TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 110 Ympäristönsuojelutoimisto /Fredrik Klingstedt 1. Asia Late-Rakenteet Oy on jättänyt Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristösuojelulain 35 :n mukaisen hakemuksen koskien toiminnassa syntyvän kutterilastun ja sahanpurun hyödyntämistä lämpöenergiatuotannossa osoitteessa Pansiontie 67, Turku (kiinteistö ). Kysymyksessä on olemassa oleva toiminta. 2. Luvan hakija Late-Rakenteet Oy Pansiontie Turku y-tunnus: Yhteyshenkilö: Antero Järvenpää, puh Luvan hakemisen peruste Jätteen laitosmaisen hyödyntämisen luvanvaraisuudesta on säädetty ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdassa 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentissa. 4. Toimivaltainen lupaviranomainen Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 13 perusteella. 5. Asian vireilletulo Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon , jolloin asia on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty ja Toimintaa koskevat luvat, sijaintipaikka ja alueen kaavoitustilanne Late-Rakenteet Oy:n toiminnasta aiheutuvia savukaasupäästöjä on rajattu Turun ja Porin Lääninhallituksen vuonna 1992 tekemällä ilmansuojeluilmoitukseen perustuvalla päätöksellä.

2 Liimapuutehdas toimii Kiinteistö Oy Pansionrannan omistamalla tontilla (Pansio-58.-8) Pansion sataman pohjoispuolella, joka rajoittuu Pansiontiehen, Valmetinkatuun, Siilinpolkuun ja Metsähiirenkatuun. Kiinteistöllä sijaitsee liimapuutehtaan lisäksi vanha kuivaamo-, lämpökeskus- ja konttorirakennus. Tontti on yleiskaavassa pääosin tuotanto- ja varastotoiminnan aluetta ja voimassa olevassa, vahvistetussa asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 50 metrin etäisyydellä tehdasrakennuksesta. Tontilla Pansio on vireillä asemakaavan muuttaminen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen (58/2001 Pansion Satama ) mutta päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asemakaavassa em. tontti on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueen toiminnasta ei saa yhdessä vallitsevan taustapitoisuuden kanssa aiheutua lähiympäristöön voimassa olevia ilmanlaadun ohje- tai rajaarvoja ylittäviä ilman rikkidioksidi- ja typenoksidipitoisuuksia. Alueen toiminnasta ei myöskään saa aiheutua ympäristöä häiritsevää tärinää, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Kiinteistö ei sijaitse tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luonnonsuojelualue (Paavolanrinteen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto) sijaitsee noin 130 m etäisyydellä ja pohjavesialue (Kärsämäen alueella) noin 7 km etäisyydellä kiinteistön rajalta. Lisäksi kiinteistöltä on noin 800 metrin etäisyys Ruissalon luonnonsuojelu- ja Natura-2000 alueelle. 7. Laitoksen ympäristö ja ilmanlaatu Vuonna 2007 valmistuneen bioindikaattoritutkimuksen (Turun seudun bioindikaattoritutkimus vuosina ) mukaan seutu lukeutuu alueeseen, jolla jäkälien runsautta ja niiden yleisyyttä kuvaava ilmanpuhtausindeksi vastaa Turkua ympäröivää vyöhykettä. Jäkäliin vaikuttavien ilmansaasteiden aiheuttama pitkäaikainen kuormitus on hieman vähäisempää kuin voimakkaasti kuormitetulla keskustan alueella. Kuormitusaste on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin kaupungista kauempana olevien taustaalueiden. Myös Naantalissa sijaitsevien suurten teollisuus- ja energiantuotantolaitosten vaikutukset ulottuvat alueelle. Vuonna 1997 valmistuneen Ilmatieteen laitoksen laskennalliseen leviämismalliin perustuvan ilmanlaatututkimuksen mukaan seutu kuuluu alueeseen, jossa kaikkien Turun seudun lähteiden aiheuttama rikin vuosilaskeuma on noin 125 mg/m 2 ilman taustalaskeumaa. Koska alue ei ole erityisen vilkkaasti liikennöity tai teiden ympäröimä, alueen typpidioksidin vuorokausi- ja tuntiarvoon verrattavat pitoisuudet ovat kaupungin keskustaa ja vilkasliikenteisten väylien varsia alhaisemmat alittaen ohje- ja raja-arvot. Lähimmät suurimmat päästöjä aiheuttavat tuotantolaitokset ovat lännessä (Metso Papers, Pernon telakka, Naantalin öljynjalostamo ja voimalaitos). Lähimmät laitokset ovat idässä öljy-varastoalue, lääketehtaat ja kattilalaitos sekä junalauttasatama. Koillisessa sijaitsee suuri painotalo. 8. Hakemuksen mukainen toiminta Toimintaa harjoitetaan kiinteistöllä, jossa sijaitsevat seuraavat rakennukset tai toiminnot: Liimapuutehdas, vanha-kuivaamo. lämpökeskus ja konttori. Yritys valmistaa raakapuusta kantavia liimapuupalkkeja ja tehdaskokonaisuus työllistää noin 50 henkilöä. Yrityksen toiminta alkoi vuonna 1946 sotakorvausalusten valmistuksella. Alukset olivat tuolloin puurakenteisia ja niihin tarvittavat runkokaaret sekä mastot valmistettiin liimaamalla. Liimapuurakenteita toimitetaan nykyään teollisuus-, liike- ja omakotitalorakentamiseen. Tuotantomäärä on noin m 3 liimapuupalkkia vuodessa. Bulkkituotannon aikana volyymi oli maksimissaan noin m 3. Liimapuupalkkivalmistuksessa syntyy noin 1500 t purua (maksimituotannossa 2650 t). Purut hyödynnetään energiantuotannossa laitoksen omassa kiinteän polttoaineen (2 MW) kattilassa ja tuotettu energia käytetään ensisijaisesti omassa toiminnassa ja ylimääräenergia syötetään kaupungin kaukolämpöverkkoon. Voimalaitosrakennus on valmistunut 1940-luvulla ja kiinteän polttoaineen kattila on uusittu vuonna 1986.

3 Tuotantolaitos toimii sesonkiaikana kahdessa vuorossa klo Hakijan mukaan joulu-maaliskuu ovat rakennusalalla hiljaisimpia kuukausia, jolloin tehdas ajoittain toimii yhdessä vuorossa. 9. Raaka-aineiden ja energian käyttö Tehtaan raaka-puun kulutus on noin m 3. Toiminnassa muodostuva puru (noin 1500 t/a ja 6 t/d) hyödynnetään yhtiön omassa 2 MW:n kiinteän polttoaineen kattilassa. Polttoon menevän purun liimapitoisuus on noin 2 %. Tuotettu energia, 6300 MWh/a, käytetään omassa toiminnassa lämmitykseen sekä tuotannon lämpöenergiatarpeeseen ja ylimäärä syötetään Turku Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon. Lisäksi laitoksessa on kaksi kevyttä polttoöljyä käyttävää kattilaa (2 MW/kpl), joista ainoastaan yksi on käytössä. Toisen öljykattilan öljypolttimesta on sähköt irrotettu. Energia tuotetaan pääsääntöisesti kiinteällä polttoaineella. Ainoastaan kattilan vuosihuoltojen ja arinan viikoittaisen tyhjennyksen aikana käytetään kevyellä polttoöljyllä toimivaa saman tehoista öljykattilaa. Kiinteän polttoaineen kattilan käyntiaika on noin 8500 h/a. Vuoden laskennallinen keskiteho on 0,75 MW ja tehon vaihteluväli 0,5-1,3 MW. Öljykattilan käyntiaika on noin 450 h/a ja kevytöljyn kulutus noin 45 t/a. Tehtaalla valmistetaan myös pieniä määriä säänkestäviä palkkirakenteita suolakyllästetystä puusta (kuparisuolakylläste). Kyllästetyn puun raaka-ainekulutus on noin m 3 /a eli noin 1-2 % kokonaisraakapuun tarpeesta. Kyseisessä prosessissa muodostuvaa purua ei hyödynnetä energiana vaan se varastoidaan ja toimitetaan ongelmajätekäsittelyyn. Laitoksen pihalla on maanpäällinen 50 t kevyt eristetty yksivaippainen polttoöljysäiliö joka on yhdistetty kevytpolttoöljykattialaan. Lisäksi piha-alueella on tankkauspiste jossa sijaitsee 3 m 3 maanpäällinen yksivaippainen dieselsäiliö. Säiliötä käytetään trukkien ja traktorin tankkaukseen. Lisäksi laitoksella on käytössä yksi kaasukäyttöinen trukki. Pintakäsittelyaineet (lakat ja puunsuoja-aineet) säilytetään 1000 l Fluidbag pakkauksissa tai 10 ja 20 l astioissa. Lakan kulutus on noin 14,5 t/a ja puunsuoja-aineiden 0,5 t/a litran astiassa säilytettävä lakka on vesiohenteista (alkydi-akryli) ja huonosti juoksevaa ja se ei sisällä liuottimia. Lakkaus suoritetaan vasta kun palkit ovat valmiit, jolloin lakattua puuta ei ohjaudu polttoon. Liimat säilytetään nykytuotannossa 200 ja 1000 litran (max 6 kpl.) astioissa lämpimässä ja viemäröimättömässä tilassa. Liimakomponentit ovat liuotinvapaita ja huonosti juoksevia melamiini-urea liimoja. Liimoja käytetään tuotannossa noin 100 t/a. Yhtiö on alkaen luopunut Resorsinoli-fenoli liimojen käytöstä. Näillä näkymin laitoksella siirrytään kahden litran PE-HD liimasäiliön käyttöön keväällä Säiliöt täytetään tankkiautolla ja liimat pumpataan säiliöistä edelleen tuotantoon. 10. Riskinarvio Hakijan mukaan toiminnan suurin ympäristöriski on rikkoontuneesta kemikaalisäiliöstä aiheutunut vuoto. Riskiä vähennetään ohjaamalla pintakäsittelyainesäiliöt tehdashallissa suoraan käyttöpisteeseen, kun edellinen erä on loppuun käytetty. Käyttöalueella ei ole viemäröintiä, joten lattialle valunut kemikaali ei pääse viemäriverkostoon ja on siivottavissa pois lattialta. Liimakomponentit säilytetään myös viemärittömissä sisätiloissa. Kun liima-astia otetaan tuotannossa käyttöön, se siirretään käyttöpisteen lähellä olevaan tilaan, josta se putkea pitkin pumpataan käyttöpisteeseen. Vuodesta 2008 lähtien liimakomponentit toimitetaan laitokselle tankkiautolla tehtaalla oleviin kahteen litran PE-HD säiliöön (Plastvo Oy). Säiliöistä komponentit pumpataan tuotantoon. Tilan, jossa säiliöt sijaitsevat, viemäröinti suljetaan tai muutetaan sellaiseksi, etteivät liimat pääse vuototapauksessa viemäriverkostoon. Pienten kemikaalisäiliöiden tarve vähenee ratkaisevasti uusien PE-HD säiliöiden käyttöönoton jälkeen.

4 Öljykattilan polttimen läheisyydessä oleva lattiakaivo on varustettu öljynerottimella, jossa on sen täyttymisestä ilmoittava hälytys. 11. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden ehkäiseminen Ilmapäästöt Poltossa syntyvät savukaasut johdetaan syklonin kautta 70 metriä korkeaan savupiippuun. Savukaasujen mukana ympäristöön leviää hiukkaspäästöjä noin 3500 kg vuodessa. Vuonna 2006 laitoksen SO 2, NO x ja hiukkaspäästötolivat 0,12 t/a, 2,5 t/a ja 3,4 t/a. Vuonna 2007 suoritetuissa päästömittauksissa (Suomen Analyysipalvelu Oy) laitoksen keskiarvopäästöt (kaksi mittausajankohtaa) olivat seuraavat: 113 ja 109 mg/mj NO x, 200 ja 170 mg/mj CO sekä 142 ja 85 mg/mj hiukkasia. Kiinteän polttoaineen kattilan hiukkaspäästöt mitataan ilmansuojelupäätöksen mukaisesti 5000 käyttötunnin tai kolmen vuoden välein. Mittaukset suoritetaan 1,2 MW kuormituksella normaalin käyttötehon ollessa 0,8 MW. Hiukkaspitoisuudet alittivat vuonna 2007 laitoksen ilmansuojelupäätöksessä annetun arvon 200 mg/mj. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaiset päästötasot olemassa oleville pienille kattilalaitoksille ovat seuraavat: Puu 1-5 MW hiukkaset mg/mj 1-50 MW NO x mg/mj Laitoksen hiukkas- ja NO x -päästöt alittivat myös BAT:n mukaiset päästötasot olemassa oleville laitoksille. Laitoksella on vuonna 2000 uusittu polton ohjaus- ja syöttöjärjestelmää muuttamalla purun ja ilmansyöttö laitteiden moottorit taajuusmuuntajilla toimiviksi sekä polttotilan paineensäädön kalvomekanismin sijasta elektroniseksi. Samassa yhteydessä savupiipun päähän asennettiin supistuskartio lisäämään savukaasun virtausnopeutta ja painuman vähentämiseksi. Uudistusten jälkeen laitoksella on hakijan mukaan toistaiseksi vältytty suuremmilta häiriötilanteilta ja päästöiltä. Lisäksi yritys on kiristänyt kattilan nuohouksen ohjeistusta. Energiakäytön kuormitusvaihteluita yritys on pystynyt tasaamaan tekemällä Turku Energian kanssa kaukolämmön toimitus-sopimuksen. Lämmönvaihtimella ohjataan yrityksen toiminnassa syntyvä ylimääräinen lämpöenergia kaupungin verkkoon. Vesipäästöt Laitokselta johdetaan noin 50 henkilön päivittäiset saniteettivedet Turun kaupungin viemäriverkostoon. Tuotannossa syntyvä liimainen pesuvesi kerätään säiliöön, josta se pumpataan tasaisesti päivän mittaan lämpökeskukseen ja sekoitetaan puruun stokeriruuvissa, ennen purun syöttöä tulipesän arinalle. Pesuvettä syntyy noin 200 litraa vuorokaudessa, jonka liimasisältö on noin 0,5 kg. Vedestä erotetaan liima mahdollisimman tehokkaasti ja ns. pesuvesi ohjataan polttoon. Pesuvettä syötettäessä polttolämpötila on yli 800 C. Mikäli lämpötila laskee em. arvon alle, pesuveden syöttö pysähtyy. Liimainen vesi nostaa purun liimapitoisuutta keskimäärin ainoastaan 0,01 % ja purun keskikosteutta 10 %:sta noin 13 %:iin. Liimavalmistajan (Akzo Nobel) tekemien päästömittausten mukaan puruissa olevan kosteuspitoisuuden nostaminen alentaa huomattavasti savukaasujen CO, THC ja NO x pitoisuuksia. Tehdyissä mittauksissa purut kostutettiin sekä puhtaalla vedellä että liimapitoisella vedellä. Molemmat käsittelyt vähensivät savukaasupäästöjä em. komponenttien osalta. Mittaukset suoritettiin hakemusta vastaavalla kattilamallilla. Liimantoimittaja on kehittänyt liimaisten vesien biologista käsittelylaitetta, joka mahdollisesti otetaan hakijan laitoksella käyttöön vuoden 2008 aikana.

5 Pesuvesistä erotettu liima ja ylijäämäliima kovetetaan ja viedään kaatopaikalle. Melupäästöt Tehdashallin puhaltimista sekä laitosalueen trukeista ja traktorista saattaa aiheutua vähäistä melua lähiympäristöön. 12. Toiminnassa syntyvät jätteet Toiminnassa muodostuvat jätteet ja niiden toimituspaikat ovat seuraavat: Jätelaji Kokonaispaino (t/a) Vastaanottaja/urakoitsija Polttokelpoinen jäte 43,5 Lassila&Tikanoja Oyj Kaatopaikkajäte 21,7 Topinojan jätekeskus Liimajäte (kovettunut) 5,2 Topinojan jätekeskus Tuhka* 4,6 Topinojan jätekeskus Hydrauliikkaöljy 1,8 Ekokem Oy Käytetyt liima-astiat 1,6 Paketo Oy Keräyspaperi 2,6 Lassila&Tikanoja Oyj Loisteputket ja suurteholamput 0,03 Topinojan jätekeskus Akut 0,04 Topinojan jätekeskus SER 0,3 Topinojan jätekeskus Suolakyllästetty puu 21,4 Lassila&Tikanoja Oyj Metalliromu 7,0 Kuusakoski Oy * Yritys on teettänyt tuhkalle kaatopaikkakelpoisuustestit (Golder Associates Oy). 13. Laitoksen toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Kattilalaitoksen tarkkailusuunnitelma Late-Rakenteet Oy on täydentänyt ympäristölupahakemustaan seuraavalla kattilalaitoksen tarkkailusuunnitelmalla, joka perustuu Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2003 teettämään BAT-referenssi raporttiin. Polttoaineiden tarkkailu A. Kiinteän polttoaineen kattila (KPA): Ympärivuotisessa polttoainekäytössä on liimapuutuotannossa syntyvää sahanpurua, kutterilastua ja haketta, joiden kosteuspitoisuus kuiva-ainepainosta on noin 11 %. Poltettava puru varastoidaan suljetussa purusiilossa, johon se johdetaan tuotannosta puruputkia pitkin keskipakopuhaltimien avulla. Polttoaine on tasalaatuista ja kosteaa. Polttoa ohjataan ja valvotaan Win Opek ohjausautomatiikan avulla. Hälytykset havaitaan tuotantohalliin sijoitetusta vilkkuvalosta työaikana. Muuna aikana hälytykset ohjautuvat hälytyspalvelukeskukseen, josta kutsutaan yrityksen laatiman hälytyslistan henkilö paikalle. Kattilalaitoksen päiväkirjaan kirjataan hälytykset, niiden syyt ja tieto siitä kuka on suorittanut korjaavat toimenpiteet. Energiatuotantoa seurataan MWh mittarilla ja polttoainekulutus lasketaan siten, että yhden kiintokuutiometrin polttamisesta syntyy 2,1 MWh energiaa. Kulutusta seurataan vuositasolla tunnusluvulla käytetty energia/valmistunut tuotantomäärä.

6 Tuhkan muodostusta seurataan viikoittaisten arinan tyhjennysten yhteydessä sekä tuhkakonttiin kerääntyvää tuhkamäärää tarkkailemalla. Polttoainetiedot taltioidaan ja toimitetaan viranomaisille vuosittain. Raportointi suoritetaan sähköisesti Ympäristöhallinnon TYVI-järjestelmään, Tilastokeskukselle ja Metlaan. Kattilalaitoksessa kuten kaikissa muissakin tuotanto- ja varastotiloissa on automaattinen sprinkler palosammutusjärjestelmä. Purusiilossa ja valvomossa ovat lisäksi lämpöön ja savukaasuun perustuvat paloilmaisimet. Palohälytykset ohjautuvat automaattisesti aluehälytyskeskukseen. B. Öljykattila Varalla toimivassa (KPA kattilan arinan tyhjennyksien ja huoltoseisokkien aikana) öljykattilassa käytetään kevyttä lämmitysöljyä (polttoöljyä). Hälytykset ohjautuvat samalla periaatteen mukaisesti kuin KPA-kattilallakin. Energiatuotantoa seurataan polttoainekulutuksen avulla. Kulutusmäärät lasketaan kuukausittain ja kirjataan kattilalaitoksen päiväkirjaan, joista lasketaan vuosikulutuksen vertailuarvo. Kattilalaitoksessa on laittiakaivoanturi, joka pysäyttää laitoksen automaattisesti öljyvuodon sattuessa ja antaa hälytyksen. Palamisen seuranta ja päästöjen tarkkailu KPA-kattilan hapen ja tulipesän lämpötilan mittaus ovat jatkuvatoimisia. Mittausarvot tallennetaan Win Opek valvontajärjestelmään. Tulipesän alaosa, jossa poltto tapahtuu, on eristetty keraamisilla tiilillä 1,5 metrin korkeuteen, korkeamman polttolämpötilan saavuttamiseksi. Tulipesän yläosa on suojaamatonta terästä, jonka takana on vesikierto. Tulipesän lämpötilamittaus noin 3 metrin korkeudelta arinasta (mittausalue C). Polttolämpötila saadaan hakijan esittämän happi/lämpötila riippuvuusdiagrammin mukaisesti (oheismateriaali 8). Hapen mittaus tapahtuu savukaasusta ennen syklonia (Kent Zirkonia happianalysaattori, 0-22 %). Polton ohjaus perustuu lähtevän prosessiveden lämpötilaan ja savukaasun jäännöshappimäärään. Prosessiveden asetusarvo on 108 C ja jäännöshapen 9 %. Mikäli jäännöshapen määrä laskee alle asetusarvon, automatiikka lisää toisioilman määrää. Jos prosessivesi on yli 108 C automatiikka vähentää purunsyöttöä ja ensiöilmaa. Lämpötilan ollessa alle 108 C automatiikka lisää purunsyöttöä ja ensiöilmaa. Syötettäessä pesuvettä purun joukkoon polttolämpötila on yli 800 C (mittauspisteessä yli 550 C). Mikäli lämpötila laskee kyseisen rajan alle, liimaisen pesuveden syöttö pysähtyy. Purunpoltossa pyritään mahdollisimman tasaiseen kuormaan lisäämällä tarvittaessa energiakulutusta ohjaamalla ylijäämäenergia lämmönvaihtimen kautta Turku Energian kaukolämpöverkkoon. KPA-kattilan kertaluontoiset mittaukset tehdään ulkopuolisen laitoksen toimesta vähintään kolmen vuoden välein. Hakija on teettänyt kyseiset mittaukset kerran vuodessa tammi-helmikuussa standardin SFS 3866 ja 3869 mukaisesti. Mittauksilla selvitetään kattilan savukaasujen kiintoainepitoisuus sekä kaasumaiset päästöt (CO ja NO x ). Hiukkaspäästömittauksen tulokset ovat alittaneet kattilalaitokselle annetun enimmäisarvon 200 mg/mj. Erotinlaitteiden tarkkailu Syklonin tiiveys tarkistetaan kattilan savukanavien nuohouksen yhteydessä. Jätteet Syntyvät jätteet lajitellaan ja jätekuljetuksista vastaa Lassila & Tikanoja Oyj, Turku. Jätteistä pidetään kirjaa ja raportoidaan kerran vuodessa sähköisesti TYVI-operaattoria käyttäen viranomaisten ohjeiden mukaan.

7 Huolto Kattiloiden huolto tapahtuu pääsääntöisesti omien laitosmiesten toimesta. KPA-kattilan arina tyhjennetään tuhkasta kerran viikossa. Savukanavien nuohous suoritetaan 2-3 kertaa vuodessa ja öljykattilan pesu sekä polttimen huolto kerran vuodessa. Tulipesän arina ja muuraukset korjataan vuosihuollon yhteydessä heinäkuussa. Tarvittaessa käytetään ulkopuolisia alihankkijoita. Käyttö ja häiriötietojen dokumentointi Kattilalaitoksella pidetään päiväkirjaa, jonne laitoksen valvontaa koskevat tilanteet, syyt ja korjaustoimenpiteet kirjataan. Muut tiedot, mittaustulokset ja dokumentit säilytetään laitoksen käytöstä vastaavan henkilön arkistossa. Raportointi valvontaviranomaiselle Polttoaine- ja päästötiedot toimitetaan sähköisesti TYVI-operaattoria käyttäen valvontaviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Laitoksen valvonta ja vastuuhenkilöt Laitoksen valvonta on tuotantoaikana järjestetty omien laitosmiesten avulla, muuna aikana hälytykset ohjautuvat THV tele ja hälytysvalvonta Oy:lle. Hälytyksen saatuaan THV kutsuu Late-Rakenteet Oy:n nimeämän laitosmiehen tai tämän varamiehen paikalle. Mikäli nämä ovat estyneitä saapumaan paikalle, valvontakeskus lähettää oman henkilönsä selvittämään tilannetta. Tässä tapauksessa laitoksen käytöstä vastaavat henkilöt antavat puhelimitse toimintaohjeet valvontakeskuksen henkilölle. Laitoksen kirjanpidosta, ilmoituksista, raporteista ja käytöstä on nimetyt vastuuhenkilöt. Savukaasumittaukset on suorittanut Suomen Analyysipalvelut Oy. 14. Lupahakemuksen käsittely Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla välisenä aikana. Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto10 naapurikiinteistön omistajalle, haltijalle tai vuokralaiselle. Koska kyseessä on olemassa oleva toiminta, lupahakemuksesta ei ole tiedotettu sanomalehdissä. Muistutukset, mielipiteet, lausunnot ja vastineet Lupahakemuksesta pyydettiin lausunnot Turun kaupungin asemakaavatoimistolta ja ympäristöterveydenhuollolta sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa, että hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei odoteta olevan merkittävää terveydellistä haittaa ympäristölle. Palkkien liimaamisessa käytetyt liima-aineet ovat periaatteessa orgaanista alkuperää, eivätkä niiden palamiskaasut todennäköisesti juuri poikkea puuaineksen poltossa syntyvistä. Poltettavaan puuainekseen lisättävät liimapesuvedet alentavat polton lämpötilaa ja voivat lisätä hiukkaspäästöjä. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemukseen. Lisäksi pelastuslaitos toteaa, että öljysäiliön kunto tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin. Asemakaavatoimistolla ei ole ympäristölupahakemuksen johdosta huomautettavaa.

8 Hakemuksen johdosta jätettiin yksi muistutus, jossa vaaditaan, että ympäristölupaa myönnettäessä tulee luvan mukaisen toiminnan harjoittamisessa ottaa huomioon se, että kohteen tuntumassa on jo nyt paljon asutusta ja lisääkin on tulossa. Toiminnan tulee täyttää siis myös myöntämispäivänä voimassaolevat asuinalueilla vaadittavat päästömääräykset, eikä siis pelkästään teollisuusalueilla vaadittavat. Hakija on jättänyt lausunnoista ja muistutuksesta vastineen, jossa todetaan, että Late-Rakenteet Oy on modernisoinut arinapolttoon perustuvan kattilansa, ohjaus- ja syöttöjärjestelmän sekä savukaasujen virtauksen, jotta ne vastaisivat parasta mahdollista tekniikkaa. Yritys on kaikissa ulkopuolisen tarkastuslaitoksen suorittamissa savukaasumittauksissa alittanut hiukkaspitoisuusrajan (200 mg/mj). Tarkastukset Late-Rakenteet Oy:ssä suoritettiin tarkistuskäynti ympäristöluvan tarpeen arviointia varten. Tarkastuksen pohjalta sovittiin, että Late-Rakenteet Oy hakee ympäristölupaa toiminnalleen. Oheismateriaali 1Ympäristölupahakemus Oheismateriaali 2Asemakaavatoimiston lausunto Oheismateriaali 3Ympäristöterveydenhuollon lausunto Oheismateriaali 4Pelastuslaitoksen lausunto Oheismateriaali 5Muistutus Oheismateriaali 6Vastine Oheismateriaali 7Tarkastusmuistio Oheismateriaali 8Happi/lämpötila riippuvuusdiagrammi Vs. ympäristötoimenjohtaja Olli-Pekka Mäki: EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Late-Rakenteet Oy:lle toiminnassa syntyvän kutterilastun ja sahanpurun hyödyntämiseen lämpöenergiatuotannossa osoitteessa Pansiontie 67, Turku (kiinteistö ) edellä esitetyn mukaisesti täydennettynä seuraavin määräyksin: Lupamääräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi Toiminnan rajaus 1. Laitoksella voidaan hyödyntää yhtiön omassa toiminnassa syntyvää puhdasta kutterilastua, sahanpurua ja haketta kiinteän polttoaineen kattilassa yhteensä enintään tonnia vuodessa. Energiana hyödynnettävät sahanpurut, kutterilastut ja hake eivät saa olla käsiteltyjä pinnoitus- tai liima-aineilla, jotka sisältävät halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja. (YSL 45, VNA (2003/362)) Päästöt ilmaan 2. Laitoksen varastoalueilta, kuljetusreiteiltä tai muusta toiminnasta ei saa aiheutua sellaista pölyämistä, josta voi aiheutua terveydellistä haittaa tai viihtyisyyden vähentymistä laitoksen ympäristössä. Pölyäminen on tarvittaessa estettävä soveltuvin keinoin, esim. kastelemalla kenttäalueet tai koteloimalla ja peittämällä pölylähteet. (YSL 42, 43 )

9 3. Öljykattilassa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0.1 painoprosenttia. (VNA 2000/766) 4. Puupolttoainetta käyttävän kiinteän polttoaineen kattilan hiukkaspäästö saa olla enintään 200 mg/mj savukaasun jäännöshappipitoisuuden ollessa 6 %. Savukaasujen mittauspisteen jälkeisestä vaakatunnelista tulee säännöllisin väliajoin poistaa tuhkaa ja poistettu tuhka tulee punnita. (YSL 43 ) Roskaantuminen ja visuaalisuus 5. Laitosalueen varastoinnissa on pyrittävä ehkäisemään ns. visuaalista haittaa. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista laitosalueen ympäristöön. Mikäli laitoksen toiminnasta poikkeustilanteessa aiheutuu ympäristön roskaantumista, tulee yrityksen siivota roskaantunut alue välittömästi. (JL 19 ) Melu 6. Toiminnasta aiheutuva melun ekvivalentti äänitaso ei saa ylittää ympäristön asuinkiinteistöillä päiväsaikaan (klo 7-22) arvoa 55 db(a) ja yöaikaan (klo 22-7) arvoa 50 db(a). Tarvittaessa on mittauksin tarkistettava ympäristöön kantautuva melutaso. Ylitystilanteissa tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin lähtömelutasojen alentamiseksi. (YSL 5, 43, JA 8, NaapL 17 ) Jätteet ja kemikaalit 7. Yrityksen toiminnassa muodostuvat jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana siten, että kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. (YSL 45, JL 6 ) 8. Toiminnassa syntyneet jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi, käsiteltäväksi tai loppusijoitettavaksi paikkaan, jolla on kyseisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn oikeuttava ympäristölupa. (YSL 45, JL 6 ) 9. Kaatopaikalle toimitettavista liimajätteistä ja tuhkasta tulee teettää VNA (2006/202) mukaiset kaatopaikkakelpoisuusarvioinnit. Mikäli syntynyt tuhka hyödynnetään maanrakennuksessa, tulee siitä tehdä VNA (2006/591) mukainen ilmoitus kelpoisuusarviointeineen. (VNA (2006/202) ja VNA (2006/591)) 10. Ongelmajätteiden ja kemikaalien varastointi ja säilytys tulee järjestää laitosalueella siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, viemäriin, rakennusten rakenteisiin tai muuhun ympäristöön on estetty. Ongelmajätteet tulee varastoida asianmukaisesti merkittyinä erillään toisistaan lukitussa tilassa tai siten, etteivät asiattomat saa niitä haltuunsa. Ongelmajätteiden ja kemikaalien varastotiloissa on oltava nestetiivis pinnoite ja tilat on varustettava riittävin suojarakentein, esimerkiksi kynnyksin tai valuma-altain. Varastotiloissa ja lastauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja työkaluja mahdollisten vuotojen korjaamiseksi. Lisäksi laitoksella tulee olla ns. viemärisulkumatto, jolla ehkäistään kemikaalivuotojen pääsy viemärijärjestelmään (sadevesiviemäriin) poikkeustilanteissa. Vuotaneet aineet, tulee kerätä talteen viipymättä ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 42, 43, 45, JL 6 ) 11. Laitoksen öljysäiliöt on tarkastettava ja varustettava suoja-altailla tai kaksoisvaippajärjestelmällä viimeistään mennessä. (YSL 4, 7, 43 ) Paras käyttökelpoinen tekniikka 12. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja hyödynnettävä sitä mahdollisuuksien mukaan toiminnassaan siten, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä. (YSL 4 ) Tarkkailu- ja valvontamääräykset

10 Kattilalaitoksen toimintaa tulee tarkkailla ja valvoa hakemuksessa esitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti täydennettynä seuraavilla määräyksillä 13. Kiinteän polttoaineen kattilan savukaasujen typpioksidi- (NO x ), hiilimonoksidi- (CO) ja hiukkaspitoisuudet on mitattava vähintään kerran kolmessa vuodessa. Mittauksista on laadittava yhteenvetoraportti, jossa on arvioitu päästöjen tasoa. (YSL 46 ) 14. Mikäli laitoksella siirrytään liimaisten vesien biologiseen käsittelyyn, tulee em. käsittelystä esittää suunnitelmat Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle hyväksyttäväksi vähintään kuukausi ennen käsittelyn alkamista. (YSL 81 ) 15. Luvanhaltijan on pidettävä kirjanpitoa laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin - tiedot käytettyjen raaka-aineiden ja kemikaalien laaduista ja määristä - laitoksella energiana hyödynnettyjen sahanpurujen, kutterilastujen ja hakkeen määrät - toiminnassa syntyneiden jätteiden määrät, laadut ja toimituspaikat - savukaasujen vaakatunnelista (mittauspisteen jälkeen) poistetun tuhkan määrä - laitoksella havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat lisänneet päästöjä ympäristöön taikka joista on voinut aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. - laitoksella suoritetut päästömittaukset (yhteenvetoraportti) Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 45, 46, JL 51, 52 ) 16. Luvanhaltijan on viivytyksettä ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaisille onnettomuuksista ja muista merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista (esim. normaalia suurempia ilma-, melu- tai jätevesipäästöjä), joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa taikka vaaraa tai haittaa terveydelle. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. (YSL 43, 46, YSA 30 ) 17. Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuneisuus- ja puhdistustarve arvioitava ja mikäli maaperä todetaan pilaantuneeksi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi alue on siivottava toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä. (YSL 43, 75, 76, 104, JA 9, VNA 214/2007) Vakuus Luvan haltijan on asetettava jätteen hyödyntämistä ja käsittelytoimintaa varten 4000 euron vakuus. Vakuus tai vakuustodistus on toimitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon mennessä. Vakuuden suuruutta voidaan tarvittaessa muuttaa. (YSL 42, 45 ) Perustelut Lupaharkinnan perustelut: Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 133 04.03.2008 1 Ymp 8418-2002 (235) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän krematoriotoimintaa koskeva ympäristölupahakemus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 492 27.06.2006 3 Ymp 5191-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 Ympkaalk 492 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot