537 HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "537 HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOIMISSUUNNITELMA 537 HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA 1. SUUNNITTELUALUE Kaavoitushanke on kaavoitusohjelman mukainen. Tarkoitus laatia uusi oikeusvaikutteinen osayleiskaava Herttualan alueelle ja muuttaa lintuvesien osayleiskaavaa (LOYK) Jokioisten alueella. Alue rajautuu lännessä ja etelässä Natura 2000 verkoston Kirkkojärven ja Taivallammen alueisiin ja idässä Joutsiniementien metsäkumpareeseen. Pohjoisessa aluetta rajaa valtatie SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Alueelle laadittiin oikeusvaikutteinen lintuvesien osayleiskaava, joka hyväksyttiin valtuustossa v Selvitysten päivitys ja täydennys. Kesä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti (2004) kaava ei tullut voimaan kartassa (yllä) näkyvältä valkoiselta alueelta eikä moottoritievarauksen osalta. Lisäksi Herttualan osayleiskaavan aluerajaukseen (kartta alla) kuuluu Jokioisten aluetta, jonka osalta on tarkoitus muuttaa lintuvesien osayleiskaavaa. Osayleiskaavan alueelle on asetettu maankäyttöja rakennuslain 38 :n mukainen rakennuskielto ja maisematyötä tarkoittava toimenpiderajoitus. Toimenpidekielto tekee MRL 128 :ssä tarkoitetun maisemaa muuttavan maanrakennustyön, puiden kaatamisen toimenpiteen luvanvaraiseksi. Herttualan osayleiskaavan rajaus. Suuri osa kaava-alueesta on viljelykäytössä olevaa peltoa. Kaava-alueella asuu 119 ihmistä. Hämeen sähkön tiloissa sijaitsee päiväkoti. Sen eteläpuolella on iso muuntamo ja sähkölinja lähtee muuntamolta etelään. Herttualantien varressa toimii hevostalli. Maakuntakaavaehdotuksessa on alueelle merkitty taajamatoimintojen alue, jonka ympärillä on selvitysaluereunus. Maaseutualueella on erityisiä ympäristöarvoja. Valtatie 12 on merkitty merkittävästi parannettavaksi tieksi. Kirkkojärven ympäri kulkee ulkoilureitti (luontopolku). Liuksialan- Tiihalan kulttuurimaisema on maakunnallisesti arvokas maisema-alue (vaakaviivoitus). Valkoiseksi rajatulla alueella ei ole voimassa Lintuvesien osayleiskaavaa.

2 3. LINTUVESIEN OSAYLEISKAAVAN RA- PORTIT JA SELVITYKSET Lintuvesien osayleiskaavasta valmistuivat seuraavat raportit: Raportti 1. Tavoitteet ja ohjelmointi Raportti 2A. Lähtöaineisto Raportti 2B. Lähtöaineistokartat Raportti 3. Luontoselvitykset Sis. osayleiskaavaa ja Natura 2000 verkkoa varten tehdyt luontoselvitykset (Ympäristönsuojelutoimi 1996). Raportti 4. Vaikutusten arviointiohjelma Raportti 5. Ensimmäinen palauteraportti. Raportti 6. Vaihtoehdot. Kehitetyt maankäyttöluonnokset ja niiden vaikutukset Sis. osayleiskaavan luontovaikutusten arvioinnin Raportti 7. Toinen palauteraportti Raportti 8. Selostus. Osayleiskaavaehdotus Sis. Luontovaikutusten arvioinnin tarkistuksen. Raportti 9. Loppuraportti Sis. Luontovaikutusten arvioinnin täydennyksen. Selvitykset 1. Luonto Lintuvesien osayleiskaavan luontovaikutusten arviointi maankäyttövaihtoehtojen osalta valmistui (Raportti 6), Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. Luontovaikutusten arviointia tarkistettiin osayleiskaavaehdotuksen osalta ja siinä käytettiin vuoden 1998 raportissa koottuja luontotietoja. Lintuvesien osayleiskaavan vaikutuksia arvioitiin Natura alueeseen ja muuttolinnuille tärkeisiin peltoalueisiin. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. Luontovaikutusten arviointia täydennettiin tutkimalla osayleiskaavaehdotuksen vaikutukset lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, Tuoreimmat koko vesi- ja rantalinnuston laskennat ovat eri järviltä vuosilta (Lagerström 1989, 1996, 1997, Lehtiniemi 1996). Tuoreimmat inventointitiedot Kirkkojärveltä ja Taivallammilta ovat vuodelta Laskentoja on tehty harrastajavoimin myös vuoden 1997 jälkeen. 2. Kulttuuriympäristö Herttualan osayleiskaava-alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Herttualan-Jokioisten-Joutsiniemen kulttuurimaisema. Paikallisesti merkittävät rakennuskulttuurikohteet ovat: Prinssin päärakennus - purkulupa myönnetty - inventoitu (Pauliina Tiusanen, ) Yli-Marttilan talouskeskus -inventoitu (Pauliina Tiusanen, ) Lauvalan talouskeskus -inventoitu (Pauliina Tiusanen, ) Eerolan talouskeskus Kangasalan maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelmassa (v. 2004) Annetaan ohjeita maisemakuvasta Tiihalan-Jokioisten alueella. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ei kaava-alueella ole. Herttualan kyläkartta v Valtatie 12 Alustava yleissuunnitelma välillä Suorama- Huutijärvi on laadittu Hämeen tiepiirissä vuonna Siinä lisäkaista sijoitettaisiin nykyisen tien eteläpuolelle. Lintuvesien osayleiskaavaa ei hyväksytty moottoritievarauksen osalta. Pirkanmaan tieverkon kehittämissuunnitelmassa 2004 Valtatien 12 toimenpiteet välillä Alasjärvi- Huutijärvi on merkitty 2. kiireellisyysluokkaan eli aloitus vuosille Melu Meluselvitys tulee tehdä Valtatien 12 melusta asuinalueille. Herttualan osayleiskaava-alueen kohdalla valtatien 12 melualue (55 dba) ulottuu metrin päähän. (Hämeen tiepiirin yleisten teiden melutilanne v. 2001, Luonnos 2002). Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelma

3 Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa Kirkkojärven rannat on jaettu 30 kuvioon, jotka perustuvat rantojen inventointitietoihin ja tilanrajoihin. Kutakin niistä on käsitelty erikseen: kuviosta on lyhyt kuvaus, hoidon tavoite sekä hoito- ja käyttösuositukset. Erikseen on käsitelty suunnitelman toteuttamista ja toimenpiteiden vaikutuksia. Hoitosuositukset on suunniteltu noin kymmenen vuoden mittaiselle jaksolle. Suunnitelma on ohjeellinen, ei toimenpiteisiin velvoittava työkalu rantametsien hoitoon. LOYK on osin päällekkäinen hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa. 4. TARVITTAVAT SELVITYKSET - luontoselvitysten päivitys - meluselvitys - rakennettavuus - Eerolan inventointi 5. ALUSTAVAT TAVOITTEET 1. Luonto Suunnittelussa huomioidaan rakentamisen vaikutukset Natura 2000 arvoihin. Natura-alueen ulkopuolella linnuille tärkeät rantametsät ja peltoalueet pyritään turvaamaan kaavamääräyksin ja säilyttää rakentamattomina. 2. Yhdyskuntarakenne Rakentamisen painopiste tullee sijoittumaan Herttualantien varteen ja Jokioisten suuntaan. Herttualantien linjaus saattaa muuttua. Asuinalueita pyritään saamaan lähelle keskustaa tukemaan sen palveluita. Kevyelle liikenteelle pyritään järjestämään sujuvat yhteydet Keskustaan, Huutijärvelle ja Mäyrävuoreen. Asemakaavoitusvaiheessa joitakin olevia omakotitontteja on mahdollisuus jakaa, jolloin vanha alue tiivistyisi. 3. Maisema Pientaloalueita on tavoitteena sijoittaa mahdollisimman hyvin avoimeen kulttuurimaisemaan sopien. Tärkeitä peltonäkymiä pyritään säilyttämään. Herttualan kylätontti tulee ottaa huomioon asuinalueita rajattaessa ja asemakaavoitusvaiheessa. 6. VAIHTOEHTOTARKASTELU Lintuvesien osayleiskaavan suunnittelussa laadittiin neljä kehitettyä maankäyttöluonnosvaihtoehtoa, joiden vaikutuksia vertailtiin. A/Haja-asutus (alueelle ei esitetä asemakaavoitettavia alueita), B/Kyläasutus (Asutusta kehitetään kylämäisesti), C/Herttuala (Rakentaminen painottuu Herttualaan) ja D/Jokioinen (Rakentaminen painottuu Jokioisiin). Lintuvesien osayleiskaavaehdotus muodostettiin vaihtoehtojen B ja C pohjalta. Nyt on tarkoitus jatkaa vaihtoehdon D/Jokioinen mukaan painottaen lisäksi Herttualantien länsipään aluetta. 7. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Ympäristölliset (yhdyskuntarakenne, luonnonympäristö, Natura yhteisvaikutukset valtatien kanssa, maaperä) Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset kustannukset, rakennettavuus) Liikenteelliset vaikutukset (liikennemäärät, liikenneturvallisuus, kevyt liikenne) Sosiaaliset (asukkaiden elinolot ja viihtyisyys) Kulttuuri- ja muut vaikutukset (kulttuuriarvot, kulttuuriympäristöarvot, taajamakuva) Osayleiskaavan luonnoksesta ja ehdotuksesta arvioidaan edellä mainitut vaikutukset. 8. OSALLISET Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: Maanomistajat Alueen asukkaat Alueen toiminnanharjoittajat Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, vanhusten palvelut, päivähoito, tekninen keskus, sivistyskeskus, maataloushallinto) Nuorisovaltuusto Palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto Soon, Vattenfall, vesilaitos Viranomaiset (Pirkanmaan liitto, Hämeen tiepiiri, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ympäristökeskus) Luontojärjestöt (Birdlife Finland, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Kangasalan luonnonsuojeluyhdistys) Muut järjestöt ja yhdistykset (Kangasalan latu, Herttualan omakotiyhdistys) Kaavan suunnittelua käynnistettäessä järjestetään MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu. 9. TIEDOTTAMINEN 1. Kyselylomake osallisille tiedon keräämistä ja tiedottamista varten. 2. Valmisteluvaiheessa suunnittelusta tiedotetaan kirjeitse alueen asukkaille ja lähinaapureille sekä lehti-ilmoituksella Kangasalan Sanomissa/Sydän- Hämeen Lehdessä. Luonnoksesta pyritään tiedottamaan lehdistön välityksellä. Palautelomake. 3. Ehdotusvaiheessa hankkeesta tiedotetaan kuulutuksella Kangasalan Sanomissa/Sydän-Hämeen lehdessä. Kirjeitse ehdotuksen nähtäville tulosta kerrotaan niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. OAS ja kaavaluonnos/ehdotus on nähtävillä kunnan kotisivuilla

4 10. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKU- TUKSEN JÄRJESTÄMINEN, KAAVOITUK- SEN LIKIMÄÄRÄINEN AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Aloitusvaiheessa kyselylomake suunnittelun tavoitteista. Maaliskuu Selvitysten päivitys ja täydennys. Kesä Kirje maanomistajille/asukkaille Valmisteluaineiston nähtävillä pitäminen kaavoitustoimessa, Urheilutie 13. Yleisötilaisuus. Mahdollisuus esittää mielipiteitä luonnoksen sisällöstä. Lokakuu Luonnos kehitetään osayleiskaavaehdotukseksi, jolloin kunnanhallitus ottaa kantaa osallisten esittämiin mielipiteisiin. Osayleiskaavaehdotuksen nähtäville pano kunnanvirasto II:ssa, Urheilutie 13. Mahdollisuus jättää muistutuksia. Kevät Osayleiskaavan hyväksyminen kunnanhallituksessa / valtuustossa, joka antaa kunnan perustellun vastauksen jätettyihin muistutuksiin. Päätöksestä on mahdollisuus jättää valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 11. YHTEYSTIEDOT Kaavan suunnittelusta vastaavat suunnittelija Susanna Virjo, p , vastaanotto maanantaisin klo 9-12 ja torstaisin klo ja kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen, p , e- mail: vastaanotto maanantaisin klo 9-12, os. Urheilutie 13 Lisätietoja kaavoituksen aikataulusta antaa toimistosihteeri Liisa Rasila, puh Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan. Päivitetty KÄSITTELYVAIHEITA Lintuvesien osayleiskaavan ja Herttualan osayleiskaavan käsittelyvaiheita Vuosi kk Työn osa Kokous tai neuvottelu Työn vai-he pvm. Tekijä (nimikirjaimet viittaavat henkilöihin) Kaavoituspäätös Kunnanvaltuusto Luontoselvitys Ympäristönsuojelutoimi (PK, TV) 11 LOYK, Natura 2000 ja VT12: Kangasalan kunta, Ympäristöministeriö neuvottelu ympäristöministeriössä 02 Raportit 1. Tavoitteet ja työohjelma, 2A. Lähtöaineisto, 2B. Karttaosa, 3. Luontoselvitykset, : Kaavoitustoimi 3: Ympäristönsuojelutoimi (RK) 4: Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 4. Vaikutusten arviointiohjelma Vaikutusten arviointiohjelma, nähtävillä Kaavoitustoimi olo ja lausunnot 04 Natura kuuleminen koko maassa Hämeen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö samanaikaisesti Raportti 5. Ensimmäinen palauteraportti Ympäristöosasto VT12:n alustava yleissuunnitelma valmistuu Hämeen tiepiiri 06 Kangasalan kunnan lausunto Naturaalueista Ympäristölautakunta Maankäyttöluonnosten kehittely vai- Kaavoitustoimi (MS) kutusten arvioinnin pohjaksi, Luontoon liittyvät lisäselvitykset - Kuohunlahden kasvillisuus - Herttualan-Jokioisten linnusto Ympäristönsuojelutoimi (PK, TV) Luontovaikutusten arviointi Konsultti (Enviro Oy) Muiden vaikutusten arviointi: sosiaaliset olot, yhdyskuntarakenne, kunnallistalous, elinkeinot, kulttuuri-ympäristö, yhdyskuntatekniikka Kunnan virkamiehet 08 Raportti 6: Vaihtoehdot. Kehitetyt maankäyttöluonnokset ja niiden vaikutukset (6a, 6b ja 6c) a: Kaavoitustoimi 6b: Enviro Oy 6c: Kunta / kaavoitustoimi

5 09-10 Maankäyttöluonnosten ja vaikutusten Ympäristölautakunta arviointien nähtäville pano Raportti 7: Toinen palauteraportti Ympäristöosasto Neuvottelu ympäristöministeriössä Kunta, Pirkanmaan ympäristö-keskus, ympäristöministeriö 09 Luontovaikutusten arvioinnin tarkistus Konsultti (Enviro Oy) Osayleiskaavaehdotuksen käsittely Raportti 8: Osayleiskaavaehdotus Ympäristölautakunta 12 Osayleiskaavaehdotuksen nähtäville pano Viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Hämeen tiepiiri, Maakuntamuseo, Kangasalan kunta 03 Täydennys ehdotuksen vaikutusten Ympäristösuunnittelu Enviro Oy arviointiin Kirkkojärven osalta. Osayleiskaavaehdotuksen vaikutukset lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. 06 Lausunto osayleiskaavasta Pirkanmaan ympäristökeskus 10 Raportti 9: Loppuraportti Kaavoitustoimi Osayleiskaavan hyväksyminen Ympäristölautakunta 12 Osayleiskaavan hyväksyminen Kangasalan valtuusto Lausunto Hämeenlinnan hallintooikeudelle Pirkanmaan ympäristökeskus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, 1.7. Hämeenlinnan hallinto-oikeus jossa kumotaan valtuuston päätös rajatulta alueelta. Valitus Hämeenlinnan hallintooikeuden Kangasalan kunta päätöksestä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 3.3. Korkeimman hallinto-oikeus 08 Kokous jatkosuunnittelun edellytyksistä BirdLife Finland, Kangasalan luonnonsuojeluyhdistys, Kangasalan kunta Kirkkojärven rantametsien hoito- ja 30.8 käyttösuunnitelma hyväksytään 09 Kokous ehdoista, joiden pohjalta suunnittelu voidaan käynnistää BirdLife Finland, Kangasalan luonnonsuojeluyhdistys, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys, Kangasalan Lintuvesien osayleiskaava tulee voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti. 12 Herttualan osayleiskaavoituspäätös sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Herttualan osayleiskaavoituspäätös sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen kunta Kangasalan kunta Ympäristölautakunta Kangasalan valtuusto 02 Viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Maakuntamuseo, Tiehallinto, Kangasalan kunta 03 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristöpalvelukeskus nähtävillä 03 Aloitusvaiheen kyselylomake Kaavoitus 10 Osayleiskaavaluonnoksen käsittely Ympäristölautakunta

6 LINTUVESIEN OSAYLEISKAAVAN MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT v C/HERTTUALA D/JOKIOINEN

Heinolan kaupunki. Vierumäen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2005

Heinolan kaupunki. Vierumäen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2005 Heinolan kaupunki Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 7.10.2005 1 19379 Heinolan kaupunki 7.10.2005 Sisällysluettelo 1 n sisältö ja tarkoitus...2 2 Aloite...2 3 Suunnittelualue...3 4 Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA

GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.6.2011 2/13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA Vuoreksen asemakaava, Annisto

LEMPÄÄLÄN KUNTA Vuoreksen asemakaava, Annisto 1 LIITE 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Vuoreksen asemakaava, Annisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.1.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY UTSJOEN KUNTA OHCEJOGA GIELDA UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 20.03.2012 Tark.06.07.2012, 22.11.2013, 9.12.2013 SUUNNITTELUALUE Yleiskaava-alueeseen sisältyy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8.

Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8. 1.12.2009 1 (8) Yt.lautakunta: Kirkkonummen kunta HAGA II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Suunnitelman nimi on Haga II ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot