viestintäsuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "viestintäsuunnitelma"

Transkriptio

1 1 (18) Häiriötilanteiden viestintäsuunnitelma Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus Vuorikatu Kuopio

2 2 (18) Sisällys 1 Johdanto Koulutuspalvelukeskuksen organisaatio Ennaltaehkäisevä toiminta Koulutuspalvelukeskuksen viestintä häiriötilanteissa Viestintävastuut häiriötilanteessa Häiriötilanteen viestintätoiminnan johtajan tehtävät Toimialojen välinen yhteistyö häiriötilanteessa Perusviestit häiriötilanteissa Häiriötilanneviestinnän kanavia Tiedote Tiedotustilaisuus Haastateltavan oikeudet ja toimintaohjeet Mistä tiedotetaan ja kenelle, viestintäkaavio Häiriötilanneviestinnässä huomioitavaa Viestinnän jälkityö Muistilista häiriötilanneviestintää käynnistävälle Poikkeusolot Kirjallisuutta Liitteet: Liite 1: tiedotemalli Liite 2: koulutuspalvelujen ja muiden kaupungin toimialojen viestinnästä vastaavien yhteystiedot Liite 3: häiriötilanneviestinnän prosessikuvaus Liite 4: median yhteystiedot

3 3 (18) KUOPION KAUPUNGIN KOULUTUSPALVELUKESKUKSEN HÄIRIÖTILANTEIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 JOHDANTO Koulutoimi seuraa toimintaympäristöään ja siinä tapahtuvia muutoksia. On tärkeää olla ajan tasalla, tietoinen siitä, millaisia yhteiskunnallisia keskustelunaiheita esiintyy, mitä mediassa tapahtuu, miten koulutusasenteet ja -valinnat muuttuvat ja millaiset asiat aiheuttavat huolta. Sisäinen tiedonkulku on myös häiriötilanteissa tärkeää, medialle tarjotaan ajantasaista ja oikeaa tietoa. Häiriötilanteiden hallitsemista helpottaa se, että niistä viestitään sekä organisaation sisäettä ulkopuolella. Turvallisuustilanteita ovat normaaliolot, häiriötilanteet ja poikkeusolot. Häiriötilanteet ovat vakavia tilanteita, jotka vaativat normaalia voimakkaampia toimenpiteitä. Silti silloin tilanteiden hallitseminen on mahdollista vielä viranomaisten normaalivaltuuksin. Häiriötilanteille yhteistä on, että ne: - ovat yleensä odottamattomia - vaikuttavat voimakkaasti yhteisön toimintaan etenevät nopeasti ja vaativat nopeaa toimintaa - aiheuttavat laajaa julkisuutta - vahingoittavat huonosti hoidettuina organisaation mainetta. Häiriötilanteissa ihmisten tiedontarve kasvaa. Mitä nopeammin ja avoimemmin häiriötilanteissa tiedotetaan, sitä vähemmän väärät tiedot ja huhut leviävät. Tiedottamisen tulee olla nopeaa, luotettavaa, selkeää ja avointa. Häiriötilanteissa tiedottamista tehostetaan nopeasti. Tiedotusvalmius on oltava kaikkina kellon aikoina ympäri vuoden. Koulutoimen häiriötilannetiedottaminen pohjautuu koulutuspalvelukeskuksen normaalitilanteiden tiedottamisjärjestelyille, joita tarpeen mukaan vahvistetaan. Koulutoimen häiriötilanteiden viestinnän tehtävänä on: - varmistaa koulutuspalvelukeskusta koskevien tietojen välittyminen omalle henkilöstölle, oppilaille, opiskelijoille ja heidän huoltajilleen sekä kaupunkilaisille - avustaa ja tukea kaupungin tiedotustoimintaa koulutuspalveluihin liittyvissä asioissa. 1.1 Koulutuspalvelukeskuksen organisaatio Koulutuspalvelukeskuksen tulosalueita ovat: - koulutuspalvelut (sis. kouluvirasto, perusopetuksen koulut ja lukiot). Perusopetuksen alakouluja (vuosiluokat 1-6) on 21, yläkouluja (vuosiluokat 7-9) kuusi, yhtenäiskouluja (vuosiluokat 1-9) neljä ja erityiskouluja 2 ja sairaalakouluja 1. Lukioita on kuusi: viisi päivälukiota ja aikuislukio.

4 4 (18) - kansalaisopisto, jonka päätoimipiste on Puistokartano ja jolla on noin 60 muuta toimipistettä Kuopiossa ja Karttulassa. Koulutuspalveluiden piirissä on päivittäin noin henkilöä (oppilaat, opiskelijat, kansalaisopiston opiskelijat, opettajat, muu henkilökunta, koulutilojen ja kansalaisopiston iltakäyttäjät). Henkilöstöä koulutuspalvelukeskuksen tulosalueilla on kaikkiaan noin Kuopion kaupungin koulutoimi ja päivähoito yhdistyvät vuoden 2008 lopussa. päivitetään sen osalta marraskuussa Ennaltaehkäisevä toiminta Häiriötilanneviestinnän suunnitelma jaetaan kaikille toimialan työpaikoille. Tapaturmatilastoja seurataan säännöllisesti. Työturvallisuutta ja toimintaan liittyviä turvallisuusriskejä sekä riskien ehkäisemistä käsitellään työpaikoilla tarvittaessa tai vähintään joka toinen vuosi. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu vie psyykkiset ja fyysiset väkivaltailmoitukset puolivuosittain kehittämistoimikuntaan käsiteltäväksi. Järjestetään henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua ensiapukoulutuksiin ja kannustetaan niihin. Koulutuspalvelukeskuksessa on laadittu kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat. Poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti, vähintään joka kolmas vuosi. Pelastuslaitos tekee yhteistyötä koulujen kanssa oppilaiden paloturvaopetuksen toteuttamisessa. Koulutilojen ja kansalaisopiston iltakäyttäjille ja tilapäismajoittujille annetaan koulun/ kansalaisopiston poistumisohje tai ohjeet on kiinnitetty koulujen ilmoitustauluille. 2 KOULUTUSPALVELUKESKUKSEN VIESTINTÄ HÄIRIÖTILANTEISSA Normaaliolojen häiriötilanteet ovat tilanteita, joiden hallitseminen on mahdollista koulutoimen normaalein toimintavaltuuksin. Koulutoimessa tällaisia tilanteita ovat ilman ennakkovaroitusta sattuvat häiriötilanteet esim. veden-, sähkön- tai lämmönjakelussa, tulipalot kouluissa, äkilliset ruokamyrkytykset, päihteiden vaikutuksen alaisena käyttäytyminen, koululaiskuljetusten liikenneonnettomuudet, aseelliset yhteenottotilanteet, vaarallisten aineiden onnettomuudet, luonnononnettomuudet, tartuntatautiepidemiat ja opetushenkilöstön työtaistelutoimet. Ennakkoon varautuminen mahdollisiin häiriötilanteisiin edistää viestinnän hallintaa yllättävissä tilanteissa. Usein häiriötilanteissa tarvitaan yhteistyötä toimialojen kesken, jolloin esimerkiksi eri toimialojen viestinnän vastuuhenkilöiden yhteystietoluettelon on tärkeää olla ajantasalla. Koulutuspalvelukeskuksen häiriötilanneviestinnän tavoitteet: ohjata käyttäytymistä ja tukea pelastustoimintaa yhdessä muiden toimialojen ja kaupungin viestinnän kanssa välittää riittävästi ajan tasalla olevaa tietoa koulutuspalvelujen toiminnasta ja poikkeuksellisista järjestelyistä lieventää tai poistaa tapahtuneen asian negatiivisia vaikutuksia.

5 5 (18) 2.1 Viestintävastuut häiriötilanteessa Häiriötilanteissa viestintävastuut ovat niillä henkilöillä, joilla ne ovat normaalistikin. Mikäli häiriötilanne jatkuu pitkään, on viestintä järjestettävä tarpeen mukaan vaikka ympärivuorokautisesti. Silloin on varmistettava, että viestintätehtävissä on tarpeeksi henkilöitä. Koulutuspalvelukeskuksen viestintää johtaa ja valvoo toimialajohtaja, joka vastaa viestinnästä koko toimialuetta koskevissa tilanteissa ja toimii koulutuspalvelukeskuksen pelastussuunnitelman mukaisena tiedotustoiminnan johtajana. Johtaja voi siirtää vastuuta myös muille toimialansa työntekijöille. Toimialajohtajan sijaisena päävastuussa on perusopetusjohtaja. Viestinnän käytännön toteuttamisesta vastaa koulutuspalvelukeskuksen tiedottaja. Kutakin tulosaluetta koskevissa tilanteissa viestintävastuu on tulosalueen johtajalla ja tilanteesta riippuen tiimin esimiehellä. Koulut ovat opetussuunnitelmiinsa sisältyvissä kriisi- ja pelastussuunnitelmissa kartoittaneet mahdolliset koulua kohtaavat kriisitilanteet ja nimenneet turvallisuushenkilöstön niiden varalle. Kansalaisopiston käytännön tilanteissa viestinnästä vastaa kansalaisopiston rehtori ja viestinnän käytännön toteuttamisesta kansalaisopiston tiedottaja. Viestintävastuun jakautuminen ja työnjako koulutuspalvelukeskuksen ja muiden toimialojen kesken esitetään kohdassa 2.3. Viestinnän vastuuhenkilöluettelo on liitteessä Häiriötilanteen viestinnän johtajan tehtävät Koulutuspalvelukeskuksen viestinnän johtajan tehtävät häiriötilanteissa ovat: varmistaa eri viranomaisten antamien tietojen ja määräysten välittyminen koulutoimessa koordinoida, ohjata ja huolehtia tiedottamisesta yhdessä muiden häiriötilanneviestinnästä vastaavien kanssa huolehtia tiedottamisessa tarvittavien tietojen hankkimisesta ja välittämisestä ottamalla huomioon myös erityisryhmät varmistaa yhteydenpito muiden viranomaisten kanssa, kuten lääninhallitus, ja yhteistyökumppaneiden kanssa, kuten seurakunnat ja kansalaisjärjestöt. 2.3 Toimialojen välinen yhteistyö häiriötilanteissa Häiriötilanteet koskettavat yleensä useampia toimialoja, jolloin yhteistyön tarve toimialojen kesken korostuu myös viestinnässä. Koulutoimi on vastuussa omasta viestinnästään myös häiriötilanteessa, kuitenkin kaikkien toimialojen yhteisen kaupunginjohdon alaisuudessa. Vakavassa häiriötilanteessa kaupungin johtokeskus kutsuu tarvittaessa kaikki toimialajohtajat koolle kaupunginhallituksen huoneeseen. Toimialojen välisessä yhteistyössä noudatetaan etukäteen sovittua yhteistyömallia ja tarvittaessa perustetaan häiriötilanteessa toimialojen yhteinen viestintäkeskus. Lisäksi on tärkeää järjestää tiedotustilaisuuteen etukäteen sovitut edustajat kaikilta niiltä toimialoilta, jotka liittyvät tapahtumiin. Siten ehkäistään väärinkäsityksiä ja keskenään ristiriitaisten tietojen leviämistä

6 6 (18) Jos häiriö koskee useita toimialoja, viestinnästä vastaa se viranomainen, joka on toiminnan yleisjohdossa. Muita kaupungin ja sen toimialojen yhteistyötahoja ovat muun muassa: Itä-Suomen lääninhallitus, poliisi, Pohjois-Savon ympäristökeskus, Pohjois-Savon TE-keskus, puolustusvoimat, säteilyturvakeskus. Onnettomuustilanteissa ylin vastuu ja päätösvalta paikan päällä on aina pelastustoimen johtajalla ja vasta sen jälkeen toimialojen vastuuhenkilöillä. Toimialojen välinen viestinnän yhteistyö häiriötilanteessa määräytyy häiriötilanteen mukaan. Kiinteistöä koskevissa häiriötilanteissa (esim. vesivahingot, homeongelmat, ilkivalta ja tulipalot) koulutuspalvelukeskus on tiiviissä yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Kouluruokailua koskevissa häiriötilanteissa yhteistyökumppanina on Kuopion Ateria, ja mahdollisissa ruokamyrkytystapauksissa lisäksi sosiaali- ja terveyskeskus. Atk-laitteiden, -järjestelmien ja -yhteyksien ongelmatilanteissa tehdään yhteistyötä atk-keskuksen kanssa. Tulipalo- ja onnettomuustilanteissa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa. Lapsiin liittyvissä onnettomuustilanteissa tehdään yhteistyötä myös sosiaali- ja terveyskeskuksen kanssa. Liitteessä 2 toimialojen tiedotuksesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. 2.4 Perusviestit häiriötilanteessa Keskity olennaiseen ja kerro tilanne lyhyesti ja ytimekkäästi. Kerro: - Mitä on tapahtunut, missä ja milloin - Mitä toimenpiteitä on tehty ja tehdään tilanteen korjaamiseksi - Miten tapahtuma vaikuttaa ihmisten elämään, jos se vaikuttaa jotenkin siihen - Toimintaohjeet, jos ne ovat tarpeen - Mistä, milloin ja keneltä saadaan lisätietoa 2.5 Häiriötilanneviestinnän kanavia Viestintävälineet valitaan kohderyhmien mukaan. Viestintävälineitä ovat: ryhmätekstiviesti, kasvokkainviestintä, puhelin, sähköposti, internet ja intranet, faksi, keskusradio, koteihin jaettavat tiedotteet joko suoraan asuntojakeluna tai koulujen ja päiväkotien kautta jaettuna sekä tiedotustilaisuudet. Ensimmäiset sisäisen viestinnän kanavat ovat intranet (SiNetti), sähköposti ja puhelin. Tunnukset www-sivuille ja SiNettiin ovat tiedottajalla ja lukiokoulutuksen hallintosihteerillä ja lisäksi SiNettiin myös hallintotiimin toimistosihteereillä. Pääperiaate on, että intranetiä ja www-sivuja käytetään silloin, kun informoidaan hyvin suurta joukkoa nopeasti, ja sähköpostia, kun tiedotetaan pienemmälle vastaanottajamäärälle. Intranetin käytön huono puoli on, ettei se saavuta koko kohderyhmää. Intranetin ja sähköpostin käytön huono puoli on myös se, ettei lähettäjä voi varmasti tietää, onko vastaanottaja saanut tai lukenut viestin. Lisäksi sähköiset viestimet ovat poissa sähkökatkon tai tietoliikennevian takia.

7 7 (18) Tarvittaessa henkilöstölle järjestetään myöhemmin tiedotustilaisuuksia. Lisäksi tiedotetaan asian etenemisestä riittävän kauan myös pääasiassa sähköisten kanavien kautta, jos se on mahdollista. Tekstiviestejä käytetään mahdollisuuksien mukaan. Oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan pääasiassa kirjallisin ja/tai sähköisin tiedottein (tekstiviestit, sähköposti, www-sivut) ja julkisia tiedotusvälineitä käyttäen. Tiedotusvälineille tiedotetaan kaupungin www-sivuilla, sähköpostilla tai tarvittaessa faksilla. Ajantasainen tiedotusvälineluettelo löytyy kaupungin intranetin SiNetti-sivuilta (liite 4). Erityisryhmille tiedottamisessa käytetään pelastautumissuunnitelman mukaisia erityisryhmien viestintäsuunnitelman välineitä. Viranomaisten välinen tiedotus tapahtuu normaaleja viestivälineitä ja reittejä käyttäen. Viranomaisverkko VIRVEN käyttö lisääntyy tarpeen mukaan viranomaisten välisessä viestinnässä Tiedote Ensimmäinen tiedote voi olla lyhytkin, mutta siinä tulee mainita, milloin asiasta kerrotaan lisää. Tärkeää on kuitenkin tiedottaa asiasta mahdollisimman nopeasti. Nopein kanava on sähköposti. Tilannetiedote kirjoitetaan suoraan viestikenttään, ei liitetiedostoon. Tiedotteessa tulee näkyä yhteystiedot henkilölle, jolta voi tarvittaessa saada lisätietoja. Lisäksi siinä täytyy olla myös tiedotteen laatijan yhteystiedot. Sähköpostitiedotteen ulkoasua ei muotoilla, vaan keskeistä on tarvittavien asioiden selkeä esitys. Tiedote tulee lisätä myös kaupungin www-sivuille, kohtaan ajankohtaista - uutiset. Www-sivutiedottamisessa käytetään rss-syötteitä. Tarvittaessa uutisoidaan suoraan kaupungin etusivulla. Tiedotemalli on liitteessä Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus järjestetään erityisesti mitä huomattavampi vaaratilanne on kyseessä tai mitä laajemmin tilanne vaikuttaa tai on vaikuttanut. Tiedotustilaisuuden järjestämisessä on otettava huomioon seuraavat asiat: Valmistelu Varmista paikka infoa varten ja varaa se. Tee alueen median edustajista valmis sähköpostiryhmä. Ota häiriötilanne huomioon myös mediavalinnoissa. Laadi kutsu lyhyeksi ja nasevaksi: Aika ja paikka selkeästi. Varaa infomateriaali yhteystietoineen ja kopioi sitä valmiiksi. Suunnittele infon kulku yhteistyötahojen kanssa niiltä osin kuin mahdollista. Info kestää korkeintaan tunnin, jonka jälkeen toimittajille annetaan mahdollisuus tehdä erillishaastatteluja. Ilmoita alustajalle puheen enimmäiskesto. Tilaa kahvi- tai virvoitusjuomatarjoilu, mikäli mahdollista tai tarpeen.

8 8 (18) Tiedotustilaisuuden kulku Tiedottaja on paikalla hyvissä ajoin, hoitaa mahdollisen tarjoilun ja kirjaa ylös haastattelupyyntöjä. Pöydällä on infomateriaalia. Tiedottaja toivottaa tervetulleeksi ilmoitettuna alkamisaikana ja esittelee alustajan ja avainhenkilöt. Puheenvuoro on alustajalla/alustajilla. Yhteensä korkeintaan noin 20 minuuttia. Tiedottaja jakaa kysymysvuoroja toimittajille. Jos kysymyksiä on vähän, voi tiedottaja tehdä itse täydentävän kysymyksen. Jos kysymyksiä on paljon, tiedottaja jakaa vuoroja esimerkiksi kysymällä "onko vielä tähän asiaan liittyviä kysymyksiä?" tai toteamalla "aikamme on päättymässä, onko vielä kysymyksiä?" ja kirjoittaa kysymykset ylös. Tilaisuus päätetään aikataulun mukaisesti. Jälkitiedote Jos on tarpeellista (paikalla ei ole esim. STT:n tai paikkakunnan päälehden tai radion toimittajaa), tiedottaja tai joku muu käytännön viestinnästä vastuussa oleva henkilö tekee jutun, missä selostetaan tiedotustilaisuudessa kerrottua asiaa ja faksaa sen eteenpäin välittömästi. Tiedottaja voi laatia tiedotteen myös etukäteen ja mahdollisesti täydentää sitä tiedotustilaisuuden jälkeen, jos tilaisuudessa on noussut esiin muitakin tiedottamista vaativia asioita. Muistilista tiedotustilaisuutta varten: 1. Valmistele: kutsut, alustajat 2. Varaa paikka 3. Tarjoilu (tarvittaessa) 4. Materiaali 5. Toimi juontajana 6. Laadi jälkitiedote Haastateltavan oikeudet ja toimintaohjeet Oikeudet Häiriötilanteen aikataulu asettaa haastattelulle normaalia enemmän haasteita. Siksi kaikki haastateltavan oikeudet eivät välttämättä pääse toteutumaan samassa määrin kuin normaalitilanteessa. Julkisen sanan neuvoston mukaan haastateltavalla on oikeus saada ennakkoon tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös selvitettävä, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Lisäksi haastateltavan täytyy aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai pelkästään tausta-aineistoksi.

9 9 (18) Haastattelijan ei ole pakko suostua haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista. Julkisen sanan neuvosto kuitenkin suosittelee sitä toimittajille, jos se on mahdollista toimitusteknisesti. Häiriötilanteen aikataulu on myös yleensä esteenä tarkastukselle. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee Julkisen sanan neuvoston mukaan suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta. Toimintaohjeet Haastatteluja ja lausuntoja antavat vain ne henkilöt, joilla siihen on valtuudet. Kukaan muu ei anna lausuntoja ulkopuolisille tahoille. Tällä vältetään tarkistamattoman tiedon levittäminen. Haastattelussa, lausunnon tai tiedotteen antamisessa on tärkeää ottaa huomioon: kuuntele, mitä kysytään vastaa mahdollisimman lyhyesti ja täsmällisesti siihen mitä kysytään kerro vain tosiasiat, mitkä tiedät varmasti oikeiksi - älä arvaile äläkä spekuloi kerro, jos et tiedä asiaa tai syy, jos et voi kertoa jotakin puhu yleiskieltä ja vältä ammattitermejä kerro, milloin asiasta saa lisätietoja No comments ei kelpaa vastaukseksi missään tilanteessa. Ohjaa kysyjä sellaisen henkilön puheille, joka tietää asiasta, jos et itse tiedä. Anna myös kyseisen henkilön yhteystiedot, jos se on mahdollista. Häiriötilanteiden v iestintäsuunnitelma

10 10 (18) 2.6 Mistä tiedotetaan ja kenelle Kuopion koulutuspalvelukeskuksen häiriötilanteiden viestintäkaavio Kaikissa tilanteissa tiedotetaan välittömästi puhelinvaihteelle: puhelin, sähköposti. Toimintayksiköiden pelastautumissuunnitelmassa on viestinnän ohjeet erityisryhmille: Erityisryhmille tiedottamisessa käytetään erityisryhmien viestintäsuunnitelman mukaisia välineitä. Koulutupalvelukeskus ja kansalaisopisto taulukossa lyhennettynä kpk. Kaupungin www-sivut: ajankohtaista, uutiset. Koulun www-sivut: etusivu. SiNetti: kaupungin henkilöstön intranet. Tunnukset www-sivuille ja SiNettiin ovat tiedottajalla ja lukiokoulutuksen hallintosihteerillä ja lisäksi SiNettiin myös hallintotiimin toimistosihteereillä. Tiedote: paperitiedote. TILANNE Ilkivalta Murrot, varkaudet Kpk:n tiedotustoiminnan johtajan ja tiedottajan häiriötilanneviestinnän kohderyhmät - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - tilakeskus / piirimestari: puhelin, sähköposti - keskushallinto: sähköposti - poliisi: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - tilakeskus / piirimestari: puhelin, sähköposti - henkilökunta: SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: sähköposti - poliisi: puhelin, sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut Koulun rehtorin/ turvallisuusjohtajan tiedottamisen kohderyhmät - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - tilakeskus / piirimestari: puhelin, sähköposti - kehittämispäällikkö: puhelin, sähköposti - poliisi: puhelin - huoltajat: koulun www-sivut, sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - tilakeskus / piirimestari: puhelin, sähköposti - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - kehittämispäällikkö: puhelin, sähköposti - huoltajat: koulun www-sivut, sähköposti, tiedote - poliisi: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut

11 11 (18) TILANNE Vakava tapaturma/ sairaustapaus Aggressiivisen henkilön aiheuttama häiriö Veden, sähkön tai lämmön jakeluhäiriö Kpk:n tiedotustoiminnan johtajan ja tiedottajan häiriötilanneviestinnän kohderyhmät - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: sähköposti - sosiaali- ja terveyskeskus: sähköposti, puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: sähköposti - poliisi: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut, tarvittaessa tiedotustilaisuus - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: sähköposti - tekninen virasto, Kuopion Energia, Kuopion Vesi: puhelin, sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut Koulun rehtorin/ turvallisuusjohtajan tiedottamisen kohderyhmät - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - kouluterveydenhoitaja: puhelin - huoltajat: sähköposti, koulun www-sivut, tiedote, tarvittaessa tekstiviesti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, koulun wwwsivut, tekstiviestit - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: tekstiviesti, puhelin, sähköposti - huoltajat: tekstiviesti, koulun ja kaupungin www-sivut, sähköposti, tiedote - poliisi: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: tiedote, sähköposti, kaupungin www-sivut, tiedotustilaisuus - tekninen virasto, Kuopion Energia, Kuopion Vesi: puhelin, sähköposti - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - huoltajat: sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut

12 12 (18) TILANNE Sisäilmaongelmat Vesivuodot Ruokamyrkytykset Tartuntatautiepidemia Kpk:n tiedotustoiminnan johtajan ja tiedottajan häiriötilanneviestinnän kohderyhmät - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti - keskushallinto: sähköposti - tilakeskus: puhelin, sähköposti - työsuojelutoimisto - ympäristöterveystoimisto: puhelin, sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti - keskushallinto: sähköposti - tilakeskus: puhelin, sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut kaupungin lounaspaikoissa: - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti - keskushallinto: puhelin - ympäristöterveystoimisto: puhelin, sähköposti - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut Koulun rehtorin/ turvallisuusjohtajan tiedottamisen kohderyhmät - tilakeskus: puhelin, sähköposti - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, koulun wwwsivut, sähköposti - huoltajat: sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - tilakeskus: puhelin, sähköposti - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, koulun wwwsivut, sähköposti - huoltajat: sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - perusopetusjohtaja/lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - huoltajat: tekstiviesti, sähköposti, koulun www-sivut, tiedote - Kuopion Ateria, sosiaali- ja terveyskeskus: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, www-sivut, tiedote - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - huoltajat: tekstiviesti, sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, www-sivut, tiedote

13 13 (18) TILANNE Häiriö atkjärjestelmissä Tulipalo kiinteistössä Työtaistelun aiheuttamat häiriöt toiminnalle Kpk:n tiedotustoiminnan johtajan ja tiedottajan häiriötilanneviestinnän kohderyhmät - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus, puhelin - atk-keskus: puhelin, sähköposti - keskushallinto: sähköposti, puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut Jos sähköinen viestintä ei ole mahdollista, käytetään niitä kanavia, joita voidaan. - pelastuslaitos: puhelin - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, tiedotustilaisuus - keskushallinto: puhelin, sähköposti - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut, tarvittaessa tiedotustilaisuus - kpk:n ja koulujen henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, Pedanet, sähköposti - oppilaat/opiskelijat: sähköposti, tiedote - huoltajat: sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut Koulun rehtorin/ turvallisuusjohtajan tiedottamisen kohderyhmät - tietohallintopäällikkö: puhelin - henkilökunta: tiedotustilaisuus - tarvittaessa tiedotusvälineet: kaupungin www-sivut, sähköposti - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - huoltajat: tekstiviesti, sähköposti, tiedote - pelastuslaitos: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut

14 14 (18) TILANNE Vaarallisten aineiden onnettomuudet Pommiuhka Poikkeusolojen aiheuttamat muutokset - koulutoimen toimintoihin - koulutoimen hallinnossa Kpk:n tiedotustoiminnan johtajan ja tiedottajan Koulun rehtorin/ turvallisuusjohtajan tiedottamisen kohderyhmät häiriötilanneviestinnän kohderyhmät - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus tiedotustilaisuus, tekstiviestit - keskushallinto: puhelin, sähköposti - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - pelastuslaitos: puhelin, sähköposti - huoltajat: tekstiviesti, sähköposti, tiedote - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin - pelastuslaitos: puhelin www-sivut, tarvittaessa tiedotustilaisuus - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut - henkilökunta: kpk:n SiNetin etusivu, sähköposti, - henkilökunta, oppilaat/opiskelijat: keskusradio, tiedotustilaisuus tiedotustilaisuus, tekstiviestit - keskushallinto: sähköposti - perusopetusjohtaja/ lukiotoimenpäällikkö: puhelin, sähköposti - pelastuslaitos, poliisi: puhelin - pelastuslaitos, poliisi: puhelin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin - tarvittaessa tiedotusvälineet: sähköposti, kaupungin www-sivut www-sivut, tarvittaessa tiedotustilaisuus Poikkeusolojen tiedotuspäällikkö vastaa tiedotuksesta - koulurakennuksen ja kansalaisopiston päätoimipisteen käyttöönotto muuhun käyttöön: tiedotusvastuu poikkeusolojen tiedotuspäälliköllä yhteistyössä koulutuspalvelukeskuksen häiriötilanteiden viestintäjohtajan kanssa. Käytössä olevat tiedotuskanavat (Sähkökatkon tai tietokonevian sattuessa sähköinen kanava korvataan muulla tilanteeseen sopivalla kanavalla.) - keskusradio / suullinen tiedonanto - puhelin - tekstiviestit - sisäpuhelin - faksi - sähköposti - posti / sisäinen posti - SiNetti (kaupungin sisäinen intranet) - internet - tiedotejakelu koteihin lapsen/nuoren mukana - tiedotustilaisuus - julkiset tiedotusvälineet - asuntojakelu - Virve-puhelin (viranomaispuhelin, mahdollisuuksien mukaan)

15 15 (18) 2.7 Häiriötilanteiden viestinnässä huomioitavaa Jos häiriötilanne syntyy: - Ota huomioon ihmisten tavallisesta poikkeava käyttäytyminen ja suuri tiedontarve. - Informoi heti avainryhmiä: Koulutuspalvelujen johto, kaupunginjohto, puhelinvaihde, viestintäpalvelu, muut kaupungin tiedottajat, yleisönpalvelupisteet ja palvelupuhelinnumerot. - Toimi nopeasti. Viestinnän haltuun ottamisessa ensimmäiset tunnit ovat tärkeitä. - Pidä oma henkilöstö koko ajan ajan tasalla tapahtumista. - Ota huomioon viestinnässä eri kieliryhmät ja erityisryhmät kuten erityisoppilaat sekä liikunta-, kuulo- ja näkövammaiset. Toimintayksiköiden pelastautumissuunnitelmassa on ohjeet viestinnästä erityisryhmille. - Ennakoi median toiminta. Huolehdi hyvästä yhteistyöstä toimittajien kanssa. - Suojaa uhrien ja heidän omaistensa intimiteettiä. Onnettomuuden uhreilla ja heidän omaisillaan on halutessaan oikeus kieltäytyä haastatteluista, valokuvauksesta ja muusta julkisuudesta. - Muista viranomaisten vaitiolovelvollisuudet. Poliisi tiedottaa lähiomaisille ennen kuin loukkaantuneiden ja kuolonuhrien henkilötiedot annetaan tiedotusvälineille. Muistilista häiriötilanneviestintää käynnistävälle kohdassa 2.9. Häiriötilanneviestinnän prosessikuvaus liitteessä Viestinnän jälkityö Häiriötilanteen jälkeen on tärkeää tiedottaa asioista riittävän kauan. Jos toimialat ovat perustaneet viestintäkeskuksen, se toimii niin kauan kuin on tarpeen. Koulutuspalvelujen tiedottajat tai viestintäkeskus kerää tietoa muun muassa korjaustöiden edistymisestä, tapahtuman jälkeisistä asioista ja mahdollisista uusista toiminnan järjestelyistä. Samoin tiedottajat tai viestintäkeskuksen tiedottamisesta vastaava henkilö tiedottaa jälkitilanteesta www-sivuilla ja sähköpostilla. Palaamisessa tavanomaiseen toimintaan huomioidaan tarpeellinen sopeutumisaika, evakkotilat ja työnteon tai koulutyön edellytykset. Viestinnän jälkihoito on erityisen tärkeää häiriötilanteen kokeneille lapsille, huoltajille ja henkilöstölle, jota häiriötilanne on koskettanut. Häiriötilanteen jälkeen: - Informoidaan tilanteen päättymisestä ja varmistetaan, että asianosaiset ja kaupunginjohto saavat siitä tiedon. Organisoidaan tarvittaessa loppuinfo, jossa häiriötilanteen kulku, päättyminen, vaikutukset ja seuranta ym. selostetaan lyhyesti. - Tarkistetaan, että kaikki erityistilanteen aikana lähetetyt tiedotteet ovat tallessa päivittäin ja kellonajoittain järjestettynä - Arvioidaan häiriötilanneviestinnän onnistumista palautepalaverissa ja pyydetään arviota myös sidosryhmiltä - Dokumentoidaan tapahtumat tilannepäiväkirjaan, johon merkitään kaikki viestintätapahtumat, kuten tiedotteiden lähettäminen ja tiedotustilaisuudet aikajärjestyksessä (numeroidaan tiedotteet) - Uudistetaan tarvittaessa ohjeita ja menettelytapoja.

16 16 (18) 2.9 Muistilista häiriötilanneviestintää käynnistävälle 1. Tarkista, mitä on tapahtunut - vahingon laatu ja laajuus - miten ja miten laajasti on tarpeen tiedottaa - tuleeko asiasta julkinen - ketkä tietävät jo asiasta - tiedottaako joku muu jo asiasta 2. Tarkista, ovatko viestinnästä vastaavat henkilöt paikalla - ota yhteyttä yhteistyökumppaneihin - sovi viestinnän työnjako ja vastuut sisäinen viestintä asiakkaat media sidosryhmät - sovi, kuka antaa haastattelut ja lausunnot 3. Käynnistä viestintä valitsemalla tilanteeseen sopivat kanavat - laadi tiedote - muista sekä sisäiset että ulkoiset kohderyhmät - muista erityisryhmät - perusta viestintäkeskus yhteiskumppaneiden kanssa tarvittaessa 4. Järjestä tarvittaessa tiedotustilaisuus - ilmoita siitä medialle - tee opasteet tiedotustilaisuuspaikalle - varmista, että toiminnasta vastaavat henkilöt (tarvittaessa myös muilta toimialoilta, esimerkiksi tilakeskuksesta tai sosiaali- ja terveyskeskuksesta) ovat paikalla - laadi tilaisuuteen myös kirjallista materiaalia 5. Päivitä tietoa säännöllisesti - tiedotteet, internet-sivut 6. Ilmoita aina seuraavan tiedotteen tai seuraavan tiedotustilaisuuden (arvioitu) ajankohta 7. Seuraa uutisointia ja mahdollisuuksien mukaan analysoi sitä 8. Dokumentoi tapahtumat - tilannepäiväkirja lyhyinäkin muistiinpanoina auttaa tilanteen jälkiarvioinnissa Häiriötilanteiden viestinnässä huomioitavaa kohdassa 2.6.

17 17 (18) 3 POIKKEUSOLOT Poikkeusolot on määritelty valmiuslaissa ja poikkeustilalaissa. Poikkeusoloilla tarkoitetaan vakavaa häiriö- tai vaaratilannetta, jossa tilanteiden vaikutusten hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten tavanomaisin valtuuksin. Tällöin toimintaa johdetaan keskitetysti ja tiedotus keskitetään valtioneuvoston tiedotusyksikköön. Itä-Suomen läänin alueella viranomaistiedottamista johtaa lääninhallitus. Kuopion kaupungin alueella valtion ja muiden viranomaisten tiedotuksen välittymisestä asukkaille vastaa kaupunki. Poikkeusolojen tiedotusta sääntelevät mm. seuraavat säädökset: Kuntalaki (365/95) Valmiuslaki (1080/91) Pelastuslaki (468/03) Puolustustilalaki (1083/91) Lisäksi poikkeusolojen tiedottamisen periaatteita on käsitelty mm. Valtioneuvoston kanslian poikkeusolojen tiedotusohjeessa (VNK 10/2003). Poikkeusoloja ovat muun muassa taloudellinen kriisi, suuronnettomuus tai sota/sodanuhkatilanne. Poikkeusolojen aikana kaupunki ja sen toimialat tiedottavat tavalliseen tapaan mahdollisuuksiensa mukaan niiden toimintaa koskevista asioista. Poikkeusolojen tiedottamisessa on tärkeää, että tiedon vastaanottaja tunnistaa viestin viranomaisten lähettämäksi: Viestin on erotuttava muusta informaatiosta ja sen luotettavuudesta on oltava varmoja. Poikkeusoloissa aistivammaisille ja liikuntarajoitteisille tiedottamisesta vastaa sosiaali- ja terveyskeskus. Pakolaisille ja maahanmuuttajille tiedottaa sosiaali- ja terveyskeskuksen maahanmuuttajapalvelujen pakolaisyksikkö, jolla on tarvittavat yhteystiedot ja tulkkipalvelut käytössään. Kuopion alueella valtion ja muiden viranomaisten tiedotuksen välittymisestä kaupunkilaisille vastaa Kuopion kaupunki. Kaupungin johtokeskus kutsuu tarvittaessa kaikki toimialajohtajat koolle Kotkankallion väestönsuojaan. Poikkeusolojen tiedotusta johtavat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja. Kaupunki välittää valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa mm. kaupunginhallituksen tiedotukset sellaisenaan nopeasti ja korvauksetta kuntalaisten tietoon lehdissä ja verkkojulkaisuissa. Poikkeusoloissa media uutisoi asioista samoilla periaatteilla kuin normaalioloissakin. Yleisradion asema virallisena tiedotusvälineenä kuitenkin korostuu. Ylen Radio Suomen erityisenä tehtävänä on välittää hätätiedotteita ja muita viranomaistiedotteita, joiden sisällöstä päättävät yksinomaan viranomaiset. Poikkeusoloissa tärkeäksi tiedotuskanavaksi nousee Virve-puhelin, joka on suunniteltu suuronnettomuustilanteisiin. Viranomaisten välinen suojattu verkko varmistaa viranomaisten välisen sujuvan yhteydenpidon.

18 18 (18) Kirjallisuutta Kaupungin intranet SiNetti - viestintä - turvallisuusviestintä Häiriötilanneviestinnän yleisohje Kuopion kaupungin henkilökunnalle (SiNetti - Viestintä - Turvallisuusviestintä) Mustonen, Anu Jyväskylän yliopisto, Henriksson, Arto & Karhu, Matti Kriisit ja viestintä. Inforviestintä. Huhtala, Hannele & Hakala, Salli Kriisi ja viestintä: yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus. Lehtonen, Jaakko Kriisiviestintä. 13. Mainostajien Liitto. Julkisen sanan neuvosto, Journalistin ohjeet. Juholin, Elisa Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä Oy. Juholin, Elisa Sisäinen viestintä. Inforviestintä Oy. Ikävalko, Elisa Käytännön tiedottaminen. Åberg, Leif Viestintä tuloksen tekijä.

19 LIITE 1 19 (18) Kuopion kaupunki TIEDOTE (malli) koulutuspalvelukeskus Vuorikatu Kuopio Päiväys (ja mahd. kellonaika) Julkaisuvapaa (pvm, klo): OTSIKKO Tiedotteen teksti: - Mitä on tapahtunut? - Missä ja milloin? - Mistä syystä? - Mitkä ovat vaikutukset ja millaista aluetta koskevat? - Miten toimitaan tilanteen korjaamiseksi? - Millaisia toimintaohjeita annetaan? - Milloin seuraava tiedote julkaistaan? Lisätietoja: nimi ja ammattinimike, puhelin, sähköposti Tiedotteen lähettäjän yhteystiedot: - Nimi ja asema - Puhelin, fax - Sähköposti - Www-sivuosoite

20 20 LIITE (18) 2 YHTEYSTIEDOT puhelin* lyhytvalintanro** Kaupungin puhelinvaihde puhelupalveluesimies Poliisi hätänumero 112 Koulutoimi Toimialajohtaja Heli Norja Tiedottaja Taru Kokkonen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Lukiotoimen päällikkö Heikki Turunen Kehittämispäällikkö Erkko Helin (tilat) Kansalaisopiston rehtori Hannu Pulkkinen Kansalaisopiston hallintopäällikkö Ritva Mäkinen Kansalaisopiston tiedottaja Leena Järvinen-Kervola Muut toimialat: ATK-keskus tietoliikennepäällikkö Kulttuuripalvelukeskus johdon sihteeri toimialajohtaja Kuopion Ateria hallintosihteeri toimitusjohtaja Kuopion Vesi suunnittelija toimitusjohtaja Pelastuslaitos riskienhallintapäällikkö Sosiaali- ja terveyskeskus tiedottaja toimialajohtaja Tekninen toimi johdon sihteeri toimialajohtaja Tilakeskus viestintä- ja hallinto palvelupäällikkö rakennuspäällikkö Vapaa-ajankeskus tiedotussihteeri toimialajohtaja Viestintäpalvelu toimistosihteeri viestintäjohtaja Ympäristökeskus toimistosihteeri toimialajohtaja *Kaupungin vaihteen ulkopuolelta soitettaessa numeron alkuun (017) 18 ** Kaupungin vaihteen ulkopuolelta soitettaessa 89 korvataan numerosarjalla Sähköpostiosoitteet:

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto 2.11.2017 Arja Kujala 4.12.2016 viestiketjuja klo 2 Pojalta tekstiviesti: kulmilla ammuttu, minä olen kunnossa. Yritän tavoittaa muita sisaruksia. Tyttäreltä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Oppilaitoksen turvallisuuspäivä SATAEDU Ulvila Kriisiviestintä 5.4.2017 Hellevi Lassila Koulutusjohtaja, vararehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 1.1.2017 Median tekninen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia - Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Viestintäpäällikkö Johanna Pellinen, Espoon kaupunki Espoon kaupunki Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Tiedottaminen. Joukkueenjohtajakoulutus

Tiedottaminen. Joukkueenjohtajakoulutus Tiedottaminen Joukkueenjohtajakoulutus 2017 14.11.2017 1 Näkyvyys tiedotusvälineissä Innostaa mukaan uusia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. Muokkaa ihmisten käsitystä Vapepasta: Vapepa on lähellä ja auttaa.

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta Kaupunginjohtaja Janne Laine

Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta Kaupunginjohtaja Janne Laine Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta 15.11.2017 Kaupunginjohtaja Janne Laine 1 2 Savonlinna saaristoinen silta- ja lossiyhteyksiin perustuva kuntarakenne Varautumisen perusteet Kunnan varautumisen tarkoitus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Viestintä. Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine

Viestintä. Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine Viestintä Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine Aiheet Elokuun Pohjoismaisen purjelentopäivän markkinointiviestintä Kriisitiedottaminen ilmailukerhossa Liiton viestintäpalvelut

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET MIKÄ ON KRIISI?

SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET MIKÄ ON KRIISI? 1 SASTAMALAN KAUPUNKI KRIISIVIESTINNÄN PERIAATTEET Kriisi lisää aina ihmisten tiedontarvetta sekä paineita ja odotuksia viestintää kohtaan. Kriisitilanne edellyttää normaalista poikkeavaa eli tehostettua

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ESPOCNJ,,NVIKMT SE0.2x,v ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Kaupunginhallituksen 21.6.1983

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N KRIISITIEDOTUSOHJE OHJEEN TARKOITUS Tämä ohje on tarkoitettu Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n luottamushenkilöille ja piirin lippukuntien johdon käyttöön. Tiedotus käynnistetään ohjeen mukaan tilanteissa, joissa piirin tai

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma

Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma Iin kunnan kriisiviestintäsuunnitelma Anttila Vesa & Parviainen Pekka 1 IIN KUNNAN KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Kriisiviestintä on viestintää tilanteissa, joissa organisaation toimintaedellytykset tai maine

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA

KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Sisältö 1. JOHDANTO 2 2. KRIISIVIESTINNÄN TAVOITTEET 2 3. TIEDOTTAMINEN NORMAALIOLOISSA 3 4. TIEDOTTAMINEN NORMAALIOLOJEN ERITYISTILANTEISSA 3 4.1. Tiedotustilaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2017 Twitter @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Lisätiedot

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Helsingin valmiussuunnitelma

Helsingin valmiussuunnitelma Helsingin valmiussuunnitelma Rakennusviraston toiminnan jatkuvuudenhallinta SKTY syyspäivät 21.10.2014 Timo Rytkönen Kaupungin valmiussuunnittelu Valmiuslaki (22.7.1991/1080) 40 : kunnan tulee valmiussuunnitelmin

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 266 000

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016.

Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla. Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016. Kriisiviestinnän kokemuksia Kuinka päivitän ja pidän kriisiviestintäsuunnitelmani ajan tasalla Virpi Pakkala Espoon kaupunki, 2016 @VirpiPakkala Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki. 272 400

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI OHJAUS, LIITE 1 OHJAUS, LIITE 1 23 Varareitti- ja häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma Valtatie 9

Lisätiedot

SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet

SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet päivitetty 27.7.2012/kn SYKE - viestintäyksikön erityistilanteiden toimintaohjeet Varautuminen erityistilanneviestintään Erityistilanteen hyvä hoito edellyttää varautumista. Johdon, asiantuntijoiden ja

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

FC Raahe Viestintäsuunnitelma

FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma FC Raahe Viestintäsuunnitelma 1 FC Raahen arvot ja tavoitteet 3 Sisäinen viestintä 3 Tavoitteet 3 Kanavat 3 Ulkoinen viestintä 4 Tavoitteet 5 Kanavat 5 Sosiaalisen median

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa

Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasviestintä erityistilanteissa Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Marika Sipilä, Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliitto ry Meidän talo lehti 2011/1 Eri viestintätilanteita Osakas remontoi Yhtiö

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset Valmiusmestari Vesa Lehtinen 04.12.2017 LAHTI MITÄ VARAUTUMINEN ON?? Mikä meitä uhkaa? Varautuminen Toiminta, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman

Lisätiedot

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Tausta ja sitovuus Tämä viestintäsuunnitelma liittyy kuntaliitostilanteen muutosviestinnän hallintaan. Suunnitelma on voimassa siihen

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

TERVETTÄ VIESTINTÄÄ MITEN SAIRAALA KRIISITILANTEESSA HOITAA MEDIAA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ PAAVO HOLI, HUS-VIESTINTÄ

TERVETTÄ VIESTINTÄÄ MITEN SAIRAALA KRIISITILANTEESSA HOITAA MEDIAA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ PAAVO HOLI, HUS-VIESTINTÄ TERVETTÄ VIESTINTÄÄ MITEN SAIRAALA KRIISITILANTEESSA HOITAA MEDIAA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ PAAVO HOLI, HUS-VIESTINTÄ 14.11.2017 KOHTEENA ERIKOISSAIRAANHOITO ELI VOIT SOITTAA NELJÄLTÄ, KUN LEIKKAUS ON OHI 16.11.2017

Lisätiedot

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals FINLAND FESTIVALS Finland Festivals 24.4.2017 Päivän aiheina: 1. Viestintä rytmihäiriön maailmassa 2. Kriisiviestinnän perusperiaatteet 2. KRIISIVIESTINNÄN PERUSPERIAATTEET KRIISIVIESTINNÄN PORTAAT Tunnista

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot Primuksen ja Wilman viestitoiminnot StarSoftin käyttäjäpäivä Hämeenlinna, 10.11.2009 Tapio Aalto Viestintämahdollisuudet Primus Sähköpostit Tekstiviestit Wilma Ilmoitustaulu Pikaviestit Sähköposti Tekstiviestit

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta - taustat (kohdennettu/yleisö)

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ TUUSULAN PALLOSEURAN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän

Lisätiedot

HÄRKÄÄ SARVISTA, YHDESSÄ Hyviä kokemuksia yhteistyöstä ja sisäisestä viestinnästä

HÄRKÄÄ SARVISTA, YHDESSÄ Hyviä kokemuksia yhteistyöstä ja sisäisestä viestinnästä HÄRKÄÄ SARVISTA, YHDESSÄ Hyviä kokemuksia yhteistyöstä ja sisäisestä viestinnästä Rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi / Senaatti-kiinteistöt Tarkastaja Seppo Karhu / Kaakkois-Suomen poliisilaitos 12.9.2017

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Luonnos 11.2.2009 ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Jokaisen kaupungin työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeavasta tilanteesta esimiehelle tarvittaessa tehdä ilmoitus suoraan hätäkeskukseen numeroon 112

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sote Viestintästrategia ja -suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä,

Lisätiedot

Viestintä ja mediapalvelut SM-kilpailuissa

Viestintä ja mediapalvelut SM-kilpailuissa Viestintä ja mediapalvelut SM-kilpailuissa Oma tausta Hiihtolajeista kirjoittaneena toimittajana vuodesta 1999 lähtien - STT urheilutoimituksessa 7 kesää ja aika monta talviviikonloppua sekä hiihtolajien

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot