EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA"

Transkriptio

1 1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 2006 Petri Kylmänen

2 2 SISÄLLYS ALKUSANAT 4 1. TAUSTAA Päihteet Nuorisokulttuurien vaikutus EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ Yhteistyö Sovellettuja periaatteita Valistuksen pulmia PÄIHDEKASVATUS Mahdollisuudet päihdekasvatuksessa Nuorten toiveita päihdeasioiden käsittelyyn PÄIHDEOHJELMAN ABC Varhainen puuttuminen vai puheeksi ottaminen Päihdeohjelman rakentaminen Päihdeohjelman laadinnassa ja toteutuksessa ilmenneitä vaikeuksia Tarvittava tuki KOULUTUSOHJELMAN RUNKO Koulutukseen valmistautuminen 31

3 3 6. HARJOITTEET JA MALLIT 32 Päihdeohjelma-malli 1 32 Päihdeohjelma-malli 2 35 Esimerkki päihdeohjelmakyselystä 39 Esimerkki imppaustiedotteesta 43 Harjoite nro 1: Päihdeohjelman runko 44 Harjoite nro 2: Oma rooli verkostossa 45 Harjoite nro 3: Nuoren tilanteeseen puuttuminen 46 Harjoite nro 4: Tehtävä työ-yhteisöön ja alueelliseen verkostoon 47 Harjoitteet nro 5 8: Varhaisen puuttumisen malleja 48 Harjoite nro 9: Suuri päihdekeskustelu 55 Harjoite nro 10: Ryhmätyötehtäviä vanhempainiltaan pohdittavaksi 58 Harjoite nro 11: Kannabistehtävä 59 Harjoite nro 12: Ehkäisevä päihdetyö nyt tehtävä 60 LÄHTEET 61

4 4 ALKUSANAT Alaikäisten päihteiden käyttö on eräs vilkkaimmin keskustelluista aiheista. Keskusteluissa syrjäytetään pohdinta siitä, mitkä tekijät johtavat päihteiden kokeiluun tai vakiintuneeseen käyttöön. Tähän työkirjaan on koottu aiheeseen liittyvää materiaalia Sinun työsi tueksi. Työkirja on suunniteltu käytettäväksi koulutuksissa ja kirjani -Kun kaikki muutkintukimateriaalina. Kohtaat alaikäisiä ja saatat joutua tilanteeseen jossa huolestut alaikäisen elämäntilanteesta, käyttäytymisestä tai hänen kertomista asioista. Vastuusi on merkittävä, toisaalta vastuusi on myös mahdollisuus monelle. Päihdekeskusteluja värittävät usein tunteet ja asenteet, joskus ne myös estävät asiallisen keskustelun. Päihteistä keskusteltaessa olisi tärkeää, että tarkastelu koskisi päihdekäyttäytymistä kokonaisvaltaisesti. Yhden näkökulman esiin tuominen ei välttämättä auta lapsia ja nuoria tai heidän läheisiään. Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt erilaisen syrjäytymisen seurauksena, Syrjäytymisen saattaa aiheuttaa se, ettei kasvuympäristössä ole turvallista aikuista roolimalleineen tai elinympäristössä ei ole päihteetöntä mallia. Monilta puuttuu elämästä mielekäs tekeminen ja säännöllinen harrastus. Suurimmissa kaupungeissa sekä taajamissa esimerkiksi huumausaineiden käyttö vakiintuu pysyväksi ongelmaksi ja sen seurauksena huumausainekokeilun pystyy tekemään helposti niin halutessaan. Perinteinen päihde on kuitenkin alkoholi ja sen käyttötavat (humalahakuisuus) periytyvät aikuisilta nuoremmille. Kokonaisuudessaan tilanne asettaa suuria haasteita kaikille, jotka lasten ja nuorten kanssa ovat tekemisissä. Sinut ja minut, meidät kaikki. Päihdetyössä on erilaisia tehtäviä. Päihdetyötä tehdään maailmanlaajuisesti mm. lainsäädännön ja yhteistyösopimusten keinoin. Valtiovalta vastaa suurimmasta osasta valvonnasta ja palveluista, myös perinteisellä yhdistystoiminnalla on erittäin merkittävä rooli kokonaisuudesta. Se täydentää julkisensektorin toimintaa tekemällä välitöntä työtä lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi tai tukee perheitä kriisitilanteissa. Ota siis selvää alueellasi toimivista yhdistyksistä ja ota heidät myös mukaan toimintaan. Yhteistyössä on voimaa ja mahdollisuus. Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, yhteistyöllä saamme paljon aikaiseksi!

5 5 Vastuusi on suuri. Oma suhtautuminen ja esimerkki on siis tärkeää. Päihteistä keskusteltaessa täytyy selvittää myös oma asenne päihteitä kohtaan. Tutkia ja tarkastella asioita monipuolisesti. Aihepiiri elää koko ajan ja siksi myös palaute on tärkeää. Päihdetietoa jakaessasi on tunnettava vastuu. Jos tietoa ei ole, jätä keskustelu henkilölle joka asian hallitsee. Oman työn tavoitteet kirjaamalla voitte työryhmässä muodostaa yhteisen käsityksen asioista. Tavoitteina voivat olla esimerkiksi; luoda uusia ja koota toimivia päihdekasvatuksen menetelmiä oman työskentelyn tueksi päihdetietoisuuden lisääminen päihteettömyyden tukeminen eri menetelmin vanhempaintoiminnan kehittäminen osana nuorisotyötä vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen edistäminen lasten ja nuorten itsetuntoa ja itsetuntemusta edistäminen eri menetelmin Miten näihin tavoitteisiin päästään? Toivotan menestystä haastavassa työssäsi ja toiminnassasi Petri Kylmänen

6 6 1. TAUSTAA Nuorten parissa tehtävässä työssä on tärkeää laatia ohjeistus myös päihdetyötä sivuten. Ohjeistuksilla on monta nimitystä; päihdeohjelma, päihdetoimintamalli tai päihdestrategia. Oleellista on se, että siihen sitoutuvat kaikki työntekijät ja toimijat. Tässä koulutusmateriaalissa käytetään nimitystä päihdeohjelma. Se sisältää ajatuksia toimintamallista, joka tulisi puolestaan sisältää ehkäisevän päihdetyön, kuten varhaisen puuttumisen, riskiryhmien ja yksilöiden tunnistamisen sekä hoitoonohjauksen ja tukitoimiin ohjaamisen. Yleisesti ottaen päihdetoimintamallin tavoitteena on tuottaa työntekijöille perustyön tueksi toimiva työväline eli yhteiset päihteisiin liittyvät toimintatavat ja ulkopuolinen tukiverkosto konsultaatioapua varten. Toinen tavoite on rakentaa toimintamalli sisällöllisesti nuorten elämänhallintaa lisääväksi. Ehkäisevää päihdetyötä ovat ennen kaikkea arkirutiinit, mielekäs tekeminen ja sosiaalisten kontaktien sekä terveellisten elämäntapojen vahvistaminen. Lisäksi päihdetoimintamallin avulla pyritään kiinnittämään huomiota päihteidenkäyttöön ja siihen liittyviin tekijöihin. Ohjattujen toimintojen tulee olla kasvatuksellisesti korkealaatuisia. Varsinaisen ohjaamisen lisäksi siihen liittyy oleellisesti ohjaajan oma malli nuorille. Yhdessä sovittujen sääntöjen avulla vaikutetaan toimintatapoihin ja asenteisiin suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Kun varaudutaan ongelmatilanteisiin täytyy myös valmistautua oikeudenmukaiseen kohteluun luottamuksen säilyttämiseksi. Ongelman lieventämisessä ehkäisevällä päihdetyöllä on suuri merkitys ja nuorisotyöllä merkittävä rooli sen toteuttaja. Tavoitteet voidaan kirjata seuraavasti; luoda uusia ja koota vanhoja ja toimivia päihdekasvatuksen menetelmiä nuorisotyön käyttöön päihdetietoisuuden lisääminen ja päihteettömyyden tukeminen toiminnallisin menetelmin toiminnallisten elementtien ja menetelmien tuominen osaksi työskentelyä vanhempaintoiminnan kehittäminen

7 7 vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen edistäminen toiminnallisin menetelmin lasten ja nuorten itsetuntoa ja itsetuntemusta edistävän toiminnan toteuttaminen 1.2 Päihteet Aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa törmää usein käsitteisiin päihteet ja huumausaineet (huumeet). Päihteillä tarkoitetaan laajassa merkityksessä sekä laillisia, että laittomia päihdyttäviä aineita. Viime aikoina huumeiden käytön raju lisääntyminen nuorten keskuudessa on kuitenkin luonut tarpeen puhua erikseen huumeista, jolloin huumeet halutaan käsitteenä erottaa muista päihteistä. Päihde -nimitystä käytetään kaikista kemiallisista aineista, jotka aiheuttavat humalatilan tai päihtymyksen tunteen. Suomessa päihteisiin luetaan tupakka, alkoholi, huumausaineet ja tekniset liuottimet. Päihteiden alaisuudessa huumausaineiksi luokitellaan jotkut lääkkeet, sienet ja niin sanotut klassiset huumeet, kuten kannabis, LSD, heroiini ja amfetamiini. Ne jaetaan vaikutuksen mukaan alaryhmiin: kannabistuotteet, hallusinogeenit eli harha-aistimuksia aiheuttavat aineet, keskushermostoa kiihottavat aineet ja keskushermostoa lamaannuttavat aineet. Omana ryhmänään päihteissä pidetään vielä sekakäyttöä. Päihteiden aiheuttama vaikutus riippuu käytetystä aineesta, käyttötavasta, määrästä, käyttöajasta, käyttöympäristöstä, käyttäjän persoonallisuustekijöistä ja yleistilasta, iästä sekä kehon koosta. Päihteitä voidaan käyttää suun kautta (pureskelu, imeminen, nieleminen), nuuskaamalla, imeyttämällä limakalvolta, lihaksen- tai suonenesisäisesti ja imppaamalla. Huumausaineet eroavat muista päihteistä niiden laittomuuden vuoksi. KANNABIS (HASIS, MARIJUANA) Hasis on yleisimmin käytetty huumausaine Suomessa. Sen tärkein vaikuttava aine on THC eli tetrahydrokannabinoli. Koska kannabis on huumausaine, suuri osa nuorista ei hyväksy kannabiksen käyttöä ja käytön puolesta puhujat jäävät vähemmistöön. Terveystapakyselyt osoittavat, että tupakoivilla nuorilla kannabiksen käyttö on yleisempää kuin tupakoimattomilla. Kannabiskokeilun mahdollisuus tulee yleensä kavereiden kautta ja kokeilijoiden määrä saattaa olla paikallisesti erittäin suuri. Tämä näkyy selvimmin

8 8 esimerkiksi oikeudenkäynneissä, joissa yleensä kuulusteltuina ja syytettyinä on kymmeniä nuoria. Verkostokauppa on tehokasta, tuttu henkilö välittää sekä myy ja näin myös rahoittaa oman kannabiksen käytön. Ne nuorten ryhmät, joissa kannabiksen käyttöä esiintyy on myös mielenkiintoa kokeiluun. Tästä syystä nuorten päihteiden käyttöä selvitettäessä on tärkeää myös kartoittaa heidän mahdollinen mielenkiinto kannabiskokeiluun. Kannabiksen vaikutukset ovat yksilöllisiä ja mitään tuotetakuuta kannabiksen osalta ei ole. Osa nuorista saa erittäin pahoja ahdistus- ja pelkotiloja jo yhdenkin polttokerran jälkeen. Toisilla taas kannabiksen käyttö saattaa jatkua pidempään, ennen kuin negatiiviset vaikutukset on havaittavissa. Kannabiksenkaan osalta käyttäjä ei itse välttämättä koe negatiivisia vaikutuksia, vaan pyrkii maksimoimaan päihtymyksestä saadun hyödyn. Kannabiksen terveysvaikutuksista on tärkeä keskustella, koska ne ovat yllättävän huonosti nuorten tiedossa. Tietous perustuu yleensä opeteltuihin mantroihin ja keskustelut liikkuvat lähinnä siinä, onko kannabis vaarallisempaa kuin alkoholi ja miksi kannabiksen käyttö ei ole laillista. Keskusteluissa täytyy siis varata mahdollisuus siihen, että nuoret pääsevät sanomaan ääneen mitä positiivisia vaikutuksia kannabiksella väitetään olevan. Tässä osiossa käsitellään kannabiksen käytön yleisyyttä ja terveysvaikutuksia. Osio päättyy kannabiksen käytön itsearviointiin, jota voi hyödyntää työvälineenä tai tarjota nuorelle itselleen pohdittavaksi. Teksti saatetaan kokea provosoivaksi ja jopa ikään kuin kannabiksen käytön hyväksyväksi sisällöltään. Siitä kuitenkaan ei ole kyse, päinvastoin. Itsearvioinnin mahdollisuuksia tarjotaan ihmisille erilaisiin tilanteisiin, kuten sairauksien ehkäisyyn, omaan alkoholin tai tupakan käyttöä arvioimaan ja ruokailutottumuksia mittaamaan. Miksi kannabis olisi poikkeus? Kannabis itsearviointeja on käytetty maailmalla eri muotoisina. Itsearvioinnin kieliasu poikkeaa kirjan muusta tekstistä, jotta lukija itse pohtisi omaa suhtautumista kannabikseen. KANNABIKSEN KÄYTTÖ JA HOIDON TARVE Kannabiksen käyttöön liittyvä asiointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa lisääntyi 1990-luvun loppupuolella. Se on myös merkittävä huumausaine ensisijaisena huumehoitoon hakeutumiseen johtaneena päihteenä (18 % huumehoidon asiakkaista). Kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneiden osuus on suurin alle 25-vuotiaille

9 9 päihteidenkäyttäjille tarkoitetuilla nuorisoasemilla. Käyttäjille ei ole erityisiä hoitopaikkoja tai -muotoja, vaan kannabiksen vuoksi hoitoa tarvitsevat nuoret voivat hakeutua paikkakuntansa päihdehuoltopalveluihin (terveyskeskus, nuorisoasemat). Kannabikseen keskittyneitä hoitomuotoja on kuitenkin kehitteillä, koska hoidon tarve on ilmeinen. Nuorisoasemien asiakkaista 26 prosenttia hakeutuu hoitoon ensisijaisesti kannabiksen käytön vuoksi. Kannabiksen vuoksi päihdehoitoon hakeutuminen tapahtuu ensimmäisen kerran keskimäärin 20-vuotiaana. Hoitoon hakeutumista edeltää noin viisi vuotta kestänyt kannabiksen käyttö. Alle 20-vuotiailla on yleensä enemmän sosiaalista tukea, koska hoitoon ohjauksen on tehnyt vanhemmat, lastensuojelu, joku muu läheinen tai viranomainen. Sosiaalisen tuen merkitys on erittäin tärkeä kannabiksesta irrottautumisessa. Vanhempien huolen taustalla voi olla nuoren kannabiksen kokeilukäyttö tai satunnainen käyttö. Tällaisissa tilanteissa riittävän ajoissa tehty puuttuminen ehkäisee vakavampien ongelmien kehittymistä. Nuori saattaa myös itse hakea apua, tällöin kannabiksen käyttö on yleensä säännöllistä, useamman kerran viikossa tapahtuvaa. Tällaisissa tilanteissa nuorta on kyettävä ohjaamaan avun piiriin. Ensimmäisen tilannearvion voi tehdä terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri. Hoidollisen tarpeen voi muodostaa myös kannabiksen aiheuttama masennus tai kannabispsykoosi. Kannabiksen käyttöön liittyvät psykoosit, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat lisääntyneet ( ) sitä mukaan kun tutkimustieto ja sen tiedostaminen ovat lisääntyneet. Nuorten kohdalla hoidon arvioinnissa korostuu psyykkisen tilanteen arviointi. Kannabiksen on arvioitu lisäävän riskiä skitsofrenian ilmaantumiseen ja altistavan myös masennukselle (Jääskeläinen, J. 2003, Poikolainen, K. 2002b). Mielenterveysongelmien tulkitaan useimmiten olevan kannabiksen käytön seuraus kuin sen käytön syy. Toisaalta herkässä iässä aloitettu ja vakiintunut kannabiksen käyttö saattaa peittää mielenterveysongelmia. TERVEYSVAIKUTUKSISTA Koska kannabiksen sisältämistä aineosista ei ole varmuutta, jokaiseen käyttötilanteeseen liittyy riskejä. Aineessa olevat epäpuhtaudet ovat yleensä eri kuljetus- tai jakeluportaassa lisättyjä aineita. Vaikka kyseessä ei ole suonensisäisesti käytettävä huumausaine, on muistettava että poltettunakin saattaa keuhkojen kautta verenkiertoon imeytyä myrkyllisiä aineita tai infektioita aiheuttavia mikrobeja. Kannabiksen käyttö saattaa altistaa mm. hengitystieinfektioille ja astmaan sairastumiseen. Käyttö voi myös pahentaa pitkäaikaissairauksien oireita, esimerkiksi vaikuttava aineosa THC laskee elimistön

10 10 verensokeripitoisuutta ja muodostaa näin ollen riskin diabeetikolle. Nuorelle henkilölle eräs keskeinen riski on THC:n vaikutus aivojen stressi- ja mielihyvämekanismeihin. Varhain alkanut kannabiksen käyttö lisää myös riskiä muiden päihteiden riippuvuuskäyttöön. Kannabiksen käyttö itsehoitolääkityksenä ilmenee esimerkiksi siten, että sillä lievitetään ahdistusta, masennusta tai alakuloisuutta. Ongelmaksi tilanne muodostuu silloin, kun käyttäjä kokee kannabiksen auttavan ja käyttö vakiintuu. Kannabiksen käyttö saattaa peittää vakavia mielenterveysongelmia pitkää ja ongelmat alkavat, kun aine ei enää toimi itsehoitomuotona. Huumausaineet ja niiden vaikutukset pääalueittain HUUMAUSAINEET 1. LÄÄKKEET o Huumausaineiksi luettaviin lääkkeisiin kuuluvat psykoosija neuroosilääkkeet, depressiolääkkeet sekä särky- ja kipulääkkeet. o Lääkkeiden väärinkäyttöä ovat liikakäyttö, sekakäyttö ja tottumuskäyttö. o Nuoret saattavat esim. kotibileissä kokeilla uteliaisuudesta ja seurauksia ajattelematta mitä tahansa lääkettä, erityisesti alkoholin kanssa sekaisin. 2. HUUMEET o Monivaikutteinen huumausaine aiheuttaa harha-aistimuksia, Kannabistuotteet kiihottaa ja rauhoittaa keskushermostoa. (hasis,marihuana) o Jatkuva kannabiksen käyttö aiheuttaa muutoksia persoonallisuudessa, tunne-elämässä ja sosiaalisissa suhteissa. o Nuorella käyttäjällä henkinen kehitys saattaa jäädä ikätovereista jälkeen, mikä tarkoittaa murrosiän viivästymistä. o Kannabis aiheuttaa myös oppimiskyvyn, lyhytkestoisen muistin ja keskittymiskyvyn häiriöitä, joihin liittyy passiivisuutta ja haluttomuutta. Hallusinogeenit eli o LSD on voimakkain aistiharhoja aiheuttava huumausaine.

11 11 harha-aistimuksia aiheuttavat aineet (LSD, sienet) Sitä voi nauttia sokeripaloina, pieniin kuviollisiin paperilappuihin imeytettynä, tabletteina ja kapseleina. o LSD:n käyttö johtaa mielenhäiriötä muistuttavaan tilaan. Se aiheuttaa epätodellisia mielikuvia ja minäkuva häiriintyy. Näkö- ja kuuloharhat sekä kiihtymystilat ovat tyypillisiä. Hilpeys ja masentuneisuus vuorottelevat. o Aiheuttaa voimakasta kiihtyneisyyttä, hermostuneisuutta, aggressiivisuutta, kärsimättömyyttä, aistiharhoja, unettomuutta ja ruokahaluttomuutta. Keskushermostoa kiihottavat aineet (amfetamiini, kokaiini) o Amfetamiinin johdannainen ekstaasi on Euroopan neuvoston arvioiden mukaan suosituin huume kannabiksen jälkeen vuotiaiden keskuudessa. Välittömät oireet ennustamattomia sekä psyykkisiä että fyysisiä. o Kokaiinin johdannainen crack on suosittu erityisesti USA:ssa. Se aiheuttaa voimakkaan kiihotustilan ja riippuvuuden. Keskushermostoa lamaavat aineet (opiaatit: heroiini, oopiumi, morfiini) o Oireita ovat epätodellinen hyvänolontunne, halujen katoaminen, vajoaminen omaan sisäiseen maailmaan. o Riippuvuus syntyy nopeasti. Muut päihteet ja niiden vaikutukset pääalueittain MUUT PÄIHTEET 1. ALKOHOLI o Yleisin suomalaisten nuorten käyttämä päihde. o Aiheuttaa terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä käyttäytymishäiriöitä. o Pidempään käytettynä vaurioittaa maksaa ja mielenterveyden järkkymistä.

12 12 o Alkoholistille tyypillistä levottomuus, harhanäyt ja muistin menetykset. 2. TEKNISET o Impattavia aineita ovat liimat, tinneri, tolueeni, aerosolit, LIUOTTIMET lakat, tupakansytyttimen polttoaine ja bensiini. Impattavat eli o Välittömiä vaikutuksia ovat sekavuus, aistiharhat, hourailu haisteltavat aineet ja puhehäiriöt. Imppaus vaurioittaa limakalvoja. o Imppaukseen sisältyy hermomyrkkyjen vuoksi tajuttomuuden ja äkkikuoleman vaara. 3. TUPAKKA o Hermostuneisuus, haju ja makuaistin häviäminen, fyysisen kestävyyden huononeminen. o Saattaa johtaa helpommin poltettavien huumausaineiden kokeiluun. SEKAKÄYTTÖ o Sekakäyttäjä käyttää vuorotellen tai sekaisin eri päihteitä. o Yleisin sekakäytön muoto on alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö. o Sekakäyttäjät yhdistävät alkoholin, lääkkeiden ja kannabiksen lisäksi mm. amfetamiinia, ekstaasia, LSD:tä, heroiinia ja toisinaan myös impattavia aineita. o Sekakäytön yhteisvaikutukset ovat aina arvaamattomia ja yksilöllisiä: kouristukset, rytmihäiriöt, pahoinvointi, ahdistus, sekavuus ja käytöshäiriöt.

13 Nuorisokulttuurien vaikutus Tutkija Kati Rantalan mukaan syyt nuorten huumeiden käyttöön ovat moninaiset. Toisaalta kyse on tietoisesta valinnasta ja toisaalta kapinoinnista muun muassa vanhempia ja yhteiskuntaa kohtaan. Rantalan mukaan huumeiden käytön lisääntymiseen vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää nuorisokulttuurisia trendejä, yhteiskunnan polarisoitumista ja huumeiden käytön kuulumista osaksi kulttuuria esimerkiksi Rave-juhlat. Rantalan mukaan huumeiden käyttäjät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kokeilijat, ongelmakäyttäjät ja viihdekäyttäjät. Klubikulttuurista puhuttaessa tarkoitetaan esimerkiksi viikonloppuihin painottuvaa bileissä ja juhlissa tapahtuvaa huumeiden käyttöä. Kyse on satunnaisesta käytöstä, jolla pyritään hakemaan lisää vauhtia juhlimiseen. Käyttäjät ovat yleensä hyvin toimeentulevia ja normaaleja nuoria aikuisia tai hyvistä perheistä tulevia nuoria. Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietinnössä noudatetaan suunnilleen samaa linjaa Rantalan kanssa huumeiden käyttäjien jaottelussa. Toimikunta hahmotti kaksi pääsuuntaa huumeiden käyttäjäksi rekrytoitumisessa: syrjäytymismalli ja nuorisokulttuurimalli. Ensimmäisen mukaan huonoista sosiaalisista oloista oleville nuorille kynnys siirtyä huumeiden käyttäjäksi on matala, ja käyttö on yksi monista toisiinsa kietoutuvista ongelmista. Nuorisokulttuurinen malli viittaa tietoiseen hyvänolon maksimointiin huumeiden käytön avulla, erityisesti juhlimiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyvässä niin sanotussa bile-käytössä. Tällaiset käyttäjät ovat verrattain hyväosaisia nuoria, jotka seuraavat kansainvälisiä nuorisokulttuurisia virtauksia. Mallit on esitetty äärimmäisinä yleistyksinä, joista on olemassa lukuisia variaatioita elävässä elämässä.

14 14 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ Ehkäisevässä päihdetyössä pyritään ensisijaisesti välttämään tai siirtämään myöhemmäksi huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä ja ongelmakäyttöä. Tässä koulu on perinteinen työkenttä. On tehtävä ero virallisiin opetusohjelmiin kuuluvan ehkäisevän työn ja päivittäiseen koulutyöhön kuuluvien ehkäisevien toimien välillä. Koulun ehkäisevässä työssä ei pitäisikään keskittyä pelkästään huumeisiin, vaan mukaan pitäisi ottaa myös henkilökohtaisten ja sosiaalisten taitojen opettaminen, mielellään ja usein yhteistyössä koko perheen kanssa. Ehkäisevä päihdetyö määritellään toiminnaksi, jolla ehkäistään ja vähennetään päihteidenkäyttöä vaikuttamalla päihteiden saatavuuteen, päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin, päihteiden käyttötapoihin sekä päihteiden ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin. Huumeiden käytön ehkäisy on laaja-alaista toimintaa, jossa ovat mukana viranomaiset sekä järjestöt, yksityiset kansalaiset ja muu yksityinen sektori. Työtä tehdään paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Yleisten edellytysten luominen raittiustyölle on ensisijaisesti valtion ja kuntien tehtävä. Käytännön raittiustyön tekemisestä vastaavat pääasiassa kunnat sekä raittius- ja kansanterveysjärjestöt. Ehkäisevän päihdetyön tavoite on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Pohjimmiltaan se on laaja-alaista yhteistyötä, jonka sisältö saattaa vaihdella paljonkin. Käytännön yhteistyö tapahtuu monista eri lähtökohdista käsin ja siihen osallistuvilla on myös erilaisia odotuksia toiminnan sisältöön, tavoitteisiin ja tuloksiin nähden. Ehkäisevä päihdetyö on käsitteenä laaja, ja se voidaankin jakaa kolmeen ryhmään toiminnan tason ja kohderyhmän mukaan. Primaaripreventiolla tarkoitetaan koko väestöön tai yleisryhmiin kohdistuvaa toimintaa. Päihdevalistuksen ja kasvatuksen avulla pyritään lisäämään päihteisiin sekä niiden käyttöön ja haittoihin liittyvää tietoutta, sekä edistämään yksilön elämänhallintaa. Koulussa tehtävä ehkäisevä päihdetyö liittyy suurelta osin juuri primaaripreventiona pidettäviin toimenpiteisiin. Koulun päihteidenkäyttöä ehkäisevä rooli toteutuu koulun terveystiedon ja terveys- ja laillisuuskasvatuksen kautta. Tällöin kouluissa tehtävä työ on osa laajempaa

15 15 kokonaisuutta, jonka yhtenä tavoitteena on ehkäistä päihteidenkäytön aloittaminen ja lisäksi tarjota terveyden edistämiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Sekundaaripreventio menee jo huomattavasti pidemmälle ja keskittyy riskiryhmiin ja niihin, jotka ovat päihteidenkäyttöä jo kokeilleet. Koulussa päihteidenkäytön varhainen havaitseminen, käyttöön puuttuminen ja hoitoonohjaus toteutetaan yhteistyössä kotien ja koulun oman oppilashuollon kanssa. Tertiaaripreventiolla tarkoitetaan käytännössä jo vakavan riippuvuuden hoitamista, mikä edellyttää fyysistä, psyykkistä, henkistä ja sosiaalista kuntoutusta. 2.1 Yhteistyö Huumeidenkäytön ehkäisytoimikunta katsoo, että päihdekasvatuksessa käytettäviä strategioita on syytä monipuolistaa. Yhtään yleistä ja kaikille sopivaa ratkaisua ei ole olemassa. On tarkasteltava nuorisokulttuuria ja sen muutoksia ja pyrittävä ymmärtämään nuorten elämäntilanteita kokonaisuudessaan. Toimikunta korostaakin paikallistason, verkostoitumisen ja yhteistyön merkitystä ehkäisevässä työssä. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään ainakin terveydenhuollon, sosiaalihuollon, nuoriso- ja koulutoimen sekä poliisihallinnon alalla. Kouluissa tapahtuva päihdekasvatus tapahtuu usein yhteistyössä erilaisten terveys-, raittius- ja päihdejärjestöjen kanssa. Päihteidenkäytön ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä käsitellään monissa tilanteissa eri hallinnonalojen keskinäistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä edellyttävänä. Laajassa mielessä ehkäisevän päihdetyön ajatellaan edellyttävän niin viranomaisten kuin eri järjestöjenkin ja yksityisten kansalaisten osallistumista. Tästä yhteistyöstä voidaan käyttää nimeä verkostoyhteistyö. Käytännössä verkostoyhteistyössä on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Toisaalta yhteistyön ei tule olla itsetarkoitus vaan väline tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimiakseen verkostoyhteistyö edellyttää hyväksyttävää tehtävää tai visiota, joka motivoi yhteistyökumppaneita toimimaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Myös ryhmädynamiikan osuus korostuu yhteistyöverkoston toiminnassa. Osallistujat tuovat ryhmään oman ammatillisen tietonsa ja panoksensa. Näin jokainen pääsee soveltamaan omaa erityisosaamistaan. Verkostoyhteistyön hyödyt tulevat esiin vähitellen ja parhaimmillaan verkostoyhteistyö koetaan välttämättömäksi osaksi omaa ammatillista osaamista ja jaksamista.

16 16 Laadukkaaseen verkostoyhteistyöhön kuuluu kaikissa vaiheissa avoin keskustelu, työhön liittyvien haasteiden ja ongelmien määritteleminen, toimintamallien kehittäminen niiden ratkaisemiseksi sekä yhteisten ja yksittäisten voimavarojen rikastuttaminen, ei riistäminen. VERKOTOYHTEISTYÖN EDELLYTYKSIÄ JA SUDENKUOPPIA EDELLYTYKSET SUDENKUOPAT o Resurssit o Arvot ovat erilaiset o Tarve ja motivaatio o Yhteinen kieli puuttuu o Täydentävyys o Odotukset ovat epärealistiset tai o Yhteensopivuus epäselvät o Toimintatavoista sopiminen o Salassapitovelvollisuudesta on erilaiset o Vastavuoroisuus tulkinnat o Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus o Yhteistyö on ylimitoitettua o Sitoutuminen o Koulun rajat häviävät o Luottamus, avoimuus ja o Yhteistyö jää irralliseksi tapahtumaksi tasavertaisuus o Tieto ei kulje tai ei saavuta o Jatkuvuudesta ei ole huolehdittu o Vastuu katoaa o Seuraukset yllättävät o Sitoumukset jää pitämättä o Yhteistyötä ei arvioida (Mustalampi & Koskinen -Ollonqvist )

17 Sovellettuja periaatteita Huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietinnön mukaan nuorille annettavassa toimivassa päihdekasvatuksessa tulisi soveltaa seuraavia perusperiaatteita ja elementtejä. o Ehkäisytyö tulisi suunnitella vahvistamaan suojaavia tekijöitä ja vähentämään riskitekijöitä. o Ehkäisytyön tulisi koskea kaikkia päihteitä ja käyttömuotoja tupakka mukaan lukien. o Ehkäisytyön tulisi harjaannuttaa taitoja vastustaa päihteitä niitä tarjottaessa, vahvistaa henkilökohtaista päihteidenvastaista sitoutumista ja vahvistaa sosiaalisia taitoja (vuorovaikutus, toverisuhteet, itsetunto ja kieltäytymistaidot) yhdessä päihteidenvastaisten asenteiden vahvistamisen kanssa. o Nuorille suunnattujen ehkäisyohjelmien ja projektien tulisi sisältää vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä kuten pienryhmäkeskusteluja. o Ehkäisyohjelmiin ja projekteihin tulisi sisällyttää vanhempien tai huoltajien osuus. Lasten oppimaa tietoa päihteistä ja niiden haittavaikutuksista voidaan vahvistaa tavalla, joka mahdollistaa keskustelua perheen kesken laillisten ja laittomien aineiden käytöstä ja perheen linjauksista päihteidenkäytön suhteen. o Päihde-ehkäisyn erillisten ohjelmien tulisi olla pitkiä, koko kouluajan kestäviä ja sisältää toistuvia interventioita, joissa alkuperäisiä tavoitteita vahvistetaan. Esimerkiksi alaasteen ohjelmien tulisi sisältää yläasteella jatkosessioita, samoin yläasteen ohjelmien tulisi saada vahvistusta seuraavalla opiskeluasteella. o Perhekeskeisillä preventiomalleilla on suurempi vaikutus kuin pelkästään vanhempiin tai lapsiin kohdennetuilla. o Yhteisölliset lähestymistavat, joihin sisältyy myös mediakampanjoita ja esimerkiksi alkoholin, tupakan tai muiden päihteiden saatavuutta koskevan säätelyn muutoksia, ovat tehokkaampia, mikäli niihin yhdistetään kouluissa ja perheissä tapahtuvat interventiot. o Yhteistason työn tulee vahvistaa päihteidenkäytön vastaisia normeja kaikilla ehkäisevän työn areenoilla; perheessä, koulussa, koko yhteisössä. o Koulu tarjoaa mahdollisuuden koko ikäluokan tavoittamiseen, myös päihteidenkäytön riskiryhmien kohtaamiseen (nuoret joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia sekä potentiaaliset koulupudokkaat). o Tavoitteet ja toimenpiteet tulisi mukauttaa paikallisiin päihdeolosuhteisiin.

18 18 o Mitä suuremmaksi kohderyhmän riskit arvioidaan, sitä intensiivisempää ja aiemmin aloitettua tulisi myös ehkäisytyön olla. o Ehkäisytoimenpiteiden tulisi olla ikäspesifejä, kehitystasoon sopivia ja kulttuurisesti sensitiivisiä. o Tehokkaissa ehkäisytoimenpiteissä on oltava hyvä kustannushyötysuhde. Yllä esitettyjä periaatteita voidaan edelleen pitää monin osin suositeltavina ja pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan sopivina. Puhtaasti projektiluontoinen ja ohjelmakeskeinen lähestyminen ei ole kuitenkaan suotavaa, seurannaistutkimukset ovat osoittaneet ne suhteellisen hyödyttömiksi. Toimenpiteiden pitkäkestoinen suunnittelu ja toteutus on suositeltavampaa. 2.3 Valistuksen pulmia Huumetietouden tulee olla ajanmukaista, objektiivista sekä asiallista ja tiedon sisältö on aina pyrittävä suhteuttamaan kohderyhmään, vertaa ala-asteen vanhempainilta tai yläasteen oppilaat. Yleensä valistuksen asetelma ja käytäntö ovat aikuisten suunnittelemia ja toteuttamia. Koska valistus on perinteisesti noussut aikuisten maailmasta, se ei istu kovinkaan hyvin nuorten maailmaan. Nuorten puheista on noussut toive, että valistus muuttuisi keskustelevammaksi ja nuoria kuulevammaksi. Huumevalistus näyttää toisinaan aiheuttavan myös tarkoitettua päinvastaisia vaikutuksia. Australiassa, samoin kuin Englannissa ja Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa, nuoret kiinnostuivat aineista huumevalistuksen yhteydessä. Tämän vuoksi alan suomalaiset asiantuntijat Tor-Björn Hägglund ja Kari Pylkänen esittävät, että kampanjoissa tulisi painottaa huumeiden tylsiä ja mielenkiinnottomia puolia, joiden vuoksi huumeita ei kannata käyttää ja korostaa, että huumeet ovat elämän laihoja korvikkeita. Toiset ovat sitä mieltä, että pelkkä tieto ei riitä, on annettava myös tunnetta. Huumetiedottamisen sudenkuopat on syytä tunnistaa ja väistää. Pylkäsen mukaan niitä ovat: o Tunteisiin vetoava tiedottaminen. Huumetiedottamisen ei tulisi perustua tunteisiin vetoaviin toimintatapoihin. Ne voivat horjuttaa murrosikäisen tunne-elämän tasapainoa, ellei niitä seuraa asiallinen keskustelu.

19 19 o Vierailevat asiantuntijat. Ulkopuolisten vierailijoiden kutsuminen kertomaan erityisesti vain huumeista voi olla harkitsematonta. Vierailevat tähdet voivat herättää liiallista kiinnostusta huumeisiin. o Autoritaarisuus, vaarojen liiallinen korostaminen. Vaarojen korostaminen ei hyödytä, koska ajatellaan, että riskien ottaminen kuuluu itsenäistymiskäyttäytymiseen. o Käyttöohjeet. Nuorille ei pitäisi esittää sellaisia seikkaperäisiä kuvauksia huumeista, jotka saattavat toimia ohjeina käytölle ja houkutella kokeiluihin. o Entiset huumeiden käyttäjät. Käyttönsä lopettaneiden, mutta huumeista edelleen psyykkisesti riippuvaisten huumeveteraanien kertomukset voivat viehättää enemmän kuin vierottaa. Nuorille voi tulla myös sellainen virheellinen käsitys, että huumeista voi aina luopua, vaikka niihin joskus sortuisikin. o Tosiasioiden kaaos. Nuoria ei saa jättää yksin vaikeaselkoisten asiatietojen kanssa. Huumeista on olemassa niin paljon tietoa, että on voitava erottaa olennainen epäolennaisesta. o Huumeiden esittäminen tärkeänä. Ei pidä toistaa käyttäjien virheitä ja nostaa huumeita korokkeelle. o Tiedottamisen nostaminen huumeongelman ehkäisykeinoksi. o Huumetiedottamisen huumeiden käyttöä ehkäisevää vaikutusta ei ole voitu pätevästi osoittaa. Sen sijaan on syytä olla huolissaan siitä, että ehkäiseväksi tarkoitetut tiedotuskampanjat saavatkin aikaan päinvastaisia tuloksia. (Pylkänen 1992, ) 3. PÄIHDEKASVATUS Ehkäisevän toiminnan tulee perustua tietoon ja selkeisiin suunnitelmiin. Tarkoituksena on lisätä koko väestön tietoja nuorten päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa ja taitoja ohjata nuoret kohti mahdollisimman päihteetöntä elämää. Kouluterveydenhuollon tuleekin koulukohtaisesti varmistua siitä, että päihdetietous ja päihteidenkäytön ehkäisyä koskeva kasvatus kuuluu koulujen opetusohjelmaan. Kouluilla tulee olla suunnitelmat, joissa näkyy mitä asioita opetetaan ja kuka niitä opettaa sekä miten tuloksia seurataan. Opetuksen tulee olla pitkäjänteistä ja päämäärätietoista ja sitä tulee tehdä kaikilla luokka tasoilla huomioiden oppilaiden ikä ja kehitystaso. Kouluterveydenhuollon tulisi olla aktiivisesti mukana tässä työssä ja kantaa vastuuta siitä, että koko koulu saataisiin nuorten päihteidenkäyttöä ehkäiseväksi. Kouluterveydenhuollon tulisi omalla paikkakunnallaan varmistua siitä, että päihdehuolto on kokonaisvaltaista, ennalta ehkäisevästä työstä aina

20 20 raskaaseen hoitoon saakka. Samalla tulisi varmistaa, että kouluterveydenhuoltoon ja muuhun lasten ja nuorten päihteidenkäyttöä ehkäisevään toimintaan varataan riittävästi resursseja. 3.1 Mahdollisuudet päihdekasvatuksessa Päihdeopetuksen tavoitteena on asiallinen ja riittävä tieto päihteistä, omien arvojen ja käsitysten selkiyttäminen sekä päihteettömyyttä tukevien valintojen ja käyttäytymisen vahvistaminen. Toinen tärkeä tehtävä on huolehtia riskiryhmiin kuuluvien nuorten tukemisesta ja estää koulutuksesta syrjäytyminen. Tämä edellyttää ongelmien varhaista tunnistamista, niihin puuttumista ja vaihtoehtoisia kouluttautumismuotoja. Koulun tulee myös verkostoitua ympäröivään yhteisöön. Samalla koulun tehtävänä on huolehtia muun muassa huumeisiin liittyvien säännösten noudattamisesta koulun tiloissa ja kouluaikana. Käynnissä oleva opetussuunnitelmauudistus tukee terveys- ja laillisuuskasvatuksen laadun kehittämistä sekä yhteistyömallien luomista kodin ja koulun sekä muiden keskeisten toimijoiden välille. Kouluissa huumevalistus on usein painottunut tiedon jakamiseen. Huumeisiin liittyvä opetus on osa terveyskasvatusta ja terveystietoa. Aihetta käsitellään myös laillisuuskasvatuksen yhteydessä (usein yhteistyössä poliisin kanssa). Ainetiedon välittämiseen keskittyneestä valistuksesta ollaan siirtymässä myös kohti elämyksellistä ja osallistuvaa tiedon omaksumista. Opetuksessa pyritään ottamaan entistä paremmin huomioon koulu- ja paikkakuntakohtaiset ajankohtaiset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Terveystiedon opetuksessa tavoitteena on lisätä eri oppiaineiden välistä yhteistyötä, esimerkiksi liikunnan, biologian ja yhteiskuntaopin kanssa. Myös oppilashuolto tulisi ottaa osaksi opetuksen suunnittelua. Terveystiedon tavoitteissa vuosiluokille oppilaan tulisi oppia arvioimaan terveyttä edistäviä ja haittaavia tekijöitä sekä tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja. Lisäksi oppilaan tulisi oppia ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmien ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä. Samalla oppilaan tulisi oppia arvioimaan ympäristön, kulttuurin ja median merkitystä turvallisuuden ja terveyden

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia 29.11.2016 Tupakoinnin suosio on laskenut. Vanha tapa saa uusia muotoja sähkösavuke, vesipiippu, nuuska Yhteinen nimittäjä? Nikotiini

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Terveystieto 1 VUOSILUOKAT 1 9 Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN?

PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN? PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN? Anne Tapola hanketyöntekijä (psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalikasvattaja) Vantaalaisen hyvä mieli -hanke 23.1.2012 1 JOHDANTO

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Kokkolassa Mistä lähdettiin liikkeelle, mikä tarve? Yhteistyön puuttuminen Lastensuojelun vetäytyminen Laki Tutkimuksia

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Terveyden edistämisen yksikön ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2013- hanke toteuttivat touko-kesäkuussa yli 18-vuotiaille asukkaille ja kaupungin työntekijöille webropol

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- INFO

LUOKKAKILPAILU- INFO LUOKKAKILPAILU- INFO me emme polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton Suomi 2040

Lisätiedot

TERVEYSTIETO 7.LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen

TERVEYSTIETO 7.LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen TERVEYSTIETO 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

MAHTUVATKO PÄIHDETYÖ JA MIELENTERVEYSTYÖ EHKÄISYSTÄ HOITOON SAMAAN STRATEGIAAN?

MAHTUVATKO PÄIHDETYÖ JA MIELENTERVEYSTYÖ EHKÄISYSTÄ HOITOON SAMAAN STRATEGIAAN? MAHTUVATKO PÄIHDETYÖ JA MIELENTERVEYSTYÖ EHKÄISYSTÄ HOITOON SAMAAN STRATEGIAAN? Eri viitekehysten kohtaaminen strategiatyön haasteesta mahdollisuudeksi Ongelmat eivät juuri koskaan esiinny yksinään, ja

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä Tervetuloa! 7.12.2016 Helsinki 8.12.2016 Jyväskylä Koulutuksen ohjelma klo 10 Tutustuminen ja päivän ohjelma Yhteispeli ja oma koulu Yhteispelin toimintatavat klo 11.30 Lounas klo 12.30 YT-aika klo 13

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot