KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Tapio Hytönen, pj. x Mirja Hytönen Piia Kauppinen, vpj. x Henri Jäntti Matti Rossi x Miia Minkkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Levänen, kunnanjohtaja - Antti Mehto, khall pj. x Pentti Kytölä, khall ed. x Esa Mehto, rak.tark., esitt. x Johanna Mykkänen, ymp.suoj.siht. x Jouko Hyppönen, vs. kunnanjohtaja x PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapio Hytönen Esa Mehto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Valittiin Piia Kauppinen ja Matti Rossi. Tarkastusaika Piia Kauppinen Matti Rossi PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Konnevesi toimistovirkailija Osmo Mäkäräinen

2 Sivu 25 JOHANNA VARIS / ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, MAIDONTUOTANTO Lupajaosto 12 Liite 1 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan ympäristölupaa Konneveden kunnan Sirkkamäen kylässä tilalla Jussila 1:96. LUVAN HAKIJA Johanna Varis Sirkkamäentie 841, Sirkkamäki Yhteyshenkilö: Keijo Porrassalmi, puh TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Tilalla on tällä hetkellä 33lypsylehmää, 18 hiehoa ja 10 vasikkaa (alle 6kk). Navetta sijaitsee Konneveden kunnan Sirkkamäen kylässä tilalla Jussila RN:o 1:96 yllämainitussa osoitteessa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a mukaan, koska kyseessä on vähintään 30 lypsylehmälle tarkoitettu eläinsuoja. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1momentin kohdan 11 a) perusteella lupaviranomaisena on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Konneveden kunnan alueella toimii Ympäristölautakunnan lupajaosto. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Tilalla ei ole olemassa olevaa ympäristölupaa. Hakemusasiakirjoihin on liitetty maanvuokrasopimus, joka koskee 50,14 ha peltoa. Tila on liittynyt ympäristöntukijärjestelmään. Hakemuksen tarkoittamalla alueella ei ole voimassa asema- eikä yleiskaavaa. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Yleiskuvaus sijaintipaikasta ja lähimmät asuinkiinteistöt Tila sijaitsee Sirkkamäen kylässä maatalousvaltaisella alueella. Navetasta noin 600 metrin etäisyydellä sijaitsee 6 asuinkiinteistöä ja 1 vapaa-ajan asunto. Lähin asuinkiinteistö joka ei ole yrittäjäperheen omistuksessa sijaitsee 180 m etäisyydellä koillisessa. Kiinteistöjen välissä kulkee Sirkkamäentie.

3 Sivu 26 Vesistöt ja pohjavesi Tila ei sijaitse vesistöjen läheisyydessä, eikä luokitellulla pohjavesialueella. Luonnonsuojelualueet Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan mukaan tilan läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai erikseen määriteltyjä suojelukohteita. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Navetassa on tällä hetkellä paikat 32 lypsylehmälle ja 24 hieholle sekä 6 paikkaa 6-8 kk ikäiselle ja 8 paikkaa alle 6 kk ikäiselle nuorkarjalle. Tila tuottaa n litraa maitoa vuodessa. Lannan ja jätevesien varastointi Eläimiä laidunnetaan kesäkuusta lokakuulle. Laidunalaa on 6 hehtaaria. Laidunalue sijaitsee tilan välittömässä läheisyydessä tilakeskuksen lounaispuolella. Eläinsuojan lannankäsittelyjärjestelmänä on kuivikelantala. Tilalla on vuonna 1998 betonista rakennettu kattamaton 650 m 3 lantala ja 423 m m 3 betoniset katetut virtsasäiliöt. Lantala riittää 12kk varastointiin ja virtsasäiliöt 10,5 kk varastointiin. Lantalan edessä on sorapohjainen kuormausalue. Lantaa patteroidaan talvella peltolohkoille työteknisistä syistä. Patteroinnista lähetetään erillinen nitraatti-ilmoitus kuntaan. Tila on lähivuosina siirtymässä lietalantaan, jolloin lantala ja lannankäsittelyjärjestelmä tullaan uusimaan. Maitohuoneen jätevedet (30-40 m 3 ) ja eläinsuojan WC-vedet johdetaan virtsasäiliöön. Lannan ja jätevesien hyödyntäminen Kuivikelanta ja virtsa käytetään pelloilla lannoitteena. Hakijalla on käytettävissä lannan levitykseen peltoa yhteensä 62,64 ha, josta omaa on 12,5 ha ja vuokrapeltoa 50,14 ha. Lanta levitetään viikoilla (50 %), sekä viikoilla (20 %). Laitumelle jää 30 % lannasta. Virtsa levitetään viikoilla (100%) ensimmäisen rehunteon jälkeen. Laidunnus Eläimiä laidunnetaan 6 ha suuruisella peltoalueella n. 5 kuukauden ajan. Eläimet ovat laidunkaudella myös yöt ulkona. Laitumella on kiinteät juoma-altaat kytkettynä vesijohtoon. Niiden sijoituspaikaksi on valittu mahdollisimman eroosionkestävät alueet laidunlohkolla. Laitumella ei ole pysyvää ruokintapaikkaa. Laitumet eivät rajoitu vesistöön. Säiliörehun varastointi Tilalla valmistetaan säiliörehua 400 tonnia vuodessa. Rehu varastoidaan pelloilla esikuivattuna pyöröpaaleissa. Polttoaineet ja kemikaalit Tilan käytössä oleva 3000 litran öljysäiliö on vuodelta Suojaaltainen säiliö on varustettu ylitäytönestimellä. Tilalla on muita öljytuotteita enintään 600 litraa, joita säilytetään pajarakennuksessa. Öljyntorjuntaan varaudutaan purulla.

4 Sivu 27 Jätteet Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon sekajätteen osalta. Toiminnassa syntyvät muut jätteet käsitellään seuraavasti: Jätelaji määrä/v käsittely toimituspaikka kuolleet 3 nouto Honkajoki Oy naudat jäteöljy 0,2-0,3 t nouto Eko-Kem akut ja - ongelmajätekeräys Jäteasema loistep. Metalli 1-2 t Kuusakoski Kuljetusta odottaville ruhoille ei ole kylmävarastoa, eläimen lopettaminen pyritään ajastamaan alkuviikkoon jolloin Honkajoki Oy noutaa ruhot mahdollisimman pian, ruhot haetaan keskimäärin 3 vrk:n kuluessa. Paalimuovit on hävitetty polttamalla. Pilaantunutta rehua tilalla syntyy vain vähän ja se käytetään kuivikkeeksi tai kompostoidaan kuivikelannan seassa ja levitetään sen jälkeen pelloille. Vesihuolto Tilan toiminnassa käytettävä vesi tulee Sirkkamäen vesiosuuskunnan kautta. Varavesilähteenä toimii tilan oma porakaivo. Molempien vesilähteiden vedenlaatu tutkitaan joka toinen vuosi NASEVA:n puitteissa (kansallinen nautaeläinten hyvinvoinnin seurantajärjestelmä). Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Navetan peruskorjaus on tuonut tilalle uutta tekniikkaa ja toimivat työpuitteet. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt vesiin ja maaperään Kuivikelanta sekä eläinsuojan ja maitohuoneen jätevedet varastoidaan tiivispohjaisissa säiliöissä. Lannan ja virtsan peltolevityksen aiheuttamia päästöjä maaperään ja vesiin estetään noudattamalla valtioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Vesistöjen läheisyydessä sijaitsevilla peltolohkoilla on riittävät suojavyöhykkeet ja kosteikkoalueet. Peltolohkoilta otetaan maaperänäytteet viiden vuoden välein. Päästöt ilmaan Peltolevityksen hajuhaittoja vähennetään ottamalla huomioon sääolosuhteet ja ajankohdat. Ennen viikonloppuja, juhlapäiviä ja juhlapyhiä lantaa ei levitetä pelloille. Levitys pyritään tekemään sääolosuhteissa, jolloin hajuhaitta on mahdollisimman vähäinen. Lanta myös mullataan heti levityksen jälkeen. Toiminnasta aiheutuva melu ja liikenne Eläinsuojan toiminnasta ja siihen liittyvistä toiminnoista aiheutuva melu on normaalia työkoneista aiheutuvaa melua. Merkittävin melun aiheuttaja on traktorin käyttö. Sadonkorjuuaikoina traktorit ovat aktiivisessa käytössä päivittäin. Maidon keräilyauto käy tilalla joka toinen päivä ja sekajätettä noudetaan

5 Sivu 28 kesällä kahden viikon, talvella neljän viikon välein. Rehun kuljetusta niiden varastointipaikoilta (0-10 km) eläinsuojalle 1-2 kertaa viikossa. Teuras- ja vasikkakuljetuksia on 7-8 kertaa vuodessa ja raatoja noudetaan tilalta noin 3 kertaa vuodessa. Lannan ja virtsanlevitystä on päivää vuodessa. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttu pitämällä tilan oma porakaivo käyttökuntoisena sekä aggregaatilla. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on kuulutettu Konneveden kunnan ilmoitustaululla Naapureille on tiedotettu asiasta kirjeellä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluiksi. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Tilalla on tehty tarkastus Tarkastuksesta laadittiin pöytäkirja, joka on liitetty asiakirjoihin. Lausunnot Hakemuksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksesta ei ole jätetty määräajassa muistutuksia tai mielipiteitä. Maire Lehmonen jätti muistutuksen myöhässä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Konneveden ympäristölautakunnan lupajaosto päättää myöntää Johanna Varikselle ympäristösuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle Konneveden kunnan Sirkkamäen kylässä sijaitsevalle tilalle Jussila RN:o 1:96. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin. Toiminnan laajuus ja sijainti 1. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 32 lehmää, 24 kpl yli 8kk, 6-8kpl 6-8 kk ja 8 kpl alle 6kk ikäistä nautaa. Eläinmäärää voidaan muuttaa, mikäli lannantuotanto sekä eläinmäärän ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 43 ) Lannan, jätevesien ja rehun varastointi sekä käsittely 2. Toiminnasta syntyvä lanta on varastoitava vesitiiviissä lantavarastoissa, siten ettei varastoinnista aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Lannan varastointitilaa tulee olla kulloisenkin eläinmäärän mukaan laskettuna 12 kuukauden lannantuotantoa vastaava määrä. Lannan varastointitilavuudesta voidaan vähentää laidunnuksen yhteydessä laitumelle jäävä lanta. Virtsasäiliöiden varastointitilavuudessa on otettava huomioon niihin

6 Sivu 29 johdettavat pesu- ja jätevedet. (YSL 4, 5, 7, 8, 43, 45, VNA 931/2000) 3. Kuivikelantasäiliöt ja virtsasäiliöt on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Tässä yhteydessä tulee tarkistaa varastointitilojen kunto ja mahdolliset viat ja puutteet korjata välittömästi. Lannan varastoinnin, käsittelyn, kuljettamisen ja hyödyntämisen tulee tapahtua siten, ettei lantaa tai jätevesiä pääse ympäristöön, eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta. Lantavarastojen ympäristö ja tiet, joita on käytetty lannan kuljetukseen, on siistittävä lannan käsittelyn yhteydessä mahdollisesti maastoon valuneesta lannasta. (YSL 4, 5, 7, 43, 45, 46 NaapL 17 ). 4. Säiliörehun varastoinnissa ja käsittelyssä on huolehdittava siitä, ettei puristenesteistä aiheudu maaperän, eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Pilaantuneet rehut on kompostoitava kuivalantalassa ja käytettävä sen jälkeen peltolannoitteena. (YSL 8, 43, 45, VNA 931/2000) 5. Maitohuoneen sekä eläinsuojan pesu- ja jätevedet tulee johtaa nestesäiliöihin tai erilliseen jätevedenkäsittelyjärjestelmään. (YSL 8, 43 ) Lannan hyödyntäminen 6. Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää lannoitteena pelloilla. Toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannanlevitykseen soveltuvaa peltoalaa eläinmäärään nähden riittävästi. (YSL 43, 45, VNA 931/2000) 7. Ympäristön vesiin päätyvien lannoitevalumien ehkäisemiseksi on jätettävä vähintään 10 metrin lannoittamattomat suojavyöhykkeet valtaojien ja vesistöjen varsille. Talousvesikäytössä olevien talousvesikaivojen ympärille on maan laadusta ja kaltevuudesta riippuen jätettävä vähintään metrin levyinen suojavyöhyke, jolle lantaa, virtsaa ja / tai puristenestettä ei levitetä. (YSL 43 ) 8. Lannan levityksessä tulee noudattaa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiä. (VNA 931/2000) Laiduntaminen 9. Laiduntaminen ei saa aiheuttaa pinta- tai pohjavesien pilaantumista. Laidunalueiden tulee säilyä kasvipeitteisinä koko laidunkauden ajan.

7 Sivu 30 Laitumella juotto- tai ruokintapaikka tulee perustaa siten, että sen ympäristön liettyminen ja maaperän eroosio ovat mahdollisimman vähäisiä. Juotto- tai ruokintapaikka tulee sijoittaa riittävän matkan päähän talousvesikaivoista. (YSL 7, 43, 45 ) Haju- ja meluhaittojen vähentäminen 10. Eläintenpito, eläinsuojan ilmanvaihto, lannan käsittely, varastointi ja kuljetus on järjestettävä ja hoidettava siten, ettei eläinsuojan sijaintikiinteistöllä tapahtuvasta toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa hajulle, pölylle, melulle tai kärpäsille altistuvissa kohteissa. Mikäli toiminnanharjoittajan suorittamista toimenpiteistä huolimatta kohtuutonta haju, pöly, melu tai kärpäshaittaa ilmenee, haitta on arvioitava ja torjuntaa tehostettava. (YSL 43, NaapL 17 ) 11. Lannan levitysajankohtaa valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristön viihtyisyystekijät ja naapureille mahdollisesti aiheutuva hajuhaitta. Lantaa ei tule levittää asutuksen läheisyydessä yleisinä pyhä- ja juhlapäivinä. Eläinsuojan toiminnasta ja kiinteistöllä tapahtuvasta liikenteestä aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä (kello ) ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä (kello ) ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq). (NaapL 17,VNp /993) Jätteiden käsittely ja kemikaalien varastointi 12. Kuolleet eläimet tulee ensisijaisesti toimittaa käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä tai erityistilanteissa hävittää muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Keräilyä odottava eläinjäte tulee säilyttää asianmukaisesti peitettynä ja haittaeläimiltä suojattuna tiivispohjaisella alustalla, josta valumanesteet voidaan kerätä. (YSL 43, 45, JL 3, 4, 6, 7, 9, 12,15, 19, 51 ; JA 5, 6 ) 13. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle, kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi toimijalle, jolla on lupa vastaanottaa jätettä. Jätteitä ei saa polttaa omatoimisesti. Hyötykäyttökelpoiset jätteet (mm. jäteöljyt ja metalliromu) on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Kaatopaikalle voidaan toimittaa vain jätteet, joita ei voida toimittaa hyötykäyttöön ja jotka eivät ole vaarallisia jätteitä. Jätemuovit tulee toimittaa muovinkeräykseen, jos se on järjestetty.

8 Sivu 31 Kemikaaleja ja jätteitä tulee varastoida ja käsitellä siten, ettei niistä aiheudu maaperään, vesistöön tai ilmaan kohdistuvia päästöjä, joista voi aiheutua ympäristö- tai terveyshaittaa. Vaaralliset jätteet on säilytettävä katetuissa asianmukaisesti merkityissä tiiviissä astioissa. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan. (JL 3, 4, 6, 7, 12, 15, 17, 19, Polttoneste- ja kemikaalivarastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa. Öljysäiliöt tulee tarkastuttaa ja puhdistaa viimeistään kymmenen vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliöt on tarkastettava aina edellisestä tarkastuksesta laaditun tarkastuspöytäkirjan mukaisesti, kuitenkin vähintään kymmenen vuoden välein. Polttonestesäiliöt tulee olla varustettuja lapon- ja ylitäytönestimillä sekä lukitusmahdollisuudella. Maanpäälliset säiliöt on sijoitettava tiiviille alustalle. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annettuja ohjeita. Toiminnanharjoittajalla tulee olla saatavilla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja tarvikkeita mahdollisten vahinkojen varalle. Kemikaalien ja polttoaineiden käsittely ja varastointi on järjestettävä siten, ettei maaperän ja pohjaveden pilaantumista pääse tapahtumaan. (YSL 7, 8, 43, 45, JäteL 4, 6 ) Toiminnan tarkkailu ja raportointi 15. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvän parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava eläinsuojan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (YSL 4, 5. 43, YSA 19 ) 16. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Yhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - tiedot eläinmääristä - tiedot toteutuneista lantamääristä - tiedot lannanlevitysajoista - tiedot kuolleitten eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista - tiedot eläinsuojan toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista. (YSL 46, YSA 30, JäteL 5, 51, 52 ) 17. Kemikaalivahingoista tulee välittömästi tehdä ilmoitus alueelliselle pelastusviranomaiselle. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat

9 Sivu 32 aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristölupaviranomaiselle. (YSA 30 ) Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 18. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, tuotannon muuttamisesta tai lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristölupaviranomaiselle. Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristölupaviranomaiselle vähintään kolme kuukautta ennen lopettamista mahdollisten lopettamiseen liittyvien määräysten antamista varten. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai toiminnan oleelliseen muuttamiseen on oltava ympäristölupa. (YSL 28, 43, 46, 83, YSA 30 ) RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTEET Lupaharkinnan perusteet Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jota luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Luvan myöntämisen edellytykset Konneveden ympäristölautakunnan lupajaosto katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti Johanna Variksen eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille Lupamääräysten perustelut Toiminnan sijaintipaikka ei ole ristiriidassa kaavoituksen kanssa. Lähin tilan ulkopuolinen yksittäinen asuinrakennus sijaitsee 180 metrin etäisyydellä eläinsuojasta ja lietelantasäiliöistä. Kyseisen asuinrakennuksen ja eläinsuojan välissä on rakennuksia ja tie. Alue ei sijaitse vesistöjen läheisyydessä tai luokitellulla pohjavesialueella. Näin ollen hakemuksen mukaisesta toiminnasta, ottaen huomioon annetut lupamääräykset ei voida katsoa aiheutuvan ympäristönsuojelulain 42 :ssä tarkoitettua haittaa tai vaaraa. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyvää rasitusta esimerkiksi pölyn tai melun muodossa. Ympäristölupa on myönnetty hakemuksessa esitettyjen eläinmäärien mukaan. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaan sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän mukaan

10 Sivu 33 siten, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (Määräys 1) Lannan käsittelyä ja varastointia koskevat vaatimukset, kuten varastointitilojen tiiveys- ja tilavaatimukset, perustuvat maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiin. Lantalan rakenteiden tulee olla vesitiiviitä, sillä lannan ja pesuvesien käsittelystä tai varastoinnista ei saa seurata valumia tai vuotoja, joista voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Virtsasäiliöiden varastointitilavaatimuksissa tulee ottaa huomioon myös niihin johdettavat muut jätevedet, kuten maitohuoneen pesuvedet. Lisäksi kattamattomien lantaloiden mitoituksessa tulee ottaa huomioon sadevedet. (Määräys 2) Lantavarastojen vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen suunnitelman mukaisena ja samalla rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Lantavarastoja koskeva tarkastusvelvoite ja mahdollisesti havaittujen vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia maaperään tai vesiin. Lantaa on käsiteltävä siten, ettei siitä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista, terveyshaittaa tai haittaa yleiselle viihtyvyydelle. (Määräys 3) Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (931/2000) edellytetään säilörehun puristenesteiden talteenottoa. Pilaantuneen säilörehun puristeneste on yhtä voimakkaasti ympäristöä kuormittavaa kuin tuoreen säilörehun neste, joten pilaantunut rehu on sijoitettava tiivispohjaiseen lantalaan. (Määräys 4) Maitohuoneen pesuvedet ja muut eläinsuojan toiminnasta syntyvät jätevedet sisältävät paljon orgaanista ainesta ja fosforia, eikä niitä voida sellaisenaan laskea ympäristöön. Virtsan mukana ravinteet ohjautuvat pellolle ja hyötykasvien käyttöön. (Määräys 5) Eläinmäärään nähden riittävällä lannan levitykseen käytettävissä olevalla peltopinta- alalla voidaan estää ylilannoitusta ja ravinteiden huuhtoutumisriskiä ympäristöön. (Määräys 6) Talousvesikaivojen suojaetäisyydet perustuvat Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) liitteessä 3 suositeltuihin suoja-alueiden leveyksiin. (Määräys 7) Säilyttämällä laidun kasvipeitteisenä koko laidunkauden ajan ja sijoittamalla juotto-ja ruokintapaikat oikein voidaan vähentää maan kulumista ja ravinteiden huuhtoutumista ympäristöön. (Määräys 9) Toiminnasta ympäristön mahdollisille häiriintyville kohteille, kuten asutukselle, mahdollisesti aiheutuvaa rasitusta voidaan ehkäistä eläinsuojan rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin. Eläinsuojassa voidaan välttää kärpästen lisääntymiselle otollisten olosuhteiden muodostumista ja hajua aiheuttavien yhdisteiden syntymistä. Mahdollisia meluhaittoja voidaan ehkäistä mm. melua aiheuttavan toiminnan ajankohdilla. (Määräys 10)

11 Sivu 34 Lannan käsittelyn ja varastoinnin oikealla toteutuksella voidaan merkittävästi pienentää ammoniakin ja muiden hajua aiheuttavien yhdisteiden vapautumista ympäristöön. (Määräys 11) Tilalla kuolleiden eläinten ja muun eläinjätteen asianmukaisella hävittämisellä voidaan estää ympäristön pilaantuminen ja mahdollisten taudinaiheuttajien leviäminen ympäristöön. (Määräys 12) Jätelain mukaan hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee hyödyntää ja jätehuolto järjestää siten, ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet voivat olla kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia vaarallisia terveydelle tai ympäristölle, mikä tulee ottaa huomioon niiden käsittelyssä ja varastoinnista. (Määräys 13) Ympäristönsuojelulain mukaan maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ja pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta. Tämän vuoksi on tärkeää vähentää polttonesteiden, vaarallisten jätteiden ja kemikaalien varastointiin liittyviä ympäristöriskejä erilaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sekä varautumisella mahdolliseen onnettomuuteen. (Määräys 14) Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja tästä näkökulmasta seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Mikäli päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä edellyttää muutettavaksi. (Määräys 15) Toimintaa koskevilla kirjanpitovelvoitteilla varmistetaan, että valvontaviranomainen saa tarpeelliset tiedot valvontaa varten. Toimintaa koskevien tietojen kirjaamisella ja raportoinnilla voidaan valvoa lupamääräysten toteutumista ja seurata toiminnan ympäristövaikutuksia. (Määräys 16) Häiriö- ja poikkeustilanteiden ilmoitus- ja toimintamääräys on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi. (Määräys 17) Toiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeellista, jotta valvontaviranomainen voi arvioida toiminnan muuttamiseen, keskeyttämiseen tai lopettamiseen liittyvien ympäristönsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä ja mahdollista ympäristöluvantarvetta. (Määräykset 18) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Ympäristölupapäätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee tehdä mennessä. Hakemuksessa tulee esittää yhteenveto vuosiraporteista ja poikkeavista tilanteista. Lupa raukeaa mikäli toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa pysyvästä keskeytyksestä. Mikäli eläinsuojan toiminta olennaisesti laajenee tai muuttuu luvan myöntämisen yhteydessä ilmoitetusta tulee muutoksesta ilmoittaa ympäristöluvan myöntäneelle viranomaiselle. Ilmoituksen perusteella

12 Sivu 35 harkitaan uuden ympäristölupakäsittelyn tarve. (YSL 55, 57, 58, YSA 30 ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki ja -asetus (86/2000 ja 169/2000) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Ympäristöministeriön ohje: Kotieläintalouden ympäristönsuojelusta, ympäristöhallinnon ohjeita 1 / 2010 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös on lainvoimainen , jos päätökseen ei haeta muutosta. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Luvasta peritään Konneveden ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 600. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Ote päätöksestä: Johanna Varis Jäljennös päätöksestä: Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen puh Tästä päätöksestä ilmoitetaan Konneveden kunnan (Kauppatie 25, Konnevesi) virallisella ilmoitustaululla. Asiakirjat valitusosoituksineen pidetään nähtävillä ympäristönsuojelusihteerin toimistossa. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus liitetään päätökseen. Päätös: Lupajaosto muuttaa lupaehdon kohtaa 16 raportointivelvollisuudesta niin, että kirjanpito esitetään pyydettäessä. Tällä muutoksella päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Sivu 36 KONNEVEDEN KUNTA PÄÄTÖS RAKENNUSLUPA LUPAJAOSTO Pykälä 13 Päätöspäivämäärä Rakennuslupa nro HAKIJA Nimi KONNEVEDEN VUOKRA-ASUNNOT OY Osoite KAUPPATIE KONNEVESI RAKENNUSPAIKKA KÄRKKÄISKYLÄ KUHMONTIE KONNEVESI Kortteli/Tontti 113/1 Tilan/m-alan nimi RISUKKO Koordinaatit Kaava ASEMAKAAVA Rakennuspaikan pa 2660 Sall. krsala. 798 Käyt. krsala. ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus ASUINRIVITALO Tilavuus 1071 Kerrosala 342 Kokonaisala 342 Kerrosluku 1 PÄÄTÖSEHDOTUS Ympäristölautakunnan lupajaosto myöntää asiakohdassa mainitun rakennusluvan alla olevin ehdoin. * Rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta tiedottamisesta huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvä * Ennen rakennustyön aloittamista tulee järjestää aloituskokous EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty * vastaava työnjohtaja * kvv-työnjohtaja * iv- työnjohtaja Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa on noudatettava viranomaisten antamia määräyksiä. KATSELMUKSET Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti

14 Sivu 37 seuraavat katselmukset: * paikanmerkitseminen * raudoituskatselmus * vesi- ja viemärilaitteistot * rakennekatselmus * hormikatselmus * loppukatselmus PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIÄ TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (MRL 119 ). Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 149 ). Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, on rakennuslupa rauennut. (MRL 143 ). Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. (MRL 143 ). Valitusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA 30 päivää päätöksen antamispäivästä. Päätöksen antamispäivä

15 Sivu 38 RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS-, TOIMENPIDE-, ILMOITUS- JA MAISEMATYÖLUVAT Lupajaosto 14 Liite 3 Lupajaostolle saatetaan tiedoksi rakennustarkastajan myöntämät rakennus-, toimenpide-, ilmoitus- ja maisematyöluvat. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee myönnetyt luvat tiedokseen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Sivu 39 LUPAJAOSTOLLE TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Lupajaosto 15 Lupajaostolle saatetaan tiedoksi seuraavat ympäristönsuojelusihteerin suorittamat tarkastukset: Tarkastukset: 1. Konneveden Moottorikerho/UA ry:lle myönnettyyn maastoliikennelupaan liittyvä jälkikatselmus Lupajaostolle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 1. Päätös luonnonsuojelualueen perustaminen. Keski-Suomen Elykeskus Luonnonsuojelualueen nimi: Mustalahden rinne Sijainti: Konnevesi, Kärkkäiskylä, osa tilasta Laikko RN:o 4:74 Pinta-ala: n. 5,0 ha. 2. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös Dnro 02306/12/4113. Täytäntöönpanon kieltovaatimus rakennuslupavalitusta koskevassa asiassa. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee asiat tiedokseen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No10/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 172 KOKOUSAIKA 27.12.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta 1 YMPÄRISTÖLUPA ELÄINSUOJAN LAAJENTAMISELLE LEHTOLAN TILALLA HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja -1, YMPLA 8.5.2014 16:30 OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja Dufva Kimmo jäsen Halme Raili Hodju Juhani Hynninen Markku Jaakkola Pekka Mannerkorpi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot