VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ kello Järjestelytoimikunnan talousseminaari, erillinen oh jelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2008 1. kello 16.00 Järjestelytoimikunnan talousseminaari, erillinen oh jelma"

Transkriptio

1 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ AIKA klo 16:00 PAIKKA Äetsän kunnantalo kello Järjestelytoimikunnan talousseminaari, erillinen oh jelma KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 106 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ASIANTUNTIJAT TÄSSÄ KOKOUKSESSA SASTAMALAN KAUPUNGINVALTUUSTO TALOUDEN 5 SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ 110 AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT LAUSUNNON ANTAMINEN PAIKALLISPOLIISIN PAL- 13 VELUVERKOSTOSTA PÍRKANMAALLA 112 SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMINEN SASTAMALAN 14 KAUPUNGILLE JA KUNTAKONSERNILLE 113 PALAUTE SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTY- MÄLLE PALKKKOJEN HARMONISOINNISSA NOUDA- TETTAVISTA LINJAUKSISTA PERUSPALVELUBUDJETTITARKASTELU VERTAILUTIEDOT UIMAHALLIEN KÄYTTÄJÄMÄÄRIS- 18 TÄ JA TALOUDESTA 116 PROSESSINJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN SASTAMALAN KAUPUNGIN TIIMIRAKENNE PÄIHDEONGELMAISTEN, MIELENTERVEYSONGEL- MAISTEN JA KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN OH- JATTAVIEN ASIAKKAIDEN KUNTOUTTAMINEN SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN JA KUNTIEN YHTEINEN INVESTOINTITYÖRYHMÄ 25

2 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Vuorossa ovat Liisa Myllyniemi ja Ulla Yli-Hongisto. Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Myllyniemen ja Ulla Yli-Hongiston.

4 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ ASIANTUNTIJAT TÄSSÄ KOKOUKSESSA Järjestelytoimikunta on erikseen päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus järjestelytoimikunnan kokouksissa on työvaliokunnalla. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää, että tässä kokouksessa ovat työvaliokunnan lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat: Paavo Lahtinen

5 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta SASTAMALAN KAUPUNGINVALTUUSTO TALOUDEN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ TYOVALIO 302 Sastamalan kaupungin veroprosenttipäätösten, talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa on kohdattu tilanne, jossa syksyn kunnallisvaaleilla valittavan valtuuston tulee keskeisesti ohjata valmistelua. Ohjauksessa on keskeistä johdonmukaisuus palvelujen tuottamisesta aiheutuvien toimintamenojen, investointien rahoittamiseksi tarvittavan vuosikatteen, veroprosenttien, investointiohjelman ja velkatason kesken. Tällä hetkellä valmistelussa vallitsee olennainen ristiriita %:n tuloveron ja muiden keskeisten talouden rakennusosien kesken. Vertailuja tilinpäätöksiin ja kuluvan vuoden talousarvioihin vaikeuttavat olennaisesti sisäisten erien laskennassa toisistaan poikkeavat kolmen erillisen kunnan järjestelmät. Selvityksiin ja täsmennyksiin tarvitaan aikaa, jota olisi työohjelmaa muuttamalla käytettävissä pidettäviin kunnallisvaaleihin saakka. Talousarvioehdotukset Talousarvioehdotusten jättöaika päättyi Ohjeena oli 3.3 %:n sopimuspalkkojen korotukset ja 2.2 %:n muiden menojen kasvu. Ehdotus materiaalista laskettu tulos on heti 2009 noin 4 milj. euroa alijäämäinen. Järjestelytoimikunnan talousseminaarissa käydään suunnittelukeskustelu ydinprosessien johtajien puheenvuorojen pohjalta seuraavista aiheista valtuuston päätettävien määrärahojen mukaisella yhteenvetotasolla: 1. Ohjearvojen mukaiset menot, tulot ja nettomenot Talousarvioehdotus, menot, tulot ja nettomenot 2009 a. henkilöstölisäykset, eurotiedot b. eläköitymiset ym. säästöeurotiedot c. talousarvion perustelut 3. Poikkeaman perustelut 4. Talouden tasapainotusmahdollisuudet Elina Alajoki selostaa kokouksessa jaettavan viimeisimmän aineiston perusteella kokonaistilannetta. Ilmeistä on, että veroprosenttitason määrittämisessä olennaisina perusteina tulevat olemaan investointien ohella erityisesti käyttötalouteen liittyvät syyt. Investointiehdotukset

6 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Investointiehdotusten kokonaismäärä on noin 66 milj. euroa vuoteen 2015 saakka. Ei ole tiedossa, kuinka tämä ohjelma voitaisiin rahoittaa. Vaihtoehtoisia investointiohjelmia koskeva järjestelytoimikunnan tehtäväksianto Järjestelytoimikunta on , 13, päättänyt valmistelusta seuraavaa: "- tarkistaa investointien kustannusarviot ajantasaisiksi - valmistella investointiohjelmaehdotus, joka on tasapainoinen %:n tuloverotasoon nähden niin, että lainanotolle on koko ajan investointiperustelut - valmistella toinen vaihtoehtoinen esitys investointiohjelmaksi, jossa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen liitteessä luetellut kuntien kärkihankkeet toteutuvat ja tuloveroprosentti on investointien rahoittamisen edellyttämällä tasolla niin, että lainanotolle on koko ajan investointiperustelut " (Investointiohjelma 2) - " valmistella kolmas vaihtoehtoinen esitys investointiohjelmaksi siltä pohjalta, että velkamäärä ei ylitä 2000 euroa/asukas - laatia suunnitelma investointikohteittaisista vaikutuksista toimintamenoihin, korkoihin ja poistoihin - kohdentaa yhdyskuntatekniikan investoinnit niin, että uutta tonttitarjontaa voidaan luoda, mm. Häijääseen. Verkkoa ei laajenneta alueilla, joilla tontteja on jo valmiina yhdyskuntatekniikan äärellä tarjolla. - esittää yhdistymisavustuksien käyttö muusta talousaineistosta erillisenä." Investointiohjelmien valmistelun lähtökohdat ja tarkistukset 1. Investointien kustannusarviot on saatettu ajantasaisiksi prosessien toimesta. 2. On laadittu luettelo vuoteen 2015 saakka pakollisista investoinneista 15,7 M (Br), joita ovat: a. Toiminnallisista pakollisista syistä toteutettavat investoinnit, esim. tietojärjestelmien yhtenäistäminen, jäähallin jäähdytyslaitteiston uusiminen ja ylläpitoinvestoinnit b.sopimuksesta tai sitoumuksesta johtuvat kaupungin velvoitteet, esim. Sairaalanmäen kaava-alue, Hyrkin kaupallisen alueen toteutus, pohjavesihanke, Bäckmanin kiinteistön peruskorjaus, jätevesien puhdistamot Vammalassa ja Äetsässä c. Lakisääteiset. Näitä kohteita ei luettelossa ole, koska investoinnit toteutetaan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi aikaisempaa paremmin kohtien a ja b mukaisesti. 3. Kuntien päätösten mukaisista yhdistymisavustuksilla rahoitettavista hankkeista on laadittu erillinen luettelo.

7 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ On tehty lista investoinneista, jotka tukevat visiota "Kasvun Sastamala" Niitä ovat esim. kiinteän omaisuuden hankinta, uusien omakotialueiden rakentaminen, haja-asutusalueen vesihuolto ja katujen asfaltointi kunnossapitotason säilyttämiseksi. Vesi- ja jätevesimaksut Tulokset esitetään järjestelytoimikunnan talousseminarissa. Selvitetty on myös vaihtoehto, että Äetsän ja Vammalan puhdistamosta luovutaan ja jätevedet johdetaan Huittisiin, jonne rakennetaan keskitetty jätevesien puhdistuslaitos. Investointiohjelmissa on varauduttu kahden jätevesien puhdistuslaitoksen sekä merkittävään haja-asutusalueiden vesihuoltoverkoston rakentamiseen. Lisäksi on uusien kaava-alueiden hankkeita ja vuotovesien vähentämiseksi välttämättömiä verkoston perusparannushankkeita. On tarkoitus, että hankkeet Sastamalan vesi rahoittaa lainanotolla ja maksut kattavat liikelaitoksen kaikki käyttö- ja pääomamenot. Tämä laskenta vaikuttaa osaltaan investointiohjelmavaihtoehtojen sisältämien hankkeiden rahoituslaskelmiin. Vesi- ja jätevesimaksujen laskenta on työn alla. Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa mainitut hankkeet Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa mainitut voitaisiin ajantasaistaa seuraavasti: a. Uotsolan ja Häijään päiväkodit, sekä vanhusten palvelukeskus on sijoitettu ohjelmaan kunnasta saatujen päätösten ja lisätietojen mukaisina. Uotsolan-Häijään alueen investointeja on selvitelty viranhaltijatyöryhmässä. b. Pohjavesihanke ja Vammalan jätevedenpuhdistuslaitoksen saneeraus on tarkistetuin kustannusarvioin mukana pakollisissa investoinneissa. c. Hopun vanhainkodin peruskorjaus, keittiön muutostyö d. Uimahalli sisältyy ohjelmaan 2 tarkistetuin kustannusarvioin e. Vinkin vapaa-aikakeskuksen laajennus on mukana nimekkeellä "Uusi liikunta- ja monitoimihalli" Kustannusarvio ja hanke on oleellisesti laajentunut järjestämissopimuksessa mainitusta. f. Stormin opetuskeskuksen tiedot on tarkistettu ajantasaisiksi g. Karkun koulun laajennus (teknisen työn tila) ja peruskorjaus (tekstiilityön tila) h. Marttila I ja Marttila II peruskorjaukset siirtyvät perustettavan

8 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ vuokrataloyhtiön toimesta toteutettaviksi ja poistetaan Sastamalan kaupungin investointitaulukoista. i. Äetsän terveydenhoitotilat, lääkäritalo 2008, Äetsän terveystalo 2010 ja Kiikan terveystalo 2010 sisältyvät ohjelmaan? j. Äetsän jätevesien käsittely on mukana pakollisissa investoinneissa. k. Hopun kuntoutusyksikkö ja Äetsän palveluasunnot valmistuvat jo vuonna 2008, eivätkä siis ole mukana taulukoissa. Keskusteluissa on ollut esillä, kuinka sitovasti hankkeista on päätetty. Kolme valtuustoa on yhtäpitävin päätöksin hyväksynyt hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen liitteenä hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelman. Hanketaulukko on otsikoitu hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen liitteessä 3 seuraavasti: "Yhteenveto kuntien investointiohjelmista". Sopimuksen sivulla 34 on luku 7.9. "Investointikohteet" ja siinä seuraava teksti: "Investointikohteita vuoteen 2015 saakka selvitetään kuntien vuoden 2008 talousarvioissa ja -suunnitelmissa." Tuloslaskelmaennusteesta todetaan s. 20 mm. "Sastamalan talous on ylijäämäinen, mutta tulos syntyy liian painotetusti yhdistymisavustusten varassa. Tästä johtuen on vuoden 2008 valmistelussa keskeisen huomion kohteena paremman talouden tasapainon saavuttaminen viimeistään siihen mennessä kun yhdistymisavustusten maksaminen päättyy vuoteen 2012 mennessä." Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa s. 11 todetaan, että "Uuden kaupungin talousarvio rakennetaan siten, että vuosikate kattaa täysimääräisesti poistot. Taloussuunnittelun tavoitteena on, että ulkoisen lainanoton määrä on pienempi kuin nettoinvestointien määrä" "Uuden kunnan tavoitteeksi asetetaan kuntalaisille kohtuullinen ja maakunnallisesti kilpailukykyinen verotusaste. Veroprosentit vahvistaa uuden kaupungin valtuusto syksyllä 2008" Tekstilainaukset osoittavat, että Sastamalan valtuusto päättää oman valmistelunsa pohjalta veroprosenteista ja talousarviosta, eikä sisällöstä ole tehty yksilöityjä ja sitovia päätöksiä. Investointiohjelma 2 ja rahoitus Tämän investointiohjelman nettokustannukset ovat 53,8 M vuoteen Jos rahoituslaskelmassa käytetään oletuksena euron vuosikatetta, lainakanta kasvaisi vuoteen 2012 mennessä 65,6 M :oon, kasvua 16,8 M. Muutos on keskimäärin 4,2 M vuodessa, mikä vastaa noin 1,3 %:n tuloveron tasoon kohdistuvaa painetta, siis vel kaantumatta vuodesta PARAS-hankkeen mukaisesti laskettu Sastamalan velkamäärää koskeva raja-arvo on n. 59 M. Sitä voi daan verrata velkamäärään 65,6 M kauden lopussa. Kun sii tä vä hennetään vuokratalojen yhtiöittämisratkaisun vaikutus koko Sastamalassa 8,5 M (Vammalan osuus 7,6 M ), olisi Sas ta ma lan vuoden 2012 vel ka mää rä 57,1 M, eli 2 M alle ra ja-arvon. Tätä pelivaraa tarvitaan mm. maakauppojen rahoittami seen.

9 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Vaikuttaako kriisikuntana olo lainojen saatavuuteen ja korkomarginaaliin? Tätä on selvitetty kunnasta, jossa lainamäärä/asukas oli vuoden 2006 tilinpäätöksiin perustuvan kriisikuntalistan korkein sekä kaupungista, joka joutui kriisikunnaksi 2007 mm. velkaantuneisuuskriteerien perusteella. Näissä kunnissa lainaa on saatu ja marginaali on ollut markkinaehtoinen, uusimmissa kilpailutuksissa kuitenkin kansainvälisestä tilanteesta johtuen kohonnut. Korkoprosentit ovat olleet samalla tasolla kuin Vammalassa. Jossakin kilpailutuksessa joku rahoittaja ei ollut tarjousta jättänyt, mutta 90 %:sesti on tarjoukset saatu. Verotusoikeuden omaava kunta on siis kriisikuntaleimasta huolimatta hyvä lainanottaja. Jatkovalmistelu Ydinprosessien johtajat huolehtivat, että kunkin investoinnin käyttötalousvaikutukset selvitetään. Vaihtoehtoisia investointiohjelmia voidaan tarkastella vasta käyttömenoja sekä verotusta koskevien selvitysten ja linjausten valmistumisen jälkeen. Tässä työssä tarvitaan uudelle perustettavalle Sastamalan kaupungille vaaleissa valitun valtuuston ohjaus. Valmisteluvastuu: työvaliokunta ja talousarvion valmistelusta proses seissa vastaavat Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta valmistelee talousarviota 2009, suunnitelmia vuoteen 2015 saakka talousseminaarissaan , käy alustusten ja jaetun aineiston pohjalta suunnittelukeskustelua ja määrittää ohjeita jatkovalmistelulle. Jatkovalmistelussa on tehtävänä laatia selkeät aineistot Sastamalan kaupunginvaltuuston talousseminaaria varten. Järjestelytoimikunta päättää kutsua sunnuntaina kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut talousseminaaria koskevaan informaatiotilaisuuteen tiistaina kello Informaatiotilaisuudessa selostetaan talousarvion valmistelutilanne sekä seuraavan torstain talousseminaarin kulku ja tehtävät. Tämä tilaisuus on lisätty uutena aikaisemmin vahvistettuihin kokousohjelmiin. Järjestelytoimikunta päättää kutsua Sastamalan kaupunginvaltuutetut talousseminaariin torstaina kello Seminaari alkaa suoraan jakautumisella työryhmiin, koska tehtävä on tullut selostetuksi edellisenä tiistaina. Työryhmiä pyydetään seminaarissa esittämään: 1. Vuoden 2009 tuloveroprosentti 2. Toimintakatteen (toiminnan nettomenojen) hyväksyttävä taso Ohjeet investointiohjelman laatimiseksi ja kokonaisinvestointien taso (euromäärä) 4. Velkamäärä vuonna 2012

10 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Järjestelytoimikunta antaa valmistelijoille tehtäväksi laatia järjestelytoimikunnan pidettävän kokouksen esityslistan perjantaina Sastamalan valtuuston talousseminaarin antamien ohjaustietojen perusteella. Järjestelytoimikunta toteaa, että Sastamalan kaupunginvaltuuston tulee tehdä lopulliset veroprosenttipäätökset pidettävässä kokouksessa. Edellä mainituista kohdissa 2-4 mainituista, veroprosenttipäätösten edellyttämällä tavalla valmistelluista asioista Sastamalan kaupunginvaltuusto päättää Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä seuraa Sastamalan kokonaisinvestoinnit. Valmisteluvastuu: työvaliokunta ja talousarvion valmistelusta prosesseissa vastaavat Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta valmistelee talousarviota 2009, suunnitelmia vuoteen 2015 saakka talousseminaarissaan , käy alustusten ja jaetun aineiston pohjalta suunnittelukeskustelua ja määrittää ohjeita jatkovalmistelulle. Jatkovalmistelussa on tehtävänä laatia selkeät aineistot Sastamalan kaupunginvaltuuston talousseminaaria varten. Järjestelytoimikunta päättää kutsua sunnuntaina kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut talousseminaaria koskevaan informaatiotilaisuuteen tiistaina kello Informaatiotilaisuudessa selostetaan talousarvion valmistelutilanne sekä seuraavan torstain talousseminaarin kulku ja tehtävät. Tämä tilaisuus on lisätty uutena aikaisemmin vahvistettuihin kokousohjelmiin. Järjestelytoimikunta päättää kutsua Sastamalan kaupunginvaltuutetut talousseminaariin torstaina kello Seminaari alkaa suoraan jakautumisella työryhmiin, koska tehtävä on tullut selostetuksi edellisenä tiistaina. Työryhmiä pyydetään seminaarissa esittämään: 1. Vuoden 2009 tuloveroprosentti 2. Toimintakatteen (toiminnan nettomenojen) hyväksyttävä taso Ohjeet investointiohjelman laatimiseksi ja kokonaisinvestointien taso (euromäärä) 4. Velkamäärä vuonna 2012 Järjestelytoimikunta antaa valmistelijoille tehtäväksi laatia järjestelytoimikunnan pidettävän kokouksen esityslistan perjantaina Sastamalan valtuuston talousseminaarin antamien ohjaustietojen perusteella. Järjestelytoimikunta toteaa, että Sastamalan kaupunginvaltuuston tulee tehdä lopulliset veroprosenttipäätökset pidettävässä kokouksessa. Edellä mainituista kohdissa 2-4 mainituista, vero-

11 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ prosenttipäätösten edellyttämällä tavalla valmistelluista asioista Sastamalan kaupunginvaltuusto päättää LIITTEET KOKONAISINVESTOINNIT

12 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT 1. Sopimusluonnos Sastamalan kaupunki/vammalan 4 h-yhdistys ry kas va tus joh ta ja Pek ka Ka res Ehdotus kj: Järjrestelytoimikunta kä keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista.

13 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ LAUSUNNON ANTAMINEN PAIKALLISPOLIISIN PALVELUVERKOSTOSTA PÍRKAN- MAALLA Poliisin palvelupisteitä koskeva ylijohdon lausuntopyyntö paikallispoliiisin palveluverkostosta on lähetetty poliisipäälliköille toimenpiteitä varten. Poliisipäälliköitä on kehotettu hank ki maan asiaa koske vat lau sunnot uusien poliisilaitosten alueilla si jait sevilta kunnil ta ja toimitta maan lausunnot sekä poliisilai toskoh tai sen yh teenvedon lau sunnois ta po liisin lääninjohdon virka postiin mennes sä. Punkalaidun antaa oman lausuntonsa. Ehdotuksen mukaan Vammalassa (Sastamalassa) on poliisiasema. Punkalaitumella on yhteispalvelupiste. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää lausuntonaan ilmoittaa, ettei Sastamalan osal ta ehdotukseen ole täl lä het kel lä huo mau tet tavaa, kos ka tänne on määri telty polii isiase ma. Järjestelytoimikunta edellyttää po lii si ase mien pal ve luta son säi ly vän mah dol li sim man lähellä ny kyi sen po lii silaitok sen palvelutasoa, mikä mer kit see lu pal velui den mah dolli sim man laa jaa saantia ja toi saalta polii sien vä hin tään nykyi sen mää rän säily mistä, jolla tur va taan häly tys palve lui den, tutkinnan ja erilai sen yh teistyön (esim kou lujen kans sa tehtä vä yh teistyö) toi mi minen. Järjestelytoimikunta viit taa valmis teil la ole vaan turvalli suus suunnitel maan ja paikalli sen po liisin rooliin sen to teutta misessa.

14 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMINEN SASTAMALAN KAUPUNGILLE JA KUNTAKONSER- NILLE Tilakeskuksella on voimassa oleva sopimus sähkön toimittamisesta Energiapolarin kanssa. Sopimus on alkanut ja se päättyy Tarjouspyynnön laadinnassa ja tarjousten vertailussa käytetään asiantuntija-apuna Suunnittelutoimisto Hakala Oy:tä kuten aikaisempinakin vuosina. Hankinnassa on tuntimitattuja kohteitä tällä hetkellä noin 30 ja vuosienergia noin 6000 Mwh, pienkohteita on noin 300 kappaletta ja vuosienergia noin 6000 Mwh. Sopimuskauden aikana kohteita tulee voida joustavasti lisätä sopimukseen samalla hinnalla enintään 20 %. Hankinnassa ei ole mukana Mouhijärven osuutta, koska heillä sopimus päättyy syksyllä Tarjoukset on pyydetty sekä yhden että kahden vuoden toimituksista. Pörssihintaan sidottaessa on pyydetty käyttämään hintaa. Tarjouksen valintaperusteena on mainittu kokonaishinta. Sähkön toimittajat edellyttävät kahden viikon järjestelyaikaa ennen toimitusten alkamista, joten päätös sähkön toimittajasta tulee tehdä viimeistään mennessä. Tarjoukset on pyydetty klo 12 mennessä. Tämän jälkeen Suunnittelutoimisto laatii tarjouksista vertailun ja tekee tilakeskukselle suosituksen kokonaistaloudellisesti edullisimmasta sähkön toimittajasta. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, kiinteistöpäällikkö Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää valita sähköener gian toimittajaksi Pori Energia Oy:n kahden vuoden sopimuksella. Sopi mus alkaa ja päättyy

15 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta PALAUTE SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄLLE PALKKKOJEN HARMONI- SOINNISSA NOUDATETTAVISTA LINJAUKSISTA TYOVALIO 296 Järjestelytoimikunnassa käydyssä suunnittelukeskustelussa Sastamapan perusturvakuntayhtymän edustajat toivoivat mahdollisimman nopeita linjauksia euron palkkojen harmonisointiin vaadittavasta määrärahasta. Sastamalan kaupunkiin kohdistuu märäärahasta noin euroa. Harmonisointitarve on syntynyt, kun Äetsän ja Punkalaitumen kuntakohtaiset palvelut siirtyvät PARAS-puitelain mukaisella tavalla Saspen yhteistoiminta-alueella tuotettaviksi. Keskustelussa kohdistettiin huomiota siihen, missä aikataulussa harmonisointia toteutettiin Saspen perustamisen yhteydessä ja kuinka Sastamalan kaupungis sa palkat harmonisoidaan. Saspen taholta tuotiin esiin huoli henki löstön saatavuudesta hoitoalan tehtäviin. Lisäksi arvioitiin, voitaisiin ko edetä käyttämällä järjestelyvara- ja tasa-arvoeriä sopimusjärjes telmän mahdollistamaan harmonisaatioon. Sastamalan kaupungin palkkaharmonisaatiosta on perustamissopimuksen liitteessä todettu, että järjestelmät harmonisoidaan vuoteen 2010 mennessä. Palkkoi hin vaikuttavista euromääristä ei tässä valmisteluvaiheessa ole tie toa, mutta harmonisaatio kestää ainakin vuodet Pe rus teena on teh tä vien vaa ti vuu den ar vioin ti, joka ajoittuu kevää seen Yhtenä perusteena tässä taloudellisessa tilanteessa on myös Sastamalan kaupungin vuoden 2009 talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotuksesta aiheutuvat vaatimukset. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö Ehdotus kj: Työvaliokunta ehdottaa, että järjestelytoimikunta lausuntonaan pitää tärkeänä, että Sastamalan perusturvakuntayhtymässäkin harmonisaation yhte nä tärkeänä perusteena on tehtävien vaativuuden arviointi. Toiseksi harmonisaatiota tulee jaksottaa useammalle, kuin yhdelle vuodelle, siten kuin Sastamalan kaupungissakin, eli vuosille Kolmanneksi myös kuntayhtymässä tulee selvittää palkkataso verrattuna mm. aluesairaalan ja muiden vastaavien organisaatioiden palkkatasoon. Hyväksyttiin ehdotus. Valmisteluvastuu: työvaliokunta

16 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta lausuntonaan pitää tärkeänä, että Sastamalan perusturvakuntayhtymässäkin harmonisaation yhtenä tärkeänä perusteena on tehtävien vaativuuden arviointi. Toiseksi harmonisaatiota tulee jaksottaa useammalle, kuin yhdelle vuodelle, siten kuin Sastamalan kaupungissakin, eli vuosille Kolmanneksi myös kuntayhtymässä tulee selvittää palkkataso verrattuna mm. aluesairaalan ja muiden vastaavien organisaatioiden palkkatasoon.

17 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta PERUSPALVELUBUDJETTITARKASTELU 2009 TYOVALIO 294 Peruspalvelubudjettitarkastelussa arvioidaan kuntatalouden kehitysnäkymiä vuoteen 2012 kokonaisuutena ja kuntaryhmittäin. Kuntien menojen kehityksen arvioinnissa on otettu huomioon kunnilta valtiolle siirrettävät tehtävät, valtion toimenpiteistä aiheutuvat tehtävien muutokset, väestön ikärakenteen ja väestön määrän muutokset, kunta-alan ansiotason nousu sekä työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen muutos. Kuntien verotulojen kehityksen arvioinnissa on huomioitu palkkasumman muutokset, verotusperusteiden muutokset sekä taloudellisen kehityksen muutostekijöitä. Valtionapujen muutoksen arvioinnissa on otettu huomioon tehtäväsiirtojen lisäksi verokevennyksen kompensaationa toteuttava kustannusneutraali muutos sekä valtionosuusperusteisiin vaikuttavat väestön määrän ja ikärakenteen muutokset. Peruspalvelubudjettitarkasteluun sisältyy taulukko, jossa verrataan valtion toimenpiteiden vaikutuksia kuntien menoihin ja tuloihin vuodesta 2008 vuoteen Liitteenä on valtiovarainministeriön kirje (saapunut ). eruspalvelubudjetti_taitto_%2b_kannet.pdf Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Työvaliokunta merkitsee peruspalvelubudjettitarkastelun 2009 tiedokseen ja saattaa sen järjestelytoimikunnan ja ydinprosessien tietoon. Hyväksyttiin ehdotus. Liitteenä on valtiovarainministeriön kirje (saapunut ) sekä peruspalvelubudjetti. Ehdotus kj: Peruspalvelubudjettitarkastelu 2009 saatetaan järjestelytoimikunnan tie toon.

18 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta VERTAILUTIEDOT UIMAHALLIEN KÄYTTÄJÄMÄÄRISTÄ JA TALOUDESTA TYOVALIO 303 Liitteenä seuraa vertailutietoja eri kaupunkien uimahallien kävijämääristä ja taloudesta. Työvaliokunta saattaa uimahallien vertailutiedot järjestelytoi mikunnalle tiedoksi. Liitteenä seuraa vertailutietoja eri kaupunkien uimahallien kävijämääristä ja taloudesta. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Työvaliokunta saattaa uimahallien vertailutiedot järjeste ly toimikunnalle tiedoksi. LIITTEET UIMAHALLIEN VERTAILUTIETOJA

19 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta PROSESSINJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN TYOVALIO 298 Prosessinjohtajat on nimetty järjestelytoimikunnan vakanssipäätöksellä. Vakanssipäätöksissä ei ole nimetty sijaisia, vaan viran- ja toimenhaltijoiden sijaisuustehtävät päätetään tehtäväkuvien valmistelun yhteydessä. Tarkoituksenmukaista on, että sijainen nimetään prosessitiimin jäsenistä. Valmisteluvastuu: henkilöstöpäällikkö, suunnittelujohtaja, kaupungin sihteeri Ehdotus kj: Työvaliokunta esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttä väksi, että prosessinjohtajan tehtävänä on nimetä sijainen prosessi tiimin jäsenistä. Sijainen voi olla tehtävään toistaiseksi mää rätty tai määräaikainen. Tehtäväkohtaisessa palkkauksessa tulee huomioida sijaisuus ja sen kestoaika. Järjestelytoimikunta antaa työvaliokunnalle tehtäväksi saattaa nimeämispäätökset järjestelytoimikunnalle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Valmisteluvastuu: henkilöstöpäällikkö, suunnittelujohtaja, kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Työvaliokunta esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi, että prosessinjohtajan tehtävänä on nimetä sijainen prosessitiimin jäsenistä. Sijainen voi olla tehtävään toistaiseksi määrätty tai määräaikainen. Tehtäväkohtaisessa palkkauksessa tulee huomioida sijaisuus ja sen kestoaika. Järjestelytoimikunta antaa työvaliokunnalle tehtäväksi saattaa nimeämispäätökset järjestelytoimikunnalle tiedoksi.

20 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin työvaliokunta SASTAMALAN KAUPUNGIN TIIMIRAKENNE TYOVALIO 237 Jokainen prosessinjohtaja miettii toimialansa tiimirakenteet. Niistä kootaan yhteenveto. Valmisteluvastuu: prosessinjohtajat Ehdotus kj: Työvaliokunta saatta tiimirakenteet järjestelytoimi kunnalle tiedoksi. Työvaliokunta päätti panna asian pöydälle. Lisäksi työvalio kun ta kir jasi Tarja Pietilän näkemyksen, että kaikissa proses sitiimeis sä pi tää ol la henkilöstön edustaja sekä Paavo Sallin näke myksen, että henki löstön edustus tulee järjestää yt-menettelyn edel lyttämällä ta valla. Työvaliokunta antoi henkilöstötiimin tehtäväksi valmistella työ va liokun nalle esitys henkilöstön edustuksen toteuttamistavasta. TYOVALIO 299 Henkilöstön edustusta prosessitiimeissä on käsitelty henkilöstötiimin kokouksissa ja sekä ainakin Hallinnon tukipal velujen pro sessipäivässä Henkilöstötiimin kokouksissa sekä Haltun prosessipäivässä on korostettu henkilöstön osallistumisen tärkeyttä motivaatiota ja sitoutumista lisäävänä tekijänä, tiedonkulun lisääntymisenä sekä henkilöstön näkemysten esilletulemisena. Henkilöstötiimi esittää työvaliokunnalle, että ydinprosessien prosessitiimeihin nimetään henkilöstön edustaja lukuunottamatta niitä prosessitiimejä, joissa on pysyvä edustus myös Sastamalan organisaation ulkopuolelta. Henkilöstöjärjestöjä pyydetään nimeämään prosessitiimin edustaja ydinprosessin henkilöstöstä. Valmisteluvastuu: henkilöstötiimi Ehdotus kj: Työvaliokunta käy suunnittelukeskustelun asiasta. Työvaliokunta päätti todeta aikaisempiin päätösten mukaisesti, et tä ydin pro ses sin joh ta ja ni meää prosessitiimin. Tiimikokoonpanoon voi tulla muutoksia ja niissä voi olla edustajia toisista ydinprosesseista, tukiprosesseista tai toisista organisaatioista.

21 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Työvaliokunta totesi lisäksi, että henkilöstön edustus tapahtuu yt-menettelyn edellyttämällä tavalla. Tiedon tulee kaupungin organisaatiossa kulkea ja asioiden hoitaminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa. Tehtävänä on monin eri tavoin rakentaa myös myönteistä työnantajakuvaa. Työvaliokunta ei päättänyt tehdä sitovaa henkilöstön edustajaa koskevaa päätöstä tai ehdotusta valtuuston hyväksyttävään hallintosään töön. Pöytäkirjaan merkittiin Tarja Pietilän näkemys, että kaikissa prosessitiimeissä mukaan lukien Hallinnon tukipalvelut ja Tilakeskus pitää olla henkilöstön edustaja. Asia saatetaan järjestelytoimikunnan tietoon. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta merkitsee asian tiedoksi saaduksi.

22 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin työvaliokunta PÄIHDEONGELMAISTEN, MIELENTERVEYSONGELMAISTEN JA KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN OHJATTAVIEN ASIAKKAIDEN KUNTOUTTAMINEN TYOVALIO 259 Sastamalan kaupungin ohjausryhmä on päättänyt ilmoittaa Vam ma lan alue sai raalalle, että valmistelua voidaan jatkaa psykiatri sen suo ja työn saat tamiseksi Sastamalan kaupungin järjestämisvas tuulle al kaen. Jatkovalmistelutehtävä annettiin työvaliokun nalle. Työvaliokunta on päättänyt antaa asian perusturvatyöryhmän val misteltavaksi. Lisäksi työ valiokunta katsoi, että sosiaali- ja ter veys palvelut tulee Paras- pa lautteen mukaisesti säilyttää yhtenä ko konai suutena. Suojatyö voi taisiin sijoittaa osaksi sosiaalipalveluita ja toi mintakeskuksen johta jan alaisuuteen. Yksikön toiminnan rajapin nat erityisesti muun mie lenterveystyön ja Työteekin suuntaan tulee pe rusteellisesti selvittää. Yksikön tulevan toiminnan suunnittelussa tu lee kiinnittää huomiota myös toiminnan taloudellisuuden edistämi seen. Työteekkitoimikunta on käsitellyt seudun hankkeita ja osaavan työvoiman saata vuuteen liittyviä prosesseja eri sidosryhmien kanssa. Kysymyksessä on laaja, monia rajapintoja sisältävä kokonaisuus. On monia asiakasryhmiä, joiden palvelu edellyttää erilaisia prosesseja. Ikärakenteen muut tuessa asiakasvolyymit ja asiakkuuksien rakenne muuttuu. Palvelu tuotannon rakenteidenkin tulisi muuttua siinä mukana. Lopputulok sena pitää tavoitella parempaa tehokkuutta, taloudellisuutta ja vai kuttavuutta ottaen myös huomioon Sastamalan tiukan talouden asettamat vaatimukset. Kokonaisuuteen kytkeytyy elinvoiman ydinprosessi osaavan työvoiman saatavuuden ja työlli syydenhoidon yksiköiden näkökulmasta. Hyvinvoinnin ydinprosessi puolestaan sisältää tilaajatoiminnot erikoissairaanhoidolta sekä pe rusterveydenhuollolta ja vanhuspalveluilta. Lisäksi aluesosiaalityö, perhepalvelut ja sosiaalipalvelut ovat Sastamalan kaupungin asia kasprosesseja ja sisältävät mm. toimeentulotuen, jonka kustannus rakenne osaltaan riippuu kuntouttavan työtoiminnan ja työelämään aktivoinnin onnistumisesta. Seminaarissa linjataan prosessit, osaprosessit ja toimijat, joiden tehtävänä on yhteistyössä valmistella rajapintoja ylittävä prosessien kokonaisuus päihdeongel maisten, mielenterveysongelmaisten, kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkaiden tehokkaaksi, talou-

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 01.12.2008 AIKA 01.12.2008 klo 9:00-17:15 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot