Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki / LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa alkaen

2 LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI RUB1 (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) VIERAAT KIELET A (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 1 6 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) ENGLANTI A (ENA) SAKSA A (SAA) RANSKA A (RAA) VENÄJÄ A (VEA) VIERAAT KIELET B2 (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7 9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) SAKSA B2 (SAB2) RANSKA B2 (RAB2) VENÄJÄ B2 (VEB2) VIERAAT KIELET B3 (LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ) SAKSA B3 (SAB3) RANSKA B3 (RAB3) VENÄJÄ B3 (VEB3) ESPANJA B3 (EAB3) ITALIA B3 (IAB3) MUUT KIELET ESPANJA ABC (ESPabc) ITALIA ABC (IAabc) VENÄJÄ ABC (VEabc) LATINA (LA) MATEMATIIKKA (MA) MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä (MAA) MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä (MAB) BIOLOGIA (BI) MAANTIEDE (GE) FYSIIKKA (FY) KEMIA (KE) USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO (UE) ORTODOKSINEN USKONTO (UO) ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) FILOSOFIA (FI) HISTORIA (HI) YHTEISKUNTAOPPI (YH) PSYKOLOGIA (PS) MUSIIKKI (MU) KUVATAIDE (KU) LIIKUNTA (LI) TERVEYSTIETO (TE) OPINTO-OHJAUS (OP) MUUT LUKIOKURSSIT TIETOTEKNIIKKA (AT) VALMENNUSKURSSIT, jatko-opiskelu yliopistoissa ja korkeakouluissa (VAL) ( ) TEKNINEN TYÖ (TN) TEKSTIILITYÖ (TS) KANSAINVÄLISYYSKURSSI (KV) CONTENT-BASED INSTRUCTION IN ENGLISH (STUDIES IN ENGLISH) Biology (BIe) Geography (GEe) Physics (FYy) Religion and ethics (UE) History (HIe) Psychology (PSe) Art (KU) Information technology (AT)...59

3 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Poikkeavasta järjestyksestä tulee neuvotella opettajan kanssa. Syventävät kurssit ÄI 8 ja ÄI 9 suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit arvioidaan arvosanoin Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Koulukohtaiset soveltavat kurssit Koulukohtaisten kurssien suorittamisjärjestys Kielenhuollon kurssi kannattaa käydä ensimmäisenä lukiovuonna, jolloin luodaan hyvä pohja kielen sopimusten ja suositusten omaksumiselle ja sisäistämiselle. Kurssin voi myös opiskella missä opintojen vaiheessa tahansa. Luovan kirjoittamisen, ilmaisutaidon ja lehtityön kurssin opiskelija voi käydä parhaaksi katsomassaan vaiheessa. Kirjallisuusdiplomikurssi aloitetaan yleensä lukio-opintojen alussa, ja se valmistuu opintojen aikana. 10. Kielenhuollon kurssi (ÄI10) Opiskelija kertaa peruskieliopin oppii kielenhuollon käsitteistön ymmärtää suomen kielenhuollon periaatteita osaa soveltaa kielenhuollon periaatteita, näkemyksiä ja käytänteitä kirjallisessa ilmaisussaan hyvän kielenkäytön sopimukset ja suositukset kirjoitetun kielen lause- ja virkerakenteet tekstin kielellinen ja sisällöllinen sidostaminen tekstien rakenteita tekstien tyylejä Opiskelijat tekevät paljon harjoituksia, joiden avulla he oppivat sisäistämään kielenhuoltoon liittyviä näkökulmia. Harjoitusten avulla opiskellaan oikeinkirjoitusta, lause- ja virkerakenteita, sidostamista ja tyylivalintoja. perustuu jatkuvaan näyttöön, kirjallisiin tehtäviin ja kokeisiin. Opiskelijan on saatava kokeesta/kokeista vähintään arvosana 6,5 saadakseen hyväksytyn kurssisuorituksen. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

4 11. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI11) Kurssilla harjoitellaan erilaisia fiktiivisen tekstin tuottamistapoja ja lajeja. Pyritään löytämään, vahvistamaan ja monipuolistamaan omia ilmaisukeinoja. Syvennetään käsitystä kirjallisuudenlajien ominaispiirteistä. Opitaan antamaan rakentavaa palautetta ja hyödyntämään sitä osana omaa kirjoitusprosessia. Pyritään hiomaan tekstejä julkaistaviksi. Tutustutaan erilaisiin ideointi- ja kirjoitustekniikoihin (esim. kerronnan keinoihin, kuvakielen käyttöön). Harjoitellaan tekstien kommentointia ja palautteen antamista. Muokataan valittuja tekstejä julkaistaviksi. Kirjoitetaan paljon erilaisia pieniä fiktiivisiä tekstejä. Tarkastellaan omia ja toisten tekstejä ja annetaan palautetta, joka otetaan huomioon tekstejä muokattaessa. Hyväksytyn kurssin edellytyksenä on tekstien tuottaminen kurssilla sovitun mukaisesti. Kurssin alussa sovitaan tehtävien lukumäärä. 12. Lehtityön kurssi (ÄI12) Kurssin aikana tai sen lopputuloksena julkaistaan esim. sanomalehti tai verkkolehti. Kurssi perehdyttää lehdenteon prosessiin: työvaiheisiin, erilaisiin juttutyyppeihin ja muihin materiaaleihin. Toimitustyön eri vaiheet tulevat tutuiksi. Tutustutaan erilaisiin juttutyyppeihin ja lehden muihin materiaaleihin. Harjoitellaan lehtityön eri osa-alueita (juttujen kirjoittaminen, kuvittaminen, taittaminen). Tutustutaan paikallisen sanomalehden toimintaan ja työhön. Valmistetaan oma julkaisu (sanoma- tai verkkolehti) ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sen taittoon. Järjestetään toimittajavierailu, tutustutaan lehdentekoon ja lehtijuttujen laatimiseen. Laaditaan yksin tai pienryhmissä erilajisia juttuja kuvituksineen. perustuu sovittujen tehtävien suorittamiseen. 13. Ilmaisutaidon kurssi (ÄI13) Kurssilla kehitetään itseilmaisun taitoja yhdessä muiden kanssa. Vahvistetaan opiskelijan itsetuntoa ilmaisijana. Löydetään opiskelijoiden omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Kehitetään ryhmässä toimimisen taitoja. Harjoitellaan erilaisia itseilmaisu- ja ryhmäviestintätilanteita. Tehdään paljon erilaisia harjoituksia. Keskustellaan tilanteista ja niiden aikana koetuista ja opituista ajatuksista ja tunteista. perustuu tuntiaktiivisuuteen ja muihin mahdollisiin tehtäviin. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

5 14. Kirjallisuusdiplomikurssi (ÄI14) Kurssilla luetaan 20 koti- ja ulkomaista teosta (klassikkoja ja nykykirjoja), ja tavoitteena on suorittaa ns. kirjallisuusdiplomi. Kurssi on syytä aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna, ja sen suorittamista voi jatkaa kolmanteen opiskeluvuoteen asti. Perehdytään monipuolisesti koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuteen, sekä klassikkoihin että nykykirjallisuuteen. Luetaan eri kirjallisuudenlajeja edustavia teoksia. Suoritetaan ns. kirjallisuusdiplomi, joka luovutetaan opiskelijalle ylioppilastodistuksen liitteenä. Ymmärretään lukemisen monet tavoitteet: kirjaa voi lukea omaksi iloksi, siitä voi kertoa ja keskustella ja sen viestejä voi pohtia. Kurssi alkaa kurssin suorittajien yhteisellä tilaisuudella. Tapaamisia järjestetään jaksoittain. Kurssin aikana luetaan 20 teosta annetulta listalta oman valinnan mukaan. Luetuista teoksista tehdään erilaisia kirjallisia ja suullisia tai kuvallisia tehtäviä, joilla osoitetaan teoksen tuntemus. Tehtävänä voi olla esim. lukupäiväkirja, paneelikeskusteluun osallistuminen tai verkkokeskustelu. Tehtävistä sovitaan kurssista vastuussa olevan opettajan kanssa. Kurssin suorittaminen on syytä aloittaa jo ensimmäisenä opintovuonna, mutta sitä voi jatkaa kolmannen vuoden kevääseen asti. Luettavista kirjoista kirjoitetaan, keskustellaan ja niitä esitellään monin tavoin. Niitä voidaan myös esimerkiksi kuvittaa. Kurssista annetaan merkintä S, kun 20 kirjaa on luettu ja lukeminen osoitettu erilaisten tehtävien avulla. Kurssin suorittaneet saavat ns. kirjallisuusdiplomin.. 2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI RUB1 (perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit (1 5) suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. Numerojärjestyksestä poikkeamisesta opiskelija neuvottelee opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan arvosanoin Valtakunnallisten kurssien sisältö on luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Kurssin itseopiskelu Erityisestä ja perustellusta syystä (esim. ruotsi kotikielenä) opiskelija voi suorittaa kurssin itsenäisesti osallistumatta opetukseen. Tähän anotaan lupa kurssin opettajalta, joka laatii opiskelijalle kurssin suoritussuunnitelman ja -aikataulun. Kurssin itsenäiseen suorittamiseen sisältyy myös opettajan harkitsema määrä kontaktiopetusta. Aineen kahta peräkkäistä kurssia ei yleensä voi suorittaa itsenäisesti. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Kurssin arviointitapoja ovat esim. loppukoe, muut kokeet, jatkuva näyttö, portfolio ja itsearviointi. Tarkemmat arviointiperusteet selvitetään opiskelijoille kunkin kurssin alkaessa. Kurssit arvioidaan numeerisesti asteikolla 4 10, mikäli kurssikuvauksesta ei käy muuta ilmi. Oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien kurssien 1 7 keskiarvon perusteella. Opettajalla on kuitenkin mahdollisuus korottaa arvosanaa, mikäli hän katsoo opiskelijan tietojen ja taitojen olevan kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää keskiarvosanaa parempia. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1) 2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) 4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

6 5. Elinympäristömme (RUB5) Valtakunnalliset syventävät kurssit 6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Koulukohtaiset soveltavat kurssit 8. Kulttuurimatka Pohjoismaihin (RUB8) Tavoitteena on kielitaidon syventäminen ja pohjoismaiseen kulttuuriin tutustuminen. Kurssilla tutustutaan Pohjoismaihin ja niiden kulttuureihin. Vahvistetaan pakollisten kurssien aikana opittujen rakenteiden hallintaa ja kartutetaan päättökokeessa tarvittavia taitoja. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. Kurssi arvioidaan numeroin. Arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan vain korottavasti. 9. Abikertaus (RUB9) Tavoitteena on kerrata keskeiset rakenteet ja keskeinen sanasto. Kerrataan kaikki keskeiset rakenteet ja harjoitellaan niitä. Laaditaan kaksi kirjoitustehtävää ja harjoitellaan kuullunymmärtämistä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 10. Perusopetuksen kertaus (RUB10) Tavoitteena on totuttaa opiskelija lukion työtapoihin ja auttaa häntä selviytymään ensimmäisistä kursseista Kerrataan perusopetuksessa opitut keskeisimmät rakenteet ja keskeisin sanasto. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 3. VIERAAT KIELET A (perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. 3.1 ENGLANTI A (ENA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Mahdolliset poikkeukset sovitaan opettajien kanssa. Kursseilla kehitetään kielen osa-alueita suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijoilta edellytetään valmiutta runsaaseen suulliseen harjoitteluun. Harjoittelumuotoina ovat mm. pari- ja pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely ja erilaiset esitykset. Ylioppilaskoe perustuu pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (kurssit 7 ja 8). LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

7 Suositus on, että myös valtakunnalliset syventävät kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus valita päinvastainen suoritusjärjestys, ellei hänellä muuten ole mahdollisuutta osallistua molemmille kursseille. Kaikki valtakunnalliset kurssit arvioidaan numeroin Tuntiaktiivisuus vaikuttaa kurssin arvosanaan. Itseopiskelu Valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä kursseja ei pääsääntöisesti voi suorittaa itsenäisesti. Arvosanan voi saada vain opetukseen osallistumalla. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) 3. Opiskelu ja työ (ENA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) 5. Kulttuuri (ENA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8) Koulukohtaiset soveltavat kurssit Koulukohtaisten kurssien suorittamisjärjestys Kurssit voidaan valita milloin tahansa lukioaikana. Kurssi EN9 suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. Kurssi EN11 on tarkoitettu kirjoituksiin valmentautuville, ja se on hyvä suorittaa ylioppilaskirjoituksia edeltävässä jaksossa. 9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA9) antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää yhteismaailmallisten kehityslinjojen, ajankohtaisten tapahtumien ja erilaisten maailmankuvien aihepiireihin liittyvää kieltä syventää kielen rakenteiden hallintaa valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. aihepiireinä yhteismaailmalliset ja ajankohtaiset tapahtumat sekä erilaiset maailmankuvat kielitaidon kaikkien osa-alueiden hallintaa syvennetään painotetaan abstraktin kielen osaamista. Ymmärtävän lukemisen osuutta korostetaan. Muodollinen englanti on keskeistä kirjoittamisessa. Kuunteluissa pyritään myös abstraktien aiheiden ymmärtämiseen. Keskustellaan yhä muodollisemmista aihepiireistä argumentoiden. Kurssi on tarkoitettu abiturienteille ja se arvioidaan numeroin, mutta arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan vain korottavasti. 10. Debattikurssi (ENA 10) vahvistaa julkisen esiintymisen taitoja englannin kielellä lisätä tavoitteellisen keskustelun taitoja perehdyttää väittelyn rakenteeseen ja fraseologiaan. harjoitellaan esiintymistä ja väittelyä englannin kielellä eri aiheista. Menetelmät Työskentelymenetelmät vaihtelevat opettajajohtoisesta pari- ja pienryhmätyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn. Aktiivisuus ja läsnäolo ovat kurssin oleellinen osa. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

8 Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 11. Kertauskurssi (ENA11) syventää kielitietoa ja taitoa viimeisenä opiskeluvuonna kerrataan kielioppia kartutetaan sanavarastoa kirjoitetaan tuotoksia harjoitellaan kuullun ja lukemisen ymmärtämistä. Menetelmät Työskentelymenetelmät vaihtelevat opettajajohtoisesta pari- ja pienryhmätyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn. Aktiivisuus ja läsnäolo ovat kurssin oleellinen osa. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 12. Tsemppikurssi (ENA12) Vahvistaa englannin kielen rakenteiden ja sanaston hallintaa. Kehittää kuuntelustrategioita. Vankistaa aineen kirjoittamisen tekniikkaa ja taitoa. Tehdään rakenne- ja sanastoharjoituksia, kerrataan keskeisiä kielioppiasioita ja opiskellaan keskeistä ja ajankohtaista sanastoa aihepiireittäin. Tehdään kuunteluharjoituksia kurssin aihepiireihin liittyvistä teemoista. Kirjoitetaan aineita kurssin aihepiireistä. Menetelmät Pääpaino on rakenteiden ja sanaston kertaamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi tehdään suullisia pari- ja ryhmätehtäviä. Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset ja suulliset tehtävät. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 13. Kirjoituskurssi (ENA13) Kehittyä kirjoittajana ja oppia tuottamaan tarkoituksenmukaista tekstiä eri tyylilajien vaatimalla tavalla. Opiskellaan erityylisten kirjoitelmien ominaispiirteitä (argumentoiva kirjoitelma, yleisönosastokirje, epävirallinen ja virallinen kirje jne.) ja kirjoitetaan useita tuotoksia eri aihepiireistä. Menetelmät Pääpaino kirjallisessa tuottamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi pari- ja ryhmätöitä ja näiden arviointia. Kurssi soveltuu myös itsenäiseen opiskeluun opettajan ohjeiden mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen, kirjallisista tuotoksista työstetty portfolio/kirjalliset tuotokset. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

9 3.2 SAKSA A (SAA) Aihekokonaisuudet Aihekokonaisuuksista viestintä- ja mediaosaaminen ja kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus painottuvat jokaisella vieraan kielen kurssilla. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus on painopistealueena ensimmäisten kurssien aikana. Turvallisen oppimisympäristön luominen nuoren ja hänen sosiaalisten suhteidensa kehittymisessä korostuu. Itseopiskelu Saksa on oppiaine, joka soveltuu opiskeltavaksi parhaiten osallistumalla kurssien oppitunneille. Jos opiskelijalla on painava syy, miksi hän ei voi osallistua opetukseen, kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Tämä edellyttää aina neuvottelua opettajan kanssa ja yhteisesti laaditun ohjelman sekä aikataulun noudattamista. Kaikki kurssit niin pakolliset kuin syventävät arvioidaan samojen periaatteiden mukaan. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet. Kurssin arvosana muodostuu seuraavien elementtien yhdistelemisestä kurssikuvausten painotusten mukaisesti: kurssin tavoitteiden mukaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon osoittaminen opiskelijan itsearviointi ja oppimisprosessin seuraaminen itsenäinen työskentely kurssilla tai kurssin itsenäinen suorittaminen portfolio kurssin loppukoe taitotasoasteikon käyttäminen kriteeripohjaiseen arviointiin. Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (SAA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (SAA2) 3. Opiskelu ja työ (SAA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA4) 5. Kulttuuri (SAA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (SAA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (SAA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (SAA08) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Valmentava kurssi (SAA9) valmistautua saksan pitkän oppimäärän päättökokeeseen mm. edellisvuosien yo-kokeet Kurssilla harjoitellaan niin luetun- kuin kuullunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

10 3.3 RANSKA A (RAA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (RAA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (RAA2) 3. Opiskelu ja työ (RAA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RAA14) 5. Kulttuuri (RAA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (RAA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (RAA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (RAA08) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAA9) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet ja tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. 3.4 VENÄJÄ A (VEA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (VEA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (VEA2) 3. Opiskelu ja työ (VEA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (VEA14) 5. Kulttuuri (VEA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (VEA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (VEA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (VEA8) 4. VIERAAT KIELET B2 (perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien sisältö on luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Kaikilla kursseilla keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja mediaosaaminen. Muut aihekokonaisuudet on mainittu niiden kurssien kuvauksissa, joissa ne ovat korostuvat. Kurssien suorittamisjärjestys Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

11 Valtakunnalliset kurssit arvioidaan numeroin Itseopiskelu Erityisestä ja perustellusta syystä (esim. kaksi kurssia päällekkäin) opiskelija voi suorittaa kurssin osallistumalla opetukseen vain osittain ja suorittamalla osan kurssista itsenäisesti. Tähän anotaan lupa kurssin opettajalta. Kahta peräkkäistä kurssia ei yleensä voi suorittaa itsenäisesti. 4.1 SAKSA B2 (SAB2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB21) 2. Meillä ja muualla (SAB22) 3. Ennen ja nyt (SAB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB24) 5. Kulttuuri (SAB25) 6. Yhteinen maapallomme (SAB26) 7. Tiede ja tekniikka (SAB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (SAB28) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi (SAB29) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 4.2 RANSKA B2 (RAB2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB21) 2. Meillä ja muualla (RAB22) 3. Ennen ja nyt (RAB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB24) 5. Kulttuuri (RAB25) 6. Yhteinen maapallomme (RAB26) 7. Tiede ja tekniikka (RAB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (RAB28) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAB29) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

12 4.3 VENÄJÄ B2 (VEB2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB21) 2. Meillä ja muualla (VEB22) 3. Ennen ja nyt (VEB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB24) 5. Kulttuuri (VEB25) 6. Yhteinen maapallomme (VEB26) 7. Tiede ja tekniikka (VEB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (VEB28) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (VEB29) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 5. VIERAAT KIELET B3 (lukiossa alkava oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta Aihekokonaisuudet Kaikilla kursseilla keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja mediaosaaminen. Muut aihekokonaisuudet on mainittu niiden kurssien kuvauksissa, joissa ne korostuvat. Kurssien suorittamisjärjestys Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Itseopiskelu Kieliopinnot onnistuvat parhaiten osallistumalla kurssien oppitunneille. Jos opiskelijalla on painava syy, miksi hän ei voi osallistua opetukseen, kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Tämä edellyttää aina neuvottelua opettajan kanssa ja yhteisesti laaditun ohjelman sekä aikataulun noudattamista. Kurssilla kuunnellaan, luetaan, puhutaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Työmenetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. kurssin painotukset, opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. Valtakunnalliset kurssit arvioidaan numeroin Kaikki kurssit niin pakolliset kuin syventävät arvioidaan samojen periaatteiden mukaan. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet. Kurssin arvosana muodostuu seuraavien elementtien yhdistelemisestä kurssikuvausten painotusten mukaisesti: kurssin tavoitteiden mukaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon osoittaminen opiskelijan itsearviointi ja oppimisprosessin seuraaminen itsenäinen työskentely kurssilla tai kurssin itsenäinen suorittaminen portfolio kurssin loppukoe taitotasoasteikon käyttäminen kriteeripohjaiseen arviointiin. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

13 5.1 SAKSA B3 (SAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB31) 2. Näin asiat hoituvat (SAB32) Kurssien SAB31 ja SAB32 jälkeen opiskelija on valmis jatkamaan opiskelua B2 oppimäärän mukaan kurssista SAB21 alkaen. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33) 4. Meillä ja muualla (SAB34) 5. Ennen ja nyt (SAB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB35) 7. Kulttuuri (SAB37) 8. Yhteinen maapallomme (SAB38) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (SAB39) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 5.2 RANSKA B3 (RAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB31) 2. Näin asiat hoituvat (RAB32) Kurssien RAB31 ja RAB32 jälkeen opiskelija on valmis jatkamaan opiskelua B2 oppimäärän mukaan kurssista RAB21 alkaen. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB33) 4. Meillä ja muualla (RAB34) 5. Ennen ja nyt (RAB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB36) 7. Kulttuuri (RAB37) 8. Yhteinen maapallomme (RAB38) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAB39) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

14 5.3 VENÄJÄ B3 (VEB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB31) 2. Näin asiat hoituvat (VEB32) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB33) 4. Meillä ja muualla (VEB34) 5. Ennen ja nyt (VEB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB36) 7. Kulttuuri (VEB37) 8. Yhteinen maapallomme (VEB38) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (VEB39) kerrata keskeiset kielioppirakenteet harjoitella päättökokeen eri tehtävätyyppejä kielioppitehtäviä tekstinymmärtämistehtäviä kuullunymmärtämistehtäviä kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. 5.4 ESPANJA B3 (EAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (EAB31) Tavoitteena on, että opiskelija oppii espanjan kielen ääntämistä, intonaatiota, helppoa suullista vuorovaikutusta ja oikeinkirjoitusta. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja omista mieltymyksistään Sisältö Perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja yksinkertaista arkipäivän viestintää: tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, kiittäminen, viikonpäivät, päivämäärät, kuukaudet, vuodenajat, perhepiiri, kielet, kansallisuudet, ammatteja. 2. Näin asiat hoituvat (EAB32) Tavoitteena on oppia kertomaan laajemmin omasta elämästä ja harrastuksista. Sisältö Aihepiireinä suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit, asuinympäristö, palvelujen käyttäminen, urheilu- ja koulusanastoa, kellonajat, sää. Kielioppi: aiemmin opittujen rakenteiden kertausta ja täydentämistä, genetiivi, painoton possessiivipronomini, tener que + infinitiivi, lisää gustar -verbistä, -ar, -er, -ir verbien preesens, epäsäännöllisiä ja vokaalivaihteluverbejä. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (EAB33) Rohkaista opiskelijoita puhumaan jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Sisältö Aihepiireinä jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vietto, harrastukset ja niihin liittyvien palvelujen käyttö: ateriat, tien neuvominen, juhlat, kuulumisia. 4. Meillä ja muualla (EAB34) Tutustuttaa ja perehdyttää oman maan ja kohdekielisten maiden kulttuuriin. Sisältö Aihepiireinä oman maan ja espanjankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

15 5. Ennen ja nyt (EAB35) Tarkastella elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Sisältö Aihepiireinä elämä ennen ja nyt yksilön sekä yhteiskunnan kannalta, terveys ja hyvinvointi. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (EAB36) Harjoitella puhumaan ja kirjoittamaan sekä etsimään tietoa opiskeluun ja kouluun liittyvistä asioista. Sisältö Aihepiireinä opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat. 7. Kulttuuri (EAB37) Tutustutaan ja perehdytään kohdekielisten maiden kulttuuriin laajasti ymmärrettynä. Sisältö Aihepiireinä espanjankielisten maiden kulttuuri: kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri. 8. Yhteinen maapallomme (EAB38) Harjoitella puhumaan ja kirjoittamaan luonnosta ja eri yhteiskuntien toiminnasta. Sisältö Aihepiireinä oman maan ja espanjankielisten maiden yhteiskuntien toiminta ja maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (EAB39) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 5.5 ITALIA B3 (IAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (IAB31) 2. Näin asiat hoituvat (IAB32) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (IAB33) 4. Meillä ja muualla (IAB34) 5. Ennen ja nyt (IAB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (IAB36) 7. Kulttuuri (IAB37) 8. Yhteinen maapallomme (IAB38) LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

16 6. MUUT KIELET Koulukohtaiset soveltavat kurssit 6.1 ESPANJA ABC (ESPabc) oppia espanjan kielen ääntäminen ja perusrakenteita oppia kertomaan itsestään espanjaksi ja tutustumaan toisiin oppia tuntemaan espanjaa puhuvien maiden kulttuuria saada nuoret innostumaan espanjan kielestä oppia selviytymään tavallisimmista jokapäiväisistä tilanteista jokapäiväisen elämäntilanteet matkailuun liittyvät tilanteet harrastustoimintaan liittyvät tilanteet Espanjan kieltä opetellaan kurssilla tekemällä harjoituksia, lukien ja keskustellen 6.2 ITALIA ABC (IAabc) 6.3 VENÄJÄ ABC (VEabc) Italian kielen tutustumiskurssin tavoitteena on tutustua ja oppia italian kieltä lähinnä matkailutilanteita varten. Kurssilla tutustutaan italian kielen ääntämiseen, rakenteisiin sekä harjoitellaan toimimaan matkailijoille tärkeissä tilanteissa. Tutustutaan myös Italiaan, sen kulttuuriin ja italialaisiin tapoihin. Kurssilla painotetaan suullista ilmaisua mm. parityöskentelyn avulla. oppia kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet oppia ilmaisemaan itseään hyvin rajoitetusti venäjäksi rohkaista nuoria opiskelemaan ennakkoluulottomasti uusia kieliä jokapäiväisen elämäntilanteet matkailuun liittyvät tilanteet harrastustoimintaan liittyvät tilanteet Venäjän kieltä opetellaan kurssilla kommunikatiivisin menetelmin. 6.4 LATINA (LA) Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. 1. Cursus primus (LA1) tehdä opiskelijalle ymmärrettäväksi latinan kielen vuosisatainen merkitys tuoda esiin latinan kielen merkitys nykykielille LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

17 7. MATEMATIIKKA (MA) johdattaa opiskelija ymmärtämään antiikista periytyviä aineksia eurooppalaisissa kielissä ja kulttuurissa latinan kielen kieliopin perusrakenteet Rooman imperiumin historia pähkinänkuoressa Euroopan kulttuurihistorian eri vaiheita kuolemattomia lentäviä lauseita tärkeimmät roomalaiset runoilijat ja heidän pääteoksensa Opiskellaan suppeasti latinan kieliopin keskeisiä rakenteita ja perussanastoa kommunikatiivistenkin harjoitusten avulla. Opitaan lentäviä lauseita ja niiden taustatarinoita. Tutustutaan muutamaan Rooman kulta-ajan kuuluisimpaan runoilijaan. Opetellaan lukemaan latinankielisiä runoja runomittaa noudattaen. 2. Cursus secundus (LA2) lisätä opiskelijan latinan kielen ja antiikin tuntemusta oppia ymmärtämään kreikkalais-roomalaisen kulttuuriperinnön merkitys eurooppalaiselle kulttuurille laajempi lentävien lauseiden kokoelma antiikin runoilijoiden töitä katkelmia historiankirjoittajien teoksista esimerkkejä keski- ja uuden ajan latinan kielestä Apuneuvoja käyttäen opitaan ymmärtämään ja kääntämään muokattuja latinankielisiä tekstejä. Kurssityönä tehdään itsenäisesti lyhyehkö käännöstyö. Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja. Pitkä oppimäärä ja lyhyt oppimäärä Matematiikan osaamista yhteiskunnassa tarvitaan pelkistetysti ammattilaistasolla ja kansalaistasolla. Ammattilaistason valmiuksia kehitetään matematiikan pitkässä oppimäärässä. Kansalaistason valmiusvaatimuksiin pyritään lyhyessä matematiikassa. Toisaalta lyhyen oppimäärän opiskelleen mahdollisuutta siirtyä myöhemmin matemaattisille aloille tuetaan kurssilla MAB8. Molempien oppimäärien suorittajille soveltuvia syventäviä kursseja ovat MAA11 ja MAB7. Oppimäärän vaihto Vaihdettaessa oppimäärää pitkästä lyhyeen opiskelijan suorittamat pitkän kurssit muunnetaan lyhyen kursseiksi pääsääntöisesti seuraavasti: MAA1 MAA2 MAA3 MAA6 MAA7 MAA8 MAB1 MAB3 MAB2 MAB5 MAB4 MAB3 LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

18 Valtakunnallisten kurssien suoritusjärjestys Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua opettavan opettajan kanssa. Valtakunnalliset kurssit arvioidaan asteikolla Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. 7.1 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä (MAA) Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) 2. Polynomifunktiot (MAA2) 3. Geometria (MAA3) 4. Analyyttinen geometria (MAA4) 5. Vektorit (MAA5) 6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) 7. Derivaatta (MAA7) 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) 10. Integraalilaskenta (MAA10) Valtakunnalliset syventävät kurssit 11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11) 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) Koulukohtaiset soveltavat kurssit 14. Geometrian kertaus (MAA14) pakollisten kurssien MAA3 MAA5 kokoava kertaus kertaustehtäviä kursseista MAA3-MAA5 taso- ja avaruusgeometriaa trigonometriaa ja trigonometrisia yhtälöitä analyyttista geometriaa vektorilaskentaa geometrisia ääriarvosovelluksia kompleksiluvut laskuharjoitukset tunnilla ja kotona työskentely voi tapahtua pienryhmissä 15. Algebran, analyysin ja todennäköisyyslaskennan kertaus (MAA15) Valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin ja kurssien MAA1, MAA2 ja MAA6-MAA10 kertaus. Alkeisfunktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä, differentiaali- ja integraalilaskentaa, lukujonoja, todennäköisyyslaskentaa. laskuharjoitukset tunnilla ja kotona työskentely voi tapahtua pienryhmissä. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

19 16. Perusopetuksen matematiikan kertauskurssi (MAA0) Kurssin tavoitteena on, että lukioon tulevan opiskelija rutiinilaskutaso mahdollistaa pitkän matematiikan menestyksekkään opiskelun. Keskeiset sisällöt Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan matematiikan eri osa-alueiden hallintaa ja laskurutiineja. Laskuharjoitukset. 7.2 MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä (MAB) Opetuksen tavoitteet Matematiikan lyhyen oppimäärän opiskelun tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään ja oppii luottamaan omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa; tässä tarkoituksessa häntä rohkaistaan kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-opinnoille sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa informaatioita ja arvioimaan sen luotettavuutta tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna. Matematiikan opetuksessa käytettäviä työmenetelmiä ovat muun muassa opetuskeskustelu laskuharjoitukset tunnilla ja kotona ryhmätyöskentely kurssikoe tuntiaktiivisuus ja kotitehtävien hoitaminen pakollisilla ja syventävillä kursseilla numeroarvostelu asteikolla 4-10 Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) 2. Geometria (MAB2) 3. Matemaattisia malleja I (MAB3) 4. Matemaattinen analyysi (MAB4) 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) 6. Matemaattisia malleja II (MAB6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Talousmatematiikka (MAB7) 8. Matemaattisia malleja III (MAB8) Koulukohtaiset soveltavat kurssit 9. Lyhyen matematiikan kertauskurssi (MAB9) Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien 1-6 keskeisiä sisältöjä ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. saa kokoavan yleiskuvan lukion lyhyen matematiikan pakollisesta oppimäärästä LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

20 8. BIOLOGIA (BI) kertaa ja syventää aiemmin opittuja matematiikan perusteita saa hyvät valmiudet lyhyen matematiikan ylioppilaskoetta varten Kurssilla käsitellään pakollisten kurssien keskeisiä sisältöjä, muun muassa prosenttilaskentaa funktioita ja yhtälöitä geometriaa derivaattaa ja sen sovelluksia tilastoja ja todennäköisyyslaskentaa lukujonoja ja summia. Kurssilla käytettäviä työmenetelmiä ovat muun muassa laskuharjoitukset tunnilla ja kotona ryhmätyöskentely edellisvuosien ylioppilaskoetehtäviin tutustuminen opetuskeskustelu perustuu kurssikokeeseen ja suoritettuihin tehtäviin. Kurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty. 10. MAB0 (MAA0) Perusopetuksen matematiikan kertaus Kurssin tavoitteena on, että lukioon tulevan opiskelija rutiinilaskutaso mahdollistaa matematiikan menestyksekkään opiskelun. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan matematiikan eri osa-alueiden hallintaa ja laskurutiineja. Laskuharjoitukset. Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Opetus luo perustaa ymmärtää biotieteiden (esimerkiksi bioteknologia, lääketiede, mikrobiologia) tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Lisäksi opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua sekä herättää kiinnostusta biotieteisiin. Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, josta voidaan poiketa opettajan kanssa sopien. Kurssit arvioidaan numeroin Itseopiskelu Kurssin voi suorittaa itsenäisesti perustellusta syystä (esim. kurssien päällekkäisyys). Tällöin on sovittava asiasta kurssin opettajan kanssa etukäteen. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 3. Ympäristöekologia (BI3) 4. Ihmisen biologia (BI4) 5. Bioteknologia (BI5) LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki / Kouvolan Yhteislyseo. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa alkaen

Kouvolan kaupunki / Kouvolan Yhteislyseo. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa alkaen Kouvolan kaupunki / Kouvolan Yhteislyseo Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa 1.8.2015 alkaen Kouvolan Yhteislyseo Opetussuunnitelma 2015- Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä

BIOLOGIA. painovuosi. vaihtoehtona digikirja 6 kk tai 48 kk lisenssillä HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017: 1. vuosiluokan osalt Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan Listalle on merkitty etupäässä vain 1. vuosiluokan kirjat, koska

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota.

ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA. Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 01-09 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus OTAVA Voit käyttää Särmän oppikirjan sähköistä tai painettua versiota. ÄI 02 03 Särmän tehtäväkirjat sähköisinä OTAVA Englanti, A1-

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot