Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa"

Transkriptio

1 Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN Helsinki 2008

2 Kristiina Ikonen & Liisa Jääskeläinen Sisältö Lukijalle 5 1 Johdanto 7 2 Taustaa 9 3 Kysely Kyselyyn vastanneiden taustatiedot Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestäminen 13 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 13 Suomi toisena kielenä 14 Maahanmuuttajan oma äidinkieli Maahanmuuttajataustan huomioonottaminen koejärjestelyissä ja arvioinnissa Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaus ja tukeminen 20 Ohjauksen järjestäminen 20 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 24 Opiskelijahuolto 26 Opiskelun erityinen tuki Lukion oppimäärän suorittaminen ja ylioppilastutkinto Kehittämistarpeet 29 4 Haastattelut 32 Aila Haapaniemi 4.1 Haastattelujen tekeminen ja haastatteluun valittujen lukioiden taustietoja Maahanmuuttajaopiskelijat ja tuen tarpeet Lukioiden yleiset valmiudet ottaa maahanmuuttajaopiskelijat vastaan Erityisesti maahanmuuttajien opetusta koskevat asiat Maahanmuuttajien opetuksen järjestelyt Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaus ja muu tuki lukiossa Suomalainen koulu ja yhteiskunta maahanmuuttajaopiskelijoiden kokemana Lukioiden opettajien asenteet maahanmuuttajien lukiokoulutukseen Opetushenkilöstön täydennyskoulutus Kehittämisehdotukset 71 5 Yhteenveto kysely- ja haastattelutuloksista Suomenkielisten lukioiden tulokset Sammanfattning av resultaten i de svenskspråkiga gymnasierna 83 6 Lähteet 85 Liitteet 1 Kysely maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelun tuen muodoista ja tarpeista 86 2 Enkät om formerna för och behovet av stöd för invandrarstuderande 92 3 Haastattelu maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelun tuen muodoista ja tarpeista 98 4 Intervju om hurdant stöd invandrarna behöver i sina gymnasiestudier Suomi ja ruotsi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen ilmoittautuneet vuosina

3 Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Lukijalle Vuonna 2005 nuorten lukiokoulutuksessa oli opiskelijaa, joiden äidinkieli ei ollut suomi eikä ruotsi. Koko opiskelijamäärästä tämä on 2,6 prosenttia. Valtaosa maahanmuuttajaopiskelijoista opiskelee pääkaupunkiseudulla ja maakuntakeskuksissa. Lähivuosina maahanmuuttajaopiskelijoiden osuus lukiolaisista tulee todennäköisesti lisääntymään. Tähän kehitystä ohjaavat vuoden 2006 maahanmuuttopoliittinen ohjelma, pääministeri Vanhasen II hallituksen ohjelma sekä opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosiksi ja Opetusministeriöltä saamansa toimeksiannon mukaan Opetushallitus selvitti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelun tuen muotoja ja tarpeita nuorten lukiokoulutuksessa. Selvityksen tarkoituksena oli hankkia tietoja siitä, millä tavoin lukiot tukevat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintoja ja millaisia kehittämistarpeita opintojen tukemisessa on. Selvityksen lähtökohdista keskusteltiin opetusministeriön kanssa. Selvitysaineisto koottiin valtakunnallisella kyselyllä keväällä 2006 sekä vuoden vaihteen molemmin puolin toteutetuilla syventävillä haastatteluilla kuudessa lukiossa, joilla on jo pidemmältä ajalta kokemusta maahanmuuttajien opetuksesta. Tämä julkaisu kokoaa yhteen maahanmuuttajien lukio-opiskelua koskevia perustietoja ja -tilastoja, edellä mainitun selvityksen tulokset sekä tuloksia syventävän haastatteluosuuden. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lukio-opiskelua ei ole aiemmin selvitetty valtakunnallisesti eikä aiheesta ole julkaistu tämäntyyppistä yhteenvetoa. Julkaisu ei sisällä tietoja aikuisten maahanmuuttajien lukiokoulutuksesta. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän lisäämiseksi ja heidän opinnoissa menestymisensä tueksi lukioissa tehdään paljon työtä. Maahanmuuttajaopiskelijoille kuten muillekin lukiolaisille tärkeää on lukiokoulutuksen laadukkuus sekä opetuksen ja ohjauksen yksilöllisyys. Maahanmuuttajaopiskelijoille opetuskielen hyvä hallinta sekä heidän taustakulttuuristaan poikkeava suomalainen opiskelukulttuuri tuovat lisähaasteita. Lukioyhteisön myönteinen ja kannustava suhtautuminen eri kulttuureista tulevia jäseniään kohtaan luo edellytyksiä uusien asioiden oppimiselle puolin ja toisin.

4 Kristiina Ikonen & Liisa Jääskeläinen Tämän julkaisun ovat lukua kolme lukuun ottamatta kirjoittaneet Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen. Opinto-ohjaaja Aila Haapaniemi Eiran aikuislukiosta teki syventävät haastattelut suomenkielisissä lukioissa ja kokosi niistä luvussa kolme esiteltävän yhteenvedon, joka on verkkojulkaisuna painettua julkaisua yksityiskohtaisempi. Selvityksen tekemisessä ovat olleet mukana myös Sonja Hyvönen, Pia Kalkkinen, Helena Kasurinen, Leena Nissilä, Heidi Peltonen ja Hanna-Mari Sarlin Opetushallituksesta. Kyselyn tuloksien teknisestä käsittelystä vastasi kasvatustieteen ylioppilas Pham Thi Oanh Helsingin yliopistosta. Helsingissä Jorma Kauppinen opetusneuvos

5 Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna Johdanto Ulkomaan kansalaisia on Suomessanoin , mutta äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia henkilöitä on noin Ulkomaan kansalaisten osuus koko väestöstä on noin 2,3 prosenttia ja ulkomailla syntyneiden osuus noin 3 prosenttia. (Väestötilastot 2007) Ulkomaalaisista Suomessa on eniten Venäjän, Viron ja Ruotsin kansalaisia. Vieraskielisissä on eniten venäjän-, viron-, englannin- ja somalinkielisiä. Vieraskielisiä ovat ne, jotka ilmoittavat äidinkielekseen väestörekisteriin jonkin muun kielen kuin suomi, ruotsi tai saame. Eniten Suomeen on tultu entisen Neuvostoliiton maista ennen Neuvostoliiton hajoamista sekä Ruotsista, Venäjältä ja Virosta. Suomeen muuton syyt olivat työministeriön arvion mukaan 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa yleisyysjärjestyksessä seuraavat: perhesuhteet prosenttia pakolaisuus noin 15 prosenttia paluumuutto noin 10 prosenttia työ 5 10 prosenttia muu syy 5 10 prosenttia (Työryhmän ehdotus hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi 2005). Oletus maahanmuuttajaopiskelijoiden määrän lisääntymisestä lukioissa ja tahto edistää maahanmuuttajaopiskelijoiden menestymistä lukio-opinnoissaan perustuu maahanmuuttoa koskeviin poliittisiin linjauksiin. Hallituksen maahanmuuttajapoliittinen ohjelma vuodelta 2006 ottaa kantaa tulevien vuosien maahanmuuttoon. Ohjelman keskeisenä lähtökohtana on varautuminen työvoiman saatavuusongelmiin. Ohjelma nimeää keskeisiksi politiikkalinjoiksi muun muassa työperusteisen maahanmuuton lisäämisen, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton lisäämisen, monikulttuurisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen sekä ulkomaalaisten opastamisen ja maahanmuuttajien kotouttamisen. Useat ohjelman toimenpiteistä kohdistuvat opetusministeriön hallinnonalalle. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma sitoutuu toteuttamaan maahanmuuttopoliittisen ohjelman ja valmistelemaan työperäisen maahanmuuton toimenpideohjelman. Hallitus aikoo muun muassa edistää kotouttamista lisäämällä kielikoulutusta. Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma sisälsi monia toimia maahanmuuttajaopiskelijoiden tueksi. Erikseen mainittuna pyrkimyksenä oli lisätä lukioissa opiskelevien maahanmuuttajaopiskelijoiden määrää ja auttaa heitä menestymään opinnoissaan. Tämä selvitys tukee osaltaan tätä kehittämissuunnitelman tavoitetta. 5

6 Kristiina Ikonen & Liisa Jääskeläinen Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelman luku 3.8. käsittelee maahanmuuttajia ja monikulttuurisuutta. Kehittämisohjelma korostaa hyvän suomen tai ruotsin kielen taidon merkitystä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa, opinnoissa menestymisessä ja työllistymisessä. Kehittämisohjelman mukaan jokaisen oppilaan tulee voida ylläpitää ja kehittää omaa äidinkieltään suomen tai ruotsin kielen oppimisen rinnalla. Erityisiksi maahanmuuttajaopiskelijoita koskeviksi toimenpiteiksi nuorten lukiokoulutuksessa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelma määrittelee seuraavat asiat: Kaikille maahanmuuttajaopiskelijoille turvataan riittävä tuki ja edellytykset lukio-opinnoissa menestymiselle ja kotoutumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan. Oman äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä opetuksen tasa-arvoista tarjontaa tuetaan. Maahanmuuttajien opetusta on selvitetty viime vuosina perusteellisesti. Keskeisiä selvityksiä ja työryhmien esityksiä ovat olleet: Maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus ja perusopetus syyslukukaudella Opetushallitus, Yhteistyössä kotouttamiskoulutusta toteuttamaan. Työ- ja opetushallinnon työryhmän raportti. Työhallinnon julkaisu 351/2005. Selvitys perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleiden maahanmuuttajanuorten opetuksesta. Opetushallitus, Selvitys maahanmuuttajien äidinkielen opetuksesta. Opetushallitus, Selvitys suomi toisena kielenä -opetuksesta. Opetushallitus, Opettajatarve maahanmuuttajataustaisten opetuksessa ja koulutuksessa. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:32. Kaikki nämä antavat osaltaan taustaa maahanmuuttajaopiskelijoiden koulutuksen kysynnän ja erityistarpeiden ymmärtämiselle lukioissakin. Parhaillaan selvitetään myös perusopetukseen valmistavaa opetusta. Tämän selvityksen arvioidaan valmistuvan helmikuussa Opetushallituksessa on käynnistymässä tutkimus, joka kohdistuu maahanmuuttajaoppilaiden koulumenestykseen erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa, toisen asteen koulutusvalintoihin, koulutukseen pääsyyn sekä koulutuksen läpäisyyn porttina työelämään. Tutkimuksen ennakoidaan valmistuvan vuoden 2008 loppuun mennessä. 6

7 Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna Taustaa Maahanmuuttajaopiskelija on vaikeasti määriteltävä käsite. Eri yhteyksissä maahanmuuttaja ja maahanmuuttajataustainen henkilö määritellään eri tavoin. Usein käytettyjen määritelmien mukaan: Maahanmuuttaja: Maasta toiseen muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia henkilöitä. Maahanmuuttajataustainen: Yleiskäsite, joka kuvaa kaikkia maahanmuuttaneita, usein myös henkilöitä, jotka ovat syntyneet Suomessa, mutta joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomessa. (Opettajatarve maahanmuuttajataustaisten opetuksessa ja koulutuksessa 2007) Tähän julkaisuun sisältyvässä kyselyssä ja haastatteluissa kohderyhmäksi määriteltiin vieraskieliset opiskelijat, joiden väestörekisteriin merkitty äidinkieli oli muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Maahanmuuttajilla, vieraskielisillä ja maahanmuuttajataustaisilla oppilailla ja opiskelijoilla on monta koulutusväylää ja mahdollisuutta. Ikä, aikaisempi koulutus, opetuskielen taito, koulutus-, työ- ja uratoiveet sekä lahjakkuus ja motivaatio vaikuttavat kunkin maahanmuuttajan yksilöllisen opintopolun muotoutumiseen. Maahanmuuttajaopiskelija on ensisijaisesti yksilö, jonka kanssa mahdollisesti yhdessä hänen vanhempiensa kanssa rakennetaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Maahanmuuttajia varten on perusopetukseen valmistavaa opetusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta. Jonkin verran järjestetään myös perusopetuksen lisäopetusta maahanmuuttajaryhmille. Lukioon valmistavaa opetusta ei ole. Lukioissa erityisesti maahanmuuttajille suunniteltuja erityisjärjestelyjä ovat suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus maahanmuuttajan oman äidinkielen opetus eräät opetussuunnitelmassa päätettävät asiat. Määrällisesti tilannetta kuvaavat seuraavat luvut: Syksyllä 2006 perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskeli oppilasta. Peruskouluissa oli vieraskielisiä oppilaita noin ja lukioissa Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa oli maahanmuuttajaa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijaa. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa oli samana ajankohtana ulkomaalaista. Valtioneuvoston asetuksella lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002, 8) säädetään, että jos vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan lukiokoulutuksessa suomen kieltä suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärän mukaan, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä toisen kotimaisen kielen tunnit saadaan jakaa mainittujen aineiden opetukseen siten kuin koulutuksen järjestäjä päättää. Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2003 suomi/ruotsi toisena kielenä on yksi äidinkieli ja kirjallisuus 7

8 Kristiina Ikonen & Liisa Jääskeläinen -oppiaineen oppimääristä. Tämä oppimäärä on tarkoitettu opiskelijoille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Opiskelija myös arvioidaan tämän oppimäärän mukaan. Jos lukiossa ei ole erillistä suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta tai vain osaa oppimäärästä opetetaan, opiskelija osallistuu äidinkielen ja kirjallisuuden tunneille ja opetusta eriytetään hänen tarpeidensa mukaan. Opiskelija arvioidaan kuitenkin suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus voidaan järjestää osana oppilaitoksen opetusta, oppilaitoksen oman tukiopetusresurssin turvin tai erillisellä valtionavustuksella. Vieraskielistä opiskelijaa varten valtionavustusta voi saada suomi/ruotsi toisena kielenä opetukseen, vieraskielisen opiskelijan tukiopetukseen ja maahanmuuttajien äidinkielen opetukseen. Valtionavustusta tukiopetukseen voi saada ainoastaan tutkintoon tähtääville opiskelijoille, jos maahantulosta on kulunut alle neljä vuotta. (Ks rahoitus) Vuonna 2006 suomea toisena kielenä opiskeli peruskoulun oppilasta eli 2,2 prosenttia oppilaista. Vuonna 2006 lukion koko oppimäärän suorittaneista opiskelijasta 206 opiskelijaa oli opiskellut suomea toisena kielenä. (Tilastokeskus Opetushallituksen oppilaitostietokanta ROP- TI 2007) Maahanmuuttajille voidaan antaa erillisen valtionosuuden turvin lukiossa opetusta maahanmuuttajan omassa äidinkielessä enintään 2,5 viikkotuntia. Opetushallitus on laatinut suosituksen lukiokoulutuksessa opiskelevien maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi. Se on Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 liitteenä 4. Oman äidinkielen opetusta annettiin syksyn 2006 tilaston mukaan 50 kielessä yhteensä maahanmuuttajalle esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Eniten opiskeltuja äidinkieliä olivat venäjä, somali, albania, arabia, vietnam ja kurdi. Maahanmuuttajaoppilaiden ja -opiskelijoiden opetusta järjestettäessä nousee monesti esiin kysymys toisen kotimaisen kielen opiskelusta vapauttamisesta. Säädösten mukaan, jos maahanmuuttaja on vapautettu toisen kotimaisen kielen opetuksesta perusopetuksessa, hän voi saada anomuksesta siitä vapautuksen myös lukiossa. Myös suoraan ulkomailta lukioon tuleva maahanmuuttajaopiskelija voi saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen opiskelusta. Jos maahanmuuttajaa ei ole vapautettu toisen kotimaisen kielen opiskelusta peruskoulussa ja hän sitä lukiossa tahtoo, hän voi saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen opiskelusta edellyttäen, että vapautukseen on hyvin perusteltu syy. Anomus tehdään lukion rehtorille. Ylioppilaskokeessa on vuodesta 1996 lähtien voinut suorittaa kokeen suomi toisena kielenä -oppimäärässä. Kevään 2007 ylioppilaskokelaista 369 ilmoittautui suomi toisena kielenä ja 3 ylioppilaskokelasta ruotsi toisena kielenä -kokeeseen. Näiden opiskelijoiden määrän muutos ilmenee liitteestä 5. 8

9 Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Lukio voi toimittaa vieraskielisen ylioppilaskokelaan puolesta ylioppilastutkintolautakuntaan selvityksen opiskelijan vieraskielisyydestä. Lautakunta voi nostaa yhden kokeen arvosanaa vieraskielisyyden perusteella. Kokelas voi esittää toiveen korotuksen kohdistumisesta tiettyyn kokeeseen. (www.ylioppilastutkinto.fi) Lukion opetussuunnitelmassa voi olla maahanmuuttajien opetusta koskevia ratkaisuja ainakin seuraavissa asioissa: kieli- ja kulttuuriryhmien opetus suomi toisena kielenä maahanmuuttajan oma äidinkieli maahanmuuttajataustan huomioonottaminen koejärjestelyissä ja arvioinnissa ohjauksen järjestäminen kodin ja oppilaitoksen yhteistyö opiskelijahuolto opiskelun erityinen tuki lukion oppimäärän suorittaminen ja ylioppilastutkinto Näitä asioita koskevat kyselytulokset käsitellään luvussa 3. 9

10 Kristiina Ikonen & Liisa Jääskeläinen 3 Kysely Opetushallitus selvitti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelun tuen muotoja ja tarpeita lukioissa opetusministeriön toimeksiannosta. Selvityksen tarkoituksena oli hankkia tietoja siitä, millä tavoin lukiot tukevat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintoja ja millaisia kehittämistarpeita opintojen tukemisessa on. Selvitysaineisto koottiin valtakunnallisella kyselyllä keväällä 2006 sekä vuoden vaihteen molemmin puolin toteutetuilla syventävillä haastatteluilla erikseen sovituissa lukioissa. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lukioopiskelua ei aiemmin ole selvitetty valtakunnallisella kyselyllä. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelun tuen muotoja ja tarpeita lukiossa koskeva kysely lähetettiin suomenkielisiin nuorten lukiokoulutusta järjestäviin lukioihin, joita oli 435. Suomenkielisistä lukioista 284 lukiota vastasi kyselyyn, joten vastausprosentiksi muodostui 65,3 (284/435). Kysely lähetettiin myös 37 ruotsinkieliseen lukioon, joista 19 (51,4 %) vastasi kyselyyn. Yhteenveto ruotsinkielisten lukioiden tuloksista esitellään kohdassa 5.2. Maahanmuuttajaopiskelijaksi määriteltiin opiskelija, jonka väestörekisteriin merkitty äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Kysely sisälsi kuusi pääkohtaa. Niitä olivat lukion taustatiedot, opetussuunnitelma ja opetuksen järjestäminen, arviointi, maahanmuuttajaopiskelijan ohjaus ja tukeminen, lukion oppimäärän suorittaminen ja ylioppilastutkinto sekä kehittämistarpeet. Niiden lukioiden osalta, joissa ei ollut maahanmuuttajaopiskelijoita, kysely päättyi lukion taustatietoja koskevaan osioon. Lukion rehtoria pyydettiin antamaan tiedot. Kysely täytettiin verkossa. Lukioille lähetettyyn kyselyyn liitettiin vastaamisen helpottamiseksi kyselylomakkeen paperiversio. Tiedot suositeltiin koottavaksi etukäteen paperilomakkeelle ja syötettäväksi sähköiseen tietokantaan yhdellä kertaa. Kyselylomakkeet ovat liitteessä 1 (suomenkielinen) ja liitteessä 2 (ruotsinkielinen). 3.1 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot Lukion sijaintilääni Lääneittäin kyselyyn vastanneet suomenkieliset lukiot jakautuivat seuraavasti: 1) Länsi-Suomen lääni 39,4 prosenttia (112/284) 2) Etelä-Suomen lääni 25,4 prosenttia (72/284) 3) Itä-Suomen lääni 14,1 prosenttia (40/284) 4) Oulun lääni 12,3 prosenttia (35/284) 5) Lapin lääni 8,8 prosenttia (25/284) 10

11 Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Lukion opetuskieli Kaikkien kyselyyn vastanneiden lukioiden opetuskieli oli suomi. Muutamassa lukiossa oli lisäksi kansainvälinen linja, jonka opetuskieli on englanti. Lukion opiskelijamäärä Opiskelijamäärän mukaan kyselyyn vastanneet lukiot jakautuivat seuraavasti: 1) Pieniä lukioita alle 100 opiskelijaa ( 50/280) 17,9 prosenttia 2) Keskisuuria lukioita opiskelijaa (120/280) 42,9 prosenttia 3) Suuria lukioita vähintään 300 opiskelijaa (110/280) 39,3 prosenttia. Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä Lukioilta kysyttiin niiden maahanmuuttajaopiskelijoiden lukumäärää, joiden väestörekisteriin merkitty äidinkieli oli muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Tähän kysymykseen vastasi 282 lukiota, joista 147 (52,1 %) ilmoitti niillä olevan maahanmuuttajaopiskelijoita. Maahanmuuttajaopiskelijoita oli näissä lukioissa yhteensä Suuria maahanmuuttajaopiskelijamääriä oli muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Lukiot, joissa opiskeli maahanmuuttajaopiskelijoita lukuvuonna , jakautuivat kyselytulosten mukaan lääneittäin seuraavasti: Etelä-Suomen lääni 35,0 % (52/147) Länsi-Suomen lääni 37,0 % (54/147) Itä-Suomen lääni 13,0 % (19/147) Oulun lääni 12,0 % (18/147) Lapin lääni 3,0 % ( 4/147) Kyselyyn vastanneet lukiot, joissa opiskeli maahanmuuttajaopiskelijoita lukuvuonna , jakautuivat lukion koon mukaan seuraavasti: Alle 100 opiskelijaa 11,0 % (16/145) opiskelijaa 34,0 % (50/145) Vähintään 300 opiskelijaa 54,0 % (79/145) 3.2 Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestäminen Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Kysyttäessä, sisältyykö osa kieli- ja kulttuuriryhmien opetus lukion opetussuunnitelmaan lukioista 55,2 % (80/145) ilmoitti sen sisältyvän koulun opetussuunnitelmaan. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 mukaan opetussuunnitelman pitää sisältää kieli- ja kulttuuriryhmien opetusta koskeva osa. Opetushallituksen lukion opetussuunnitelma-analyysin tulosten mukaan kieli- ja kulttuuriryhmien opetusta koskeva opetussuunnitelman osa sisältyi lähes kaikkiin analysoituihin opetussuunnitelmiin (Opetushallitus 2006). Opetussuunnitelma-analyysi perustui harkinnanvaraisena näytteenä pyydettyihin 45 suomenkielisen nuorten lukiokoulutusta antavan lukion opetussuunnitelmiin. Noin puolet opetussuunnitelmista oli sellaisia, joissa joko kokonaan 11

12 Kristiina Ikonen & Liisa Jääskeläinen tai osittain toistettiin opetussuunnitelman perusteiden kieli- ja kulttuuriryhmien opetusta koskeva teksti. Loput opetussuunnitelmista olivat pääosin sellaisia, joissa muutamin lausein kuvattiin maahanmuuttajien opetusta. Tyypillistä oli, että varsinaisia paikallisia linjauksia ei ollut tehty, vaan opetussuunnitelmassa käsiteltiin yleisellä tasolla maahanmuuttajaopiskelijan opintojen tukemista. Muutamissa opetussuunnitelmissa käsiteltiin monipuolisesti maahanmuuttajien opetusta opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Suomi toisena kielenä Kyselyyn vastanneista lukioista 57,5 prosenttia (84/146) ilmoitti, että suomi toisena kielenä -oppimäärä sisältyi lukuvuonna lukion opetussuunnitelmaan. Opetushallituksen lukion opetussuunnitelma-analyysiin 2006 sisältyi 15 suomi toisena kielenä -oppimäärää koskevaa opetussuunnitelmaa. Noin puolet näistä opetussuunnitelmista oli sellaisia, joissa oli täsmälleen samat tavoitteet ja sisällöt kuin opetussuunnitelman perusteissa, viidesosassa tavoitteissa ja sisällöissä oli jonkinlaista paikallista painotusta, yhdessä vahva paikallinen muokkaus ja painotus. Kurssien suoritusjärjestyksestä oli maininta kahdessa opetussuunnitelmassa. Arviointia koskeva osuus oli sekin noin puolessa opetussuunnitelmista sama kuin opetussuunnitelman perusteissa. KUVIO 1. Lukioissa tarjottujen suomi toisena kielenä -kurssien lukumäärä. Jakauma prosentteina. Kysymykseen lukioiden tarjoamien suomi toisena kielenä -kurssien lukumäärästä vastasi 138 lukiota, joista 45 tarjosi lukuvuonna suomi toisena kielenä kursseja. Näistä lukioista 32 tarjosi 1 6 kurssia, loput 13 lukiota 7 9 kurssia. 12

13 Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Suurin osa kysymykseen vastanneista lukioista (67,4 % eli 93 lukiota) ei tarjonnut yhtään suomi toisena kielenä -kurssia. Seuraavaksi yleisintä oli kolmen kurssin tarjoaminen (12 lukiota). Seitsemässä lukiossa tarjottiin yhdeksän kurssia. Lukioilta tiedusteltiin myös syitä siihen, miksi suomi toisena kielenä -kursseja ei tarjottu. Tähän kysymykseen lukiot saattoivat vastata useampaa kuin yhtä vastausvaihtoehtoa käyttäen. Mainintoja saatiin yhteensä 125. Syyt siihen, miksi kursseja ei tarjottu, jakautuivat seuraavasti eri vastausvaihtoehtojen kesken: 1) Ei ole tarvetta, koska maahanmuuttajaopiskelijoiden suomen kielen taito on äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla 31,2 prosenttia 2) Ei löydy opettajaa 2,4 prosenttia 3) Ei ole resursseja 27,2 prosenttia 4) Muu syy 39,2 prosenttia Suurimman ryhmän muodostaa vastausvaihtoehto muu syy. Tämän vaihtoehdon valinneet lukiot mainitsevat useimmiten syyksi sen, että suomi toisena kielenä -opetus on järjestetty kunnassa keskitetysti tai että se järjestetään yhteistyössä jonkun muun oppilaitoksen kanssa. Vähäinen kysyntä oli seuraavaksi yleisin tämän vastausvaihtoehdon kohdalla mainituista syistä. Se, että maahanmuuttajaopiskelijoiden suomen kielen taito on äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla tai että ei ole resursseja tarjota kursseja, mainittiin lähes yhtä usein syiksi siihen, että lukio ei tarjonnut suomi toisena kielenä -kurssia. KUVIO 2. Suomen kielen opetuksen opetustavat silloin kun lukio ei tarjoa suomi toisena kielenä -kursseja. Jakauma prosentteina. Kysymykseen suomen kielen opetuksen toteuttamistavasta silloin, kun lukio ei tarjonnut suomi toisena kielenä -kursseja, saatiin yhteensä 127 mainintaa (kysymykseen saattoi vastata useampaa vastausvaihtoehtoa käyttäen). 13

14 Kristiina Ikonen & Liisa Jääskeläinen Lukioissa, joissa ei ole tarjolla suomi toisena kielenä -opetusta, maahanmuuttajien suomen kielen opetus toteutettiin useimmiten äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen, suomi äidinkielenä -oppimäärän opetuksen yhteydessä (57,5 % maininnoista). Tällä kyselyllä ei selvitetty sitä, miten opetus näissä tapauksissa käytännössä järjestetään. Maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen toteuttamiseksi oli tarjolla myös muita vaihtoehtoja: viidennes maininnoista koski yhteistyötä lähilukion kanssa. Muutamia mainintoja saatiin myös vaihtoehtoon Mahdollisuus valita useiden oppilaitosten yhteistarjottimelta. Muuten -vaihtoehtoon kertyivät seuraavat maininnat: tukiopetuksena (9 mainintaa), kansalaisopistossa (3 mainintaa), videoneuvottelu- ja verkko-opetuksena (2 mainintaa). KUVIO 3. Maahanmuuttajaopiskelijoiden suomen kielen opettaja lukiossa nimikkeiden mukaan. Maahanmuuttajien suomen kielen opettajana toimi lähes poikkeuksetta äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja (77,1 %). Suomen kielen opettajana oli suomi toisena kielenä -opettaja 23 lukiossa, erityisopettaja 5 lukiossa. Kohdassa muu oli muutamia mainintoja, muun muassa opettajista, joilla oli suomi toisena kielenä -opintoja. Kelpoisuus antaa suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaista opetusta on äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalla. Kysymykseen annetut vastaukset kuvaavat sitä, millä nimikkeellä suomea maahanmuuttajille opettavat toimivat, ei kelpoisuutta. Suuremmissa kunnissa, joissa suomi toisena kielenä -opetusta järjestetään enemmän, on perustettu virkoja suomi toisena kielenä -opetukseen. Vuonna 2005 tällaisia virkoja oli perusopetuksessa 53. Maahanmuuttajan oma äidinkieli Kysyttäessä sisältyykö lukion opetussuunnitelmaan maahanmuuttajan omaa äidinkieltä soveltavina kursseina vastasi 79,5 prosenttia lukioista, että sitä ei sisälly lukion opetussuunnitelmaan. 14

15 Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 KUVIO 4. Lukion opetussuunnitelmaan soveltavana kurssina sisältyvä maahanmuuttajan äidinkieli. Kurssien lukumäärä kielittäin. Lukioilta tiedusteltiin myös, mitä maahanmuuttajien äidinkieliä niiden opetussuunnitelmaan sisältyi. Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat venäjä, somali, albania, arabia, vietnam, muu tai muita kieliä. Kysymykseen saattoi vastata useamman vaihtoehdon valiten. Maahanmuuttajien äidinkieliä sisältyi lukion opetussuunnitelmaan soveltavina kursseina 30 lukiossa. Kuten kuviosta 4 havaitaan, eniten mainintoja saatiin venäjän kielen osalta: 27 lukiota ilmoitti sen sisältyvän lukion opetussuunnitelmaan soveltavana kurssina. Somalia oli kahdessa lukiossa, vietnamia oli yhdessä lukiossa, arabiaa yhdessä lukiossa. Kuusi lukiota ilmoitti lisäksi muista kuin edellä mainituista kielistä, jotka sisältyivät niissä opetussuunnitelmaan soveltavina kursseina. Muina kielinä mainittiin englanti, kiina, saksa ja viro. Kyselyllä selvitettiin myös sitä, missä maahanmuuttajien oman äidinkielen opiskelu tapahtui. Omassa lukiossa tapahtuvasta maahanmuuttajien äidinkielen opiskelusta ilmoitti 46 lukiota. Opiskelijoita näissä lukioissa oli yhteensä 145. Kielittäin tarkasteltuna tulos oli seuraava: omana äidinkielenä omassa lukiossa opiskeli venäjää yhteensä 112 opiskelijaa 39 lukiossa, somalia yhteensä 10 opiskelijaa kahdessa lukiossa, albaniaa 1 opiskelija, arabiaa ja vietnamia ei yhtään opiskelijaa. Muista omassa lukiossa opiskelluista kielistä mainittiin muun muassa englanti, kiina, saksa ja viro. Näiden kielten osalta oli kyse joistain yksittäisistä opiskelijoista. Muualla kuin omassa lukiossa tapahtuvasta oman äidinkielen opiskelusta ilmoitti 31 lukiota. Näitä opiskelijoita oli yhteensä 100. Opiskelijamäärät jakaantuivat kielittäin siten, että suurin ryhmä oli venäjää opiskelevat (34 opiskelijaa 22 lukiosta), somalia opiskeli 14 opiskelijaa (4 lukiosta), albaniaa 8 opiskelijaa (3 lukiosta), arabiaa 7 opiskelijaa (2 lukiosta) ja vietna- 15

16 Kristiina Ikonen & Liisa Jääskeläinen mia 5 opiskelijaa (3 lukiosta). Muista opiskeltavista kielistä mainittiin kurdi, persia, saksa, puola, englanti, viro, ranska, unkari, kiina, serbokroatia ja thai. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella syylukukaudella 2005 omassa lukiossa tai muualla omaa äidinkieltä opiskelevia maahanmuuttajaopiskelijoita oli 245 eli 21,6 prosenttia kyselyyn vastanneiden lukioiden maahanmuuttajaopiskelijoista. Maahanmuuttajien äidinkieliä sisältyi lukion opetussuunnitelmaan soveltavina kursseina 30 lukiossa. Näiden lukioiden opiskelijat opiskelivat omaa äidinkieltä lähes poikkeuksetta omassa lukiossa. Se, että myös muut lukiot ilmoittivat oman äidinkielen opiskelusta, voidaan tulkita useammalla tavalla. Lukio ei näissä tapauksissa ole sisällyttänyt maahanmuuttajien omaa äidinkieltä opetussuunnitelmaansa tai on jostain syystä vastannut kielteisesti kysymykseen 13 a. Kyseessä saattaa olla myös A-kielen oppimäärän opiskelu (esimerkiksi venäjänkielinen opiskelija A-venäjää opiskelemassa). Venäjä, somali, albania, arabia ja vietnam olivat kyselyn perusteella maahanmuuttajien äidinkielistä opiskelluimpia lukiossa. Tilanne on suoraa jatkumoa perusopetuksesta, jossa kyseisiä kieliä opetetaan eniten. 3.3 Maahanmuuttajataustan huomioonottaminen koejärjestelyissä ja arvioinnissa Lukiolaissa (Lukiolaki 629/1998) ja -asetuksessa (Lukioasetus 810/1998) säädetään arvioinnin tavoitteista, kurssisuorituksen ja oppiaineen oppimäärän arvioinnista, lukion oppimäärän suorituksesta sekä todistuksista ja niihin tehtävistä merkinnöistä. Lukiolain 13 mahdollistaa opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen muun muassa kokeitten järjestämisessä. Opetussuunnitelman perusteissa näitä säädöksiä täsmennetään sekä todetaan, mistä asioista päätetään opetussuunnitelmassa. Kurssisuorituksen arvioinnin osalta lukion opetussuunnitelman perusteissa 2003 todetaan, että maahanmuuttajan kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosana. Kyselyssä oli kolme tätä asiakohtaa tarkentavaa kysymystä. Ensimmäiseksi kysyttiin, saavatko maahanmuuttajaopiskelijat käyttää kokeeseen pidemmän ajan kuin suomenkieliset opiskelijat. Lukioista 70,4 prosenttia vastasi tähän kysymykseen kielteisesti. Kysymykseen vastanneista lukioista 42 oli sellaisia, joissa maahanmuuttajaopiskelijoiden sallittiin käyttää kokeeseen pidempi aika kuin suomenkielisten opiskelijoiden. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 mukaan kurssin arvioinnin tulee olla monipuolista ja perustua paitsi mahdollisiin kirjallisiin ko- 16

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT LUKIOKOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT LUKIOKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT LUKIOKOULUTUKSESSA 2012 SISÄLTÖ 3... Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa 4... Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tie lukioon 8... Maahanmuuttajataustaisen

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE Loppuraportti Opetushallitus 2001 KIMMOKE Loppuraportti Tekijät ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 952 13 1201 7 Hakapaino

Lisätiedot

ETÄLUKION OPINTO-OPAS

ETÄLUKION OPINTO-OPAS ETÄLUKION OPINTO-OPAS Ohjeita etäopiskelun aloittamiseen Käsikirjoitus: Mari-Anna Niemi ja Erja Vihervaara Toimittajat: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko Toimitus: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko, Opetushallitus

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA JOHDANTO Lukiokoulutus on osa yhteiskunnan järjestämiä koulutuspalveluita. Se rakentuu valtakunnallisten säädösten ja lukion opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus 1 Kotoutumista kaikille! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen ja Tiina

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Tampere 1.Johdanto... 2 2. Arvopohja: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuurinen monimuotoisuus... 4 3. Opetuksen järjestäminen ja muut järjestelyt koulun

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 11 Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Jouko Mehtäläinen JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen arviointisihteeristö Maritta Leinonen PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa 4/2009 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Eri kieli ja kulttuuriryhmiin kuuluvat ja heidän opetuksensa...3 3. Lainsäädäntö ja velvoitteet...3

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO

TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA. Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN KAUPUNGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Nuorille tarkoitettu lukiokoulutus TAMPEREEN LYSEON LUKIO Hyväksytty koulutuslautakunnassa 7.10.2004, 123 Muutokset käsitelty toisen asteen koulutuksen johtokunnassa

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot