Emilia Paavilainen Kestävä yhdyskunta- yksikkö Tampereen kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Emilia Paavilainen Kestävä yhdyskunta- yksikkö Tampereen kaupunki 1.5.2012"

Transkriptio

1 Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimenpiteet ja kustannukset Selvitys ei-päästökauppasektorin päästövähennystoimenpiteiden potentiaaleista ja kustannuksista kunnan näkökulmasta Emilia Paavilainen Kestävä yhdyskunta- yksikkö Tampereen kaupunki

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO OSAHANKKEEN TAUSTA JA RAJAUS Tausta ja tavoite Aineisto ja rajaukset OSAHANKKEEN TUOTOKSET Tulosten esittäminen PÄÄSTÖVÄHENNYSTOIMENPITEIDEN POTENTIAALIT JA KUSTANNUKSET SEKTOREITTAIN Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Liikenne Työkoneet Rakennukset Jätehuolto ja vesihuolto Maatalous F-kaasut Koulutus, neuvonta ja ohjaus JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 48

3 3 1 JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan Kuntaliiton esiselvitykseen Valtion ja kuntien välisestä kumppanuusmenettelystä ilmastopäästöjen vähentämiseksi kuuluvassa osahankkeessa kerättyjä tietoja. Osahanke toteutettiin Tampereen kaupungin Kestävä yhdyskunta yksikössä tammi-huhtikuussa 2012 ja sen tavoitteena oli kerätä olemassa olevien selvitysten pohjalta esimerkkejä kuntien päästövähennystoimenpiteistä ja niiden kustannuksista Suomessa. Osahankkeen tiedonhaussa keskityttiin päästövähennystoimenpiteiden kartoittamiseen erityisesti eipäästökauppasektorilla. Energiankulutusta vähentävät toimenpiteet rajattiin kuitenkin kartoituksen sisälle, koska niiden merkitys nähtiin suurena kuntien kokonaispäästöjen vähentämisen näkökulmasta. Tämä raportti kuvaa osahankkeessa löydettyjä päästövähennystoimenpiteitä liittyen maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, työkoneisiin, rakennuksiin, jätehuoltoon ja vesihuoltoon, maatalouteen, f-kaasuihin sekä koulutukseen, neuvontaan ja ohjaukseen. Raportissa esitetään osahankkeessa löydetyt päästövähennystoimenpiteet ja arvioidaan koottua tietoa. Löydösten analysointi perustuu toimenpiteiden kustannuslaskennan ja päästövähennyspotentiaalien laskennan sisältämien epävarmuuksien ja olettamusten analysointiin.

4 4 2 OSAHANKKEEN TAUSTA JA RAJAUS 2.1 Tausta ja tavoite Suomen Kuntaliitto käynnisti vuoden 2011 joulukuussa esiselvityksen Valtion ja kuntien välisestä kumppanuusmenettelystä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Esiselvityksen tavoitteena on muun muassa tunnistaa vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat päästövähennystoimenpiteet kunnissa, selvittää toimien rahoitusvaihtoehtoja sekä tehdä esitys valtion ja kuntien välisestä tuki- ja rahoituskumppanuudesta ilmastopäästöjen vähennystyöhön. Valtion ja kuntien välisen ilmastokumppanuuden edellytyksenä on sopimusjärjestelmä, jossa päästövähennysten kustannukset on laskettu niille toimenpiteille, joille on mahdollista arvioida sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentymä että kustannukset. Jotta kunnat pystyvät arvioimaan kuntakohtaisesti parhaat ratkaisut ilmastonmuutoksen hillintään ja esittämään niiden toteuttamista valtiolle, on erilaisten päästövähennystoimenpiteiden taloudellisuus ja kannattavuus selvitettävä. 1. koota yhteen aikaisemmin laadittuja selvityksiä kunnan toimien päästövähennyspotentiaaleista; 2. selvittää kunnan päästökaupan ulkopuolisten ilmastopäästöjen vähentämistoimien kustannuksia. Tämä raportti kuvaa esiselvityksen ensimmäisessä osahankkeessa koottuja tietoja kuntien päästövähennystoimista ja kustannuksista. 2.2 Aineisto ja rajaukset Osahankkeessa kerätyt tiedot on koottu olemassa olevan kirjallisuuden, aiheesta laadittujen erillisselvitysten sekä kuntakohtaisten tiedonantojen pohjalta. Osahankkeen tarkoituksena ei ole ollut tuottaa uutta tietoa, vaan koota yhteen olemassa olevia tuloksia toimenpiteistä joille, on määritelty sekä päästövähenemä, että kustannukset. Esiselvityksen ulkopuolelle on jäänyt tarkempien vaikuttavuus- ja taloustarkasteluiden laadinta sekä toimenpiteiden toteutettavuuden arviointi. Tampereen kaupungin vastuulla olleessa Kuntaliiton esiselvityksen ensimmäisessä osahankkeessa kartoitettiin Suomen kuntien päästökaupan ulkopuolisia päästövähennystoimenpiteitä, joille on pystytty arvioimaan päästövähennyspotentiaali ja kustannukset. Osahankkeelle asetetut tehtävät ovat: Osahanke on keskittynyt erityisesti Euroopan Unionin päästökaupan ulkopuolisiin päästövähennystoimenpiteisiin ja hankkeen ulkopuolelle jää suoraan ja välillisesti päästökauppaan kuuluvien toimijoiden toimenpiteet, lukuun ottamatta energiansäästötoimenpiteitä. Lämmön- ja

5 5 sähkönsäästötoimenpiteet on sisällytetty esiselvityksen rajaukseen niiden laajan päästö- ja säästöpotentiaalin vuoksi. Energiantuotanto nimelliseltä kokonaislämpöteholtaan alle 20 MW tuotantolaitoksissa kuuluu Euroopan Unionin päästökaupan ulkopuolelle ja luetaan tämän selvityksen rajaukseen, vaikka yhtään esimerkkitoimenpidettä aiheesta ei kartoituksessa löytynyt. Taulukossa 1 on esitetty tarkemmin osahankkeessa käytettyjä rajauksia. Kuntien kasvihuonekaasujen päästövähennystoimenpiteiden ja kustannusten -osahanke toteutettiin tammi huhtikuussa 2012 Tampereen kaupungin Kestävä yhdyskunta -yksikössä. Kartoitusten tekoon sekä tulosten raportointiin käytettiin yhden työntekijän neljän kuukauden työaika. Taulukko 1: Osahankkeen tiedonhaun rajauksia Selvityksessä on käytetty sekä kuntakohtaisia, että koko Suomea koskevia kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimenpiteitä. Päästövähennystoimenpide-esimerkit ovat toteutettuja, suunniteltuja tai arvioituja toimenpiteitä, jotka on koottu aiheesta laadituista erillisselvityksistä ja kuntakohtaisista suunnitelmista, ohjelmista sekä tiedonannoista. Merkittävän lisän aineistoon erityisesti toteutettujen toimenpiteiden osalta toivat Motiva Oy:n luovuttamat Kuntien energiatehokkuussopimukseen osallistuvien kuntien vuosina raportoidut toteutetut energiatehokkuustoimenpiteet sekä Suomen ympäristökeskuksen energia- ja ilmastotoimenpiteiden tietokanta HINKUmappi. Lisäksi Kuntaliiton esiselvitykseen osallistuville neljälletoista hankekunnalle tai -seudulle sekä laajemmin Suomen kuntien kaavoittajille lähetettiin tietopyyntö kuntakohtaisten tietojen toimittamisesta osahankkeen käyttöön. Osahankkeen tiedonhaun rajauksia Huomioitiin kaikki toimenpiteet, jotka on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi kunnan alueella ja/tai, joissa kunta on osallisena. Huomioitiin myös toimenpiteet, joita kunta voisi toteuttaa. Toimenpiteet, joiden toteuttamisessa oli kunnan lisäksi mukana myös muita toimijoita huomioitiin kokonaisuudessaan. Laajuus, esitetyt rajaukset ja eri toimijoiden kustannusosuudet kirjattiin ylös. Kustannusten osalta pyrittiin huomioimaan ilmastopäästöjen vähentämisen aiheuttama lisäkustannus. Lähes poikkeuksetta tämä ei ollut mahdollista ja siksi kirjattiin ylös toimenpiteen aiheuttamat kokonaiskustannukset sekä niiden sisältö. Kustannusten raportoinnissa huomioitiin toimenpiteistä aiheutuneet säästöt siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella kun ne lähteessä oli ilmoitettu. Kaikkien toimenpiteiden osalta säästöjä ei tiedetä. Kustannusten osalta huomioitiin investointikustannukset, käyttökustannukset, kokonaiskustannukset ja epäsuorat kustannukset, mikäli ne oli lähteessä ilmoitettu. Päästöjen osalta huomioitiin vain suorat päästöt. Myös epäsuorat kirjatattiin ylös, mikäli ne oli lähteessä ilmoitettu. Päästövähenemän arvioitu toteumavuosi sekä toimenpiteen toteutuskausi kirjattiin ylös. Lukujen taustalla olevat arviot/oletukset/laskelmat/mittaukset kirjattiin ylös siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella kun ne oli lähteessä ilmoitettu. Kartoituksessa huomioitiin sekä toteutettuja että suunniteltuja toimenpiteitä. Tietoja kerättiin pääsääntöisesti lähteistä, joissa on arvioitu toimenpiteelle sekä päästövähenemä että kustannukset. Ei huomioitu toimenpiteitä, joita laki jo edellyttää. Tietoja etsittiin suomalaisista lähteistä vuosilta

6 6 3 OSAHANKKEEN TUOTOKSET Tämä raportti kuvaa osahankkeen aikana koottuja esimerkkejä siitä, millaisia kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä toimenpiteitä kunnat ovat suunnitelleet tai toteuttaneet, minkä suuruisia päästövähennyksiä kullakin toimenpiteellä voidaan saavuttaa ja minkälaisin kustannuksin päästövähennykset voivat olla saavutettavissa. Tässä raportissa esitetään kaikki selvitystyön aikana kerätyt toimenpiteet ja arvioidaan koottuun tietoon liittyviä rajaus- ja epävarmuuskysymyksiä. Päästövähennystoimenpiteet on tässä raportissa jaoteltu kahdeksan toimenpide-sektorin alle. Sellaiset toimenpiteet, joiden tiedetään olevan toteutuneita, on merkitty taulukoissa vaaleansinisellä taustavärillä. Kaikkien tässä raportissa esitettyjen tietojen lähdetiedot on kirjattu tämän raportin lähdeluetteloon. 3.1 Tulosten esittäminen Kaikki osahankkeessa kerätyt toimenpiteet, joille oli määritelty sekä päästövähennyspotentiaali että kustannukset, on esitetty toimenpidesektoreittain kappaleessa 4. Toimenpidesektorit ovat osittain päällekkäisiä toistensa kanssa. Huolimatta siitä, että monet toimenpiteet voidaan luokitella kuuluvaksi useamman sektorin alle, jokainen toimenpide esitetään vain yhden, sille luontevimman kategorian alaisuudessa. Jokaisen toimenpiteen osalta esitetään tässä raportissa toimenpiteen sisältö, laajuus, kustannukset, arvioidut päästövähennyspotentiaalit sekä päästöyksikkökustannukset. Kaikki tiedot on pyritty esittämään samalla tarkkuudella kuin alkuperäisessä lähteessä. Toimenpiteen kustannukset on esitetty alkuperäisen lähteen mukaan joko toteutuskauden kokonaiskustannuksina (lähteestä riippuen 1 11 vuotta), investointikustannuksina tai vuotuisina kustannuksina. Päästövähennyspotentiaaliarviot on esitetty vuotuisina päästövähennysarvioina toteumavuodelle (esim. 2020) alkuperäisten lähteiden mukaisesti päästövähennyksen yksikkö (tco 2 ekv tai /tco 2 ) huomioiden. Suuntaa antavat ja suuruusluokkia kuvaavat päästöyksikkökohtaiset kustannukset on ilmoitettu joko alkuperäisen lähteen mukaan tai laskettu yksinkertaisesti jakamalla toimenpiteen vuotuiset kustannukset vuotuisilla päästövähenemillä. Niiden toimenpiteiden osalta, joissa vuotuisia kustannuksia ei alkuperäisessä lähteessä ole ilmoitettu, mutta toimenpiteen toteutuskausi on selvillä, on tehty olettamus, että investoinnin pitoaika vastaa toimenpiteen toteutuskautta ja vuotuinen kustannus on samansuuruinen joka vuosi. Investointilaskennan menetelmiä tai investointien jäännösarvoja ole huomioitu niissä toimenpiteissä, joiden päästöyksikkökustannus on tässä selvityksessä laskettu. Suuressa osassa toimenpiteitä ei investoinnin pitoaika eikä

7 7 toimenpiteen toteutuskausi ole tiedossa ja siksi päästöyksikkökustannusta ei ole laskettu. Niiden toimenpiteiden osalta, joissa kustannukset ja päästöyksikkökustannus on ilmoitettu alkuperäisen lähteen mukaan, ei kaikissa tapauksissa ole varmuutta siitä, onko laskelmissa käytetty investointilaskennan menetelmiä tai onko investointien jäännösarvoja huomioitu. Joidenkin toimenpiteiden osalta alkuperäisten lähteiden kustannuslaskelmissa on huomioitu myös toimenpiteiden mukanaan tuomat hyödyt ja säästöt. Nämä hyödyt voivat olla esimerkiksi energiansäästöstä aikaansaatuja rahallisia hyötyjä tai muita yhteiskunnallisia rahaksi arvotettuja hyötyjä kuten aikasäästö, vähentyneet liikenneonnettomuudet yms. Valtaosassa toimenpiteitä alkuperäisessä lähteessä ei ole ilmoitettu, sisältääkö kustannustarkastelu säästöjä vai ei. Tämän raportin kaaviot on haluttu pitää mahdollisimman yksinkertaisina ja helppolukuisina, joten säästöjen suuruutta ei ole tähän raporttiin jokaisen toimenpiteen kohdalle kirjattu. Jos säästöt on alkuperäisissä laskelmissa huomioitu, ne on kuitenkin laskettu mukaan päästöyksikkökustannuksiin. Miinusmerkkinen päästöyksikkökustannus merkitsee sitä, että toimenpiteellä saadut säästöt tai tuotot päästötonnia kohden ovat kustannuksia suuremmat ja toimenpiteen toteuttamisesta syntyy säästöä. Vertailtavuuden vuoksi sekä siitä syystä, että kaikissa laskelmissa ei kuitenkaan toimenpiteiden säästöjä ole huomioitu, eikä ole selvyyttä siitä, mistä ilmoitetut säästöt syntyvät ja kenelle säästöt todellisuudessa kohdistuisivat (valtiolle, kunnalle, organisaatiolle vai kuluttajille) on niiden toimenpiteiden osalta, joissa säästöt on ilmoitettu, laskettu päästöyksikkökustannus myös ilman säästöjä (Päästöyksikkökustannus /t (ei sis. säästöjä)). Niissä tapauksissa, kun ei ole ollut varmuutta siitä, sisältääkö laskelma säästöjä vai ei, päästöyksikkökustannus on ilmoitettu sarakkeessa Päästöyksikkökustannus /t. Koska maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät päästövähennystoimenpiteet ovat laaja-alaisia ja moninaisia, on kyseisen sektoria käsittelevään kappaleeseen kirjoitettu hieman tarkempi kuvaus päästövähennysmahdollisuuksista. Muiden sektoreiden osalta tämä raportti esittelee ainoastaan selvityksessä löydetyt esimerkkitoimenpiteet. 4 PÄÄSTÖVÄHENNYSTOIMENPITEIDEN POTENTIAALIT JA KUSTANNUKSET SEKTOREITTAIN 4.1 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

8 8 Yhdyskuntarakenne vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin rakennetun ympäristön ja siihen liittyvän liikenteen kautta. Yhdyskuntarakenteen kasvihuonekaasupäästöiksi voidaan lukea ne päästöt, joita yhdyskuntien fyysisten rakenteiden (rakennusten ja perusrakenteiden) tuottaminen (rakentaminen alkaen rakennusmateriaalien ja raaka-aineiden valmistamisesta ja kuljettamisesta työmaalle), käyttö (lämmitys, ilmanvaihto, jäähdytys, vesi- ja jätehuolto ja muu sähkönkäyttö) ja yhdyskunnissa asuvien henkilöliikenne (työ-, asiointi- ja vapaa-ajan matkat) aiheuttavat. (Lahti & Moilanen 2010, 11; Wahlgren, Bärlund, Lautso & Sihto 2011, 10.) Vaikka suuri osa yhdyskuntien päästöistä aiheutuu riippumatta siitä, millaiseksi yhdyskuntarakenne suunnitellaan ja rakennetaan, on merkittävä osa päästöistä kuitenkin riippuvaista yhdyskuntarakenteesta, eli siitä minne rakennetaan niin ilmasto ja maantieteellisissä olosuhteissa kuin suhteessa naapuriyhdyskuntiin, seudulliseen rakenteeseen ja työpaikka- ja palvelukeskittymiin. Kasvihuonekaasutarkastelussa merkitystä on myös sillä, millaisella aluetehokkuudella tai kortteli- ja talotyypeillä ja minkälaisten energia- ja liikennejärjestelmien varaan yhdyskunnat toteutetaan. (Lahti & Moilanen 2010, 12.) Näin ollen alueiden käyttöä, liikennejärjestelmiä ja energiajärjestelmiä muuttamalla, tehostamalla rakenteiden ja verkostojen käyttöä ja vaikuttamalla rakenteiden määrään ja sijaintiin sekä toimintojen välisiin liikkumismahdollisuuksiin voidaan merkittävästi vaikuttaa yhdyskuntarakenteesta aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi mm. kaavalla, kaavamääräyksillä ja rakentamisen ohjauksella voidaan asettaa tavoitteita ja vaatimuksia rakennustekniikalle ja sitä kautta saada aikaan päästövähenemiä. Rakenteelliset ratkaisut kuten matalaenergia- ja passiivirakentaminen vaikuttavat merkittävästi rakennusten lämpöenergiankulutukseen ja yhdyskuntarakenteesta aiheutuviin päästöihin. Myös muutokset mm. elintasossa, kulutustottumuksissa ja autoistumisessa vaikuttavat päästöjen kehitykseen. (Wahlgren, Bärlund, Lautso & Sihto 2011, 10 11; Pöyry 2010, 9 10.) Yhdyskuntasuunnittelu on siis merkittävässä asemassa kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. On kuitenkin muistettava, että yhdyskuntarakenteen muutosten ohjauksessa on usein kyse pitkän aikavälin, vuosikymmenten ja jopa vuosisatojen aikana tapahtuvasta toiminnasta (Lahti & Moilanen 2010, 9). Tarkasteltaessa yhdyskuntasuunnittelun vaikuttavuutta kasvihuonekaasupäästöihin eri suunnittelutasoilla voidaan havaita selkeitä eroja eniten ja vähiten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden aiheuttavien alueiden ja rakenteiden välillä. Wahlgren ym. (2011) toteavat, että suunnitteluvalinnoilla voidaan seututasolla vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin, energian ja luonnonvarojen kulutukseen sekä aiheutuviin kustannuksiin noin 10 %, kuntatasolla

9 9 60 % ja asuntoaluetasolla jopa 200 %. Esimerkiksi Kuopion eteläisten osien kaupunkirakennevaihtoehtoja vertailtaessa todettiin, että ratkaisulla, joka sisälsi Saaristonkadun rakentamisen laskettiin pystyttävän saavuttamaan jopa 50 % pienemmät liikenteen kasvihuonekaasupäästöt verrattuna tilanteeseen, jossa katua ei olisi rakennettu (Harmaajärvi 2005, 3). Pääkaupunkiseudulla tehdyssä yhdyskuntarakennevaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa todettiin, että tiivistämällä yhdyskuntarakennetta voitaisiin saavuttaa noin 10 % vähenemä liikenteen hiilidioksidipäästöissä ja kokonaisuudessaan noin 20 % vähenemä, kun huomioidaan myös asuinrakennusten lämmityksen energiantuotannon päästöt. Merkittävää on, että yhdyskuntarakenteen hajauttaminen voisi lisätä päästöjä pääkaupunkiseudun alueella kaiken kaikkiaan jopa 50 %. (Harmaajärvi 2005, 4.) Kaiken kaikkiaan yhdyskuntarakenteen kasvihuonekaasupäästöjen vuotuiset vähennysmahdollisuudet voivat suunnittelutasosta riippuen olla 0,3 2,8 CO 2 -ekv. tonnia/asukas ja liikenteen osalta 0,1 2,7 CO 2 -ekv. tonnia/asukas. (Wahlgren, Bärlund, Lautso & Sihto 2011,11 13.) Lahti & Moilanen (2010) toteavat, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta on tehokkainta tiivistää ja keskittää yhdyskuntarakennetta sen sijaan, että annettaisiin yhdyskuntarakenteen harveta ja hajautua (Lahti & Moilanen 2010, 75). Tiivis ja eheä yhdyskuntarakenne on usein myös taloudellisesti kannattavin ratkaisu. Koska tiiviissä yhdyskuntarakenteessa voidaan hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria ja mahdollisuutta tuottaa halvempia palveluja, ovat täydentävän rakentamisen kustannukset asukasta kohden noin euroa alhaisemmat kuin uusille irrallisille alueille tai haja-asutusalueelle rakennettaessa. Tiiviissä rakenteessa myös palveluntuotannon menot ovat haja-asutuksen menoja alhaisemmat. Voidaan arvioida että vuosittainen säästö koko maan tasolla 2 2,5 miljoonan asukkaan infrastruktuurien rakentamisessa voisi olla noin 1 2,5 miljardia euroa ja palveluntuotannossa miljoonaa euroa. (Vehviläinen, Vanhanen, Illman 2010, 5.) Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön päästövähennystoimenpiteet ja kustannukset Tässä selvityksessä otsikon Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö alla esitetään vain ne maankäytön ja yhdyskuntarakenteen alaan kuuluvista päästövähennystoimenpiteistä, jotka tässä osahankkeessa tehdyn sektorijaon mukaisesti voidaan nähdä kuuluvaksi tämän otsikon alle. Selkeyden vuoksi kaikki esimerkiksi rakennusten energiankäyttöön liittyvät toimenpiteet käsitellään otsikon Rakennukset alla. Myös valtaosa liikenteen toimenpiteistä käsitellään Liikenne-osiossa, vaikka ne voidaankin lukea yhdyskuntarakenteesta aiheutuviksi päästöiksi. Tässä osahankkeessa löydetyt yhdyskuntarakenteen ja maankäytön päästövähennystoimenpide-esimerkit on esitetty

10 10 taulukossa 2. Kaikilla taulukon 2 päästövähennystoimenpiteillä on arvioitu saatavan aikaan merkittäviä rahallisia säästöjä mm. säästetyn energian muodossa ja siksi päästövähennysyksikkökustannus säästöt huomioiden on negatiivinen. Päästöyksikkökustannuksia tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava että siitä, kenelle säästöt näissä tapauksissa syntyvät, ei ole varmuutta. investointikustannusten lisäksi on arvioitu tarvittavan vuosittain noin 0,6 0,7M huoltoon ja kunnossapitoon. Kaupunkiraitiotien on laskettu tuovan säästöjä muun muassa matkustajien aikasäästöstä ja liikennöintitarpeen vähenemisestä yhteensä arviolta M. Toimenpiteelle ei ole laskettu päästöyksikkökustannusta, sillä toimenpiteen toteutusaikataulu tai investoinnin pitoaika ei ole tiedossa. Helsingissä energiakaavoituksella (Y1) saavutettavat laskennalliset vuotuiset säästöt on arvioitu olevan 12M ja Edulliset ja ekologiset asumisväljyystavoitteet -toimenpiteellä (Y2) 7M. Toimenpiteen Y2: Edulliset ja ekologiset asumisväljyystavoitteet päästöyksikkökustannusten laskennassa on käytetty investoinnin pitoaikana toimenpiteen 10-vuotista toteutuskautta. Helsingin toimenpiteessä Y4: Pyöräilyn pääväylien kehittäminen (100 km) on tehty olettamus, että uutta pääväylää tulee rakentaa 20 km ja loput 80 km voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa verkostoa. Koko uuden pääväyläverkoston kohonneet kunnossapitokustannukset on huomioitu toimenpiteen kustannuksissa kuten myös arvioidut säästöt 6,5M /a. Toimenpiteen Y5: Energiatehokkaiden kulkutapojen edistäminen maankäytön suunnittelussa, kohdalla on arvioitu, että vain 0,1M investointikustannuksista kohdistuu Helsingin kaupungille, loppujen ollessa yksityisten investointeja. Säästöiksi toimenpiteelle on merkitty 6M /a. Tampereen kaupunkiraitiontien (toimenpide Y6) osalta taulukossa 2 ilmoitettujen Mielenkiintoisena esimerkkinä erilaisten työkalujen käytöstä maankäytön suunnittelussa voidaan nähdä Oulun ylipiston vuonna 2010 tuottama tutkimus kaupan suuryksiköiden sijainneista. Tutkimuksessa käytettiin paikkatietojärjestelmiä (GIS) hyödyntävää menetelmää kaupan suuryksiköiden eri sijaintivaihtoehtojen tuottamien ostosmatkojen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen arvioinnissa ja vertailussa Oulun seudulla. Päästöjen arvioinnin lähtökohtana käytettiin olettamusta, jonka mukaan jokaisesta Oulun seudun autollisesta asuntokunnasta tehdään yksi edestakainen matka kuhunkin seudun suuryksikköön. (Määttä-Juntunen & Rusanen 2010,8.) Tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa huomioitiin myös asiointitodennäköisyyden vähentyminen etäisyyden kasvaessa ja tarkasteltiin työmatkojen merkitystä kauppojen suuryksiköiden valinnassa (Määttä-Juntunen & Rusanen 2010,9). Tutkimukseen valittiin seudullisesti merkittäviä Oulun seudun kaupan suuryksiköitä ja uusien suunniteltujen kauppakeskusten sijainteja niin, että analyysissä oli mukana sekä ydinkeskustan

11 11 suuryksiköitä että kaupunkialueen ulkopuolella sijaitsevia suuryksiköitä. Tarkastelu huomioi ainoastaan yksikön sijainnin, ei sen kokoa. (Määttä-Juntunen & Rusanen 2010,11.) Kaupan suuryksiköille lasketut hiilidioksidipäästöluvut perustuvat henkilöautoilla tehtäviin ostosmatkoihin olemassa olevaa tieverkkoa hyödyntäen. Koska maantie- ja katuajossa ajo-olosuhteet poikkeavat toisistaan merkittävästi jaettiin seudun tiet karkeasti näihin kahteen ryhmään, joille määriteltiin omat päästöarvot VTT:n laskelmien mukaan. Kullekin tiesegmentille ominainen päästökerroin laskettiin kertomalla tiesegmentin pituus tien päästöarvolla. Ostosreitit määriteltiin reitin nopeuden perusteella huomioiden muun muassa keskimääräiset ajonopeudet ja risteyksissä hiljentämisen tai pysähtymisen aiheuttama aikaviive. (Määttä-Juntunen & Rusanen 2010,14.) Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että pienimmät hiilidioksidimäärät syntyvät, kun kaupan suuryksikkö on sijoitettu ydinkeskustan laidalle. Myös sijoittuminen pääteiden varrelle parantaa saavutettavuutta ja vähentää liikenteestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. (Määttä-Juntunen & Rusanen 2010,40.) Mikäli kaupan suuryksikkö sijoitettaisiin seudun reuna-alueelle, ostosmatkoista syntyisi kuusinkertainen määrä hiilidioksidipäästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa yksikkö sijaitsee keskustan tuntumassa laskennallisen minimiarvon ollessa 281 tonnia ja maksimin 1841 tonnia (Määttä-Juntunen & Rusanen 2010,20). Kaavoitustyön ohella tutkittujen energiahuollon, energiatehokkaan rakentamisen ja liikennejärjestelyiden kestävien ratkaisujen pohjalta Porvoon Skaftkärrin alueelle suunniteltiin neljä vaihtoehtoista kaupunkirakenteen mallia, joita verrattiin muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen ja kustannusten osalta vuoden 2007 kaavatason BAU-skenaarioon, jonka laskennalliset päästöt olisivat olleet tco 2 /a. BAU-skenaariossa maankäyttö on väljää ja koostuu pääosin pientalotonteista, joiden väliin jää runsaasti virkistysalueita. Merkittävimmät energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat tekijät ovat liikenne, lämmitysenergia ja rakennuksissa kulutettu sähköenergia. Skenaarion infrastruktuurikustannuksiksi arvioitiin 38M. (Pöyry 2010, 5 8.) Ensimmäinen vertailumalli on tiivis kaupunkirakenteeseen tukeutuva malli, jossa matalaenergiatalot on liitetty kaukolämpöverkkoon. Sekä joukkoliikenne, että kevyen liikenteen väylät on luotu tehokkaiksi väyliksi Porvoon keskustaan. Verrattuna BAU-skenaarioon, päästöt ovat 34 % pienemmät ja infrastruktuurista aiheutuvat kustannukset 18 M. Toinen malli on tehokas pientalovaltainen malli, jossa matalaenergiatalojen energialähteenä käytetään puolet kaukolämpöä ja puolet maalämpöä. Tiivis kaupunkirakenne, palveluiden sijoittaminen alueen palvelukeskukseen ja tehokkaat joukkoliikenneyhteydet minimoivat liikenteestä aiheutuvia päästöjä ja energiankulutusta merkittävästi. Merkittävimmät erot BAU-malliin syntyvät tiiviin kaupunkirakenteen kautta syntyvistä joukkoliikenteen

12 12 toimintaedellytyksistä sekä liikennesuoritteen vähentymisestä. Toisaalta lämmitysmuotona maalämmön ja kaukolämmön tasapuolinen käyttö on epäedullisempi kuin pelkkä kaukolämpö. Toisen mallin päästöt ovat 31 % BAU-skenaariota pienemmät ja kustannukset ovat 15 M. Kolmas Porvoon Skaftkärrin maankäytön malli on väljän maankäytön malli, jossa talokohtainen sähkö ja lämpö tuotetaan täysin uusiutuvilla energialähteillä. Maankäytöltään ja liikennejärjestelyiltään malli vastaa BAU-skenaariota ja alueelle ei tuoda päiväkotipalvelujen lisäksi muita palveluja. Malli hyödyntää päästöttömän energian lisäksi passiviitalorakentamista ja vaikka rakenne on energiatehokas ja vähäpäästöinen ovat kokonaiskustannukset kalliit sekä asukkaille että kunnalle. Mallin päästöt aiheutuvat liikenteestä. (Pöyry 2010,33.) Kolmannen mallin kustannukset ovat 38 M ja päästövähenemä BAU-skenaarioon verrattuna 48%. Neljäs yhteisöllinen maankäyttömalli kiinnittää huomiota liikkumistarpeen vähentämiseen ja työpaikkojen, etätyöpisteiden ja palveluiden sijoittumiseen asuinalueiden yhteyteen. Tehokas joukkoliikenne ja korkealuokkaisen kevyenliikenteen väylät yhdistävät alueen Porvoon keskustaan. Passiivitalojen lämpö on kokonaisuudessaan tuotettu aurinkokaukolämmöllä ja alueella tuotetaan sitä myös koko Porvoon käyttöön. Päästöt vähenevät mallissa 62 % BAU-skenaarioon verrattuna ja infrastruktuurikustannukset ovat 20M. (Pöyry 2010, 11 14; Löytönen 2010.) Porvoon Skaftkärrin alueen kestävien ratkaisujen mallinnus toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteen suunnittelulla voi olla sekä kustannuksiin, että rakenteiden aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin.

13 Taulukko 2. Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön päästövähennystoimenpiteitä Toimenpide Y1: Energiakaavoitus (Uudisrakentamisen keskimääräisen loppuenergiankulutuksen oletetaan vähentyvän 10 % verrattuna tilanteeseen, jossa alueellisia uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia ja mikroilmaston vaikutuksia ei oteta huomioon.) Y2: Edulliset ja ekologiset asumisväljyystavoitteet (Tarkalla suunnittelulla ja yhteiskäyttötilojen lisäämisellä voidaan nykytavoitetta vastaava toiminnallisuus saavuttaa alhaisemmalla neliömäärällä. Samalla parannetaan energiatehokkuutta, alennetaan rakentamisen kustannuksia ja vähennetään materiaalien käyttöä.) Vuosi - Päästövähenemäarvio kustannus /t (ei sis. Päästöyksikkö - Kok. kust. / Päästöyksikkkustannus /t Päästöyksikkö- Laajuus Investointi kustannus toteutuskausi toteutumisvuonna säästöjä) Helsinki tco Helsinki tco Y3: Kehäradan rakentaminen (Pituus 18km) Vantaa tco2 Y4: Pyöräilyn pääväylien kehittäminen Helsinki tco (Kartoitetaan Helsingin pyöräilyn potentiaalin kannalta merkittäviä asumis- ja palvelukeskittymiä ja kehitetään näiden välille pyöräilyn pääväyliä. Pääväyläverkoston arvioitu pituus noin 100 km.) Y5: Energiatehokkaiden kulkutapojen edistäminen maankäytön suunnittelussa Helsinki + yksityiset tco Y6: Kaupunkiraitiotien rakentaminen (Arvioitu Tampere tco 2 pituus n km) (* Ei voida laskea, investointien pitoaika tai toimenpiteen aikataulu ei tiedossa

14 4.2 Liikenne Taulukossa 3 on esitetty liikenteen päästövähennystoimenpiteitä koko Suomen laajuudessa. Toimenpiteet ovat näin ollen arvioita siitä, minkä suuruisia päästövähennysmahdollisuuksia liikenteen toimenpiteillä koko Suomen mittakaavassa on saavutettavissa. Joukkoliikenteen edistäminen (L5) kuvaa LVM:n arviota joukkoliikenteen edistämisellä Suomessa saavutettavissa olevista päästövähenemistä huomioiden kustannukset sekä LVM:n hallinnonalalle että kaupunkiseuduille. Toimenpiteen L6: Joukkoliikenteen palvelujen laajentaminen kustannukset kuvaavat joukkoliikenteen tukemiseen kohdistuvia kustannuksia. Toimenpiteiden L7 ja L8 osalta päästövähenemä kuvaa koko Suomen potentiaalista päästövähenemää, mutta kustannukset kattavat vain LVM:n hallinnonalan kustannukset ja kohdistuvat toimenpiteiden mukaisesti esimerkiksi markkinointiin ja tiedottamiseen. päästöyksikkökustannukset ovat hyvin erilaisia, molemmissa päästöyksikkökustannus- arvioissa on huomioitu toimenpiteellä aikaansaatavat tuotot. Helsingin ruuhkamaksutoimenpiteellä aikaansaatavat vuotuiset säästöt ovat 230M. Siitä, kenelle säästöt syntyvät, ei tässä tapauksessa ole tietoa. Tampereen toimenpiteen L11: FirmaLogistiikka, kustannuksiksi on laskettu järjestelmän suunnittelu- ja perustamiskustannukset ja päästövähenemän taustaoletuksena on, että järjestelmä vähentää kaupunkialueen tavaraliikennettä 60 %. Määrä vastaa alle 10 % koko kaupunkialueen liikenteestä. Helsingin kaupungissa vastaavanlaista mahdollista päästövähennystoimenpidettä kuvaa toimenpide L12: Kaupunkilogistiikan kehittäminen, jossa vuosikustannuksissa on huomioitu myös yksityisille syntyvät kustannukset. Helsingin kaupungin osuudeksi vuosittaisista kustannuksista on arvioitu 0,4M ja säästöjä on laskettu syntyvän vuosittain 4M. Taulukossa 4 kuvataan kunta- kaupunki- ja seutukohtaisia liikenteen päästövähennystoimenpiteitä ja niiden arvioituja päästövähennyspotentiaaleja sekä kustannuksia. Toimenpiteet L9 ja L10 esittävät eri laskelmia siitä, millaisia päästövähenemiä ruuhkamaksujärjestelmällä aikaansaataisiin Vantaan ja Helsingin alueilla ja millaisia kustannuksia järjestelmistä syntyisi. Vaikka Helsingin kaupungin potentiaalisen päästövähennystoimenpiteen L15: Taloudellisen ajotavan edistäminen investointikustannukset ovat 7,6M, joista kaupungin osuuden on arvioitu olevan 0,1M. Vuosikustannukset ovat kokonaisuudessaan yksityisten kustannuksia. Polttoaineen kulutuksen vähentymisen hyödyt on ilmoitettu syntyvän liikennöitsijälle. Näin ollen toimenpiteen

15 15 kaupungille tuomat kustannushyödyt eivät todennäköisesti yllä päästöyksikkökustannuksen mukaiseen säästöön -380 /tco2. Kaupungin kustannuksiksi toimenpiteen L16: Pyöräpysäköinnin kehittäminen osalta on arvioitu 0,2M /vuosi, loppujen ollessa yksityisten kustannuksia. Kotilogistiikka -toimenpiteen (L19) päästövähennyslaskelmissa ei ole huomioitu logistiikkakuljetusten aiheuttamia päästöjä. Toimenpiteessä L22: Ympäristövyöhykkeiden kehittäminen kustannuksia on arvioitu syntyväksi vyöhykkeiden merkinnästä liikennemerkein sekä vähäpäästöisten autojen seurannasta ja merkinnästä. Hybridilinja-autojen hankinnan (toimenpide L26) lisäkustannus perinteiseen linja-autoon verrattuna on arviolta /linja-auto. Toimenpiteellä L29: KUOHKEkuljetustenohjauskeskus on arvioitu saavutettavan rahallisia säästöjä taksimatkojen yhdistämisen ja lähtömaksujen vähenemisen johdosta yhteensä 0,6M /vuosi. Autolämmitykseen kohdistuvat muutos-toimenpiteet L30, L32 ja L33 sekä L31 Jyväskylän rakennepalveluiden leasing-hybridiauto ovat toteutettuja toimenpiteitä. Toimenpiteen L31: Rakennepalvelujen leasing-auton vaihtaminen hybridiautoon tuo sekä käyttö- että leasing-kustannukset huomioiden noin 1600 vuotuisen lisäkustannuksen.

16 Taulukko 3. Liikenteen päästövähennystoimenpiteitä Toimenpide Laajuus Kok.kust. / toteutuskausi Vuosikustannus Päästövähenemäarvio toteutumisvuonna Päästöyksikkö Päästöyksikkökustannus /t Päästöyksikkö - kustannus /t (ei sis. säästöjä) L1: Henkilöautokannan uudistaminen (LVM:luodaan ajoneuvojen Suomi tco 2 0,2 energiamerkintäjärjestelmä, panostetaan sen näkyvyyteen ja lisätään tietoisuutta polttoaineen kulutuksen ja ilmastonmuutoksen suhteesta tuloksena v uusien henkilöautojen päästöt EU-tavoitteiden mukaisiksi (95 g/km) ja koko autokannan keskimääräiset hiilidioksidipäästöt (138 g/km).) L2: Polttoainetehokkuuden lisäparantaminen henkilöautoissa Suomi tco 2 ekv 120 L3: Liikenteen energiatehokkuuden parantaminen (Panostetaan energiatehokkuussopimusten markkinointiin ja seurantaan sekä mm. taloudellisen ajotavan koulutukseen, energiatehokkuuden huomioimiseen hankinnoissa sekä älykkääseen liikenteeseen tavaraja joukkoliikenteen yritysten toiminnassa ja koko liikennesektorilla.) L4:Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen edistäminen (Liikennejärjestelmä- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu joukkoliikenteen edistäminen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, liikkumisen ohjaus.) Suomi tco 2 2 Suomi tco 2 ekv 150 L5: Joukkoliikenteen edistäminen Suomi tco L6: Joukkoliikenteen palvelujen laajentaminen (Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen 20 %:lla.) Suomi tco 2 ekv 533 L7: Sähköautot (Liikenteen päästöt vähenevät sähköautojen johdosta 1-3 %.) Suomi tco L8: Sähköautot (4-5% ajokilometreistä ajetaan sähköautoilla.) Suomi tco

17 17 Taulukko 4. Liikenteen päästövähennystoimenpiteitä Toimenpide Laajuus Kok.kust. / toteutuskausi Investointi Vuosi - kustannus Päästövähenemäarvio toteutumisvuonna Päästöyksikkö Päästöyksikkökustannus /t L9: Ruuhkamaksu Vantaa tco 2 ekv 759 L10: Ruuhkamaksujen käyttöönotto Helsinki tco ,5 743 L11: FirmaLogistiikka (Kaupunkialueella toimivien pienyritysten logistiikan keskitetty suunnittelu ja ohjaus.) L12: Kaupunkilogistiikan kehittäminen (Toteutetaan logistiikkakeskus ja kannustetaan kuljetusyrityksiä energiatehokkuuteen. Liikennesektorin kokonaiskulutuksen vähentymiseen vaikutus on arviolta noin 2 %.) Päästöyksikkö - kustannus /t (ei sis. säästöjä) Tampere tco 2 Helsinki + yksityiset tco L13: Seudullisen liikkumiskeskuksen perustaminen (Perustetaan pääkaupunkiseudun liikkumisen ohjausta palveleva keskus johon keskitetään kaikki kestävään liikkumiseen liittyvä tietous ja palvelut.) L14: Joukkoliikenteen edistäminen (Sisältää mm. joukkoliikenteen tarjonnan ja hinnoittelun optimoinnin, palvelun laatutason parantamisen, matka-ajan lyhentämisen, erilaiset markkinointitoimenpiteet ja työsuhdematkalipun pois lukien kaupungin työntekijöiden lippujärjestelyt.) L15: Taloudellisen ajotavan edistäminen (Helsingin seudulla liikkuviin busseihin ja kaupungin työntekijöiden autoihin asennettujen polttoaineenkulutuksen seurantalaitteiden avulla on arvioitu saavutettavan noin 1% energiankulutuksen vähentyminen koko liikennesektorin energiankulutuksesta.) L16: Pyöräpysäköinnin kehittäminen (Pyöräpysäköintipaikkoja rakennetaan vuoteen 2020 mennessä ) L17: Joukkoliikenteen lippuvalikoiman laajentaminen (Toteutetaan jälkimaksettava joukkoliikennelippu ja yhteislippu jolla koko autoseurue matkustaa yhdessä.) L18: Kaupungin yksiköiden tavaraliikenteen logistiikan tehostaminen (Logistiikkaratkaisujen uudelleensuunnittelulla voidaan vähentää tavarahankintojen logistiikan polttoaineen kulutus puoleen.) Pääkaupunkiseutu Tampere tco 2 ekv 76 Helsinki + yksityiset tco Helsinki tco yksityiset Helsinki tco Tampere tco 2 ekv 3 L19: KotiLogistiikka (Kauppiaiden jalkautuminen asiakkaiden luokse. Nettikauppa jossa kuka tahansa voi laittaa tuotteen myyntiin. Toimitus terminaalin kautta kotiovella olevaan kylmäkaappiin.) Tampereen logistiikka L20: Koordinoitu seudullinen liikkumisen ohjauksen toiminta Tampereen kaupunkiseudun kunnat (* Ei voida laskea, investointien pitoaika tai toimenpiteen aikataulu ei tiedossa tco tco 2 ekv

18 Toimenpide L21: Pysäköintipaikkojen varaaminen sähköautoille keskustassa (Asennetaan 100 uutta sähköautojen julkista latauspistettä vuoteen 2020 mennessä.) L22: Ympäristövyöhykkeiden kehittäminen (Ympäristövyöhykkeiden ideana on rajoittaa vanhimpien ja saastuttavimpien ajoneuvojen liikennöintiä keskusta-alueella, jolloin samalla edistetään vähäpäästöisiä tekniikoita ja näiden ajoneuvojen kysyntää.) L23: Kaupunkiliikenteen ajoneuvokaluston uusiminen EEV/Euro VI- normit täyttäviksi (80 auton uudistaminen vuoteen 2020 mennessä.) L24: Kaupunkiliikenteen linja-auton kuljettajien ajotapakoulutus (Arvioidaan saavutettavan 3% vähenemä polttoaineiden vuosikulutuksesta.) L25: Linja-auton kuljettajien kaluston tekniikan tuntemuksen lisääminen (Arvioidaan saavutettavan 2% vähenemä polttoaineiden vuosikulutuksesta.) Laajuus Kok.kust. / toteutuskausi Investointi Vuosi - kustannus Päästövähenemäarvio toteutumisvuonna Päästöyksikkö Päästöyksikkökustannus /t 18 Päästöyksikkö - kustannus /t (ei sis. säästöjä) Helsinki tco Helsinki tco Tampere tco 2 ekv 1112 Tampere tco 2 ekv 12 Tampere tco 2 ekv 17 L26: Hybridilinja-autojen hankinta (2kpl) Tampere tco 2 ekv 264 L27: Kaupungin yksiköiden toimitatapojen ja logistiikan kehittäminen (Toteutetaan ajamalla vain välttämättömät ajot, kouluttamalla ja matkojen yhdistelyllä.) L28: Koulun oppilaskuljetusten optimointi ja oppilaskohtaisen km-rajan tiukentaminen oppilaskuljetuksen piiriin kuulumista koskien (Kuljetettavia 60 hlöä, 1 linjaauto aamulla ja 1 iltapäivällä) L29: KUOHKE Henkilökuljetustenohjauskeskus. Henkilöliikenteen ohjaus, yhdistely ja uusien toimintamallien kehittäminen (KUOHKE vastaanottaa, yhdistelee ja välittää liikennöitsijöille vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita.) Tampere tco 2 ekv 200 Lappeenrannan seutu L30: Autolämmitysten ohjaustapamuutos Keskussairaala tilavuudeltaan m tco2 Tampere tco 2 ekv tco 2 ekv L31: Rakennepalveluiden leasing-auton vaihtaminen hybridiautoon (Oletus Jyväskylä tco km ajoa/vuosi.) L32: Autolämmityksen ohjausmuutos Keskussairaala tilavuudeltaan m tco 2 ekv L33: Autolämmityksen vähentäminen Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus tilavuudeltaan m3 (* Ei voida laskea, investointien pitoaika tai toimenpiteen aikataulu ei tiedossa Vaaleansinisellä pohjalla esitetyt toimenpiteet ovat toteutettuja toimenpiteitä tco 2 ekv

19 4.3 Työkoneet Esimerkit työkoneiden päästövähennystoimenpiteistä on esitetty taulukoissa 5 ja 6. Toimenpide T1 kuvaa metsätähdedieselin käytöllä työkoneissa koko Suomen laajuudessa aikaansaatavia päästövähenemiä ja tästä toimenpiteestä syntyviä yhteiskunnallisia kustannuksia toimenpiteellä aikaansaadut säästöt huomioiden. Toimenpide T2: Jäänhoitokoneen veden lämpötilan alentaminen on toteutettu toimenpide ja kuvaa yhden jäänhoitokoneen veden lämpötilan alentamisella aikaansaatua päästövähenemää ja toimenpiteestä syntyneitä kustannuksia.

20 Taulukko 5. Työkoneiden päästövähennystoimenpiteitä Toimenpide Laajuus Kok.kust. / toteutuskausi Investointi Vuosi - kustannus Päästövähenemäarvio toteutumisvuonna Päästöyksikkö Päästöyksikkökustannus /t Päästöyksikkö - kustannus /t (ei sis. säästöjä) T1: Metsätähdedieselin käyttö työkoneissa (Vuonna 2020 biokomponentin osuus käytetystä polttoaineesta on 10 %) Suomi tco 2 ekv 40 Taulukko 6. Työkoneiden päästövähennystoimenpiteitä Toimenpide Laajuus Kok.kust. / toteutuskausi Investointi Vuosi - kustannus Päästövähenemäarvio toteutumisvuonna Päästöyksikkö Päästöyksikkökustannus /t Päästöyksikkö - kustannus /t (ei sis. säästöjä) T2: Jäänhoitokoneen veden lämpötilan alentaminen Seura- ja kerhorakennus tilavuudeltaan m3 (* Ei voida laskea, investointien pitoaika tai toimenpiteen aikataulu ei tiedossa Vaaleansinisellä pohjalla esitetyt toimenpiteet ovat toteutettuja toimenpiteitä 50 7 tco 2

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

Kuntien ja valtion ilmastokumppanuus ilmastopäästöjen vähentämiseksi esiselvitys. Emilia Paavilainen 8.11.2012

Kuntien ja valtion ilmastokumppanuus ilmastopäästöjen vähentämiseksi esiselvitys. Emilia Paavilainen 8.11.2012 Kuntien ja valtion ilmastokumppanuus ilmastopäästöjen vähentämiseksi esiselvitys Emilia Paavilainen 8.11.2012 Sisällys Esiselvityksen tavoitteet Selvitys kuntien päästövähennystoimenpiteistä ja kustannuksista

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari 10.11.2016 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Saara Tamminen Juha Honkatukia, VATT 26.5.2015 Laskennan lähtökohdat (1/2) Useita eri vaihtoehtoja

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Helsingin hallinto-oikeus Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Hankkeen taustaa Porvoon kaupunki, Suomen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN

KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN KEKO-TYÖKALUN ENSIMMÄISEN VERSION TUOTTAMINEN KEKO B, 1. Työpaja 10.4.2013 Antti Rehunen, Jari Rantsi ja Ari Nissinen, SYKE HEKO-TYÖKALUSTA KEKO-TYÖKALUUN Ekotehokkuusvaikutusten elinkaariperusteinen arviointi

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA?

OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? OULU AKTIIVISTA ILMASTOPOLITIIKKAA? Seudullisen ilmastostrategian ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan työryhmän asettamispäätös 18.2.2008 41 ja Oulun seudun seutuhallituksen seudun kuntien nimeämispäätös 21.2.2008

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään

EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään Auto- ja liikennetoimittajien tilaisuus 27.3.2008 Liikenteen päästöjen vähennystavoite vuoteen 2020. Mikä se on? Mitkä ovat

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 17.4.2013 Liikenne ja päästöt Kotimaan liikenne tuotti v. 2011 noin 13,1

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 213 Arviot vuosilta 21-212 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan. Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Kuntien ilmastokampanja 8.11.

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan. Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Kuntien ilmastokampanja 8.11. Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteiden asettamiseen ja seurantaan Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Kuntien ilmastokampanja 8.11.2012 Seinäjoki Mihin otetaan kantaa Tavoitteiden vertailuvuodet,

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS...

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle

EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta Erkki Laitinen, rakennusneuvos ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston

Lisätiedot

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen koulutusiltapäivä 19.02.2015, Oulun diakonissalaitos DI Petri Pylsy Lämmitysjärjestelmä Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa

Vantaalainen tarvitsee kulutukseensa kuuden ja puolen jalkapallokentän suuruisen alueen vuodessa Tilastokatsaus 2000:8 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 26.9.2000 Katsauksen laatija: Tina Kristiansson, puh. 8392 2794 e-mail: tina.kristiansson@vantaa.fi B 12 : 2000 ISSN 0786-7832, ISSN 0786-7476

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy

METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Energiateema 30.5.2016 Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Jyväskylä sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen pitkäjänteisesti Resurssien viisas käyttö kärkenä kaupunkistrategiassa

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Säätytalo 13.10.2010 10 1 Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella kohti hiilineutraalia kuntaa! Kari koski Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Hinku-hanke

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen

Energiatehokkuussopimukset. Energiavirasto Juha Toivanen Energiatehokkuussopimukset Energiavirasto Juha Toivanen 9.2.2016 Vapaaehtoista sopimustoimintaa energiansäästöstä energiatehokkuuteen ESD 2006 EED 2014 2020 Energiansäästö sopimukset Jatkoaika Energiatehokkuus

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

TONNI, INNO ja ONNI. Inno

TONNI, INNO ja ONNI. Inno TONNI, INNO ja ONNI Tonni, Inno ja Onni ovat VTT:n laatimia tulevaisuusskenaarioita vuoteen 2050. Skenaarioiden lähtökohtana on ollut kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Lisätiedot