Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta"

Transkriptio

1 1 Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta Päivitetty

2 Yhteenvedon tausta Tässä koonnissa esitetään Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamisen yhteenveto. Tämä toimenpiteiden toteutumista kuvaava yhteenveto on elävä ja päivittyvä dokumentti. Yhteenveto on julkaistu kuvaamaan moninaisia rakennettuun ympäristöön liittyviä kehityshankkeita- ja toimintoja sekä edistämään näiden välistä vuoropuhelua. Toimintaohjelman toteutumista edistää ja koordinoi seurantaryhmä. Toimintaohjelman koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat Lue lisää toimintaohjelmasta sivustolta! Energiatehokas maankäyttö Hajautettu energiantuotanto Rakentamisen ohjaus Kiinteistöjen käyttö ja omistus Osaamisen kehittäminen 2

3 Lisätietoja Kotisivuilta: Toimenpiteiden projektipäälliköiltä Ilmoitettu toimenpiteiden yhteydessä Seurantaryhmän jäseniltä Hiltunen Harri, Kiinteistöliitto Kangas Reijo, Tekes Karessuo Leena, Kuntaliitto Kinnunen Helena, Rakli Noponen Jukka, Sitra Pipatti Tarmo, Rakennusteollisuus RT Säteri Helena, ympäristöministeriö (PJ) Viestintäryhmän edustajilta Lukin Eero, Tekes Seppälä Jari, Kuntaliitto Mattsson Lotta, Kuntaliitto Vainio Marjukka, Kiinteistöliitto Riihimäki Hanna, Kiinteistöliitto Vuoripuro, Merja, Rakennusteollisuus RT Pere Kirsi, ympäristöministeriö (PJ) Juvonen Satu, Rakli Sjöstedt Tuula, Sitra ERA17-työhön osallistuvilta Aulis Tynkkynen, ympäristöministeriö Mikko Nousiainen, Pöyry 3

4 1. Päästölaskelmat ja kokonaisenergiatarkastelu osaksi kaavojen vaikutusten arviointia Toteutusaikataulu 10/ /2012 Maankäytön suunnittelussa otetaan käyttöön niin kutsuttu hiiliruuvi tarkoitetaan hiilidioksidipäästöille asetettujen tavoitteiden kiristymistä sekä uusilla että jo rakennetuilla alueilla Vaikutusten arviointiin sisällytetään kaikilla kaavatasoilla vaatimus siitä, että alueiden ja rakennusten, energiahuoltoratkaisujen sekä liikkumisen vaikutukset alueen hiilidioksidipäästöihin lasketaan Hiilidioksidipäästöjen alueellista seurantaa ja hallitsemista varten kehitetään laskentatyökaluja, jotka mahdollistavat erilaisten alueiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen systemaattisen vertailun yhtenäisillä kriteereillä Tulos: Yleisesti hyväksyttävät, läpinäkyvät työkalut energiatehokkuuden arviointiin ja parantamiseen kaavoituksessa Toteuttaminen: Useat kunnat ovat kehittäneet käytännön kaavoituksen tueksi erilaisia mittaus-, arviointi- ja ohjausvälineitä ja soveltaneet niitä myös maankäytön suunnitteluhankkeissa Ympäristöministeriö tekee kaavoituksen ohjaamiseksi oppaan ja Tekes kokoelman esimerkkikohteista Päästölaskelmia ja kokonaisenergiatarkastelua hyödyntävä kaavoituksen ohjausaineiston valmistelu käynnistyy vuoden 2012 keväällä Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Aila Korpivaara 4

5 2. Energiatehokkuutta täydennysrakentamisella Toteutusaikataulu: 2011 Selvitetään lisä- ja täydennysrakentamisen samoin kuin käyttötarkoitusten ja huoneistojakojen muuttamisen mahdollisuuksia yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja tiivistämiseen sekä mahdollisuuksia niiden edistämiseen ja esteiden poistamiseen Vastuu: Projektipäällikkö: avoin Toimenpiteen eteneminen: Useita hankkeita käynnissä eri puolilla Suomea Rakli kokoaa kehitysklinikoidensa tulokset ja raportoi näiden tulokset hyödynnettäväksi toimenpiteen toteuttamisessa (Suvelan Syke, Onnelanpolku, Piimäen Syke, Peltosaari- Riihimäki). Siltamäen kehitysklinikka tuottaa hyviä tuloksia (Rakennusteollisuus RT) Turussa järjestetään lähiöiden kehittämisseminaari Tammela / Tampereen ECO2-kehityshanke (Pauli Välimäki) (Sitra) Lähiö 2072-hanke (Aalto-yliopisto) Living Lab kokonaisuus (Tekes) Valmistellaan ehdotus säädösten, kaavoituksen ja viranomaisohjauksen kehittämisestä. 5

6 3. Erilaiset yhdyskunnat hiilidioksidipäästöjen lähteenä 2017 Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuoden 2012 aikana ERA17-Tavoite: Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, energiastrategiat, joukkoliikennettä tukevat hankkeet Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välistä aiesopimusmenettelyä kehitetään ja laajennetaan Kaavoitusta ohjaavia normeja terävöitetään Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisällytetään isoja kaupunkiseutuja koskevat sisältövaatimukset Toteuma: Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit (KEKO)-hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevia alueellisia ekotehokkuuden arviointivälineitä. Helmikuussa 2011 käynnistyneen hankkeen 1. osassa olevista ekotehokkuuden aluetasoisista arviointimenetelmistä kootaan toimiva työkalupakki sekä määritellään työkalujen kehitystarpeet. 2. osassa työkalupakkia kehitetään edelleen yhteistyökumppaneiden tarpeita vastaavaksi ja sen käyttöä demonstroidaan kohteissa. Hankkeen ensimmäiset osat julkaistaan helmi-maaliskuussa osa on kirjoitusvaiheessa ja sen on tarkoitus valmistua kesäkuussa Loppuraportin on tarkoitus valmistua kesäkuussa Kuntaliiton organisoimalla, vuoden 2011 lopussa päättyneellä Kokonainen -hankkeella on pyritty parantamaan kuntien edellytyksiä tehdä ilmastotavoitteet huomioon ottavia, kunnan koko toiminnan ja talouden kannalta järkeviä ratkaisuja laatimalla kuntien ilmastotyötä tukeva opas sekä esite hyvistä käytännöistä. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

7 4. Yhdyskuntarakenteen hajaantumiselle rajoja 1/2 Toteutusaikataulu: ERA17-Tavoite: Kehitetään palveluvyöhykemalli yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi Uudistettu MRL Kehittynyt aiesopimusmalli ja -menettelyt valtion ja kuntien kesken Toimintamallisuosituksia ja tunnistettuja parhaita käytäntöjä Toteuma: Asiaa selvitetään mm. KOKO-ohjelmaan kuuluneen MAL-verkoston toimenpitein. KOKO-ohjelman rahoituksen loputtua MAL-verkosto organisoidaan uudelleen vuoden 2012 aikana. Jo syksyllä käynnistettäviksi päätetyt verkoston hankkeet on tarkoitus käynnistää helmikuun aikana (Vyöhykesuunnittelu-hanke ja RAJATON-hanke). Hajarakentamisen hallinta on ollut MAL-verkoston maankäyttöpolitiikka-teemaryhmän kärkiaihe. Aihetta viedään eteenpäin käynnistyvässä Vyöhykesuunnittelu-hankkeessa, jossa on mukana neljä kohdetta eli Hämeenlinnan ja Jyväskylän kaupungit, Pietarsaaren seutu ja Tampereen kaupunkiseutu, ja toteuttavana konsulttina SITO Oy. Yhdyskuntarakenteen hallintaan liittyy myös MAL-verkoston yhdyskuntarakenne ja palveluverkko - teemaryhmän kärkiaihe eli yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittaminen, jota toteutetaan käynnistetyllä RAJATON-hankekokonaisuudella. Sen ensimmäisessä vaiheessa, joka toteutettiin 2011, mukana olevat seudut tarkensivat yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensopivuuden kriteerejä valituilla suunnittelualueilla. Nyt käynnistyvässä toisessa vaiheessa laaditaan selvitys yhteensovittamisen tilanteesta ja edellytyksistä näillä alueilla. Tämän vaiheen toteuttavana konsulttina toimii AIRIX Oy (alikonsultteinaan Liidea ja Audiapro).

8 4. Yhdyskuntarakenteen hajaantumiselle rajoja 2/2 Aiheeseen liittyy myös kolmannen KOKOn MAL-verkoston kaupunki-maaseutu -teemaryhmän ja KOKOn DEMO-verkoston yhteinen Maapaikka-hanke, jonka I-vaihe käynnistyi keväällä 2011 ja jatkuu kesään Hankkeessa kehitetään paikkatietovälineitä hyödyntävä aineistopohjainen suunnittelutyökalu, joka soveltuu erityisesti kaupunkiseutujen reuna-alueiden ja muiden maaseutumaisten alueiden strategiseen MAL- ja palvelusuunnitteluun. Hankkeen toteuttaa YTK. YRAVA 2 -hankkeessa on valmisteilla opas yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arvioinnista kaavoituksessa. Työ tähtää kaavoittajille tarkoitettuun opasaineistoon, joka palvelee kaavojen muun arvioinnin yhteydessä yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointia. Työn tekijöinä ovat pääkonsulttina SYKE sekä Airix oy ja Tampereen teknillinen yliopisto. Työ valmistuu ensi vuodenvaihteessa. Näkökulma on mukana myös meneillään olevissa MAL-aiesopimusprosesseissa, joista Tampereen seudun aiesopimus on allekirjoitettu ja neuvottelut ovat meneillään Turun, Oulun ja Helsingin seuduilla. Aiesopimusmenettelyä työkaluna kehitetään kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän suurakaupunkijaostossa. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointiin sisältyy keskeisenä näkökulmana yhdyskuntarakennetaso. Esimerkiksi SYKEn kanssa vuonna 2012 toteutettavalla hankkeella selvitetään valituilla kohdealueilla tapahtunutta alueidenkäytön kehitystä kaupunkiseutujen taajama-alueilla, taajamien läheisellä maaseudulla, kaupunkiseutujen ulkopuolisilla alueilla sekä yksittäisten kuntien osalta myös kaupunkiseutujen ulkopuolella. Selvitys perustuu pääosin paikkatietopohjaisiin aineistoihin ja seurantaanalyyseihin. Analyysin lähtökohtana on tunnistaa MRL:n tärkeimmät tavoitteet erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja liikennetarpeen vähentämisen osalta. Analyysit painottuvat lieverakentamisen/haja-asutuksen sijoittumisen sekä palvelurakenteen tarkasteluun. Erityistä huomiota kiinnitetään miten yhdyskuntakehitys on hyödyntänyt olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

9 5. Liikenteen suunnittelun ja kaavoituksen prosesseille parempi yhteistyö Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 ERA17-Tavoite: Kaavoitusprosessien ja liikennehankkeiden aikataulut yhteen Toimenpiteen tuloksena syntyy suositus toimintamalliksi Toteuma: Toimenpiteitä on kehitetty Maalifoorumissa, jonka päätöskokous oli joulukuussa Maalifoorumin yhteydessä valmisteltu tutkimusohjelma sisältää useita aiheeseen liittyviä ehdotuksia, joista ensimmäiset käynnistyvät Yhteistyömalleja kehitetään myös MAL-aiesopimusmenettelyissä ja osana liikennepoliittisen selonteon valmistelua. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

10 6. Kestävä liikkuminen suunnittelun lähtökohdaksi Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 ERA17-Tavoite: Kestävän liikkumisen suunnitelma, vaihtoehtoisten liikennemuotojen vuotuiset käyttökustannukset Toteuma: PYKÄLÄ-Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää -hankkeen ensimmäinen osa valmistui syksyllä 2011, jolloin julkaistiin teokset Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä sekä Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa, toimenpidesuosituksia kaupungeille. Vuonna 2012 alkavassa PYKÄLÄ hankkeen toisessa osassa pyritään soveltamaan koottua tietoa konkreettisesti hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa. Toimenpide on keskeinen näkökulma MAL-aiesopimusten liikenneosioissa. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Silja Siltala

11 7. Liikkumisvyöhykkeet ohjaavat maankäytön ja liikkumisen suunnittelua Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 Tavoite: Kiristyvä verotus, taloudelliset kannustimet, joukkoliikennettä suosivat päätökset Lisätään tiedollista ohjausta ja puututaan kulkutapavalintaa ohjaaviin taloudellisiin kannusteisiin Työsuhdeautojen verotusta kiristetään, vapaata käyttöetua rajoitetaan ja pysäköintietua verotetaan Kehitystyötä ja kokeiluja liikennepalveluiden käyttöönottamiseksi viedään eteenpäin. Verotuksen työmatkavähennysjärjestelmää kehitetään joukkoliikenteen suuntaan. Suurilla kaupunkiseuduilla uudistetaan pysäköintipolitiikka. Selvitetään pysäköintipaikkojen rakennuskustannusten irrottamista asuntojen hinnoista Toteuma: SYKEn vetämällä Urban Zone -hankkeella tuotettu tietoa suurimpien kaupunkiseutujen liikkumisvyöhykkeistä suunnittelun tietopohjaksi. Urban Zone 2 -jatkohanke on käynnissä. Hankkeessa kehitetään 1-vaiheessa luotua analyysimenetelmää enemmän suunnitteluapuvälineen suuntaan ja laajennetaan vyöhyketarkastelua valtakunnalliseksi kattamaan kaikki 34 kaupunkiseutua. Vireillä useita muitakin asiaan liittyviä kehittämishankkeita, esimerkiksi SYKEn Tekesin pääosin rahoittama Kolmen kaupunkijärjestelmän malli -hanke. Sen tavoitteena on tuottaa kolmen kaupunkijärjestelmän teoriaan tukeutuva käytännön sovellutusmalli, joka palvelee kaupunkien kokonaisvaltaista MALPE -tyyppistä kehittämistä, suunnittelua ja tutkimusta. Tutkimuksessa käytetään neljän kohdekaupungin aineistoja, jotka analysoidaan Kuopiossa käytetyn Jalankulkujoukkoliikenne- ja autokaupunkimallin metodiikalla. Samalla mallia testataan ja kehitetään. Kansainvälisessä osuudessa tutkimusaineistoon liitetään kolmesta kaupunkijärjestelmästä kirjoitettu kansainvälinen teoria- ja tutkimusaineisto. Samalla aineistoja kehitetään siten, että käyttöön saadaan uusi kokonaisteoria ja sitä soveltava, kohdekaupunkeihin sovitettu kokonaismalli sekä sovellus laajemmin kaupunkiseuduille Suomessa Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

12 7. Liikkumisvyöhykkeet ohjaavat maankäytön ja liikkumisen suunnittelua Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 Tavoite: Kiristyvä verotus, taloudelliset kannustimet, joukkoliikennettä suosivat päätökset Lisätään tiedollista ohjausta ja puututaan kulkutapavalintaa ohjaaviin taloudellisiin kannusteisiin Työsuhdeautojen verotusta kiristetään, vapaata käyttöetua rajoitetaan ja pysäköintietua verotetaan Kehitystyötä ja kokeiluja liikennepalveluiden käyttöönottamiseksi viedään eteenpäin. Verotuksen työmatkavähennysjärjestelmää kehitetään joukkoliikenteen suuntaan. Suurilla kaupunkiseuduilla uudistetaan pysäköintipolitiikka. Selvitetään pysäköintipaikkojen rakennuskustannusten irrottamista asuntojen hinnoista Toteuma: SYKEn vetämällä Urban Zone -hankkeella tuotettu tietoa suurimpien kaupunkiseutujen liikkumisvyöhykkeistä suunnittelun tietopohjaksi. Urban Zone 2 -jatkohanke on käynnissä. Hankkeessa kehitetään 1-vaiheessa luotua analyysimenetelmää enemmän suunnitteluapuvälineen suuntaan ja laajennetaan vyöhyketarkastelua valtakunnalliseksi kattamaan kaikki 34 kaupunkiseutua. Vireillä useita muitakin asiaan liittyviä kehittämishankkeita, esimerkiksi SYKEn Tekesin pääosin rahoittama Kolmen kaupunkijärjestelmän malli -hanke. Sen tavoitteena on tuottaa kolmen kaupunkijärjestelmän teoriaan tukeutuva käytännön sovellutusmalli, joka palvelee kaupunkien kokonaisvaltaista MALPE -tyyppistä kehittämistä, suunnittelua ja tutkimusta. Tutkimuksessa käytetään neljän kohdekaupungin aineistoja, jotka analysoidaan Kuopiossa käytetyn Jalankulkujoukkoliikenne- ja autokaupunkimallin metodiikalla. Samalla mallia testataan ja kehitetään. Kansainvälisessä osuudessa tutkimusaineistoon liitetään kolmesta kaupunkijärjestelmästä kirjoitettu kansainvälinen teoria- ja tutkimusaineisto. Samalla aineistoja kehitetään siten, että käyttöön saadaan uusi kokonaisteoria ja sitä soveltava, kohdekaupunkeihin sovitettu kokonaismalli sekä sovellus laajemmin kaupunkiseuduille Suomessa Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja NN

13 8. Liikkumisen taloudellinen ja tiedollinen ohjaus muuttaa kuluttajakäyttäytymistä Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 Tavoite: Vyöhykeajattelu, palvelujen saavutettavuus ohjaa suunnittelua Pyritään luomaan joukkoliikennekaupunkiverkosto Toteuma: Liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Kunnossa kaiken ikää (KKI) - ohjelma ovat käynnistäneet liikkumisen ohjaus -toimintaan liittyvän hankehaun vuosina toteuttaville T&K hankkeille. Motiva koordinoi hankehakua. YM rahoittaa hankkeita kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaan liittyen. Ympäristöministeriö käynnistää hankehaun KULTU -ohjelmassa vuosina toteuttaville kokeiluhankkeille. Hanke-ehdotusten tulee tarjota kokeiltavaksi kestävämpiä ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen ja ruokailuun sekä julkiseen kulutukseen. Hakemukset pyydetään toimittamaan klo mennessä. Liikkumisen ohjaukseen ja kestävään liikkumiseen liittyviä hankkeita voidaan rahoittaa myös osana kestävän kulutuksen kokeiluhankkeita. Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä

14 9. Alueiden kehittäminen on yhteistyötä Toteutusaikataulu 1/ /2012 Julkisen sektorin, yksityisten ja kansalaisten yhteistyö alueiden kehittämisessä. Kokonaisvaltaisia suunnittelukäytäntöjä, vuorovaikutus- ja yhteistyömalleja ja selkeät tavoitteet yhdyskunnille ja alueille. Aluedeveloppaus Kuntaliitto on käynnistänyt 2012 alussa hankkeen Infra menestyksen perustana. Tavoite: on mm. parantaa kuntien, valtion ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä rakennetun ympäristön kysymyksissä. toteuttaa seminaarisarjan julkisen ja yksityisen yhteistyöstä (1/2012-) Raklin klinikkatoiminta Alueiden kehittämisen yhteistyömalleja sekä alue- ja toteutuskonsepteja kehitetään Selvitetään alueiden kehittämismahdollisuudet Tunnistetaan kilpailukykytekijöitä ja reunaehtoja Tuotetaan asukas- ja yrityslähtöisiä alue-, kiinteistöja palvelukonsepteja Luodaan pohjaa kaavoitukselle ja käytännön toteutukselle Asuin- ja toimitilakiinteistöt, liikenneväylät ja energiainfraa sekä niihin liittyvät palvelut ja toiminnot 14 Toteutuneet ja toteutuvat hankkeet: Energiatehokkaan asumisoikeuspientaloalueen kehittäminen Vaso - Soininen klinikka / valmis marraskuu 2011 Vanhojen palveluasuntojen korvaaminen nykyaikaisella ja energiatehokkaalla hyvinvointikeskuksella Onnelanpolku-klinikka /valmis syksy 2011 Uusiutuvan ja ylijäämäenergian alueellista hyödyntämistä sekä siihen liittyvää yhteistyötä kehitetään Alueelliset energiaratkaisut klinikassa/ toteutus 10/2011 3/2012 Raideliikenteeseen tukeutuvan yhdyskunnan kehittämistä /aloitus syksy 2011 Peltosaari-Riihimäki klinikassa Klinikkatoiminnasta laaditaan ja julkaistaan kuvaus keväällä 2012 Muita hankkeita Kankaan alue, Jyväskylä Vuores, Tampere T3 (Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi), Espoo Vastuu: Kuntaliitto / RAKLI Projektipäällikkö: Ritva Laine ja Matti Kuronen

15 10. Tietojärjestelmät yhteensopiviksi vertailukelpoisen aluetiedon ja luokittelun mahdollistamiseksi Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 ERA17-Tavoite: Aluetiedon käytettävyys, tietojohtaminen, tietojärjestelmät Käytettävissä on vertailukelpoista aluetietoa ja luokittelujärjestelmä Toteuma: Asumisen ja Rakentamisen epalvelut (SADeRYPK) /2015. Palveluja täsmentävät ja konkretisoivat vaatimusmäärittelyt ovat valmistuneet. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2012 kilpailutetaan palveluiden toteuttaminen. Lupapalvelujen pilotointi alkaa 2013 alussa toukokuussa avataan Asuntojenvuokrat.fi, joka sisältää pääkaupunkiseudulla vuokrattujen vapaarahoitteisten asuntojen vuokratietoja. o Rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) hankkeessa on luotu edellytyksiä sähköisten palvelujen kokoavalle tietopalvelulle. o Muista teemoista laaditaan suunnitelma vuoden 2012 aikana. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Aulis Tynkkynen / Matti Holopainen

16 11. Kaupunginjohtajista suunnannäyttäjiä Toteutusaikataulu: 4/2011 > Suurimpien kaupunkien johtajat muodostavat suunnannäyttäjä-verkoston kestävien ja hiilivapaiden yhdyskuntien kehittämisessä. Tavoitteena on, että useampi suomalainen kaupunki tunnistetaan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä Toteutuminen Käynnistetty Mukana ovat Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa, Espoo. Ekotukitoiminnan levittäminen: verkosto perustettu, koulutus etenee Ilmastovaikutusten budjetointi: etenee, Turku vetovastuussa. Matkustuksen vähentäminen: videoneuvottelut päätetty ottaa käyttöön Rakennusvalvonnan muutos: rakennusvalvontapäälliköiden tapaaminen Paikalliset ERA17-ohjelmat: käynnistynyt, Tampere-Vantaa vetovastuussa Ilmastoneuvonta: valmisteilla, suurten kaupunkien ilmastotyön-pilotit, hiilineutraalit kaupunginosat, Energianeuvonta-hanke (TEM, Sitra) Uusiutuvan energian pilotit: toimintamallien levitys alkamassa (Resca-hanke, koordinaattorina Hermia), Tre, Vantaa, Oulu, Turku, PK-seutu-HSY, Tekes Vastuu: Sitra Projektipäällikkö: Pauli Välimäki (ECO2/Tampere) 16

17 12. Hajautettu energiantuotanto Toteutusaikataulu: 10/2011-3/2012 ERA17-Tavoite: Hajautettu energiantuotanto Nollaenergiarakentamisen mahdollistava aurinkosähkövalmius tekee rakennuksista energian tuottajia Joustava aurinkosähkön syöttö rakennuksista mahdollistaa nollaenergiarakentamista Vastuu: Tekes, Työ- ja elinkeinoministeriö Projektipäällikkö: Virpi Mikkonen (Tekes) & Karin Wikman (Tekes) Toteutuminen Tekes järjesti aurinkoenergiaseminaarin 12/2011 Tekes tuottaa selvityksen suomalaisesta aurinkoenergiaklusterista. Toteutuminen (jatk.) Tekesin Groove ja Kestävä yhdyskunta - ohjelmat edistävät teemaa, pyrkivät verkottamaan alan toimijoita ja kannustaa pilotteihin & arvoverkkohankkeisiin. Rahoitusmahdollisuuksia pilottikohteille/demoille, kansainvälisiä kontakteja: ERANET-hanke käynnistymässä (Tekes/EU) EU:n FP7-haku syksyllä 2012 kansalliset rahoituslähteet Pilottihankkeita on toteutettu onnistuneesti muun muassa Porissa ja Tampereella Rakli: Alueelliset energiaratkaisut -klinikka (Finnoo, Espoo) valmistuu 3/2012.Sitra kokoaa hajautetun energiantuotannon yhdistykset ja edistää näiden integroitumista rakennusalaan. Satakunnan Solar Forum /projektikatsaus 17

18 13. Reaaliaikainen sähkön hinnoittelu tuo joustoa kulutukseen ja alentaa tuotantokapasiteetin tarvetta Toteutusaikataulu: 2012 Selvitetään reaaliaikaisen sähkönmittauksen mahdollisuudet Selvitetään reaaliaikaisen sähkönmittauksen säädöstausta ja vaaditut säädösmuutokset 2012 Selvitetään reaaliaikaisen sähkönmittauksen edellyttämät muutokset mittarointiin, laskutusjärjestelmiin Toteutuminen: Hankkeen valmistelu käynnissä Esimerkkikohteita on käynnissä (esim. Kalasatama/Hki) ja teema on myös Cleen Oy.n toiminta-aluetta. Tekes teettää smart grid -selvityksen Vastuu: Rakli Projektipäällikkö: Johanna Aho, Rakli 18

19 14. Rakentamismääräysten roadmap Toteutusaikataulu: 8/2011-7/2012 Mahdollistaa kiristyvien energiatehokkuutta koskevien säännösten ja määräysten ennakoinnin Pohjautuu yhteiseurooppalaisen rakennusten energiatehokkuutta koskevan säätelyn kehittymiseen Säädösten toimenpideohjelma siirtymiseksi vaiheittain lähes nollaenergiarakentamiseen Toimenpiteet: Ympäristöministeriö valmistelee tiekartan kevään 2012 aikana yhteistyössä kuntien ja kiinteistö- ja rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa Ympäristöministeriö toteuttaa sähköisen sparrauskyselyn alan toimijoille (2/2012). Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Teppo Lehtinen 19

20 15. Korjausrakentamisen ohjaus rakentamismääräyksillä Toteutusaikataulu: 8/2011-7/2012 Uusi lainsäädäntö korjausrakentamiseen Toimenpiteet: Ympäristöministeriö valmistelee korjausrakentamista koskevia energiamääräyksiä Korjausrakentamista koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset julkaistaan 9. heinäkuuta 2012 mennessä Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Teppo Lehtinen 20

21 16. Uudis- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistönpidon palvelujen tuottajien pätevyys Toteutusaikataulu: > Tilaajien menettelytapojen kehittäminen alihankintaketjun hyväksyttäminen tilaajalla, kaikilta yrityksiltä tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset/suositus 2011 Yritykset liittyvät toimialan yhteisesti suosittelemaan Luotettava Kumppani-ohjelmaan (Tilaajavastuu.fi) Luotettava työmaa kriteeristön kehittäminen/käynnissä Toiminnan ja tuotteiden laadun parantamiseksi yrityksiltä ja niiden alihankkijoilta edellytetään luotettavaa näyttöä osaamisestaan (ensisijaisesti RALA-pätevyyksiä) Uudet rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot otetaan käyttöön 2012 ja niiden tiedottaminen ja koulutus organisoidaan yhdessä alan järjestöjen kanssa tehtäväluetteloihin otetaan mukaan energiatehokkuus näkökulma, kehitetään työkaluja esim. check list tilaajien ja toimeksiantajien avuksi energiatehokkuuselementtien huomioimiseksi urakkasopimuksissa, suunnittelussa jne. Vastuutaho RAKLI, yhteistyö RT, Kiinteistöpalvelut, Isännöintiliitto, Rakentamisen laatu RALA ry, SKOL 21 Projektipäällikkö: Ilpo Peltonen

22 17. Rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus ohjaa kuluttajia energiaviisaisiin valintoihin Toteutusaikataulu: 10/ /2013 Rakennusvalvonta kehittyy ennakoivaksi, energia-tehokkuuteen ja kestävään rakentamiseen opastavaksi laadunohjaukseksi. Oulussa kehitetyn toimintamallin edelleen kehittäminen ja levittäminen muihin kaupunkeihin Toteutuminen: Valmistelutyö on tehty Sitran energialähettiläshankkeessa. Mallia on esitelty laajasti mm. Vaasassa, Joensuussa, Tampereella, Porvoossa ja Kotkassa. Kehitystyö jatkuu Oulun, Porvoon ja Vaasan kaupunkien yhteistyönä, hankekoordinaattorina Posintra Oy Tekesin ja Sitran rahoitus vuosille Vastuu: Sitra & Tekes Projektipäällikkö: Leena Tuomi (Posintra Oy) 22

23 18. Rakennusten energiatodistus ja kiinteistötietojen rekisteri lisäävät ihmisten tietoisuutta rakennusten energiaominaisuuksista Toteutusaikataulu: 10/2011-7/2012 Lisätä tietoisuutta rakennusten energiatehokkuusominaisuuksista Mahdollistaa rakennusten keskinäinen energiatehokkuuden vertailun Uusi energiatodistus mahdollistaa aiempaa laajemmin rakennuksen energiatehokkuuden ja sen lämmitystavan ympäristövaikutusten esittämisen Kehitetään energiatodistusrekisteri ARAan Toteutuminen: Energiatodistusrekisterin rakentaminen alkoi keväällä 2011 ja tavoitteena on saada rekisteri käyttöön viimeistään vuonna 2013 Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Teppo Lehtinen 23

24 19. Kannustimet motivoivat kuluttajia energiatehokkaisiin ratkaisuihin Toteutusaikataulu: 1/ /2013 Konkreettisia arvioita ja malleja energiatehokkuuden edistämiseksi. Toteutussuunnitelma: Arvioidaan energia-avustusten ja korjaushankkeiden tuloksia. Kehitetään kaukolämmön ja sähkön hinnoittelumalleja siten, että energian kuluttaja hyötyisi nykyistä enemmän säästäessään energiaa. Selvitetään myös ns. ESCO-tyyppisen toimintatavan käyttöönottoa asunto-osakeyhtiöissä. Vastuu: Kiinteistöliitto Projektipäällikkö: Jukka Kero 24

25 20. Verotus kannustaa rakennusoikeuden tehokkaaseen käyttöön Toteutusaikataulu: - ERA17-Tavoite: Verotus kannustaa rakennusoikeuden tehokkaaseen käyttöön Rakennusten kiinteistövero porrastetaan rakennusten energiamuodolla painotetun kokonaisenergiatehokkuuden ja lämmistystavan perusteella Toteutussuunnitelma: Selvitetään taloudelliset ohjauskeinot yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi Edistetään rakentamattoman maan käyttöön saamista Parannetaan rakentamisen energiatehokkuutta säädöksin ja muulla ohjauksella sekä luomalla kannustimia Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Timo Tähtinen

26 21. Alueille ja rakennuksille ympäristöluokitukset ohjaamaan valintoja Toteutusaikataulu: 9/2011 5/2013 Suomeen tarvitaan tänne mukautetut ja kansainvälisesti tunnustetut rakennusten luokitusmenettelyt ja - järjestelmät, jotka koskevat alueita, uudisrakentamista ja nykyistä rakennuskantaa. Vastuu: RAKLI / Green Building Council Finland Projektipäällikkö: Antti Lippo (FIGBC) Toteutuminen: Värkki-projekti Erilaisten työkalujen kokoaminen linkkeinä FIGBC:n nettisivuille omistajasegmentteihin lajiteltuna Tavoitteena koota Suomessa ja kansainvälisesti vuosien varrella kehitetyt työkalut ja mittaristot yhteen paikkaan ja ryhmitellä ne soveltuvuuden perusteella erilaisten omistajasegmenttien alle. Tarkoituksena on tarkastella asiaa ammattimaisen kiinteistöomistamisen kannalta, asunto-osakeyhtiöissä, pientaloissa ja aluerakentamisessa. Ydinindikaattoreiden ja tavoitetasojen määritys Johtamis- ja luokitustyökalujen arviointi ja pilotointi Kannustinjärjestelmän rakentaminen Sitran rahoitus vuosille

27 22. Kannustimet energiatehokkuuteen sitouttavat käyttäjät jo suunnitteluvaiheessa Toteutusaikataulu: 10/2011 9/2012 Kannustimet ohjaavat sekä uudis- että korjausrakentamisessa energiatehokkaiden ratkaisujen tekemiseen ja uusiutuvan energian käyttöön lämmitysjärjestelmissä Arvoketjun eri osapuolten kannalta tehokkaimmat kannustimien löytäminen on avainasemassa Toteutuminen Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuuden ja eko- ja energiatehokkuuden tunnusluvut (määrittelyprojekti, valmistunut) Kestävää tuottavuutta ja kilpailukykyä -vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan strategiat, johtaminen ja mittaaminen (tutkimus- ja kehityshanke, alkaa 2/2012) Selvitys lainsäädännön muutostarpeista Vastuu: RAKLI 27 Projektipäällikkö: Erkki Aalto (Rakli) / Jessica Niemi (KTI)

28 23. Kiinteistöalalle päästökauppajärjestelmä Toteutusaikataulu: 3/2012 9/2012 ERA17-Tavoite: Luodaan kasvihuonekaasupäästöihin & energiatehokkuuteen perustuva päästökauppajärjestelmä Päästökauppajärjestelmä: Rakennusoikeutta päästöttömyydellä. Toteutuminen: Seurataan päästökauppatoimenpiteiden ja järjestelmien etenemistä eräissä maissa. Raportoidaan seurannan tulokset. Vastuu: Sitra Projektipäällikkö: Johanna Kirkinen 28

29 24. Energiaviisautta edistävien palveluiden ja toimintamallien lanseeraaminen Toteutusaikataulu: 1/ /2012 ERA17-Tavoite: Greenlease- ja ESCO-tyyppiset ratkaisut käyttöön, proforma-ajattelu investointeihin. Velvoitteita julkisiin hankintoihin. Laaditaan valmiita sopimusmalleja. ESCO-mallia tulee laajentaa kiinteistösalkkutasolle. Energiatehokkuuden työkalujen kehittäminen (11/ /2011) kuinka ekotehokkuus otetaan mukaan käyttäjien ja palvelun toimittajien sopimuksiin Green Lease hyvä vuokratapa Green Check List tehtäväluettelo Green Lease -peilaus vuokrauksen riskeihin Kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivitys (1/2011-2/2012) yhtenevän sanaston luominen Kestävää tuottavuutta ja kilpailukykyä vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan strategiat, johtaminen ja mittaaminen, (1/ /2012) Vuokra-asuntojen (VAETS) ja toimitilojen (TETS) energiatehokkuuden toimenpideohjelmat Vastuutaho RAKLI, yhteistyö KTI, Isännöintiliitto, Kiinteistöpalvelut 29 Projektipäällikkö: Mikko Östring (Rakli)

30 25. Käyttö- ja kiinteistöpalvelut ajan tasalle Toteutusaikataulu: 11/ /2012 Kiinteistöalan määräaikainen asiantuntijaryhmä (OPH, keskusjärjestöjen nimeämät yksityisen ja julkisen sektorin järjestöasiantuntijat mm. Kiinteistöpalvelut ry:stä ja RT:stä, asiantuntijaryhmän tukiryhmä, jossa mm. RAKLI) Kiinteistöalalla tapahtuvien osaamistarpeiden muutosten selvittäminen Vaikutukset kiinteistöalan sijoittumiseen koulutusjärjestelmässä Tavoitteena tutkintojen joustava kokonaisuus, jossa energia- ja ympäristötehokkuusasiat ovat keskeisesti esillä Vastuutaho RAKLI, yhteistyössä Kiinteistöpalvelut ry, Isännöintiliitto ry Projektipäällikkö: avoin 30

31 26. Tutkimus ja perusosaaminen yli hallinnon- ja tieteenalojen rajojen Toteutusaikataulu: 10/ /2013 Synnyttää monialaista ja tieteistä osaamista ja vahvistaa sen käytäntöön viemistä. Toimenpiteet: RYM Oy:n tutkimusohjelmat tuovat uuden yrityslähtöisen ja monitieteisen toimintamallin. PRE- ja SY-tutkimusohjelmissa energia- ja ekotehokkuus on yksi keskeinen lähtökohta. Näiden tutkimusohjelmien rinnalle on syntynyt yritysten omia T&K-hankkeita, joissa tuloksia viedään osaksi yritysten liiketoimintaa. Vuoden 2012 aikana käynnistetään alan Innovaatiotoimintaa uudistava tutkimusohjelma, jolla parannetaan ja kiihdytetään yrityksien kykyä hyödyntää tutkimustoimintaa Monipuolisella rahoituksella (Tekes, Suomen Akatemia, EU, yritykset) luodaan pysyviä ja kansainvälisesti tunnustettuja huippuosaamiskeskittymiä. Hallinnon- ja tieteenalat ylittävien professuurien luominen (esim. TTY:n kestävän rakentamisen professuuri ark/rak) Seurantaryhmä tapaa ja keskustelee KIRA-alan opetuksen ja koulutuksen kehittämisen tarpeista yliopistoiden ja AMK-koulujen kanssa (1-2+5/2012). Seurantaryhmä on tavannut OKM:n johdon aihepiirin liittyen (6/2011) Vastuu: Rakennusteollisuus RYMiä koskevat tiedot antoi: Anssi Salonen (RYM Oy) 31 31

32 27. Korjausrakentaminen ja ylläpito hajanaiset palvelut helpommin saataville Toteutusaikataulu: 11/ /2012 Tavoitteena muodostaa yhden luukun periaatteella toimiva palvelukokonaisuus korjaushankkeeseen ryhtyvälle Yhdistetään perustietoa jakavat sivustot verkossa kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikkoihin Haasteena on saada palveluntarjoajat yhtenäisen mallin ja toimintatavan taakse Toimenpiteet: Ensimmäinen askel otettu, korjausrakentamiseen liittyvät t&k-hankkeet ja opinnäytetyöt koottu julkiseen tietokantaan, Haasteena tietokannan ylläpito Keväällä 2012 selvitys kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikoista, mitä löytyy nyt? Selvitys tekeillä, erilaisia nettisivustoja löytynyt kymmenkunta Vuoden 2012 aikana korjausrakentamisen palveluluukun kehittäminen ja pilotointi Täytyy löytyä ansaintalogiikka palvelulle Vastuu: Rakennusteollisuus Projektipäällikkö: Jani Kemppainen 32

33 28. Uusien ratkaisujen testaus, kehittäminen ja käyttöönotto Toteutusaikataulu: 11/ /2012 Testautetaan eri konsulteilla erikseen valittavissa kohteissa eurooppalaiset ympäristövaikutusten arviointimenetelmät, jotka kattavat rakennusten koko elinkaaren ja käyttävät rakennustuotteiden ympäristöselosteita lähtötietoina tavoitteena vakiinnuttaa em. menetelmien käyttö rakennushankkeiden yhteiseurooppalaisiksi käytännön työkaluiksi Arvioidaan kokonaisenergiatarkasteluun perustuen erilaisten ratkaisujen energiatehokkuutta käytännön projekteissa Testausalustat: omakotitalot (Pientaloteollisuus PTT ry) asuinkerrostalot ja toimistorakennukset (RT:n jäsenyritykset/ rakennusliikkeet) Asuntomessujen yhteydessä esitetään uusia innovaatioita ja energiatehokkaimpia ratkaisuja, joille on laskettu koko elinkaaren kattavat ympäristövaikutukset em. Menetelmin Asuntomessuilla 2012 lasketaan ja esitellään rakennusten energiaratkaisut, uudet E-luvut ja hiilipäästöt (Sitra). Vastuu: Rakennusteollisuus Projektipäällikkö: Pekka Vuorinen 33

34 29. Kuntien ERA17- toimintaohjelmat ja energiaviisaat strategiat Toteutusaikataulu: 10/2011 -> Kunnat toimivat aktiivisina suunnannäyttäjinä energiatehokkuudessa. Toteutussuunnitelma: Energiatehokkuusohjelma ja -sopimukset kaikille kunnille ja koko kuntakonsernille Kulutusseurannan tehostaminen Kuntien ilmastokampanjassa painotetaan ERA17-ohjelman teemoja Kuntien hyvät käytännöt leviämään Kuntien 6. ilmastokonferenssi Valtion ja kuntien ilmastokumppanuus-hankkeen käynnistäminen ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Kuntaliitto on yhdessä Tampereen ECO2-hankkeen kanssa käynnistänyt ilmastokumppanuus-hankkeen, jonka tavoitteena on tunnistaa kustannustehokkaimmat kunnan toimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi, selvittää näiden toimien rahoitusvaihtoehdot ja tehdä esitys kuntien ja valtion välisestä kumppanuusmenettelystä ilmastotyössä. Mukana hankkeessa on 12 kuntaa tai seutua, YM, LVM ja TEM. Toteutuminen: Ilmastokumppanuushanke on käynnistetty. Kuntia on kannustettu energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Kuntien hyvät käytännön on koottu julkaisuksi. Vastuu: Kuntaliitto Projektipäällikkö: Lotta Mattsson 34

35 30. Energiaviisaat valinnat tunnetuiksi rakentajille ja remontoijille Toteutusaikataulu: 11/ /2013 Asuinrakennusten omistajat ovat tietoisia energiaviisaista toimintamalleista ja ratkaisuista. Kerätään energiatehokkuutta parantaneista hankkeista tutkimustietoa Toteutuminen: Julkaistu Taloyhtiön energiakirja (www.taloyhtio.net/ajassa/energiakirja). Toteutetaan seminaarikiertue tulevasta energiatehokkuuslainsäädännöstä olemassa olevissa asuinrakennuksissa. Käynnistetään seurantatutkimus erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista energiatalouteen, esim. lämpöpumppuratkaisut kerrostaloissa Kehitetään energiaviisaan asujan työkalupakkia (taloyhtio.net), joka sisältäisi mm. vertailulaskureita esim. lämmitystapamuutosten tueksi. Viestitään energiaviisaista ratkaisuista monikanavaisesti. Vastuu: Kiinteistöliitto Projektipäällikkö: Petri Pylsy 35

36 31. Seurantaryhmän asettaminen Toteutusaikataulu: 2/2011 -> Kannustaa ja koordinoi toimenpiteiden toteuttamista päällekkäisyyksiä välttäen. Toteutuminen: Seurantaryhmä on asetettu. Seurantaryhmä toimii ja kokoontuu aktiivisesti, Toimintasuunnitelma laadittu vuodelle Puheenjohtajuus vuonna 2012 ympäristöministeriöllä. Seurantaryhmän tukena toimii viestintäryhmä. Vastuu: ympäristöministeriö & Sitra & Tekes Projektipäälliköt: Helena Säteri, Reijo Kangas ja Jukka Noponen 36

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot

ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot ERA17-toimintaohjelman alustavat vaikutus- ja kustannusarviot 12.11.2010 Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen ja Julia Illman Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Energiatehokas maankäyttö...

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta-ohjelma 2007-2012 Virpi Mikkonen 27.10.2010 Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa. Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta-ohjelma 2007-2012 Virpi Mikkonen 27.10.2010 Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa. Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta-ohjelma 2007-2012 Virpi Mikkonen 27.10.2010 Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa Copyright Tekes Esityksen rakenne Kestävä yhdyskunta -ohjelman yleisesittely Kuluttajia kiinnostaa

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti Kestävä yhdyskunta Loppuraportti Kestävä yhdyskunta 2007 2012 Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA...

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... Tampereen kaupungin energia- ja ilmastotoimien raportti 2012 Sisällysluettelo VUOSI 2012... 3 1 KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 SEUDULLINEN ILMASTOSTRATEGIA, KAUPUNGINJOHTAJIEN

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella.

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. Taajamissa käytetään hyväksi mahdollisuudet täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja tehostaa

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus Arkkitehtuurin laitos Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus Kimmo Lylykangas, Pekka Lahti, Tuukka Vainio TIEDE + TEKNOLOGIA RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 13/2013 Ilmastotavoitteita

Lisätiedot

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012 Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosraportti Elokuu 2012 Yhteenveto seminaarien ja työpajojen aineistoista 2 Esipuhe Tämä tulosraportti perustuu Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

RIINA SALOMAA BREEAM-YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ ASUINRAKENNUTTAMISEN TYÖKALUNA Diplomityö

RIINA SALOMAA BREEAM-YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ ASUINRAKENNUTTAMISEN TYÖKALUNA Diplomityö RIINA SALOMAA BREEAM-YMPÄRISTÖLUOKITUSJÄRJESTELMÄ ASUINRAKENNUTTAMISEN TYÖKALUNA Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot