Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012"

Transkriptio

1 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta

2 Pirkanmaan liitto Julkaisu B 116 ISBN Kansikuva Hannele Kaihola Taitto Kirsti Kivilinna

3 Sisällys 1. Maakuntajohtajan katsaus 3 2. Liiton tavoitteiden toteutuminen 4 3. Tilinpäätöskertomus Toimintakertomus Luottamushenkilöhallinto 4.2. Varsinainen toiminta Edunvalvonta Innovaatio- ja tulevaisuustyö Aluekehitys Maakuntakaavoitus Hallinto 5. Luottamushenkilöt ja henkilöstö Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä toimikautena Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja 5.4. Maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet Maakuntahallituksen nimeämä työryhmä 5.6. Liiton edustajat eri toimielimissä 5.7 Liiton virasto, henkilöstö Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset 50 3

4 1

5 3 1. Maakuntajohtajan katsaus Vuosi 2012 muodostui odotusten mukaisesti toimintaympäristön muutosten ja syksyllä käytyjen kunnallisvaalien takia poikkeuksellisen mielenkiintoiseksi. Valtakunnan tason prosessit, kuten kuntauudistus, sote-uudistus ja kansallinen valmistelu alue- ja rakennepolitiikan osalta loivat sekä jännitteitä ja erilaisia uudenlaisia ajatusmalleja, että toimijoiden yhteistyökykyä haastavia tilanteita. Samaan aikaan EU-politiikan uudistuminen on edennyt, mutta jäsenvaltiot eivät ole kyenneet tekemään ratkaisuja yhteisistä rahoituskehyksistä tai resurssien suuntaamisen painopisteitä. Tämä on haitannut ja haittaa vielä enemmän valmistelujen seuraavassa vaiheessa ohjelmien laadintaa ja uuden ohjelmakauden käynnistämistä. Vuoden lopulla pidetyt kunnallisvaalit nostivat esiin kuntien tehtävät ja niiden rahoituksen, rakenteelliset uudistukset ja erilaisten kuntien erilaisen tilanteen. Mielipiteiden kirjo näkyi myös vaalituloksessa, jonka johdosta kunnallisessa päätöksenteossa tarvittava enemmistö edellyttää aiempaa laajempaa yhteistyötä ja useamman puolueen yhteisymmärrystä. Suurehkoista muutoksista huolimatta poliittiset neuvottelut eri toimielimien paikkajaoista syntyi varsin ongelmitta. Yleinen suhdannetilanne kääntyi vuoden jälkipuoliskolla selvästi epävarmempaan suuntaan, joskin tilanne yritysten ja toimialojen välillä on vaihdellut suuresti. Kuntien talouden osalta paineet kunnallisveron nostoon ovat kasvaneet ja odotukset tulevasta omasta kehityksestä ovat muuttuneet pessimistisemmiksi. Ilmapiiriin ovat vaikuttaneet myös valtion päätökset paikallishallintonsa merkittävästä supistamisesta ja toimintojen keskittämisestä. Erityisen ongelmallisen on pidetty työvoimahallinnon ratkaisuja, joiden vuoksi paineet kuntien sosiaalitoimeen ovat kasvaneet. Suurista uudistuksista puolustushallinnon uudistus tuo merkittäviä muutoksia Pirkanmaalle, mutta säilyttää aiemmat volyymit läsnäolossa ja luo jopa uusia mahdollisuuksia turvallisuusalan kehitykselle. Pirkanmaan liiton omien töiden osalta kaikki toimintasuunnitelmassa esitetyt asiat ovat edenneet tavoiteaikatauluissaan. Töiden hyvä eteneminen on aiheuttanut painetta liiton budjettiin, mihin puututtiinkin heti syyskuussa, kun kuukausiseuranta näytti, että on vaara talousarvion merkittävästä ylittymisestä. Syksyn aikana tehtiin korjaavia toimenpiteitä, joiden ansiosta päästiin hyvin lähelle toimintasuunnitelman mukaista tulosta. Sen sijaan vuosilomiin liittyvien säädösten muutokset, joihin ei oltu varauduttu ja joiden vaikutuksista saatiin vasta joulukuussa ensimmäiset tiedot, johtavat kertaluonteiseen lähes sadan tuhannen euron korjaukseen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kuluvaa toimintavuotta liitossa on leimannut erittäin hyvään yhteistyöhön kykenevät maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus. Liiton toimiston uudistunut rakenne ja erityisesti uudelleen organisoitu innovaatiopolitiikka on löytänyt hyvät toimintatavat ja käytännöt. Samoin vuoropuhelu kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa on toiminut erittäin hyvin. Tätä edelleen kehittäen voidaan maakunnan asemaa vahvistaa jatkossa vielä merkittävästi. Esa Halme maakuntajohtaja

6 4 2. Liiton tavoitteiden toteutuminen Talousarviossa 2012 annettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: JOHTO Strateginen ja poliittinen yhteistyö avaintoimijoiden kanssa. (keskushallinto, maakunnat, kunnat, elinkeinoelämä, yliopistot). Kv-toiminnan ja maakunnallisen kehittämispolitiikan johtaminen Pirkanmaan liitolla on edustus useissa keskeisissä kansallisen ohjelmapolitiikan valmisteluryhmissä, kuten rakennerahasto-ohjelma, Inka-ohjelma, kilpailukykyohjelma. Yhteistyö elinkeinotoimijoiden ja yliopistojen kanssa on saanut toimivat ja vakiintuneet muodot. Globaali menestyminen elinkeinopoliittisin kärjin. Innovaatiostruktuurin ja luovan toimintatavan uudistaminen keskeisten toimijoiden kanssa. Osaamisperusteinen johtaminen yliopistojen kanssa (Triple Helix) Liiton ohjelmatyö on selvästi muuttunut kilpailukykyä edistävään suuntaan ja rahoitetut hankkeet ovat olleet aikaisempaa useammin maakunnan osaamiskärkiin ja liiketoimintamahdollisuuksia lisääviin hankkeisiin. Linjaa ja päättää tavoitetasoista. Johdon tulee nostaa esille globaalien trendien vaikutukset maakuntaan, sen aluerakenteeseen ja toimintatapoihin. Ennakoiva, kokonaisvaltainen ja ympäristövastuullinen suunnitteluote. Maakuntasuunnitelma- ja ohjelmatyön käynnistysvaihe on painottanut vahvasti kansainvälisiä muutostrendejä. Liiton toteuttamat hankkeet ja keskusteluryhmät, kuten kuntakehityshanke, kuntaviisaiden ryhmä ja pilkahdusyhteistyö ovat laajentaneet kykyä käsitellä globaaleja trendejä Paikallisuuden voima: tehdään asiat kaukaisia kilpailijoita paremmin. Konseptoidaan tekemisen mallit ja sisäistetään ne maakunnalliseksi toimintakulttuuriksi. Sosiaalisen vastuun korostaminen. Avoin ja luova toimintatapa. Liiton painopiste tämän tavoitteen osalta on jakautunut kahteen erilaiseen työhön. Toinen on kuntayhteistyö erityisesti kuntajohtajien kesken ja toinen on liiton innovaatiopolitiikka ja sen kautta haetut uudenlaiset toimintamallit. Innovaatiorakenteiden jatkuva uudistaminen. Tuottavuuden edellyttämien mallien käyttöönotto ja tuottavuutta nostavien prosessien johtaminen. Liiton sisäisessä kehittämistyössä on parannettu liiton kykyä toimia itse luovasti ja uusin toimintamallein. Liiton työssä muiden toimijoiden kanssa on korostunut selvästi aiempaa runsaampi luovien toimintamallien ja innovatiivisten työtapojen käyttö.

7 5 EDUNVALVONTA Profiloimme maakuntamme Eurooppalaisena erikoistuvien palveluiden ennakkoluulottomana alueena ja läntisen Suomen palvelukeskuksena. Tiivis Länsi-Suomi yhteistyö ja tätä tukevat kansainväliset verkostot. Edistetty eri työtasoilla. Länsi-Suomen maakuntien yhteistyötä tiivistetty asioiden valmistelijoiden kesken niin kansallisessa kuin kansainvälisessä edunvalvonnassa. Hanke-edunvalvonnassa kehittämispainopisteen lisääminen. Painotettu maakuntaohjelman mukaisia linjauksia. Lainsäädännössä aikaisempi vaikuttaminen. Kaavoitus- ja liikennevalmistelun kansallisen asemoinnin edunvalvonta. Toteutettu liikennepoliittisen selonteon yhteydessä sekä liikennesuunnittelun, maankäytön ja edunvalvonnan tiiviimmällä yhteistyöllä. Johtavien luottamushenkilöiden edunvalvontaroolin vahvistaminen. Lisätty yhteydenpitoa ja tiedotusta.

8 6 INNOVAATIO- JA TULEVAISUUSTYÖ Ennakoiva yhteiskuntapolitiikka ja maakunnan tulevaisuuden tekeminen. Laadukas innovaatioympäristö osana globaalia järjestelmää. Inhimillinen pääoma maakunnan menestystekijänä. Pilkahdus-toimintaa on tehostettu teemaryhmien ja uuden verkkopalvelun kehittämisen avulla. Toteutettiin TTY:n Pirtu-hankkeen kanssa tietopääoman ja johtamisen koulutus maakunnan toimijoille. Käynnistettiin toimijoiden tulevaisuustyötä yhdistävä Pirkanmaa 2040-toiminta. Valmisteltiin ennakoinnin käyttäjälähtöisyyttä lisäävä kuuden maakunnan ja TEM:n rahoittama EMMA-hanke. Valmisteltiin innovaatioympäristöjä kehittävää INKA-ohjelmaa kansallisesti ja Tampereen seudulla. Alueellista kehittämistä ja globaalien muutosten ennakointia Yliopistojen kanssa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tehokkaampi integroituminen kansainvälisiin järjestelmiin. Alueellinen erikoituminen ja globaalien verkostojen käyttäminen Järjestettiin Pilkahdus-toimintaan kuuluva ennakointi-foorumi, jossa oli ulkomainen pääesiintyjä ja yliopistojen edustajia. Avattiin yhteydet EU:n innovaatiopolitiikan toteuttajiin molemminpuolisin vierailuin. Aloitettiin alueiden välinen älykkään erikoistumisen vertaisarviointi Itämeri-instituutin koordinoimien hankkeiden puitteissa. Liityttiin EU:n älykkään erikoistumisen S3-platformiin. Yritystoiminnan ja julkisen sektorin toiminnan yhteiskunta- ja ympäristövastuut Laajakaistarakentamisen tukeminen Osallistuttiin kestävää kehitystä tukevien ohjelmien ja suunnitteluprosessien työpajoihin. Nostettiin kestävä kehitys maakunnan skenaariotyön keskeiseksi ulottuvuudeksi. Käynnistettiin yhteisöpohjaista laajakaistarakentamista tukeva Pirkanmaan avoin kuitu- hanke maaseutuohjelman rahoituksella. Inhimillisen pääoman luominen, mobilisointi ja sen tuottavuuden lisääminen. Koulutustarpeet ja tulevaisuuden tuotantorakenne. Osaava työvoima Organisoitiin työelämän ja osaamistarpeiden ennakointi Pilkahdus-ennakointiryhmässä. Käynnistettiin tuotantorakennetta koskevien maakunnan kasvuskenaarioiden laadinta. Osallistuttiin maahanmuuton hyödyntämistä tukevien hankkeiden ohjaukseen. IT-yhteiskuntakehityksestä kiinniottaminen, e-hallinto ja e-sovellukset. Palvelut kattavasti nettiin. Tuottavuusetu => kilpailuetu => maine ja vetovoima. Osallistuttiin IT-alan rakennemuutoksen hyödyntämistä ja hallintaa koskevaan suunnitteluun, missä keskeistä on vapautuvien osaajien hyödyntäminen muualla yhteiskunnassa. Käynnistettiin keskustelu tulevaisuuden sähköisistä palveluista Avoin kuitu-hankkeen yhteydessä.

9 7 KEHITTÄMINEN Suunnittelujärjestelmä ja rakennerahasto-ohjelmat tukemaan strategisia tavoitteitamme. L-S:n yhteistyön veturi. Menestystä tukevat kansainväliset yhteydet. Maakuntasuunnittelun järjestelmää kehitetään osana aluekehityslain uudistamista. Pirkanmaalla päätettiin käynnistää maakuntasuunnitelman ja ohjelman laadinta yhtenä prosessina. Tavoitteena on uudistetulla tavalla laatia asiakirja maakunnan strategisista menestystekijöistä yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Tulevan rakennerahastokauden valmistelu alkoi Etelä- ja Länsi-Suomen yhteisen suunnitelman laadinnalla. Laadinnan vetovastuu oli Pirkanmaan liitolla. Ohjelmavalmistelussa korostettiin yritysten menestymisedellytysten, innovaatioympäristön, vähähiilisen talouden, työllisyyden, koulutuksen ja syrjäytymisen teemoja. Kansainvälisiä yhteyksiä on kehitetty AER:n aluekehittämiseen keskittyvässä komiteassa sekä Brysselin toimiston kautta. Toiminta on liittynyt lähinnä vaikuttamiseen EU:n tulevan rakennerahastokauden suhteen. Kehittämiskärkien toimintatapojen uudistaminen, lisäksi uusina palveluinnovaatiot, energia ja hyvinvointi. Innovaatioympäristöjen vahvistaminen. IT:n laaja soveltaminen. Nousevat teknologiat. Kehittämisrahoituksella on vahvistettu mm. innovaatioalustojen toimintaedellytyksiä, esimerkkeinä Uusi Tehdas ja BioMediTech. palveluinnovaatioita on rahoitettu mm. kahdessa hankkeessa, joista Tampereen yliopiston TamSi keskittyy palvelu- ja julkisen sektori hankkeisiin ja TTY:n InnoPir valmistavan teollisuuden palveluliiketoimintaan. Molemmissa on syntymässä kehittämiskonsepteja ja palveluliiketoiminnan kehittämisosaamista, joita voidaan jatkossa käyttää hyväksi uusien mahdollisuuksien konkretisoinnissa. Ympäristövastuullisten toimintatapojen luominen. Energiatehokkaat toimintamallit. Maaseutu uusiutuvien luonnonvarojen lähteenä ja hajautettujen palvelujen kohteena. Järjestetyssä maaseutufoorumissa paneuduttiin kylien liiketoimintamahdollisuuksiin, osallistavaan budjetointiin ja kansalaisten osallisuuteen kuntatoiminnoissa sekä yhteiskunnallisten yritysten rooliin osana kuntien palvelutuotantoa. Energia-asioissa tuotettiin selvitys Pirkanmaan hajautetun energiatuotannon edistämisestä, joka oli osana Tampereen yliopistoon tehtyä pro gradu tutkielmaa. Selvityksen pohjalta käynnistettiin maaseuturahaston rahoittama hanke, jossa haetaan käytännön ratkaisuja hajautetun energiatuotannon ongelmiin. Palvelumaakunnan malli. Tasa-arvo: palvelujen saavutettavuus. Yhteisöllisyys, osallisuuden uudet muodot. Liiton toteuttamassa Pirkanmaan kuntakehityshankkeessa haetaan uusia tapoja kuntien palvelutuotannon toteuttamiseksi. Hankkeen tutkimusosion kolmessa työpajassa tapahtuneen työskentelyn pohjalta päädyttiin kymmeneen vaihtoehtoiseen kehittämisteemaan, joiden työstämistä jatketaan vuonna Maaseutufoorumissa käsitellyt teemat tähtäsivät yhteisöllisyyden ja osallisuuden uusien muotojen hyödyntämiseen. Paikallisten toimintaryhmien kanssa jatkettiin kiinteää yhteistyötä. Ennakointi ja yhteistyö. Tiedontuotanto asiakkaiden lähtökohdista ja aktiivinen kanava auki kuntiin. Pirkanmaa pilottina kuntalain uudistuksessa. Palvelujen saatavuus ja kattavuus. Ennakointityötä ja siihen liittyvää aluetoimijoiden yhteistyötä on jatkettu ja laajennettu vuoden 2012 mittaan Pilkahdus -brändinimen alla. Ennakoinnillista työotetta on ryhdytty tuomaan myös osaksi liiton suunnittelutyötä, mm. vuoden 2012 lopulla käynnistynyttä maakuntastrategian valmistelua.

10 8 KAAVOITUS Kasvun ja menestyksen maankäytölliset pitkän tähtäimen, strategiset ratkaisut tehdään maakuntakaavalla. Menestyksen kannalta tärkeimpien toimintojen ja kansallisten runko-verkkojen asemointi ja yhteensovittaminen. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 työssä valmisteltiin aloitus- ja tavoitevaihetta. OAS oli nähtävillä. Kyseessä on kaikki maankäytön osa-alueet kattava oikeusvaikutteinen maakuntakaava, joka vahvistuessaan korvaa nykyisen maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavat. Työssä korostetaan maakuntakaavan strategista luonnetta. Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava, joka käsittelee liikennettä ja logistiikkaa hyväksyttiin maakuntavaltuustossa ja se saatettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty tarvittavat valtakunnalliset rata- ja päätielinjaukset, Tampereen järjestelyratapihan siirtäminen, Tampere-Pirkkalan lentoaseman alue ja muualla maakunnassa sijaitsevat logistiset aluekokonaisuudet. Vaihemaakuntakaava vahvistaa huomattavasti Pirkanmaan asemaa kehityskäytävien solmualueena. Pirkanmaan ja erityisesti Tampereen saavutettavuus maailmalta ja muualta Suomesta paranee merkittävästi. Innovatiiviset, kuntien, asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehdyt maankäytön ratkaisut. Kansainvälisesti toimivat pääliikenneyhteydet, kuljetusjärjestelmät ja logistiset ratkaisut. Monipuoliset ja riittävät yritystoiminnan alueet. Uuden maakuntakaavan valmistelu perustuu laajaan kansalaisosallistumiseen ja yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa. Maakuntakaavalle perustettiin laajapohjainen ohjausryhmä sekä temaattisia hankeryhmiä. Maakuntakaavalle avattiin vuorovaikutteiset Internetsivut ja karttapalautejärjestelmä. Etelä-Pirkanmaan alueelle (ml. Lempäälä) valmisteltiin maakuntakaavan pohjaksi maankäytön rakennevaihtoehtoja yhteistyössä alueen kuntien ja valtion toimijoiden kanssa. Koko maakunnan kattava maankäyttövaihtoehtojen laadinta käynnistettiin laajalla kuntayhteistyöllä. Maakuntakaavan kuntatapaamiset aloitettiin. Tuulivoimaan sekä etelän suunnan lisäraiteisiin liittyen järjestettiin asukastilaisuuksia; tuulivoimaan myös seminaari. Väestö- ja työpaikkasuunnitteen pohjaksi järjestettiin asiantuntijoiden työseminaareja. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja aiesopimuksen valmisteluun osallistui useita asiantuntijatahoja ja aiesopimuksesta järjestettiin julkistamisseminaari. Kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne, palvelukeskusverkko ja liikennejärjestelmä. Toimivat ja palveluverkkoon tiiviisti kytkeytyvät joukko- ja raideliikenne-yhteydet. Ympäristön arvot tunnistettu. Bio- ja tuulienergian hyödyntäminen. Liikenne- ja logistiikkakaava antaa hyvät edellytykset yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle ja kestävien liikkumismuotojen edistämiselle. Liikenne- ja logistiikkakaavassa on vahva painotus raideliikenteeseen sekä kauko- että lähijunaliikenteeseen. Pirkanmaan liitto on edistänyt vahvasti lisäraiteiden suunnittelua sekä pääradalle että radoille Porin ja Jyväskylän suuntiin. Pääradalle etelän suuntaan valmistui lisäraiteiden aluevaraussuunnitelma liiton ja Liikenneviraston toimesta. Porin radalle valmistui suunnitelma yhteysvälin henkilöliikenteen nopeuttamisesta. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on määritetty Pirkanmaan liikennevisio ja toimenpiteen sen saavuttamiseksi. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa ja sen ensimmäisen vaiheen toteutuksesta laadittiin kuntien ja valtion välinen aiesopimus, joka hyväksyttiin kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun yhteensovittamiseksi haettiin rahoitusta Pirkanmaan POSKI-hankkeelle. Tampereen läntisen raideyhteyden suunnittelu käynnistettiin yhdessä Liikenneviraston kanssa. Työssä tarkastellaan myös Pirkanmaan muun rataverkon kehittämistä. Kokonaisnäkemyksen muodostamiseksi ja Tampereen kaupunkiseudun liikennemallin päivittämiseksi käynnistettiin liikennetutkimus yhteistyössä valtion, Tampereen kaupunkiseudun ja Tampereen kaupungin kanssa. Tutkimus koskee nyt ensimmäistä kertaa myös kaupunkiseudun ulkopuolisia kuntia. Pirkanmaan liitto vastasi päärataryhmän työskentelystä, jossa pyritään edistämään niin henkilö- kuin tavaraliikenteen kehittämistä pääradalla.

11 9 Turvallinen elinympäristö, elävät keskusta-alueet ja hyvin saavutettavat palvelut. Monipuolisia asumistapavaihtoehtoja. Hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet sekä kulttuuriympäristön ja matkailun vetovoimaiset kohteet. Ympäristön arvojen tunnistamiseksi, valtakunnallisten ja maakunnallisten maisema-alueiden päivitystyö käynnistettiin yhteistyössä ELY-keskuksen ja kuntien kanssa. Maakuntaan laadittiin tuulivoimaselvitys, joka antaa valmiudet tuulivoimapuistojen osoittamiseen maakuntakaavassa. Etelä-Pirkanmaan rakennevaihtoehtotyössä on kiinnitetty erityistä huomiota palveluiden saavutettavuuteen, keskusverkon kehittämiseen sekä hyvien asumisvaihtoehtojen tarjoamiseen. Liikenne ja logistiikkakaava edistää palveluiden saatavuutta. Se parantaa sekä pitkien että lyhyiden matkojen sujuvaa ketjutusta. Kaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota yhtenäisiin virkistysalueisiin ja virkistysreittien jatkuvuuteen. Paikkatietoteknologian hyödyntäminen ja sähköisen osallistumisen käyttö kaavoituksessa. Vuorovaikutteiset, ennakoivat ja tarpeisiin vastaavat suunnittelutavat. Jatkuva, suunnitteluprosessin läpäisevä, vuorovaikutus. Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 liittyen toteutettiin karttapohjainen palautejärjestelmä sekä helppokayttöiset ja jatkuvasti päivittyvät Internet-sivut. Pirkanmaan liitto on myös vetänyt maakuntien liittojen INSPIRE-yhteistyötä. Kaavoitusvalmisteluun liittyen on järjestetty vuorovaikutteisia asukastilaisuuksia ja asiantuntijoiden työpajoja. Uuteen maakuntakaavan laadintaan on rakennettu laaja, eri sidosryhmiin pohjautuva yhteistyöverkosto. Maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Pirkanmaan liitossa sekä kaikissa Pirkanmaan kunnissa. OAS:sta pyydettiin lausunnon kunnilta, valtion toimijoilta sekä laajalta joukolta sidosryhmiä. Maakuntahallitus käsitteli saadun palautteen. Maakuntakaavan 2040 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin. Lisäksi käynnistettiin viranomaisten työvaiheisiin kytketyt tapaamiset.

12 10 HALLINTO Olemme avoin, vuoro-vaikutteinen ja viestivä. Maakuntien maksatuskeskus Vuorovaikutteista toimintaa sähköisiä palveluja hyödyntäen jatkettiin (dokumentinhallintajärjestelmä, yhteiset työtilat, vuorovaikutteinen kaavanlaadintaprosessi, pilkahdus.fi). Lisäksi liiton paikkatietoaineisto on julkistettu vapaasti käytettäväksi. Luottamushenkilöhallinnon roolin vahvistaminen maakunnan strategisten valintojen tekijänä. Asiantuntijuus kuntahallinnon avuksi. Henkilöstön osaamisen ja avoimen toimintamallin varmistaminen. Hallinnon tavoitteellisuus. Kuntakehitysprojekti, henkilöstön osaamista on varmistettu koulutuksin. Kestävän kehityksen suunnitelma omalle toiminnalle. Sähköiset kansalaisfoorumit Kestävän kehityksen suunnitelmaa ei ole laadittu. Läpinäkyvä, esimerkillinen ja moniarvoinen hallinto Osallisuuden kasvattaminen Esityslistojen ja pöytäkirjojen lisäksi liiton diaari ja viranhaltijoiden päätökset on julkistettu liiton kotisivuilla Omien työntekijöiden työn ja työhyvinvoinnin tukeminen. Ennakoiva hallinto ja yhteistyö jäsenkuntien kanssa. Tuottavuuden mittarit ja mittaaminen, verrokkiaineistojen keruu. Kuntajohtajakokouksia on järjestetty säännöllisesti. Talousarviovalmistelun käynnistysvaiheen yhdessä järjestettiin jäsenkunnissa kattava kuntakierros, missä kuultiin kuntien näkemyksiä liiton toiminnasta, tulevista painopisteistä ja taloudellisista resursseista. Kevään kuntakierroksella tavoitettiin edustajia kaikista jäsenkunnista.

13 11 3. Tilinpäätöskertomus Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2012 olivat Maksuosuuksia kerättiin 2,85 % edellisvuotta enemmän. Liiton vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 35, virkoja 5 ja toimia 30. Määräaikaisia työsopimussuhteita oli 7. Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelmaosa Vuoden 2012 tuloslaskelman mukaiset toimintatulot olivat ,55. Tämä on ,55 enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Toimintamenot olivat ,41, mikä on ,41 talousarviossa ennakoitua enemmän. Toimintakate oli ,86 talousarviota huonompi. Tulojen ylitykset aiheutuivat pääosin ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavan projektitoiminnan kasvusta tilikauden aikana ja liiton järjestämisvastuulleen ottamien tilaisuuksien ja matkojen kauttalaskutuksesta. Vastaavasti menojen ylitykset johtuvat osaltaan edellä esitetyistä. Merkittävin yksittäinen ylitykseen johtaneista syistä oli lomapalkkavarauksen laskentamuutos. KVTES:n vuosilomasäännöksistä on poistettu taulukko B. Lomapalkkavarauksen muutos oli ,26 (+31 %). Tilikauden alijäämä ilman lomapalkkavarauslaskentamuutosta olisi ollut liki talousarvion mukainen (59 634, kun talousarviossa 2012 alijäämä on ). Tieto sääntömuutoksesta aiheutuvasta lomapalkkavarauksen suuruudesta saatiin joulukuussa. Luottamushenkilöhallinnon tulosalueen talouden toteutuma alitti arvioidut määrärahat, menojen alitus on ,75 (30 %). Varsinaisen toiminnan talouden toteutuman osalta tulojen kertymä oli ,55 (3,1 %) talousarviota suurempi. Menot ylittyivät ,16 (7,6 %). Varsinaisen toiminnan toimintakate oli ,61 talousarviota huonompi. Toimintakate oli ,86, mikä on ,86 talousarviota huonompi. Rahoitustuotot olivat ,77 ja rahoituskulut olivat 49,85. Tuloslaskelma osoittaa ,94 vuosikatetta. Talousarviossa ennakoitiin vuosikatteen olevan ,00 euroa. Investointiosa Toimistokalusteiden täydennyshankintoja ja maakuntakaavoituksen taustaselvitysten aktivointia, ,63. Tilikauden aikana myytiin Pikespo Invest Oy:n osakkeet (534 kpl) yhteishintaan 9 857,64, myyntivoittoa kirjattiin 5 097,59. Tilikauden tulos ja tuloksen käsittely Tilikauden tulos on ,75. Poistoeroa vähennettiin ,16 investointivarauksella katettujen toimitilakunnostuksien, ilmastointiremontin ja atk-hankinnan poistojen verran. Pirkanmaan palkintorahastoa vähennettiin Alijäämäksi muodostui rahastosiirtojen jälkeen ,59. Alijäämä voidaan kattaa aiempien vuosien ylijäämällä.

14 12 Rahoituslaskelmaosa Toiminnan ja investointien rahavirta oli (edellisvuonna ). Rahoituksen rahavirta oli ( ). Kassavarojen kokonaismuutos oli ( ). Negatiivinen muutos johtuu pääosin projektisaatavien merkittävästä kasvusta. Tase Pitkä- tai lyhytaikaista lainaa ei ollut. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousarviossa asetettua tavoitteiden asettelua on tarkennettu ja aikataulutettu ryhmäkohtaisesti. Ryhmän työohjelmien ja niiden toteutuksen varattujen määrärahojen seuranta on vuoden mittaan hoidettu virkatyönä johtoryhmässä sekä ryhmien johtajien ja maakuntajohtajan keskinäisissä neuvotteluissa. Talousarvion toteutuma on raportoitu neljän kuukauden välein maakuntahallitukselle ja sijoitustoiminnasta on annettu raportit maakuntahallitukselle puolivuosittain. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole ollut virheitä tai rikkomuksia. Riskienhallinnan järjestäminen Liiton valmiussuunnitelma päivitettiin loppuvuodesta Sen yhteydessä läpikäytiin liiton poikkeusolojen toiminnan lisäksi myös ns. normaaliolojen toimintaan liittyviä toiminnallisia riskejä. Riskien minimoimiseen tarkoituksenmukaisella tasolla on kiinnitetty huomiota jokapäiväisessä toiminnassa. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Tilikauden aikana tehty Pikespo Invest Oy:n osakeluovutus tehtiin maakuntahallituksen päätösten mukaisesti. Sopimustoiminta Liiton kaikki sopimukset allekirjoittavat maakuntajohtaja ja hallintojohtaja. Sopimusten hallinta on keskitetty hallintoryhmän assistentille. Liitossa on sopimustenhallintaohjelmisto. Sopimuksia valmisteltaessa tarkistetaan, että sopimuskumppanin verot ja työnantajamaksut on suoritettu. Pidemmissä sopimussuhteissa tarkistus suoritetaan vuosittain. Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Liiton hallinnon ja talouden sisäinen tarkastus hoidetaan maakuntajohtajan ohjeistuksen mukaisesti.

15 13 TULOSLASKELMA V v MYYNTITUOTOT , ,82 TUET JA AVUSTUKSET , ,45 VUOKRATULOT 607,91 607,92 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,26 TOIMINTATULOT TOIMINTATULOT , ,45 PALKAT JA PALKKIOT , ,30 ELÄKEMAKSUT , ,26 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT , ,73 HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ , ,29 PALVELUJEN OSTOT , ,97 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,96 VUOKRAT , ,30 MUUT MENOT , ,02 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT , ,54 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,09 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT , ,25 MUUT RAHOITUSTUOTOT 56,22 41,71 MUUT RAHOITUSKULUT -49,85-35,65 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,31 VUOSIKATE , ,78 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , ,88 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,88 SATUNNAISET ERÄT /käyttöom. luov ,59 TILIKAUDEN TULOS , ,66 POISTOERON LISÄYS POISTOERON VÄHENNYS , ,16 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS , ,16 VARAUSTEN LISÄYS VARAUSTEN VÄHENNYS RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS , ,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,50 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 96 % 98 % Vuosikate/poistot, % -374 % -181 %

16 14 RAHOITUSLASKELMA Rahavirta/toiminta Toteutuma Toteutuma Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahavirta/toiminnan rahavirta Rahoitus Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 Saamisten muutokset Korottomat velat Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Kassan riittävyys 32 74

17 15 PIRKANMAAN LIITTO TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Muut pitkävaikutteiset menot , ,78 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,44 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,61 Pysyvät vastaavat , ,83 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,64 Muut saamiset , ,40 Siirtosaamiset 20,00 0,00 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , ,29 Vaihtuvat vastaavat , ,33 Vastaavaa , ,89 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,22 Muut omat rahastot , ,67 Edellisten tilikauden yli/alijäämä , ,97 Tilikauden yli/alijäämä , ,50 Omapääoma , ,36 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,81 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset , ,81 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiantojen pääomat , ,73 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat , ,35 Muut velat , ,66 Siirtovelat , ,98 Lyhytaikainen , ,99 Vieras pääoma , ,99 Vastattavaa , ,89 Omavaraisuusaste % 18 % 23 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 21 % 18 %

18 16 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU Tot 2011 Ta 2012 Tot 2012 poikkeama % MYYNTITUOTOT , , , ,08 101,1 TUET JA AVUSTUKSET , , , ,69 107,3 VUOKRATUOTOT 607, ,00 607, ,09 24,3 MUUT TULOT ,05 0, , ,87 TOIMINTATULOT , , , ,55 103,1 PALKAT JA PALKKIOT , , , ,30 101,1 ELÄKEMAKSUT , , , ,69 107,8 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT , , , ,91 94,2 HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ , , , ,08 102,1 PALVELUJEN OSTOT , , , ,45 110,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,59 97,9 VUOKRAT , , , ,47 145,5 MUUT MENOT , , , ,00 147,6 TOIMINTAKULUT , , , ,41 105,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,86 298,9 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT , , ,55-6,55 100,0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 56,22 KORKOKULUT -35,65 0,00-49,85 49,85 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , , ,92-12,92 100,1 VUOSIKATE , , , ,94 367,4 SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , , , ,60 89,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , , ,60 89,3 SATUNNAISET ERÄT 0,00 0, ,59 TILIKAUDEN TULOS , , , ,75 195,4 POISTOERON LISÄYS 0,00 0,00 0,00 0,00 POISTOERON VÄHENNYS , , , ,84 95,8 VARAUSTEN LISÄYS VARAUSTEN VÄHENNYS 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHASTOJEN LISÄYS 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHASTOJEN VÄHENNYS 7 000, , , ,00 200,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , , ,59 289,8

19 17 Investoinnit Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma poikkeama Hanke atk-laitteet, tstokalusteet , , , ,37 maakuntakaavaselvitykset , ,00 yhteensä , , , ,63 Luottamushenkilöhallinto Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma poikkeama Toimintatulot Toimintamenot , , , ,75 Netto +/ , , , ,75 Varsinainen toiminta Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma poikkeama Toimintatulot , , , ,55 Toimintamenot , , , ,16 Netto +/ , , , ,61

20 18 4. Toimintakertomus 4.1. Luottamushenkilöhallinto Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma poikkeama Toimintatulot Toimintamenot , , , ,75 Netto +/ , , , ,75 Luottamushenkilöhallinnolle asetettujen tavoitteiden toteutuminen Valtakunnallinen vaikuttaminen Poliittiset ryhmien yhteistyö tuotti hyvässä yhteistyössä kansanedustajien kanssa aiempaan vahvemman edunvalvonnan aseman uudella eduskuntakaudella. Pirkanmaalainen ministeri, kaksi merkittävää valiokuntapuheenjohtajuutta ja kaksi valtiosihteeriä luovat pohjaa aiempaa vahvemmalle edunvalvonnalle. WFA-yhteistyö tiivistyi ja maakuntien näkemykset yhteisistä liikennehankkeista olivat yksituumaisia. Botnia Corridor hanke koettiin tärkeäksi tulevaisuuden tekijänä. Maakuntien rajat ylittävät EAKR- ja ESR-hankkeet tunnustettiin tulevaisuudessa tarpeellisiksi ja maakuntien vahvuuksia parantaviksi. Yhteistyön vahvistaminen jäsenkuntien luottamushenkilöhallintoon Maakuntahallituksen ja omistajakuntien luottamus- ja virkamiesjohdon kanssa pidettiin yhteistyöneuvotteluja talousarvion valmistelun yhteydessä. Talousarvion lisäksi käsiteltiin kuntien ajankohtaisia asioita. Lisäksi maakuntahallituksen puheenjohtaja kutsui kunnanhallitusten puheenjohtajistot yhteisneuvotteluun 2 kertaa. Hallitustyöskentelyn kehittäminen Maakuntahallituksen työskentelyssä siirtyminen sähköisen kokousmateriaaliin ja liiton kotisivuilla näkyvä asioiden valmistelun tilanne taustatietoineen on lisännyt merkittävästi työskentelyn avoimuutta. Asioiden valmistelun alkuvaiheen lähetekeskustelut ovat nopeuttaneet ja selventäneet käsittelyjen päätösvaihetta. Hallituksen kokouksia on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein.

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2012-2014

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2012-2014 Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2012-2014 2 Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2012-2014 Pirkanmaan liitto Julkaisu C 48 3 Tampere 2011 Sarja C, julkaisu nro 48 ISSN 0788-6551

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne

Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Kasvusopimusten ja INKAohjelman valmistelutilanne Olli T. Alho Alueosasto 16.4.2013 Tausta ja tavoitteet Suurten kaupunkiseutujen kansainvälisen kilpailukyvyn ja veturiroolin vahvistaminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA

SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA SATAKUNTALIITON EDUNVALVONTASTRATEGIA Tällä asiakirjalla korvataan vuosina 2009 ja 2011 laaditut Satakuntaliiton edunvalvontastrategiat. Satakuntaliiton edunvalvontatyön lähtökohdat Satakuntaliiton perussopimuksen

Lisätiedot