Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 142/2013/2 Dnro ESAVI/133/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja Nummenjoen järjestely-yhtiö VIRANOMAISIA KOSKEVA MERKINTÄ VOIMASSA OLEVA LUPAPÄÄTÖS Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Uudenmaan ympäristökeskus ja Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus on lakkautettu Tämän asian käsittelyä lupaviranomaisena on jatkanut alkaen Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä valvontaviranomaisena Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antamallaan päätöksellä nro 50/2002/1 myöntänyt Nummenjoen järjestely-yhtiölle muun ohella luvan Nummenjoen järjestelyyn Nummi-Pusulan kunnassa täydentävässä katselmustoimituksessa laaditun, päivätyn tarkistetun suunnitelman mukaisesti siihen päivätyssä toimitusmiesten lausunnossa ja päivätyssä järjestelysuunnitelman lisätarkistuksessa esitetyin muutoksin. Työt oli aloitettava neljän vuoden kuluessa päätöksen saatua lainvoiman ja toteutettava olennaisilta osin kuuden vuoden kuluessa siitä lukien, kun päätös on saanut lainvoiman. Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä nro 03/0331/2 ja korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä, taltionumero 2739, pysyttäneet ympäristölupaviraston päätöksen. HAKEMUS Nummenjoen järjestely-yhtiö on Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon saapuneessa hakemuksessa, jota on myöhemmin täydennetty, pyytänyt muutosta Nummenjoen järjestelyä koskevan päätöksen nro 50/2002/1 lupamääräyksiin, jotta hanke voidaan toteuttaa muutosselvityksen mukaisin suunnitelman muutoksin. Lisäksi yhtiö on hakenut kolmen vuoden pidennystä työn aloittamista ja viiden vuoden pidennystä työn toteuttamista koskevaan määräaikaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 (8) HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Vuosina suoritetuissa tutkimuksissa on selvitetty, että Nummenjoessa ja Pusulanjoessa on runsaasti rauhoitettua vuollejokisimpukkaa. Suunnitelman muutokset ovat tarpeen vuollejokisimpukkakannan ja sen elinympäristön suojelemiseksi hankkeen toteuttamisen yhteydessä. Suunnitelmaa muutetaan siten, että joen perkausta madalletaan tarpeen mukaan 0,75-1,5 m ja koskimaiset pohjapadot jätetään tekemättä, jolloin joen pohjaa ei kaiveta eikä kivetä. Myös uimapaikkojen kunnostukset ja kaapelien alentamiset jätetään tekemättä. Hankkeen alaosalle on kuitenkin tarkoitus tehdä yksi pohjapato tavallisena patorakenteena Mäntsälän vanhan myllypadon paikalle ilman alapuolista uoman kunnostusta. Penkereiden osalta muutetaan vain ylivuotokynnysten korkeutta, jota on tarpeen nostaa 0,1 m tulvakorkeuden muuttumisen takia. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on vesilain (264/1961) 16 luvun 6, 7 ja 8 :ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa ja Nummi-Pusulan kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille. MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET 1) Uudenmaan ympäristökeskus on todennut, että vuollejokisimpukka on luonnonsuojelulain 38 :n mukaisesti luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu eläinlaji. Vuollejokisimpukka kuuluu myös luonnonsuojelulain 49 :ssä tarkoitettuihin luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin eläinlajeihin, jolloin mm. simpukan lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Ympäristökeskus on katsonut, että hankkeen vaikutuksia vuollejokisimpukkaan ei ole selvitetty riittävästi. Suunnitelmaa tulee täydentää asiantuntijan laatimalla arviolla siitä, kuinka nyt kyseessä oleva hanke vaikuttaa simpukoihin sekä niiden levähdys- ja lisääntymispaikkoihin. Ympäristökeskus on huomauttanut, että havaitut vedenkorkeudet ovat pienempiä, kuin suunnitelmassa arvioidut. Näin ollen suunnitelman mukaan tulevat tulvavedenkorkeudet ovat suunnilleen samaa luokkaa kuin nyt havaitut ja hankkeesta saatava hyöty jää hyvin pieneksi. Lisäksi suunnitelmassa ei ole esitetty millä perusteilla muutetun perkauksen vaikutukset vedenkorkeuksiin on saatu. Suunnitelmaa tulee täydentää niin, että siinä esitetyt hyödyt päivitetään havaintojen mukaisiksi ja esitetään perusteet saaduille tuloksille. Uudenmaan ympäristökeskus on katsonut, että edelleen tulee selvittää pohjapatojen sisällyttäminen hankkeeseen siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Lisäksi lupaa ei tule myöntää ennen kuin tarvittavat

3 3 (8) selvitykset on tehty ja ympäristökeskukselle on varattu mahdollisuus antaa lausunto selvityksistä. 2) Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus on vaatinut ensisijaisesti hakemuksen hylkäämistä ja hankkeen jättämistä sikseen tai hakemuksen käsittelemistä uudestaan kokonaan uutena hankkeena. Mikäli näihin toimiin ei voida ryhtyä, TE-keskus on vaatinut päätöksen lupaehtoihin seuraavaa: - Vuosittaisen kalatalousmaksun on oltava euroa - Mäntsälän vanhan myllypadon paikalle tehdään joko kalojen nousun mahdollistava pohjapato tai uuden padon yhteyteen tehdään kalojen liikkumisen ko. alueella mahdollistava luonnonmukainen kalatie - Toimenpidealueen alapuolisen Nummenjoen alajuoksulla oleville Sitarlan- ja Vikelinkoskille laaditaan hakijan kustantamat kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat ja kosket kunnostetaan hakijan varoin - Toimenpidealueen yläpuolisen Nummenjoen Nummen myllyn vanhaan voimalapatoon tehdään hakijan kustannuksella kalojen nousun mahdollistava luonnonmukainen kalatie 3) AA (Tyynelä RN:o 1:110, Saukkola, Nummi-Pusula) on vastustanut suunnitelman muutosta ja määräaikojen pidentämistä. Vuollejokisimpukka on lailla rauhoitettu eikä sen elinympäristöä saa häiritä tai vahingoittaa. Mikäli päätöstä muutetaan, Heinonen on vaatinut, että hänelle on varattava tilaisuus esittää korvausvaatimukset hänelle aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. 4) BB, CC ja DD (Millola RN:o 1:22, Millola, Nummi-Pusula) ovat yhteisesti ilmoittaneet, etteivät hyväksy sellaista Nummenjoen järjestelyä, joka aiheuttaa vedenpinnan nousua verrattuna viime vuosien tasoon Savijärven alueella Millolan tilan mailla. Liian korkea vesi vaikeuttaa karjan laiduntamista ja rantapeltojen viljelyä. 5) EE (Myllyniemi RN:o 1:143, Mäntsälä, Nummi-Pusula) on vaatinut, että jokeen kaatuneet puut on poistettava matkalla Nummen kirkonkylä Musterpyyn järvi. Lisäksi lietesaaret on poistettava Mäntsälän myllypadon alapuolelta tehdyn sopimuksen mukaan säilytetään Mäntsälänkosken sähkövoima kwh/v. Sorainen on esittänyt kysymyksen, millainen on kohdan 5.8 suunnitelma. Hanke pitäisi aloittaa mahdollisimman nopeasti ja alajuoksulta ylöspäin. 6) FF (Kouvo RN:o 2:106, Nummenkylä, Nummi-Pusula) on katsonut, että Nummenjoen järjestelyhanke vaikuttaa Kouvon tilan peltoalueen viljelyolosuhteisiin ja kannattavuuteen heikentävästi ja kustannuksia kasvattavasti. Kuuselan pumppaamo on täysin uusi lisäkustannus. Pumppaamon kautta kulkee laajalta alueelta Kouvon ja Kuuselan tilojen ulkopuolelta tulevat valumavedet. Jos hanke toteutetaan, tulee Kuuselan pumppaamon toimintakulut kattaa Nummenjoen hankkeen Hyvelän

4 HAKIJAN SELITYS JA LISÄSELVITYS 4 (8) alueen todellisten hyötyjien toimesta, joille koko järjestely on välttämätön saadakseen pellot pidettyä viljeltynä. Vuollejokisimpukan elinoloihin aiheutuvat vaikutukset olisi tutkittava. Hankkeeseen kuuluva hyötyalue on rajattu käsittämättömän suureksi. Tiedot tulisi päivittää vastaamaan nykyhetkeä eikä käyttää poikkeuksellista tulvavuotta 1984 hyötyalueena. 7) GG, HH ja II (Kuusela RN:o 2:44, Nummenkylä, Nummi-Pusula ja Jäppi RN:o 4:16 sekä Paat oja RN:o 4:22, Jakova, Nummi-Pusula) ovat yhteisesti todenneet, että Nummenjoen perkaus esitetyssä muodossa maatalouden muuttuneissa oloissa ei ole mitenkään järkevää. Ilman lupia ja suunnitelmia, naapureita kuulematta toteutettuja pengerryksiä ei pitäisi sallia. Toimitusmiesten lausunnossa on aikanaan todettu, että maanomistajien sallitaan käyttää järjestelytyön toteutuksen aikana ja työn valmistuttua nykyisiä pumppaamoja ja nykyisiä pengerryksiä niitä korottamatta. Pengerryksiä on kuitenkin korotettu. Joen perkauksen sijaan jokiväylältä tulisi raivata kaatuneet puut ja pensaat säännöllisesti, jotta veden kulku olisi esteetöntä nykyisessä uomassa. Hakija on antanut selityksen muistutusten ja vaatimusten johdosta sekä lisäselvityksen koskien vuollejokisimpukan suojelua, vedenkorkeuksia ja hyötyjä sekä pohjapatojen rakentamista. UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTO HAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN Uudenmaan ympäristökeskus on antamassaan lausunnossaan todennut, että se on lausunnossaan Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle vaatinut, että hakemusta on Nummenjoen järjestelyä koskevan päätöksen nro 50/2002/1 muuttamiseksi täydennettävä asiantuntija-arviolla hankkeen vaikutuksista joen vuollejokisimpukkakantaan. Nummenjoen järjestely-yhtiö on selityksessään ja lisäselvityksessään todennut, että kyseisen arvion teettäminen tuskin on tarpeellista. Ympäristökeskus on katsonut, että hakijan selityksessä ja lisäselvityksessä ei ole tuotu esiin mitään sellaista, jonka takia arviota ei tarvitsisi tehdä. Suunnitelmaa tulee täydentää asiantuntija-arviolla siitä, kuinka hanke vaikuttaa simpukoihin ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. Selvityksestä tulisi käydä ilmi myös se, millä edellytyksillä alkuperäisessä suunnitelmassa esitetyt pohjapadot voitaisiin uudessa suunnitelmassa säilyttää. Ympäristökeskus arvioi selvitysten valmistuttua niiden asianmukaisuutta ja riittävyyttä. Nummenjoen järjestely-yhtiö on toimittanut ympäristölupavirastoon kirjelmän, jossa yhtiö on todennut muun muassa, että hankkeen vaikutuksia ja pohjapatojen säilyttämistä on riittävästi selvitetty asian ratkaisemista varten. Ympäristökeskuksen on asianomaisena viranomaisena

5 5 (8) otettava kantaa hankkeen vaikutuksiin, koska sillä on tässä asiassa paras asiantuntemus. Mikäli ympäristökeskus katsoo, että perkaus muutoksista huolimatta heikentää tai hävittää vuollejokisimpukan elinympäristöä, sen on ilmoitettava siitä eikä jätettävä asiaa ulkopuolisen asiantuntija-arvion varaan, jota arviota ei järjestely-yhtiön käsityksen mukaan ole edes saatavissa. Järjestely-yhtiö on katsonut, että hanke on tarpeen alueen peltoviljelyn kannalta erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemiseksi ja samalla valtakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman säilyttämiseksi. Yhtiö on katsonut, että hankkeen toteuttamista varten voidaan myöntää luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa, koska hanke on välttämätön eikä se haittaa vuollejokisimpukan suotuisan suojelun tason säilyttämistä hankkeen alueella, mihin suunnitelman ja lupapäätöksen muuttaminen perustuukin. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN (ELY-KESKUS) LAUSUNTO ELY-keskus on viitannut asiasta antamaansa lausuntoon, jossa todetaan että Uudenmaan ympäristökeskus (nykyinen ELY-keskus) ei tee hakemuksiin selvityksiä tai vaikutusarvioita vaan sen tehtävä on arvioida tehtyjen selvitysten asianmukaisuutta ja riittävyyttä. ELY-keskuksen mielestä hakija ei ole täydennyksessäkään esittänyt mitään sellaista, jonka takia arviota hankkeen vaikutuksista vuollejokisimpukkaan ei tarvitsisi tehdä. ELY-keskus on uudistanut vaatimuksensa hakemuksen täydentämiseksi kyseisellä selvityksellä. Kyseinen selvitys on tarpeen hankkeen toteuttamisedellytysten, haittojen ja hankkeen luonnonsuojelulain 49 :n mukaisten poikkeuslupatarpeiden arvioimiseksi. Nykyisten tietojen ja suunnitelmien perusteella ELY-keskus on katsonut, että hankkeen toteuttamisesta voi koitua haittaa simpukoille ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikoille. Tällöin hankkeen toteuttamiselle on haettava luonnonsuojelulain 49 :n 3 ja 49 :n 4 momentin mukaisia poikkeamislupia Uudenmaan ELY-keskukselta. ELY-keskuksen mielestä kyseisen poikkeusluvan saaminen on edellytys hankkeen toteuttamiselle. Tämän vuoksi vesilain mukaista lupa-asiaa ei pitäisi ratkaista ennen kuin hankkeelle on saatu luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa. Mitä edellä on sanottu luonnonsuojelulain mukaisesta poikkeusluvasta, koskee sekä suunnitelman muutoksessa esitettyjä kaivutöitä että hakemuksen täydennyksessä esitettyjen pohjapatojen rakentamista.

6 6 (8) LUONNONSUOJELULAIN 49 :N MUKAISET POIKKEUSLUVAT ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden luonnonsuojelulain 49 :ssä tarkoitettujen poikkeuslupien hankkimiseen ennen asian ratkaisemista. Uudenmaan ELY-keskus on antamallaan päätöksellä hylännyt Nummenjoen järjestely-yhtiön luonnonsuojelulain 49 :n mukaisen hakemuksen poiketa vuollejokisimpukkaa koskevista kielloista ja suojelusäännöksistä Nummenjoen järjestelyn toteuttamiseksi Nummi-Pusulan kunnassa. Helsingin hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä nro 12/0237/5 hylännyt Nummenjoen järjestely-yhtiön valituksen Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä taltionumero 2373 pysyttänyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen. Perustelut Nummenjoessa on vuollejokisimpukkaa, joka on rauhoitettu luontodirektiivin perusteella. Luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa 1 momentin kiellosta luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentin mukaisesti. Nummenjoen järjestelyhankkeen toteuttaminen edellyttää luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentin mukaisen poikkeusluvan. Koska järjestely-yhtiö ei ole saanut kyseistä poikkeuslupaa, ei haetun mukaiselle järjestelyluvan muuttamiselle ja järjestelyhankkeen toteuttamisaikojen muuttamiselle ole vesilain mukaisia edellytyksiä. Lainkohdat Vesilain (264/1961) 1 luvun 23 c ja 2 luvun 6 :n 2 momentti Luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentti Lausunto muistutuksista ja vaatimuksista Asian näin päättyessä enemmän lausunnon antaminen muistutuksista ja vaatimuksista raukeaa. KÄSITTELYMAKSU euroa Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

7 7 (8) Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaatuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Tämän hakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ympäristölupaviraston maksullisia suoritteita koskevan ympäristöministeriön asetuksen (1388/2006) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan alle 400 hehtaarin hyötyalueen järjestelyä koskevan asian käsittelymaksu on euroa. Maksun suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta, kun kysymys on luvan muuttamisesta. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Nummenjoen järjestely-yhtiö Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Lohjan kaupunki Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat (sähköisesti) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/kalatalous (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Listan dpoesavi mukaan Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Lohjan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

8 8 (8) MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Jukka Leinonen Hannu Kokko Sinikka Laitakari Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Jukka Leinonen (puheenjohtaja) ja Hannu Kokko sekä ympäristölakimies Sinikka Laitakari. Asian on esitellyt Sinikka Laitakari. SL/sl

9 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

HaIIintopakkoiImoitus Urjalanjoen saattamiseksi lailliseen kuntoon, Urjala

HaIIintopakkoiImoitus Urjalanjoen saattamiseksi lailliseen kuntoon, Urjala ja Aluehaifintovirasto Päätös Nro 249/2010/4 EteläSuomi Dnro ESAVI/1 96/04.09/2010 Annettu 21.12.2010 ASIA HAKIJA VASTAPUOLI HaIIintopakkoiImoitus Urjalanjoen saattamiseksi lailliseen kuntoon, Urjala Pirkanmaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2013 ASIA HAKIJA Vesiosuuskunta Vesiheinä Vesiosuuskunta Vesiheinän vesihuoltoverkoston laajentamiseen liittyvien

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti

Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 141/2012/2 Dnro ESAVI/165/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2012 ASIA HAKIJA Lämpökaivojen rakentaminen Veikkoinkorven yritysalueelle, Vihti Lohikari Oy HAKEMUS Lohikari

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot