ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2012 2020. Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset

2 ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset Niina Kuuva 2012

3 Kuvat: Paino: Leena Lahdenvesi-Korhonen Teroprint

4 Esipuhe Etelä-Savon maaseudun kehittämisen toimenpideohjelman tavoitteena on linjata maaseudun kehittämiseksi tarvittavia toimenpiteitä loppuohjelmakaudelle vuoteen 2013 saakka sekä valmistautua tulevaan EU-rahoitusohjelmakauteen Toimenpideohjelman rakentaminen perustui työpajoihin, joihin kutsuttiin maaseudun yrittäjiä ja asukkaita eri toimialoilta ja eri puolilta Etelä-Savoa. Työpajoja järjestettiin yhteensä 13 kappaletta. Toimenpideohjelma esittelee siten maaseudun yrittäjien ja asukkaiden tahtotilan vuoteen Ohjelmassa esitetään tulevien vuosien kehittämistarpeet ja -tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. Maaseudun kehittämistä tarkastellaan toimenpideohjelmassa sekä elinkeinojen että elinympäristön kehittämisen näkökulmista. Toimenpideohjelma luo omalta osaltaan pohjaa tulevan EU-rahoitusohjelmakauden Etelä-Savon alueellisen maaseutuohjelman valmisteluun. Tavoite on myös, että eri toimijat, muun muassa maakuntaliitto ja alueen kunnat, hyödyntävät toimenpideohjelmaa omia kehittämisstrategioita ja -ohjelmia laatiessaan. Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma -hankkeen suunnittelu- ja toteuttajaorganisaatioita olivat Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, MTK-Etelä-Savo ry, Järvi-Suomen kylät ry sekä ProAgria Etelä-Savo ry, joka toimi myös hankkeen hallinnoijana. Hankkeen rahoittajana toimi Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hanke käynnistyi syyskuussa 2011 ja toimenpideohjelma valmistui toukokuussa Hankkeen seurantaryhmän jäseninä toimivat Pirjo Siiskonen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista, Vesa Kallio MTK-Etelä-Savosta, Henrik Hausen Järvi-Suomen kylistä, Pekka Häkkinen ProAgria Etelä-Savosta, Maija Puurunen Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja Jyrki Kuva Etelä-Savon maakuntaliitosta. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi Heikki Pahkasalo ProAgria Etelä-Savosta. Hankkeen hankepäällikkönä ja seurantaryhmän sihteerinä toimi YTM Niina Kuuva. Haluan kiittää hankkeen rahoittajaa Etelä-Savon ELY-keskusta ja hankkeen toteuttamiseen osallistuneita organisaatioita ja henkilöitä työstään Etelä-Savon maaseudun kehittämiseksi. Erityiskiitokset kaikille työpajatyöskentelyyn osallistuneille sekä hankepäällikkö Niina Kuuvalle, joka vastasi hankkeen käytännön toteutuksesta hankesuunnitelman mukaisesti ja toimenpideohjelman kirjoitustyöstä. Tästä on hyvä jatkaa työhön toimenpideohjelmassa esitettyjen kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi. Eläköön eteläsavolainen maaseutu! Mikkelissä Heikki Pahkasalo toimitusjohtaja, ProAgria Etelä-Savo seurantaryhmän puheenjohtaja

5 Sisällys 1 Johdanto Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelmatyön tausta ja eteneminen Etelä-Savon maaseudun tila uuden ohjelmakauden kynnyksellä Työvoima ja elinkeinot Maatalouden rakenne Metsäsektorin nykytila Matkailu Vapaa-ajan asutus Maaseudun elinkeinojen kehittäminen Maidontuotanto Maidontuotannon kehittämisen tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet Lihantuotanto Lihantuotannon kehittämisen tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet Kasvintuotanto Kasvintuotannon kehittämisen tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet Elintarvikkeiden jatkojalostus Elintarvikkeiden jatkojalostuksen kehittämisen tavoitteet ja tarvittavat... toimenpiteet Matkailuyrittäminen Matkailuyrittämisen kehittämisen tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet Muu maaseudun pienyritystoiminta Pienyritystoiminnan kehittämisen tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet Metsätalous Metsäalan kehittämisen tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet Maaseudun elinympäristön kehittäminen Palvelujen kehittäminen ja tarvittavat toimenpiteet Infrastruktuurin kehittämisen tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet Vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen ja tarvittavat toimenpiteet Osaamisen kehittäminen ja tarvittavat toimenpiteet Maaseudun elinvoimaisuuden ja maallemuuton edistäminen Nuorten näkemyksiä maaseudun kehittämisestä Uuden EU-rahoitusohjelmakauden valmistelutyön eteneminen Lähteet Liite Liite 1: Kuvaus toimenpideohjelman tausta-aineistoista... 64

6 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset 1 Johdanto Etelä-Savon maaseudun kehittämisen toimenpideohjelman tavoitteena on tuoda esille, miten eteläsavolaiset maatila- ja maaseutuyrittäjät sekä maaseudun muut asukkaat haluavat maaseudun kehittyvän vuoteen Toimenpideohjelma osoittaa lisäksi tulevien vuosien kehittämistarpeiden ja -tavoitteiden painotuksia sekä määrittää näille valituille kehittämislinjoille tarvittavat toimenpiteet. Toimenpideohjelma käsittää sekä eteläsavolaisen maaseudun elinkeinojen että elinympäristön näkökulmat. Käsillä oleva Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma on laadittu osana valmistautumista vuonna 2014 alkavaan uuteen EU-rahoitusohjelmakauteen. Tämän toimenpideohjelman tarkoituksena on täsmentää Etelä-Savon maaseudun elinkeinojen ja elinympäristön kehittämisen päämääriä ja tuoda esille paikallisten toimijoiden näkökulma tulevaisuudessa tarvittavista toimenpiteistä. Nykyinen ohjelmakausi päättyy vuoteen 2013 ja tämän vuoksi toimenpideohjelmalla pyritään helpottamaan siirtymistä uuteen kauteen. Tavoitteena on, että toimenpideohjelmaan kirjattuja painotuksia voidaan alkaa toteuttaa heti, kun uuteen ohjelmakauteen liittyvät asetukset ja rahoituskehys on hyväksytty ja sen kansallinen toimeenpano aloitettu. Toimenpideohjelma koskee vuosia eli uuden ohjelmakauden kohdeajan lisäksi se kattaa valmistuttuaan myös meneillään olevan ohjelmakauden lopun, mitä ohjaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ks. MMM 2007). Euroopan komissio, valtionhallinto ja aluetason toimijat valmistelevat paraikaa tulevaa ohjelmakautta. Tämän monitasoisen ja -tahoisen valmistelun tavoitteena on paitsi sujuvoittaa kausien välistä siirtymävaihetta myös taata lopulta sellaisen kehittämispolitiikan harjoittaminen, mikä vastaa yhä paremmin kansalaisten tarpeita ja odotuksia vuosina Meneillään olevaan ja tulevaan ohjelmakauteen vaikuttamisen ohella tämän toimenpideohjelman tavoitteena on yhtä lailla tuoda esille keinoja, joita voidaan käyttää maaseudun kehittämisessä myös yrittäjien ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan kautta. Tavoitteena on, että osoittamalla maaseudulla tarvittavia kehittämistoimenpiteitä mm. maaseudulla toimivat järjestöt, yhdistykset ja yritykset huomioisivat nämä tulevina vuosina omassa toiminnassaan. Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma on tahdonilmaus maaseudun yrittäjien ja asukkaiden tarpeista. Kaikki toimenpideohjelmassa esitettävät kehittämistavoitteet ja toimenpiteet perustuvat vuoden 2011 marraskuun ja 2012 huhtikuun välillä toteutettujen työpajatilaisuuksien tuloksiin eli ne pohjautuvat kokonaisuudessaan eteläsavolaisen maaseudun asukkaiden ja yrittäjien näkemyksiin. Näin ollen toimenpideohjelman tarkastelutapa on endogeeninen eli sisäsyntyinen, jossa kehityksen ajatellaan lähtevän alueesta itsestään. Aluekehitystä selittävissä malleissa nämä endogeeniset mallit perustuvat alueen sisäsyntyisiin kehitystä vauhdittaviin tekijöihin, joiden varassa uusien toimialojen tai toimintojen on mahdollista syntyä taikka kasvaa. Tämä toimenpideohjelma jättää ulkopuolelleen eksogeenisen tarkastelutavan, millä viitataan ulkopuolisten syiden aiheuttamaan kehitykseen, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan kysyntälähtöistä tarkastelua. 5

7 MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) vuosina toteuttamassa Maamerkit-ohjelmassa 1 pyritään tunnistamaan tulevaisuuden tarpeita ja etsitään uusia tapoja, joilla maaseutu voi vastata globaaleihin ja lokaaleihin haasteisiin. Maamerkit-ohjelmassa pyritään nimenomaan tunnistamaan maaseutuun kohdistuvaa kysyntää ja siinä tapahtuvaa muutosta sekä etsimään tapoja tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi. Etelä-Savon alueen tasolla tehtävä kysyntälähtöinen tarkastelu tarjoaisi tulevaisuudessa tämän toimenpideohjelman ohella arvokasta tietoa siitä näkökulmasta, mitä maaseudun ja maakunnan ulkopuolella asuvat ihmiset ajattelevat eteläsavolaisesta maaseudusta ja millaisia tarpeita heillä on maaseutua, sen luonnonvaroja, palvelujen tarjontaa, tuotteita ym. kohtaan. Yhdessä nämä näkökulmat tarjoaisivat vahvat puitteet tulevaisuuden kehittämispainotusten valinnalle, kun valmistellaan uutta EU-rahoitusohjelmakautta ( ) alueellisella tasolla. Tämä toimenpideohjelma korostaa paikallisten toimijoiden näkemystä, mutta sitä laadittaessa on pyritty varmistamaan kehittämislinjan yhdenmukaisuus myös maakunnallisella tasolla. Näin ollen huomioon on otettu keskeiset maakunnan kehitystä ohjaavat ohjelmat: Uusiutuva Etelä-Savo maakuntastrategia 2015 Etelä-Savon maakuntaohjelma vuosille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vuoteen 2015 ulottuva strategia Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma ja Etelä-Savon metsäohjelma Tässä toimenpideohjelmassa esitetty metsätalouden osuus perustuu tavoitteineen ja toimenpiteineen pelkästään Etelä-Savon metsäohjelman tietoihin eikä metsätalouden osalta ole järjestetty omaa työpajaa. Käsillä olevaa ohjelmaa ja siihen liittyvää hanketta kutsutaan läpi koko tämän ohjelman työnimellä Etelä-Savon maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma. Hanke, jonka puitteissa ohjelmaa on laadittu, on viralliselta nimeltään Etelä-Savon maaseutustrategia-toimenpideohjelma Toimenpideohjelma on laadittu yhteistyössä Etelä-Savon keskeisten maaseudun kehittäjäorganisaatioiden: Etelä-Savon maakuntaliiton, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, MTK-Etelä-Savon, Järvi-Suomen kylien sekä ProAgria Etelä-Savon kanssa. Hankkeen hallinnoijana on toiminut ProAgria Etelä-Savo ja sen rahoituksesta vastannut Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeella on ollut yksi kokopäiväinen työntekijä ja hankkeen toteutusta sekä toimenpideohjelman laatimista on seurannut hankkeen seurantaryhmä, joka on koostunut edellä mainittujen organisaatioiden edustajista. Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut. Toimenpiteellä tavoitellaan maaseudun monipuolista ja kaupunkialueisiin nähden tasavertaista palvelurakennetta mukaan lukien kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, yritysten palvelut ja valmiudet tietoyhteiskunnan hyödyntämiseen. 1 ks. 6

8 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset 2 Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelmatyön tausta ja eteneminen Toimenpideohjelmassa esitettävät kehittämisen tavoitteet ja niille määritellyt toimenpiteet pohjautuvat työpajatilaisuuksissa kerättyyn aineistoon. Viitekehyksenä toimenpideohjelman teossa ja työpajojen työskentelymenetelmissä on sovellettu Robert Kaplanin ja David Nortonin tasapainotettua mittaristoa eli Balanced Scorecardia. Työpajoissa lähdettiin liikkeelle luomalla vuoteen 2020 ulottuva visio, jonka jälkeen määriteltiin keskeisimmät kehittämisen tavoitteet tai tarpeet. Tämän jälkeen jokaiselle tavoitteelle määritettiin toimenpiteet, joilla tavoite on saavutettavissa. Työpajojen työskentelymenetelmän tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä yksi. Työpajoja järjestettiin vuoden 2011 marraskuusta vuoden 2012 huhtikuuhun saakka yhteensä 13 kappaletta ja ne suuntautuivat elinkeinoaloittain maidon-, lihan- ja kasvintuottajille, elintarvikkeiden jatkojalostajille, matkailuyrittäjille sekä maaseudun pienyrittäjille. Niin sanottuja KyläPajoja järjestettiin Leader-toimintaryhmien alueisiin perustuen yhteensä neljä kappaletta: Piällysmiehen ja RaJuPuSun alueella kummallakin yksi ja Veej jakajan alueella kaksi. Myös Päijänne-Leaderin alueeseen lukeutuva Pertunmaa kutsuttiin eteläsavolaisena kuntana mukaan Veej jakajan alueella pidettyyn tilaisuuteen. Näiden elinkeinoittain ja asuinalueittain kokoontuneiden työpajojen lisäksi nuorille järjestettiin kaksi työpajatilaisuutta, joihin kutsuttiin toisen asteen luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijoita. Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoi massa Emma-hankkeessa (Eteläsavolainen nuori mahdollisuuksien maaseudulla) toteutettiin kysely eteläsavolaisille yläkoululaisilla ja kyselyn tuloksia on hyödynnetty myös tämän toimenpideohjelman laatimisessa. Toimenpideohjelman kolmannessa luvussa kuvataan Etelä-Savon maaseudun väestö- ja elinkeinorakennetta tilastojen valossa. Neljännessä ja viidennessä luvussa esitetään maaseudun kehittämiseksi valitut tavoitteet ja niille asetetut toimenpidekokonaisuudet. Maaseudun kehittämiseksi valittuja toimia kuvataan tuotantosuunnittain ja toimialoittain sekä tarkastellen maaseutua elinympäristönä. Ohjelma perustuu kokonaisuudessaan työpajoissa kerättyyn aineistoon. Toimenpideohjelman päätösluvussa luodaan katsaus tulevan ohjelmakauden valmisteluun. 7

9 MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 3 Etelä-Savon maaseudun tila uuden ohjelmakauden kynnyksellä Etelä-Savon maakunnan väkiluku oli vuoden 2012 alussa henkilöä2. Luonnollisen väestönmuutoksen seurauksena väestö väheni vuonna 2010 noin 800 hengellä ja muuttotappiota kertyi koko aluetta tarkastellen noin sadan henkilön verran. Pidemmällä aikavälillä väestön väheneminen on kuitenkin hidastunut voimakkaasti vuodesta 2007 alkaen, mihin on vaikuttanut etenkin muuttotappion pienentyminen. Vuoden 2011 alkupuoliskolla syntyvyys lisääntyi hieman ja parina viime vuonna muuttovoittoa on saatu vähän entistä nuoremmissa ikäryhmissä eli 30-vuotiaista lähtien ja sen alle. Etelä-Savon väestön keski-ikä oli vuonna 2010 vajaat 46 vuotta, kun se koko maassa oli noin 41,5 vuotta. Väestönkehityksen seurauksena ikärakenne on muuttunut maakunnassa siten, että vanhempien ikäluokkien osuus on kasvanut ja lasten sekä nuorten ikäluokkien osuudet ovat pienentyneet. Luonnollinen väestönmuutos vähentää näin ollen maakunnan väkilukua vuosittain merkittävästi. Vaikkakin vanheneva ikärakenne tulee heikentämään alueen huoltosuhdetta, arvioidaan sen toisaalta myös tarjoavan paljon uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia (ks. Nieminen 2012, 93). Alue on yhdyskuntarakenteeltaan hajautunut ja taajamien ulkopuolella asuu enemmän väkeä kuin koko maassa keskimäärin. Maakunta rakentuu kolmen kaupunkikeskuksen ja maaseututaajamien varaan. Vaikkakin asutus on harvaa ja asukastiheys 11,1 asukasta/maakm², on Etelä-Savo kuitenkin läpi alueen tasaisesti asuttua (vrt. koko maassa vastaava luku 17,6). Ympärivuotisesti maapinta-alasta on asuttua 55 % ja asumatonta 45 %. Pysyvän ja vapaa-ajan asutuksen sijoittumista maakunnassa kuvataan kuvassa 1. Kuva 1. Asutuksen sijoittuminen yhden kilometrin ruutujaolla vuonna 2010 (YKR/Syke). Asuttu Etelä-Savo 1 km ruutujaolla Pysyvä asutus Vapaa-ajan asutus Ruudut, jossa molempia (69 % pysyvän asutuksen ruuduista) 2 Ellei toisin mainita, pohjautuvat kaikki luvuissa 3 ja 3.1 esitetyt tiedot Etelä-Savo ennakoi -sivuston tietoihin. EteläSavon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton ylläpitämä tilasto- ja ennakointitietoja kokoava sivusto löytyy osoitteessa: Voisiko tuon selite laatikon tehdä uudelleen näillä tiedoilla: (mikäli hankalaa, niin voi kai mennä noinkin) 8

10 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset Etelä-Savon taajama-aste 3 on Manner-Suomen alhaisin 69,5 %, kun se koko maan tasolla on 84,4 %. Harvan asutuksen myötä Etelä-Savossa on melko paljon alueita, joista matka-aikaa lähimpään palveluita tarjoavaan keskukseen kertyy yli puoli tuntia (ks. kuva 2) ja etenkin vesistöt hidastavat nykyistä liikennettä, kun niitä joudutaan kiertämään. Työssä käydään vilkkaasti etenkin Mikkelin ja sen naapurikuntien sekä Savonlinnan ja naapurikuntien välillä, mutta myös maakuntarajan ylittäen Joroisten ja Varkauden välillä (ks. kuva 3, johon on kuvattu yli 10 % suurempi työssäkäynti nykyisen kuntajaon mukaan). Kuva 2. Kuntakeskusten 30 minuutin saavutettavuus (Tilastokeskus ja Syke/YKR). Maakunnassa on kolme kaupunkia Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki sekä 14 muuta kuntaa. Etelä-Savon kokonaispinta-ala on miltei 1,88 miljoonaa hehtaaria, josta noin neljännes on vesialueita. Maakunnan kokonaismaa-ala on 1,41 miljoonaa hehtaaria, josta metsätalousmaata kuva on 1: 1,24 miljoonaa hehtaaria. Tämä tarkoittaa noin kuutta prosenttia koko Suomen metsämaan pinta-alasta. 3 Taajama-aste = taajamissa asuvien osuus 9

11 MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA Kuva 3. Kuntien välinen työssäkäynti vuonna 2009 (Tilastokeskus). kuva 3: 3.1 Työvoima ja elinkeinot kuva 2: Etelä-Savon työllisyysaste 4 vuonna 2011 oli 65,2 prosenttia työikäisestä väestöstä. Koko maata tarkastellen työllisyysaste on ollut viime vuosina 3 6 prosenttiyksikköä muuta maata heikompi. Kuitenkin vuoden 2008 talouden taantuman jälkeen työllisyys on kasvanut maakunnassa nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Vuoden 2012 huhtikuun lopussa Etelä-Savossa oli työttömänä henkilöä, mikä on 10,7 % työvoimasta. Vastaava luku koko maassa on 8,7 %. Työttömyys on vaikeinta miesvaltaisilla aloilla ja Etelä-Savossakin työttömistä 62 % on miehiä. Alle 10 prosentin työttömyysasteeseen päästiin huhtikuun lopussa Juvalla (7,7 %), Pieksämäellä (8,9 %) ja Pertunmaalla (9,5 %), kun taas korkeimmat työttömyysasteet olivat Heinävedellä (13,6 %), Enonkoskella (14,1 %) ja Savonlinnassa (14,3 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli Etelä-Savossa 15 % (nuorilla miehillä 20 % ja naisilla 11 %). (E-Sa ELY-keskus 2012b.) Huoltosuhde 5 oli vuonna 2010 Etelä-Savossa 1,58, kun se koko maassa oli keskimäärin 1,31. Lukuun ottamatta 1990-luvun alkuvuosia on huoltosuhde ollut viimevuosiin asti korkeammalla tasolla. Vuoden 2009 jälkeen työllisyyden kohentumisen myötä huoltosuhdekin on edelleen paranemassa. Etelä-Savossa oli vuonna 2009 yhteensä työpaikkaa, mikä oli 2,5 % koko maan työpaikoista. Julkiselle 6 sektorille työpaikoista sijoittui ja seuraavaksi eniten työpaikkoja 4 Työllisyysaste = työllisten määrä / työikäisten määrä 5 Huoltosuhde = työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät / työlliset 6 Ml. julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut 10

12 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset oli yhteenlaskettuna tukku- ja vähittäiskaupan, kuljetuksen- ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan aloilla ( kpl). Sosiaali- ja terveysala on maakunnan suurin työllistäjä tarjoten työpaikan 20 prosentille työllisistä. Etelä-Savon elinkeinorakenteessa maa-, metsä- ja kalataloudella on edelleen vahva rooli maakunnassa ja se työllistää yli ihmistä. Alkutuotannon (8,8 %) osuus työpaikoista on suurempi kuin koko maassa (3,7 %). Samoin sosiaali- ja terveyspalveluiden, julkisen hallinnon ja koulutuksen osuus työpaikoista (33 %) on koko maahan (28,5 %) nähden korkeampi. Työpaikkojen jakautuminen toimialoittain esitetään kuvassa 4. Kuva 4. Etelä-Savon elinkeinorakenne vuonna Työpaikkojen jakautuminen toimialoittain. (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto.) Keskeisimmistä toimialoista rakentaminen on kasvanut eniten henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla mitattuna. Myös palveluiden asema maakunnassa on vankka. Palveluista kaupan ala jatkaa vahvaa kehitystään, mikä näkyy myös alan työpaikkojen määrän lisääntymisenä. Alan myönteistä kehitystä edistää etenkin maakuntaan suuntautuvan matkailun lisääntyminen. Teollisuustuotannon kasvu näyttää työ- ja elinkeinoministeriön mukaan hidastuneen. Viennin kehitys on ollut Etelä-Savossa myönteistä. (Nieminen 2012.) Etelä-Savossa on vahvan alkutuotannon ohella monipuolista elintarvikkeiden jatkojalostusta. Vuonna 2009 elintarvikkeiden valmistuksessa oli 635 työpaikkaa, mikä on noin 8 prosenttia 11

13 MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA kaikista maakunnan teollisuuden työpaikoista ja noin 2 prosenttia koko maan elintarviketeollisuuden työpaikoista. Elintarviketeollisuuden toimialoista lukumääräisesti eniten työpaikkoja on lihanjalostuksessa (258 kpl) ja leipomotuotteiden valmistuksessa (242 kpl). Elintarvikealan kokonaistyöpaikkamäärää on viime vuosina kuitenkin vähentänyt lihanjalostuksessa tapahtunut työpaikkamäärän lasku. Etelä-Savossa toimi vuonna 2009 kaikkiaan 71 elintarvikkeiden valmistuksen yritysten toimipaikkaa. Yhteensä elintarvikkeiden valmistuksen liikevaihto oli samaisena vuonna 114 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin kymmenystä maakunnassa olevan teollisuuden liikevaihdosta. Suurimmat liikevaihdot ovat lihanjalostuksessa ja leipomotuotteiden valmistuksessa. Lukumäärältään eniten on leipomoita (38 kpl) ja kalanjalostamisen toimipaikkoja (11 kpl). Etelä-Savossa maatalousyrittäjien osuus kaikista yrittäjistä on koko muuta maata suurempi. Vuonna 2009 maakunnassa oli yrittäjiä kaikkiaan noin 8 800, joista noin 35 prosenttia oli maatalousyrittäjiä. Yrittäjien määrä on maakunnan tasolla vähentynyt, mikä johtuu lähinnä maatalouden voimakkaasta rakennemuutoksesta, joka on tapahtunut Etelä-Savossa muuta maata myöhemmin. Maakunnan elinkeinoelämä hyödyntää metsiltään ja vesistöiltään rikkaita luonnonvaroja muun muassa maa- ja metsätaloudessa, puunjalostusteollisuudessa ja matkailussa. Teollisuudelle ominaista ovat pienet ja keskisuuret yritykset sekä hajautuminen usealle toimialalle. Raskasta prosessiteollisuutta maakunnassa ei ole lainkaan. Etelä-Savon tulonmuodostuksessa on suuri osuus alkutuotannolla ja palveluilla. (Loponen & Mäenpää 2011, 8.) Vapaa-ajan asukkailla on tärkeä merkitys Etelä-Savon elinvoiman ja palvelutarjonnan ylläpitäjänä, sillä maakunnassa on koko maata tarkastellen eniten kesämökkejä heti Varsinais-Suomen jälkeen. Etelä-Savon alkutuotannosta miltei puolet menee jalostamattomana vientiin. Viennin suurta osuutta selittää etenkin kuitupuun vienti maakunnan ulkopuolelle, sillä Etelä-Savossa ei ole lainkaan paperiteollisuutta. Maataloudessa vienti johtuu puolestaan teuraseläinten ja maidon viennistä maakunnan ulkopuolelle, koska suuret teurastamot ja meijerit sijaitsevat Etelä-Savon ulkopuolella. Puutavaran ja puutuotteiden valmistus on Etelä-Savon merkittävin teollisuudenala. Sen ohella maakunnassa on paljon pienteollisuutta, jonka tuotannosta huomattava osa menee vientiin maakunnan ulkopuolelle. Teollisuuden toimialoilla myös ulkomaan viennin osuus on merkittävä. (Loponen & Mäenpää 2011, 15.) 3.2 Maatalouden rakenne Etelä-Savossa oli vuonna 2011 yhteensä maatilaa (Tike 2012). Tilamäärä on vähentynyt kymmenen vuoden aikana keskimäärin 2,2 % vuodessa, mutta viimeisimpinä vuosina vain 0,9 %. Eteläsavolaisten maatilojen käytössä oli vuonna 2011 maatalousmaata noin hehtaaria (Tike 2012). Peltoalaltaan tilat ovat maan pienimpiä, keskimäärin 25,6 ha/tila (sisältää vuokrapellot), kun koko maan keskimäärä on 37,4 ha/tila. Tosin metsä- ja muu pinta-ala huomioon ottaen Etelä-Savossa tilojen koko oli vuonna 2011 noin 102 hehtaaria verrattuna koko maan keskimäärään, joka oli 100 ha/tila. Tilojen peltopinta-alan koko on kasvanut Etelä-Savossa 2000-luvun taitteen 20 hehtaarista/tila vuoden 2011 yli 25 hehtaariin/tila. Peltopinta-alan kasvu on tapahtunut pääasiassa pellonvuokrauksen kautta, kun pienet tilat ovat luopuneet tuotannosta. 12

14 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset Peltoalasta noin 38 % on ollut vuokrapeltoa. Tuotannon laajentuminen perustuu pitkälti vuokrapellon lisäämiseen. Maatilojen määrä vähenee Etelä-Savossa hieman koko maan keskimäärää nopeammin, mutta koska eteläsavolaiset tilat ovat maan pienimpiä, tilakoon kasvuvauhti ei riitä kuromaan eroa koko maan keskimäärään vielä pitkään aikaan 7. Tuotantosuunnittain tarkasteltuna (ks. kuva 5) Etelä-Savossa oli vuonna 2011 maitotiloja 644 kappaletta, muuhun naudanlihantuotantoon suuntautuneita tiloja 287 ja muita kotieläintiloja 230. Viljakasvien viljelyyn suuntautuneita maatiloja oli Etelä-Savossa noin 690 ja puutarha- tai erikoiskasvien viljelyyn suuntautuneita tiloja vajaat 300 kappaletta. (Tike 2012.) Maakunnan sisällä tiloja on lukumääräisesti eniten Mikkelissä, Juvalla ja Pieksämäellä, missä maa- ja puutarhatalous myös työllistää eniten (ks. tarkemmin kuva 6). Koko maahan suhteutettuna Etelä-Savon maataloudessa painottuvat keskimääräistä voimakkaammin maidontuotanto ja muu nautakarjatalous sekä monipuolinen kasvintuotanto ja puutarhakasvien viljely. Myös hevostaloudella on Etelä-Savossa keskimääräistä suurempi merkitys. Etelä-Savon ELY-keskuksen arvion mukaan maatalouden rakennemuutos tulee jatkumaan viimevuosien tahtiin (E-Sa ELY-keskus 2012a, 11). Viiden vuoden trendiarvojen mukaisesti tilojen lukumäärä jatkaisi vähentymistään noin 2 %:n vuosivauhdilla ja tilakoon kasvu 1,8 %:n vuosivauhdilla myös lähitulevaisuudessa. Kokonaispeltoala sitä vastoin on pysynyt lähes ennallaan eli peltoa jää pois viljelyksestä vastaavasti kuin uutta raivataan. Kuva 5. Etelä-Savon maatilojen lukumäärä tuotantosuunnittain vuonna 2011 (Tike 2012). 7 Maatalouden rakenne -lukua on täydennetty merkittyjen lähteiden lisäksi Etelä-Savon ELY-keskuksesta saaduilla tilastoilla, laskelmilla ja arvioilla. 13

15 MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMA Kuva 6. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärät kunnittain vuonna 2010 (Tike, maataloustilastot) n önte ä Enonkoski 71 Heinävesi 91 Hirvensalmi 104 Joroinen 208 Juva Kangasniemi 193 Kerimäki Maidontuotanto on Etelä-Savossa taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen keskeisin tuotantosuunta. Maitotilojen lukumäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin 8,3 % vuodessa ja lihakarjatilojen 4 % vuodessa. Maitotiloilla oli vuonna 2010 keskimäärin 21 lehmää ja yli puolet lypsylehmistä oli alle 30 lehmän karjoissa. Yli 50 lehmän tilojen määrä on kuitenkin lisääntymässä ja niillä on jo 20 % lehmistä. Useimmat maatilojen laajennukset tähtäävät yli 50 lehmän karjakokoon. Lypsylehmien määrä on vähentynyt viimeisten viiden vuoden aikana 3,4 % vuodessa ja trendiennusteen mukaan vuonna 2011 Etelä-Savossa on noin lehmää. Etelä-Savossa suuntaus on ollut niin maito- kuin lihatiloillakin tilojen lukumäärän vähenemiseen ja karjakoon kasvamiseen. Kotieläintaloudesta luopuvat tilat jatkavat yleensä kasvintuotannon tiloina ja siksi mm. viljatilojen määrä on pysynyt Etelä-Savossa koko 2000-luvun lähes ennallaan ja tuotantosuuntajaotuksen ulkopuolelle jäävien muiden tilojen määrä on kasvanut yli 8 %:n vuosivauhdilla Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Punkaharju Puumala Rantasalmi 215 RisDina Savonlinna 204 Sulkava n önte ä Luonnonmukainen tuotanto Etelä-Savossa Etelä-Savon pelloista oli vuonna 2011 luonnonmukaisessa tuotannossa 10,6 %, kun koko maassa luomussa oli 8,1 % peltoalasta. Luomutuotanto on Etelä-Savossa lisääntymässä luomutuotteiden yleisen kysynnän kasvaessa ja luomuruoan valmistuksen lisääntyessä alueella. Myös perustamisvaiheessaan olevan Luomuinstituutin uskotaan osaltaan vauhdittavan alueen luomutuotantoa. Vuonna 2011 Etelä-Savossa oli 227 luonnonmukaista viljelyä harjoittavaa tilaa, joiden keskikoko oli 34,3 peltohehtaaria. Luomualaa oli yhteensä hehtaaria. Luomukotieläintiloja on Etelä-Savossa noin 40, joista 25 on nautakarjatiloja ja muut lammas- ja mehiläistiloja. Luomuviljelytilojen määrä on viime vuosina pysynyt suunnilleen samana huolimatta luomuviljelyk- 14

16 Maaseudun yrittäjien ja asukkaiden näkemykset sessä olevan pinta-alan kasvusta. (E-Sa ELY-keskus 2012a, 11.) Ottaen huomioon vuoden 2012 alkupuolella luomuviljelyä koskevat uudet erityistukihakemukset, tulee luomuala lisääntymään näiden uusien toimijoiden johdosta hehtaarilla eli noin 15 prosentilla. Näin ollen luonnonmukaisesti viljelty peltopinta-ala tulee nousemaan Etelä-Savossa vähintäänkin noin hehtaariin eli 11,4 prosenttiin kokonaispeltopinta-alasta. (E-Sa ELY-keskus 2012c.) Etelä-Savo on perinteisesti ollut vahvaa luomuviljelyn, -tutkimuksen ja -osaamisen aluetta. Juvan kunnan peltopinta-alasta jo hieman yli 20 % on luomuviljelyksessä ja paikkakunnalla on luomutuotannon keskittymä, jossa on monipuolisen kasvintuotannon lisäksi myös luomumaidon tuotantoa ja luomumeijeri. Luomu- ja lähiruoan menekin lisääntymisen odotetaan vauhdittavan osaltaan tulevaisuudessa myös alkutuotannon tarjontaa (ks. Nieminen 2012, 93). Mikkeliin valmisteilla olevan luomuinstituutin perustamisen tarkoituksena on puolestaan vahvistaa ja tukea luomualan elinkeinotoimintaa tutkimuksen, koulutuksen, yritysyhteistyön, tiedonvälityksen ja kansainvälisten yhteyksien avulla. Luomutuotannon mahdollisuudet Etelä-Savossa Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kysyntä on kasvussa. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2020 Suomen maataloustuotannosta 20 % olisi luomua. Maabrändivaltuuskunnan (marraskuu 2010) tavoitteet olivat vieläkin kunnianhimoisempia. Se esitti, että vuoteen 2030 mennessä vähintään puolet Suomen maataloustuotannosta olisi luomua. Lisäksi Maabrändivaltuuskunta esitti, että Helsingin yliopisto ja MTT perustaisivat Luomuinstituutin. Tarja Cronbergin selvitysmiesraportti (2011) esittää Luomuinstituutin perustamista Mikkeliin ja Luomuinstituutin käynnistäminen -hanke valmistelee instituutin toiminnan aloittamista vuoden 2013 alkupuolella. Luomuinstituutin tutkimus-, koulutus- ja hanketoiminta tukee Etelä-Savon kehittymistä luomumaakunnaksi. Kun luonnonmukaisesti tuotettujen kotimaisten elintarvikkeiden kysyntä on kasvussa ja Mikkeliin sijoittuva Luomuinstituutti tukee alan kehittymistä, voivat luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous ja luomuruokaketjun yritystoiminta olla jatkossa merkittäviä elinkeinoaloja maakunnassamme ja ne voivat tarjota työtä ja toimeentuloa maaseudulle. (ks. tarkemmin Cronberg 2011 ja Maabrändivaltuuskunta 2010.) 15

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013

Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013 Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukainen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia Rajupusu Leader ry Joroinen-Juva-Rantasalmi-Sulkava OHJELMAKAUSI 2014 2020 0 PIENI JA VIKKELÄ TOIMIJA KEHITTÄÄ ALUETTA MONIPUOLISESTI Rajupusu Leader ry on toiminut

Lisätiedot

1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely

1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely 1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely Ohjelmakaudella 2000-2006 Suomessa toteutettavat rakennerahasto-ohjelmat ovat tavoite 1, 2 ja 3, sekä yhteisöaloitteet LEADER+, INTER- REG III, EQUAL ja URBAN.

Lisätiedot

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015 Etelä-Savon metsäohjelma 2012-2015 2 Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut, Etelä-Savo Toimittajat: Pertti Vento (Etelä-Savo), Seppo Repo (Kaakkois-Suomi), Heikki Karppinen (Pohjois-Karjala), Markku Granander

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009)

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) SISÄLTÖ SAATESANAT... 2 LAATIMISPROSESSI... 3 1 LÄHTÖTILANNE... 4 Sijainti keskellä Suomea...4 Puhdasta luontoa, kauniita maisemia...5 Asukkaat

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Päidi. Maatalouden rakennekehitys vuoteen 2008 232.1999. Tutkimuksia. Heikki Lehtonen Hannu Linjakumpu Marja Knuuttila Juha Marttila

Päidi. Maatalouden rakennekehitys vuoteen 2008 232.1999. Tutkimuksia. Heikki Lehtonen Hannu Linjakumpu Marja Knuuttila Juha Marttila Päidi MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 232.1999 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Ii [-(1)or LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Maatalouden rakennekehitys

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 20072013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite Pohjois-Suomen

Lisätiedot