Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/1 Dnro ESAVI/23/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta biokuituliete-tuhkasekoitteen soveltuvuuden selvittämiseksi Kemira Oyj:n ferrosulfaattikaatopaikan mineraaliseksi tiivistyskerrokseksi, Pori ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA OSOITE Lassila & Tikanoja Oyj Kirstintie Pori TOIMINNAN SIJAINTI ASIAN VIREILLETULO Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, Pori Ilmoitus on tullut vireille Ilmoituksen tekijä on pyytänyt lisäaikaa vastineen jättämiseen ja ilmoitusta on täydennetty vastineen antamisen yhteydessä. TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulaki 61 Ympäristönsuojeluasetus 5 1 momentin kohta 13 d) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 VOIMASSA OLEVAT LUVAT Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään nro 50/2007/2 ( ) antanut Kemira Pigments Oy:lle ympäristöluvan, jonka lupamääräys 27 koskee ferrosulfaatin läjitysalueen pintarakenteita. Kyseistä lupamääräystä on muutettu ympäristölupaviraston päätöksellä nro 64/2009/2 ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamalla päätöksellä 28/2011/1. Vuonna 2008 tehtyjen yritysjärjestelyjen jälkeen alkuperäinen ympäristölupa on siirtynyt Sachtleben Pigments Oy:lle, mutta vanhat jätealueet ovat Kemira Oyj:n hallussa, joka vastaa niitä koskevista velvoitteista. ILMOITETTU TOIMINTA Koetoiminta ja sen tarkoitus Toiminnan kuvaus Koetoimintailmoituksen on tehnyt Lassila & Tikanoja Oyj, joka ilmoituksen mukaan vastaa Porin Sachtleben Pigments Oy:n tehdasalueella sijaitsevan Kemira Oyj:n ferrosulfaatin kaatopaikan peittämisestä. Lassila & Tikanoja Oy haluaa selvittää kuituliete tuhka seosten hyötykäyttömahdollisuuksia. Ferrosulfaattikaatopaikan katsotaan ilmoituksessa sopivan hyvin koetoiminnan tekemiseen, koska rakentamiseen tarvittava kalusto on jo paikalla ja valmiiksi muotoiltua luiskaa valmiina. Koetoiminnan tarkoituksena on selvittää M-Real Oyj:n Kaskisten tehtaan biokuitulietteestä ja Porin Energian Aittaluodon voimalaitoksen tuhkasta tehdyn seoksen soveltuvuutta tiivistyskerroksen rakentamiseen kaatopaikkojen peittämisessä. Envitop Oy:n tekemässä selvityksessä on tutkittu materiaalin geoteknisiä ja kemiallisia ominaisuuksia. Lassila & Tikanoja Oy haluaa selvittää materiaalin rakennettavuutta rakentamalla koekentän, jonka avulla tutkitaan käytännön rakentamismenetelmiä ja eri seosten vedenläpäisevyyttä. Ilmoituksen mukaan koekentän koko on 800 m 2. Kokeen jälkeen kenttä joko jätetään osaksi Kemira Oyj:n ferrosulfaattikasan pintarakennetta, peitetään muulla hyväksytyllä pintarakenteella tai poistetaan ja toimitetaan hyväksyttyyn paikkaan. Koekentän rakentamiseen käytetään noin 500 tonnia biokuitulietettä ja tonnia Pori Energia Oy:n Aittaluodon voimalaitoksen ja Porin Prosessivoima Oy:n lentotuhkaa. Materiaalit tuodaan ferrosulfaattikaatopaikalle ja sekoitetaan siellä seulakauhalla. Valitulle paikalle kaatopaikan pohjoisosassa (alue 2014, pintarakenteet valmistuvat 2015) tehdään sekoitteesta pintaeristeeksi noin puolen metrin paksuinen kerros n. 800 m 2 alalle. Eriste peitetään muovikalvolla. Mikäli eristeen k-arvo on suurempi kuin 10-8 m/s laitetaan kalvon alle ensin bentoniittimatto.

3 Envitop Oy:n selvityksen mukaan biokuitulietteen ja tuhkan seos on rakennettavissa ja tiivistettävissä, kun tuhkan osuus on %. Vähintään 25 % osuus kuivatuhkaa poistaa biokuitulietteen pahan hajun, mutta sekoittamisen aikana voi esiintyä ammoniakin hajua. Seoksen vesipitoisuuden tulee olla % märkäpainosta jotta rakentaminen olisi mahdollista. Envitop Oy esittää koetiivistyskentän rakentamista materiaalin käytännön rakennettavuuden ja levitys- ja tiivistysmenetelmien ja tarvittavien laadunvalvontamenetelmien ja käytännön rakenteen vedenläpäisevyyden selvittämiseksi. Koekentän pohjan tulee vastata lopullisen rakenteen pohjaa ja tiivistettävyys tulee testata myös mahdollisten luiskien kaltevuudessa. Rakentaminen suoritetaan siten, että biokuitumateriaali tuodaan M-Real Oyj:n Kaskisten tehtaalta Kaanaan teollisuusalueelle, jossa siihen välittömästi lisätään joko 25 % tai 35 % Pori Energia Oy:n Aittaluodon voimalaitoksen kuivaa lentotuhkaa tai teollisuusalueella sijaitsevan Porin Prosessivoima Oy:n vastaavan tyyppistä kuivaa lentotuhkaa. Näin saadaan neljä erilaista seosta vertailuun. Sekoitus suoritetaan sekoituskauhalla. Valmis tiivismateriaali siirretään luiskaan, jossa se levitetään kaivinkoneella kahdessa kerroksessa. Tiivistys suoritetaan kahdessa kerroksessa soveltuvalla valssijyrällä. Valmiista rakenteesta suoritetaan liitteen mukaiset laadunvalvontamittaukset. Lopuksi rakenne peitetään väliaikaisesti kalvolla. Rakennusaika on yksi viikko. Yhden vuoden päästä rakenne tarkistetaan ja tehdään uudelleen samat mittaukset, jonka jälkeen arvioidaan rakenteen toimivuus. Rakentaminen suoritetaan siten, ettei sää vaikuta lopputulokseen. Lämpötilan tulee olla nollan tuntumassa ja materiaalien sulia sekoituksen ja tiivistyksen tapahtuessa. Hakija katsoo, että rakenne tulisi ensisijaisesti liittää osaksi lopullista peittorakennetta, jos se täyttää ympäristöluvan laatuvaatimukset. Muussa tapauksessa koerakenne tulisi peittää ympäristöluvan mukaisella eristerakenteella. Näillä toimilla pienennetään toiminnan hiilijalanjälkeä ja toiminta on kestävää niin ympäristöllisesti kuin taloudellisesti. Rakenteen poisto on viimeinen vaihtoehto, silloin kun materiaali ei täytä. ympäristöluvan vaatimuksia. Koerakenteen rakentamisen, laboratoriokokeiden ja muiden vastaavien verrokkikohteiden kokemusten perusteella haetaan muutosta läjitysalueen peittämisen ympäristölupaan. Koetoiminta liittyy myös ilmeniittijäännösten läjitysalueen peittämisen suunnitteluun ja valmisteluun ja materiaalisovelluksiin, joita voidaan käyttää myös muissa vastaavissa peittokohteissa. Koetoiminnan ajankohta Hakija on ilmoituksessaan alun perin ilmoittanut koetoiminnan arvioiduksi aloittamispäiväksi Hakija on ilmoittanut, ettei aloitusaika ole tarkka ja sääolosuhteet eivät ole aiemmin esitettynä aikana koekentän rakentamiselle otolliset. Uutta aloitusaikaa ei ole esitetty, mutta tar- 3

4 koitus on ilmeisesti tehdä koekenttä keväällä 2012, kun olosuhteet sen sallivat. Rakentamisen arvioidaan kestävän noin viikon. Koekentän ominaisuuksia on tarkoitus tutkia vielä vuoden kuluttua sen rakentamisesta, jolloin koejakson voidaan katsoa loppuneen. Päästöt ympäristöön ja niiden vaikutukset Tarkkailu ja raportointi Koetoiminnasta ei arvioida aiheutuvan mainittavia päästöjä ympäristöön. Ainoana mahdollisena päästönä on mainittu biokuitulietteestä mahdollisesti aiheutuva, hajua aiheuttava, ammoniakkipäästö lietteen ja tuhkan sekoitusvaiheessa. Sekoittamaton kuituliete on pahanhajuista, mutta haju poistuu kun siihen lisätään vähintään 25 % tuhkaa. Envitop Oy:n selvityksen mukaan kuituliete-tuhkaseoksen kaikkien tutkittujen epäorgaanisten aineiden liukoiset pitoisuudet alittavat tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvot. Koekentän rakennusvaiheen aikana tarkkaillaan hajuja aistinvaraisesti ja, mikäli hajuhaitta nousee kohtuuttomaksi, rakentaminen keskeytetään. Rakenteen tasaisuutta seurataan silmämääräisesti. Mittaussuunnitelman mukaan rakentamisessa seurataan rakenteen korkeutta 10 x 10 ruudukossa. Tiivistysmassan tiivistyvyyttä ja vedenläpäisevyyttä mitataan 4 kertaa ja homogeenisuutta 10 kertaa ja liukoisuustesti tehdään rakennusvaiheen kokoomanäytteestä. Rakenteen tiiveysastetta, kosteutta ja kerrospaksuutta mitataan 10 kertaa. Vuoden kuluttua koekentän rakentamisesta mittaussuunnitelman mukaiset määritykset uusitaan ja arvioidaan rakenteen toimivuus. Raportoinnista ei ole ilmoituksessa mainintaa. 4 ILMOITUKSEN KÄSITTELY Lausunnot Aluehallintovirasto on varannut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden antaa lausunto ilmoituksesta. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää antamassaan lausunnossa, että kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksessa on runsaasti orgaanista ainetta sisältävien materiaalien osalta erityisesti arvioitava materiaalin pitkäaikaiskestävyyttä ja toimivuutta rakenteessa. Mm. materiaalin biohajoavuus ja mahdollinen kaasunmuodostus, painuminen sekä haitta-aineiden liukeneminen on otettava huomioon suunnitelmissa.

5 Kemira Oyj:n ferrosulfaatin vanhalle läjitysalueelle ollaan parhaillaan rakentamassa pintarakenteita. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan pintarakenteiden tulee olla valmiina vuoden 2015 loppuun mennessä. Aluetta voidaan tilankäytön osalta käyttää koetoimintaan arviolta ainakin kahden vuoden ajan. Läjitysalueen suotovedet kerätään talteen ja johdetaan tehtaan puhdistamolle käsiteltäväksi. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan oleellista lisäkuormitusta jätealueelta poisjohdettaviin vesiin. Toiminnasta saattaa syntyä hajuhaittoja lähialueella Ilmoituksen perusteella biokuituliete-tuhkaseoksen sekoittamisen jälkeen materiaalista rakennetaan koetiivistyskenttä. Rakentamisajaksi on ilmoitettu yksi viikko. Ilmoitetussa ajassa ei pystytä arvioimaan jätemateriaaliseoksen soveltuvuutta kaatopaikkarakentamiseen. Hakemukseen ei ole liitetty suunnitelmaa rakenteesta, eikä hakemuksesta käy selville tutkimusmenetelmiä tai jätemateriaaliseoksen soveltuvuusominaisuuksia, jota tällä koetoiminnalla olisi tarkoitus selvittää. Koekentän ja mineraalisen tiivistyskerroksen rakentaminen tulisi ajoittaa talvikauden ulkopuolelle. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ilmoitetulla koetoiminnalla ei saada sellaista tietoa, minkä perusteella biokuituliete-tuhkaseoksen soveltuvuutta Kemira Oyj:n ferrosulfaatin läjitysalueen pintarakenteen tiivistyskerrokseen tai yleensä kaatopaikkojen pintarakenteen tiivistyskerroksiin voitaisiin arvioida. ELY-keskus katsoo, että biokuituliete-tuhkaseoksen käyttö Kemira Oyj:n ferrosulfaatin läjitysalueen pintarakenteissa edellyttää ympäristöluvan muutosta. Hakija tulisi ilmoitusta koskevassa päätöksessä velvoittaa kuljettamaan koetoiminnassa käytetyt jätemateriaalit koetoiminta-ajan päätyttyä laitokseen, jolla on voimassaoleva ympäristölupa ottaa vastaan ko. jätemateriaaliseosta. Porin kaupungin ympäristövirasto esittää antamassaan lausunnossa, ettei sillä ole huomautettavaa koetoimintailmoituksesta. Ympäristövirasto pyytää ilmoittamaan koetoiminnan aloittamisesta Porin kaupungin ympäristövirastolle. Toiminnanharjoittajan kuuleminen Lassila & Tikanoja Oyj on antanut lausunnoista vastineen ja samalla täydentänyt ilmoitusta. Hakija kertoo, että kokeilun tarkoituksena on selvittää tällaisen kuituliete-tuhkaseoksen yleistä käyttökelpoisuutta kaatopaikkojen tiivistyskerrosten rakentamisessa. Ferrosulfaattikaatopaikka on hakijan mukaan sopiva tällaisen koekentän rakentamiseen ja hakija haluaa selvittää erityisesti seoksen käyttöä nimenomaan tämän kohteen ja samalla alueella olevan ilmeniittijäännöksen kaatopaikan pintarakenteissa. Koekenttä on tarkoitus säilyttää paikalla ainakin yhden vuoden ajan niin, että rakenteen toimivuus arvioidaan vasta silloin tehtyjen mittausten perusteella. Koetoiminnan jälkeen hakija haluaisi liittää koerakenteen osaksi lopullista peittorakennetta tai mikäli se ei ole ympäristöluvan mukaan mahdollista peittää sen luvan mukaisella eristerakenteella. Viimeisenä vaihtoehto- 5

6 na hakija esittää rakenteen poistoa, mikäli materiaali ei täytä kaatopaikkakelpoisuusehtoja. 6 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy ilmoituksen mukaisen ympäristönsuojelulain 30 :n 3 momentissa tarkoitetun koeluontoisen toiminnan. Kokeilutoiminta on suoritettava ilmoituksen mukaisesti ja noudattaen seuraavia määräyksiä: 1. Ilmoituksen mukainen koekenttä tulee rakentaa mennessä. 2. Koekentän koko saa olla enintään noin 800 m 2 ja siihen käytetty kuitulietteen ja tuhkan kokonaismäärä enintään noin 1000 tonnia. Käytettävän materiaalin tulee täyttää kaatopaikan ympäristöluvan määräyksen 27 taulukossa esitetyt vaatimukset. Ilmoituksen tekijän on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle tarkemmat rakennepiirustukset ja selvitys käytettävien materiaalien soveltuvuudesta kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. 3. Koekentän rakentamisvaiheessa on suoritettava ilmoituksen mukaista tarkkailua ja kokeilun loputtua, mennessä, rakenne on tarkastettava ja tehtävä suunnitelman mukaiset mittaukset. Rakennetta tulee vuoden aikana tarkkailla kuukausittain aistinvaraisesti ja tehdä tarvittavia mittauksia, mikäli havainnot antavat siihen aihetta. Koetoiminta katsotaan loppuneeksi kun lopputarkastus on tehty. Koetoiminnan aloittamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Porin kaupungin ympäristövirastolle vähintään viikkoa ennen toiminnan aloittamista ja päättämistä. Mikäli koetoiminnasta aiheutuu koekentän rakentamisen aikana tai sen jälkeen merkittävää haittaa, kuten hajua, pölyä tms., on toiminta keskeytettävä ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin haitan torjumiseksi. 4. Lassila & Tikanoja Oyj:n on nimettävä henkilö, joka vastaa määräysten noudattamisesta ja toiminnan valvonnasta. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Porin kaupungin ympäristövirastolle vähintään viikkoa ennen toiminnan aloittamista. 5. Koetoiminnasta on kolmen kuukauden kuluessa lopputarkastuksesta toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle raportti koetoiminnasta. Koetoimintaraportista tulee ilmetä seuraavat tiedot: - selostus koekentän rakentamisesta suoritettuine mittausjärjestelyineen

7 - mittauksissa saadut tulokset ja niistä tehtävät johtopäätökset - selostus koetoiminnan aikana tehdystä tarkkailusta, tarkkailujen tuloksista ja johtopäätöksistä - rakenteisiin käytettyjen kunkin eri materiaalin ja erikseen käytettyjen materiaalien seosten kaatopaikkakelpoisuustestit (valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista 861/1997 liitteen 2 kohdan 2.1. mukainen perusmäärittely) - mittaustulokset ja selvitys siitä, miten rakenteisiin käytetyt eri seokset täyttävät tiivistyskerrokselle ympäristöluvan määräyksen 27. taulukossa asetetut laatuvaatimukset ja muut ympäristöluvan vaatimukset - selvitys tiivistyskerrokseen käytettyjen materiaalien sisältämästä orgaanisesta aineksesta ja sen biologisesta hajoamisesta - riskinarviointi, johon liittyy selvitys käytettyjen materiaalien kemiallisesta ja teknisestä soveltuvuudesta nimenomaan kyseessä olevan ferrosulfaatin läjitysalueen pintakerroksiin sekä arvio tiivistyskerroksen pitkäaikaiskestävyydestä ja biologisen hajoavuuden vaikutuksesta pitkällä aikavälillä. 6. Koekentän rakenteet on poistettava ferrosulfaattikaatopaikan alueelta kolmen kuukauden kuluessa kokeilun loputtua. Poistettavat materiaalit on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi kohteeseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen materiaalin käyttäminen tai käsittely on hyväksytty. Mikäli koekentät tai niiden rakennemateriaalit jätetään ferrosulfaattikaatopaikalle, tulee kaatopaikan verhoilua koskeviin määräyksiin saada asiaa koskeva muutos Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. 7 RATKAISUN PERUSTELUT Yleiset perustelut Ilmoitus koskee toimintaa, jonka tarkoituksena on testata jätemateriaalien hyötykäyttöä lopetettujen kaatopaikkojen pintarakenteissa. Toiminta on mahdollista tehdä Kemira Oyj:n ferrosulfaattikaatopaikalla, jonka pintarakenteiden rakentaminen on keskeneräinen ja valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Kokeilulla on materiaalin yleisen käyttökelpoisuuden lisäksi tarkoitus selvittää sen soveltuvuutta ferrosulfaattikaatopaikan ja samalla tehdasalueella olevan ilmeniittijätekaatopaikan pintarakenteissa. Biokuitulietteen ja tuhkan seosten soveltuvuutta kaatopaikkojen rakenteisiin on tutkittu Suomessa jonkin verran ja yleistä tietoa asiasta on käytettävissä. Biokuitulietteen seosten käyttömahdollisuuksia ferrosulfaatin läjitysalueen kaltaisten kaatopaikkojen rakenteissa on mahdollista koeluonteisesti selvittää. Kuitulietteen jättäminen paikalleen kokeilun jälkeen ilman toiminnallista funktiota ei kuitenkaan ole perusteltua, minkä vuoksi ilmoituksen tekijän ja kaatopaikan pitäjän on valmistauduttava koetoiminnan jälkeen purkamaan koetoimintarakenteet, mikäli ne sisältävät runsaasti orgaanista ainetta tai ovat haitaksi tai rakenne ei toimi tarkoitustaan vastaavalla tavalla.

8 8 Määräysten perustelut Toiminnasta ei ilmoituksen ja tässä päätöksessä määrätyn mukaisesti toteutettuna arvioida aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta haitallista seurausta. Koetoiminta on tarpeen selvittämään kuituliete-tuhkaseoksen rakennusteknisiä ominaisuuksia ja soveltuvuutta käytettäväksi kaatopaikkojen pintarakenteiden tiivistyskerroksessa. Koska ilmoituksen mukainen koetoiminta ei, annetut määräykset huomioon ottaen, vaikuta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu. Ympäristönsuojelulain mukaisille valvontaviranomaisille on kuitenkin varattu mahdollisuus lausunnon antamiseen. Määräykset 1 6. Koetoiminnan kestoaikaa ja laajuutta koskevat määräykset perustuvat ympäristönsuojelulain 4 :n yleisiin periaatteisiin ja jätelain 6 :n huolehtimisvelvollisuuksiin. YSL 30 :n tarkoittaman koetoiminnan tulee olla rajattua ja lyhytaikaista (määräykset 1 ja 2). Koetoimintaa on tarkkailtava, jotta siitä voidaan tehdä toiminnan tuloksen kannalta tarpeelliset johtopäätökset ja saadaan toiminnan valvontaan tarvittavia tietoja (määräys 3). Koetoiminnan alkamisesta ja lopettamisesta tulee ennalta ilmoittaa valvontaviranomaisille mahdollisen tarkastuksen järjestämiseksi (määräys 3). Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikalle on määrättävä vastuullinen hoitaja, joka valvoo toimintaa ja toimii valvontaviranomaisten yhteyshenkilönä (määräys 4). Raportointimääräys on tarpeen riittävän dokumentoinnin varmistamiseksi. Jätteen haltijalla on jätelain 10 :n mukaan selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus. Loppuraportissa esitettäväksi määrätyt tiedot ovat tarpeen, jotta käytettyjen materiaalien soveltuvuutta tiivisterakenteeksi nimenomaan kyseessä olevalla läjitysalueella on mahdollista arvioida (määräys 5). Voimassaolevassa luvassa on hyväksytty toisenlaiset ratkaisut ferrosulfaattikaatopaikan pintarakenteisiin, minkä takia lupaa tulee muuttaa, mikäli pintarakenteessa käytetään kuituliete-tuhkasekoitetta (määräys 6). SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 30, 61 ja 64 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 5, 26 ja 27 Jätelaki (1072/1993) 6, 51 ja 52 Jäteasetus (1390/1993) 8 ja 10

9 9 Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1572/2011) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ilmoituksen käsittelystä perittävä suoritemaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella aluehallinnon maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteen mukaisesti koeluontoista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Lassila & Tikanoja Oy Kirstintie Pori Jäljennös päätöksestä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Kemira Oyj Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Porin kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

10 10 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Marja-Terttu Parsama Mikko Anttalainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Mikko Anttalainen. MA/ts

11 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, VAASA postiosoite: PL 204, VAASA puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot