TATTARAN JA MATOMÄEN KOULUKIINTEISTÖJEN TEKNINEN KUNTO JA TULEVAISUUDEN INV ESTOINTITARPEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TATTARAN JA MATOMÄEN KOULUKIINTEISTÖJEN TEKNINEN KUNTO JA TULEVAISUUDEN INV ESTOINTITARPEET"

Transkriptio

1 N a " TATTARAN JA MATOMÄEN KOULUKIINTEISTÖJEN TEKNINEN KUNTO JA TULEVAISUUDEN INV ESTOINTITARPEET Päiväys: Laatijat: RI Teemu Harjunen ja RI Harri Kukkula

2 MATOMÄEN KOULU Yleistie toa koulurakennuksesta: Matomä en koulu on r ake nne ttu vuonna Ra kennus on kolrne ker roksinen, s en kerr osala on 833 m2 ja tila vuus 3400 m3. R akennuks en alin ker ros sijaits ee osittain maa npinna n a lapuolella. Ra kennukse n r unkora kentee na on ke lla rikerr oksen os alta betoni ja ylempien ke rrok sien osalta ma ssiivitiilira kenne. Ra kennu ksen vesikatt eena on t iilik ate. Matomäe n koulun koriaushistoria Matom äen koulurakennuks ess a ori s uoritettu perus korjaus vaiheittain vuos ien aikana. Vuonna 2001 ori toteutettu e siooetustilojen ja vuokra -asunnon peruskorja us. Vuonna 2002 on tote ute ttu ra kennuksen ulkopuoliste n s ala ojien yrns. putkie n uusiminen. Sisätiloissa lu okat. eteis- ja porrastilat, keittiö. teknisten töiden tilat. liikuntat ilat ja niihin liittyvät varasto-, puku- ja pes uhuonetilat ori perus korjattu vuonna Vuonna 2003 on rakennuksen ikkunat uusittu. Perus korjauks een on s isältynyt myös m ittavas ti talotekniikan uusimista LVISA jär jes telmie n osalta. Pe rus kor jaukse n yhte yde ssä on uusittu mm: - viemärit - vesijohdot salaojat ja perus muurin vedeneris teet - sadeves iputkis tot - lämpöjohdot (os ittain) - lämm önluotantolaitteis lot (öljykattila ym s.) - sähköjärjes telmät - rakennusautomaatiojärjestelmäl - lis äks i on r ake nne ttu ra kennuksee n kone elline n pois toilma nva intojä rje ste lmä Peruskorja uks en kokona iskustannukse t ovat ka ike n kaikkia an olle et noin euron luokkaa. Matomäen koulun inve stointitarpee t tule vaisuude ssa Rakennus os aston nä ke mykse n mukaan Matomä en koulura kennus ori tä llä hetkellä teknis esti hyväss ä kunnos sa luvun alus sa suoritettujen pe rus kor ja ustoimenpiteiden ansiosta. Hava intoja tukee korjausve lkas elvitys, jonka Tre llum konsulting O y on laatinut karhukuntie n kiinte istöille vuonna Kor jaus velkase lvityks en mukaa n Matomäen koulun kuntoluokka on 77 %. Käytännössä tämä tarkoitta a, e ttä kohte essa ei tällä hetkellä ole kor jaus velkaa. Ra kennusosastolla on kuite nkin ar vioitu tule vaisuudess a suoritettava ksi tule via inveslointitarpe ita, jotka johtuvat lähinr ä lains äädännön muutoks ista ja energian hinnan ja tkuvas ta kallis tumise sta ja kunna n s ääs tötavoitteis ta. Ohess a r ake nnusos aston käs itys Matomäen koulun inves tointitarpeis ta tulevais uudess a: Jäteves ie n puhdistusjär je stelmän uus imine n ha ja -as utus alue en jä te ve sia se tuks en mukais eksi. Lämmön taltee nottojä rje ste lmä n ra kentamine n ilmanvaihtojär jestelmään. s ekä samass a yhteydes sä kone ellise n tuloilma jä rje stelmän ra kenta minen (e ne rgian sää stötoir ne npide s ekä samalla s isä ilma olosuhleiden par antamis toime npide) Oljy lämmity sjä rje stelmän kor vaa min en maalämpö-. tai hak elä mmit ysjärjeste lmä llä (energian s ääs töloirnenpide).

3 Arvio Ma tomä en koulun investointitar peista tule vais uude ssa (teknine n PTS): Toimenpide -ehdotukset, Mat omäen koulu Toteutusvuosi Jätevesien puhdistus järjestelmän uus iminen hajaasutusalueen jäteves iasetuksen mukaiseksi Öljylämrn.iysl_iljes ei n;i I <orvaaminen maa- tai hakclärnmi:,r n :II , ,00 C Lämmön t alt eenot tojärjestelmän rakentaminen ilmanvaihtojärjestc1mään, sekä samassa yhteydessä koneellisen t uloilrna;?rjes telrn<in rakent aminen Kustannukset yht eensä Kiinteistönhoitokulut Matomäen koulun kiinte istönhoitokulut on arvioitu ole van vuonna 2015 n E. K ulut pitä vät sis ällään rnm. lämmitys kulut, sähkökulut, vosikulut, r akennuksen ja alueide n s ekä koneiden ja laitt eide n ku nnoss apit opalvelu t, jäteh uolto palv elut. su orit etta vien vuosik orjau ksion palkk a- ja mater iaalikulut yms. kiint eistö nhoito on liittyv ät kus tannu kset. Lämmitysene rgian kulutus Läm pöe ncrgia n kulutus Kokonaiskuk:lus(öljvikuIulus ih )941 Ko:<unais kulr::u. Ie.i fupia) K;i'llow ilen enerhiankulutu; (,.\I\\'h/ t i 5, i L11n1Inilvkscnencritinnkulu:.niA1Ayhh: ' , ; Nunnit etaieneit ianktdntu.i\ I\V'd;,t Kesk imää räin en v uosittainen norr nite ttu ener gian kulu tus ori 165 MWhia. Hu omio iden rakennuks en lämmitettävä tilavuus 3400 m3 or i keskimä ärä ine n e ner gia nkulutus rakennuskuutiota kohden noin 0,05 MW h/a. TAT TARAN KOULU Yleistie toa koulurakennuksesta Tattaran koulu on rakennettu vuonna Rakennus ori kolm ekerroksinen, sen kerrosala ori 1131 m2 ja tilavuus 3393 m3. Rakennuks en alin kerr os sijaitsee os ittain ma anpinnan alapuolella. Rakennukse n r unkora kenteena on kellarikerr oks en osa lta betoni ja ylempien kerr oks ien osa lta mas siivitiilir ake rine. R akennuksen ves ikattee na on kones aumapelti.

4 Tattaran koulun koriaushistoria Tattaran koulurakennuksessa on suoritettu peruskorjaus viimeksi vuonna Lisäksi on suoritettu vuosien mittaan mm. seuraavia korjaustöitä: - vesikaton konesa urna ttu peltikate on uusittu v kusta nnukset n C - ikkunat on uusittu vuonna , kustannukset n C esikoulutilojen pintarem ontti on tehty vuonna rakennus automaa tiojä rjestelmää on sanee rattu vuonna 2012, kus ta nnuks et noin - kellarikerroksen kosteus vauriokorjauks ia on tehty vuonna 2013, kustannuks et n. Tattaran koulun inv estointitarpe et tulev aisuudessa Rakennus os aston nä ke mykse n mukaa n Tattar an koulun sä ilymine n tur vallisena ja terv eellisen ä op pirn isympäristön ä, h uomioid en n ykya jan julk iste n kiinte istö jen vaatimus taso. edellyttäisi tulevina vuos ina vars in mitta via inve stointeja. Suurimman ongelman koulur akennukse ss a a iheutta a ke lla rike rroks en kosteusonge lmat se kä rakennuks en pa inumat eli tois in sa noen "vajoa mine n" pe hmeä än ma aper ää n. Tode ttakoon, että Ta ttar an koulun ke llar iker roks en koste usongelmia on tulkittu jo vuonna jolloin Geoins inöör it Oy:n toimesta on tehty Tattaran koulun kellarin vesivuotose lvitys. Tuolloin on ko. s elvityksess ä todettu mm. seuraavaa: 'Edellytyksenä ru o ka la n k osteusvau rioid en j a vesivuo to jen p o ista miselle on to imiva n sa la o j/tusjä rjestelmä n rak en taminen. To imiva a n salao j iå u sj ärj estelmä ä n k uu lu u la ttio iden alapuolinen salaojituskerros, jonk a rak entaminen edellyttää lattioiden purk amista. Kellarin lattioita ei k uitenk aan voida purkaa, ellei ensin selvitetä toimenpiteen vaikutusta rak ennuk sen staattiseen toimintaan ja maaperään." Tattara n koulun a lue ella perus maa on ge ote knis esti heikosti ka nta vaa ja koulur ake nnukse ssa onkin vuosien saa tos sa syntynyt mer kittäviä painumia ja rake nnuksen ka llistumaa. Pa inumahe rkkä ma ape rä teke e e rittäin ha asteellise ksi ulkopuolis et salaoja kor jaukse t s ekä mahdollis et sis äpuolis et betonilattioiden purka mis et. Tattara n koulun kellariker roks en kos teusras ituste n pysyvä pois taminen, huomioiden rakennuksen painuma-a lttius e de llyttäis ikin rakennus os aston nä kemyksen muka an jopa satojen tuhansien eurojen korjaus inves tointeja. Tattara n koulu ka ipa a pitkän tähtäimen suunnitteluss a lisä ksi sis ätilojen peruspa rannus ta, johon s isä ltyisi myös ta lotekniika n s ane era us. Koulun ede llises tä peruskorjaukse sta on aikaa jo 30 vuotta ja sisä tiloissa on tapahtunut mer kittä vää ikää ntymistä ja kulumista niin pintojen kuin tekniikankin osalta. P erus parannuks en ta rvetta tukee myös Trellurn Cons ulting O y:n vuonna 2012 la atima korja usve lka selvitys. K orja usve lka selvityksen mukaa n Ta ttar an koulun kuntoluokka or i vuonna 2012 ollut 66 %. Kor jaus velkaselvityksen mukaa n ra ke nnuks en per uskor ja us! pe rus pa ra nnus tar ve s aa vute taa n normaa lis ti noin 23 vuoden iäs sä, jolloin rakennuks en kuntoluokka tippuu noin 60 %:iin. Tattaran koulun edellis estä perus korjauks esta on kulunut jo 30 vuotta. joten rakennus ori väis täm ättä per us pa rannuks en ta rpee ssa. Ra ke nnuks en kuntoluokka a nosta a hieman viime vuosina toteutetut pie nehköt korjaus työt, mutta ne eivät kuitenkaan poista sitä tosias iaa, että rakennus kaipa a kokonaisvalta ise n pe ruspara nnukse n.

5 Arvio Tattaran koulun investointitarpeista tule vais uudes sa (tekninen P TS): Toteutusvuosi Toimenpide-ehdotukset, Tattaran koulu Kellarikorroks en k osteusongelmien py syvä pois toja rakennuksen perus tust en paalutusja vahvis taminen E LVIA-järjestelmien perus para nnus ,00 f. Öljyl<ammitys järjestclmän korvaaminen maa- tai hakelämmityksella Sähk lijärjestelmien perusparannus Sisätilojen rako.nnustekniset perusparannus ty öt Kustannukset yhteensä , 0,00C Kiinte istönhoitokulut Tattar an koulun kiinte istönhoitokulut on arvioitu oleva n vuonna 2015 n C. Kulut pitä vät sis ällään min. lämmitys kulul, sähkökulut. ve sikulut, r akennuksen ja alueide n s ekä koneiden ja laitt eide n ku nnoss apit opalvelu t. jäteh uolto paiv elul. su orit etta vien vuosik orjauk sien palkka - ja materiaalik ulut y rns. kiinte istön hoitok ulut. Energiankulutus Läm piie n e r k ian k ulutus Knkon::iakul ulos firl'ynkulutuc +U Kukun::i141Jt.nus vesi ( ir;/a) Uin un i:v k scn ellei ian k u lurw UiW h ia) l? ! I in:miintarv eluc m Pori ( C) "Nonnhruu encrg:ankulums (\1R hiai ISO Keskim ääräinen vuosittainen norm itettu energiankulutus on 201 MWh/a. Huom ioiden rake nnukse n lärnr nitettävä tilavuus 3393 m3 on ke skimää räinen ene rgiankulutus rakennuskuutiota kohden noin 0,06 MW h/a. YHTEENVETO Yhte envetona voidaa n tode ta, että teknis esti Matomäe n koulura ker nus on Ta tta ran koulura kennusta huoma ttavasti pa re mma ss a kunnoss a. O tta ma tta sen e ne mpää ka ntaa kouluverkkoon tai koulujen sijaintiin, on suurien peruskorjaus tyyppisten investointien tekemistä ko. rake nnuksiin kuitenkin syytä harkita ta rkasti ja tulevaisuuden tarpe et ja vaihtoehdot huomioiden. Matomäen koulur akennus ei tällä hetke llä tai lähituleva isuudes sa vaadi is oja korjau sinves toinle ja. Mikäli k uitenk in inv estoin titarp eiden tarkas teluja ksoa u lotett aisiin pide mmä lle kuin vuotee n tulisi tällöin eteen ra kennuksen norma alista kulumise sta aiheutuvia kor jaus tarpe ita. Käytännössä siis rake nnus alka isi tuolloin olla perus korjaus inves tointien edes sä.

6 Tattara n koulura kennus se n s ija an on lähitulevais uudess a väis tämättä inve stointien edes sä. Koulura kennukse n ra kennus- ja talotekniikka ovat ikä äntyneitä ja korjausvelkaa on syntynyt. R ake nnusos asto ei kuitenkaa n voi te knises sä miele ssä suos ite lla suurien peruskor jaus inve stointie n suunnittelua Tatta ran kouluun. kos ka kella rike rroksen kos teusongelrnien ja ra kennuksen pa inurnien poistoss a ori todellis uudess a paljon epäva rmuus tekijöitä ja r iske jä, joita kannattaa vält tää. Rake nnuste n kiinteis tönhoitokusla rinusten osalta ei koulura kennuksien vä lillä ole merkittä viä eroa vais uuks ia. Lämmitys ene rgia n kulutuksen osa lta Tattaran koulun ominaiskulutus on tä llä he tke llä a avistukse n Matomä en koulun ominais kulutusta s uur empi, mutta ero on niin vähäine n, e ttä sillä ei ole kouluver kkoa kos kevissa ratkaisuissa käytännön m erkitys tä. VALOKUVIA KOHT EIST A Matomäen koulu Tattaran koulu Matomäen koulu Tattaran kou'u

7 : r :F ' ',^r1s F' + Matornä en koulun jää kiekkokaukalo Fattaran koulun jääkiekko kaukalo iäen koulun luokkatila Fattaran koulun luokkatila Matomäen kou lun aulatilan taran koulun aulatilaa

8 Matomäen koulun portaikkoa ja aulatilaa Tattar an koulun porta ikkoa Matomäe n koulun opetta ja nhuone Tattar an koulun opetta janhuone Matom äen koulun teknis en työn tila Fattaran koulun teknisen työn tila

9 Matom äen koulun ruokala Tattaran koulun ruokasali Ma tomä e n koulun pa nnuhuone Tatta ra n koulun pa nnuhuone Ma tomäe n koulun s ähköpää kes kus b Tatta ra n koulun sä hköpää ke skus

10 iattaran koulu, kos teus vaurioita Tattaran koulu, kosteusvaurioita Tattaran koulu, kos teus vaurioita Tattaran koulu, kosteus vaurioita

Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014. Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03.

Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014. Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03. Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014 Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03.02/2014 YLK 07.10.2014 104 Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:

PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: PORI Kaupunginhallitus Dno YMPA 230"vj 10.01.00/2014 Nakki!an kunnan Saap. y Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: : _.-- Kortislo: c 7 G f 2 Porin kaupu nginh allit us py ytää lausu ntoann

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot