viestintäsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "viestintäsuunnitelma"

Transkriptio

1 1 (18) Häiriötilanteiden viestintäsuunnitelma Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus Vuorikatu Kuopio

2 2 (18) Sisällys 1 Johdanto Koulutuspalvelukeskuksen organisaatio Ennaltaehkäisevä toiminta Koulutuspalvelukeskuksen viestintä häiriötilanteissa Viestintävastuut häiriötilanteessa Häiriötilanteen viestintätoiminnan johtajan tehtävät Toimialojen välinen yhteistyö häiriötilanteessa Perusviestit häiriötilanteissa Häiriötilanneviestinnän kanavia Tiedote Tiedotustilaisuus Haastateltavan oikeudet ja toimintaohjeet Mistä tiedotetaan ja kenelle, viestintäkaavio Häiriötilanneviestinnässä huomioitavaa Viestinnän jälkityö Muistilista häiriötilanneviestintää käynnistävälle Poikkeusolot Kirjallisuutta Liitteet: Liite 1: tiedotemalli Liite 2: koulutuspalvelujen ja muiden kaupungin toimialojen viestinnästä vastaavien yhteystiedot Liite 3: häiriötilanneviestinnän prosessikuvaus Liite 4: median yhteystiedot

3 3 (18) KUOPION KAUPUNGIN KOULUTUSPALVELUKESKUKSEN HÄIRIÖTILANTEIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 JOHDANTO Koulutoimi seuraa toimintaympäristöään ja siinä tapahtuvia muutoksia. On tärkeää olla ajan tasalla, tietoinen siitä, millaisia yhteiskunnallisia keskustelunaiheita esiintyy, mitä mediassa tapahtuu, miten koulutusasenteet ja -valinnat muuttuvat ja millaiset asiat aiheuttavat huolta. Sisäinen tiedonkulku on myös häiriötilanteissa tärkeää, medialle tarjotaan ajantasaista ja oikeaa tietoa. Häiriötilanteiden hallitsemista helpottaa se, että niistä viestitään sekä organisaation sisäettä ulkopuolella. Turvallisuustilanteita ovat normaaliolot, häiriötilanteet ja poikkeusolot. Häiriötilanteet ovat vakavia tilanteita, jotka vaativat normaalia voimakkaampia toimenpiteitä. Silti silloin tilanteiden hallitseminen on mahdollista vielä viranomaisten normaalivaltuuksin. Häiriötilanteille yhteistä on, että ne: - ovat yleensä odottamattomia - vaikuttavat voimakkaasti yhteisön toimintaan etenevät nopeasti ja vaativat nopeaa toimintaa - aiheuttavat laajaa julkisuutta - vahingoittavat huonosti hoidettuina organisaation mainetta. Häiriötilanteissa ihmisten tiedontarve kasvaa. Mitä nopeammin ja avoimemmin häiriötilanteissa tiedotetaan, sitä vähemmän väärät tiedot ja huhut leviävät. Tiedottamisen tulee olla nopeaa, luotettavaa, selkeää ja avointa. Häiriötilanteissa tiedottamista tehostetaan nopeasti. Tiedotusvalmius on oltava kaikkina kellon aikoina ympäri vuoden. Koulutoimen häiriötilannetiedottaminen pohjautuu koulutuspalvelukeskuksen normaalitilanteiden tiedottamisjärjestelyille, joita tarpeen mukaan vahvistetaan. Koulutoimen häiriötilanteiden viestinnän tehtävänä on: - varmistaa koulutuspalvelukeskusta koskevien tietojen välittyminen omalle henkilöstölle, oppilaille, opiskelijoille ja heidän huoltajilleen sekä kaupunkilaisille - avustaa ja tukea kaupungin tiedotustoimintaa koulutuspalveluihin liittyvissä asioissa. 1.1 Koulutuspalvelukeskuksen organisaatio Koulutuspalvelukeskuksen tulosalueita ovat: - koulutuspalvelut (sis. kouluvirasto, perusopetuksen koulut ja lukiot). Perusopetuksen alakouluja (vuosiluokat 1-6) on 21, yläkouluja (vuosiluokat 7-9) kuusi, yhtenäiskouluja (vuosiluokat 1-9) neljä ja erityiskouluja 2 ja sairaalakouluja 1. Lukioita on kuusi: viisi päivälukiota ja aikuislukio.

4 4 (18) - kansalaisopisto, jonka päätoimipiste on Puistokartano ja jolla on noin 60 muuta toimipistettä Kuopiossa ja Karttulassa. Koulutuspalveluiden piirissä on päivittäin noin henkilöä (oppilaat, opiskelijat, kansalaisopiston opiskelijat, opettajat, muu henkilökunta, koulutilojen ja kansalaisopiston iltakäyttäjät). Henkilöstöä koulutuspalvelukeskuksen tulosalueilla on kaikkiaan noin Kuopion kaupungin koulutoimi ja päivähoito yhdistyvät vuoden 2008 lopussa. päivitetään sen osalta marraskuussa Ennaltaehkäisevä toiminta Häiriötilanneviestinnän suunnitelma jaetaan kaikille toimialan työpaikoille. Tapaturmatilastoja seurataan säännöllisesti. Työturvallisuutta ja toimintaan liittyviä turvallisuusriskejä sekä riskien ehkäisemistä käsitellään työpaikoilla tarvittaessa tai vähintään joka toinen vuosi. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu vie psyykkiset ja fyysiset väkivaltailmoitukset puolivuosittain kehittämistoimikuntaan käsiteltäväksi. Järjestetään henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua ensiapukoulutuksiin ja kannustetaan niihin. Koulutuspalvelukeskuksessa on laadittu kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat. Poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti, vähintään joka kolmas vuosi. Pelastuslaitos tekee yhteistyötä koulujen kanssa oppilaiden paloturvaopetuksen toteuttamisessa. Koulutilojen ja kansalaisopiston iltakäyttäjille ja tilapäismajoittujille annetaan koulun/ kansalaisopiston poistumisohje tai ohjeet on kiinnitetty koulujen ilmoitustauluille. 2 KOULUTUSPALVELUKESKUKSEN VIESTINTÄ HÄIRIÖTILANTEISSA Normaaliolojen häiriötilanteet ovat tilanteita, joiden hallitseminen on mahdollista koulutoimen normaalein toimintavaltuuksin. Koulutoimessa tällaisia tilanteita ovat ilman ennakkovaroitusta sattuvat häiriötilanteet esim. veden-, sähkön- tai lämmönjakelussa, tulipalot kouluissa, äkilliset ruokamyrkytykset, päihteiden vaikutuksen alaisena käyttäytyminen, koululaiskuljetusten liikenneonnettomuudet, aseelliset yhteenottotilanteet, vaarallisten aineiden onnettomuudet, luonnononnettomuudet, tartuntatautiepidemiat ja opetushenkilöstön työtaistelutoimet. Ennakkoon varautuminen mahdollisiin häiriötilanteisiin edistää viestinnän hallintaa yllättävissä tilanteissa. Usein häiriötilanteissa tarvitaan yhteistyötä toimialojen kesken, jolloin esimerkiksi eri toimialojen viestinnän vastuuhenkilöiden yhteystietoluettelon on tärkeää olla ajantasalla. Koulutuspalvelukeskuksen häiriötilanneviestinnän tavoitteet: ohjata käyttäytymistä ja tukea pelastustoimintaa yhdessä muiden toimialojen ja kaupungin viestinnän kanssa välittää riittävästi ajan tasalla olevaa tietoa koulutuspalvelujen toiminnasta ja poikkeuksellisista järjestelyistä lieventää tai poistaa tapahtuneen asian negatiivisia vaikutuksia.

5 5 (18) 2.1 Viestintävastuut häiriötilanteessa Häiriötilanteissa viestintävastuut ovat niillä henkilöillä, joilla ne ovat normaalistikin. Mikäli häiriötilanne jatkuu pitkään, on viestintä järjestettävä tarpeen mukaan vaikka ympärivuorokautisesti. Silloin on varmistettava, että viestintätehtävissä on tarpeeksi henkilöitä. Koulutuspalvelukeskuksen viestintää johtaa ja valvoo toimialajohtaja, joka vastaa viestinnästä koko toimialuetta koskevissa tilanteissa ja toimii koulutuspalvelukeskuksen pelastussuunnitelman mukaisena tiedotustoiminnan johtajana. Johtaja voi siirtää vastuuta myös muille toimialansa työntekijöille. Toimialajohtajan sijaisena päävastuussa on perusopetusjohtaja. Viestinnän käytännön toteuttamisesta vastaa koulutuspalvelukeskuksen tiedottaja. Kutakin tulosaluetta koskevissa tilanteissa viestintävastuu on tulosalueen johtajalla ja tilanteesta riippuen tiimin esimiehellä. Koulut ovat opetussuunnitelmiinsa sisältyvissä kriisi- ja pelastussuunnitelmissa kartoittaneet mahdolliset koulua kohtaavat kriisitilanteet ja nimenneet turvallisuushenkilöstön niiden varalle. Kansalaisopiston käytännön tilanteissa viestinnästä vastaa kansalaisopiston rehtori ja viestinnän käytännön toteuttamisesta kansalaisopiston tiedottaja. Viestintävastuun jakautuminen ja työnjako koulutuspalvelukeskuksen ja muiden toimialojen kesken esitetään kohdassa 2.3. Viestinnän vastuuhenkilöluettelo on liitteessä Häiriötilanteen viestinnän johtajan tehtävät Koulutuspalvelukeskuksen viestinnän johtajan tehtävät häiriötilanteissa ovat: varmistaa eri viranomaisten antamien tietojen ja määräysten välittyminen koulutoimessa koordinoida, ohjata ja huolehtia tiedottamisesta yhdessä muiden häiriötilanneviestinnästä vastaavien kanssa huolehtia tiedottamisessa tarvittavien tietojen hankkimisesta ja välittämisestä ottamalla huomioon myös erityisryhmät varmistaa yhteydenpito muiden viranomaisten kanssa, kuten lääninhallitus, ja yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten seurakunnat ja kansalaisjärjestöt. 2.3 Toimialojen välinen yhteistyö häiriötilanteissa Häiriötilanteet koskettavat yleensä useampia toimialoja, jolloin yhteistyön tarve toimialojen kesken korostuu myös viestinnässä. Koulutoimi on vastuussa omasta viestinnästään myös häiriötilanteessa, kuitenkin kaikkien toimialojen yhteisen kaupunginjohdon alaisuudessa. Vakavassa häiriötilanteessa kaupungin johtokeskus kutsuu tarvittaessa kaikki toimialajohtajat koolle kaupunginhallituksen huoneeseen. Toimialojen välisessä yhteistyössä noudatetaan etukäteen sovittua yhteistyömallia ja tarvittaessa perustetaan häiriötilanteessa toimialojen yhteinen viestintäkeskus. Lisäksi on tärkeää järjestää tiedotustilaisuuteen etukäteen sovitut edustajat kaikilta niiltä toimialoilta, jotka liittyvät tapahtumiin. Siten ehkäistään väärinkäsityksiä ja keskenään ristiriitaisten tietojen leviämistä

6 6 (18) Jos häiriö koskee useita toimialoja, viestinnästä vastaa se viranomainen, joka on toiminnan yleisjohdossa. Muita kaupungin ja sen toimialojen yhteistyötahoja ovat muun muassa: Itä-Suomen lääninhallitus, poliisi, Pohjois-Savon ympäristökeskus, Pohjois-Savon TE-keskus, puolustusvoimat, säteilyturvakeskus. Onnettomuustilanteissa ylin vastuu ja päätösvalta paikan päällä on aina pelastustoimen johtajalla ja vasta sen jälkeen toimialojen vastuuhenkilöillä. Toimialojen välinen viestinnän yhteistyö häiriötilanteessa määräytyy häiriötilanteen mukaan. Kiinteistöä koskevissa häiriötilanteissa (esim. vesivahingot, homeongelmat, ilkivalta ja tulipalot) koulutuspalvelukeskus on tiiviissä yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Kouluruokailua koskevissa häiriötilanteissa yhteistyökumppanina on Kuopion Ateria, ja mahdollisissa ruokamyrkytystapauksissa lisäksi sosiaali- ja terveyskeskus. Atk-laitteiden, -järjestelmien ja -yhteyksien ongelmatilanteissa tehdään yhteistyötä atk-keskuksen kanssa. Tulipalo- ja onnettomuustilanteissa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa. Lapsiin liittyvissä onnettomuustilanteissa tehdään yhteistyötä myös sosiaali- ja terveyskeskuksen kanssa. Liitteessä 2 toimialojen tiedotuksesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. 2.4 Perusviestit häiriötilanteessa Keskity olennaiseen ja kerro tilanne lyhyesti ja ytimekkäästi. Kerro: - Mitä on tapahtunut, missä ja milloin - Mitä toimenpiteitä on tehty ja tehdään tilanteen korjaamiseksi - Miten tapahtuma vaikuttaa ihmisten elämään, jos se vaikuttaa jotenkin siihen - Toimintaohjeet, jos ne ovat tarpeen - Mistä, milloin ja keneltä saadaan lisätietoa 2.5 Häiriötilanneviestinnän kanavia Viestintävälineet valitaan kohderyhmien mukaan. Viestintävälineitä ovat: ryhmätekstiviesti, kasvokkainviestintä, puhelin, sähköposti, internet ja intranet, faksi, keskusradio, koteihin jaettavat tiedotteet joko suoraan asuntojakeluna tai koulujen ja päiväkotien kautta jaettuna sekä tiedotustilaisuudet. Ensimmäiset sisäisen viestinnän kanavat ovat intranet (SiNetti), sähköposti ja puhelin. Tunnukset www-sivuille ja SiNettiin ovat tiedottajalla ja lukiokoulutuksen hallintosihteerillä ja lisäksi SiNettiin myös hallintotiimin toimistosihteereillä. Pääperiaate on, että intranetiä ja www-sivuja käytetään silloin, kun informoidaan hyvin suurta joukkoa nopeasti, ja sähköpostia, kun tiedotetaan pienemmälle vastaanottajamäärälle. Intranetin käytön huono puoli on, ettei se saavuta koko kohderyhmää. Intranetin ja sähköpostin käytön huono puoli on myös se, ettei lähettäjä voi varmasti tietää, onko vastaanottaja saanut tai lukenut viestin. Lisäksi sähköiset viestimet ovat poissa sähkökatkon tai tietoliikennevian takia.

7 7 (18) Tarvittaessa henkilöstölle järjestetään myöhemmin tiedotustilaisuuksia. Lisäksi tiedotetaan asian etenemisestä riittävän kauan myös pääasiassa sähköisten kanavien kautta, jos se on mahdollista. Tekstiviestejä käytetään mahdollisuuksien mukaan. Oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan pääasiassa kirjallisin ja/tai sähköisin tiedottein (tekstiviestit, sähköposti, www-sivut) ja julkisia tiedotusvälineitä käyttäen. Tiedotusvälineille tiedotetaan kaupungin www-sivuilla, sähköpostilla tai tarvittaessa faksilla. Ajantasainen tiedotusvälineluettelo löytyy kaupungin intranetin SiNetti-sivuilta (liite 4). Erityisryhmille tiedottamisessa käytetään pelastautumissuunnitelman mukaisia erityisryhmien viestintäsuunnitelman välineitä. Viranomaisten välinen tiedotus tapahtuu normaaleja viestivälineitä ja reittejä käyttäen. Viranomaisverkko VIRVEN käyttö lisääntyy tarpeen mukaan viranomaisten välisessä viestinnässä Tiedote Ensimmäinen tiedote voi olla lyhytkin, mutta siinä tulee mainita, milloin asiasta kerrotaan lisää. Tärkeää on kuitenkin tiedottaa asiasta mahdollisimman nopeasti. Nopein kanava on sähköposti. Tilannetiedote kirjoitetaan suoraan viestikenttään, ei liitetiedostoon. Tiedotteessa tulee näkyä yhteystiedot henkilölle, jolta voi tarvittaessa saada lisätietoja. Lisäksi siinä täytyy olla myös tiedotteen laatijan yhteystiedot. Sähköpostitiedotteen ulkoasua ei muotoilla, vaan keskeistä on tarvittavien asioiden selkeä esitys. Tiedote tulee lisätä myös kaupungin www-sivuille, kohtaan ajankohtaista - uutiset. Www-sivutiedottamisessa käytetään rss-syötteitä. Tarvittaessa uutisoidaan suoraan kaupungin etusivulla. Tiedotemalli on liitteessä Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus järjestetään erityisesti mitä huomattavampi vaaratilanne on kyseessä tai mitä laajemmin tilanne vaikuttaa tai on vaikuttanut. Tiedotustilaisuuden järjestämisessä on otettava huomioon seuraavat asiat: Valmistelu Varmista paikka infoa varten ja varaa se. Tee alueen median edustajista valmis sähköpostiryhmä. Ota häiriötilanne huomioon myös mediavalinnoissa. Laadi kutsu lyhyeksi ja nasevaksi: Aika ja paikka selkeästi. Varaa infomateriaali yhteystietoineen ja kopioi sitä valmiiksi. Suunnittele infon kulku yhteistyötahojen kanssa niiltä osin kuin mahdollista. Info kestää korkeintaan tunnin, jonka jälkeen toimittajille annetaan mahdollisuus tehdä erillishaastatteluja. Ilmoita alustajalle puheen enimmäiskesto. Tilaa kahvi- tai virvoitusjuomatarjoilu, mikäli mahdollista tai tarpeen.

8 8 (18) Tiedotustilaisuuden kulku Tiedottaja on paikalla hyvissä ajoin, hoitaa mahdollisen tarjoilun ja kirjaa ylös haastattelupyyntöjä. Pöydällä on infomateriaalia. Tiedottaja toivottaa tervetulleeksi ilmoitettuna alkamisaikana ja esittelee alustajan ja avainhenkilöt. Puheenvuoro on alustajalla/alustajilla. Yhteensä korkeintaan noin 20 minuuttia. Tiedottaja jakaa kysymysvuoroja toimittajille. Jos kysymyksiä on vähän, voi tiedottaja tehdä itse täydentävän kysymyksen. Jos kysymyksiä on paljon, tiedottaja jakaa vuoroja esimerkiksi kysymällä "onko vielä tähän asiaan liittyviä kysymyksiä?" tai toteamalla "aikamme on päättymässä, onko vielä kysymyksiä?" ja kirjoittaa kysymykset ylös. Tilaisuus päätetään aikataulun mukaisesti. Jälkitiedote Jos on tarpeellista (paikalla ei ole esim. STT:n tai paikkakunnan päälehden tai radion toimittajaa), tiedottaja tai joku muu käytännön viestinnästä vastuussa oleva henkilö tekee jutun, missä selostetaan tiedotustilaisuudessa kerrottua asiaa ja faksaa sen eteenpäin välittömästi. Tiedottaja voi laatia tiedotteen myös etukäteen ja mahdollisesti täydentää sitä tiedotustilaisuuden jälkeen, jos tilaisuudessa on noussut esiin muitakin tiedottamista vaativia asioita. Muistilista tiedotustilaisuutta varten: 1. Valmistele: kutsut, alustajat 2. Varaa paikka 3. Tarjoilu (tarvittaessa) 4. Materiaali 5. Toimi juontajana 6. Laadi jälkitiedote Haastateltavan oikeudet ja toimintaohjeet Oikeudet Häiriötilanteen aikataulu asettaa haastattelulle normaalia enemmän haasteita. Siksi kaikki haastateltavan oikeudet eivät välttämättä pääse toteutumaan samassa määrin kuin normaalitilanteessa. Julkisen sanan neuvoston mukaan haastateltavalla on oikeus saada ennakkoon tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös selvitettävä, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Lisäksi haastateltavan täytyy aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai pelkästään tausta-aineistoksi.

9 9 (18) Haastattelijan ei ole pakko suostua haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista. Julkisen sanan neuvosto kuitenkin suosittelee sitä toimittajille, jos se on mahdollista toimitusteknisesti. Häiriötilanteen aikataulu on myös yleensä esteenä tarkastukselle. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee Julkisen sanan neuvoston mukaan suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta. Toimintaohjeet Haastatteluja ja lausuntoja antavat vain ne henkilöt, joilla siihen on valtuudet. Kukaan muu ei anna lausuntoja ulkopuolisille tahoille. Tällä vältetään tarkistamattoman tiedon levittäminen. Haastattelussa, lausunnon tai tiedotteen antamisessa on tärkeää ottaa huomioon: kuuntele, mitä kysytään vastaa mahdollisimman lyhyesti ja täsmällisesti siihen mitä kysytään kerro vain tosiasiat, mitkä tiedät varmasti oikeiksi - älä arvaile äläkä spekuloi kerro, jos et tiedä asiaa tai syy, jos et voi kertoa jotakin puhu yleiskieltä ja vältä ammattitermejä kerro, milloin asiasta saa lisätietoja No comments ei kelpaa vastaukseksi missään tilanteessa. Ohjaa kysyjä sellaisen henkilön puheille, joka tietää asiasta, jos et itse tiedä. Anna myös kyseisen henkilön yhteystiedot, jos se on mahdollista. Häiriötilanteiden v iestintäsuunnitelma

10 10 (18) 2.6 Mistä tiedotetaan ja kenelle Kuopion koulutuspalvelukeskuksen häiriötilanteiden viestintäkaavio Kaikissa tilanteissa tiedotetaan välittömästi puhelinvaihteelle: puhelin, sähköposti. Toimintayksiköiden pelastautumissuunnitelmassa on viestinnän ohjeet erityisryhmille: Erityisryhmille tiedottamisessa käytetään erityisryhmien viestintäsuunnitelman mukaisia välineitä. Koulutupalvelukeskus ja kansalaisopisto taulukossa lyhennettynä kpk. Kaupungin www-sivut: ajankohtaista, uutiset. Koulun www-sivut: etusivu. SiNetti: kaupungin henkilöstön intranet. Tunnukset www-sivuille ja SiNettiin ovat tiedottajalla ja lukiokoulutuksen hallintosihteerillä ja lisäksi SiNettiin myös hallintotiimin toimistosihteereillä. Tiedote: paperitiedote. TILANNE Ilkivalta Murrot, varkaudet Kpk:n tiedotustoiminnan johtajan ja tiedottajan häiriötilanneviestinnän kohderyhmät - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - tilakeskus / piirimestari: puhelin, sähköposti - keskushallinto: sähköposti - poliisi: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - tilakeskus / piirimestari: puhelin, sähköposti - henkilökunta: SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: sähköposti - poliisi: puhelin, sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut Koulun rehtorin/ turvallisuusjohtajan tiedottamisen kohderyhmät - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - tilakeskus / piirimestari: puhelin, sähköposti - kehittämispäällikkö: puhelin, sähköposti - poliisi: puhelin - huoltajat: koulun www-sivut, sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - tilakeskus / piirimestari: puhelin, sähköposti - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - kehittämispäällikkö: puhelin, sähköposti - huoltajat: koulun www-sivut, sähköposti, tiedote - poliisi: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut

11 11 (18) TILANNE Vakava tapaturma/ sairaustapaus Aggressiivisen henkilön aiheuttama häiriö Veden, sähkön tai lämmön jakeluhäiriö Kpk:n tiedotustoiminnan johtajan ja tiedottajan häiriötilanneviestinnän kohderyhmät - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: sähköposti - sosiaali- ja terveyskeskus: sähköposti, puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: sähköposti - poliisi: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut, tarvittaessa tiedotustilaisuus - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: sähköposti - tekninen virasto, Kuopion Energia, Kuopion Vesi: puhelin, sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut Koulun rehtorin/ turvallisuusjohtajan tiedottamisen kohderyhmät - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - kouluterveydenhoitaja: puhelin - huoltajat: sähköposti, koulun www-sivut, tiedote, tarvittaessa tekstiviesti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, koulun wwwsivut, tekstiviestit - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: tekstiviesti, puhelin, sähköposti - huoltajat: tekstiviesti, koulun ja kaupungin www-sivut, sähköposti, tiedote - poliisi: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: tiedote, sähköposti, kaupungin www-sivut, tiedotustilaisuus - tekninen virasto, Kuopion Energia, Kuopion Vesi: puhelin, sähköposti - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - huoltajat: sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut

12 12 (18) TILANNE Sisäilmaongelmat Vesivuodot Ruokamyrkytykset Tartuntatautiepidemia Kpk:n tiedotustoiminnan johtajan ja tiedottajan häiriötilanneviestinnän kohderyhmät - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti - keskushallinto: sähköposti - tilakeskus: puhelin, sähköposti - työsuojelutoimisto - ympäristöterveystoimisto: puhelin, sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti - keskushallinto: sähköposti - tilakeskus: puhelin, sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut kaupungin lounaspaikoissa: - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti - keskushallinto: puhelin - ympäristöterveystoimisto: puhelin, sähköposti - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut Koulun rehtorin/ turvallisuusjohtajan tiedottamisen kohderyhmät - tilakeskus: puhelin, sähköposti - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, koulun wwwsivut, sähköposti - huoltajat: sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - tilakeskus: puhelin, sähköposti - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, koulun wwwsivut, sähköposti - huoltajat: sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - perusopetusjohtaja/lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - huoltajat: tekstiviesti, sähköposti, koulun www-sivut, tiedote - Kuopion Ateria, sosiaali- ja terveyskeskus: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, www-sivut, tiedote - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - huoltajat: tekstiviesti, sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, www-sivut, tiedote

13 13 (18) TILANNE Häiriö atkjärjestelmissä Tulipalo kiinteistössä Työtaistelun aiheuttamat häiriöt toiminnalle Kpk:n tiedotustoiminnan johtajan ja tiedottajan häiriötilanneviestinnän kohderyhmät - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus, puhelin - atk-keskus: puhelin, sähköposti - keskushallinto: sähköposti, puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut Jos sähköinen viestintä ei ole mahdollista, käytetään niitä kanavia, joita voidaan. - pelastuslaitos: puhelin - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: puhelin, sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut, tarvittaessa tiedotustilaisuus - kpk:n ja koulujen henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, Pedanet, sähköposti - oppilaat/opiskelijat: sähköposti, tiedote - huoltajat: sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut Koulun rehtorin/ turvallisuusjohtajan tiedottamisen kohderyhmät - tietohallintopäällikkö: puhelin - henkilökunta: tiedotustilaisuus - tarvittaessa tiedotusvälineet: kaupungin www-sivut, sähköposti - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - huoltajat: tekstiviesti, sähköposti, tiedote - pelastuslaitos: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut

14 14 (18) TILANNE Vaarallisten aineiden onnettomuudet Pommiuhka Poikkeusolojen aiheuttamat muutokset - koulutoimen toimintoihin - koulutoimen hallinnossa Kpk:n tiedotustoiminnan johtajan ja tiedottajan Koulun rehtorin/ turvallisuusjohtajan tiedottamisen kohderyhmät häiriötilanneviestinnän kohderyhmät - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus tiedotustilaisuus, tekstiviestit - keskushallinto: puhelin, sähköposti - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - pelastuslaitos: puhelin, sähköposti - huoltajat: tekstiviesti, sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin - pelastuslaitos: puhelin www-sivut, tarvittaessa tiedotustilaisuus - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus tiedotustilaisuus, tekstiviestit - keskushallinto: sähköposti - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - pelastuslaitos, poliisi: puhelin - pelastuslaitos, poliisi: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut www-sivut, tarvittaessa tiedotustilaisuus Poikkeusolojen tiedotuspäällikkö vastaa tiedotuksesta - koulurakennuksen ja kansalaisopiston päätoimipisteen käyttöönotto muuhun käyttöön: tiedotusvastuu poikkeusolojen tiedotuspäälliköllä yhteistyössä koulutuspalvelukeskuksen häiriötilanteiden viestintäjohtajan kanssa. Käytössä olevat tiedotuskanavat (Sähkökatkon tai tietokonevian sattuessa sähköinen kanava korvataan muulla tilanteeseen sopivalla kanavalla.) - keskusradio / suullinen tiedonanto - puhelin - tekstiviestit - sisäpuhelin - faksi - sähköposti - posti / sisäinen posti - SiNetti (kaupungin sisäinen intranet) - internet - tiedotejakelu koteihin lapsen/nuoren mukana - tiedotustilaisuus - julkiset tiedotusvälineet - asuntojakelu - Virve-puhelin (viranomaispuhelin, mahdollisuuksien mukaan)

15 15 (18) 2.7 Häiriötilanteiden viestinnässä huomioitavaa Jos häiriötilanne syntyy: - Ota huomioon ihmisten tavallisesta poikkeava käyttäytyminen ja suuri tiedontarve. - Informoi heti avainryhmiä: Koulutuspalvelujen johto, kaupunginjohto, puhelinvaihde, viestintäpalvelu, muut kaupungin tiedottajat, yleisönpalvelupisteet ja palvelupuhelinnumerot. - Toimi nopeasti. Viestinnän haltuun ottamisessa ensimmäiset tunnit ovat tärkeitä. - Pidä oma henkilöstö koko ajan ajan tasalla tapahtumista. - Ota huomioon viestinnässä eri kieliryhmät ja erityisryhmät kuten erityisoppilaat sekä liikunta-, kuulo- ja näkövammaiset. Toimintayksiköiden pelastautumissuunnitelmassa on ohjeet viestinnästä erityisryhmille. - Ennakoi median toiminta. Huolehdi hyvästä yhteistyöstä toimittajien kanssa. - Suojaa uhrien ja heidän omaistensa intimiteettiä. Onnettomuuden uhreilla ja heidän omaisillaan on halutessaan oikeus kieltäytyä haastatteluista, valokuvauksesta ja muusta julkisuudesta. - Muista viranomaisten vaitiolovelvollisuudet. Poliisi tiedottaa lähiomaisille ennen kuin loukkaantuneiden ja kuolonuhrien henkilötiedot annetaan tiedotusvälineille. Muistilista häiriötilanneviestintää käynnistävälle kohdassa 2.9. Häiriötilanneviestinnän prosessikuvaus liitteessä Viestinnän jälkityö Häiriötilanteen jälkeen on tärkeää tiedottaa asioista riittävän kauan. Jos toimialat ovat perustaneet viestintäkeskuksen, se toimii niin kauan kuin on tarpeen. Koulutuspalvelujen tiedottajat tai viestintäkeskus kerää tietoa muun muassa korjaustöiden edistymisestä, tapahtuman jälkeisistä asioista ja mahdollisista uusista toiminnan järjestelyistä. Samoin tiedottajat tai viestintäkeskuksen tiedottamisesta vastaava henkilö tiedottaa jälkitilanteesta www-sivuilla ja sähköpostilla. Palaamisessa tavanomaiseen toimintaan huomioidaan tarpeellinen sopeutumisaika, evakkotilat ja työnteon tai koulutyön edellytykset. Viestinnän jälkihoito on erityisen tärkeää häiriötilanteen kokeneille lapsille, huoltajille ja henkilöstölle, jota häiriötilanne on koskettanut. Häiriötilanteen jälkeen: - Informoidaan tilanteen päättymisestä ja varmistetaan, että asianosaiset ja kaupunginjohto saavat siitä tiedon. Organisoidaan tarvittaessa loppuinfo, jossa häiriötilanteen kulku, päättyminen, vaikutukset ja seuranta ym. selostetaan lyhyesti. - Tarkistetaan, että kaikki erityistilanteen aikana lähetetyt tiedotteet ovat tallessa päivittäin ja kellonajoittain järjestettynä - Arvioidaan häiriötilanneviestinnän onnistumista palautepalaverissa ja pyydetään arviota myös sidosryhmiltä - Dokumentoidaan tapahtumat tilannepäiväkirjaan, johon merkitään kaikki viestintätapahtumat, kuten tiedotteiden lähettäminen ja tiedotustilaisuudet aikajärjestyksessä (numeroidaan tiedotteet) - Uudistetaan tarvittaessa ohjeita ja menettelytapoja.

16 16 (18) 2.9 Muistilista häiriötilanneviestintää käynnistävälle 1. Tarkista, mitä on tapahtunut - vahingon laatu ja laajuus - miten ja miten laajasti on tarpeen tiedottaa - tuleeko asiasta julkinen - ketkä tietävät jo asiasta - tiedottaako joku muu jo asiasta 2. Tarkista, ovatko viestinnästä vastaavat henkilöt paikalla - ota yhteyttä yhteistyökumppaneihin - sovi viestinnän työnjako ja vastuut sisäinen viestintä asiakkaat media sidosryhmät - sovi, kuka antaa haastattelut ja lausunnot 3. Käynnistä viestintä valitsemalla tilanteeseen sopivat kanavat - laadi tiedote - muista sekä sisäiset että ulkoiset kohderyhmät - muista erityisryhmät - perusta viestintäkeskus yhteiskumppaneiden kanssa tarvittaessa 4. Järjestä tarvittaessa tiedotustilaisuus - ilmoita siitä medialle - tee opasteet tiedotustilaisuuspaikalle - varmista, että toiminnasta vastaavat henkilöt (tarvittaessa myös muilta toimialoilta, esimerkiksi tilakeskuksesta tai sosiaali- ja terveyskeskuksesta) ovat paikalla - laadi tilaisuuteen myös kirjallista materiaalia 5. Päivitä tietoa säännöllisesti - tiedotteet, internet-sivut 6. Ilmoita aina seuraavan tiedotteen tai seuraavan tiedotustilaisuuden (arvioitu) ajankohta 7. Seuraa uutisointia ja mahdollisuuksien mukaan analysoi sitä 8. Dokumentoi tapahtumat - tilannepäiväkirja lyhyinäkin muistiinpanoina auttaa tilanteen jälkiarvioinnissa Häiriötilanteiden viestinnässä huomioitavaa kohdassa 2.6.

17 17 (18) 3 POIKKEUSOLOT Poikkeusolot on määritelty valmiuslaissa ja poikkeustilalaissa. Poikkeusoloilla tarkoitetaan vakavaa häiriö- tai vaaratilannetta, jossa tilanteiden vaikutusten hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten tavanomaisin valtuuksin. Tällöin toimintaa johdetaan keskitetysti ja tiedotus keskitetään valtioneuvoston tiedotusyksikköön. Itä-Suomen läänin alueella viranomaistiedottamista johtaa lääninhallitus. Kuopion kaupungin alueella valtion ja muiden viranomaisten tiedotuksen välittymisestä asukkaille vastaa kaupunki. Poikkeusolojen tiedotusta sääntelevät mm. seuraavat säädökset: Kuntalaki (365/95) Valmiuslaki (1080/91) Pelastuslaki (468/03) Puolustustilalaki (1083/91) Lisäksi poikkeusolojen tiedottamisen periaatteita on käsitelty mm. Valtioneuvoston kanslian poikkeusolojen tiedotusohjeessa (VNK 10/2003). Poikkeusoloja ovat muun muassa taloudellinen kriisi, suuronnettomuus tai sota/sodanuhkatilanne. Poikkeusolojen aikana kaupunki ja sen toimialat tiedottavat tavalliseen tapaan mahdollisuuksiensa mukaan niiden toimintaa koskevista asioista. Poikkeusolojen tiedottamisessa on tärkeää, että tiedon vastaanottaja tunnistaa viestin viranomaisten lähettämäksi: Viestin on erotuttava muusta informaatiosta ja sen luotettavuudesta on oltava varmoja. Poikkeusoloissa aistivammaisille ja liikuntarajoitteisille tiedottamisesta vastaa sosiaali- ja terveyskeskus. Pakolaisille ja maahanmuuttajille tiedottaa sosiaali- ja terveyskeskuksen maahanmuuttajapalvelujen pakolaisyksikkö, jolla on tarvittavat yhteystiedot ja tulkkipalvelut käytössään. Kuopion alueella valtion ja muiden viranomaisten tiedotuksen välittymisestä kaupunkilaisille vastaa Kuopion kaupunki. Kaupungin johtokeskus kutsuu tarvittaessa kaikki toimialajohtajat koolle Kotkankallion väestönsuojaan. Poikkeusolojen tiedotusta johtavat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja. Kaupunki välittää valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa mm. kaupunginhallituksen tiedotukset sellaisenaan nopeasti ja korvauksetta kuntalaisten tietoon lehdissä ja verkkojulkaisuissa. Poikkeusoloissa media uutisoi asioista samoilla periaatteilla kuin normaalioloissakin. Yleisradion asema virallisena tiedotusvälineenä kuitenkin korostuu. Ylen Radio Suomen erityisenä tehtävänä on välittää hätätiedotteita ja muita viranomaistiedotteita, joiden sisällöstä päättävät yksinomaan viranomaiset. Poikkeusoloissa tärkeäksi tiedotuskanavaksi nousee Virve-puhelin, joka on suunniteltu suuronnettomuustilanteisiin. Viranomaisten välinen suojattu verkko varmistaa viranomaisten välisen sujuvan yhteydenpidon.

18 18 (18) Kirjallisuutta Kaupungin intranet SiNetti - viestintä - turvallisuusviestintä Häiriötilanneviestinnän yleisohje Kuopion kaupungin henkilökunnalle (SiNetti - Viestintä - Turvallisuusviestintä) Mustonen, Anu Jyväskylän yliopisto, Henriksson, Arto & Karhu, Matti Kriisit ja viestintä. Inforviestintä. Huhtala, Hannele & Hakala, Salli Kriisi ja viestintä: yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus. Lehtonen, Jaakko Kriisiviestintä. 13. Mainostajien Liitto. Julkisen sanan neuvosto, Journalistin ohjeet. Juholin, Elisa Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä Oy. Juholin, Elisa Sisäinen viestintä. Inforviestintä Oy. Ikävalko, Elisa Käytännön tiedottaminen. Åberg, Leif Viestintä tuloksen tekijä.

19 LIITE 1 19 (18) Kuopion kaupunki TIEDOTE (malli) koulutuspalvelukeskus Vuorikatu Kuopio Päiväys (ja mahd. kellonaika) Julkaisuvapaa (pvm, klo): OTSIKKO Tiedotteen teksti: - Mitä on tapahtunut? - Missä ja milloin? - Mistä syystä? - Mitkä ovat vaikutukset ja millaista aluetta koskevat? - Miten toimitaan tilanteen korjaamiseksi? - Millaisia toimintaohjeita annetaan? - Milloin seuraava tiedote julkaistaan? Lisätietoja: nimi ja ammattinimike, puhelin, sähköposti Tiedotteen lähettäjän yhteystiedot: - Nimi ja asema - Puhelin, fax - Sähköposti - Www-sivuosoite

20 20 LIITE (18) 2 YHTEYSTIEDOT puhelin* lyhytvalintanro** Kaupungin puhelinvaihde puhelupalveluesimies Poliisi hätänumero 112 Koulutoimi Toimialajohtaja Heli Norja Tiedottaja Taru Kokkonen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Lukiotoimen päällikkö Heikki Turunen Kehittämispäällikkö Erkko Helin (tilat) Kansalaisopiston rehtori Hannu Pulkkinen Kansalaisopiston hallintopäällikkö Ritva Mäkinen Kansalaisopiston tiedottaja Leena Järvinen-Kervola Muut toimialat: ATK-keskus tietoliikennepäällikkö Kulttuuripalvelukeskus johdon sihteeri toimialajohtaja Kuopion Ateria hallintosihteeri toimitusjohtaja Kuopion Vesi suunnittelija toimitusjohtaja Pelastuslaitos riskienhallintapäällikkö Sosiaali- ja terveyskeskus tiedottaja toimialajohtaja Tekninen toimi johdon sihteeri toimialajohtaja Tilakeskus viestintä- ja hallinto palvelupäällikkö rakennuspäällikkö Vapaa-ajankeskus tiedotussihteeri toimialajohtaja Viestintäpalvelu toimistosihteeri viestintäjohtaja Ympäristökeskus toimistosihteeri toimialajohtaja *Kaupungin vaihteen ulkopuolelta soitettaessa numeron alkuun (017) 18 ** Kaupungin vaihteen ulkopuolelta soitettaessa 89 korvataan numerosarjalla Sähköpostiosoitteet:

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016.

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016. Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 272 400

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Tausta ja sitovuus Tämä viestintäsuunnitelma liittyy kuntaliitostilanteen muutosviestinnän hallintaan. Suunnitelma on voimassa siihen

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot Primuksen ja Wilman viestitoiminnot StarSoftin käyttäjäpäivä Hämeenlinna, 10.11.2009 Tapio Aalto Viestintämahdollisuudet Primus Sähköpostit Tekstiviestit Wilma Ilmoitustaulu Pikaviestit Sähköposti Tekstiviestit

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA

KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Sisältö 1. JOHDANTO 2 2. KRIISIVIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3. TIEDOTTAMINEN NORMAALIOLOISSA 3 4. TIEDOTTAMINEN NORMAALIOLOJEN ERITYISTILANTEISSA 3 4.1. Tiedotustilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 266 000

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sote Viestintästrategia ja -suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu

Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kommenttipuheenvuoro - Porin kaupungin häiriötilannesuunnittelu Kuntien varautumisseminaari 19.3.2013 Pasi Vainio riskienhallintapäällikkö Porin kaupunki Pitkä Uhkat sähkökatko Arvio, miten uhka vaikuttaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 30.9.2016 klo 13.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Jäsenet: Mikkeli:

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE

HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE Sisällysluettelo HUIMAN JUNIORIJALKAPALLON VIESTINTÄOHJE... 1 1. Kenelle viestimme... 3 2. Miten viestimme... 4 3. Mikä on viestintämme tavoite... 5 Jaoston sisäisen

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana.

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana. ROVANIEMEN KAUPUNGIN POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2013 130 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.5.2013 78 1 SOVELTAMINEN Tätä johtosääntöä sovelletaan Rovaniemen kaupungissa

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvio Viiteaineistoa kaupunginhallituksen esityslistaan 22.8.2016 asiaan 4686/2016. Pohjois-Savon pelastuslaitos Ote 1 (2) Tehtävä 02.02.00 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto Asianro 4686/2016 Kirsti Tarvainen

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta 20.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen Case Kouvolan Yhteiskoulun palo

Onnettomuuksista oppiminen Case Kouvolan Yhteiskoulun palo Onnettomuuksista oppiminen Case Kouvolan Yhteiskoulun palo Palopäällystöliiton seminaari 30.10.2014 Kouvolassa 31.10.2014 49 Vakavuus, laajuus, vaikuttavuus Tarvittavat toimenpiteet Häiriötilanteiden johtaminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan. -Aristoteles

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot