Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry Katariinantori Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry Katariinantori 6 53100 Lappeenranta saimaa@sll.fi 21.05.2012"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry Kunnallisvalitus Katariinantori Lappeenranta Kouvolan hallinto-oikeus Oikeustalo PL 401, kauppiaankatu 43 C Kouvola KUNNALLISVALITUS ASIA Kunnallisvalitus koskien Lappeenrannan kaupungin teknisen lautakunnan päätöstä METSÄSUUNNITELMAT RAUHA-TIURUN ALUEELLE JA JOUTSENON SAARILLE sekä ko. päätöksen valmisteluprosessia. Päätös tuli julkisesti nähtäville Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri jättää kunnallisvalituksen edellä mainitusta päätöksestä niillä perusteilla, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 2 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa. 3. päätös on muuten lainvastainen. Päätösmenettelystä johtuen katsomme, että päätöstä ei voi hyväksyä. Päätöksen sisällössä ei ole huomioitu asianosaisten mielipiteitä ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa päätökseen on estetty. Tehtyihin kannanottoihin/lausuntoihin ei ole annettu vastauksia. Päätöksen sisällöstä on annettu päätöksen sisällön vastaista tietoa asianosaisille ja kuntalaisille laajemmin. Päätöksen tekijöillä ei ole myöskään ollut riittävästi tasapuolista tietoa päätöksenteon perustana. Esitämme päätöksen kumoamista ja asian ottamista uudelleen käsittelyyn huomioiden asianosaisten lausunnot päätösehdotuksiin. Esitämme myös toimenpidekieltoa päätöstä koskevalle alueelle, kunnes kunnallisvalitus on käsitelty. PERUSTELUT Lappeenrannan kaupunki tilasi Kaakkois-Suomen metsäkeskukselta metsäsuunnitelman vuosille kaupungin omistamille metsäalueille: Rauha-Tiuru ja Joutsenon saaret. Rauha-Tiurun alueen metsäsuunnitelman

2 pinta-ala on 200 hehtaaria ja saarisuunnitelman pinta-ala on 150 hehtaaria. Lisäksi valmisteltiin molemmille alueille suunnittelijan ehdotuksen lisäksi kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa: vähäisen metsänkäsittelyn ehdotus ja voimakkaan metsänkäsittelyn ehdotus. Esitysten tultua nähtäväksi niihin jätettiin kolme lausuntoa: Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n lausunto (Liite 2) Tiurun asukas- ja ympäristöyhdistyksen lausunto (Liite 3) Miriensis Oy:n lausunto (Liite 4) Kaikki kolme esitettyä metsäsuunnitelmaa rakentuvat kuviopohjaiselle metsänkäsittelylle metsiköiden ikäryhmän mukaisesti sisältäen harvennus- ja avohakkuita. Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt on merkitty suunnitelmaan ja ne jäävät metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Kaikki kolme metsäsuunnitelmaesityksiin annettua lausuntoa esittävät metsäsuunnitelman vaihtoehdoksi luonnonhoito- ja virkistyskäyttösuunnitelman laatimista. Alueet on yleiskaavassa ensisijaisesti merkitty lähivirkistysalueeksi (VL), retkeilyja ulkoilualueeksi (VR), urheilu- ja virkistysalueeksi (VU), ja osittain maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (MU). Lisäksi alueella on kaavamerkintöjä, jotka määräävät säilyttämään kohteiden ympäristöarvot (kohdemerkinnät: 4, 6, 13, 23, 28, 48, 50). Voimassaoleva yleiskaava on vahvistettu Lausunnoissa esitetään perusteluiksi, että Rauha-Tiurun alue on tärkeää ulkoilu- ja virkistysaluetta, jolla on merkittäviä luontoarvoja ja lisäksi alueella on matkailutoimintaa, jonka menestymisen ehtona on arvokkaan luontoalueen säilyttäminen. Näistä syistä aluetta ei tule käsitellä talousmetsänhoidon periaattein kuten avohakkuilla, joita on esitetty kaikkiin metsäsuunnitelmavaihtoehtoihin. Tarkempi esitys ja perustelut löytyvät Etelä-karjalan luonnonsuojelupiirin lausunnosta liite 2. Teknisen lautakunnan jäsenen Virpi Junttilan pyynnöstä kiinteistö- ja mittaustoimen teknisen toimen kaksi edustajaa olivat keskustelemassa alueen suunnitelmista Virpi Junttilan ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin puheenjohtajan Juha Juutin ja piirin metsävastaavan Anitta Miikkulaisen kanssa. Näissä keskusteluissa teknisen toimen viranhaltija, metsätalouspäällikkö Risto Laukas totesi, että suunnittelijan esittämä vaihtoehto on ainoa mahdollinen. Hän totesi, että hänellä ei ole vastattavaa lausuntoihin, ne eivät ole mahdollisia ja ovat myös metsälain vastaisia. Hänen näkemyksensä mukaan lausunnoissa ei ole konkreettisia muutosesityksiä Lausunnon ehdotusta luonnonhoito- ja virkistyskäyttösuunnitelman laatimisesta hän ei katsonut sellaiseksi. Teknisessä lautakunnassa asia on ollut esityslistalla ja , mutta kummassakin kokouksessa asia jätettiin pöydälle.

3 Teknisen lautakunnan kokouksessa tekninen johtaja Jussi Salo esitteli hyväksyttäväksi suunnittelijan laatimaa suunnitelmaa seuraavasti: Tekninen lautakunta hyväksyy Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen suunnittelijan ehdotukset metsäsuunnitelmiksi Rauha-Tiurun alueelle ja Joutsenon saarille ja oikeuttaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimen hoitamaan ja hakkaamaan metsiä näiden suunnitelmien mukaisesti kuitenkin niin, että Miriensis OY:n ja kaupungin sopimusalueella vuosittaiset hoito- ja hakkuutyöt sovitaan yhdessä suunnitelmien ensimmäisellä viisivuotiskaudella eli vuoden 2016 loppuun asti. Päätösehdotuksen vaihtoehtona olleet lausunnot oli toimitettu lautakunnan jäsenille, mutta niitä ei missään vaiheessa esitelty lautakunnan jäsenille, niitä ei käsitelty eikä niistä annettu vastauksia lausuntoja esittäneille tahoille. Teknisen lautakunnan kokouksessa lautakunnan jäsen Virpi Junttila ehdotti: Suunnitelmaa ei hyväksytä, vaan se palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että metsäsuunnitelman sijaan tehdään luonto- ja virkistyskäyttösuunnitelma yhdessä lausunnon antaneiden tahojen (Tiurun asukas- ja ympäristöyhdistys, Miriensis Oy, Suomen luonnonsuojeluliitto) kanssa. Suunnitelman taloudellisena tavoitteena on nollatulos, eli kaupunki ei odota siltä tuloja. Virpi Junttilan esitys raukesi kannattamattomana. Kokouksen puheenjohtaja totesi teknisen johtajan esityksen tulleen päätökseksi. Virpi Junttila jätti päätökseen eriävän mielipiteen: Jätän eriävän mielipiteen, sillä asian käsittelyssä ei ole millään lailla huomioitu lausunnon antaneiden tahojen kannanottoja, lausuntoihin ei ole perehdytty, eikä niihin ole annettu vastineita. Lisäksi tehty metsäsuunnitelma ei ota huomioon alueen virkistysarvoja, metsien monimuotoisuutta (eri asia kuin kasvu ja tilavuus) ja matkailullisia tavoitteita. Metsäsuunnitelma -päätöksessä on sisäänkirjoitettuna, että neuvotteluja metsäsuunnitelman toteuttamisesta käydään kaupungin kaupallisen sopimuskumppanin Miriensis Oy:n kanssa vuoteen Avoimeksi jää metsienkäsittelyn toteuttaminen ko. vuoden jälkeen. Muiden lausunnon antajien kanssa ei vastaavaa suunnitelmaa esitetty toteutettavaksi. Tämä saattaa lausunnon antajat eriarvoiseen asemaan sekä siirtää vallan tekniseltä lautakunnalta virkamiehille. Edellä selostetusta päätösprosessista ilmenee, että asianomaisilla tahoilla ei ole ollut todellista vaikutusmahdollisuutta päätöksentekoon, kuten kunnallislaki edellyttää. Myöskään lautakunnan jäsenten mahdollisuus todelliseen harkintaan ei ole voinut toteutua, sillä päättäjillä ei ollut asiaa käsiteltäessä riittäviä tietoja päätöksen perustaksi Kuntalaki /365, 27, Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

4 5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa; 6) avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua Päätöksestä ei käy ilmi, eikä myöskään asiaa tiedusteltaessa ole selvinnyt, onko kaupungin tarkoitus hakea maisematyölupaa metsänkäsittelyyn. Päätökseen asia ei sisälly. Päätöstä seuraavana päivänä pidettiin Joutseno -raadin tilaisuus. Joutseno -raati on Lappeenrannan kaupungin alueellinen asukasfoorumi. Tämän tilaisuuden ajankohdan päätti kaupungin virkamies. Tilaisuuden ajankohdasta ilmoitettaessa ei asukkailla ollut tietoa teknisen lautakunnan kokouksen ts. päätöksenteon ajankohdasta, mutta kokouksen sisällöstä oli sovittu eli tarkoituksena oli käsitellä Rauha-Tiurun alueen ja Joutsenon saarten metsäsuunnitelmaa. Kaupungin edustajien lisäksi puheenvuoro oli pyydetty Tiurun asukas- ja ympäristöyhdistyksen varapuheenjohtaja Heikki Majavalta. Hän totesi puheenvuorossaan turhauttavaksi sen, että päätös oli jo tehty, kun sitä koskevaa asiaa käsitellään. Tilaisuuden tarkoitus kumoutui, kun kokoontuminen tapahtui päätöksenteon jälkeen. Tapahtumien järjestys teki näin mitättömäksi asukkaiden/ asukasfoorumin mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon tässä tilaisuudessa. Joutseno -raadin kokouksessa sekä lehdille (kuten Joutseno -lehti) metsätalouspäällikkö Risto Laukas antoi teknisen lautakunnan päätöksestä tietoa, joka on ristiriidassa päätetyn kanssa ja osin hän kieltäytyi informoimasta päätöksen sisällöstä. Kokouksen kulku on nauhoitettu ja nauhoitus on käytettävissä. Tilaisuudessa Risto Laukas vakuutti useaan kertaan, että hyväksytyssä suunnitelmassa ei ole avohakkuita. Hyväksytty metsäsuunnitelma kuitenkin tosiasiallisesti sisältää avohakkuukuvioita sekä Rauha-Tiurun alueella että suunnitelmassa olevissa Joutsenon saarissa. Näin teknisen lautakunnan jäsenet ovat päättäneet muuta kuin kaupungin virkamies informoi heidän päättäneen. Lisäksi kysyttäessä saarten käsittelystä, Risto Laukas totesi, että hänellä ei ole niitä koskevia metsäsuunnitelmia mukanaan eikä hän siksi voi informoida asiasta. Kuitenkin käytössä olivat sekä muut sähköisesti tallennetut tiedot että paperiversiot. Katsomme tämän tietoiseksi salaamiseksi ja osoitukseksi, siitä että osa päätöksenteosta käsitellään lautakunnan ulkopuolella eli kuntalaisten demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ja Tiurun asukasyhdistys näkevät, että teknisen lautakunnan päätös tulee kumota ja asia on valmisteltava uudelleen, sillä

5 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä - Teknisen lautakunnan päättäessä asiasta ei lausuntoihin ole perehdytty eikä niitä ole käsitelty ja tämän seurauksena tekninen lautakunta ei ole kyennyt käsittelemään asiaa neutraalisti ja kuntalaisten parasta ajatellen - Päätös tehtiin kokouksessa vuorokautta aikaisemmin kuin päätöksen valmisteluun liittynyt Joutsenon asukasfoorumi pidettiin kaupungin sopimana ajankohtana. 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa - Päätöksenteon yhteydessä ei ole käsitelty siihen esitettyjä muistutuksia, niitä ei ole huomioitu eikä niihin ei ole annettu vastauksia. Täten on sekä estynyt asianosaisten näkökantojen huomioiminen että vaarantunut demokraattinen päätöksenteko. - Teknisen lautakunnan päätöksestä Lappeenrannan kaupungin metsätalouspäällikkö Risto Laukas on antanut päätöksen kanssa ristiriitaista tietoa asukkaille ja salannut tietoa Joutsenon asukasfoorumissa. 3. päätös on muuten lainvastainen - Päätös on sidottu kaupungin taloudellisen kumppanin Miriensin kanssa käytäviin neuvotteluihin jättäen asukkaat ulkopuolelle. Muiden lausunnon antajien kanssa ei vastaavaa suunnitelmaa esitetty toteutettavaksi. Tämä saattaa kuntalaiset ja lausunnon antajatahot eriarvoiseen asemaan ja estää kuntalaisten vaikuttamisen toteutukseen Katsomme, että jos Lappeenrannan teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti ryhdyttäisiin metsäsuunnitelman täytäntöönpanoon, olisi näkemyksemme päätöksenteon ja käsittelyn virheellisyydestä turha. Vaadimme siksi Rauha-Tiurun ja Joutsenon saarten päätöksessä koskevalle alueelle toimenpidekieltoa kunnes valituksemme on käsitelty. Kuten Kunnallislain 98 :ssä todetaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Metsäsuunnitelma koskee aluetta, jonka virkistys-, maisema- ja luontoarvot ovat hyvin tärkeitä kuntalaisille. Tällaiselle alueelle eivät sovi suunnitelmassa esitetyn kaltaiset talousmetsien metsänkäsittelytoimenpiteet. Tämä on kaikkien lausuntojen yhteisenä linjana. Viihtyisät ja ulkoilemaan houkuttelevat kuntametsät ovat tarpeen asukkaiden hyvinvoinnille. Kunnilla on erityisvastuu myös luonnonsuojelusta ja kestävästä kehityksestä alueellaan (Kuntalaki 1, Luonnonsuojelulaki 6 ). Nämä tavoitteet edellyttävät kunnalta hyvää hallintomenettelyä.

6 Jos Kouvolan hallinto-oikeus näkee tarpeelliseksi, olemme valmiita suulliseen kuulemiseen. Liitteet: 1 Valitusosoitus Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n lausunto Tiurun asukas- ja ympäristöyhdistyksen lausunto Miriensis Oy:n lausunto Teknisen lautakunnan päätös Lappeenrannassa Juha Juuti Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Eini Kosonen Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin sihteeri Tiurun asukas- ja ympäristöyhdistyksen hallitus on tutustunut Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin Kunnallisvalitukseen ja yhtyy siinä esitettyihin näkemyksiin ja perusteluihin. Lappeenrannassa Kari Puolakka Tiurun Asukas- ja ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Majava Tiurun asukas- ja ympäristöyhdistyksen varapuheenjohtaja

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Lausunto koskien kunnallisvalitusta 01570/14/2204, Lähete 428/14 Kunnanhallitus toteaa, että

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen,

Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen, Kaupunginhallitus 272 05.12.2011 Juankoski-Pieksäntaipale moottorikelkkareitin reittisuunnitelma 39/11.01/2009 131/11.01/2010 Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.05.2014 POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNGIN LAUSUNTO ASIASSA 10006/14/2204; VALITUS HOPEARANNAN KIINTEISTÖN OSTAMISTA KOSKEVASSA

Lisätiedot