Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki / LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa alkaen

2 LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI RUB1 (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) VIERAAT KIELET A (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 1 6 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) ENGLANTI A (ENA) SAKSA A (SAA) RANSKA A (RAA) VENÄJÄ A (VEA) VIERAAT KIELET B2 (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7 9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) SAKSA B2 (SAB2) RANSKA B2 (RAB2) VENÄJÄ B2 (VEB2) VIERAAT KIELET B3 (LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ) SAKSA B3 (SAB3) RANSKA B3 (RAB3) VENÄJÄ B3 (VEB3) ESPANJA B3 (EAB3) ITALIA B3 (IAB3) MUUT KIELET ESPANJA ABC (ESPabc) ITALIA ABC (IAabc) VENÄJÄ ABC (VEabc) LATINA (LA) MATEMATIIKKA (MA) MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä (MAA) MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä (MAB) BIOLOGIA (BI) MAANTIEDE (GE) FYSIIKKA (FY) KEMIA (KE) USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO (UE) ORTODOKSINEN USKONTO (UO) ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) FILOSOFIA (FI) HISTORIA (HI) YHTEISKUNTAOPPI (YH) PSYKOLOGIA (PS) MUSIIKKI (MU) KUVATAIDE (KU) LIIKUNTA (LI) TERVEYSTIETO (TE) OPINTO-OHJAUS (OP) MUUT LUKIOKURSSIT TIETOTEKNIIKKA (AT) VALMENNUSKURSSIT, jatko-opiskelu yliopistoissa ja korkeakouluissa (VAL) ( ) TEKNINEN TYÖ (TN) TEKSTIILITYÖ (TS) KANSAINVÄLISYYSKURSSI (KV) CONTENT-BASED INSTRUCTION IN ENGLISH (STUDIES IN ENGLISH) Biology (BIe) Geography (GEe) Physics (FYy) Religion and ethics (UE) History (HIe) Psychology (PSe) Art (KU) Information technology (AT)...59

3 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Poikkeavasta järjestyksestä tulee neuvotella opettajan kanssa. Syventävät kurssit ÄI 8 ja ÄI 9 suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit arvioidaan arvosanoin Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Koulukohtaiset soveltavat kurssit Koulukohtaisten kurssien suorittamisjärjestys Kielenhuollon kurssi kannattaa käydä ensimmäisenä lukiovuonna, jolloin luodaan hyvä pohja kielen sopimusten ja suositusten omaksumiselle ja sisäistämiselle. Kurssin voi myös opiskella missä opintojen vaiheessa tahansa. Luovan kirjoittamisen, ilmaisutaidon ja lehtityön kurssin opiskelija voi käydä parhaaksi katsomassaan vaiheessa. Kirjallisuusdiplomikurssi aloitetaan yleensä lukio-opintojen alussa, ja se valmistuu opintojen aikana. 10. Kielenhuollon kurssi (ÄI10) Opiskelija kertaa peruskieliopin oppii kielenhuollon käsitteistön ymmärtää suomen kielenhuollon periaatteita osaa soveltaa kielenhuollon periaatteita, näkemyksiä ja käytänteitä kirjallisessa ilmaisussaan hyvän kielenkäytön sopimukset ja suositukset kirjoitetun kielen lause- ja virkerakenteet tekstin kielellinen ja sisällöllinen sidostaminen tekstien rakenteita tekstien tyylejä Opiskelijat tekevät paljon harjoituksia, joiden avulla he oppivat sisäistämään kielenhuoltoon liittyviä näkökulmia. Harjoitusten avulla opiskellaan oikeinkirjoitusta, lause- ja virkerakenteita, sidostamista ja tyylivalintoja. perustuu jatkuvaan näyttöön, kirjallisiin tehtäviin ja kokeisiin. Opiskelijan on saatava kokeesta/kokeista vähintään arvosana 6,5 saadakseen hyväksytyn kurssisuorituksen. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

4 11. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI11) Kurssilla harjoitellaan erilaisia fiktiivisen tekstin tuottamistapoja ja lajeja. Pyritään löytämään, vahvistamaan ja monipuolistamaan omia ilmaisukeinoja. Syvennetään käsitystä kirjallisuudenlajien ominaispiirteistä. Opitaan antamaan rakentavaa palautetta ja hyödyntämään sitä osana omaa kirjoitusprosessia. Pyritään hiomaan tekstejä julkaistaviksi. Tutustutaan erilaisiin ideointi- ja kirjoitustekniikoihin (esim. kerronnan keinoihin, kuvakielen käyttöön). Harjoitellaan tekstien kommentointia ja palautteen antamista. Muokataan valittuja tekstejä julkaistaviksi. Kirjoitetaan paljon erilaisia pieniä fiktiivisiä tekstejä. Tarkastellaan omia ja toisten tekstejä ja annetaan palautetta, joka otetaan huomioon tekstejä muokattaessa. Hyväksytyn kurssin edellytyksenä on tekstien tuottaminen kurssilla sovitun mukaisesti. Kurssin alussa sovitaan tehtävien lukumäärä. 12. Lehtityön kurssi (ÄI12) Kurssin aikana tai sen lopputuloksena julkaistaan esim. sanomalehti tai verkkolehti. Kurssi perehdyttää lehdenteon prosessiin: työvaiheisiin, erilaisiin juttutyyppeihin ja muihin materiaaleihin. Toimitustyön eri vaiheet tulevat tutuiksi. Tutustutaan erilaisiin juttutyyppeihin ja lehden muihin materiaaleihin. Harjoitellaan lehtityön eri osa-alueita (juttujen kirjoittaminen, kuvittaminen, taittaminen). Tutustutaan paikallisen sanomalehden toimintaan ja työhön. Valmistetaan oma julkaisu (sanoma- tai verkkolehti) ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sen taittoon. Järjestetään toimittajavierailu, tutustutaan lehdentekoon ja lehtijuttujen laatimiseen. Laaditaan yksin tai pienryhmissä erilajisia juttuja kuvituksineen. perustuu sovittujen tehtävien suorittamiseen. 13. Ilmaisutaidon kurssi (ÄI13) Kurssilla kehitetään itseilmaisun taitoja yhdessä muiden kanssa. Vahvistetaan opiskelijan itsetuntoa ilmaisijana. Löydetään opiskelijoiden omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Kehitetään ryhmässä toimimisen taitoja. Harjoitellaan erilaisia itseilmaisu- ja ryhmäviestintätilanteita. Tehdään paljon erilaisia harjoituksia. Keskustellaan tilanteista ja niiden aikana koetuista ja opituista ajatuksista ja tunteista. perustuu tuntiaktiivisuuteen ja muihin mahdollisiin tehtäviin. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

5 14. Kirjallisuusdiplomikurssi (ÄI14) Kurssilla luetaan 20 koti- ja ulkomaista teosta (klassikkoja ja nykykirjoja), ja tavoitteena on suorittaa ns. kirjallisuusdiplomi. Kurssi on syytä aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna, ja sen suorittamista voi jatkaa kolmanteen opiskeluvuoteen asti. Perehdytään monipuolisesti koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuteen, sekä klassikkoihin että nykykirjallisuuteen. Luetaan eri kirjallisuudenlajeja edustavia teoksia. Suoritetaan ns. kirjallisuusdiplomi, joka luovutetaan opiskelijalle ylioppilastodistuksen liitteenä. Ymmärretään lukemisen monet tavoitteet: kirjaa voi lukea omaksi iloksi, siitä voi kertoa ja keskustella ja sen viestejä voi pohtia. Kurssi alkaa kurssin suorittajien yhteisellä tilaisuudella. Tapaamisia järjestetään jaksoittain. Kurssin aikana luetaan 20 teosta annetulta listalta oman valinnan mukaan. Luetuista teoksista tehdään erilaisia kirjallisia ja suullisia tai kuvallisia tehtäviä, joilla osoitetaan teoksen tuntemus. Tehtävänä voi olla esim. lukupäiväkirja, paneelikeskusteluun osallistuminen tai verkkokeskustelu. Tehtävistä sovitaan kurssista vastuussa olevan opettajan kanssa. Kurssin suorittaminen on syytä aloittaa jo ensimmäisenä opintovuonna, mutta sitä voi jatkaa kolmannen vuoden kevääseen asti. Luettavista kirjoista kirjoitetaan, keskustellaan ja niitä esitellään monin tavoin. Niitä voidaan myös esimerkiksi kuvittaa. Kurssista annetaan merkintä S, kun 20 kirjaa on luettu ja lukeminen osoitettu erilaisten tehtävien avulla. Kurssin suorittaneet saavat ns. kirjallisuusdiplomin.. 2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI RUB1 (perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit (1 5) suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. Numerojärjestyksestä poikkeamisesta opiskelija neuvottelee opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan arvosanoin Valtakunnallisten kurssien sisältö on luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Kurssin itseopiskelu Erityisestä ja perustellusta syystä (esim. ruotsi kotikielenä) opiskelija voi suorittaa kurssin itsenäisesti osallistumatta opetukseen. Tähän anotaan lupa kurssin opettajalta, joka laatii opiskelijalle kurssin suoritussuunnitelman ja -aikataulun. Kurssin itsenäiseen suorittamiseen sisältyy myös opettajan harkitsema määrä kontaktiopetusta. Aineen kahta peräkkäistä kurssia ei yleensä voi suorittaa itsenäisesti. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Kurssin arviointitapoja ovat esim. loppukoe, muut kokeet, jatkuva näyttö, portfolio ja itsearviointi. Tarkemmat arviointiperusteet selvitetään opiskelijoille kunkin kurssin alkaessa. Kurssit arvioidaan numeerisesti asteikolla 4 10, mikäli kurssikuvauksesta ei käy muuta ilmi. Oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien kurssien 1 7 keskiarvon perusteella. Opettajalla on kuitenkin mahdollisuus korottaa arvosanaa, mikäli hän katsoo opiskelijan tietojen ja taitojen olevan kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää keskiarvosanaa parempia. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1) 2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) 4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

6 5. Elinympäristömme (RUB5) Valtakunnalliset syventävät kurssit 6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Koulukohtaiset soveltavat kurssit 8. Kulttuurimatka Pohjoismaihin (RUB8) Tavoitteena on kielitaidon syventäminen ja pohjoismaiseen kulttuuriin tutustuminen. Kurssilla tutustutaan Pohjoismaihin ja niiden kulttuureihin. Vahvistetaan pakollisten kurssien aikana opittujen rakenteiden hallintaa ja kartutetaan päättökokeessa tarvittavia taitoja. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. Kurssi arvioidaan numeroin. Arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan vain korottavasti. 9. Abikertaus (RUB9) Tavoitteena on kerrata keskeiset rakenteet ja keskeinen sanasto. Kerrataan kaikki keskeiset rakenteet ja harjoitellaan niitä. Laaditaan kaksi kirjoitustehtävää ja harjoitellaan kuullunymmärtämistä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 10. Perusopetuksen kertaus (RUB10) Tavoitteena on totuttaa opiskelija lukion työtapoihin ja auttaa häntä selviytymään ensimmäisistä kursseista Kerrataan perusopetuksessa opitut keskeisimmät rakenteet ja keskeisin sanasto. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 3. VIERAAT KIELET A (perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. 3.1 ENGLANTI A (ENA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Mahdolliset poikkeukset sovitaan opettajien kanssa. Kursseilla kehitetään kielen osa-alueita suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijoilta edellytetään valmiutta runsaaseen suulliseen harjoitteluun. Harjoittelumuotoina ovat mm. pari- ja pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely ja erilaiset esitykset. Ylioppilaskoe perustuu pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (kurssit 7 ja 8). LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

7 Suositus on, että myös valtakunnalliset syventävät kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus valita päinvastainen suoritusjärjestys, ellei hänellä muuten ole mahdollisuutta osallistua molemmille kursseille. Kaikki valtakunnalliset kurssit arvioidaan numeroin Tuntiaktiivisuus vaikuttaa kurssin arvosanaan. Itseopiskelu Valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä kursseja ei pääsääntöisesti voi suorittaa itsenäisesti. Arvosanan voi saada vain opetukseen osallistumalla. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) 3. Opiskelu ja työ (ENA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) 5. Kulttuuri (ENA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8) Koulukohtaiset soveltavat kurssit Koulukohtaisten kurssien suorittamisjärjestys Kurssit voidaan valita milloin tahansa lukioaikana. Kurssi EN9 suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. Kurssi EN11 on tarkoitettu kirjoituksiin valmentautuville, ja se on hyvä suorittaa ylioppilaskirjoituksia edeltävässä jaksossa. 9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA9) antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää yhteismaailmallisten kehityslinjojen, ajankohtaisten tapahtumien ja erilaisten maailmankuvien aihepiireihin liittyvää kieltä syventää kielen rakenteiden hallintaa valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. aihepiireinä yhteismaailmalliset ja ajankohtaiset tapahtumat sekä erilaiset maailmankuvat kielitaidon kaikkien osa-alueiden hallintaa syvennetään painotetaan abstraktin kielen osaamista. Ymmärtävän lukemisen osuutta korostetaan. Muodollinen englanti on keskeistä kirjoittamisessa. Kuunteluissa pyritään myös abstraktien aiheiden ymmärtämiseen. Keskustellaan yhä muodollisemmista aihepiireistä argumentoiden. Kurssi on tarkoitettu abiturienteille ja se arvioidaan numeroin, mutta arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan vain korottavasti. 10. Debattikurssi (ENA 10) vahvistaa julkisen esiintymisen taitoja englannin kielellä lisätä tavoitteellisen keskustelun taitoja perehdyttää väittelyn rakenteeseen ja fraseologiaan. harjoitellaan esiintymistä ja väittelyä englannin kielellä eri aiheista. Menetelmät Työskentelymenetelmät vaihtelevat opettajajohtoisesta pari- ja pienryhmätyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn. Aktiivisuus ja läsnäolo ovat kurssin oleellinen osa. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

8 Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 11. Kertauskurssi (ENA11) syventää kielitietoa ja taitoa viimeisenä opiskeluvuonna kerrataan kielioppia kartutetaan sanavarastoa kirjoitetaan tuotoksia harjoitellaan kuullun ja lukemisen ymmärtämistä. Menetelmät Työskentelymenetelmät vaihtelevat opettajajohtoisesta pari- ja pienryhmätyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn. Aktiivisuus ja läsnäolo ovat kurssin oleellinen osa. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 12. Tsemppikurssi (ENA12) Vahvistaa englannin kielen rakenteiden ja sanaston hallintaa. Kehittää kuuntelustrategioita. Vankistaa aineen kirjoittamisen tekniikkaa ja taitoa. Tehdään rakenne- ja sanastoharjoituksia, kerrataan keskeisiä kielioppiasioita ja opiskellaan keskeistä ja ajankohtaista sanastoa aihepiireittäin. Tehdään kuunteluharjoituksia kurssin aihepiireihin liittyvistä teemoista. Kirjoitetaan aineita kurssin aihepiireistä. Menetelmät Pääpaino on rakenteiden ja sanaston kertaamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi tehdään suullisia pari- ja ryhmätehtäviä. Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset ja suulliset tehtävät. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 13. Kirjoituskurssi (ENA13) Kehittyä kirjoittajana ja oppia tuottamaan tarkoituksenmukaista tekstiä eri tyylilajien vaatimalla tavalla. Opiskellaan erityylisten kirjoitelmien ominaispiirteitä (argumentoiva kirjoitelma, yleisönosastokirje, epävirallinen ja virallinen kirje jne.) ja kirjoitetaan useita tuotoksia eri aihepiireistä. Menetelmät Pääpaino kirjallisessa tuottamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi pari- ja ryhmätöitä ja näiden arviointia. Kurssi soveltuu myös itsenäiseen opiskeluun opettajan ohjeiden mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen, kirjallisista tuotoksista työstetty portfolio/kirjalliset tuotokset. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

9 3.2 SAKSA A (SAA) Aihekokonaisuudet Aihekokonaisuuksista viestintä- ja mediaosaaminen ja kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus painottuvat jokaisella vieraan kielen kurssilla. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus on painopistealueena ensimmäisten kurssien aikana. Turvallisen oppimisympäristön luominen nuoren ja hänen sosiaalisten suhteidensa kehittymisessä korostuu. Itseopiskelu Saksa on oppiaine, joka soveltuu opiskeltavaksi parhaiten osallistumalla kurssien oppitunneille. Jos opiskelijalla on painava syy, miksi hän ei voi osallistua opetukseen, kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Tämä edellyttää aina neuvottelua opettajan kanssa ja yhteisesti laaditun ohjelman sekä aikataulun noudattamista. Kaikki kurssit niin pakolliset kuin syventävät arvioidaan samojen periaatteiden mukaan. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet. Kurssin arvosana muodostuu seuraavien elementtien yhdistelemisestä kurssikuvausten painotusten mukaisesti: kurssin tavoitteiden mukaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon osoittaminen opiskelijan itsearviointi ja oppimisprosessin seuraaminen itsenäinen työskentely kurssilla tai kurssin itsenäinen suorittaminen portfolio kurssin loppukoe taitotasoasteikon käyttäminen kriteeripohjaiseen arviointiin. Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (SAA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (SAA2) 3. Opiskelu ja työ (SAA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA4) 5. Kulttuuri (SAA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (SAA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (SAA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (SAA08) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Valmentava kurssi (SAA9) valmistautua saksan pitkän oppimäärän päättökokeeseen mm. edellisvuosien yo-kokeet Kurssilla harjoitellaan niin luetun- kuin kuullunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

10 3.3 RANSKA A (RAA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (RAA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (RAA2) 3. Opiskelu ja työ (RAA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RAA14) 5. Kulttuuri (RAA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (RAA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (RAA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (RAA08) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAA9) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet ja tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. 3.4 VENÄJÄ A (VEA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (VEA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (VEA2) 3. Opiskelu ja työ (VEA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (VEA14) 5. Kulttuuri (VEA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (VEA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (VEA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (VEA8) 4. VIERAAT KIELET B2 (perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien sisältö on luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Kaikilla kursseilla keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja mediaosaaminen. Muut aihekokonaisuudet on mainittu niiden kurssien kuvauksissa, joissa ne ovat korostuvat. Kurssien suorittamisjärjestys Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

11 Valtakunnalliset kurssit arvioidaan numeroin Itseopiskelu Erityisestä ja perustellusta syystä (esim. kaksi kurssia päällekkäin) opiskelija voi suorittaa kurssin osallistumalla opetukseen vain osittain ja suorittamalla osan kurssista itsenäisesti. Tähän anotaan lupa kurssin opettajalta. Kahta peräkkäistä kurssia ei yleensä voi suorittaa itsenäisesti. 4.1 SAKSA B2 (SAB2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB21) 2. Meillä ja muualla (SAB22) 3. Ennen ja nyt (SAB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB24) 5. Kulttuuri (SAB25) 6. Yhteinen maapallomme (SAB26) 7. Tiede ja tekniikka (SAB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (SAB28) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi (SAB29) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 4.2 RANSKA B2 (RAB2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB21) 2. Meillä ja muualla (RAB22) 3. Ennen ja nyt (RAB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB24) 5. Kulttuuri (RAB25) 6. Yhteinen maapallomme (RAB26) 7. Tiede ja tekniikka (RAB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (RAB28) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAB29) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

12 4.3 VENÄJÄ B2 (VEB2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB21) 2. Meillä ja muualla (VEB22) 3. Ennen ja nyt (VEB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB24) 5. Kulttuuri (VEB25) 6. Yhteinen maapallomme (VEB26) 7. Tiede ja tekniikka (VEB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (VEB28) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (VEB29) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 5. VIERAAT KIELET B3 (lukiossa alkava oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta Aihekokonaisuudet Kaikilla kursseilla keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja mediaosaaminen. Muut aihekokonaisuudet on mainittu niiden kurssien kuvauksissa, joissa ne korostuvat. Kurssien suorittamisjärjestys Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Itseopiskelu Kieliopinnot onnistuvat parhaiten osallistumalla kurssien oppitunneille. Jos opiskelijalla on painava syy, miksi hän ei voi osallistua opetukseen, kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Tämä edellyttää aina neuvottelua opettajan kanssa ja yhteisesti laaditun ohjelman sekä aikataulun noudattamista. Kurssilla kuunnellaan, luetaan, puhutaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Työmenetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. kurssin painotukset, opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. Valtakunnalliset kurssit arvioidaan numeroin Kaikki kurssit niin pakolliset kuin syventävät arvioidaan samojen periaatteiden mukaan. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet. Kurssin arvosana muodostuu seuraavien elementtien yhdistelemisestä kurssikuvausten painotusten mukaisesti: kurssin tavoitteiden mukaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon osoittaminen opiskelijan itsearviointi ja oppimisprosessin seuraaminen itsenäinen työskentely kurssilla tai kurssin itsenäinen suorittaminen portfolio kurssin loppukoe taitotasoasteikon käyttäminen kriteeripohjaiseen arviointiin. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

13 5.1 SAKSA B3 (SAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB31) 2. Näin asiat hoituvat (SAB32) Kurssien SAB31 ja SAB32 jälkeen opiskelija on valmis jatkamaan opiskelua B2 oppimäärän mukaan kurssista SAB21 alkaen. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33) 4. Meillä ja muualla (SAB34) 5. Ennen ja nyt (SAB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB35) 7. Kulttuuri (SAB37) 8. Yhteinen maapallomme (SAB38) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (SAB39) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 5.2 RANSKA B3 (RAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB31) 2. Näin asiat hoituvat (RAB32) Kurssien RAB31 ja RAB32 jälkeen opiskelija on valmis jatkamaan opiskelua B2 oppimäärän mukaan kurssista RAB21 alkaen. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB33) 4. Meillä ja muualla (RAB34) 5. Ennen ja nyt (RAB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB36) 7. Kulttuuri (RAB37) 8. Yhteinen maapallomme (RAB38) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAB39) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

14 5.3 VENÄJÄ B3 (VEB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB31) 2. Näin asiat hoituvat (VEB32) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB33) 4. Meillä ja muualla (VEB34) 5. Ennen ja nyt (VEB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB36) 7. Kulttuuri (VEB37) 8. Yhteinen maapallomme (VEB38) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (VEB39) kerrata keskeiset kielioppirakenteet harjoitella päättökokeen eri tehtävätyyppejä kielioppitehtäviä tekstinymmärtämistehtäviä kuullunymmärtämistehtäviä kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. 5.4 ESPANJA B3 (EAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (EAB31) Tavoitteena on, että opiskelija oppii espanjan kielen ääntämistä, intonaatiota, helppoa suullista vuorovaikutusta ja oikeinkirjoitusta. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja omista mieltymyksistään Sisältö Perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja yksinkertaista arkipäivän viestintää: tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, kiittäminen, viikonpäivät, päivämäärät, kuukaudet, vuodenajat, perhepiiri, kielet, kansallisuudet, ammatteja. 2. Näin asiat hoituvat (EAB32) Tavoitteena on oppia kertomaan laajemmin omasta elämästä ja harrastuksista. Sisältö Aihepiireinä suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit, asuinympäristö, palvelujen käyttäminen, urheilu- ja koulusanastoa, kellonajat, sää. Kielioppi: aiemmin opittujen rakenteiden kertausta ja täydentämistä, genetiivi, painoton possessiivipronomini, tener que + infinitiivi, lisää gustar -verbistä, -ar, -er, -ir verbien preesens, epäsäännöllisiä ja vokaalivaihteluverbejä. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (EAB33) Rohkaista opiskelijoita puhumaan jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Sisältö Aihepiireinä jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vietto, harrastukset ja niihin liittyvien palvelujen käyttö: ateriat, tien neuvominen, juhlat, kuulumisia. 4. Meillä ja muualla (EAB34) Tutustuttaa ja perehdyttää oman maan ja kohdekielisten maiden kulttuuriin. Sisältö Aihepiireinä oman maan ja espanjankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014

Mikkelin lukio Kurssiopas 2014 Kurssiopas 2014 n yhteystiedot Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Suorat puhelinnumerot Sähköposti Rehtori Jari Tuomenpuro 044 794 2775 jari.tuomenpuro@mikkeli.fi Apulaisrehtori Pirjo Marjukka Hänninen 044 794

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Hyvä lukija, Lukio on ollut jo 150 vuoden ajan tärkein koulutusväylä korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutusta ja siihen läheisesti liittyvää ylioppilastutkintoa on uudistettu

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot