Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371"

Transkriptio

1 Hankintayksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Toimintayksikkö TUSO/TUVE Yhteyshenkilö Nimi Ilkka Miettinen Puhelinnumero Sähköpostiosoite Hankinnan kohteen yksilöintitiedot (Hankinnan kuvaus) Ostopalvelu käsittää suomenkielisen ATK-sovelluksen luomisen, joka koostuu kolmesta vaiheesta: 1. Responsiivisen verkossa toimivan Javascript ja HTML -pohjaisen veden kloorin annoksen laskentasovelluksen suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto 2. Vaiheessa yksi toteutetun verkkosovelluksen konvertointi mobiiliapplikaatioksi 3. Tilaajan opastaminen mobiiliapplikaation viennissä verkkokauppaan. Tarkempi kuvaus sovelluksen käyttötavasta, sovelluksien toteuttamisesta ja testauksesta: Kloorin annostelun laskentasovelluksen täytyy toimia sekä mobiililaitteissa että verkkosivusovelluksena muissa tietokoneissa. Verkkosovelluksen valmisteluun tukea tarjoaa THL:n tietopalvelut-osasto. Verkkosovellus valmistellaan THL:ssä käytössä olevalle Liferay-alustalle, ja sen lopullinen sijainti tulee olemaan THL:n pääverkkopalvelu (www.thl.fi). Toteutuksessa tulee huomioida se, että sovelluksesta halutaan sekä portletti että mobiilisovellus. Sovellus tulee olla myös käännettävissä eri kieliversioiksi. Käyttäjä avaa laskuohjelman kautta. Sen jälkeen käyttäjä ohjeiden mukaisesti asettaa oman vesilaitoksensa perustiedot ohjelmaan ja sijoittaa tarvittavan klooraustason sovellukseen. Sovellus laskee kloorausannostuksen eliminoiden samalla pilkkuvirhemahdollisuudet. Verkkosovelluksen pohjalta toteutettava mobiiliapplikaatio tarjotaan käyttäjille globaalien sovelluskauppojen kautta. Mobiiliapplikaation tulee muistaa käyttäjän antamat perustiedot, jotta niitä ei tarvitse aina syöttää uudestaan. Lasketut annostulokset jäävät talteen puhelimen muistiin. Laskenta tapahtuu muutoin vastaavalla tavalla kuin verkkosovellusta käytettäessä. Mobiilisovelluksen tulee toimia täydellisesti ilman verkkoyhteyttä. Mobiilisovelluksen valmistuttua tulee toimittajan opastaa tilaajaa sovelluksen viennissä eri sovelluskauppoihin (App Store, Google Play, Marketplace). Sovelluksen tausta-aineistona toimivat klooripitoisuuden laskenta ja pitoisuuden määritykseen vuonna 2014 valmistellut opetusvideot, jotka ovat nähtävillä verkossa: Klooripitoisuuden laskenta: Klooripitoisuuden mittaus: Sovelluksen tulee noudattaa soveltuvilta osin THL:n yleistä verkkopalveluohjeistusta: https://opensource.thl.fi/wiki05/display/tpw/ohjelmistokehitys Sovelluskehitys tapahtuu THL:n versionhallinnassa ja THL:n arkkitehtuuriperiaatteita noudattaen. Mikäli hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset eivät täyty, tarjous tullaan hylkäämään.

2 Tarjoajan kelpoisuus ja vaadittavat selvitykset (Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset) Tarjoajan on esitettävä yleinen kuvaus kokemuksestaan ja referensseistä vastaavissa mobiili-/verkkosivusovellusten tekemisessä. Lisäksi toimittajan tulee toimittaa alustava projektisuunnitelma sekä tarjottavien asiantuntijoiden ansioluettelot. Aikataulu: sovellusten tulee olla testattuja, valmiita ja ladattuina sovelluskauppaan viimeistään Ennen sopimuksen tekemistä THL tulee tarkistamaan voittaneelta tarjoajalta tilaajavastuulaissa (1233/2006) säädettyjen vaatimusten täyttymisen, mikäli hankinta kuuluu lain soveltamisalaan. Sopimuskausi Sopimus on voimassa, kunnes sopijapuolet ovat täyttäneet kaikki sopimuksesta johtuvat velvoitteensa. Osatarjoukset/Vaihtoehtoiset tarjoukset X Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon Osatarjouksia ei oteta huomioon Osatarjoukset otetaan huomioon Hankintamenettely Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden jakaa hankinta sekä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä THL:n edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei THL voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, THL voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset ja oikeus hylätä puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjoustietojen ja tarjousasiakirjojen julkisuus Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi kaikille sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ellei jotain seikkaa ole ilmoitettu liike- tai ammattisalaisuudeksi. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, minkä tietojen se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11, 24 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

3 Alihankinta Tarjoajan on ilmoitettava, mikäli se aikoo käyttää hankinnan toteuttamisessa alihankkijoita sekä esitettävä selvitys siitä, miltä osin alihankkijoita aiotaan käyttää sekä alihankkijoiden yhteystiedot. Tarjoaja sitoutuu vastaamaan käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan ja niiden käytöstä aiheutuvien kulujen tulee sisältyä tarjoukseen. Perustellusta syystä THL voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa. Tarjoaja ei saa vaihtaa alihankkijoita ilman THL:n suostumusta kesken sopimuskautta. Tarjouksen valintaperusteet ja niiden painoarvot Niitä tarjouksia, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan alla esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. Tarjoajaa pyydetään varmistumaan siitä, että kaikista vertailuperusteista on toimitettu riittävä määrä asiakirjoja ja tietoa, joiden perusteella THL voi saada riittävän selkeän kuvan vertailun pohjaksi. Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin Tarjouksista valitaan seuraavien vertailuperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin: Kriteerien suhteellinen painoarvo: Hinta 60% Laatu 40% Laadun arviointiperuste 1: referenssit aimmista vastaavista produktioista 20% Laadun arviointiperuste 2: toimittajan asiantuntemus 20% Laadun arviointiperuste 3 % Laskukaava(t), joilla tarjouksia tullaan vertailemaan: Halvin saa 60 pistettä, seuraava 40 pistettä, kolmas 30 pistettä, Laadultaan paras saa 40 pistettä, seuraava 30 pistettä, kolmas 20 pistettä, Tarjoushinnan ilmoittaminen tarjouksessa ja mahdolliset hinnanmuutokset Tarjouksessa on esitettävä tarjoushinnat euromääräisinä ilman arvonlisäveroa (0%), joista kaikki myönnettävät alennukset on vähennetty. Tarjoushintaan on sisällytettävä kaikki toimitus- ja matkakulut, vakuutuskulut sekä muut mahdolliset kulut. Tarjouksen tulee sisältää selkeä erittely hinnan muodostavista kulueristä. Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan. Hinnat ovat kiinteitä pp.kk.vvvv asti, jonka jälkeen sopimusosapuolet voivat tehdä perustellun esityksen hinnanmuutoksesta. Tämän jälkeen hinnat ovat kiinteinä voimassa aina sopimusvuoden ajan. Muutosesitys on tehtävä vähintään 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Ellei hinnanmuutoksesta päästä sopimukseen, on molemmilla sopijapuolilla oikeus irtisanoa sopimus päättymään ko. sopimusvuoden loppuun mennessä. Tärkeimmät sopimusehdot Sopimusluonnos liitteenä Toimitusehto Takuuehdot Maksuehto Muut Noudatettavat yleiset sopimusehdot

4 JYSE 2014 TAVARAT JYSE 2014 PALVELUT JIT ehdot Muu Tarjousten jättöaika, voimassaoloaika ja lisätiedot THL:lle osoitettu tarjous (liitteineen) tulee toimittaa joko sähköpostitse tai suljetussa kirjekuoressa paperiversiona THL:n kirjaamoon viimeistään klo mennessä. Postiosoite: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kirjaamo, PL 30, Helsinki Käyntiosoite: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kirjaamo, Mannerheimintie 166, Helsinki Sähköposti: Tarjoukset tulee laatia suomen kielellä. Hankinnan tunnus: THL/662/ /2015 Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa myös yhteyshenkilönsä sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös voidaan lähettää. Sitovat tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse, johon on selvästi merkitty hankinnan tunnus. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousten tulee olla voimassa saakka. Yhteydenpito ja lisätiedot tarjouskilpailun aikana Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset kysymykset tulee jättää sähköpostitse klo mennessä seuraavaan osoitteeseen: Edellä sanottu sähköpostiviesti tulee osoittaa sille henkilölle, joka on merkitty yhteyshenkilöksi THL:n tarjouspyynnössä ja sähköpostiviestin aihealueeksi on ehdottomasti merkittävä Tarjouspyyntöön liittyvä kysymys ja hankinnan tunnus. Vastaukset tarjoajien esittämiin kysymyksiin kootaan yhteen ja julkaistaan osoitteessa viimeistään Tarjouksessa tulee mainita tarjouksesta vastaavan henkilön yhteystiedot, puhelin ja sähköpostiosoite. Mikäli tarjoajan osoite- ja yhteystiedot muuttuvat, on tarjoajan ilmoitettava välittömästi voimassa olevat yhteystietonsa hankintayksikölle. Allekirjoitus Päivämäärä: Nimi: Ilkka Miettinen Virka-asema: johtava tutkija Liitteet:

5

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot