1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen."

Transkriptio

1 MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai klo (9:30) Laatija: Läsnä: Kirsi Lehtinen Esa Hoffrén, Varsinais-Suomen ELY-keskus Anu Lillunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Juha Manninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ville Vasko, Varsinais-Suomen ELY-keskus Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakuntaliitto Anne Nummela, Satakuntaliitto Liisa Nummelin, Satakunnan museo Pentti Ala-Luopa, Merikarvian kunta Jorma Huuhtanen, Merikarvian kunta Mirja Rantanen, Merikarvian kunta Marjut Ahponen, Ramboll Finland Oy Kirsi Lehtinen, Ramboll Finland Oy Tiedoksi: TuuliWatti Oy, Hannu Kemiläinen Suomen Hyötytuuli Oy / Pori Energia, Toni Sulameri, Teemu Molkkari EPV Energia Oy / EPV Tuulivoima Oy, Sven Mattas Kirjaamot / Satakuntaliitto, Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta, Pääesikunta, Maavoimien esikunta, Ilmavoimien esikunta Länsi-Suomen Huoltorykmentin Esikunta / Eero Ruotsila Finavia Oy Digita Oy Fortum Sähkönsiirto Oy Lankosken Sähkö Oy Satakunnan museo / Leena Koivisto Satakuntaliitto / Susanna Roslöf, Anne Savola Metsähallitus / Mikael Nordström 1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. 2. Asialistan hyväksyminen Asialista hyväksyttiin. Ennen varsinaista viranomaisneuvottelua käytiin vapaamuotoinen keskustelu kaavaehdotuksesta saadusta palautteesta ja kuultiin hankevastaavien ehdotuksia sen huomioon ottamisen vaihtoehdoista. 3. Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana ( ) saatu palaute Ahponen esitteli koosteen viranomaislausunnoista ja osallisten jättämistä muistutuksista sekä niitä koskevia kommentteja ja huomioita. Esittelymateriaali on muistion liitteenä. Kommentit 1/9, Natura-alueen melutaso: Mankanevan Natura-alue on osoitettu osayleiskaavaehdotuksessa Naturaverkostoon kuuluvana luontodirektiivin liitteen I mukaisena alueena. Naturatarveharkinta on tehty osana YVA-menettelyä, eivätkä alueen suojelun perusteena olevat luontotyypit ole melusta häiriintyviä. Liuska-Kankaanpää totesi, että

2 myös maakuntavaihekaavaa laadittaessa tämä on ollut tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden (tv) rajauksen periaatteena. Todettiin, että Natura-alueen melutasoa voitaisiin ehkä laskea hiljaisemmalla voimalatyypillä, mutta ero esim. nyt mallinnettujen vaihtoehtojen välillä ei ole kovin suuri. Natura-alueen päiväajan ohjearvon ylittyminen tulisi kuitenkin huomioida mahdollisena valitusperusteena. Mikäli kaavan vaikutusten arviointia täydennetään, on tuotava esiin, että melutasojen on syytä olla kunnossa viimeistään rakennuslupavaiheessa. Sivu 2 Kommentit 2/9, maisemavaikutukset: Osayleiskaavassa osoitetut tuulivoimalat sijoittuvat Trolssin lähialueella maakuntakaavan mukaisen tv-alueen rajauksen sisälle. Liuska-Kankaanpää totesi, että rajaus on luonteeltaan yleispiirteinen ja sitä voidaan tutkia ja täsmentää kuntakaavoituksessa kumpaankin suuntaan. Tietyissä tilanteissa, kuten valtakunnallisten intressien osalta maakuntakaavaa tulkitaan tiukasti (esim. suojelualueet ja kohteet, valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ja maisemaalueet). Todettiin, että maakuntakaavan mukaisen tv-alueen rajauksen ulkopuolelle sijoittuvilla voimaloilla ei ole merkitystä Trolssiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden kannalta. Sen sijaan alueen läntisimpien voimaloiden sijaintia ja/tai poistamista tulee vielä pohtia. ELY-keskus on listannut lausunnossaan ne voimalapaikat, joilla on merkitystä Trolssiin kohdistuvien maisemavaikutusten kannalta (tvalueet nro 3, 5, 8, 14 ja 35). ELY katsoo, että em. voimalapaikat tulee poistaa. Voimalat muodostavat suuren mittakaavallisen eron kylän suunnasta tarkasteltuna, eikä tähän mennessä tehdyillä muutoksille ole ollut olennaisesti maisemavaikutuksia vähentävää merkitystä. Merkityksellistä ei ole pelkkä voimaloiden etäisyys, vaan myös Trolssiin näkyvien voimaloiden lukumäärä. Trolssin läheisyydessä sijaitsevien voimaloiden poistosta keskusteltiin myös rantayleiskaavan alueelle ulottuvien meluvaikutusten näkökulmasta. Kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristölautakunnan kanta on, että rakennusluvan myöntäminen ranta-alueelle ei saa melutasojen vuoksi vaikeutua. Kaavan vaikutusta rakennusten jäämiseen vaille käyttöä ja kunnossapitoa todettiin melko vaikeaksi arvioida. MRL:n kunnossapitovelvoitteen toteutuminen on teoreettista ja valvontaa on käytännössä lähes mahdotonta järjestää. Merikarvialla on kuitenkin varsin vähän hylättyjä rakennuksia, eikä asiaa nähdä kunnan taholta huolestuttavana. Kommentit 3/9, Korpi-Matin ja Korvennevan yhteisvaikutukset: Korpi-Matin kaavaehdotusta laadittaessa Korvennevan hankkeesta ei ollut vielä saatavilla kovin tarkkoja tietoja. Erityisesti maisemavaikutusten arvioinnissa yhteisvaikutukset on pyritty kuitenkin arvioimaan sillä tarkkuudella, mikä saatavilla olleen aineiston perusteella oli mahdollista. Todettiin, että yhteisvaikutusten arvioimisen Korpi-Matin kaavaehdotuksessa esitettyä yksityiskohtaisemmalla tavalla katsotaan kuuluvan Korvennevan hankkeelle. Lisäksi huomattiin, että Korvennevan osayleiskaavaluonnoksen selostuksessa olevassa kuvasovitteessa (s. 64) myös puuston taakse jäävä osa voimaloiden torneista on näkyvissä, ja tästä syntyy virheellisesti mielikuva lähes rannalla sijaitsevista voimaloista. Kommentit 4/6, kaava-alueen rajaus: Todettiin, että kaava-alueen laajentaminen lausunnoissa ehdotetulla tavalla ei ole käytännössä mahdollista. Melutason osalta kaavaan voidaan sisällyttää vain ohjearvojen huomioimista koskeva määräys. Voimalatyyppien valinnassa ja tvalueiden sijoittelussa tulee kuitenkin ottaa erityisesti huomioon se, että yli 35

3 db:n vyöhyke ei saa ulottua suoraan asuin- ja lomarakentamista ohjaavien yleiskaavojen alueille (erit. rantayleiskaava). Kaava-alueen rajauksen muuttamiselle ei katsottu olevan tarvetta, mutta kunta voi vielä pohtia asiaa tarkemmin. Mikäli kaavan maa- ja metsätalousalueen (M) merkintää täsmennetään, voitaisiin 35 db:n meluvyöhykkeen ulkopuolelle jäävä osa ehkä osoittaa eri merkinnällä. Tämä alue on kokonaisuus huomioon ottaen kuitenkin hyvin pieni, eikä ko. sille olla muutoinkaan sallimassa asuin- tai lomarakentamista. Rantayleiskaavan ja Korpi-Matin väliin jäävän alueen maankäyttöä ei suunnittelun alkuvaiheissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti ratkaista tässä kaavassa. Sivu 3 Kommentit 5/9, haja- ja loma-asutus: M-alueen kaavamääräys sallii vain virkistyskäyttöä palvelevan rakentamisen. Kaava-alue ei ole rakennuskiellossa eikä sillä sijaitsevien asuinkiinteistöjen asukkaat ole jättäneet melutasoja koskevia muistutuksia. ELYn ja Satakuntaliiton näkemyksen mukaan M-alueen määräystä tulee kuitenkin tarkentaa siten, että asuin- ja lomarakentaminen on selkeästi kielletty. Liuska-Kankaanpää huomautti, että vaihemaakuntakaavan tv-aluetta koskeva ehdollinen rakentamisrajoitus tulee ottaa huomioon alemmilla kaavatasoilla. Asuin- ja lomarakentamista ei tule osayleiskaavan voimaantulon jälkeen jättää suunnittelutarveratkaisujen varaan. Hankkeen toteutusvaiheessa ongelmaksi voi muodostua se, että kunnalla ei ole nykytilanteessa mahdollisuutta evätä rakennuslupia kaavan todennäköisellä vaikutusalueella. Tämän vuoksi voidaan joutua tilanteeseen, jossa esim. kaavaalueen ulkopuolelle, mutta db:n meluvyöhykkeille myönnetty asuin- tai lomarakennuksen rakennuslupa voi käytännössä muodostaa esteen osayleiskaavan mukaisen voimalan rakentamiselle. Kommentit 6/9, kaakkurit ja sääkset: Kaakkurikannasta noin 2 % sijaitsee suunnittelualueen läheisyydessä. Satelliittiseurantojen mukaan kaakkurit käyvät ruokailemassa jopa 30 km:n päässä, mikä Satakunnan rannikolla tarkoittaisi, että Haapakeitaan ja Mustasaarenkeitaan lintujen voidaan olettaa lentävän merelle säännöllisesti. Laji on esillä erityisesti Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla, ja se tulee jatkossa huomioida myös muissa seudun tuulivoimahankkeissa. Kaakkureiden lentokorkeuden suhteen ongelmallisina pidetään vain lähimpiä soita, ei kaukana sisämaassa sijaitsevia pesimäalueita. Kaava-alueen pohjoisosa nähtiin lausunnoissa ongelmallisena myös muiden lintulajien osalta. ELYn näkemyksen mukaan kaakkureiden lentoreitin ja sääksen pesimäsoiden osalta voimaloiden 3, 5 ja 35 poistamista pidettiin hyvänä kompromissina ja muutos voidaan katsoa kaakkurin osalta riittäväksi. Sääksen kannalta tilanne on epäselvempi. Lähimmät pesät ovat kuitenkin olleet pitkään asuttamattomia, eikä niiden erityistä huomioimista nähty tämän vuoksi tarpeellisena. ELYn pitää lisäksi suotavana, että myös tv-alueet nro 1 ja 32 poistetaan kaavaehdotuksesta annetun lausunnon mukaisesti (lausunnossa mainittiin kaikki kaava-alueen pohjoisosan voimalat). Satakuntaliitto ehdotti, että poistamisen sijaan alueen nro 32 rajausta tiukennetaan siten, että voimala ei voisi siirtyä tv-alueen sisällä nykyistä sijaintiaan etelämmäksi. Kommentit 7/9, melu- ja välkevaikutukset: Alueen rakennuskantaa koskevat tiedot on tarkastettu rakennuslupa- ja kiinteistöverotietojen mukaisiksi ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa. Tarkastuksen yhteydessä oli huomattu, että RHR:n tiedot eivät ole ELYn lausunnossa mainittujen rakennusten osalta ajan tasalla. Todettiin, että kaavassa ei ole mahdollista määrätä voimalan lähtömelutasosta tai toteutuksen raja-arvosta, mutta yleisiin suunnitteluohjearvoihin on mahdollista viitata. Voimaloiden tekniikka kuitenkin kehittyy jatkuvasti ja lähtömelutasot ovat

4 laskusuunnassa. Vaikutusalueen muodostuminen ja melutason rajoittaminen ohjearvojen mukaiseksi tulisi tapahtua kaavasuunnittelun eikä myöhempien lupaprosessien keinoin. Mikäli jatkosuunnittelussa tarkentuvien selvitysten ja päivitettävien mallinnusten perusteella on todennäköistä, että kaavan toteuttaminen aiheuttaa meluhaittaa häiriintyvissä kohteissa, katsoo ELY -keskus, että kaavaa tulee täydentää esim. seuraavalla määräyksellä: "Tuulivoimaloista ei saa aiheutua suunnitteluohjearvoja ylittävää melua lähialueen asutukselle. Tarvittaessa rakennusluvan yhteydessä on esitettävä melu- ja varjostusmallinnukset valitulle tuulivoimalatyypille laadittuna." Sivu 4 Maisemavaikutusten yhteydessä esiin tuodulla voimaloiden nro 14 ja 8 poistamisella olisi myös alueen melutasoihin positiivinen vaikutus. ELY-keskuksen ja Satakunnan museon näkemys on, että muutoksella olisi suuri merkitys ratkaisun hyväksyttävyyden kannalta. Melun ja vakituisen asutuksen suhteen ongelmallisimpia ovat voimalat nro 20 ja 21, jotka olisi myös hyvä huomioida vaikka asukkaat eivät ole jättäneet niistä muistutuksia. Muut meluvaikutuksia koskevat kommentit esitetty kohdissa 4/9 ja 5/9. Kommentit 8/9, Puolustusvoimien yleismääräys: Pääesikunta on todennut kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että hankkeelle ei ole tarvetta teettää tarkempaa tutkavaikutusselvitystä VTT:n laskentamenetelmällä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tutkavaikutuksia koskevan selvityksen puuttuminen on kaavan toteuttamiseen liittyvä epävarmuustekijä. Todettiin, että periaatteessa Puolustusvoimien hyväksyntää edellyttävä yleismääräys johtaa tilanteeseen, jossa rakennusluvasta voisi päättää muu kuin lain mukainen taho. Puolustusvoimien näkemyksen painoarvo on kuitenkin suuri, ja määräys voidaan jättää nykyiseen muotoonsa. Kommentit 9/9, seurantaohjelma: Todettiin, että seurantaohjelmaa voidaan täydentää toimijoiden esityksen mukaisesti. Vasko huomautti, että lepakkoseurannan menetelmien puuttuminen on vanhentunutta tietoa ja esimerkiksi voimalohin kiinnitettäviä detektoreita on nykyään saatavilla. Mikäli LTSS-hanke jatkuu, lepakoiden muutonseuranta voidaan toteuttaa osana laajempaa maakunnallista seurantaa. 4. Jatkotoimenpiteet ja aikataulu Keskusteltiin kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisen tarpeesta. Hoffrén totesi, että nähtävillepanon tarpeeseen voidaan ottaa yksityiskohtaisemmin kantaa vasta sen jälkeen, kun muutosten tarkka sisältö, vaikutukset ja osalliset on määritelty. Todettiin kuitenkin, että MRL:n mukaan kaavaehdotus on tarpeen asettaa uudelleen nähtäville, jos muutokset ovat olennaisia, muutokset heikentävät olosuhteita esim. melu- tai välkevaikutusten vuoksi, ja/tai osallisia, joita muutokset koskevat, ei voida tarkkaan nimetä. Mikäli kaavaehdotukseen ei ole tarpeen tehdä muita kuin selkeästi määriteltävissä olevaa osallisryhmää ja vaikutusta/vaikutusaluetta koskevia muutoksia (esim. tv-alueiden poistaminen), voidaan niistä järjestää erillinen kirjallinen kuuleminen. Muiden muutosten yhteydessä olisi kuultava myös naapureita ja mahdollisia muita osallisia, joiden osalta vaikutukset muuttuvat. Jos osallisia ei voida nimetä tai vaikutusta/vaikutusaluetta määritellä, on kaavaehdotus tarpeen laittaa uudelleen nähtäville.

5 Ala-Luopan mukaan kunnan kokousaikatauluista ei aiheutuisi merkittävää kaavaprosessin viivästymistä, jos kaavaehdotus tulisi nähtäville hyvin nopealla aikataululla ja valtuuston hyväksymispäätös voitaisiin tehdä tämän jälkeen jo toukokuun kokouksessa. Mikäli kaavaehdotus päätetään asettaa uudelleen nähtäville ja muutokset ovat viranomaisten esittämien näkemysten mukaisia, myös viranomaislausunnot olisi mahdollista saada kaavan nähtävilläoloajan puitteissa. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavan uudelleen nähtäville asettaminen voisi olla kaavaprosessin aikataulun kannalta jouduttava toimintatapa ja takaisi riittävän osallisuuden toteutumisen. Sivu 5 Suunnitteluaineistojen päivittämisen tarve riippuu muutosten sisällöstä ja vaikutusten laajuudesta. Päätös kaavan hyväksymisestä tehdään valtuustossa ja mahdollisesta uudesta nähtäville asettamisesta kunnanhallituksessa, ja päättäjille on annettava riittävät tiedot siitä mistä päätöksiä tehdään. Yksi vaihtoehto on, että vastineiden antamisen lisäksi kaavaselostuksen liitteeksi kootaan kuvaus tehdyistä muutoksista vaikutuksineen. Lisäksi voi olla tarpeen päivittää myös tärkeimmät vaikutustarkastelut (läh. melu- ja välkemallinnus). 5. Muut asiat Ei muita asioita. 6. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin Liite: Esittelymateriaali (15 s.), Ramboll Finland Oy

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Viranomaistyöneuvottelu , muistio Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12 (6.krs) Aika: klo 13-15:30 Osallistujat: Pentti Ala-Luopa, Merikarvian kunta Jorma Huuhtanen, Merikarvian kunta Mirja Rantanen, Merikarvian kunta Esa Hoffrén, ELY-keskus Juha Manninen, ELY-keskus Anu Lillunen, ELY-keskus (videoyhteydellä) Anne Savola, Satakuntaliitto Anne Nummela, Satakuntaliitto Päivi Liuska-Kankaanpää, Satakuntaliitto Leena Koivisto, Satakunnan museo Hannu Kemiläinen, TuuliWatti Oy Teemu Molkkari, Suomen Hyötytuuli Oy/Pori Energia Mia Suuriniemi, Suomen Hyötytuuli Oy/Pori Energia Raino Kukkonen, Ramboll Finland Oy Marjut Ahponen, Ramboll Finland Oy Janne Ristolainen, Ramboll Finland Oy Poissa: Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Liisa Nummelin, Satakunnan museo Eero Ruotsila, Länsi-Suomen Huoltorykmentin Esikunta Ralf Granholm, Suomen Hyötytuuli Oy Sami Kuitunen, EPV Energia Oy Tiedoksi: Kirjaamot: Satakuntaliitto, Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta, Pääesikunta, Maavoimien esikunta, Ilmavoimien esikunta 1. Kokouksen avaus Esa Hoffrén avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Kokouksen puheenjohtajana toimii Hoffrén ja sihteerinä Marjut Ahponen. 2. Asialistan hyväksyminen Asialista hyväksyttiin. 3. Viranomaisneuvottelun muistio Käytiin läpi viranomaisneuvottelun muistio, joka sisältyy kaavaselostuksen liitteeseen 7 ja toimitettiin osallistujille myös neuvottelun asialistan mukana. Päivi Liuska-Kankaanpää huomautti, että LSSLE:n Eero Ruotsilan esitystä kaavamääräyksen sisällöstä ei ole huomioon viranomaisneuvottelun muistioon kirjatulla tavalla. Muilta osin muistioon ei ollut huomautettavaa. Todettiin, että muistioon kirjattuja jatkotoimenpiteitä käydään läpi myöhemmin viranomaiskommenttien ja keskustelun yhteydessä. 4. Suunnittelu- ja selvitystilanne Hankesuunnittelun eteneminen (EPV, TuuliWatti, Hyötytuuli): Hannu Kemiläinen kertoi, että hankkeen etenemisen kannalta osayleiskaavan valmistuminen on erittäin tärkeää. Tuulivoimapuiston toteuttamisen edellytyksenä oleva sähkönsiirtoverkon vahvistaminen on laajuudeltaan

22 merkittävä ja edellyttää hankevastaavilta sitoutumista. Ennen varmuutta kaavan voimaantulosta sitovia päätöksiä ei kuitenkaan voida tehdä. Voimalapaikkojen lukumäärästä ei ole enää varaa karsia, jotta hanke pysyisi toteuttamiskelpoisena. TuuliWatilla on tarmoa ja tarve rakentaa kohde mahdollisimman nopealla aikataululla. Sivu 2 Teemu Molkkari totesi, että Hyötytuulella on hankkeen etenemisestä yhteinen näkemys TuuliWatin kanssa. Kaavaprosessin kulku (Ramboll): Ahponen kertasi lyhyesti kaavaprosessin aiempia vaiheita. Todettiin, että kesäkuussa laaditun kaavaehdotuksen aineistossa ei ole vielä huomioitu elokuussa päivitettyjen ja/tai valmisteilla olevien selvitysten tuloksia (melulaskenta VTT:n mallin mukaan, näkyvyysanalyysit ja merikotkaseuranta). Vaihemaakuntakaavan eteneminen (Satakuntaliitto): Liuska-Kankaanpää totesi, että keväällä ympäristöministeriön kanssa käydyn neuvottelun tulokset on esitetty vaihemaakuntakaavan 2. ehdotuksen tv-alueen rajauksissa. Kaavan valmistelua jatketaan vastineiden laatimisella, kaava-asiantuntijat kokoontuvat ja kaavaa koskeva maakuntavaltuuston seminaari järjestetään Kaava on tarkoitus vielä hyväksyttäväksi maakuntavaltuuston joulukuun kokoukseen. Melumallinnukset (Ramboll): Janne Ristolainen kertoi, että elokuussa päivitetty melumallinnus on tehty kesäkuun lopussa valmistuneen ympäristöministeriön ohjeen ja VTT:n laskentamallin mukaisesti. Koska alueella käytettävä voimalatyyppi valitaan vasta toteutusvaiheessa, mallinnuksissa keskityttiin nyt eri voimalatyypeistä syntyvien vaikutusten välisiin eroihin. Laskennassa käytetyt kaksi eri laitosmallia (Siemens ja Gamesa) eroavat toisistaan äänitasojen ja roottorin lapojen pituuden osalta. Yksi asutuksen lähelle sijoittuva voimala (nro 31) mallinnettiin molemmissa vaihtoehdoissa kuitenkin hiljaisemman voimalatyypin mukaisena. Voimaloiden napakorkeus oli molemmissa vaihtoehdoissa 140 metriä. Laskennan tulosten perusteella Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason päivä- ja yöajan ohjearvot alittuivat molemmilla voimalatyypeillä kaikkien asuin- ja lomarakennusten osalta. Siemensin laitoksella YM:n suunnitteluohjearvot ylittyvät kahden asuinrakennuksen kohdalla. Gamesan laitoksella YM:n suunnitteluohjearvot ylittyvät kolmen asuinrakennuksen kohdalla ja osin myös loma-asuntoalueen kohdalla. Alustavan kaavaehdotuksen liitteenä olleiden melulaskennan tulosten ja elokuussa VTT:n raportin mukaisesti päivitettyjen mallinnustulosten erot ovat marginaalisia. Hoffrén totesi, että alueen eteläosassa asuinrakennuksia 40 db:n vyöhykkeen rajalla. Voidaanko tämän laskennan perusteella sanoa, että rajaarvot/suositukset alittuvat? Ristolainen totesi, että VTT:n mallin mukaisessa tarkastelussa ns. laskentaepävarmuus on jo huomioitu, jolloin rajalla olevien asuinrakennusten osalta voitaisiin melko luotettavasti sanoa että melutaso on ohjearvon mukainen. Lopullinen tilanne ratkeaa kuitenkin vasta sitten, kun käytettävä laitostyyppi on valittu joten täysin "aukottomasti" melutasoa ei voida kaavavaiheessa määritellä. Raino Kukkonen totesi, että aihetta voidaan tarkastella myös siltä kannalta, että laskentojen perusteella melutaso on hallittavissa. Toteutuva tilanne ratkaistaan rakennuslupavaiheessa (voimalatyypin ja rakennuspaikkojen valinta). Lähtökohta on, että suunnitteluarvot voidaan alittaa ohjeiden edellyttämällä tavalla.

23 Välkemallinnukset (Ramboll): Sivu 3 Ristolainen kertoi, että välkemallinnukset on päivitetty melulaskentaa vastaavalla tavalla kahdella eri voimalatyypillä. Malli on ns. "Real Case", joka ottaa huomioon auringon korkeusaseman ja liikkeen lisäksi myös tuulisuuden ja pilvisyyden. Välkettä esiintyy tyypillisesti aamu- ja iltaaikaan, esiintymisalue vaihtelee vuoden mittaan mm. auringon lakikorkeuden mukaan. Siemensin lyhyemmällä roottorilla lasketussa vaihtoehdossa yhtäkään asuinrakennusta ei jäänyt kahdeksan tunnin välkealueella. Gamesan roottorilla kolme asuinrakennusta sijoittuu 8-10 tunnin alueelle ja kolme asuinrakennusta yli 10 tunnin alueelle. Tulosten välinen ero selittyy suoraan lavan pituudella. Kukkonen totesi, että välkemallinnuksissa tilanne on sama kuin melun osalta eli toteutuva tilanne on tutkittavissa vasta sitten, kun voimalatyyppi on valittu. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset (Ramboll): Kukkonen kertoi, että alueen kasvillisuus ja luontotyypit on inventointu muuttuneiden tv-alueiden mukaisiksi. Kaavaselostuksen liitteenä esitettävä raportti koskee nyt koko aluetta, ja se sisältää myös aikaisempien kartoitusten tuloksia (mm. metsätyypit, lajisto ja uhanalaiset). Selvityksessä ei tehty uusia tai aiemmasta poikkeavia havaintoja, joiden perusteella voimalapaikkoja tai tv-alueiden rajausta tulisi muuttaa. Näkemäalueanalyysi ja maisemavaikutusten arviointi (Ramboll): Kukkonen totesi, että näkemäanalyysi liittyy kiinteästi maisemavaikutusten arviointiin. Koko alueen laskennassa oli lähtöaineistona Maanmittauslaitoksen 3D-maastomalli ja Corine-aineisto. Mallinnus haluttiin tarkentaa mahdollisimman hyvin kaavaa vastaavaksi ja tästä johtuen voimaloiden kokonaiskorkeudeksi asetettiin 230 metriä, jolloin tarkastelussa ovat mukana kaikki alueet, joille voimalasta näkyy pienikin osa (esim. lavan kärki ääriasennossa). Tarkastelu ei huomioi metsän muutoksia tai näkymiä sulkevia yksittäisiä kohteita, kuten puita ja rakennuksia. Kaavaa täydentävä Trolssin maisemavaikutusten arviointi on laadittu talvella ja sitä on täydennetty kesä-elokuussa Arvioinnissa on tarkasteltu maiseman ja kulttuuriympäristön historiaa, nykytilaa ja hankkeen vaikutuksia maisemakuvaan. Selvityksen mukaan Trolssissa maiseman arvokkaimpia ominaispiirteitä ovat hyvin säilynyt perinteinen rakennuskanta ja kiviaidat. Myös ympäristön mittakaava sekä eheä ja vaihteleva maisemakuva ovat tärkeitä, samoin asumisen ja maankäytön säilyminen. Alueella on muutamia kyläkuvaan huonosti soveltuvia rakennuksia ja myös nykyiset elinkeinot voivat olla riskinä maisemarakenteen säilymiselle (esim. metsätalouskoneiden hallit). Kukkonen totesi, että kokousmateriaalina jaettu selvitys antoi Trolssin näkemäalueista hieman vääristyneen kuvan johtuen lähtöaineistona käytetystä MML:n aineistoista. Tämän vuoksi elokuussa tehtiin vielä uusi laserkeilaukseen perustuva näkemäanalyysi. Näkemäanalyysit tehtiin kahdella eri tavalla, sekä 230 metrin (lavan kärki yläasennossa) että 140 metrin (napakorkeus) objekteilla. Keilauksen aikaan lehtiä ei vielä ollut puissa, joka vaikuttaa jonkin verran analyysin tuloksiin, mutta mallinnus antaa kuitenkin varsin todenmukaisen kuvan voimaloiden näkymisestä Trolssin alueella. Trolssin maisemavaikutusten arviointia on täydennetty ko. tarkemman näkyvyysanalyysin pohjalta. Arvioinnin mukaan tuulivoimalat näkyvät selvimmin Trolssin kyläalueen eteläosaan sekä Lähteenmäen tilan läheisyyteen, joilta paikoin avautuu näkymiä tuulivoimapuiston suuntaan. Maisemaanalyysikartassa on esitetty ne paikat, joista avautuu näkymäsektori tuulivoimaloiden suuntaan sekä toisaalta esitetty kyläkuvan kannalta tärkeät näkymäsuunnat. Maisemassa on runsaasti näkymiä peittäviä ja rajoittavia

24 elementtejä, mistä johtuen kuvasovitteisiin valittu tarkoituksella paikkoja, joista avautuvat näkymät tuulivoimaloiden suuntaan ovat mahdollisimman laajoja. Paikalla käyntien ja analyysin perusteella konsultin arvio on, että tuulivoimalat eivät alueen pihapiireissä ja tiellä liikuttaessa ole alati näkyvillä eivätkä hallitse kyläkuvaa ja sen maisemaa. Trolssintieltä voimaloiden näkyminen heikompaa kuin Rantatien liittymän paikkeilla. Roottorin liike lisää voimaloiden havaittavuutta. Sivu 4 Todettiin, että kesäkuussa laadittua Trolssin maisemavaikutusten arviointia päivitetään edelleen uusimpien tarkasteluiden mukaiseksi. Merikotkaseurannan alustavat tulokset (Ramboll/Ahlman Group): Kukkonen totesi, että merikotkan huomioon ottamisesta on neuvoteltu kaavan ja YVAn aloitusvaiheesta lähtien. LTSS-projektin yhteydessä poikasten seuranta ei onnistunut, ja keväällä 2013 sovittiin seurannan järjestämisestä maastossa. Todettiin, että jo kaavan valmisteluvaiheessa suunnitelmasta poistettiin voimaloita, joita pidettiin riskialtteimpina tiedossa olleisiin pesiin ja merelle suuntautuviin lentoreitteihin nähden. Mia Suuriniemi lisäsi, että voimalapaikkoja siirrettiin kauemmaksi pesistä myös keväällä Hannu Kemiläinen täydensi, että samassa yhteydessä pyrittiin huomioimaan myös Trolssin maisemavaikutuksista saatu palaute. Merikotkaseuranta alkoi ja päättyi Tarkkailupisteitä oli kaksi ja havaintoja tehtiin yhteensä 20 päivänä kolmen tunnin jaksoissa. Seurannassa havaittuja lajeja olivat merikotkan lisäksi kaakkuri, sääksi ja haarahaukka. Sääksi oli ollut esillä myös YVA-vaiheessa Mankanevan ja Kaakkurinnevan osalta. Seuranta käynnistettiin tarkastamalla tiedossa olleet pesien paikat. Tässä vaiheessa todettiin, että tarkastelualueen pohjoisosassa oli yksi reviiri, johon sisältyy kaksi pesää (Palometsä 1 ja 2, josta toisessa yksi poikanen). Eteläisellä reviirillä Pohjanrannan pesällä havaittiin kaksi poikasta. Futraalin pesän koodinaattitieto todettiin virheelliseksi ja pesä tuhoutuneeksi. Kukkonen kertoi, että seurannan loppuraportti ei ole vielä valmistunut ja yhteenvedosta voidaan alustavien tulosten perusteella esittää vain ydinasioita. Valtaosa tehdyistä lentohavainnoista koski merikotkia, ja pesivien lintujen osalta havainnot olivat pitkälti oletusten mukaisia. Alueella satunnaisesti liikkuvat merikotkat ovat todennäköisesti nuoria lintuja, jotka eivät pesi alueella. Sääksi pesiiät alueen ulkopuolella, mutta säännöllisiä lentoreittejä ei havaittu. Kaakkureiden lentoja havaittiin epäsäännöllisesti ja eri korkeuksilla. Kaava-alueen kautta lentäneet kaakkurit saattavat olla peräisin Mankanevalta tai kauempaa Siikaisista saakka. Todettiin, että kaavan suunnittelussa käytetty suojaetäisyys merikotkan pesiin on 1 km. Juha Manninen totesi, että WWF:n ohjeen mukaan suojaetäisyyden tulisi olla 2 km. Anne Savolan mukaan myös vaihemaakuntakaavaehdotuksen valmistelussa käytetty suojaetäisyys on ollut 2 km, mikä on ristiriidassa osayleiskaavaselostuksessa esitetyn tiedon kanssa. Todettiin, että vaihemaakuntakaavaa koskeva tieto korjataan kaavan jatkosuunnittelun yhteydessä. Lisäksi Savola kysyi, miten kaakkureiden lentoreitit suhtautuvat tuulivoimaloihin ja onko selvitetty, millä tavalla voimala vaikuttaa alueen lähellä pesivän kaakkurin elinympäristöön ja pesimäolosuhteisiin? Kukkonen totesi, että kysymys välitetään eteenpäin linnustoselvitysten tekijöille, ja kaakkureita koskevia vaikutusarviointeja tarkennetaan mahdollisuuksien mukaan kaavan ehdotusvaiheessa. Lisäksi osayleiskaavan suojavyöhykkeet tutkitaan seurannassa havaittujen pesien sijaintien perusteella.

25 Osayleiskaavaan muutokset luonnoksesta ehdotukseen (Ramboll): Sivu 5 Ahponen esitteli lyhyesti kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheen välillä kaavakarttaan ja selostukseen tehdyt muutokset, joista osa perustuu luonnoksesta saatuun palautteeseen, osa sijoituspaikkasuunnitelman muutoksista johtuneisiin tarkennuksiin ja osa pyrkimykseen parantaa kaavan informatiivisuutta ja luettavuutta. LSSLE:n Eero Ruotsilan esityksestä poikkeavat tv-alueiden kaavamääräys ja yleismääräykset perustuvat loppuvuonna 2012 valmistuneeseen toiseen tuulivoimaosayleiskaavaan, jossa ko. määräykset muotoiltiin nyt esitettyyn muotoon yhteistyössä Ruotsilan kanssa. 5. Viranomaiskommentit Satakuntaliitto, Päivi Liuska-Kankaanpää: Osayleiskaava on nyt pitkälti maakuntakaavan hengen mukainen. Voimakkaimmin maakuntakaavan rajauksesta poikkeaa alueen eteläisin voimala. Rajauksen ulkopuolella oleva itäinen voimalapaikka voitaisiin tulkita maakuntakaavan tarkentumiseksi. Ohjeellinen voimalapaikkojen osoittamisen tapa on kyseenalainen, koska voimaloita voidaan tv-alueiden sisällä siirtää melko paljon ja kaava mahdollistaa niiden siirron esim. Trolssia ja merikotkien pesäpaikkoja lähemmäksi. Merkintätapaan toivottaisiin vielä tarkennuksia, ja selvitysten tulosten tulisi näkyä kaavaratkaisussa. Maakuntakaavaan liittyen on tullut kommentteja ja muistutuksia, joiden pohjalta tv-alueiden rajauksiin on suhtauduttava varovaisuudella. Mitä tarkemmin voimaloiden sijainti on määritelty suhteessa vakituisiin ja loma-asukkaisiin, sen varmemmin hanketta voidaan viedä eteenpäin. Voidaanko Puolustusvoimien hyväksyntää todellisuudessa pyytää vasta ennen maanpäällisten rakenteiden pystyttämistä, eikö asia pitäisi hoitaa jo rakennuslupavaiheessa? Määräys tulisi muotoilla siten, kuin Ruotsila viranomaisneuvottelussa esitti. Nykyinen versio on käytännön kannalta hankala. Todettiin, että voimalapaikat olisi esitettävä mahdollisimman täsmällisesti, jotta haitallisten vaikutusten ehkäiseminen olisi mahdollista. Kemiläisen mukaan tv-alueiden rajauksia voidaan tarkastaa siten, ettei voimaloita voida siirtää ainakaan Trolssia ja merikotkien pesiä lähemmäksi. Käynnissä olevista hankkeista valtaosa on toteutunut kaavaan merkittyjen ohjeellisten voimalapaikkojen mukaisina. Satakuntaliitto, Anne Savola: Alueen linnuston osalta askarruttavat erityisesti merikotkan ja kaakkuri. Kaavaselostuksessa todetaan, että hankkeella saattaa olla vaikutuksia kaakkureiden elinympäristöön ja tästä kaivattaisiin lisää tietoa. Kaavassa tulee huomioida myös muut neuvottelussa esitetyt merikotkaa koskevat kommentit. ELY-keskus, Juha Manninen: WWF:n määrittämä 2 km:n suojaetäisyys merikotkan pesästä on tällä hetkellä ainoa huomioon otettavissa oleva suositus. Alueen itäpuolella pesivien kaakkureiden määrä olisi kiinnostava tieto, sillä se saattaa olla harvalukuisempi kuin merikotka. Linnuston osalta hankkeella on lisäselvitys- ja seurantatarvetta. Kaakkureita koskevaa lisätietoa voisi saada SYKEltä, jolla on ollut käynnissä Satakunnan kaakkureita koskeva kartoitus. Lisäksi olisi selvitettävä Korpi-Matin ja Korvennevan hankkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset linnustoon. Merikotkaseurannan raportoinnin yhteydessä olisi hyvä saada myös selvityksen tekijöiden tulkinta seurannan tuloksista. Myös lähialueella on käynnissä poikasen seuranta (satellittipaikannus).

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. Kaavaehdotus 29.10. 5.12.2013 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 23.6.2014

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. Kaavaehdotus 29.10. 5.12.2013 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 23.6.2014 Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Kaavaehdotus 29.10. 5.12.2013 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 23.6.2014 1) Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta ja Huoltorykmentin Esikunta, kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava.

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 11 SIMON KUNTA Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.5.2014 P19456 1 (17) 1 Johdanto Havainnekuvat on laadittu WindPRO-ohjelmiston PHOTOMONTAGE modulilla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 16.3.2017 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta 1-107 Kaava-alueen yleissijainti 2 1. Aloite ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7)

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7) Lakiakankangas 1 Malinen Pertti Liite 7 1 (7) 16.2.2014 Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yrittäjänkatu 13, PL 186, 65101 Vaasa Puh. 010 4090, fax 010 409 6999,

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu 4.2.2015 1 (5) Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaavan MRL 66 :n mukainen 1. viranomaisneuvottelu Aika ti 13.1.2015 klo 9.00-11.10 Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, 4. krs. kokoushuone

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella Vaalan kunta Vaalantie 14 91700 Vaala c/o St1 Oy PL 100 00381 Helsinki : Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella on käynnistänyt hankkeen kuusi (6)

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26344 Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat 1 (15) Salmeskari Elina Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Projektisuunnittelija Eeva Paitula eeva.paitula@satakunta.fi 28.11.2012, Alueiden käyttö 1 Ympäristöministeriön rahoittama pilottiprojekti Osa Satakunnan vaihemaakuntakaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Muistio 1 (7) Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö

Muistio 1 (7) Läsnä Esa Hoffrén Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, YVA yhteyshenkilö Muistio 1 (7) Närhi Johanna 18.4.2013 UPM-KYMMENE OYJ Merikarvian Korvennevan tuulivoima-menettely Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) ja YVA:n esittely Aika 15.4.2013 klo 12.30-14.10 Paikka

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Osayleiskaavan aikataulu

Osayleiskaavan aikataulu Arja Sippola 07.08.2014 Osayleiskaavan aikataulu 28.10. Page 1 2014 helmikuu Konsultin valinta ja työn aloitus. SELVITYS- JA TAVOITEVAIHE 2014 maaliskuu OAS:n laatiminen. Kaupunginhallitus pöytäkunnan

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 22.09.2014. NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen

Kokouspäivämäärä 22.09.2014. NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen 1 Dnro: MOT 107/2011 TL 163 NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, kaavan hyväksyminen TL 22.3.2011, 57 Varsinais-Suomen Energia Oy hakee että Kemiönsaaren kunta panisi vireille tuulivoiman

Lisätiedot