TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA"

Transkriptio

1 LAURI HELKE TAMPEREEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA Diplomityö Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi tuotantotalouden osastoneuvoston kokouksessa

2

3

4

5 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietojohtamisen koulutusohjelma HELKE, LAURI: Tampereen seudun joukkoliikenteen suunnittelu yhtenä kokonaisuutena Diplomityö, 93 sivua, 3 liitesivua Maaliskuu 2007 Pääaine: Logistiikka Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Avainsanat: joukkoliikenne, joukkoliikenteen organisointitapa, linjastosuunnittelu, tilaaja tuottaja-malli, linjaliikennelupamalli Tampereen kaupunkiseudulla on käytössä kaksi erilaista joukkoliikenteen organisointitapaa: Tampereen kaupungin sisällä tilaaja tuottaja-malli ja Tampereen ympäristökunnissa linjaliikennelupamalli. Tilaaja tuottaja-mallissa julkinen valta määrittelee joukkoliikenteen palvelutason, suunnittelee sitä vastaavan linjaston ja palvelun, tilaa palvelun operaattoreilta ja kantaa joukkoliikennejärjestelmän taloudellisen vastuun. Linjaliikennelupamallissa operaattorit hakevat vuoroillensa lupaviranomaiselta liikennelupaa, joka antaa operaattorille yksinoikeuden kyseiseen vuoroon. Suunnittelualoite on operaattoreilla, jotka saavat joukkoliikennejärjestelmän lipputulot. Työ jakaantuu kahteen osaan: Strategisen tason tarkastelussa vertaillaan kahden eri joukkoliikenteen organisointitavan erityispiirteitä ja ansaintalogiikoita. Työn operatiivisen tason tarkastelussa luodaan kaupunkiseudulle kaksi tilaaja tuottaja-mallin mukaista linjastoa VE1 ja VE2, joista VE1 vastaa suoritteiltaan nykyistä linjastoa ja VE2 on parannetun palvelutason linjasto. Strategisen tason tarkastelu osoittaa, että joukkoliikenteen kulkutapaosuuden nostaminen edellyttää vuorotarjonnan olennaista lisäämistä, mikä ei ole mahdollista nykyisessä linjaliikennelupamallissa. Linjaliikennelupamallin seutulippujärjestelmässä kuntien menot kasvavat matkustajamäärien kasvaessa. Tilaaja tuottaja-mallissa matkustajamäärien kasvu päinvastoin pienentää kuntien menoja. Operatiivisen tason tarkastelu osoittaa, että keskitetyn suunnittelun malli tuottaa synergiaetuja verrattuna nykyiseen hajautetun suunnittelun malliin. Linjastosuunnitelma VE1 osoittaa, että keskitetyn suunnittelun ansiosta nykyisillä kustannuksilla voidaan tuottaa nykyistä parempi palvelutaso. Seutuliikenteen lipputulot ovat linjastolla VE1 12 % nykylinjaston lipputuloja suuremmat, vaikka suoritteet ovat samat. Linjastosuunnitelmassa VE2 tarjontaa on lisätty, ja se on suoritteiltaan 26 % nykylinjastoa suurempi. Lipputulot ovat 14 % nykyisiä suuremmat. Tarkastelu osoittaa, että joukkoliikenteen kulkutapaosuuden nostamisen edellyttämä vuorotarjonnan lisääminen kasvattaa joukkoliikennejärjestelmän subventiotarvetta. Organisointitavan muuttaminen nykyisestä linjaliikennelupamallista seudulliseksi tilaaja tuottaja-malliksi onnistuu itsekannattavasti ja tarjoaa merkittäviä synergiahyötyjä. Tilaaja tuottaja-mallin järjestäminen onnistuu nykyisillä suunnittelu- ja hallintoresursseilla. Olennainen vuorotarjonnan lisääminen nostaa subventiotarvetta kaikissa organisointitavoissa.

6 ii ABSTRACT TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Master s Degree Programme of Information and Knowledge Management HELKE, LAURI: Public Transport Planning as a Whole in Tampere Urban Region Master of Science Thesis, 93 pages, 3 Appendix pages March 2007 Major: Logistics Examiner: Professor Jorma Mäntynen Keywords: public transport, model of organizing public transport, route and timetable planning, purchaser provider split, bus line permit -model There are two models of organizing public transport in Tampere urban region: purchaser provider split inside the city of Tampere and bus line permit -model in the neighboring municipalities. In the purchaser provider split, authorities define the level of service, plan routes and timetables, purchase the service from operators and take financial responsibility for the public transport system. In the bus line permit -model, operators apply for a permit for their service, which gives operators an exclusive right to particular service. Operators hold the planning initiative and receive the ticket income of the public transport system. The thesis is divided into two parts. At the strategic level of research, the characteristics and profit generation concept of two organizational models of public transport are compared. At the operative level of research, two networks for urban region, VE1 and VE2, are provided. This is done according to the purchaser provider split. VE1 has the same kilometreage as the present network, whereas VE2 is a network of improved service. The research at the strategic level indicates that increasing the modal share of public transport requires essential increase of service, which is not possible in the present bus line permit -model. The regional ticket system of the present bus line permit model increases the costs for municipalities when ridership grows. In the purchaser provider split, the growth of ridership, on the contrary, decreases the costs for municipalities. The research at the operative level indicates that the model of centralized planning produces synergy benefits, when compared with the present model of decentralized planning. Network plan VE1 shows that, as a result of centralized planning, a better level of service can be provided at the present costs. The regional ticket income of the network VE1 is 12 % higher than the ticket income of the present network, although the kilometreage is equal. In the network plan VE2, the supply is increased and the kilometreage is 26 % higher than it is at present. The ticket income is 14 % higher than the present ticket income. The research indicates that increasing the level of service, which is necessitated by the increase of modal share of public transport, requires a higher subsidy level of the public transport system. It is possible to change the organizational model of the public transport system from the bus line permit -model the regional purchaser provider split self-profitably. Also, the change produces significant synergy benefits. The purchaser provider split can be organized at the present planning and administrative costs. The essential increase of service level requires increasing subsidy level in all organizational models.

7 iii ALKUSANAT Tämä diplomityö on tehty osana Tampereen kaupunkiseudun liikennepoliittisen ohjelman TASE 2025 viitekehystä Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitokselle. Työn ohjaamisesta vastasivat professori Jorma Mäntynen ja Tampereen kaupungin joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita. Työn alusta alkaen tutkimuksen lähtökohtien, menetelmien ja etenemisen tiedottamisessa eri sidosryhmille on korostettu avoimuutta ja keskustelua eri osapuolten välillä. Työohjelma käytiin läpi Tampereen seudullisen joukkoliikennetyöryhmän kokouksessa Ylöjärven, Pirkkalan, Nokian, Kangasalan ja Lempäälän joukkoliikenteestä vastaavien virkamiesten kanssa järjestettiin kunkin kunnan osalta omat suunnittelua ohjaavat kokoukset. Seudun kahdelle nykyisin suurimmalle operaattorille Väinö Paunu Oy:lle ja Länsilinjat Oy:lle järjestettiin kullekin omat tiedottamis- ja keskustelutilaisuudet operaattorien luona. Työstä järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus liikenne- ja viestintäministeriössä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelu ja sen eri organisointimahdollisuuksien tutkiminen osoittautui haastavaksi mutta antoisaksi tehtäväksi. Lausun kiitokset työn ohjauksesta professori Jorma Mäntyselle, joukkoliikennepäällikkö Mika Periviidalle, toimitusjohtaja Matti Rainiolle sekä seudullisen joukkoliikennetyöryhmän eri kuntien edustajille. Erityiskiitokset kuuluvat erikoistutkija Hanna Kalenojalle, joka vastasi työn TALLI 2005-liikennemalliajoista, ja Petteri Rantalalle, joka vastasi matkustajamäärämittauksista. Tampereella Lauri Helke

8 iv SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... I ABSTRACT...II ALKUSANAT... III KÄSITTEITÄ...VI 1. JOHDANTO TUTKIMUKSEN TAUSTA TUTKIMUSONGELMA, NÄKÖKULMA JA RAJAUKSET TUTKIMUKSEN TAVOITTEET TUTKIMUSOTE JA MENETELMÄ TEOREETTINEN TAUSTA JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASON MUODOSTUMINEN HENKILÖLIIKENTEEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ SUOMESSA JOUKKOLIIKENTEEN ORGANISOINNIN MALLIT KEINOT JOUKKOLIIKENTEEN KULKUTAPAOSUUDEN KASVATTAMISEKSI LINJALIIKENNELUPAMALLI YRITYSVETOINEN JÄRJESTELMÄ JA EPÄSUORA TUKI TILAAJA TUOTTAJA-MALLIN ANSAINTALOGIIKKA MATKUSTAJAMÄÄRIEN KASVATTAMINEN ERI ORGANISOINTITAVOISSA BRUTTOKUSTANNUSMALLIN TOIMINTA MUUTOKSIA SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ VÄESTÖN KEHITYS KAUPUNKISEUDUN MAANKÄYTÖN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTA NÄKÖKULMASTA EU:N PALVELUSOPIMUSASETUS LINJASTOSUUNNITELMAT SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN NYKYTILAN KUVAUS Tampere Pirkkala Nokia Ylöjärvi Kangasala Lempäälä LINJASTOSUUNNITTELU OPTIMOINTITEHTÄVÄNÄ LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET MENETELMÄ LINJASTO VE1 LINJATYYPEITTÄIN Tampereen kaupungin sisäinen linjasto Seutulinjat U-linjasto LINJASTO VE1 KUNNITTAIN Tampere Pirkkala Nokia Ylöjärvi Kangasala Lempäälä Teisko VE1:N TUNNUSLUVUT VE1:N MATKUSTAJAMÄÄRÄT... 79

9 v 4.9. HERKKYYSTARKASTELU: VAIHTOEHTO SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄN TALOUS JA HALLINNOINTI JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄN MENOT JA TULOT HALLINTO JA SUUNNITTELU SUUNNITTELUALUEEN RAJAT YLITTÄVÄ LIIKENNE VALTION RAHOITUS JOHTOPÄÄTÖKSET ANSAINTALOGIIKKA JA SUBVENTIOMEKANISMI KESKITETYN SUUNNITTELUN EDUT SEUDULLISEEN TILAAJA TUOTTAJA-MALLIIN SIIRTYMINEN LÄHTEET LIITTEET... 97

10 vi KÄSITTEITÄ EU:n palvelusopimusasetus: Euroopan Unionin laajuinen asetus, jonka mukaan julkisen vallan suoraa tukea saava yksinoikeudella harjoitettava linjaautoliikenne on kilpailutettava. Joukkoliikenteen organisointitapa: Julkisen vallan valitsema tapa järjestää alueensa joukkoliikennepalvelut. Linjaliikenne: Linjaliikenne on joukkoliikennepalvelua, joka noudattaa vahvistettua aikataulua ja reittiä. Linjaliikennelupamalli: Joukkoliikenteen organisointitapa, jossa joukkoliikennepalvelujen on tarkoitus syntyä yritysvetoisesti. Operaattorit hakevat omasta aloitteestaan lupaviranomaiselta linjaliikennelupaa haluamalleen vuorolle. Jos lupaviranomainen myöntää luvan, luvanhaltija saa yksinoikeuden kyseisen vuoron liikennöimiseen. Lipputuloriski on operaattorilla. Linjasto: Linjasto käsittää joukkoliikenteen reitit, aikataulut ja liikennöintiajan. Ostoliikenne: Julkisen vallan tilaamaa joukkoliikennepalvelua, josta julkinen valta kantaa taloudellisen vastuun. Ostoliikenne ei ole yritysvetoista. Ristisubventio: Operaattorin liiketoiminnan jonkin osa-alueen voitoilla tuetaan toisen osa-alueen tappiollista toimintaa. Esimerkiksi heikosti kannattavan reitinosan tai liikennöintiajan liikennöimistä rahoitetaan hyvin kannattavan reitinosan tai liikennöintiajan voitoilla. Seutulippu: Lipputuote, jolla asiakas voi tehdä rajoittamattoman määrän matkoja 30 vuorokauden ajan lipun voimassaoloalueella. Asiakas maksaa lipusta tietyn hinnan, joka ei ole riippuvainen matkustuksen määrästä. Tuote on siten asiakkaalle kausilippu. Operaattori saa jokaisesta lipulla tehdystä matkasta kiinteän korvauksen. Tuote on siten operaattorille sarjalippu. Seutulipputuki: Julkinen valta tukee linjaliikenneluvalla toimivia operaattoreita sellaisen erotuksen suuruudella, joka syntyy operaattorin saaman seutulipun käytöstä riippuvan korvauksen ja asiakkaan maksaman kiinteän hinnan välille. Subventio: Julkisen vallan antama tuki joukkoliikennejärjestelmälle. Linjaliikennelupamallissa subventio muodostuu pääasiassa seutulipputuesta ja koulumatkatuesta. Tilaaja tuottaja-mallissa subventio muodostuu joukkoliikennejärjestelmän alijäämästä.

11 vii Suorite: Liikennöinnin volyymiä kuvaava suure, joka muodostuu ajettavista linjakilometreistä, linjatunneista sekä tarvittavasta kaluston määrästä eli autopäivistä. TALLI 2005 liikennemalli: Tampereen teknillisen yliopiston hallinnoima liikennemalli, jonka avulla voidaan vertailla joukkoliikennepalvelun tuottamia matkustajamääriä ja lipputuloja Tampereen kaupunkiseudulla. TASE 2025: Tampereen kaupunkiseudun liikennepoliittinen ohjelma, jonka kaikki alueen kunnat sekä seutuhallinto ovat vahvistaneet. Tilaaja tuottaja-malli: Joukkoliikenteen organisointitapa, jossa julkinen valta määrittelee palvelutason, suunnittelee sitä vastaavan linjaston ja tilaa palvelun operaattoreilta sekä kantaa taloudellisen vastuun. Yhteistariffijärjestelmä: Tampereen kaupungin rajojen sisällä käytössä oleva järjestelmä, jossa ympäristökuntien ja Tampereen välinen seutuliikenne on osa kaupungin sisäistä joukkoliikennejärjestelmää. Yhteistariffijärjestelmän kaikissa vuoroissa noudatetaan Tampereen kaupungin rajojen sisällä kaupungin taksajärjestelmää.

12 1 1. JOHDANTO Tampereen kaupunkiseudun liikennepoliittiset tavoitteet on kirjattu seudun liikennepoliittiseen ohjelmaan TASE 2025, jossa kaupunkiseudun vetovoimaisuuden turvaaminen on asetettu erityistavoitteeksi. TASE 2025 sisältää voimakkaita kannanottoja joukkoliikenteen kehittämisen puolesta. Tämä työ on osa TASE 2025 ohjelman viitekehystä luoden yli yön -tarkastelun avulla vertailun nykyisen joukkoliikennejärjestelmän ja hallinnolliset rajat ylittävän joukkoliikennejärjestelmän välillä. Tampereen seudun joukkoliikenne on ollut viime aikoina kohteena lukuisille tutkimuksille ja selvityksille, joista merkittävimpiä ovat Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vertailu, vuonna 2002 valmistunut pikaraitiotieselvitys (Rataverkon hyödyntäminen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä) ja vuonna 2005 valmistunut Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennesuunnitelma. Tutkimusten tarve on johtunut muuttovoittoisen Tampereen seudun liikenteellisten haasteiden kasvusta ja tarpeesta kääntää joukkoliikenteen kulkutapaosuus nousuun. Kaupunkiseudun väestömäärän kasvu yhdessä lisääntyvän henkilöautoilun kanssa voimistaa liikenneverkon ruuhkautumista. Yhdyskuntarakenteen leviäminen hankaloittaa joukkoliikennepalvelujen järjestämistä taloudellisesti. Nämä ilmiöt edellyttävät Tampereen seudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä, johon tämä ja muut selvitystyöt eri keinoin tähtäävät. Tampereen seudun bussiliikenteeseen perustuvan joukkoliikennejärjestelmän merkittävimmät kehittämistoimenpiteet viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana ovat olleet yhteistariffijärjestelmän luominen ja Tampereen kaupungin järjestämän joukkoliikenteen tilaaja tuottaja-malliin siirtyminen. Kehittämistyö jatkuu. Jo muutaman vuoden aikahorisontissa on näkyvissä mahdollisuus EU:n palvelusopimusasetuksen voimaantulosta sellaisessa muodossa, joka edellyttäisi nykyisen seudullisen linjaliikennelupajärjestelmän tukijärjestelmän purkamista ja seudulliseen tilaaja tuottaja-malliin siirtymistä Tutkimuksen tausta Tampereen kaupunkiseudun väestö on viimeisen 25 vuoden aikana lisääntynyt asukkaalla, ja kasvun ennustetaan jatkuvan saman suuruisena myös seuraavan 25 vuoden aikana (TASE , s. 10). Väestömäärän kasvun ohella vaikuttava ilmiö on seutuistuminen, joka tarkoittaa perinteisen yhden keskuksen ympärille syntyneen kaupungin reuna-alueilla tapahtuvia asuin-, työpaikka- ja palvelurakennemuutoksia. Tämä kehitys on ollut tunnusomaista Tampereen kaltaisille kaupunkiseuduille Euroopassa. (TASE , s. 4)

13 2 TASE 2025 liikennepoliittisen ohjelman ovat hyväksyneet seudun kunnat ja seutuhallinto. Ohjelmassa yksityisautoilun lisääntyminen ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden jatkuva pieneneminen on tiedostettu tällä hetkellä vallitsevana kehityssuuntana. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden laskun pysäyttäminen ja kääntäminen nousuun on valittu yhdeksi keinoksi kaupunkiseudun vetovoimaisuuden turvaamiseksi. Ohjelmaan on kirjattu seuraavat joukkoliikennettä koskevat tavoitteet: Joukkoliikenteen palvelutasoa nostetaan merkittävästi Joukkoliikenteen julkista rahoitusta lisätään palvelutason parantamiseksi Vuorotarjonnan lisäämiselle annetaan selkeät määrälliset tavoitteet, samoin joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiselle Tampereen kaupunkiseudulle luodaan seudullinen liikennesuunnitteluorganisaatio Seudullisen joukkoliikenteen vaihtoehtoiset toteuttamismahdollisuudet selvitetään. (TASE ) Kuva 1.1. TASE 2025 liikennepoliittisen ohjelman tavoite joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiseksi (TASE , s.7.)

14 3 Aikaisemmat Tampereen joukkoliikennettä käsitelleet tutkimukset ovat keskittyneet järjestelmän kehittämiseen lähinnä nykyisten hallinnollisten mallien pohjalta. Tässä työssä hallinnollisten rajojen ylittäminen on keskeinen osa tutkimusta. Tampereen seudun nykyistä joukkoliikennejärjestelmää hallinnoidaan kahdella eri organisointitavalla. Tampereen kaupungin sisällä on käytössä tilaaja tuottaja-malli ja Tampereen kaupungin ulkopuolella linjaliikennelupamalli. Tampereen kaupunkialueen sisäisen bussiliikenteen palvelutason määrittämisestä sekä aikataulujen ja linjaston suunnittelusta vastaa Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimiva joukkoliikenteen tilaajaorganisaatio, joka tilaa bussiliikennepalvelun Tampereen kaupungin liikennelaitokselta tai muilta operaattoreilta. Tämä joukkoliikenteen tilaaja tuottaja-malli otettiin käyttöön , ja se vastaa pääkaupunkiseudulla ja Turussa käytössä olevia malleja. Tampereen kaupungin ja sitä ympäröivien kuntien välinen seutuliikenne on lupaviranomaisen vahvistamaa linjaliikenneluvalla harjoitettavaa liikennettä, jonka suunnittelevat ja jota liikennöivät liikennelupien haltijat eli yksityiset operaattorit. Tässä Suomen omaleimaisessa mallissa operaattorit kantavat joukkoliikennejärjestelmän lipputuloriskin itse, kun taas tilaaja tuottaja-mallissa riski joukkoliikennejärjestelmän lipputuloista on tilaajalla. Seudulla liikennöiviä operaattoreita on useita, ja siten seudun linjasto suunnitellaan hajautetusti ilman kokonaisvaltaista otetta. Tämän seurauksena eri toimijoiden välinen yhteistyö on yhtenäisen joukkoliikennejärjestelmän luomisessa rajoittunutta, ja kuntarajat heikentävät kokonaisuuden lopputulosta. Vaikka varsinainen lipputuloriski on nykymallissa operaattorilla, tukee julkinen valta joukkoliikennettä monin tavoin. Kunnat ja lääninhallitus tukevat joukkoliikennettä seutulipputuella, ja Kela tukee koulumatkoja koulumatkatuella. Lisäksi kunnat ja lääninhallitus joutuvat ostamaan ostoliikennevuoroja täydentämään linjalupaliikennettä. Tampereen seudun joukkoliikenteen keskitetyllä suunnittelulla tarkoitetaan mallia, jossa seudulle suunnitellaan kokonaisvaltainen yhdyskuntarakenteen huomioiva linjasto ilman kuntarajojen tai linjaliikennelupien rajoituksia. Kunnat määrittelevät joukkoliikenteen palvelutason, jota vastaavan joukkoliikennepalvelun suunnittelee joukkoliikenneviranomainen. Operaattorit vastaavat palvelun tuottamisesta. Nykyiseen linjaliikennelupamalliin nähden tilaaja tuottaja-malli siirtää joukkoliikennejärjestelmän suunnittelu- ja kustannusvastuun yksityisiltä operaattoreilta

15 4 julkiselle vallalle. Siten tarvitaan tietoa viranomaisvetoisen mallin aiheuttamista kustannuksista, palvelutasosta ja suunnitteluresurssitarpeista Tutkimusongelma, näkökulma ja rajaukset Työn tutkimusongelma käsittää Tampereen seudun joukkoliikenteen keskitetyn suunnittelun vaikutukset joukkoliikennejärjestelmän kustannus- ja palvelutasoon. Työssä etsitään vastausta kysymykseen, mitä saavutettaisiin suunnittelemalla Tampereen seudun joukkoliikenne nykyisen hajautetun mallin sijaan yhtenä kokonaisuutena. Tarkasteltava alakysymys on se, miten tilaaja tuottajamalli ja nykyinen linjaliikennelupamalli mahdollistavat joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamisen. Strategisen tason tarkastelussa vertaillaan joukkoliikenteen kahta erilaista organisointitapaa ja niiden vaikutuksia ja ansaintalogiikoita. Operatiivisen tason tarkastelussa tutkitaan nykyisistä hallinnollisista rajoista riippumattoman linjastosuunnittelun mahdollisuuksia. Suunnitelman tuloksena saadaan kaksi uutta kokonaisvaltaisesti suunniteltua linjastoa: nykyistä kustannustasoa vastaava linjasto ja parannetun palvelutason linjasto. Suunnittelualue rajataan Tampereen kaupungin ja ensimmäisen kehän kuntien alueen joukkoliikenteeseen. Mahdolliset vaikutukset toisen kehän kuntien joukkoliikenteeseen tutkitaan. Suunniteltavassa seudullisessa tilaaja tuottaja-mallissa pidetään tariffijärjestelmä nykyisen kaltaisena. Toisin sanoen Tampereen kaupungin rajojen sisäpuolella on tasataksajärjestelmä ja muualla etäisyystariffi eli kilometritaksajärjestelmä. Siten tässä työssä ei tutkita nykyisen tariffijärjestelmän uudistamisen vaikutuksia, vaikka organisointitavan muutos mahdollistaakin tariffijärjestelmän kehittämisen. Tutkimuksessa analysoidaan bussiliikenteeseen perustuvaa järjestelmää. Vertailtavien mallien lähtötiedot on esitetty taulukossa 1.1.

16 5 Taulukko 1.1. Vertailtavien mallien lähtötiedot. Tampereen kaupungin sisäinen joukkoliikenne Nykymalli Tilaaja tuottaja-malli Suunniteltava malli Tilaaja tuottaja-malli Seutuliikenne Linjaliikennelupamalli Tilaaja tuottaja-malli Suunnittelumalli Hajautettu suunnittelu Keskitetty suunnittelu Joukkoliikenteen suunnitteluvastuu Julkinen valta Julkinen valta Tampereella Joukkoliikenteen suunnitteluvastuu Operaattorit Julkinen valta ympäristökunnissa Joukkoliikennemuoto Bussi Bussi 1.3. Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet on asetettu ensisijaisesti Tampereen kaupunkiseudun kuntien tarpeiden näkökulmasta. Suomen kansallisen joukkoliikennepolitiikan suuntaviivat ja EU:n asettamat vaatimukset luovat tutkimuksen laajemman viitekehyksen. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Tampereen seudulla ensimmäistä kertaa nykyiset hallinnolliset rajat ylittävää kokonaisvaltaista ja yhtenäistä linjastoa ja selvittää sen palvelu- ja kustannustaso. Vertailemalla keskitetyn suunnittelun linjaston ja nykyisen hajautetun suunnittelun linjaston palvelu- ja kustannustasoa keskenään kyetään tekemään johtopäätöksiä Tampereen seudun bussiliikenteeseen perustuvaksi joukkoliikennejärjestelmäksi sopivasta hallintomallista. Tutkimuksen tavoitteena on myös kartoittaa ympäristökuntien nykyisen yritysvetoisen joukkoliikenteen suoritteet. Tätä tietoa tarvitaan, jos joukkoliikenteen hallinnoinnissa yritysvetoinen linjaliikennelupajärjestelmä muutetaan julkisen vallan hallinnoitavaksi joko kuntien omista tarpeista tai esimerkiksi EU:n palvelusopimusasetuksen vaatimuksista. Niin sanotun yli yön -tarkastelun avulla voidaan vertailla eri organisointimalleja nykyisen maankäytön, liikenneverkon ja joukkoliikenneresurssien pohjalta. Herkkyystarkastelun avulla tutkitaan, miten joukkoliikenteen käytön kasvu vaikuttaa joukkoliikenteen subventiotarpeeseen eri malleissa Tutkimusote ja menetelmä Työn strategisen tason tarkastelussa määritetään ja evaluoidaan kaksi joukkoliikenteen organisointitapaa ja niiden ansaintalogiikoita. Joukkoliikenteen organisointitavat ovat konstruktioprosesseja, jotka mahdollistavat resurssien ja rajoitteiden avulla palvelun syntymisen. Työn operatiivisen tason tarkastelussa

17 6 muodostetaan linjasto eli konstruktio, jonka ominaisuuksia verrataan nykyiseen palveluun. Tällaista tutkimusotetta nimitetään konstruktiiviseksi tutkimusotteeksi, koska se perustuu järjestelmän suunnitteluun ja evaluointiin sekä konstruktioprosessin arviointiin (Olkkonen 1994, s. 75). Operatiivisen tason tarkastelussa konstruoidaan kaksi linjastoa tilaaja tuottajamallin antamalla keinovalikoimalla. Ensimmäisen linjaston suunnittelua rajoittaa nykyinen subventiotaso. Toisen linjaston suunnittelussa suoritetasoa nostetaan ja herkkyystarkastelun avulla tarkastellaan subventiotarpeen ja matkustajamäärien kasvua. Tilaaja tuottaja-mallissa julkisen vallan eli tilaajan menot syntyvät liikennöinnin hankkimisesta eli operaattoreille maksettavista liikennöintikorvauksista sekä hallinnon, suunnittelun ja markkinoinnin kustannuksista. Käytettävä menetelmä näiden menojen selvittämiseksi perustuu kunkin linjaston suoritteiden laskemiseen ja niiden kertomiseen yksikkökustannuksilla. Yksikkökustannuksina käytetään toteutuneita ja vertailukelpoisia markkinahintoja. Suoritteet saadaan muodostamalla aikatauluista autokierrot ja laskemalla autopäivien määrä sekä kunkin autopäivän linjatunnit ja linjakilometrit. Tutkimusmenetelmänä suoritteiden laskeminen ja niiden kertominen yksikkökustannuksilla antavat tarkasti liikennöinnin kustannukset, koska käytettävissä on runsaasti suomalaista kokemusta ja julkista hintatietoa joukkoliikenteen operoinnin hankinnasta. Tilaaja tuottaja-mallissa tilaajan tulot syntyvät lipputuloista. Lipputulojen selvittämiseksi menetelmänä käytetään liikennemalliajoa TALLI 2005-liikennemallilla, jota täydennetään seutuliikenteen linja-autovuoroissa lokakuussa 2006 tehtyjen matkustajamäärälaskentojen aineistolla. Matkustajamäärämittauksissa selvitettiin kunkin kunnan kokonaismatkustajamäärä, linjakohtaiset nousijaprofiilit sekä kertalippumaksamisen osuus. Käytössä ovat lisäksi tiedot kunkin kunnan seutulippumatkustamisesta. Näiden eri lähteiden tietojen yhdistäminen antaa tutkimusmenetelmänä joukkoliikennejärjestelmän tulot riittävällä tarkkuudella. Joukkoliikennejärjestelmän menojen ja tulojen erotuksena saadaan ali- tai ylijäämä. Alijäämä tarkoittaa julkisen vallan subventiotarvetta. Kolmannessa vaiheessa verrataan eri linjastojen palvelutasoa ja subventiotarvetta nykytilanteeseen. Nykytilanteen subventio muodostuu kuntien seutulipputuesta, ostoliikenteen kustannuksista ja koulumatkojen tuesta.

18 7 2. TEOREETTINEN TAUSTA Työn teoreettinen viitekehys luodaan määrittämällä joukkoliikenteen palvelutason muodostuminen, Suomen liikennelupajärjestelmä, tunnetut joukkoliikenteen organisointitavat sekä näistä tarkemmin linjaliikennelupa- ja tilaaja tuottajamallien toiminta. Vertailtavia organisointitapoja tutkittaessa selvitetään matkustajamäärien kasvun vaikutukset subventioon. Tilaaja tuottaja-mallin sovellutuksena selvitetään bruttokustannusmallin toiminta Joukkoliikenteen palvelutason muodostuminen Matkustajalle tai mahdolliselle matkustajalle ilmenevä joukkoliikennematkan kokonaislaatu muodostaa joukkoliikenteen palvelutason, joka jaetaan matka-ajan osavaiheiden kestoksi, laatutekijöiksi ja liikennejärjestelmän palvelutasoominaisuuksiksi (Ojala et al. 1994, s. 47). Yleistetty matkavastus Palvelutaso Hinta Matka-aika Matkan laatutekijät Liikennejärjestelmän ominaisuudet Odotteluaika Ympäristö Sosiaalinen tasapuolisuus Kävelyaika Sade- ja tuulisuoja Vuorovälit Odotusaika Valaistus Liikennöintiaika Ajoaika Puhtaus Vaihtojen lukumäärä Vaihtoaika Turvallisuus Hallittavuus Toimintojen selväpiirteisyys Valinnan vapaus Informaatio Palvelut Kuljettajapalvelut Kuva 2.1. Joukkoliikenteen yleistetty matkavastus (Ojala et al. 1994, s. 48)

19 8 Kuvassa 2.1 on kuvattu yleistetty matkavastus, joka on matkan rasittavuuden mittari. Se muodostuu palvelutasosta ja hinnasta. Palvelutasotekijät ja hinta muutetaan yhteismitallisiksi antamalla ajalle laskennallinen arvo. Palvelutasotekijät arvotetaan positiivisiksi matkaelämyksiksi, ja ne vähennetään muusta matkavastuksesta. Yhteismittana voidaan vaihtoehtoisesti rahan sijasta käyttää myös aikaa, jolloin hinta ja laatutekijät muutetaan ajaksi. Ajan ja rahan välisenä yhteytenä toimii keskimääräinen bruttopalkkataso, josta liikennevälineessäoloajan hintatasona voidaan pitää esimerkiksi 35 prosenttia. (Ojala et al. 1994, s ) Yleistetyn matkavastuksen avulla voidaan analysoida yhden joukkoliikennematkan rasittavuutta. Kokonaisen joukkoliikennejärjestelmän palvelutason muodostumista havainnollistaa paremmin kuva 2.2, jossa palvelutasotekijät ja niihin liittyvät ominaisuudet on esitetty kaaviomaisesti. Joukkoliikennejärjestelmän ominaisuudet Tariffi- ja lippujärjestelmä Terminaalit ja pysäkit Hinta Käytön helppous Esteettömyys Viihtyisyys Turvallisuus Nopeus Matka-aika Matkustajainformaatio Hallittavuus Vuoroväli Palvelun selkeys Liikennöintiaika Verkon tiheys Odotteluaika Odotusaika Vaihtoaika Linjaston selkeys, Aikataulukausien määrä Säännönmukaisuus, Vakiominuuttisuus Joukkoliikennepalvelujen käytettävissäoloaika Kävelymatkat pysäkille/pysäkiltä Kävelymatkat vaihdon yhteydessä Linjaston yhdistävyys Vaihtojen lukumäärä Kaluston laatu Esteettömyys Viihtyisyys Turvallisuus Päästöt Liikennöinnin laatu Täsmällisyys Poikkeamat Asiakaspalvelu Kuva 2.2. Joukkoliikennejärjestelmän ominaisuuksien muodostuminen.

20 9 Kuvan 2.2 siniset laatikot vasemmalla ovat joukkoliikennejärjestelmän ominaisuuksia, joihin liittyvät punaisissa laatikoissa oikealla olevat kilpailukeinot. Esimerkiksi nopeuteen liittyy matka-aika, verkon tiheyteen kävelymatkat ja linjaston yhdistävyyteen vaihtojen määrä. Tariffilla tarkoitetaan joukkoliikennepalvelujen maksujen määräytymisperiaatteita ja -ehtoja. Tariffin suuruuden lisäksi maantieteelliset ja poliittiset rajat, taloudelliset olot, perinteet ja liikennöinnin laatu asettavat vaatimuksensa lippujärjestelmälle. (Ojala et al. 1994, s. 137) Joukkoliikennevälineisiin nousu ja niistä poistuminen tapahtuvat terminaaleissa, asemilla ja pysäkeillä, joiden ominaisuuksia ovat esteettömyys, viihtyisyys, turvallisuus, oheispalvelujen saatavuus ja selkeys. Nopeuteen vaikuttaa ajoaika, joka riippuu reitin suoruudesta, nopeusrajoituksista, pysäkkitoimintojen kestosta ja ruuhkaisuudesta. Matkustajainformaatio käsittää kaiken tiedotuksen, kuten ajoneuvojen määränpääkyltit, pysäkkikyltit, informaatiotaulut, kuulutukset, tiedotukset, kartat, aikataulujulkaisut jne. (Ojala et al. 1994, s. 54). Vuoroväli on keskeinen palvelutasoon vaikuttava ominaisuus, joka vaikuttaa odottelu-, odotus- ja vaihtoaikoihin. Odotteluajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu seuraavan käytettävissä olevan yhteyden odottamiseen, eli esimerkiksi aikaa, joka kuluu matkallelähtöpäätöksestä seuraavan vuoron tuloon. Odotusajalla tarkoitetaan vuoron saapumisen odottamista lähinnä pysäkillä. Vaihtoajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu vaihtoon kahden eri linjan välillä. Vaihtoajan voidaan laskea olevan odotettavan linjan vuorovälin puolikas. Odotusaika on keskimäärin vuorovälin puolikas tiheillä, alle kymmenen minuutin vuoroväleillä. Harvemmilla vuoroväleillä matkustajat seuraavat aikatauluja. Odotteluaika on pysäkilläodotusajan ja vuorovälin puolikkaan erotus. (Ojala et al. 1994, s ) Palvelun selkeys lisää helppokäyttöisyyttä, ja siihen vaikuttavat aikataulukausien ja eri liikennöintipäivätyyppien (arki, lauantai ja pyhä) lukumäärä, aikataulujen säännönmukainen ja helposti muistettava rakenne sekä vakiominuuttisuus. Linjaston selkeys on osa palvelun selkeyttä. Samalla linjanumerolla ajettavat erilaiset reittivariaatiot heikentävät linjaston selkeyttä. Liikennöintiajalla tarkoitetaan liikennöintivuorokauden ensimmäisen ja viimeisen lähdön välistä aikaa. Liikennöintiaika määrää joukkoliikennepalvelujen tosiasiallisen käytettävissäoloajan. (Ojala et al. 1994, s. 56)

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä 2012 Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Simo Airaksinen Verkkojulkaisu pdf ISBN

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Tampereen seudun joukkoliikennesuunnitelma. Raportti 31.1.2011

Tampereen seudun joukkoliikennesuunnitelma. Raportti 31.1.2011 Tampereen seudun joukkoliikennesuunnitelma Raportti 31.1.2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 ESIPUHE... 5 1 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 6 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

KALUSTON MERKITYS JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOLLE

KALUSTON MERKITYS JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOLLE KALUSTON MERKITYS JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOLLE Saija Räinä Opinnäytetyö 9.5.2007 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä.

Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä. 1 Käsitteitä Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä. Lipputuloperusteisella liikenteellä tarkoitetaan yritysvetoista, lipputuloilla harjoitettavaa liikennettä,

Lisätiedot

SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN. Diplomityö

SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN. Diplomityö SAMI RUOTSALAINEN TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN ICT-PALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jarkko Rantala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa

Lisätiedot

SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö

SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta

Lisätiedot

Niko Kortelainen SATAKUNNAN SEUTULIPPUTUTKIMUS 2011. Logistiikan koulutusohjelma

Niko Kortelainen SATAKUNNAN SEUTULIPPUTUTKIMUS 2011. Logistiikan koulutusohjelma Niko Kortelainen SATAKUNNAN SEUTULIPPUTUTKIMUS 2011 Logistiikan koulutusohjelma 2011 SATAKUNNAN SEUTULIPPUTUTKIMUS 2011 Kortelainen, Niko Satakunnan ammattikorkeakoulu Logistiikan koulutusohjelma Maaliskuu

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 Nykyinen malli Liberaalimpi malli Vapaa malli Alalle tulo liikennelupa liikennelupa rekisteröinti tai ilmoitus Hakijaa koskevat vaatimukset ammattitaito = kurssi + käytännön

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Esipuhe Tiivistelmä tömän vaikutusalueen (1 km) ulkopuolelle, palvelutaso paranisi hyvin pienellä määrällä asukkaita. Pikaraitiotie ja lähijunaliikenne ovat bussiliikennettä

Lisätiedot

Pitkämatkaisen linja-autoliikenteen yhteysvälien merkittävyyden arviointi

Pitkämatkaisen linja-autoliikenteen yhteysvälien merkittävyyden arviointi Hannakaisu Turunen Pitkämatkaisen linja-autoliikenteen yhteysvälien merkittävyyden arviointi Helsinki-Kotka ja Tampere-Vaasa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 13/2008 gg Hannakaisu Turunen Pitkämatkaisen

Lisätiedot

JANI VÄIHINPÄÄ POTILASVIRRAT HOITOVERKOSTOSSA. Diplomityö. Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi. kokouksessa 8.10.2008.

JANI VÄIHINPÄÄ POTILASVIRRAT HOITOVERKOSTOSSA. Diplomityö. Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi. kokouksessa 8.10.2008. JANI VÄIHINPÄÄ POTILASVIRRAT HOITOVERKOSTOSSA Diplomityö Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 8.10.2008. i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lisätiedot

JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA

JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 29.5.2011 WSP Finland Oy Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 2/64 Esipuhe Euroopan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Selvitys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmistä

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Selvitys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmistä 28 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Selvitys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmistä Pekka Aalto, Niilo Järviluoma, Markus Holm, Juhani Bäckström, Erkki Jylhä-Ollila,

Lisätiedot

Maiju Lintusaari. Jälkimaksaminen joukkoliikenteessä

Maiju Lintusaari. Jälkimaksaminen joukkoliikenteessä Maiju Lintusaari Jälkimaksaminen joukkoliikenteessä Tampere 2010 [tyhjä sivu] Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti

Lisätiedot

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto JYSELI 2025 Joukkoliikenteen kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto 2011 Kannen kuva: Jorma Lipponen 2 3 Esipuhe Jyväskylän seudulla on

Lisätiedot

PYÖRÄLIIKENTEEN KASVATTAMISEN ESTEET JA KEINOT OULUN SEUDULLA

PYÖRÄLIIKENTEEN KASVATTAMISEN ESTEET JA KEINOT OULUN SEUDULLA PEKKA TAHKOLA PYÖRÄLIIKENTEEN KASVATTAMISEN ESTEET JA KEINOT OULUN SEUDULLA Diplomityö Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi rakennetun ympäristön tiedekunnan kokouksessa 13.1.2010. i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekunta -neuvoston kokouksessa

Lisätiedot

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA www.rural-transport.net ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Sisällysluettelo

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa 06 2010 Liikenneviraston TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Lisätiedot

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät 5 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä HENRIIKA WEISTE HEIKKI METSÄRANTA HEIDI SAARINEN JUHA TERVONEN ERKKI JYLHÄ-OLLILA Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät Henriika Weiste, Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

Paikallisliikenne 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT

Paikallisliikenne 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT Paikallisliikenne 1/11 Paikallisliikenneliitto ehdottaa määrätietoisia toimia joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden

Lisätiedot

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Vastaanottaja Liikenne- ja viestintäministeriö Asiakirjatyyppi RAPORTTI Päivämäärä Maaliskuu 2012 PAREMPAA VÄHEMMÄLLÄ JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Lainsäädäntö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot