Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen"

Transkriptio

1 VTT PROJEKTIRAPORTTI Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen Kiinteistön tietomallin käyttö kiinteistöliiketoiminnassa Tiina Järvinen VTT

2 Alkusanat Tämä julkaisu on syntynyt tutkimushankeen VBE 2 (Virtual Building Environments) osatehtävänä. Selvitys käsittelee kiinteistöjen tietomallin (tuotemallin) hyödyntämistä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltokirjamenettelyprosesseissa. VBE 2 hanke on tavoitetutkimushanke TEKES:in SARA teknologiaohjelmasta Suuntana arvoverkottunut rakentaminen. Hankkeen päärahoittajina ovat TEKES, VTT ja osallistuvat yritykset. 2

3 Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tietomallipohjaisen huoltokirjamenettelyn merkitys Kiinteistön tietomallin (tuotemallin) käyttö huoltokirjamenettelyssä Tietomallin käyttömahdollisuudet huoltokirjamenettelyssä Malli tietomallipohjaisesta huoltokirjamenettelystä Esimerkkihuoltokirja ja tietomallin tietosisältö Mallipohjaisen huoltokirjan ylläpito Yhteenveto Kirjallisuus- ja lähdeluettelo Liitteet Liite A: Huoltokirjan sisältö Liite B: Mallihuoltokirjan esimerkkitietoja Liite C: Viranomaisvaatimuksia Liite D: IDEOF prosessikaavion käyttö 3

4 1. Johdanto Huoltokirjamenettely on kehitetty tiedonsiirron ja sitä kautta kiinteistönpidon tehostamiseksi. Menettely on se tapa millä kiinteistön ylläpitoon liittyviä tietoja käsitellään. Huoltokirjamenettelyä on alalla yleisesti kehitetty, jotta eri vaiheissa syntyviä kiinteistön, tilojen- ja järjestelmien tietoja voidaan hyödyntää kiinteistöliiketoiminnan eri toiminnoissa ja yhteyksissä. Kiinteistöjen huoltokirjoissa esiintyy suurta hajontaa niiden laatutasossa ja käytössä on useita erilaisia huoltokirjaversioita. Yhtenä kiinteistönpidon ongelmana on se, että kiinteistöön liittyvä tieto ei siirry riittävän hyvin ylläpitoorganisaatiolle. Kiinteistöihin liittyvien yhteistietojen kerääminen ja laajempien kiinteistöjä koskevien tietojen luominen ja yhdistäminen hankaloituu, mikäli kiinteistöstä saatavaa tietoa ei ole tai tiedon joutuu etsimään jokaisen kiinteistön osalta erikseen eri paikoista esimerkiksi eri tietojärjestelmistä tai asiakirjoista. Suuren kiinteistömassan huoltokirjojen tietojen jatkuva ylläpitäminen on vaativa tehtävä. Yhtenäistä, vertailukelpoista kiinteistöistä saatavaa tietoa tarvitaan kiinteistöliiketoiminnan eri päätöksentekoprosesseissa. Tiedon laadulla on keskeinen vaikutus kiinteistön ylläpidon laatuun. Tiedonhallinta vaikuttaa kiinteistöhallinnointiin, sijoitustoimintaan, kiinteistökehittämiseen ja kiinteistön käyttäjien palvelutasoon. Laadukkailla suunnitteluratkaisuilla vaikutetaan kiinteistön elinkaareen monilla eri tasoilla. Sillä vaikutetaan kiinteistön toiminnan laatuun, kustannustehokkuuteen, terveellisyyteen, turvallisuuteen ja ekologisuuteen. Suunnitteluvaiheessa syntyvä kiinteistön tietomalli oikein käytettynä parantaa hankesuunnittelu-, suunnittelu- sekä rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan eri tiedonhallintaprosesseja ja niiden laatua. Jo pelkästään rakennuksen suunnitteluvaiheessa tietomallipohjaisesta suunnittelusta on todettu olevan hyötyä. Kiinteistöliiketoiminnan näkökulmasta panostaminen kiinteistön tietomallintamiseen oikealla resurssoinnilla on järkevää. Uudisrakennushankkeissa suunnittelun tuotteistaminen tuottaa sekä suunnitteluvaiheessa että rakentamisvaiheessa osan kiinteistöliiketoimintaprosessien tarvitsemasta tiedosta. Olemassa olevien kiinteistöjen tietomallintamisessa, esimerkiksi perusparannushankkeen yhteydessä, on kyse samantyyppisestä prosessista. Kiinteistön vastaanottotilanteessa (käyttöönotto) ylläpito-organisaatio voi saada käyttöönsä osan tarvitsemistaan tiedoista kiinteistön tietomallista ja siitä tuotetuissa tiedostoista kuten tietokantasiirrot tai erilaiset raportit. Kiinteistön liiketoimintaprosesseissa tiedon integraa- 4

5 tiolla voidaan saada kustannussäästöjä ja mahdollistaa uusien toimintatapojen syntyminen. Tavoitteena on saada tarvitta tieto helppokäyttöiseksi ja jatkojalostettavaksi muihin tiedonhallintaprosesseihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut muun muassa selvittää miten kiinteistön tietomallia (tuotemallia) voidaan hyödyntää kiinteistöliiketoimintaprosesseissa ja huoltokirjamenettelyssä. Tutkimuksessa tunnistettiin ja määritettiin huoltokirjamenettelyn tarpeita ja ongelmia ja tietomallintamisen sekä 2-4D CAD suunnittelun mahdollisuuksia ja rajoituksia. Tutkimuksessa on haastateltu alan asiantuntijoita ja selvitetty markkinatilannetta ohjelmistotalojen ja kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten osalta huhtikuu 2006 tammikuu 2007 aikana. Tutkimuksessa on käytetty lähdemateriaalina alan kansainvälisiä tutkimuksia ja selvityksiä sekä VBE 2 tutkimushankkeen sisällä syntyneitä muita tutkimustuloksia. Osa tutkimusmateriaalista on syntynyt haastattelu- ja ohjelmasovellustutkimuksen yhteydessä eri yritysvierailujen yhteydessä. 5

6 2. Tietomallipohjaisen huoltokirjamenettelyn merkitys Kiinteistönpidon yhtenä ongelmana on se, että kiinteistön ylläpitoorganisaatio ei saa osaa ylläpito-organisaatiota hyödyttävää tietoa tarvitsemassaan muodossa. Tiedonsiirron ja sitä kautta kiinteistönpidon tehostamiseksi on kehitetty huoltokirjamenettely eli se tapa millä kiinteistön ylläpitoon liittyviä tietoja käsitellään. Menettelyä on kehitetty, jotta kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa kuten tuotemallintamisen yhteydessä syntyviä kiinteistön, tilojen- ja järjestelmien tietoja voitaisiin hyödyntää. Uudisrakennuksen ja suuren perusparannus- tai korjaushankkeen huoltokirja syntyy suunnittelu- ja rakentamisprosessin yhteydessä. Huoltokirja voidaan laatia monin eri tavoin, tekijöitä ja laadintavaiheita voi olla useita. Huoltokirja on osa kiinteistön ylläpidon ohjausjärjestelmää. Huoltokirjamenettelyn ja siinä syntyvän tiedon käyttö vaikuttaa koko kiinteistöliiketoimintaan. Sen avulla hallitaan ja ylläpidetään kiinteistöliiketoiminnassa tarvittavaa tietoa sekä taltioidaan että valvotaan kiinteistön ylläpidon tavoitteita. Huoltokirja liitteineen on oikein ylläpidettynä arvokas tietolähde kiinteistön omistajalle, rakennuttamisorganisaatiolle, sijoittajille, isännöitsijälle, kiinteistönhoito-organisaatiolle ja tilojen käyttäjille. Huoltokirjamenettelyn avulla pyritään lisäksi varmistamaan kiinteistön tietojen säilyminen muunmuassa vastuuhenkilöiden vaihtuessa sekä yrityksen toimintoja ulkoistettaessa että kilpailutettaessa eri palveluntuottajia. Vaikka huoltokirjamenettely liittyy kiinteästi kiinteistön ylläpitoprosessiin, niin sen avulla hallittavia tietoja tarvitaan koko kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistöjohtamisen kentällä. Kiinteistökauppa, vuokraus, rakennuttaminen ja kiinteistöhallinto tarvitsevat huoltokirjaan liittyviä tietoja omissa liiketoimintaprosesseissaan (Kuva 1). Huoltokirjamenettelyprosessi tukee suurien kiinteistökantojen hallinnointiprosesseja. 6

7 Kuva 1. Kiinteistöliiketoiminnan toimintakenttä jakautuu eri osa-alueisiin. Kuvan rakenne on Kiinteistöliiketoiminnan sanastosta [RAKLI, 2001]. Huoltokirjan merkityksen suuruutta liiketoimintaprosessien eri osa-alueilla on tutkittu eri tutkimuksissa. Muunmuassa kuvassa 2 on nähtävissä e-ehyt projektin raportin vastausten perusteella tehty selvitys huoltokirjan merkityksen suuruudesta liiketoimintaprosesseissa. Esitetyt prosentit osoittavat, kuinka moni kyselyyn vastaaja on sitä mieltä, että huoltokirjan merkitys on suuri kyseisessä toiminnossa. Esimerkiksi 79 % vastaajista on sitä mieltä, että huoltokirjan merkitys on suuri kiinteistön ylläpidossa ja 21 % sitä mieltä, että huoltokirjan merkitys on suuri vuokraukseen liittyvissä toiminnoissa. [Puhto & Heinimäki, 2002] Huoltokirjaa voidaan tarkastella kiinteistönomistajan näkökulmasta ja palveluntuottajan näkökulmasta. Omistajan näkökulmassa korostuu ylläpidon ohjaus ja valvonta, kun taas kiinteistönpalvelutuottajan näkökulmassa kiinteistönhoidon tuotannonohjaus. 7

8 Kuva 2. Kuvassa nähdään huoltokirjan käytön merkitys työvälineenä kiinteistön ylläpidon eri toiminnoissa. [Puhto & Heinimäki, 2002] Huoltokirjamenettelystä saatavana etuna on, että kiinteistön omistaja, kiinteistöhoitoyritykset ja käyttäjät tietävät samat kiinteistöön liittyvät tavoitteet, laatutasot ja tehtävät. Menettelyllä varmistetaan myös tiedon säilyminen ja ylläpito. Menettelyn tavoitteena on muun muassa, että kiinteistöhoitosopimusten sisältö ja tarjouspyynnöt ovat selkeitä ja yksiselitteisempiä. Kiinteistön huoltokirjasta löytyvät sekä rakennukseen että sen ulkoalueisiin liittyvät kiinteistön ylläpitoon tarvittavat tiedot. Osa näistä tiedoista syntyy tietomallia käytettäessä. Mallista on mahdollista laskea esimerkiksi pinta-alojen ja tilavuuksien määrät, tuottaa erilaisia koneiden ja laitteiden sijaintikaavioita tai esittää 4Dmallin havainnollistamiskuvia kiinteistöstä. Huoltokirjamenettelyssä hallitaan myös rakennusten ja ulkoalueiden korjausvajetta ja menettelyllä varmistetaan, että hoidon, huollon ja kunnossapidon avulla toteutuvat rakennusosien ja laitteiden asetettujen tavoitteiden mukainen elinkaari. Suunnittelun ja seurannan avulla tuleviin kunnossapitotoimenpiteisiin voidaan varautua sekä taloudellisesti että teknisesti. Huoltokirjan tärkeimpiä käyttötarkoituksia ovat kiinteistön ylläpidon valvonta ja ohjaus, informaation välittäminen, kiinteistöpalveluntuottajan tuotannonohjaus ja ylläpidon suunnittelu ja seuranta. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A4 määrittelee kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeen pääpiirteittäin. 8

9 3. Kiinteistön tietomallin (tuotemallin) käyttö huoltokirjamenettelyssä Kiinteistöjen perinteinen huoltokirja laaditaan joko kerralla mahdollisimman täydellisenä tai vaiheittain ennalta suunnitellun aikataulun mukaan. Kiinteistön mallipohjaisessa suunnittelussa huoltokirjan sisältöä tuotetaan samalla kun kiinteistön suunnitelmat ja lopulliset valitut ratkaisut syntyvät. Huoltokirjan sisältö täydentyy kiinteistön rakentamisen, lopputarkastuksen, takuuajan ja ylläpidon aikana. Yksityiskohtaisempi huoltokirjan sisältö on kuvattu liitteessä A, jossa selvitetään huoltokirjan sisältämät tiedot ja huoltokirjan avulla hallinnoitavat asiat. Liitteessä on lisäksi tarkemmin kerrottu mihin huoltokirjaa käytetään. Osa huoltokirjamenettelyn tiedoista tulee haluttaessa suoraan kiinteistön tietomallista, joka on syntynyt suunnittelun ja rakentamisvaiheen yhteydessä. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi kiinteistön pohja-, taso-, julkisivu- tai leikkauskuvat, tila- ja laiteluettelot sekä tarkoissa malleissa rakennetyypit. Lisäksi tuotemallista voidaan haluttaessa saada kiinteistön koneiden, laitteiden, kalusteiden ja rakennusosien sijaintitiedot, materiaali- ja tyyppitiedot ja muuta ominaisuustietoja, kuten niiden määrät ja tilavuustiedot. Huoltokirjan kokoamista ja käyttöä ohjaavat eri tekijät kuten tavoitteet, ohjeet, viranomaismääräykset ja sovitut menettelytavat. Eri toimenpiteitä tehtäessä, esimerkiksi rakennuksen tuotemallisuunnittelun yhteydessä, saadaan huoltokirjan kokoamisen yhteydessä tulokseksi mallista huoltokirjaan liittyviä tietoja. Kuvassa 3 nähdään huoltokirjan laatimisprosessi IDEF0 kaaviolla kuvattuna pääpiirteittäin. Huoltokirjan käyttöä kuvaava prosessi on nähtävissä kuvassa 4. IDEF0 mallin käyttön ja suunnittelun periaatteet on nähtävissä liitteessä E. Huoltokirjamenettelyssä resurssien tarjoamin puittein tuodaan eri tietoja huoltokirjaan ja tulokseksi saadaan ylläpitoprosessia ja muita kiinteistöliiketoimintaprosesseja hyödyttäviä tietoja. 9

10 Kuva 3. Kuvassa nähdään huoltokirjan laatiminen eri tietolähteistä. Huoltokirjan kokoamista ohjaavat eri tekijät eri toimenpiteitä tehtäessä. Kuva 4. Yllä nähdään huoltokirjan käytön aikana huoltokirjamenettelyyn vietävät tiedot (syöte) ja huoltokirjan käytöstä saatavat tulokset esimerkiksi asiakirjat (raportit). Kuva on tehty IDEF0 prosessinkuvausta toteuttaen. 10

11 Kiinteistön tietomallin avulla voidaan luoda, jakaa, järjestää ja taltioida kiinteistön kiinteistöliiketoimintaan liittyvää tietoa toimintaprosessin eri osapuolille, toimijoille. Tietomallin ja tietokannan avulla voidaan nopeuttaa ja helpottaa eri työtehtäviä ja tarjota kiinteistön tietoa ylläpito-organisaatiolle, asiakkaille, viranomaisille ja muille yhteistyökumppaneille. Mallipohjaisen suunnittelun avulla voidaan vähentää resurssointitarvetta tiedonhallinnointiprosessien perusrutiineissa ja tarvittaessa tallentaa ylläpidettäviä tietoja yhteen paikkaan, tietokantaan. Mahdollisella tietomallipohjaisella huoltokirjamenettelyllä on tarkoitus parantaa tiedonhallinnointia ja tukea eri kiinteistöliiketoiminnan päätöksentekoprosesseja varmistaen tiedon olemassa olo organisaation käyttöön eri muutostilanteissa, muummuassa ulkoistettaessa liiketoimintaprosesseja. Kiinteistöstä saatavaa tietomallia voidaan hyödyntää muunmuassa suunnittelussa, eri vaihtoehtojen vertailussa, resurssien hallinnassa (määrä-, aikataulu-ja kustannustiedot), markkinoinnissa ja kiinteistötietojen hallinnoinnissa. Tiedonhallinta mahdollistaa eri kiinteistöistä saatavien tietojen yhtäaikaisen tiedon keruun ja kiinteistöjen välisen vertailun ja kiinteistökannasta kokonaistiedon saamisen strategisten ja operatiivisten päätösten tueksi. Tietokanta tai jaetut tietokannat, joista saadaan jaettua tietoa eri järjestelmille, ohjelmasovelluksille mahdollistaa kiinteistöjen välisen tiedon vertailun. Kiinteistöjohtamisen prosessi on integroiva ja koordinoiva prosessi ja siinä käytetty informaatio on luonteeltaan hyvin diversiteetti. Informaation kokoamismenetelmiä on niin ikään monia, ja niillä on jokaisella sekä hyvät että huonot puolensa. Tiedon kokoaminen ja analysointi ovat kuitenkin olennaisia organisaation koko informaation hallinnan kannalta. 11

12 4. Tietomallin käyttömahdollisuudet huoltokirjamenettelyssä Kiinteistön ylläpitotehtävissä halutaan nykyään tehostaa tiedonsiirtoa asiakkaan ja omien tietoteknisten järjestelmien välillä. Kiinteistöjen omistajille ongelmia aiheutuu muun muassa kiinteistöjä ostettaessa ja myytäessä, jolloin myös erilaisilla ohjelmistoilla tehdyt huoltokirjat vaihtuvat. Markkinoilla on lukuisia järjestelmiä eri huoltokirja- ja toimintajärjestelmien välillä ja niiden kesken on syntynyt tarve tiedonsiirrolle. Kiinteistöjen ja kiinteistöpalvelutietojen vaihtoon, niistä tapahtuvaan raportointiin ja moniin muihin tarpeisiin halutaan yhdenmukaisuutta. Tätä pidetään yhtenä mahdollisuutena tehostaa markkinoita, vähentää toistuvia työmääriä ja mahdollistaa laajempi yhteinen kiinteistökantojen suunnittelu- ja kehitystyö. Tietomalli ja siihen liittyvät ratkaisut nähdään yhtenä vaihtoehtona tiedonhallintaan. Tietomallia voidaan käyttää tietovarastona tai tietolähteenä monissa erilaisissa tiedonhallintatehtävissä kiinteistön elinkaaren aikana. Tietomallin käyttökohteita on monia. Kiinteistön tietomallia ja olipohjaista suunnittelua voidaan käyttää varsinaisen suunnitteluvaiheen lisäksi tuotantosuunnitteluun, kuten kustannus-, aikataulu- ja määrälaskentaan, myynnin ja markkinoinnin edistämiseen sekä hankesuunnittelun ja suunnittelun erilaisiin sovelluskohteisiin, kuten energiatarkasteluihin ja erilaisten vaihtoehtojen mallintamiseen. Tietomallista voidaan saada muun muassa kiinteistön rakennusosien ja tilojen määriä (pinta-alat, tilavuudet), niiden tyyppejä ja luokkia sekä sijaintitietoja. Sijaintitietoja voidaan saada itse tiloista, koneista ja laitteista sekä kiinteistön rakenteista. Kiinteistön suunnitteluprosessissa ja rakennusvaiheessa syntyy paljon erilaisia kiinteistön ylläpitoa palvelevia tietoja. Kaikki se tieto, mitä rakennuksen tietomalliin on syntynyt suunnittelussa ja rakennuksen tuotantovaiheessa, pitää olla ylläpidon tietomallissa ns. oikeaa tietoa eli tiedon tulee vastata todellista rakennusta ja kiinteistöä. Ylläpidon tietomallin tai ylläpidon käyttämät tietokannat ei tule olla luonnoksiin tai karkeisiin suunnitelmiin pohjautuvia tietovarastoja. Mallin tai mallista saatavan tiedon tulee olla sellaista, mikä parhaiten kuvaa toteutunutta kiinteistöä. Tiedon oikeellisuus ja sidonnaisuus todellisuuteen on tärkeää, koska esimerkiksi ylläpidon sopimukset perustuvat todellisiin määriin. Kiinteistön ylläpidon tietomallissa tulee olla ne tiedot, jotka ovat todellista kiinteistöä koskevat tiedot kuten tarkat määrä- ja mittatiedot sekä mahdolliset tuote- 12

13 tiedot. Se mitkä tiedot tulee olla kiinteistön tietomallissa ja mitkä muissa tiedonhallintajärjestelmissä vaatii tapauskohtaista tarkastelua. Tietomallin tiedot voivat tuottaa lähtötietoja muille tiedonhallintajärjestelmille. Omat rajoitteet tietomallin käyttöönottoon tuo nykyisten tietojärjestelmien ja sopimusten olemassa olo, joihin on sitouduttu ja yleensä käytettävissä olevien resurssien rajallisuus. Ylläpidon tiedonhallinta on viime vuosina ohjautunut myös yhä enenemässämäärin selainpohjaisten (internet) ja mobiiliteknologiaa hyödyntävien ohjelmistojen ja laitteiden piiriin. Suunta näyttää myös tulevaisuudessa olevan tämä. Monet kiinteistöjä ylläpitävät organisaatiot hakevat toimintamalleja internet ja mobiiliteknologiaa hyödyntävistä toimintaympäristöistä. Kiinteistön tietomallin ja huoltokirjan avulla voidaan yleisesti muun muassa: helpottaa pääsyä rakennuksen laitteiden ja järjestelmien eri tietoihin, esimerkiksi sijainti- ja laitetunnustietoihin,(faster acces to needed parts) edistää ja tutkia rakennuksen laitteiden ja järjestelmien suorituskykyä mallintamalla (improved equipment performance) tehostaa ylläpidon vaatiman ajan ja resurssien käyttöä, kuten energiasimuloinnit ja työtapojen tehostaminen (better use of maintenance time, resources and budget dollars) vähentää tiedonhallintakustannuksia rutiinitoiminnoissa (reduced costs) ajoittaa ja suunnitella toimenpiteet niin, että rakennuksen rakenteet, laitteet ja järjestelmät ovat mahdollisimman vähän epäkunnossa tai huoltotoimenpiteet on ajoitettu oikein ja tavoitteellisesti (reduced unscheduled downtime) parantaa rakennuksen vikoihin ja korjaushistoriaan liittyvien tietojen hyödynnettävyyttä, esimerkiksi laitteiden sijainti-, tyyppi ja laitetunnukset (improved access to diagnostic and repair data, history and other information) Alla on esitetty muutamia tietomallin käyttömahdollisuuksia huoltokirjamenettelyssä ja kiinteistöliiketoiminnassa. Suunnittelusta ja rakentamisesta syntyy osa tiedosta ylläpidolle. Siksi tässä kohdassa käydään läpi myös suunnittelu- ja rakentamisvaihetta. Jaottelu on tehty rakennusprosessin ja ylläpidon eri vaiheisiin. Suunnittelun aikana saatavat hyödyt 13

14 Kiinteistön tietomallin tietokantaratkaisu mahdollistaa jo ratkaisuna uusien asioiden vertailun. Tietomalli mahdollistaa muun muassa suunnittelun eri variaatioiden vertailun, esimerkiksi energiakulutuksen tai lämpöjakaumien suunnittelun ja vertailun. Kun tietomalliin tehdään suunnittelun aikana muutoksia, niin muutoksen heijastusvaikutukset nähdään myös muissa kiinteistön suunnitelmissa. Esimerkiksi, kun huoneen kokoa muutetaan tai toimiston huonejakauman sisältöä muutetaan, nähdään syntynyt muutos kaikissa rakennuksen suunnittelu- ja luonnoskuvissa. Eri tietomallien yhdistäminen yhteen, mahdollistaa interpoloinnin ja törmäystarkastelujen tekemisen, jolloin voidaan karsia suunnitteluvirheiden määriä ja mahdollistaa suunnittelun aikana erilaisten yhteistyöhankkeiden tekemisen. Tietomalli voi mahdollistaa myös esimerkiksi erikoiskohteissa uudet suunnittetyötavat. Kiinteistön ylläpito saa käyttöönsä suunnittelun myötä useampia eri rakenne- ja leikkauskuvia ja mahdollistaa erilaisten määrätietojen ja materiaalien ja panosten vertailulaskelmat. Mitä enemmän materiaaleista ja tuotteista saadaan tuotemallitietoa, sitä enemmän se hyödyttää myös kiinteistöjen ylläpitotehtävien tiedonhallintaa. Tietomalli tukee myös suunnitelmien versiohallintaa, kuten kuvien päivämääriä ja muita muutoksia. Rakentamisen aikana saatavat hyödyt Kiinteistön tietomallia voidaan hyödyntää mm. tuotantovaiheessa, kuten aikataulusuunnittelussa, kustannuslaskennassa, tuotannonohjauksessa rakennustyömailla ja tehtaissa. Tuotannonohjauksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi rfdtekniikkan, pienitehoisia radiolähettimiä (reducet function device). Työmaa voi saa käyttöönsä eri tulosteita tietomallista, jolla tietomallin tietojen avulla voidaan tarkastella työmenetelmiä, aikatauluja, sijaintitietoja ym. Tällaisia mallista saatavia tulosteita/raportteja/kuvia voivat olla esimerkiksi leikkauskuvat tai elementtin sijoittelukaaviot 4D-malleissa. Lisäksi työmaa voi hyödyntää tulevaisuudessa tietomallista saatavia 3D pdf-tulosteita, esimerkiksi vaikeiden detaljikuvien yhteydessä tai erikoisten työmenetelmien esittämisessä. Tällaisista työmenetelmistä on mahdollista tuottaa kolmiulotteisia videoita pdf-työkaluilla. Kiinteistön ylläpidossa ja huoltokirjamenettelyssä saatavat hyödyt Miten 3D ja 4D mallintaminen auttaa huoltokirjamenettelyssä; - hyvin mallinnetusta tietomallista voidaan saada huoltokirjamenettelyyn suoraan kiinteistön määrätiedot, kuten pinta-alat, tilavuudet ja kappalemäärät ja eri osien sijaintitiedot, laitteiden ja koneiden tuotemallitiedot, laitteiden sijaintikaaviot, rakenne- ja leikkauskuvat, ilmastointikoneen ja sprinklerien vaikutusalueet tai esimerkiksi pelastautumisreitit. Tuotemal- 14

15 lista voidaan saada haluttaessa kiinteistössä olevien materiaalien ja panosten tietoja tai yksittäisten objektien kuten esimerkiksi ilmastointikoneen sijaintitiedot, tuotetiedot ja vaikutusalueet. - tietomalli ja tiedonhallinta mahdollistavat uusien toimintatapojen syntymisen, - muutosten hallinnassa, jo itse suunnittelu- ja rakennusvaiheessa syntyvän tietomallin hyödyt parantavat kiinteistön ylläpitoa, kuten eri suunnitteluratkaisujen vertailujen mahdollisuudet esimerkiksi energiankulutuslaskelmissa tai lämpötilojen mallintamisessa, arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa, kiinteistön tonttisuunnittelussa - kiinteistön tietomallin tietojen käyttö huoltokirjan laadinnassa mahdollistaa uuden tiedon syntymisen ja eri tietojen vertailun, kun saadaan käyttöön entistä tarkempaa ja käytettävyydeltään oikeaa tietoa yksittäisen kiinteistön tai kiinteistömassojen ylläpitoon - tietomallista voidaan saada haluttaessa kiinteistön paikkakaaviot ja kiinteistöjen sijaintitiedot, tonttisuunnitelmat ja kiinteistöjen massoittelun tontilla. Mallista voidaan saada tontin ylläpidon suunnitteluun tietoja, kuten tontilla liikkuminen ja esimerksiksi pihatöiden mahdollistaminen (lumet jne). - yksittäisten kiinteistöjen tietojen yhdistäminen kiinteistökannan muihin tietoihin mahdollistaa suurempien kokonaisuuksien suunnittelun ja seurannan ja tätä kautta uusien työmenetelmien ja työtapojen käyttöönoton - kiinteistöjen tiedonhallinnan kautta kustannustehokkaamman toiminnan esimerkiksi kilpailuttamisen ja työtapojen ja tiedonhallinnan tehostumisen myötä tietomallista saatavat hyödyt korjausrakentamisessa - voidaan saada tietomallista korjaus- ja huoltotoimenpiteiden toteuttamisen tarvitsemia tietoja, kuten määrä-, sijainti-, kone- ja laitetietoja ym - esim. tilaluettelot, raportit, sijaintikaaviot, määrätietojen listaukset (pintaalat, tilavuudet, kpl määrät), mahdolliset tuotetiedot, jne. Kolmiulotteisesta kiinteistön tietomallista voidaan saada mm. kolmiulotteisia näkymiä 15

16 korjattavista kiinteistökohteista tai yksittäisistä huoneistoista tai huoneista. - mallista nähdään korjaussuunnitelmien visuaalinen ilme ja ratkaisut. Mallia voidaan hyödyntää suunnitelmien esittämisessä visuaalisesti ja markkinointivälineenä - voidaan saada kerättyä yhteisraportteja/tiedostoja useista kiinteistöistä, malli auttaa kiinteistötietojen hallinnoinnissa, (useiden hankkeiden yhtäaikainen tiedon keruu). Mallista voidaan tuottaa tietoa kiinteistöjen asiakirjojen, kustannusten, ajan ja työmäärien tiedonhallintaan ja seurantaan. - saadaan kiinteistökannoista kokonaisuuksien laskeminen, kuten muutokset, useamman kiinteistön korjaussuunnittelut toteutus määrät ja kustannukset, kulutustietojen seuranta, kuten esimerkiksi vuokraustoiminnan hallinnointi, kiinteistöliiketoiminnan tarvitsemien tietojen hallinnointi, jne. - korjaushankkeissa voidaan tehdä aikataulusuunnittelua mallintamisen avulla. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi korjaushankkeen paikka-aikakaavioden ja eri toteutuslohkoalueiden suunnittelussa. Mallintamista voidaan hyödyntää esimerkiksi putkiremonttien kulun suunnittelussa huoneistoittain tai rappukäytävittäin. Työmaalla mallin tietoja voi hyödyntää myös esimerkiksi materiaalivirtojen ja tuotteiden/tarvikkeiden työmaan väliaikaissijoittelun suunnittelussa. - mallintamista voidaan myös haluttaessa hyödyntää maanalaisten rakennelmien korjaustoimenpiteiden suunnitteluun mm. vikojen arviointilaskelmissa ym. - tarkassa kiinteistön tietomallissa voi olla ne todelliset laitteet, koneet ja materiaali ja rakennetiedot mitä kiinteistölle on tehty näin haluttaessa, joka taas auttaa ja mahdollistaa ylläpidossa ja huollossa eri tehtävien tiedonhallintaa. Alla on esitetty esimerkkejä kiinteistön tietomallin (tuotemallin) käyttökohteista. Esimerkki 1. Kiinteistön mallissa nähdään ilmastointikoneen toiminta-alueen, vaikutusalueen näkyminen. Erillisillä ohjelmilla voidaan mallintaa/laskea rakennuksen energi- 16

17 ankulutustietoja ja saada ohjearvoja, tavoitearvoja laitteille ja koneille (Ulof Grandlund Oy) Esimerkki 2. Sprinklereiden sijainti ja palastautumisreitit sekä kulkukaaviot nähdään pohjakuvissa, jotka voidaan toimittaa pelastuslaitokselle tarvittaessa nopeuttamaan pelastustoimenpiteitä (toteutettu esim. YLE). Esimerkki 3. Kiinteistön eri kerrosten pohjakuvista voidaan lähettää ulkopuolisille huoltomiehille tarvittavat kulkureittikaaviot, joista nähdään kulku tarvittavien koneiden ja laitteiden luokse isoissa kiinteistöissä. Pohjakuvien kulkureitit voidaan lähettää gsm-puhelimeen. Tällaista ratkaisua tarvitaan esimerkiksi kauppojen laitehuollossa kuten kylmä- ja pakastealtaiden huolto- ja korjaustoimenpiteissä, (eri kauppaketjut ja niiden käyttämät huoltoliikkeet). Esimerkki 4. Kiinteistön toiminnan kehittämisessä mallista voidaan tuottaa markkinointimateriaalia esimerkiksi korjattavasta kiinteistöstä. Malli auttaa visualisoimaan eri vaihtoehtojen toteutustapoja ja laskemaan tarvittavia kustannus- ja muissa kannattavuuslaskelmissa. Esimerkki 5. Toiminnaltaa kriittiset kiinteistöt kuten voimalaitokset, sairaalat, armeija tarvitsevat tarkkoja ja helposti päivitettäviä laitteiden ja koneiden sijaintitietoja (HUS) Esimerkki 6. Kiinteistön tietomallilla voi suunnitella tarvittaessa jätteiden (syntyvä jätteen määrä tiloihin nähden suuri) ja huoltotoimenpiteiden toteuttaminen. (Kauppakeskus Sello, Espoo.) Esimerkki 7. Mallista voidaan saada kiinteistöjen pihojen kunnossapitomääriä (nurmikot, asfaltit, lumityöt) ja esimerkiksi kiinteistöjen eri tilojen siivottavien pinta-alojen määriä (huoneet, huoneistot, käytävät jne.). 17

18 Esimerkki 8. Tulevaisuudessa mallista voidaan tuottaa 3D-pdf kuvia tai pieniä videopätkiä huoltomiehille koneiden ja laitteiden asennusohjeista ym. 18

19 5. Malli tietomallipohjaisesta huoltokirjamenettelystä Kiinteistön tietomalli voi olla yksi iso tietomalli, jonka sisälle on viety kiinteistön arkkitehti-, rakenne ja LVIS-suunnitelmat tai sitten kiinteistön tietomalli voi muodostua osamalleista, joiden tiedot linkittyvät osittain toistensa kanssa tietokannan kautta ja osa tietomallin tiedoista on riippuvaisia toisista tietomallitiedoista. Oheisessa kuvassa 5. on kuvattu tiedonsiirtoprosessi kiinteistön tietomallista relaatiotietokannan kautta käyttäjän tarvitsemiin tietoihin, huoltokirjatiedot. Kiinteistöstä tehdään suunnitteluvaiheessa tietomalli, jonka tiedot tallentuvat tietokantaan (relaatiotietokanta). Kiinteistön ylläpitohenkilöstä saa tiedot käyttöönsä tietokannasta erilaisten ohjelmistojen kautta, kuten internet-selaimen, gsm-ohjelman, tietomallinnäkymän tai huoltokirjaraportin/huoltokirja-asiakirjan kautta. Eri käyttäjille tarjotaan erilaista tietoa kiinteistön tietomallista tietokannan kautta. Kuvassa 6. nähdään kuinka suunnittelun aikana syntyy suunnittelmaan liiketilasta tilatietona sen pohjan pinta-ala 320 m2. Tämä pinta-alatieto tallentuu tietokantaan, josta tieto voidaan tuottaa tiedon käyttäjälle eri muodoissa, kuten esimerkiksi sellaisena raporttina/tulosteena, joka kertoo kaikki ne huoneet ja pinta-alat, jotka on vuokrattu tietylle yritykselle käyttöön. Sama tieto voidaan käyttää ja hakea tietokannasta esimerkiksi sopimusasiakirjoissa. Kuvassa 7. on nähtävissä karkea kuvaus siitä miten useampi tietomalli yhdistetään tiedoiltaan tietokantaan, joko yhteen tai jaettuun tietokantaan. Tästä tietokannasta saadaan tulostettua esimerkiksi www-sivuja huollon henkilökunnalle, tai huoltokirjatietoja eri raportteihin, tai pohjakuvatietoja gsm:lle tai laitteiden tyyppitietojen ja kiinteistötietojen siirtyminen FM- ja identiteetinhallintajärjestelmiin. Relaatiotietojärjestelmät (relational databases) ovat äärimmäisen joustavia ja ovat suositeltavia silloin, kun tiedonhallinnan vaatimukset vaihtelevat ajoittain. Suhteellisissa tietojärjestelmissä informaatio on organisoitu tiedostojen sarjoiksi, mutta datan toistamisen avulla eri tiedostoissa aikaansaadaan linkkejä tiedostojen välille. Relaatiotietojärjestelmissä tiedot ovat toisin sanoen talletettu taulukkomuodossa relaatioina. Tietokannat ovat niissä fyysisesti erillisiä tiedostoja, joita kytketään toisiinsa tiettyjen tietokenttien sisällön perusteella. Informaation luonne ja laatu vaativat usein informaation toistamisen eri tiedostoissa, ja relaatiotietojärjestelmät tarjoavat tähän yhden ratkaisumahdollisuuden. 19

20 Kiinteistöjohtamisen informaationhallinta on prosessi, jossa määritetään tietotarpeet, luodaan, luokitellaan ja välitetään tietoa päätöksenteon tueksi. Organisaatioissa on usein käytössä monia erityyppisiä tietojärjestelmiä, jotka vaihtelevat valmiista ohjelmista täysin itse kehitettyihin ja räätälöityihin järjestelmiin, jotka palvelevat vain yksityisiä tarpeita. Tietokantojen ja yhdistetyn tiedonhallinnan kautta tietojärjestelmien tuoma etu on tiedon nopea saatavuus, tiedon käsiteltävyys ja organisointi eri tahojen tarpeisiin. Jotta nämä edut voidaan saavuttaa, organisaation on tunnistettava keskeiset tietotarpeet. Informaation jalostusasteen lisäys voi perustua vain hyvään tiedon tarpeen tunnistamiseen. 20

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa

Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa Tiedolla johtaminen - Ennakoivassa kiinteistönpidossa ja päätöksenteossa AVATER-hankkeen loppuseminaari 16.11.2016 Tampereen ammattikorkeakoulu Paavo Kero, projektitutkija TTY, RTEK TP5. Uudet johtamis-

Lisätiedot

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue 12.1.2006 Taulukko 1: Vuokrauksessa hyödynnettävä tietosisältö rakennusmalleissa Ei sisällä sisällöstä riippumatonta tietoa, kuten esimerkiksi rakennuksen osoite ja rakennusvuosi Aihe Selite Muoto Rakennukset

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Kosteusturvallista betonielementtirakentamista

Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Lumen 1/2016 ARTIKKELI Kosteusturvallista betonielementtirakentamista Tuomas Alakunnas, talo- ja energiatekniikan insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACEtutkimusryhmä, Lapin ammattikorkeakoulu Mikko Vatanen,

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Allianssihanke Vuolukiventie 1b

Allianssihanke Vuolukiventie 1b Allianssihanke Vuolukiventie 1b Vuolukiventien projektiallianssin pidennetty takuu ja sopimukseen sisältyvä ylläpito 9.12.2014 Marko Räisänen SRV Rakennus Oy Vuolukiventie 1b peruskorjaus Vuolukiventie

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa Roope Syvälahti Manager BLM Sales & Services Vantaa 07.10.2016 Tietomallintaminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla Rakennuksen tietomalli (Building Information

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Skanska Oy:n tavoitteet tuotemallintamiselle

Skanska Oy:n tavoitteet tuotemallintamiselle 1 Skanska Oy:n tavoitteet tuotemallintamiselle Tuomas Särkilahti ProIT-seminaari 19.1.2004 Skanska Oy:n virtuaalimalli 2 Tausta Skanska Oy:n strategia ja teknologia strategia Skanskan aiemmat kehityshankkeet

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa TÄHÄN VOI LISÄTÄ HALUTUN TEEMATEKSTIN ICT kiinteistöliiketoiminnassa Kiinteistöhallintaohjelmistojen yleiskatsaus Pekka Metsi JP-Talotekniikka Oy Kiinteistöhallinta KIINTEISTÖTIETO- JÄRJESTELMÄT / TOIMINTOMODUULIT

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Tuotemallipohjainen suunnittelu- toteutusylläpitoprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry / 23.9.2002 Rakentamisen nykypäivä

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot... MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Tutkimusraportti - tulokset

Tutkimusraportti - tulokset Department of Structural Engineering and Building Technology Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen (INPRO): Tutkimusraportti - tulokset INFRA 2010 loppuseminaari 5.11.2008 Ari-Pekka

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

julkinen ja yksityinen tila menevät sekaisin kulunrajoitusta ja -ohjausta ihmisille toiminta osin ympärivuorokautista asennusalustoja ja -reittejä

julkinen ja yksityinen tila menevät sekaisin kulunrajoitusta ja -ohjausta ihmisille toiminta osin ympärivuorokautista asennusalustoja ja -reittejä Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP SSTY Seminaari 19.10.2016 Kananmunan kuori suoja säätä (lämpö, kylmä, kosteus, tuuli) vastaan suoja ääntä vastaan suoja asiattomia (eläimet, ihmiset) vastaan suoja

Lisätiedot

CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS

CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS LUONNOS 28.3.2014 CITY-KORTTELIIN RAKENNETTAVAA WILLIPARKKI OY:N PYSÄKÖINTILAITOSTA JA KORTTELIN TONTTEJA NUMEROT 1, 27, 28, 32, 34 JA 35 KOSKEVA RASITESOPIMUS SOPIJAPUOLET 1. Lappeenrannan kaupunki, tekninen

Lisätiedot

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY PRO IT - Tuotemallitieto rakennusprosessissa -seminaari Tuotemallipohjainen suunnittelu Kansallismuseon Auditorio, 19.5.2003 TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi Pro IT Kick-off seminaari, 2002-09-23 Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com IFC JA TUOTETIEDON ELINKAAREN HALLINNAN PROSESSI Sisältö: Rakentamisen

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Olli Niemelä. Huoltokirja. Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha

Olli Niemelä. Huoltokirja. Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha Olli Niemelä Huoltokirja Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot