VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ kello Järjestelytoimikunnan talousseminaari, erillinen oh jelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/2008 1. kello 16.00 Järjestelytoimikunnan talousseminaari, erillinen oh jelma"

Transkriptio

1 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ AIKA klo 16:00 PAIKKA Äetsän kunnantalo kello Järjestelytoimikunnan talousseminaari, erillinen oh jelma KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 106 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ASIANTUNTIJAT TÄSSÄ KOKOUKSESSA SASTAMALAN KAUPUNGINVALTUUSTO TALOUDEN 5 SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ 110 AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT LAUSUNNON ANTAMINEN PAIKALLISPOLIISIN PAL- 13 VELUVERKOSTOSTA PÍRKANMAALLA 112 SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMINEN SASTAMALAN 14 KAUPUNGILLE JA KUNTAKONSERNILLE 113 PALAUTE SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTY- MÄLLE PALKKKOJEN HARMONISOINNISSA NOUDA- TETTAVISTA LINJAUKSISTA PERUSPALVELUBUDJETTITARKASTELU VERTAILUTIEDOT UIMAHALLIEN KÄYTTÄJÄMÄÄRIS- 18 TÄ JA TALOUDESTA 116 PROSESSINJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN SASTAMALAN KAUPUNGIN TIIMIRAKENNE PÄIHDEONGELMAISTEN, MIELENTERVEYSONGEL- MAISTEN JA KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN OH- JATTAVIEN ASIAKKAIDEN KUNTOUTTAMINEN SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN JA KUNTIEN YHTEINEN INVESTOINTITYÖRYHMÄ 25

2 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Vuorossa ovat Liisa Myllyniemi ja Ulla Yli-Hongisto. Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Myllyniemen ja Ulla Yli-Hongiston.

4 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ ASIANTUNTIJAT TÄSSÄ KOKOUKSESSA Järjestelytoimikunta on erikseen päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus järjestelytoimikunnan kokouksissa on työvaliokunnalla. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää, että tässä kokouksessa ovat työvaliokunnan lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat: Paavo Lahtinen

5 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta SASTAMALAN KAUPUNGINVALTUUSTO TALOUDEN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ TYOVALIO 302 Sastamalan kaupungin veroprosenttipäätösten, talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa on kohdattu tilanne, jossa syksyn kunnallisvaaleilla valittavan valtuuston tulee keskeisesti ohjata valmistelua. Ohjauksessa on keskeistä johdonmukaisuus palvelujen tuottamisesta aiheutuvien toimintamenojen, investointien rahoittamiseksi tarvittavan vuosikatteen, veroprosenttien, investointiohjelman ja velkatason kesken. Tällä hetkellä valmistelussa vallitsee olennainen ristiriita %:n tuloveron ja muiden keskeisten talouden rakennusosien kesken. Vertailuja tilinpäätöksiin ja kuluvan vuoden talousarvioihin vaikeuttavat olennaisesti sisäisten erien laskennassa toisistaan poikkeavat kolmen erillisen kunnan järjestelmät. Selvityksiin ja täsmennyksiin tarvitaan aikaa, jota olisi työohjelmaa muuttamalla käytettävissä pidettäviin kunnallisvaaleihin saakka. Talousarvioehdotukset Talousarvioehdotusten jättöaika päättyi Ohjeena oli 3.3 %:n sopimuspalkkojen korotukset ja 2.2 %:n muiden menojen kasvu. Ehdotus materiaalista laskettu tulos on heti 2009 noin 4 milj. euroa alijäämäinen. Järjestelytoimikunnan talousseminaarissa käydään suunnittelukeskustelu ydinprosessien johtajien puheenvuorojen pohjalta seuraavista aiheista valtuuston päätettävien määrärahojen mukaisella yhteenvetotasolla: 1. Ohjearvojen mukaiset menot, tulot ja nettomenot Talousarvioehdotus, menot, tulot ja nettomenot 2009 a. henkilöstölisäykset, eurotiedot b. eläköitymiset ym. säästöeurotiedot c. talousarvion perustelut 3. Poikkeaman perustelut 4. Talouden tasapainotusmahdollisuudet Elina Alajoki selostaa kokouksessa jaettavan viimeisimmän aineiston perusteella kokonaistilannetta. Ilmeistä on, että veroprosenttitason määrittämisessä olennaisina perusteina tulevat olemaan investointien ohella erityisesti käyttötalouteen liittyvät syyt. Investointiehdotukset

6 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Investointiehdotusten kokonaismäärä on noin 66 milj. euroa vuoteen 2015 saakka. Ei ole tiedossa, kuinka tämä ohjelma voitaisiin rahoittaa. Vaihtoehtoisia investointiohjelmia koskeva järjestelytoimikunnan tehtäväksianto Järjestelytoimikunta on , 13, päättänyt valmistelusta seuraavaa: "- tarkistaa investointien kustannusarviot ajantasaisiksi - valmistella investointiohjelmaehdotus, joka on tasapainoinen %:n tuloverotasoon nähden niin, että lainanotolle on koko ajan investointiperustelut - valmistella toinen vaihtoehtoinen esitys investointiohjelmaksi, jossa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen liitteessä luetellut kuntien kärkihankkeet toteutuvat ja tuloveroprosentti on investointien rahoittamisen edellyttämällä tasolla niin, että lainanotolle on koko ajan investointiperustelut " (Investointiohjelma 2) - " valmistella kolmas vaihtoehtoinen esitys investointiohjelmaksi siltä pohjalta, että velkamäärä ei ylitä 2000 euroa/asukas - laatia suunnitelma investointikohteittaisista vaikutuksista toimintamenoihin, korkoihin ja poistoihin - kohdentaa yhdyskuntatekniikan investoinnit niin, että uutta tonttitarjontaa voidaan luoda, mm. Häijääseen. Verkkoa ei laajenneta alueilla, joilla tontteja on jo valmiina yhdyskuntatekniikan äärellä tarjolla. - esittää yhdistymisavustuksien käyttö muusta talousaineistosta erillisenä." Investointiohjelmien valmistelun lähtökohdat ja tarkistukset 1. Investointien kustannusarviot on saatettu ajantasaisiksi prosessien toimesta. 2. On laadittu luettelo vuoteen 2015 saakka pakollisista investoinneista 15,7 M (Br), joita ovat: a. Toiminnallisista pakollisista syistä toteutettavat investoinnit, esim. tietojärjestelmien yhtenäistäminen, jäähallin jäähdytyslaitteiston uusiminen ja ylläpitoinvestoinnit b.sopimuksesta tai sitoumuksesta johtuvat kaupungin velvoitteet, esim. Sairaalanmäen kaava-alue, Hyrkin kaupallisen alueen toteutus, pohjavesihanke, Bäckmanin kiinteistön peruskorjaus, jätevesien puhdistamot Vammalassa ja Äetsässä c. Lakisääteiset. Näitä kohteita ei luettelossa ole, koska investoinnit toteutetaan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi aikaisempaa paremmin kohtien a ja b mukaisesti. 3. Kuntien päätösten mukaisista yhdistymisavustuksilla rahoitettavista hankkeista on laadittu erillinen luettelo.

7 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ On tehty lista investoinneista, jotka tukevat visiota "Kasvun Sastamala" Niitä ovat esim. kiinteän omaisuuden hankinta, uusien omakotialueiden rakentaminen, haja-asutusalueen vesihuolto ja katujen asfaltointi kunnossapitotason säilyttämiseksi. Vesi- ja jätevesimaksut Tulokset esitetään järjestelytoimikunnan talousseminarissa. Selvitetty on myös vaihtoehto, että Äetsän ja Vammalan puhdistamosta luovutaan ja jätevedet johdetaan Huittisiin, jonne rakennetaan keskitetty jätevesien puhdistuslaitos. Investointiohjelmissa on varauduttu kahden jätevesien puhdistuslaitoksen sekä merkittävään haja-asutusalueiden vesihuoltoverkoston rakentamiseen. Lisäksi on uusien kaava-alueiden hankkeita ja vuotovesien vähentämiseksi välttämättömiä verkoston perusparannushankkeita. On tarkoitus, että hankkeet Sastamalan vesi rahoittaa lainanotolla ja maksut kattavat liikelaitoksen kaikki käyttö- ja pääomamenot. Tämä laskenta vaikuttaa osaltaan investointiohjelmavaihtoehtojen sisältämien hankkeiden rahoituslaskelmiin. Vesi- ja jätevesimaksujen laskenta on työn alla. Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa mainitut hankkeet Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa mainitut voitaisiin ajantasaistaa seuraavasti: a. Uotsolan ja Häijään päiväkodit, sekä vanhusten palvelukeskus on sijoitettu ohjelmaan kunnasta saatujen päätösten ja lisätietojen mukaisina. Uotsolan-Häijään alueen investointeja on selvitelty viranhaltijatyöryhmässä. b. Pohjavesihanke ja Vammalan jätevedenpuhdistuslaitoksen saneeraus on tarkistetuin kustannusarvioin mukana pakollisissa investoinneissa. c. Hopun vanhainkodin peruskorjaus, keittiön muutostyö d. Uimahalli sisältyy ohjelmaan 2 tarkistetuin kustannusarvioin e. Vinkin vapaa-aikakeskuksen laajennus on mukana nimekkeellä "Uusi liikunta- ja monitoimihalli" Kustannusarvio ja hanke on oleellisesti laajentunut järjestämissopimuksessa mainitusta. f. Stormin opetuskeskuksen tiedot on tarkistettu ajantasaisiksi g. Karkun koulun laajennus (teknisen työn tila) ja peruskorjaus (tekstiilityön tila) h. Marttila I ja Marttila II peruskorjaukset siirtyvät perustettavan

8 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ vuokrataloyhtiön toimesta toteutettaviksi ja poistetaan Sastamalan kaupungin investointitaulukoista. i. Äetsän terveydenhoitotilat, lääkäritalo 2008, Äetsän terveystalo 2010 ja Kiikan terveystalo 2010 sisältyvät ohjelmaan? j. Äetsän jätevesien käsittely on mukana pakollisissa investoinneissa. k. Hopun kuntoutusyksikkö ja Äetsän palveluasunnot valmistuvat jo vuonna 2008, eivätkä siis ole mukana taulukoissa. Keskusteluissa on ollut esillä, kuinka sitovasti hankkeista on päätetty. Kolme valtuustoa on yhtäpitävin päätöksin hyväksynyt hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen liitteenä hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelman. Hanketaulukko on otsikoitu hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen liitteessä 3 seuraavasti: "Yhteenveto kuntien investointiohjelmista". Sopimuksen sivulla 34 on luku 7.9. "Investointikohteet" ja siinä seuraava teksti: "Investointikohteita vuoteen 2015 saakka selvitetään kuntien vuoden 2008 talousarvioissa ja -suunnitelmissa." Tuloslaskelmaennusteesta todetaan s. 20 mm. "Sastamalan talous on ylijäämäinen, mutta tulos syntyy liian painotetusti yhdistymisavustusten varassa. Tästä johtuen on vuoden 2008 valmistelussa keskeisen huomion kohteena paremman talouden tasapainon saavuttaminen viimeistään siihen mennessä kun yhdistymisavustusten maksaminen päättyy vuoteen 2012 mennessä." Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa s. 11 todetaan, että "Uuden kaupungin talousarvio rakennetaan siten, että vuosikate kattaa täysimääräisesti poistot. Taloussuunnittelun tavoitteena on, että ulkoisen lainanoton määrä on pienempi kuin nettoinvestointien määrä" "Uuden kunnan tavoitteeksi asetetaan kuntalaisille kohtuullinen ja maakunnallisesti kilpailukykyinen verotusaste. Veroprosentit vahvistaa uuden kaupungin valtuusto syksyllä 2008" Tekstilainaukset osoittavat, että Sastamalan valtuusto päättää oman valmistelunsa pohjalta veroprosenteista ja talousarviosta, eikä sisällöstä ole tehty yksilöityjä ja sitovia päätöksiä. Investointiohjelma 2 ja rahoitus Tämän investointiohjelman nettokustannukset ovat 53,8 M vuoteen Jos rahoituslaskelmassa käytetään oletuksena euron vuosikatetta, lainakanta kasvaisi vuoteen 2012 mennessä 65,6 M :oon, kasvua 16,8 M. Muutos on keskimäärin 4,2 M vuodessa, mikä vastaa noin 1,3 %:n tuloveron tasoon kohdistuvaa painetta, siis vel kaantumatta vuodesta PARAS-hankkeen mukaisesti laskettu Sastamalan velkamäärää koskeva raja-arvo on n. 59 M. Sitä voi daan verrata velkamäärään 65,6 M kauden lopussa. Kun sii tä vä hennetään vuokratalojen yhtiöittämisratkaisun vaikutus koko Sastamalassa 8,5 M (Vammalan osuus 7,6 M ), olisi Sas ta ma lan vuoden 2012 vel ka mää rä 57,1 M, eli 2 M alle ra ja-arvon. Tätä pelivaraa tarvitaan mm. maakauppojen rahoittami seen.

9 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Vaikuttaako kriisikuntana olo lainojen saatavuuteen ja korkomarginaaliin? Tätä on selvitetty kunnasta, jossa lainamäärä/asukas oli vuoden 2006 tilinpäätöksiin perustuvan kriisikuntalistan korkein sekä kaupungista, joka joutui kriisikunnaksi 2007 mm. velkaantuneisuuskriteerien perusteella. Näissä kunnissa lainaa on saatu ja marginaali on ollut markkinaehtoinen, uusimmissa kilpailutuksissa kuitenkin kansainvälisestä tilanteesta johtuen kohonnut. Korkoprosentit ovat olleet samalla tasolla kuin Vammalassa. Jossakin kilpailutuksessa joku rahoittaja ei ollut tarjousta jättänyt, mutta 90 %:sesti on tarjoukset saatu. Verotusoikeuden omaava kunta on siis kriisikuntaleimasta huolimatta hyvä lainanottaja. Jatkovalmistelu Ydinprosessien johtajat huolehtivat, että kunkin investoinnin käyttötalousvaikutukset selvitetään. Vaihtoehtoisia investointiohjelmia voidaan tarkastella vasta käyttömenoja sekä verotusta koskevien selvitysten ja linjausten valmistumisen jälkeen. Tässä työssä tarvitaan uudelle perustettavalle Sastamalan kaupungille vaaleissa valitun valtuuston ohjaus. Valmisteluvastuu: työvaliokunta ja talousarvion valmistelusta proses seissa vastaavat Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta valmistelee talousarviota 2009, suunnitelmia vuoteen 2015 saakka talousseminaarissaan , käy alustusten ja jaetun aineiston pohjalta suunnittelukeskustelua ja määrittää ohjeita jatkovalmistelulle. Jatkovalmistelussa on tehtävänä laatia selkeät aineistot Sastamalan kaupunginvaltuuston talousseminaaria varten. Järjestelytoimikunta päättää kutsua sunnuntaina kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut talousseminaaria koskevaan informaatiotilaisuuteen tiistaina kello Informaatiotilaisuudessa selostetaan talousarvion valmistelutilanne sekä seuraavan torstain talousseminaarin kulku ja tehtävät. Tämä tilaisuus on lisätty uutena aikaisemmin vahvistettuihin kokousohjelmiin. Järjestelytoimikunta päättää kutsua Sastamalan kaupunginvaltuutetut talousseminaariin torstaina kello Seminaari alkaa suoraan jakautumisella työryhmiin, koska tehtävä on tullut selostetuksi edellisenä tiistaina. Työryhmiä pyydetään seminaarissa esittämään: 1. Vuoden 2009 tuloveroprosentti 2. Toimintakatteen (toiminnan nettomenojen) hyväksyttävä taso Ohjeet investointiohjelman laatimiseksi ja kokonaisinvestointien taso (euromäärä) 4. Velkamäärä vuonna 2012

10 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Järjestelytoimikunta antaa valmistelijoille tehtäväksi laatia järjestelytoimikunnan pidettävän kokouksen esityslistan perjantaina Sastamalan valtuuston talousseminaarin antamien ohjaustietojen perusteella. Järjestelytoimikunta toteaa, että Sastamalan kaupunginvaltuuston tulee tehdä lopulliset veroprosenttipäätökset pidettävässä kokouksessa. Edellä mainituista kohdissa 2-4 mainituista, veroprosenttipäätösten edellyttämällä tavalla valmistelluista asioista Sastamalan kaupunginvaltuusto päättää Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä seuraa Sastamalan kokonaisinvestoinnit. Valmisteluvastuu: työvaliokunta ja talousarvion valmistelusta prosesseissa vastaavat Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta valmistelee talousarviota 2009, suunnitelmia vuoteen 2015 saakka talousseminaarissaan , käy alustusten ja jaetun aineiston pohjalta suunnittelukeskustelua ja määrittää ohjeita jatkovalmistelulle. Jatkovalmistelussa on tehtävänä laatia selkeät aineistot Sastamalan kaupunginvaltuuston talousseminaaria varten. Järjestelytoimikunta päättää kutsua sunnuntaina kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut talousseminaaria koskevaan informaatiotilaisuuteen tiistaina kello Informaatiotilaisuudessa selostetaan talousarvion valmistelutilanne sekä seuraavan torstain talousseminaarin kulku ja tehtävät. Tämä tilaisuus on lisätty uutena aikaisemmin vahvistettuihin kokousohjelmiin. Järjestelytoimikunta päättää kutsua Sastamalan kaupunginvaltuutetut talousseminaariin torstaina kello Seminaari alkaa suoraan jakautumisella työryhmiin, koska tehtävä on tullut selostetuksi edellisenä tiistaina. Työryhmiä pyydetään seminaarissa esittämään: 1. Vuoden 2009 tuloveroprosentti 2. Toimintakatteen (toiminnan nettomenojen) hyväksyttävä taso Ohjeet investointiohjelman laatimiseksi ja kokonaisinvestointien taso (euromäärä) 4. Velkamäärä vuonna 2012 Järjestelytoimikunta antaa valmistelijoille tehtäväksi laatia järjestelytoimikunnan pidettävän kokouksen esityslistan perjantaina Sastamalan valtuuston talousseminaarin antamien ohjaustietojen perusteella. Järjestelytoimikunta toteaa, että Sastamalan kaupunginvaltuuston tulee tehdä lopulliset veroprosenttipäätökset pidettävässä kokouksessa. Edellä mainituista kohdissa 2-4 mainituista, vero-

11 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ prosenttipäätösten edellyttämällä tavalla valmistelluista asioista Sastamalan kaupunginvaltuusto päättää LIITTEET KOKONAISINVESTOINNIT

12 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT 1. Sopimusluonnos Sastamalan kaupunki/vammalan 4 h-yhdistys ry kas va tus joh ta ja Pek ka Ka res Ehdotus kj: Järjrestelytoimikunta kä keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista.

13 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ LAUSUNNON ANTAMINEN PAIKALLISPOLIISIN PALVELUVERKOSTOSTA PÍRKAN- MAALLA Poliisin palvelupisteitä koskeva ylijohdon lausuntopyyntö paikallispoliiisin palveluverkostosta on lähetetty poliisipäälliköille toimenpiteitä varten. Poliisipäälliköitä on kehotettu hank ki maan asiaa koske vat lau sunnot uusien poliisilaitosten alueilla si jait sevilta kunnil ta ja toimitta maan lausunnot sekä poliisilai toskoh tai sen yh teenvedon lau sunnois ta po liisin lääninjohdon virka postiin mennes sä. Punkalaidun antaa oman lausuntonsa. Ehdotuksen mukaan Vammalassa (Sastamalassa) on poliisiasema. Punkalaitumella on yhteispalvelupiste. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää lausuntonaan ilmoittaa, ettei Sastamalan osal ta ehdotukseen ole täl lä het kel lä huo mau tet tavaa, kos ka tänne on määri telty polii isiase ma. Järjestelytoimikunta edellyttää po lii si ase mien pal ve luta son säi ly vän mah dol li sim man lähellä ny kyi sen po lii silaitok sen palvelutasoa, mikä mer kit see lu pal velui den mah dolli sim man laa jaa saantia ja toi saalta polii sien vä hin tään nykyi sen mää rän säily mistä, jolla tur va taan häly tys palve lui den, tutkinnan ja erilai sen yh teistyön (esim kou lujen kans sa tehtä vä yh teistyö) toi mi minen. Järjestelytoimikunta viit taa valmis teil la ole vaan turvalli suus suunnitel maan ja paikalli sen po liisin rooliin sen to teutta misessa.

14 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMINEN SASTAMALAN KAUPUNGILLE JA KUNTAKONSER- NILLE Tilakeskuksella on voimassa oleva sopimus sähkön toimittamisesta Energiapolarin kanssa. Sopimus on alkanut ja se päättyy Tarjouspyynnön laadinnassa ja tarjousten vertailussa käytetään asiantuntija-apuna Suunnittelutoimisto Hakala Oy:tä kuten aikaisempinakin vuosina. Hankinnassa on tuntimitattuja kohteitä tällä hetkellä noin 30 ja vuosienergia noin 6000 Mwh, pienkohteita on noin 300 kappaletta ja vuosienergia noin 6000 Mwh. Sopimuskauden aikana kohteita tulee voida joustavasti lisätä sopimukseen samalla hinnalla enintään 20 %. Hankinnassa ei ole mukana Mouhijärven osuutta, koska heillä sopimus päättyy syksyllä Tarjoukset on pyydetty sekä yhden että kahden vuoden toimituksista. Pörssihintaan sidottaessa on pyydetty käyttämään hintaa. Tarjouksen valintaperusteena on mainittu kokonaishinta. Sähkön toimittajat edellyttävät kahden viikon järjestelyaikaa ennen toimitusten alkamista, joten päätös sähkön toimittajasta tulee tehdä viimeistään mennessä. Tarjoukset on pyydetty klo 12 mennessä. Tämän jälkeen Suunnittelutoimisto laatii tarjouksista vertailun ja tekee tilakeskukselle suosituksen kokonaistaloudellisesti edullisimmasta sähkön toimittajasta. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, kiinteistöpäällikkö Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta päättää valita sähköener gian toimittajaksi Pori Energia Oy:n kahden vuoden sopimuksella. Sopi mus alkaa ja päättyy

15 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta PALAUTE SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄLLE PALKKKOJEN HARMONI- SOINNISSA NOUDATETTAVISTA LINJAUKSISTA TYOVALIO 296 Järjestelytoimikunnassa käydyssä suunnittelukeskustelussa Sastamapan perusturvakuntayhtymän edustajat toivoivat mahdollisimman nopeita linjauksia euron palkkojen harmonisointiin vaadittavasta määrärahasta. Sastamalan kaupunkiin kohdistuu märäärahasta noin euroa. Harmonisointitarve on syntynyt, kun Äetsän ja Punkalaitumen kuntakohtaiset palvelut siirtyvät PARAS-puitelain mukaisella tavalla Saspen yhteistoiminta-alueella tuotettaviksi. Keskustelussa kohdistettiin huomiota siihen, missä aikataulussa harmonisointia toteutettiin Saspen perustamisen yhteydessä ja kuinka Sastamalan kaupungis sa palkat harmonisoidaan. Saspen taholta tuotiin esiin huoli henki löstön saatavuudesta hoitoalan tehtäviin. Lisäksi arvioitiin, voitaisiin ko edetä käyttämällä järjestelyvara- ja tasa-arvoeriä sopimusjärjes telmän mahdollistamaan harmonisaatioon. Sastamalan kaupungin palkkaharmonisaatiosta on perustamissopimuksen liitteessä todettu, että järjestelmät harmonisoidaan vuoteen 2010 mennessä. Palkkoi hin vaikuttavista euromääristä ei tässä valmisteluvaiheessa ole tie toa, mutta harmonisaatio kestää ainakin vuodet Pe rus teena on teh tä vien vaa ti vuu den ar vioin ti, joka ajoittuu kevää seen Yhtenä perusteena tässä taloudellisessa tilanteessa on myös Sastamalan kaupungin vuoden 2009 talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotuksesta aiheutuvat vaatimukset. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö Ehdotus kj: Työvaliokunta ehdottaa, että järjestelytoimikunta lausuntonaan pitää tärkeänä, että Sastamalan perusturvakuntayhtymässäkin harmonisaation yhte nä tärkeänä perusteena on tehtävien vaativuuden arviointi. Toiseksi harmonisaatiota tulee jaksottaa useammalle, kuin yhdelle vuodelle, siten kuin Sastamalan kaupungissakin, eli vuosille Kolmanneksi myös kuntayhtymässä tulee selvittää palkkataso verrattuna mm. aluesairaalan ja muiden vastaavien organisaatioiden palkkatasoon. Hyväksyttiin ehdotus. Valmisteluvastuu: työvaliokunta

16 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta lausuntonaan pitää tärkeänä, että Sastamalan perusturvakuntayhtymässäkin harmonisaation yhtenä tärkeänä perusteena on tehtävien vaativuuden arviointi. Toiseksi harmonisaatiota tulee jaksottaa useammalle, kuin yhdelle vuodelle, siten kuin Sastamalan kaupungissakin, eli vuosille Kolmanneksi myös kuntayhtymässä tulee selvittää palkkataso verrattuna mm. aluesairaalan ja muiden vastaavien organisaatioiden palkkatasoon.

17 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta PERUSPALVELUBUDJETTITARKASTELU 2009 TYOVALIO 294 Peruspalvelubudjettitarkastelussa arvioidaan kuntatalouden kehitysnäkymiä vuoteen 2012 kokonaisuutena ja kuntaryhmittäin. Kuntien menojen kehityksen arvioinnissa on otettu huomioon kunnilta valtiolle siirrettävät tehtävät, valtion toimenpiteistä aiheutuvat tehtävien muutokset, väestön ikärakenteen ja väestön määrän muutokset, kunta-alan ansiotason nousu sekä työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen muutos. Kuntien verotulojen kehityksen arvioinnissa on huomioitu palkkasumman muutokset, verotusperusteiden muutokset sekä taloudellisen kehityksen muutostekijöitä. Valtionapujen muutoksen arvioinnissa on otettu huomioon tehtäväsiirtojen lisäksi verokevennyksen kompensaationa toteuttava kustannusneutraali muutos sekä valtionosuusperusteisiin vaikuttavat väestön määrän ja ikärakenteen muutokset. Peruspalvelubudjettitarkasteluun sisältyy taulukko, jossa verrataan valtion toimenpiteiden vaikutuksia kuntien menoihin ja tuloihin vuodesta 2008 vuoteen Liitteenä on valtiovarainministeriön kirje (saapunut ). eruspalvelubudjetti_taitto_%2b_kannet.pdf Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Työvaliokunta merkitsee peruspalvelubudjettitarkastelun 2009 tiedokseen ja saattaa sen järjestelytoimikunnan ja ydinprosessien tietoon. Hyväksyttiin ehdotus. Liitteenä on valtiovarainministeriön kirje (saapunut ) sekä peruspalvelubudjetti. Ehdotus kj: Peruspalvelubudjettitarkastelu 2009 saatetaan järjestelytoimikunnan tie toon.

18 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta VERTAILUTIEDOT UIMAHALLIEN KÄYTTÄJÄMÄÄRISTÄ JA TALOUDESTA TYOVALIO 303 Liitteenä seuraa vertailutietoja eri kaupunkien uimahallien kävijämääristä ja taloudesta. Työvaliokunta saattaa uimahallien vertailutiedot järjestelytoi mikunnalle tiedoksi. Liitteenä seuraa vertailutietoja eri kaupunkien uimahallien kävijämääristä ja taloudesta. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Työvaliokunta saattaa uimahallien vertailutiedot järjeste ly toimikunnalle tiedoksi. LIITTEET UIMAHALLIEN VERTAILUTIETOJA

19 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta PROSESSINJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN TYOVALIO 298 Prosessinjohtajat on nimetty järjestelytoimikunnan vakanssipäätöksellä. Vakanssipäätöksissä ei ole nimetty sijaisia, vaan viran- ja toimenhaltijoiden sijaisuustehtävät päätetään tehtäväkuvien valmistelun yhteydessä. Tarkoituksenmukaista on, että sijainen nimetään prosessitiimin jäsenistä. Valmisteluvastuu: henkilöstöpäällikkö, suunnittelujohtaja, kaupungin sihteeri Ehdotus kj: Työvaliokunta esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttä väksi, että prosessinjohtajan tehtävänä on nimetä sijainen prosessi tiimin jäsenistä. Sijainen voi olla tehtävään toistaiseksi mää rätty tai määräaikainen. Tehtäväkohtaisessa palkkauksessa tulee huomioida sijaisuus ja sen kestoaika. Järjestelytoimikunta antaa työvaliokunnalle tehtäväksi saattaa nimeämispäätökset järjestelytoimikunnalle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Valmisteluvastuu: henkilöstöpäällikkö, suunnittelujohtaja, kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Työvaliokunta esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi, että prosessinjohtajan tehtävänä on nimetä sijainen prosessitiimin jäsenistä. Sijainen voi olla tehtävään toistaiseksi määrätty tai määräaikainen. Tehtäväkohtaisessa palkkauksessa tulee huomioida sijaisuus ja sen kestoaika. Järjestelytoimikunta antaa työvaliokunnalle tehtäväksi saattaa nimeämispäätökset järjestelytoimikunnalle tiedoksi.

20 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin työvaliokunta SASTAMALAN KAUPUNGIN TIIMIRAKENNE TYOVALIO 237 Jokainen prosessinjohtaja miettii toimialansa tiimirakenteet. Niistä kootaan yhteenveto. Valmisteluvastuu: prosessinjohtajat Ehdotus kj: Työvaliokunta saatta tiimirakenteet järjestelytoimi kunnalle tiedoksi. Työvaliokunta päätti panna asian pöydälle. Lisäksi työvalio kun ta kir jasi Tarja Pietilän näkemyksen, että kaikissa proses sitiimeis sä pi tää ol la henkilöstön edustaja sekä Paavo Sallin näke myksen, että henki löstön edustus tulee järjestää yt-menettelyn edel lyttämällä ta valla. Työvaliokunta antoi henkilöstötiimin tehtäväksi valmistella työ va liokun nalle esitys henkilöstön edustuksen toteuttamistavasta. TYOVALIO 299 Henkilöstön edustusta prosessitiimeissä on käsitelty henkilöstötiimin kokouksissa ja sekä ainakin Hallinnon tukipal velujen pro sessipäivässä Henkilöstötiimin kokouksissa sekä Haltun prosessipäivässä on korostettu henkilöstön osallistumisen tärkeyttä motivaatiota ja sitoutumista lisäävänä tekijänä, tiedonkulun lisääntymisenä sekä henkilöstön näkemysten esilletulemisena. Henkilöstötiimi esittää työvaliokunnalle, että ydinprosessien prosessitiimeihin nimetään henkilöstön edustaja lukuunottamatta niitä prosessitiimejä, joissa on pysyvä edustus myös Sastamalan organisaation ulkopuolelta. Henkilöstöjärjestöjä pyydetään nimeämään prosessitiimin edustaja ydinprosessin henkilöstöstä. Valmisteluvastuu: henkilöstötiimi Ehdotus kj: Työvaliokunta käy suunnittelukeskustelun asiasta. Työvaliokunta päätti todeta aikaisempiin päätösten mukaisesti, et tä ydin pro ses sin joh ta ja ni meää prosessitiimin. Tiimikokoonpanoon voi tulla muutoksia ja niissä voi olla edustajia toisista ydinprosesseista, tukiprosesseista tai toisista organisaatioista.

21 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Työvaliokunta totesi lisäksi, että henkilöstön edustus tapahtuu yt-menettelyn edellyttämällä tavalla. Tiedon tulee kaupungin organisaatiossa kulkea ja asioiden hoitaminen tapahtuu yhdessä henkilöstön kanssa. Tehtävänä on monin eri tavoin rakentaa myös myönteistä työnantajakuvaa. Työvaliokunta ei päättänyt tehdä sitovaa henkilöstön edustajaa koskevaa päätöstä tai ehdotusta valtuuston hyväksyttävään hallintosään töön. Pöytäkirjaan merkittiin Tarja Pietilän näkemys, että kaikissa prosessitiimeissä mukaan lukien Hallinnon tukipalvelut ja Tilakeskus pitää olla henkilöstön edustaja. Asia saatetaan järjestelytoimikunnan tietoon. Valmisteluvastuu: kaupunginsihteeri Ehdotus kj: Järjestelytoimikunta merkitsee asian tiedoksi saaduksi.

22 VAMMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 8/ Sastamalan kaupungin työvaliokunta Sastamalan kaupungin työvaliokunta PÄIHDEONGELMAISTEN, MIELENTERVEYSONGELMAISTEN JA KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN OHJATTAVIEN ASIAKKAIDEN KUNTOUTTAMINEN TYOVALIO 259 Sastamalan kaupungin ohjausryhmä on päättänyt ilmoittaa Vam ma lan alue sai raalalle, että valmistelua voidaan jatkaa psykiatri sen suo ja työn saat tamiseksi Sastamalan kaupungin järjestämisvas tuulle al kaen. Jatkovalmistelutehtävä annettiin työvaliokun nalle. Työvaliokunta on päättänyt antaa asian perusturvatyöryhmän val misteltavaksi. Lisäksi työ valiokunta katsoi, että sosiaali- ja ter veys palvelut tulee Paras- pa lautteen mukaisesti säilyttää yhtenä ko konai suutena. Suojatyö voi taisiin sijoittaa osaksi sosiaalipalveluita ja toi mintakeskuksen johta jan alaisuuteen. Yksikön toiminnan rajapin nat erityisesti muun mie lenterveystyön ja Työteekin suuntaan tulee pe rusteellisesti selvittää. Yksikön tulevan toiminnan suunnittelussa tu lee kiinnittää huomiota myös toiminnan taloudellisuuden edistämi seen. Työteekkitoimikunta on käsitellyt seudun hankkeita ja osaavan työvoiman saata vuuteen liittyviä prosesseja eri sidosryhmien kanssa. Kysymyksessä on laaja, monia rajapintoja sisältävä kokonaisuus. On monia asiakasryhmiä, joiden palvelu edellyttää erilaisia prosesseja. Ikärakenteen muut tuessa asiakasvolyymit ja asiakkuuksien rakenne muuttuu. Palvelu tuotannon rakenteidenkin tulisi muuttua siinä mukana. Lopputulok sena pitää tavoitella parempaa tehokkuutta, taloudellisuutta ja vai kuttavuutta ottaen myös huomioon Sastamalan tiukan talouden asettamat vaatimukset. Kokonaisuuteen kytkeytyy elinvoiman ydinprosessi osaavan työvoiman saatavuuden ja työlli syydenhoidon yksiköiden näkökulmasta. Hyvinvoinnin ydinprosessi puolestaan sisältää tilaajatoiminnot erikoissairaanhoidolta sekä pe rusterveydenhuollolta ja vanhuspalveluilta. Lisäksi aluesosiaalityö, perhepalvelut ja sosiaalipalvelut ovat Sastamalan kaupungin asia kasprosesseja ja sisältävät mm. toimeentulotuen, jonka kustannus rakenne osaltaan riippuu kuntouttavan työtoiminnan ja työelämään aktivoinnin onnistumisesta. Seminaarissa linjataan prosessit, osaprosessit ja toimijat, joiden tehtävänä on yhteistyössä valmistella rajapintoja ylittävä prosessien kokonaisuus päihdeongel maisten, mielenterveysongelmaisten, kuntouttavaan työtoimintaan ohjattavien asiakkaiden tehokkaaksi, talou-

15 VELUVERKOSTOSTA PÍRKANMAALLA 112 SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMINEN SASTAMALAN

15 VELUVERKOSTOSTA PÍRKANMAALLA 112 SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMINEN SASTAMALAN VAMMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 09.10.2008 AIKA 09.10.2008 klo 16:00-21:18 PAIKKA Äetsän kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 106 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 107 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 239 15.8.2016 245 Asianro 4686/02.02.00/2016 Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä Päätöshistoria 15.8.2016

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET Kunnanhallitus 105 25.03.2013 Kunnanhallitus 297 08.10.2013 Kunnanhallitus 29 20.01.2014 Tekninen lautakunta 10 13.02.2014 Tekninen lautakunta 18 27.03.2014 KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015

Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 MURTOSEN VESIASEMAN VEDEN RAUDANPOISTOLAITTEISTON RAKENTAMINEN SEKÄ SANEERAUS

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot