Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti. FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti. FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila"

Transkriptio

1 Luonnonsuojelurikokset ja rikkomukset Toiminta luonnonsuojelulainsäädännön vastaisesti FT, MBA, Ympäristöasiantuntija, Heli Jutila

2 Lainsäädännöllinen tausta Luonnonsuojelulaki 8 luku Toimenpidekiellot, id pakkokeinot k ja rangaistukset t 57 ( /1587) Pakkokeinot 57 a ( /1587) Luontovahingon ehkäiseminen ja korjaaminen 58 Rangaistukset 59 ( /878) Menettämisseuraamus Lakia rikkomalla saatu arvo; aina vähintään rauhoitetun kasvin tai eläimen arvo Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista /9 60 Haltuunotto-oikeus 60 a ( /591) Rajavartiolaitoksen it valvontatehtävät t ät

3 Lainsäädännöllinen tausta Rikoslain 48 luku, 5 ( /578) 1995/578) Luonnonsuojelurikos Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta (seuraava lyhennetty) 1) oikeudettomasti ti hävittää tai turmelee luonnonsuojelulaissa l l (1096/1996) suojeltavaksi säädetyn luonnonalueen, eläimen, kasvin tai muun luontoon kuuluvan kohteen, 2) luonnonsuojelulain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen vastaisesti tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen kautta 3) luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 vastaisesti tuo maahan, vie maasta tai siirtää on tuomittava luonnonsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 2 v. Koskee myös suomalaista alusta valaanpyyntiin, rikkoo valaiden ja arktisten hylkeiden maahantuontikieltoa tms. ( /1073) ja vahinkoa Etelämanneralueella ( /1108) j ( ) Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

4 Lainsäädännöllinen tausta LsL 58 Rangaistukset Viittaus rikoslain 48 luvun 1-5 :ään Joka tahallaan tai huolimattomuudesta (seuraava lyhennetty) 1) rikkoo tässä ä laissa olevaa tai sen nojalla luonnon suojelemiseksi i annettua säännöstä tai määräystä taikka ostaa tai ottaa vastaan jotakin, mikä on saatu sellaista säännöstä tai määräystä rikkomalla, 2) ottaa haltuun, luovuttaa, esittelee julkisesti kaupallisessa tarkoituksessa, myy, pitää myyntiä varten, tarjoaa tai kuljettaa myytäväksi, tuo maahan tai vie maasta eläimen tai kasvin taikka sen osan säännösten vastaisesti tai 3) tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen alueen kautta eläimen tai kasvin taikka sen osan tai johdannaisen ilman 44 :n lupaa tai todistusta, 4) tuo maahan kolmannesta maasta tai vie sinne 44 :n eläimen tai kasvin jne. muun kuin hyväksytyn rajanylityspaikan kautta tai jättää tekemättä tuonti-ilmoituksen 5) ostaa, tarjoutuu ostamaan, hankkii kaupallisiin tarkoituksiin, esittelee julkisesti kaupallisessa tarkoituksessa on tuomittava, jollei teko ole luonnonsuojelurikoksena rangaistava, luonnonsuojelurikkomuksesta l k sakkoon.

5 Ympäristörikosdirektiivin vaikutuksesta Ympäristörikosdirektiivin myötä CITES-asetuksen vastaiset teot säädettiin rangaistaviksi rikoslain 48 luvun 5 :ssä luonnonsuojelurikoksina Rikoslain 48 a luvun luonnonvararikoksiin 1 a törkeästä metsästysrikoksesta (voimaan ). erityisen raa'alla tai julmalla tavalla kohteena on ollut suuri määrä ä riistaeläimiä iä huomattavaa taloudellista hyötyä tai erityisen suunnitelmallisesti. ahma, ilves, karhu, metsäpeura, saukko tai susi: tapettu tai vahingoitettu Rangaistus on vähintään 4 kk ja enintään 4 v. vankeutta. 4a törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä Metsästyskielto

6 Rikoslain ympäristörikokset Suomessa Poliisin kirjaamat Rikoslain ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen RL48 48: Törkeä ympäristön turmeleminen RL 48: Ympäristörikkomus RL 48: Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen RL 48: Luonnonsuojelurikos RL 48: Rakennussuojelurikos RL 48: Yhteensä Poliisin tietoon tulleista ympäristörikoksista n. 11 % on luonnonsuojelurikoksia Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

7 Luonnonvararikokset Suomessa Poliisin kirjaamat Rikoslain luonnonvararikokset Metsästysrikos RL 48a: Kalastusrikos RL 48a: Metsärikos RL 48a: Laittoman saaliin kätkeminen RL 48a: Yhteensä Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

8 Luontoon liittyviä rikkomuksia Suomessa Poliisin kirjaamat Muissa laeissa rangaistaviksi säädetyt rikokset k Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti Jäterikkomus Kalastusrikkomus Maastoliikennerikkomus Luonnonsuojelurikkomus Maa-ainesrikkomus Kalastuksesta Tornionjoen kalastual Vesilaissa rangaistavaksi säädetyt Yhteensä Poliisin tietoon tulleista ympäristörikkomuksista n. 4% on luonnonsuojelurikkomuksia

9 Luonnonsuojelurikoksien seuranta Luonnonsuojelurikoksia tutkittiin Tullissa vuonna 2009 yhteensä 5 kpl useimmissa tapauksissa oli kyse uhanalaisesta eläin- tai kasvilajista saadun tuotteen tt tuonnista t Suomeen ilman asianmukaisia CITES-lupia. Vuonna 2010 Tullissa kirjattiin luonnonsuojelurikoksia 12 kpl näistä seitsemässä tapauksessa yrityksen epäillään tuovan maahan CITES-sopimuksen vastaisesti höyhentuotteita. Poliisin tietoon tulleista luonnonsuojelurikoksista ei ole yksilöintiä Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportissa Esimerkkinä metsästysrikoksesta on silmälläpidettävän karhun

10 Syyttäjän tietoon tulleet ympäristörikokset Suomessa Syyttäjän ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen Luonnonsuojelurikos Metsästysrikos Kalastusrikos Metsärikos Luonnonsuojelurikkomus Luonnonsuojelurikoksen yritys Yhteensä Taulukosta puuttuu rivejä lopusta, mutta yhteensä sarake sisältää koko alkup. Syyttäjän tietoon tulleista ympäristörikoksista n. 8 % luonnonsuojelurikoksia/rikkom. Luonnonsuojelurikostutkintapyynnöistä poliisilta etenee syyttäjälle 16 %, vastaavasti luonnonsuojelurikkomuksista vain 11 % ja yrityksistä 1 %!!! Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti.

11 Rikoslain ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen Törkeä ympäristön turmeleminen Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen Luonnonsuojelurikos Rakennussuojelurikos Metsästysrikos Kalastusrikos Metsärikos Laittoman saaliin kätkeminen 1 2 Jäterikkomus Alusjäterikkomus Luonnonsuojelurikkomus Luonnonsuojelurikoksen yritys Rakennussuojelurikoksen yritys 1 Metsästysrikkomus Kalastusrikkomus Metsärikkomus Muinaismuistorikkomus VL kunnossapitosäännösten 1 rikkominen VL käyttöoikeussäännösten rikkominen Vesilain luparikkomus Vähäisen uoman vedenjuoksun 1 estäminen Yhteensä Lähde: Suomen kansallisen rikosseurantatyöryhmän 2011 raportti. 1

12 Syyttäjän ja tuomioistuimen ratkaisut Syyttämättäjättämisprosentti yli 50 %! ympäristörikoksissa Ympäristö- ja luonnonvararikosten syytteiden hylkäämisprosentti 20%! Tilastoista ei selviä, miten luonnonsuojeluun liittyvät rikosasiat ovat edenneet

13 Kysely ely-keskusten luonnonsuojelusta vastaaville viranhaltijoille Tiedustelen teiltä ELY-keskuksessanne vuosien 2008, 2009, 2010, 2011 tai 2012 aikana esiin tulleita luonnonsuojelurikoksia, joista ELY-keskus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön. Voitteko ilmoittaa määrän vuosittain? Vaikka ette tietäisi kaikkia tapauksia, olisi tärkeää, että kertoisitte kokemuksistanne niissä tapauksissa, joissa olette olleet mukana tai muuten asia on tullut tutuksi. Oliko ko. vuosina tapauksia, joissa harkittiin ilmoittamista, mutta lopulta ilmoittaminen jätettiin tekemättä. Mitä toimia tällöin toteutettiin? Oliko ELY-keskuksen alueella muiden tekemiä luonnonsuojelurikoksia koskevia tutkintapyyntöjä? Minkä tyyppisiä tapauksia nämä luonnonsuojelurikokset (/-rikkomukset olivat) ja ovatko ne jo ratkenneet ja mihin suuntaan? Olitteko tyytyväisiä tutkintaprosessiin? Kysyttiinkö teiltä lisätietoja? Moniko tapaus siirtyi edelleen syyttäjälle? Miten asiat etenivät oikeusprosessissa? Saiko epäillystä luonnonsuojelurikoksesta rangaistuksen? Jos ei saanut, mistä tämä johtui? Vst. Kaltainen kysely SLL:n lsv-listalle

14 Kiitokset kyselyyni vastanneille Ylitarkastaja Jukka Airola, Hämeen ELY-keskus Luonnonsuojelun ylitarkastaja, Anne Grönlund, Pohjois-Savon ELY-keskus Ylitarkastaja Esko Gustafsson, Lounais-Suomen ELY-keskus Biologi Simo Jokinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ylitarkastaja Kaj Koivisto, Pirkanmaan ELY-keskus Ylitarkastaja Taina Kojola, Lapin ELY-keskus Ylitarkastaja Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristölakimies Pirkko Posio, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ympäristölakimies Soile Veteläinen, Pohjois-Pohjanmaan Pohjanmaan ELY-keskus Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri Ym.

15 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 1. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp ruoppauksista ja kaivumassojen läjittämisestä Oulunsalon Akionlahden perustetulla yksityisellä luonnonsuojelualueella. Lopputulos: Vastaajat tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta 25 päiväsakkoon ja velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 80 euroa (= lupamaksu luonnonsuojelualueen rahoitusäännösten poikkeamisasiasta). 2. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä Akionlahden yksityisellä luonnonsuojelualueella. Lopputulos: Vastaajille tuomittiin päiväsakkoon luonnonsuojelurikoksesta ja velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 90 euroa (= lupamaksu, joka peritään luonnonsuojelualueen rahoitusäännösten poikkeamisasiassa). 3. Varsinais-Suomen ELYn tp yksityisen suojelualueen ojan ruoppaamisesta veneväyläksi. Kone meni alueelle luvatta ja Metsähallituksen ja Porin kaupungin maiden läpi kaataen puita ilman omistajan lupaa. Lopputulos: Ei mitään tietoa tuloksesta, käsitys, että poliisi ei tutkinut.

16 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 4. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp Hailuodon yksityisellä luonnonsuojelualueella kesäkuussa 2008 tapahtuneesta kaivu-, ruoppausja läjitystoimista. Lopputulos: Syyttäjän päätös syyttämättä jättämisestä Syy: ei näyttöä rikoksesta tai todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Luonnonsuojelurikkomuksena teko ehti poliisitutkinnan ja syyteharkinnan aikana vanhentua (luonnonsuojelurikkomuksen vanhentumisaika 2 vuotta). 5. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp luonnonsuojelurikkomuksesta Liminganlahden yksityisellä luonnonsuojelualueella, moottoriajoneuvoilla liikkuminen. Lopputulos: Poliisi määräsi kullekin vastaajalle 10 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta ja maastoliikennerikkomuksesta. 6. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp Hailuodossa Hannuksenrannan- Pohjoisrannan yksityisellä luonnonsuojelualueella, rantadyynien kyntäminen. Lopputulos: käräjäoikeuden tuomio , vastaajalle 30 päiväsakkoa luonnonsuojelurikoksesta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

17 Luonnonsuojelualueita koskevia tutkintapyyntöjä 7. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tpt (luonnonsuojelurikos) ja (maastomerkin väärennys) Kuusamon Yli-Kitkan Miehinkisaaren yksityisellä luonnonsuojelualueella, hakkuut ja luonnonsuojelualuemerkkien hävittäminen ja siirtäminen. Lopputulos: lainvoimainen tuomio , toiselle 25 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta sekä maastomerkin väärennyksestä ja toiselle 15 päiväsakkoa luonnonsuojelurikkomuksesta. Lisäksi tuomittiin maksamaan ELYlle vahingonkorvauksena kaadetun puuston arvo, rikoksen selvittämisestä aiheutuneet kulut, suojelualueen uudelleen merkitsemisestä aiheutuvat kulut sekä oikeudenkäyntikulut. 8. Pohjois-Pohjanmaan ELYn tp mahdollisesta luonnonsuojelurikkomuksesta Siikajoen Säikänlahden yksityisillä luonnonsuojelualueilla, vesilintujen metsästys. Lopputulos: päätös syyttämättä jättämisestä Pohjois-Savon ELYn tp v ruopattiin mökin edustaa luonnonsuojelualueella rauhoitusmääräysten vastaisesti (valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde). Lopputulos: Ei johtanut syytteeseen.

18 Luontotyyppejä koskevia tutkintapyyntöjä 1. P-P ely tp Raahessa sijaitsevalla Takarannan merenrantaniityn ja dyynin rajatulla suojellulla luontotyyppialueella, maaperän käsittely ja vieraan aineen levittely maaperään. Lopputulos: vastaaja tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta 70 päiväsakkoon. 2. P-P elyn tp dyynien tasoittaminen Siikajoen Tauvon Munahiedanrannan hiekkaranta- ja dyynialueen rajatulla ja suojellulla luontotyyppialueella. Lopputulos: kolmelle vastaajalle tuomittiin luonnonsuojelurikkomuksista 25, 50 ja 35 päiväsakkoa (ensisijainen syyte luonnonsuojelurikoksesta hylättiin, koska katsottiin, että aluetta ei oltu kuitenkaan hävitetty tai turmeltu). 3. SLL, Pirkanmaa tp metsä- ja luonnonsuojelulain mahdollisesta rikkomisesta Längelmäellä; Metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen, rehevän lehdon ja kahden luonnontilaisen noromaisen puron, ominaispiirteet on tuhottu hakkuilla Längelmäen Mulkoilassa. Hakkuu rajautuu Sinivuoren luonnonpuistoon. Hakkuulla vaarantuneen liito-oravan elinympäristö. Lopputulos: Ei ilmeisesti edennyt poliisilta eteenpäin.

19 Luontotyyppejä koskevia tutkintapyyntöjä 4. SLL, Pirkanmaan + yhd. tp Luonnonsuojelu-, vesi- ja metsälain mahdollisesta rikkomisesta Nokialla Kaakkurijärvien Natura-alueella; erittäin arvokas luonnontilainen pienvesiluontokokonaisuus. Vesilain15 :ssä on säädökset mm. purojen säilymisestä luonnontilaisina; Monitoimikoneen ajo luonnontilaisen puron uoman yli niin, että puron uoma on kokonaan rikkoutunut ja kiintoainesta tulee kulkeutumaan Kalliojärveen erityisesti keväällä korkean veden aikana. Kyseinen puronvarsi on myös metsälain 10 :n tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö; ruohokorpilaikkuja Lopputulos: Ei tiedossa. Ei ilmeisesti edennyt.

20 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 1. Lapin ELYn tp v koskien vierasperäisen lajin (valkoposkihanhet) päästämistä Lapin luontoon (Lsl 43 1 mom). Kolme henkilöä oli päästänyt Lapin luontoon kuulumattomia valkoposkihanhia Enontekiöllä yksityismaalla kesällä Tulos: Lapin käräjäoikeuden tuomio kesäkuussa 2011: tuomittiin yksi henkilö luonnonsuojelurikkomuksesta sakkoihin, kahden osalta jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Tuomio ei ole lainvoimainen, valitus Rovaniemen hovioikeudessa. 2. Lapin ELYn tp v oli kahden epäpuhtaan naalin luontoon päästämisestä. Lopputulos: Ei johtanut jatkotoimiin. Naalien alkuperän selvittäminen ei ollut mahdollista, koska niitä ei saatu kiinni (todennäköisesti kuolivat ennen kuin pääsivät lisääntymään) eikä tarhassa, josta karkasivat löytynyt y y riittävää todisteaineistoa (ulosteet). Jos lähitulevaisuudessa paljastuu Suomen tai Norjan pohjoisosissa naalikanta, jossa ruskeita täpliä hännän päässä, niin ovat näiden karkulaisten kevätsiitoksia.

21 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 3. Lapin ELYn tp v Sodankylä, luonnonsuojelurikkomus, merikotkan pesimärauhan tahallinen häiritseminen. Lopputulos: sakkoa 336 mk. Kaakkois-Suomen ELYn tp. Haminan kaupungin koulurakennuksen purkamisen yhteydessä tahallisesti ja vastoin ympäristökeskuksen päätöstä hävittämiä tervapääskyjen pesiä. Asia on vielä kesken. Välitulos: Käräjäoikeus langetti kaupungille tuomion, syyttäjä on valittanut tuomiosta. Uhanlaisten isojen petoeläinten (ilves, susi ja ahma, karhu) salakaadot, eläimen takaa-ajaminen kymmeniä kilometrejä moottorikelkalla ja lopuksi väsyneen eläimen päältä ajaminen ja lopettaminen mm. kirveellä, jäävät monesti selvittämättä, kun tekijöistä ei mitään tietoa. Törkeitä rikoksia. Uhanalaisten eläinten tapot yms. tutkitaan yleensä metsästysrikoksina. Saattavat johtaa LsL 5 a :ssä tarkoitetun luontovahingon selvittämiseen (esim. saimaannorppa).

22 Lajien suojeluun liittyviä tapauksia 5. Varsinais-Suomen ELYn tpt merimetsoyhdyskuntien tuhoamisesta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa v Varsinais-Suomi 1 Satakunta Varsinais-Suomi 5 Satakunta Varsinais-Suomi 1 Satakunta Varsinais-Suomi 2 Satakunta 1 Tuhottuja pesiä yhdyskunnissa (11/13) 1771 Laskennallinen korvausarvo valtiolle Tutkinnoista ei tulosta ja tutkinta keskeytetty. ELY-keskuksen poliisilta saamien tietojen mukaan tutkinta voidaan tarvittaessa käynnistää uudelleen. 6. V-S ELYn tp turvetuotantoalueen valmistelutöiden yhteydessä tuhotusta p y y kalasääksen pesästä. Tutkinnan kulusta ei tietoa.

23 Kasvilajien suojeluun liittyvät tapaukset 1. Hämeen ELYn tp: Hollola, Vesijärvi 2000: Ruopattiin saadusta luvasta poiketen aluetta, jolla kasvoi rauhoitettuja ja uhanalaisia näkinruohoja. Hämeen ympäristökeskuksen vesirakennusilmoituskatselmuksessa sovittiin ruoppauksen rajautuminen kasvuston ulkopuolelle. l ll Hentonäkinruohon (N. tenuissima) i )ja notkeanäkinruohon (Najas flexilis) ainoat Hollolan Vesijärven Kirkonselällä tunnetut kasvupaikat tuhottiin (myös siemenpankki). Ympäristökeskus vaati syyttäjän vaatimuksen mukaisesti luonnonsuojelulain 59 :n perusteella, että TS tuomitaan menettämään em. kasvilajien määritelty rahallinen arvo. Välitulos: Käräjäoikeus ( ) tuomitsi TS:n luonnonsuojelurikoksesta 45 päiväsakkoon ä sekä menettämään ää valtiolle ll hentonäkinruohon h osalta euroa ja notkeanäkinruohon osalta euroa eli yhteensä euroa. Välitulos: Kouvolan hovioikeus :TS oli vaatinut syytteen ja menettämisseuraamusta t koskevan k vaatimuksen hylkäämistä. TS:n kuoltua seuraamukset raukesivat. Lopputulos: Ympäristökeskus hävisi valituksensa Korkeimmassa oikeudessa ja joutui maksamaan kuolinpesän oikeudenkäyntikulut 600 mk. Kaksi eri mieltä.

24 Kasvilajien suojeluun liittyvät tapaukset 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tp. rauhoitettuja kasveja eri puolilla Suomea keränneestä miehestä. Lopputulos: Tuomittiin luonnonsuojelurikkomuksesta l k Turun hovioikeudessa. 3. Rauhoitettuja kynäjalavia vaurioittaneille käräjäoikeudelta sakkorangaistus, jonka hovi poisti, vaikka luonnonsuojelurikkomus jäi voimaan

25 Liito-oravan suojeluun liittyviä tapauksia Pirkanmaan ELYn tp koskien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämistä tai hävittämistä (49 ) koskevasta hakkuusta; Hakkuusta ei tehty metsänkäyttöilmoitusta metsäkeskukselle, koska se oli haapaylispuuston poistoa ns. kotitarvehakkuuna. kk Osa kaadetuissa haavoissa oli kolopuita, joista yhdestä kolosta löytyi merkkejä liito-oravan pesästä ja kannon juurella oli runsaasti tuoreita liito-oravan jätöksiä. Lisätietoja meiltä ei kysytty. Tutkintapyyntöön oli laitettu liitteeksi useita asiaa havainnollistavia valokuvia ja selvästi osoitettu mitä oli tapahtunut. Tutkinnan aikana kerran yhteys poliisiin, jottei asia ehdi vanhentua. Jäi käsitys, että asia olisi menossa syyteharkintaan. Lopputulos: Syyttämättä jättäminen. Pohjois-Savon ELYn tp v liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisestä kaatamalla toistakymmentä liito-oravan oravan merkitsemää puuta ja kolopuu asemakaava-alueelta Kuopiossa. Lopputulos: Tekijät tuomittiin luonnonsuojelurikoksesta sakkoihin.

26 Liito-oravan suojeluun liittyviä tapauksia Kaakkois-Suomen ELYn tp. liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisestä avohakkaamalla. Lopputulos: Asia vanheni ja jäi tutkimatta. Kaakkois-Suomen ELYn tp. koskien Metsäkeskuksen menettelyvirhettä sen jätettyä ilmoittamasta liito-oravan elinalueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta. Lopputulos: Asia jätettiin vähäpätöisenä tutkimatta. Molempia tapauksia käsiteltiin Kouvolassa. Riihimäen käräjäoikeus katsoi hausjärveläisen miehen kaadattaneen vuosi sitten liito-oravametsää suojellusta eläimestä tietoisena. Lopputulos: 40 päiväsakkoa metsärikkomuksesta ja luonnonsuojelurikoksesta. Menettämisseuraamus runsaat 1000 euroa.

27 Tapauksia, joista ei tutkintapyyntöä Hämeen ELY-keskus: Hämeenkoski, Kevari v suojeltuna pähkinälehtona rajatulla alueella harvennettiin kuusia ja kaadettiin pähkinäpensaat (metsänhakkaaja itse ilmoitti); metsänkäyttöilmoitus luontotyyppialueen t l vierestä; pieni i osa rajatusta t luontotyyppialueesta t l t ja pähkinäpensas yleensä elpyy varsin hyvin hakkuun jälkeen. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei tehty. Hämeen ELY-keskus: k Hämeenlinna Aulanko Hakkuu ulottui yhdessä kohdassa LsL luontotyypille. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei ole tehty. Hämeen ELY-keskus: Hämeenkoski, Leinelä v runkomaista vuorijalavaa ja useita vaahteroita. Se oli tarkoitus rajata LsL luontotyyppinä. Maanomistajan kuulemiskirjeen mentyä metsänhoitoyhdistyksen kautta tuli tieto, että jalavat on istutettu. Vastauksessa kuulemiskirjeeseen ilmoitettiin, ttä j l t k d tt L t l T tki t töä i t ht että jalavat on kaadettu. Lopputulos: Tutkintapyyntöä ei tehty. Lehmuksia tai pähkinäpensaita on muulloinkin, kaadettu maanomistajien kuulemisen aikana. Käytäntö ei kannusta lain noudattamiseen.

28 Ongelmia ja kysymyksiä Luonnonsuojelurikokset eivät niin helppoja havaita, tunnistaa kuin esim. jätteen dumppaaminen Jutut kestävät poliisilla ja syyttäjällä aika kauan vireillä eli rikkomuksina saattavat ehtiä vanhentua. Harva tapaus päätyy syyttäjälle, sillä tapauksia jää selvittämättä (tekijää ei löydy, näyttöä ei ole tarpeeksi jne.) - > näistä olisi hyvä oppia Missä määrin asenteellisuutta viranomaisilla, poliisilla, syyttäjillä, tuomioistuimilla? Paljonko luontorikoksista tulee kansalaisilta tutkittavaksi? Rangaistukset perustuvat paljon taloudellisiin asioihin; hyötyjen sijaan kustannuksia vältellään; luonnon itseisarvo ei tule oikealla tavalla esiin; ohjeelliset arvo indeksitarkastus?

29 Kehittämisajatuksia Olisi hyvä, jos poliisi olisi yhteydessä ilmoittajaan ja elyyn tutkinnan aikana ja että saisivat tiedon, eteneekö asia syyteharkintaan. Myös viranomainen on monesti varsin kokematon tutkintaprosessissa ja arastelee ehkä yhteydenottoa ja kanssakäymistä poliisin kanssa Syyttäjän toiminta jää ehkä viranomaiselle etäiseksi eikä syyttämättä jättämispäätöksistä välttämättä opita muuta kuin, ettei kannata tehdä tutkintapyyntöä Valvontaviranomaisten tekemien rikosilmoitusten vähäiseen määrään vaikuttanee tulkinnanvarainen ilmoitusvelvollisuus. Rikosilmoitusten määrään vaikuttanee myös valvontaresurssien Rikosilmoitusten määrään vaikuttanee myös valvontaresurssien vähäisyys ja viranomaisen tietoisuus siitä, että valvontatyö rikosilmoituksen kohteen kanssa jatkuu.

30 Kehittämisajatuksia Luontorikoksissa tulisi hyödyntää entistä enemmän biologien asiantuntemusta Jotkut t ELYt käyttävät ät vahingonkorvaussopimuksia i k i tekijän kanssa, jos teko lievä. Viranhaltija saattaa jättää viemättä asiaa eteenpäin, jos teko on vähäinen (ehkä OK, harkinta voi pettää) aiemmista huonoista kokemuksista johtuen: tutkintapyynnöt eivät ole johtaneet t mihinkään tutkintapyyntö teettää paljon työtä Kokee osaavansa hallinnollisen prosessin paremmin Hallinnollinen prosessi ja tutkintapyyntö rinnakkain

31 Kiitos!

RAPORTTI VUOSIEN 2009-2010 YMPÄRISTÖRIKOKSISTA SUOMESSA

RAPORTTI VUOSIEN 2009-2010 YMPÄRISTÖRIKOKSISTA SUOMESSA RAPORTTI VUOSIEN 2009-2010 YMPÄRISTÖRIKOKSISTA SUOMESSA Suomen kansallinen ympäristörikosseurantatyöryhmä (30.6.2011) 1 Sisällysluettelo 1 Suomen kansallisen ympäristörikosseurantatyöryhmän perustaminen...

Lisätiedot

16.10.2007 SM-2006-02043/Tu-51 ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJEET

16.10.2007 SM-2006-02043/Tu-51 ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJEET 16.10.2007 SM-2006-02043/Tu-51 ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJEET 2 1. JOHDANTO... 5 1.1. YHTENÄISTÄMISTYÖN KÄYNNISTYMINEN JA TAVOITTEET... 5 1.2. LUPAHARKINTA... 6 1.3. LAUSUNNOT... 7 1.4. JATKOTOIMENPITEET...

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

15 Luonnonvarojen hyödyntäminen

15 Luonnonvarojen hyödyntäminen 15 Luonnonvarojen hyödyntäminen Jokamiehenoikeudella voidaan muun muassa poimia luonnonvaraisia kasveja ja sieniä, etsiä kaivoskivennäisiä ja kalastaa. Marjoja saa kerätä jokamiehenoikeudella. Kuva: YHA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095 SISÄLLYS N:o Sivu 1093 Metsälaki... 3217 1094 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta... 3226 1095 Laki rikoslain

Lisätiedot

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII KESKUSRIKOSPOLIISI CENTRALKRIMINALPOLISEN Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII Taina Neira, Juha Perämaa ja Pekka Vasara 2/2003 Päivittänyt Viivi Jantunen 8/2014 Keskusrikospoliisi

Lisätiedot

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013.

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Iitin Löllänvuori luonnonsuojelualueeksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle tulliselvitysrikoksia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset tulliselvitysrikoksista. Näiden rikosten

Lisätiedot

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008

VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 1 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE VALITUSLUPA JA VALITUS VALITUSLUVAN JA VALITUKSEN KOHDE Kouvolan hovioikeuden tuomio Nro 1101, Diaarinumero R 08/156 annettu 3.10.2008 Asia Törkeä velallisen epärehellisyys ym.

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Heini Kainulainen

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

MENETTÄMISSEURAAMUKSET

MENETTÄMISSEURAAMUKSET MENETTÄMISSEURAAMUKSET Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke Työryhmän raportti 11.12.2008 / 19.1.2009 Työryhmän jäsenet Käräjätuomari Jyrki Rinnemaa, puheenjohtaja, Vantaan KO Määräaikainen käräjätuomari

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Olli Saunaoja, laamanni Espoon käräjäoikeus Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Suomen lain mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on, että rikoksen tekijä on teon hetkellä täyttänyt 15 vuotta. Jos nuori

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut.

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. YLEISET PERUSTELUT A. JOHDANTO Kyseessä Taka-Hattelmalan Hoitotarvike

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Reinikka, Edita Oyj Painopaikka Edita Oyj, Helsinki 2001 2 LUKIJALLE

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Pekka Koponen Raimo Lahti Timo Ojala Kirjoituksia talousrikosoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka Tanja Vornanen KOUVOLAN SEUDUN HUUMAUSAINERIKOLLISUUSTILANNE VUONNA 2008 JA HUUMAUSAINERIKOSTEN KÄSITTELY KOUVOLAN

Lisätiedot

Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009

Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009 1(13) Tapio Yli-kovero Kantelu Torikatu 27 13130 Hämeenlinna puh. 050-61 331 tapio.yli-kovero@saunasampo.fi 1.9.2009 KOUVOLAN HOVIOIKEUDELLE Tuomio Kantelija Riihimäen käräjäoikeuden 5.12.2007 törkeätä

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Oikeutta jonottavat

SILENT REPORTAGE. Oikeutta jonottavat SILENT REPORTAGE Oikeutta jonottavat Miksi oikeusprosessit kestävät Suomessa niin pitkään? Lakimiesten ja asianosaisten haastatteluja talvella 2012-2013 ISBN 978-952- 6632-22- 3 (nid.) ISBN 978-952- 6632-23-

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Marjukka Lasola

Lisätiedot

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä 12.12.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Tuire Laurinolli, Risto Sulkava, Tapani Veistola Kommentteja ympäristöministeriön (Timo Tanninen, Tarja Haaranen, Pekka Tuunanen, Markus Tarasti) 14.11.2011 vastineeseen

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Miten juhlit Suomen luontoa? Metsästyskausi Vähenevän metsähanhen metsästys jatkuu

Luonnonsuojelija. Miten juhlit Suomen luontoa? Metsästyskausi Vähenevän metsähanhen metsästys jatkuu Luonnonsuojelija 4 /2013 Kodin energiaremontti Remonttiin voi hakea energiatukea kunnalta Metsästyskausi Vähenevän metsähanhen metsästys jatkuu Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 4/2013

Lisätiedot

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano Oikeusministeriö, Helsinki 2012 14.12.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

Lisätiedot