Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti. FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti. FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila"

Transkriptio

1 Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila

2 Lainsäädännöllinen tausta Luonnonsuojelulaki 8 luku Toimenpidekiellot, id pakkokeinot k ja rangaistukset t 57 ( /1587) Pakkokeinot 57 a ( /1587) Luontovahingon ehkäiseminen ja korjaaminen 58 Rangaistukset 59 ( /878) Menettämisseuraamus Lakia rikkomalla saatu arvo; aina vähintään rauhoitetun kasvin tai eläimen arvo Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista /9 60 Haltuunotto-oikeus 60 a ( /591) Rajavartiolaitoksen it valvontatehtävät t ät

3 Lainsäädännöllinen tausta Rikoslain 48 luku, 5 ( /578) 1995/578) Luonnonsuojelurikos Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta (seuraava lyhennetty) 1) oikeudettomasti ti hävittää tai turmelee luonnonsuojelulaissa l l (1096/1996) suojeltavaksi säädetyn luonnonalueen, eläimen, kasvin tai muun luontoon kuuluvan kohteen, 2) luonnonsuojelulain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen vastaisesti tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen kautta 3) luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 vastaisesti tuo maahan, vie maasta tai siirtää on tuomittava luonnonsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 2 v. Koskee myös suomalaista alusta valaanpyyntiin, rikkoo valaiden ja arktisten hylkeiden maahantuontikieltoa tms. ( /1073) ja vahinkoa Etelämanneralueella ( /1108) j ( ) Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

4 Lainsäädännöllinen tausta LsL 58 Rangaistukset Viittaus rikoslain 48 luvun 1-5 :ään Joka tahallaan tai huolimattomuudesta (seuraava lyhennetty) 1) rikkoo tässä ä laissa olevaa tai sen nojalla luonnon suojelemiseksi i annettua säännöstä tai määräystä taikka ostaa tai ottaa vastaan jotakin, mikä on saatu sellaista säännöstä tai määräystä rikkomalla, 2) ottaa haltuun, luovuttaa, esittelee julkisesti kaupallisessa tarkoituksessa, myy, pitää myyntiä varten, tarjoaa tai kuljettaa myytäväksi, tuo maahan tai vie maasta eläimen tai kasvin taikka sen osan säännösten vastaisesti tai 3) tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen alueen kautta eläimen tai kasvin taikka sen osan tai johdannaisen ilman 44 :n lupaa tai todistusta, 4) tuo maahan kolmannesta maasta tai vie sinne 44 :n eläimen tai kasvin jne. muun kuin hyväksytyn rajanylityspaikan kautta tai jättää tekemättä tuonti-ilmoituksen 5) ostaa, tarjoutuu ostamaan, hankkii kaupallisiin tarkoituksiin, esittelee julkisesti kaupallisessa tarkoituksessa on tuomittava, jollei teko ole luonnonsuojelurikoksena rangaistava, luonnonsuojelurikkomuksesta l k sakkoon.

5 Ympäristörikosdirektiivin vaikutuksesta Ympäristörikosdirektiivin myötä CITES-asetuksen vastaiset teot säädettiin rangaistaviksi rikoslain 48 luvun 5 :ssä luonnonsuojelurikoksina Rikoslain 48 a luvun luonnonvararikoksiin 1 a törkeästä metsästysrikoksesta (voimaan ). erityisen raa'alla tai julmalla tavalla kohteena on ollut suuri määrä ä riistaeläimiä iä huomattavaa taloudellista hyötyä tai erityisen suunnitelmallisesti. ahma, ilves, karhu, metsäpeura, saukko tai susi: tapettu tai vahingoitettu Rangaistus on vähintään 4 kk ja enintään 4 v. vankeutta. 4a törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä Metsästyskielto

6 Rikoslain ympäristörikokset Suomessa Poliisin kirjaamat Rikoslain ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen RL48 48: Törkeä ympäristön turmeleminen RL 48: Ympäristörikkomus RL 48: Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen RL 48: Luonnonsuojelurikos RL 48: Rakennussuojelurikos RL 48: Yhteensä Poliisin tietoon tulleista ympäristörikoksista n. 11 % on luonnonsuojelurikoksia Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

7 Luonnonvararikokset Suomessa Poliisin kirjaamat Rikoslain luonnonvararikokset Metsästysrikos RL 48a: Kalastusrikos RL 48a: Metsärikos RL 48a: Laittoman saaliin kätkeminen RL 48a: Yhteensä Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

8 Luontoon liittyviä rikkomuksia Suomessa Poliisin kirjaamat Muissa laeissa rangaistaviksi säädetyt rikokset k Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti Jäterikkomus Kalastusrikkomus Maastoliikennerikkomus Luonnonsuojelurikkomus Maa-ainesrikkomus Kalastuksesta Tornionjoen kalastual Vesilaissa rangaistavaksi säädetyt Yhteensä Poliisin tietoon tulleista ympäristörikkomuksista n. 4% on luonnonsuojelurikkomuksia

9 Luonnonsuojelurikoksien seuranta Luonnonsuojelurikoksia tutkittiin Tullissa vuonna 2009 yhteensä 5 kpl useimmissa tapauksissa oli kyse uhanalaisesta eläin- tai kasvilajista saadun tuotteen tt tuonnista t Suomeen ilman asianmukaisia CITES-lupia. Vuonna 2010 Tullissa kirjattiin luonnonsuojelurikoksia 12 kpl näistä seitsemässä tapauksessa yrityksen epäillään tuovan maahan CITES-sopimuksen vastaisesti höyhentuotteita. Poliisin tietoon tulleista luonnonsuojelurikoksista ei ole yksilöintiä Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportissa Esimerkkinä metsästysrikoksesta on silmälläpidettävän karhun

10 Syyttäjän tietoon tulleet ympäristörikokset Suomessa Syyttäjän ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen Luonnonsuojelurikos Metsästysrikos Kalastusrikos Metsärikos Luonnonsuojelurikkomus Luonnonsuojelurikoksen yritys Yhteensä Taulukosta puuttuu rivejä lopusta, mutta yhteensä sarake sisältää koko alkup. Syyttäjän tietoon tulleista ympäristörikoksista n. 8 % luonnonsuojelurikoksia/rikkom. Luonnonsuojelurikostutkintapyynnöistä poliisilta etenee syyttäjälle 16 %, vastaavasti luonnonsuojelurikkomuksista vain 11 % ja yrityksistä 1 %!!! Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

11 Rikoslain ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen Törkeä ympäristön turmeleminen Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen Luonnonsuojelurikos Rakennussuojelurikos Metsästysrikos Kalastusrikos Metsärikos Laittoman saaliin kätkeminen 1 2 Jäterikkomus Alusjäterikkomus Luonnonsuojelurikkomus Luonnonsuojelurikoksen yritys Rakennussuojelurikoksen yritys 1 Metsästysrikkomus Kalastusrikkomus Metsärikkomus Muinaismuistorikkomus VL kunnossapitosäännösten 1 rikkominen VL käyttöoikeussäännösten rikkominen Vesilain luparikkomus Vähäisen uoman vedenjuoksun 1 estäminen Yhteensä Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti. 1

12 Syyttäjän ja tuomioistuimen ratkaisut Syyttämättäjättämisprosentti yli 50 %! ympäristörikoksissa Ympäristö- ja luonnonvararikosten syytteiden hylkäämisprosentti 20%! Tilastoista ei selviä, miten luonnonsuojeluun liittyvät rikosasiat ovat edenneet

13 Kysely ely-keskusten luonnonsuojelusta vastaaville viranhaltijoille Tiedustelen teiltä ELY-keskuksessanne vuosien 2008, 2009, 2010, 2011 tai 2012 aikana esiin tulleita luonnonsuojelurikoksia, joista ELY-keskus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön. Voitteko ilmoittaa määrän vuosittain? Vaikka ette tietäisi kaikkia tapauksia, olisi tärkeää, että kertoisitte kokemuksistanne niissä tapauksissa, joissa olette olleet mukana tai muuten asia on tullut tutuksi. Oliko ko. vuosina tapauksia, joissa harkittiin ilmoittamista, mutta lopulta ilmoittaminen jätettiin tekemättä. Mitä toimia tällöin toteutettiin? Oliko ELY-keskuksen alueella muiden tekemiä luonnonsuojelurikoksia koskevia tutkintapyyntöjä? Minkä tyyppisiä tapauksia nämä luonnonsuojelurikokset (/-rikkomukset olivat) ja ovatko ne jo ratkenneet ja mihin suuntaan? Olitteko tyytyväisiä tutkintaprosessiin? Kysyttiinkö teiltä lisätietoja? Moniko tapaus siirtyi edelleen syyttäjälle? Miten asiat etenivät oikeusprosessissa? Saiko epäillystä luonnonsuojelurikoksesta rangaistuksen? Jos ei saanut, mistä tämä johtui? Vst. Kaltainen kysely SLL:n lsv-listalle

14 Kiitokset kyselyyni vastanneille Ylitarkastaja Jukka Airola, Hämeen ELY-keskus Luonnonsuojelun ylitarkastaja, Anne Grönlund, Pohjois-Savon ELY-keskus Ylitarkastaja Esko Gustafsson, Lounais-Suomen ELY-keskus Biologi Simo Jokinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ylitarkastaja Kaj Koivisto, Pirkanmaan ELY-keskus Ylitarkastaja Taina Kojola, Lapin ELY-keskus Ylitarkastaja Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristölakimies Pirkko Posio, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ympäristölakimies Soile Veteläinen, Pohjois-Pohjanmaan Pohjanmaan ELY-keskus Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri Ym.

15 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 1. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp ruoppauksista ja kaivumassojen läjittämisestä Oulunsalon Akionlahden perustetulla yksityisellä luonnonsuojelualueella. Lopputulos: Vastaajat tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta 25 päiväsakkoon ja velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 80 euroa (= lupamaksu luonnonsuojelualueen rahoitusäännösten poikkeamisasiasta). 2. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä Akionlahden yksityisellä luonnonsuojelualueella. Lopputulos: Vastaajille tuomittiin päiväsakkoon luonnonsuojelurikoksesta ja velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 90 euroa (= lupamaksu, joka peritään luonnonsuojelualueen rahoitusäännösten poikkeamisasiassa). 3. Varsinais-Suomen ELYn tp yksityisen suojelualueen ojan ruoppaamisesta veneväyläksi. Kone meni alueelle luvatta ja Metsähallituksen ja Porin kaupungin maiden läpi kaataen puita ilman omistajan lupaa. Lopputulos: Ei mitään tietoa tuloksesta, käsitys, että poliisi ei tutkinut.

16 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 4. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp Hailuodon yksityisellä luonnonsuojelualueella kesäkuussa 2008 tapahtuneesta kaivu-, ruoppausja läjitystoimista. Lopputulos: Syyttäjän päätös syyttämättä jättämisestä Syy: ei näyttöä rikoksesta tai todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Luonnonsuojelurikkomuksena teko ehti poliisitutkinnan ja syyteharkinnan aikana vanhentua (luonnonsuojelurikkomuksen vanhentumisaika 2 vuotta). 5. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp luonnonsuojelurikkomuksesta Liminganlahden yksityisellä luonnonsuojelualueella, moottoriajoneuvoilla liikkuminen. Lopputulos: Poliisi määräsi kullekin vastaajalle 10 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta ja maastoliikennerikkomuksesta. 6. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp Hailuodossa Hannuksenrannan- Pohjoisrannan yksityisellä luonnonsuojelualueella, rantadyynien kyntäminen. Lopputulos: käräjäoikeuden tuomio , vastaajalle 30 päiväsakkoa luonnonsuojelurikoksesta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

17 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 7. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tpt (luonnonsuojelurikos) ja (maastomerkin väärennys) Kuusamon Yli-Kitkan Miehinkisaaren yksityisellä luonnonsuojelualueella, hakkuut ja luonnonsuojelualuemerkkien hävittäminen ja siirtäminen. Lopputulos: lainvoimainen tuomio , toiselle 25 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta sekä maastomerkin väärennyksestä ja toiselle 15 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta. Lisäksi tuomittiin maksamaan ELYlle vahingonkorvauksena kaadetun puuston arvo, rikoksen selvittämisestä aiheutuneet kulut, suojelualueen uudelleen merkitsemisestä aiheutuvat kulut sekä oikeudenkäyntikulut. 8. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp mahdollisesta luonnonsuojelurikkomuksesta Siikajoen Säikänlahden yksityisillä luonnonsuojelualueilla, vesilintujen metsästys. Lopputulos: päätös syyttämättä jättämisestä Pohjois-Savon ELYn tp v ruopattiin mökin edustaa luonnonsuojelualueella rauhoitusmääräysten vastaisesti (valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde). Lopputulos: Ei johtanut syytteeseen.

18 Luontotyyppejä koskevia tutkintapyyntöjä 1. P-P ely tp Raahessa sijaitsevalla Takarannan merenrantaniityn ja dyynin rajatulla suojellulla luontotyyppialueella, maaperän käsittely ja vieraan aineen levittely maaperään. Lopputulos: vastaaja tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta 70 päiväsakkoon. 2. P-P elyn tp dyynien tasoittaminen Siikajoen Tauvon Munahiedanrannan hiekkaranta- ja dyynialueen rajatulla ja suojellulla luontotyyppialueella. Lopputulos: kolmelle vastaajalle tuomittiin luonnonsuojelurikkomuksista 25, 50 ja 35 päiväsakkoa (ensisijainen syyte luonnonsuojelurikoksesta hylättiin, koska katsottiin, että aluetta ei oltu kuitenkaan hävitetty tai turmeltu). 3. SLL, Pirkanmaa tp metsä- ja luonnonsuojelulain mahdollisesta rikkomisesta Längelmäellä; Metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen, rehevän lehdon ja kahden luonnontilaisen noromaisen puron, ominaispiirteet on tuhottu hakkuilla Längelmäen Mulkoilassa. Hakkuu rajautuu Sinivuoren luonnonpuistoon. Hakkuulla vaarantuneen liito-oravan elinympäristö. Lopputulos: Ei ilmeisesti edennyt poliisilta eteenpäin.

19 Luontotyyppejä koskevia tutkintapyyntöjä 4. SLL, Pirkanmaan + yhd. tp Luonnonsuojelu-, vesi- ja metsälain mahdollisesta rikkomisesta Nokialla Kaakkurijärvien Natura-alueella; erittäin arvokas luonnontilainen pienvesiluontokokonaisuus. Vesilain15 :ssä on säädökset mm. purojen säilymisestä luonnontilaisina; Monitoimikoneen ajo luonnontilaisen puron uoman yli niin, että puron uoma on kokonaan rikkoutunut ja kiintoainesta tulee kulkeutumaan Kalliojärveen erityisesti keväällä korkean veden aikana. Kyseinen puronvarsi on myös metsälain 10 :n tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö; ruohokorpilaikkuja Lopputulos: Ei tiedossa. Ei ilmeisesti edennyt.

20 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 1. Lapin ELYn tp v koskien vierasperäisen lajin (valkoposkihanhet) päästämistä Lapin luontoon (Lsl 43 1 mom). Kolme henkilöä oli päästänyt Lapin luontoon kuulumattomia valkoposkihanhia Enontekiöllä yksityismaalla kesällä Tulos: Lapin käräjäoikeuden tuomio kesäkuussa 2011: tuomittiin yksi henkilö luonnonsuojelurikkomuksesta sakkoihin, kahden osalta jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Tuomio ei ole lainvoimainen, valitus Rovaniemen hovioikeudessa. 2. Lapin ELYn tp v oli kahden epäpuhtaan naalin luontoon päästämisestä. Lopputulos: Ei johtanut jatkotoimiin. Naalien alkuperän selvittäminen ei ollut mahdollista, koska niitä ei saatu kiinni (todennäköisesti kuolivat ennen kuin pääsivät lisääntymään) eikä tarhassa, josta karkasivat löytynyt y y riittävää todisteaineistoa (ulosteet). Jos lähitulevaisuudessa paljastuu Suomen tai Norjan pohjoisosissa naalikanta, jossa ruskeita täpliä hännän päässä, niin ovat näiden karkulaisten kevätsiitoksia.

21 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 3. Lapin ELYn tp v Sodankylä, luonnonsuojelurikkomus, merikotkan pesimärauhan tahallinen häiritseminen. Lopputulos: sakkoa 336 mk. Kaakkois-Suomen ELYn tp. Haminan kaupungin koulurakennuksen purkamisen yhteydessä tahallisesti ja vastoin ympäristökeskuksen päätöstä hävittämiä tervapääskyjen pesiä. Asia on vielä kesken. Välitulos: Käräjäoikeus langetti kaupungille tuomion, syyttäjä on valittanut tuomiosta. Uhanlaisten isojen petoeläinten (ilves, susi ja ahma, karhu) salakaadot, eläimen takaa-ajaminen kymmeniä kilometrejä moottorikelkalla ja lopuksi väsyneen eläimen päältä ajaminen ja lopettaminen mm. kirveellä, jäävät monesti selvittämättä, kun tekijöistä ei mitään tietoa. Törkeitä rikoksia. Uhanalaisten eläinten tapot yms. tutkitaan yleensä metsästysrikoksina. Saattavat johtaa LsL 5 a :ssä tarkoitetun luontovahingon selvittämiseen (esim. saimaannorppa).

22 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 5. Varsinais-Suomen ELYn tpt merimetsoyhdyskuntien tuhoamisesta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa v Varsinais-Suomi 1 Satakunta Varsinais-Suomi 5 Satakunta Varsinais-Suomi 1 Satakunta Varsinais-Suomi 2 Satakunta 1 Tuhottuja pesiä yhdyskunnissa (11/13) 1771 Laskennallinen korvausarvo valtiolle Tutkinnoista ei tulosta ja tutkinta keskeytetty. ELY-keskuksen poliisilta saamien tietojen mukaan tutkinta voidaan tarvittaessa käynnistää uudelleen. 6. V-S ELYn tp turvetuotantoalueen valmistelutöiden yhteydessä tuhotusta p y y kalasääksen pesästä. Tutkinnan kulusta ei tietoa.

23 Kasvilajien suojeluun liittyvät tapaukset 1. Hämeen ELYn tp: Hollola, Vesijärvi 2000: Ruopattiin saadusta luvasta poiketen aluetta, jolla kasvoi rauhoitettuja ja uhanalaisia näkinruohoja. Hämeen ympäristökeskuksen vesirakennusilmoituskatselmuksessa sovittiin ruoppauksen rajautuminen kasvuston ulkopuolelle. l ll Hentonäkinruohon (N. tenuissima) i )ja notkeanäkinruohon (Najas flexilis) ainoat Hollolan Vesijärven Kirkonselällä tunnetut kasvupaikat tuhottiin (myös siemenpankki). Ympäristökeskus vaati syyttäjän vaatimuksen mukaisesti luonnonsuojelulain 59 :n perusteella, että TS tuomitaan menettämään em. kasvilajien määritelty rahallinen arvo. Välitulos: Käräjäoikeus ( ) tuomitsi TS:n luonnonsuojelurikoksesta 45 päiväsakkoon ä sekä menettämään ää valtiolle ll hentonäkinruohon h osalta euroa ja notkeanäkinruohon osalta euroa eli yhteensä euroa. Välitulos: Kouvolan hovioikeus :TS oli vaatinut syytteen ja menettämisseuraamusta t koskevan k vaatimuksen hylkäämistä. TS:n kuoltua seuraamukset raukesivat. Lopputulos: Ympäristökeskus hävisi valituksensa Korkeimmassa oikeudessa ja joutui maksamaan kuolinpesän oikeudenkäyntikulut 600 mk. Kaksi eri mieltä.

24 Kasvilajien suojeluun liittyvät tapaukset 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tp. rauhoitettuja kasveja eri puolilla Suomea keränneestä miehestä. Lopputulos: Tuomittiin luonnonsuojelurikkomuksesta l k Turun hovioikeudessa. 3. Rauhoitettuja kynäjalavia vaurioittaneille käräjäoikeudelta sakkorangaistus, jonka hovi poisti, vaikka luonnonsuojelurikkomus jäi voimaan

25 Liito-oravan suojeluun liittyviä tapauksia Pirkanmaan ELYn tp koskien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämistä tai hävittämistä (49 ) koskevasta hakkuusta; Hakkuusta ei tehty metsänkäyttöilmoitusta metsäkeskukselle, koska se oli haapaylispuuston poistoa ns. kotitarvehakkuuna. kk Osa kaadetuissa haavoissa oli kolopuita, joista yhdestä kolosta löytyi merkkejä liito-oravan pesästä ja kannon juurella oli runsaasti tuoreita liito-oravan jätöksiä. Lisätietoja meiltä ei kysytty. Tutkintapyyntöön oli laitettu liitteeksi useita asiaa havainnollistavia valokuvia ja selvästi osoitettu mitä oli tapahtunut. Tutkinnan aikana kerran yhteys poliisiin, jottei asia ehdi vanhentua. Jäi käsitys, että asia olisi menossa syyteharkintaan. Lopputulos: Syyttämättä jättäminen. Pohjois-Savon ELYn tp v liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisestä kaatamalla toistakymmentä liito-oravan oravan merkitsemää puuta ja kolopuu asemakaava-alueelta Kuopiossa. Lopputulos: Tekijät tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta sakkoihin.

26 Liito-oravan suojeluun liittyviä tapauksia Kaakkois-Suomen ELYn tp. liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisestä avohakkaamalla. Lopputulos: Asia vanheni ja jäi tutkimatta. Kaakkois-Suomen ELYn tp. koskien Metsäkeskuksen menettelyvirhettä sen jätettyä ilmoittamasta liito-oravan elinalueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta. Lopputulos: Asia jätettiin vähäpätöisenä tutkimatta. Molempia tapauksia käsiteltiin Kouvolassa. Riihimäen käräjäoikeus katsoi hausjärveläisen miehen kaadattaneen vuosi sitten liito-oravametsää suojellusta eläimestä tietoisena. Lopputulos: 40 päiväsakkoa metsärikkomuksesta ja luonnonsuojelurikoksesta. Menettämisseuraamus runsaat 1000 euroa.

27 Tapauksia, joista ei tutkintapyyntöä Hämeen ELY-keskus: Hämeenkoski, Kevari v suojeltuna pähkinälehtona rajatulla alueella harvennettiin kuusia ja kaadettiin pähkinäpensaat (metsänhakkaaja itse ilmoitti); metsänkäyttöilmoitus luontotyyppialueen t l vierestä; pieni i osa rajatusta t luontotyyppialueesta t l t ja pähkinäpensas yleensä elpyy varsin hyvin hakkuun jälkeen. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei tehty. Hämeen ELY-keskus: k Hämeenlinna Aulanko Hakkuu ulottui yhdessä kohdassa LsL luontotyypille. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei ole tehty. Hämeen ELY-keskus: Hämeenkoski, Leinelä v runkomaista vuorijalavaa ja useita vaahteroita. Se oli tarkoitus rajata LsL luontotyyppinä. Maanomistajan kuulemiskirjeen mentyä metsänhoitoyhdistyksen kautta tuli tieto, että jalavat on istutettu. Vastauksessa kuulemiskirjeeseen ilmoitettiin, ttä j l t k d tt L t l T tki t töä i t ht että jalavat on kaadettu. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei tehty. Lehmuksia tai pähkinäpensaita on muulloinkin, kaadettu maanomistajien kuulemisen aikana. Käytäntö ei kannusta lain noudattamiseen.

28 Ongelmia ja kysymyksiä Luonnonsuojelurikokset eivät niin helppoja havaita, tunnistaa kuin esim. jätteen dumppaaminen Jutut kestävät poliisilla ja syyttäjällä aika kauan vireillä eli rikkomuksina saattavat ehtiä vanhentua. Harva tapaus päätyy syyttäjälle, sillä tapauksia jää selvittämättä (tekijää ei löydy, näyttöä ei ole tarpeeksi jne.) - > näistä olisi hyvä oppia Missä määrin asenteellisuutta viranomaisilla, poliisilla, syyttäjillä, tuomioistuimilla? Paljonko luontorikoksista tulee kansalaisilta tutkittavaksi? Rangaistukset perustuvat paljon taloudellisiin asioihin; hyötyjen sijaan kustannuksia vältellään; luonnon itseisarvo ei tule oikealla tavalla esiin; ohjeelliset arvo indeksitarkastus?

29 Kehittämisajatuksia Olisi hyvä, jos poliisi olisi yhteydessä ilmoittajaan ja elyyn tutkinnan aikana ja että saisivat tiedon, eteneekö asia syyteharkintaan. Myös viranomainen on monesti varsin kokematon tutkintaprosessissa ja arastelee ehkä yhteydenottoa ja kanssakäymistä poliisin kanssa Syyttäjän toiminta jää ehkä viranomaiselle etäiseksi eikä syyttämättä jättämispäätöksistä välttämättä opita muuta kuin, ettei kannata tehdä tutkintapyyntöä Valvontaviranomaisten tekemien rikosilmoitusten vähäiseen määrään vaikuttanee tulkinnanvarainen ilmoitusvelvollisuus. Rikosilmoitusten määrään vaikuttanee myös valvontaresurssien Rikosilmoitusten määrään vaikuttanee myös valvontaresurssien vähäisyys ja viranomaisen tietoisuus siitä, että valvontatyö rikosilmoituksen kohteen kanssa jatkuu.

30 Kehittämisajatuksia Luontorikoksissa tulisi hyödyntää entistä enemmän biologien asiantuntemusta Jotkut t ELYt käyttävät ät vahingonkorvaussopimuksia i k i tekijän kanssa, jos teko lievä. Viranhaltija saattaa jättää viemättä asiaa eteenpäin, jos teko on vähäinen (ehkä OK, harkinta voi pettää) aiemmista huonoista kokemuksista johtuen: tutkintapyynnöt eivät ole johtaneet t mihinkään tutkintapyyntö teettää paljon työtä Kokee osaavansa hallinnollisen prosessin paremmin Hallinnollinen prosessi ja tutkintapyyntö rinnakkain

31 Kiitos!

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja Lainvoimainen Tapaus (HO diaarinro)käräjät KO Syyte KO Syyksilukeminen KO tuomio Hovi Valittaja HO Syyksilukeminen HO tuomio Hovin tuomiopäivä tuomio, laji lainvoimainen tuomio, määrä Huomautuksia R04/1476

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos Päivän n päihdetilanne p - seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos POLIISIN TEHTÄVÄ on suorittaa huumausainerikosten

Lisätiedot

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja Tuula Tanska, Päättäjien 34. Metsäakatemia 2013

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ ASETTAMISPÄÄTÖS Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Oikeusministeriö on tänään

Lisätiedot

Liite 4. Luonnonsuojelu

Liite 4. Luonnonsuojelu Liite 4. Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet (SL) Kohteen nimi Kohdeluokka Arvo Inventointi 1 Koukkurahka Puuttomat suot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu, alue kuuluu Natura Kangasalan kunta 2000

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1 Lain tarkoitus Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ

HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Henkilötietolain valvontajärjestelmä perustuu

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Pirkanmaan ELY-keskus Ympäristövalvontayksikkö Vesilaki yleistä Yleiskäyttöoikeudet Vesistössä kulkeminen, veden

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

Paliskunnan kokoustaito

Paliskunnan kokoustaito Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Merja Mattila: Paliskunnan kokoustaito huhtikuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys Porot ja koirat Merja

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Monimuotoisuuden suojelu

Monimuotoisuuden suojelu Monimuotoisuuden suojelu Metson keinoin i Ylitarkastaja Leena Lehtomaa, Lounais-Suomen ELY-keskus METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 1 Esityksen sisältö METSO turvaa monimuotoisuutta

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Hyvää huomenta Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Valvonta vs. Tutkinta Heijastuuko UlkL:n muk. valvonnan määrä tutkintaan tulevien juttujen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 1 KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 26.10.2010 R 10/971 40101 Jyväskylä Puhelin 010 362 6703 Fax 010 362 6720 Syyttämättä jätetty MATIKAINEN-KALLSTRÖM MARJO

Lisätiedot

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 Selvityksen laatija: Liisa Välimäki Ihmisoikeusliitto ry Helmikuu

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

ARVIOKIRJA SUURPETOJEN AIHEUTTAMISTA VILJELYS-, ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOISTA

ARVIOKIRJA SUURPETOJEN AIHEUTTAMISTA VILJELYS-, ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOISTA ARVIOKIRJA SUURPETOJEN AIHEUTTAMISTA VILJELYS-, ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOISTA Maastotarkastuksen tekevä maaseutuelinkeinoviranomainen vastaa arviokirjan täyttämisestä. 1. MAASTOTARKASTUSTA JA KORVAUKSEN

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat: sallittu toiminta ja rajoitukset ammattikalastuksen näkökulmasta

Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat: sallittu toiminta ja rajoitukset ammattikalastuksen näkökulmasta Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat: sallittu toiminta ja rajoitukset ammattikalastuksen näkökulmasta 06.02.2013 Mikael Nordström Metsähallitus Luonnonvara-alan

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO:n jäljillä Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi keinoksi edistää metsiensuojelua

Lisätiedot

Ympäristöministeriö Maa- ja metsätalousministeriö LUONNOS 3.2.2015

Ympäristöministeriö Maa- ja metsätalousministeriö LUONNOS 3.2.2015 LIITO-ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKKOJEN MÄÄRITTÄMINEN JA TURVAAMINEN METSIEN KÄYTÖSSÄ I YLEISTÄ Tämän ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ohjeen tarkoituksena on antaa Suomen

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2008

Syyttäjän ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Syyttäjän ratkaisut 2008 Syyttäjä ratkaisi 81 000 asiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 80 995 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 552 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Visa Niittyniemi 24.5.2012 1 Järvien luokittelu Environment Centre / Presentation / Author Lovasjärvi 2 24.5.2012 Simpelejärven länsiosan fosforikuormitus

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 :n 1 momentti)

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 :n 1 momentti) Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 700 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja Sähköposti Koordinaatit: P

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

LASTENSUOJELUILMOITUKSEN ILMOITUSVELVOLLISUUDEN LAAJENEMINEN SEKÄ VALMISTUMASSA OLEVA ALUEELLINEN TOIMINTAOHJE

LASTENSUOJELUILMOITUKSEN ILMOITUSVELVOLLISUUDEN LAAJENEMINEN SEKÄ VALMISTUMASSA OLEVA ALUEELLINEN TOIMINTAOHJE LASTENSUOJELUILMOITUKSEN ILMOITUSVELVOLLISUUDEN LAAJENEMINEN SEKÄ VALMISTUMASSA OLEVA ALUEELLINEN TOIMINTAOHJE Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mykrä Alkuarviointi Lastensuojelupalvelut Lahti ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS JA TILASTOKESKUS Tausta-aineisto Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 16.12.2004 klo 10.00 Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 voimaan tulleella

Lisätiedot

Oriveden Pyhäselän saaristot Natura 2000-alue. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2016

Oriveden Pyhäselän saaristot Natura 2000-alue. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2016 Oriveden Pyhäselän saaristot Natura 2000-alue Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2016 Oriveden Pyhäselän saaristot SUUNNITTELUALUE: Pinta-ala:16 080 ha, josta vettä n. 15 000 ha Kunnat: Savonlinna,

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI

ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI WORKSHOP RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ-TYÖRYHMÄ/ KiS, erikoissyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto RIKOSLAIN RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto

Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto MATTI KYRÖLAINEN VALTAKUNNALLISET SUOJELUOHJELMAT Suomessa on suunniteltu luonnonmaantieteelliseen aluejakoon pohjautuvia valtakunnallisia suojeluohjelmia

Lisätiedot

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari TAIPALSAARI ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 YLEISKUVAUS 4 TULOKSET... 4 1. Myhkiö. 4 2. Ilkonsaaret (itäinen)..

Lisätiedot

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Olli Saunaoja, laamanni Espoon käräjäoikeus Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Suomen lain mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on, että rikoksen tekijä on teon hetkellä täyttänyt 15 vuotta. Jos nuori

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Rangaistusten mittaaminen ympäristörikoksissa

Rangaistusten mittaaminen ympäristörikoksissa Heidi Nummela Rangaistusten mittaaminen ympäristörikoksissa 1. Yleistä Oikean rangaistuksen mittaaminen rikoksissa on tuomioistuimille haastavaa ja sitä on myös sen ennakoiminen syyttäjälle. Vain rattijuopumusrikosten

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010 Destia Oy VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma Petri Parkko 9.6.2011 2 1. Yleistä Liito-orava Pteromys volans on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäslaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020. harjusinisiipi Kuva:Antti Below

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020. harjusinisiipi Kuva:Antti Below METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020 1 harjusinisiipi Kuva:Antti Below Esityksen sisältö Mikä METSO? METSO turvaa monimuotoisuutta METSO-ohjelmaan soveltuvat elinympäristöt Miten METSO

Lisätiedot

Luonnonsuojelulainsäädännön arviointi

Luonnonsuojelulainsäädännön arviointi Luonnonsuojelulainsäädännön arviointi Kuva: Anne Raunio Suomen ympäristökeskus Jukka Similä Anne Raunio Mikael Hildén Susanna Anttila Arvioinnin toteutus Arvioitavina luonnonsuojelulaki ja -asetus sekä

Lisätiedot

1345/623/2010. METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Liesjärven kansallispuiston järjestyssäännöstä. Annettu Vantaalla 28.6.2010

1345/623/2010. METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Liesjärven kansallispuiston järjestyssäännöstä. Annettu Vantaalla 28.6.2010 1345/623/2010 METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Liesjärven kansallispuiston järjestyssäännöstä Annettu Vantaalla 28.6.2010 Liesjärven kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus on luonnonsuojelulain 1096/96

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖRIKOSASIOISSA

ELY-KESKUKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖRIKOSASIOISSA ELY-KESKUKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖRIKOSASIOISSA Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat, johtava lakimies Pauli Rajala 3. ja 8.10.2013 1 ELY-keskuksessa ympäristörikosasiat hoidetaan ympäristö

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1997 N:o 906 912 SISÄLLYS N:o Sivu 906 Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta... 3579 907

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia

4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia II.4 Seksuaalirikokset 63 4 Seksuaalirikokset Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 (L 563/1998) voimaan tulleella lailla. Rikoslain

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 26.10.2010 R 10/971 40101 Jyväskylä Puhelin 010 362 6703 Fax 010 362 6720 Syyttämättä jätetty KLlNGA ESA EINO 21.11.1939

Lisätiedot

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016. Metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016. Metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016 Metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi Lähtökohtana vapaaehtoisuus METSO on antanut metsälle uuden merkityksen. METSO-ohjelman avulla omistaja

Lisätiedot

METSO-ohjelma 2008 2025:

METSO-ohjelma 2008 2025: METSO-ohjelma 2008 2025: vapaaehtoisen suojelun onnistumiset ja haasteet Kimmo Syrjänen 1, Saija Kuusela 1, Susanna Anttila 1, Mirja Rantala 2 ja Terhi Koskela 2 1 Suomen ympäristökeskus ja 2 Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Metsään.fi. METO Yrittäjät Hämeenlinna 25.3.2014 Veikko Iittainen

Metsään.fi. METO Yrittäjät Hämeenlinna 25.3.2014 Veikko Iittainen Metsään.fi METO Yrittäjät Hämeenlinna 25.3.2014 Veikko Iittainen 450 Toimijapalveluun kirjautuneiden käyttäjien määrän kehitys 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1.12.2013 1.1.2014 1.2.2014 1.3.2014 27.3.2014

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

Perjantai 28.8. teema: metsän arvokkaat luontokohteet. 8-9 luento 9.15 lähtö 10.00 -> Aitolahti 12.30 -> Vuores 14.

Perjantai 28.8. teema: metsän arvokkaat luontokohteet. 8-9 luento 9.15 lähtö 10.00 -> Aitolahti 12.30 -> Vuores 14. Perjantai 28.8. teema: metsän arvokkaat luontokohteet 8-9 luento 9.15 lähtö 10.00 -> Aitolahti 12.30 -> Vuores 14.30 kotimatka alkaa Luento 3: Metsän arvokkaat luontokohteet Luentorunko 1. Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

44/2010. Törkeä metsästysrikos

44/2010. Törkeä metsästysrikos 44/2010 Törkeä metsästysrikos 44/2010 Törkeä metsästysrikos Oikeusministeriö, Helsinki 2010 1.6.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Törkeä metsästysrikos Työryhmän puheenjohtaja: Lena

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

Kurtturuusu uhka rannikon kasvillisuudelle

Kurtturuusu uhka rannikon kasvillisuudelle Kurtturuusu uhka rannikon kasvillisuudelle Kurtturuusu uhka rannikon kasvillisuudelle Kurtturuusu (Rosa rugosa) on Koillis-Aasian rannikolta 1900-luvun alussa Suomeen tuotu vieraslaji, joka leviää erityisesti

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Pirkanmaan alueyksikkö. Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus

Suomen metsäkeskus. Pirkanmaan alueyksikkö. Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus Suomen metsäkeskus Pirkanmaan alueyksikkö Julkiset palvelut / rahoitus- ja tarkastus Metsälaki ja lain valvonta kaavoitusalueiden metsien käsittelyssä Reijo Suninen, esittelijä UKK-instituutti 18.4.2013

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton :n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton :n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: 04600 Mäntsälä Puhelin 019 6871 300 Numero 10 / 2014 3.11.2014 Jäsenyhdistykset voivat

Lisätiedot

Talvivaaran kevät 2014

Talvivaaran kevät 2014 Ympäristörikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Talvivaaraa epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Talvivaaran kevät 2014 Työturvallisuusrikoksen poliisitutkinta siirtyy syyttäjälle Maaliskuussa

Lisätiedot

Viranhaltijan velvollisuudet ja vastuu

Viranhaltijan velvollisuudet ja vastuu Viranhaltijan velvollisuudet ja vastuu Varatuomari Heikki Paajanen 62.2012 Viranhaltijan palvelussuhteesta Virkasuhde syntyy yksipuolisella hallintotoimella (nimitys tai määräys). Suostumus toki edellytetään.

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot