Kaivoksia ohjaavat strategiat ja lainsäädäntö Suomessa. Outokumpu, arkisto-kuva. Myös Outokummussa oltiin huolissaan resurssin riittävyydestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivoksia ohjaavat strategiat ja lainsäädäntö Suomessa. Outokumpu, arkisto-kuva. Myös Outokummussa oltiin huolissaan resurssin riittävyydestä"

Transkriptio

1 Kaivoksia ohjaavat strategiat ja lainsäädäntö Suomessa Outokumpu, arkisto-kuva. Myös Outokummussa oltiin huolissaan resurssin riittävyydestä

2 Suomen kaivosteollisuus lukuina 2013 Fennoskandian kilpi arvioitu maailman viiden rikkaimman mineraaliesiintymän joukkoon Suomi arvioitu 2012/2013 maailman houkuttelevimmaksi kaivosteollisuuden sijoituskohteeksi - 12 metallimalmikaivosta - teollisuusmineraaleja louhitaan 30 kaivoksesta - liikevaihto 1.5 miljardia - suora työllisyysvaikutus malminetsintä: 87 miljoonaa vuosi (laskusuunnassa) - metallijalostuksen liikevaihto 7.8 miljardia, työpaikat GTK: alan tuotanto voi kertaistua - kaivannaisteollisuuden sivukiven läjitys ja malmin rikastuksen jätteet ovat tilavuudeltaan Suomen suurin jätevirta ja yli 1/3 koko Suomen jätevirrasta (2007) Lähde: Olli Tahvonen

3 Mineraalistrategia 2010 Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen. Mineraalialan osaamisella voimme edistää globaalisti resurssitehokasta ja vastuullista mineraalitaloutta sekä kansainvälistä, uutta liiketoimintaa. Kuva: Mineraalistrategia

4 Mineraalistrategia Laaja-alainen teksti, joka myös huomioi monet kaivoksiin liittyvät ongelmat Toimenpiteet painottavat nopeaa ja suunnitelmallista malmioiden etsintää ja hyödyntämistä, ja joiden toteuttaminen edellyttää hyvin myötämielisiä olosuhteita Kuva: Mineraalistrategia

5 Kuva: Mineraalistrategia

6 Kaivoslaki 2011 Edellinen kaivoslaki vuodelta 1965: Luonnonsuojeluliitto pitää uutta kaivoslakia välttämättömänä ( ) Suomen luonnonsuojeluliitto pitää uutta kaivoslakia välttämättömänä. Rovaniemellä kokoontuneen Luonnonsuojeluliiton valtuuston mielestä nykyinen kaivoslaki ei turvaa kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia eikä se ole muun ympäristölainsäädännön tasolla. Tilanne ei juuri muuttunut. Nykyisessä kaivoslaissa mineraalien hyödyntäminen ajaa muiden intressien edelle Jatkossakin Työ- ja Elinkeinoministeriö toimii kaivosministeriönä (eikä esim. oikeus- tai ympäristöministeriö)

7 Kaivoshankkeen eteneminen

8

9 Malminetsintä: laajennettua jokamiehenoikeutta Kaivoslain 7 :n mukaan jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Kaivoslain 9 :n mukaan malminetsintään on oltava kaivosviranomaisen lupa (malminetsintälupa), jos malminetsintää ei voida toteuttaa 7 :n mukaan etsintätyönä tai kiinteistön omistaja ei ole antanut siihen suostumustaan.

10 Valtausjärjestelmä - perustuu valtausjärjestelmään: oikeus hyödyntämiseen löytäjällä (v ) uuden kaivoslain nojalla puhutaan varauksista - esiintymiä ei omista kukaan ennen niiden löytymistä - tavoitteena turvata toiminnan edellytykset maanomistajan tahdolla ei juuri merkitystä, mutta louhintakorvaus suuntautuu omistajalle: 50/ha ja 0.15% louhitun malmin arvosta - malminetsintää voi tehdä jokamiehenoikeuden kaltaisen laajennuksen perusteella (ei kuitenkaan lähempänä 150 metriä kodista/mökistä) - "toisenkin alueella [on] oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä".

11 Kaivoslain 11 :n mukaan etsinnästä ei saa kuitenkaan aiheutua 1. haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle; 2. olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle; 3. merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa; 4. harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista; 5. merkittävää maisemallista haittaa Maanomistajan lupa ei riitä, jos edellä olevat kohdat täyttyvät. Metsähallitus on päättänyt, ettei se myönnä maanomistajasuostumuksia malminetsintään lakisääteisillä luonnonsuojelualueilla, suojeluohjelmaalueilla, erämaa-alueilla ja muilla Natura-alueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella.

12

13 Luonnonsuojelualueiden huomiointi Natura-arviointi tulee tehdä aina, jos katsotaan, että ne luontotyypit tai lajit voivat vaarantua, joiden vuoksi alue on päätetty ottaa mukaan Natura 2000 alueeksi. Natura-arviointi voidaan tehdä sekä malminetsintä- että kaivoshankkeen yhteydessä. Luonnonsuojelulain 10 luku käsittelee Naturaarviointia. Luonnonsuojelualueilla toimenpiderajoitukset tällä hetkellä voimassa

14 Kaivoslaki edistää ja antaa raamit kaivostoiminnalle TUKES (Turvatekniikan keskus) toimii kaivosviranomaisena ja arvioi lupaa (eivät esim. laaja-alaiset Aluehallintavirastot) Kaivoslaissa ei vahvoja perusteita kaivosluvan hylkäämiselle (48 ) Kaivoslaissa ei edellytetä vahvaa intressivertailua eri alojen välillä Kuitenkin 46 mukaan kaivoslupaa ei voi myöntää alueelle, jossa luvan mukainen toiminta vaikuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista kunnilla ohjausmahdollisuus Lisäksi lisämääräyksiä saamelaisalueella

15 Vertailua vesilakiin (4 ) Lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos: 1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeinooloja."

16 Kaivokset tarvitsevat myös muita lupia kuin kaivosluvan Kaikki kaivoshankkeet joutuvat tekemään YVAarvioinnin Aluehallintovirastojen (AVI) ympäristövastuualueet ratkaisevat kaikki ympäristönsuojelulain (YsL, 86/2000) ja vesilain (VL, 587/2011) mukaiset lupaasiat, ja tällaiset luvat myös edellytetään YVA valmistelee ympäristölupaa. YVAan tärkeä osallistua, mutta sisällöllisesti ei ratkaiseva. YVA:t yleisesti heikkolaatuisia (ei varsinaisia laatukriteerejä ovat osa kaivoshankkeen ennakkovalmistelua

17 Ympäristölupa Ympäristöluvan myöntää AVI ja sitä valvoo alueelliset ELY-keskukset ympäristöluvasta voi valittaa (Vaasan hallintooikeus ja viimein korkein hallinto-oikeus) Ympäristölupa määrittelee, miten paljon haittaa ympäristölle toiminta saa aiheuttaa Ympäristöluvassa kuvatulle toiminnalle annetaan lupa: jos toiminta muuttuu on haettava uutta lupaa Käytännössä ympäristönsuojelulaki (YSL) ja ympäristölupakäytännöt ohjaavat kaivoksia monin tavoin kaivoslakia enemmän

18 YVA-prosessi

19 Vesistövaikutukset Ympäristöluvat: lupia pilata ympäristöä, mutta ei merkittävästi Kaivosten vesistövaikutukset keskeisiä Turpeen toimintaa vaikeuttanut huomattavasti suoasioissa kerätty alueellinen refernssiaineisto: turvelupia on näihin alueellisiin suunnitelmiin nojaten kaadettu koska ne vaarantavat vesistöjen tilojen heikentämisen Alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ovat nyt ELYkeskuksissa ja tulevat lausuntokierrokselle lokamaaliskuussa: niiden työhön paikallinen osallistuminen tärkeää

20 Vesiasioissa tiukat säädökset Uusi riski kaivosyhtiöille pilaantumisesta uhkasakot ja toimenpidevaatimukset korvaukset & kompensaatio ennallistaminen

21 Lainsäädännön kokonaiskuva Ongelmia ja huomioitavaa on. Sen sijaan periaatteessa ympäristölainsäädäntö antaa riittävät hampaat puuttua kärkkäästikin kaivosten toimintaan ja asettaa toiminnalle erittäin tiukat ympäristöluvan ehdot Pohjaveden pilaamiskielto voimakas Viranomaisilla oikeus maksattaa tarvittavat lisäselvitykset toiminnanharjoittajalla. 6 kk + odottelu + lisäselvitykset + odottelu: monet laitokset toimivat vanhentuneella ympäristöluvalla. Toimintaa on vaikea keskeyttää jos se kerran käynnistyy. YSL selkeä: ympäristöä ei saa pilata

22 Opas kaivoslakiin

23 Lainsäädännön parantaminen?

24 Vaalit tulossa Kaivospolitiikan suunta monessa esillä vaalien alla Kaivosinfra ja valtion osallistuminen (Lapin isot ratahankkeet) aukeaako kaivoslaki ja asetetaanko kaivosvero?

25 Oikeudellisia näkökulmia maanalaisiin mineraaleihin Kaivosoikeudellisia lähestymistapoja eri maissa: Valtio omistaa kaivosmineraalit (konsessio-järjestelmä) Maanomistaja omistaa kaivosmineraalit Kaivosmineraalien löytäjä saa hyödyntämisoikeuden (valtausjärjestelma) Viime vuosikymmenenä kaivosveroja on asetettu useille eri toimijoille, erilaisissa asemissa oleville.

26 Siirtymäaika uuteen kaivoslakiin: esimerkki vakuuksista "Talvivaaran vakuus on hyvin suppea, se koskee vain kaatopaikka-alueita. Talvivaaralta puuttuu keskeisiä vakuuksia". ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä EU:n kaivannaisjätedirektiivi edellyttää, että vakuuksien pitää koskea kaatopaikkaa sekä vaikutusalueita. Vakuuden on katettava myös ympäröiville seuduille aiheutuva haitta: siirtymäaikaa vuoden 2014 toukokuuhun uusi kaivoslaki edellyttää ympäristön turvaa parantavia vakuuksia. Viranomaisten pitää määrittää nämä vakuudet viimeistään kesäkuussa 2014 ja Talvivaaran on hankittava vakuus viimeistään vuoden 2015 kesäkuussa.

27 Kuka kaivoksista hyötyy? Löytäjä saa pitää -periaatteesta on menty vieläkin pidemmälle. Kuka hyvänsä saa vallata kaavoitetun alueen ulkopuolelta kuinka suuren alueen hyvänsä käytännössä ilmaiseksi niin, että tältä alueelta joskus löytyvät mineraalit kuuluvat hänelle. Näin hyvää mahdollisuutta ei voi jättää käyttämättä Suomesta on jo vallattu neliökilometriä eli Tanskan kokoinen alue. Valtaajalla ei tarvitse olla mitään edellytyksiä kaivostoiminnan aloittamiseen. Yksityishenkilö (outokummun insinööri) valtasi Outokummun hylätyn kaivoksen viereisen järven alla olevan kupariesiintymän omiin nimiinsä ja myi valtauksen sitten ulkomaiselle yhtiölle. - Osmo Soininvaara

28 Oikeudellisia näkökulmia maanalaisiin mineraaleihin Kaivosoikeudellisia lähestymistapoja eri maissa: Valtio omistaa kaivosmineraalit (konsessio-järjestelmä) Maanomistaja omistaa kaivosmineraalit Kaivosmineraalien löytäjä saa hyödyntämisoikeuden (valtausjärjestelma) Viime vuosikymmenenä kaivosveroja on asetettu useille eri toimijoille, erilaisissa asemissa oleville.

29 Toinen tapa ajatella [kaivoslakia] olisi luonnonvaraoikeudellinen, jossa erilaisia intressejä ja käyttötarpeita yritetään sovittaa tasapainoisesti yhteen Tapio Määttä, ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä, kuva: YLE

30 Parhaan käytössä olevan teknologian vaatimus (BAT) ja muita unohtuneita tekijöitä Jätekiven ja rikastushiekan käsittelyssä yhtiöt välttelevät investointeja Vesistöhaittojen minimointi: mahdollista, mutta kallista Vaatimalla parempaa teknologiaa saadaan myös sivuun ongelmallisimmat hankkeet Ilmaston ja sadannan osalta esim. vain joka 200 tai 500 vuosi esiintyvät sateet tulisi huomioida lupahakemuksessa

31 Opetuksia suomalaisesta kaivosalasta (ja Talvivaarasta)

32 YSL 84 / 86 Hallintopakkokeinot ja uhkasakko käytäntöä kiristetty kahden vuoden vaatimisen seurauksena Epäkohtiin huomion kiinnittäminen hyvin tärkeää, jotta lupa- ja valvontaviranomaiset eivät voisi myötäillä kaivosyhtiötä liikaa: ELY-keskus uskonut Talvivaaran selittelyjä Kansalaiset ja järjestöt ovat tehneet vireillepanoja (esim. Raahe & asbesti) Oikeuskansleri: tulisi kiinnittää huomiota kokonaisuuteen (muuttuuko ympäristön tila) ei yksittäisiin tekijöihin

33 YSL toiminnanharjoittajan näkökulmasta toiminnanharjoittajan tulisi tietää toimintansa vaikutukset ja se tulisi kuvata ympäristöluvassa Talvivaaran luvassa ei laatunormia sulfaatille luvassa, mutta määrä kuvattu. Toiminta poikkeaa luvassa kuvatusta pitäisi tehdä päivitys lupaan. Sama ongelma ainakin Orivedellä, Sastamalassa, Raahen Laivakankaan ja Pahtavaaran kaivoksella YSL: jos haitat muuttuvat myös lupaan tulee hakea muutosta

34 Ympäristönsuojelulaki päivittyy YSL on päätetty uudistaa osana nykyisen hallituksen ohjelmaa. Mikäli laki hyväksytään se vahvistaa osallistumismahdollisuuksia ja avoimuutta entisestään hieman

35 Miten vaikuttaa? Uusi ympäristönsuojelulaki hyväksyttäneen Antaa lisää vaikutusvaltaa hankkeista paikallisesti. Natura-, luonnonsuojelu- ja pohjavesialueiden tuntemus olennaista, kun pohditaan täyttääkö kaivoslaki vesi-, ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelulain vaatimukset

36 Seurauksia Vaasan Hallinto-oikeus kiristänyt lupaehtoja monessa tapauksessa luvista valittamisen seurauksena ELY:n tulkinta poikkeustilanteesta, joka oikeuttaisi juoksutukset ei ole kantanut

37 Tiukka ei pilottikaivoksille Toiminnan on oltava teollisessa mittakaavassa toimivaksi osoitettua Mitä tarkoittaa sosiaalinen toimilupa?

38 Kuka kaivosten perustamisesta hyötyy ja kuka kokee haitat?

39 Kaivostoiminta Suomessa 1930 / 2010 Kansallinen kaivosyhtiö tai patruuna, joka vastaa koulutuksesta ja terveydenhuollosta Kunta vastaa muuttajien palveluista ennen kuin varmuutta verotuloista. Kunnalle merkittävä satsaus ilman takuita (vrt. Sodankylä) Paikallinen työvoima, joka asuu kaivosyhdyskunnassa Fly-in-fy-out / Drive-in-drive-out Vuosikymmeniä hitaasti hyödynnettävä Löydöksiä hyödynnetään usein 3-10 vuotta, louhintamäärät kasvaneet merkittävästi Merkittävä työllistäjä Pitkälle koneistettu ja suurimittakaavainen tuotanto riskit kasvaneet valtioyhtiö kansainvälisten sijoittajin perustamat pienet yhtiöt ja kansainväliset kaivosyhtiöt raha haisee Green mining ja suuremmat riskit voi vaatia enemmän

40 Kaivos2030-strategia ei anna suuntaa Miksi hyödyntää resurssit ennen kuin teknologiat ja laaja hyödyntäminen ovat riittävällä tasolla? Miksi hehkuttaa osaamista, joka on nykyisiin sulfidisten malmien haasteisiin riittämätöntä?

41 Haasteita luonnonsuojelulle Koko kaivosalan suunta on kyseenalaistettavissa (köyhemmät malmit ja suuremmat koneet)

42 Eikö sukupolvemme tarvitse uusia kaivoksia? Toivomme lisää, mutta emme tarvitse. Sijoittajilla on varastoissaan kultaa 200 vuoden teolliseen tarpeeseen. Joka vuosi 2500 tonnia kaivetaan, mutta vain 300 tonnia hyödynnetään. Olemassa olevat kaivokset kattavat myös esim. kuparin tarpeen

43

44 Uusiutumaton luonnonvara? Olisiko kaivosteollisuuden kestävyys näiden ratkaisujen edistämistä? Vielä suurempi mahdollisuus!

45 Riippuvuus maailmanmarkkinoiden heilahtelusta

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Ympäristötekniikan DI-ohjelma Harri Korhonen ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos Diplomityö,

Lisätiedot

Hyvä kaivos pohjoisessa

Hyvä kaivos pohjoisessa Hyvä kaivos pohjoisessa opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko

Lisätiedot

SODANKYLÄ JA KAIVOSTEOLLISUUS

SODANKYLÄ JA KAIVOSTEOLLISUUS Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos Stella Selinheimo SODANKYLÄ JA KAIVOSTEOLLISUUS kaivannaisteollisuuden yhteiskuntavastuu alueellisiin muutoksiin kuntatason näkökulmasta Maantieteen pro

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Matleena Kujala

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen.

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Ympäristöoikeus Oikeudenalojen perusteet 15.4.2015 Ennen vastaamista lue tämä ohje huolellisesti! Kaikki vastaavat kysymykseen 1 (Kallio). Vastauksen pituus saa olla enintään kaksi (2) käsinkirjoitettua

Lisätiedot

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8

Kanarialintu 1/2015. Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14. Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 Kanarialintu Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus I/2015 Kaivosteollisuus ry:n toimialakatsaus 1/2015 Markkinat ohjaavat omavaraisuutta, s 14 Kaivosten vaikutus näkyy kuntataloudessa, s 8 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy 2009-2015 Kainuun Etu Oy Alkusanat on valmisteltu vuoden 2008 aikana Kainuun Etu Oy:n toteuttamassa hankkeessa, jonka on rahoittanut Kainuun maakunta kuntayhtymä yhdessä GTK:n ja Kainuun Etu Oy:n kanssa.

Lisätiedot

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 1/2013 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan S. 18 Mineraalialan yhteistyö kokoaa

Lisätiedot

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta.

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. 3.8.2011 Ulkoinen tarkastus Ville Voima Lyhennelmä arviointimuistiosta sivut

Lisätiedot

portilla". Hyvät kuulijat

portilla. Hyvät kuulijat Hyvät kuulijat Tuoreet terveiset Etelä-Afrikasta, Kapkaupungista. Tällä kertaa olin siellä lobbaamassa hiihdon MM-kisoja 2013 Suomeen. Valitettavasti emme siinä nyt onnistuneet, mutta seuraavalla kerralla

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Kaivosviranomaisen infotilaisuus Rovaniemi Kuopio Espoo 5.5.2015. Ohjelma

Kaivosviranomaisen infotilaisuus Rovaniemi Kuopio Espoo 5.5.2015. Ohjelma Ohjelma 12:00-12:05 Tilaisuuden avaus Ilkka Keskitalo 12:05-12:25 Kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsaus Terho Liikamaa 12:30-12:45 Vuosiraportointi ja ohjeistus Geologian tutkimuskeskus; Kirsi Lepistö

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030. Visio ja roadmap. Johanna Kohl Nina Wessberg Sari Kauppi Jouko Myllyoja Helena Wessman-Jääskeläinen

Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030. Visio ja roadmap. Johanna Kohl Nina Wessberg Sari Kauppi Jouko Myllyoja Helena Wessman-Jääskeläinen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 145 Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030 Visio ja roadmap Johanna Kohl Nina Wessberg Sari Kauppi Jouko Myllyoja Helena Wessman-Jääskeläinen

Lisätiedot

Kaivos naapurissa - hyödyt ja haitat. Tuomo Tormulainen, Rönkönvaara 23.7.2014

Kaivos naapurissa - hyödyt ja haitat. Tuomo Tormulainen, Rönkönvaara 23.7.2014 Kaivos naapurissa - hyödyt ja haitat Tuomo Tormulainen, Rönkönvaara 23.7.2014 Kaivostoiminnan ohjaus Suomen mineraalistrategia (EU:n mineraalistrategia) Kaivoslaki Muu ympäristölainsäädäntö Kaivosoikeudet

Lisätiedot

toimittanut Aino Rajala Rikastettu vai köyhdytetty? Ympäristötarinoita etelän kaivoksista SIEMENPUUN TEEMAJULKAISU 1

toimittanut Aino Rajala Rikastettu vai köyhdytetty? Ympäristötarinoita etelän kaivoksista SIEMENPUUN TEEMAJULKAISU 1 toimittanut Aino Rajala Rikastettu vai köyhdytetty? SIEMENPUUN TEEMAJULKAISU 1 Rikastettu vai köyhdytetty? Kirjoittajat 2007 Tapauskertomuksia-luvun käännökset ellei muuta mainita: Aino Rajala Ulkoasu

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten

Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten Luonnos 19.9.2013 / Marko Tanttu ja Sanna Poutamo Sisällys 1. Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa...

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Hankkeen perustelut pääpiirteittäin

Hankkeen perustelut pääpiirteittäin Liiteyhdistelmä 1 (10) 22.1.2013 Hankkeen perustelut Liite1, sivu 1(1) Hankkeen perustelut pääpiirteittäin Yleiskuvaus Hietaharjun nikkeli-kupariesiintymä on löydetty jo 1960-luvun alkupuolella, jonka

Lisätiedot

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi

V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A. www.vuoriteknikot.fi V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A Vuorit eknikot ry:n jä senleh ti VUOSIJ ULK AIS U 2 0 1 2 1 www.vuoriteknikot.fi 2 V U O R I T Y Ö J A - T E K N II K K A VUORITEKNIKOT RY:N JÄSENLEHTI, VUOSIJULKAISU

Lisätiedot