Tarjousesite Sulautumisesite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite"

Transkriptio

1 Tarjousesite Sulautumisesite Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Elisa tai Elisa-konserni ) ja Kymen Puhelin Oy:n ( Kymen Puhelin ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Kymen Puhelin tai Kymen Puhelin -konserni ) hallitukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman ( Sulautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kymen Puhelin sulautuu Elisaan osakeyhtiölain ( /624, muutoksineen) ( Osakeyhtiölaki ) 16 luvun 2 :n 1 momentin 1 kohdan mukaisella absorptiosulautumisella ( Sulautuminen ). Sulautumissuunnitelman mukaan sulautumisvastike Kymen Puhelimen osakkeenomistajille Elisaa lukuun ottamatta suoritetaan Elisan liikkeelle laskemina uusina osakkeina ( Vastikeosakkeet ). Kymen Puhelimen osakkeenomistajille annetaan kutakin Kymen Puhelimen osaketta vastaan 144 Vastikeosaketta ( Vaihtosuhde ). Kymen Puhelin päättää Sulautumisesta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sulautumisen hyväksyminen Kymen Puhelimen yhtiökokouksessa edellyttää, että sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Elisakonserniin kuuluvat yhtiöt, jotka omistavat yhteensä 53,8 prosenttia Kymen Puhelimen osakkeista, ovat ilmoittaneet kannattavansa Sulautumista. Sulautumisen arvioitu voimaantulopäivä on ( Sulautumisen Voimaantulopäivä ). Mikäli Sulautuminen pannaan täytäntöön Sulautumissuunnitelman mukaisesti, Elisan osakkeiden lukumäärä nousee arviolta kappaleella, mikä vastaa noin 1,0 prosenttia kaikista Elisan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Sulautumiseen liittyvän osakemäärän lisäyksen rekisteröimisen jälkeen. Vastikeosakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla arviolta Sulautumisen hyväksymistä harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti tähän tarjous- ja sulautumisesitteeseen ( Sulautumisesite ) kokonaisuudessaan sekä erityisesti kohtaan Riskitekijät. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Sulautumisesitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. TIETTYJEN VALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ SAATTAA ASETTAA RAJOITUKSIA TÄMÄN SULAUTUMISESITTEEN LEVITTÄMISEL- LE. TÄTÄ SULAUTUMISESITETTÄ TAI MITÄÄN MUUTA SULAUTUMISEEN LIITTYVÄÄ ASIAKIRJAA EI SAA LEVITTÄÄ TAI VÄ- LITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA NIIDEN LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI JOILLA ASIAKIRJOJEN LEVITTÄMINEN EDELLYTTÄISI MUITA KUIN SUOMEN LAIN MUKAAN EDELLYTETTYJÄ TOIMIA. TÄTÄ SULAU- TUMISESITETTÄ TAI MITÄÄN MUUTA SULAUTUMISEEN LIITTYVÄÄ ASIAKIRJAA EI SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN EIKÄ TIETYIN POIKKEUKSIN YHDYSVALTOIHIN TAI MUULLE ALUEELLE, JOLLA ON KIELLETTYÄ TEHDÄ VASTIKEOSAKKEITA KOSKEVIA TARJOUKSIA. Järjestäjä

2 SISÄLLYSLUETTELO I TIIVISTELMÄ... 6 II RISKITEKIJÄT III TIETOJA SULAUTUMISESITTEESTÄ Yleistä Sulautumisesitteen jakelurajoitukset Asiakirjojen nähtävilläpito Menettelyohjeet Kymen Puhelimen osakkeenomistajille Tärkeitä päivämääriä IV YHTIÖ, JÄRJESTÄJÄ JA MUUT NEUVONANTAJAT V SULAUTUMISESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT SEKÄ VAKUUTUS SULAUTUMISESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA VI SULAUTUMINEN PÄÄPIIRTEITTÄIN Sulautumisen tausta ja perustelut Sulautumisen vaikutukset Elisan liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan Sulautumissuunnitelma Sulautumisvastike ja sen suorittaminen Kymen Puhelimen osakkeenomistajille Kirjanpitokäsittely Taloudelliset tiedot Sulautumisesitteessä Osakasoikeudet Sulautumisen voimaantulo Viranomaisluvat Kaupankäynti Vastikeosakkeilla Sulautumiseen osallistuvat tahot ja siihen osallistuvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden etu VII KYMEN PUHELIMEN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Paikka, ajankohta ja tarkoitus Osallistumis- ja äänioikeus, valtakirjat Äänivalta ja vaadittava äänimäärä VIII ELISAN HALLITUKSEN PÄÄTÖS Valtuutus ja tehtävät päätökset Elisan osakkeenomistajien oikeus vaatia yhtiökokouksen koollekutsumista IX SULAUTUMISSUUNNITELMA X ELISA OYJ Yleiset tiedot Historia Liiketoiminta Konsernirakenne

3 5. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Tiedot investoinneista Tiedot sijoituksista Ympäristöasiat Liiketoiminnallisen ja taloudellisen aseman kehitys Yleistä Elisa-konsernin liikevaihdon kehitys segmenteittäin Elisa-konsernin tuloskehitys segmenteittäin Elisa-konsernin keskeiset taloudelliset tunnusluvut Elisa-konsernin tuloslaskelma ja Elisa-konsernin laaja tuloslaskelma Elisa-konsernin tase Elisa-konsernin kassavirtalaskelma Elisa-konsernin oman pääoman muutokset Elisan pääomarakennetta ja velkaantuneisuutta koskeva selvitys Taseen ulkopuoliset vastuut Rahoituksen tavoitteet ja lähteet Käyttöpääomaa koskeva lausunto Tutkimus ja tuotekehitys Näkymät vuodelle Hallinto Henkilöstö Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt Osakepääoma ja osakkeet Eräitä merkittäviä sopimuksia Lähipiiriliiketoimet XI KYMEN PUHELIN OY Yleiset tiedot Historia Liiketoiminta Konsernirakenne Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Tiedot investoinneista Tiedot sijoituksista Taloudellinen asema Rahoituksen tavoitteet ja lähteet Käyttöpääomaa koskeva lausunto Tutkimus ja tuotekehitys Tulevaisuuden näkymät Hallinto

4 14. Työntekijät Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt Osakepääoma ja osakkeet Lähipiiriliiketoimet XII ELISA OYJ SULAUTUMISEN JÄLKEEN XIII SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT XIV VEROTUS XV VIITATUT JA NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT

5 LIITTEET 1. Hyväksyttyjen tilintarkastajien lausunnot sulautumissuunnitelmasta 2. Elisan hallituksen selostus päättynyttä ajanjaksoa koskevan osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista (per ) 3. Kymen Puhelimen hallituksen selostus päättynyttä tilikautta koskevan tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista (per ) 4. Elisan jälkeen tekemät varojenjakoa koskevat päätökset 5. Tilintarkastajan raportti esitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta 6. Elisan kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys Kymen Puhelimen kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys

6 I TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä. Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ei sovellu. Jakso A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Otsikko A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä tämän Sulautumisesitteen johdantona. Sulautumista koskevan päätöksen on perustuttava osakkeenomistajien arvioon koko tästä Sulautumisesitteestä. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Sulautumisesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan tahoihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin. A.2 Suostumus tämän sulautumisesitteen käyttämiseen Ei sovellu. Jakso B Liikkeeseenlaskija ja takaaja Osatekijä Otsikko B.1 Toiminimi / kauppanimitys B.2 Kotipaikka / yhtiömuoto / sovellettava laki / perustamisvaltio B.3 Kuvaus liikkeeseenlaskijan toiminnasta ja pääasiallisesta liiketoiminnasta (muun muassa niihin liittyvistä keskeisistä tekijöistä) Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi on Elisa Oyj. Elisan kotipaikka on Helsinki, Suomi. Elisa on julkinen osakeyhtiö, joka harjoittaa toimintaansa Suomen lainsäädännön mukaisesti. Elisa Oyj on Helsingin Pörssissä noteerattu tietoliikenteen kokonaispalveluja ja -ratkaisuja tarjoava konserni. Sen kotimaan liiketoiminta muodostuu neljästä yksiköstä: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Tuotanto ja Tukitoiminnot. Elisa tuo elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online- ja ICTpalveluilla. Elisa palvelee noin 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Mobiililiittymien markkinajohtajana Elisa tarjoaa asiakkailleen kattavan ja nopean verkon, joka mahdollistaa 3G- ja 4G-palvelut. Elisa harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja tarkoin valituilla kansainvälisillä markkinaalueilla. Elisa on täyden palvelun tietoliikenneyritys, jonka asiakkaita ovat suuryritykset, yhteisöt, pk-yritykset ja kuluttajat. Elisa tarjoaa monipuoliset puhe- ja datapalvelut, yhtey- 6

7 B.4a Viimeisimmät ja merkittävimmät trendit den internetiin ja sisältöpalveluihin, puhelinpalveluratkaisut, asiakaskohtaiset viestintä- ja ICT-ratkaisut, kansainväliset viestintäratkaisut ja verkko-operaattoripalvelut. Elisan strategian toteuttamisen painopistealueita ovat: tuottaa asiakkaille lisäarvoa datan käytöllä, nopeuttaa uutta palveluliiketoimintaa ja tehostaa suorituskykyä parantamalla asiakasymmärrystä, laatua ja kustannustehokkuutta. Elisa tarjoaa matkaviestintäpalveluita yksityishenkilöille, yrityksille, yhteisöille ja muille operaattoreille omissa verkoissaan Suomessa ja Virossa. Elisan päämarkkina-alue on Suomi. Palvelujen tarjontaa tukee kattava jakeluverkko, joka perustuu omiin myymälöihin ja edustajaverkostoon. Elisa myy matkaviestinpalveluita henkilöasiakkaille nimillä Saunalahti ja yritysasiakkaille nimellä Elisa. Alla on esitetty kuvaus eräistä merkittävimmistä viimeaikaisista suuntauksista, jotka ovat vaikuttaneet Elisaan ja sen toimialaan: IP-teknologian käyttö saattaa johtaa muutoksiin viestintämarkkinoiden kilpailutilanteessa, sillä operaattoreilla, jotka käyttävät IP-teknologiaa, saattaa olla tulevaisuudessa alhaisempi kustannuspohja, ja ne saattavat myös olla suppeamman sääntelyn kohteena kuin operaattorit, jotka tuottavat samoja palveluja sääntelyn alaisena. Tämä saattaa mahdollistaa IP-teknologiaa käyttäville yrityksille alhaisempien hintojen tarjoamisen asiakkailleen verrattuna perinteisiin teleoperaattoreihin, jotka eivät käytä vain internet- ja IP-teknologiaa palveluissaan. Lisäksi päätelaitteiden ominaisuuksien ja älypuhelinten applikaatioiden kehittyminen yhdessä käyttäjien käyttötottumuksien muutoksen kanssa voivat merkittävästi vaikuttaa liiketoimintaan. Suomen lanka- ja matkapuhelimien perinteisen viestinnän televiestintämarkkinat ovat kasvavassa määrin kylläisiä. Tämä kylläisyys yhdessä lisääntyneen kilpailun sekä sääntelyn, joka mahdollistaa asiakkaiden säilyttää puhelinnumeronsa samana vaihtaessaan toiseen puhelinliittymään (numeroiden siirrettävyys), kanssa ovat johtaneet suureen asiakkaiden vaihtuvuuteen. Perinteiset viestintätavat (kuten puhelut ja tekstiviestit) kohtaavat kasvavaa painetta dataliikenteeseen perustuvilta vaihtoehtoisilta palveluilta, kuten internetpuheluilta (VoIP). Lisäksi Elisa-konsernin lankapuhelinverkon liikenne on vähentynyt ja liittymämäärä laskenut, kun perinteinen puheliikenne on siirtynyt lankapuhelinverkoista matkapuhelinverkkoihin. Kotimaista sähköistä viestintää koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa nk. tietoyhteiskuntakaari -lailla. Lakihanke sisältää useita merkittäviä Elisan liiketoimintaan vaikuttavia asioita, jotka liittyvät muun muassa toimilupien myöntämismenettelyyn huutokaupoilla tai ns. vertailevalla menettelyllä, taajuuksien käytöstä perittäviin markkinaehtoisiin maksuihin, Viestintäviraston kasvaviin toimivaltuuksiin määrätä Elisalle erilaisia erityisesti hinnoitteluun liittyviä velvoitteita ja Elisan vastuiden kasvamiseen käyttäjän suuntaan. Asiaa koskeva hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle loppuvuonna Elisan liiketoimintaan vaikuttaa myös tietosuojaa koskeva lainsäädäntö. Sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkoituksena on parantaa yksityisyyden ja viestinnän luottamuksellisuuden suojaa sähköisessä viestinnässä. Elisan liiketoimintaan vaikuttaa kasvavassa määrin myös tekijänoikeuslainsää- 7

8 däntö, jonka tulkinnat internet-ympäristössä ovat paikoin vielä selkeytymättömiä. Elisan liiketoimintaan vaikuttavat Euroopan unionin antamat asetukset kansainvälisestä verkkovierailusta. Asetuksilla puututaan verkkovierailua koskeviin tukkuja vähittäishintoihin ja asetetaan hinnoittelulle ylärajat. Asetuksen mukaan Euroopan unionissa toteutetaan myös kansainvälistä verkkovierailua koskeva ns. rakenteellinen uudistus Tällä muutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia Elisan liiketoimintaan. EU:ssa on suunnitteilla lainsäädäntöhankkeita yhtenäismarkkinan luomiseksi. Tarkkoja tietoja suunnitelmista ei ole vielä saatavilla. Nämä voivat vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan jatkossa. Muutokset regulaatiossa voivat edellyttää merkittäviä investointeja esimerkiksi radiotaajuuksiin, verkon kattavuusvaatimusten täyttämiseen tai yleispalveluvelvoitteen johdosta verkon kattavuuden tai kapasiteetin rakentamiseen. Elisa-konserni toimii toimialalla, jossa teknologian muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia. Puhe- ja dataviestinnässä teknologian elinkaaren hallinnalla saattaa olla olennainen vaikutus Elisan tulokseen. Lisäksi eri radioverkkoteknologiat (kuten 4G ja seuraavat teknologiat) teknologisia ja regulatiivisia (taajuudet) murroskohtia. Videokuvan lisääntynyt tiedonsiirto internet-verkoissa kasvattaa kapasiteettitarpeita. Euroopan taloustilanne ja siihen liittyvä taantuma saattavat vaikuttaa Elisakonsernin tuotteiden ja palveluiden myyntiin, sillä niillä voi olla negatiivinen vaikutus asiakkaiden kykyyn maksaa näistä tuotteista ja palveluista. Nämä sekä maailman viimeaikaisen taloustilanteen muut vaikutukset saattavat vaikuttaa epäsuotuisasti Elisa-konsernin liiketoimintaan ja taloudelliseen suorituskykyyn. Maailman viimeaikaisen taloustilanteen vaikutukset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin sekä julkisen sektorin että pankkisektorin osalta, ja tämä saattaa vaikuttaa Elisa-konsernin taloudelliseen suorituskykyyn. Maailman taloustilanne voi lisäksi vähentää Elisa-konsernin tuotteiden kysyntää kuluttajien vähentäessä kulutustaan. B.5 Konserni Elisa-konsernin muodostavat emoyhtiö Elisa Oyj, sekä tärkeimmät tytäryhtiöt Appelsiini Finland Oy, Videra Oy, PPO-Yhtiöt Oy, Kymen Puhelin Oy, Telekarelia Oy, Sulake Corporation Oy ja Elisa Eesti As. Lisäksi konserniin kuuluvat kaapelitv-liiketoimintaa harjoittava yhtiö Tampereen Tietoverkko Oy, mastoliiketoimintaa harjoittava Ecosite Oy sekä lukuisia kiinteistö- ja muita yhtiöitä. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Elisan tiedossa olevia sellaisia osakkeenomistajia, jotka ovat Arvopaperimarkkinalain 9 luvussa tarkoitetulla tavalla velvollisia ilmoittamaan omistusosuutensa yhtiölle, ovat Solidium Oy ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma. Elisalla on yksi osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet osuuteen Elisan voitoista sekä mahdolliseen jako-osuuteen yhtiön purkautuessa. Elisan tiedossa ei ole sellaisia osakkeenomistajia, joilla olisi Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :ssä tarkoitettu määräysvalta Elisassa. Elisan tiedossa ei myöskään ole sellaisia järjestelyitä, jotka voivat tulevaisuudessa johtaa Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :ssä tarkoitetun määräysvallan muuttumiseen Elisassa. B.7 Valikoidut historialliset taloudel- Seuraavassa esitetään yhteenveto Elisa-konsernin keskeisistä taloudellisista tunnusluvuista. 8

9 liset tiedot Elisa-konsernin keskeiset taloudelliset tunnusluvut: Alla olevassa taulukossa olevat lukemat ovat tilikausien osalta tilintarkastettuja. Lukemat aikaväliltä ja ovat tilintarkastamattomia.vuoden 2012 taseen osalta sekä vuoden 2012 laajan tuloslaskelman osalta luvut eivät ole tilintarkastettuja seuraavan tilikaudella 2013 tehdyn IAS 19R takautuvan oikaisun johdosta: Tilikaudella 2013 Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin käyttöönoton myötä vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi laajaan tulokseen. Käyttöönoton johdosta konsernin oma pääoma aleni 6,5 miljoonaa euroa ja vastaavasti työsuhde-etuuksiin liittyvä nettovelka kasvoi 5,9 miljoonaan euroon. Konsernin laajan tuloslaskelman voitto vuonna 2012 pieneni 4,5 meur. TULOSLASKELMA Liikevaihto, milj. euroa Liikevaihdon muutosprosentti -2,5 2,3 1,5 4,6 2,3 Käyttökate, milj. euroa Käyttökate, % liikevaihdosta 30,7 31,5 32,3 33,1 33,1 Liikevoitto, milj. euroa Liikevoitto, % liikevaihdosta 17,1 18,2 19,2 19,3 18,3 Tulos ennen veroja, milj. euroa Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 15,5 16,4 17,3 17,3 13,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,2 18,1 17,4 17,9 14 TASE Velkaantumisaste (gearing), % 136,6 123,6 99,3 93,8 93,2 Omavaraisuusaste, % 35,5 38,0 42,3 42,3 42,5 Koroton vieras pääoma, milj. euroa Taseen loppusumma, milj. euroa SIJOITUKSET Osakkeiden hankinnat, milj. euroa josta osakevaihdolla hankitut INVESTOINNIT KÄYTTÖ- OMAISUUTEEN Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 93,6 92, Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 12,5 11,9 12,5 12,9 12,6 HENKILÖSTÖ Henkilöstö keskimäärin tilikaudella Liikevaihto/henkilö, euroa

10 Elisa-konsernin tuloslaskelma ja Elisa-konsernin laaja tuloslaskelma: Alla olevassa taulukossa olevat lukemat ovat tilikausien osalta tilintarkastettuja. Lukemat aikaväliltä ja ovat tilintarkastamattomia.vuoden 2012 taseen osalta sekä vuoden 2012 laajan tuloslaskelman osalta luvut eivät ole tilintarkastettuja seuraavan tilikaudella 2013 tehdyn IAS 19R takautuvan oikaisun johdosta: Tilikaudella 2013 Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin käyttöönoton myötä vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi laajaan tulokseen. Käyttöönoton johdosta konsernin oma pääoma aleni 6,5 miljoonaa euroa ja vastaavasti työsuhde-etuuksiin liittyvä nettovelka kasvoi 5,9 miljoonaan euroon. Konsernin laajan tuloslaskelman voitto vuonna 2012 pieneni 4,5 meur milj. euroa Liikevaihto 751,4 770, , , ,2 Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 2,0 4,7 5,8 5,1 Materiaalit ja palvelut -301,0-321,9-655,6-643,5-600,2 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -130,2-122,4-237,0-223,0-208,3 Liiketoiminnan muut kulut -90,6-85,7-164,5-163,1-175,1 Käyttökate 230,6 243,0 501,1 506,2 484,7 Poistot -102,4-102,9-202,1-211,4-216,7 Liikevoitto 128,2 140,1 298,9 294,8 268,0 Rahoitustuotot 5,1 5,0 9,4 11,6 9,5 Rahoituskulut -16,9-18,4-39,5-41,2-80,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Voitto ennen veroja 116,5 126,7 268,9 265,3 197,1 Tuloverot -28,8-28,5-60,4-63,9-46,6 Tilikauden voitto 87,7 98,3 208,5 201,4 150,5 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 87,4 98,7 208,7 201,5 149,7 Määräysvallattomille omistajille 0,3-0,4-0,2-0,1 0,8 87,7 98,3 208,5 201,4 150,5 Elisa-konsernin laaja tuloslaskelma milj. euroa Tilikauden voitto 87,7 98,3 208,5 201,4 150,5 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,2-0,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,7-1,1-1,3-1,2-1,2 207,2 200,4 149,1 10

11 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -0,1 0,0-4,5 Tilikauden laaja tulos 88,4 97,1 202,7 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 88,1 97,5 202,9 200,5 148,3 Määräysvallattomille omistajille 0,3-0,4-0,2-0,1 0,8 88,4 97,1 202,7 200,4 149,1 Elisa-konsernin tase: Alla olevassa taulukossa olevat lukemat ovat tilikausien osalta tilintarkastettuja. Lukemat aikaväliltä ja ovat tilintarkastamattomia.vuoden 2012 taseen osalta sekä vuoden 2012 laajan tuloslaskelman osalta luvut eivät ole tilintarkastettuja seuraavan tilikaudella 2013 tehdyn IAS 19R takautuvan oikaisun johdosta: Tilikaudella 2013 Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin käyttöönoton myötä vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi laajaan tulokseen. Käyttöönoton johdosta konsernin oma pääoma aleni 6,5 miljoonaa euroa ja vastaavasti työsuhde-etuuksiin liittyvä nettovelka kasvoi 5,9 miljoonaan euroon. Konsernin laajan tuloslaskelman voitto vuonna 2012 pieneni 4,5 meur milj. euroa Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 709,3 609,7 616,1 617,7 611,3 Liikearvo 821,8 797,1 797,1 797,1 798,0 Muut aineettomat hyödykkeet 110,2 106,3 101,3 109,2 129,3 Osuudet osakkuusyrityksissä 7,5 0,1 6,5 0,1 0,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 23,8 29,7 19,9 30,8 33,2 Saamiset 53,0 34,0 45,1 30,3 22,5 Laskennalliset verosaamiset 18,3 13,1 12,1 11,9 19,6 1743, , , , ,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 58,6 47,4 59,4 40,2 38,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 308,8 274,0 310,0 302,7 283,1 Tuloverosaamiset 2,7 0,4 1,4 0,3 4,1 Rahavarat 48,1 37,1 39,8 59,0 31,8 418,2 358,9 410,6 402,2 357,7 Varat yhteensä 2162, , , , ,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 735,9 732,8 842,1 836,8 829,8 Määräysvallattomien omistajien osuus 27,0 2,6 2,8 3,5 3,1 Oma pääoma yhteensä 762,9 735,4 844,9 840,3 832,9 11

12 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 26,3 17,7 16,9 19,4 26,9 Eläkevelvoitteet 7,5 2,5 7,1 1,2 1,2 Varaukset 4,0 3,2 3,3 3,5 3,6 Rahoitusvelat 547,0 552,4 702,8 625,9 445,8 Muut velat 16,5 12,2 13,7 15,6 15,7 601,2 587,9 743,8 665,6 493,2 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 248,7 226,5 243,3 260,4 280,6 Tuloverovelat 1,9 4,9 0,8 11,0 0,6 Varaukset 3,8 0,4 0,3 0,8 2,1 Rahoitusvelat 543,5 393,8 175,6 221,2 362,3 797,9 625,6 419,9 493,4 645,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 2162, , , , ,7 Vuosi 2010 Markkinatilanne Yleisen taloudellisen tilanteen myönteinen kehitys jatkui. Liiketoimintaympäristö ei kuitenkaan vielä täysin toipunut taantumaa edeltäneelle tasolle. Kilpailuympäristö oli edelleen tiukka Suomessa. Matkaviestinnän liittymäkannan ja datapalveluiden käytön myönteinen kehitys jatkui. Älypuhelinmarkkina kehittyi vahvasti. Puhelinvalikoiman laajennuttua merkittävä osa myydyistä matkapuhelimista oli älypuhelimia. 3G-liittymien kautta tarjolla olevien palvelujen käyttö lisääntyi. Liittymäkannan kasvuun vaikuttivat lisäksi useiden päätelaitteiden käyttö eri tarkoituksiin, mobiililaajakaistapalvelut sekä prepaid-liittymät. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus oli kasvanut aiempaa voimakkaamman kampanjoinnin takia. Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö vähentyivät samaan tahtiin kuin aikaisemmilla vuosineljänneksillä. Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi hiukan, ja mobiililaajakaistaliittymien määrä jatkoi voimakasta kasvuaan. Liikevaihto ja tulos Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi henkilöasiakkaiden mobiilipalveluissa ja laitemyynnissä sekä yritysasiakkaiden mobiili- ja ICT-palveluissa. Myös henkilöasiakkaiden online-palvelut vaikuttivat myönteisesti liikevaihdon kasvuun. Perinteisten kiinteiden televiestintäpalveluiden kehitys kummassakin segmentissä vaikutti liikevaihtoon negatiivisesti. Käyttökate oli edellisen vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvu mobiilipalveluissa paransi käyttökatetta, mutta matkaviestinnän liittymäkannan voimakas kasvu ja aiempaa suurempi vaihtuvuus toisaalta lisäsivät myyntikuluja. Lisäksi henkilöstökustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta puhelinpalvelukeskusten kasvaneen toiminnan ja yrityshankintojen takia. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -71 miljoonaa euroa (2009: -33). Rahoituskulut kasvoivat pääasiassa luottojohdannaissalkun takausvastuun 40 miljoonan euron suuruisen sopimusmaksun takia. Korkokulut pienenivät 2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Tuloslaskelman tuloverot olivat -47 miljoonaa euroa (2009: -58). Elisan tulos verojen jälkeen oli 151 miljoonaa euroa (2009: 177). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,96 euroa (2009: 12

13 1,13). Rahoitusasema Elisan kassavirta investointien jälkeen oli 172 miljoonaa euroa (2009: 252). Kassavirta oli edellisvuotta heikompi pääasiassa luottojohdannaissalkun takausvastuun sopimiseen liittyvästä 40 miljoonan euron suuruisesta maksusta, käyttöomaisuusinvestointien kasvun ja hankintojen takia. Nettokäyttöpääoman muutos oli 7 miljoonaa euroa (2009: 37). Konsernirakenteen muutokset Huhtikuussa 2010 Elisa vahvisti asemaansa ICT-palvelujen tarjoajana ostamalla enemmistöosuuden Pohjoismaiden johtavasta videoneuvottelutoimijasta Viderasta. Viderasta tuli osa Elisa-konsernia, ja Elisan omistusosuus on 68,8 prosenttia. Videra jatkaa toimintaansa Elisan tytäryhtiönä. Hankintahinta oli 11 miljoonaa euroa. Syyskuussa 2010 Elisa aloitti yhteistyön Internetissä toimivan ruotsalaisen videopalvelun Voddlerin kanssa. Yhteistyön syventämiseksi ja Voddlerin kansainvälistymisen tukemiseksi Elisa sijoitti Voddleriin 3 miljoonaa euroa ja sai 8 prosenttia Voddlerin osakkeista. Marraskuussa 2010 Elisa osti Appelsiini Finland Oy:n koko osakekannan. Hankintahinta oli 17 miljoonaa euroa, mikä sisältää yhtiön 2 miljoonan euron kassavarat. Appelsiini jatkaa toimintaa Elisan tytäryhtiönä, josta Elisa omistaa 100 prosenttia. Henkilöasiakkaat Henkilöasiakkaat-yksikön liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Liikevaihto kasvoi mobiililaajakaistapalvelujen ja muiden matkaviestintäpalvelujen käytön kasvaessa liittymien määrän ja laitemyynnin lisäyksen seurauksena. Online-palvelujen kasvutrendi jatkui ja vahvistui. Kiinteän verkon palveluissa liikevaihto laski edelleen. Käyttökate kasvoi 2 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun vuoksi. Viron liiketoiminnan liikevaihto ja käyttökate pienenivät edellisvuodesta. Yritysasiakkaat Yritysasiakkaat-yksikön liikevaihto supistui 1 prosentin verran. Mobiilipalvelujen käyttö ja liittymien määrän kasvu kasvattivat matkaviestinnän liikevaihtoa. Yritysostot paransivat ICT-palvelujen kasvua. Perinteisten kiinteiden televiestintäpalvelujen liikevaihto laski edelleen. Käyttökatteen heikkeneminen johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta. Vuosi 2011 Markkinatilanne Suomen kilpailuympäristö oli tiukka mutta vakaa. Matkaviestinnän liittymäkannan ja datapalveluiden käytön myönteinen kehitys jatkui. Älypuhelinmarkkina kasvoi nopealla vauhdilla. Puhelinvalikoiman laajennuttua yli kaksi kolmasosaa myydyistä matkapuhelimista oli älypuhelimia. Tämä lisäsi mobiilidatapalvelujen käyttöä entisestään. Matkaviestintämarkkinoiden kasvuun vaikutti myös useampien päätelaitteiden käyttö eri tarkoituksiin. Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö vähentyivät samaan tahtiin kuin aikaisemmilla vuosineljänneksillä. Uusien visuaalisten viestintäpalvelujen (videoneuvottelupalvelujen) markkinoiden myönteinen kehitys jatkui. Myös epälineaaristen TV-palvelujen kysyntä kasvoi. Liikevaihto ja tulos Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvua vauhditti laitemyynnin sekä yritysasiakkaiden ICT-palvelujen ja Viron liiketoiminnan kasvu. Myös henkilöasiakkaiden verkkopalvelut, kuten Elisa Viihde -palvelu, vaikuttivat myönteisesti liikevaihdon kasvuun. Perinteisten kiinteän verkon palveluiden käytön ja liittymämäärien väheneminen kummassakin segmentissä ja matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen lasku 13

14 vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti. Käyttökate kasvoi edellisvuodesta 4 prosenttia. Käyttökatteen kasvu johtui pääasiassa liikevaihdon lisäyksestä ja tehostamistoimenpiteistä. Pienikatteisten laite- ja uusien palveluiden myynnin kasvu vaikutti negatiivisesti käyttökateprosenttiin. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -30 miljoonaa euroa (2010: -71; -31 ilman kertaluonteista 40 miljoonan euron luottojohdannaissalkun takausvastuukulua). Tuloslaskelman tuloverot olivat -64 miljoonaa euroa (2010: -47). Tulos verojen jälkeen oli 201 miljoonaa euroa (2010: 151) ja tulos osaketta kohti oli 1,29 euroa (2010: 0,96). Rahoitusasema Elisan kassavirta investointien jälkeen oli 207 miljoonaa euroa (2010: 172; 212 ilman kertaluonteista luottojohdannaissalkun takausvastuukulua). Nettokäyttöpääoman muutos ja käyttöomaisuusinvestointien kasvu vaikuttivat kassavirtaan negatiivisesti. Käyttökatteen kasvulla sekä verojen ja osakeinvestointien aiempaa pienemmällä määrällä oli puolestaan myönteinen vaikutus kassavirtaan. Konsernirakenteen muutokset Elisa myi 51 prosentin osuutensa Excenta Oy:stä Tällä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai -taseeseen. Joulukuun 16. päivänä 2011 Elisa siirsi Elisa Eesti AS:n omistusosuutensa Saunalahti Group Oyj:lle emoyhtiöltä. Joulukuun 31. päivänä 2011 Elisan kokonaan omistama tytäryhtiö Saunalahti Group Oyj sulautui Elisa Oyj:hin. Sulautumisella ei ollut vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai -taseeseen. Nämä järjestelyt kasvattivat emoyhtiön tulosta ja omaa pääomaa, mutta niillä ei ollut verovaikutusta. Henkilöasiakkaat Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. Liikevaihdon kasvua vauhditti laitemyynnin, Viron liiketoiminnan ja matkaviestinpalvelujen kasvu liittymien määrän lisäyksen seurauksena. Verkkopalvelujen kasvusuuntaus jatkui. Kiinteän verkon palveluiden käytön ja liittymämäärien väheneminen ja matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen lasku vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti. Käyttökate kasvoi 4 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimenpiteiden vuoksi. Pienikatteisten laite- ja uusien palvelujen myynnin kasvu vaikutti negatiivisesti käyttökateprosenttiin. Yritysasiakkaat Yritysasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat osittain edellisvuoden yrityshankinnoista johtunut ICT-palvelujen kasvu ja laitemyynnin lisääntyminen. Perinteisten kiinteän verkon käytön ja liittymämäärien väheneminen ja matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen lasku pienensivät liikevaihtoa. Käyttökate kasvoi 5 prosenttia. Käyttökatteen kasvu johtui liikevaihdon lisäyksestä ja tehostamistoimenpiteistä. Pienikatteisten laite- ja ICT-palvelujen myynnin kasvu vaikutti negatiivisesti käyttökateprosenttiin. Vuosi 2012 Markkinatilanne Kilpailuympäristö oli tiukka, ja kampanjointi lisääntyi vuoden lopussa. Liittymäkannan ja datapalvelujen käytön kehitys jatkui myönteisenä. Älypuhelinmarkkina kasvoi nopeasti. Lähes 90 prosenttia myydyistä matkapuhelimista oli älypuhelimia. Tämä lisää mobiilidatapalvelujen käyttöä entisestään. Mobiilimarkkinan kasvua vauhditti myös 4G-nopeuksien entistä laajempi saatavuus. Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö vähenivät. Uusien visuaalisten viestintäpalvelujen (videoneuvottelupalvelujen), IT-ulkoistamisen ja 14

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Elisa tai Elisa-konserni ) ja Telekarelia Oy:n ( Telekarelia ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Telekarelia tai

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 7.2.2014

Tilinpäätös 2013 7.2.2014 Tilinpäätös 2013 7.2.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2014 KELLO 8.30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2013 Loka joulukuu 2013 Liikevaihto oli 401 miljoonaa euroa (396) Käyttökate oli 122 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 17.8.2005 ELISA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS SAUNALAHTI GROUP OYJ:N OSAKKEISTA Elisa Oyj (jäljempänä Elisa ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/26.5.1989, muutoksineen)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 3.2.2012

Tilinpäätös 2011 3.2.2012 Tilinpäätös 2011 3.2.2012 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2012 KELLO 8:30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 Vuosi 2011 Liikevaihto nousi 1 530 miljoonaan euroon (1 463) Käyttökate kasvoi 506 miljoonaan

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.8.2012 Merkintäoikeusanti Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

IXONOS OYJ Osakeanti

IXONOS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 14.11.2013 IXONOS OYJ Osakeanti Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta 0,07 euroa Osakkeelta Ixonos Oyj ( Yhtiö tai Ixonos ), joka on Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta

Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.5.2015 Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ), sisältäen

Lisätiedot

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 19.10.2012 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 Kolmas neljännes 2012 Liikevaihto oli 387 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 16.7.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.7.2014 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 Toinen neljännes 2014 Liikevaihto oli 384 miljoonaa euroa (390) Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

TILINPÄÄTÖS 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Tilinpäätös 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernin tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahavirtalaskelma Laskelma

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance 9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE Tulikivi Oyj:n (jäljempänä Tulikivi tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.10.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 16.7.2015 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 16.7.2015 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 Toinen neljännes 2015 Liikevaihto oli 390 miljoonaa euroa (384)

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta 4.4.2012 SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE 2.849.632 uutta osaketta Solteq Oyj:n hallitus päätti 20.3.2012 yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla tarjota 2.849.632 uutta osaketta

Lisätiedot