KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

2 Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT Suunnittelualue Aineisto ja menetelmät Kohteiden luokitus, kuvaus ja karttaesitykset ALUEEN LUONNON JA MAISEMAN YLEISPIIRTEET Maisema Ilmasto Maa- ja kallioperä Topografia Vesistöt Luonto ERITYISET LUONTOARVOT Arvokkaat kohteet Luonnonsuojeluohjelma-alueet Erityisen arvokkaat kohteet Muut merkittävät kohteet Direktiivilajit Liito-orava... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Majava... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.3 Eläimistö ja linnusto YHTEENVETO LÄHTEET LIITEKARTTA 1 Arvokkaat luontokohteet

3 Keskustan osayleiskaava 3 1 JOHDANTO Tämä luontoselvitys on laadittu Kankaanpään kaupungille keskustan osayleiskaavatyön pohjaksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki edellyttävät maankäyttösuunnitelmien vaikutusten selvittämistä, jotta hanke-alueilla voidaan turvata luonnon monimuotoisuus ja tärkeät maisema-arvot sekä edistää hyvän elinympäristön tavoitetta. Luontoselvitys on selvitys alueen luonnon ja luonnonmaiseman nykytilasta. Tavoitteena on selvittää suunnittelualueen luonnon yleis- ja erityispiirteet sekä tunnistaa ja nostaa esiin eri lakien kautta (luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki) tai muutoin arvokkaiksi tulkittavat luontokohteet. Lisäksi kiinnitetään huomiota maisemallisiin seikkoihin. Selvityksessä esitetään suosituksia maankäytölle, jotta arvokkaat kohteet voitaisiin huomioida suunnittelussa. Selvityksen on laatinut FM biologi Sanna Tolonen AIRIX Ympäristö Oy:stä. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kankaanpään keskustassa, keskustaajaman asemakaavoitettujen alueiden ympärillä (rajaus liitekartassa 1). Suunnittelualueen halkaisee koillis-lounais suunnassa Poriin johtava valtatie 23 ja pohjois-etelä suuntainen kantatie 44. Suunnittelualue on pääosin maaseutumaista ja metsäistä ympäristöä sekä taajama-aluetta keskustan tuntumassa. 2.2 Aineisto ja menetelmät Ennen maastokartoitusta tutustuttiin alueelta olevaan aiempaan luontotietoon ja karttamateriaaliin. Alueelta on tehty selvitykset: Lievealueiden luontoselvitys (Air-Ix Ympäristö Oy 2006) sekä Ruokojärven kunnostushankkeeseen (Air-Ix Ympäristö Oy 2005) tehty Ruokojärven - Kankaanjärven vesikasvillisuus- ja luontoselvitys (Suominen 2004). Ympäristötietojärjestelmä Hertasta tarkistettiin alueen mahdolliset ennalta tunnetut, arvokkaat luontokohteet. Lisäksi haastateltiin alueen luontoa hyvin tuntevaa luontokartoittaja Markku Suomista ( ), joka kertoi olemassa olevia tietoa sekä arvokkaiden luontokohteiden, arvokkaan lajiston että liitooravan esiintymisen osalta. Lisäksi käytettävissä oli Pekka Henttosen kirjaamia havaintoja (2006, 2007). Alueella suoritettiin maastokartoituksia välisenä aikana. Suunnittelualuetta kierrettiin ja valokuvattiin. Kartoitus oli yleiskaavatasoinen ja sitä painotettiin lähtötietoaineiston pohjalta. Kartoitus oli kasvillisuuspainotteinen. Linnustoa ja muuta eläimistöä havainnoitiin kartoituksen yhteydessä, mutta varsinaista linnustoselvitystä tai muita erillisselvityksiä ei tehty. Direktiivilajeista erityistä huomiota kiinnitettiin liito-oravan esiintymiseen. Selvitystieto koostettiin raportiksi. Raportissa suunnittelualueen luontoa kokonaisuudessaan on kuvattu yleisellä tasolla. Alueen arvokkaat kohteet, joita ovat luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain mukaiset kohteet sekä muulla tavoin mahdollisesti arvokkaat kohteet, on kuvattu raportin tekstiosassa yksityiskohtaisemmin. Ne on esitetty myös raportin liitteenä olevalla kartalla.

4 Keskustan osayleiskaava 4 Kartoitusajankohta voi aiheuttaa epävarmuutta kartoitustulokseen joidenkin direktiivilajien osalta. Kankaanpään luonnolle on kuitenkin tyypillistä, että luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet ovat pienialaisia. Ne sijoittuvat usein kapea-alaisesti vesistöjen tuntumaan tai ovat esimerkiksi pienialaisia lehtolaikkuja jyrkkien rinteiden tyvellä. Pienialaisuudestaan johtuen niitä voidaan tarkistaa myös asemakaavoituksen yhteydessä. 2.3 Kohteiden luokitus, kuvaus ja karttaesitykset Luontoa kuvataan luokittelemalla alueen kasvillisuus kasvillisuustyypeiksi eli biotoopeiksi. Kasvillisuustyyppeinä käytetään ns. tavanomaisia tyyppejä kuten havumetsät, lehtipuuvaltaiset metsät jne. Kasvillisuustyypeillä voi tekstissä olla tarkempia lisämääreitäkin. Arvokkaiden kohteiden kasvillisuuskuviointi ei aina noudata täysin luonnossa esiintyvää kasvillisuutta, koska kuvioissa voi olla mukana erilaisia toiminnallisia elementtejä. Kohdekuvauksissa kerrotaan kohteen edustama kasvillisuustyyppi eli biotooppi, kohteen kuvaus ja mahdollisia aikaisempia tietoja alueesta, erityisarvo sekä sen perustelut. Luontokohteiden erityisarvo perustuu kohteiden luonnonsuojelullisen arvon määrittämiseen. Arvokkaat luontokohteet on esitetty liitekartalla 1. Luontokohteiden arvotusperusteet Kohteen luonnonsuojelullista arvoa määrittävät selkeästi luonnonsuojelua ohjaavat lait. Kohteella voi olla myös laissa erikseen määrittelemätöntä luonnonsuojelullista tai luonnon monimuotoisuutta lisäävää arvoa. Arvokkaita luontokohteita ovat: Suojelualueet (suojelualueet, luonnonmuistomerkit, valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000-verkoston alueet) Muut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet (seutukaavojen suojeluvaraukset, arvokkaat kallioalueet, pienvedet, perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat) Luonnonsuojelulain suojeltavat luontotyypit (LsL 29 ) Metsälain (MeL 10 ) erityisen tärkeät elinympäristöt Vesilain mukaiset suojeltavat luontotyypit (1. luku 15a ja 17a ) Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet (geologisesti arvokkaat muodostumat, arvokkaat vesialueet, perinnemaisemien luontotyypit, erityisesti suojeltavien lajien esiintymät, muiden uhanalaisten lajien esiintymät, luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien esiintymät sekä lintudirektiivin liitteen I lajit, muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet, kuten vanhat metsät) Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta, uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta sekä alueen toiminnallista merkitystä lajitasolle. Esimerkiksi edustavalla kasvillisuudella tarkoitetaan elinympäristölle tyypillistä, lajistoltaan monipuolista ja hyvin säilynyttä kasvillisuutta. Uhanalaisuusluokituksena käytetään Ympäristöministeriön Suomen lajien uhanalaisuus arviointia. Se on laadittu IUCN:n uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti. Valtakunnalliset uhanalaisuusluokat ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU). Luokkaan silmälläpidettävät (NT) kuuluvat lajit eivät ole vielä varsinaisesti uhanalaisia. Alueellista lajien uhan-

5 Keskustan osayleiskaava 5 alaisuutta käsiteltäessä käytetään vain kahta luokkaa, alueellisesti uhanalaiset (RT) ja hävinneet (RE). Maisema Maisemaa käsitellään tässä selvityksessä luonnonmaisema-arvojen kautta. Luonnonmaisemaltaan arvokkaat kohteet ovat esimerkiksi luonnonmaisemaltaan arvokkaita näkymiä ja näkymäalueiden rajapintoja tai yksittäisiä luontokohteita. 3 ALUEEN LUONNON JA MAISEMAN YLEISPIIRTEET 3.1 Maisema Kankaanpää kuuluu Lounaismaan maisemamaakuntaan ja tarkemmin Pohjois- Satakunnan järviseutuun. Pohjois-Satakunnan seudulla Lounaismaa vaihettuu Suomenselän karuiksi vedenjakaja-alueiksi. Maaperän ja pinnanmuodot ovat melko vaihtelevia. Seudulla on kumpu- ja pohjamoreenia sekä kalliomaita. Soiden määrä on selvästi korkeampi kuin muualla Lounaismaalla. Aivan maisemamaakunnan pohjois-osassa on huomattava Hämeenkankaan reunamuodostuma, joka Kankaanpään länsilaidalla kaartuu pohjoiseen Pohjankankaan saumamuodostumajaksoksi. Seudun metsäistä yleisilmettä elävöittävät järvet, joista muutamat ovat melko isojakin. Viljelyalueilla järviä on myös laskettu ja ne ovat rehevöityneet lintujärviksi. Savikoita on vain niukalti joidenkin pienehköjen jokien varsilla. Maanviljelyn edellytykset eivät ole yhtä hyvät kuin muualla Lounaismaalla. Vaikka peltomaa-alaa on pohjoisessa muuta lounaismaata niukemmin, toistuvat pienet kumpuilevat peltokuviot maisemassa tiheästi. Peltomaisemaa elävöittää usein sen sijainti järven tai joen ranta-alueella. Metsätalouteen liittyvät elinkeinot ovat alueella tärkeitä. Suunnittelualueen maisemakuvalliset erityispiirteet Suunnittelualueen maiseman pääelementit ovat avoin maaseutumaisema, pientaloasutusalueet ja metsät. Alueen merkittävimmät maisematekijät ovat pohjoisosan avoimet peltomaisemat ja Ruokojärven järvimaisema, joille avautuu ympäröiviltä teiltä kauniita näkymiä. Ruokojärven tuntumassa on myös kaunista vanhaa rakennuskantaa. Alueen sisäisessä lähimaisemassa merkittävimmät maisemaa rikastuttavat tekijät ovat luonnonmaisemallisia elementtejä, joista kirkasvetiset purot rehevine rantakasvustoineen erityisesti nousevat esiin. Myös alueella varsin tavalliset kalliot ja puoliavoimet ja avoimet suot muodostavat kauniita puoliavoimia maisematiloja. 3.2 Ilmasto Kankaanpään seudulla vuoden keskilämpötila on +3,5-4 C ja vuotuinen sademäärä on mm. Kasvukausi on Suomen oloissa pitkä, vrk. Kasvukausi on alueella pitkähkö, sillä ilmasto on muun eteläisen Suomen lailla osin leuto. 3.3 Maa- ja kallioperä Kankaanpäässä kallioperä on graniittia. Varsinaisia laajoja tai korkeita kallioalueita ei alueella ole, vaikka paikoin maa on kalliosta. Kalliota pilkistävät maa-ainesten alta. Suunnittelualueella on kaksi Satakunnan maakuntakaavassa (luonnos ) mainittua arvokasta geologista muodostumaa. Kohteet ovat arvokkaita kallioalueita

6 Keskustan osayleiskaava 6 Levättömänkalliot - Makkaramäki (kohde 70 maakuntakaavassa), joka sijaitsee Ruokojärven itäpuolella ja Ruinunkalliot (kohde 69 maakuntakaavassa), joka sijoittuu suunnittelualueen etelärajan tuntumaan. Maaperä Kankaanpään alueella on pääasiassa moreenia. Savea ja hiesua esiintyy ranta-alueilla. Hämeen- ja Pohjankankaalla on sora- ja hiekkakerrostumia. 3.4 Topografia Kankaanpään maastonmuodot ovat vaihtelevia. Alueen länsi- ja keskiosat ovat suhteellisen tasaisia alueita. Itään päin siirryttäessä korkeuserot kasvavat. Kankaanpään korkeimmat alueet sijaitsevat suunnittelualueen ulkopuolella Hämeen- ja Pohjankankaalla, jossa maanpinnan tason korkeus on yli 100 mmpy. Nämä harjut sisältyvät osittain valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan ja Natura ohjelmaan. Suunnittelualueen maasto on korkeimmillaan alueen itälaidalla, Hämeenkankaan tuntumassa, missä maaston korkeus on 110 mmpy. Suunnittelualueen matalimmat laaksoalueet sijoittuvat alueen luoteisosaan, missä maaston korkeus Karviajoen läheisillä peltoalueilla on mmpy. 3.5 Vesistöt Suunnittelualueen vesistöt kuuluvat Karvianjoen vesistöalueeseen (tunnus 36). Kankaanpään merkittävimpiin vesistöihin kuuluvat suunnittelualueen ulkopuolelle jäävä (länsi-luode) Karvianjoki ja sen sivuhaarat, jotka saavat alkunsa kaupungin alueella sijaitsevista järvistä. Karvianjoen alueella esiintyy paljon euroopanmajavaa sekä saukko ja purotaimen. Kankaanpään alueelle tyypillisiä ovat pienet järvet, joista tunnetuimpia ovat mm. suunnittelualueella, taajaman eteläpuolella sijaitseva Ruokojärvi. Järvet ovat suuntautuneet luoteesta kaakkoon suuntautuvien moreeniselänteiden mukaisesti. Monet järvialueet ovat keväisin tulvien aikaan huomattavasti laajempia kuin myöhemmin kesällä. Ne ovat myös vesilintujen suosimia levähdysalueita. Kankaanpää sijaitsee lintujen muuttoreitillä. Ruokojärvi Ruokojärvi kuuluu Karvianjoen vesistöalueeseen kuuluvaan Ruokojärven vesistöön. Ruokojärven vesistö saa alkunsa Kankaanpään - Lavian maantien varrella sijaitsevilta soilta, mistä vesi virtaa Aumaojaa myöten Ruokojärveen. Ruokojärven lasku-uoma, Ruoko-oja laskee runsaat 2 km luoteeseen Kankaanjärveen. Kangasjärvestä vedet virtaavat edelleen Pitäjänojaa myöten Karvianjokeen Paattikosken yläpuolelle. Ruokojärven valuma-alueen pinta-ala on noin 14 km 2 ja järvisyys noin 6,6 %. Järvi on syvimmässä kohdin noin 4 metrin syvyinen. Ruokojärven valuma-alueesta noin 30 % on peltoa. Ranta-alueista suurin osa on peltoa ja pieni osa rakennettua ympäristöä. Ruokojärven pohjoispuolella kulkee kantatie 44. Kankaanjärvi Kankaanjärvi sijaitsee aivan taajaman luoteispuolella. Kankaanjärven valumaalueen pinta-ala on noin 12 km 2. Valuma-alueesta peltoa on noin 50 %. Rannoista yli puolet on viljelykäytössä. Kankaanjärven itäpuolinen ranta rajautuu maantiehen. Kankaanjärven pinta-ala on 10 ha ja syvyys vaihtelee 0,5-1,0 metrin välillä.

7 Keskustan osayleiskaava 7 Kooninjärvi Kankaanjärvi sijaitsee aivan taajaman länsipuolella. Kooninjärven ympäristö on pääosin metsä- ja suomaastoa. Ranta-alueella on mökkejä. Kooninjärven pinta-ala on 10,6 ha. Pohjavedet Suunnittelualueen itälaidalle, Pansiankulman alueelle, ulottuu Hämeenkankaan - Niinisalon pohjavesialue, joka kuuluu pohjavesiluokkaan Luonto Alueen luonto Lounaismaan pohjoisosan eteläboreaalisessa kasvillisuudessa alkaa näkyä karun Suomenselän seudun keskiboreaalisia piirteitä. Vallitsevat metsätyypit vaihtelevat karuhkoista puolukkatyypin männiköistä tuoreisiin mustikkatyypin kuusisekametsiin. Viljavimmat lehtomaiset kankaat ja lehdot on suureksi osaksi raivattu pelloiksi niin Lounaismaan etelä- kuin pohjoisosassa. Suot ovat useimmiten pienialaisia korpia tai rämeitä. Rehevimmät suotyypit on otettu jo varhain hyötykäyttöön. Nyttemmin soita on usein ojitettu metsätalouskäyttö silmällä pitäen. Soita käytetään myös turvetuotantoalueina. Luonnontilaisia soita on vähän. Kankaanpään alueella merkittävimmät niistä kuuluvat suojeluohjelmaalueisiin. Ne sijoittuvat suunnittelualueen ulkopuolelle, kuten Kahilakeidas ja Sinahmi. Suunnittelualueen luonto Kasvillisuutta hallitsevat kangasmetsät ja rahkasuot. Männikkökankaat ovat kuivahkoja. Varvustossa esiintyy runsaana kanerva ja jäkälikköjä on runsaasti, varsinkin kallioisilla alueilla. Laajimmat mustikkavaltaiset kuusikot sijoittuvat kaupungin etelä- ja lounaisosiin, muuta niitä on myös mm. suunnittelualueen pohjoisosassa. Sekapuustoisia ja lehtomaisiakin kankaita on paikoitellen. Lehtipuustoa ja haavikoita esiintyy erityisesti vesistöjen liepeillä ja kulttuurimaisemassa. Koivu on alueella tavallinen ja paikoin runsaanakin esiintyvä kangasmetsien sekapuu. Kankaanpäässä lehtomaisuutta esiintyy pienialaisesti vesistöjen tuntumassa ja jyrkänteiden tyvillä. Metsätalouden leima on näkyvissä kauttaaltaan alueen metsissä. Kankaanpäässä tavallisia ovat rahkasuot. Suot ovat rannikolle tyypillisesti kermikeidassoita. Suota ovat paljolti ojitettuja ja osa soista on kuivatettu ja otettu maaviljelyskäyttöön tai turvetuotantoalueiksi. Luonnonvaraisia soita vähän. Suunnittelualueella on useita kirkasvetisiä puroja, joissa purotaimen viihtyy tai on aiemmin viihtynyt. Ne saavat alkunsa harjujen liepeiltä. Kankaanpään kaupungin nimikkolajit ovat kanerva, männyn punikkitatti, purotaimen, käpytikka, euroopanmajava sekä kekomuurahainen.

8 Keskustan osayleiskaava 8 4 ERITYISET LUONTOARVOT 4.1 Arvokkaat kohteet Luonnonsuojeluohjelma-alueet Hämeenkankaan Natura-alue Hämeenkankaan Natura-alue (FI ) ulottuu suunnittelualueelle alueen itälaidalla. Hämeenkangas on laaja (4369 ha), suureksi osaksi suomaiseman reunustama, geologisesti ja biologisesti erittäin merkittävä harjualue. Noin 15 km pitkä alue käsittää mm. suuren saumaselänteen, siihen liittyvän saumalaajentuman, useita kookkaita harjukuoppia, rantatasanteita ja rantavallisarjoja. Harjualueen korkeimmat alueet ovat alueen itäosassa, Soiniharjun-Niiniharjun alue, jonka lakikorkeus on noin 180 mmpy. Osa harjualueesta kuuluu myös harjujensuojeluohjelmaan. Suunnittelualueelle ulottuu Natura-alueen länsireunalla sijaitseva Isokeidas. Isokeidas on tyypillinen pohjoissatakuntalainen kermikeidas. Suolla on yhtäjaksoisia kanerva-rahkarämekermejä ja niiden välissä laajoja ja upottavia sammalruoppakuljuja. Allikoita on jonkin verran. Alueella esiintyy mm. lyhytkortista nevaa. Isokeitaan eteläpuolella sijaitsee Natura-alueeseen kuuluva Pansian lähteikkö, siitä lähtevä puro ja reunuskorpi. Lähteestä otetaan varoen talousvettä. Puusto on keski-ikäistä, kuusivaltaista sekametsää. Lähteikkö- ja korpikasvillisuus on suhteellisen edustavaa. Alueella tavataan korpinurmikan erillisesiintymä ja purossa esiintyy purosätkin. Muita alueen lajeja ovat mm. kevätlinnunsilmä, lehtotähtimö ja luhtalemmikki. Pansian lähde on luonnonsuojelualuetta myös seutukaavassa. Alueet ovat luonnonsuojeluohjelma-alueita. Alueet eivät sovellu rakentamiseen Erityisen arvokkaat kohteet 1 Kiimakankaan puro ja puronvarsi Tien pohjoispuolella puro virtaa korpisessa painanteessa. Puustoon kuuluvat kuusi (Picea abies) ja koivu (Betula sp). Kenttäkerroksessa esiintyy mm. mustikkaa (Vaccinium myrtillus), mesiangervoa (Filipendula ulmaria), kurjenjalkaa (Potentilla palustris), metsäkortetta (Equisetum sylvaticum) ja rentukkaa (Caltha palustris). Itäpuoliset hakkuut ulottuvat osittain hyvin lähelle puroa. Tien eteläpuolella puron varsi on huomattavan edustava ja viehättävä. Järeiden kuusten ja pihlajan varjossa kenttäkerros on ruohoinen ja lajistoon kuuluu mm. metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), korpi-imarre (Phegopteris connectilis), metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana), ketunleipä (Oxalis acetosella), oravanmarja (Maianthemum bifolia), metsäkorte, karhunputki (Angelica sylvestris) ja metsätähti (Trientalis europaea). Alue on metsälain mukainen kohde. Alue ei sovellu rakentamiseen. Rakentamatta jätettä-

9 Keskustan osayleiskaava 9 vien rantavyöhykkeiden leveys olisi hyvä olla peltoalueilla 5-10 metriä, metsäisillä osilla 5-20 metriä ja rakennetuillakin alueilla noin 5-20metriä 2 Koskenojan puro ja puronvarsi Koskenoja virtaa suunnittelualueen koillisosassa. Puronvarsi on vaihteleva. Paikoin on kangasmaastoa, paikoin suurruohoniittyä ja paikoin mm. ruoho- ja lehtokorpea. Koskenojan keskivaiheilla sijaitsee myös Lounais-Suomen metsäkeskuksen metsälain mukaiseksi kohteeksi rajaama Koskenojan puronotkelma. Alueen lajistoon lukeutuvat mm. kuusi, harmaaleppä (Alnus incana), koivu, pihlaja (Sorbus aucuparia), pohjanpunaherukka (Ribes spicatum), mesiangervo, lehtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia), korpi-imarre, ketunleipä, metsäimarre, orvokki (Viola sp.), sudenmarja (Paris quadrifolia) sekä mesimarja (Rubus arcticus). Koskenojan itäpäässä sijaitsevat myös vanhat tervahaudat ja alueelle on rakennettu laavu virkistyskäyttöä varten. Alue on jonkin verran kulunut laavun ympäristöstä. Koskenojan länsiosassa on myös useassa kohdassa lehtoalueita (mm. suurruoho- ja saniaislehtoa). Niiden lajistoon kuuluvat mm. kuusi, metsäalvejuuri, metsäimarre, korpi-imarre, hiirenporras (Athyrium filix-femina), oravanmarja, ketunleipä, sudenmarja, mesiangervo, lehtovirmajuuri, ojakellukka (Geum rivale), kurjenjalka, metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) ja kultapiisku (Solidago virgaurea), lillukka (Rubus saxatilis) ja heiniä. Paikoin on korpisuutta ja luhtaisuutta. Nämä alueet ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Läntistä osaa on paikoin oikaistu kaivamalla ja vanha uoma on jäänyt kuivaksi. Alue on vaihteleva luontotyyppien jatkumo. Alueeseen sisältyy myös metsälain mukaisia kohteita. Alue ei sovellu rakentamiseen erityisesti tärkeiden elinympäristöjen osalta. Puronvarren muita osia suositellaan jätettäväksi luonnontilaan. Rakentamatta jätettävien rantavyöhykkeiden leveys olisi hyvä olla peltoalueilla 5-10 metriä, metsäisillä osilla 5-20 metriä ja rakennetuillakin alueilla noin 5-20metriä 3 Jyränojan puro ja puronvarsi Jyränoja sijaitsee suunnittelualueen pohjoisosassa. Jyränojan varressa on kuusivaltaista ja paikoin lehtipuuvaltaista lehtomaista kasvillisuutta. Paikoin rantatörmät ovat jyrkät. Lajistoon kuuluu mm. kuusi, harmaaleppä, tuomi (Prunus padus), koivu, mesiangervo, ojakellukka, metsäkorte, sudenmarja, metsäimarre, ketunleipä, kastikat (Calamagrostis sp.), lehtovirmajuuri, leinikki (Ranunculus sp.). Paikoin on luhtaisuutta ja lajistoon tu-

10 Keskustan osayleiskaava 10 levat mm. vehka (Calla palustris) ja kurjenjalka. Alueet voivat osin olla metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alue on vaihteleva luontotyyppien jatkumo. Alueeseen sisältyy myös mahdollisia metsälain mukaisia kohteita. Alue ei sovellu rakentamiseen erityisesti tärkeiden elinympäristöjen osalta. Puronvarren muita osia suositellaan jätettäväksi luonnontilaan. Rakentamatta jätettävien rantavyöhykkeiden leveys olisi hyvä olla peltoalueilla 5-10 metriä, metsäisillä osilla 5-20 metriä ja rakennetuillakin alueilla noin 5-20metriä 4 Purot Purot välittömine lähiympäristöineen ovat suunnittelualueella luonnon monimuotoisuutta merkittävästi lisääviä alueita. Niiden varressa esiintyy kankaita, lehtomaisia kankaita ja lehtoja. Purouomat ovat luonnontilaisen mutkittelevia ja vesi on kirkasta. Purot ovat taimenen potentiaalisia esiintymisalueita. Lisäksi ne ovat myös maisemallisesti viehättäviä. Paikoin purot kulkevat kulttuurimaisemassa peltojen keskellä, paikoin metsäisillä alueilla rantamaastot on hakattu. Purot välittömine lähiympäristöineen muodostavat kuitenkin suunnittelualueen luontoympäristössä merkittäviä luontotyyppijatkumoja ja ekologisia käytäviä sekä ovat alueella luonnon monimuotoisuutta lisääviä kohteita. Jo aiemmin esille nostettujen purojen lisäksi erityisesti Pajuoja, Lohipuro, Hapuanoja, Pansianoja, Pitäjänoja Myllykankaanoja yhdessä Kukkarokosken kanssa toivotaan huomioitavan suunnittelussa. Puro-ojien ympäristöihin liittyy suunnittelualueella merkittävimmät luontoarvot ja ne muodostavat luontotyyppijatkumoja ja ekologisia käytäviä. Puro-ojat, erityisesti Pajuoja, Lohipuro, Pitäjänoja, Pansianoja, Hapuanoja ja Myllykangas yhdessä Kukkarokosken kanssa toivotaan huomioitavan suunnittelussa luonnon monimuotoisuutta lisäävinä kohteina, eikä niiden ranta-alueille suositelle rakentamista. Rakentamatta jätettävien rantavyöhykkeiden leveys olisi hyvä olla peltoalueilla 5-10 metriä, metsäisillä osilla 5-20 metriä ja rakennetuillakin alueilla noin 5-20metriä. 5 Seppälänlahti Ruokojärven pääallas on melko karu. Ruokojärven Seppänlahdessa ja Narvilahdessa esiintyy umpeenkasvua. Pohjois-osassa sijaitsevaan luusuaan on ruopattu kaupungin uimaranta. Järven pohjoisosan kasvillisuuteen kuuluu vesisaran ja pullosaran vallitsemia saraluhtavöitä. Paikoin esiintyy järviruokokasvustoja ja mm. kurjenmiekkaa, kurjenjalkaa, pohjanlummetta ja järvikortetta. Järven eteläosan Narvinlahden pohjukka on jonkin verran umpeenkasvanut. Siellä esiintyy vallitsevasti pullosaraa, vesisaraa ja kurjenjalkaa sekä paikoin osmankäämiä. Kelluslehtisistä esiintyy mm. pohjanlummetta, ulpukkaa ja uistinvitaa (Suominen 2004). Seppälänlahti on täysin umpeenkasvanut. Lahdessa esiintyy järviruokokasvustoja, saraluhtaa, osmankäämikasvustoja, järvikortekasvustoja sekä järviruoko- /järvikaislakasvustoja. Lahden keskiosa on kelluslehtisten ja uposlehtisten valtaama lajeinaan pohjanlumme, uistinvita, pikkupalpakko ja rantapalpakko. Vesikuusi esiintyy myös alueella runsaana (Suominen 2004). Seppälänlahti on linnustollisesti arvokasta aluetta. Alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. laulujoutsen, kaulushaikara ja ruskosuohaukka. Narvinlahti on muuton aikainen ruokailu ja levähdysalue. (Suominen 2004). Alue on linnustollisesti tärkeä ja luonnon monimuotoisuutta lisäävä kohde. Kohde toivotaan otettavan huomioon suunnittelussa.

11 Keskustan osayleiskaava Muut merkittävät kohteet 6 Kankaanjärvi Kankaanjärvessä esiintyy saraluhtavöitä, joiden valtalajistoon kuuluvat vesisara ja pullosara. Lisäksi järvessä esiintyy järviruokokasvustoja ja osmankäämikasvustoja. Järven koko alueella ovat runsaana pohjanlumme, uistinvita sekä ärviät. Kankaanjärvi on erittäin arvokas linnuston muutonaikainen ruokailu- ja levähdysalue (Suominen). Alue on luonnon monimuotoisuutta lisäävä kohde. Kohde toivotaan otettavan huomioon suunnittelussa. 7 Lamminjärvi Lamminjärvi on hyvin pieni, luhtarantainen vesistö alueen länsiosassa. Lammiinjärvellä esiintyy laulujoutsen, liro ja kurki (Suominen). Alueella on linnustollista merkitystä ja se on luonnon monimuotoisuutta lisäävä kohde. Kohde toivotaan otettavan huomioon suunnittelussa. 8 Halmeen puro Kapea puro mutkittelee luonnontilaisesti metsäisen alueen halki. Puron varressa on kuusivaltaista lehtoa/lehtomaista kangasta, jossa valtapuuna esiintyvät kuusi ja koivu. Kenttäkerokseen kuuluvat ketunleipä, oravanmarja, metsäalvejuuri, metsäimarre, soreahiirenporras, metsämansikka (Fragaria vesca), mustikka, sudenmarja sekä korpi-imarre. Ojan penkereellä esiintyi mm. rentukkaa, mesiangervoa ja tesmaa (Milium effusum). Alueen edustavuutta vähentävät huomattavasti ympäristön hakkuut ja sähkölinja, joten aluetta ei tulkittu metsälain mukaiseksi kohteeksi. Alue on luonnon monimuotoisuutta lisäävä kohde. Kohde toivotaan otettavan huomioon suunnittelussa. 9 Kyrvönjärvi Kyrvönjärvi on suullisen tiedon mukaan ns. laskettu järvi, joka on tällä hetkellä soistunut. Se muistuttaa laajaa rahkasammalpohjaista saranevaa. Lajistoon kuuluvat sarojen lisäksi mm. karpalo (Vaccinium sp.), kurjenjalka ja suoputki (Peucedanum palustre). Alueen luoteiskulmauksessa on myös pienialaisesti lehtokorpimaisuutta. Alue on luonnon ja maiseman monimuotoisuutta lisäävä kohde. Kohde toivotaan otettavan huomioon suunnittelussa. 10 Vähäjärvi Vähäjärvi on maisemallisesti viehättävä pieni kohde, jonka arvoa vähentää alueen eteläpuoliset hakkuut. Vähäjärven ranta-alue on hieman hyllyvää rahkasammal-

12 Keskustan osayleiskaava 12 pohjoista saraluhtaa. Lajistoon kuuluu myös jonkin verran mm. suo-orvokkia (Viola palustris), kurjenjalkaa ja pajuja (Salix sp.). Alueella on liikkunut hirvi. Alue on luonnon monimuotoisuutta lisäävä kohde, jonka merkitys ei kuitenkaan suuri. Kohde toivotaan otettavan huomioon suunnittelussa. 11 Rämeet Kooninkeitaan pohjoispuolella on maisemallisesti kaunista, kohtalaisen luonnontilaista isovarpurämettä. Kohteella on lähinnä maisemallista ja luonnontilaisuuden tuomaa arvoa. Kohde toivotaan otettavan huomioon suunnittelussa. 12 Kallioiset alueet Maisemallisesti viehättäviä kallioalueita on lukuisia, kuten Pitkälänmäen kalliot, joita kutsutaan yleisesti Tanssi kallioiksi, Sällinnevan kalliot, Räikkälän kalliot ja Kyrvönkeitaan kalliot. (Alueet on nimetty lähellä sijaitsevan paikan mukaan.) Kallioiset maastot ovat alueelle erittäin tyypillisiä. Suunnittelualueen kallioilla tavattu erityistä lajistoa, eikä erityisiä pinnanmuotoja, joten ne ovat lähinnä maisemallisia kohteita. Kohteilla on maisemallisia arvoja ja jonkin verran luonnon monimuotoisuutta lisääviä arvoja. Kohteet toivotaan otettavan huomioon suunnittelussa Direktiivilajit Direktiivilajeista erityistä huomiota alueella kiinnitettiin liito-oravan mahdolliseen esiintymiseen alueella. Liito-oravahavainnot on esitetty myös liitekartalla 1. Liito-oravan biologiaa Liito-orava (Pteromus volans) suosii vanhempia kuusivaltaisia metsiä, joissa on riittävästi järeitä kuusia ja kolohaapoja tarjoamaan suojaa sekä pesäpuiksi. Sopivien pesäpaikkojen lisäksi liito-oravan reviirillä on oltava riittävästi myös ravintopuita, kuten koivuja, haapoja ja leppiä. Liikkuessaan reviirillään alueelta toiselle liitooravat voivat käyttää myös nuoria metsiä, taimikoita ja siemenpuuhakkuualueita. Puuttomat avohakkuut, nuoret taimikot ja muut avoimet alueet eivät sovellu liitooravalle. Liito-oravat liikkuvat laajoilla alueilla. Urosten reviirin keskimääräinen koko on noin 60 hehtaaria ja naaraiden 8 hehtaaria. Liito-oravalla on ja se käyttää useita pesiä elinpiirillään. Kesällä liito-oravan ravintoa ovat lehtipuiden, erityisesti haavan, lepän ja koivun, lehdet. Talvella se käyttää ravinnokseen lepän ja koivun norkkoja, sekä havupuiden kukintoja ja vuosikasvaimia.

13 Keskustan osayleiskaava 13 Liito-orava on yöeläin ja siksi vaikeasti havaittava. Usein ainoa merkki sen esiintymisestä on suurten kolopuiden ja kuusten juurella olevat uloste- eli papanakasat. Uhanalaisuus Liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa. Uhanalaisuusluokitus perustuu kannan taantumiskehitykseen. Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV a lajeihin, joiden suojelutason tulee säilyä suotuisana. Suomen luonnonsuojelulain 49 :n mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 13 Liito-orava havainnot Varmoja havaintoa liito-oravasta tehtiin ainoastaan Kiimankankaan puron varresta, jossa papanoita havaittiin yhdellä puulla vähäinen määrä. Alue oli kuitenkin liitooravalle sopivaa. Alue on direktiivilajille soveliasta ympäristöä ja metsälain mukainen kohde. Alue ei sovellu rakentamiseen. Vanhoja havaintoja on myös Jyränkylän ja Järventaustan asemakaava-alueilta (Air-Ix Ympäristö 2006). Myös ne on merkitty karttaan punaisella. 14 Majava Suomessa esiintyy kahta majavalajia euroopanmajavaa (Castor fiber) ja kanadanmajavaa (Castor canadensis). Euroopanmajava on Suomen alkuperäinen majavalaji, mutta sitä esiintyy lähinnä Satakunnan seudulla. Muutoin suomen majavat ovat pääosin istutusperäisiä kanadanmajavia. Euroopanmajava on Suomessa silmällä pidettävä (NT) laji. Se kuuluu luontodirektiivin II, IV ja V -liitteiden lajeihin. Majavan osalta Suomella on kuitenkin poikkeama liitteen II ja IV vaatimuksista. Suunnittelualueella tavattiin majavan elinalue suunnittelualueen pohjoisosassa. Alueella esiintyy suullisen tiedon mukaan vain silmällä pidettävä euroopanmajava. Alue ei sovellu rakentamiseen. Myöskin puroon jonka varrella eläin esiintyy on hyvä kiinnittää suunnittelussa jatkossakin huomiota. 4.3 Eläimistö ja linnusto Alueen eläimistöä ja linnustoa on käsitelty olemassa olevien tietojen ja maastohavaintojen sekä Ruokojärven - Kankaanjärven vesikasvillisuus- ja linnustoselvitys (Suominen 2004) pohjalta kohdissa 4.2 ja 4.3.

14 Keskustan osayleiskaava 14 5 YHTEENVETO Suunnittelualueen luonnonmaiseman pääelementit ovat avoin maaseutumaisema, pientaloasutusalueet ja metsät. Alueen merkittävimmät luonnonmaisematekijät ovat pohjoisosan avoimet peltomaisemat ja Ruokojärven järvimaisema, joille avautuu ympäröiviltä teiltä kauniita näkymiä. Alueen sisäisessä lähimaisemassa merkittävimmät maisemaa rikastuttavat tekijät ovat kirkasvetiset purot rehevine rantakasvustoineen. Myös alueella yleiset kalliot ja puoliavoimet ja avoimet suot muodostavat mielenkiintoisia puoliavoimia maisematiloja laajojen peltomaisemien lisäksi. Kasvillisuutta hallitsevat kangasmetsät ja rahkasuot. Männikkökankaat ovat kuivahkoja ja niille on leimallista talousmetsäkäyttö. Myös kuusikoita ja sekametsiä esiintyy alueella. Lehtomaisuutta esiintyy pienialaisesti vesistöjen tuntumassa ja jyrkänteiden tyvillä. Alueella on lukuisia harjujen liepeiltä alkunsa saavia kirkasvetisiä puroja, joissa purotaimen viihtyy tai on aiemmin viihtynyt. Alueen merkittävimmät luontoarvot sijoittuvat yleensä pienialaisesti ja liittyvät pääsääntöisesti vesistöihin ja niiden ranta-alueisiin sekä kalliotörmiin. Puronvarsilla ja järvien rannoilla esiintyy rehevämpää, luonnon monimuotoisuutta rikastuttavaa kasvillisuutta ja huomioon otettavaa lajistoa. Myös itse vesistöissä on eläimistölle tärkeitä kohteita. Merkittävistä kohteista on kerrottu tarkemmin kohdissa 4.1ja 4.2. Kohteissa on mukana myös luonnonmaiseman kannalta merkittäviä alueita. Kartoitusajankohta voi aiheuttaa epävarmuutta kartoitustulokseen joidenkin direktiivilajien osalta. Kankaanpään luonnolle on kuitenkin tyypillistä, että luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet ovat pienialaisia. Ne sijoittuvat usein kapea-alaisesti vesistöjen tuntumaan tai ovat esimerkiksi pieniä lehtolaikkuja jyrkkien rinteiden tyvellä. Koska alueet ovat pieniä, niitä voidaan tarkistaa vielä asemakaavoituksen yhteydessä. Myös liito-oravan esiintymistä esitetään tarkennettavaksi asemakaavatöiden yhteydessä. AIRIX Ympäristö Oy Tampereella Sanna Tolonen Biologi, FM

15 Keskustan osayleiskaava 15 LÄHTEET Eurola, S., Huttunen, A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. Oulanka Reports 14. Oulanka Biological Station. Oulun yliopisto. Oulu. Haastattelu luontotiedoista S. Tolonen / M. Suominen, Kankaanpää Kirjeenvaihto luontotiedoista S. Tolonen / P. Henttonen, Kankaanpää 2006, Kankaanpään kaupunki. Kaavoituksen lievealueiden asemakaavoitus. Luonto- ja liito-oravaselvitys. Air-Ix Ympäristö Oy Kankaanpään kaupunki. Ruokojärven vesistön kunnostushanke. Air-Ix Ympäristö Oy Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Maisemanhoito. Mietintö 66/1992. Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosasto. Meriluoto, M. & Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehtikustannus. Tapio. Hämeenlinna. Mossberg, B. & Stenberg, L. 2005: Suuri pohjolan kasvio. Tammi. Helsinki. Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Museovirasto. Ympäristöministeriö Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Uhanalaisten lajien II seurantaryhmä. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Satakunnan maakuntakaava, valmisteluvaihe 2008, luonnos , Satakuntaliitto. Satakunnan Seutukaava 5. Seutukaavakartta ja -määräykset. Ympäristöministeriö vahvistanut Sarja A:255. Satakuntaliitto Satakunnan Seutukaava 5. Seutukaavaselostus. Ympäristöministeriön vahvistama Sarja A:256. Satakuntaliitto Suomen kartasto, vihko 131 (1987) Ilmasto. Suominen, M. 2004: Ruokojärven - Kankaanjärven vesikasvillisuus- ja linnustoselvitys. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA -menettelyssä ja Natura -arvioinnissa. Ympäristöopas 109. Suomen ympäristökeskus. Valtion ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmä Hertta

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM. www.eriarc.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KÄPYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM. www.eriarc.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KÄPYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KÄPYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS 10.12.2009 Käpylän asemakaava-alueen maisemaselvitys 10.12.2009 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS

LEMPÄÄLÄN KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS LEMPÄÄLÄN KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninentoimi 2013, kaavoitus- ja rakennusjaosto 6.6.2013 Osaylesikaavan pohjakartana on käytetty

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot