TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI"

Transkriptio

1 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI ESIMERKKINÄ SIUNTION KUNNAN LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMINEN Tekijät: Tina Nordman & Antti-Pekka Röntynen

2 Työkirja liikennepalvelujen hankinnan kehittämiseksi Julkaisija: Siuntion kunta, 05/2015 Tekijät: Tina Nordman & Antti-Pekka Röntynen Ulkoasu ja taitto: Jäljen Jättiläinen 2 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

3 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 1 Johdanto Projektin lähtökohdat ja tavoitteet Lähtökohdat Tavoitteet Työkirja ja sen soveltaminen Kuntien vastuu liikennepalveluiden järjestämisessä ja sitä koskeva lainsäädäntö Joukkoliikenne Koulukuljetukset Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Sosiaalihuoltolain ja asetuksen mukaiset kuljetuspalvelut Julkisen hankinnan käsite ja julkisiin hankintoihin sovellettavat lait ja periaatteet Projektiryhmän kokoonpano Markkinavuoropuhelun eri vaiheet Asiakastarpeiden kartoittaminen Info- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen Asukasiltojen järjestäminen Kuntalaiskyselyn toteuttaminen Muiden yhteistyökumppaneiden kuuleminen Palvelujen tuottajien kuuleminen Hankintaprosessin eri vaiheet Kehittämisideoiden analysointi Valintakriteereiden löytäminen Hankintamenettely ja aikataulu Hankintaprosessissa esille nousseita kehittämistarpeita GPS-seurantajärjestelmä Maksupäätteet Siuntio-lippu Autokohtaiset tabletit viestintään Lyhyellä aikavälillä todetut hyödyt Kustannukset ja toiminnan tunnusluvut Ajettuja kilometrejä yhteensä noin Kuljetusten tukipalvelut eivät aiheuta merkittäviä kustannuksia Avainlinjojen lipputulot ovat kasvussa Hankintaprosessi lyhyesti liitteet TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

4 1 JOHDANTO Julkisen hankintayksikön hankintatapojen ja osaamisen kehittäminen on avainasemassa toiminnan innovatiivisuuden lisäämiselle ja tuottavuuden parantamiselle. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ja julkisten hankintojen innovatiivisuus nousevat myös keskeisinä tekijöinä esille työ- ja elinkeinoministeriön kysyntä- ja käyttäjälähtöisessä innovaatiopolitiikassa ja sen toimenpideohjelmassa. Suomen kunnissa on tunnistettu tarve uusien toimintatapojen kehittämiselle, joilla tavoitellaan vaikuttavuuden lisäämistä edistämällä palvelujen käyttäjälähtöisyyttä ja tuottavuutta. Tämä tarve on havaittu myös liikennepalveluiden osalta. Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) hanke käynnistyi vuonna HINKU -hankkeessa kunnat, yritykset ja asukkaat ideoivat ja toteuttavat ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Hinku-kunnat tavoittelevat päästövähennyksiä etuajassa kansallisiin tavoitteisiin nähden: kunnat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta. Siuntion kunta liittyi Hinku-hankkeeseen vuoden 2012 lopussa. Keväällä 2013 Siuntion kunta päätti käynnistää kehittämisprojektin liikennepalveluiden hankinnan kehittämiseksi, mikä konkretisoitui kunnanvaltuuston asettaessa vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä toiminnalliseksi tavoitteeksi liikennepalvelujen hankinnan kehittämisen ja hiilijalanjäljen pienentämisen. Projekti on osa valtakunnallista Hinku-hanketta ja tavoitteena on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden edistäminen, palveluiden käyttäjälähtöisyyden ja palvelusuunnitteluun perustuvien uusien toimintamallien yleistäminen sekä innovatiivisten julkisten hankintojen edistäminen niin, että lopputuloksena on julkisten palveluiden innovaatioiden ja tuottavuuden parantaminen. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes) myönsi Siuntion kunnalle 50 prosentin rahoituksen pilottihankkeen tulosten laajan julkisen hyödyntämisen vuoksi. Rahoituspäätöksessään Tekes perustelee päätöstään sillä, että projekti edistää kansallisesti tärkeiden innovatiivisten julkisten hankintojen osaamisen kehittymistä ja edistää julkisen sektorin ja yritysten yhteistyötä ja kehittää markkinoiden toimintaa innovatiivisen kysynnän avulla käytäntöjen levitessä valtakunnallisesti. Tekesin myönteinen rahoituspäätös on mahdollistanut lisäresurssien ostamisen, mikä on ollut erittäin merkittävää projektin eteenpäinviemisen kannalta sekä antanut projektille lisäarvoa. Siuntion Avainlinjat aloitti liikennöinnin Avainlinjojen nimi tulee kunnan markkinointiteemasta, jonka keskiössä on kunnan vaakunassa oleva avain-symboli. SIUNTIO SJUNDEÅ 4 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

5 2 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 2.1 LÄHTÖKOHDAT Joukkoliikenne ja henkilölogistiikka kuuluvat Siuntion kunnassa sivistysosaston alaisuuteen. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Valtion Rautatiet (VR), Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL) ja Matkahuolto (MH). Siuntion kunta tukee kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikennettä kuntaosuudella. Työmatkalippujen subventointi pohjautuu sopimuksiin Matkahuollon, HSL:n ja VR:n kanssa. Kuntakeskuksen ulkopuolella asuville kuntalaisille sivistysosasto järjestää palveluliikennettä kuntakeskukseen kerran viikossa. Palveluliikenne on palvelua käyttäville kuntalaisille tärkeä, näin he pääsevät kuntakeskukseen asioimaan esim. kauppaan, apteekkiin tai pankkiin. Sivistysosasto järjestää myös lakisääteistä esiopetusja koulukuljetusta noin 500 oppilaalle. Koulukuljetukset eivät ole avoinna muille käyttäjille. Päiväkodit ja koulut järjestävät mm. retki-, uinti- ja teatterimatkoja. Teknisen osaston vastuualueena on kunnan keskuskeittiö (jakelukeittiö, jossa valmistetaan noin 1300 ruokaannosta päivittäin). Tekninen osasto järjestää ruokakuljetukset kunnan keskuskeittiöiltä kunnan toimipisteisiin sekä ateriakuljetukset keskuskeittiöiltä kotihoidon asiakkaiden koteihin. Perusturvaosasto järjestää eri kuljetuspalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti mm. päivätoimintaan. Perusturvaosaston vastuulla on myös vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain- ja asetuksen mukaisten kuljetuspalveluiden järjestäminen ja kustantaminen. Siuntion kunnan eri osastot tarjoavat/käyttävät erilaisia liikennepalveluita päivittäin. Kuntalaisten mahdollisuudet hyödyntää joukkoliikennettä työmatkoihin, asiointiin kuntakeskuksessa tai naapurikunnissa ovat rajoitetut. Enemmistö siuntiolaisista työssäkäyvistä henkilöistä pendelöivät työpaikan ja kodin välillä päivittäin. Linja-autoliikenne on vähäistä, eikä se mahdollista kulkemista kunnan sisällä. Junaasemalle ei pääse muulla kuin omalla autolla ja tästä johtuen valtaosa työssäkäyvistä kulkevat työmatkansa omalla autolla. Siuntion toisen asteen opiskelijat käyvät koulua naapurikunnissa ja heille kulkeminen oppilaitoksiin ja sieltä kotiin on haasteellista koulupäivistä tulee pitkiä. Noin 70 prosenttia perusopetuksen oppilaista on koulukuljetuksen piirissä, mikä tarkoittaa, että he asuvat kuntakeskuksen ulkopuolella. Vapaa-ajan harrastuksiin kulkeminen ja kavereiden tapaaminen ei onnistu, elleivät huoltajat kuljeta lapsia perheen autoilla. Tästä johtuen usealla perheellä on 2-3 autoa. Siuntion kunta on osallistunut KuntaJälki2010 -projektiin, jonka seurauksena määritettiin siuntiolaisen keskimääräinen ekologinen jalanjälki. KuntaJälki2010 -projektiin osallistuneiden 23 kunnan joukossa siuntiolaisilla oli toiseksi suurin ekologinen jalanjälki (7,46 gha). Siuntiolaisen ekologinen jalanjälki on 21 % keskimääräistä suurempi. Siuntion suurta tulosta selittää osin maaseudun harva asutus sekä asumisen sijoittuminen Siuntiossa haja-asutusalueille; työssäkäyvät pendelöivät päivittäin työpaikoille, lapsia ja nuoria tulee kuljettaa harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan tapahtumiin. Muun muassa tästä johtuen Siuntion kunta on liittynyt valtakunnalliseen Hinku -hankkeeseen (Hinku = hiilineutraalikunta). Tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen mm. vähentämällä yksityisautoilua. Siuntion kunnassa oli vuoden 2015 alussa asukasta, kunnan taajama-aste (taajamissa asuva osa väestöstä) oli 47,4 prosenttia ja yhteensä haja-asutusalueella asui kunnan väestöstä siis noin 52 prosenttia. Siuntion kunnan ja liikennöitsijöiden väliset koulukuljetussopimukset on laadittu niin, että aamu- ja iltapäiväkuljetusten välillä liikennöitsijällä on päivittäin noin kolme tuntia vapaata aikaa, mitä he eivät pysty hyödyntämään optimaalisesti. Sopimuskaudet ovat 2+1 vuotta. Kaikki osastot ovat kilpailuttaneet omat kuljetuksensa erikseen. Tämä ei mahdollista vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämistä, eikä ole Siuntion kunnalle kustannustehokasta. 2.2 TAVOITTEET Projektin tavoitteena on luoda uusi innovatiivinen hankintamalli liikennepalveluiden asiakastarpeiden tyydyttämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi kustannustehokkaasti. Hankinnan avainsanat ovat vaikuttavuus, tuottavuus ja kustannustehokkuus. Malli kehitettiin Siuntion kunnan alueella toteuttavan pilottihankinnan avulla. Kilpailuttamalla kaikki kunnan järjestämät liikennepalvelut yli osastorajojen kunta pyrkii saavuttamaan kokonaisvaltaisia sopimuksia, jotka mahdollistavat liikennepalveluiden suunnittelemisen niin, että sekä palvelun tuottaja, palvelun tilaaja ja asiakas hyötyvät niistä optimaalisesti ja samalla työn tuottavuus paranee. Hankinta tulee olemaan kustannustehokas. Asiakaslähtöiset tavoitteet tilaajan ja palvelutuottajan välillä varmistetaan vaikutusmittareilla. Pilottihankinnassa pyritään aktivoimaan palveluntuottajia itse kehittämään palvelun laatua ja uusia toimintatapoja, joiden avulla palvelun vaikuttavuus asiakkaalle lisääntyy. Hankintapilotissa kehitetään samalla hankinnan tavoitteellisuutta, josta tärkeimpänä tekijänä hiilijalanjäljen pienentäminen (polttoaineen laatu ja kulutus, ajoreittien optimointi, jne.). Hankintaprosessi toteutetaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa siten, että heidän näkemyksensä ja tarpeensa tulevat huomioiduksi. Pidemmällä sopimuskaudella liikennöitsijät pystyvät paremmin ennakoimaan kalusteinvestointinsa tuntiessaan asiakkaiden ja tilaajan tarpeet. Kalustoinvestoinnin yhteydessä liikennöitsijät voivat myös hankkia oikeanlaisen kaluston hiilenjalanjäljen pienentämiseksi. Pilotoinnin lopputuloksena on tavoitteena saada hankintamalli, joka mahdollistaa kustannustehokkaan hankinnan, jonka hyöty on optimaalinen sekä palvelun tilaajalle että palvelun tuottajalle. Käyttäjien ja palvelutuottajien mukaan ottaminen hankinnan suunnitteluun on nykypäivää ja siitä käytetään käsitettä crowdsourcing (joukkoistaminen). Crouwdsourcingilla tarkoitetaan osallistavaa suunnittelua eli käyttäjien osallistamista hankintasuunnittelun alkuvaiheessa. Eri osapuolten osallistaminen hankinnan suunnitteluun antaa hankintayksikölle monta eri näkemystä hankinnasta. Projektin tuloksena saadaan kehitettyä ja testattua konkreettinen malli liikennepalveluiden hankinnan toteuttamiseksi tarvittavine dokumentteineen, mittareineen ja ohjeineen. Samalla projektin tuloksena saadaan liikennepalveluihin pienempi hiilijalanjälki ja tyytyväisemmät liikennepalveluiden käyttäjät. Liikennepalvelujen pilottihankinnan tavoitteena ei ole ainoastaan kunnan sisäisten liikennepalveluiden kehittäminen vaan projektin myötä pyritään myös kehittämään joukkoliikennettä yli kuntarajojen. Länsi Uudenmaan henkilöliikennelogistikon osallistuminen projektiin mahdollistaa koko alueen joukkoliikenteen huomioimisen ja kehittämisen. TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

6 3 TYÖKIRJA JA SEN SOVELTAMINEN Projektin yhtenä tavoitteena oli työkirjan kokoaminen. Työkirjan tarkoituksena on tarjota toteutusmallin- ja prosessiin, jonka avulla muut kunnat voivat toteuttaa vastaavanlaisia hankintoja. Työkirja jakautuu kolmeen osioon; projektin lähtökohta ja tavoitteet, lainsäädäntö ja kunnan velvoitteet sekä pilottihankkeessa käytetyn hankintaprosessin kuvaaminen ja arviointi. Toimi näin- yhteenvedoissa luetellaan eri vaiheiden keskeisimmät ja tärkeimmät toimenpiteet parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kaikki projektiin liittyvä aineisto on koottu työkirjaan. Työkirjassa käytetyt esimerkit ja mallit ovat tarkoitettu sovellettavaksi ja räätälöitäviksi kunkin käyttäjän tarpeisiin. Työkirjan liitteinä ovat hankintaprosessissa käytetyt dokumentit, mittarit ja ohjeet. 6 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

7 4 KUNTIEN VASTUU LIIKENNEPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ JA SITÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 4.1. JOUKKOLIIKENNE EU:n joukkoliikennettä koskevaan palvelusopimusasetukseen perustuva Joukkoliikennelaki astui voimaan Lain mukaan joukkoliikenteen kehittämisen tavoitteet on todettu kaksiosaisesti. Joukkoliikenteellä pyritään koko maassa turvaamaan ihmisten välttämättömät liikkumistarpeet ja kaupunkiseuduilla haetaan kilpailukykyistä joukkoliikennettä, jolla voidaan vaikuttamaan kulkumuodon valintaan ja sitä kautta pyrkiä vastaamaan ilmastopoliittisiin haasteisiin. Viranomaisille on annettu velvoite palvelutason määrittelyyn, alueelliseen suunnitteluun sekä yhteistyöhön kuntien ja maakuntien kanssa mikä mahdollistaa tavoitteiden mukaiseen joukkoliikenteen järjestämiseen. Valtio ja kunnat voivat tarjota joukkoliikennepalveluja harkinnanvaraisesti koska lain myötä kansalaisilla ei ole subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalveluiden saamiseen. Palvelutason määrä ja laatu määräytyy valtion ja kuntien rahoitusmahdollisuuksien perusteella. Suomen joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset ovat lupakaupungit ja valtio. Kuntien rooli joukkoliikenteen järjestämisessä on erilainen riippuen kunnan asemasta. Kunnat voidaan jakaa neljään eri kategoriaan: kunnalliset joukkoliikenteen viranomaiskaupungit kunnalliset joukkoliikenteen seutuviranomaiskaupungit seutuviranomaiseen kuuluvat kunnat kunnat, joiden alueella ELY-keskukset ovat joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia Kunnan joukkoliikennetehtävät määräytyvät edellä mainitun jaon mukaisesti. Kaikilla kunnilla on kuitenkin tietyt lakisääteiset henkilökuljetusvelvoitteet, kuten perusopetuslain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset. Joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat ELY- keskukset (9 kpl) ja joukkoliikennelaissa määritellyt kunnalliset viranomaiset (26 kpl). Nämä viranomaiset ovat määritelleet yhteistyössä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa toimivalta-alueidensa joukkoliikenteen palvelutasot sekä arvioineet alustavasti myös tarvittavan julkisen rahoituksen. Toimivaltaiset viranomaiset päättävät alueensa joukkoliikenteen järjestämistavasta: 1. Jos määritelty palvelutaso ei synny markkinaehtoisesti, vaan siihen tarvitaan julkista tukea, viranomainen järjestää liikenteen EU:n palvelusopimusasetuksen määräämällä tavalla (ns. PSA-liikenteenä) 2. Jos määritelty joukkoliikenteen palvelutaso syntyy markkinaehtoisesti, se hoidetaan toimivaltaisten viranomaisten myöntämien reittiliikennelupien mukaisesti. Markkinaehtoiseen liikenteeseen ei saa käyttää joukkoliikenteen julkista tukea, mutta laillisia asiakkaalle kohdennettavia tuki- ja korvausmuotoja ovat kuitenkin kuntien opetustoimen maksamat matkaliput ja sosiaali- ja terveystoimen matkakustannusten korvaukset sekä työsuhdematkalippu. Viranomaiset hankkivat PSA-liikenteensä hankintasäädösten (PSA, joukkoliikennelaki, hankintalaki) mukaisesti, pääosin kilpailuttaen ja määrittäen käytettävän sopimusmuodon (käyttöoikeussopimus tai bruttomalli). Hankinnan yhteydessä määritellään myös PSA-liikenteessä käytettävän lippu- ja maksujärjestelmän ominaisuudet ja yhteensopivuusedellytykset. TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

8 4.2 KOULUKULJETUKSET Perusopetuslaki (628/1998) 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c :ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Siuntion kunnan koulukuljetuksia järjestetään perusopetuslain ja Siuntion kunnan sivistyslautakunnan vuosittain hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 4.3 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT Vammaispalvelulain 8 :n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kuljetuspalvelu on kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalveluja määrärahoista riippumatta, koska kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus. 4.4 SOSIAALIHUOLTOLAIN JA ASETUKSEN MUKAISET KULJETUSPALVELUT Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa, mutta joka ei kuitenkaan ole vaikeavammainen. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vanhuuseläkettä saavalle hakijalle. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa, 2-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Sosiaalihuoltolaki 23 liikkumista tukevista palveluista astui voimaan Sen mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. 8 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

9 4.5 JULKISEN HANKINNAN KÄSITE JA JULKISIIN HANKINTOIHIN SOVELLETTAVAT LAIT JA PERIAATTEET Julkisiin hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia (348/2007) ja sitä täydentävää hankinta-asetusta (614/2007). Hankintalaissa hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ostamista ja vuokraamista (ja näihin rinnastettavaa toimintaa kuten leasing ja osamaksukaupalla ostaminen) ja palveluiden ostamista sekä rakennusurakan teettämistä. Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä ja turvata yritysten ja muiden yhteisöjen mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintayksikön tulee noudattaa hankintalain 2 :n mukaisia periaatteita: 1. kilpailun edistäminen markkinoilla 2. prosessin avoimuus ja julkisuus eli julkinen luotettavuus 3. prosessin tasapuolisuus eli yritysten syrjimätön kohtelu 4. taloudellisuus eli prosessin kokonaiskustannusten hallinta ja yksittäisten hankintojen hyvä hinta-laatu suhde sekä 5. suhteellisuus eli kaikkien hankintaan liittyvien vaatimusten pitäisi olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen nähden Erityisesti tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus korostuu hankintaprosessissa. Periaatteen mukaan kaikkia tarjoajia on kohdeltava samalla tavoin. Hankintalaki velvoittaa hankintayksikköjä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioiden. TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

10 5 PROJEKTIRYHMÄN KOKOONPANO Projektia johtamaan ja koordinoimaan asetettiin projektiryhmä. Projektiryhmään kuuluu vastuuhenkilö (projektipäällikkö), kunnan eri osastojen edustajat, Länsi-Uudenmaan henkilöliikennelogistikko ja konsultit. Projektin tiedottamisessa käytetään hyväksi sosiaalisen median viestintävälineitä. Projektiryhmä on kokoontunut säännöllisesti aina tarpeen mukaan. Projektiryhmän kokoonpano: Projektin asettaja: kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa. Kunnanvaltuuston hyväksymän toiminnallisen tavoitteen mukaisesti. Projektipäällikkö: sivistystoimen johtaja Tina Nordman. Vastuualueena mm. Siuntion kunnan henkilölogistiikka, joukkoliikenne ja koulukuljetukset. Sihteeri: kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen. Vastuualueena mm. Siuntion kunnan elinkeino-, matkailuasiat ja yleismarkkinointi. Muut jäsenet: Länsi-Uudenmaan henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen Tekninen osasto: Rakennusmestari Magnus Malmberg, vastuualueena mm. Siuntion kunnan ruokapalvelut Perusturvaosasto: sairaanhoitaja Hanna Nordström, vastuualueena vanhusten päivätoiminta Sivistysosasto: toimistonhoitaja Cilla Ojala, vastuualueena koulukuljetussuunnittelu Sivistysosasto: koulun johtaja Anu Hausen, koulujen edustaja Fin Vaikuttavuus Oy:n konsultti Juha-Matti Puhakka Fin Vaikuttavuus Oy:n konsultti Ilpo Virtanen Asiantuntijapalvelut: PTC-Services Oy on julkisiin hankintoihin ja hankintasopimuksiin erikoistunut asiantuntijatoimisto, Saila Eskola. Toimi näin: tee projektisuunnitelma, jossa määritetään nykytila, tavoitetila sekä projektin resurssit; sitouta operatiivinen ja poliittinen johto tarvittavilla päätöksillä; kokoa jokaiselta kunnan sektorilta liikennepalveluista vastaavat tai tietävät henkilöt projektiryhmään; varmista riittävä henkilöstöresursointi projektiryhmässä; hae henkilöitä usealta eri tasolta projektiryhmään; tee projektiryhmän roolitus selväksi. 10 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

11 6 MARKKINAVUOROPUHELUN ERI VAIHEET Yksi projektin tärkeimmistä tavoitteista oli liikennepalveluiden kehittäminen ja suunnitteleminen asiakaslähtöisesti ottamalla käyttäjiä ja palvelutuottajia mukaan hankinnan suunnitteluun. 6.1 ASIAKASTARPEIDEN KARTOITTAMINEN Kuntalaisten liikkumistarpeiden ja toiveiden kartoittamiseksi kunnan asukkaille ja liikennöitsijöille järjestettiin kaksi info- ja työpajatilaisuutta, toteutettiin kuntalaiskysely ja järjestettiin asukasilta. TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

12 6.1.1 Info- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen Kutsu osallistua info- ja keskustelutilaisuuteen lähetettiin Siuntion kunnan asukasyhdistyksille, kuntalaisille, liikennöitsijöille, kunnanvaltuutetuille, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenille. (Liitteet 1,2: Kutsukirjeet info- ja keskustelutilaisuuteen). Kutsut lähetettiin sähköpostitse ja tilaisuudesta ilmoitettiin myös kunnan kotisivuilla. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin päiväsaikaan ja toinen tilaisuus ilta-aikaan. Tilaisuuksien ohjelma: Osallistujat toivotettiin tervetulleiksi ja käytiin yleinen esittelykierros Projektipäällikkö esitteli projektin taustaa ja tavoitteita Ryhmätyö: Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään ja ryhmät valitsivat keskuudestaan puheenjohtajan. Tehtävänanto: Mitä hyvää ja säilytettävää Siuntion nykytilassa on? Tehtävä purettiin ja ryhmien esityksistä keskusteltiin tämän jälkeen. Seuraavaksi ryhmien tuli miettiä vastauksia siihen, mitä kehitettävää Siuntiossa on? Tilaisuuksiin osallistui yhteensä reilu kaksikymmentä kuntalaista ja neljä liikennöitsijää. Tilaisuuksiin osallistui odotettua vähemmän henkilöitä niin kuntalaisia, liikennöitsijöitä kuin kunnan päättäjiä. Tämä tuli projektiryhmälle yllätyksenä, koska huoltajien tyytymättömyys Siuntion kunnan koulukuljetusperiaatteisiin ja kuntalaisten antama palaute joukkoliikenteen riittämättömyydestä on ollut erittäin kriittistä ja useita toivomuksia kuntalaisten mahdollisuuksista osallistua kehittämiseen on esitetty usean vuoden ajan. Markkinointiin olisi voitu panostaa vielä enemmän se olisi ehkä lisännyt osallistujien määrää. Medialle lähetettiin kutsu infotilaisuuteen mutta paikalle saapui ainoastaan yksi paikallislehden toimittaja, eivätkä muut lehdet/paikallinen radio siinä vaiheessa tarttuneet mahdollisuuteen kirjoittaa asiasta. Medianäkyvyys olisi mahdollisesti myös lisännyt osallistuvien määrää. Tilaisuudet olivat kuitenkin onnistuneet ja paikalla olijat osallistuivat keskusteluun innolla. Yksimielisesti todettiin, että kunnan nykytilassa on paljon hyvää ja säilytettävää, mutta myös kehitettävää. (Liite 3: Yhteenveto ryhmätöiden tuloksista). Info- ja keskustelutilaisuudessa esiin tulleet asiat toimivat pohjana projektille. Millä tavoin Siuntion kunta pystyy vastaamaan kuntalaisten ja liikennöitsijöiden tarpeisiin? Asukasiltojen järjestäminen Siuntion kunta järjesti vuonna 2014 asukasiltoja kuntalaisille. Kunnan johtavat viranhaltijat ja lautakuntien puheenjohtajat informoivat ajankohtaisista asioista ja kuntalaiset saivat esittää kysymyksiä. Liikennepalveluiden kehittäminen oli kaikkien asukasiltojen teemana ja tilaisuuksissa kuultiin kuntalaisten mielipiteitä ja toivomuksia ja informoitiin projektin etenemisestä. Asukasiltoihin osallistui yhteensä noin 300 kuntalaista. Kuntalaiset saivat esittää kysymyksiä myös etukäteen Kuntalaiskyselyn toteuttaminen Projektiryhmä katsoi, että vuoropuhelun lisääminen ja asukkaiden mielipiteiden ja tarpeiden kuuleminen vielä laajemmin oli projektin onnistumiseksi tärkeää ja päätti tehdä kuntalaiskyselyn. Tavoitteena oli vastaajien taustatietojen matkustustarpeiden sekä työmatkasuunnan kartoittaminen. Kysely toteutettiin sähköisesti EduZef - arviointityökalulla. Kuntalaisilla oli myös mahdollisuus vastata kyselyyn täyttämällä paperinen kyselylomake ja palauttamalla se kirjaston tai kunnantalon aulassa oleviin palautuslaatikkoihin. Projektiryhmä sopi myös päivätoiminnan vastuuhenkilöiden kanssa, että päivätoiminnasta vastaavat huolehtivat siitä, että toimintaan osallistuvilla ikäihmisille on mahdollisuus vastata kyselyyn. Kuntalaiskyselyyn vastasi 360 kuntalaista. Vastaajamäärä oli ilahduttava verrattuna muihin kunnassa tehtyihin kuntalaiskyselyihin kuten vapaa-aikapalveluiden kysely (140 vastausta) ja hyvinvointikysely (120). Kuntalaiskyselyssä esille nousseita kehittämistarpeita olivat mm.: koulukuljetukset; nouto- ja jättöpaikat, kalustovaatimukset, koulun alkamis- ja loppumisajat, iltapäiväkerhot, koulukuljetusten avaaminen avoimeksi joukkoliikenteeksi (2. asteen opiskelijat) palveluliikenteen kehittäminen (yksi päivä viikossa) linja-auto- ja junaliikennevuorojen lisääminen; lippujen toimivuus, aikataulut syöttöliikenne runkolinjoille markkinointi, informointi yhteistyö naapurikuntien kanssa kuntalaisten huomiointi (Liite 4: Kuntalaiskysely tuloksineen). Kuntalaiskyselyä työstettiin sellaiseksi, että se jatkossa soveltuisi liikennepalveluiden vaikuttavuutta kuvaavana mittarina. (Liite 5: Liikennepalveluiden vaikuttavuuskysely). Projektiryhmä päätti, että liikennepalveluiden vaikuttavuutta arvioidaan jatkossa tammihelmikuussa, mikä on mahdollisten muutostarpeiden kannalta paras ajankohta talousarvioprosessia ja reittisuunnittelua ajatellen. Toteuttamistapana EduZef kyselytyökalu ja paperiset kyselylomakkeet. Toimi näin: tiedota hankkeen käynnistymisestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa; tiedota ja markkinoi keskustelutilaisuuksia useissa eri viestintäkanavissa; järjestä keskustelutilaisuus hankintaan liittyen kunnan asukkaille ja sidosryhmille; suunnittele tilaisuuden kulku etukäteen, valmistele tilaisuus (kyselyt yms. ennen tilaisuutta) ja rajaa tarpeen mukaan keskustelua; järjestä useampi tilaisuus, jotta jokainen kiinnostunut pääsee osallistumaan; kirjaa tilaisuudessa esiin nousseet huomiot ylös ja tee koonti tilaisuuden päätteeksi; toteuta tarpeen mukaan myös sähköisiä kyselyitä. 12 TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI 2015

13 6.2 MUIDEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KUULEMINEN Sivistysosaston tärkeät yhteistyökumppanit ja - verkostot liikenne- ja logistiikka-asioissa ovat HSL, VR, ELY ja Länsi- Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmä. Projektista on informoitu säännöllisesti joukkoliikennetyöryhmän kokouksissa, minkä lisäksi projektipäällikkö ja henkilöliikennelogistikko ovat käyneet tapaamassa ELYn ja HSLn edustajia ja pitäneet heidät ajan tasalla projektin edetessä. Projektipäällikkö on Siuntion kunnan Hinku-työryhmän jäsen ja liikennepalveluiden kehittäminen on ollut säännöllisesti kokousten asialistalla. 6.3 PALVELUJEN TUOTTAJIEN KUULEMINEN Palvelujen tuottajien ja tilaajan välisen markkinavuoropuhelun käymisen tarkoituksena on hyödyntää molempia osapuolia. Tilaaja kertoo kehitystarpeistaan palveluiden tuottajille ja saa tietoa tarjolla olevista tuotteista ja palveluista ja voi tehdä parempia vaatimusmäärittelyjä hankintoihin. Liikennöitsijät saivat kutsun info- ja keskustelutilaisuuksiin ja asukasiltoihin. Liikennöitsijöitä lähestyttiin myös säännöllisesti koko hankintaprosessin aikana, sillä heidän näkemyksensä projektin aikana esille nousseista ideoista ja ongelmatilanteista oli projektiryhmälle erittäin tärkeä. Sopimuskauden pituuden valintaan vaikutti ensisijaisesti palveluntuottajilta keskusteluissa saatu palaute. Pitkää sopimuskautta pidettiin niin tilaajan kuin tarjoajienkin puolelta hyvänä, sillä se mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja tarjoajien investoinnit kalustoon. Hankinnasta järjestettiin kaikille avoin infotilaisuus Siuntion kunnantalolla. Tilaisuuteen osallistui 11 kuljetusyhtiöiden edustajaa. Infotilaisuudessa projektipäällikkö kertoi hankinnan lähtökohdista ja tavoitteista ja osallistujat saivat esittää kysymyksiä. Tilaisuus kesti noin 90 minuuttia. Tarjouspyyntöön tehtiin teknisluonteisia tarkennuksia infotilaisuudessa esiin nousseiden huomioiden perusteella ja niistä ilmoitettiin lainmukaisesti. Keskustelutilaisuuteen osallistui kiitettävä määrä liikennöitsijöitä ja keskustelu oli vilkasta. Hankintaprosessissa ei tullut vastaan yllätyksiä eikä siitä tehty oikaisuvaatimusta markkinaoikeuteen. Kaikille kilpailutukseen ja keskustelutilaisuuteen osallistuneille lähetettiin sähköpostitse pyyntö osallistua kyselyyn ja arvioimaan Siuntion kunnan liikennepalveluiden hankintaprosessia. Hankintaprosessikokonaisuus jaettiin kolmeen eri ulottuvuuteen 1. Hankinnan kannustavuus. 2. Hankinnan ohjausvaikutukset. 3. Markkinavuoropuhelu. Markkinavuoropuhelun onnistuneisuus sai korkeamman indeksiarvon, toiseksi korkeimman indeksiarvon sai hankinnan kannattavuus ja matalimman indeksiarvon sai hankinnan ohjausvaikutus. (Liite 6: Hankintakohtainen palauteraportti). Hankinnan tekijäkohtaisessa profiilissa kolme korkeinta palveluntuottajien arvioimaa tekijää löytyivät seuraavista tekijöistä: Tilaajan järjestämä informaatiotilaisuus oli tärkeä ja ne ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa. Hankintamenettely oli tässä hankinnan ominaisuuksiin nähden sopiva. Asetetut vertailuperusteet oli esitetty siten, että asiakkaan tavoitteiden toteutuminen oli kilpailun kohteena. Matalimmat kolme arvoa ja eniten kehitystoimenpiteitä vaativat löytyivät seuraavista tekijöistä: Muissakin vastaavissa hankinnoissa pitäisi käyttää vastaavia vertailuperusteita ja kannusteita. Hankinta edistää kokonaisuutena asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Tilaajan asettamat hankinnan tavoitteet oli tarjouspyynnössä esitetty selkeästi. Toimi näin: tiedota ja keskustele yhteistyökumppaneiden kanssa projektista, jotta saat kokonaiskuvan vaikutuksista; keskustele palveluntarjoajien kanssa heidän näkemyksistään ja ideoistaan kehittää palvelua; kirjaa esiin nousseet ideat ja ajatukset tarkasti ylös; yhdistä oma tahtotila palveluntarjoajien ideoiden kanssa; tee pohjatyötä, jotta tiedät paljonko matkustajia liikkuu kunnassa ja mitkä ovat mahdolliset keskeiset syöttölinjat muihin kulkuneuvoihin (esim. junat); selvitä asiakkaiden keskeiset tarpeet kyselyn avulla; suunnittele riittävä kapasiteetti ja vuorokausirytmi liikenteelle. selvitä jatkolinjojen ja päätepysäkkien aikataulut ja kartoita mitkä mahdollisuudet projektissa on vaikuttaa niihin. TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA

Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA Siuntion liikennepalvelujen hankinnan kehittäminen PROJEKTISUUNNITELMA Tekijä(t) Juha-Pekka Isotupa (Siuntion kunta) Tina Nordman (Siuntion kunta) Päiväys: 28.6.2013 Tiivistelmä Projektilla haetaan uusi

Lisätiedot

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Vastaanottaja Liikenne- ja viestintäministeriö Asiakirjatyyppi RAPORTTI Päivämäärä Maaliskuu 2012 PAREMPAA VÄHEMMÄLLÄ JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Lainsäädäntö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA www.rural-transport.net ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö

SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta

Lisätiedot

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Heikki Liimatainen, Pasi Metsäpuro, Lasse Nykänen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto Alkusanat

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Lokakuu 15/01 SOSIAALITURVA Kimppakyytejä vanhuksille ja vammaisille Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Sosiaaliset

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI 2013 JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta Projektin

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN

PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN PALVELUMUOTOILUN JOHTAMINEN - KÄSIKIRJA HANKINNAN SUUNNITTELUN, KILPAILUTUSPROSESSIN JA SOPIMUKSEN AIKAISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ PALVELUMUOTOILUN AVULLA DATAPANKKI Projektin palvelumuotoilu ja käsikirjan

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa. KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Valinnanvapausjärjestelmät Ruotsissa ja Tanskassa KPMG Helsingin seudun kauppakamari Keskuskauppakamari Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 Valinnanvapaus Ruotsissa...

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE

SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE 1 Olli Wuori & Lasse Löytty SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE Taustaselvitys VM:n työryhmämuistiolle 6/2005 Yksityisen palvelutuotannon rooli julkisessa palvelutuotannossa VAASAN

Lisätiedot