KARELIA/TASO Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa"

Transkriptio

1 KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET KARELIA/TASO KESKUSTEN TAVOITTEET BIOTALOUDEN KESKUS TEKNIIKAN JA LIIKETALOUDEN KESKUS LUOVAN TALOUDEN KESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS TASOSOPIMUS 20

3 3 1. KARELIA/TASO 2014, YHTEISET TAVOITTEET Yleiskuvaus toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Karelia-ammattikorkeakoulun strategiaa jalkautetaan arkiseksi toiminnaksi koko henkilöstölle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille. Strategiaa tukemaan on laadittu kehittämisohjelma, jonka toteuttamisen vastuuhenkilöt/tahot on määritelty. Henkilöstöasioissa keskeistä on strategialähtöisen henkilöstösuunnitelmakäytännön vahvistaminen. Keskeisimmät asiat ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Osaamisen kehittämisessä painopisteenä on muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Uudistetaan tutkintoon johtavan koulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat. Jatketaan opiskelijoiden varhaisen tuen mallin (VARTU) kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi koko ammattikorkeakoulun toimintaa. Rakennetaan ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen kanssa sujuva väylä ammattikorkeakouluun siirtymiseksi. Siirrytään aktiivisesti uuteen EU-rahoituskauteen ja jäsennetään painoalojen kehittäminen koko strategiakaudeksi. Korostetaan toiminnan jäsentämistä strategian pääteemoihin ja niiden organisointi (projektipäälliköt ja kumppanuudet) sekä oppimisympäristöjen hyödyntäminen integraatioympäristöinä. Tavoitteena on Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen. Osallistutaan Joensuun seudun kasvuohjelmaan, Innovatiiviset kaupungit (erityisesti Biotalous), Joensuun seudun ja muiden elinkeinoyhtiöiden elinkeino-ohjelmien sekä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toteuttamiseen. Prosesseja yksinkertaistetaan ja voimavaroja kohdennetaan. Arviointia ja seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön tehokkaita ja ennakoivia tiedonkeruujärjestelmiä ja parantamalla raportointia tuloksen kannalta keskeisistä seurantakohteista. Sisäinen auditointikäytäntö vakiinnutetaan osaksi karelian vuosikelloa. Tukipalvelujen yhteistoimintaa kehitetään yhteistyössä kumppaneiden kanssa, erityisesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Palvelutoiminnan myyntiä lisätään. Työelämä- ja sidosryhmäkumppanuuksien verkostoja vahvistetaan. Pyritään edistämään koulutusvientiä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilojen osalta keskeisenä asiana on Tikkarinteen saneerauksen aikaisen toiminnan varmistaminen ja tilaohjelman kokonaissuunnittelun loppuunsaattaminen. Uusia oppimis- ja palveluympäristöjä otetaan käyttöön kaikissa keskuksissa ja varmistetaan niihin riittävät resurssit ja investoinnit. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Uudistetaan ja otetaan käyttöön ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan koulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymien periaatteiden ja hyvien käytäntöjen pohjalta. Uudistuksen yhteydessä vahvistetaan koulutuksen kansainvälistymistä. Rakennetaan kaikkiin keskuksiin riittävä vieraskielisen opetuksen tarjonta ja yhteisiä kv-moduuleja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden kanssa. Käynnistetään erikoistumis- ja diplomikoulutusten suunnittelu ja pilotointi. Tulospohjaiseen rahoitusmalliin siirryttäessä seurataan entistä tarkemmin resurssien tehokasta käyttöä ja niiden suuntaamista taloudellisesti oleellisiin asioihin. Ulkoisen rahoituksen hankintaa ja kannattavaa palvelutoimintaa lisätään. Koko ammattikorkeakoulun toimintaa kehitetään osaavana korkeakouluyhteisönä ja

4 lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. Koulutuksen vetovoimaa kehitetään siirryttäessä yhtenäiseen sähköiseen hakujärjestelmään. Vuoden 2014 keskeisiä toimintoja ovat uuteen EU-rahoituskauteen siirtyminen sekä painoalojen TKItoiminnan jäsentäminen strategiakauden mittaisiksi suunnitelmiksi. Suunnitelmissa korostuvat toiminnan jäsentäminen pääteemoihin ja niiden organisointi (projektipäälliköt ja kumppanuudet) sekä oppimisympäristöjen hyödyntäminen integraatioympäristöinä. Tavoitteena on TKI-toiminnan rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen. Osallistutaan aktiivisesti uuteen EU-ohjelmakauteen ( ) ja vahvistetaan kumppanuuksia. Projektien tulosten entistä parempi hyödyntäminen palvelutuotteiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään paremmin keskuksiin rakentuvia oppimis- ja palveluympäristöjä sekä integroidaan niitä opetukseen ja Karelian henkilöstön osaamisalueisiin. Keskeinen tehtävä on Työelämä muutoksessa 2020 brändin kehittäminen yhteistyössä yritysten ja valittujen kumppaneiden kanssa. 4 Opetussuunnitelmien uudistaminen ja käyttöönotto Sujuvan väylän kehittäminen toisen ammatillisesta koulutuksesta ja lukiosta ammattikorkeakouluun siirtymiseksi TKI-toiminnan rahoituspohjan vahvistaminen vararehtori/koulutuksen kehittämisryhmä, OPS2014-ryhmä vastaava opinto-ohjaaja/ohjauksen työryhmä Tutkimus- ja kehittämisjohtaja/tki-kehittämisryhmä Maksullisen palvelutoiminnan vahvistaminen Työelämäpalvelujen päällikkö/ Palvelutoiminnan kehittämisryhmä Talouden ja toiminnan ennakoinnin sekä seurannan kehittäminen Hallinto- ja talousjohtaja, laskentapäällikkö ja laatukoordinaattori Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Luodaan Kareliasta kansainvälisyyteen kannustava, kansainvälisesti kiinnostava ja kansainvälisiä opiskelijoita palveleva oppimis- ja palveluympäristö. Jatketaan opiskelijoiden varhaisen tuen toimintatapojen (VAR- TU) kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi koko ammattikorkeakoulun toimintaa. Kehitetään koulutustoiminnan tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyyttä ja tehokasta käyttöä. Otetaan käyttöön uusi TimeEdit - lukujärjestysohjelmisto ja yhtenäistetään työjärjestysten laadintaprosessi. Otetaan käyttöön sähköinen ehops-ympäristö. Vahvistetaan strategisia kumppanuuksia Itä-Suomen yliopiston, opiskelijakunta POKAn, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Syvennetään ja rakennetaan kansainvälisiä partnerisuhteita sekä pyritään löytämään sopivia konsortioita vahvistamaan tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sekä kansainvälistä rahoitusta. Toteutetaan kielipoliittista ohjelmaa ja seurataan sen toteuttamista. Kansainvälisten hankekonsortioiden (erityisesti Erasmus+ - ohjelman) vahvistamisessa hyödynnetään kansainvälistä liikkuvuustoimintaa sekä liikkuvuusrahoitusinstrumentteja.

5 Käynnistetään ja valmistellaan koulutusvientiä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa ja kohdemaissa (Venäjä, Kiina, Sambia, Saudi-Arabia). Koulutusvientiä rakennetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa ja muiden valittujen kumppaneiden kanssa. 5 Opintojen sujuvuuden varmistaminen ja keskeyttämisten vähentäminen opiskelijoiden varhaisen ja ennakoivan tuen avulla (VARTU) Monialaisten, kansainvälisten oppimis- ja palveluympäristöjen luominen ja kehittäminen Kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen Koulutusviennin edistäminen vastaava opinto-ohjaaja/ohjauksen työryhmä, VIPopiskelijat keskusten johtajat/ yliopettajat tutkimus- ja kehittämisjohtaja/ keskusten kv-toiminnasta vastaavat kk-päälliköt työelämäpalvelujen päällikkö/ palvelutoiminnan kehittämisryhmä Sujuva yhteistyö Prosesseja yksinkertaistetaan ja voimavaroja kohdennetaan. Arviointia ja seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön tehokkaita ja ennakoivia tiedonkeruujärjestelmiä ja parantamalla raportointia tuloksen kannalta keskeisistä seurantakohteista. Sisäinen auditointikäytäntö vakiinnutetaan osaksi karelian vuosikelloa. Rakennetaan ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen kanssa sujuva väylä ammattikorkeakouluun siirtymiseksi. Osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityöhön ja tiedonkeruujärjestelmän kehittämiseen. Tehdään omat laadunhallinnan ja kokonaisarkkitehtuuriratkaisut ja otetaan uusi intra käyttöön. Lisätään johdon ja opiskelijoiden vuorovaikutusta ja kumppanuusviestintää. Tehostetaan avain- ja toiminnallisiin kumppanuuksiin sekä alumnitoimintaan liittyvää viestintää. Palvelutoiminnan prosessien kehittäminen ja yksinkertaistaminen Sisäisen auditointikäytännön vakiinnuttaminen Johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen edistäminen Sisäisen viestinnän ja kumppanuusviestinnän kehittäminen suunnittelujohtaja/laatukoordinaattori/laaturyhmä suunnittelujohtaja/laatukoordinaattori/laaturyhmä rehtori ja keskusten johtajat/johtoryhmä, POKA, viestintäryhmä tiedottaja/viestintäryhmä Asiantunteva henkilöstö Vuoden 2014 keskeisimmät asiat ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Osaamisen kehittämisessä painopisteenä on muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Osaamisen kehittämisen menetelmistä mentorointia kehitetään edelleen. Uraohjauskäytäntöjä kehitetään pilotoinnin pohjalta. Työhyvinvointia edistetään kokonaisvaltaisemmin niin, että työhyvinvointia edistävät valinnat ovat osa (päivittäistä) työtä. Työhyvinvointia edistäviä menetelmiä/työkaluja ovat

6 Aktiivisen välittämisen malli ja ikäjohtamisen ohjelma. Osana strategista henkilöstösuunnittelua kehitetään seuraajasuunnittelua ja varahenkilöjärjestelmää. 6 Strategialähtöisen henkilöstösuunnitelmakäytännön vahvistaminen Työhyvinvointimallin rakentaminen ja käyttöönotto Muutosta tukevien uraohjauskäytäntöjen luominen rehtori, hallinto- ja talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö/johtoryhmä henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori /esimiehet, työhyvinvointiryhmä henkilöstöpäällikkö/esimiehet

7 7 KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU TULOSKORTTI 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Tavoite 2017 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto Työelämäpalaute 88 % 2,9 0,94 M 5 M 0,36 M 76 vast. % 86 Tyytyväisyys-% % 90 % 3,5 1,5 M 4,5 M 8 0,7 M 80 vast. % 90 Tyytyväisyys- % % 90 % 3 1,5 M 6,0 M 10 1,4 M 80 vast. % 90 Tyytyväisyys- % % Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja palveleva johtaminen Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv Sairauspoissaolot, pv/henkilö ,

8 8 2. KARELIA/TASO 2014 KESKUSTEN TAVOITTEET 2.1. BIOTALOUDEN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Biotalouden keskuksen toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen keskuksen tarpeiden mukaisesti, toiminnan tuloksellisuuden ja terveen talouden varmistaminen, vahva osallistuminen INKA-ohjelmaan ja uusiutuvan energian painoalaan liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistoimintaan sekä oppimis- ja palveluympäristön (Sirkkalan energiapuisto) rakentaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Osana ISAT-yhteistyötä käynnistetään agrologikoulutuksen monimuotoryhmä, joka osaltaan varmistaa maaseutuelinkeinoihin liittyvän osaamisen Pohjois-Karjalassa. Järjestely tukee myös maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman laadukasta loppuunsaattamista. Kansainvälisessä toiminnassa lisätään opiskelijaliikkuvuutta ja kehitetään strategista kumppanuusverkostoa. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Opetussuunnitelmia uudistetaan hyödyntämällä yhteissuunnittelua ja kumppanuuksia. TKI-toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta kasvatetaan painoalan systemaattisella kehittämistoiminnalla, projektipäälliköiden tehtävien vakiinnuttamisen ja osallistavan hankesuunnittelun avulla. Keskuksen oppimis- ja palveluympäristön (Sirkkalan energiapuisto) rakentaminen aloitetaan osana laajempaa Biotuotannon demoverstas -kokonaisuutta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Toiminnan tuloksellisuus ja terve talous edellyttävät keskeisten tulosmittareiden ennakointia (tutkintojen ja 55 op suorittaneiden määrät, tkivolyymi, palvelutoiminnan tuotot). Opiskelun sujuvuutta ja tavoitteiden saavuttamista tuetaan systemaattisesti (opetussuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti, arviointien kirjaaminen ajallaan, tarvittava ohjauksen tuki opiskelijoille). Keskuksen toiminnan kannattavuutta parannetaan myös fokusoimalla maksullista palvelutoimintaa hankkeissa kehitettyihin palveluihin ja tuotteisiin. Opetussuunnitelmauudistus TKI-volyymin strateginen laajentaminen Sirkkalan energiapuiston rakentaminen Koulutustoiminnan tuloksellisuuden lisääminen Maksullisen palvelutoiminnan fokusointi johtotiimi, koulutustiimi tki-tiimi, johtotiimi tki-tiimi, painoalan projektipäälliköt koulutustiimi, johtotiimi palvelutiimi, painoalan projektipäälliköt Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Opintojen sujuvuutta varmistetaan ja keskeyttämisiä vähennetään soveltamalla varhaisen ja ennakoivan tuen toimenpiteitä (VARTU-malli). Keskuksen opetusta kehitetään vuosittain kerättävän opiskelijapalautteen (OPALA) perusteella työelämän ja toimintaympäristön tarpeita ennakoiden. Opetuksen pedagogisia ratkaisuja ja toteutustapoja kehitetään uusien opetussuunnitelmien pohjalta tiiviissä yhteistyössä keskuksen kumppaneiden kanssa. Keskuksen kumppanuustoimintaa uudistetaan johtotiimin ohjauksessa. Kansainvälisessä toiminnassa lisätään opiskelijaliikkuvuutta sovitun tavoitteen mukaisesti, uudistetaan EUREKA -moduuli yhteistyössä kumppaneiden kanssa sekä aloitetaan syksyllä 2017 alkavan englanninkielisen ylemmän tutkinnon (Renewable Energy) suunnittelu. Kv-toimintaa kehitetään kumppaneiden kanssa rakennettavassa strategisessa verkostossa. VARTU- mallin soveltaminen Työelämäläheiset toteutussuunnitelmat Opiskelijaliikkuvuuden lisääminen opinto-ohjaajat, tutoropettajat, jokainen opettaja koulutustiimi, johtotiimi, (avain)kumppanivastaavat, jokainen opettaja kv-tiimi

9 9 EUREKAn uudistaminen Kumppanuustoiminnan uudistaminen Englanninkielisen ylemmän tutkinnon suunnittelu kv-tiimi johtotiimi, (avain)kumppanivastaavat johtotiimi, vastuuyliopettaja, kv-tiimi Sujuva yhteistyö Monialaista yhteistyötä edistetään uusiutuva energia-painoalaan kytkeytyvässä tki-toiminnassa erityisesti Liiketalouden ja tekniikan keskuksen kanssa ja syksyllä 2014 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien täydentävien opintokokonaisuuksien suunnittelussa. Osana ISAT -yhteistyötä aloitetaan Savonian agrologikoulutuksen monimuotoryhmän toteuttaminen Pohjois-Karjalassa. Henkilöstön osallistamista keskuksen toiminnan suunnitteluun tuetaan uudistamalla keskuksen yhteisten kokousten käytänteitä ja vahvistamalla yhteissuunnittelua. Monialainen yhteistyö johtotiimi, koulutustiimi Painoalayhteistyön tiivistäminen LiTen kanssa tki-tiimi, johtotiimi Maaseutuelinkeinojen monimuotokoulutuksen käynnistäminen Savonia-yhteistyössä johtotiimi, koulutustiimi Henkilöstön osallistaminen johtotiimi Asiantunteva henkilöstö Keskuksen henkilöstön kehittäminen perustuu hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan. Kehitys- tai muussa esimies-alaiskeskustelussa sovittua osaamisen kehittämistä tuetaan työaikajärjestelyin keskuksen osaamistarpeiden mukaisesti huomioiden toimintaympäristön muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Varmistetaan henkilöstön osaamisen ja työtehtävien välinen tasapaino myös työhyvinvoinnin näkökulmasta henkilöresurssien vähentyessä henkilöstösuunnittelulla ja uraohjauksella. Systematisoidaan hankkeisiin liittyvä julkaisutoiminta sekä kannustetaan ja tuetaan henkilöstöä julkaisemaan oman osaamisalueensa foorumeissa. Työhyvinvointia edistetään hyödyntäen ammattikorkeakoulun yhteisiä menetelmiä ja työkaluja. Osaamisen kehittäminen Henkilöstösuunnittelu ja uraohjaus Julkaisutoiminnan systematisointi Työhyvinvoinnin edistäminen esimiehet, johtotiimi esimiehet, johtotiimi esimiehet, tki-tiimi jokainen työntekijä, esimiehet, johtotiimi,

10 10 Karelia ammattikorkeakoulu/biotalouden keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto 81 % 1,53 0,11 0,8 M 4,4-0,22 M % % 2,2 0,2 1,0 M vast. -% 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

11 LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Keskus sitoutuu toteuttamaan Karelia-ammattikorkeakoulun vuodelle 2014 laadittuja yhteisiä kehittämisen tavoitteita. Tässä asiakirjassa esitellään tiiviissä muodossa AMK:n yhteisiä valintoja täydentäviä keskuksen valintoja. Keskuksen toiminnan linjauksena vuodelle 2014 on keskittyminen koulutuksessa, TKI- ja palvelutoiminnassa oleellisimpaan ja OKM:n mittariston näkökulmasta tulokselliseen toimintaan huomioiden alueellisen työelämän tarpeet. Erityisiä kehittämiskohteita ovat talotekniikan koulutuksen aloittaminen ja painoalojen toiminnan systematisointi osana TKI- ja koulutustoimintaa. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Maksullisessa palvelutoiminnassa pyritään nostamaan palvelutoiminnan tuottoja ilman merkittäviä uusia investointeja. Rakennuslaboratorion palvelutoiminnan kehittämisessä hyödynnetään v tehty opinnäyte palvelutoiminnan kehittämisestä. Tarkkuustyöstöön liittyvää palvelutoimintaa tehdään tasapainossa hanketoiminnan kanssa. Palvelutoiminnassa otetaan käyttöön asiakkuuden hallintaohjelma (CRM) täysimääräisesti. Koulutuksen myyntiä edistetään rakentamalla johtamisen ja esimiestyön teemaan maksullisen palvelutoiminnan tarjontaa osana meneillään olevaa opetussuunnitelmauudistusta. TKI-toiminnassa systematisoidaan painoalojen toiminta osana keskuksen TKI- ja palvelutoimintaa unohtamatta toimintojen integrointia opetukseen. Opetussuunnitelmien uudistaminen osana koulutuksen pedagogista kehittämistä viedään toteutussuunnitelmatasolle ja tähän työhön kohdennetaan koko opetushenkilöstölle voimavaroja. Koulutustoiminnan tuloksellisuutta parannetaan tunnistamalla ja poistamalla tuloksellisen toiminnan esteitä sekä kohdistamalla tulosten arviointi kaikkein merkityksellisimpiin mittareihin kuten tutkintojen suorittamiseen ja 55 op suorittaneiden määrään. Unohtamatta VARTU-ohjausmalliin sisältyvää läheistä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, keskuksessa tunnistetaan koulutuksen tuloksellisuuden päämittareita ennakoivia indikaattoreita. Näitä indikaattoreita käytetään ohjauksen tukena. Toimilupahakemuksessa esitetty talotekniikan koulutuksen käynnistäminen edellyttää pitkäjänteistä kehitystyötä, jossa otetaan huomioon korkeakoulun toiminta-alueen tarpeet sekä Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen välinen työnjako. Osana tätä muutosta tulee huolehtia pienenevien koulutusohjelmien opetustarjonnan tarkoituksenmukainen toteuttaminen ottaen huomioon opiskelijoille annetut lupaukset ja talouden asettamat rajoitteet. Rakennustekniikan laboratoriopalveluiden kehittäminen Opetussuunnitelmauudistuksen läpivienti Koulutustoiminnan tuloksellisuuden ennakoinnin kehittäminen Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen TKIP- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Keskuksen toimintaa kehitetään saadun systemaattisesti kerätyn opiskelijapalautteen perusteella. Menneen vuoden aikana tapahtuneet henkilöstövähennykset ovat aiheuttaneet negatiivista opiskelijapalautetta, jotka vaativat muutoksia keskuksen toiminnoissa ja henkilöstön työnjaossa. Opetussuunnitelmien uudistukset edellyttävät jatkuvia muutoksia opetusympäristöissä ja opetustiloissa. Osana Virtuaali-Dynamon rakentamista keskukseen määritellään ja toteutetaan sähköinen toimintaympäristö (ERP), joka vastaa kaikilta osin tuotannollisen yrityksen tuotannonohjaus-, palkkahallinto ja kirjanpitoympäristöjä. Toimintaympäristöä käytetään kaikissa koulutusohjelmissa. Kirjastolta vapautunut tila muutetaan lopultakin virikkeelliseksi opiskelijoiden toimintaympäristöksi, osaksi uutta monimuoto-oppimisympäristöä, Virtuaali-Dynamoa. Vuonna 2013 voimaan tulleet rakenteelliset muutokset ovat tuoneet keskukseen englanninkielisen koulutusohjelman sekä täysin verkossa toimivan koulutusohjelman. Keskuksen opiskelijoille kohdennettu viestintä tulee pohtia uudelleen ottaen huomioon nämä muutokset.

12 12 Tekniikan harjoittelun ohjauksen systematisointi Opiskelijoille suunnatun viestinnän kehittäminen fin/eng Oppimis- ja palveluympäristöjen (Dynamo) kehittäminen Koulutustiimi Koulutustiimi Johtotiimi Sujuva yhteistyö Tuloksellinen toiminta edellyttää henkilöstön sujuvaa ja tehokasta vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Teemapohjainen opetussuunnitelma toteutetaan opettajien yhteistyöllä ja työhön annetaan myös resursseja. Moodlen toimintaympäristöä kehitetään osana teemapohjaista opetusta siten, että teemalla on vain yksi toimintaympäristö. Kumppanuustoiminnan tavoitteena on aikaisempaa paremmin sitouttaa toimintaan osallistuvat henkilöt ja taata heille tehtävään kohtuulliset toiminnan edellytykset. Erityisenä teemana kumppanuustoiminnassa on edistää kansainvälisten opiskelijoiden sijoittumista alueelle. Ammattikorkeakoulun ulkopuolelle tapahtuvaa yhteistyötä kehitetään osallistumalla Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun ja ISAT-alueellinen innovaatiokeskusmalli -hankkeisiin. Opettajien välisen yhteistyön edistäminen opetuksen toteutussuunnittelussa Yhteisten opetusalustojen käyttö teemoissa Kumppanuusyhteistyön kehittäminen kv-toiminnan näkökulmasta Koulutusohjelmat Koulutustiimi Kv-tiimi Asiantunteva henkilöstö Henkilöstön määrällinen kehittäminen ja osaamisen kohdentaminen perustuvat vuosittain hyväksyttävään henkilöstösuunnitelmaan. Yleiset kehittämistoimet suunnitellaan ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämisohjelmassa. Henkilöstöpalautteen perusteella monet kokevat, että henkilöstön erikoisosaamista ei osata hyödyntää riittävästi. Siksi keskuksessa kokeillaan nopean kehittämisen toimintamallia, kokouskäytännettä, jossa eri taustoilla olevat henkilöt kokoontuvat pohtimaan henkilöstön tunnistamia tai opiskelijapalautteessa esiin nousseita kehittämisen teemoja muutaman tunnin työpanoksella. Tuotokset julkaistaan keskuksen intrassa wikialustalla, jossa kaikki voivat edelleen kehitellä esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja. Lopputulos käsitellään johtotiimissä, jossa päätetään jatkotoimista. Koulutusohjelmissa ja tiimeissä on paljon erilaisia tehtäviä ja rooleja, joihin on tullut jo aika rutinoituneet miehitykset. Henkilöstön jaksamisen, uudistumisen ja toimintakulttuurin kehittämiseksi näissä tehtävissä tehdään tehtäväkiertoa. Keskuskohtaiset työhyvinvointipäivät toteutetaan vuosittain vaihtelevilla teemoilla. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja niiden vastuuhenkilöt Henkilöstön erikoisasiantuntijuuden hyödyntäminen kehitystyössä Osallistavien kokouskäytäntöjen kehittäminen Suunnitelmallinen tehtäväkierto Johtotiimi Johtotiimi koulutusohjelmat, johtotiimi

13 13 Karelia ammattikorkeakoulu/liiketalouden ja tekniikan keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto 86 2,3 0,28 1,7 M 4,3 0,11 M % ,2 0,4 1,0 M 8, vast. - % 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

14 LUOVAN TALOUDEN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Luovan talouden keskuksen toiminta jakaantuu Sirkkalan kampukselle, Tiedepuistoon, Karjalan talolle sekä Konservatoriolle. Keskuksen kehittämisen painopisteet vuonna 2014 ovat yhteisten toimintojen ja käytänteiden kehittäminen tulokselliseksi toiminnaksi, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja suuntaaminen keskuksen osaamistarpeiden mukaan sekä päättyvien koulutusohjelmien laadun varmistaminen. Kansainvälisyyttä vahvistetaan uuden OPSin myötä englanninkielisen tarjonnan lisäämisellä kaikille koulutusaloille. Keskuksen kvkumppanuudet arvioidaan uuden keskusrakenteen, painoalojen ja monialaisuuden näkökulmasta ja toiminta kohdennetaan aiempaa strategisempiin kumppanuuksiin. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Opetus- ja toteutussuunnitelmissa huomioidaan opintojen sujuva ja laadukas eteneminen sekä resurssien tarkoituksenmukainen kohdistuminen ammattikorkeakoululle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Venäjä-osaamisen ja monimediaisten palvelujen painoalat, mikä on strateginen valinta hankesuunnittelussa sekä opetuksen ja palvelutoiminnan toteuttamisessa. Hankesuunnittelussa ja palvelutoiminnan kehittämisessä Sirkkala Tehtaan toiminta organisoidaan monialaisesti koko ammattikorkeakoulun käyttöön niin opetuksessa kuin TKI- ja palvelutoiminnassa. Tulevana toimintakautena keskus vahvistaa palvelutoimintaa huomioimalla työaikasuunnittelussa tarpeelliset resurssit. Monimediaisten palvelujen sekä Venäjä-osaamisen painoalojen toimintaa kehitetään monialaisissa opintokokonaisuuksissa, ISAT- ja Saimaa yhteistyössä, hanketoiminnassa sekä uusilla palvelutuotteilla. OPS-uudistuksen toteuttaminen Maksullinen palvelutoiminnan kehittäminen Painoalojen hanketoiminnan kehittäminen johtotiimi, koulutustiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Keskuksen toimintaa kehitetään OPALA-palautteen, työelämäpalautteen sekä kumppaneilta saatujen palautteiden perusteella. Opetussuunnitelmatyössä uudistetaan toteutustapoja erityisesti hyödyntäen Sirkkala Tehtaan oppimis- ja palveluympäristöä sekä kumppanuuksia. Opiskelijoiden opintojen sujuvuus varmistetaan aktiivisen VARTU-toiminnan kautta sekä opintopisteiden seuraamisen ja kirjaamisen systematisoinnilla. Vuoden 2014 aikana jatketaan maakuntakorkeakouluyhteistyötä Pielisen Karjalan alueella (Venäjä-opinnot, restonomikoulutusselvitys). Keskus osallistuu aktiivisesti koulutuspalveluiden myyntiin liittyviin tarjouskilpailuihin (tuotteistaminen, käyttäjälähtöisyys, mobiiliosaaminen, matkailun liiketoimintaosaaminen, venäjäosaaminen). Työelämäläheiset opetussuunnitelmat Sirkkala Tehdas oppimis- ja palveluympäristö TimeEdit/SoleOPS-järjestelmien käyttöönotto johtotiimi, koulutustiimi, tki- ja palvelutiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi, koulutustiimi Sujuva yhteistyö Keskuksen uudelleen organisoitumisen myötä sisäisen yhteistyön sujuvuudesta huolehditaan yhteisillä käytänteillä ja toimintamalleilla. ISAT-yhteistyötä jatketaan matkailun opetuksessa sekä käynnistetään viestinnän monimuoto-opetuksen yhteistyön suunnittelu Savonian kanssa. Saimaa ammattikorkeakoulun kanssa jatketaan opetussuunnitelmayhteistyötä sekä valmistellaan yhteistä hanketoimintaa. Joensuun Konservatorion kanssa jatketaan yhteisten opintojaksojen toteuttamista, musiikkitilaisuuksien koordinointia sekä yhteisen osuuskuntatoiminnan kehittämistä.

15 15 Yhteiset toimintamallien ja käytänteiden sisäistäminen ISAT- ja Saimaa yhteistyö syventäminen ja laajentaminen Konservatorioyhteistyön tehostaminen johtotiimi, kokoukset, hlöstökokoukset johtotiimi, matkailun toimijat johtotiimi, musiikin toimijat Asiantunteva henkilöstö Keskuksen henkilöstön kehittämisen perustana on hyväksytty henkilöstösuunnitelma. Henkilöstön osaamista kehitetään ja kohdennetaan muutosten tuoman tarpeen mukaan. Työhyvinvointia tuetaan ammattikorkeakoulun yhteisten toimintamallien ja käytänteiden selkeyttämisen kautta ja otetaan käyttöön Aktiivisen välittämisen malli. Keskuksen sijainti useissa toimipisteissä on haaste yhteisöllisyydelle. Tavoitteena on, että henkilöstö osallistuu monipuolisesti keskuksen toimintaan yli toimenkuva- ja koulutusohjelmarajojen. Jatketaan yhteistoiminnallisten työtapojen käyttöä työryhmissä ja henkilökuntakokouksissa. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja niiden vastuuhenkilöt Yhteisöllisyyden rakentaminen Uraohjauskäytänteiden luominen henkilöstölle Julkaisutoiminnan lisääminen johtotiimi, hlöstö johtotiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi

16 16 Karelia ammattikorkeakoulu/luovan talouden keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos 83 2,3 Luova 0,11 Muka 0,09 1,6 M 8,3 Luova -0,22 Muka -0, ,7 0,3 1,0 M 9 0 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto % vast. - % 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

17 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet Sosiaali- ja terveysalan keskuksessa ovat 1. painoaloihin liittyvän kehitystyön ja hanketoiminnan vahvistaminen, oppimis- ja palveluympäristö Voimalan kehittäminen sekä 2. opiskelijamäärän kasvuun valmistautuminen. Lisäksi vahvistetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja kehitetään edelleen harjoittelun ohjauskäytäntöjä. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Voimalan käytännön toiminta organisoidaan pysyväksi malliksi ja tueksi haetaan oppimis- ja palveluympäristön kehittämistä tukeva hanke. Kehitetään yhteisöllistä oppimista ja opettamista hyödyntämällä Voimalan ja sosiaalisen median tuomia uusia mahdollisuuksia. Vahvistetaan Voimalan opiskelijayhteisöä vertaisoppimista ja jatkuvuutta tukevana yhteisvastuullisena toimijana kehittämiskumppanuuksia ja pilotteja hyödyntäen. Voimalan palvelujen, osaamisen ja opiskelijatöiden tuotteistaminen käynnistetään. TKI-toiminnan strateginen laajentaminen aloitetaan aktiivisella hankesuunnittelulla ja uusien hankkeiden haulla. Uuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan ikäosaamisen koulutuksen valmistelu aloitetaan. Käynnistetään ikäosaamisen tuoteperheen rakentaminen. Opetussuunnitelmatyö Voimalan organisointi ja tuotteistaminen TKI-toiminnan strateginen laajentaminen Ikäosaamisen yamk-koulutuksen valmistelu koulutustiimi TKI- ja palvelutiimi TKI- ja palvelutiimi koulutustiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Koulutuksen kehittämisessä painotetaan opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä ja luodaan uusia pedagogisia ratkaisuja opetuksen toteuttamiseen. Kehitetään keskuksen pedagogiikkaa soveltaen tutkivan oppimisen periaatteita. Uusissa opetussuunnitelmissa monimuotoistetaan opetusta ja lisätään virtuaaliopintojen mahdollisuuksia. Simulaatiopedagogiikan hyödyntämistä vahvistetaan ja sen tueksi haetaan projektirahoitusta. Etsitään aktiivisesti mahdollisuuksia tutkinnon osien ja täydennyskoulutuskokonaisuuksien koulutusvientiin myös yhteistyössä muiden keskusten kanssa aihepiirinä esim. johtaminen. Uuden opetussuunnitelman mukaisten vieraskielisten opintojen toteutus aloitetaan syksyllä 2014 ja opintoja tarjotaan systemaattisesti vaihtoon tuleville opiskelijoille. Kumppanuuksia syvennetään siten, että merkittävien kumppanien (esim. Joensuun kaupunki) kanssa toteutetaan yhteisiä tki-hankkeita hyödyntäen yhteisiä työntekijöitä. Pedagogiikan kehittäminen Koulutusviennin suunnittelu Vieraskielisten opintojen tarjoaminen Kumppanuuksien syventäminen koulutustiimi kv-tiimi koulutustiimi johtotiimi Sujuva yhteistyö Monialaisia hankkeita ja palvelutuotteiden syntymistä edistetään erityisesti ikäosaamisen painoalalla, mutta myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Avointa viestintäkulttuuria edistetään tiedottamalla valmisteilla olevista asioista siten, että opiskelijoilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa. Ulkoinen viestintä painottuu myytävien tuotteiden markkinointiin. Toiminnan laadun varmistamiseksi toimintaprosesseja yksinkertaistetaan ja vastuunjakoa selkeytetään.

18 18 Monialaisuuden vahvistaminen Toimintaprosessien yksinkertaistaminen Avoin viestintäkulttuuri TKI- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi johtotiimi Asiantunteva henkilöstö Henkilöstöä kehitetään hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan mahdollistamalla arjen työn sujuvuus sekä reagoimalla sujuvuutta hankaloittaviin tilanteisiin välittömästi. Korostetaan jokaisen velvollisuutta kunnioittaa työyhteisön jäsenten asiantuntijuutta ja yksilöllisyyttä. Henkilöstöä kannustetaan erityisesti ikäosaamiseen liittyvään julkaisutoimintaan. Kaikissa projekteissa tuotetaan useita julkaisuja vuodessa. Kansainvälisen henkilöstövaihdon avulla syvennetään yhteistyötä vähintään kahden partnerioppilaitoksen kanssa ja aloitetaan sosiaalialan NordPlus-verkostoituminen. Henkilöstön kielitaitoa vahvistetaan vieraskielisen opetuksen tarpeisiin. Vahvistetaan opettajien E-opettamisen taitoja ja huolehditaan uusien opettajien perehdyttämisestä. Julkaisutoiminnan aktivointi Henkilöstövaihdon ja kansainvälisyyden aktivointi Kielitaidon vahvistaminen johtotiimi kv-tiimi johtotiimi

19 19 Karelia ammattikorkeakoulu/sosiaali- ja terveysalan keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos 97 5,15 0,19 M 1,2 M 6,2-0,6 M 97 5,7 0,4 1,0 M 8 0 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto % vast. - % 90 tyyt. -% Työelämäpalaute Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

20 20 3. KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUKSEN TASOSOPIMUS Kehittämis- ja palvelukeskus (KEPA) vastaa koko ammattikorkeakoulua koskevista hallinto- ja tukipalveluista. Kehittämis- ja palvelukeskus koostuu seuraavista palveluyksiköistä: rehtorin toimisto, henkilöstöpalvelut, kielipalvelut, kirjastopalvelut, laskentapalvelut, opiskelijapalvelut, tietohallintopalvelut, toimitilapalvelut, tutkimus- ja kansainvälistymispalvelut sekä työelämäpalvelut. Palvelujen laadun arviointi Laatujärjestelmä koostuu suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja kehittämisosioista. Kaikille päätehtäville yhteisiä suunnittelukäytäntöjä ovat strategisiin tavoitteisiin perustuva kehittämisohjelma sekä vuositason toiminnan suunnittelussa käytettävä KARELIA/TASO-menettely. Kaikkien tehtävien toimintaa ja tuloksia arvioidaan vuosittain johdon katselmuksessa, opiskelija- ja työelämäpalautteiden (OPALA, TYPALA), strategisten mittareiden ja itsearviointien (sisäinen auditointi) pohjalta. Keskeiset kehittämiskohteet kirjataan TASO-sopimukseen ja niiden toteutumista koordinoivat kehittämisryhmät. Palautteita käsitellään KEPA:n henkilöstökokouksissa. Kepan palveluyksiköissä tehdään jatkuvasti itsearviointeja kunkin yksikön palavereissa ja kokouksissa. Suoraan palautetta käsitellään säännöllisesti kokouksissa. Työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä tehdään HEPALA-palautteiden pohjalta. Prosessien ja ohjeistuksien arviointia selkiytetään vuosittain saatujen palautteiden pohjalta. Laskentapalvelujen laatua arvioidaan tilintarkastuksissa. Kielten ja viestinnän opetuksen laadun itsearviointi toteutetaan vuonna 2014 (kolmen vuoden välein) yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen kanssa. Opiskelijapalvelut toteuttavat joka toinen vuosi asiakaskyselyn opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tilapalvelut arvioivat tilojen toimivuutta käyttäjäkeskusteluissa. Ostopalveluiden toiminnan laatua arvioidaan asiakaskyselyjen kautta ja ne käsitellään asiakastoimikunnissa. Rehtorin toimisto Yksikön tehtävät strategian toteuttamisessa Rehtorin toimisto vastaa koko ammattikorkeakoulun strategisesta johtamisesta, laadun kehittämisestä, viestinnästä, talouden seurannan kehittämisestä, hallinto- ja tukipalvelujen organisoinnista ja kehittämisestä. Rehtorin toimisto huolehtii päätöksenteon valmistelusta ja esittelystä ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukselle ja sisäiselle hallitukselle. Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Strategian ja kehittämisohjelman toimeenpano Laadunhallinnan prosessien, toiminta- työohjeiden kehittäminen Sisäiset auditoinnit Resurssien tehokas käyttö ja niiden suuntaaminen taloudellisesti oleellisiin asioihin Henkilöstöpalvelut Yksikön tehtävät strategian toteuttamisessa Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstön rekrytointiin, palkkaukseen, työsuhteeseen, työhyvinvointiin, työsuojeluun ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä operatiivisista toiminnoista ja niihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden koordinoinnista. Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Palkkauksen arviointijärjestelmän laadinnan ja toimeenpanon koordinointi

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010

Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä. Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Valtiosihteeri Heljä Misukka Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.12.2010 Tavoitteita OKM:n tulevaisuuskatsauksesta Työvoiman saatavuuden turvaaminen Koulutustason

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta. Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9.

Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta. Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9. Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Tulosohjausmekanismi, aikajänne

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Otetaan käyttöön kumppanuuspyramidi, Luokitellaan kumppanit Kv-koordinaattori, tutkijat, projektipääll. Järjestetään yksi kvseminaari

Otetaan käyttöön kumppanuuspyramidi, Luokitellaan kumppanit Kv-koordinaattori, tutkijat, projektipääll. Järjestetään yksi kvseminaari MTI:n kansainvälistymisen toimenpidesuunnitelma 2013-2015 Tavoitteet yksilöidään vuosittaisissa tulossopimuksissa MTI Laaditaan MTI:n kvohjelma toimenpidesuunnitelma 2012-2015 MTIn johto Systematisoidaan

Lisätiedot

Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella. Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia

Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella. Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella Hämeenlinna 2.12.2015 Tuija Toivola Haaga-Helia Mukana kehittämistyössä 9 ammattikorkeakoulua Tavoitteena: kehittää toimintamalleja, jotka lisäävät

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri 4.10.2012 Kuntaliiton tavoitteena on kehittää johdon työtä tukevia palveluja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot