EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA"

Transkriptio

1 1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 2006 Petri Kylmänen

2 2 SISÄLLYS ALKUSANAT 4 1. TAUSTAA Päihteet Nuorisokulttuurien vaikutus EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ Yhteistyö Sovellettuja periaatteita Valistuksen pulmia PÄIHDEKASVATUS Mahdollisuudet päihdekasvatuksessa Nuorten toiveita päihdeasioiden käsittelyyn PÄIHDEOHJELMAN ABC Varhainen puuttuminen vai puheeksi ottaminen Päihdeohjelman rakentaminen Päihdeohjelman laadinnassa ja toteutuksessa ilmenneitä vaikeuksia Tarvittava tuki KOULUTUSOHJELMAN RUNKO Koulutukseen valmistautuminen 31

3 3 6. HARJOITTEET JA MALLIT 32 Päihdeohjelma-malli 1 32 Päihdeohjelma-malli 2 35 Esimerkki päihdeohjelmakyselystä 39 Esimerkki imppaustiedotteesta 43 Harjoite nro 1: Päihdeohjelman runko 44 Harjoite nro 2: Oma rooli verkostossa 45 Harjoite nro 3: Nuoren tilanteeseen puuttuminen 46 Harjoite nro 4: Tehtävä työ-yhteisöön ja alueelliseen verkostoon 47 Harjoitteet nro 5 8: Varhaisen puuttumisen malleja 48 Harjoite nro 9: Suuri päihdekeskustelu 55 Harjoite nro 10: Ryhmätyötehtäviä vanhempainiltaan pohdittavaksi 58 Harjoite nro 11: Kannabistehtävä 59 Harjoite nro 12: Ehkäisevä päihdetyö nyt tehtävä 60 LÄHTEET 61

4 4 ALKUSANAT Alaikäisten päihteiden käyttö on eräs vilkkaimmin keskustelluista aiheista. Keskusteluissa syrjäytetään pohdinta siitä, mitkä tekijät johtavat päihteiden kokeiluun tai vakiintuneeseen käyttöön. Tähän työkirjaan on koottu aiheeseen liittyvää materiaalia Sinun työsi tueksi. Työkirja on suunniteltu käytettäväksi koulutuksissa ja kirjani -Kun kaikki muutkintukimateriaalina. Kohtaat alaikäisiä ja saatat joutua tilanteeseen jossa huolestut alaikäisen elämäntilanteesta, käyttäytymisestä tai hänen kertomista asioista. Vastuusi on merkittävä, toisaalta vastuusi on myös mahdollisuus monelle. Päihdekeskusteluja värittävät usein tunteet ja asenteet, joskus ne myös estävät asiallisen keskustelun. Päihteistä keskusteltaessa olisi tärkeää, että tarkastelu koskisi päihdekäyttäytymistä kokonaisvaltaisesti. Yhden näkökulman esiin tuominen ei välttämättä auta lapsia ja nuoria tai heidän läheisiään. Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt erilaisen syrjäytymisen seurauksena, Syrjäytymisen saattaa aiheuttaa se, ettei kasvuympäristössä ole turvallista aikuista roolimalleineen tai elinympäristössä ei ole päihteetöntä mallia. Monilta puuttuu elämästä mielekäs tekeminen ja säännöllinen harrastus. Suurimmissa kaupungeissa sekä taajamissa esimerkiksi huumausaineiden käyttö vakiintuu pysyväksi ongelmaksi ja sen seurauksena huumausainekokeilun pystyy tekemään helposti niin halutessaan. Perinteinen päihde on kuitenkin alkoholi ja sen käyttötavat (humalahakuisuus) periytyvät aikuisilta nuoremmille. Kokonaisuudessaan tilanne asettaa suuria haasteita kaikille, jotka lasten ja nuorten kanssa ovat tekemisissä. Sinut ja minut, meidät kaikki. Päihdetyössä on erilaisia tehtäviä. Päihdetyötä tehdään maailmanlaajuisesti mm. lainsäädännön ja yhteistyösopimusten keinoin. Valtiovalta vastaa suurimmasta osasta valvonnasta ja palveluista, myös perinteisellä yhdistystoiminnalla on erittäin merkittävä rooli kokonaisuudesta. Se täydentää julkisensektorin toimintaa tekemällä välitöntä työtä lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi tai tukee perheitä kriisitilanteissa. Ota siis selvää alueellasi toimivista yhdistyksistä ja ota heidät myös mukaan toimintaan. Yhteistyössä on voimaa ja mahdollisuus. Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, yhteistyöllä saamme paljon aikaiseksi!

5 5 Vastuusi on suuri. Oma suhtautuminen ja esimerkki on siis tärkeää. Päihteistä keskusteltaessa täytyy selvittää myös oma asenne päihteitä kohtaan. Tutkia ja tarkastella asioita monipuolisesti. Aihepiiri elää koko ajan ja siksi myös palaute on tärkeää. Päihdetietoa jakaessasi on tunnettava vastuu. Jos tietoa ei ole, jätä keskustelu henkilölle joka asian hallitsee. Oman työn tavoitteet kirjaamalla voitte työryhmässä muodostaa yhteisen käsityksen asioista. Tavoitteina voivat olla esimerkiksi; luoda uusia ja koota toimivia päihdekasvatuksen menetelmiä oman työskentelyn tueksi päihdetietoisuuden lisääminen päihteettömyyden tukeminen eri menetelmin vanhempaintoiminnan kehittäminen osana nuorisotyötä vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen edistäminen lasten ja nuorten itsetuntoa ja itsetuntemusta edistäminen eri menetelmin Miten näihin tavoitteisiin päästään? Toivotan menestystä haastavassa työssäsi ja toiminnassasi Petri Kylmänen

6 6 1. TAUSTAA Nuorten parissa tehtävässä työssä on tärkeää laatia ohjeistus myös päihdetyötä sivuten. Ohjeistuksilla on monta nimitystä; päihdeohjelma, päihdetoimintamalli tai päihdestrategia. Oleellista on se, että siihen sitoutuvat kaikki työntekijät ja toimijat. Tässä koulutusmateriaalissa käytetään nimitystä päihdeohjelma. Se sisältää ajatuksia toimintamallista, joka tulisi puolestaan sisältää ehkäisevän päihdetyön, kuten varhaisen puuttumisen, riskiryhmien ja yksilöiden tunnistamisen sekä hoitoonohjauksen ja tukitoimiin ohjaamisen. Yleisesti ottaen päihdetoimintamallin tavoitteena on tuottaa työntekijöille perustyön tueksi toimiva työväline eli yhteiset päihteisiin liittyvät toimintatavat ja ulkopuolinen tukiverkosto konsultaatioapua varten. Toinen tavoite on rakentaa toimintamalli sisällöllisesti nuorten elämänhallintaa lisääväksi. Ehkäisevää päihdetyötä ovat ennen kaikkea arkirutiinit, mielekäs tekeminen ja sosiaalisten kontaktien sekä terveellisten elämäntapojen vahvistaminen. Lisäksi päihdetoimintamallin avulla pyritään kiinnittämään huomiota päihteidenkäyttöön ja siihen liittyviin tekijöihin. Ohjattujen toimintojen tulee olla kasvatuksellisesti korkealaatuisia. Varsinaisen ohjaamisen lisäksi siihen liittyy oleellisesti ohjaajan oma malli nuorille. Yhdessä sovittujen sääntöjen avulla vaikutetaan toimintatapoihin ja asenteisiin suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Kun varaudutaan ongelmatilanteisiin täytyy myös valmistautua oikeudenmukaiseen kohteluun luottamuksen säilyttämiseksi. Ongelman lieventämisessä ehkäisevällä päihdetyöllä on suuri merkitys ja nuorisotyöllä merkittävä rooli sen toteuttaja. Tavoitteet voidaan kirjata seuraavasti; luoda uusia ja koota vanhoja ja toimivia päihdekasvatuksen menetelmiä nuorisotyön käyttöön päihdetietoisuuden lisääminen ja päihteettömyyden tukeminen toiminnallisin menetelmin toiminnallisten elementtien ja menetelmien tuominen osaksi työskentelyä vanhempaintoiminnan kehittäminen

7 7 vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen edistäminen toiminnallisin menetelmin lasten ja nuorten itsetuntoa ja itsetuntemusta edistävän toiminnan toteuttaminen 1.2 Päihteet Aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa törmää usein käsitteisiin päihteet ja huumausaineet (huumeet). Päihteillä tarkoitetaan laajassa merkityksessä sekä laillisia, että laittomia päihdyttäviä aineita. Viime aikoina huumeiden käytön raju lisääntyminen nuorten keskuudessa on kuitenkin luonut tarpeen puhua erikseen huumeista, jolloin huumeet halutaan käsitteenä erottaa muista päihteistä. Päihde -nimitystä käytetään kaikista kemiallisista aineista, jotka aiheuttavat humalatilan tai päihtymyksen tunteen. Suomessa päihteisiin luetaan tupakka, alkoholi, huumausaineet ja tekniset liuottimet. Päihteiden alaisuudessa huumausaineiksi luokitellaan jotkut lääkkeet, sienet ja niin sanotut klassiset huumeet, kuten kannabis, LSD, heroiini ja amfetamiini. Ne jaetaan vaikutuksen mukaan alaryhmiin: kannabistuotteet, hallusinogeenit eli harha-aistimuksia aiheuttavat aineet, keskushermostoa kiihottavat aineet ja keskushermostoa lamaannuttavat aineet. Omana ryhmänään päihteissä pidetään vielä sekakäyttöä. Päihteiden aiheuttama vaikutus riippuu käytetystä aineesta, käyttötavasta, määrästä, käyttöajasta, käyttöympäristöstä, käyttäjän persoonallisuustekijöistä ja yleistilasta, iästä sekä kehon koosta. Päihteitä voidaan käyttää suun kautta (pureskelu, imeminen, nieleminen), nuuskaamalla, imeyttämällä limakalvolta, lihaksen- tai suonenesisäisesti ja imppaamalla. Huumausaineet eroavat muista päihteistä niiden laittomuuden vuoksi. KANNABIS (HASIS, MARIJUANA) Hasis on yleisimmin käytetty huumausaine Suomessa. Sen tärkein vaikuttava aine on THC eli tetrahydrokannabinoli. Koska kannabis on huumausaine, suuri osa nuorista ei hyväksy kannabiksen käyttöä ja käytön puolesta puhujat jäävät vähemmistöön. Terveystapakyselyt osoittavat, että tupakoivilla nuorilla kannabiksen käyttö on yleisempää kuin tupakoimattomilla. Kannabiskokeilun mahdollisuus tulee yleensä kavereiden kautta ja kokeilijoiden määrä saattaa olla paikallisesti erittäin suuri. Tämä näkyy selvimmin

8 8 esimerkiksi oikeudenkäynneissä, joissa yleensä kuulusteltuina ja syytettyinä on kymmeniä nuoria. Verkostokauppa on tehokasta, tuttu henkilö välittää sekä myy ja näin myös rahoittaa oman kannabiksen käytön. Ne nuorten ryhmät, joissa kannabiksen käyttöä esiintyy on myös mielenkiintoa kokeiluun. Tästä syystä nuorten päihteiden käyttöä selvitettäessä on tärkeää myös kartoittaa heidän mahdollinen mielenkiinto kannabiskokeiluun. Kannabiksen vaikutukset ovat yksilöllisiä ja mitään tuotetakuuta kannabiksen osalta ei ole. Osa nuorista saa erittäin pahoja ahdistus- ja pelkotiloja jo yhdenkin polttokerran jälkeen. Toisilla taas kannabiksen käyttö saattaa jatkua pidempään, ennen kuin negatiiviset vaikutukset on havaittavissa. Kannabiksenkaan osalta käyttäjä ei itse välttämättä koe negatiivisia vaikutuksia, vaan pyrkii maksimoimaan päihtymyksestä saadun hyödyn. Kannabiksen terveysvaikutuksista on tärkeä keskustella, koska ne ovat yllättävän huonosti nuorten tiedossa. Tietous perustuu yleensä opeteltuihin mantroihin ja keskustelut liikkuvat lähinnä siinä, onko kannabis vaarallisempaa kuin alkoholi ja miksi kannabiksen käyttö ei ole laillista. Keskusteluissa täytyy siis varata mahdollisuus siihen, että nuoret pääsevät sanomaan ääneen mitä positiivisia vaikutuksia kannabiksella väitetään olevan. Tässä osiossa käsitellään kannabiksen käytön yleisyyttä ja terveysvaikutuksia. Osio päättyy kannabiksen käytön itsearviointiin, jota voi hyödyntää työvälineenä tai tarjota nuorelle itselleen pohdittavaksi. Teksti saatetaan kokea provosoivaksi ja jopa ikään kuin kannabiksen käytön hyväksyväksi sisällöltään. Siitä kuitenkaan ei ole kyse, päinvastoin. Itsearvioinnin mahdollisuuksia tarjotaan ihmisille erilaisiin tilanteisiin, kuten sairauksien ehkäisyyn, omaan alkoholin tai tupakan käyttöä arvioimaan ja ruokailutottumuksia mittaamaan. Miksi kannabis olisi poikkeus? Kannabis itsearviointeja on käytetty maailmalla eri muotoisina. Itsearvioinnin kieliasu poikkeaa kirjan muusta tekstistä, jotta lukija itse pohtisi omaa suhtautumista kannabikseen. KANNABIKSEN KÄYTTÖ JA HOIDON TARVE Kannabiksen käyttöön liittyvä asiointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa lisääntyi 1990-luvun loppupuolella. Se on myös merkittävä huumausaine ensisijaisena huumehoitoon hakeutumiseen johtaneena päihteenä (18 % huumehoidon asiakkaista). Kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuneiden osuus on suurin alle 25-vuotiaille

9 9 päihteidenkäyttäjille tarkoitetuilla nuorisoasemilla. Käyttäjille ei ole erityisiä hoitopaikkoja tai -muotoja, vaan kannabiksen vuoksi hoitoa tarvitsevat nuoret voivat hakeutua paikkakuntansa päihdehuoltopalveluihin (terveyskeskus, nuorisoasemat). Kannabikseen keskittyneitä hoitomuotoja on kuitenkin kehitteillä, koska hoidon tarve on ilmeinen. Nuorisoasemien asiakkaista 26 prosenttia hakeutuu hoitoon ensisijaisesti kannabiksen käytön vuoksi. Kannabiksen vuoksi päihdehoitoon hakeutuminen tapahtuu ensimmäisen kerran keskimäärin 20-vuotiaana. Hoitoon hakeutumista edeltää noin viisi vuotta kestänyt kannabiksen käyttö. Alle 20-vuotiailla on yleensä enemmän sosiaalista tukea, koska hoitoon ohjauksen on tehnyt vanhemmat, lastensuojelu, joku muu läheinen tai viranomainen. Sosiaalisen tuen merkitys on erittäin tärkeä kannabiksesta irrottautumisessa. Vanhempien huolen taustalla voi olla nuoren kannabiksen kokeilukäyttö tai satunnainen käyttö. Tällaisissa tilanteissa riittävän ajoissa tehty puuttuminen ehkäisee vakavampien ongelmien kehittymistä. Nuori saattaa myös itse hakea apua, tällöin kannabiksen käyttö on yleensä säännöllistä, useamman kerran viikossa tapahtuvaa. Tällaisissa tilanteissa nuorta on kyettävä ohjaamaan avun piiriin. Ensimmäisen tilannearvion voi tehdä terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri. Hoidollisen tarpeen voi muodostaa myös kannabiksen aiheuttama masennus tai kannabispsykoosi. Kannabiksen käyttöön liittyvät psykoosit, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat lisääntyneet ( ) sitä mukaan kun tutkimustieto ja sen tiedostaminen ovat lisääntyneet. Nuorten kohdalla hoidon arvioinnissa korostuu psyykkisen tilanteen arviointi. Kannabiksen on arvioitu lisäävän riskiä skitsofrenian ilmaantumiseen ja altistavan myös masennukselle (Jääskeläinen, J. 2003, Poikolainen, K. 2002b). Mielenterveysongelmien tulkitaan useimmiten olevan kannabiksen käytön seuraus kuin sen käytön syy. Toisaalta herkässä iässä aloitettu ja vakiintunut kannabiksen käyttö saattaa peittää mielenterveysongelmia. TERVEYSVAIKUTUKSISTA Koska kannabiksen sisältämistä aineosista ei ole varmuutta, jokaiseen käyttötilanteeseen liittyy riskejä. Aineessa olevat epäpuhtaudet ovat yleensä eri kuljetus- tai jakeluportaassa lisättyjä aineita. Vaikka kyseessä ei ole suonensisäisesti käytettävä huumausaine, on muistettava että poltettunakin saattaa keuhkojen kautta verenkiertoon imeytyä myrkyllisiä aineita tai infektioita aiheuttavia mikrobeja. Kannabiksen käyttö saattaa altistaa mm. hengitystieinfektioille ja astmaan sairastumiseen. Käyttö voi myös pahentaa pitkäaikaissairauksien oireita, esimerkiksi vaikuttava aineosa THC laskee elimistön

10 10 verensokeripitoisuutta ja muodostaa näin ollen riskin diabeetikolle. Nuorelle henkilölle eräs keskeinen riski on THC:n vaikutus aivojen stressi- ja mielihyvämekanismeihin. Varhain alkanut kannabiksen käyttö lisää myös riskiä muiden päihteiden riippuvuuskäyttöön. Kannabiksen käyttö itsehoitolääkityksenä ilmenee esimerkiksi siten, että sillä lievitetään ahdistusta, masennusta tai alakuloisuutta. Ongelmaksi tilanne muodostuu silloin, kun käyttäjä kokee kannabiksen auttavan ja käyttö vakiintuu. Kannabiksen käyttö saattaa peittää vakavia mielenterveysongelmia pitkää ja ongelmat alkavat, kun aine ei enää toimi itsehoitomuotona. Huumausaineet ja niiden vaikutukset pääalueittain HUUMAUSAINEET 1. LÄÄKKEET o Huumausaineiksi luettaviin lääkkeisiin kuuluvat psykoosija neuroosilääkkeet, depressiolääkkeet sekä särky- ja kipulääkkeet. o Lääkkeiden väärinkäyttöä ovat liikakäyttö, sekakäyttö ja tottumuskäyttö. o Nuoret saattavat esim. kotibileissä kokeilla uteliaisuudesta ja seurauksia ajattelematta mitä tahansa lääkettä, erityisesti alkoholin kanssa sekaisin. 2. HUUMEET o Monivaikutteinen huumausaine aiheuttaa harha-aistimuksia, Kannabistuotteet kiihottaa ja rauhoittaa keskushermostoa. (hasis,marihuana) o Jatkuva kannabiksen käyttö aiheuttaa muutoksia persoonallisuudessa, tunne-elämässä ja sosiaalisissa suhteissa. o Nuorella käyttäjällä henkinen kehitys saattaa jäädä ikätovereista jälkeen, mikä tarkoittaa murrosiän viivästymistä. o Kannabis aiheuttaa myös oppimiskyvyn, lyhytkestoisen muistin ja keskittymiskyvyn häiriöitä, joihin liittyy passiivisuutta ja haluttomuutta. Hallusinogeenit eli o LSD on voimakkain aistiharhoja aiheuttava huumausaine.

11 11 harha-aistimuksia aiheuttavat aineet (LSD, sienet) Sitä voi nauttia sokeripaloina, pieniin kuviollisiin paperilappuihin imeytettynä, tabletteina ja kapseleina. o LSD:n käyttö johtaa mielenhäiriötä muistuttavaan tilaan. Se aiheuttaa epätodellisia mielikuvia ja minäkuva häiriintyy. Näkö- ja kuuloharhat sekä kiihtymystilat ovat tyypillisiä. Hilpeys ja masentuneisuus vuorottelevat. o Aiheuttaa voimakasta kiihtyneisyyttä, hermostuneisuutta, aggressiivisuutta, kärsimättömyyttä, aistiharhoja, unettomuutta ja ruokahaluttomuutta. Keskushermostoa kiihottavat aineet (amfetamiini, kokaiini) o Amfetamiinin johdannainen ekstaasi on Euroopan neuvoston arvioiden mukaan suosituin huume kannabiksen jälkeen vuotiaiden keskuudessa. Välittömät oireet ennustamattomia sekä psyykkisiä että fyysisiä. o Kokaiinin johdannainen crack on suosittu erityisesti USA:ssa. Se aiheuttaa voimakkaan kiihotustilan ja riippuvuuden. Keskushermostoa lamaavat aineet (opiaatit: heroiini, oopiumi, morfiini) o Oireita ovat epätodellinen hyvänolontunne, halujen katoaminen, vajoaminen omaan sisäiseen maailmaan. o Riippuvuus syntyy nopeasti. Muut päihteet ja niiden vaikutukset pääalueittain MUUT PÄIHTEET 1. ALKOHOLI o Yleisin suomalaisten nuorten käyttämä päihde. o Aiheuttaa terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä käyttäytymishäiriöitä. o Pidempään käytettynä vaurioittaa maksaa ja mielenterveyden järkkymistä.

12 12 o Alkoholistille tyypillistä levottomuus, harhanäyt ja muistin menetykset. 2. TEKNISET o Impattavia aineita ovat liimat, tinneri, tolueeni, aerosolit, LIUOTTIMET lakat, tupakansytyttimen polttoaine ja bensiini. Impattavat eli o Välittömiä vaikutuksia ovat sekavuus, aistiharhat, hourailu haisteltavat aineet ja puhehäiriöt. Imppaus vaurioittaa limakalvoja. o Imppaukseen sisältyy hermomyrkkyjen vuoksi tajuttomuuden ja äkkikuoleman vaara. 3. TUPAKKA o Hermostuneisuus, haju ja makuaistin häviäminen, fyysisen kestävyyden huononeminen. o Saattaa johtaa helpommin poltettavien huumausaineiden kokeiluun. SEKAKÄYTTÖ o Sekakäyttäjä käyttää vuorotellen tai sekaisin eri päihteitä. o Yleisin sekakäytön muoto on alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö. o Sekakäyttäjät yhdistävät alkoholin, lääkkeiden ja kannabiksen lisäksi mm. amfetamiinia, ekstaasia, LSD:tä, heroiinia ja toisinaan myös impattavia aineita. o Sekakäytön yhteisvaikutukset ovat aina arvaamattomia ja yksilöllisiä: kouristukset, rytmihäiriöt, pahoinvointi, ahdistus, sekavuus ja käytöshäiriöt.

13 Nuorisokulttuurien vaikutus Tutkija Kati Rantalan mukaan syyt nuorten huumeiden käyttöön ovat moninaiset. Toisaalta kyse on tietoisesta valinnasta ja toisaalta kapinoinnista muun muassa vanhempia ja yhteiskuntaa kohtaan. Rantalan mukaan huumeiden käytön lisääntymiseen vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää nuorisokulttuurisia trendejä, yhteiskunnan polarisoitumista ja huumeiden käytön kuulumista osaksi kulttuuria esimerkiksi Rave-juhlat. Rantalan mukaan huumeiden käyttäjät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kokeilijat, ongelmakäyttäjät ja viihdekäyttäjät. Klubikulttuurista puhuttaessa tarkoitetaan esimerkiksi viikonloppuihin painottuvaa bileissä ja juhlissa tapahtuvaa huumeiden käyttöä. Kyse on satunnaisesta käytöstä, jolla pyritään hakemaan lisää vauhtia juhlimiseen. Käyttäjät ovat yleensä hyvin toimeentulevia ja normaaleja nuoria aikuisia tai hyvistä perheistä tulevia nuoria. Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietinnössä noudatetaan suunnilleen samaa linjaa Rantalan kanssa huumeiden käyttäjien jaottelussa. Toimikunta hahmotti kaksi pääsuuntaa huumeiden käyttäjäksi rekrytoitumisessa: syrjäytymismalli ja nuorisokulttuurimalli. Ensimmäisen mukaan huonoista sosiaalisista oloista oleville nuorille kynnys siirtyä huumeiden käyttäjäksi on matala, ja käyttö on yksi monista toisiinsa kietoutuvista ongelmista. Nuorisokulttuurinen malli viittaa tietoiseen hyvänolon maksimointiin huumeiden käytön avulla, erityisesti juhlimiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyvässä niin sanotussa bile-käytössä. Tällaiset käyttäjät ovat verrattain hyväosaisia nuoria, jotka seuraavat kansainvälisiä nuorisokulttuurisia virtauksia. Mallit on esitetty äärimmäisinä yleistyksinä, joista on olemassa lukuisia variaatioita elävässä elämässä.

14 14 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ Ehkäisevässä päihdetyössä pyritään ensisijaisesti välttämään tai siirtämään myöhemmäksi huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä ja ongelmakäyttöä. Tässä koulu on perinteinen työkenttä. On tehtävä ero virallisiin opetusohjelmiin kuuluvan ehkäisevän työn ja päivittäiseen koulutyöhön kuuluvien ehkäisevien toimien välillä. Koulun ehkäisevässä työssä ei pitäisikään keskittyä pelkästään huumeisiin, vaan mukaan pitäisi ottaa myös henkilökohtaisten ja sosiaalisten taitojen opettaminen, mielellään ja usein yhteistyössä koko perheen kanssa. Ehkäisevä päihdetyö määritellään toiminnaksi, jolla ehkäistään ja vähennetään päihteidenkäyttöä vaikuttamalla päihteiden saatavuuteen, päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin, päihteiden käyttötapoihin sekä päihteiden ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin. Huumeiden käytön ehkäisy on laaja-alaista toimintaa, jossa ovat mukana viranomaiset sekä järjestöt, yksityiset kansalaiset ja muu yksityinen sektori. Työtä tehdään paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Yleisten edellytysten luominen raittiustyölle on ensisijaisesti valtion ja kuntien tehtävä. Käytännön raittiustyön tekemisestä vastaavat pääasiassa kunnat sekä raittius- ja kansanterveysjärjestöt. Ehkäisevän päihdetyön tavoite on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Pohjimmiltaan se on laaja-alaista yhteistyötä, jonka sisältö saattaa vaihdella paljonkin. Käytännön yhteistyö tapahtuu monista eri lähtökohdista käsin ja siihen osallistuvilla on myös erilaisia odotuksia toiminnan sisältöön, tavoitteisiin ja tuloksiin nähden. Ehkäisevä päihdetyö on käsitteenä laaja, ja se voidaankin jakaa kolmeen ryhmään toiminnan tason ja kohderyhmän mukaan. Primaaripreventiolla tarkoitetaan koko väestöön tai yleisryhmiin kohdistuvaa toimintaa. Päihdevalistuksen ja kasvatuksen avulla pyritään lisäämään päihteisiin sekä niiden käyttöön ja haittoihin liittyvää tietoutta, sekä edistämään yksilön elämänhallintaa. Koulussa tehtävä ehkäisevä päihdetyö liittyy suurelta osin juuri primaaripreventiona pidettäviin toimenpiteisiin. Koulun päihteidenkäyttöä ehkäisevä rooli toteutuu koulun terveystiedon ja terveys- ja laillisuuskasvatuksen kautta. Tällöin kouluissa tehtävä työ on osa laajempaa

15 15 kokonaisuutta, jonka yhtenä tavoitteena on ehkäistä päihteidenkäytön aloittaminen ja lisäksi tarjota terveyden edistämiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Sekundaaripreventio menee jo huomattavasti pidemmälle ja keskittyy riskiryhmiin ja niihin, jotka ovat päihteidenkäyttöä jo kokeilleet. Koulussa päihteidenkäytön varhainen havaitseminen, käyttöön puuttuminen ja hoitoonohjaus toteutetaan yhteistyössä kotien ja koulun oman oppilashuollon kanssa. Tertiaaripreventiolla tarkoitetaan käytännössä jo vakavan riippuvuuden hoitamista, mikä edellyttää fyysistä, psyykkistä, henkistä ja sosiaalista kuntoutusta. 2.1 Yhteistyö Huumeidenkäytön ehkäisytoimikunta katsoo, että päihdekasvatuksessa käytettäviä strategioita on syytä monipuolistaa. Yhtään yleistä ja kaikille sopivaa ratkaisua ei ole olemassa. On tarkasteltava nuorisokulttuuria ja sen muutoksia ja pyrittävä ymmärtämään nuorten elämäntilanteita kokonaisuudessaan. Toimikunta korostaakin paikallistason, verkostoitumisen ja yhteistyön merkitystä ehkäisevässä työssä. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään ainakin terveydenhuollon, sosiaalihuollon, nuoriso- ja koulutoimen sekä poliisihallinnon alalla. Kouluissa tapahtuva päihdekasvatus tapahtuu usein yhteistyössä erilaisten terveys-, raittius- ja päihdejärjestöjen kanssa. Päihteidenkäytön ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä käsitellään monissa tilanteissa eri hallinnonalojen keskinäistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä edellyttävänä. Laajassa mielessä ehkäisevän päihdetyön ajatellaan edellyttävän niin viranomaisten kuin eri järjestöjenkin ja yksityisten kansalaisten osallistumista. Tästä yhteistyöstä voidaan käyttää nimeä verkostoyhteistyö. Käytännössä verkostoyhteistyössä on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Toisaalta yhteistyön ei tule olla itsetarkoitus vaan väline tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimiakseen verkostoyhteistyö edellyttää hyväksyttävää tehtävää tai visiota, joka motivoi yhteistyökumppaneita toimimaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Myös ryhmädynamiikan osuus korostuu yhteistyöverkoston toiminnassa. Osallistujat tuovat ryhmään oman ammatillisen tietonsa ja panoksensa. Näin jokainen pääsee soveltamaan omaa erityisosaamistaan. Verkostoyhteistyön hyödyt tulevat esiin vähitellen ja parhaimmillaan verkostoyhteistyö koetaan välttämättömäksi osaksi omaa ammatillista osaamista ja jaksamista.

16 16 Laadukkaaseen verkostoyhteistyöhön kuuluu kaikissa vaiheissa avoin keskustelu, työhön liittyvien haasteiden ja ongelmien määritteleminen, toimintamallien kehittäminen niiden ratkaisemiseksi sekä yhteisten ja yksittäisten voimavarojen rikastuttaminen, ei riistäminen. VERKOTOYHTEISTYÖN EDELLYTYKSIÄ JA SUDENKUOPPIA EDELLYTYKSET SUDENKUOPAT o Resurssit o Arvot ovat erilaiset o Tarve ja motivaatio o Yhteinen kieli puuttuu o Täydentävyys o Odotukset ovat epärealistiset tai o Yhteensopivuus epäselvät o Toimintatavoista sopiminen o Salassapitovelvollisuudesta on erilaiset o Vastavuoroisuus tulkinnat o Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus o Yhteistyö on ylimitoitettua o Sitoutuminen o Koulun rajat häviävät o Luottamus, avoimuus ja o Yhteistyö jää irralliseksi tapahtumaksi tasavertaisuus o Tieto ei kulje tai ei saavuta o Jatkuvuudesta ei ole huolehdittu o Vastuu katoaa o Seuraukset yllättävät o Sitoumukset jää pitämättä o Yhteistyötä ei arvioida (Mustalampi & Koskinen -Ollonqvist )

17 Sovellettuja periaatteita Huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietinnön mukaan nuorille annettavassa toimivassa päihdekasvatuksessa tulisi soveltaa seuraavia perusperiaatteita ja elementtejä. o Ehkäisytyö tulisi suunnitella vahvistamaan suojaavia tekijöitä ja vähentämään riskitekijöitä. o Ehkäisytyön tulisi koskea kaikkia päihteitä ja käyttömuotoja tupakka mukaan lukien. o Ehkäisytyön tulisi harjaannuttaa taitoja vastustaa päihteitä niitä tarjottaessa, vahvistaa henkilökohtaista päihteidenvastaista sitoutumista ja vahvistaa sosiaalisia taitoja (vuorovaikutus, toverisuhteet, itsetunto ja kieltäytymistaidot) yhdessä päihteidenvastaisten asenteiden vahvistamisen kanssa. o Nuorille suunnattujen ehkäisyohjelmien ja projektien tulisi sisältää vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä kuten pienryhmäkeskusteluja. o Ehkäisyohjelmiin ja projekteihin tulisi sisällyttää vanhempien tai huoltajien osuus. Lasten oppimaa tietoa päihteistä ja niiden haittavaikutuksista voidaan vahvistaa tavalla, joka mahdollistaa keskustelua perheen kesken laillisten ja laittomien aineiden käytöstä ja perheen linjauksista päihteidenkäytön suhteen. o Päihde-ehkäisyn erillisten ohjelmien tulisi olla pitkiä, koko kouluajan kestäviä ja sisältää toistuvia interventioita, joissa alkuperäisiä tavoitteita vahvistetaan. Esimerkiksi alaasteen ohjelmien tulisi sisältää yläasteella jatkosessioita, samoin yläasteen ohjelmien tulisi saada vahvistusta seuraavalla opiskeluasteella. o Perhekeskeisillä preventiomalleilla on suurempi vaikutus kuin pelkästään vanhempiin tai lapsiin kohdennetuilla. o Yhteisölliset lähestymistavat, joihin sisältyy myös mediakampanjoita ja esimerkiksi alkoholin, tupakan tai muiden päihteiden saatavuutta koskevan säätelyn muutoksia, ovat tehokkaampia, mikäli niihin yhdistetään kouluissa ja perheissä tapahtuvat interventiot. o Yhteistason työn tulee vahvistaa päihteidenkäytön vastaisia normeja kaikilla ehkäisevän työn areenoilla; perheessä, koulussa, koko yhteisössä. o Koulu tarjoaa mahdollisuuden koko ikäluokan tavoittamiseen, myös päihteidenkäytön riskiryhmien kohtaamiseen (nuoret joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia sekä potentiaaliset koulupudokkaat). o Tavoitteet ja toimenpiteet tulisi mukauttaa paikallisiin päihdeolosuhteisiin.

18 18 o Mitä suuremmaksi kohderyhmän riskit arvioidaan, sitä intensiivisempää ja aiemmin aloitettua tulisi myös ehkäisytyön olla. o Ehkäisytoimenpiteiden tulisi olla ikäspesifejä, kehitystasoon sopivia ja kulttuurisesti sensitiivisiä. o Tehokkaissa ehkäisytoimenpiteissä on oltava hyvä kustannushyötysuhde. Yllä esitettyjä periaatteita voidaan edelleen pitää monin osin suositeltavina ja pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan sopivina. Puhtaasti projektiluontoinen ja ohjelmakeskeinen lähestyminen ei ole kuitenkaan suotavaa, seurannaistutkimukset ovat osoittaneet ne suhteellisen hyödyttömiksi. Toimenpiteiden pitkäkestoinen suunnittelu ja toteutus on suositeltavampaa. 2.3 Valistuksen pulmia Huumetietouden tulee olla ajanmukaista, objektiivista sekä asiallista ja tiedon sisältö on aina pyrittävä suhteuttamaan kohderyhmään, vertaa ala-asteen vanhempainilta tai yläasteen oppilaat. Yleensä valistuksen asetelma ja käytäntö ovat aikuisten suunnittelemia ja toteuttamia. Koska valistus on perinteisesti noussut aikuisten maailmasta, se ei istu kovinkaan hyvin nuorten maailmaan. Nuorten puheista on noussut toive, että valistus muuttuisi keskustelevammaksi ja nuoria kuulevammaksi. Huumevalistus näyttää toisinaan aiheuttavan myös tarkoitettua päinvastaisia vaikutuksia. Australiassa, samoin kuin Englannissa ja Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa, nuoret kiinnostuivat aineista huumevalistuksen yhteydessä. Tämän vuoksi alan suomalaiset asiantuntijat Tor-Björn Hägglund ja Kari Pylkänen esittävät, että kampanjoissa tulisi painottaa huumeiden tylsiä ja mielenkiinnottomia puolia, joiden vuoksi huumeita ei kannata käyttää ja korostaa, että huumeet ovat elämän laihoja korvikkeita. Toiset ovat sitä mieltä, että pelkkä tieto ei riitä, on annettava myös tunnetta. Huumetiedottamisen sudenkuopat on syytä tunnistaa ja väistää. Pylkäsen mukaan niitä ovat: o Tunteisiin vetoava tiedottaminen. Huumetiedottamisen ei tulisi perustua tunteisiin vetoaviin toimintatapoihin. Ne voivat horjuttaa murrosikäisen tunne-elämän tasapainoa, ellei niitä seuraa asiallinen keskustelu.

19 19 o Vierailevat asiantuntijat. Ulkopuolisten vierailijoiden kutsuminen kertomaan erityisesti vain huumeista voi olla harkitsematonta. Vierailevat tähdet voivat herättää liiallista kiinnostusta huumeisiin. o Autoritaarisuus, vaarojen liiallinen korostaminen. Vaarojen korostaminen ei hyödytä, koska ajatellaan, että riskien ottaminen kuuluu itsenäistymiskäyttäytymiseen. o Käyttöohjeet. Nuorille ei pitäisi esittää sellaisia seikkaperäisiä kuvauksia huumeista, jotka saattavat toimia ohjeina käytölle ja houkutella kokeiluihin. o Entiset huumeiden käyttäjät. Käyttönsä lopettaneiden, mutta huumeista edelleen psyykkisesti riippuvaisten huumeveteraanien kertomukset voivat viehättää enemmän kuin vierottaa. Nuorille voi tulla myös sellainen virheellinen käsitys, että huumeista voi aina luopua, vaikka niihin joskus sortuisikin. o Tosiasioiden kaaos. Nuoria ei saa jättää yksin vaikeaselkoisten asiatietojen kanssa. Huumeista on olemassa niin paljon tietoa, että on voitava erottaa olennainen epäolennaisesta. o Huumeiden esittäminen tärkeänä. Ei pidä toistaa käyttäjien virheitä ja nostaa huumeita korokkeelle. o Tiedottamisen nostaminen huumeongelman ehkäisykeinoksi. o Huumetiedottamisen huumeiden käyttöä ehkäisevää vaikutusta ei ole voitu pätevästi osoittaa. Sen sijaan on syytä olla huolissaan siitä, että ehkäiseväksi tarkoitetut tiedotuskampanjat saavatkin aikaan päinvastaisia tuloksia. (Pylkänen 1992, ) 3. PÄIHDEKASVATUS Ehkäisevän toiminnan tulee perustua tietoon ja selkeisiin suunnitelmiin. Tarkoituksena on lisätä koko väestön tietoja nuorten päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa ja taitoja ohjata nuoret kohti mahdollisimman päihteetöntä elämää. Kouluterveydenhuollon tuleekin koulukohtaisesti varmistua siitä, että päihdetietous ja päihteidenkäytön ehkäisyä koskeva kasvatus kuuluu koulujen opetusohjelmaan. Kouluilla tulee olla suunnitelmat, joissa näkyy mitä asioita opetetaan ja kuka niitä opettaa sekä miten tuloksia seurataan. Opetuksen tulee olla pitkäjänteistä ja päämäärätietoista ja sitä tulee tehdä kaikilla luokka tasoilla huomioiden oppilaiden ikä ja kehitystaso. Kouluterveydenhuollon tulisi olla aktiivisesti mukana tässä työssä ja kantaa vastuuta siitä, että koko koulu saataisiin nuorten päihteidenkäyttöä ehkäiseväksi. Kouluterveydenhuollon tulisi omalla paikkakunnallaan varmistua siitä, että päihdehuolto on kokonaisvaltaista, ennalta ehkäisevästä työstä aina

20 20 raskaaseen hoitoon saakka. Samalla tulisi varmistaa, että kouluterveydenhuoltoon ja muuhun lasten ja nuorten päihteidenkäyttöä ehkäisevään toimintaan varataan riittävästi resursseja. 3.1 Mahdollisuudet päihdekasvatuksessa Päihdeopetuksen tavoitteena on asiallinen ja riittävä tieto päihteistä, omien arvojen ja käsitysten selkiyttäminen sekä päihteettömyyttä tukevien valintojen ja käyttäytymisen vahvistaminen. Toinen tärkeä tehtävä on huolehtia riskiryhmiin kuuluvien nuorten tukemisesta ja estää koulutuksesta syrjäytyminen. Tämä edellyttää ongelmien varhaista tunnistamista, niihin puuttumista ja vaihtoehtoisia kouluttautumismuotoja. Koulun tulee myös verkostoitua ympäröivään yhteisöön. Samalla koulun tehtävänä on huolehtia muun muassa huumeisiin liittyvien säännösten noudattamisesta koulun tiloissa ja kouluaikana. Käynnissä oleva opetussuunnitelmauudistus tukee terveys- ja laillisuuskasvatuksen laadun kehittämistä sekä yhteistyömallien luomista kodin ja koulun sekä muiden keskeisten toimijoiden välille. Kouluissa huumevalistus on usein painottunut tiedon jakamiseen. Huumeisiin liittyvä opetus on osa terveyskasvatusta ja terveystietoa. Aihetta käsitellään myös laillisuuskasvatuksen yhteydessä (usein yhteistyössä poliisin kanssa). Ainetiedon välittämiseen keskittyneestä valistuksesta ollaan siirtymässä myös kohti elämyksellistä ja osallistuvaa tiedon omaksumista. Opetuksessa pyritään ottamaan entistä paremmin huomioon koulu- ja paikkakuntakohtaiset ajankohtaiset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Terveystiedon opetuksessa tavoitteena on lisätä eri oppiaineiden välistä yhteistyötä, esimerkiksi liikunnan, biologian ja yhteiskuntaopin kanssa. Myös oppilashuolto tulisi ottaa osaksi opetuksen suunnittelua. Terveystiedon tavoitteissa vuosiluokille oppilaan tulisi oppia arvioimaan terveyttä edistäviä ja haittaavia tekijöitä sekä tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja. Lisäksi oppilaan tulisi oppia ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmien ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä. Samalla oppilaan tulisi oppia arvioimaan ympäristön, kulttuurin ja median merkitystä turvallisuuden ja terveyden

NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET

NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET 1 NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA 2006 & PÄIHDEOHJELMAN TYÖKALUPAKKI Kun kaikki muutkin -koulutus 2 KOULUTUSOHJELMAN RUNKO Yhteistyö perustuu koulutusohjelmaan,

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi

Kohteina: Lapset ja nuoret. Ehkäisevä päihdetyö. Päihdeohjelma. www.nurmijarvi.fi 2006 Kohteina: Lapset ja nuoret Ehkäisevä päihdetyö Päihdeohjelma www.nurmijarvi.fi Päihdeohjelma Eri tutkimukset ja tilastot osoittavat nuorten päihteiden käytön lisääntyneen. Päihteiden käyttö aloitetaan

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Tietoa päihteistä Nurmijärven kodeille

Tietoa päihteistä Nurmijärven kodeille Nuorisotoimi 2006 Tietoa päihteistä Nurmijärven kodeille www.nurmijarvi.fi N uorten terve tulevaisuus on kaikkien yhteinen tavoite. Lisääntyvä, entistä varhaisemmin alkava nuorten päihteiden käyttö ovat

Lisätiedot

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla 1 Outi Hedemäki Marja Hautaluoma Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 2010 2 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Keskeisiä käsitteitä 3 Työpajatoiminta 3

Lisätiedot

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

MEDIAKYLPYLÄN PÄIHDESTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

MEDIAKYLPYLÄN PÄIHDESTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT MEDIAKYLPYLÄN PÄIHDESTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Aino Rukkila - Merja Salo Opinnäytetyö kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma.

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö 2013 Teemana nuorten huumeiden käyttö - ajankohtaisina haasteina kannabis ja muuntohuumeet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut, ehkäisevän päihdetyön yksikkö Sisällys Alkusanat... 2 1

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Päihdekyselyjen analysointi ja päihdetyön kehittäminen Keminmaassa Jenna Tuunanen ja Heli Karjalainen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 210op

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

Hanke- ja arviointiraportti 2006. Elämyskeskus osana kasvua

Hanke- ja arviointiraportti 2006. Elämyskeskus osana kasvua Hanke- ja arviointiraportti 2006 Elämyskeskus osana kasvua Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke 2002-2005 Kirjoittajat Sininauhaliitto Inkinen Ari Lehikoinen Outi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Elämyskeskus

Lisätiedot

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville 2 Saatteeksi...8 Käsitemääritelmiä...9 Johdanto...11 Terveyden edistäminen ja haittojen rajoittaminen...12 Haittojen rajoittamisen toimintamalli tukee

Lisätiedot

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen OPAS Tupakatta työelämään Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen 7 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Raili Silius Kansikuva: Kuvatoimisto

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA OPETUSTUNTIEN PITO ALPPILAN LUKIOSSA Laura Mennander Terveydenhoitajan kehittämistyö, OT2, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA Tunnistaminen, elämäntilanteessa tukeminen ja hoitomahdollisuuksien kartoittaminen terveydenhoitajan kokemana Ahonen Tiia Lehtinen Hanna Naumanen

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HYVINVOINTI OPISKELU - JA TYÖYHTEISÖSSÄ... 3 2.1. Hyvinvointia uhkaavat

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot