TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI"

Transkriptio

1 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI ESIMERKKINÄ SIUNTION KUNNAN LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMINEN Tekijät: Tina Nordman & Antti-Pekka Röntynen

2 Työkirja liikennepalvelujen hankinnan kehittämiseksi Julkaisija: Siuntion kunta, 05/2015 Tekijät: Tina Nordman & Antti-Pekka Röntynen Ulkoasu ja taitto: Jäljen Jättiläinen 2 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

3 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 1 Johdanto Projektin lähtökohdat ja tavoitteet Lähtökohdat Tavoitteet Työkirja ja sen soveltaminen Kuntien vastuu liikennepalveluiden järjestämisessä ja sitä koskeva lainsäädäntö Joukkoliikenne Koulukuljetukset Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Sosiaalihuoltolain ja asetuksen mukaiset kuljetuspalvelut Julkisen hankinnan käsite ja julkisiin hankintoihin sovellettavat lait ja periaatteet Projektiryhmän kokoonpano Markkinavuoropuhelun eri vaiheet Asiakastarpeiden kartoittaminen Info- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen Asukasiltojen järjestäminen Kuntalaiskyselyn toteuttaminen Muiden yhteistyökumppaneiden kuuleminen Palvelujen tuottajien kuuleminen Hankintaprosessin eri vaiheet Kehittämisideoiden analysointi Valintakriteereiden löytäminen Hankintamenettely ja aikataulu Hankintaprosessissa esille nousseita kehittämistarpeita GPS-seurantajärjestelmä Maksupäätteet Siuntio-lippu Autokohtaiset tabletit viestintään Lyhyellä aikavälillä todetut hyödyt Kustannukset ja toiminnan tunnusluvut Ajettuja kilometrejä yhteensä noin Kuljetusten tukipalvelut eivät aiheuta merkittäviä kustannuksia Avainlinjojen lipputulot ovat kasvussa Hankintaprosessi lyhyesti liitteet TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

4 1 JOHDANTO Julkisen hankintayksikön hankintatapojen ja osaamisen kehittäminen on avainasemassa toiminnan innovatiivisuuden lisäämiselle ja tuottavuuden parantamiselle. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ja julkisten hankintojen innovatiivisuus nousevat myös keskeisinä tekijöinä esille työ- ja elinkeinoministeriön kysyntä- ja käyttäjälähtöisessä innovaatiopolitiikassa ja sen toimenpideohjelmassa. Suomen kunnissa on tunnistettu tarve uusien toimintatapojen kehittämiselle, joilla tavoitellaan vaikuttavuuden lisäämistä edistämällä palvelujen käyttäjälähtöisyyttä ja tuottavuutta. Tämä tarve on havaittu myös liikennepalveluiden osalta. Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) hanke käynnistyi vuonna HINKU -hankkeessa kunnat, yritykset ja asukkaat ideoivat ja toteuttavat ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Hinku-kunnat tavoittelevat päästövähennyksiä etuajassa kansallisiin tavoitteisiin nähden: kunnat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta. Siuntion kunta liittyi Hinku-hankkeeseen vuoden 2012 lopussa. Keväällä 2013 Siuntion kunta päätti käynnistää kehittämisprojektin liikennepalveluiden hankinnan kehittämiseksi, mikä konkretisoitui kunnanvaltuuston asettaessa vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä toiminnalliseksi tavoitteeksi liikennepalvelujen hankinnan kehittämisen ja hiilijalanjäljen pienentämisen. Projekti on osa valtakunnallista Hinku-hanketta ja tavoitteena on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden edistäminen, palveluiden käyttäjälähtöisyyden ja palvelusuunnitteluun perustuvien uusien toimintamallien yleistäminen sekä innovatiivisten julkisten hankintojen edistäminen niin, että lopputuloksena on julkisten palveluiden innovaatioiden ja tuottavuuden parantaminen. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes) myönsi Siuntion kunnalle 50 prosentin rahoituksen pilottihankkeen tulosten laajan julkisen hyödyntämisen vuoksi. Rahoituspäätöksessään Tekes perustelee päätöstään sillä, että projekti edistää kansallisesti tärkeiden innovatiivisten julkisten hankintojen osaamisen kehittymistä ja edistää julkisen sektorin ja yritysten yhteistyötä ja kehittää markkinoiden toimintaa innovatiivisen kysynnän avulla käytäntöjen levitessä valtakunnallisesti. Tekesin myönteinen rahoituspäätös on mahdollistanut lisäresurssien ostamisen, mikä on ollut erittäin merkittävää projektin eteenpäinviemisen kannalta sekä antanut projektille lisäarvoa. Siuntion Avainlinjat aloitti liikennöinnin Avainlinjojen nimi tulee kunnan markkinointiteemasta, jonka keskiössä on kunnan vaakunassa oleva avain-symboli. SIUNTIO SJUNDEÅ 4 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

5 2 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 2.1 LÄHTÖKOHDAT Joukkoliikenne ja henkilölogistiikka kuuluvat Siuntion kunnassa sivistysosaston alaisuuteen. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Valtion Rautatiet (VR), Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL) ja Matkahuolto (MH). Siuntion kunta tukee kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikennettä kuntaosuudella. Työmatkalippujen subventointi pohjautuu sopimuksiin Matkahuollon, HSL:n ja VR:n kanssa. Kuntakeskuksen ulkopuolella asuville kuntalaisille sivistysosasto järjestää palveluliikennettä kuntakeskukseen kerran viikossa. Palveluliikenne on palvelua käyttäville kuntalaisille tärkeä, näin he pääsevät kuntakeskukseen asioimaan esim. kauppaan, apteekkiin tai pankkiin. Sivistysosasto järjestää myös lakisääteistä esiopetusja koulukuljetusta noin 500 oppilaalle. Koulukuljetukset eivät ole avoinna muille käyttäjille. Päiväkodit ja koulut järjestävät mm. retki-, uinti- ja teatterimatkoja. Teknisen osaston vastuualueena on kunnan keskuskeittiö (jakelukeittiö, jossa valmistetaan noin 1300 ruokaannosta päivittäin). Tekninen osasto järjestää ruokakuljetukset kunnan keskuskeittiöiltä kunnan toimipisteisiin sekä ateriakuljetukset keskuskeittiöiltä kotihoidon asiakkaiden koteihin. Perusturvaosasto järjestää eri kuljetuspalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti mm. päivätoimintaan. Perusturvaosaston vastuulla on myös vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain- ja asetuksen mukaisten kuljetuspalveluiden järjestäminen ja kustantaminen. Siuntion kunnan eri osastot tarjoavat/käyttävät erilaisia liikennepalveluita päivittäin. Kuntalaisten mahdollisuudet hyödyntää joukkoliikennettä työmatkoihin, asiointiin kuntakeskuksessa tai naapurikunnissa ovat rajoitetut. Enemmistö siuntiolaisista työssäkäyvistä henkilöistä pendelöivät työpaikan ja kodin välillä päivittäin. Linja-autoliikenne on vähäistä, eikä se mahdollista kulkemista kunnan sisällä. Junaasemalle ei pääse muulla kuin omalla autolla ja tästä johtuen valtaosa työssäkäyvistä kulkevat työmatkansa omalla autolla. Siuntion toisen asteen opiskelijat käyvät koulua naapurikunnissa ja heille kulkeminen oppilaitoksiin ja sieltä kotiin on haasteellista koulupäivistä tulee pitkiä. Noin 70 prosenttia perusopetuksen oppilaista on koulukuljetuksen piirissä, mikä tarkoittaa, että he asuvat kuntakeskuksen ulkopuolella. Vapaa-ajan harrastuksiin kulkeminen ja kavereiden tapaaminen ei onnistu, elleivät huoltajat kuljeta lapsia perheen autoilla. Tästä johtuen usealla perheellä on 2-3 autoa. Siuntion kunta on osallistunut KuntaJälki2010 -projektiin, jonka seurauksena määritettiin siuntiolaisen keskimääräinen ekologinen jalanjälki. KuntaJälki2010 -projektiin osallistuneiden 23 kunnan joukossa siuntiolaisilla oli toiseksi suurin ekologinen jalanjälki (7,46 gha). Siuntiolaisen ekologinen jalanjälki on 21 % keskimääräistä suurempi. Siuntion suurta tulosta selittää osin maaseudun harva asutus sekä asumisen sijoittuminen Siuntiossa haja-asutusalueille; työssäkäyvät pendelöivät päivittäin työpaikoille, lapsia ja nuoria tulee kuljettaa harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan tapahtumiin. Muun muassa tästä johtuen Siuntion kunta on liittynyt valtakunnalliseen Hinku -hankkeeseen (Hinku = hiilineutraalikunta). Tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen mm. vähentämällä yksityisautoilua. Siuntion kunnassa oli vuoden 2015 alussa asukasta, kunnan taajama-aste (taajamissa asuva osa väestöstä) oli 47,4 prosenttia ja yhteensä haja-asutusalueella asui kunnan väestöstä siis noin 52 prosenttia. Siuntion kunnan ja liikennöitsijöiden väliset koulukuljetussopimukset on laadittu niin, että aamu- ja iltapäiväkuljetusten välillä liikennöitsijällä on päivittäin noin kolme tuntia vapaata aikaa, mitä he eivät pysty hyödyntämään optimaalisesti. Sopimuskaudet ovat 2+1 vuotta. Kaikki osastot ovat kilpailuttaneet omat kuljetuksensa erikseen. Tämä ei mahdollista vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämistä, eikä ole Siuntion kunnalle kustannustehokasta. 2.2 TAVOITTEET Projektin tavoitteena on luoda uusi innovatiivinen hankintamalli liikennepalveluiden asiakastarpeiden tyydyttämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi kustannustehokkaasti. Hankinnan avainsanat ovat vaikuttavuus, tuottavuus ja kustannustehokkuus. Malli kehitettiin Siuntion kunnan alueella toteuttavan pilottihankinnan avulla. Kilpailuttamalla kaikki kunnan järjestämät liikennepalvelut yli osastorajojen kunta pyrkii saavuttamaan kokonaisvaltaisia sopimuksia, jotka mahdollistavat liikennepalveluiden suunnittelemisen niin, että sekä palvelun tuottaja, palvelun tilaaja ja asiakas hyötyvät niistä optimaalisesti ja samalla työn tuottavuus paranee. Hankinta tulee olemaan kustannustehokas. Asiakaslähtöiset tavoitteet tilaajan ja palvelutuottajan välillä varmistetaan vaikutusmittareilla. Pilottihankinnassa pyritään aktivoimaan palveluntuottajia itse kehittämään palvelun laatua ja uusia toimintatapoja, joiden avulla palvelun vaikuttavuus asiakkaalle lisääntyy. Hankintapilotissa kehitetään samalla hankinnan tavoitteellisuutta, josta tärkeimpänä tekijänä hiilijalanjäljen pienentäminen (polttoaineen laatu ja kulutus, ajoreittien optimointi, jne.). Hankintaprosessi toteutetaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa siten, että heidän näkemyksensä ja tarpeensa tulevat huomioiduksi. Pidemmällä sopimuskaudella liikennöitsijät pystyvät paremmin ennakoimaan kalusteinvestointinsa tuntiessaan asiakkaiden ja tilaajan tarpeet. Kalustoinvestoinnin yhteydessä liikennöitsijät voivat myös hankkia oikeanlaisen kaluston hiilenjalanjäljen pienentämiseksi. Pilotoinnin lopputuloksena on tavoitteena saada hankintamalli, joka mahdollistaa kustannustehokkaan hankinnan, jonka hyöty on optimaalinen sekä palvelun tilaajalle että palvelun tuottajalle. Käyttäjien ja palvelutuottajien mukaan ottaminen hankinnan suunnitteluun on nykypäivää ja siitä käytetään käsitettä crowdsourcing (joukkoistaminen). Crouwdsourcingilla tarkoitetaan osallistavaa suunnittelua eli käyttäjien osallistamista hankintasuunnittelun alkuvaiheessa. Eri osapuolten osallistaminen hankinnan suunnitteluun antaa hankintayksikölle monta eri näkemystä hankinnasta. Projektin tuloksena saadaan kehitettyä ja testattua konkreettinen malli liikennepalveluiden hankinnan toteuttamiseksi tarvittavine dokumentteineen, mittareineen ja ohjeineen. Samalla projektin tuloksena saadaan liikennepalveluihin pienempi hiilijalanjälki ja tyytyväisemmät liikennepalveluiden käyttäjät. Liikennepalvelujen pilottihankinnan tavoitteena ei ole ainoastaan kunnan sisäisten liikennepalveluiden kehittäminen vaan projektin myötä pyritään myös kehittämään joukkoliikennettä yli kuntarajojen. Länsi Uudenmaan henkilöliikennelogistikon osallistuminen projektiin mahdollistaa koko alueen joukkoliikenteen huomioimisen ja kehittämisen. TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

6 3 TYÖKIRJA JA SEN SOVELTAMINEN Projektin yhtenä tavoitteena oli työkirjan kokoaminen. Työkirjan tarkoituksena on tarjota toteutusmallin- ja prosessiin, jonka avulla muut kunnat voivat toteuttaa vastaavanlaisia hankintoja. Työkirja jakautuu kolmeen osioon; projektin lähtökohta ja tavoitteet, lainsäädäntö ja kunnan velvoitteet sekä pilottihankkeessa käytetyn hankintaprosessin kuvaaminen ja arviointi. Toimi näin- yhteenvedoissa luetellaan eri vaiheiden keskeisimmät ja tärkeimmät toimenpiteet parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kaikki projektiin liittyvä aineisto on koottu työkirjaan. Työkirjassa käytetyt esimerkit ja mallit ovat tarkoitettu sovellettavaksi ja räätälöitäviksi kunkin käyttäjän tarpeisiin. Työkirjan liitteinä ovat hankintaprosessissa käytetyt dokumentit, mittarit ja ohjeet. 6 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

7 4 KUNTIEN VASTUU LIIKENNEPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ JA SITÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 4.1. JOUKKOLIIKENNE EU:n joukkoliikennettä koskevaan palvelusopimusasetukseen perustuva Joukkoliikennelaki astui voimaan Lain mukaan joukkoliikenteen kehittämisen tavoitteet on todettu kaksiosaisesti. Joukkoliikenteellä pyritään koko maassa turvaamaan ihmisten välttämättömät liikkumistarpeet ja kaupunkiseuduilla haetaan kilpailukykyistä joukkoliikennettä, jolla voidaan vaikuttamaan kulkumuodon valintaan ja sitä kautta pyrkiä vastaamaan ilmastopoliittisiin haasteisiin. Viranomaisille on annettu velvoite palvelutason määrittelyyn, alueelliseen suunnitteluun sekä yhteistyöhön kuntien ja maakuntien kanssa mikä mahdollistaa tavoitteiden mukaiseen joukkoliikenteen järjestämiseen. Valtio ja kunnat voivat tarjota joukkoliikennepalveluja harkinnanvaraisesti koska lain myötä kansalaisilla ei ole subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalveluiden saamiseen. Palvelutason määrä ja laatu määräytyy valtion ja kuntien rahoitusmahdollisuuksien perusteella. Suomen joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset ovat lupakaupungit ja valtio. Kuntien rooli joukkoliikenteen järjestämisessä on erilainen riippuen kunnan asemasta. Kunnat voidaan jakaa neljään eri kategoriaan: kunnalliset joukkoliikenteen viranomaiskaupungit kunnalliset joukkoliikenteen seutuviranomaiskaupungit seutuviranomaiseen kuuluvat kunnat kunnat, joiden alueella ELY-keskukset ovat joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia Kunnan joukkoliikennetehtävät määräytyvät edellä mainitun jaon mukaisesti. Kaikilla kunnilla on kuitenkin tietyt lakisääteiset henkilökuljetusvelvoitteet, kuten perusopetuslain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat ELY- keskukset (9 kpl) ja joukkoliikennelaissa määritellyt kunnalliset viranomaiset (26 kpl). Nämä viranomaiset ovat määritelleet yhteistyössä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa toimivalta-alueidensa joukkoliikenteen palvelutasot sekä arvioineet alustavasti myös tarvittavan julkisen rahoituksen. Toimivaltaiset viranomaiset päättävät alueensa joukkoliikenteen järjestämistavasta: 1. Jos määritelty palvelutaso ei synny markkinaehtoisesti, vaan siihen tarvitaan julkista tukea, viranomainen järjestää liikenteen EU:n palvelusopimusasetuksen määräämällä tavalla (ns. PSA-liikenteenä) 2. Jos määritelty joukkoliikenteen palvelutaso syntyy markkinaehtoisesti, se hoidetaan toimivaltaisten viranomaisten myöntämien reittiliikennelupien mukaisesti. Markkinaehtoiseen liikenteeseen ei saa käyttää joukkoliikenteen julkista tukea, mutta laillisia asiakkaalle kohdennettavia tuki- ja korvausmuotoja ovat kuitenkin kuntien opetustoimen maksamat matkaliput ja sosiaali- ja terveystoimen matkakustannusten korvaukset sekä työsuhdematkalippu. Viranomaiset hankkivat PSA-liikenteensä hankintasäädösten (PSA, joukkoliikennelaki, hankintalaki) mukaisesti, pääosin kilpailuttaen ja määrittäen käytettävän sopimusmuodon (käyttöoikeussopimus tai bruttomalli). Hankinnan yhteydessä määritellään myös PSA-liikenteessä käytettävän lippu- ja maksujärjestelmän ominaisuudet ja yhteensopivuusedellytykset. TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

8 4.2 KOULUKULJETUKSET Perusopetuslaki (628/1998) 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c :ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Siuntion kunnan koulukuljetuksia järjestetään perusopetuslain ja Siuntion kunnan sivistyslautakunnan vuosittain hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 4.3 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT Vammaispalvelulain 8 :n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kuljetuspalvelu on kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalveluja määrärahoista riippumatta, koska kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus. 4.4 SOSIAALIHUOLTOLAIN JA ASETUKSEN MUKAISET KULJETUSPALVELUT Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa, mutta joka ei kuitenkaan ole vaikeavammainen. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vanhuuseläkettä saavalle hakijalle. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa, 2-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Sosiaalihuoltolaki 23 liikkumista tukevista palveluista astui voimaan Sen mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. 8 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

9 4.5 JULKISEN HANKINNAN KÄSITE JA JULKISIIN HANKINTOIHIN SOVELLETTAVAT LAIT JA PERIAATTEET Julkisiin hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia (348/2007) ja sitä täydentävää hankinta-asetusta (614/2007). Hankintalaissa hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ostamista ja vuokraamista (ja näihin rinnastettavaa toimintaa kuten leasing ja osamaksukaupalla ostaminen) ja palveluiden ostamista sekä rakennusurakan teettämistä. Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä ja turvata yritysten ja muiden yhteisöjen mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintayksikön tulee noudattaa hankintalain 2 :n mukaisia periaatteita: 1. kilpailun edistäminen markkinoilla 2. prosessin avoimuus ja julkisuus eli julkinen luotettavuus 3. prosessin tasapuolisuus eli yritysten syrjimätön kohtelu 4. taloudellisuus eli prosessin kokonaiskustannusten hallinta ja yksittäisten hankintojen hyvä hinta-laatu suhde sekä 5. suhteellisuus eli kaikkien hankintaan liittyvien vaatimusten pitäisi olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen nähden Erityisesti tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus korostuu hankintaprosessissa. Periaatteen mukaan kaikkia tarjoajia on kohdeltava samalla tavoin. Hankintalaki velvoittaa hankintayksikköjä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioiden. TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

10 5 PROJEKTIRYHMÄN KOKOONPANO Projektia johtamaan ja koordinoimaan asetettiin projektiryhmä. Projektiryhmään kuuluu vastuuhenkilö (projektipäällikkö), kunnan eri osastojen edustajat, Länsi-Uudenmaan henkilöliikennelogistikko ja konsultit. Projektin tiedottamisessa käytetään hyväksi sosiaalisen median viestintävälineitä. Projektiryhmä on kokoontunut säännöllisesti aina tarpeen mukaan. Projektiryhmän kokoonpano: Projektin asettaja: kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa. Kunnanvaltuuston hyväksymän toiminnallisen tavoitteen mukaisesti. Projektipäällikkö: sivistystoimen johtaja Tina Nordman. Vastuualueena mm. Siuntion kunnan henkilölogistiikka, joukkoliikenne ja koulukuljetukset. Sihteeri: kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen. Vastuualueena mm. Siuntion kunnan elinkeino-, matkailuasiat ja yleismarkkinointi. Muut jäsenet: Länsi-Uudenmaan henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen Tekninen osasto: Rakennusmestari Magnus Malmberg, vastuualueena mm. Siuntion kunnan ruokapalvelut Perusturvaosasto: sairaanhoitaja Hanna Nordström, vastuualueena vanhusten päivätoiminta Sivistysosasto: toimistonhoitaja Cilla Ojala, vastuualueena koulukuljetussuunnittelu Sivistysosasto: koulun johtaja Anu Hausen, koulujen edustaja Fin Vaikuttavuus Oy:n konsultti Juha-Matti Puhakka Fin Vaikuttavuus Oy:n konsultti Ilpo Virtanen Asiantuntijapalvelut: PTC-Services Oy on julkisiin hankintoihin ja hankintasopimuksiin erikoistunut asiantuntijatoimisto, Saila Eskola. Toimi näin: tee projektisuunnitelma, jossa määritetään nykytila, tavoitetila sekä projektin resurssit; sitouta operatiivinen ja poliittinen johto tarvittavilla päätöksillä; kokoa jokaiselta kunnan sektorilta liikennepalveluista vastaavat tai tietävät henkilöt projektiryhmään; varmista riittävä henkilöstöresursointi projektiryhmässä; hae henkilöitä usealta eri tasolta projektiryhmään; tee projektiryhmän roolitus selväksi. 10 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

11 6 MARKKINAVUOROPUHELUN ERI VAIHEET Yksi projektin tärkeimmistä tavoitteista oli liikennepalveluiden kehittäminen ja suunnitteleminen asiakaslähtöisesti ottamalla käyttäjiä ja palvelutuottajia mukaan hankinnan suunnitteluun. 6.1 ASIAKASTARPEIDEN KARTOITTAMINEN Kuntalaisten liikkumistarpeiden ja toiveiden kartoittamiseksi kunnan asukkaille ja liikennöitsijöille järjestettiin kaksi info- ja työpajatilaisuutta, toteutettiin kuntalaiskysely ja järjestettiin asukasilta. TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

12 6.1.1 Info- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen Kutsu osallistua info- ja keskustelutilaisuuteen lähetettiin Siuntion kunnan asukasyhdistyksille, kuntalaisille, liikennöitsijöille, kunnanvaltuutetuille, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenille. (Liitteet 1,2: Kutsukirjeet info- ja keskustelutilaisuuteen). Kutsut lähetettiin sähköpostitse ja tilaisuudesta ilmoitettiin myös kunnan kotisivuilla. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin päiväsaikaan ja toinen tilaisuus ilta-aikaan. Tilaisuuksien ohjelma: Osallistujat toivotettiin tervetulleiksi ja käytiin yleinen esittelykierros Projektipäällikkö esitteli projektin taustaa ja tavoitteita Ryhmätyö: Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään ja ryhmät valitsivat keskuudestaan puheenjohtajan. Tehtävänanto: Mitä hyvää ja säilytettävää Siuntion nykytilassa on? Tehtävä purettiin ja ryhmien esityksistä keskusteltiin tämän jälkeen. Seuraavaksi ryhmien tuli miettiä vastauksia siihen, mitä kehitettävää Siuntiossa on? Tilaisuuksiin osallistui yhteensä reilu kaksikymmentä kuntalaista ja neljä liikennöitsijää. Tilaisuuksiin osallistui odotettua vähemmän henkilöitä niin kuntalaisia, liikennöitsijöitä kuin kunnan päättäjiä. Tämä tuli projektiryhmälle yllätyksenä, koska huoltajien tyytymättömyys Siuntion kunnan koulukuljetusperiaatteisiin ja kuntalaisten antama palaute joukkoliikenteen riittämättömyydestä on ollut erittäin kriittistä ja useita toivomuksia kuntalaisten mahdollisuuksista osallistua kehittämiseen on esitetty usean vuoden ajan. Markkinointiin olisi voitu panostaa vielä enemmän se olisi ehkä lisännyt osallistujien määrää. Medialle lähetettiin kutsu infotilaisuuteen mutta paikalle saapui ainoastaan yksi paikallislehden toimittaja, eivätkä muut lehdet/paikallinen radio siinä vaiheessa tarttuneet mahdollisuuteen kirjoittaa asiasta. Medianäkyvyys olisi mahdollisesti myös lisännyt osallistuvien määrää. Tilaisuudet olivat kuitenkin onnistuneet ja paikalla olijat osallistuivat keskusteluun innolla. Yksimielisesti todettiin, että kunnan nykytilassa on paljon hyvää ja säilytettävää, mutta myös kehitettävää. (Liite 3: Yhteenveto ryhmätöiden tuloksista). Info- ja keskustelutilaisuudessa esiin tulleet asiat toimivat pohjana projektille. Millä tavoin Siuntion kunta pystyy vastaamaan kuntalaisten ja liikennöitsijöiden tarpeisiin? Asukasiltojen järjestäminen Siuntion kunta järjesti vuonna 2014 asukasiltoja kuntalaisille. Kunnan johtavat viranhaltijat ja lautakuntien puheenjohtajat informoivat ajankohtaisista asioista ja kuntalaiset saivat esittää kysymyksiä. Liikennepalveluiden kehittäminen oli kaikkien asukasiltojen teemana ja tilaisuuksissa kuultiin kuntalaisten mielipiteitä ja toivomuksia ja informoitiin projektin etenemisestä. Asukasiltoihin osallistui yhteensä noin 300 kuntalaista. Kuntalaiset saivat esittää kysymyksiä myös etukäteen Kuntalaiskyselyn toteuttaminen Projektiryhmä katsoi, että vuoropuhelun lisääminen ja asukkaiden mielipiteiden ja tarpeiden kuuleminen vielä laajemmin oli projektin onnistumiseksi tärkeää ja päätti tehdä kuntalaiskyselyn. Tavoitteena oli vastaajien taustatietojen matkustustarpeiden sekä työmatkasuunnan kartoittaminen. Kysely toteutettiin sähköisesti EduZef - arviointityökalulla. Kuntalaisilla oli myös mahdollisuus vastata kyselyyn täyttämällä paperinen kyselylomake ja palauttamalla se kirjaston tai kunnantalon aulassa oleviin palautuslaatikkoihin. Projektiryhmä sopi myös päivätoiminnan vastuuhenkilöiden kanssa, että päivätoiminnasta vastaavat huolehtivat siitä, että toimintaan osallistuvilla ikäihmisille on mahdollisuus vastata kyselyyn. Kuntalaiskyselyyn vastasi 360 kuntalaista. Vastaajamäärä oli ilahduttava verrattuna muihin kunnassa tehtyihin kuntalaiskyselyihin kuten vapaa-aikapalveluiden kysely (140 vastausta) ja hyvinvointikysely (120). Kuntalaiskyselyssä esille nousseita kehittämistarpeita olivat mm.: koulukuljetukset; nouto- ja jättöpaikat, kalustovaatimukset, koulun alkamis- ja loppumisajat, iltapäiväkerhot, koulukuljetusten avaaminen avoimeksi joukkoliikenteeksi (2. asteen opiskelijat) palveluliikenteen kehittäminen (yksi päivä viikossa) linja-auto- ja junaliikennevuorojen lisääminen; lippujen toimivuus, aikataulut syöttöliikenne runkolinjoille markkinointi, informointi yhteistyö naapurikuntien kanssa kuntalaisten huomiointi (Liite 4: Kuntalaiskysely tuloksineen). Kuntalaiskyselyä työstettiin sellaiseksi, että se jatkossa soveltuisi liikennepalveluiden vaikuttavuutta kuvaavana mittarina. (Liite 5: Liikennepalveluiden vaikuttavuuskysely). Projektiryhmä päätti, että liikennepalveluiden vaikuttavuutta arvioidaan jatkossa tammihelmikuussa, mikä on mahdollisten muutostarpeiden kannalta paras ajankohta talousarvioprosessia ja reittisuunnittelua ajatellen. Toteuttamistapana EduZef kyselytyökalu ja paperiset kyselylomakkeet. Toimi näin: tiedota hankkeen käynnistymisestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa; tiedota ja markkinoi keskustelutilaisuuksia useissa eri viestintäkanavissa; järjestä keskustelutilaisuus hankintaan liittyen kunnan asukkaille ja sidosryhmille; suunnittele tilaisuuden kulku etukäteen, valmistele tilaisuus (kyselyt yms. ennen tilaisuutta) ja rajaa tarpeen mukaan keskustelua; järjestä useampi tilaisuus, jotta jokainen kiinnostunut pääsee osallistumaan; kirjaa tilaisuudessa esiin nousseet huomiot ylös ja tee koonti tilaisuuden päätteeksi; toteuta tarpeen mukaan myös sähköisiä kyselyitä. 12 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

13 6.2 MUIDEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KUULEMINEN Sivistysosaston tärkeät yhteistyökumppanit ja - verkostot liikenne- ja logistiikka-asioissa ovat HSL, VR, ELY ja Länsi- Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmä. Projektista on informoitu säännöllisesti joukkoliikennetyöryhmän kokouksissa, minkä lisäksi projektipäällikkö ja henkilöliikennelogistikko ovat käyneet tapaamassa ELYn ja HSLn edustajia ja pitäneet heidät ajan tasalla projektin edetessä. Projektipäällikkö on Siuntion kunnan Hinku-työryhmän jäsen ja liikennepalveluiden kehittäminen on ollut säännöllisesti kokousten asialistalla. 6.3 PALVELUJEN TUOTTAJIEN KUULEMINEN Palvelujen tuottajien ja tilaajan välisen markkinavuoropuhelun käymisen tarkoituksena on hyödyntää molempia osapuolia. Tilaaja kertoo kehitystarpeistaan palveluiden tuottajille ja saa tietoa tarjolla olevista tuotteista ja palveluista ja voi tehdä parempia vaatimusmäärittelyjä hankintoihin. Liikennöitsijät saivat kutsun info- ja keskustelutilaisuuksiin ja asukasiltoihin. Liikennöitsijöitä lähestyttiin myös säännöllisesti koko hankintaprosessin aikana, sillä heidän näkemyksensä projektin aikana esille nousseista ideoista ja ongelmatilanteista oli projektiryhmälle erittäin tärkeä. Sopimuskauden pituuden valintaan vaikutti ensisijaisesti palveluntuottajilta keskusteluissa saatu palaute. Pitkää sopimuskautta pidettiin niin tilaajan kuin tarjoajienkin puolelta hyvänä, sillä se mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja tarjoajien investoinnit kalustoon. Hankinnasta järjestettiin kaikille avoin infotilaisuus Siuntion kunnantalolla. Tilaisuuteen osallistui 11 kuljetusyhtiöiden edustajaa. Infotilaisuudessa projektipäällikkö kertoi hankinnan lähtökohdista ja tavoitteista ja osallistujat saivat esittää kysymyksiä. Tilaisuus kesti noin 90 minuuttia. Tarjouspyyntöön tehtiin teknisluonteisia tarkennuksia infotilaisuudessa esiin nousseiden huomioiden perusteella ja niistä ilmoitettiin lainmukaisesti. Keskustelutilaisuuteen osallistui kiitettävä määrä liikennöitsijöitä ja keskustelu oli vilkasta. Hankintaprosessissa ei tullut vastaan yllätyksiä eikä siitä tehty oikaisuvaatimusta markkinaoikeuteen. Kaikille kilpailutukseen ja keskustelutilaisuuteen osallistuneille lähetettiin sähköpostitse pyyntö osallistua kyselyyn ja arvioimaan Siuntion kunnan liikennepalveluiden hankintaprosessia. Hankintaprosessikokonaisuus jaettiin kolmeen eri ulottuvuuteen 1. Hankinnan kannustavuus. 2. Hankinnan ohjausvaikutukset. 3. Markkinavuoropuhelu. Markkinavuoropuhelun onnistuneisuus sai korkeamman indeksiarvon, toiseksi korkeimman indeksiarvon sai hankinnan kannattavuus ja matalimman indeksiarvon sai hankinnan ohjausvaikutus. (Liite 6: Hankintakohtainen palauteraportti). Hankinnan tekijäkohtaisessa profiilissa kolme korkeinta palveluntuottajien arvioimaa tekijää löytyivät seuraavista tekijöistä: Tilaajan järjestämä informaatiotilaisuus oli tärkeä ja ne ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa. Hankintamenettely oli tässä hankinnan ominaisuuksiin nähden sopiva. Asetetut vertailuperusteet oli esitetty siten, että asiakkaan tavoitteiden toteutuminen oli kilpailun kohteena. Matalimmat kolme arvoa ja eniten kehitystoimenpiteitä vaativat löytyivät seuraavista tekijöistä: Muissakin vastaavissa hankinnoissa pitäisi käyttää vastaavia vertailuperusteita ja kannusteita. Hankinta edistää kokonaisuutena asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Tilaajan asettamat hankinnan tavoitteet oli tarjouspyynnössä esitetty selkeästi. Toimi näin: tiedota ja keskustele yhteistyökumppaneiden kanssa projektista, jotta saat kokonaiskuvan vaikutuksista; keskustele palveluntarjoajien kanssa heidän näkemyksistään ja ideoistaan kehittää palvelua; kirjaa esiin nousseet ideat ja ajatukset tarkasti ylös; yhdistä oma tahtotila palveluntarjoajien ideoiden kanssa; tee pohjatyötä, jotta tiedät paljonko matkustajia liikkuu kunnassa ja mitkä ovat mahdolliset keskeiset syöttölinjat muihin kulkuneuvoihin (esim. junat); selvitä asiakkaiden keskeiset tarpeet kyselyn avulla; suunnittele riittävä kapasiteetti ja vuorokausirytmi liikenteelle. selvitä jatkolinjojen ja päätepysäkkien aikataulut ja kartoita mitkä mahdollisuudet projektissa on vaikuttaa niihin. TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

14 7 HANKINTAPROSESSIN ERI VAIHEET 7.1 KEHITTÄMISIDEOIDEN ANALYSOINTI Info- ja keskustelutilaisuudessa, asukasilloissa sekä kuntalaiskyselyssä esiin nostetut ke-hittämistarpeet eivät tulleet projektiryhmälle yllätyksenä nämä kehittämistarpeet olivat myös projektin lähtökohtana. Uusien näkökulmien ja mahdollisuuksien löytäminen ja en-tisten esteiden uudelleen arvioiminen annetuista kehittämisideoista oli yksi projektin tärkeimmistä vaiheista. Projektityöryhmä keskittyi esitettyjen kehittämisideoiden analysoimiseen kokonaisuuksien ja niiden priorisoinnin löytämiseksi. Liikennepalvelukokonaisuuksia pyrittiin rajamaan mahdollisimman vähän, koska tahtotilana oli mahdollisuuksien löytäminen mahdollisimman monipuolisen palvelutarjonnan kattamiseksi lainsäädännön puitteissa. Eniten projektiryhmää ja liikennöitsijöitä askarrutti ruoka- ja henkilökuljetus-ten yhdistäminen niin, että samassa autossa pystytään kuljettamaan sekä ruoka-annoksia että henkilöitä. PTC Services Oy:n Saila Eskola selvitti, että Suomessa ei ole juridisesti es-tettä kuljettaa ihmisiä ja ruokaa samalla kuljetuksella. Myös työaikalain soveltaminen kuljetusalalla herätti paljon kysymyksiä. Työläin vaihe oli tarvittavan kalustomäärän ja paikkavaatimusten sekä kunkin kohteen minimikilometrimäärän arvioiminen. Tämä johtui mm. siitä, että uuden toimintatavan mukaan koulujen alkamis- ja päättymisaikoja saa porrastaa. Aikaisemmin tämä ei ole ollut mahdollista, sillä kaikilla kouluilla on ollut lukkoon lyöty koulun aloittamisaika. Lukujärjestysten valmistuessa vasta kesäkuussa reittien luonnostelu ei ollut mahdollista ennen tarjouspyynnön julkaisemista. Esille nousseet kokonaisuudet: Työmatkaliikenne/syöttöliikenne Koulukuljetukset Palveluliikenne Ateria- ja ruokakuljetukset Erityiskuljetukset Projektiryhmässä kartoitettiin myös eri liikennepalvelutarpeita ja niiden toiminta-aikoja: Työmatkaliikenne klo ja klo ; syöttöliikenne, joukkoliikenne, 2-asteen opiskelijat Koulukuljetukset (lakisääteiset) klo ja klo Palveluliikenne (terveyskeskus- ja laboratorioajat, vanhusten päivätoimintaa, etsivä nuorisotyö, kaverikyydit, harrastuskuljetukset) klo Terveydenhuolto klo Retket (päiväkodit ja koulut) klo Ateria- ja ruokakuljetukset klo Erityiskuljetukset (mm. vammaiskuljetukset) 7.2 VALINTAKRITEEREIDEN LÖYTÄMINEN Toimi näin: kokoa kehittämisideat ja mieti kuinka ne voidaan tuoda käytäntöön; laadi kuljetuksista päivä- ja tuntikehikko, jotta kuljetusten toteuma tulee näkyväksi; vertaa hankkeen tavoitteita ja valintakriteereitä; pyri selkeyteen ja läpinäkyvään vertailtavuuteen; jokainen kilpailutus on erilainen ja hankintayksikön on itse määriteltävä kriteerit; muista varata riittävä aika kilpailutusperusteiden suunnitteluun. Valintakriteereiden löytäminen liikennepalveluiden vaikuttavuuden ja hiilijalanjäljen mittaamiselle ja kilpailuttamiselle keskusteltiin paljon ja useita vaihtoehtoja käsiteltiin. Euroluokitus: Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa /1509 tuli voimaan Tämä laki velvoittaa julkisia hankintayksiköitä huomioimaan tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden ja ympäristövaikutukset ajoneuvojen ja henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa. Laki ei määrää julkisen sektorin käyttämille ajoneuvoille minimitasoa, kunkin hankintayksikkö saa itse päättää siitä. Hankintayksikön tulee huomioida ainakin seuraavat energiaja ympäristövaikutukset; energiankulutus, hiilidioksidipäästöt; typenoksidi, hiilivety ja hiukkaspäästöt. Vaatimustason asettamiseksi oikealle tasolle hankintayksikön kannattaa kartoittaa markkinatilannetta hyvissä ajoin. Projektiryhmä vertaili edellisen kuljetuskilpailutuksen euroluokitusvaatimuksia ja kalustoa ja päätyi sitten nostamaan euroluokitusvaatimuksia yhdellä luokalla. Muut valintakriteerit: Muista valintakriteereistä keskusteltiin esim. kuljettajan kokemus, paikkakunnan tuntemus, palvelualttius. Projektiryhmä totesi, että nämä valintakriteerit ovat vaikeasti mitattavissa. Tarjouspyynnössä on selkeästi määriteltävä vaatimukset ja yksilöitävä millaisia selvityksiä palvelutarjoajien tulee toimittaa. Tämän kaltaisista valintakriteereistä luovuttiin. Projektiryhmä päätti, että tarjouspyynnössä esitetään ehdottomat vaatimukset, jotka tarjoajien tuli täyttää, sekä yksityiskohtaisesti kalustoa ja henkilöstöä koskevat vaatimukset kutakin kohdetta koskien. Valintaperusteeksi ehdottomat vaatimukset täyttäville tarjouksille ilmoitettiin halvin hinta (euroa/kilometri). Projektiryhmä harkitsi myös euroa/tuntiperusteella kilpailuttamista, mutta tämä nähtiin Siuntion kunnan tilanteeseen sopimattomaksi ja olisi vaatinut merkittäviä panostuksia tilausjärjestelmään ja henkilöresursointiin. Hankintakriteereiden osalta projektiryhmä tutustui laajasti muihin kuntien tekemiin kuljetuspalvelukilpailutuksiin. Kannustemallia ei onnistuttu löytämään tässä kilpailutuksessa. Yksi syy tähän oli se, että liikennöitsijät eivät pystyneet osallistumaan hankintaprosessimallin luomiseen omien työkiireidensä takia. Toinen syy oli uuden hankintamallin luomisen haastavuus. Asiakastyytyväisyyttä ei lähdetty hankinta-asiakirjojen valmistelun yhteydessä tuomaan mukaan kilpailutukseen, sillä kunnalla ei ollut asiakastyytyväisyyden lähtötasoa selvillä, johon uutta tyytyväisyyttä olisi voitu verrata. Tuleviin kilpailutuksiin voidaan rakentaa kannusteita, kun asiakastyytyväisyyden seurantaa tehdään säännöllisesti sopimuskauden ajan. 14 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

15 7.4 HANKINTAMENETTELY JA AIKATAULU Hankintamenettelynä päätettiin käyttää avointa menettelyä. Sopimuskaudeksi valittiin 4 vuotta, johon liittyvät 1+1 optiovuotta. Hankinta ylitti EU-kynnysarvon, joten hankita toteutettiin lain vaatimien EU- hankintamenettelyjen mukaisesti. Hankinnan kohteena olivat kuljetuspalvelut, jotka avataan kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi. Kuljetuspalvelut sisältävät mm. koulumatkakuljetukset, asiointikuljetukset, työmatka- ja harrastuskuljetukset alkaen. Ateria- ja ruokakuljetukset alkavat, kun aikaisempi sopimus umpeutuu viimeistään Toimi näin: tee alustava kilpailutusaikataulu, joka perustuu lainsäädännön asettamiin ja oman työsi tahdittamiseen liittyviin aikamääreisiin; järjestä infotilaisuus, sillä siinä saadaan karsittua palveluntarjoajien ennakkoluuloja sekä tarkennettua tarjouspyyntöä palveluntarjoajien huomioiden pohjalta; muista aina arvioida tehtyä kilpailutusta jälkikäteen joko ryhmässä tai erilaisilla kyselyillä Ennakkoilmoitus Hilma-ilmoituskanavalla Esillä 52 päivää Tarjouspyyntö julkaistaan Hilmassa Esillä 22 päivää Avoin infotilaisuus palveluntarjoajille kunnantalolla Tarkannusten ja kysymysten määräaika liittyen tarjouspyyntöön Kysymyksiä ei saapunut klo Viimeinen tarjousten jättöaika. Tarjouspyynnössä esitettiin vaatimuksena tarjouksen tekeminen tarjouspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella, suomeksi tai ruotsiksi. Tarjouslomakkeelle tuli täyttää kaikki vaadittavat tiedot ja selvitykset toiminnan lainmukaisuudesta klo Tarjousten avaustilaisuus. Avaustilaisuuteen osallistui sivistystoimen johtaja, toimistonhoitaja ja FIN Vaikuttavuus Oy:n edustajat. Tilaisuus ei ollut julkinen ja tilaisuudessa laadittiin avauspöytäkirja Kunnanhallitus teki kuljetuspalveluiden hankintapäätöksen Hankintapäätös saa lainvoiman (ei valituksia määräaikaan mennessä) Uusi sopimuskausi alkaa TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

16 8 HANKINTAPROSESSISSA ESILLE NOUSSEITA KEHITTÄMISTARPEITA Hankintaprosessin edetessä todettiin, että liikennepalveluiden järjestämiseksi tarvitaan GPS-seurantajärjestelmä, maksupäätteet, Siuntio-lippu ja autokohtaiset tabletit viestinnän helpottamiseksi. Tabletteihin ja maksupäätteisiin piti myös hankkia SIM-kortit. Pankin kanssa oli myös tehtävä kauppiassopimus, jotta autokohtaiset maksupäätteet toimivat. Siuntio-lippujen verkkokauppaa varten tehtiin myös Paytrail-sopimus, jotta verkkokaupasta lunastetut korttimaksut siirtyvät kunnan tilille. Autot on lisäksi varustettu Siuntion Avainlinjat kyltein ja autokohtaisin numeroin. 8.1 GPS-SEURANTAJÄRJESTELMÄ GPS-seurantajärjestelmä mahdollistaa kuntalaisten paremman palvelun, sillä sitä kautta voidaan tarkistaa mahdollisissa kiistatilanteissa, missä ja mihin aikaan auto on liikkunut. Lisäksi palvelun tilaajan kuluttajansuoja paranee, sillä tilaaja voi milloin tahansa tarkistaa autojen liikkumisnopeuden ja sijainnin. Samalla myös laskutuksesta tulee molemmille osapuolille läpinäkyvää, sillä laskutus perustuu aina todellisiin ja toteutuneisiin GPS-seurantajärjestelmästä saatuihin tietoihin. Siuntion kunta käyttää liikennepalveluita tuottavissa autoissa Android-tablettien välityksellä toimivaa Ecofleet SeeMe-järjestelmää. Kunnassa on myös valmisteilla järjestelmä, jossa asiakkaat voivat seurata autojen liikkeitä kunnan alueella verkkosivujen ja mobiilipalvelun avulla. Järjestelmän avulla voi tarkistaa aikataulun sekä autojen aikataulun mukaisen sijainnin tiettynä kellonaikana. Ecofleet SeeMe järjestelmä toimii myös sisäisen laskutuksen perustana. Kuljettaja valitsee ohjelmasta asiakkaan esimerkiksi koulukuljetus. Kun aamun koulukuljetukset ovat päättyneet, aloittaa hän uuden kuljetuksen (esim. päiväkodin retkikuljetus tai vanhusten päivätoiminta). Järjestelmästä saadaan päivä, viikko tai kuukausikohtainen raportti ajetuista kilometreistä ja ajoista asiakkaittain. Ohjelma mahdollistaa myös muiden kuin ns. vakiokuljetusten hallinnoinnin. Ohjelmaan voi syöttää sovitut kuljetustilaukset (esim. koulujen ja päiväkotien retkikuljetukset). Ohjelma lähettää tabletille autokohtaiseen sähköpostiosoitteeseen muistutuksen kuljetuksesta kyseisenä aamuna tai muuna sovittuna ajankohtana. Muistutuksen saa laitettua myös tekstiviestinä. Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan kuntien tarpeita. 8.2 MAKSUPÄÄTTEET Maksupäätteet hankittiin, jotta matkakustannuksia voidaan veloittaa Siuntion Avainlinjoilla matkustavilta. Korttimaksamisen mahdollisuutta pidettiin kunnassa tärkeänä, sillä usealla henkilöllä ei enää ole käteistä arkipäiväisessä käytössään. Liikennöitsijät tulostavat maksupäätteeltä kuukausittain tapahtumaraportin laskun liitteeksi ja vähentävät saadut lipputulot laskusta. 8.3 SIUNTIO-LIPPU Matkakorttia pidettiin hyvänä ratkaisuna, jotta Avainlinjojen käyttö vakiintuu asiakkaiden keskuudessa. Lippujärjestelmää kehitetään jatkossa yhdessä sopimuskumppanin kanssa ja tarkoituksena on, että asiakas saa tilata Siuntio-lipun ja ladata tarvittavan määrän matkoja lipulle verkkokaupan kautta. Matkakorttien hallintajärjestelmästä Wescardista saa myös kaikki matkustajamäärät yms. tilastointia varten. 8.4 AUTOKOHTAISET TABLETIT VIESTINTÄÄN Siuntion kunta jakoi palveluntuottajien valinnan jälkeen Android-tabletit jokaiseen liikennöivään autoon. Tablettiin asennetun Ecofleet SeeMe -ohjelman avulla voidaan seurata auton liikkeitä ja voidaan reaaliajassa viestittää autoihin esimerkiksi kuljetustilauksia tai aikataulumuutoksia. Kommunikointi ja viestintä tapahtuu autokohtaisen sähköpostin välityksellä. Toimi näin: käy yksitellen läpi prosessin aikana nousseet kehittämisideat; pyri ratkaisemaan mahdollisimman monta asiaa kerralla esimerkiksi teknologisilla ratkaisuilla; ajattele asiakasta, kuinka mahdollistetaan suurimmalle osalle mahdollisimman helppo palvelun käyttö; keskustele ja informoi palveluntuottajia ja sopimuskumppaneita; pidä sidosryhmien kanssa palautetilaisuus; tiedota uusista käytänteistä kaikkia kunnan osastoja, palveluntuottajia ja asiakkaita. 16 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

17 9 LYHYELLÄ AIKAVÄLILLÄ TODETUT HYÖDYT Vuoden 2014 elokuusta joulukuun loppuun ulottuvan jakson aikana Siuntion Avainlinjoilla ajettiin yhteensä kilometriä. Näistä kilometreistä 96 prosenttia koostui koulukuljetusten piiriin luettavista kuljetuksista, noin 2 prosenttia kahdesti viikossa ajettavasta palveluliikenteestä ja noin 1,5 prosenttia vastaavasti vanhusten päivätoimintaan liittyvistä kuljetuksista. Kilometrikohtainen raportointi ja tarkastelu onnistuu sen vuoksi, että jokaisessa Avainlinjojen autossa on GPS-paikannusjärjestelmä. Kuukausittain saadaan otettua järjestelmästä raportti kuljetuksista siten, että nähdään ajoaika, kuljetuksen tyyppi (ryhmä, koulukuljetus jne.) sisäistä laskutusta varten sekä ajettu kilometrimäärä. Samalla voidaan tarkkailla kuljetusten laatua ja koululaisten hakuaikoja entistä paremmin. Verkkokauppa matkakorttien lataamiseksi avataan vuoden 2015 aikana. Näin ollen myös matkojen lataaminen perhekohtaisille korteille onnistuu entistä helpommin. Siuntion liikennepalvelut on saanut valtakunnallisesti hyvää palautetta. Hanketta on esitelty Finlandia-talolla Motivan joukkoliikenneseminaarissa ja mm. muut kunnat ja ELY-keskus ovat olleet kiinnostuneita ja yhteydessä kuntaan. Kouluilta, oppilailta ja kuntalaisilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että Avainlinjojen liikennöinnin aikana on saavutettu seuraavia hyötyjä: Koulukuljetusten pysäkeillä odottamisesta on tullut yhteisöllisempää ja turvallisempaa, kun pysäkillä on vähemmän oppilaita johtuen koulujen alkamis- ja päättymisajankohtien porrastamisesta. Näin oppilaat voivat entistä luontevammin keskustella pysäkkivalvojien kanssa kouluilla; Harrastuksissa käynti on Avainlinjojen avulla helpottunut ja edestakaisia harrastusmatkoja voidaan tehdä koulu- tai työpäivän jälkeen entistä helpommin; Kavereiden luona vierailu on helpottanut ja oppilaat ovat hyödyntäneet Avainlinjoja kavereiden luona vierailuihin entistä enemmän TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

18 10 KUSTANNUKSET JA TOIMINNAN TUNNUSLUVUT Hankinnan kustannuksia voidaan jo tässä vaiheessa jonkin verran arvioida, sillä Avainlinjat ovat olleet toiminnassa 7 kuukautta ( ). Lisäksi voidaan avata joitain Avainlinjoja koskevia tunnuslukuja mittakaavan ja laajuuden ymmärtämiseksi Ajettuja kilometrejä yhteensä noin Aikavälillä on Avainlinjoilla ajettu yhteensä noin kilometriä, mikä tarkoittaa, että kuukaudessa autot ovat ajaneet yhteensä noin kilometriä. Suurin osa kuljetuksista on edelleen entisiä koulukuljetuksia, sillä niistä aiheutuvat kustannukset muodostavat noin 95 prosenttia kaikista kustannuksista. Kustannuksia on ajetuista kilometreistä aiheutunut kunnalle yhteensä noin euroa, mikä tarkoittaa kilometrihinnaksi muutettuna keskimäärin 1,85 euroa. Tämä summa sisältää autojen kilometrikustannukset, saadut lipputulot sekä kuljetusten tukipalveluista aiheutuvat kustannukset. Pelkät kilometrikustannukset vaihtelevat auton koon mukaan 1,49 eurosta aina 2,26 euroon per ajettu kilometri. Kuljetuksia voidaan nyt tarjota myös kunnan sisällä entistä paremmin, minkä on nähty jo tässä vaiheessa lisänneen kuljetuspalvelujen käyttöä Kuljetusten tukipalvelut eivät aiheuta merkittäviä kustannuksia Kuljetusten tukipalvelut ovat muodostuneet keskeiseksi tueksi onnistuneiden kuljetusten järjestämisessä. Kuukausittain erilaisiin tukipalveluihin kuluu noin euroa. Tämä sisältää asiakkaiden reittikartan, kuljetusten GPS-seurannan, verkkokaupan ylläpidosta ja hallinnasta aiheutuvat kustannukset, autojen maksupäätteet ja telineet, maksujen välityspalvelun, autojen tablet-laitteet sekä tarvittavat yhteydet. Yhteistyökumppaneita tukipalvelujen tuottamisessa ovat Ecofleet SeeMe, Verifone Finland Oy (entinen Point Transaction Systems Oy), Western Systems, Osuuspankki, Paytrail sekä DNA. Yksittäisten tukipalvelujen kuukausikustannukset vaihtelevat 40 eurosta aina 600 euroon asti Avainlinjojen lipputulot ovat kasvussa Avainlinjojen toiminta-aikana lipputuloja on kertynyt yhteensä noin euroa. Matkoiksi muutettuna Avainlinjoilla on tehty maksettuja (3,30 euroa) matkoja yhteensä 830. Lipputulot ovat olleet kasvussa ja tarkoituksena on edelleen lisätä vaikuttavuutta ja matkustusmäärää viestinnällä, aamuvuoroilla juna-asemalle sekä kesän aikataulut ajoissa suunnittelemalla. 18 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

19 11 HANKINTAPROSESSI LYHYESTI PROJEKTIRYHMÄ Toimi näin: tee projektisuunnitelma, jossa määritetään nykytila, tavoitetila sekä projektin resurssit; sitouta operatiivinen ja poliittinen johto tarvittavilla päätöksillä kokoa jokaiselta kunnan sektorilta liikennepalveluista vastaavat tai tietävät henkilöt projektiryhmään; varmista riittävä henkilöstöresursointi projektiryhmässä hae henkilöitä usealta eri tasolta projektiryhmään; tee projektiryhmän roolitus selväksi HANKINTA-ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN Toimi näin: viimeistele hankinta-asiakirjat ja testaa eri skenaarioita; hankinta-asiakirjojen ei tarvitse ratkaista kaikkia yksityiskohtia, sopimuskumppanien kanssa voi myös neuvotella pienistä yksityiskohdista; versionhallinta on helpompaa selkeillä työkaluilla; laadi kuljetuksista päivä- ja tuntikehikko, jotta kuljetusten toteuma tulee näkyväksi; hankinta-asiakirjojen päivittämisessä on noudatettava yhdessä hankintaryhmän kanssa sovittuja pelisääntöjä. MARKKINAVUOROPUHELU Toimi näin: tiedota ja keskustele yhteistyökumppaneiden kanssa projektista, jotta saat kokonaiskuvan vaikutuksista; keskustele palveluntarjoajien kanssa heidän näkemyksistään ja ideoistaan kehittää palvelua; tiedota hankkeen käynnistymisestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa; järjestä keskustelutilaisuus hankintaan liittyen kunnan asukkaille ja sidosryhmille; suunnittele tilaisuuden kulku etukäteen ja rajaa tarpeen mukaan keskustelua; järjestä useampi tilaisuus, jotta jokainen kiinnostunut pääsee osallistumaan; kirjaa esiin nousseet ideat ja ajatukset tarkasti yhdistä oma tahtotila palveluntarjoajien ideoiden kanssa; tee pohjatyötä, jotta tiedät paljonko matkustajia liikkuu kunnassa ja mitkä ovat mahdolliset keskeiset syöttölinjat muihin kulkuneuvoihin (esim. junat); selvitä asiakkaiden keskeiset tarpeet kyselyn avulla; HANKINTAMENETTELY JA AIKATAULUTUS Toimi näin: käy yksitellen läpi prosessin aikana nousseet kehittämisideat; tee alustava kilpailutusaikataulu, joka perustuu lainsäädännön asettamiin ja oman työsi tahdittamiseen liittyviin aikamääreisiin; muista aina arvioida tehtyä kilpailutusta jälkikäteen joko ryhmässä tai erilaisilla kyselyillä. pyri ratkaisemaan mahdollisimman monta asiaa kerralla esimerkiksi teknologisilla ratkaisuilla; keskustele ja informoi palveluntuottajia ja sopimuskumppaneita. LIITTEET Liite 1: Kutsukirje asukasyhdistykselle info- ja keskustelutilaisuuteen Liite 2: Kutsukirje kuntalaisille info- ja keskustelutilaisuuteen Liite 3: Yhteenveto info- ja keskustelutilaisuuksien ryhmätöiden tuloksista Liite 4: Liikennepalvelujen kuntalaiskysely tuloksineen Liite 5: Liikennepalveluiden vaikuttavuuskysely Liite 6: Hankintakohtainen palauteraportti palveluntarjoajilta Liite 7: Tarjouspyyntö liitteineen Liite 8: Hankintailmoitukset TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

20

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Tina Nordman 9.10.2014 Taustat Sivistysosasto; joukkoliikenne ja logistiikka lakisääteistä esiopetus- ja koulukuljetusta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Haasteet Kunnan tarjoama palvelutaso on alhainen Mahdollisuudet hyödyntää joukkoliikennettä työ- opiskelu- ja asiointimatkoihin ovat pienet Harrastuksiin

Lisätiedot

Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA

Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä(t) Juha-Pekka Isotupa (Siuntion kunta) Tina Nordman (Siuntion kunta) Päiväys: 28.6.2013 Tiivistelmä Projektilla haetaan uusi

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille

Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille Asikkalan kunta Koulutuspalvelut Käyttäjätyytyväisyyskysely kuljetusetuuden saaneille oppilaille ja esikoululaisille 1. Kyselyn toteuttaminen Asikkalan kunnan koululaiskuljetusten käyttäjätyytyväisyyskysely

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1 Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

Ohjelma. 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela

Ohjelma. 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela Ohjelma 9.30 Viestintäoppaan esittely ja viestintävinkit hankkijoille viestintäpäällikkö Suvi Salmela 10.10 Keskustelua ja kysymyksiä Kysymyksiin vastaamassa ryhmäpäällikkö Isa-Maria Bergman 10.30 Linjat

Lisätiedot

Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän kaupunki

Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän kaupunki Paikallisliikennepäivät 17.-18.9.2015 Palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän kaupunki Kilpailutuksen kokemukset ja tulokset Jyväskylässä: Joukkoliikenteen laatua voitiin parantaa ja tarjontaa lisätä.

Lisätiedot

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu www.is-hankinta.fi Hankintalaki ja sen tarkoitus Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Sivistysosasto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Sivistysosasto LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTETTÄVÄN OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta lukuvuonna 2015-2016. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen

Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2016 alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta on 16.12.2015 137 päättänyt hyväksyä Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkaperiaatteet

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS

TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS TERVOLAN KUNNAN KOULUKULJETUS- OPAS Sivistyslautakunta 17.6.2014 1. TURVALLINEN KOULUMATKA Koulukuljetusoppaassa on Tervolan kunnan koulukuljetusten periaatteet ja käytänteet. Oppaan avulla huoltajat,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien

Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Pirkkalan kunnan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2014 lähtien Koulukuljetusperiaatteet pähkinänkuoressa Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA

KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET MYNÄMÄEN KUNNASSA Hyväksytty: 6.9.2011 85 Täydennetty: 12.9.2012 87 Delegointipäätös: 14.5.2013 54 Muutettu: 10.9.2013 93 Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 32 : Jos perusopetusta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT. Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS 4.4.2013 HANKINNAT Hankintajohtaja Marjo Laine LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS SISÄLTÖ Julkinen hankinta Jyväskylän kaupungin hankintaorganisaatio Strateginen hankinta Operatiivinen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka JC Innovation Oy

Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka JC Innovation Oy Palveleva Helsinki hankkeen huippuseminaari 1.3.2011 Juha-Matti Puhakka Hankkeen lähtökohta Sosiaalialan tuottavuuden parantaminen ja palvelurakenteiden kehittäminen Tähän päästään vahvistamalla organisaatioiden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ

TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ TAIPALSAAREN KUNTA KULJETUSSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.8.2016 Taipalsaaren kunnan kuljetussääntö Taipalsaaren sivistyslautakunta 14.3.2016 23, hyv. 11.4.2016 32 Kuljetussääntö on voimassa 1.8.2016 alkaen. Sääntö

Lisätiedot

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET

PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET Koululautakunta 13.12.2012 48, liite 1 PERUSKOULUN KOULUKULJETUKSEN PERUSTEET JA OHJEET LAIT JA PÄÄTÖKSET Perusopetuslaki 32 I koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut

Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut Ehdotus kunnanhallitukselle 25.1.2016 Drno 1026/08.01.01./2012 Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut 11.1.2016 Selvityksen taustana on Kirkkonummen kunnanhallituksen päätös 13.10.2014 405.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari Joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten yhdistäminen Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari 21.3.2013 Juhani Paajanen Selvitysmies 1

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kasvusopimusseminaari 6.11.2014 Kuntatalo Oulun kaupunki TP 2013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 M Palvelujen ostot 454 M erikoissairaanhoidon ostot 192 M muut palvelut

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Pilotin yleisesittely

Pilotin yleisesittely TUKEFIN-PILOTTI MAAKAASUPUTKI LEMPÄÄLÄ-KANGASALA Pilotin yleisesittely Projekti on Tukefin - ohjelmaan kuuluva pilottihanke, jossa testataan julkisen sektorin teettämän kohteen kilpailutuksen valintakriteereitä

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Taksiliikennelain muutostarpeita selvittävä asiantuntijaryhmä 8.10.2010 Kouluun ja sairaalaan myös huomenna Esitetyt ongelmat: Koulukuljetusten kilpailuttaminen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta 41. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10.4.2013 Kari Tolonen, Kela Hankinta- ja SOTE-lainsäädännön tavoitteiden yhteensovittamisen

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa Hyvät käytännöt LEAN Siuntiossa SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Lean-menetelmä Siuntion toteutus Lean-konferenssi 20.5.2015 Kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen Siuntion kunta Esityksen sisältö 1. Miksi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun Koulukuljetukset ja perusopetuslaki Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.1.2015 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET (PERUSOPETUSLAKI) Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen,

Lisätiedot