Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta"

Transkriptio

1 1 Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta Päivitetty

2 Yhteenvedon tausta Tässä koonnissa esitetään Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamisen yhteenveto. Tämä toimenpiteiden toteutumista kuvaava yhteenveto on elävä ja päivittyvä dokumentti. Yhteenveto on julkaistu kuvaamaan moninaisia rakennettuun ympäristöön liittyviä kehityshankkeita- ja toimintoja sekä edistämään näiden välistä vuoropuhelua. Toimintaohjelman toteutumista edistää ja koordinoi seurantaryhmä. Toimintaohjelman koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat Lue lisää toimintaohjelmasta sivustolta! Energiatehokas maankäyttö Hajautettu energiantuotanto Rakentamisen ohjaus Kiinteistöjen käyttö ja omistus Osaamisen kehittäminen 2

3 Lisätietoja Kotisivuilta: Toimenpiteiden projektipäälliköiltä Ilmoitettu toimenpiteiden yhteydessä Seurantaryhmän jäseniltä Hiltunen Harri, Kiinteistöliitto Kangas Reijo, Tekes Karessuo Leena, Kuntaliitto Kinnunen Helena, Rakli Noponen Jukka, Sitra Pipatti Tarmo, Rakennusteollisuus RT Säteri Helena, ympäristöministeriö (PJ) Viestintäryhmän edustajilta Lukin Eero, Tekes Seppälä Jari, Kuntaliitto Mattsson Lotta, Kuntaliitto Vainio Marjukka, Kiinteistöliitto Riihimäki Hanna, Kiinteistöliitto Vuoripuro, Merja, Rakennusteollisuus RT Pere Kirsi, ympäristöministeriö (PJ) Juvonen Satu, Rakli Sjöstedt Tuula, Sitra ERA17-työhön osallistuvilta Aulis Tynkkynen, ympäristöministeriö Mikko Nousiainen, Pöyry 3

4 1. Päästölaskelmat ja kokonaisenergiatarkastelu osaksi kaavojen vaikutusten arviointia Toteutusaikataulu 10/ /2012 Maankäytön suunnittelussa otetaan käyttöön niin kutsuttu hiiliruuvi tarkoitetaan hiilidioksidipäästöille asetettujen tavoitteiden kiristymistä sekä uusilla että jo rakennetuilla alueilla Vaikutusten arviointiin sisällytetään kaikilla kaavatasoilla vaatimus siitä, että alueiden ja rakennusten, energiahuoltoratkaisujen sekä liikkumisen vaikutukset alueen hiilidioksidipäästöihin lasketaan Hiilidioksidipäästöjen alueellista seurantaa ja hallitsemista varten kehitetään laskentatyökaluja, jotka mahdollistavat erilaisten alueiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen systemaattisen vertailun yhtenäisillä kriteereillä Tulos: Yleisesti hyväksyttävät, läpinäkyvät työkalut energiatehokkuuden arviointiin ja parantamiseen kaavoituksessa Toteuttaminen: Useat kunnat ovat kehittäneet käytännön kaavoituksen tueksi erilaisia mittaus-, arviointi- ja ohjausvälineitä ja soveltaneet niitä myös maankäytön suunnitteluhankkeissa Ympäristöministeriö tekee kaavoituksen ohjaamiseksi oppaan ja Tekes kokoelman esimerkkikohteista Päästölaskelmia ja kokonaisenergiatarkastelua hyödyntävä kaavoituksen ohjausaineiston valmistelu käynnistyy vuoden 2012 keväällä Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Aila Korpivaara 4

5 2. Energiatehokkuutta täydennysrakentamisella Toteutusaikataulu: 2011 Selvitetään lisä- ja täydennysrakentamisen samoin kuin käyttötarkoitusten ja huoneistojakojen muuttamisen mahdollisuuksia yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja tiivistämiseen sekä mahdollisuuksia niiden edistämiseen ja esteiden poistamiseen Vastuu: Projektipäällikkö: avoin Toimenpiteen eteneminen: Useita hankkeita käynnissä eri puolilla Suomea Rakli kokoaa kehitysklinikoidensa tulokset ja raportoi näiden tulokset hyödynnettäväksi toimenpiteen toteuttamisessa (Suvelan Syke, Onnelanpolku, Piimäen Syke, Peltosaari- Riihimäki). Siltamäen kehitysklinikka tuottaa hyviä tuloksia (Rakennusteollisuus RT) Turussa järjestetään lähiöiden kehittämisseminaari Tammela / Tampereen ECO2-kehityshanke (Pauli Välimäki) (Sitra) Lähiö 2072-hanke (Aalto-yliopisto) Living Lab kokonaisuus (Tekes) Valmistellaan ehdotus säädösten, kaavoituksen ja viranomaisohjauksen kehittämisestä. 5

6 3. Erilaiset yhdyskunnat hiilidioksidipäästöjen lähteenä 2017 Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuoden 2012 aikana ERA17-Tavoite: Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, energiastrategiat, joukkoliikennettä tukevat hankkeet Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välistä aiesopimusmenettelyä kehitetään ja laajennetaan Kaavoitusta ohjaavia normeja terävöitetään Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisällytetään isoja kaupunkiseutuja koskevat sisältövaatimukset Toteuma: Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit (KEKO)-hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevia alueellisia ekotehokkuuden arviointivälineitä. Helmikuussa 2011 käynnistyneen hankkeen 1. osassa olevista ekotehokkuuden aluetasoisista arviointimenetelmistä kootaan toimiva työkalupakki sekä määritellään työkalujen kehitystarpeet. 2. osassa työkalupakkia kehitetään edelleen yhteistyökumppaneiden tarpeita vastaavaksi ja sen käyttöä demonstroidaan kohteissa. Hankkeen ensimmäiset osat julkaistaan helmi-maaliskuussa osa on kirjoitusvaiheessa ja sen on tarkoitus valmistua kesäkuussa Loppuraportin on tarkoitus valmistua kesäkuussa Kuntaliiton organisoimalla, vuoden 2011 lopussa päättyneellä Kokonainen -hankkeella on pyritty parantamaan kuntien edellytyksiä tehdä ilmastotavoitteet huomioon ottavia, kunnan koko toiminnan ja talouden kannalta järkeviä ratkaisuja laatimalla kuntien ilmastotyötä tukeva opas sekä esite hyvistä käytännöistä. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

7 4. Yhdyskuntarakenteen hajaantumiselle rajoja 1/2 Toteutusaikataulu: ERA17-Tavoite: Kehitetään palveluvyöhykemalli yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi Uudistettu MRL Kehittynyt aiesopimusmalli ja -menettelyt valtion ja kuntien kesken Toimintamallisuosituksia ja tunnistettuja parhaita käytäntöjä Toteuma: Asiaa selvitetään mm. KOKO-ohjelmaan kuuluneen MAL-verkoston toimenpitein. KOKO-ohjelman rahoituksen loputtua MAL-verkosto organisoidaan uudelleen vuoden 2012 aikana. Jo syksyllä käynnistettäviksi päätetyt verkoston hankkeet on tarkoitus käynnistää helmikuun aikana (Vyöhykesuunnittelu-hanke ja RAJATON-hanke). Hajarakentamisen hallinta on ollut MAL-verkoston maankäyttöpolitiikka-teemaryhmän kärkiaihe. Aihetta viedään eteenpäin käynnistyvässä Vyöhykesuunnittelu-hankkeessa, jossa on mukana neljä kohdetta eli Hämeenlinnan ja Jyväskylän kaupungit, Pietarsaaren seutu ja Tampereen kaupunkiseutu, ja toteuttavana konsulttina SITO Oy. Yhdyskuntarakenteen hallintaan liittyy myös MAL-verkoston yhdyskuntarakenne ja palveluverkko - teemaryhmän kärkiaihe eli yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittaminen, jota toteutetaan käynnistetyllä RAJATON-hankekokonaisuudella. Sen ensimmäisessä vaiheessa, joka toteutettiin 2011, mukana olevat seudut tarkensivat yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensopivuuden kriteerejä valituilla suunnittelualueilla. Nyt käynnistyvässä toisessa vaiheessa laaditaan selvitys yhteensovittamisen tilanteesta ja edellytyksistä näillä alueilla. Tämän vaiheen toteuttavana konsulttina toimii AIRIX Oy (alikonsultteinaan Liidea ja Audiapro).

8 4. Yhdyskuntarakenteen hajaantumiselle rajoja 2/2 Aiheeseen liittyy myös kolmannen KOKOn MAL-verkoston kaupunki-maaseutu -teemaryhmän ja KOKOn DEMO-verkoston yhteinen Maapaikka-hanke, jonka I-vaihe käynnistyi keväällä 2011 ja jatkuu kesään Hankkeessa kehitetään paikkatietovälineitä hyödyntävä aineistopohjainen suunnittelutyökalu, joka soveltuu erityisesti kaupunkiseutujen reuna-alueiden ja muiden maaseutumaisten alueiden strategiseen MAL- ja palvelusuunnitteluun. Hankkeen toteuttaa YTK. YRAVA 2 -hankkeessa on valmisteilla opas yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arvioinnista kaavoituksessa. Työ tähtää kaavoittajille tarkoitettuun opasaineistoon, joka palvelee kaavojen muun arvioinnin yhteydessä yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointia. Työn tekijöinä ovat pääkonsulttina SYKE sekä Airix oy ja Tampereen teknillinen yliopisto. Työ valmistuu ensi vuodenvaihteessa. Näkökulma on mukana myös meneillään olevissa MAL-aiesopimusprosesseissa, joista Tampereen seudun aiesopimus on allekirjoitettu ja neuvottelut ovat meneillään Turun, Oulun ja Helsingin seuduilla. Aiesopimusmenettelyä työkaluna kehitetään kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän suurakaupunkijaostossa. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointiin sisältyy keskeisenä näkökulmana yhdyskuntarakennetaso. Esimerkiksi SYKEn kanssa vuonna 2012 toteutettavalla hankkeella selvitetään valituilla kohdealueilla tapahtunutta alueidenkäytön kehitystä kaupunkiseutujen taajama-alueilla, taajamien läheisellä maaseudulla, kaupunkiseutujen ulkopuolisilla alueilla sekä yksittäisten kuntien osalta myös kaupunkiseutujen ulkopuolella. Selvitys perustuu pääosin paikkatietopohjaisiin aineistoihin ja seurantaanalyyseihin. Analyysin lähtökohtana on tunnistaa MRL:n tärkeimmät tavoitteet erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja liikennetarpeen vähentämisen osalta. Analyysit painottuvat lieverakentamisen/haja-asutuksen sijoittumisen sekä palvelurakenteen tarkasteluun. Erityistä huomiota kiinnitetään miten yhdyskuntakehitys on hyödyntänyt olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

9 5. Liikenteen suunnittelun ja kaavoituksen prosesseille parempi yhteistyö Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 ERA17-Tavoite: Kaavoitusprosessien ja liikennehankkeiden aikataulut yhteen Toimenpiteen tuloksena syntyy suositus toimintamalliksi Toteuma: Toimenpiteitä on kehitetty Maalifoorumissa, jonka päätöskokous oli joulukuussa Maalifoorumin yhteydessä valmisteltu tutkimusohjelma sisältää useita aiheeseen liittyviä ehdotuksia, joista ensimmäiset käynnistyvät Yhteistyömalleja kehitetään myös MAL-aiesopimusmenettelyissä ja osana liikennepoliittisen selonteon valmistelua. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

10 6. Kestävä liikkuminen suunnittelun lähtökohdaksi Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 ERA17-Tavoite: Kestävän liikkumisen suunnitelma, vaihtoehtoisten liikennemuotojen vuotuiset käyttökustannukset Toteuma: PYKÄLÄ-Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää -hankkeen ensimmäinen osa valmistui syksyllä 2011, jolloin julkaistiin teokset Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä sekä Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa, toimenpidesuosituksia kaupungeille. Vuonna 2012 alkavassa PYKÄLÄ hankkeen toisessa osassa pyritään soveltamaan koottua tietoa konkreettisesti hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa. Toimenpide on keskeinen näkökulma MAL-aiesopimusten liikenneosioissa. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Silja Siltala

11 7. Liikkumisvyöhykkeet ohjaavat maankäytön ja liikkumisen suunnittelua Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 Tavoite: Kiristyvä verotus, taloudelliset kannustimet, joukkoliikennettä suosivat päätökset Lisätään tiedollista ohjausta ja puututaan kulkutapavalintaa ohjaaviin taloudellisiin kannusteisiin Työsuhdeautojen verotusta kiristetään, vapaata käyttöetua rajoitetaan ja pysäköintietua verotetaan Kehitystyötä ja kokeiluja liikennepalveluiden käyttöönottamiseksi viedään eteenpäin. Verotuksen työmatkavähennysjärjestelmää kehitetään joukkoliikenteen suuntaan. Suurilla kaupunkiseuduilla uudistetaan pysäköintipolitiikka. Selvitetään pysäköintipaikkojen rakennuskustannusten irrottamista asuntojen hinnoista Toteuma: SYKEn vetämällä Urban Zone -hankkeella tuotettu tietoa suurimpien kaupunkiseutujen liikkumisvyöhykkeistä suunnittelun tietopohjaksi. Urban Zone 2 -jatkohanke on käynnissä. Hankkeessa kehitetään 1-vaiheessa luotua analyysimenetelmää enemmän suunnitteluapuvälineen suuntaan ja laajennetaan vyöhyketarkastelua valtakunnalliseksi kattamaan kaikki 34 kaupunkiseutua. Vireillä useita muitakin asiaan liittyviä kehittämishankkeita, esimerkiksi SYKEn Tekesin pääosin rahoittama Kolmen kaupunkijärjestelmän malli -hanke. Sen tavoitteena on tuottaa kolmen kaupunkijärjestelmän teoriaan tukeutuva käytännön sovellutusmalli, joka palvelee kaupunkien kokonaisvaltaista MALPE -tyyppistä kehittämistä, suunnittelua ja tutkimusta. Tutkimuksessa käytetään neljän kohdekaupungin aineistoja, jotka analysoidaan Kuopiossa käytetyn Jalankulkujoukkoliikenne- ja autokaupunkimallin metodiikalla. Samalla mallia testataan ja kehitetään. Kansainvälisessä osuudessa tutkimusaineistoon liitetään kolmesta kaupunkijärjestelmästä kirjoitettu kansainvälinen teoria- ja tutkimusaineisto. Samalla aineistoja kehitetään siten, että käyttöön saadaan uusi kokonaisteoria ja sitä soveltava, kohdekaupunkeihin sovitettu kokonaismalli sekä sovellus laajemmin kaupunkiseuduille Suomessa Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja Ritva Laine

12 7. Liikkumisvyöhykkeet ohjaavat maankäytön ja liikkumisen suunnittelua Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 Tavoite: Kiristyvä verotus, taloudelliset kannustimet, joukkoliikennettä suosivat päätökset Lisätään tiedollista ohjausta ja puututaan kulkutapavalintaa ohjaaviin taloudellisiin kannusteisiin Työsuhdeautojen verotusta kiristetään, vapaata käyttöetua rajoitetaan ja pysäköintietua verotetaan Kehitystyötä ja kokeiluja liikennepalveluiden käyttöönottamiseksi viedään eteenpäin. Verotuksen työmatkavähennysjärjestelmää kehitetään joukkoliikenteen suuntaan. Suurilla kaupunkiseuduilla uudistetaan pysäköintipolitiikka. Selvitetään pysäköintipaikkojen rakennuskustannusten irrottamista asuntojen hinnoista Toteuma: SYKEn vetämällä Urban Zone -hankkeella tuotettu tietoa suurimpien kaupunkiseutujen liikkumisvyöhykkeistä suunnittelun tietopohjaksi. Urban Zone 2 -jatkohanke on käynnissä. Hankkeessa kehitetään 1-vaiheessa luotua analyysimenetelmää enemmän suunnitteluapuvälineen suuntaan ja laajennetaan vyöhyketarkastelua valtakunnalliseksi kattamaan kaikki 34 kaupunkiseutua. Vireillä useita muitakin asiaan liittyviä kehittämishankkeita, esimerkiksi SYKEn Tekesin pääosin rahoittama Kolmen kaupunkijärjestelmän malli -hanke. Sen tavoitteena on tuottaa kolmen kaupunkijärjestelmän teoriaan tukeutuva käytännön sovellutusmalli, joka palvelee kaupunkien kokonaisvaltaista MALPE -tyyppistä kehittämistä, suunnittelua ja tutkimusta. Tutkimuksessa käytetään neljän kohdekaupungin aineistoja, jotka analysoidaan Kuopiossa käytetyn Jalankulkujoukkoliikenne- ja autokaupunkimallin metodiikalla. Samalla mallia testataan ja kehitetään. Kansainvälisessä osuudessa tutkimusaineistoon liitetään kolmesta kaupunkijärjestelmästä kirjoitettu kansainvälinen teoria- ja tutkimusaineisto. Samalla aineistoja kehitetään siten, että käyttöön saadaan uusi kokonaisteoria ja sitä soveltava, kohdekaupunkeihin sovitettu kokonaismalli sekä sovellus laajemmin kaupunkiseuduille Suomessa Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä ja NN

13 8. Liikkumisen taloudellinen ja tiedollinen ohjaus muuttaa kuluttajakäyttäytymistä Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 Tavoite: Vyöhykeajattelu, palvelujen saavutettavuus ohjaa suunnittelua Pyritään luomaan joukkoliikennekaupunkiverkosto Toteuma: Liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Kunnossa kaiken ikää (KKI) - ohjelma ovat käynnistäneet liikkumisen ohjaus -toimintaan liittyvän hankehaun vuosina toteuttaville T&K hankkeille. Motiva koordinoi hankehakua. YM rahoittaa hankkeita kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaan liittyen. Ympäristöministeriö käynnistää hankehaun KULTU -ohjelmassa vuosina toteuttaville kokeiluhankkeille. Hanke-ehdotusten tulee tarjota kokeiltavaksi kestävämpiä ratkaisuja asumiseen, liikkumiseen ja ruokailuun sekä julkiseen kulutukseen. Hakemukset pyydetään toimittamaan klo mennessä. Liikkumisen ohjaukseen ja kestävään liikkumiseen liittyviä hankkeita voidaan rahoittaa myös osana kestävän kulutuksen kokeiluhankkeita. Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Kaisa Mäkelä

14 9. Alueiden kehittäminen on yhteistyötä Toteutusaikataulu 1/ /2012 Julkisen sektorin, yksityisten ja kansalaisten yhteistyö alueiden kehittämisessä. Kokonaisvaltaisia suunnittelukäytäntöjä, vuorovaikutus- ja yhteistyömalleja ja selkeät tavoitteet yhdyskunnille ja alueille. Aluedeveloppaus Kuntaliitto on käynnistänyt 2012 alussa hankkeen Infra menestyksen perustana. Tavoite: on mm. parantaa kuntien, valtion ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä rakennetun ympäristön kysymyksissä. toteuttaa seminaarisarjan julkisen ja yksityisen yhteistyöstä (1/2012-) Raklin klinikkatoiminta Alueiden kehittämisen yhteistyömalleja sekä alue- ja toteutuskonsepteja kehitetään Selvitetään alueiden kehittämismahdollisuudet Tunnistetaan kilpailukykytekijöitä ja reunaehtoja Tuotetaan asukas- ja yrityslähtöisiä alue-, kiinteistöja palvelukonsepteja Luodaan pohjaa kaavoitukselle ja käytännön toteutukselle Asuin- ja toimitilakiinteistöt, liikenneväylät ja energiainfraa sekä niihin liittyvät palvelut ja toiminnot 14 Toteutuneet ja toteutuvat hankkeet: Energiatehokkaan asumisoikeuspientaloalueen kehittäminen Vaso - Soininen klinikka / valmis marraskuu 2011 Vanhojen palveluasuntojen korvaaminen nykyaikaisella ja energiatehokkaalla hyvinvointikeskuksella Onnelanpolku-klinikka /valmis syksy 2011 Uusiutuvan ja ylijäämäenergian alueellista hyödyntämistä sekä siihen liittyvää yhteistyötä kehitetään Alueelliset energiaratkaisut klinikassa/ toteutus 10/2011 3/2012 Raideliikenteeseen tukeutuvan yhdyskunnan kehittämistä /aloitus syksy 2011 Peltosaari-Riihimäki klinikassa Klinikkatoiminnasta laaditaan ja julkaistaan kuvaus keväällä 2012 Muita hankkeita Kankaan alue, Jyväskylä Vuores, Tampere T3 (Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi), Espoo Vastuu: Kuntaliitto / RAKLI Projektipäällikkö: Ritva Laine ja Matti Kuronen

15 10. Tietojärjestelmät yhteensopiviksi vertailukelpoisen aluetiedon ja luokittelun mahdollistamiseksi Toteutusaikataulu: Suunnitellaan vuonna 2012 ERA17-Tavoite: Aluetiedon käytettävyys, tietojohtaminen, tietojärjestelmät Käytettävissä on vertailukelpoista aluetietoa ja luokittelujärjestelmä Toteuma: Asumisen ja Rakentamisen epalvelut (SADeRYPK) /2015. Palveluja täsmentävät ja konkretisoivat vaatimusmäärittelyt ovat valmistuneet. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2012 kilpailutetaan palveluiden toteuttaminen. Lupapalvelujen pilotointi alkaa 2013 alussa toukokuussa avataan Asuntojenvuokrat.fi, joka sisältää pääkaupunkiseudulla vuokrattujen vapaarahoitteisten asuntojen vuokratietoja. o Rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) hankkeessa on luotu edellytyksiä sähköisten palvelujen kokoavalle tietopalvelulle. o Muista teemoista laaditaan suunnitelma vuoden 2012 aikana. Vastuu: ympäristöministeriö ja Kuntaliitto Projektipäällikkö: Aulis Tynkkynen / Matti Holopainen

16 11. Kaupunginjohtajista suunnannäyttäjiä Toteutusaikataulu: 4/2011 > Suurimpien kaupunkien johtajat muodostavat suunnannäyttäjä-verkoston kestävien ja hiilivapaiden yhdyskuntien kehittämisessä. Tavoitteena on, että useampi suomalainen kaupunki tunnistetaan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä Toteutuminen Käynnistetty Mukana ovat Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa, Espoo. Ekotukitoiminnan levittäminen: verkosto perustettu, koulutus etenee Ilmastovaikutusten budjetointi: etenee, Turku vetovastuussa. Matkustuksen vähentäminen: videoneuvottelut päätetty ottaa käyttöön Rakennusvalvonnan muutos: rakennusvalvontapäälliköiden tapaaminen Paikalliset ERA17-ohjelmat: käynnistynyt, Tampere-Vantaa vetovastuussa Ilmastoneuvonta: valmisteilla, suurten kaupunkien ilmastotyön-pilotit, hiilineutraalit kaupunginosat, Energianeuvonta-hanke (TEM, Sitra) Uusiutuvan energian pilotit: toimintamallien levitys alkamassa (Resca-hanke, koordinaattorina Hermia), Tre, Vantaa, Oulu, Turku, PK-seutu-HSY, Tekes Vastuu: Sitra Projektipäällikkö: Pauli Välimäki (ECO2/Tampere) 16

17 12. Hajautettu energiantuotanto Toteutusaikataulu: 10/2011-3/2012 ERA17-Tavoite: Hajautettu energiantuotanto Nollaenergiarakentamisen mahdollistava aurinkosähkövalmius tekee rakennuksista energian tuottajia Joustava aurinkosähkön syöttö rakennuksista mahdollistaa nollaenergiarakentamista Vastuu: Tekes, Työ- ja elinkeinoministeriö Projektipäällikkö: Virpi Mikkonen (Tekes) & Karin Wikman (Tekes) Toteutuminen Tekes järjesti aurinkoenergiaseminaarin 12/2011 Tekes tuottaa selvityksen suomalaisesta aurinkoenergiaklusterista. Toteutuminen (jatk.) Tekesin Groove ja Kestävä yhdyskunta - ohjelmat edistävät teemaa, pyrkivät verkottamaan alan toimijoita ja kannustaa pilotteihin & arvoverkkohankkeisiin. Rahoitusmahdollisuuksia pilottikohteille/demoille, kansainvälisiä kontakteja: ERANET-hanke käynnistymässä (Tekes/EU) EU:n FP7-haku syksyllä 2012 kansalliset rahoituslähteet Pilottihankkeita on toteutettu onnistuneesti muun muassa Porissa ja Tampereella Rakli: Alueelliset energiaratkaisut -klinikka (Finnoo, Espoo) valmistuu 3/2012.Sitra kokoaa hajautetun energiantuotannon yhdistykset ja edistää näiden integroitumista rakennusalaan. Satakunnan Solar Forum /projektikatsaus 17

18 13. Reaaliaikainen sähkön hinnoittelu tuo joustoa kulutukseen ja alentaa tuotantokapasiteetin tarvetta Toteutusaikataulu: 2012 Selvitetään reaaliaikaisen sähkönmittauksen mahdollisuudet Selvitetään reaaliaikaisen sähkönmittauksen säädöstausta ja vaaditut säädösmuutokset 2012 Selvitetään reaaliaikaisen sähkönmittauksen edellyttämät muutokset mittarointiin, laskutusjärjestelmiin Toteutuminen: Hankkeen valmistelu käynnissä Esimerkkikohteita on käynnissä (esim. Kalasatama/Hki) ja teema on myös Cleen Oy.n toiminta-aluetta. Tekes teettää smart grid -selvityksen Vastuu: Rakli Projektipäällikkö: Johanna Aho, Rakli 18

19 14. Rakentamismääräysten roadmap Toteutusaikataulu: 8/2011-7/2012 Mahdollistaa kiristyvien energiatehokkuutta koskevien säännösten ja määräysten ennakoinnin Pohjautuu yhteiseurooppalaisen rakennusten energiatehokkuutta koskevan säätelyn kehittymiseen Säädösten toimenpideohjelma siirtymiseksi vaiheittain lähes nollaenergiarakentamiseen Toimenpiteet: Ympäristöministeriö valmistelee tiekartan kevään 2012 aikana yhteistyössä kuntien ja kiinteistö- ja rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa Ympäristöministeriö toteuttaa sähköisen sparrauskyselyn alan toimijoille (2/2012). Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Teppo Lehtinen 19

20 15. Korjausrakentamisen ohjaus rakentamismääräyksillä Toteutusaikataulu: 8/2011-7/2012 Uusi lainsäädäntö korjausrakentamiseen Toimenpiteet: Ympäristöministeriö valmistelee korjausrakentamista koskevia energiamääräyksiä Korjausrakentamista koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset julkaistaan 9. heinäkuuta 2012 mennessä Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Teppo Lehtinen 20

21 16. Uudis- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistönpidon palvelujen tuottajien pätevyys Toteutusaikataulu: > Tilaajien menettelytapojen kehittäminen alihankintaketjun hyväksyttäminen tilaajalla, kaikilta yrityksiltä tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset/suositus 2011 Yritykset liittyvät toimialan yhteisesti suosittelemaan Luotettava Kumppani-ohjelmaan (Tilaajavastuu.fi) Luotettava työmaa kriteeristön kehittäminen/käynnissä Toiminnan ja tuotteiden laadun parantamiseksi yrityksiltä ja niiden alihankkijoilta edellytetään luotettavaa näyttöä osaamisestaan (ensisijaisesti RALA-pätevyyksiä) Uudet rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot otetaan käyttöön 2012 ja niiden tiedottaminen ja koulutus organisoidaan yhdessä alan järjestöjen kanssa tehtäväluetteloihin otetaan mukaan energiatehokkuus näkökulma, kehitetään työkaluja esim. check list tilaajien ja toimeksiantajien avuksi energiatehokkuuselementtien huomioimiseksi urakkasopimuksissa, suunnittelussa jne. Vastuutaho RAKLI, yhteistyö RT, Kiinteistöpalvelut, Isännöintiliitto, Rakentamisen laatu RALA ry, SKOL 21 Projektipäällikkö: Ilpo Peltonen

22 17. Rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus ohjaa kuluttajia energiaviisaisiin valintoihin Toteutusaikataulu: 10/ /2013 Rakennusvalvonta kehittyy ennakoivaksi, energia-tehokkuuteen ja kestävään rakentamiseen opastavaksi laadunohjaukseksi. Oulussa kehitetyn toimintamallin edelleen kehittäminen ja levittäminen muihin kaupunkeihin Toteutuminen: Valmistelutyö on tehty Sitran energialähettiläshankkeessa. Mallia on esitelty laajasti mm. Vaasassa, Joensuussa, Tampereella, Porvoossa ja Kotkassa. Kehitystyö jatkuu Oulun, Porvoon ja Vaasan kaupunkien yhteistyönä, hankekoordinaattorina Posintra Oy Tekesin ja Sitran rahoitus vuosille Vastuu: Sitra & Tekes Projektipäällikkö: Leena Tuomi (Posintra Oy) 22

23 18. Rakennusten energiatodistus ja kiinteistötietojen rekisteri lisäävät ihmisten tietoisuutta rakennusten energiaominaisuuksista Toteutusaikataulu: 10/2011-7/2012 Lisätä tietoisuutta rakennusten energiatehokkuusominaisuuksista Mahdollistaa rakennusten keskinäinen energiatehokkuuden vertailun Uusi energiatodistus mahdollistaa aiempaa laajemmin rakennuksen energiatehokkuuden ja sen lämmitystavan ympäristövaikutusten esittämisen Kehitetään energiatodistusrekisteri ARAan Toteutuminen: Energiatodistusrekisterin rakentaminen alkoi keväällä 2011 ja tavoitteena on saada rekisteri käyttöön viimeistään vuonna 2013 Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Teppo Lehtinen 23

24 19. Kannustimet motivoivat kuluttajia energiatehokkaisiin ratkaisuihin Toteutusaikataulu: 1/ /2013 Konkreettisia arvioita ja malleja energiatehokkuuden edistämiseksi. Toteutussuunnitelma: Arvioidaan energia-avustusten ja korjaushankkeiden tuloksia. Kehitetään kaukolämmön ja sähkön hinnoittelumalleja siten, että energian kuluttaja hyötyisi nykyistä enemmän säästäessään energiaa. Selvitetään myös ns. ESCO-tyyppisen toimintatavan käyttöönottoa asunto-osakeyhtiöissä. Vastuu: Kiinteistöliitto Projektipäällikkö: Jukka Kero 24

25 20. Verotus kannustaa rakennusoikeuden tehokkaaseen käyttöön Toteutusaikataulu: - ERA17-Tavoite: Verotus kannustaa rakennusoikeuden tehokkaaseen käyttöön Rakennusten kiinteistövero porrastetaan rakennusten energiamuodolla painotetun kokonaisenergiatehokkuuden ja lämmistystavan perusteella Toteutussuunnitelma: Selvitetään taloudelliset ohjauskeinot yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi Edistetään rakentamattoman maan käyttöön saamista Parannetaan rakentamisen energiatehokkuutta säädöksin ja muulla ohjauksella sekä luomalla kannustimia Vastuu: ympäristöministeriö Projektipäällikkö: Timo Tähtinen

26 21. Alueille ja rakennuksille ympäristöluokitukset ohjaamaan valintoja Toteutusaikataulu: 9/2011 5/2013 Suomeen tarvitaan tänne mukautetut ja kansainvälisesti tunnustetut rakennusten luokitusmenettelyt ja - järjestelmät, jotka koskevat alueita, uudisrakentamista ja nykyistä rakennuskantaa. Vastuu: RAKLI / Green Building Council Finland Projektipäällikkö: Antti Lippo (FIGBC) Toteutuminen: Värkki-projekti Erilaisten työkalujen kokoaminen linkkeinä FIGBC:n nettisivuille omistajasegmentteihin lajiteltuna Tavoitteena koota Suomessa ja kansainvälisesti vuosien varrella kehitetyt työkalut ja mittaristot yhteen paikkaan ja ryhmitellä ne soveltuvuuden perusteella erilaisten omistajasegmenttien alle. Tarkoituksena on tarkastella asiaa ammattimaisen kiinteistöomistamisen kannalta, asunto-osakeyhtiöissä, pientaloissa ja aluerakentamisessa. Ydinindikaattoreiden ja tavoitetasojen määritys Johtamis- ja luokitustyökalujen arviointi ja pilotointi Kannustinjärjestelmän rakentaminen Sitran rahoitus vuosille

27 22. Kannustimet energiatehokkuuteen sitouttavat käyttäjät jo suunnitteluvaiheessa Toteutusaikataulu: 10/2011 9/2012 Kannustimet ohjaavat sekä uudis- että korjausrakentamisessa energiatehokkaiden ratkaisujen tekemiseen ja uusiutuvan energian käyttöön lämmitysjärjestelmissä Arvoketjun eri osapuolten kannalta tehokkaimmat kannustimien löytäminen on avainasemassa Toteutuminen Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuuden ja eko- ja energiatehokkuuden tunnusluvut (määrittelyprojekti, valmistunut) Kestävää tuottavuutta ja kilpailukykyä -vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan strategiat, johtaminen ja mittaaminen (tutkimus- ja kehityshanke, alkaa 2/2012) Selvitys lainsäädännön muutostarpeista Vastuu: RAKLI 27 Projektipäällikkö: Erkki Aalto (Rakli) / Jessica Niemi (KTI)

28 23. Kiinteistöalalle päästökauppajärjestelmä Toteutusaikataulu: 3/2012 9/2012 ERA17-Tavoite: Luodaan kasvihuonekaasupäästöihin & energiatehokkuuteen perustuva päästökauppajärjestelmä Päästökauppajärjestelmä: Rakennusoikeutta päästöttömyydellä. Toteutuminen: Seurataan päästökauppatoimenpiteiden ja järjestelmien etenemistä eräissä maissa. Raportoidaan seurannan tulokset. Vastuu: Sitra Projektipäällikkö: Johanna Kirkinen 28

29 24. Energiaviisautta edistävien palveluiden ja toimintamallien lanseeraaminen Toteutusaikataulu: 1/ /2012 ERA17-Tavoite: Greenlease- ja ESCO-tyyppiset ratkaisut käyttöön, proforma-ajattelu investointeihin. Velvoitteita julkisiin hankintoihin. Laaditaan valmiita sopimusmalleja. ESCO-mallia tulee laajentaa kiinteistösalkkutasolle. Energiatehokkuuden työkalujen kehittäminen (11/ /2011) kuinka ekotehokkuus otetaan mukaan käyttäjien ja palvelun toimittajien sopimuksiin Green Lease hyvä vuokratapa Green Check List tehtäväluettelo Green Lease -peilaus vuokrauksen riskeihin Kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivitys (1/2011-2/2012) yhtenevän sanaston luominen Kestävää tuottavuutta ja kilpailukykyä vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan strategiat, johtaminen ja mittaaminen, (1/ /2012) Vuokra-asuntojen (VAETS) ja toimitilojen (TETS) energiatehokkuuden toimenpideohjelmat Vastuutaho RAKLI, yhteistyö KTI, Isännöintiliitto, Kiinteistöpalvelut 29 Projektipäällikkö: Mikko Östring (Rakli)

30 25. Käyttö- ja kiinteistöpalvelut ajan tasalle Toteutusaikataulu: 11/ /2012 Kiinteistöalan määräaikainen asiantuntijaryhmä (OPH, keskusjärjestöjen nimeämät yksityisen ja julkisen sektorin järjestöasiantuntijat mm. Kiinteistöpalvelut ry:stä ja RT:stä, asiantuntijaryhmän tukiryhmä, jossa mm. RAKLI) Kiinteistöalalla tapahtuvien osaamistarpeiden muutosten selvittäminen Vaikutukset kiinteistöalan sijoittumiseen koulutusjärjestelmässä Tavoitteena tutkintojen joustava kokonaisuus, jossa energia- ja ympäristötehokkuusasiat ovat keskeisesti esillä Vastuutaho RAKLI, yhteistyössä Kiinteistöpalvelut ry, Isännöintiliitto ry Projektipäällikkö: avoin 30

31 26. Tutkimus ja perusosaaminen yli hallinnon- ja tieteenalojen rajojen Toteutusaikataulu: 10/ /2013 Synnyttää monialaista ja tieteistä osaamista ja vahvistaa sen käytäntöön viemistä. Toimenpiteet: RYM Oy:n tutkimusohjelmat tuovat uuden yrityslähtöisen ja monitieteisen toimintamallin. PRE- ja SY-tutkimusohjelmissa energia- ja ekotehokkuus on yksi keskeinen lähtökohta. Näiden tutkimusohjelmien rinnalle on syntynyt yritysten omia T&K-hankkeita, joissa tuloksia viedään osaksi yritysten liiketoimintaa. Vuoden 2012 aikana käynnistetään alan Innovaatiotoimintaa uudistava tutkimusohjelma, jolla parannetaan ja kiihdytetään yrityksien kykyä hyödyntää tutkimustoimintaa Monipuolisella rahoituksella (Tekes, Suomen Akatemia, EU, yritykset) luodaan pysyviä ja kansainvälisesti tunnustettuja huippuosaamiskeskittymiä. Hallinnon- ja tieteenalat ylittävien professuurien luominen (esim. TTY:n kestävän rakentamisen professuuri ark/rak) Seurantaryhmä tapaa ja keskustelee KIRA-alan opetuksen ja koulutuksen kehittämisen tarpeista yliopistoiden ja AMK-koulujen kanssa (1-2+5/2012). Seurantaryhmä on tavannut OKM:n johdon aihepiirin liittyen (6/2011) Vastuu: Rakennusteollisuus RYMiä koskevat tiedot antoi: Anssi Salonen (RYM Oy) 31 31

32 27. Korjausrakentaminen ja ylläpito hajanaiset palvelut helpommin saataville Toteutusaikataulu: 11/ /2012 Tavoitteena muodostaa yhden luukun periaatteella toimiva palvelukokonaisuus korjaushankkeeseen ryhtyvälle Yhdistetään perustietoa jakavat sivustot verkossa kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikkoihin Haasteena on saada palveluntarjoajat yhtenäisen mallin ja toimintatavan taakse Toimenpiteet: Ensimmäinen askel otettu, korjausrakentamiseen liittyvät t&k-hankkeet ja opinnäytetyöt koottu julkiseen tietokantaan, Haasteena tietokannan ylläpito Keväällä 2012 selvitys kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikoista, mitä löytyy nyt? Selvitys tekeillä, erilaisia nettisivustoja löytynyt kymmenkunta Vuoden 2012 aikana korjausrakentamisen palveluluukun kehittäminen ja pilotointi Täytyy löytyä ansaintalogiikka palvelulle Vastuu: Rakennusteollisuus Projektipäällikkö: Jani Kemppainen 32

33 28. Uusien ratkaisujen testaus, kehittäminen ja käyttöönotto Toteutusaikataulu: 11/ /2012 Testautetaan eri konsulteilla erikseen valittavissa kohteissa eurooppalaiset ympäristövaikutusten arviointimenetelmät, jotka kattavat rakennusten koko elinkaaren ja käyttävät rakennustuotteiden ympäristöselosteita lähtötietoina tavoitteena vakiinnuttaa em. menetelmien käyttö rakennushankkeiden yhteiseurooppalaisiksi käytännön työkaluiksi Arvioidaan kokonaisenergiatarkasteluun perustuen erilaisten ratkaisujen energiatehokkuutta käytännön projekteissa Testausalustat: omakotitalot (Pientaloteollisuus PTT ry) asuinkerrostalot ja toimistorakennukset (RT:n jäsenyritykset/ rakennusliikkeet) Asuntomessujen yhteydessä esitetään uusia innovaatioita ja energiatehokkaimpia ratkaisuja, joille on laskettu koko elinkaaren kattavat ympäristövaikutukset em. Menetelmin Asuntomessuilla 2012 lasketaan ja esitellään rakennusten energiaratkaisut, uudet E-luvut ja hiilipäästöt (Sitra). Vastuu: Rakennusteollisuus Projektipäällikkö: Pekka Vuorinen 33

34 29. Kuntien ERA17- toimintaohjelmat ja energiaviisaat strategiat Toteutusaikataulu: 10/2011 -> Kunnat toimivat aktiivisina suunnannäyttäjinä energiatehokkuudessa. Toteutussuunnitelma: Energiatehokkuusohjelma ja -sopimukset kaikille kunnille ja koko kuntakonsernille Kulutusseurannan tehostaminen Kuntien ilmastokampanjassa painotetaan ERA17-ohjelman teemoja Kuntien hyvät käytännöt leviämään Kuntien 6. ilmastokonferenssi Valtion ja kuntien ilmastokumppanuus-hankkeen käynnistäminen ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Kuntaliitto on yhdessä Tampereen ECO2-hankkeen kanssa käynnistänyt ilmastokumppanuus-hankkeen, jonka tavoitteena on tunnistaa kustannustehokkaimmat kunnan toimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi, selvittää näiden toimien rahoitusvaihtoehdot ja tehdä esitys kuntien ja valtion välisestä kumppanuusmenettelystä ilmastotyössä. Mukana hankkeessa on 12 kuntaa tai seutua, YM, LVM ja TEM. Toteutuminen: Ilmastokumppanuushanke on käynnistetty. Kuntia on kannustettu energiatehokkuussopimusjärjestelmään. Kuntien hyvät käytännön on koottu julkaisuksi. Vastuu: Kuntaliitto Projektipäällikkö: Lotta Mattsson 34

35 30. Energiaviisaat valinnat tunnetuiksi rakentajille ja remontoijille Toteutusaikataulu: 11/ /2013 Asuinrakennusten omistajat ovat tietoisia energiaviisaista toimintamalleista ja ratkaisuista. Kerätään energiatehokkuutta parantaneista hankkeista tutkimustietoa Toteutuminen: Julkaistu Taloyhtiön energiakirja (www.taloyhtio.net/ajassa/energiakirja). Toteutetaan seminaarikiertue tulevasta energiatehokkuuslainsäädännöstä olemassa olevissa asuinrakennuksissa. Käynnistetään seurantatutkimus erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista energiatalouteen, esim. lämpöpumppuratkaisut kerrostaloissa Kehitetään energiaviisaan asujan työkalupakkia (taloyhtio.net), joka sisältäisi mm. vertailulaskureita esim. lämmitystapamuutosten tueksi. Viestitään energiaviisaista ratkaisuista monikanavaisesti. Vastuu: Kiinteistöliitto Projektipäällikkö: Petri Pylsy 35

36 31. Seurantaryhmän asettaminen Toteutusaikataulu: 2/2011 -> Kannustaa ja koordinoi toimenpiteiden toteuttamista päällekkäisyyksiä välttäen. Toteutuminen: Seurantaryhmä on asetettu. Seurantaryhmä toimii ja kokoontuu aktiivisesti, Toimintasuunnitelma laadittu vuodelle Puheenjohtajuus vuonna 2012 ympäristöministeriöllä. Seurantaryhmän tukena toimii viestintäryhmä. Vastuu: ympäristöministeriö & Sitra & Tekes Projektipäälliköt: Helena Säteri, Reijo Kangas ja Jukka Noponen 36

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 Missio ja visio Missio Tuotamme hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävää rakennettua ympäristöä Parannamme rakennetun ympäristön

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 12.2.2011 Pekka Seppälä Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42 % Osuus päästöistä 38 % Sitoumukset

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi i Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42

Lisätiedot

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia

ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia ERA 17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017: Ajankohtaisia kuulumisia TkT, Energiaohjelma, Sitra K A U P U N K I S U U N N I T T E L U N S E M I N A A R I V U U S I O U L U - M A H D O L L I

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö

OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö OULUN KAUPUNGIN PÄÄSTÖPOLITIIKKA JA PÄÄSTÖTAVOITTEET ILKA -seminaari 26.04.2013 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö Kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset Kioton pöytäkirja 2005 Euroopan komission energia-

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ

Ikkunat energiaviisaassa PUU-KÄPYLÄ Ikkunat energiaviisaassa ii korjaamisessa PUU-KÄPYLÄ Pirjo Pekkarinen-Kanerva, arkkitehti SAFA Helsingin rakennusvalvontavirasto 2011 Kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia EU-tavoite vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä

Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien mahdollisuudet vähentää kustannustehokkaasti ilmastopäästöjä Kuntien ilmastokonferenssi 3.5.2012 Pauli Välimäki Pormestarin erityisavustaja ECO2-ohjelman johtaja Tampereen kaupunki YHDYSKUNTARAKENTEEN

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa. Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto

Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa. Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto ERA 17 ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 on YM:n, Sitran ja Tekesin yhdessä valmistelema

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN ERA17

JULKISTEN HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN ERA17 Kestävät hankinnat -koulutus 20.11.2012, Lahti Mervi Suni Projektipäällikkö, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy JULKISTEN HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN ERA17 Hankekokonaisuus: IJI Hanke Aika Budjetti 1 643 362

Lisätiedot

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri Esityksen sisältö EU:n tavoitteet nyt ja jatkossa Kansallinen ilmstopolitiikka Toimintaympäristön muutkokset

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Hankeidea: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus

Hankeidea: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus Hankeidea: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus Tulevaisuuden kaupunkiseudut, tulostyöpaja 14.6.2017 Hankeidean tausta ja tavoitteet Käynnissä tai valmistumassa projekteja,

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS

ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS ILMASTOTAVOITTEITA TOTEUTTAVA KAAVOITUS ENERGIASTA KESTÄVYYTEEN 07.06.2012 Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin laitos ENERGIAKAAVOITUKSEN MALLIT Skaftkärr-hankkeen [2009-12] osana toteutettava

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa Jäsentelyä MAL osana kaupunkipolitiikkaa Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisverkosto Tukee

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012

Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012 Asuntomarkkinat 2012 Kalastajatorppa 26.1.2012 Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki, kaupunkikehitys Smart City Fiksu kaupunki All Bright! Kaupunkien

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, 18.4.2013 Kulttuurikeskus, Iisalmi Kansallinen kaupunkipolitiikka Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko,

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Palveluasumisen teemapäivä 20.11.2014 klo 11.30-16.00

Palveluasumisen teemapäivä 20.11.2014 klo 11.30-16.00 Palveluasumisen teemapäivä 20.11.2014 klo 11.30-16.00 Olvi Oluthalli, Luuniemenkatu 4, Iisalmi Tero Piippo projektipäällikkö MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila. Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan

Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila. Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan verkostoituminen ja vuorovaikutuksen kanavoiminen RIL:n energia- ja talotekniikkasekä rakennusasiantuntijoiden

Lisätiedot

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Lähdetään ratkomaan ensimmäistä: Kaksi haastetta: 1) Alueen osat ovat erilaisia. Yksiselitteisiä ohjeita

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset 29.3.2012 Mikko Östring Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tavoitteet Klinikan tavoitteena

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011.

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011. CO 2? RAKENTAMISEN CO 2? HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Pekka Heikkinen Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050

Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050 Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun MAL-visio 2050 Visiosta strategisiin linjauksiin ja edelleen eteenpäin 1 Miten yhteinen visio syntyi Ideakilpailu 2007 Kansainvälinen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Rakentamisen uudet energiamääräykset Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Lisätiedot

MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013

MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013 MAL-verkoston ohjausryhmä 11.1.2013 Toiminta edellisen ohjausryhmäkokouksen 24.10.2012 jälkeen Seminaarit ja työpajat - Maankäytön strateginen ohjaaminen: oikean välineen valinta, seminaari - Kasvusopimus/MAL-työpaja

Lisätiedot

Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010. Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT

Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010. Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT Suomen rakennettu ympäristö vuonna 2010 Bio Rex 26.10.2010 Miimu Airaksinen, VTT Suomen päästöt 90 80 70 Milj. tn CO 2 ekv. 60 50 40 30 20 Kioto 10 0 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030

Lisätiedot

Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset

Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset Hyvä, viisas ja kestävä energiatulevaisuus Suomelle Plusenergia-klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset/ Erkki Aalto 20.1.2014

Lisätiedot

Rakentamismääräykset 2012

Rakentamismääräykset 2012 Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut

Lisätiedot

KEKO KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ALUETASOINEN EKOLASKURI

KEKO KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ALUETASOINEN EKOLASKURI KEKO KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ALUETASOINEN EKOLASKURI ERA17 Kestävän aluesuunnittelun työkalut käyttöön -tilaisuus 3.10.2013 Helsingissä Katriina Rosengren, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Esityksen tekijöinä

Lisätiedot

Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta

Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta Ajankohtaista alueiden käytön suunnittelusta Esa Hoffrén/ Alueiden käytön yksikkö 19.1.2011 1 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 19.1.2011 2 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 19.1.2011

Lisätiedot

MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 klo 8.45 (aamukahvit) 15.30 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila. www.mal-verkosto.fi

MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 klo 8.45 (aamukahvit) 15.30 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila. www.mal-verkosto.fi MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 klo 8.45 (aamukahvit) 15.30 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila www.mal-verkosto.fi Tavoite: Keskeiset tahot saman pöydän ääreen Kokemusten kartoittaminen ja levittäminen Aiesopimusmenettelyn

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Turun läntisten alueiden kehittäminen 27.05.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen ja korjaaminen Ikääntyvien

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Jari Viinanen

Hiilineutraali Helsinki Jari Viinanen Hiilineutraali Helsinki 2035 Jari Viinanen OHJELMA 18.1.2018 8:30 Kahvia 9:00 Esitelmät, taustaa Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelma (Jari Viinanen, Kymp/Ympa) Päästölaskenta; BAU ja kuinka

Lisätiedot

Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta

Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta Innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäjäklubi Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta 28.11.2012 Erkki Aalto kehitysjohtaja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry RAKLIn klinikat

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012. Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki

CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012. Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki CORESMA 2012 Wanha Satama 8.2.2012 Antti Nikkanen, projektiasiantuntija, DI Kari Kankaala, johtaja, TkT Tampereen kaupunki Smart City Fiksu kaupunki All Bright! Kaupunkien fiksuuteen vetovoimaan vaikuttaa

Lisätiedot

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit Kaisa Mäkelä 11.9.2012 MAL aiesopimusmenettelyn lähtökohdat PARAS lainsäädäntö ja Valtioneuvoston selonteon kaupunkiseutulinjaukset (2009) Pilottiaiesopimukset

Lisätiedot

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM

Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kuntamarkkinat 11.9.2014 Taina Nikula, YM Miten muuttaa kuntaa ja ilmastoa? Kestävät hankinnat keskimäärin 1,2 % halvempia Kestävillä hankinnoilla keskimäärin 25 % vähennys

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Lahti uusiutuu energiatehokkaaksi Omistajarooli ja muut roolit 101 665 asukasta (2012), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala 154,6 km 2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puunjalostusteollisuus, mekatroniikka,

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa

Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa Ajankohtaista maankäyttöja rakennuslaissa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Maija Neva, ympäristöministeriö MRL:n toimivuusarviointi on hallitusohjelman hanke Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Energiaviisas rakentaminen ASTA 12.2.2011

Energiaviisas rakentaminen ASTA 12.2.2011 Energiaviisas rakentaminen ASTA 12.2.2011 1 Ennakoiva rakentamisen laadunohjaus ja vaikuttavuus Tampere 12.2.2011 Millaista ohjausta rakennuttajat tarvitsevat energiatehokkuudesta? Oulun rakennusvalvonta

Lisätiedot

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 14.11.2012 + ELY-keskus mukana mm. seuturakennetiimissä + ELY-keskuksen hyvä sisäinen

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi Maiseman huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa Workshop/26..20. Erja Werdi, hallitussihteeri, YM/RYMO/Elinympäristön ryhmä Taustaa

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017

13.11.2013. Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 LAUSUNTO 1 (5) Uudenmaan liitto toimisto@uudenmaanliitto.fi Viite: Lausuntopyyntönne 14.10.2013, 346/2012 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Simon le Roux Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot