Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti. FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti. FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila"

Transkriptio

1 Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila

2 Lainsäädännöllinen tausta Luonnonsuojelulaki 8 luku Toimenpidekiellot, id pakkokeinot k ja rangaistukset t 57 ( /1587) Pakkokeinot 57 a ( /1587) Luontovahingon ehkäiseminen ja korjaaminen 58 Rangaistukset 59 ( /878) Menettämisseuraamus Lakia rikkomalla saatu arvo; aina vähintään rauhoitetun kasvin tai eläimen arvo Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista /9 60 Haltuunotto-oikeus 60 a ( /591) Rajavartiolaitoksen it valvontatehtävät t ät

3 Lainsäädännöllinen tausta Rikoslain 48 luku, 5 ( /578) 1995/578) Luonnonsuojelurikos Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta (seuraava lyhennetty) 1) oikeudettomasti ti hävittää tai turmelee luonnonsuojelulaissa l l (1096/1996) suojeltavaksi säädetyn luonnonalueen, eläimen, kasvin tai muun luontoon kuuluvan kohteen, 2) luonnonsuojelulain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen vastaisesti tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen kautta 3) luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 vastaisesti tuo maahan, vie maasta tai siirtää on tuomittava luonnonsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 2 v. Koskee myös suomalaista alusta valaanpyyntiin, rikkoo valaiden ja arktisten hylkeiden maahantuontikieltoa tms. ( /1073) ja vahinkoa Etelämanneralueella ( /1108) j ( ) Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

4 Lainsäädännöllinen tausta LsL 58 Rangaistukset Viittaus rikoslain 48 luvun 1-5 :ään Joka tahallaan tai huolimattomuudesta (seuraava lyhennetty) 1) rikkoo tässä ä laissa olevaa tai sen nojalla luonnon suojelemiseksi i annettua säännöstä tai määräystä taikka ostaa tai ottaa vastaan jotakin, mikä on saatu sellaista säännöstä tai määräystä rikkomalla, 2) ottaa haltuun, luovuttaa, esittelee julkisesti kaupallisessa tarkoituksessa, myy, pitää myyntiä varten, tarjoaa tai kuljettaa myytäväksi, tuo maahan tai vie maasta eläimen tai kasvin taikka sen osan säännösten vastaisesti tai 3) tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen alueen kautta eläimen tai kasvin taikka sen osan tai johdannaisen ilman 44 :n lupaa tai todistusta, 4) tuo maahan kolmannesta maasta tai vie sinne 44 :n eläimen tai kasvin jne. muun kuin hyväksytyn rajanylityspaikan kautta tai jättää tekemättä tuonti-ilmoituksen 5) ostaa, tarjoutuu ostamaan, hankkii kaupallisiin tarkoituksiin, esittelee julkisesti kaupallisessa tarkoituksessa on tuomittava, jollei teko ole luonnonsuojelurikoksena rangaistava, luonnonsuojelurikkomuksesta l k sakkoon.

5 Ympäristörikosdirektiivin vaikutuksesta Ympäristörikosdirektiivin myötä CITES-asetuksen vastaiset teot säädettiin rangaistaviksi rikoslain 48 luvun 5 :ssä luonnonsuojelurikoksina Rikoslain 48 a luvun luonnonvararikoksiin 1 a törkeästä metsästysrikoksesta (voimaan ). erityisen raa'alla tai julmalla tavalla kohteena on ollut suuri määrä ä riistaeläimiä iä huomattavaa taloudellista hyötyä tai erityisen suunnitelmallisesti. ahma, ilves, karhu, metsäpeura, saukko tai susi: tapettu tai vahingoitettu Rangaistus on vähintään 4 kk ja enintään 4 v. vankeutta. 4a törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä Metsästyskielto

6 Rikoslain ympäristörikokset Suomessa Poliisin kirjaamat Rikoslain ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen RL48 48: Törkeä ympäristön turmeleminen RL 48: Ympäristörikkomus RL 48: Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen RL 48: Luonnonsuojelurikos RL 48: Rakennussuojelurikos RL 48: Yhteensä Poliisin tietoon tulleista ympäristörikoksista n. 11 % on luonnonsuojelurikoksia Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

7 Luonnonvararikokset Suomessa Poliisin kirjaamat Rikoslain luonnonvararikokset Metsästysrikos RL 48a: Kalastusrikos RL 48a: Metsärikos RL 48a: Laittoman saaliin kätkeminen RL 48a: Yhteensä Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

8 Luontoon liittyviä rikkomuksia Suomessa Poliisin kirjaamat Muissa laeissa rangaistaviksi säädetyt rikokset k Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti Jäterikkomus Kalastusrikkomus Maastoliikennerikkomus Luonnonsuojelurikkomus Maa-ainesrikkomus Kalastuksesta Tornionjoen kalastual Vesilaissa rangaistavaksi säädetyt Yhteensä Poliisin tietoon tulleista ympäristörikkomuksista n. 4% on luonnonsuojelurikkomuksia

9 Luonnonsuojelurikoksien seuranta Luonnonsuojelurikoksia tutkittiin Tullissa vuonna 2009 yhteensä 5 kpl useimmissa tapauksissa oli kyse uhanalaisesta eläin- tai kasvilajista saadun tuotteen tt tuonnista t Suomeen ilman asianmukaisia CITES-lupia. Vuonna 2010 Tullissa kirjattiin luonnonsuojelurikoksia 12 kpl näistä seitsemässä tapauksessa yrityksen epäillään tuovan maahan CITES-sopimuksen vastaisesti höyhentuotteita. Poliisin tietoon tulleista luonnonsuojelurikoksista ei ole yksilöintiä Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportissa Esimerkkinä metsästysrikoksesta on silmälläpidettävän karhun

10 Syyttäjän tietoon tulleet ympäristörikokset Suomessa Syyttäjän ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen Luonnonsuojelurikos Metsästysrikos Kalastusrikos Metsärikos Luonnonsuojelurikkomus Luonnonsuojelurikoksen yritys Yhteensä Taulukosta puuttuu rivejä lopusta, mutta yhteensä sarake sisältää koko alkup. Syyttäjän tietoon tulleista ympäristörikoksista n. 8 % luonnonsuojelurikoksia/rikkom. Luonnonsuojelurikostutkintapyynnöistä poliisilta etenee syyttäjälle 16 %, vastaavasti luonnonsuojelurikkomuksista vain 11 % ja yrityksistä 1 %!!! Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

11 Rikoslain ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen Törkeä ympäristön turmeleminen Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen Luonnonsuojelurikos Rakennussuojelurikos Metsästysrikos Kalastusrikos Metsärikos Laittoman saaliin kätkeminen 1 2 Jäterikkomus Alusjäterikkomus Luonnonsuojelurikkomus Luonnonsuojelurikoksen yritys Rakennussuojelurikoksen yritys 1 Metsästysrikkomus Kalastusrikkomus Metsärikkomus Muinaismuistorikkomus VL kunnossapitosäännösten 1 rikkominen VL käyttöoikeussäännösten rikkominen Vesilain luparikkomus Vähäisen uoman vedenjuoksun 1 estäminen Yhteensä Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti. 1

12 Syyttäjän ja tuomioistuimen ratkaisut Syyttämättäjättämisprosentti yli 50 %! ympäristörikoksissa Ympäristö- ja luonnonvararikosten syytteiden hylkäämisprosentti 20%! Tilastoista ei selviä, miten luonnonsuojeluun liittyvät rikosasiat ovat edenneet

13 Kysely ely-keskusten luonnonsuojelusta vastaaville viranhaltijoille Tiedustelen teiltä ELY-keskuksessanne vuosien 2008, 2009, 2010, 2011 tai 2012 aikana esiin tulleita luonnonsuojelurikoksia, joista ELY-keskus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön. Voitteko ilmoittaa määrän vuosittain? Vaikka ette tietäisi kaikkia tapauksia, olisi tärkeää, että kertoisitte kokemuksistanne niissä tapauksissa, joissa olette olleet mukana tai muuten asia on tullut tutuksi. Oliko ko. vuosina tapauksia, joissa harkittiin ilmoittamista, mutta lopulta ilmoittaminen jätettiin tekemättä. Mitä toimia tällöin toteutettiin? Oliko ELY-keskuksen alueella muiden tekemiä luonnonsuojelurikoksia koskevia tutkintapyyntöjä? Minkä tyyppisiä tapauksia nämä luonnonsuojelurikokset (/-rikkomukset olivat) ja ovatko ne jo ratkenneet ja mihin suuntaan? Olitteko tyytyväisiä tutkintaprosessiin? Kysyttiinkö teiltä lisätietoja? Moniko tapaus siirtyi edelleen syyttäjälle? Miten asiat etenivät oikeusprosessissa? Saiko epäillystä luonnonsuojelurikoksesta rangaistuksen? Jos ei saanut, mistä tämä johtui? Vst. Kaltainen kysely SLL:n lsv-listalle

14 Kiitokset kyselyyni vastanneille Ylitarkastaja Jukka Airola, Hämeen ELY-keskus Luonnonsuojelun ylitarkastaja, Anne Grönlund, Pohjois-Savon ELY-keskus Ylitarkastaja Esko Gustafsson, Lounais-Suomen ELY-keskus Biologi Simo Jokinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ylitarkastaja Kaj Koivisto, Pirkanmaan ELY-keskus Ylitarkastaja Taina Kojola, Lapin ELY-keskus Ylitarkastaja Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristölakimies Pirkko Posio, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ympäristölakimies Soile Veteläinen, Pohjois-Pohjanmaan Pohjanmaan ELY-keskus Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri Ym.

15 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 1. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp ruoppauksista ja kaivumassojen läjittämisestä Oulunsalon Akionlahden perustetulla yksityisellä luonnonsuojelualueella. Lopputulos: Vastaajat tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta 25 päiväsakkoon ja velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 80 euroa (= lupamaksu luonnonsuojelualueen rahoitusäännösten poikkeamisasiasta). 2. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä Akionlahden yksityisellä luonnonsuojelualueella. Lopputulos: Vastaajille tuomittiin päiväsakkoon luonnonsuojelurikoksesta ja velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 90 euroa (= lupamaksu, joka peritään luonnonsuojelualueen rahoitusäännösten poikkeamisasiassa). 3. Varsinais-Suomen ELYn tp yksityisen suojelualueen ojan ruoppaamisesta veneväyläksi. Kone meni alueelle luvatta ja Metsähallituksen ja Porin kaupungin maiden läpi kaataen puita ilman omistajan lupaa. Lopputulos: Ei mitään tietoa tuloksesta, käsitys, että poliisi ei tutkinut.

16 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 4. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp Hailuodon yksityisellä luonnonsuojelualueella kesäkuussa 2008 tapahtuneesta kaivu-, ruoppausja läjitystoimista. Lopputulos: Syyttäjän päätös syyttämättä jättämisestä Syy: ei näyttöä rikoksesta tai todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Luonnonsuojelurikkomuksena teko ehti poliisitutkinnan ja syyteharkinnan aikana vanhentua (luonnonsuojelurikkomuksen vanhentumisaika 2 vuotta). 5. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp luonnonsuojelurikkomuksesta Liminganlahden yksityisellä luonnonsuojelualueella, moottoriajoneuvoilla liikkuminen. Lopputulos: Poliisi määräsi kullekin vastaajalle 10 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta ja maastoliikennerikkomuksesta. 6. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp Hailuodossa Hannuksenrannan- Pohjoisrannan yksityisellä luonnonsuojelualueella, rantadyynien kyntäminen. Lopputulos: käräjäoikeuden tuomio , vastaajalle 30 päiväsakkoa luonnonsuojelurikoksesta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

17 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 7. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tpt (luonnonsuojelurikos) ja (maastomerkin väärennys) Kuusamon Yli-Kitkan Miehinkisaaren yksityisellä luonnonsuojelualueella, hakkuut ja luonnonsuojelualuemerkkien hävittäminen ja siirtäminen. Lopputulos: lainvoimainen tuomio , toiselle 25 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta sekä maastomerkin väärennyksestä ja toiselle 15 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta. Lisäksi tuomittiin maksamaan ELYlle vahingonkorvauksena kaadetun puuston arvo, rikoksen selvittämisestä aiheutuneet kulut, suojelualueen uudelleen merkitsemisestä aiheutuvat kulut sekä oikeudenkäyntikulut. 8. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp mahdollisesta luonnonsuojelurikkomuksesta Siikajoen Säikänlahden yksityisillä luonnonsuojelualueilla, vesilintujen metsästys. Lopputulos: päätös syyttämättä jättämisestä Pohjois-Savon ELYn tp v ruopattiin mökin edustaa luonnonsuojelualueella rauhoitusmääräysten vastaisesti (valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde). Lopputulos: Ei johtanut syytteeseen.

18 Luontotyyppejä koskevia tutkintapyyntöjä 1. P-P ely tp Raahessa sijaitsevalla Takarannan merenrantaniityn ja dyynin rajatulla suojellulla luontotyyppialueella, maaperän käsittely ja vieraan aineen levittely maaperään. Lopputulos: vastaaja tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta 70 päiväsakkoon. 2. P-P elyn tp dyynien tasoittaminen Siikajoen Tauvon Munahiedanrannan hiekkaranta- ja dyynialueen rajatulla ja suojellulla luontotyyppialueella. Lopputulos: kolmelle vastaajalle tuomittiin luonnonsuojelurikkomuksista 25, 50 ja 35 päiväsakkoa (ensisijainen syyte luonnonsuojelurikoksesta hylättiin, koska katsottiin, että aluetta ei oltu kuitenkaan hävitetty tai turmeltu). 3. SLL, Pirkanmaa tp metsä- ja luonnonsuojelulain mahdollisesta rikkomisesta Längelmäellä; Metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen, rehevän lehdon ja kahden luonnontilaisen noromaisen puron, ominaispiirteet on tuhottu hakkuilla Längelmäen Mulkoilassa. Hakkuu rajautuu Sinivuoren luonnonpuistoon. Hakkuulla vaarantuneen liito-oravan elinympäristö. Lopputulos: Ei ilmeisesti edennyt poliisilta eteenpäin.

19 Luontotyyppejä koskevia tutkintapyyntöjä 4. SLL, Pirkanmaan + yhd. tp Luonnonsuojelu-, vesi- ja metsälain mahdollisesta rikkomisesta Nokialla Kaakkurijärvien Natura-alueella; erittäin arvokas luonnontilainen pienvesiluontokokonaisuus. Vesilain15 :ssä on säädökset mm. purojen säilymisestä luonnontilaisina; Monitoimikoneen ajo luonnontilaisen puron uoman yli niin, että puron uoma on kokonaan rikkoutunut ja kiintoainesta tulee kulkeutumaan Kalliojärveen erityisesti keväällä korkean veden aikana. Kyseinen puronvarsi on myös metsälain 10 :n tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö; ruohokorpilaikkuja Lopputulos: Ei tiedossa. Ei ilmeisesti edennyt.

20 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 1. Lapin ELYn tp v koskien vierasperäisen lajin (valkoposkihanhet) päästämistä Lapin luontoon (Lsl 43 1 mom). Kolme henkilöä oli päästänyt Lapin luontoon kuulumattomia valkoposkihanhia Enontekiöllä yksityismaalla kesällä Tulos: Lapin käräjäoikeuden tuomio kesäkuussa 2011: tuomittiin yksi henkilö luonnonsuojelurikkomuksesta sakkoihin, kahden osalta jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Tuomio ei ole lainvoimainen, valitus Rovaniemen hovioikeudessa. 2. Lapin ELYn tp v oli kahden epäpuhtaan naalin luontoon päästämisestä. Lopputulos: Ei johtanut jatkotoimiin. Naalien alkuperän selvittäminen ei ollut mahdollista, koska niitä ei saatu kiinni (todennäköisesti kuolivat ennen kuin pääsivät lisääntymään) eikä tarhassa, josta karkasivat löytynyt y y riittävää todisteaineistoa (ulosteet). Jos lähitulevaisuudessa paljastuu Suomen tai Norjan pohjoisosissa naalikanta, jossa ruskeita täpliä hännän päässä, niin ovat näiden karkulaisten kevätsiitoksia.

21 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 3. Lapin ELYn tp v Sodankylä, luonnonsuojelurikkomus, merikotkan pesimärauhan tahallinen häiritseminen. Lopputulos: sakkoa 336 mk. Kaakkois-Suomen ELYn tp. Haminan kaupungin koulurakennuksen purkamisen yhteydessä tahallisesti ja vastoin ympäristökeskuksen päätöstä hävittämiä tervapääskyjen pesiä. Asia on vielä kesken. Välitulos: Käräjäoikeus langetti kaupungille tuomion, syyttäjä on valittanut tuomiosta. Uhanlaisten isojen petoeläinten (ilves, susi ja ahma, karhu) salakaadot, eläimen takaa-ajaminen kymmeniä kilometrejä moottorikelkalla ja lopuksi väsyneen eläimen päältä ajaminen ja lopettaminen mm. kirveellä, jäävät monesti selvittämättä, kun tekijöistä ei mitään tietoa. Törkeitä rikoksia. Uhanalaisten eläinten tapot yms. tutkitaan yleensä metsästysrikoksina. Saattavat johtaa LsL 5 a :ssä tarkoitetun luontovahingon selvittämiseen (esim. saimaannorppa).

22 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 5. Varsinais-Suomen ELYn tpt merimetsoyhdyskuntien tuhoamisesta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa v Varsinais-Suomi 1 Satakunta Varsinais-Suomi 5 Satakunta Varsinais-Suomi 1 Satakunta Varsinais-Suomi 2 Satakunta 1 Tuhottuja pesiä yhdyskunnissa (11/13) 1771 Laskennallinen korvausarvo valtiolle Tutkinnoista ei tulosta ja tutkinta keskeytetty. ELY-keskuksen poliisilta saamien tietojen mukaan tutkinta voidaan tarvittaessa käynnistää uudelleen. 6. V-S ELYn tp turvetuotantoalueen valmistelutöiden yhteydessä tuhotusta p y y kalasääksen pesästä. Tutkinnan kulusta ei tietoa.

23 Kasvilajien suojeluun liittyvät tapaukset 1. Hämeen ELYn tp: Hollola, Vesijärvi 2000: Ruopattiin saadusta luvasta poiketen aluetta, jolla kasvoi rauhoitettuja ja uhanalaisia näkinruohoja. Hämeen ympäristökeskuksen vesirakennusilmoituskatselmuksessa sovittiin ruoppauksen rajautuminen kasvuston ulkopuolelle. l ll Hentonäkinruohon (N. tenuissima) i )ja notkeanäkinruohon (Najas flexilis) ainoat Hollolan Vesijärven Kirkonselällä tunnetut kasvupaikat tuhottiin (myös siemenpankki). Ympäristökeskus vaati syyttäjän vaatimuksen mukaisesti luonnonsuojelulain 59 :n perusteella, että TS tuomitaan menettämään em. kasvilajien määritelty rahallinen arvo. Välitulos: Käräjäoikeus ( ) tuomitsi TS:n luonnonsuojelurikoksesta 45 päiväsakkoon ä sekä menettämään ää valtiolle ll hentonäkinruohon h osalta euroa ja notkeanäkinruohon osalta euroa eli yhteensä euroa. Välitulos: Kouvolan hovioikeus :TS oli vaatinut syytteen ja menettämisseuraamusta t koskevan k vaatimuksen hylkäämistä. TS:n kuoltua seuraamukset raukesivat. Lopputulos: Ympäristökeskus hävisi valituksensa Korkeimmassa oikeudessa ja joutui maksamaan kuolinpesän oikeudenkäyntikulut 600 mk. Kaksi eri mieltä.

24 Kasvilajien suojeluun liittyvät tapaukset 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tp. rauhoitettuja kasveja eri puolilla Suomea keränneestä miehestä. Lopputulos: Tuomittiin luonnonsuojelurikkomuksesta l k Turun hovioikeudessa. 3. Rauhoitettuja kynäjalavia vaurioittaneille käräjäoikeudelta sakkorangaistus, jonka hovi poisti, vaikka luonnonsuojelurikkomus jäi voimaan

25 Liito-oravan suojeluun liittyviä tapauksia Pirkanmaan ELYn tp koskien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämistä tai hävittämistä (49 ) koskevasta hakkuusta; Hakkuusta ei tehty metsänkäyttöilmoitusta metsäkeskukselle, koska se oli haapaylispuuston poistoa ns. kotitarvehakkuuna. kk Osa kaadetuissa haavoissa oli kolopuita, joista yhdestä kolosta löytyi merkkejä liito-oravan pesästä ja kannon juurella oli runsaasti tuoreita liito-oravan jätöksiä. Lisätietoja meiltä ei kysytty. Tutkintapyyntöön oli laitettu liitteeksi useita asiaa havainnollistavia valokuvia ja selvästi osoitettu mitä oli tapahtunut. Tutkinnan aikana kerran yhteys poliisiin, jottei asia ehdi vanhentua. Jäi käsitys, että asia olisi menossa syyteharkintaan. Lopputulos: Syyttämättä jättäminen. Pohjois-Savon ELYn tp v liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisestä kaatamalla toistakymmentä liito-oravan oravan merkitsemää puuta ja kolopuu asemakaava-alueelta Kuopiossa. Lopputulos: Tekijät tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta sakkoihin.

26 Liito-oravan suojeluun liittyviä tapauksia Kaakkois-Suomen ELYn tp. liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisestä avohakkaamalla. Lopputulos: Asia vanheni ja jäi tutkimatta. Kaakkois-Suomen ELYn tp. koskien Metsäkeskuksen menettelyvirhettä sen jätettyä ilmoittamasta liito-oravan elinalueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta. Lopputulos: Asia jätettiin vähäpätöisenä tutkimatta. Molempia tapauksia käsiteltiin Kouvolassa. Riihimäen käräjäoikeus katsoi hausjärveläisen miehen kaadattaneen vuosi sitten liito-oravametsää suojellusta eläimestä tietoisena. Lopputulos: 40 päiväsakkoa metsärikkomuksesta ja luonnonsuojelurikoksesta. Menettämisseuraamus runsaat 1000 euroa.

27 Tapauksia, joista ei tutkintapyyntöä Hämeen ELY-keskus: Hämeenkoski, Kevari v suojeltuna pähkinälehtona rajatulla alueella harvennettiin kuusia ja kaadettiin pähkinäpensaat (metsänhakkaaja itse ilmoitti); metsänkäyttöilmoitus luontotyyppialueen t l vierestä; pieni i osa rajatusta t luontotyyppialueesta t l t ja pähkinäpensas yleensä elpyy varsin hyvin hakkuun jälkeen. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei tehty. Hämeen ELY-keskus: k Hämeenlinna Aulanko Hakkuu ulottui yhdessä kohdassa LsL luontotyypille. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei ole tehty. Hämeen ELY-keskus: Hämeenkoski, Leinelä v runkomaista vuorijalavaa ja useita vaahteroita. Se oli tarkoitus rajata LsL luontotyyppinä. Maanomistajan kuulemiskirjeen mentyä metsänhoitoyhdistyksen kautta tuli tieto, että jalavat on istutettu. Vastauksessa kuulemiskirjeeseen ilmoitettiin, ttä j l t k d tt L t l T tki t töä i t ht että jalavat on kaadettu. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei tehty. Lehmuksia tai pähkinäpensaita on muulloinkin, kaadettu maanomistajien kuulemisen aikana. Käytäntö ei kannusta lain noudattamiseen.

28 Ongelmia ja kysymyksiä Luonnonsuojelurikokset eivät niin helppoja havaita, tunnistaa kuin esim. jätteen dumppaaminen Jutut kestävät poliisilla ja syyttäjällä aika kauan vireillä eli rikkomuksina saattavat ehtiä vanhentua. Harva tapaus päätyy syyttäjälle, sillä tapauksia jää selvittämättä (tekijää ei löydy, näyttöä ei ole tarpeeksi jne.) - > näistä olisi hyvä oppia Missä määrin asenteellisuutta viranomaisilla, poliisilla, syyttäjillä, tuomioistuimilla? Paljonko luontorikoksista tulee kansalaisilta tutkittavaksi? Rangaistukset perustuvat paljon taloudellisiin asioihin; hyötyjen sijaan kustannuksia vältellään; luonnon itseisarvo ei tule oikealla tavalla esiin; ohjeelliset arvo indeksitarkastus?

29 Kehittämisajatuksia Olisi hyvä, jos poliisi olisi yhteydessä ilmoittajaan ja elyyn tutkinnan aikana ja että saisivat tiedon, eteneekö asia syyteharkintaan. Myös viranomainen on monesti varsin kokematon tutkintaprosessissa ja arastelee ehkä yhteydenottoa ja kanssakäymistä poliisin kanssa Syyttäjän toiminta jää ehkä viranomaiselle etäiseksi eikä syyttämättä jättämispäätöksistä välttämättä opita muuta kuin, ettei kannata tehdä tutkintapyyntöä Valvontaviranomaisten tekemien rikosilmoitusten vähäiseen määrään vaikuttanee tulkinnanvarainen ilmoitusvelvollisuus. Rikosilmoitusten määrään vaikuttanee myös valvontaresurssien Rikosilmoitusten määrään vaikuttanee myös valvontaresurssien vähäisyys ja viranomaisen tietoisuus siitä, että valvontatyö rikosilmoituksen kohteen kanssa jatkuu.

30 Kehittämisajatuksia Luontorikoksissa tulisi hyödyntää entistä enemmän biologien asiantuntemusta Jotkut t ELYt käyttävät ät vahingonkorvaussopimuksia i k i tekijän kanssa, jos teko lievä. Viranhaltija saattaa jättää viemättä asiaa eteenpäin, jos teko on vähäinen (ehkä OK, harkinta voi pettää) aiemmista huonoista kokemuksista johtuen: tutkintapyynnöt eivät ole johtaneet t mihinkään tutkintapyyntö teettää paljon työtä Kokee osaavansa hallinnollisen prosessin paremmin Hallinnollinen prosessi ja tutkintapyyntö rinnakkain

31 Kiitos!

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Kalastuksenvalvojien , Helsinki Park Hotel Käpylä. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto

Kalastuksenvalvojien , Helsinki Park Hotel Käpylä. Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Kalastuksenvalvojien valtakunnalliset jatkokoulutuspäivät 9.-10.6.2015, Helsinki Park Hotel Käpylä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto Syyttäjän tehtävät (ROL 1 luku): - arvioida,

Lisätiedot

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja Lainvoimainen Tapaus (HO diaarinro)käräjät KO Syyte KO Syyksilukeminen KO tuomio Hovi Valittaja HO Syyksilukeminen HO tuomio Hovin tuomiopäivä tuomio, laji lainvoimainen tuomio, määrä Huomautuksia R04/1476

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

Ympäristörikosten selvittämisen pullonkaulat ja syyttäjän rooli. Leila Suvantola VT, LLM, HTT, kihlakunnansyyttäjä

Ympäristörikosten selvittämisen pullonkaulat ja syyttäjän rooli. Leila Suvantola VT, LLM, HTT, kihlakunnansyyttäjä Ympäristörikosten selvittämisen pullonkaulat ja syyttäjän rooli Leila Suvantola VT, LLM, HTT, kihlakunnansyyttäjä Ympäristörikosten (RL 48 luku) selvittäminen Poliisin i tietoon tulleet Selvitetyt rikokset

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 368/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 368/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET www.112.fi Esitys 1. Yleistä 2. Oikeustapaukset 3. Virkamiehen velvollisuuksista 4. Virkarikokset Suomessa 5. Johtopäätökset www.112.fi 1. Yleistä Hätäkeskuslaitoksen

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos Päivän n päihdetilanne p - seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos POLIISIN TEHTÄVÄ on suorittaa huumausainerikosten

Lisätiedot

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja Tuula Tanska, Päättäjien 34. Metsäakatemia 2013

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1 Lain tarkoitus Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen

Lisätiedot

Liite 4. Luonnonsuojelu

Liite 4. Luonnonsuojelu Liite 4. Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet (SL) Kohteen nimi Kohdeluokka Arvo Inventointi 1 Koukkurahka Puuttomat suot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu, alue kuuluu Natura Kangasalan kunta 2000

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja ympäristöselvitys Liite

FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja ympäristöselvitys Liite Luonnonsuojelulaki ja luontodirektiivi Luonnonsuojelulain yhtenä tavoitteena on sen 1 :n mukaisesti luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi luonnonsuojelussa on pyrittävä

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ ASETTAMISPÄÄTÖS Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 26.2.2014 LUONNONSUOJELU- JA YMPÄRISTÖRIKOSSÄÄNNÖSTEN TARKISTAMISTA VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Oikeusministeriö on tänään

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (7) 23.3.2010 Taltionumero 615 Diaarinumero 1468/1/08 Asia Valittaja Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Heikki Joutsen, Liperi Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ

HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 HENKILÖTIETOLAIN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Henkilötietolain valvontajärjestelmä perustuu

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Malminetsintään liittyvä lainsäädäntö, ohjeistus ja viranomaisten prosessit Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet

Malminetsintään liittyvä lainsäädäntö, ohjeistus ja viranomaisten prosessit Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet Malminetsintään liittyvä lainsäädäntö, ohjeistus ja viranomaisten prosessit Luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet Heikki Korpelainen Ympäristöministeriö KaivosAkatemia 29.1.2013 Kaivoslain ja

Lisätiedot

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Pirkanmaan ELY-keskus Ympäristövalvontayksikkö Vesilaki yleistä Yleiskäyttöoikeudet Vesistössä kulkeminen, veden

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä

Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Täydentävät ehdot Lintu- ja luontodirektiivin huomioiminen maatalousympäristössä Maatalouden ympäristöneuvojakoulutus 6.3.2013 Ahlman-instituutti 11.3.2013 http://www.mavi.fi/attachments/mavi/julkaisut/5ndber1sg/

Lisätiedot

Paliskunnan kokoustaito

Paliskunnan kokoustaito Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Merja Mattila: Paliskunnan kokoustaito huhtikuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys Porot ja koirat Merja

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

MIKSI SYYTTÄJÄ EI SYYTÄ, VAIKKA YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖÄ ON RIKOTTU JA MITEN SE VAIKUTTAA LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISEEN*?

MIKSI SYYTTÄJÄ EI SYYTÄ, VAIKKA YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖÄ ON RIKOTTU JA MITEN SE VAIKUTTAA LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISEEN*? MIKSI SYYTTÄJÄ EI SYYTÄ, VAIKKA YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖÄ ON RIKOTTU JA MITEN SE VAIKUTTAA LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISEEN*? KIS LEILA SUVANTOLA 6.10.2016 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJOIDEN LAMMIN PÄIVÄT * VAI

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Monimuotoisuuden suojelu

Monimuotoisuuden suojelu Monimuotoisuuden suojelu Metson keinoin i Ylitarkastaja Leena Lehtomaa, Lounais-Suomen ELY-keskus METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 1 Esityksen sisältö METSO turvaa monimuotoisuutta

Lisätiedot

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Hyvää huomenta Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Valvonta vs. Tutkinta Heijastuuko UlkL:n muk. valvonnan määrä tutkintaan tulevien juttujen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 1 KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 26.10.2010 R 10/971 40101 Jyväskylä Puhelin 010 362 6703 Fax 010 362 6720 Syyttämättä jätetty MATIKAINEN-KALLSTRÖM MARJO

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 Selvityksen laatija: Liisa Välimäki Ihmisoikeusliitto ry Helmikuu

Lisätiedot

ARVIOKIRJA SUURPETOJEN AIHEUTTAMISTA VILJELYS-, ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOISTA

ARVIOKIRJA SUURPETOJEN AIHEUTTAMISTA VILJELYS-, ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOISTA ARVIOKIRJA SUURPETOJEN AIHEUTTAMISTA VILJELYS-, ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOISTA Maastotarkastuksen tekevä maaseutuelinkeinoviranomainen vastaa arviokirjan täyttämisestä. 1. MAASTOTARKASTUSTA JA KORVAUKSEN

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat: sallittu toiminta ja rajoitukset ammattikalastuksen näkökulmasta

Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat: sallittu toiminta ja rajoitukset ammattikalastuksen näkökulmasta Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat: sallittu toiminta ja rajoitukset ammattikalastuksen näkökulmasta 06.02.2013 Mikael Nordström Metsähallitus Luonnonvara-alan

Lisätiedot

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

METSO:n jäljillä. Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO:n jäljillä Tupuna Kovanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus METSO II Metso I 2003-2007 Vapaaehtoinen suojelu katsottiin tehokkaaksi ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi keinoksi edistää metsiensuojelua

Lisätiedot

Laki. EV 263/1998 vp- HE 32/1997 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Laki. EV 263/1998 vp- HE 32/1997 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta EV 263/1998 vp- HE 32/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta Eduskunnalle on vuoden 1997 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Visa Niittyniemi 24.5.2012 1 Järvien luokittelu Environment Centre / Presentation / Author Lovasjärvi 2 24.5.2012 Simpelejärven länsiosan fosforikuormitus

Lisätiedot

Lajisuojelun tietoiskut Merimetso. Ritva Kemppainen

Lajisuojelun tietoiskut Merimetso. Ritva Kemppainen Lajisuojelun tietoiskut Merimetso Ritva Kemppainen Merimetso (SYKEn merimetsoseuranta, P. Rusanen) palasi pesimälinnustoomme vuonna 1996 viimeisenä Itämeren maana 2002 alkaen levinneisyys on ulottunut

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 :n 1 momentti)

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 :n 1 momentti) Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 700 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja Sähköposti Koordinaatit: P

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Ympäristön ennallistamisen hallinnolliset säännökset

Ympäristön ennallistamisen hallinnolliset säännökset Ympäristön ennallistamisen hallinnolliset säännökset Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Joensuu, Itä-Suomen yliopisto Sinikka Kangasmaa hallinto-oikeustuomari Vaasan hallinto-oikeus Ennallistamisen

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Pori 4.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Kari Nieminen Lain tavoite 1. Edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oriveden Pyhäselän saaristot Natura 2000-alue. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2016

Oriveden Pyhäselän saaristot Natura 2000-alue. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2016 Oriveden Pyhäselän saaristot Natura 2000-alue Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 2016 Oriveden Pyhäselän saaristot SUUNNITTELUALUE: Pinta-ala:16 080 ha, josta vettä n. 15 000 ha Kunnat: Savonlinna,

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI

ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI WORKSHOP RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ-TYÖRYHMÄ/ KiS, erikoissyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto RIKOSLAIN RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2008

Syyttäjän ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Syyttäjän ratkaisut 2008 Syyttäjä ratkaisi 81 000 asiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 80 995 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 552 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari TAIPALSAARI ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 YLEISKUVAUS 4 TULOKSET... 4 1. Myhkiö. 4 2. Ilkonsaaret (itäinen)..

Lisätiedot

Metsätalouden toimijan käytännön näkökulmat metsätaloudesta kaava-alueilla. UKK-instituutti MB

Metsätalouden toimijan käytännön näkökulmat metsätaloudesta kaava-alueilla. UKK-instituutti MB Metsätalouden toimijan käytännön näkökulmat metsätaloudesta kaava-alueilla UKK-instituutti 18.3.2013 MB Oma tausta Mhy Pohjois-Pirkka, kiinteistöasiantuntija Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV, kiinteistönvälittäjä

Lisätiedot

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Olli Saunaoja, laamanni Espoon käräjäoikeus Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Suomen lain mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on, että rikoksen tekijä on teon hetkellä täyttänyt 15 vuotta. Jos nuori

Lisätiedot

Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto

Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto Valtakunnalliset suojeluohjelmat ja Natura 2000 verkosto MATTI KYRÖLAINEN VALTAKUNNALLISET SUOJELUOHJELMAT Suomessa on suunniteltu luonnonmaantieteelliseen aluejakoon pohjautuvia valtakunnallisia suojeluohjelmia

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Rangaistusten mittaaminen ympäristörikoksissa

Rangaistusten mittaaminen ympäristörikoksissa Heidi Nummela Rangaistusten mittaaminen ympäristörikoksissa 1. Yleistä Oikean rangaistuksen mittaaminen rikoksissa on tuomioistuimille haastavaa ja sitä on myös sen ennakoiminen syyttäjälle. Vain rattijuopumusrikosten

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010

Destia Oy. VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma. Luontoselvitys 2010 Destia Oy VT 6 Taavetti Lappeenranta, tiesuunnitelma Petri Parkko 9.6.2011 2 1. Yleistä Liito-orava Pteromys volans on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäslaji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020. harjusinisiipi Kuva:Antti Below

METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020. harjusinisiipi Kuva:Antti Below METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2020 1 harjusinisiipi Kuva:Antti Below Esityksen sisältö Mikä METSO? METSO turvaa monimuotoisuutta METSO-ohjelmaan soveltuvat elinympäristöt Miten METSO

Lisätiedot

Luonnonsuojelulainsäädännön arviointi

Luonnonsuojelulainsäädännön arviointi Luonnonsuojelulainsäädännön arviointi Kuva: Anne Raunio Suomen ympäristökeskus Jukka Similä Anne Raunio Mikael Hildén Susanna Anttila Arvioinnin toteutus Arvioitavina luonnonsuojelulaki ja -asetus sekä

Lisätiedot

LASTENSUOJELUILMOITUKSEN ILMOITUSVELVOLLISUUDEN LAAJENEMINEN SEKÄ VALMISTUMASSA OLEVA ALUEELLINEN TOIMINTAOHJE

LASTENSUOJELUILMOITUKSEN ILMOITUSVELVOLLISUUDEN LAAJENEMINEN SEKÄ VALMISTUMASSA OLEVA ALUEELLINEN TOIMINTAOHJE LASTENSUOJELUILMOITUKSEN ILMOITUSVELVOLLISUUDEN LAAJENEMINEN SEKÄ VALMISTUMASSA OLEVA ALUEELLINEN TOIMINTAOHJE Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Mykrä Alkuarviointi Lastensuojelupalvelut Lahti ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

1345/623/2010. METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Liesjärven kansallispuiston järjestyssäännöstä. Annettu Vantaalla 28.6.2010

1345/623/2010. METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Liesjärven kansallispuiston järjestyssäännöstä. Annettu Vantaalla 28.6.2010 1345/623/2010 METSÄHALLITUKSEN PÄÄTÖS Liesjärven kansallispuiston järjestyssäännöstä Annettu Vantaalla 28.6.2010 Liesjärven kansallispuiston järjestyssääntö Metsähallitus on luonnonsuojelulain 1096/96

Lisätiedot

KALASTUSLAKIUUDISTUS Vaelluskalakokonaisuus

KALASTUSLAKIUUDISTUS Vaelluskalakokonaisuus KALASTUSLAKIUUDISTUS Vaelluskalakokonaisuus TORNIO-MUONIOJOKISEURA ry 27 vuotta meän väylitten ja ihmisten puolesta Antti Sorro, perhokalastaja, Rovaniemi 30.01.2012 www.sorro.fi Ministeri MARTTI PURA

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖRIKOSASIOISSA

ELY-KESKUKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖRIKOSASIOISSA ELY-KESKUKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖRIKOSASIOISSA Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat, johtava lakimies Pauli Rajala 3. ja 8.10.2013 1 ELY-keskuksessa ympäristörikosasiat hoidetaan ympäristö

Lisätiedot