Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta"

Transkriptio

1 1 Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta Päivitetty

2 Yhteenvedon tausta Tässä koonnissa esitetään Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamisen yhteenveto. Tämä toimenpiteiden toteutumista kuvaava yhteenveto on elävä ja päivittyvä dokumentti. Yhteenveto on julkaistu kuvaamaan moninaisia rakennettuun ympäristöön liittyviä kehityshankkeita- ja toimintoja sekä edistämään näiden välistä vuoropuhelua. Toimintaohjelman toteutumista edistää ja koordinoi seurantaryhmä. Toimintaohjelman koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat Lue lisää toimintaohjelmasta sivustolta! Energiatehokas maankäyttö Hajautettu energiantuotanto Rakentamisen ohjaus Kiinteistöjen käyttö ja omistus Osaamisen kehittäminen 2

3 Lisätietoja Kotisivuilta: Toimenpiteiden projektipäälliköiltä Ilmoitettu toimenpiteiden yhteydessä Seurantaryhmän jäseniltä Hiltunen Harri, Kiinteistöliitto Kangas Reijo, Tekes Karessuo Leena, Kuntaliitto Kinnunen Helena, Rakli Noponen Jukka, Sitra Pipatti Tarmo, Rakennusteollisuus RT Säteri Helena, ympäristöministeriö (PJ) Viestintäryhmän edustajilta Lukin Eero, Tekes Seppälä Jari, Kuntaliitto Mattsson Lotta, Kuntaliitto Vainio Marjukka, Kiinteistöliitto Riihimäki Hanna, Kiinteistöliitto Vuoripuro, Merja, Rakennusteollisuus RT Pere Kirsi, ympäristöministeriö (PJ) Juvonen Satu, Rakli Sjöstedt Tuula, Sitra ERA17-työhön osallistuvilta Aulis Tynkkynen, ympäristöministeriö Mikko Nousiainen, Pöyry 3

4 1. Päästölaskelmat ja kokonaisenergiatarkastelu osaksi kaavojen vaikutusten arviointia Toteutusaikataulu 10/ /2012 Maankäytön suunnittelussa otetaan käyttöön niin kutsuttu hiiliruuvi tarkoitetaan hiilidioksidipäästöille asetettujen tavoitteiden kiristymistä sekä uusilla että jo rakennetuilla alueilla Vaikutusten arviointiin sisällytetään kaikilla kaavatasoilla vaatimus siitä, että alueiden ja rakennusten, energiahuoltoratkaisujen sekä liikkumisen vaikutukset alueen hiilidioksidipäästöihin lasketaan Hiilidioksidipäästöjen alueellista seurantaa ja hallitsemista varten kehitetään laskentatyökaluja, jotka mahdollistavat erilaisten alueiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen systemaattisen vertailun yhtenäisillä kriteereillä Tulos: Yleisesti hyväksyttävät, läpinäkyvät työkalut energiatehokkuuden arviointiin ja parantamiseen kaavoituksessa Toteuttaminen: Useat kunnat ovat kehittäneet käytännön kaavoituksen tueksi erilaisia mittaus-, arviointi- ja ohjausvälineitä ja soveltaneet niitä myös maankäytön suunnitteluhankkeissa Ympäristöministeriö tekee kaavoituksen ohjaamiseksi oppaan ja Tekes kokoelman esimerkkikohteista Päästölaskelmia ja kokonaisenergiatarkastelua hyödyntävä kaavoituksen ohjausaineiston valmistelu käynnistyy vuoden 2012 keväällä Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Aila Korpivaara 4

5 2. Energiatehokkuutta täydennysrakentamisella Toteutusaikataulu: 2011 Selvitetään lisä- ja täydennysrakentamisen samoin kuin käyttötarkoitusten ja huoneistojakojen muuttamisen mahdollisuuksia yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja tiivistämiseen sekä mahdollisuuksia niiden edistämiseen ja esteiden poistamiseen Vastuu: Projektipäällikkö: avoin Toimenpiteen eteneminen: Useita hankkeita käynnissä eri puolilla Suomea Rakli kokoaa kehitysklinikoidensa tulokset ja raportoi näiden tulokset hyödynnettäväksi toimenpiteen toteuttamisessa (Suvelan Syke, Onnelanpolku, Piimäen Syke, Peltosaari- Riihimäki). Siltamäen kehitysklinikka tuottaa hyviä tuloksia (Rakennusteollisuus RT) Turussa järjestetään lähiöiden kehittämisseminaari Tammela / Tampereen ECO2-kehityshanke (Pauli Välimäki) (Sitra) Lähiö 2072-hanke (Aalto-yliopisto) Living Lab kokonaisuus (Tekes) Valmistellaan ehdotus säädösten, kaavoituksen ja viranomaisohjauksen kehittämisestä. 5

6 3. Erilaiset yhdyskunnat hiilidioksidipäästöjen lähteenä 2017 Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuoden 2012 aikana ERA17-Tavoite: Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, energiastrategiat, joukkoliikennettä tukevat hankkeet Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välistä aiesopimusmenettelyä kehitetään ja laajennetaan Kaavoitusta ohjaavia normeja terävöitetään Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisällytetään isoja kaupunkiseutuja koskevat sisältövaatimukset Toteuma: Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit (KEKO)-hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevia alueellisia ekotehokkuuden arviointivälineitä. Helmikuussa 2011 käynnistyneen hankkeen 1. osassa olevista ekotehokkuuden aluetasoisista arviointimenetelmistä kootaan toimiva työkalupakki sekä määritellään työkalujen kehitystarpeet. 2. osassa työkalupakkia kehitetään edelleen yhteistyökumppaneiden tarpeita vastaavaksi ja sen käyttöä demonstroidaan kohteissa. Hankkeen ensimmäiset osat julkaistaan helmi-maaliskuussa osa on kirjoitusvaiheessa ja sen on tarkoitus valmistua kesäkuussa Loppuraportin on tarkoitus valmistua kesäkuussa Kuntaliiton organisoimalla, vuoden 2011 lopussa päättyneellä Kokonainen -hankkeella on pyritty parantamaan kuntien edellytyksiä tehdä ilmastotavoitteet huomioon ottavia, kunnan koko toiminnan ja talouden kannalta järkeviä ratkaisuja laatimalla kuntien ilmastotyötä tukeva opas sekä esite hyvistä käytännöistä. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

7 4. Yhdyskuntarakenteen hajaantumiselle rajoja 1/2 Toteutusaikataulu: ERA17-Tavoite: Kehitetään palveluvyöhykemalli yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi Uudistettu MRL Kehittynyt aiesopimusmalli ja -menettelyt valtion ja kuntien kesken Toimintamallisuosituksia ja tunnistettuja parhaita käytäntöjä Toteuma: Asiaa selvitetään mm. KOKO-ohjelmaan kuuluneen MAL-verkoston toimenpitein. KOKO-ohjelman rahoituksen loputtua MAL-verkosto organisoidaan uudelleen vuoden 2012 aikana. Jo syksyllä käynnistettäviksi päätetyt verkoston hankkeet on tarkoitus käynnistää helmikuun aikana (Vyöhykesuunnittelu-hanke ja RAJATON-hanke). Hajarakentamisen hallinta on ollut MAL-verkoston maankäyttöpolitiikka-teemaryhmän kärkiaihe. Aihetta viedään eteenpäin käynnistyvässä Vyöhykesuunnittelu-hankkeessa, jossa on mukana neljä kohdetta eli Hämeenlinnan ja Jyväskylän kaupungit, Pietarsaaren seutu ja Tampereen kaupunkiseutu, ja toteuttavana konsulttina SITO Oy. Yhdyskuntarakenteen hallintaan liittyy myös MAL-verkoston yhdyskuntarakenne ja palveluverkko - teemaryhmän kärkiaihe eli yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittaminen, jota toteutetaan käynnistetyllä RAJATON-hankekokonaisuudella. Sen ensimmäisessä vaiheessa, joka toteutettiin 2011, mukana olevat seudut tarkensivat yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensopivuuden kriteerejä valituilla suunnittelualueilla. Nyt käynnistyvässä toisessa vaiheessa laaditaan selvitys yhteensovittamisen tilanteesta ja edellytyksistä näillä alueilla. Tämän vaiheen toteuttavana konsulttina toimii AIRIX Oy (alikonsultteinaan Liidea ja Audiapro).

8 4. Yhdyskuntarakenteen hajaantumiselle rajoja 2/2 Aiheeseen liittyy myös kolmannen KOKOn MAL-verkoston kaupunki-maaseutu -teemaryhmän ja KOKOn DEMO-verkoston yhteinen Maapaikka-hanke, jonka I-vaihe käynnistyi keväällä 2011 ja jatkuu kesään Hankkeessa kehitetään paikkatietovälineitä hyödyntävä aineistopohjainen suunnittelutyökalu, joka soveltuu erityisesti kaupunkiseutujen reuna-alueiden ja muiden maaseutumaisten alueiden strategiseen MAL- ja palvelusuunnitteluun. Hankkeen toteuttaa YTK. YRAVA 2 -hankkeessa on valmisteilla opas yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arvioinnista kaavoituksessa. Työ tähtää kaavoittajille tarkoitettuun opasaineistoon, joka palvelee kaavojen muun arvioinnin yhteydessä yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointia. Työn tekijöinä ovat pääkonsulttina SYKE sekä Airix oy ja Tampereen teknillinen yliopisto. Työ valmistuu ensi vuodenvaihteessa. Näkökulma on mukana myös meneillään olevissa MAL-aiesopimusprosesseissa, joista Tampereen seudun aiesopimus on allekirjoitettu ja neuvottelut ovat meneillään Turun, Oulun ja Helsingin seuduilla. Aiesopimusmenettelyä työkaluna kehitetään kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän suurakaupunkijaostossa. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointiin sisältyy keskeisenä näkökulmana yhdyskuntarakennetaso. Esimerkiksi SYKEn kanssa vuonna 2012 toteutettavalla hankkeella selvitetään valituilla kohdealueilla tapahtunutta alueidenkäytön kehitystä kaupunkiseutujen taajama-alueilla, taajamien läheisellä maaseudulla, kaupunkiseutujen ulkopuolisilla alueilla sekä yksittäisten kuntien osalta myös kaupunkiseutujen ulkopuolella. Selvitys perustuu pääosin paikkatietopohjaisiin aineistoihin ja seurantaanalyyseihin. Analyysin lähtökohtana on tunnistaa MRL:n tärkeimmät tavoitteet erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja liikennetarpeen vähentämisen osalta. Analyysit painottuvat lieverakentamisen/haja-asutuksen sijoittumisen sekä palvelurakenteen tarkasteluun. Erityistä huomiota kiinnitetään miten yhdyskuntakehitys on hyödyntänyt olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

9 5. Liikenteen suunnittelun ja kaavoituksen prosesseille parempi yhteistyö Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 ERA17-Tavoite: Kaavoitusprosessien ja liikennehankkeiden aikataulut yhteen Toimenpiteen tuloksena syntyy suositus toimintamalliksi Toteuma: Toimenpiteitä on kehitetty Maalifoorumissa, jonka päätöskokous oli joulukuussa Maalifoorumin yhteydessä valmisteltu tutkimusohjelma sisältää useita aiheeseen liittyviä ehdotuksia, joista ensimmäiset käynnistyvät Yhteistyömalleja kehitetään myös MAL-aiesopimusmenettelyissä ja osana liikennepoliittisen selonteon valmistelua. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

10 6. Kestävä liikkuminen suunnittelun lähtökohdaksi Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 ERA17-Tavoite: Kestävän liikkumisen suunnitelma, vaihtoehtoisten liikennemuotojen vuotuiset käyttökustannukset Toteuma: PYKÄLÄ-Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää -hankkeen ensimmäinen osa valmistui syksyllä 2011, jolloin julkaistiin teokset Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä sekä Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa, toimenpidesuosituksia kaupungeille. Vuonna 2012 alkavassa PYKÄLÄ hankkeen toisessa osassa pyritään soveltamaan koottua tietoa konkreettisesti hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa. Toimenpide on keskeinen näkökulma MAL-aiesopimusten liikenneosioissa. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Silja Siltala

11 7. Liikkumisvyöhykkeet ohjaavat maankäytön ja liikkumisen suunnittelua Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 Tavoite: Kiristyvä verotus, taloudelliset kannustimet, joukkoliikennettä suosivat päätökset Lisätään tiedollista ohjausta ja puututaan kulkutapavalintaa ohjaaviin taloudellisiin kannusteisiin Työsuhdeautojen verotusta kiristetään, vapaata käyttöetua rajoitetaan ja pysäköintietua verotetaan Kehitystyötä ja kokeiluja liikennepalveluiden käyttöönottamiseksi viedään eteenpäin. Verotuksen työmatkavähennysjärjestelmää kehitetään joukkoliikenteen suuntaan. Suurilla kaupunkiseuduilla uudistetaan pysäköintipolitiikka. Selvitetään pysäköintipaikkojen rakennuskustannusten irrottamista asuntojen hinnoista Toteuma: SYKEn vetämällä Urban Zone -hankkeella tuotettu tietoa suurimpien kaupunkiseutujen liikkumisvyöhykkeistä suunnittelun tietopohjaksi. Urban Zone 2 -jatkohanke on käynnissä. Hankkeessa kehitetään 1-vaiheessa luotua analyysimenetelmää enemmän suunnitteluapuvälineen suuntaan ja laajennetaan vyöhyketarkastelua valtakunnalliseksi kattamaan kaikki 34 kaupunkiseutua. Vireillä useita muitakin asiaan liittyviä kehittämishankkeita, esimerkiksi SYKEn Tekesin pääosin rahoittama Kolmen kaupunkijärjestelmän malli -hanke. Sen tavoitteena on tuottaa kolmen kaupunkijärjestelmän teoriaan tukeutuva käytännön sovellutusmalli, joka palvelee kaupunkien kokonaisvaltaista MALPE -tyyppistä kehittämistä, suunnittelua ja tutkimusta. Tutkimuksessa käytetään neljän kohdekaupungin aineistoja, jotka analysoidaan Kuopiossa käytetyn Jalankulkujoukkoliikenne- ja autokaupunkimallin metodiikalla. Samalla mallia testataan ja kehitetään. Kansainvälisessä osuudessa tutkimusaineistoon liitetään kolmesta kaupunkijärjestelmästä kirjoitettu kansainvälinen teoria- ja tutkimusaineisto. Samalla aineistoja kehitetään siten, että käyttöön saadaan uusi kokonaisteoria ja sitä soveltava, kohdekaupunkeihin sovitettu kokonaismalli sekä sovellus laajemmin kaupunkiseuduille Suomessa Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

12 7. Liikkumisvyöhykkeet ohjaavat maankäytön ja liikkumisen suunnittelua Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 Tavoite: Kiristyvä verotus, taloudelliset kannustimet, joukkoliikennettä suosivat päätökset Lisätään tiedollista ohjausta ja puututaan kulkutapavalintaa ohjaaviin taloudellisiin kannusteisiin Työsuhdeautojen verotusta kiristetään, vapaata käyttöetua rajoitetaan ja pysäköintietua verotetaan Kehitystyötä ja kokeiluja liikennepalveluiden käyttöönottamiseksi viedään eteenpäin. Verotuksen työmatkavähennysjärjestelmää kehitetään joukkoliikenteen suuntaan. Suurilla kaupunkiseuduilla uudistetaan pysäköintipolitiikka. Selvitetään pysäköintipaikkojen rakennuskustannusten irrottamista asuntojen hinnoista Toteuma: SYKEn vetämällä Urban Zone -hankkeella tuotettu tietoa suurimpien kaupunkiseutujen liikkumisvyöhykkeistä suunnittelun tietopohjaksi. Urban Zone 2 -jatkohanke on käynnissä. Hankkeessa kehitetään 1-vaiheessa luotua analyysimenetelmää enemmän suunnitteluapuvälineen suuntaan ja laajennetaan vyöhyketarkastelua valtakunnalliseksi kattamaan kaikki 34 kaupunkiseutua. Vireillä useita muitakin asiaan liittyviä kehittämishankkeita, esimerkiksi SYKEn Tekesin pääosin rahoittama Kolmen kaupunkijärjestelmän malli -hanke. Sen tavoitteena on tuottaa kolmen kaupunkijärjestelmän teoriaan tukeutuva käytännön sovellutusmalli, joka palvelee kaupunkien kokonaisvaltaista MALPE -tyyppistä kehittämistä, suunnittelua ja tutkimusta. Tutkimuksessa käytetään neljän kohdekaupungin aineistoja, jotka analysoidaan Kuopiossa käytetyn Jalankulkujoukkoliikenne- ja autokaupunkimallin metodiikalla. Samalla mallia testataan ja kehitetään. Kansainvälisessä osuudessa tutkimusaineistoon liitetään kolmesta kaupunkijärjestelmästä kirjoitettu kansainvälinen teoria- ja tutkimusaineisto. Samalla aineistoja kehitetään siten, että käyttöön saadaan uusi kokonaisteoria ja sitä soveltava, kohdekaupunkeihin sovitettu kokonaismalli sekä sovellus laajemmin kaupunkiseuduille Suomessa Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja NN

13 8. Liikkumisen taloudellinen ja tiedollinen ohjaus muuttaa kuluttajakäyttäytymistä Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 Tavoite: Vyöhykeajattelu, palvelujen saavutettavuus ohjaa suunnittelua Pyritään luomaan joukkoliikennekaupunkiverkosto Toteuma: Liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Kunnossa kaiken ikää (KKI) - ohjelma ovat käynnistäneet liikkumisen ohjaus -toimintaan liittyvän hankehaun vuosina toteuttaville T&K hankkeille. Motiva koordinoi hankehakua. YM rahoittaa hankkeita kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaan liittyen. Ympäristöministeriö käynnistää hankehaun KULTU -ohjelmassa vuosina toteuttaville kokeiluhankkeille. Hanke-ehdotusten tulee tarjota kokeiltavaksi kestävämpiä ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen ja ruokailuun sekä julkiseen kulutukseen. Hakemukset pyydetään toimittamaan klo mennessä. Liikkumisen ohjaukseen ja kestävään liikkumiseen liittyviä hankkeita voidaan rahoittaa myös osana kestävän kulutuksen kokeiluhankkeita. Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä

14 9. Alueiden kehittäminen on yhteistyötä Toteutusaikataulu 1/ /2012 Julkisen sektorin, yksityisten ja kansalaisten yhteistyö alueiden kehittämisessä. Kokonaisvaltaisia suunnittelukäytäntöjä, vuorovaikutus- ja yhteistyömalleja ja selkeät tavoitteet yhdyskunnille ja alueille. Aluedeveloppaus Kuntaliitto on käynnistänyt 2012 alussa hankkeen Infra menestyksen perustana. Tavoite: on mm. parantaa kuntien, valtion ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä rakennetun ympäristön kysymyksissä. toteuttaa seminaarisarjan julkisen ja yksityisen yhteistyöstä (1/2012-) Raklin klinikkatoiminta Alueiden kehittämisen yhteistyömalleja sekä alue- ja toteutuskonsepteja kehitetään Selvitetään alueiden kehittämismahdollisuudet Tunnistetaan kilpailukykytekijöitä ja reunaehtoja Tuotetaan asukas- ja yrityslähtöisiä alue-, kiinteistöja palvelukonsepteja Luodaan pohjaa kaavoitukselle ja käytännön toteutukselle Asuin- ja toimitilakiinteistöt, liikenneväylät ja energiainfraa sekä niihin liittyvät palvelut ja toiminnot 14 Toteutuneet ja toteutuvat hankkeet: Energiatehokkaan asumisoikeuspientaloalueen kehittäminen Vaso - Soininen klinikka / valmis marraskuu 2011 Vanhojen palveluasuntojen korvaaminen nykyaikaisella ja energiatehokkaalla hyvinvointikeskuksella Onnelanpolku-klinikka /valmis syksy 2011 Uusiutuvan ja ylijäämäenergian alueellista hyödyntämistä sekä siihen liittyvää yhteistyötä kehitetään Alueelliset energiaratkaisut klinikassa/ toteutus 10/2011 3/2012 Raideliikenteeseen tukeutuvan yhdyskunnan kehittämistä /aloitus syksy 2011 Peltosaari-Riihimäki klinikassa Klinikkatoiminnasta laaditaan ja julkaistaan kuvaus keväällä 2012 Muita hankkeita Kankaan alue, Jyväskylä Vuores, Tampere T3 (Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi), Espoo Vastuu: Kuntaliitto / RAKLI Projektipäällikkö: Ritva Laine ja Matti Kuronen

15 10. Tietojärjestelmät yhteensopiviksi vertailukelpoisen aluetiedon ja luokittelun mahdollistamiseksi Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 ERA17-Tavoite: Aluetiedon käytettävyys, tietojohtaminen, tietojärjestelmät Käytettävissä on vertailukelpoista aluetietoa ja luokittelujärjestelmä Toteuma: Asumisen ja Rakentamisen epalvelut (SADeRYPK) /2015. Palveluja täsmentävät ja konkretisoivat vaatimusmäärittelyt ovat valmistuneet. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2012 kilpailutetaan palveluiden toteuttaminen. Lupapalvelujen pilotointi alkaa 2013 alussa toukokuussa avataan Asuntojenvuokrat.fi, joka sisältää pääkaupunkiseudulla vuokrattujen vapaarahoitteisten asuntojen vuokratietoja. o Rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) hankkeessa on luotu edellytyksiä sähköisten palvelujen kokoavalle tietopalvelulle. o Muista teemoista laaditaan suunnitelma vuoden 2012 aikana. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Aulis Tynkkynen / Matti Holopainen

16 11. Kaupunginjohtajista suunnannäyttäjiä Toteutusaikataulu: 4/2011 > Suurimpien kaupunkien johtajat muodostavat suunnannäyttäjä-verkoston kestävien ja hiilivapaiden yhdyskuntien kehittämisessä. Tavoitteena on, että useampi suomalainen kaupunki tunnistetaan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä Toteutuminen Käynnistetty Mukana ovat Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa, Espoo. Ekotukitoiminnan levittäminen: verkosto perustettu, koulutus etenee Ilmastovaikutusten budjetointi: etenee, Turku vetovastuussa. Matkustuksen vähentäminen: videoneuvottelut päätetty ottaa käyttöön Rakennusvalvonnan muutos: rakennusvalvontapäälliköiden tapaaminen Paikalliset ERA17-ohjelmat: käynnistynyt, Tampere-Vantaa vetovastuussa Ilmastoneuvonta: valmisteilla, suurten kaupunkien ilmastotyön-pilotit, hiilineutraalit kaupunginosat, Energianeuvonta-hanke (TEM, Sitra) Uusiutuvan energian pilotit: toimintamallien levitys alkamassa (Resca-hanke, koordinaattorina Hermia), Tre, Vantaa, Oulu, Turku, PK-seutu-HSY, Tekes Vastuu: Sitra Projektipäällikkö: Pauli Välimäki (ECO2/Tampere) 16

17 12. Hajautettu energiantuotanto Toteutusaikataulu: 10/2011-3/2012 ERA17-Tavoite: Hajautettu energiantuotanto Nollaenergiarakentamisen mahdollistava aurinkosähkövalmius tekee rakennuksista energian tuottajia Joustava aurinkosähkön syöttö rakennuksista mahdollistaa nollaenergiarakentamista Vastuu: Tekes, Työ- ja elinkeinoministeriö Projektipäällikkö: Virpi Mikkonen (Tekes) & Karin Wikman (Tekes) Toteutuminen Tekes järjesti aurinkoenergiaseminaarin 12/2011 Tekes tuottaa selvityksen suomalaisesta aurinkoenergiaklusterista. Toteutuminen (jatk.) Tekesin Groove ja Kestävä yhdyskunta - ohjelmat edistävät teemaa, pyrkivät verkottamaan alan toimijoita ja kannustaa pilotteihin & arvoverkkohankkeisiin. Rahoitusmahdollisuuksia pilottikohteille/demoille, kansainvälisiä kontakteja: ERANET-hanke käynnistymässä (Tekes/EU) EU:n FP7-haku syksyllä 2012 kansalliset rahoituslähteet Pilottihankkeita on toteutettu onnistuneesti muun muassa Porissa ja Tampereella Rakli: Alueelliset energiaratkaisut -klinikka (Finnoo, Espoo) valmistuu 3/2012.Sitra kokoaa hajautetun energiantuotannon yhdistykset ja edistää näiden integroitumista rakennusalaan. Satakunnan Solar Forum /projektikatsaus 17

18 13. Reaaliaikainen sähkön hinnoittelu tuo joustoa kulutukseen ja alentaa tuotantokapasiteetin tarvetta Toteutusaikataulu: 2012 Selvitetään reaaliaikaisen sähkönmittauksen mahdollisuudet Selvitetään reaaliaikaisen sähkönmittauksen säädöstausta ja vaaditut säädösmuutokset 2012 Selvitetään reaaliaikaisen sähkönmittauksen edellyttämät muutokset mittarointiin, laskutusjärjestelmiin Toteutuminen: Hankkeen valmistelu käynnissä Esimerkkikohteita on käynnissä (esim. Kalasatama/Hki) ja teema on myös Cleen Oy.n toiminta-aluetta. Tekes teettää smart grid -selvityksen Vastuu: Rakli Projektipäällikkö: Johanna Aho, Rakli 18

19 14. Rakentamismääräysten roadmap Toteutusaikataulu: 8/2011-7/2012 Mahdollistaa kiristyvien energiatehokkuutta koskevien säännösten ja määräysten ennakoinnin Pohjautuu yhteiseurooppalaisen rakennusten energiatehokkuutta koskevan säätelyn kehittymiseen Säädösten toimenpideohjelma siirtymiseksi vaiheittain lähes nollaenergiarakentamiseen Toimenpiteet: Ympäristöministeriö valmistelee tiekartan kevään 2012 aikana yhteistyössä kuntien ja kiinteistö- ja rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa Ympäristöministeriö toteuttaa sähköisen sparrauskyselyn alan toimijoille (2/2012). Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Teppo Lehtinen 19

20 15. Korjausrakentamisen ohjaus rakentamismääräyksillä Toteutusaikataulu: 8/2011-7/2012 Uusi lainsäädäntö korjausrakentamiseen Toimenpiteet: Ympäristöministeriö valmistelee korjausrakentamista koskevia energiamääräyksiä Korjausrakentamista koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset julkaistaan 9. heinäkuuta 2012 mennessä Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Teppo Lehtinen 20

21 16. Uudis- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistönpidon palvelujen tuottajien pätevyys Toteutusaikataulu: > Tilaajien menettelytapojen kehittäminen alihankintaketjun hyväksyttäminen tilaajalla, kaikilta yrityksiltä tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset/suositus 2011 Yritykset liittyvät toimialan yhteisesti suosittelemaan Luotettava Kumppani-ohjelmaan (Tilaajavastuu.fi) Luotettava työmaa kriteeristön kehittäminen/käynnissä Toiminnan ja tuotteiden laadun parantamiseksi yrityksiltä ja niiden alihankkijoilta edellytetään luotettavaa näyttöä osaamisestaan (ensisijaisesti RALA-pätevyyksiä) Uudet rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot otetaan käyttöön 2012 ja niiden tiedottaminen ja koulutus organisoidaan yhdessä alan järjestöjen kanssa tehtäväluetteloihin otetaan mukaan energiatehokkuus näkökulma, kehitetään työkaluja esim. check list tilaajien ja toimeksiantajien avuksi energiatehokkuuselementtien huomioimiseksi urakkasopimuksissa, suunnittelussa jne. Vastuutaho RAKLI, yhteistyö RT, Kiinteistöpalvelut, Isännöintiliitto, Rakentamisen laatu RALA ry, SKOL 21 Projektipäällikkö: Ilpo Peltonen

22 17. Rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus ohjaa kuluttajia energiaviisaisiin valintoihin Toteutusaikataulu: 10/ /2013 Rakennusvalvonta kehittyy ennakoivaksi, energia-tehokkuuteen ja kestävään rakentamiseen opastavaksi laadunohjaukseksi. Oulussa kehitetyn toimintamallin edelleen kehittäminen ja levittäminen muihin kaupunkeihin Toteutuminen: Valmistelutyö on tehty Sitran energialähettiläshankkeessa. Mallia on esitelty laajasti mm. Vaasassa, Joensuussa, Tampereella, Porvoossa ja Kotkassa. Kehitystyö jatkuu Oulun, Porvoon ja Vaasan kaupunkien yhteistyönä, hankekoordinaattorina Posintra Oy Tekesin ja Sitran rahoitus vuosille Vastuu: Sitra & Tekes Projektipäällikkö: Leena Tuomi (Posintra Oy) 22

23 18. Rakennusten energiatodistus ja kiinteistötietojen rekisteri lisäävät ihmisten tietoisuutta rakennusten energiaominaisuuksista Toteutusaikataulu: 10/2011-7/2012 Lisätä tietoisuutta rakennusten energiatehokkuusominaisuuksista Mahdollistaa rakennusten keskinäinen energiatehokkuuden vertailun Uusi energiatodistus mahdollistaa aiempaa laajemmin rakennuksen energiatehokkuuden ja sen lämmitystavan ympäristövaikutusten esittämisen Kehitetään energiatodistusrekisteri ARAan Toteutuminen: Energiatodistusrekisterin rakentaminen alkoi keväällä 2011 ja tavoitteena on saada rekisteri käyttöön viimeistään vuonna 2013 Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Teppo Lehtinen 23

24 19. Kannustimet motivoivat kuluttajia energiatehokkaisiin ratkaisuihin Toteutusaikataulu: 1/ /2013 Konkreettisia arvioita ja malleja energiatehokkuuden edistämiseksi. Toteutussuunnitelma: Arvioidaan energia-avustusten ja korjaushankkeiden tuloksia. Kehitetään kaukolämmön ja sähkön hinnoittelumalleja siten, että energian kuluttaja hyötyisi nykyistä enemmän säästäessään energiaa. Selvitetään myös ns. ESCO-tyyppisen toimintatavan käyttöönottoa asunto-osakeyhtiöissä. Vastuu: Kiinteistöliitto Projektipäällikkö: Jukka Kero 24

25 20. Verotus kannustaa rakennusoikeuden tehokkaaseen käyttöön Toteutusaikataulu: - ERA17-Tavoite: Verotus kannustaa rakennusoikeuden tehokkaaseen käyttöön Rakennusten kiinteistövero porrastetaan rakennusten energiamuodolla painotetun kokonaisenergiatehokkuuden ja lämmistystavan perusteella Toteutussuunnitelma: Selvitetään taloudelliset ohjauskeinot yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi Edistetään rakentamattoman maan käyttöön saamista Parannetaan rakentamisen energiatehokkuutta säädöksin ja muulla ohjauksella sekä luomalla kannustimia Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Timo Tähtinen

26 21. Alueille ja rakennuksille ympäristöluokitukset ohjaamaan valintoja Toteutusaikataulu: 9/2011 5/2013 Suomeen tarvitaan tänne mukautetut ja kansainvälisesti tunnustetut rakennusten luokitusmenettelyt ja - järjestelmät, jotka koskevat alueita, uudisrakentamista ja nykyistä rakennuskantaa. Vastuu: RAKLI / Green Building Council Finland Projektipäällikkö: Antti Lippo (FIGBC) Toteutuminen: Värkki-projekti Erilaisten työkalujen kokoaminen linkkeinä FIGBC:n nettisivuille omistajasegmentteihin lajiteltuna Tavoitteena koota Suomessa ja kansainvälisesti vuosien varrella kehitetyt työkalut ja mittaristot yhteen paikkaan ja ryhmitellä ne soveltuvuuden perusteella erilaisten omistajasegmenttien alle. Tarkoituksena on tarkastella asiaa ammattimaisen kiinteistöomistamisen kannalta, asunto-osakeyhtiöissä, pientaloissa ja aluerakentamisessa. Ydinindikaattoreiden ja tavoitetasojen määritys Johtamis- ja luokitustyökalujen arviointi ja pilotointi Kannustinjärjestelmän rakentaminen Sitran rahoitus vuosille

27 22. Kannustimet energiatehokkuuteen sitouttavat käyttäjät jo suunnitteluvaiheessa Toteutusaikataulu: 10/2011 9/2012 Kannustimet ohjaavat sekä uudis- että korjausrakentamisessa energiatehokkaiden ratkaisujen tekemiseen ja uusiutuvan energian käyttöön lämmitysjärjestelmissä Arvoketjun eri osapuolten kannalta tehokkaimmat kannustimien löytäminen on avainasemassa Toteutuminen Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuuden ja eko- ja energiatehokkuuden tunnusluvut (määrittelyprojekti, valmistunut) Kestävää tuottavuutta ja kilpailukykyä -vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan strategiat, johtaminen ja mittaaminen (tutkimus- ja kehityshanke, alkaa 2/2012) Selvitys lainsäädännön muutostarpeista Vastuu: RAKLI 27 Projektipäällikkö: Erkki Aalto (Rakli) / Jessica Niemi (KTI)

28 23. Kiinteistöalalle päästökauppajärjestelmä Toteutusaikataulu: 3/2012 9/2012 ERA17-Tavoite: Luodaan kasvihuonekaasupäästöihin & energiatehokkuuteen perustuva päästökauppajärjestelmä Päästökauppajärjestelmä: Rakennusoikeutta päästöttömyydellä. Toteutuminen: Seurataan päästökauppatoimenpiteiden ja järjestelmien etenemistä eräissä maissa. Raportoidaan seurannan tulokset. Vastuu: Sitra Projektipäällikkö: Johanna Kirkinen 28

29 24. Energiaviisautta edistävien palveluiden ja toimintamallien lanseeraaminen Toteutusaikataulu: 1/ /2012 ERA17-Tavoite: Greenlease- ja ESCO-tyyppiset ratkaisut käyttöön, proforma-ajattelu investointeihin. Velvoitteita julkisiin hankintoihin. Laaditaan valmiita sopimusmalleja. ESCO-mallia tulee laajentaa kiinteistösalkkutasolle. Energiatehokkuuden työkalujen kehittäminen (11/ /2011) kuinka ekotehokkuus otetaan mukaan käyttäjien ja palvelun toimittajien sopimuksiin Green Lease hyvä vuokratapa Green Check List tehtäväluettelo Green Lease -peilaus vuokrauksen riskeihin Kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivitys (1/2011-2/2012) yhtenevän sanaston luominen Kestävää tuottavuutta ja kilpailukykyä vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan strategiat, johtaminen ja mittaaminen, (1/ /2012) Vuokra-asuntojen (VAETS) ja toimitilojen (TETS) energiatehokkuuden toimenpideohjelmat Vastuutaho RAKLI, yhteistyö KTI, Isännöintiliitto, Kiinteistöpalvelut 29 Projektipäällikkö: Mikko Östring (Rakli)

30 25. Käyttö- ja kiinteistöpalvelut ajan tasalle Toteutusaikataulu: 11/ /2012 Kiinteistöalan määräaikainen asiantuntijaryhmä (OPH, keskusjärjestöjen nimeämät yksityisen ja julkisen sektorin järjestöasiantuntijat mm. Kiinteistöpalvelut ry:stä ja RT:stä, asiantuntijaryhmän tukiryhmä, jossa mm. RAKLI) Kiinteistöalalla tapahtuvien osaamistarpeiden muutosten selvittäminen Vaikutukset kiinteistöalan sijoittumiseen koulutusjärjestelmässä Tavoitteena tutkintojen joustava kokonaisuus, jossa energia- ja ympäristötehokkuusasiat ovat keskeisesti esillä Vastuutaho RAKLI, yhteistyössä Kiinteistöpalvelut ry, Isännöintiliitto ry Projektipäällikkö: avoin 30

31 26. Tutkimus ja perusosaaminen yli hallinnon- ja tieteenalojen rajojen Toteutusaikataulu: 10/ /2013 Synnyttää monialaista ja tieteistä osaamista ja vahvistaa sen käytäntöön viemistä. Toimenpiteet: RYM Oy:n tutkimusohjelmat tuovat uuden yrityslähtöisen ja monitieteisen toimintamallin. PRE- ja SY-tutkimusohjelmissa energia- ja ekotehokkuus on yksi keskeinen lähtökohta. Näiden tutkimusohjelmien rinnalle on syntynyt yritysten omia T&K-hankkeita, joissa tuloksia viedään osaksi yritysten liiketoimintaa. Vuoden 2012 aikana käynnistetään alan Innovaatiotoimintaa uudistava tutkimusohjelma, jolla parannetaan ja kiihdytetään yrityksien kykyä hyödyntää tutkimustoimintaa Monipuolisella rahoituksella (Tekes, Suomen Akatemia, EU, yritykset) luodaan pysyviä ja kansainvälisesti tunnustettuja huippuosaamiskeskittymiä. Hallinnon- ja tieteenalat ylittävien professuurien luominen (esim. TTY:n kestävän rakentamisen professuuri ark/rak) Seurantaryhmä tapaa ja keskustelee KIRA-alan opetuksen ja koulutuksen kehittämisen tarpeista yliopistoiden ja AMK-koulujen kanssa (1-2+5/2012). Seurantaryhmä on tavannut OKM:n johdon aihepiirin liittyen (6/2011) Vastuu: Rakennusteollisuus RYMiä koskevat tiedot antoi: Anssi Salonen (RYM Oy) 31 31

32 27. Korjausrakentaminen ja ylläpito hajanaiset palvelut helpommin saataville Toteutusaikataulu: 11/ /2012 Tavoitteena muodostaa yhden luukun periaatteella toimiva palvelukokonaisuus korjaushankkeeseen ryhtyvälle Yhdistetään perustietoa jakavat sivustot verkossa kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikkoihin Haasteena on saada palveluntarjoajat yhtenäisen mallin ja toimintatavan taakse Toimenpiteet: Ensimmäinen askel otettu, korjausrakentamiseen liittyvät t&k-hankkeet ja opinnäytetyöt koottu julkiseen tietokantaan, Haasteena tietokannan ylläpito Keväällä 2012 selvitys kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikoista, mitä löytyy nyt? Selvitys tekeillä, erilaisia nettisivustoja löytynyt kymmenkunta Vuoden 2012 aikana korjausrakentamisen palveluluukun kehittäminen ja pilotointi Täytyy löytyä ansaintalogiikka palvelulle Vastuu: Rakennusteollisuus Projektipäällikkö: Jani Kemppainen 32

33 28. Uusien ratkaisujen testaus, kehittäminen ja käyttöönotto Toteutusaikataulu: 11/ /2012 Testautetaan eri konsulteilla erikseen valittavissa kohteissa eurooppalaiset ympäristövaikutusten arviointimenetelmät, jotka kattavat rakennusten koko elinkaaren ja käyttävät rakennustuotteiden ympäristöselosteita lähtötietoina tavoitteena vakiinnuttaa em. menetelmien käyttö rakennushankkeiden yhteiseurooppalaisiksi käytännön työkaluiksi Arvioidaan kokonaisenergiatarkasteluun perustuen erilaisten ratkaisujen energiatehokkuutta käytännön projekteissa Testausalustat: omakotitalot (Pientaloteollisuus PTT ry) asuinkerrostalot ja toimistorakennukset (RT:n jäsenyritykset/ rakennusliikkeet) Asuntomessujen yhteydessä esitetään uusia innovaatioita ja energiatehokkaimpia ratkaisuja, joille on laskettu koko elinkaaren kattavat ympäristövaikutukset em. Menetelmin Asuntomessuilla 2012 lasketaan ja esitellään rakennusten energiaratkaisut, uudet E-luvut ja hiilipäästöt (Sitra). Vastuu: Rakennusteollisuus Projektipäällikkö: Pekka Vuorinen 33

34 29. Kuntien ERA17- toimintaohjelmat ja energiaviisaat strategiat Toteutusaikataulu: 10/2011 -> Kunnat toimivat aktiivisina suunnannäyttäjinä energiatehokkuudessa. Toteutussuunnitelma: Energiatehokkuusohjelma ja -sopimukset kaikille kunnille ja koko kuntakonsernille Kulutusseurannan tehostaminen Kuntien ilmastokampanjassa painotetaan ERA17-ohjelman teemoja Kuntien hyvät käytännöt leviämään Kuntien 6. ilmastokonferenssi Valtion ja kuntien ilmastokumppanuus-hankkeen käynnistäminen ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Kuntaliitto on yhdessä Tampereen ECO2-hankkeen kanssa käynnistänyt ilmastokumppanuus-hankkeen, jonka tavoitteena on tunnistaa kustannustehokkaimmat kunnan toimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi, selvittää näiden toimien rahoitusvaihtoehdot ja tehdä esitys kuntien ja valtion välisestä kumppanuusmenettelystä ilmastotyössä. Mukana hankkeessa on 12 kuntaa tai seutua, YM, LVM ja TEM. Toteutuminen: Ilmastokumppanuushanke on käynnistetty. Kuntia on kannustettu energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Kuntien hyvät käytännön on koottu julkaisuksi. Vastuu: Kuntaliitto Projektipäällikkö: Lotta Mattsson 34

35 30. Energiaviisaat valinnat tunnetuiksi rakentajille ja remontoijille Toteutusaikataulu: 11/ /2013 Asuinrakennusten omistajat ovat tietoisia energiaviisaista toimintamalleista ja ratkaisuista. Kerätään energiatehokkuutta parantaneista hankkeista tutkimustietoa Toteutuminen: Julkaistu Taloyhtiön energiakirja (www.taloyhtio.net/ajassa/energiakirja). Toteutetaan seminaarikiertue tulevasta energiatehokkuuslainsäädännöstä olemassa olevissa asuinrakennuksissa. Käynnistetään seurantatutkimus erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista energiatalouteen, esim. lämpöpumppuratkaisut kerrostaloissa Kehitetään energiaviisaan asujan työkalupakkia (taloyhtio.net), joka sisältäisi mm. vertailulaskureita esim. lämmitystapamuutosten tueksi. Viestitään energiaviisaista ratkaisuista monikanavaisesti. Vastuu: Kiinteistöliitto Projektipäällikkö: Petri Pylsy 35

36 31. Seurantaryhmän asettaminen Toteutusaikataulu: 2/2011 -> Kannustaa ja koordinoi toimenpiteiden toteuttamista päällekkäisyyksiä välttäen. Toteutuminen: Seurantaryhmä on asetettu. Seurantaryhmä toimii ja kokoontuu aktiivisesti, Toimintasuunnitelma laadittu vuodelle Puheenjohtajuus vuonna 2012 ympäristöministeriöllä. Seurantaryhmän tukena toimii viestintäryhmä. Vastuu: ympäristöministeriö & Sitra & Tekes Projektipäälliköt: Helena Säteri, Reijo Kangas ja Jukka Noponen 36

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia TkT, Energiaohjelma, Sitra K A U P U N K I S U U N N I T T E L U N S E M I N A A R I V U U S I O U L U - M A H D O L L I

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS ENERGIASTA KESTÄVYYTEEN 07.06.2012 Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin laitos ENERGIAKAAVOITUKSEN MALLIT Skaftkärr-hankkeen [2009-12] osana toteutettava

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, 18.4.2013 Kulttuurikeskus, Iisalmi Kansallinen kaupunkipolitiikka Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko,

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Maija Neva, ympäristöministeriö MRL:n toimivuusarviointi on hallitusohjelman hanke Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Kyselyt täydennysrakentamisen edistämisen tarpeista Kiinteistö-

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun yhteistyökokous 22.4.2010 apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä MAL-vision ja strategisten linjausten taustaa Helsingin seutu 14 itsenäistä ja heterogeenistä kuntaa Painetta yhteistyölle

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 14.11.2012 + ELY-keskus mukana mm. seuturakennetiimissä + ELY-keskuksen hyvä sisäinen

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen https://www.turku.fi/uutinen/2016-08-31_kiinteistoliikelaitos-vastaa-ilmastohaasteeseen-panostamalla-rakennusten

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki

ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE Hankkeen johtaja Pauli Välimäki ECO 2 - EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Hankkeen johtaja Pauli Välimäki 15.2.2010 ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO 2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

Sopimukset tukemaan uudistuvia kaupunkiseutuja. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 7.5.2012

Sopimukset tukemaan uudistuvia kaupunkiseutuja. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 7.5.2012 Sopimukset tukemaan uudistuvia kaupunkiseutuja Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 7.5.2012 Kaupunkien merkitys kansantalouden kannalta Kaupunkien merkitys kansantalouden

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

MAL-GIS: PAIKKATIETOPOHJAINEN ASUMISKATSAUSMALLI HANKKEEN TYÖPAJA

MAL-GIS: PAIKKATIETOPOHJAINEN ASUMISKATSAUSMALLI HANKKEEN TYÖPAJA MAL-GIS: PAIKKATIETOPOHJAINEN ASUMISKATSAUSMALLI HANKKEEN TYÖPAJA 10.1.2017 Rambollin toimisto Pakkahuoneenaukio 2, Tampere Tero Piippo, MAL-verkoston projektipäällikkö MAL-VERKOSTON RAHOITTAJAT JA JÄSENSEUDUT

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Lohjelma iltapäivän avaus Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Seudut Valtakunnallinen Alueellinen Media Rahoittajat Liikenne virasto LVM Lohjelman koordinointi MOTIVA Koordinaation ohjausryhmä

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 19.1.2017 Liikennejärjestelmätyön organisointi Viisaan liikkumisen alatyöryhmä Työ- ja ohjausryhmät 2016 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia teemana kaavoitus ja kilpailun esteet Ritva Laine MRL -muutostyö käynnistynyt Kilpailun edistämisen näkökulman sisällyttäminen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA Porin seudulla

AJANKOHTAISTA Porin seudulla AJANKOHTAISTA Porin seudulla Kokouksessa esitelty aineisto ja täydennykset kursiivilla Liikenneviraston päätös rahoituksesta ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Liikenneviraston valtionavustuspäätös

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ajankohtaista

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia ja sen toimeenpano

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia ja sen toimeenpano Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia ja sen toimeenpano Ihminen ympäristössä: Maaperä Ympäristötiedon foorumi ja Kuntaliitto 21.11.2016 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä.

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Hallituksen kärkihankkeet: DIGITALISAATIO, KOKEILUT JA NORMIEN

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Asukaslähtöinen arviointi (ASLA) lähiöiden peruskorjaushankkeissa - tapaus Maunula

Asukaslähtöinen arviointi (ASLA) lähiöiden peruskorjaushankkeissa - tapaus Maunula Maunulan XIV kesäseminaari 3.6.2010 Asukaslähtöinen arviointi (ASLA) lähiöiden peruskorjaushankkeissa - tapaus Maunula Janne Roininen Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 17.4.2013 Liikenne ja päästöt Kotimaan liikenne tuotti v. 2011 noin 13,1

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen - haasteita kaupunkiseuduille Pekka Kangas Ylijohtaja, ympäristöministeriö SFHP:n seminaari

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen - haasteita kaupunkiseuduille Pekka Kangas Ylijohtaja, ympäristöministeriö SFHP:n seminaari Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen - haasteita kaupunkiseuduille Pekka Kangas Ylijohtaja, ympäristöministeriö SFHP:n seminaari 13.12.2007 1 Öljyn hinnan kehitys > 90 Dollaria/barreli 2 Yleiskirje vuodelta

Lisätiedot

MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi. Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto

MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi. Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto 24.4.2014 Taustaa Paras-selonteon linjaukset lähtökohtana Valtio-osapuolen valmisteluryhmän (LVM, TEM, VM, YM, ARA, LiVi) tehtävänä

Lisätiedot

INKA-ohjelman ja 6Aika-kaupunkien yhteishaku yrityksille älykkäiden kaupunkien haasteista

INKA-ohjelman ja 6Aika-kaupunkien yhteishaku yrityksille älykkäiden kaupunkien haasteista INKA-ohjelman ja 6Aika-kaupunkien yhteishaku yrityksille älykkäiden kaupunkien haasteista Onko yritykselläsi uusi innovaatio, joka soveltuu kaupunkiympäristöihin? Tarvitseeko yrityksesi tuote-/palvelupilotointia?

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu 25.11.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoi/eet ja rakennuksia koskevat EU säädökset Rakennusten energiatehokkuusdirek3iv

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uudet aloitteet 7. Selvitetään suurten kaupunkien mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. 8. Tuetaan kuntien ja valtion

Lisätiedot