kerrosten pohjakuvista voidaan lähettää ulkopuolisille huoltomiehille tarvittavat kulkureittikaaviot, joista nähdään kulku tarvittavien koneiden ja laitteiden luokse isoissa kiinteistöissä. Pohjakuvien kulkureitit voidaan lähettää gsm-puhelimeen. Tällaista ratkaisua tarvitaan esimerkiksi kauppojen laitehuollossa kuten kylmä- ja pakastealtaiden huolto- ja korjaustoimenpiteissä, (eri kauppaketjut ja niiden käyttämät huoltoliikkeet). Esimerkki 4. Kiinteistön toiminnan kehittämisessä mallista voidaan tuottaa markkinointimateriaalia esimerkiksi korjattavasta kiinteistöstä. Malli auttaa visualisoimaan eri vaihtoehtojen toteutustapoja ja laskemaan tarvittavia kustannus- ja muissa kannattavuuslaskelmissa. Esimerkki 5. Toiminnaltaa kriittiset kiinteistöt kuten voimalaitokset, sairaalat, armeija tarvitsevat tarkkoja ja helposti päivitettäviä laitteiden ja koneiden sijaintitietoja (HUS) Esimerkki 6. Kiinteistön tietomallilla voi suunnitella tarvittaessa jätteiden (syntyvä jätteen määrä tiloihin nähden suuri) ja huoltotoimenpiteiden toteuttaminen. (Kauppakeskus Sello, Espoo.) Esimerkki 7. Mallista voidaan saada kiinteistöjen pihojen kunnossapitomääriä (nurmikot, asfaltit, lumityöt) ja esimerkiksi kiinteistöjen eri tilojen siivottavien pinta-alojen määriä (huoneet, huoneistot, käytävät jne.). 17

18 Esimerkki 8. Tulevaisuudessa mallista voidaan tuottaa 3D-pdf kuvia tai pieniä videopätkiä huoltomiehille koneiden ja laitteiden asennusohjeista ym. 18

19 5. Malli tietomallipohjaisesta huoltokirjamenettelystä Kiinteistön tietomalli voi olla yksi iso tietomalli, jonka sisälle on viety kiinteistön arkkitehti-, rakenne ja LVIS-suunnitelmat tai sitten kiinteistön tietomalli voi muodostua osamalleista, joiden tiedot linkittyvät osittain toistensa kanssa tietokannan kautta ja osa tietomallin tiedoista on riippuvaisia toisista tietomallitiedoista. Oheisessa kuvassa 5. on kuvattu tiedonsiirtoprosessi kiinteistön tietomallista relaatiotietokannan kautta käyttäjän tarvitsemiin tietoihin, huoltokirjatiedot. Kiinteistöstä tehdään suunnitteluvaiheessa tietomalli, jonka tiedot tallentuvat tietokantaan (relaatiotietokanta). Kiinteistön ylläpitohenkilöstä saa tiedot käyttöönsä tietokannasta erilaisten ohjelmistojen kautta, kuten internet-selaimen, gsm-ohjelman, tietomallinnäkymän tai huoltokirjaraportin/huoltokirja-asiakirjan kautta. Eri käyttäjille tarjotaan erilaista tietoa kiinteistön tietomallista tietokannan kautta. Kuvassa 6. nähdään kuinka suunnittelun aikana syntyy suunnittelmaan liiketilasta tilatietona sen pohjan pinta-ala 320 m2. Tämä pinta-alatieto tallentuu tietokantaan, josta tieto voidaan tuottaa tiedon käyttäjälle eri muodoissa, kuten esimerkiksi sellaisena raporttina/tulosteena, joka kertoo kaikki ne huoneet ja pinta-alat, jotka on vuokrattu tietylle yritykselle käyttöön. Sama tieto voidaan käyttää ja hakea tietokannasta esimerkiksi sopimusasiakirjoissa. Kuvassa 7. on nähtävissä karkea kuvaus siitä miten useampi tietomalli yhdistetään tiedoiltaan tietokantaan, joko yhteen tai jaettuun tietokantaan. Tästä tietokannasta saadaan tulostettua esimerkiksi www-sivuja huollon henkilökunnalle, tai huoltokirjatietoja eri raportteihin, tai pohjakuvatietoja gsm:lle tai laitteiden tyyppitietojen ja kiinteistötietojen siirtyminen FM- ja identiteetinhallintajärjestelmiin. Relaatiotietojärjestelmät (relational databases) ovat äärimmäisen joustavia ja ovat suositeltavia silloin, kun tiedonhallinnan vaatimukset vaihtelevat ajoittain. Suhteellisissa tietojärjestelmissä informaatio on organisoitu tiedostojen sarjoiksi, mutta datan toistamisen avulla eri tiedostoissa aikaansaadaan linkkejä tiedostojen välille. Relaatiotietojärjestelmissä tiedot ovat toisin sanoen talletettu taulukkomuodossa relaatioina. Tietokannat ovat niissä fyysisesti erillisiä tiedostoja, joita kytketään toisiinsa tiettyjen tietokenttien sisällön perusteella. Informaation luonne ja laatu vaativat usein informaation toistamisen eri tiedostoissa, ja relaatiotietojärjestelmät tarjoavat tähän yhden ratkaisumahdollisuuden. 19

20 Kiinteistöjohtamisen informaationhallinta on prosessi, jossa määritetään tietotarpeet, luodaan, luokitellaan ja välitetään tietoa päätöksenteon tueksi. Organisaatioissa on usein käytössä monia erityyppisiä tietojärjestelmiä, jotka vaihtelevat valmiista ohjelmista täysin itse kehitettyihin ja räätälöityihin järjestelmiin, jotka palvelevat vain yksityisiä tarpeita. Tietokantojen ja yhdistetyn tiedonhallinnan kautta tietojärjestelmien tuoma etu on tiedon nopea saatavuus, tiedon käsiteltävyys ja organisointi eri tahojen tarpeisiin. Jotta nämä edut voidaan saavuttaa, organisaation on tunnistettava keskeiset tietotarpeet. Informaation jalostusasteen lisäys voi perustua vain hyvään tiedon tarpeen tunnistamiseen. 20

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi Esitelmä 17.9.-14 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö Onnistunut rakennusinvestointi Tietomallipohjainen investointiprosessi Tietomallintamisen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Korjausrakentamisen budjetoinnin, Kiinteistökannanhallinnan ja Suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon työkalu Timbal palvelu

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT Hallitusforum 24.9.2011 Helsinki Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Haahtela RES huoltokirja

Haahtela RES huoltokirja Haahtela RES huoltokirja Katri Korpela 15.5.2014 Haahtela RES Real Estate System Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien hallinnointiin Selainpohjainen Helppokäyttöinen Voidaan

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa 1 Tuotemallin hyödyt rakentamisessa Tuomas Särkilahti ProIT-seminaari 29.9.2004, FinnBuild Skanskan tavoitteet mallintamisessa 2 kehittää, testata ja ottaa käyttöön tuotemallintamiseen perustuva prosessi

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatalouteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä

Lisätiedot

Kohteen nimi: Sallantie 530. (Kuivaamo) 11.09.2014 98440 KALLAANVAARA 1996. Huoneala: Bruttoala: Tilavuus: Käytetty rak.oikeus:

Kohteen nimi: Sallantie 530. (Kuivaamo) 11.09.2014 98440 KALLAANVAARA 1996. Huoneala: Bruttoala: Tilavuus: Käytetty rak.oikeus: Yritys/ Yhteisö: Kemijärven kaupunki / Tekninen osasto Perustiedot Luokka: Tunnistetiedot Rakennus Kohteen nimi: Pvm: Sallantie 530. (Kuivaamo) 11.09.2014 Katuosoite: Sallantie Tunnus: R7914_3 Postiosoite:

Lisätiedot

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen ylläpidon hyötyjä Jari Halonen Yksikön päällikkö, kunnossapito Timo Finnilä Yksikön päällikkö, konsultointi Rakennuskannan arvo Suomessa 460 mrd Asuntovarallisuuden

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

VBE II Work Package 4 Mallipohjainen kiinteistöliiketoiminta

VBE II Work Package 4 Mallipohjainen kiinteistöliiketoiminta VBE II Work Package 4 Mallipohjainen kiinteistöliiketoiminta Tampereen teknillinen yliopisto tuotannon ja talouden laitos Suunnittelun rakennusen ja ylläpidon integroinnit. Integrointi + valaistus, visualisointi,

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa

Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa AVATER-hankkeen loppuseminaari 16.11.2016 Tampereen ammattikorkeakoulu Paavo Kero, projektitutkija TTY, RTEK TP5. Uudet johtamis-

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK

PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK Kalevi Piira VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Lämpömiehenkuja 2, 02150 Espoo Tiivistelmä PARK -hankkeen tavoitteena on pelastusautossa toimiva uusia ICT teknologioita

Lisätiedot

ANTINKATU 1 00100, HELSINKI

ANTINKATU 1 00100, HELSINKI 00100, HELSINKI DÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ 15.567 m 2 Myynnin kohteena osoitteessa Antinkatu 1, 00100 Helsinki sijaitseva kiinteistö (tontti+rakennus) Kiinteistöllä on yksi toimistorakennus, jossa 8 maanpäällistä

Lisätiedot

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue 12.1.2006 Taulukko 1: Vuokrauksessa hyödynnettävä tietosisältö rakennusmalleissa Ei sisällä sisällöstä riippumatonta tietoa, kuten esimerkiksi rakennuksen osoite ja rakennusvuosi Aihe Selite Muoto Rakennukset

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa SSTY sairaalatekniikan päivät To 13.2.2014 10.00-10.30 Case Meilahden potilastorni Hannu Tuovinen Granlund

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy Kimmo Virtanen 14.11.2007 14.11.2007 Tallinna 1 Agenda Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli?

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli? Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa Entäpä tietomalli? Projektitiedonhallinnan hallinta tiedonhallinnan tiedon hallinta Helppoa? Haastavaa? Mahdotonta? Mielenkiintoista? 4.6.2015

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Ohjelman tavoitteena on

Ohjelman tavoitteena on Vera ohjelman tavoitteet ja tilanne: kaksi ensimmäistä vuotta Arto.Kiviniemi@vtt.fi Vuosiseminaari 19.11.1998 Arto Kiviniemi 06/12/2002-1 Ohjelman tavoitteena on edistää tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset PIDÄ HUOLTA messuseminaari OMA KOTI messut 12.4.2013 Helsinki Suomen Omakotiliitto Rakennusneuvos Erkki Laitinen Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita

Lisätiedot

Tietomalli korjausrakentamisessa

Tietomalli korjausrakentamisessa Tietomalli korjausrakentamisessa Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiö RTS 6.5.2008 Kari Ristolainen, projektipäällikkö, arkkitehti SAFA, Senaatti-kiinteistöt Rakennusten laadunvarmistus tietomallien avulla

Lisätiedot

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijainti Osoite Alue Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta Kohde sijaitsee Nakkilan kunnassa Harjavallan

Lisätiedot

Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tieto liikkumaan KTI:n kokeiluhanke KIRA-digi-ohjelmassa

Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tieto liikkumaan KTI:n kokeiluhanke KIRA-digi-ohjelmassa Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tieto liikkumaan KTI:n kokeiluhanke KIRA-digi-ohjelmassa 11.10.2017 1 Tavoite: vuokraamiseen liittyvät tiedot liikkuvat tehokkaasti ja automaattisesti osapuolten

Lisätiedot

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennussimulointi tänään Simuloinnin käyttö suunnittelussa lisääntyy Olosuhdevaatimukset

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Agenda KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

ALBERTINKATU 25 00180, HELSINKI

ALBERTINKATU 25 00180, HELSINKI 00180, HELSINKI DÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ 14.393 m 2 Myynnin kohteena osoitteessa Albertinkatu 25, 00180 Helsinki sijaitseva kiinteistö (tontti+rakennus) Albertinkadun ja Bulevardin kulmassa sijaitsevalla

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

Hatsinantie 184; 16710 Hollola kk. Kiinteistörekisteritunnukset: 98-451-16-1. 98-451-8-100 (=lohkomaton määräala) 28.10.2013

Hatsinantie 184; 16710 Hollola kk. Kiinteistörekisteritunnukset: 98-451-16-1. 98-451-8-100 (=lohkomaton määräala) 28.10.2013 ARVIOLAUSUNTO USKILAN ALA-ASTE & KOULU Hatsinantie 184; 16710 Hollola kk Kiinteistörekisteritunnukset: 98-451-16-1 ja 98-451-8-100 (=lohkomaton määräala) 28.10.2013 I. Arvioinnin tarkoitus. 1. Lausunto

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S

V U O K R A S O P I M U S V U O K R A S O P I M U S Kuninkaanlähteenkatu 4 38700 Kankaanpää y-tunnus 2110898-5 Yhteyshenkilö: Raimo Suominen, isännöitsijä, Realia Isännöinti Oy, puh. 010 228 7463, raimo.suominen@realia.fi Yrityspalvelut

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015, RAKLI Perttu Valtonen, Sweco PM Oy 1 Mitä tietoa suunnitelma sisältää?

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Miksi? Miten? Mitä? Mitä sitten? Kari Karstila Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com www.eurostep.com Pro IT-seminaari, 2004-01 01-1919 PROSESSIMALLINTAMISEN

Lisätiedot

Cieltum Oy. pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo. verkostoituneille yhteisöille

Cieltum Oy. pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo. verkostoituneille yhteisöille Cieltum Oy on pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo verkostoituneille yhteisöille liiketoimintaideanaan (C-Care) käytön aikaisen elinkaaren tiedonhallinta eli Runtime Lifecycle Management (RLM) Maksat

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Itäinen Puistotie 1. Myyntiesite 1.6.2015. Myyntikohde. Kohteen nimi Marmoripalatsi - Helsinki Kuvaus 1 / 12

Itäinen Puistotie 1. Myyntiesite 1.6.2015. Myyntikohde. Kohteen nimi Marmoripalatsi - Helsinki Kuvaus 1 / 12 Myyntiesite 1.6.2015 Myyntiesitteen tiedot, kuvat ja kuvaukset. Tämän myyntiesitteen tiedot ovat peräisin monista eri tietolähteistä ja eri aikakausilta. Senaatti-kiinteistöjen tarkoituksena on antaa mahdollisimman

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi SVING-hankkeen seminaari, Tartto Kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kimmo Virtanen KTI Kiinteistötieto Oy 23.11.2006 KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:

ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala: RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala:

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Granlund Manager - ohjelmiston kuntoarvioon SISÄLLYS Viimeisin muutos 7.5.2014 Laadittu 28.01.2003 Laatija MPK Tark. / Hyv. JRu Malminkaari 21, PL 59 Puhelin 010 7592 000 Fax 010 7592 421 Y-tunnus 1704694-5

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpito ja

Kiinteistöjen ylläpito ja Kiinteistöjen ylläpito ja muuttuvat energiamääräykset Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Tavoitteellinen energianhallinta. taloyhtiössä. Matti Hellgrén. Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija

Tavoitteellinen energianhallinta. taloyhtiössä. Matti Hellgrén. Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Tavoitteellinen energianhallinta ja ylläpito taloyhtiössä Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos. Toiminnanharjoittaja / yhteyshenkilö. Huoneiston omistaja

Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos. Toiminnanharjoittaja / yhteyshenkilö. Huoneiston omistaja TUNTURI LAPIN Ilmoitus (TsL 13 ) 1(5) Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto 1 Ilmoituksen aihe 2 Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Perustaminen tai käyttöönotto Toiminnan olennainen muutos

Lisätiedot

KSE13 keskeiset uudistukset. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014

KSE13 keskeiset uudistukset. Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 KSE13 keskeiset uudistukset Uudet tehtäväluettelot ja KSE13, koulutus 12.02.2014 Tarve KSE 1995 uudistukselle Suunnittelu usein samanaikaisesti toteutuksen kanssa, vähintään aikakriittistä Sanktioiden

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 MYYNTIESITE 7.4.2017 MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 Yleistä Kiinteistö Oy Porin Ammattiopiston hallitus on päättänyt laittaa myyntiin Puinnintie 2 osoitteessa sijaitsevan

Lisätiedot