Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012"

Transkriptio

1 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta

2 Pirkanmaan liitto Julkaisu B 116 ISBN Kansikuva Hannele Kaihola Taitto Kirsti Kivilinna

3 Sisällys 1. Maakuntajohtajan katsaus 3 2. Liiton tavoitteiden toteutuminen 4 3. Tilinpäätöskertomus Toimintakertomus Luottamushenkilöhallinto 4.2. Varsinainen toiminta Edunvalvonta Innovaatio- ja tulevaisuustyö Aluekehitys Maakuntakaavoitus Hallinto 5. Luottamushenkilöt ja henkilöstö Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä toimikautena Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja 5.4. Maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet Maakuntahallituksen nimeämä työryhmä 5.6. Liiton edustajat eri toimielimissä 5.7 Liiton virasto, henkilöstö Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset 50 3

4 1

5 3 1. Maakuntajohtajan katsaus Vuosi 2012 muodostui odotusten mukaisesti toimintaympäristön muutosten ja syksyllä käytyjen kunnallisvaalien takia poikkeuksellisen mielenkiintoiseksi. Valtakunnan tason prosessit, kuten kuntauudistus, sote-uudistus ja kansallinen valmistelu alue- ja rakennepolitiikan osalta loivat sekä jännitteitä ja erilaisia uudenlaisia ajatusmalleja, että toimijoiden yhteistyökykyä haastavia tilanteita. Samaan aikaan EU-politiikan uudistuminen on edennyt, mutta jäsenvaltiot eivät ole kyenneet tekemään ratkaisuja yhteisistä rahoituskehyksistä tai resurssien suuntaamisen painopisteitä. Tämä on haitannut ja haittaa vielä enemmän valmistelujen seuraavassa vaiheessa ohjelmien laadintaa ja uuden ohjelmakauden käynnistämistä. Vuoden lopulla pidetyt kunnallisvaalit nostivat esiin kuntien tehtävät ja niiden rahoituksen, rakenteelliset uudistukset ja erilaisten kuntien erilaisen tilanteen. Mielipiteiden kirjo näkyi myös vaalituloksessa, jonka johdosta kunnallisessa päätöksenteossa tarvittava enemmistö edellyttää aiempaa laajempaa yhteistyötä ja useamman puolueen yhteisymmärrystä. Suurehkoista muutoksista huolimatta poliittiset neuvottelut eri toimielimien paikkajaoista syntyi varsin ongelmitta. Yleinen suhdannetilanne kääntyi vuoden jälkipuoliskolla selvästi epävarmempaan suuntaan, joskin tilanne yritysten ja toimialojen välillä on vaihdellut suuresti. Kuntien talouden osalta paineet kunnallisveron nostoon ovat kasvaneet ja odotukset tulevasta omasta kehityksestä ovat muuttuneet pessimistisemmiksi. Ilmapiiriin ovat vaikuttaneet myös valtion päätökset paikallishallintonsa merkittävästä supistamisesta ja toimintojen keskittämisestä. Erityisen ongelmallisen on pidetty työvoimahallinnon ratkaisuja, joiden vuoksi paineet kuntien sosiaalitoimeen ovat kasvaneet. Suurista uudistuksista puolustushallinnon uudistus tuo merkittäviä muutoksia Pirkanmaalle, mutta säilyttää aiemmat volyymit läsnäolossa ja luo jopa uusia mahdollisuuksia turvallisuusalan kehitykselle. Pirkanmaan liiton omien töiden osalta kaikki toimintasuunnitelmassa esitetyt asiat ovat edenneet tavoiteaikatauluissaan. Töiden hyvä eteneminen on aiheuttanut painetta liiton budjettiin, mihin puututtiinkin heti syyskuussa, kun kuukausiseuranta näytti, että on vaara talousarvion merkittävästä ylittymisestä. Syksyn aikana tehtiin korjaavia toimenpiteitä, joiden ansiosta päästiin hyvin lähelle toimintasuunnitelman mukaista tulosta. Sen sijaan vuosilomiin liittyvien säädösten muutokset, joihin ei oltu varauduttu ja joiden vaikutuksista saatiin vasta joulukuussa ensimmäiset tiedot, johtavat kertaluonteiseen lähes sadan tuhannen euron korjaukseen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kuluvaa toimintavuotta liitossa on leimannut erittäin hyvään yhteistyöhön kykenevät maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus. Liiton toimiston uudistunut rakenne ja erityisesti uudelleen organisoitu innovaatiopolitiikka on löytänyt hyvät toimintatavat ja käytännöt. Samoin vuoropuhelu kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa on toiminut erittäin hyvin. Tätä edelleen kehittäen voidaan maakunnan asemaa vahvistaa jatkossa vielä merkittävästi. Esa Halme maakuntajohtaja

6 4 2. Liiton tavoitteiden toteutuminen Talousarviossa 2012 annettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: JOHTO Strateginen ja poliittinen yhteistyö avaintoimijoiden kanssa. (keskushallinto, maakunnat, kunnat, elinkeinoelämä, yliopistot). Kv-toiminnan ja maakunnallisen kehittämispolitiikan johtaminen Pirkanmaan liitolla on edustus useissa keskeisissä kansallisen ohjelmapolitiikan valmisteluryhmissä, kuten rakennerahasto-ohjelma, Inka-ohjelma, kilpailukykyohjelma. Yhteistyö elinkeinotoimijoiden ja yliopistojen kanssa on saanut toimivat ja vakiintuneet muodot. Globaali menestyminen elinkeinopoliittisin kärjin. Innovaatiostruktuurin ja luovan toimintatavan uudistaminen keskeisten toimijoiden kanssa. Osaamisperusteinen johtaminen yliopistojen kanssa (Triple Helix) Liiton ohjelmatyö on selvästi muuttunut kilpailukykyä edistävään suuntaan ja rahoitetut hankkeet ovat olleet aikaisempaa useammin maakunnan osaamiskärkiin ja liiketoimintamahdollisuuksia lisääviin hankkeisiin. Linjaa ja päättää tavoitetasoista. Johdon tulee nostaa esille globaalien trendien vaikutukset maakuntaan, sen aluerakenteeseen ja toimintatapoihin. Ennakoiva, kokonaisvaltainen ja ympäristövastuullinen suunnitteluote. Maakuntasuunnitelma- ja ohjelmatyön käynnistysvaihe on painottanut vahvasti kansainvälisiä muutostrendejä. Liiton toteuttamat hankkeet ja keskusteluryhmät, kuten kuntakehityshanke, kuntaviisaiden ryhmä ja pilkahdusyhteistyö ovat laajentaneet kykyä käsitellä globaaleja trendejä Paikallisuuden voima: tehdään asiat kaukaisia kilpailijoita paremmin. Konseptoidaan tekemisen mallit ja sisäistetään ne maakunnalliseksi toimintakulttuuriksi. Sosiaalisen vastuun korostaminen. Avoin ja luova toimintatapa. Liiton painopiste tämän tavoitteen osalta on jakautunut kahteen erilaiseen työhön. Toinen on kuntayhteistyö erityisesti kuntajohtajien kesken ja toinen on liiton innovaatiopolitiikka ja sen kautta haetut uudenlaiset toimintamallit. Innovaatiorakenteiden jatkuva uudistaminen. Tuottavuuden edellyttämien mallien käyttöönotto ja tuottavuutta nostavien prosessien johtaminen. Liiton sisäisessä kehittämistyössä on parannettu liiton kykyä toimia itse luovasti ja uusin toimintamallein. Liiton työssä muiden toimijoiden kanssa on korostunut selvästi aiempaa runsaampi luovien toimintamallien ja innovatiivisten työtapojen käyttö.

7 5 EDUNVALVONTA Profiloimme maakuntamme Eurooppalaisena erikoistuvien palveluiden ennakkoluulottomana alueena ja läntisen Suomen palvelukeskuksena. Tiivis Länsi-Suomi yhteistyö ja tätä tukevat kansainväliset verkostot. Edistetty eri työtasoilla. Länsi-Suomen maakuntien yhteistyötä tiivistetty asioiden valmistelijoiden kesken niin kansallisessa kuin kansainvälisessä edunvalvonnassa. Hanke-edunvalvonnassa kehittämispainopisteen lisääminen. Painotettu maakuntaohjelman mukaisia linjauksia. Lainsäädännössä aikaisempi vaikuttaminen. Kaavoitus- ja liikennevalmistelun kansallisen asemoinnin edunvalvonta. Toteutettu liikennepoliittisen selonteon yhteydessä sekä liikennesuunnittelun, maankäytön ja edunvalvonnan tiiviimmällä yhteistyöllä. Johtavien luottamushenkilöiden edunvalvontaroolin vahvistaminen. Lisätty yhteydenpitoa ja tiedotusta.

8 6 INNOVAATIO- JA TULEVAISUUSTYÖ Ennakoiva yhteiskuntapolitiikka ja maakunnan tulevaisuuden tekeminen. Laadukas innovaatioympäristö osana globaalia järjestelmää. Inhimillinen pääoma maakunnan menestystekijänä. Pilkahdus-toimintaa on tehostettu teemaryhmien ja uuden verkkopalvelun kehittämisen avulla. Toteutettiin TTY:n Pirtu-hankkeen kanssa tietopääoman ja johtamisen koulutus maakunnan toimijoille. Käynnistettiin toimijoiden tulevaisuustyötä yhdistävä Pirkanmaa 2040-toiminta. Valmisteltiin ennakoinnin käyttäjälähtöisyyttä lisäävä kuuden maakunnan ja TEM:n rahoittama EMMA-hanke. Valmisteltiin innovaatioympäristöjä kehittävää INKA-ohjelmaa kansallisesti ja Tampereen seudulla. Alueellista kehittämistä ja globaalien muutosten ennakointia Yliopistojen kanssa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tehokkaampi integroituminen kansainvälisiin järjestelmiin. Alueellinen erikoituminen ja globaalien verkostojen käyttäminen Järjestettiin Pilkahdus-toimintaan kuuluva ennakointi-foorumi, jossa oli ulkomainen pääesiintyjä ja yliopistojen edustajia. Avattiin yhteydet EU:n innovaatiopolitiikan toteuttajiin molemminpuolisin vierailuin. Aloitettiin alueiden välinen älykkään erikoistumisen vertaisarviointi Itämeri-instituutin koordinoimien hankkeiden puitteissa. Liityttiin EU:n älykkään erikoistumisen S3-platformiin. Yritystoiminnan ja julkisen sektorin toiminnan yhteiskunta- ja ympäristövastuut Laajakaistarakentamisen tukeminen Osallistuttiin kestävää kehitystä tukevien ohjelmien ja suunnitteluprosessien työpajoihin. Nostettiin kestävä kehitys maakunnan skenaariotyön keskeiseksi ulottuvuudeksi. Käynnistettiin yhteisöpohjaista laajakaistarakentamista tukeva Pirkanmaan avoin kuitu- hanke maaseutuohjelman rahoituksella. Inhimillisen pääoman luominen, mobilisointi ja sen tuottavuuden lisääminen. Koulutustarpeet ja tulevaisuuden tuotantorakenne. Osaava työvoima Organisoitiin työelämän ja osaamistarpeiden ennakointi Pilkahdus-ennakointiryhmässä. Käynnistettiin tuotantorakennetta koskevien maakunnan kasvuskenaarioiden laadinta. Osallistuttiin maahanmuuton hyödyntämistä tukevien hankkeiden ohjaukseen. IT-yhteiskuntakehityksestä kiinniottaminen, e-hallinto ja e-sovellukset. Palvelut kattavasti nettiin. Tuottavuusetu => kilpailuetu => maine ja vetovoima. Osallistuttiin IT-alan rakennemuutoksen hyödyntämistä ja hallintaa koskevaan suunnitteluun, missä keskeistä on vapautuvien osaajien hyödyntäminen muualla yhteiskunnassa. Käynnistettiin keskustelu tulevaisuuden sähköisistä palveluista Avoin kuitu-hankkeen yhteydessä.

9 7 KEHITTÄMINEN Suunnittelujärjestelmä ja rakennerahasto-ohjelmat tukemaan strategisia tavoitteitamme. L-S:n yhteistyön veturi. Menestystä tukevat kansainväliset yhteydet. Maakuntasuunnittelun järjestelmää kehitetään osana aluekehityslain uudistamista. Pirkanmaalla päätettiin käynnistää maakuntasuunnitelman ja ohjelman laadinta yhtenä prosessina. Tavoitteena on uudistetulla tavalla laatia asiakirja maakunnan strategisista menestystekijöistä yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Tulevan rakennerahastokauden valmistelu alkoi Etelä- ja Länsi-Suomen yhteisen suunnitelman laadinnalla. Laadinnan vetovastuu oli Pirkanmaan liitolla. Ohjelmavalmistelussa korostettiin yritysten menestymisedellytysten, innovaatioympäristön, vähähiilisen talouden, työllisyyden, koulutuksen ja syrjäytymisen teemoja. Kansainvälisiä yhteyksiä on kehitetty AER:n aluekehittämiseen keskittyvässä komiteassa sekä Brysselin toimiston kautta. Toiminta on liittynyt lähinnä vaikuttamiseen EU:n tulevan rakennerahastokauden suhteen. Kehittämiskärkien toimintatapojen uudistaminen, lisäksi uusina palveluinnovaatiot, energia ja hyvinvointi. Innovaatioympäristöjen vahvistaminen. IT:n laaja soveltaminen. Nousevat teknologiat. Kehittämisrahoituksella on vahvistettu mm. innovaatioalustojen toimintaedellytyksiä, esimerkkeinä Uusi Tehdas ja BioMediTech. palveluinnovaatioita on rahoitettu mm. kahdessa hankkeessa, joista Tampereen yliopiston TamSi keskittyy palvelu- ja julkisen sektori hankkeisiin ja TTY:n InnoPir valmistavan teollisuuden palveluliiketoimintaan. Molemmissa on syntymässä kehittämiskonsepteja ja palveluliiketoiminnan kehittämisosaamista, joita voidaan jatkossa käyttää hyväksi uusien mahdollisuuksien konkretisoinnissa. Ympäristövastuullisten toimintatapojen luominen. Energiatehokkaat toimintamallit. Maaseutu uusiutuvien luonnonvarojen lähteenä ja hajautettujen palvelujen kohteena. Järjestetyssä maaseutufoorumissa paneuduttiin kylien liiketoimintamahdollisuuksiin, osallistavaan budjetointiin ja kansalaisten osallisuuteen kuntatoiminnoissa sekä yhteiskunnallisten yritysten rooliin osana kuntien palvelutuotantoa. Energia-asioissa tuotettiin selvitys Pirkanmaan hajautetun energiatuotannon edistämisestä, joka oli osana Tampereen yliopistoon tehtyä pro gradu tutkielmaa. Selvityksen pohjalta käynnistettiin maaseuturahaston rahoittama hanke, jossa haetaan käytännön ratkaisuja hajautetun energiatuotannon ongelmiin. Palvelumaakunnan malli. Tasa-arvo: palvelujen saavutettavuus. Yhteisöllisyys, osallisuuden uudet muodot. Liiton toteuttamassa Pirkanmaan kuntakehityshankkeessa haetaan uusia tapoja kuntien palvelutuotannon toteuttamiseksi. Hankkeen tutkimusosion kolmessa työpajassa tapahtuneen työskentelyn pohjalta päädyttiin kymmeneen vaihtoehtoiseen kehittämisteemaan, joiden työstämistä jatketaan vuonna Maaseutufoorumissa käsitellyt teemat tähtäsivät yhteisöllisyyden ja osallisuuden uusien muotojen hyödyntämiseen. Paikallisten toimintaryhmien kanssa jatkettiin kiinteää yhteistyötä. Ennakointi ja yhteistyö. Tiedontuotanto asiakkaiden lähtökohdista ja aktiivinen kanava auki kuntiin. Pirkanmaa pilottina kuntalain uudistuksessa. Palvelujen saatavuus ja kattavuus. Ennakointityötä ja siihen liittyvää aluetoimijoiden yhteistyötä on jatkettu ja laajennettu vuoden 2012 mittaan Pilkahdus -brändinimen alla. Ennakoinnillista työotetta on ryhdytty tuomaan myös osaksi liiton suunnittelutyötä, mm. vuoden 2012 lopulla käynnistynyttä maakuntastrategian valmistelua.

10 8 KAAVOITUS Kasvun ja menestyksen maankäytölliset pitkän tähtäimen, strategiset ratkaisut tehdään maakuntakaavalla. Menestyksen kannalta tärkeimpien toimintojen ja kansallisten runko-verkkojen asemointi ja yhteensovittaminen. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 työssä valmisteltiin aloitus- ja tavoitevaihetta. OAS oli nähtävillä. Kyseessä on kaikki maankäytön osa-alueet kattava oikeusvaikutteinen maakuntakaava, joka vahvistuessaan korvaa nykyisen maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavat. Työssä korostetaan maakuntakaavan strategista luonnetta. Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava, joka käsittelee liikennettä ja logistiikkaa hyväksyttiin maakuntavaltuustossa ja se saatettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty tarvittavat valtakunnalliset rata- ja päätielinjaukset, Tampereen järjestelyratapihan siirtäminen, Tampere-Pirkkalan lentoaseman alue ja muualla maakunnassa sijaitsevat logistiset aluekokonaisuudet. Vaihemaakuntakaava vahvistaa huomattavasti Pirkanmaan asemaa kehityskäytävien solmualueena. Pirkanmaan ja erityisesti Tampereen saavutettavuus maailmalta ja muualta Suomesta paranee merkittävästi. Innovatiiviset, kuntien, asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehdyt maankäytön ratkaisut. Kansainvälisesti toimivat pääliikenneyhteydet, kuljetusjärjestelmät ja logistiset ratkaisut. Monipuoliset ja riittävät yritystoiminnan alueet. Uuden maakuntakaavan valmistelu perustuu laajaan kansalaisosallistumiseen ja yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa. Maakuntakaavalle perustettiin laajapohjainen ohjausryhmä sekä temaattisia hankeryhmiä. Maakuntakaavalle avattiin vuorovaikutteiset Internetsivut ja karttapalautejärjestelmä. Etelä-Pirkanmaan alueelle (ml. Lempäälä) valmisteltiin maakuntakaavan pohjaksi maankäytön rakennevaihtoehtoja yhteistyössä alueen kuntien ja valtion toimijoiden kanssa. Koko maakunnan kattava maankäyttövaihtoehtojen laadinta käynnistettiin laajalla kuntayhteistyöllä. Maakuntakaavan kuntatapaamiset aloitettiin. Tuulivoimaan sekä etelän suunnan lisäraiteisiin liittyen järjestettiin asukastilaisuuksia; tuulivoimaan myös seminaari. Väestö- ja työpaikkasuunnitteen pohjaksi järjestettiin asiantuntijoiden työseminaareja. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja aiesopimuksen valmisteluun osallistui useita asiantuntijatahoja ja aiesopimuksesta järjestettiin julkistamisseminaari. Kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne, palvelukeskusverkko ja liikennejärjestelmä. Toimivat ja palveluverkkoon tiiviisti kytkeytyvät joukko- ja raideliikenne-yhteydet. Ympäristön arvot tunnistettu. Bio- ja tuulienergian hyödyntäminen. Liikenne- ja logistiikkakaava antaa hyvät edellytykset yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle ja kestävien liikkumismuotojen edistämiselle. Liikenne- ja logistiikkakaavassa on vahva painotus raideliikenteeseen sekä kauko- että lähijunaliikenteeseen. Pirkanmaan liitto on edistänyt vahvasti lisäraiteiden suunnittelua sekä pääradalle että radoille Porin ja Jyväskylän suuntiin. Pääradalle etelän suuntaan valmistui lisäraiteiden aluevaraussuunnitelma liiton ja Liikenneviraston toimesta. Porin radalle valmistui suunnitelma yhteysvälin henkilöliikenteen nopeuttamisesta. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on määritetty Pirkanmaan liikennevisio ja toimenpiteen sen saavuttamiseksi. Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa ja sen ensimmäisen vaiheen toteutuksesta laadittiin kuntien ja valtion välinen aiesopimus, joka hyväksyttiin kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun yhteensovittamiseksi haettiin rahoitusta Pirkanmaan POSKI-hankkeelle. Tampereen läntisen raideyhteyden suunnittelu käynnistettiin yhdessä Liikenneviraston kanssa. Työssä tarkastellaan myös Pirkanmaan muun rataverkon kehittämistä. Kokonaisnäkemyksen muodostamiseksi ja Tampereen kaupunkiseudun liikennemallin päivittämiseksi käynnistettiin liikennetutkimus yhteistyössä valtion, Tampereen kaupunkiseudun ja Tampereen kaupungin kanssa. Tutkimus koskee nyt ensimmäistä kertaa myös kaupunkiseudun ulkopuolisia kuntia. Pirkanmaan liitto vastasi päärataryhmän työskentelystä, jossa pyritään edistämään niin henkilö- kuin tavaraliikenteen kehittämistä pääradalla.

11 9 Turvallinen elinympäristö, elävät keskusta-alueet ja hyvin saavutettavat palvelut. Monipuolisia asumistapavaihtoehtoja. Hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet sekä kulttuuriympäristön ja matkailun vetovoimaiset kohteet. Ympäristön arvojen tunnistamiseksi, valtakunnallisten ja maakunnallisten maisema-alueiden päivitystyö käynnistettiin yhteistyössä ELY-keskuksen ja kuntien kanssa. Maakuntaan laadittiin tuulivoimaselvitys, joka antaa valmiudet tuulivoimapuistojen osoittamiseen maakuntakaavassa. Etelä-Pirkanmaan rakennevaihtoehtotyössä on kiinnitetty erityistä huomiota palveluiden saavutettavuuteen, keskusverkon kehittämiseen sekä hyvien asumisvaihtoehtojen tarjoamiseen. Liikenne ja logistiikkakaava edistää palveluiden saatavuutta. Se parantaa sekä pitkien että lyhyiden matkojen sujuvaa ketjutusta. Kaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota yhtenäisiin virkistysalueisiin ja virkistysreittien jatkuvuuteen. Paikkatietoteknologian hyödyntäminen ja sähköisen osallistumisen käyttö kaavoituksessa. Vuorovaikutteiset, ennakoivat ja tarpeisiin vastaavat suunnittelutavat. Jatkuva, suunnitteluprosessin läpäisevä, vuorovaikutus. Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 liittyen toteutettiin karttapohjainen palautejärjestelmä sekä helppokayttöiset ja jatkuvasti päivittyvät Internet-sivut. Pirkanmaan liitto on myös vetänyt maakuntien liittojen INSPIRE-yhteistyötä. Kaavoitusvalmisteluun liittyen on järjestetty vuorovaikutteisia asukastilaisuuksia ja asiantuntijoiden työpajoja. Uuteen maakuntakaavan laadintaan on rakennettu laaja, eri sidosryhmiin pohjautuva yhteistyöverkosto. Maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Pirkanmaan liitossa sekä kaikissa Pirkanmaan kunnissa. OAS:sta pyydettiin lausunnon kunnilta, valtion toimijoilta sekä laajalta joukolta sidosryhmiä. Maakuntahallitus käsitteli saadun palautteen. Maakuntakaavan 2040 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin. Lisäksi käynnistettiin viranomaisten työvaiheisiin kytketyt tapaamiset.

12 10 HALLINTO Olemme avoin, vuoro-vaikutteinen ja viestivä. Maakuntien maksatuskeskus Vuorovaikutteista toimintaa sähköisiä palveluja hyödyntäen jatkettiin (dokumentinhallintajärjestelmä, yhteiset työtilat, vuorovaikutteinen kaavanlaadintaprosessi, pilkahdus.fi). Lisäksi liiton paikkatietoaineisto on julkistettu vapaasti käytettäväksi. Luottamushenkilöhallinnon roolin vahvistaminen maakunnan strategisten valintojen tekijänä. Asiantuntijuus kuntahallinnon avuksi. Henkilöstön osaamisen ja avoimen toimintamallin varmistaminen. Hallinnon tavoitteellisuus. Kuntakehitysprojekti, henkilöstön osaamista on varmistettu koulutuksin. Kestävän kehityksen suunnitelma omalle toiminnalle. Sähköiset kansalaisfoorumit Kestävän kehityksen suunnitelmaa ei ole laadittu. Läpinäkyvä, esimerkillinen ja moniarvoinen hallinto Osallisuuden kasvattaminen Esityslistojen ja pöytäkirjojen lisäksi liiton diaari ja viranhaltijoiden päätökset on julkistettu liiton kotisivuilla Omien työntekijöiden työn ja työhyvinvoinnin tukeminen. Ennakoiva hallinto ja yhteistyö jäsenkuntien kanssa. Tuottavuuden mittarit ja mittaaminen, verrokkiaineistojen keruu. Kuntajohtajakokouksia on järjestetty säännöllisesti. Talousarviovalmistelun käynnistysvaiheen yhdessä järjestettiin jäsenkunnissa kattava kuntakierros, missä kuultiin kuntien näkemyksiä liiton toiminnasta, tulevista painopisteistä ja taloudellisista resursseista. Kevään kuntakierroksella tavoitettiin edustajia kaikista jäsenkunnista.

13 11 3. Tilinpäätöskertomus Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2012 olivat Maksuosuuksia kerättiin 2,85 % edellisvuotta enemmän. Liiton vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 35, virkoja 5 ja toimia 30. Määräaikaisia työsopimussuhteita oli 7. Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelmaosa Vuoden 2012 tuloslaskelman mukaiset toimintatulot olivat ,55. Tämä on ,55 enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Toimintamenot olivat ,41, mikä on ,41 talousarviossa ennakoitua enemmän. Toimintakate oli ,86 talousarviota huonompi. Tulojen ylitykset aiheutuivat pääosin ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavan projektitoiminnan kasvusta tilikauden aikana ja liiton järjestämisvastuulleen ottamien tilaisuuksien ja matkojen kauttalaskutuksesta. Vastaavasti menojen ylitykset johtuvat osaltaan edellä esitetyistä. Merkittävin yksittäinen ylitykseen johtaneista syistä oli lomapalkkavarauksen laskentamuutos. KVTES:n vuosilomasäännöksistä on poistettu taulukko B. Lomapalkkavarauksen muutos oli ,26 (+31 %). Tilikauden alijäämä ilman lomapalkkavarauslaskentamuutosta olisi ollut liki talousarvion mukainen (59 634, kun talousarviossa 2012 alijäämä on ). Tieto sääntömuutoksesta aiheutuvasta lomapalkkavarauksen suuruudesta saatiin joulukuussa. Luottamushenkilöhallinnon tulosalueen talouden toteutuma alitti arvioidut määrärahat, menojen alitus on ,75 (30 %). Varsinaisen toiminnan talouden toteutuman osalta tulojen kertymä oli ,55 (3,1 %) talousarviota suurempi. Menot ylittyivät ,16 (7,6 %). Varsinaisen toiminnan toimintakate oli ,61 talousarviota huonompi. Toimintakate oli ,86, mikä on ,86 talousarviota huonompi. Rahoitustuotot olivat ,77 ja rahoituskulut olivat 49,85. Tuloslaskelma osoittaa ,94 vuosikatetta. Talousarviossa ennakoitiin vuosikatteen olevan ,00 euroa. Investointiosa Toimistokalusteiden täydennyshankintoja ja maakuntakaavoituksen taustaselvitysten aktivointia, ,63. Tilikauden aikana myytiin Pikespo Invest Oy:n osakkeet (534 kpl) yhteishintaan 9 857,64, myyntivoittoa kirjattiin 5 097,59. Tilikauden tulos ja tuloksen käsittely Tilikauden tulos on ,75. Poistoeroa vähennettiin ,16 investointivarauksella katettujen toimitilakunnostuksien, ilmastointiremontin ja atk-hankinnan poistojen verran. Pirkanmaan palkintorahastoa vähennettiin Alijäämäksi muodostui rahastosiirtojen jälkeen ,59. Alijäämä voidaan kattaa aiempien vuosien ylijäämällä.

14 12 Rahoituslaskelmaosa Toiminnan ja investointien rahavirta oli (edellisvuonna ). Rahoituksen rahavirta oli ( ). Kassavarojen kokonaismuutos oli ( ). Negatiivinen muutos johtuu pääosin projektisaatavien merkittävästä kasvusta. Tase Pitkä- tai lyhytaikaista lainaa ei ollut. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousarviossa asetettua tavoitteiden asettelua on tarkennettu ja aikataulutettu ryhmäkohtaisesti. Ryhmän työohjelmien ja niiden toteutuksen varattujen määrärahojen seuranta on vuoden mittaan hoidettu virkatyönä johtoryhmässä sekä ryhmien johtajien ja maakuntajohtajan keskinäisissä neuvotteluissa. Talousarvion toteutuma on raportoitu neljän kuukauden välein maakuntahallitukselle ja sijoitustoiminnasta on annettu raportit maakuntahallitukselle puolivuosittain. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole ollut virheitä tai rikkomuksia. Riskienhallinnan järjestäminen Liiton valmiussuunnitelma päivitettiin loppuvuodesta Sen yhteydessä läpikäytiin liiton poikkeusolojen toiminnan lisäksi myös ns. normaaliolojen toimintaan liittyviä toiminnallisia riskejä. Riskien minimoimiseen tarkoituksenmukaisella tasolla on kiinnitetty huomiota jokapäiväisessä toiminnassa. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Tilikauden aikana tehty Pikespo Invest Oy:n osakeluovutus tehtiin maakuntahallituksen päätösten mukaisesti. Sopimustoiminta Liiton kaikki sopimukset allekirjoittavat maakuntajohtaja ja hallintojohtaja. Sopimusten hallinta on keskitetty hallintoryhmän assistentille. Liitossa on sopimustenhallintaohjelmisto. Sopimuksia valmisteltaessa tarkistetaan, että sopimuskumppanin verot ja työnantajamaksut on suoritettu. Pidemmissä sopimussuhteissa tarkistus suoritetaan vuosittain. Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Liiton hallinnon ja talouden sisäinen tarkastus hoidetaan maakuntajohtajan ohjeistuksen mukaisesti.

15 13 TULOSLASKELMA V v MYYNTITUOTOT , ,82 TUET JA AVUSTUKSET , ,45 VUOKRATULOT 607,91 607,92 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,26 TOIMINTATULOT TOIMINTATULOT , ,45 PALKAT JA PALKKIOT , ,30 ELÄKEMAKSUT , ,26 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT , ,73 HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ , ,29 PALVELUJEN OSTOT , ,97 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,96 VUOKRAT , ,30 MUUT MENOT , ,02 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT , ,54 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,09 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT , ,25 MUUT RAHOITUSTUOTOT 56,22 41,71 MUUT RAHOITUSKULUT -49,85-35,65 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,31 VUOSIKATE , ,78 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , ,88 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,88 SATUNNAISET ERÄT /käyttöom. luov ,59 TILIKAUDEN TULOS , ,66 POISTOERON LISÄYS POISTOERON VÄHENNYS , ,16 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS , ,16 VARAUSTEN LISÄYS VARAUSTEN VÄHENNYS RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS , ,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,50 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 96 % 98 % Vuosikate/poistot, % -374 % -181 %

16 14 RAHOITUSLASKELMA Rahavirta/toiminta Toteutuma Toteutuma Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahavirta/toiminnan rahavirta Rahoitus Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 Saamisten muutokset Korottomat velat Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Kassan riittävyys 32 74

17 15 PIRKANMAAN LIITTO TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Muut pitkävaikutteiset menot , ,78 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,44 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,61 Pysyvät vastaavat , ,83 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,64 Muut saamiset , ,40 Siirtosaamiset 20,00 0,00 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , ,29 Vaihtuvat vastaavat , ,33 Vastaavaa , ,89 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,22 Muut omat rahastot , ,67 Edellisten tilikauden yli/alijäämä , ,97 Tilikauden yli/alijäämä , ,50 Omapääoma , ,36 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,81 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset , ,81 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiantojen pääomat , ,73 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat , ,35 Muut velat , ,66 Siirtovelat , ,98 Lyhytaikainen , ,99 Vieras pääoma , ,99 Vastattavaa , ,89 Omavaraisuusaste % 18 % 23 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 21 % 18 %

18 16 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU Tot 2011 Ta 2012 Tot 2012 poikkeama % MYYNTITUOTOT , , , ,08 101,1 TUET JA AVUSTUKSET , , , ,69 107,3 VUOKRATUOTOT 607, ,00 607, ,09 24,3 MUUT TULOT ,05 0, , ,87 TOIMINTATULOT , , , ,55 103,1 PALKAT JA PALKKIOT , , , ,30 101,1 ELÄKEMAKSUT , , , ,69 107,8 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT , , , ,91 94,2 HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ , , , ,08 102,1 PALVELUJEN OSTOT , , , ,45 110,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,59 97,9 VUOKRAT , , , ,47 145,5 MUUT MENOT , , , ,00 147,6 TOIMINTAKULUT , , , ,41 105,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , ,86 298,9 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT , , ,55-6,55 100,0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 56,22 KORKOKULUT -35,65 0,00-49,85 49,85 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , , ,92-12,92 100,1 VUOSIKATE , , , ,94 367,4 SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , , , ,60 89,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , , ,60 89,3 SATUNNAISET ERÄT 0,00 0, ,59 TILIKAUDEN TULOS , , , ,75 195,4 POISTOERON LISÄYS 0,00 0,00 0,00 0,00 POISTOERON VÄHENNYS , , , ,84 95,8 VARAUSTEN LISÄYS VARAUSTEN VÄHENNYS 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHASTOJEN LISÄYS 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHASTOJEN VÄHENNYS 7 000, , , ,00 200,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , , ,59 289,8

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Maakuntajohtajan esitys 11.11.2014 Maakuntahallitus 17.11.2014 Maakuntavaltuusto 26.11.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN...

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen)

ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen) ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 (sisältää toimintakertomuksen) Uudenmaan liitto 2011 Sisällysluettelo ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 0. Maakuntajohtajan katsaus 2 1. ALUEKEHITYS 4 2. ALUEIDENKÄYTTÖ

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1.

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Tilinpäätös 2008

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Tilinpäätös 2008 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tilinpäätös 2008 Työvaliokunta 20.3.2009 Yhtymähallitus 31.3.2009 Kaupunginvaltuusto 15.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Yhtymähallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot