Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset"

Transkriptio

1 Päiväys Datum Dnro Dnr YM 1/5713/2010 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Viite Hänvisning Asia Ärende Ohjekirje luonnonsuojelulain 49 :n säännöksen soveltamisesta merimetsoa koskeviin poikkeuksiin lajirauhoitussäännöksistä Johdanto Merimetson kannan kasvu Suomen rannikolla on jatkunut nopeana. Lajin ensimmäinen pesintä Suomessa todettiin vuonna Tämän jälkeen kanta on kasvanut voimakkaasti, ja vuonna 2009 Suomessa pesi noin merimetsoparia 48 yhdyskunnassa. Kasvu edellisestä vuodesta oli 26 %. Kolmasosa kannasta koostuu nuorista pesimättömistä linnuista, joten pesimäkauden alussa rannikolla oli noin merimetsoa. Merimetso asuttaa Suomenlahtea, Saaristomerta ja länsirannikkoa aina Merenkurkkuun asti. Suomen ja ilmeisesti lajin pohjoisimmat pesimäyhdyskunnat ovat Perämerellä. Koko Itämeren pesivän kannan kooksi arvioitiin vuonna 2006 noin paria. Suomen kannan kasvusta noin 50 % johtuu Itämeren eteläosista suuntautuvasta tulomuutosta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen alustavien selvitysten perusteella merimetson käyttämällä ravinnolla voi olla alueellista vaikutusta myös taloudellisesti hyödynnettävien kalakantojen kehitykseen. Kalastajille koituvien vahinkojen merkittävyyttä kartoittaneen tutkimuksen mukaan puolet rannikkokalastajista katsoi lajin vaikeuttavan elinkeinonsa harjoittamista aiheuttamalla saaliin vähenemistä sekä pyydys- ja kalavaurioita. Taloudellisten menetysten raha-arvon arviointi on vaikeaa, mutta 42 % kalastajista koki merimetson aiheuttaneen sellaisia. Merimetso on luonnonsuojelulain 38 :n nojalla ympäri vuoden rauhoitettu. Lain 39 :n mukaan mm. lajin yksilöiden tahallinen tappaminen tai pyydystäminen, pesien hävittäminen tai muu häiritseminen on kiellettyä. Kiellosta on mahdollista poiketa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lain 49 :n nojalla yksittäistapauksessa myöntämällä luvalla lintudirektiivin (79/409/ETY) 9 artiklassa mainituilla perusteilla. Lajista aiheutuvien vahinkojen ehkäisytoimenpiteet ovat mahdollisia tätä menettelyä noudattaen. Tämän ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää alueviranomaisten poikkeuslupakäytäntöä merimetsoa koskien. Ohjeessa käsitellään lintudirektiivin 9 artiklan mukaisen poikkeuslupajärjestelmän sisältöä ja sitä koskevaa oikeuskäytäntöä, lisäksi esitetään eräitä suosituksia menettelyyn liittyvien keskeisten käsitteiden tulkinnasta. Yksittäisten lupa-asioiden harkinta on kuitenkin aina laissa säädetyn lupaviranomaisen tehtävänä. PL 35, VALTIONEUVOSTO PB 35, FI STATSRÅDET, FINLAND

2 2/5 Rauhoitussäännöksistä poikkeaminen voidaan sallia, mikäli 1) poikkeaminen ei ole ristiriidassa lintudirektiivin yleisten tavoitteiden kanssa, 2) ongelmalle ei ole muuta tyydyttävää ratkaisu, 3) kyseessä on jokin direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa mainituista tilanteista (a-c) ja 4) poikkeuspäätös noudattaa artiklan 2 kohdassa mainittuja muotovaatimuksia. 1) Lintudirektiivin yleiset tavoitteet Luonnonsuojelulain yleisenä tavoitteena on muun ohella luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on lain 5 :n mukaan tähdättävä mm. lajien suotuisan suojelutason saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Lajin suojelutaso on suotuisa, kun se pystyy pitkällä aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisissa elinympäristöissään. Lintudirektiivi ei sisällä luontodirektiivin tavoin nimenomaista suotuisan suojelun käsitettä. Siten myöskään direktiivin 9 artikla ei sisällä luontodirektiivin 16 artiklan mukaisten poikkeusten myöntämiseen liittyvää suoraa vaatimusta siitä, että poikkeuksen myöntäminen ei saa haitata suotuisan suojelun tason säilyttämistä. Erilaisista sanamuodoista huolimatta lintudirektiivin järjestelmä on varsin pitkälle rinnasteinen luontodirektiivin kanssa. Euroopan Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä onkin katsottu, että lintudirektiivin 9 artiklan mukaista poikkeusjärjestelmää sovellettaessa on otettava huomioon direktiivin yleinen tavoite. Se on lintudirektiivin johtolauseiden ohella ilmaistu direktiivin 2 artiklassa, jonka mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet jäsenvaltioiden Euroopassa luonnonvaraisina elävien lintulajien kantojen ylläpitämiseksi sellaisella tasolla, joka vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia ottaen huomioon taloudelliset ja virkistykseen liittyvät vaatimukset taikka näiden kantojen mukauttamiseksi tähän tasoon. Poikkeusjärjestelmien soveltaminen ei siis saa vaarantaa lajin kantojen säilymistä näihin yleistavoitteisiin nähden tyydyttävällä tasolla. Merimetsokannan nopea ja edelleen jatkuva kasvu niin Suomessa kuin koko Itämeren alueella osoittaa, ettei lajin kannan säilyminen direktiivin edellyttämällä tasolla ole uhattuna. Poikkeuslupajärjestelmän soveltamiselle luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin mukaisesti ei siten ole merimetson kohdalla näistä yleisistä edellytyksistä johtuvaa estettä. 2) Muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen Poikkeuksen myöntäminen edellyttää kaikissa tilanteissa, että muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole. Tämä on aina tapauskohtaista harkintaa. Sen edellytyksenä on, että poikkeushakemukseen sisältyy tarkka selostus ongelmatilanteesta, jonka vuoksi lupaa haetaan ja miksi siihen ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua. Näiden syiden on perustuttava objektiivisesti osoitettavissa oleviin seikkoihin. Usein ongelmia syntyy, kun jokin totuttu toimintapa ei enää merimetsojen aiheuttamien vahinkojen vuoksi tuota toivottua tulosta. Muu tyydyttävä ratkaisu voi olla toiminnan mukauttaminen uudessa tilanteessa tai vahingoilta suojaavien ratkaisujen käyttöönotto. Erityisen ongelmallisilla alueilla vahinkoa aiheuttavien lintulajien kantojen säätelytoimet saattavat olla ainoa mahdollisuus vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi. Poikkeuslupia harkittaessa on syytä kuitenkin kiinnittää huomiota tarpeeseen rajoittaa poikkeus vain siihen laajuuteen, joka on välttämätön kyseessä olevan ongelman ratkaisemiseksi.

3 3/5 3) Erityisperuste lintudirektiivin 9 artiklan 1a c - kohtien mukaan Direktiivin 9 artiklan 1a kohdan mukaan poikkeus voidaan myöntää: - kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai lentoturvallisuuden turvaamiseksi, - viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi tai - kasviston ja eläimistön suojelemiseksi. Vakavien vahinkojen estäminen kalavesille ja joissain tilanteissa metsille voi käytännössä lähinnä tulla kyseeseen merimetson rauhoitussäännöksistä poikkeamisen perusteena. Tämän säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa vahinkoa aiheuttavien lintujen sääntely vakavien vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi. Kyse on siis taloudellisiin etuihin kohdistuvasta uhasta. Huomionarvoista on, että vahinkotapauksia koskevia luettelo on tyhjentävä ja että muihin kuin kyseisessä alakohdassa mainittuihin etuihin, esimerkiksi muunlaiseen omaisuuteen kohdistuvat vahingot eivät kuulu artiklan piiriin. Kalavesille aiheutuvan vahingon vakavuuden arvioiminen ja osoittaminen on yksittäistapauksissa varsin vaikeaa, sillä yksittäiset vahingot muodostuvat laajalla alueella ruokailevista linnuista ja myös vahingoille alttiina oleva toiminta sijoittuu usein laajahkolle alueelle. Merimetsokannan kasvun rajoittaminen erityisillä ongelma-alueilla on katsottu tarpeelliseksi. Siksi näiden alueiden määrittelyyn on kehitetty konkreettisia keinoja. Suomen ympäristökeskus on yhdistänyt pesimäyhdyskuntien sijaintitiedot ja niissä pesivien lintujen ruokailualueet ammattimaisten verkkokalastusyksiköiden sijaintiin kunnittain. Nämä ongelma-alueet esitetään oheisilla liitekartoilla, joita ylläpidetään ja päivitetään Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Kun ammattikalastukseen liittyvä poikkeushakemus koskee aluetta, jossa on kartoituksessa käytetyn luokkajaon perusteella eniten ammattimaisia verkkokalastusyksiköitä ja jolla sijaitsee pesimäyhdyskunnan ensisijainen ruokailualue, voidaan merimetson kalavesille aiheuttaman vahingon olettaa olevan vakava, ellei kyseiseen tapaukseen liity joitain selkeästi vastakkaisia näkökohtia. Vakavien vahinkojen estämiseksi myönnettävät poikkeusluvat voivat luonnollisesti olla mahdollisia myös edellä mainittujen erityisten ongelma-alueiden ulkopuolella. Tulkinnallisissa tapauksissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten luonnonsuojelu- ja kalatalousviranomaisten välinen neuvottelu tilanteesta on tarpeen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella ja Suomen ympäristökeskuksella on saaliskala-aineiston perusteella myös aluekohtaista tietoa kunkin merialueen kalastosta ja merimetson ravinnosta. Tarvittaessa vakavan vahingon arvioimiseksi ja poikkeushakemuksen ratkaisun tueksi voidaan hankkia myös näiden laitosten lausunto. Tämä on suositeltavaa erityisesti silloin, kun hakemus käsittää laajamittaisia toimenpiteitä. Poikkeushakemuksessa tarkoitettu vahinko tulee kaikissa tapauksissa selostaa mahdollisimman tarkkaan. Vahingon merkitystä voidaan kuvata taloudellisilla mittareilla, saaliin vähentymisellä, vahingoittuneiden kalojen määrällä ja arvolla, rikkoutuneiden pyydysten arvolla jne. Metsille koituvan vahingon estäminen voi tulla kyseeseen, mikäli vahingon vakavuus on objektiivisesti osoitettavissa. Vuonna 2009 Suomen merimetsokolonioista seitsemässätoista pesiä oli myös puissa. Yleensä pesät on rakennettu pesimäluotojen harvoihin puuryhmiin, mutta joissakin tapauksissa pesiä on myös suuripuisissa rantamänniköissä. Merimetsot voivat myös katkoa puiden oksia pesärakennustarpeiksi. Vahinkojen merkitys talousmetsille

4 4/5 lienee varsin vähäinen, mutta esimerkiksi vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön rantapuissa tai pienessä saaressa pesivä yhdyskunta saattaa paikallisesti aiheuttaa vakavaa vahinkoa metsän muille arvoille kuten virkistys- ja maisema-arvoille. Toistaiseksi ei ole tullut esiin tapauksia, että kansanterveydellisten tai muiden yleiseen turvallisuuteen liittyvien syiden vuoksi olisi perusteltua myöntää poikkeuksia. Direktiivissä ei ole tarkemmin määritelty kasvistolle ja eläimistölle aiheutuvia vahinkoja. Komission tulkintaohjeissa niiden on kuitenkin katsottu tarkoittavan muuta kuin edelliseen alakohtaan kuuluvia taloudelliseen etuun liittyvää kasvistoa ja eläimistöä. Kyseisen alakohdan soveltaminen olisi perustelluinta harvinaisten tai uhanalaisten lajien kantojen säilyttämiseksi. Vaikka merimetson jätökset voivat paikallisesti muuttaa pesimäyhdyskunnan kasvillisuuden kokonaan, ei tiedossa ole, että tämä muodostaisi uhkaa saariston muulle lajistolle. Sen vuoksi tämäkään peruste tuskin tulee kyseeseen. Direktiivin 9 artiklan 1b-kohdan mukaan poikkeus voi perustua tutkimukseen, opetukseen, kannan uudelleen istuttamiseen, lisääntymiseen ja suojeluun liittyviin tarkoituksiin. Direktiivin 10 artiklan ja sen liitteen V mukaan jäsenvaltioiden on edistettävä mm. lintujen aiheuttamien vahinkojen estämiseen tarkoitettujen menetelmien kehittämiseen tähtäävää tutkimusta ja työtä. Tähän tarkoitukseen tähtäävien tutkimusten tai kokeiluhankkeiden edellyttämät toimenpiteet voivat siten perustellusti olla hyväksyttäviä poikkeusperusteita. Direktiivin 9 artiklan 1c-kohdan nojalla voidaan sallia tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen lintujen pienten määrien pyydystäminen, hallussa pitäminen tai muu asiallinen hyötykäyttö. On epätodennäköistä, että merimetsoon liittyisi tämän säännöksen soveltamisalaan kuuluvaa asiallista hyötykäyttöä. 4) Muotovaatimukset Myönnettävien poikkeusten tulee olla riittävän yksilöityjä, jotta niistä käyvät ilmi direktiivin 9 artiklan 2 kohdassa mainitut seikat, kuten hyväksyttävät välineet, laitteet ja menetelmät, niiden käyttämiseen oikeutetut tahot sekä ajalliset ja paikalliset olot, joissa poikkeus on voimassa sekä siihen liittyvä määrälliset rajoitteet ja niiden seuranta ja raportointi. Muita näkökohtia Merimetsokantaan kohdistuvat toimenpiteet voivat perustua joko paikalliseen tarpeeseen häätää merimetsot tietyltä alueelta tai yksittäiseltä kohteelta tai laajempaan tarpeeseen rajoittaa koko rannikon kantaa. Paikallinen tarve voi syntyä kalastoon, kalastukseen tai kalanviljelyyn kohdistuvien paikallisten haittojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Kyseessä voi olla jatkuva tai satunnainen kalastavien merimetsojen häätäminen kalanpyydysten tai viljelyaltaiden lähistöltä tai yhden tai useamman pesimäyhdyskunnan häätäminen tietyin perustein tietyltä alueelta. Säätelytoimet voivat käsittää eriasteista häirintää, pesien hävittämistä, poikastuoton vähentämistä munien steriloinnilla tai lintujen tappamista. Mahdollisia menetelmiä on tarkemmin kuvattu mm. julkaisussa "Merimetson kannanhoitosuunnitelma" (Ympäristöministeriön moniste 161, Helsinki 2005). Harkittaessa toimenpiteiden järkevyyttä on otettava huomioon, että pesimäyhdyskuntien häirintä mitä todennäköisimmin aiheuttaa ongelmien siirtymisen ja leviämisen uusille alueille. Laaja-alaisempien, koko rannikon kannan säätelyyn tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus edellyttää valtakunnallista lähestymistapaa, huolellista suunnittelua asiantuntijalai-

5 5/5 tosten kanssa ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken toimenpiteitä toteutettaessa. Yhteistyö Itämeren muiden rantavaltioiden kanssa voi myös olla tarpeen. Koska poikkeusten myöntäminen on usean alueviranomaisen toimivallassa, on tämän mittaluokan toimenpiteitä koskevien toimenpiteiden poikkeusten myöntäminen aina tarpeen koordinoida viranomaisten kesken etukäteen. Tämän on välttämätöntä, jotta voidaan varmistua poikkeusten kokonaisuuden pysymisestä direktiivin yleisten tavoitteiden puitteissa. Mikäli merimetsojen hävittämiseen myönnetään lupia ampumalla, ne on syytä rajoittaa 20. elokuuta 31. lokakuuta väliselle ajanjaksolle. Alkuajankohta on syytä kytkeä normaaliin vesilintujen metsästyksen alkamiseen, jotta vältytään toimenpiteiden aiheuttamalta häiriöltä metsästettävään ja muuhun merilintulajistoon. Suositeltava päättymisajankohta taas liittyy siihen, että Suomessa esiintyy kahta merimetson alalajia. Phalacrocorax carbo sinensis on se alalaji, joka pesii Itämerellä ja jonka voimakas lisääntyminen on aiheuttanut ongelmia. Tämän alalajin kanta muuttaa talveksi pääosin Suomen ulkopuolelle lokakuun loppuun mennessä. Rengastushavaintojen perusteella pääosa tästä kannasta talvehtii Keski- Euroopassa. Nimirodun Phalacrocorac carbo carbo meillä esiintyvä kanta puolestaan on Jäämereltä Itämerelle talvehtimaan tullutta kantaa. Nimirodun yksilöihin kohdistuvia toimenpiteitä ei voida pitää perusteltuina, koska ne eivät aiheuta Suomessa vakavia vahinkoja. Lupaviranomaisten tulee huolehtia siitä, että muista toimialueista vastaavat lupaviranomaiset ovat tietoisia myönnetyistä poikkeuksista. Lisäksi ministeriö korostaa, että direktiivin 9 artiklan 3 kohta velvoittaa jäsenmaita vuosittain raportoimaan EU:n komissiolle artiklan soveltamisesta. Tämä ohjekirje korvaa annetun ministeriön ohjekirjeen merimetson kannanhoitosuunnitelman toteuttamisesta. Ylijohtaja Timo Tanninen Ylitarkastaja LIITE Matti Osara Kartta erityisistä ongelma-alueista

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Suomen susikannan hoitosuunnitelma Suomen susikannan hoitosuunnitelma Sisältö JOHDANTO... 3 1 SUSIKANNAN HOIDON TAVOITTEET... 4 2 YHTEISTYÖ KANSALAISTEN, RIISTAHALLINNNON JA SUURPETOTUTKIMUKSEN VÄLILLÄ... 5 2.1 Luottamus ja tieto... 5 2.2

Lisätiedot

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Katja Kuisma Maisterintutkielma Kevät 2013 Ympäristöoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Lapin yliopisto,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 11.3.2008 KOM(2008) 93 lopullinen 2006/0136 (COD) Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (komission

Lisätiedot

HE 135/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 135/2011 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kalastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 12 Erityiskertomus Rahoittaako EAKR vaikuttavalla tavalla hankkeita, joilla suoraan edistetään biologista monimuotoisuutta osana vuoteen 2020 jatkuvaa, biologista monimuotoisuutta koskevaa

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta.

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. 3.8.2011 Ulkoinen tarkastus Ville Voima Lyhennelmä arviointimuistiosta sivut

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Lupaosakkaat: 7

PÄÄTÖS. Lupaosakkaat: 7 SUOMEN RIISTAKESKUS Oulu PL 35 91501 Muhos (08)53 53 500 Pentti Hannula Palmutie 1 84100 YLIVIESKA PÄÄTÖS Pvm Nro 23.11.2011 2011/00345 2011/00345 1 METSÄSTYSLAIN 41 A :N MUKAINEN POIKKEUSLUPA HAKIJA HAKEMUS

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 42 2015 Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely Täydentävät kansalliset säännökset Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten. arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ.

Ympäristövaikutusten. arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Oppaita 1999:1 Ympäristövaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset m SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1999:1 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä

Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Oikeustieteellinen selvitys Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä 2012 Viljami Aarbakke oikeustieteen ylioppilas, valtiotieteiden

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

INARIN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

INARIN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA INARIN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA INARIN KALASTUSALUE 2007 www.inarinkalastusalue.fi 2 SISÄLLYS A. PERUSOSA... 3 1. Johdanto... 3 2. Kalastusalueen vesistöt... 3 2.1 Paatsjoen vesistöalue...

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO Sisäasiainministeriö on järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 13 :n 2 momentin nojalla 27.8.1999 vahvistanut koulutusaineiston käytettäväksi 1.9.1999

Lisätiedot