KARELIA/TASO Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa"

Transkriptio

1 KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET KARELIA/TASO KESKUSTEN TAVOITTEET BIOTALOUDEN KESKUS TEKNIIKAN JA LIIKETALOUDEN KESKUS LUOVAN TALOUDEN KESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS TASOSOPIMUS 20

3 3 1. KARELIA/TASO 2014, YHTEISET TAVOITTEET Yleiskuvaus toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Karelia-ammattikorkeakoulun strategiaa jalkautetaan arkiseksi toiminnaksi koko henkilöstölle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille. Strategiaa tukemaan on laadittu kehittämisohjelma, jonka toteuttamisen vastuuhenkilöt/tahot on määritelty. Henkilöstöasioissa keskeistä on strategialähtöisen henkilöstösuunnitelmakäytännön vahvistaminen. Keskeisimmät asiat ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Osaamisen kehittämisessä painopisteenä on muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Uudistetaan tutkintoon johtavan koulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat. Jatketaan opiskelijoiden varhaisen tuen mallin (VARTU) kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi koko ammattikorkeakoulun toimintaa. Rakennetaan ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen kanssa sujuva väylä ammattikorkeakouluun siirtymiseksi. Siirrytään aktiivisesti uuteen EU-rahoituskauteen ja jäsennetään painoalojen kehittäminen koko strategiakaudeksi. Korostetaan toiminnan jäsentämistä strategian pääteemoihin ja niiden organisointi (projektipäälliköt ja kumppanuudet) sekä oppimisympäristöjen hyödyntäminen integraatioympäristöinä. Tavoitteena on Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen. Osallistutaan Joensuun seudun kasvuohjelmaan, Innovatiiviset kaupungit (erityisesti Biotalous), Joensuun seudun ja muiden elinkeinoyhtiöiden elinkeino-ohjelmien sekä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toteuttamiseen. Prosesseja yksinkertaistetaan ja voimavaroja kohdennetaan. Arviointia ja seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön tehokkaita ja ennakoivia tiedonkeruujärjestelmiä ja parantamalla raportointia tuloksen kannalta keskeisistä seurantakohteista. Sisäinen auditointikäytäntö vakiinnutetaan osaksi karelian vuosikelloa. Tukipalvelujen yhteistoimintaa kehitetään yhteistyössä kumppaneiden kanssa, erityisesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Palvelutoiminnan myyntiä lisätään. Työelämä- ja sidosryhmäkumppanuuksien verkostoja vahvistetaan. Pyritään edistämään koulutusvientiä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilojen osalta keskeisenä asiana on Tikkarinteen saneerauksen aikaisen toiminnan varmistaminen ja tilaohjelman kokonaissuunnittelun loppuunsaattaminen. Uusia oppimis- ja palveluympäristöjä otetaan käyttöön kaikissa keskuksissa ja varmistetaan niihin riittävät resurssit ja investoinnit. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Uudistetaan ja otetaan käyttöön ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan koulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymien periaatteiden ja hyvien käytäntöjen pohjalta. Uudistuksen yhteydessä vahvistetaan koulutuksen kansainvälistymistä. Rakennetaan kaikkiin keskuksiin riittävä vieraskielisen opetuksen tarjonta ja yhteisiä kv-moduuleja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden kanssa. Käynnistetään erikoistumis- ja diplomikoulutusten suunnittelu ja pilotointi. Tulospohjaiseen rahoitusmalliin siirryttäessä seurataan entistä tarkemmin resurssien tehokasta käyttöä ja niiden suuntaamista taloudellisesti oleellisiin asioihin. Ulkoisen rahoituksen hankintaa ja kannattavaa palvelutoimintaa lisätään. Koko ammattikorkeakoulun toimintaa kehitetään osaavana korkeakouluyhteisönä ja

4 lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. Koulutuksen vetovoimaa kehitetään siirryttäessä yhtenäiseen sähköiseen hakujärjestelmään. Vuoden 2014 keskeisiä toimintoja ovat uuteen EU-rahoituskauteen siirtyminen sekä painoalojen TKItoiminnan jäsentäminen strategiakauden mittaisiksi suunnitelmiksi. Suunnitelmissa korostuvat toiminnan jäsentäminen pääteemoihin ja niiden organisointi (projektipäälliköt ja kumppanuudet) sekä oppimisympäristöjen hyödyntäminen integraatioympäristöinä. Tavoitteena on TKI-toiminnan rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen. Osallistutaan aktiivisesti uuteen EU-ohjelmakauteen ( ) ja vahvistetaan kumppanuuksia. Projektien tulosten entistä parempi hyödyntäminen palvelutuotteiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään paremmin keskuksiin rakentuvia oppimis- ja palveluympäristöjä sekä integroidaan niitä opetukseen ja Karelian henkilöstön osaamisalueisiin. Keskeinen tehtävä on Työelämä muutoksessa 2020 brändin kehittäminen yhteistyössä yritysten ja valittujen kumppaneiden kanssa. 4 Opetussuunnitelmien uudistaminen ja käyttöönotto Sujuvan väylän kehittäminen toisen ammatillisesta koulutuksesta ja lukiosta ammattikorkeakouluun siirtymiseksi TKI-toiminnan rahoituspohjan vahvistaminen vararehtori/koulutuksen kehittämisryhmä, OPS2014-ryhmä vastaava opinto-ohjaaja/ohjauksen työryhmä Tutkimus- ja kehittämisjohtaja/tki-kehittämisryhmä Maksullisen palvelutoiminnan vahvistaminen Työelämäpalvelujen päällikkö/ Palvelutoiminnan kehittämisryhmä Talouden ja toiminnan ennakoinnin sekä seurannan kehittäminen Hallinto- ja talousjohtaja, laskentapäällikkö ja laatukoordinaattori Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Luodaan Kareliasta kansainvälisyyteen kannustava, kansainvälisesti kiinnostava ja kansainvälisiä opiskelijoita palveleva oppimis- ja palveluympäristö. Jatketaan opiskelijoiden varhaisen tuen toimintatapojen (VAR- TU) kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi koko ammattikorkeakoulun toimintaa. Kehitetään koulutustoiminnan tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyyttä ja tehokasta käyttöä. Otetaan käyttöön uusi TimeEdit - lukujärjestysohjelmisto ja yhtenäistetään työjärjestysten laadintaprosessi. Otetaan käyttöön sähköinen ehops-ympäristö. Vahvistetaan strategisia kumppanuuksia Itä-Suomen yliopiston, opiskelijakunta POKAn, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Syvennetään ja rakennetaan kansainvälisiä partnerisuhteita sekä pyritään löytämään sopivia konsortioita vahvistamaan tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sekä kansainvälistä rahoitusta. Toteutetaan kielipoliittista ohjelmaa ja seurataan sen toteuttamista. Kansainvälisten hankekonsortioiden (erityisesti Erasmus+ - ohjelman) vahvistamisessa hyödynnetään kansainvälistä liikkuvuustoimintaa sekä liikkuvuusrahoitusinstrumentteja.

5 Käynnistetään ja valmistellaan koulutusvientiä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa ja kohdemaissa (Venäjä, Kiina, Sambia, Saudi-Arabia). Koulutusvientiä rakennetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa ja muiden valittujen kumppaneiden kanssa. 5 Opintojen sujuvuuden varmistaminen ja keskeyttämisten vähentäminen opiskelijoiden varhaisen ja ennakoivan tuen avulla (VARTU) Monialaisten, kansainvälisten oppimis- ja palveluympäristöjen luominen ja kehittäminen Kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen Koulutusviennin edistäminen vastaava opinto-ohjaaja/ohjauksen työryhmä, VIPopiskelijat keskusten johtajat/ yliopettajat tutkimus- ja kehittämisjohtaja/ keskusten kv-toiminnasta vastaavat kk-päälliköt työelämäpalvelujen päällikkö/ palvelutoiminnan kehittämisryhmä Sujuva yhteistyö Prosesseja yksinkertaistetaan ja voimavaroja kohdennetaan. Arviointia ja seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön tehokkaita ja ennakoivia tiedonkeruujärjestelmiä ja parantamalla raportointia tuloksen kannalta keskeisistä seurantakohteista. Sisäinen auditointikäytäntö vakiinnutetaan osaksi karelian vuosikelloa. Rakennetaan ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen kanssa sujuva väylä ammattikorkeakouluun siirtymiseksi. Osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityöhön ja tiedonkeruujärjestelmän kehittämiseen. Tehdään omat laadunhallinnan ja kokonaisarkkitehtuuriratkaisut ja otetaan uusi intra käyttöön. Lisätään johdon ja opiskelijoiden vuorovaikutusta ja kumppanuusviestintää. Tehostetaan avain- ja toiminnallisiin kumppanuuksiin sekä alumnitoimintaan liittyvää viestintää. Palvelutoiminnan prosessien kehittäminen ja yksinkertaistaminen Sisäisen auditointikäytännön vakiinnuttaminen Johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen edistäminen Sisäisen viestinnän ja kumppanuusviestinnän kehittäminen suunnittelujohtaja/laatukoordinaattori/laaturyhmä suunnittelujohtaja/laatukoordinaattori/laaturyhmä rehtori ja keskusten johtajat/johtoryhmä, POKA, viestintäryhmä tiedottaja/viestintäryhmä Asiantunteva henkilöstö Vuoden 2014 keskeisimmät asiat ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Osaamisen kehittämisessä painopisteenä on muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Osaamisen kehittämisen menetelmistä mentorointia kehitetään edelleen. Uraohjauskäytäntöjä kehitetään pilotoinnin pohjalta. Työhyvinvointia edistetään kokonaisvaltaisemmin niin, että työhyvinvointia edistävät valinnat ovat osa (päivittäistä) työtä. Työhyvinvointia edistäviä menetelmiä/työkaluja ovat

6 Aktiivisen välittämisen malli ja ikäjohtamisen ohjelma. Osana strategista henkilöstösuunnittelua kehitetään seuraajasuunnittelua ja varahenkilöjärjestelmää. 6 Strategialähtöisen henkilöstösuunnitelmakäytännön vahvistaminen Työhyvinvointimallin rakentaminen ja käyttöönotto Muutosta tukevien uraohjauskäytäntöjen luominen rehtori, hallinto- ja talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö/johtoryhmä henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori /esimiehet, työhyvinvointiryhmä henkilöstöpäällikkö/esimiehet

7 7 KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU TULOSKORTTI 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Tavoite 2017 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto Työelämäpalaute 88 % 2,9 0,94 M 5 M 0,36 M 76 vast. % 86 Tyytyväisyys-% % 90 % 3,5 1,5 M 4,5 M 8 0,7 M 80 vast. % 90 Tyytyväisyys- % % 90 % 3 1,5 M 6,0 M 10 1,4 M 80 vast. % 90 Tyytyväisyys- % % Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja palveleva johtaminen Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv Sairauspoissaolot, pv/henkilö ,

8 8 2. KARELIA/TASO 2014 KESKUSTEN TAVOITTEET 2.1. BIOTALOUDEN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Biotalouden keskuksen toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen keskuksen tarpeiden mukaisesti, toiminnan tuloksellisuuden ja terveen talouden varmistaminen, vahva osallistuminen INKA-ohjelmaan ja uusiutuvan energian painoalaan liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistoimintaan sekä oppimis- ja palveluympäristön (Sirkkalan energiapuisto) rakentaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Osana ISAT-yhteistyötä käynnistetään agrologikoulutuksen monimuotoryhmä, joka osaltaan varmistaa maaseutuelinkeinoihin liittyvän osaamisen Pohjois-Karjalassa. Järjestely tukee myös maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman laadukasta loppuunsaattamista. Kansainvälisessä toiminnassa lisätään opiskelijaliikkuvuutta ja kehitetään strategista kumppanuusverkostoa. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Opetussuunnitelmia uudistetaan hyödyntämällä yhteissuunnittelua ja kumppanuuksia. TKI-toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta kasvatetaan painoalan systemaattisella kehittämistoiminnalla, projektipäälliköiden tehtävien vakiinnuttamisen ja osallistavan hankesuunnittelun avulla. Keskuksen oppimis- ja palveluympäristön (Sirkkalan energiapuisto) rakentaminen aloitetaan osana laajempaa Biotuotannon demoverstas -kokonaisuutta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Toiminnan tuloksellisuus ja terve talous edellyttävät keskeisten tulosmittareiden ennakointia (tutkintojen ja 55 op suorittaneiden määrät, tkivolyymi, palvelutoiminnan tuotot). Opiskelun sujuvuutta ja tavoitteiden saavuttamista tuetaan systemaattisesti (opetussuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti, arviointien kirjaaminen ajallaan, tarvittava ohjauksen tuki opiskelijoille). Keskuksen toiminnan kannattavuutta parannetaan myös fokusoimalla maksullista palvelutoimintaa hankkeissa kehitettyihin palveluihin ja tuotteisiin. Opetussuunnitelmauudistus TKI-volyymin strateginen laajentaminen Sirkkalan energiapuiston rakentaminen Koulutustoiminnan tuloksellisuuden lisääminen Maksullisen palvelutoiminnan fokusointi johtotiimi, koulutustiimi tki-tiimi, johtotiimi tki-tiimi, painoalan projektipäälliköt koulutustiimi, johtotiimi palvelutiimi, painoalan projektipäälliköt Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Opintojen sujuvuutta varmistetaan ja keskeyttämisiä vähennetään soveltamalla varhaisen ja ennakoivan tuen toimenpiteitä (VARTU-malli). Keskuksen opetusta kehitetään vuosittain kerättävän opiskelijapalautteen (OPALA) perusteella työelämän ja toimintaympäristön tarpeita ennakoiden. Opetuksen pedagogisia ratkaisuja ja toteutustapoja kehitetään uusien opetussuunnitelmien pohjalta tiiviissä yhteistyössä keskuksen kumppaneiden kanssa. Keskuksen kumppanuustoimintaa uudistetaan johtotiimin ohjauksessa. Kansainvälisessä toiminnassa lisätään opiskelijaliikkuvuutta sovitun tavoitteen mukaisesti, uudistetaan EUREKA -moduuli yhteistyössä kumppaneiden kanssa sekä aloitetaan syksyllä 2017 alkavan englanninkielisen ylemmän tutkinnon (Renewable Energy) suunnittelu. Kv-toimintaa kehitetään kumppaneiden kanssa rakennettavassa strategisessa verkostossa. VARTU- mallin soveltaminen Työelämäläheiset toteutussuunnitelmat Opiskelijaliikkuvuuden lisääminen opinto-ohjaajat, tutoropettajat, jokainen opettaja koulutustiimi, johtotiimi, (avain)kumppanivastaavat, jokainen opettaja kv-tiimi

9 9 EUREKAn uudistaminen Kumppanuustoiminnan uudistaminen Englanninkielisen ylemmän tutkinnon suunnittelu kv-tiimi johtotiimi, (avain)kumppanivastaavat johtotiimi, vastuuyliopettaja, kv-tiimi Sujuva yhteistyö Monialaista yhteistyötä edistetään uusiutuva energia-painoalaan kytkeytyvässä tki-toiminnassa erityisesti Liiketalouden ja tekniikan keskuksen kanssa ja syksyllä 2014 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien täydentävien opintokokonaisuuksien suunnittelussa. Osana ISAT -yhteistyötä aloitetaan Savonian agrologikoulutuksen monimuotoryhmän toteuttaminen Pohjois-Karjalassa. Henkilöstön osallistamista keskuksen toiminnan suunnitteluun tuetaan uudistamalla keskuksen yhteisten kokousten käytänteitä ja vahvistamalla yhteissuunnittelua. Monialainen yhteistyö johtotiimi, koulutustiimi Painoalayhteistyön tiivistäminen LiTen kanssa tki-tiimi, johtotiimi Maaseutuelinkeinojen monimuotokoulutuksen käynnistäminen Savonia-yhteistyössä johtotiimi, koulutustiimi Henkilöstön osallistaminen johtotiimi Asiantunteva henkilöstö Keskuksen henkilöstön kehittäminen perustuu hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan. Kehitys- tai muussa esimies-alaiskeskustelussa sovittua osaamisen kehittämistä tuetaan työaikajärjestelyin keskuksen osaamistarpeiden mukaisesti huomioiden toimintaympäristön muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Varmistetaan henkilöstön osaamisen ja työtehtävien välinen tasapaino myös työhyvinvoinnin näkökulmasta henkilöresurssien vähentyessä henkilöstösuunnittelulla ja uraohjauksella. Systematisoidaan hankkeisiin liittyvä julkaisutoiminta sekä kannustetaan ja tuetaan henkilöstöä julkaisemaan oman osaamisalueensa foorumeissa. Työhyvinvointia edistetään hyödyntäen ammattikorkeakoulun yhteisiä menetelmiä ja työkaluja. Osaamisen kehittäminen Henkilöstösuunnittelu ja uraohjaus Julkaisutoiminnan systematisointi Työhyvinvoinnin edistäminen esimiehet, johtotiimi esimiehet, johtotiimi esimiehet, tki-tiimi jokainen työntekijä, esimiehet, johtotiimi,

10 10 Karelia ammattikorkeakoulu/biotalouden keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto 81 % 1,53 0,11 0,8 M 4,4-0,22 M % % 2,2 0,2 1,0 M vast. -% 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

11 LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Keskus sitoutuu toteuttamaan Karelia-ammattikorkeakoulun vuodelle 2014 laadittuja yhteisiä kehittämisen tavoitteita. Tässä asiakirjassa esitellään tiiviissä muodossa AMK:n yhteisiä valintoja täydentäviä keskuksen valintoja. Keskuksen toiminnan linjauksena vuodelle 2014 on keskittyminen koulutuksessa, TKI- ja palvelutoiminnassa oleellisimpaan ja OKM:n mittariston näkökulmasta tulokselliseen toimintaan huomioiden alueellisen työelämän tarpeet. Erityisiä kehittämiskohteita ovat talotekniikan koulutuksen aloittaminen ja painoalojen toiminnan systematisointi osana TKI- ja koulutustoimintaa. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Maksullisessa palvelutoiminnassa pyritään nostamaan palvelutoiminnan tuottoja ilman merkittäviä uusia investointeja. Rakennuslaboratorion palvelutoiminnan kehittämisessä hyödynnetään v tehty opinnäyte palvelutoiminnan kehittämisestä. Tarkkuustyöstöön liittyvää palvelutoimintaa tehdään tasapainossa hanketoiminnan kanssa. Palvelutoiminnassa otetaan käyttöön asiakkuuden hallintaohjelma (CRM) täysimääräisesti. Koulutuksen myyntiä edistetään rakentamalla johtamisen ja esimiestyön teemaan maksullisen palvelutoiminnan tarjontaa osana meneillään olevaa opetussuunnitelmauudistusta. TKI-toiminnassa systematisoidaan painoalojen toiminta osana keskuksen TKI- ja palvelutoimintaa unohtamatta toimintojen integrointia opetukseen. Opetussuunnitelmien uudistaminen osana koulutuksen pedagogista kehittämistä viedään toteutussuunnitelmatasolle ja tähän työhön kohdennetaan koko opetushenkilöstölle voimavaroja. Koulutustoiminnan tuloksellisuutta parannetaan tunnistamalla ja poistamalla tuloksellisen toiminnan esteitä sekä kohdistamalla tulosten arviointi kaikkein merkityksellisimpiin mittareihin kuten tutkintojen suorittamiseen ja 55 op suorittaneiden määrään. Unohtamatta VARTU-ohjausmalliin sisältyvää läheistä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, keskuksessa tunnistetaan koulutuksen tuloksellisuuden päämittareita ennakoivia indikaattoreita. Näitä indikaattoreita käytetään ohjauksen tukena. Toimilupahakemuksessa esitetty talotekniikan koulutuksen käynnistäminen edellyttää pitkäjänteistä kehitystyötä, jossa otetaan huomioon korkeakoulun toiminta-alueen tarpeet sekä Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen välinen työnjako. Osana tätä muutosta tulee huolehtia pienenevien koulutusohjelmien opetustarjonnan tarkoituksenmukainen toteuttaminen ottaen huomioon opiskelijoille annetut lupaukset ja talouden asettamat rajoitteet. Rakennustekniikan laboratoriopalveluiden kehittäminen Opetussuunnitelmauudistuksen läpivienti Koulutustoiminnan tuloksellisuuden ennakoinnin kehittäminen Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen TKIP- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Keskuksen toimintaa kehitetään saadun systemaattisesti kerätyn opiskelijapalautteen perusteella. Menneen vuoden aikana tapahtuneet henkilöstövähennykset ovat aiheuttaneet negatiivista opiskelijapalautetta, jotka vaativat muutoksia keskuksen toiminnoissa ja henkilöstön työnjaossa. Opetussuunnitelmien uudistukset edellyttävät jatkuvia muutoksia opetusympäristöissä ja opetustiloissa. Osana Virtuaali-Dynamon rakentamista keskukseen määritellään ja toteutetaan sähköinen toimintaympäristö (ERP), joka vastaa kaikilta osin tuotannollisen yrityksen tuotannonohjaus-, palkkahallinto ja kirjanpitoympäristöjä. Toimintaympäristöä käytetään kaikissa koulutusohjelmissa. Kirjastolta vapautunut tila muutetaan lopultakin virikkeelliseksi opiskelijoiden toimintaympäristöksi, osaksi uutta monimuoto-oppimisympäristöä, Virtuaali-Dynamoa. Vuonna 2013 voimaan tulleet rakenteelliset muutokset ovat tuoneet keskukseen englanninkielisen koulutusohjelman sekä täysin verkossa toimivan koulutusohjelman. Keskuksen opiskelijoille kohdennettu viestintä tulee pohtia uudelleen ottaen huomioon nämä muutokset.

12 12 Tekniikan harjoittelun ohjauksen systematisointi Opiskelijoille suunnatun viestinnän kehittäminen fin/eng Oppimis- ja palveluympäristöjen (Dynamo) kehittäminen Koulutustiimi Koulutustiimi Johtotiimi Sujuva yhteistyö Tuloksellinen toiminta edellyttää henkilöstön sujuvaa ja tehokasta vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Teemapohjainen opetussuunnitelma toteutetaan opettajien yhteistyöllä ja työhön annetaan myös resursseja. Moodlen toimintaympäristöä kehitetään osana teemapohjaista opetusta siten, että teemalla on vain yksi toimintaympäristö. Kumppanuustoiminnan tavoitteena on aikaisempaa paremmin sitouttaa toimintaan osallistuvat henkilöt ja taata heille tehtävään kohtuulliset toiminnan edellytykset. Erityisenä teemana kumppanuustoiminnassa on edistää kansainvälisten opiskelijoiden sijoittumista alueelle. Ammattikorkeakoulun ulkopuolelle tapahtuvaa yhteistyötä kehitetään osallistumalla Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun ja ISAT-alueellinen innovaatiokeskusmalli -hankkeisiin. Opettajien välisen yhteistyön edistäminen opetuksen toteutussuunnittelussa Yhteisten opetusalustojen käyttö teemoissa Kumppanuusyhteistyön kehittäminen kv-toiminnan näkökulmasta Koulutusohjelmat Koulutustiimi Kv-tiimi Asiantunteva henkilöstö Henkilöstön määrällinen kehittäminen ja osaamisen kohdentaminen perustuvat vuosittain hyväksyttävään henkilöstösuunnitelmaan. Yleiset kehittämistoimet suunnitellaan ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämisohjelmassa. Henkilöstöpalautteen perusteella monet kokevat, että henkilöstön erikoisosaamista ei osata hyödyntää riittävästi. Siksi keskuksessa kokeillaan nopean kehittämisen toimintamallia, kokouskäytännettä, jossa eri taustoilla olevat henkilöt kokoontuvat pohtimaan henkilöstön tunnistamia tai opiskelijapalautteessa esiin nousseita kehittämisen teemoja muutaman tunnin työpanoksella. Tuotokset julkaistaan keskuksen intrassa wikialustalla, jossa kaikki voivat edelleen kehitellä esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja. Lopputulos käsitellään johtotiimissä, jossa päätetään jatkotoimista. Koulutusohjelmissa ja tiimeissä on paljon erilaisia tehtäviä ja rooleja, joihin on tullut jo aika rutinoituneet miehitykset. Henkilöstön jaksamisen, uudistumisen ja toimintakulttuurin kehittämiseksi näissä tehtävissä tehdään tehtäväkiertoa. Keskuskohtaiset työhyvinvointipäivät toteutetaan vuosittain vaihtelevilla teemoilla. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja niiden vastuuhenkilöt Henkilöstön erikoisasiantuntijuuden hyödyntäminen kehitystyössä Osallistavien kokouskäytäntöjen kehittäminen Suunnitelmallinen tehtäväkierto Johtotiimi Johtotiimi koulutusohjelmat, johtotiimi

13 13 Karelia ammattikorkeakoulu/liiketalouden ja tekniikan keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto 86 2,3 0,28 1,7 M 4,3 0,11 M % ,2 0,4 1,0 M 8, vast. - % 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

14 LUOVAN TALOUDEN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Luovan talouden keskuksen toiminta jakaantuu Sirkkalan kampukselle, Tiedepuistoon, Karjalan talolle sekä Konservatoriolle. Keskuksen kehittämisen painopisteet vuonna 2014 ovat yhteisten toimintojen ja käytänteiden kehittäminen tulokselliseksi toiminnaksi, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja suuntaaminen keskuksen osaamistarpeiden mukaan sekä päättyvien koulutusohjelmien laadun varmistaminen. Kansainvälisyyttä vahvistetaan uuden OPSin myötä englanninkielisen tarjonnan lisäämisellä kaikille koulutusaloille. Keskuksen kvkumppanuudet arvioidaan uuden keskusrakenteen, painoalojen ja monialaisuuden näkökulmasta ja toiminta kohdennetaan aiempaa strategisempiin kumppanuuksiin. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Opetus- ja toteutussuunnitelmissa huomioidaan opintojen sujuva ja laadukas eteneminen sekä resurssien tarkoituksenmukainen kohdistuminen ammattikorkeakoululle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Venäjä-osaamisen ja monimediaisten palvelujen painoalat, mikä on strateginen valinta hankesuunnittelussa sekä opetuksen ja palvelutoiminnan toteuttamisessa. Hankesuunnittelussa ja palvelutoiminnan kehittämisessä Sirkkala Tehtaan toiminta organisoidaan monialaisesti koko ammattikorkeakoulun käyttöön niin opetuksessa kuin TKI- ja palvelutoiminnassa. Tulevana toimintakautena keskus vahvistaa palvelutoimintaa huomioimalla työaikasuunnittelussa tarpeelliset resurssit. Monimediaisten palvelujen sekä Venäjä-osaamisen painoalojen toimintaa kehitetään monialaisissa opintokokonaisuuksissa, ISAT- ja Saimaa yhteistyössä, hanketoiminnassa sekä uusilla palvelutuotteilla. OPS-uudistuksen toteuttaminen Maksullinen palvelutoiminnan kehittäminen Painoalojen hanketoiminnan kehittäminen johtotiimi, koulutustiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Keskuksen toimintaa kehitetään OPALA-palautteen, työelämäpalautteen sekä kumppaneilta saatujen palautteiden perusteella. Opetussuunnitelmatyössä uudistetaan toteutustapoja erityisesti hyödyntäen Sirkkala Tehtaan oppimis- ja palveluympäristöä sekä kumppanuuksia. Opiskelijoiden opintojen sujuvuus varmistetaan aktiivisen VARTU-toiminnan kautta sekä opintopisteiden seuraamisen ja kirjaamisen systematisoinnilla. Vuoden 2014 aikana jatketaan maakuntakorkeakouluyhteistyötä Pielisen Karjalan alueella (Venäjä-opinnot, restonomikoulutusselvitys). Keskus osallistuu aktiivisesti koulutuspalveluiden myyntiin liittyviin tarjouskilpailuihin (tuotteistaminen, käyttäjälähtöisyys, mobiiliosaaminen, matkailun liiketoimintaosaaminen, venäjäosaaminen). Työelämäläheiset opetussuunnitelmat Sirkkala Tehdas oppimis- ja palveluympäristö TimeEdit/SoleOPS-järjestelmien käyttöönotto johtotiimi, koulutustiimi, tki- ja palvelutiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi, koulutustiimi Sujuva yhteistyö Keskuksen uudelleen organisoitumisen myötä sisäisen yhteistyön sujuvuudesta huolehditaan yhteisillä käytänteillä ja toimintamalleilla. ISAT-yhteistyötä jatketaan matkailun opetuksessa sekä käynnistetään viestinnän monimuoto-opetuksen yhteistyön suunnittelu Savonian kanssa. Saimaa ammattikorkeakoulun kanssa jatketaan opetussuunnitelmayhteistyötä sekä valmistellaan yhteistä hanketoimintaa. Joensuun Konservatorion kanssa jatketaan yhteisten opintojaksojen toteuttamista, musiikkitilaisuuksien koordinointia sekä yhteisen osuuskuntatoiminnan kehittämistä.

15 15 Yhteiset toimintamallien ja käytänteiden sisäistäminen ISAT- ja Saimaa yhteistyö syventäminen ja laajentaminen Konservatorioyhteistyön tehostaminen johtotiimi, kokoukset, hlöstökokoukset johtotiimi, matkailun toimijat johtotiimi, musiikin toimijat Asiantunteva henkilöstö Keskuksen henkilöstön kehittämisen perustana on hyväksytty henkilöstösuunnitelma. Henkilöstön osaamista kehitetään ja kohdennetaan muutosten tuoman tarpeen mukaan. Työhyvinvointia tuetaan ammattikorkeakoulun yhteisten toimintamallien ja käytänteiden selkeyttämisen kautta ja otetaan käyttöön Aktiivisen välittämisen malli. Keskuksen sijainti useissa toimipisteissä on haaste yhteisöllisyydelle. Tavoitteena on, että henkilöstö osallistuu monipuolisesti keskuksen toimintaan yli toimenkuva- ja koulutusohjelmarajojen. Jatketaan yhteistoiminnallisten työtapojen käyttöä työryhmissä ja henkilökuntakokouksissa. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja niiden vastuuhenkilöt Yhteisöllisyyden rakentaminen Uraohjauskäytänteiden luominen henkilöstölle Julkaisutoiminnan lisääminen johtotiimi, hlöstö johtotiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi

16 16 Karelia ammattikorkeakoulu/luovan talouden keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos 83 2,3 Luova 0,11 Muka 0,09 1,6 M 8,3 Luova -0,22 Muka -0, ,7 0,3 1,0 M 9 0 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto % vast. - % 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

17 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet Sosiaali- ja terveysalan keskuksessa ovat 1. painoaloihin liittyvän kehitystyön ja hanketoiminnan vahvistaminen, oppimis- ja palveluympäristö Voimalan kehittäminen sekä 2. opiskelijamäärän kasvuun valmistautuminen. Lisäksi vahvistetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja kehitetään edelleen harjoittelun ohjauskäytäntöjä. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Voimalan käytännön toiminta organisoidaan pysyväksi malliksi ja tueksi haetaan oppimis- ja palveluympäristön kehittämistä tukeva hanke. Kehitetään yhteisöllistä oppimista ja opettamista hyödyntämällä Voimalan ja sosiaalisen median tuomia uusia mahdollisuuksia. Vahvistetaan Voimalan opiskelijayhteisöä vertaisoppimista ja jatkuvuutta tukevana yhteisvastuullisena toimijana kehittämiskumppanuuksia ja pilotteja hyödyntäen. Voimalan palvelujen, osaamisen ja opiskelijatöiden tuotteistaminen käynnistetään. TKI-toiminnan strateginen laajentaminen aloitetaan aktiivisella hankesuunnittelulla ja uusien hankkeiden haulla. Uuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan ikäosaamisen koulutuksen valmistelu aloitetaan. Käynnistetään ikäosaamisen tuoteperheen rakentaminen. Opetussuunnitelmatyö Voimalan organisointi ja tuotteistaminen TKI-toiminnan strateginen laajentaminen Ikäosaamisen yamk-koulutuksen valmistelu koulutustiimi TKI- ja palvelutiimi TKI- ja palvelutiimi koulutustiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Koulutuksen kehittämisessä painotetaan opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä ja luodaan uusia pedagogisia ratkaisuja opetuksen toteuttamiseen. Kehitetään keskuksen pedagogiikkaa soveltaen tutkivan oppimisen periaatteita. Uusissa opetussuunnitelmissa monimuotoistetaan opetusta ja lisätään virtuaaliopintojen mahdollisuuksia. Simulaatiopedagogiikan hyödyntämistä vahvistetaan ja sen tueksi haetaan projektirahoitusta. Etsitään aktiivisesti mahdollisuuksia tutkinnon osien ja täydennyskoulutuskokonaisuuksien koulutusvientiin myös yhteistyössä muiden keskusten kanssa aihepiirinä esim. johtaminen. Uuden opetussuunnitelman mukaisten vieraskielisten opintojen toteutus aloitetaan syksyllä 2014 ja opintoja tarjotaan systemaattisesti vaihtoon tuleville opiskelijoille. Kumppanuuksia syvennetään siten, että merkittävien kumppanien (esim. Joensuun kaupunki) kanssa toteutetaan yhteisiä tki-hankkeita hyödyntäen yhteisiä työntekijöitä. Pedagogiikan kehittäminen Koulutusviennin suunnittelu Vieraskielisten opintojen tarjoaminen Kumppanuuksien syventäminen koulutustiimi kv-tiimi koulutustiimi johtotiimi Sujuva yhteistyö Monialaisia hankkeita ja palvelutuotteiden syntymistä edistetään erityisesti ikäosaamisen painoalalla, mutta myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Avointa viestintäkulttuuria edistetään tiedottamalla valmisteilla olevista asioista siten, että opiskelijoilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa. Ulkoinen viestintä painottuu myytävien tuotteiden markkinointiin. Toiminnan laadun varmistamiseksi toimintaprosesseja yksinkertaistetaan ja vastuunjakoa selkeytetään.

18 18 Monialaisuuden vahvistaminen Toimintaprosessien yksinkertaistaminen Avoin viestintäkulttuuri TKI- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi johtotiimi Asiantunteva henkilöstö Henkilöstöä kehitetään hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan mahdollistamalla arjen työn sujuvuus sekä reagoimalla sujuvuutta hankaloittaviin tilanteisiin välittömästi. Korostetaan jokaisen velvollisuutta kunnioittaa työyhteisön jäsenten asiantuntijuutta ja yksilöllisyyttä. Henkilöstöä kannustetaan erityisesti ikäosaamiseen liittyvään julkaisutoimintaan. Kaikissa projekteissa tuotetaan useita julkaisuja vuodessa. Kansainvälisen henkilöstövaihdon avulla syvennetään yhteistyötä vähintään kahden partnerioppilaitoksen kanssa ja aloitetaan sosiaalialan NordPlus-verkostoituminen. Henkilöstön kielitaitoa vahvistetaan vieraskielisen opetuksen tarpeisiin. Vahvistetaan opettajien E-opettamisen taitoja ja huolehditaan uusien opettajien perehdyttämisestä. Julkaisutoiminnan aktivointi Henkilöstövaihdon ja kansainvälisyyden aktivointi Kielitaidon vahvistaminen johtotiimi kv-tiimi johtotiimi

19 19 Karelia ammattikorkeakoulu/sosiaali- ja terveysalan keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos 97 5,15 0,19 M 1,2 M 6,2-0,6 M 97 5,7 0,4 1,0 M 8 0 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto % vast. - % 90 tyyt. -% Työelämäpalaute Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

20 20 3. KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUKSEN TASOSOPIMUS Kehittämis- ja palvelukeskus (KEPA) vastaa koko ammattikorkeakoulua koskevista hallinto- ja tukipalveluista. Kehittämis- ja palvelukeskus koostuu seuraavista palveluyksiköistä: rehtorin toimisto, henkilöstöpalvelut, kielipalvelut, kirjastopalvelut, laskentapalvelut, opiskelijapalvelut, tietohallintopalvelut, toimitilapalvelut, tutkimus- ja kansainvälistymispalvelut sekä työelämäpalvelut. Palvelujen laadun arviointi Laatujärjestelmä koostuu suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja kehittämisosioista. Kaikille päätehtäville yhteisiä suunnittelukäytäntöjä ovat strategisiin tavoitteisiin perustuva kehittämisohjelma sekä vuositason toiminnan suunnittelussa käytettävä KARELIA/TASO-menettely. Kaikkien tehtävien toimintaa ja tuloksia arvioidaan vuosittain johdon katselmuksessa, opiskelija- ja työelämäpalautteiden (OPALA, TYPALA), strategisten mittareiden ja itsearviointien (sisäinen auditointi) pohjalta. Keskeiset kehittämiskohteet kirjataan TASO-sopimukseen ja niiden toteutumista koordinoivat kehittämisryhmät. Palautteita käsitellään KEPA:n henkilöstökokouksissa. Kepan palveluyksiköissä tehdään jatkuvasti itsearviointeja kunkin yksikön palavereissa ja kokouksissa. Suoraan palautetta käsitellään säännöllisesti kokouksissa. Työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä tehdään HEPALA-palautteiden pohjalta. Prosessien ja ohjeistuksien arviointia selkiytetään vuosittain saatujen palautteiden pohjalta. Laskentapalvelujen laatua arvioidaan tilintarkastuksissa. Kielten ja viestinnän opetuksen laadun itsearviointi toteutetaan vuonna 2014 (kolmen vuoden välein) yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen kanssa. Opiskelijapalvelut toteuttavat joka toinen vuosi asiakaskyselyn opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tilapalvelut arvioivat tilojen toimivuutta käyttäjäkeskusteluissa. Ostopalveluiden toiminnan laatua arvioidaan asiakaskyselyjen kautta ja ne käsitellään asiakastoimikunnissa. Rehtorin toimisto Yksikön tehtävät strategian toteuttamisessa Rehtorin toimisto vastaa koko ammattikorkeakoulun strategisesta johtamisesta, laadun kehittämisestä, viestinnästä, talouden seurannan kehittämisestä, hallinto- ja tukipalvelujen organisoinnista ja kehittämisestä. Rehtorin toimisto huolehtii päätöksenteon valmistelusta ja esittelystä ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukselle ja sisäiselle hallitukselle. Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Strategian ja kehittämisohjelman toimeenpano Laadunhallinnan prosessien, toiminta- työohjeiden kehittäminen Sisäiset auditoinnit Resurssien tehokas käyttö ja niiden suuntaaminen taloudellisesti oleellisiin asioihin Henkilöstöpalvelut Yksikön tehtävät strategian toteuttamisessa Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstön rekrytointiin, palkkaukseen, työsuhteeseen, työhyvinvointiin, työsuojeluun ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä operatiivisista toiminnoista ja niihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden koordinoinnista. Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Palkkauksen arviointijärjestelmän laadinnan ja toimeenpanon koordinointi

3 Esimiessuhteet ja vastuut 3

3 Esimiessuhteet ja vastuut 3 TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty rehtorin päätöksellä 4.9.2013 102. 1 Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat säännöt 1 2 Ammattikorkeakoulun organisaatio 1 2.1 Koulutus- ja tutkimuskeskukset 2 2.2 Kehittämis-

Lisätiedot

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3. 2.1 Näkymä ja arvot 3. 2.2 Painoalat 3

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3. 2.1 Näkymä ja arvot 3. 2.2 Painoalat 3 STRATEGIA 2013 2017 2 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3 2.1 Näkymä ja arvot 3 2.2 Painoalat 3 3 STRATEGISET VALINNAT JA MITTARIT 6 3.1 Alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kokonaisarviointi ja henkilökohtaisen peruspalkan määräytyminen (AVAINTES) case Kareliaammattikorkeakoulu

Kokonaisarviointi ja henkilökohtaisen peruspalkan määräytyminen (AVAINTES) case Kareliaammattikorkeakoulu Jaana Tolkki Jaana Tolkki on työskennellyt Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstöpäällikkönä kolme vuotta. Hän on työskennellyt samassa organisaatiossa myös lehtorina ja opetuksen kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Mamk lyhyesti Mikkelin ammattikorkeakoulu on elinikäisen oppimisen korkeakoulu, opiskelijan korkeakoulu, kansainvälinen korkeakoulu, yhteisöllinen korkeakoulu, vahva TKI-korkeakoulu

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi Mukana Suomen kaikki ammattikorkeakoulut Hankkeen tavoitteena on: Uudistaa YAMK-toimintoja Profiloida

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin HANKESUUNNITELMA Anttinen, A., Huttunen, J. & Paaso, L. Esitelty Master-tutkintojen yhteistoiminnallisessa työpajassa

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Perehdytystilaisuus -toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Vaasa 31.10.2014 Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

SUUNTA ETEENPÄIN. Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS

SUUNTA ETEENPÄIN. Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan strategia 2014 2017 SUUNTA ETEENPÄIN Ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle Satakunnassa ja Vakka-Suomessa TOIMINTA-AJATUS Monialaisena koulutuksen

Lisätiedot

Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta. Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9.

Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta. Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9. Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Tulosohjausmekanismi, aikajänne

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla LARK-hankkeen workshop 3 3.9.2012 Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Esimieskeskustelut keväällä 2012

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu opiskelijoita 4500 henkilöstöä 300 2 kampusta 4 koulutusalaa 18 tiimiä Kyamkin laatupolitiikka Laadusta viestitään ymmärrettävästi Vastuu laadusta ja kehittämisestä on kaikilla

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kansainvälisen hanketoiminnan projektitoimimalli (PTM) Rovaniemi 17.1.2012, Kristiina Jokelainen

Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kansainvälisen hanketoiminnan projektitoimimalli (PTM) Rovaniemi 17.1.2012, Kristiina Jokelainen Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kansainvälisen hanketoiminnan projektitoimimalli (PTM) Rovaniemi 17.1.2012, Kristiina Jokelainen Toimintamallille asetetut tavoitteet Visio Kansainvälisen hanketoiminnan

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA PROSESSIN OMISTAJA TutkintoDiakin johtaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Huhti- toukokuu 2008

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella. Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia

Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella. Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia Mukana kehittämistyössä 9 ammattikorkeakoulua Tavoitteena: kehittää toimintamalleja, jotka lisäävät

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka AMKIT-konsortion jäsenet rakenteellisessa muutoksessa OKM:n koulutuslinjaukset

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho

Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Kooste Anne Kärki, Anne Ilvonen, Seliina Päällysaho Hankkeissa (N=17) on mukana 2 25 amkia/hanke Lähes jokaisessa hankkeessa on tavoitteena Yritys/organisaatioyhteistyön tehostaminen, osaamisen kehittäminen,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot