KARELIA/TASO Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa"

Transkriptio

1 KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET KARELIA/TASO KESKUSTEN TAVOITTEET BIOTALOUDEN KESKUS TEKNIIKAN JA LIIKETALOUDEN KESKUS LUOVAN TALOUDEN KESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS TASOSOPIMUS 20

3 3 1. KARELIA/TASO 2014, YHTEISET TAVOITTEET Yleiskuvaus toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Karelia-ammattikorkeakoulun strategiaa jalkautetaan arkiseksi toiminnaksi koko henkilöstölle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille. Strategiaa tukemaan on laadittu kehittämisohjelma, jonka toteuttamisen vastuuhenkilöt/tahot on määritelty. Henkilöstöasioissa keskeistä on strategialähtöisen henkilöstösuunnitelmakäytännön vahvistaminen. Keskeisimmät asiat ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Osaamisen kehittämisessä painopisteenä on muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Uudistetaan tutkintoon johtavan koulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat. Jatketaan opiskelijoiden varhaisen tuen mallin (VARTU) kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi koko ammattikorkeakoulun toimintaa. Rakennetaan ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen kanssa sujuva väylä ammattikorkeakouluun siirtymiseksi. Siirrytään aktiivisesti uuteen EU-rahoituskauteen ja jäsennetään painoalojen kehittäminen koko strategiakaudeksi. Korostetaan toiminnan jäsentämistä strategian pääteemoihin ja niiden organisointi (projektipäälliköt ja kumppanuudet) sekä oppimisympäristöjen hyödyntäminen integraatioympäristöinä. Tavoitteena on Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen. Osallistutaan Joensuun seudun kasvuohjelmaan, Innovatiiviset kaupungit (erityisesti Biotalous), Joensuun seudun ja muiden elinkeinoyhtiöiden elinkeino-ohjelmien sekä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toteuttamiseen. Prosesseja yksinkertaistetaan ja voimavaroja kohdennetaan. Arviointia ja seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön tehokkaita ja ennakoivia tiedonkeruujärjestelmiä ja parantamalla raportointia tuloksen kannalta keskeisistä seurantakohteista. Sisäinen auditointikäytäntö vakiinnutetaan osaksi karelian vuosikelloa. Tukipalvelujen yhteistoimintaa kehitetään yhteistyössä kumppaneiden kanssa, erityisesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Palvelutoiminnan myyntiä lisätään. Työelämä- ja sidosryhmäkumppanuuksien verkostoja vahvistetaan. Pyritään edistämään koulutusvientiä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilojen osalta keskeisenä asiana on Tikkarinteen saneerauksen aikaisen toiminnan varmistaminen ja tilaohjelman kokonaissuunnittelun loppuunsaattaminen. Uusia oppimis- ja palveluympäristöjä otetaan käyttöön kaikissa keskuksissa ja varmistetaan niihin riittävät resurssit ja investoinnit. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Uudistetaan ja otetaan käyttöön ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavan koulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymien periaatteiden ja hyvien käytäntöjen pohjalta. Uudistuksen yhteydessä vahvistetaan koulutuksen kansainvälistymistä. Rakennetaan kaikkiin keskuksiin riittävä vieraskielisen opetuksen tarjonta ja yhteisiä kv-moduuleja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden kanssa. Käynnistetään erikoistumis- ja diplomikoulutusten suunnittelu ja pilotointi. Tulospohjaiseen rahoitusmalliin siirryttäessä seurataan entistä tarkemmin resurssien tehokasta käyttöä ja niiden suuntaamista taloudellisesti oleellisiin asioihin. Ulkoisen rahoituksen hankintaa ja kannattavaa palvelutoimintaa lisätään. Koko ammattikorkeakoulun toimintaa kehitetään osaavana korkeakouluyhteisönä ja

4 lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. Koulutuksen vetovoimaa kehitetään siirryttäessä yhtenäiseen sähköiseen hakujärjestelmään. Vuoden 2014 keskeisiä toimintoja ovat uuteen EU-rahoituskauteen siirtyminen sekä painoalojen TKItoiminnan jäsentäminen strategiakauden mittaisiksi suunnitelmiksi. Suunnitelmissa korostuvat toiminnan jäsentäminen pääteemoihin ja niiden organisointi (projektipäälliköt ja kumppanuudet) sekä oppimisympäristöjen hyödyntäminen integraatioympäristöinä. Tavoitteena on TKI-toiminnan rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen. Osallistutaan aktiivisesti uuteen EU-ohjelmakauteen ( ) ja vahvistetaan kumppanuuksia. Projektien tulosten entistä parempi hyödyntäminen palvelutuotteiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään paremmin keskuksiin rakentuvia oppimis- ja palveluympäristöjä sekä integroidaan niitä opetukseen ja Karelian henkilöstön osaamisalueisiin. Keskeinen tehtävä on Työelämä muutoksessa 2020 brändin kehittäminen yhteistyössä yritysten ja valittujen kumppaneiden kanssa. 4 Opetussuunnitelmien uudistaminen ja käyttöönotto Sujuvan väylän kehittäminen toisen ammatillisesta koulutuksesta ja lukiosta ammattikorkeakouluun siirtymiseksi TKI-toiminnan rahoituspohjan vahvistaminen vararehtori/koulutuksen kehittämisryhmä, OPS2014-ryhmä vastaava opinto-ohjaaja/ohjauksen työryhmä Tutkimus- ja kehittämisjohtaja/tki-kehittämisryhmä Maksullisen palvelutoiminnan vahvistaminen Työelämäpalvelujen päällikkö/ Palvelutoiminnan kehittämisryhmä Talouden ja toiminnan ennakoinnin sekä seurannan kehittäminen Hallinto- ja talousjohtaja, laskentapäällikkö ja laatukoordinaattori Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Luodaan Kareliasta kansainvälisyyteen kannustava, kansainvälisesti kiinnostava ja kansainvälisiä opiskelijoita palveleva oppimis- ja palveluympäristö. Jatketaan opiskelijoiden varhaisen tuen toimintatapojen (VAR- TU) kehittämistä ja vakiinnuttamista osaksi koko ammattikorkeakoulun toimintaa. Kehitetään koulutustoiminnan tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyyttä ja tehokasta käyttöä. Otetaan käyttöön uusi TimeEdit - lukujärjestysohjelmisto ja yhtenäistetään työjärjestysten laadintaprosessi. Otetaan käyttöön sähköinen ehops-ympäristö. Vahvistetaan strategisia kumppanuuksia Itä-Suomen yliopiston, opiskelijakunta POKAn, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Syvennetään ja rakennetaan kansainvälisiä partnerisuhteita sekä pyritään löytämään sopivia konsortioita vahvistamaan tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sekä kansainvälistä rahoitusta. Toteutetaan kielipoliittista ohjelmaa ja seurataan sen toteuttamista. Kansainvälisten hankekonsortioiden (erityisesti Erasmus+ - ohjelman) vahvistamisessa hyödynnetään kansainvälistä liikkuvuustoimintaa sekä liikkuvuusrahoitusinstrumentteja.

5 Käynnistetään ja valmistellaan koulutusvientiä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa ja kohdemaissa (Venäjä, Kiina, Sambia, Saudi-Arabia). Koulutusvientiä rakennetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa ja muiden valittujen kumppaneiden kanssa. 5 Opintojen sujuvuuden varmistaminen ja keskeyttämisten vähentäminen opiskelijoiden varhaisen ja ennakoivan tuen avulla (VARTU) Monialaisten, kansainvälisten oppimis- ja palveluympäristöjen luominen ja kehittäminen Kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen Koulutusviennin edistäminen vastaava opinto-ohjaaja/ohjauksen työryhmä, VIPopiskelijat keskusten johtajat/ yliopettajat tutkimus- ja kehittämisjohtaja/ keskusten kv-toiminnasta vastaavat kk-päälliköt työelämäpalvelujen päällikkö/ palvelutoiminnan kehittämisryhmä Sujuva yhteistyö Prosesseja yksinkertaistetaan ja voimavaroja kohdennetaan. Arviointia ja seurantaa kehitetään ottamalla käyttöön tehokkaita ja ennakoivia tiedonkeruujärjestelmiä ja parantamalla raportointia tuloksen kannalta keskeisistä seurantakohteista. Sisäinen auditointikäytäntö vakiinnutetaan osaksi karelian vuosikelloa. Rakennetaan ammatillisen toisen asteen ja lukiokoulutuksen kanssa sujuva väylä ammattikorkeakouluun siirtymiseksi. Osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityöhön ja tiedonkeruujärjestelmän kehittämiseen. Tehdään omat laadunhallinnan ja kokonaisarkkitehtuuriratkaisut ja otetaan uusi intra käyttöön. Lisätään johdon ja opiskelijoiden vuorovaikutusta ja kumppanuusviestintää. Tehostetaan avain- ja toiminnallisiin kumppanuuksiin sekä alumnitoimintaan liittyvää viestintää. Palvelutoiminnan prosessien kehittäminen ja yksinkertaistaminen Sisäisen auditointikäytännön vakiinnuttaminen Johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen edistäminen Sisäisen viestinnän ja kumppanuusviestinnän kehittäminen suunnittelujohtaja/laatukoordinaattori/laaturyhmä suunnittelujohtaja/laatukoordinaattori/laaturyhmä rehtori ja keskusten johtajat/johtoryhmä, POKA, viestintäryhmä tiedottaja/viestintäryhmä Asiantunteva henkilöstö Vuoden 2014 keskeisimmät asiat ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Osaamisen kehittämisessä painopisteenä on muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Osaamisen kehittämisen menetelmistä mentorointia kehitetään edelleen. Uraohjauskäytäntöjä kehitetään pilotoinnin pohjalta. Työhyvinvointia edistetään kokonaisvaltaisemmin niin, että työhyvinvointia edistävät valinnat ovat osa (päivittäistä) työtä. Työhyvinvointia edistäviä menetelmiä/työkaluja ovat

6 Aktiivisen välittämisen malli ja ikäjohtamisen ohjelma. Osana strategista henkilöstösuunnittelua kehitetään seuraajasuunnittelua ja varahenkilöjärjestelmää. 6 Strategialähtöisen henkilöstösuunnitelmakäytännön vahvistaminen Työhyvinvointimallin rakentaminen ja käyttöönotto Muutosta tukevien uraohjauskäytäntöjen luominen rehtori, hallinto- ja talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö/johtoryhmä henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori /esimiehet, työhyvinvointiryhmä henkilöstöpäällikkö/esimiehet

7 7 KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU TULOSKORTTI 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Tavoite 2017 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto Työelämäpalaute 88 % 2,9 0,94 M 5 M 0,36 M 76 vast. % 86 Tyytyväisyys-% % 90 % 3,5 1,5 M 4,5 M 8 0,7 M 80 vast. % 90 Tyytyväisyys- % % 90 % 3 1,5 M 6,0 M 10 1,4 M 80 vast. % 90 Tyytyväisyys- % % Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja palveleva johtaminen Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv Sairauspoissaolot, pv/henkilö ,

8 8 2. KARELIA/TASO 2014 KESKUSTEN TAVOITTEET 2.1. BIOTALOUDEN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Biotalouden keskuksen toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen keskuksen tarpeiden mukaisesti, toiminnan tuloksellisuuden ja terveen talouden varmistaminen, vahva osallistuminen INKA-ohjelmaan ja uusiutuvan energian painoalaan liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistoimintaan sekä oppimis- ja palveluympäristön (Sirkkalan energiapuisto) rakentaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Osana ISAT-yhteistyötä käynnistetään agrologikoulutuksen monimuotoryhmä, joka osaltaan varmistaa maaseutuelinkeinoihin liittyvän osaamisen Pohjois-Karjalassa. Järjestely tukee myös maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman laadukasta loppuunsaattamista. Kansainvälisessä toiminnassa lisätään opiskelijaliikkuvuutta ja kehitetään strategista kumppanuusverkostoa. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Opetussuunnitelmia uudistetaan hyödyntämällä yhteissuunnittelua ja kumppanuuksia. TKI-toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta kasvatetaan painoalan systemaattisella kehittämistoiminnalla, projektipäälliköiden tehtävien vakiinnuttamisen ja osallistavan hankesuunnittelun avulla. Keskuksen oppimis- ja palveluympäristön (Sirkkalan energiapuisto) rakentaminen aloitetaan osana laajempaa Biotuotannon demoverstas -kokonaisuutta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Toiminnan tuloksellisuus ja terve talous edellyttävät keskeisten tulosmittareiden ennakointia (tutkintojen ja 55 op suorittaneiden määrät, tkivolyymi, palvelutoiminnan tuotot). Opiskelun sujuvuutta ja tavoitteiden saavuttamista tuetaan systemaattisesti (opetussuunnitelman toteuttaminen suunnitellusti, arviointien kirjaaminen ajallaan, tarvittava ohjauksen tuki opiskelijoille). Keskuksen toiminnan kannattavuutta parannetaan myös fokusoimalla maksullista palvelutoimintaa hankkeissa kehitettyihin palveluihin ja tuotteisiin. Opetussuunnitelmauudistus TKI-volyymin strateginen laajentaminen Sirkkalan energiapuiston rakentaminen Koulutustoiminnan tuloksellisuuden lisääminen Maksullisen palvelutoiminnan fokusointi johtotiimi, koulutustiimi tki-tiimi, johtotiimi tki-tiimi, painoalan projektipäälliköt koulutustiimi, johtotiimi palvelutiimi, painoalan projektipäälliköt Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Opintojen sujuvuutta varmistetaan ja keskeyttämisiä vähennetään soveltamalla varhaisen ja ennakoivan tuen toimenpiteitä (VARTU-malli). Keskuksen opetusta kehitetään vuosittain kerättävän opiskelijapalautteen (OPALA) perusteella työelämän ja toimintaympäristön tarpeita ennakoiden. Opetuksen pedagogisia ratkaisuja ja toteutustapoja kehitetään uusien opetussuunnitelmien pohjalta tiiviissä yhteistyössä keskuksen kumppaneiden kanssa. Keskuksen kumppanuustoimintaa uudistetaan johtotiimin ohjauksessa. Kansainvälisessä toiminnassa lisätään opiskelijaliikkuvuutta sovitun tavoitteen mukaisesti, uudistetaan EUREKA -moduuli yhteistyössä kumppaneiden kanssa sekä aloitetaan syksyllä 2017 alkavan englanninkielisen ylemmän tutkinnon (Renewable Energy) suunnittelu. Kv-toimintaa kehitetään kumppaneiden kanssa rakennettavassa strategisessa verkostossa. VARTU- mallin soveltaminen Työelämäläheiset toteutussuunnitelmat Opiskelijaliikkuvuuden lisääminen opinto-ohjaajat, tutoropettajat, jokainen opettaja koulutustiimi, johtotiimi, (avain)kumppanivastaavat, jokainen opettaja kv-tiimi

9 9 EUREKAn uudistaminen Kumppanuustoiminnan uudistaminen Englanninkielisen ylemmän tutkinnon suunnittelu kv-tiimi johtotiimi, (avain)kumppanivastaavat johtotiimi, vastuuyliopettaja, kv-tiimi Sujuva yhteistyö Monialaista yhteistyötä edistetään uusiutuva energia-painoalaan kytkeytyvässä tki-toiminnassa erityisesti Liiketalouden ja tekniikan keskuksen kanssa ja syksyllä 2014 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien täydentävien opintokokonaisuuksien suunnittelussa. Osana ISAT -yhteistyötä aloitetaan Savonian agrologikoulutuksen monimuotoryhmän toteuttaminen Pohjois-Karjalassa. Henkilöstön osallistamista keskuksen toiminnan suunnitteluun tuetaan uudistamalla keskuksen yhteisten kokousten käytänteitä ja vahvistamalla yhteissuunnittelua. Monialainen yhteistyö johtotiimi, koulutustiimi Painoalayhteistyön tiivistäminen LiTen kanssa tki-tiimi, johtotiimi Maaseutuelinkeinojen monimuotokoulutuksen käynnistäminen Savonia-yhteistyössä johtotiimi, koulutustiimi Henkilöstön osallistaminen johtotiimi Asiantunteva henkilöstö Keskuksen henkilöstön kehittäminen perustuu hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan. Kehitys- tai muussa esimies-alaiskeskustelussa sovittua osaamisen kehittämistä tuetaan työaikajärjestelyin keskuksen osaamistarpeiden mukaisesti huomioiden toimintaympäristön muutosten tuoma osaamisen kohdentaminen ja uudelleen suuntaaminen. Varmistetaan henkilöstön osaamisen ja työtehtävien välinen tasapaino myös työhyvinvoinnin näkökulmasta henkilöresurssien vähentyessä henkilöstösuunnittelulla ja uraohjauksella. Systematisoidaan hankkeisiin liittyvä julkaisutoiminta sekä kannustetaan ja tuetaan henkilöstöä julkaisemaan oman osaamisalueensa foorumeissa. Työhyvinvointia edistetään hyödyntäen ammattikorkeakoulun yhteisiä menetelmiä ja työkaluja. Osaamisen kehittäminen Henkilöstösuunnittelu ja uraohjaus Julkaisutoiminnan systematisointi Työhyvinvoinnin edistäminen esimiehet, johtotiimi esimiehet, johtotiimi esimiehet, tki-tiimi jokainen työntekijä, esimiehet, johtotiimi,

10 10 Karelia ammattikorkeakoulu/biotalouden keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto 81 % 1,53 0,11 0,8 M 4,4-0,22 M % % 2,2 0,2 1,0 M vast. -% 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

11 LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Keskus sitoutuu toteuttamaan Karelia-ammattikorkeakoulun vuodelle 2014 laadittuja yhteisiä kehittämisen tavoitteita. Tässä asiakirjassa esitellään tiiviissä muodossa AMK:n yhteisiä valintoja täydentäviä keskuksen valintoja. Keskuksen toiminnan linjauksena vuodelle 2014 on keskittyminen koulutuksessa, TKI- ja palvelutoiminnassa oleellisimpaan ja OKM:n mittariston näkökulmasta tulokselliseen toimintaan huomioiden alueellisen työelämän tarpeet. Erityisiä kehittämiskohteita ovat talotekniikan koulutuksen aloittaminen ja painoalojen toiminnan systematisointi osana TKI- ja koulutustoimintaa. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Maksullisessa palvelutoiminnassa pyritään nostamaan palvelutoiminnan tuottoja ilman merkittäviä uusia investointeja. Rakennuslaboratorion palvelutoiminnan kehittämisessä hyödynnetään v tehty opinnäyte palvelutoiminnan kehittämisestä. Tarkkuustyöstöön liittyvää palvelutoimintaa tehdään tasapainossa hanketoiminnan kanssa. Palvelutoiminnassa otetaan käyttöön asiakkuuden hallintaohjelma (CRM) täysimääräisesti. Koulutuksen myyntiä edistetään rakentamalla johtamisen ja esimiestyön teemaan maksullisen palvelutoiminnan tarjontaa osana meneillään olevaa opetussuunnitelmauudistusta. TKI-toiminnassa systematisoidaan painoalojen toiminta osana keskuksen TKI- ja palvelutoimintaa unohtamatta toimintojen integrointia opetukseen. Opetussuunnitelmien uudistaminen osana koulutuksen pedagogista kehittämistä viedään toteutussuunnitelmatasolle ja tähän työhön kohdennetaan koko opetushenkilöstölle voimavaroja. Koulutustoiminnan tuloksellisuutta parannetaan tunnistamalla ja poistamalla tuloksellisen toiminnan esteitä sekä kohdistamalla tulosten arviointi kaikkein merkityksellisimpiin mittareihin kuten tutkintojen suorittamiseen ja 55 op suorittaneiden määrään. Unohtamatta VARTU-ohjausmalliin sisältyvää läheistä yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, keskuksessa tunnistetaan koulutuksen tuloksellisuuden päämittareita ennakoivia indikaattoreita. Näitä indikaattoreita käytetään ohjauksen tukena. Toimilupahakemuksessa esitetty talotekniikan koulutuksen käynnistäminen edellyttää pitkäjänteistä kehitystyötä, jossa otetaan huomioon korkeakoulun toiminta-alueen tarpeet sekä Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen välinen työnjako. Osana tätä muutosta tulee huolehtia pienenevien koulutusohjelmien opetustarjonnan tarkoituksenmukainen toteuttaminen ottaen huomioon opiskelijoille annetut lupaukset ja talouden asettamat rajoitteet. Rakennustekniikan laboratoriopalveluiden kehittäminen Opetussuunnitelmauudistuksen läpivienti Koulutustoiminnan tuloksellisuuden ennakoinnin kehittäminen Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen TKIP- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Koulutus- ja johtotiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Keskuksen toimintaa kehitetään saadun systemaattisesti kerätyn opiskelijapalautteen perusteella. Menneen vuoden aikana tapahtuneet henkilöstövähennykset ovat aiheuttaneet negatiivista opiskelijapalautetta, jotka vaativat muutoksia keskuksen toiminnoissa ja henkilöstön työnjaossa. Opetussuunnitelmien uudistukset edellyttävät jatkuvia muutoksia opetusympäristöissä ja opetustiloissa. Osana Virtuaali-Dynamon rakentamista keskukseen määritellään ja toteutetaan sähköinen toimintaympäristö (ERP), joka vastaa kaikilta osin tuotannollisen yrityksen tuotannonohjaus-, palkkahallinto ja kirjanpitoympäristöjä. Toimintaympäristöä käytetään kaikissa koulutusohjelmissa. Kirjastolta vapautunut tila muutetaan lopultakin virikkeelliseksi opiskelijoiden toimintaympäristöksi, osaksi uutta monimuoto-oppimisympäristöä, Virtuaali-Dynamoa. Vuonna 2013 voimaan tulleet rakenteelliset muutokset ovat tuoneet keskukseen englanninkielisen koulutusohjelman sekä täysin verkossa toimivan koulutusohjelman. Keskuksen opiskelijoille kohdennettu viestintä tulee pohtia uudelleen ottaen huomioon nämä muutokset.

12 12 Tekniikan harjoittelun ohjauksen systematisointi Opiskelijoille suunnatun viestinnän kehittäminen fin/eng Oppimis- ja palveluympäristöjen (Dynamo) kehittäminen Koulutustiimi Koulutustiimi Johtotiimi Sujuva yhteistyö Tuloksellinen toiminta edellyttää henkilöstön sujuvaa ja tehokasta vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Teemapohjainen opetussuunnitelma toteutetaan opettajien yhteistyöllä ja työhön annetaan myös resursseja. Moodlen toimintaympäristöä kehitetään osana teemapohjaista opetusta siten, että teemalla on vain yksi toimintaympäristö. Kumppanuustoiminnan tavoitteena on aikaisempaa paremmin sitouttaa toimintaan osallistuvat henkilöt ja taata heille tehtävään kohtuulliset toiminnan edellytykset. Erityisenä teemana kumppanuustoiminnassa on edistää kansainvälisten opiskelijoiden sijoittumista alueelle. Ammattikorkeakoulun ulkopuolelle tapahtuvaa yhteistyötä kehitetään osallistumalla Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun ja ISAT-alueellinen innovaatiokeskusmalli -hankkeisiin. Opettajien välisen yhteistyön edistäminen opetuksen toteutussuunnittelussa Yhteisten opetusalustojen käyttö teemoissa Kumppanuusyhteistyön kehittäminen kv-toiminnan näkökulmasta Koulutusohjelmat Koulutustiimi Kv-tiimi Asiantunteva henkilöstö Henkilöstön määrällinen kehittäminen ja osaamisen kohdentaminen perustuvat vuosittain hyväksyttävään henkilöstösuunnitelmaan. Yleiset kehittämistoimet suunnitellaan ammattikorkeakoulun henkilöstön kehittämisohjelmassa. Henkilöstöpalautteen perusteella monet kokevat, että henkilöstön erikoisosaamista ei osata hyödyntää riittävästi. Siksi keskuksessa kokeillaan nopean kehittämisen toimintamallia, kokouskäytännettä, jossa eri taustoilla olevat henkilöt kokoontuvat pohtimaan henkilöstön tunnistamia tai opiskelijapalautteessa esiin nousseita kehittämisen teemoja muutaman tunnin työpanoksella. Tuotokset julkaistaan keskuksen intrassa wikialustalla, jossa kaikki voivat edelleen kehitellä esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja. Lopputulos käsitellään johtotiimissä, jossa päätetään jatkotoimista. Koulutusohjelmissa ja tiimeissä on paljon erilaisia tehtäviä ja rooleja, joihin on tullut jo aika rutinoituneet miehitykset. Henkilöstön jaksamisen, uudistumisen ja toimintakulttuurin kehittämiseksi näissä tehtävissä tehdään tehtäväkiertoa. Keskuskohtaiset työhyvinvointipäivät toteutetaan vuosittain vaihtelevilla teemoilla. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja niiden vastuuhenkilöt Henkilöstön erikoisasiantuntijuuden hyödyntäminen kehitystyössä Osallistavien kokouskäytäntöjen kehittäminen Suunnitelmallinen tehtäväkierto Johtotiimi Johtotiimi koulutusohjelmat, johtotiimi

13 13 Karelia ammattikorkeakoulu/liiketalouden ja tekniikan keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto 86 2,3 0,28 1,7 M 4,3 0,11 M % ,2 0,4 1,0 M 8, vast. - % 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

14 LUOVAN TALOUDEN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Luovan talouden keskuksen toiminta jakaantuu Sirkkalan kampukselle, Tiedepuistoon, Karjalan talolle sekä Konservatoriolle. Keskuksen kehittämisen painopisteet vuonna 2014 ovat yhteisten toimintojen ja käytänteiden kehittäminen tulokselliseksi toiminnaksi, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja suuntaaminen keskuksen osaamistarpeiden mukaan sekä päättyvien koulutusohjelmien laadun varmistaminen. Kansainvälisyyttä vahvistetaan uuden OPSin myötä englanninkielisen tarjonnan lisäämisellä kaikille koulutusaloille. Keskuksen kvkumppanuudet arvioidaan uuden keskusrakenteen, painoalojen ja monialaisuuden näkökulmasta ja toiminta kohdennetaan aiempaa strategisempiin kumppanuuksiin. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Opetus- ja toteutussuunnitelmissa huomioidaan opintojen sujuva ja laadukas eteneminen sekä resurssien tarkoituksenmukainen kohdistuminen ammattikorkeakoululle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Venäjä-osaamisen ja monimediaisten palvelujen painoalat, mikä on strateginen valinta hankesuunnittelussa sekä opetuksen ja palvelutoiminnan toteuttamisessa. Hankesuunnittelussa ja palvelutoiminnan kehittämisessä Sirkkala Tehtaan toiminta organisoidaan monialaisesti koko ammattikorkeakoulun käyttöön niin opetuksessa kuin TKI- ja palvelutoiminnassa. Tulevana toimintakautena keskus vahvistaa palvelutoimintaa huomioimalla työaikasuunnittelussa tarpeelliset resurssit. Monimediaisten palvelujen sekä Venäjä-osaamisen painoalojen toimintaa kehitetään monialaisissa opintokokonaisuuksissa, ISAT- ja Saimaa yhteistyössä, hanketoiminnassa sekä uusilla palvelutuotteilla. OPS-uudistuksen toteuttaminen Maksullinen palvelutoiminnan kehittäminen Painoalojen hanketoiminnan kehittäminen johtotiimi, koulutustiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Keskuksen toimintaa kehitetään OPALA-palautteen, työelämäpalautteen sekä kumppaneilta saatujen palautteiden perusteella. Opetussuunnitelmatyössä uudistetaan toteutustapoja erityisesti hyödyntäen Sirkkala Tehtaan oppimis- ja palveluympäristöä sekä kumppanuuksia. Opiskelijoiden opintojen sujuvuus varmistetaan aktiivisen VARTU-toiminnan kautta sekä opintopisteiden seuraamisen ja kirjaamisen systematisoinnilla. Vuoden 2014 aikana jatketaan maakuntakorkeakouluyhteistyötä Pielisen Karjalan alueella (Venäjä-opinnot, restonomikoulutusselvitys). Keskus osallistuu aktiivisesti koulutuspalveluiden myyntiin liittyviin tarjouskilpailuihin (tuotteistaminen, käyttäjälähtöisyys, mobiiliosaaminen, matkailun liiketoimintaosaaminen, venäjäosaaminen). Työelämäläheiset opetussuunnitelmat Sirkkala Tehdas oppimis- ja palveluympäristö TimeEdit/SoleOPS-järjestelmien käyttöönotto johtotiimi, koulutustiimi, tki- ja palvelutiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi, koulutustiimi Sujuva yhteistyö Keskuksen uudelleen organisoitumisen myötä sisäisen yhteistyön sujuvuudesta huolehditaan yhteisillä käytänteillä ja toimintamalleilla. ISAT-yhteistyötä jatketaan matkailun opetuksessa sekä käynnistetään viestinnän monimuoto-opetuksen yhteistyön suunnittelu Savonian kanssa. Saimaa ammattikorkeakoulun kanssa jatketaan opetussuunnitelmayhteistyötä sekä valmistellaan yhteistä hanketoimintaa. Joensuun Konservatorion kanssa jatketaan yhteisten opintojaksojen toteuttamista, musiikkitilaisuuksien koordinointia sekä yhteisen osuuskuntatoiminnan kehittämistä.

15 15 Yhteiset toimintamallien ja käytänteiden sisäistäminen ISAT- ja Saimaa yhteistyö syventäminen ja laajentaminen Konservatorioyhteistyön tehostaminen johtotiimi, kokoukset, hlöstökokoukset johtotiimi, matkailun toimijat johtotiimi, musiikin toimijat Asiantunteva henkilöstö Keskuksen henkilöstön kehittämisen perustana on hyväksytty henkilöstösuunnitelma. Henkilöstön osaamista kehitetään ja kohdennetaan muutosten tuoman tarpeen mukaan. Työhyvinvointia tuetaan ammattikorkeakoulun yhteisten toimintamallien ja käytänteiden selkeyttämisen kautta ja otetaan käyttöön Aktiivisen välittämisen malli. Keskuksen sijainti useissa toimipisteissä on haaste yhteisöllisyydelle. Tavoitteena on, että henkilöstö osallistuu monipuolisesti keskuksen toimintaan yli toimenkuva- ja koulutusohjelmarajojen. Jatketaan yhteistoiminnallisten työtapojen käyttöä työryhmissä ja henkilökuntakokouksissa. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja niiden vastuuhenkilöt Yhteisöllisyyden rakentaminen Uraohjauskäytänteiden luominen henkilöstölle Julkaisutoiminnan lisääminen johtotiimi, hlöstö johtotiimi johtotiimi, tki- ja palvelutiimi

16 16 Karelia ammattikorkeakoulu/luovan talouden keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos 83 2,3 Luova 0,11 Muka 0,09 1,6 M 8,3 Luova -0,22 Muka -0, ,7 0,3 1,0 M 9 0 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto % vast. - % 90 tyyt. -% Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Työelämäpalaute Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

17 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS Yleiskuvaus keskuksen toiminnasta ja kehittämistoimista vuonna 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet Sosiaali- ja terveysalan keskuksessa ovat 1. painoaloihin liittyvän kehitystyön ja hanketoiminnan vahvistaminen, oppimis- ja palveluympäristö Voimalan kehittäminen sekä 2. opiskelijamäärän kasvuun valmistautuminen. Lisäksi vahvistetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja kehitetään edelleen harjoittelun ohjauskäytäntöjä. Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta Voimalan käytännön toiminta organisoidaan pysyväksi malliksi ja tueksi haetaan oppimis- ja palveluympäristön kehittämistä tukeva hanke. Kehitetään yhteisöllistä oppimista ja opettamista hyödyntämällä Voimalan ja sosiaalisen median tuomia uusia mahdollisuuksia. Vahvistetaan Voimalan opiskelijayhteisöä vertaisoppimista ja jatkuvuutta tukevana yhteisvastuullisena toimijana kehittämiskumppanuuksia ja pilotteja hyödyntäen. Voimalan palvelujen, osaamisen ja opiskelijatöiden tuotteistaminen käynnistetään. TKI-toiminnan strateginen laajentaminen aloitetaan aktiivisella hankesuunnittelulla ja uusien hankkeiden haulla. Uuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan ikäosaamisen koulutuksen valmistelu aloitetaan. Käynnistetään ikäosaamisen tuoteperheen rakentaminen. Opetussuunnitelmatyö Voimalan organisointi ja tuotteistaminen TKI-toiminnan strateginen laajentaminen Ikäosaamisen yamk-koulutuksen valmistelu koulutustiimi TKI- ja palvelutiimi TKI- ja palvelutiimi koulutustiimi Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat Koulutuksen kehittämisessä painotetaan opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä ja luodaan uusia pedagogisia ratkaisuja opetuksen toteuttamiseen. Kehitetään keskuksen pedagogiikkaa soveltaen tutkivan oppimisen periaatteita. Uusissa opetussuunnitelmissa monimuotoistetaan opetusta ja lisätään virtuaaliopintojen mahdollisuuksia. Simulaatiopedagogiikan hyödyntämistä vahvistetaan ja sen tueksi haetaan projektirahoitusta. Etsitään aktiivisesti mahdollisuuksia tutkinnon osien ja täydennyskoulutuskokonaisuuksien koulutusvientiin myös yhteistyössä muiden keskusten kanssa aihepiirinä esim. johtaminen. Uuden opetussuunnitelman mukaisten vieraskielisten opintojen toteutus aloitetaan syksyllä 2014 ja opintoja tarjotaan systemaattisesti vaihtoon tuleville opiskelijoille. Kumppanuuksia syvennetään siten, että merkittävien kumppanien (esim. Joensuun kaupunki) kanssa toteutetaan yhteisiä tki-hankkeita hyödyntäen yhteisiä työntekijöitä. Pedagogiikan kehittäminen Koulutusviennin suunnittelu Vieraskielisten opintojen tarjoaminen Kumppanuuksien syventäminen koulutustiimi kv-tiimi koulutustiimi johtotiimi Sujuva yhteistyö Monialaisia hankkeita ja palvelutuotteiden syntymistä edistetään erityisesti ikäosaamisen painoalalla, mutta myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Avointa viestintäkulttuuria edistetään tiedottamalla valmisteilla olevista asioista siten, että opiskelijoilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa. Ulkoinen viestintä painottuu myytävien tuotteiden markkinointiin. Toiminnan laadun varmistamiseksi toimintaprosesseja yksinkertaistetaan ja vastuunjakoa selkeytetään.

18 18 Monialaisuuden vahvistaminen Toimintaprosessien yksinkertaistaminen Avoin viestintäkulttuuri TKI- ja palvelutiimi, koulutustiimi johtotiimi johtotiimi Asiantunteva henkilöstö Henkilöstöä kehitetään hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan mahdollistamalla arjen työn sujuvuus sekä reagoimalla sujuvuutta hankaloittaviin tilanteisiin välittömästi. Korostetaan jokaisen velvollisuutta kunnioittaa työyhteisön jäsenten asiantuntijuutta ja yksilöllisyyttä. Henkilöstöä kannustetaan erityisesti ikäosaamiseen liittyvään julkaisutoimintaan. Kaikissa projekteissa tuotetaan useita julkaisuja vuodessa. Kansainvälisen henkilöstövaihdon avulla syvennetään yhteistyötä vähintään kahden partnerioppilaitoksen kanssa ja aloitetaan sosiaalialan NordPlus-verkostoituminen. Henkilöstön kielitaitoa vahvistetaan vieraskielisen opetuksen tarpeisiin. Vahvistetaan opettajien E-opettamisen taitoja ja huolehditaan uusien opettajien perehdyttämisestä. Julkaisutoiminnan aktivointi Henkilöstövaihdon ja kansainvälisyyden aktivointi Kielitaidon vahvistaminen johtotiimi kv-tiimi johtotiimi

19 19 Karelia ammattikorkeakoulu/sosiaali- ja terveysalan keskus Tuloskortti vuodelle 2014 Näkökulma ja strategiset valinnat Strategiset mittarit Tulos 2012 Tavoite 2014 Vastuullinen ja tuloksellinen toiminta - Vetovoimainen ja vaikuttava koulutus - Ennakoiva ja kysyntälähtöinen TKI- ja palvelutuotteet - Kannattava ja tuloksellinen toiminta Työllistyminen Vetovoima, hakijaa/aloituspaikka Liiketoiminnan myyntituotot Ulkopuolinen TK-rahoitus TKI-pisteet / läsnä oleva opiskelija Tilikauden tulos 97 5,15 0,19 M 1,2 M 6,2-0,6 M 97 5,7 0,4 1,0 M 8 0 Tyytyväiset opiskelijat ja asiakkaat - Osaavat ja hyvinvoivat opiskelijat - Toimivat verkostot ja kumppanuudet - Työelämäläheiset toimintatavat Opiskelijatyytyväisyys (Karelia/OPALA) OPALA-opiskelijapalaute (OKM) Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto % vast. - % 90 tyyt. -% Työelämäpalaute Sujuva yhteistyö - Luonteva monialainen yhteistyö - Toimintaa tukeva laatujärjestelmä - Avoin viestintäkulttuuri Tutkintojen määrä AMK-tutkinnot YAMK-tutkinnot Ulkomaalaisten tutkinnot Opintosuoritukset >55 op/v Avoimen amk:n, erillisopintojen ja maahanmuuttajien koulutuksen op:t Asiantunteva henkilöstö - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Strateginen henkilöstösuunnittelu - Valmentava esimiestyö ja johtaminen Henkilöstötyytyväisyys Julkaisut Kansainvälinen henkilöstövaihto, vähint. 5pv

20 20 3. KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUKSEN TASOSOPIMUS Kehittämis- ja palvelukeskus (KEPA) vastaa koko ammattikorkeakoulua koskevista hallinto- ja tukipalveluista. Kehittämis- ja palvelukeskus koostuu seuraavista palveluyksiköistä: rehtorin toimisto, henkilöstöpalvelut, kielipalvelut, kirjastopalvelut, laskentapalvelut, opiskelijapalvelut, tietohallintopalvelut, toimitilapalvelut, tutkimus- ja kansainvälistymispalvelut sekä työelämäpalvelut. Palvelujen laadun arviointi Laatujärjestelmä koostuu suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja kehittämisosioista. Kaikille päätehtäville yhteisiä suunnittelukäytäntöjä ovat strategisiin tavoitteisiin perustuva kehittämisohjelma sekä vuositason toiminnan suunnittelussa käytettävä KARELIA/TASO-menettely. Kaikkien tehtävien toimintaa ja tuloksia arvioidaan vuosittain johdon katselmuksessa, opiskelija- ja työelämäpalautteiden (OPALA, TYPALA), strategisten mittareiden ja itsearviointien (sisäinen auditointi) pohjalta. Keskeiset kehittämiskohteet kirjataan TASO-sopimukseen ja niiden toteutumista koordinoivat kehittämisryhmät. Palautteita käsitellään KEPA:n henkilöstökokouksissa. Kepan palveluyksiköissä tehdään jatkuvasti itsearviointeja kunkin yksikön palavereissa ja kokouksissa. Suoraan palautetta käsitellään säännöllisesti kokouksissa. Työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä tehdään HEPALA-palautteiden pohjalta. Prosessien ja ohjeistuksien arviointia selkiytetään vuosittain saatujen palautteiden pohjalta. Laskentapalvelujen laatua arvioidaan tilintarkastuksissa. Kielten ja viestinnän opetuksen laadun itsearviointi toteutetaan vuonna 2014 (kolmen vuoden välein) yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen kanssa. Opiskelijapalvelut toteuttavat joka toinen vuosi asiakaskyselyn opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tilapalvelut arvioivat tilojen toimivuutta käyttäjäkeskusteluissa. Ostopalveluiden toiminnan laatua arvioidaan asiakaskyselyjen kautta ja ne käsitellään asiakastoimikunnissa. Rehtorin toimisto Yksikön tehtävät strategian toteuttamisessa Rehtorin toimisto vastaa koko ammattikorkeakoulun strategisesta johtamisesta, laadun kehittämisestä, viestinnästä, talouden seurannan kehittämisestä, hallinto- ja tukipalvelujen organisoinnista ja kehittämisestä. Rehtorin toimisto huolehtii päätöksenteon valmistelusta ja esittelystä ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukselle ja sisäiselle hallitukselle. Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Strategian ja kehittämisohjelman toimeenpano Laadunhallinnan prosessien, toiminta- työohjeiden kehittäminen Sisäiset auditoinnit Resurssien tehokas käyttö ja niiden suuntaaminen taloudellisesti oleellisiin asioihin Henkilöstöpalvelut Yksikön tehtävät strategian toteuttamisessa Henkilöstöpalvelut vastaa henkilöstön rekrytointiin, palkkaukseen, työsuhteeseen, työhyvinvointiin, työsuojeluun ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä operatiivisista toiminnoista ja niihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden koordinoinnista. Keskeiset toimenpiteet vuonna 2014 Palkkauksen arviointijärjestelmän laadinnan ja toimeenpanon koordinointi

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot