Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen"

Transkriptio

1 VTT PROJEKTIRAPORTTI Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen Kiinteistön tietomallin käyttö kiinteistöliiketoiminnassa Tiina Järvinen VTT

2 Alkusanat Tämä julkaisu on syntynyt tutkimushankeen VBE 2 (Virtual Building Environments) osatehtävänä. Selvitys käsittelee kiinteistöjen tietomallin (tuotemallin) hyödyntämistä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltokirjamenettelyprosesseissa. VBE 2 hanke on tavoitetutkimushanke TEKES:in SARA teknologiaohjelmasta Suuntana arvoverkottunut rakentaminen. Hankkeen päärahoittajina ovat TEKES, VTT ja osallistuvat yritykset. 2

3 Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tietomallipohjaisen huoltokirjamenettelyn merkitys Kiinteistön tietomallin (tuotemallin) käyttö huoltokirjamenettelyssä Tietomallin käyttömahdollisuudet huoltokirjamenettelyssä Malli tietomallipohjaisesta huoltokirjamenettelystä Esimerkkihuoltokirja ja tietomallin tietosisältö Mallipohjaisen huoltokirjan ylläpito Yhteenveto Kirjallisuus- ja lähdeluettelo Liitteet Liite A: Huoltokirjan sisältö Liite B: Mallihuoltokirjan esimerkkitietoja Liite C: Viranomaisvaatimuksia Liite D: IDEOF prosessikaavion käyttö 3

4 1. Johdanto Huoltokirjamenettely on kehitetty tiedonsiirron ja sitä kautta kiinteistönpidon tehostamiseksi. Menettely on se tapa millä kiinteistön ylläpitoon liittyviä tietoja käsitellään. Huoltokirjamenettelyä on alalla yleisesti kehitetty, jotta eri vaiheissa syntyviä kiinteistön, tilojen- ja järjestelmien tietoja voidaan hyödyntää kiinteistöliiketoiminnan eri toiminnoissa ja yhteyksissä. Kiinteistöjen huoltokirjoissa esiintyy suurta hajontaa niiden laatutasossa ja käytössä on useita erilaisia huoltokirjaversioita. Yhtenä kiinteistönpidon ongelmana on se, että kiinteistöön liittyvä tieto ei siirry riittävän hyvin ylläpitoorganisaatiolle. Kiinteistöihin liittyvien yhteistietojen kerääminen ja laajempien kiinteistöjä koskevien tietojen luominen ja yhdistäminen hankaloituu, mikäli kiinteistöstä saatavaa tietoa ei ole tai tiedon joutuu etsimään jokaisen kiinteistön osalta erikseen eri paikoista esimerkiksi eri tietojärjestelmistä tai asiakirjoista. Suuren kiinteistömassan huoltokirjojen tietojen jatkuva ylläpitäminen on vaativa tehtävä. Yhtenäistä, vertailukelpoista kiinteistöistä saatavaa tietoa tarvitaan kiinteistöliiketoiminnan eri päätöksentekoprosesseissa. Tiedon laadulla on keskeinen vaikutus kiinteistön ylläpidon laatuun. Tiedonhallinta vaikuttaa kiinteistöhallinnointiin, sijoitustoimintaan, kiinteistökehittämiseen ja kiinteistön käyttäjien palvelutasoon. Laadukkailla suunnitteluratkaisuilla vaikutetaan kiinteistön elinkaareen monilla eri tasoilla. Sillä vaikutetaan kiinteistön toiminnan laatuun, kustannustehokkuuteen, terveellisyyteen, turvallisuuteen ja ekologisuuteen. Suunnitteluvaiheessa syntyvä kiinteistön tietomalli oikein käytettynä parantaa hankesuunnittelu-, suunnittelu- sekä rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan eri tiedonhallintaprosesseja ja niiden laatua. Jo pelkästään rakennuksen suunnitteluvaiheessa tietomallipohjaisesta suunnittelusta on todettu olevan hyötyä. Kiinteistöliiketoiminnan näkökulmasta panostaminen kiinteistön tietomallintamiseen oikealla resurssoinnilla on järkevää. Uudisrakennushankkeissa suunnittelun tuotteistaminen tuottaa sekä suunnitteluvaiheessa että rakentamisvaiheessa osan kiinteistöliiketoimintaprosessien tarvitsemasta tiedosta. Olemassa olevien kiinteistöjen tietomallintamisessa, esimerkiksi perusparannushankkeen yhteydessä, on kyse samantyyppisestä prosessista. Kiinteistön vastaanottotilanteessa (käyttöönotto) ylläpito-organisaatio voi saada käyttöönsä osan tarvitsemistaan tiedoista kiinteistön tietomallista ja siitä tuotetuissa tiedostoista kuten tietokantasiirrot tai erilaiset raportit. Kiinteistön liiketoimintaprosesseissa tiedon integraa- 4

5 tiolla voidaan saada kustannussäästöjä ja mahdollistaa uusien toimintatapojen syntyminen. Tavoitteena on saada tarvitta tieto helppokäyttöiseksi ja jatkojalostettavaksi muihin tiedonhallintaprosesseihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut muun muassa selvittää miten kiinteistön tietomallia (tuotemallia) voidaan hyödyntää kiinteistöliiketoimintaprosesseissa ja huoltokirjamenettelyssä. Tutkimuksessa tunnistettiin ja määritettiin huoltokirjamenettelyn tarpeita ja ongelmia ja tietomallintamisen sekä 2-4D CAD suunnittelun mahdollisuuksia ja rajoituksia. Tutkimuksessa on haastateltu alan asiantuntijoita ja selvitetty markkinatilannetta ohjelmistotalojen ja kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten osalta huhtikuu 2006 tammikuu 2007 aikana. Tutkimuksessa on käytetty lähdemateriaalina alan kansainvälisiä tutkimuksia ja selvityksiä sekä VBE 2 tutkimushankkeen sisällä syntyneitä muita tutkimustuloksia. Osa tutkimusmateriaalista on syntynyt haastattelu- ja ohjelmasovellustutkimuksen yhteydessä eri yritysvierailujen yhteydessä. 5

6 2. Tietomallipohjaisen huoltokirjamenettelyn merkitys Kiinteistönpidon yhtenä ongelmana on se, että kiinteistön ylläpitoorganisaatio ei saa osaa ylläpito-organisaatiota hyödyttävää tietoa tarvitsemassaan muodossa. Tiedonsiirron ja sitä kautta kiinteistönpidon tehostamiseksi on kehitetty huoltokirjamenettely eli se tapa millä kiinteistön ylläpitoon liittyviä tietoja käsitellään. Menettelyä on kehitetty, jotta kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa kuten tuotemallintamisen yhteydessä syntyviä kiinteistön, tilojen- ja järjestelmien tietoja voitaisiin hyödyntää. Uudisrakennuksen ja suuren perusparannus- tai korjaushankkeen huoltokirja syntyy suunnittelu- ja rakentamisprosessin yhteydessä. Huoltokirja voidaan laatia monin eri tavoin, tekijöitä ja laadintavaiheita voi olla useita. Huoltokirja on osa kiinteistön ylläpidon ohjausjärjestelmää. Huoltokirjamenettelyn ja siinä syntyvän tiedon käyttö vaikuttaa koko kiinteistöliiketoimintaan. Sen avulla hallitaan ja ylläpidetään kiinteistöliiketoiminnassa tarvittavaa tietoa sekä taltioidaan että valvotaan kiinteistön ylläpidon tavoitteita. Huoltokirja liitteineen on oikein ylläpidettynä arvokas tietolähde kiinteistön omistajalle, rakennuttamisorganisaatiolle, sijoittajille, isännöitsijälle, kiinteistönhoito-organisaatiolle ja tilojen käyttäjille. Huoltokirjamenettelyn avulla pyritään lisäksi varmistamaan kiinteistön tietojen säilyminen muunmuassa vastuuhenkilöiden vaihtuessa sekä yrityksen toimintoja ulkoistettaessa että kilpailutettaessa eri palveluntuottajia. Vaikka huoltokirjamenettely liittyy kiinteästi kiinteistön ylläpitoprosessiin, niin sen avulla hallittavia tietoja tarvitaan koko kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistöjohtamisen kentällä. Kiinteistökauppa, vuokraus, rakennuttaminen ja kiinteistöhallinto tarvitsevat huoltokirjaan liittyviä tietoja omissa liiketoimintaprosesseissaan (Kuva 1). Huoltokirjamenettelyprosessi tukee suurien kiinteistökantojen hallinnointiprosesseja. 6

7 Kuva 1. Kiinteistöliiketoiminnan toimintakenttä jakautuu eri osa-alueisiin. Kuvan rakenne on Kiinteistöliiketoiminnan sanastosta [RAKLI, 2001]. Huoltokirjan merkityksen suuruutta liiketoimintaprosessien eri osa-alueilla on tutkittu eri tutkimuksissa. Muunmuassa kuvassa 2 on nähtävissä e-ehyt projektin raportin vastausten perusteella tehty selvitys huoltokirjan merkityksen suuruudesta liiketoimintaprosesseissa. Esitetyt prosentit osoittavat, kuinka moni kyselyyn vastaaja on sitä mieltä, että huoltokirjan merkitys on suuri kyseisessä toiminnossa. Esimerkiksi 79 % vastaajista on sitä mieltä, että huoltokirjan merkitys on suuri kiinteistön ylläpidossa ja 21 % sitä mieltä, että huoltokirjan merkitys on suuri vuokraukseen liittyvissä toiminnoissa. [Puhto & Heinimäki, 2002] Huoltokirjaa voidaan tarkastella kiinteistönomistajan näkökulmasta ja palveluntuottajan näkökulmasta. Omistajan näkökulmassa korostuu ylläpidon ohjaus ja valvonta, kun taas kiinteistönpalvelutuottajan näkökulmassa kiinteistönhoidon tuotannonohjaus. 7

8 Kuva 2. Kuvassa nähdään huoltokirjan käytön merkitys työvälineenä kiinteistön ylläpidon eri toiminnoissa. [Puhto & Heinimäki, 2002] Huoltokirjamenettelystä saatavana etuna on, että kiinteistön omistaja, kiinteistöhoitoyritykset ja käyttäjät tietävät samat kiinteistöön liittyvät tavoitteet, laatutasot ja tehtävät. Menettelyllä varmistetaan myös tiedon säilyminen ja ylläpito. Menettelyn tavoitteena on muun muassa, että kiinteistöhoitosopimusten sisältö ja tarjouspyynnöt ovat selkeitä ja yksiselitteisempiä. Kiinteistön huoltokirjasta löytyvät sekä rakennukseen että sen ulkoalueisiin liittyvät kiinteistön ylläpitoon tarvittavat tiedot. Osa näistä tiedoista syntyy tietomallia käytettäessä. Mallista on mahdollista laskea esimerkiksi pinta-alojen ja tilavuuksien määrät, tuottaa erilaisia koneiden ja laitteiden sijaintikaavioita tai esittää 4Dmallin havainnollistamiskuvia kiinteistöstä. Huoltokirjamenettelyssä hallitaan myös rakennusten ja ulkoalueiden korjausvajetta ja menettelyllä varmistetaan, että hoidon, huollon ja kunnossapidon avulla toteutuvat rakennusosien ja laitteiden asetettujen tavoitteiden mukainen elinkaari. Suunnittelun ja seurannan avulla tuleviin kunnossapitotoimenpiteisiin voidaan varautua sekä taloudellisesti että teknisesti. Huoltokirjan tärkeimpiä käyttötarkoituksia ovat kiinteistön ylläpidon valvonta ja ohjaus, informaation välittäminen, kiinteistöpalveluntuottajan tuotannonohjaus ja ylläpidon suunnittelu ja seuranta. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A4 määrittelee kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeen pääpiirteittäin. 8

9 3. Kiinteistön tietomallin (tuotemallin) käyttö huoltokirjamenettelyssä Kiinteistöjen perinteinen huoltokirja laaditaan joko kerralla mahdollisimman täydellisenä tai vaiheittain ennalta suunnitellun aikataulun mukaan. Kiinteistön mallipohjaisessa suunnittelussa huoltokirjan sisältöä tuotetaan samalla kun kiinteistön suunnitelmat ja lopulliset valitut ratkaisut syntyvät. Huoltokirjan sisältö täydentyy kiinteistön rakentamisen, lopputarkastuksen, takuuajan ja ylläpidon aikana. Yksityiskohtaisempi huoltokirjan sisältö on kuvattu liitteessä A, jossa selvitetään huoltokirjan sisältämät tiedot ja huoltokirjan avulla hallinnoitavat asiat. Liitteessä on lisäksi tarkemmin kerrottu mihin huoltokirjaa käytetään. Osa huoltokirjamenettelyn tiedoista tulee haluttaessa suoraan kiinteistön tietomallista, joka on syntynyt suunnittelun ja rakentamisvaiheen yhteydessä. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi kiinteistön pohja-, taso-, julkisivu- tai leikkauskuvat, tila- ja laiteluettelot sekä tarkoissa malleissa rakennetyypit. Lisäksi tuotemallista voidaan haluttaessa saada kiinteistön koneiden, laitteiden, kalusteiden ja rakennusosien sijaintitiedot, materiaali- ja tyyppitiedot ja muuta ominaisuustietoja, kuten niiden määrät ja tilavuustiedot. Huoltokirjan kokoamista ja käyttöä ohjaavat eri tekijät kuten tavoitteet, ohjeet, viranomaismääräykset ja sovitut menettelytavat. Eri toimenpiteitä tehtäessä, esimerkiksi rakennuksen tuotemallisuunnittelun yhteydessä, saadaan huoltokirjan kokoamisen yhteydessä tulokseksi mallista huoltokirjaan liittyviä tietoja. Kuvassa 3 nähdään huoltokirjan laatimisprosessi IDEF0 kaaviolla kuvattuna pääpiirteittäin. Huoltokirjan käyttöä kuvaava prosessi on nähtävissä kuvassa 4. IDEF0 mallin käyttön ja suunnittelun periaatteet on nähtävissä liitteessä E. Huoltokirjamenettelyssä resurssien tarjoamin puittein tuodaan eri tietoja huoltokirjaan ja tulokseksi saadaan ylläpitoprosessia ja muita kiinteistöliiketoimintaprosesseja hyödyttäviä tietoja. 9

10 Kuva 3. Kuvassa nähdään huoltokirjan laatiminen eri tietolähteistä. Huoltokirjan kokoamista ohjaavat eri tekijät eri toimenpiteitä tehtäessä. Kuva 4. Yllä nähdään huoltokirjan käytön aikana huoltokirjamenettelyyn vietävät tiedot (syöte) ja huoltokirjan käytöstä saatavat tulokset esimerkiksi asiakirjat (raportit). Kuva on tehty IDEF0 prosessinkuvausta toteuttaen. 10

11 Kiinteistön tietomallin avulla voidaan luoda, jakaa, järjestää ja taltioida kiinteistön kiinteistöliiketoimintaan liittyvää tietoa toimintaprosessin eri osapuolille, toimijoille. Tietomallin ja tietokannan avulla voidaan nopeuttaa ja helpottaa eri työtehtäviä ja tarjota kiinteistön tietoa ylläpito-organisaatiolle, asiakkaille, viranomaisille ja muille yhteistyökumppaneille. Mallipohjaisen suunnittelun avulla voidaan vähentää resurssointitarvetta tiedonhallinnointiprosessien perusrutiineissa ja tarvittaessa tallentaa ylläpidettäviä tietoja yhteen paikkaan, tietokantaan. Mahdollisella tietomallipohjaisella huoltokirjamenettelyllä on tarkoitus parantaa tiedonhallinnointia ja tukea eri kiinteistöliiketoiminnan päätöksentekoprosesseja varmistaen tiedon olemassa olo organisaation käyttöön eri muutostilanteissa, muummuassa ulkoistettaessa liiketoimintaprosesseja. Kiinteistöstä saatavaa tietomallia voidaan hyödyntää muunmuassa suunnittelussa, eri vaihtoehtojen vertailussa, resurssien hallinnassa (määrä-, aikataulu-ja kustannustiedot), markkinoinnissa ja kiinteistötietojen hallinnoinnissa. Tiedonhallinta mahdollistaa eri kiinteistöistä saatavien tietojen yhtäaikaisen tiedon keruun ja kiinteistöjen välisen vertailun ja kiinteistökannasta kokonaistiedon saamisen strategisten ja operatiivisten päätösten tueksi. Tietokanta tai jaetut tietokannat, joista saadaan jaettua tietoa eri järjestelmille, ohjelmasovelluksille mahdollistaa kiinteistöjen välisen tiedon vertailun. Kiinteistöjohtamisen prosessi on integroiva ja koordinoiva prosessi ja siinä käytetty informaatio on luonteeltaan hyvin diversiteetti. Informaation kokoamismenetelmiä on niin ikään monia, ja niillä on jokaisella sekä hyvät että huonot puolensa. Tiedon kokoaminen ja analysointi ovat kuitenkin olennaisia organisaation koko informaation hallinnan kannalta. 11

12 4. Tietomallin käyttömahdollisuudet huoltokirjamenettelyssä Kiinteistön ylläpitotehtävissä halutaan nykyään tehostaa tiedonsiirtoa asiakkaan ja omien tietoteknisten järjestelmien välillä. Kiinteistöjen omistajille ongelmia aiheutuu muun muassa kiinteistöjä ostettaessa ja myytäessä, jolloin myös erilaisilla ohjelmistoilla tehdyt huoltokirjat vaihtuvat. Markkinoilla on lukuisia järjestelmiä eri huoltokirja- ja toimintajärjestelmien välillä ja niiden kesken on syntynyt tarve tiedonsiirrolle. Kiinteistöjen ja kiinteistöpalvelutietojen vaihtoon, niistä tapahtuvaan raportointiin ja moniin muihin tarpeisiin halutaan yhdenmukaisuutta. Tätä pidetään yhtenä mahdollisuutena tehostaa markkinoita, vähentää toistuvia työmääriä ja mahdollistaa laajempi yhteinen kiinteistökantojen suunnittelu- ja kehitystyö. Tietomalli ja siihen liittyvät ratkaisut nähdään yhtenä vaihtoehtona tiedonhallintaan. Tietomallia voidaan käyttää tietovarastona tai tietolähteenä monissa erilaisissa tiedonhallintatehtävissä kiinteistön elinkaaren aikana. Tietomallin käyttökohteita on monia. Kiinteistön tietomallia ja olipohjaista suunnittelua voidaan käyttää varsinaisen suunnitteluvaiheen lisäksi tuotantosuunnitteluun, kuten kustannus-, aikataulu- ja määrälaskentaan, myynnin ja markkinoinnin edistämiseen sekä hankesuunnittelun ja suunnittelun erilaisiin sovelluskohteisiin, kuten energiatarkasteluihin ja erilaisten vaihtoehtojen mallintamiseen. Tietomallista voidaan saada muun muassa kiinteistön rakennusosien ja tilojen määriä (pinta-alat, tilavuudet), niiden tyyppejä ja luokkia sekä sijaintitietoja. Sijaintitietoja voidaan saada itse tiloista, koneista ja laitteista sekä kiinteistön rakenteista. Kiinteistön suunnitteluprosessissa ja rakennusvaiheessa syntyy paljon erilaisia kiinteistön ylläpitoa palvelevia tietoja. Kaikki se tieto, mitä rakennuksen tietomalliin on syntynyt suunnittelussa ja rakennuksen tuotantovaiheessa, pitää olla ylläpidon tietomallissa ns. oikeaa tietoa eli tiedon tulee vastata todellista rakennusta ja kiinteistöä. Ylläpidon tietomallin tai ylläpidon käyttämät tietokannat ei tule olla luonnoksiin tai karkeisiin suunnitelmiin pohjautuvia tietovarastoja. Mallin tai mallista saatavan tiedon tulee olla sellaista, mikä parhaiten kuvaa toteutunutta kiinteistöä. Tiedon oikeellisuus ja sidonnaisuus todellisuuteen on tärkeää, koska esimerkiksi ylläpidon sopimukset perustuvat todellisiin määriin. Kiinteistön ylläpidon tietomallissa tulee olla ne tiedot, jotka ovat todellista kiinteistöä koskevat tiedot kuten tarkat määrä- ja mittatiedot sekä mahdolliset tuote- 12

13 tiedot. Se mitkä tiedot tulee olla kiinteistön tietomallissa ja mitkä muissa tiedonhallintajärjestelmissä vaatii tapauskohtaista tarkastelua. Tietomallin tiedot voivat tuottaa lähtötietoja muille tiedonhallintajärjestelmille. Omat rajoitteet tietomallin käyttöönottoon tuo nykyisten tietojärjestelmien ja sopimusten olemassa olo, joihin on sitouduttu ja yleensä käytettävissä olevien resurssien rajallisuus. Ylläpidon tiedonhallinta on viime vuosina ohjautunut myös yhä enenemässämäärin selainpohjaisten (internet) ja mobiiliteknologiaa hyödyntävien ohjelmistojen ja laitteiden piiriin. Suunta näyttää myös tulevaisuudessa olevan tämä. Monet kiinteistöjä ylläpitävät organisaatiot hakevat toimintamalleja internet ja mobiiliteknologiaa hyödyntävistä toimintaympäristöistä. Kiinteistön tietomallin ja huoltokirjan avulla voidaan yleisesti muun muassa: helpottaa pääsyä rakennuksen laitteiden ja järjestelmien eri tietoihin, esimerkiksi sijainti- ja laitetunnustietoihin,(faster acces to needed parts) edistää ja tutkia rakennuksen laitteiden ja järjestelmien suorituskykyä mallintamalla (improved equipment performance) tehostaa ylläpidon vaatiman ajan ja resurssien käyttöä, kuten energiasimuloinnit ja työtapojen tehostaminen (better use of maintenance time, resources and budget dollars) vähentää tiedonhallintakustannuksia rutiinitoiminnoissa (reduced costs) ajoittaa ja suunnitella toimenpiteet niin, että rakennuksen rakenteet, laitteet ja järjestelmät ovat mahdollisimman vähän epäkunnossa tai huoltotoimenpiteet on ajoitettu oikein ja tavoitteellisesti (reduced unscheduled downtime) parantaa rakennuksen vikoihin ja korjaushistoriaan liittyvien tietojen hyödynnettävyyttä, esimerkiksi laitteiden sijainti-, tyyppi ja laitetunnukset (improved access to diagnostic and repair data, history and other information) Alla on esitetty muutamia tietomallin käyttömahdollisuuksia huoltokirjamenettelyssä ja kiinteistöliiketoiminnassa. Suunnittelusta ja rakentamisesta syntyy osa tiedosta ylläpidolle. Siksi tässä kohdassa käydään läpi myös suunnittelu- ja rakentamisvaihetta. Jaottelu on tehty rakennusprosessin ja ylläpidon eri vaiheisiin. Suunnittelun aikana saatavat hyödyt 13

14 Kiinteistön tietomallin tietokantaratkaisu mahdollistaa jo ratkaisuna uusien asioiden vertailun. Tietomalli mahdollistaa muun muassa suunnittelun eri variaatioiden vertailun, esimerkiksi energiakulutuksen tai lämpöjakaumien suunnittelun ja vertailun. Kun tietomalliin tehdään suunnittelun aikana muutoksia, niin muutoksen heijastusvaikutukset nähdään myös muissa kiinteistön suunnitelmissa. Esimerkiksi, kun huoneen kokoa muutetaan tai toimiston huonejakauman sisältöä muutetaan, nähdään syntynyt muutos kaikissa rakennuksen suunnittelu- ja luonnoskuvissa. Eri tietomallien yhdistäminen yhteen, mahdollistaa interpoloinnin ja törmäystarkastelujen tekemisen, jolloin voidaan karsia suunnitteluvirheiden määriä ja mahdollistaa suunnittelun aikana erilaisten yhteistyöhankkeiden tekemisen. Tietomalli voi mahdollistaa myös esimerkiksi erikoiskohteissa uudet suunnittetyötavat. Kiinteistön ylläpito saa käyttöönsä suunnittelun myötä useampia eri rakenne- ja leikkauskuvia ja mahdollistaa erilaisten määrätietojen ja materiaalien ja panosten vertailulaskelmat. Mitä enemmän materiaaleista ja tuotteista saadaan tuotemallitietoa, sitä enemmän se hyödyttää myös kiinteistöjen ylläpitotehtävien tiedonhallintaa. Tietomalli tukee myös suunnitelmien versiohallintaa, kuten kuvien päivämääriä ja muita muutoksia. Rakentamisen aikana saatavat hyödyt Kiinteistön tietomallia voidaan hyödyntää mm. tuotantovaiheessa, kuten aikataulusuunnittelussa, kustannuslaskennassa, tuotannonohjauksessa rakennustyömailla ja tehtaissa. Tuotannonohjauksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi rfdtekniikkan, pienitehoisia radiolähettimiä (reducet function device). Työmaa voi saa käyttöönsä eri tulosteita tietomallista, jolla tietomallin tietojen avulla voidaan tarkastella työmenetelmiä, aikatauluja, sijaintitietoja ym. Tällaisia mallista saatavia tulosteita/raportteja/kuvia voivat olla esimerkiksi leikkauskuvat tai elementtin sijoittelukaaviot 4D-malleissa. Lisäksi työmaa voi hyödyntää tulevaisuudessa tietomallista saatavia 3D pdf-tulosteita, esimerkiksi vaikeiden detaljikuvien yhteydessä tai erikoisten työmenetelmien esittämisessä. Tällaisista työmenetelmistä on mahdollista tuottaa kolmiulotteisia videoita pdf-työkaluilla. Kiinteistön ylläpidossa ja huoltokirjamenettelyssä saatavat hyödyt Miten 3D ja 4D mallintaminen auttaa huoltokirjamenettelyssä; - hyvin mallinnetusta tietomallista voidaan saada huoltokirjamenettelyyn suoraan kiinteistön määrätiedot, kuten pinta-alat, tilavuudet ja kappalemäärät ja eri osien sijaintitiedot, laitteiden ja koneiden tuotemallitiedot, laitteiden sijaintikaaviot, rakenne- ja leikkauskuvat, ilmastointikoneen ja sprinklerien vaikutusalueet tai esimerkiksi pelastautumisreitit. Tuotemal- 14

15 lista voidaan saada haluttaessa kiinteistössä olevien materiaalien ja panosten tietoja tai yksittäisten objektien kuten esimerkiksi ilmastointikoneen sijaintitiedot, tuotetiedot ja vaikutusalueet. - tietomalli ja tiedonhallinta mahdollistavat uusien toimintatapojen syntymisen, - muutosten hallinnassa, jo itse suunnittelu- ja rakennusvaiheessa syntyvän tietomallin hyödyt parantavat kiinteistön ylläpitoa, kuten eri suunnitteluratkaisujen vertailujen mahdollisuudet esimerkiksi energiankulutuslaskelmissa tai lämpötilojen mallintamisessa, arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa, kiinteistön tonttisuunnittelussa - kiinteistön tietomallin tietojen käyttö huoltokirjan laadinnassa mahdollistaa uuden tiedon syntymisen ja eri tietojen vertailun, kun saadaan käyttöön entistä tarkempaa ja käytettävyydeltään oikeaa tietoa yksittäisen kiinteistön tai kiinteistömassojen ylläpitoon - tietomallista voidaan saada haluttaessa kiinteistön paikkakaaviot ja kiinteistöjen sijaintitiedot, tonttisuunnitelmat ja kiinteistöjen massoittelun tontilla. Mallista voidaan saada tontin ylläpidon suunnitteluun tietoja, kuten tontilla liikkuminen ja esimerksiksi pihatöiden mahdollistaminen (lumet jne). - yksittäisten kiinteistöjen tietojen yhdistäminen kiinteistökannan muihin tietoihin mahdollistaa suurempien kokonaisuuksien suunnittelun ja seurannan ja tätä kautta uusien työmenetelmien ja työtapojen käyttöönoton - kiinteistöjen tiedonhallinnan kautta kustannustehokkaamman toiminnan esimerkiksi kilpailuttamisen ja työtapojen ja tiedonhallinnan tehostumisen myötä tietomallista saatavat hyödyt korjausrakentamisessa - voidaan saada tietomallista korjaus- ja huoltotoimenpiteiden toteuttamisen tarvitsemia tietoja, kuten määrä-, sijainti-, kone- ja laitetietoja ym - esim. tilaluettelot, raportit, sijaintikaaviot, määrätietojen listaukset (pintaalat, tilavuudet, kpl määrät), mahdolliset tuotetiedot, jne. Kolmiulotteisesta kiinteistön tietomallista voidaan saada mm. kolmiulotteisia näkymiä 15

16 korjattavista kiinteistökohteista tai yksittäisistä huoneistoista tai huoneista. - mallista nähdään korjaussuunnitelmien visuaalinen ilme ja ratkaisut. Mallia voidaan hyödyntää suunnitelmien esittämisessä visuaalisesti ja markkinointivälineenä - voidaan saada kerättyä yhteisraportteja/tiedostoja useista kiinteistöistä, malli auttaa kiinteistötietojen hallinnoinnissa, (useiden hankkeiden yhtäaikainen tiedon keruu). Mallista voidaan tuottaa tietoa kiinteistöjen asiakirjojen, kustannusten, ajan ja työmäärien tiedonhallintaan ja seurantaan. - saadaan kiinteistökannoista kokonaisuuksien laskeminen, kuten muutokset, useamman kiinteistön korjaussuunnittelut toteutus määrät ja kustannukset, kulutustietojen seuranta, kuten esimerkiksi vuokraustoiminnan hallinnointi, kiinteistöliiketoiminnan tarvitsemien tietojen hallinnointi, jne. - korjaushankkeissa voidaan tehdä aikataulusuunnittelua mallintamisen avulla. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi korjaushankkeen paikka-aikakaavioden ja eri toteutuslohkoalueiden suunnittelussa. Mallintamista voidaan hyödyntää esimerkiksi putkiremonttien kulun suunnittelussa huoneistoittain tai rappukäytävittäin. Työmaalla mallin tietoja voi hyödyntää myös esimerkiksi materiaalivirtojen ja tuotteiden/tarvikkeiden työmaan väliaikaissijoittelun suunnittelussa. - mallintamista voidaan myös haluttaessa hyödyntää maanalaisten rakennelmien korjaustoimenpiteiden suunnitteluun mm. vikojen arviointilaskelmissa ym. - tarkassa kiinteistön tietomallissa voi olla ne todelliset laitteet, koneet ja materiaali ja rakennetiedot mitä kiinteistölle on tehty näin haluttaessa, joka taas auttaa ja mahdollistaa ylläpidossa ja huollossa eri tehtävien tiedonhallintaa. Alla on esitetty esimerkkejä kiinteistön tietomallin (tuotemallin) käyttökohteista. Esimerkki 1. Kiinteistön mallissa nähdään ilmastointikoneen toiminta-alueen, vaikutusalueen näkyminen. Erillisillä ohjelmilla voidaan mallintaa/laskea rakennuksen energi- 16

17 ankulutustietoja ja saada ohjearvoja, tavoitearvoja laitteille ja koneille (Ulof Grandlund Oy) Esimerkki 2. Sprinklereiden sijainti ja palastautumisreitit sekä kulkukaaviot nähdään pohjakuvissa, jotka voidaan toimittaa pelastuslaitokselle tarvittaessa nopeuttamaan pelastustoimenpiteitä (toteutettu esim. YLE). Esimerkki 3. Kiinteistön eri kerrosten pohjakuvista voidaan lähettää ulkopuolisille huoltomiehille tarvittavat kulkureittikaaviot, joista nähdään kulku tarvittavien koneiden ja laitteiden luokse isoissa kiinteistöissä. Pohjakuvien kulkureitit voidaan lähettää gsm-puhelimeen. Tällaista ratkaisua tarvitaan esimerkiksi kauppojen laitehuollossa kuten kylmä- ja pakastealtaiden huolto- ja korjaustoimenpiteissä, (eri kauppaketjut ja niiden käyttämät huoltoliikkeet). Esimerkki 4. Kiinteistön toiminnan kehittämisessä mallista voidaan tuottaa markkinointimateriaalia esimerkiksi korjattavasta kiinteistöstä. Malli auttaa visualisoimaan eri vaihtoehtojen toteutustapoja ja laskemaan tarvittavia kustannus- ja muissa kannattavuuslaskelmissa. Esimerkki 5. Toiminnaltaa kriittiset kiinteistöt kuten voimalaitokset, sairaalat, armeija tarvitsevat tarkkoja ja helposti päivitettäviä laitteiden ja koneiden sijaintitietoja (HUS) Esimerkki 6. Kiinteistön tietomallilla voi suunnitella tarvittaessa jätteiden (syntyvä jätteen määrä tiloihin nähden suuri) ja huoltotoimenpiteiden toteuttaminen. (Kauppakeskus Sello, Espoo.) Esimerkki 7. Mallista voidaan saada kiinteistöjen pihojen kunnossapitomääriä (nurmikot, asfaltit, lumityöt) ja esimerkiksi kiinteistöjen eri tilojen siivottavien pinta-alojen määriä (huoneet, huoneistot, käytävät jne.). 17

18 Esimerkki 8. Tulevaisuudessa mallista voidaan tuottaa 3D-pdf kuvia tai pieniä videopätkiä huoltomiehille koneiden ja laitteiden asennusohjeista ym. 18

19 5. Malli tietomallipohjaisesta huoltokirjamenettelystä Kiinteistön tietomalli voi olla yksi iso tietomalli, jonka sisälle on viety kiinteistön arkkitehti-, rakenne ja LVIS-suunnitelmat tai sitten kiinteistön tietomalli voi muodostua osamalleista, joiden tiedot linkittyvät osittain toistensa kanssa tietokannan kautta ja osa tietomallin tiedoista on riippuvaisia toisista tietomallitiedoista. Oheisessa kuvassa 5. on kuvattu tiedonsiirtoprosessi kiinteistön tietomallista relaatiotietokannan kautta käyttäjän tarvitsemiin tietoihin, huoltokirjatiedot. Kiinteistöstä tehdään suunnitteluvaiheessa tietomalli, jonka tiedot tallentuvat tietokantaan (relaatiotietokanta). Kiinteistön ylläpitohenkilöstä saa tiedot käyttöönsä tietokannasta erilaisten ohjelmistojen kautta, kuten internet-selaimen, gsm-ohjelman, tietomallinnäkymän tai huoltokirjaraportin/huoltokirja-asiakirjan kautta. Eri käyttäjille tarjotaan erilaista tietoa kiinteistön tietomallista tietokannan kautta. Kuvassa 6. nähdään kuinka suunnittelun aikana syntyy suunnittelmaan liiketilasta tilatietona sen pohjan pinta-ala 320 m2. Tämä pinta-alatieto tallentuu tietokantaan, josta tieto voidaan tuottaa tiedon käyttäjälle eri muodoissa, kuten esimerkiksi sellaisena raporttina/tulosteena, joka kertoo kaikki ne huoneet ja pinta-alat, jotka on vuokrattu tietylle yritykselle käyttöön. Sama tieto voidaan käyttää ja hakea tietokannasta esimerkiksi sopimusasiakirjoissa. Kuvassa 7. on nähtävissä karkea kuvaus siitä miten useampi tietomalli yhdistetään tiedoiltaan tietokantaan, joko yhteen tai jaettuun tietokantaan. Tästä tietokannasta saadaan tulostettua esimerkiksi www-sivuja huollon henkilökunnalle, tai huoltokirjatietoja eri raportteihin, tai pohjakuvatietoja gsm:lle tai laitteiden tyyppitietojen ja kiinteistötietojen siirtyminen FM- ja identiteetinhallintajärjestelmiin. Relaatiotietojärjestelmät (relational databases) ovat äärimmäisen joustavia ja ovat suositeltavia silloin, kun tiedonhallinnan vaatimukset vaihtelevat ajoittain. Suhteellisissa tietojärjestelmissä informaatio on organisoitu tiedostojen sarjoiksi, mutta datan toistamisen avulla eri tiedostoissa aikaansaadaan linkkejä tiedostojen välille. Relaatiotietojärjestelmissä tiedot ovat toisin sanoen talletettu taulukkomuodossa relaatioina. Tietokannat ovat niissä fyysisesti erillisiä tiedostoja, joita kytketään toisiinsa tiettyjen tietokenttien sisällön perusteella. Informaation luonne ja laatu vaativat usein informaation toistamisen eri tiedostoissa, ja relaatiotietojärjestelmät tarjoavat tähän yhden ratkaisumahdollisuuden. 19

20 Kiinteistöjohtamisen informaationhallinta on prosessi, jossa määritetään tietotarpeet, luodaan, luokitellaan ja välitetään tietoa päätöksenteon tueksi. Organisaatioissa on usein käytössä monia erityyppisiä tietojärjestelmiä, jotka vaihtelevat valmiista ohjelmista täysin itse kehitettyihin ja räätälöityihin järjestelmiin, jotka palvelevat vain yksityisiä tarpeita. Tietokantojen ja yhdistetyn tiedonhallinnan kautta tietojärjestelmien tuoma etu on tiedon nopea saatavuus, tiedon käsiteltävyys ja organisointi eri tahojen tarpeisiin. Jotta nämä edut voidaan saavuttaa, organisaation on tunnistettava keskeiset tietotarpeet. Informaation jalostusasteen lisäys voi perustua vain hyvään tiedon tarpeen tunnistamiseen. 20

YHTEENSOPIVA TIEDONSIIRTO

YHTEENSOPIVA TIEDONSIIRTO YHTEISET TIETOSISÄLLÖT HUOLTOKIRJOISSA YHTEENSOPIVA TIEDONSIIRTO AVOIMELLA XML -TEKNOLOGIALLA e-ehyt hankeraportti 2004 ESIPUHE Kiinteistönomistajat, kiinteistöpalveluyritykset sekä ohjelmistotoimittajat

Lisätiedot

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastajat: professori Teuvo Tolonen, DI Juhani Heljo, DI Jani Saarinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350 Martti Hekkanen & Juhani Heljo Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2350 Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeiden

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA Diplomityö Tarkastajat: Professori Teuvo Tolonen DI Suvi Sillfors-Utriainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaarikustannukset. Sakari Pulakka, Ismo Heimonen, Juha-Matti Junnonen & Mika Vuolle. Elinkaariedullisuus

Talotekniikan elinkaarikustannukset. Sakari Pulakka, Ismo Heimonen, Juha-Matti Junnonen & Mika Vuolle. Elinkaariedullisuus ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2409 Elinkaariedullisuus 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Lämpöindeksi Sähköindeksi Hankinta- Elinkaarikustannus- kustannusindeksi indeksi Perinteinen Elinkaari Sakari

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka Jaakko Kinnari SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TIEDONVAIHDON

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat Aalto University Professional Development - Aalto PRO 34. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat Aaltonen M., Heiskanen T., Kanervo T., Lappalainen S., Latvala J., Lehtonen J., Markkanen R., Pietarinen J.,

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410 Markku Mikkola & Tapani Ryynänen Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2410 Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

Lisätiedot

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Teollisuuselektroniikan opintosuunta SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Diplomityön aihe on hyväksytty Sähkötekniikan osaston

Lisätiedot

Käyttövarmuustiedon hallinta ja hyödyntäminen suunnittelussa. Heljä Franssila Susanna Kunttu Harri Saarinen Pasi Valkokari

Käyttövarmuustiedon hallinta ja hyödyntäminen suunnittelussa. Heljä Franssila Susanna Kunttu Harri Saarinen Pasi Valkokari S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 48 Käyttövarmuustiedon hallinta ja hyödyntäminen suunnittelussa Heljä Franssila Susanna Kunttu Harri Saarinen Pasi Valkokari VTT TECHNOLOGY 48 Käyttövarmuustiedon

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA

TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA KETJU-yhteenveto 25.11.2009 1 Alkusanat Julkaisuun on koottu Rakennusteollisuus RT:n toteuttaman KETJU-kehitysohjelman päätulokset. Rakennusteollisuuden toimitusketjujen

Lisätiedot

BIOKAASULAITOKSEN HUOLTOKIRJA

BIOKAASULAITOKSEN HUOLTOKIRJA BIOKAASULAITOKSEN HUOLTOKIRJA Kehitystyö/MTT MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Mustiala, syksy 2012 Pekka Heikkinen TIIVISTELMÄ MUSTIALA MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Tekijä Pekka Heikkinen Vuosi

Lisätiedot