- 3 - * +, ( % & - ( /. / / ! +, 111& 2 -% & 2 - % &' ( -.! +

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 3 - * +, ( % & - ( /. / / - 0 - +! +, 111& 2 -% & 2 - % &' ( -.! +"

Transkriptio

1 !"# $ % &' ( &

2 - 2 - % &' (

3 - 3 - ) * +,, ( % & - ( %. /. / / ! +, 111& 2 -% & 2 - % &' (. - % &*. - % & -- & -+ % & -, *34 - % &% -2 -.! + +, +!, +!, +! & ,

4 & +( ' -, +,% ' -2 +-( & -2 +-( % ( + +-,% +, & +, 6 +, ' & +, +,- / +,+ % +-,, % & ' +-, ++,2 ' ++,. ++, 6 +, * +, 2 * +. * +2 * +2 * +. *, * -%&, * +%& 7&,

5 - 5 - Kolmatta sektoria kuvataan perinteisesti julkisen sektorin, markkinoiden sekä kotitalouksien väliin jääväksi alueeksi. Sen toiminnalle on tyypillistä yleishyödyllisyys sekä voiton tavoittelemattomuus. Toiminnan toteutus pohjautuu merkittävästi vapaaehtoisuuteen ja kansalaisaktiivisuuteen. Kolmannen sektorin yhteisöjen toiminta sosiaalisen pääoman ja inhimillisen hyvinvoinnin edistäjänä sekä niiden alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta on merkittävää. Kolmannen sektorin toiminta jakautuu järjestäytyneeseen ja järjestäytymättömään kansalaistoimintaan. Tyypillisimpiä järjestäytynyttä kolmatta sektoria edustavia yhteisöjä ovat rekisteröityneet yhdistykset, säätiöt ja voittoa tavoittelemattomat osuustoimintayhteisöt. Järjestäytynyttä kolmatta sektoria edustavat yhteisöt ovat juridisia oikeustoimihenkilöitä ja siten niillä on mahdollisuus hakea raha-avustuksia toimintansa toteuttamiseen. Samalla niille syntyy velvoitteita mm. taloutensa ja toimintansa seurantaan ja dokumentointiin liittyen. Järjestäytynyt kolmas sektori koostuu pääosin yhteisöistä, joissa vakinaisten aktiivitoimijoiden määrä suhteessa toteutettuun toimintaan on usein pienehkö. Näiden yhteisöjen toimijoilta vaaditaan laajaa osaamista toimintaresurssien hankinnan, toiminnan toteuttamisen ja suunnittelun, tiedottamisen ja yhteistoiminnan suhteen. Erityisosaaminen, jota nämä yhteisöt edustavat, liittyy heidän toiminta-ajatuksensa mukaiseen substanssitoimintaan eikä välttämättä siis yhteisön toiminnan suunnitteluun, resurssien hankintaan, kehittämiseen ja talousseurantaan. Usein näiden yhteisöjen aktiivitoimijoilla on osaamista joiltain edellisiltä osaamisen osa-alueilta, mutta ei kaikilta. Tämän vuoksi esimerkiksi yhteisön tiedottaminen voi jäädä vähäiseksi tai taloussuunnitteluun ja -seurantaan liittyvä osaaminen voi olla kapeahkoa. Näiden yhteisöjen toimintaa ja toimijoiden osaamista on pyritty edistämään mm. piirijärjestön ja valtakunnallisen liiton kautta. Osin tämän kaltainen tuki toimii, mutta merkittävä osa esimerkiksi paikallistason järjestöistä jää melko yksin konkreettisten resurssi- ja kehittämistarpeidensa kanssa. Järjestötoiminnassa on myös nykyisin yhteisöjä, joilla ei ole sidoksia piiri- ja liittotasolle. Järjestöjen keskuudessa toimii myös kokonaisilla toimialoilla tai muutoin laaja-alaisesti toimivia yhteistoimintaorganisaatioita, joiden tavoitteena on tukea ja edistää kolmannen sektorin toimintaa. Yksi niistä, tätä selvitystyötä koordinoinut, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) on toiminut kolmannen sektorin yhteisöjen parissa vuodesta 1999 lähtien. KYT on ollut kehittämässä järjestöjen ja yhdistysten toimintavalmiuksia tilitoimistopalveluiden, hanketoiminnan sekä neuvonta- ja ohjauspalveluiden kautta. Toimintaa on toteutettu tähän asti pääosin Jyväskylän seudulla. KYT:n toiminnan ja lukuisien yhteistyökumppaneiden palautteiden perusteella on hahmottunut, että keskisuomalainen kolmas sektori muodostuu lukuisista monenkokoisista ja eri toimialoja edustavista yhteisöistä. Keskisuomalaisista yhteisöistä, niiden toiminnasta ja tarpeista ei ole koottua tietoa, jonka pohjalta laaja-alaista järjestöjen toiminnan edistämistä ja maakunnallista vaikuttamistoimintaa olisi voitu suunnitella ja perustella. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki lähti toteuttamaan tätä selvitystyötä lisätäkseen tietoutta keskisuomalaisesta järjestökentästä, jota maakunnan järjestökenttä voisi jatkossa käyttää välineenä järjestöjen toiminnan edistämisessä sekä lisättäessä päättäjien ja muiden kansalaisten tietämystä järjestöjen toiminnan merkityksestä.

6 - 6 - Tämä selvitys koskee järjestäytynyttä kansalaistoimintaa ja sen tarkoituksena on tuottaa tietoa: järjestökentästä ja sen eri segmenteistä, järjestöjen toiminnasta ja palveluista sekä järjestöjen tarpeista. Tämän selvityksen toteuttamisessa on käytetty kolmea erilaista menetelmää: koottu keskisuomalaista kolmatta sektoria koskevaa aineistoa julkisista tietokannoista, kuultu kymmentä merkittävää keskisuomalaista kolmannen sektorin kentässä toimivaa kehittäjä- ja yhteistoimintayhteisöä ja teemahaastateltu 144 keskisuomalaista kolmannen sektorin yhteisöä. Tämä eri menetelmin kootun aineiston keskeinen sisältö on esitelty tässä raportissa. Kootun aineiston perusteella esitetään lopuksi keskeisiä toimenpide-ehdotuksia ja kehittämisideoita, joiden avulla Keski-Suomen kolmannen sektorin yhteisöjen toimintaa voitaisiin edistää heidän itse nimeämiensä tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tämä selvitys on painottunut käsittelemään rekisteröityjä yhdistyksiä, niiden toimintaa ja toiminnan toteuttamiseen liittyviä tarpeita Selvityksen toteuttajat Tämän selvityksen toteuttamisesta ovat vastanneet Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Järjestö+ kehittämishanke sekä 3Points kehittämiskumppanuushanke. Järjestö+ kehittämishankkeen tavoitteena on kolmannen sektorin yhteisöjen ohjaus- ja välittäjätoiminnan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen eteläisen Keski-Suomen 19 kunnan (Tavoite 2 alue) alueella. 3Points kehittämiskumppanuushanketta, joka kehittää kolmannen sektorin sosiaalista yritystoimintaa, toteutetaan sen VerkkoPoint osaprojektin osalta yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittämisyksikön kanssa. VerkkoPoint kehittää kolmannen sektorin ja kuntien sekä yritysten välisiä palvelutuotantoketjuja ja verkostoja koko Keski-Suomen 28 kunnan alueella. Järjestö+ (Kyt) TOTEUTTAMISROOLI o Suunnittelu o Päävastuu raportoinnista o Toteutus eteläinen Keski-Suomi o 19 kuntaa, 5 seutukuntaa (Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Joutsan ja Äänekosken seutukunnat) o 5623 rekisteröitynyttä yhdistystä o asukasta SELVITYSTYÖN TARVE o Mitkä ovat järjestöjen tarpeet o Millainen järjestökenttä on 3Points / VerkkoPoint (Kyt & Jamk) TOTEUTTAMISROOLI o Suunnittelu o Osavastuu raportoinnista o Toteutus koko Keski-Suomi o 28 kuntaa, 7 seutukuntaa (Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Joutsan, Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnat) o 6944 rekisteröityä yhdistystä o asukasta SELVITYSTYÖN TARVE o Mitä palveluita 3. sektori tuottaa o Kenelle palveluita tuotetaan Kuvio 1. Järjestö+ selvityksen toteuttajana Kuvio 2. 3Points / Verkkopoint selvityksen toteuttajana

7 Tiedon hankinta tietokannoista ja kirjallisuudesta Keskisuomalaista kolmannen sektorin kenttää ja sen toiminnan laajuutta selvitettiin julkisten tietokantojen ja kirjallisuuden avulla. Tietolähteinä käytettiin: Patentti- ja Rekisterihallituksen Yhdistysnettiä Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan www-sivustoja Keski-Suomen maaseudun kehittämisen toimintaryhmiltä (Viisari, Vesuri, Jyväsriihi, Maaseutukehitys) saatuja hanketoimintatietoja Keski-Suomen liiton www-sivustojen Ämyri-lehtien hanketietoja Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston välityömarkkinoiden alkukartoitusmuistiota Keski-Suomen kuntien www-sivujen järjestölistoja Keski-Suomen ulkopuolella toteutettuja www-pohjaisia järjestöportaaleja sekä yhdistyslistoja Tietokantojen ja kirjallisuuden pohjalta esitetty kuvaus kolmannen sektorin toiminnasta painottuu pääosin rekisteröityihin yhdistyksiin, koska niitä koskevaa tieto on keskitetysti saatavilla Neuvottelut kehittäjä- ja yhteistoimintayhteisöjen kanssa Keski-Suomen kolmannen sektorin keskuudessa toimii yhteisöjen toiminnan kehittämiseksi ja yhteistoiminnan edistämiseksi lukuisia toimijoita. Näistä lähestyttiin kymmentä kunta- ja piiritasoa laajemmin toimivaa yhteisöä, joiden valinnassa kuultiin Järjestö+ hankkeen ohjausryhmää. Yhteisöt edustivat toimialallisesti liikuntaa ja urheilua, kulttuuria ja luovaa toimialaa, kylätoimintaa, maaseudun kehittämistä sekä sosiaali- ja terveysalaa. Yhteistoimintayhteisöjen johtajat tavattiin heidän toimipaikoissaan ja heidän kanssaan keskustellen selvitettiin: millaista toimintaa kyseinen yhteisö tekee järjestöjen toiminnan edistämiseksi, millaisia tukitarpeita heidän toimialansa järjestöillä on, sekä mitä tekijöitä tulisi huomioida järjestöjen tukipalveluita kehitettäessä. Käydyistä keskusteluista tehtiin koosteet ja ne on käytetty kyseisten yhteisöjen edustajien kommentoitavina ennen niiden esittämistä tässä selvitysraportissa Teemahaastattelut kolmannen sektorin yhteisöille Haastattelut toteutettiin pilottivaiheena Jämsän seutukunnan alueella kesällä 2006 sekä sen jälkeen muun Keski-Suomen alueella talvella Järjestö+ hankkeen hankekoordinaattori vastasi pilottihaastatteluista. Haastatteluteemoja yksinkertaistettiin pilottivaiheen kokemusten perusteella sekä lisättiin järjestöjen toimintaa kuvaavia tunnuslukuja haastatteluteemoihin (mm. tulorahoitus / vuosi). Teemahaastattelu valittiin tiedonhankintamenetelmäksi, koska sillä uskottiin saavutettavan sellaista tietoa mitä ei osattaisi kysyä strukturoiduin kysymyksin. Lisäksi teemahaastattelun uskottiin muodostavan haastattelusta todellisen vuorovaikutustilanteen, jonka pohjalta yhteistyö kohdatun järjestön ja selvitystyötä toteuttavan tahon kesken olisi jatkossa helppoa. Haastatteluilla oli siis myös selkeä tiedottava ja verkottava luonne. Haastatteluteemat ovat tämän raportin liitteenä (Liite 3.)

8 - 8 - Haastateltavaksi haettiin järjestöjä, jotka edustavat keskisuomalaista järjestökenttää monipuolisesti eri toimialoilta (pl. poliittiset, ammatilliset ja uskonnolliset yhdistykset) ja eri kunnista. Lisäksi mukaan etsittiin suuria ja pieniä yhteisöjä, toimintakeskustoimijoita, paikallisyhdistyksiä, piirijärjestöjä sekä palvelutuotantoa harjoittavia yhteisöjä ja perinteisiä kansalaistoimintajärjestöjä. Haastateltavia järjestöjä etsittiin kuntien yhdistysrekisterien, hankerahoittajien tietokantojen, toimialallisten järjestöhakemistojen, patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysnetin, kuntien vapaaajan yms. sihteerien ja ohjaajien avustuksella sekä alueen järjestöiltä saatujen vihjeiden perusteella. Sovittuja haastatteluita seurattiin jatkuvasti, jotta toimialallinen, alueellinen ja yhdistyksen koon mukainen monimuotoisuus säilyi haastateltavien otannassa. Oleellisin yhteinen tunniste haastateltaville järjestöille oli se, että niillä oli toimintaa, eivätkä ne siis olleet lepovaiheessa. Haastatteluita toteuttivat 11 opiskelijaa sekä kaksi selvitystyötä toteuttavien hankkeiden työntekijää. Opiskelijat toteuttivat haastattelut parihaastatteluina, joissa toinen toimi taltioijana ja toinen oli päävastuussa haastattelukeskustelun etenemisestä. Haastattelijat saivat ennen haastatteluita valmennuksen tehtäväänsä. Potentiaalisiin haastateltaviin järjestöihin otettiin yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse ja toissijaisesti sähköpostitse. Haastatteluista kiinnostuneille lähetettiin tiedote toiminnasta sekä haastatteluteemoista. Haastattelut toteutettiin teemojen mukaan etenevän keskustelun kautta ja ne tapahtuivat haastateltavan toivomassa paikassa. Yleisimmin haastattelupaikka oli järjestön toimipaikka tai luottamushenkilön koti tai työpaikka. Haastattelutapaamiset kestivät noin 1½ - 2 tuntia. Haastattelukeskustelu kirjattiin excel-pohjaiseen taulukkoon, joka vastasi keskusteluteemoja. Haastattelutapaamisten jälkeen taltioituja tietoja käytiin vielä uudelleen läpi ja lisättiin näkökulmat, joita ei ehditty kirjoittaa muistiin itse haastattelutilanteessa. Haastatteluiden toteuttamisten jälkeen haastattelijat toimittivat taulukkoon taltioidut haastattelutiedot haastattelutoimintaa koordinoivalle Keski-Suomen Yhteisöjen Tuelle. Lisäksi opiskelijahaastattelijat toimittivat raportin, jonka he olivat laatineet haastattelutoiminnastaan oppilaitokselleen. Opiskelijoiden palautetta kuultiin myös kaikkien haastattelijoiden yhteisessä palautetilaisuudessa. Kaikki tallennetut haastattelut koottiin ja liitettiin samaan excel-taulukkoon. Täten kaikkien 144 haastatellun järjestön vastaukset / keskustelu saatiin rinnakkain eri aiheittain vertailtavaksi. Aineistoa tehtiin sekä määrällisiä että laadullisia havaintoja. Aineistoa tarkasteltiin toimialan, tulorahoituksen suuruuden sekä maantieteellisen sijoittumisen näkökulmista. Järjestöhaastatteluiden tuloksia peilattiin Keski-Suomen sosiaali- ja terveysyhdistyksistä tehtyyn selvitykseen (Ketola, J. ym. 1999) sekä Keskisellä Uudellamaalla tehtyyn järjestöjen palvelutuotannon selvitykseen (Levamo, T. 2005). Vertailun avulla on nostettu tämän selvityksen validiteettia.

9 Rekisteröidyt yhdistykset kunnittain Keski-Suomen maakunnan alueella on Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysnetin mukaan 6944 rekisteröityä yhdistystä Osa näistä yhdistyksistä on lepovaiheessa, eikä niillä ole aktiivista toimintaa. Kuitenkin suurin osa näistä yhdistyksistä toteuttaa merkittävää toimintaa keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi eri toimintamuotojen ja palveluiden muodossa. Nämä yhdistykset jakautuvat kotikunnittain seuraavasti: Keski-Suomen rekisteröidyt yhdistykset (n=6944) Kinnula 94 Pihtipudas 213 Kivijärvi 80 Viitasaari 284 Kyyjärvi 70 Kannonkoski 73 Saarijärvi 288 Pylkönmäki 56 Karstula 163 uusi Äänekoski 499 Konnevesi 118 Kuhmoinen 128 kotikunta Jämsänkoski Jämsä Multia Keuruu Luhanka 45 Leivonmäki 48 Joutsa 137 Uurainen 89 Toivakka 78 Petäjävesi 129 Muurame 113 Laukaa 350 Korpilahti 170 Jyväskylän mlk 407 Jyväskylä 2026 Hankasalmi lukumäärä Kuvio 3. Keski-Suomen rekisteröidyt yhdistykset kotikunnittain

10 Useat yhdistykset ovat rakentuneet liitto-, piiri- ja paikallistasoisesti. Liittotason toimijat ovat useimmiten pääkaupunkiseudulle ja merkittävä osa Keski-Suomen piirijärjestöjen toimistoista sijaitsee maakuntakeskus Jyväskylässä. Keski-Suomi -nimikealkuisia yhdistyksiä Keski-Suomen 6944 yhdistyksestä on 362 ja näistä 328:lla kotipaikka on Jyväskylä. Paikallistason toiminta on alueellista yhden kunnan, usean kunnan tai kunnan osan alueella tapahtuvaa. Edellä kuvattu yhdistysten jakautuminen kunnittain kuvaa yhdistyskenttää niiden kotikuntien perusteella. Mikäli yhdistyskenttää olisi tarkasteltu toimialueitten perusteella, olisivat kuntakohtaiset lukumäärät olleet huomattavasti korkeammat. Lisäksi tulee huomioida, että Keski- Suomessa on myös sellaista rekisteröityjen yhdistysten säännöllistä toimintaa, joilla kotipaikka ei ole Keski-Suomessa (mm. valtakunnallisten liittojen aluetoimistot ja työntekijät). Jatkossa olisi tarpeellista saada tietoa, millainen osuus rekisteröidyistä yhdistyksistä toteuttaa toimintaa ja millainen osuus on lepovaiheessa. Sen kaltainen selvitys voitaisiin toteuttaa esimerkiksi tarkastelemalla noin viiden kunnan kaikkia rekisteröityjä yhdistyksiä ja niiden toiminnallista aktiivisuutta Rekisteröidyt yhdistykset toimialoittain Kolmatta sektoria käytetään nykyään usein keskusteluissa ja kirjallisuudessa kuin itsestään selvänä käsitteenä. Kuitenkaan useinkaan ei ole pysähdytty pohtimaan mitä erilaisia toimijoita tällä kolmannella sektorilla toimii. Ja todennäköisesti melko harva pystyisi vastaamaan millainen on oman kunnan tai maakunnan kolmas sektori millaisia yhteisöjä siellä toimii ja missä laajuudessa. Rekisteröimättömistä yhdistyksistä koostettua tietoa ei ole niiden toiminnan vapaamuotoisuudesta johtuen. Rekisteröityjen yhdistysten osalta Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistystietokannasta ei saa toistaiseksi tietoa rekisteröidyistä yhdistyksistä toimialoittain. Tosin heillä on tällä hetkellä sisäisessä koekäytössä yhdistysten toimialaluokittelua. Edellisten näkökulmien vuoksi osana tätä selvitystä toteutettiin keskisuomalaisten rekisteröityjen yhdistysten toimialaluokitus Juha Peltosalmen ja Martti Siisiäisen Patentti- ja rekisterihallitukselle tekemään luokittelumalliin pohjautuen. Nämä käytetyn luokittelumallin mukaiset varsinaiset toimialat ja niiden sisällöt on tiivistetty seuraavaan taulukkoon.

11 Yhdistysten toimialan mukainen luokittelumalli (Peltosalmi, J. & Siisiäinen, M. 2001): 1. Poliittiset yhdistykset: - puolueet ja niiden paikallisyhdistykset - puolueiden tukiyhdistykset - työväenyhdistykset - poliittiset nuorisoyhdistykset 4. Kulttuurialan yhdistykset: - tiedeyhdistykset - taideyhdistykset - opiskelu- ja sivistysyhd. - tapa- ja ruokakulttuurin yhd. - perinne- ja museoalan yhd. - kotiseutu- ja kyläyhdistykset - sukuyhdistykset - etniset yhdistykset - luonnonsuojeluyhdistykset 7. Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistyks: - kristilliset yhdistykset - rukous-, evankeliomis- ja lähetysyhdistykset - muut uskonnolliset yhd. - kirkkojen ja seurakuntien tukiyhdistykset - elämän- ja maailmankatsomuksiin sekä vakaumuksiin liittyvät yhdistykset Kuvio 4. Yhdistysten toimialan mukainen luokittelumalli 2. Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset: - työantajien ja työntekijöiden ammattijärjestöt - henkilökuntayhdistykset - ammattialojen edustajien yhd - osuustoimintayhdistykset - työllisyyden edistämiseen liittyvät yhdistykset - asumiseen liittyvät yhd. - säästämiseen ja sijoittamiseen littyvät yhdistykset 5. Vapaa-ajan yhdistykset: - nuoriso- ja varhaisnuorisoyhd - poliittiset varhaisnuorisyhd. - metsästys- ja kalastusseurat - lemmikkieläinyhdistykset - keräilyyn, rakenteluun, käsityöharrastuksiin liittyvät yhd. - retkeily- ja matkailuyhd. - muut harrasteyhdistykset 8. Maanpuolustukseen ja kvsuhteisiin liittyvät yhdistykset: - maanpuolustus- ja reserviläisyhdistykset ja aselajien killat - varusmies-, siviilipalvelus- ja aseistakieltäytyjien yhd. - sotaveteraanien, kaatuneitten omaisten ja sotalapsien yhd. - rauhanturvaajien yhdistykset - rauhanjärjestöt - kansainvälisiin suhteisiin ja yhteistyöhön liittyvät yhdistykset ja ystävyysseurat - kehitysyhteistyöyhdistykset 3. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset: - terveyteen, sairauteen ja vammaan liittyvät yhdistykset - lastenhoitoon- ja huoltoon liittyvät yhdistykset - vanhustenhuoltoon liittyvät yhdistykset - sotainvalidien yhdistykset - raittius- ja päihdehuoltoyhd. - muut sosiaalialan yhdistykset 6. Urheilu- ja liikuntayhdistykset: - eri urheilulajien harrastamiseen liittyvät yhdistykset - liikuntaseurat - moottoriurheiluyhdistykset - erotuomariyhdistykset - muut urheiluyhdistykset 9. Muut yhdistykset: - vapaapalokunnat - muu vapaaehtoinen pelastustoiminta - liikenne- ja vesiturvallisuus - lions clubit, soroptimistit, rotaryt, loosit ja veljeskunnat - ladies circle, zontakerhot, feministit, ei poliittiset naisyhdistykset - marttayhdistykset - eläkeläisyhdistykset - seksuaalisen tasa-arvon ja seksuaalisten vähemmistöjen yhdistykset - muut luokkiin 1-8 sopimattomat yhdistykset Yhdistysnetistä haetun aineiston pohjalta 6944 keskisuomalaista rekisteröityä yhdistystä listattiin kotikunnittain taulukkoon, jossa oli luokittelumallin mukaiset yhdeksän vaihtoehtoa ja kohta toimiala ei tiedossa. Tämän jälkeen jokainen yhdistys kohdennettiin manuaalisesti yhdistyksen nimen tai www-sivustoilta löytyvän tiedon avulla yhteen yhdeksästä toimialaluokasta. Mikäli yhdistyksen nimen tai www-sivustojen kautta ei saatu tietoa yhdistyksen toimialasta, sijoitettiin se luokkaan toimiala ei tiedossa. Toteutettu luokittelu osoitti keskisuomalaisten rekisteröityjen yhdistysten jakautuvan seuraavasti:

12 Keski-Suomen rekisteröidyt yhdistykset (n=6944) %-osuus politiikka % ammatti ja elinkeino % sosiaali- ja terveysala % kulttuuri % toimiala vapaa-aika 1114 urheilu ja liikunta % 16 % uskonto ja maailmankatsomus % maanpuol. ja kans.väl. suhteet % toimiala muut % toimiala ei tiedossa % Kuvio 5. Keski-Suomen rekisteröidyt yhdistykset toimialoittain Toteutettu luokittelu antaa uutta tietoa kolmannen sektorin yleisimpien toimijoiden rekisteröityjen yhdistysten toimialallisesta jakautumisesta. Samalla on luotu excel-pohjainen tietokanta keskisuomalaisista rekisteröidyistä yhdistyksistä kunnittain ja toimialoittain, jota voi hyödyntää mahdollisessa maakunnan yhdistystietokannan kehittämistyössä. Luokitteluprosessi antoi myös eväitä siihen, miten yhdistyksiä pitäisi luokitella, jotta siitä olisi hyötyä mahdollisimman monelle kolmannella sektorilla toimivalle. Poliittiset yhdistykset ovat selkeä rajattu toimiala. Todellisten toimivien poliittisten yhdistysten määrä on pienempi, koska rekisterissä oli paljon sellaisten puolueiden yhdistyksiä, joita ei enää ole olemassa. Sosiaali- ja terveysalan toimintaan katsottavia heikommassa asemassa olevien asioita ajavia tai vanhustyöhön liittyviä yhdistyksiä sisältyy oman toimialan lisäksi: työllisyyden edistämiseen liittyvät yhdistykset luokkaan ammatti- ja elinkeino monikulttuuriset ja muut etniset yhdistykset luokkaan kulttuuri sotaveteraani yms. yhdistykset luokkaan maanpuolustus ja kansainväliset suhteet eläkeläisten yhdistykset luokkaan toimiala muut Sosiaali- ja terveysalan toimintaa toteuttavien yhdistysten määräksi voidaan olettaa lähes 10 %. Luokittelussa asukastoimintaan liittyviä yhdistyksiä esiintyy: asukasyhdistykset asumiseen ja elinkeinoon luokassa kyläyhdistykset kulttuurin luokassa sekä osa pienviljelijäyhdistyksistä, joiden toiminta nykyisin on kyläyhdistystoimintaa luokassa asuminen ja elinkeino.

13 Kulttuurintoimiala sisältää paljon erilaista yhdistystoimintaa. Tällöin esimerkiksi taiteeseen liittyvien yhdistysten määrän hahmottaminen on vaikeaa. Vapaa-ajan toimialan sisällä oleva nuorisotoimintaan liittyvä yhdistystoiminta ei myöskään hahmotu erikseen. Näiden vain muutamien esiin nostettujen näkökulmien vuoksi käytetty luokittelumalli ei sellaisenaan ole riittävä vastaamaan käytännön tarpeisiin. Esimerkiksi www-sivustolla oleva yhdistystietokanta / yhdistysten hakukone pitäisi rakentaa yksityiskohtaisemmin jaoteltuna, jotta käyttäjä löytäisi haluamansa kunta- ja toimialakohtaiset yhdistykset. Tämä luokittelu on antanut sen puuttuvan tiedon keskisuomalaisen yhdistyskentän toimialallisesta jakautumisesta, jota aiemmin ei ollut. Yksityiskohtaisempaa tietoa kuntakohtaisesti toimialoittain jaoteltuna on tämän selvityksen liitteissä 4 ja 5. Politiikkaan, ammattiin ja elinkeinoon liittyviä yhdistyksiä on yhteensä noin 35 % keskisuomalaisista yhdistyksistä. Yhdistyksiä, joiden toiminta voidaan katsoa melko välittömästi liittyvän keskisuomalaisen väestön arkielämän sujuvuuteen ja vapaa-ajantoimintaan, on noin 55 %. Tähän arkeen ja vapaa-ajantoimintaan liittyvät vahvasti sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala, vapaa-aika, liikunta ja urheilu sekä osa toimiala muut luokkaan luokitelluista yhdistyksistä. Toteutetun luokittelun kautta selviää lisäksi, että yhdistykset antavat kuvan alueen väestön ja pienoiskulttuurin erityispiirteistä. Esimerkiksi harvaanasutuissa laajoja metsäalueita omaavissa kunnissa on poikkeuksellisen paljon metsästysyhdistyksiä. Maahanmuuttajayhdistykset ovat Jyväskylästä, koska muissa kunnissa maahanmuuttajien määrä on pieni. Jyväskylän maalaiskunnassa on huomattavan korkea poliittisten yhdistysten lukumäärä kunnan monien taajamien vuoksi ja alhainen sosiaalialan yhdistysten määrä Jyväskylästä toimintaa maalaiskunnassa toteuttavien sosiaalialan yhdistysten takia Rekisteröityjen yhdistysten muutosilmoitukset Yhdistyslain 52 :n mukaan yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on tehtävä rekisteriin ilmoitus (muutosilmoitus). Yhdistysnetin tietojen mukaan Keski-Suomen lähes 7.000:sta rekisteröidystä yhdistyksestä lakisääteisen ilmoituksen tekee vuosittain 370 yhdistystä. muutosilmoituksen tehneet yhdistykset (vuosien keskiarvo) Koko Keski-Suomi 370 Jyväskylä 134 seutukunta Jyväskylän seutukunta Joutsan seutukunta Jämsän seutukunta Keuruun seutukunta Äänekosken seutukunta 34 Saarijärven-Viitasaaren seutukunta lukumäärä Kuvio 6. Muutosilmoituksen vuosina tehneet yhdistykset (ei sisällä ensirekisteröintejä) (n=1853)

14 Kun vuosittaisten muutosilmoitusten lukumäärä suhteutetaan kaikkiin alueen rekisteröityjen yhdistysten määrään, saadaan selville että keskimäärin vain 5,3 % yhdistyksistä tekee vuosittain muutosilmoituksen. Tosiasialliset muutokset yhdistysten puheenjohtajien ja nimenkirjoittajien osalta ovat suurella todennäköisyydellä kuitenkin vuosittain korkeammat. Vuosittain muutosilmoituksen tehneiden osuus rekisteröidyistä yhdistyksistä Koko Keski-Suomi 5,3 % Jyväskylä 6,6 % seutukunta Jyväskylän seutukunta Joutsan seutukunta Jämsän seutukunta Keuruun seutukunta 3,3 % 5,9 % 6,0 % 9,4 % Äänekosken seutukunta 5,5 % Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 3,5 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % %-osuus Kuvio 7. Muutosilmoituksen vuosina tehneiden osuus alueen rekisteröidyistä yhdistyksistä (ei sisällä ensirekisteröintejä) (n=1853) 3.4. Uudet rekisteröityvät yhdistykset Uusia yhdistyksiä syntyy tasaisesti kansalaisten tarpeiden ja aloitteiden mukaisesti. Kuvion 8 kautta on hahmotettavissa, että uusien rekisteröityjen yhdistysten lukumäärä on vuosittain melko samankaltainen. Keskimääräisesti joka vuosi rekisteröidään 109 uutta yhdistystä, joista lähes puolella kotipaikka on Jyväskylä. Keski-Suomen ensirekisteröityneet yhdistykset lukumäärä k-a Jyväskylä Koko Keski-Suomi vuosi Kuvio 8. Keskisuomalaiset ensirekisteröidyt yhdistykset (n=655)

15 Vuosina ensirekisteröityneet yhdistykset jaoteltiin myös toimialoittain. Niiden toimialallinen jakauma on merkittävästi erilainen kun sitä verrataan kuvioissa 5. esitettyihin kaikkien Keski-Suomen rekisteröityneiden yhdistysten toimialalliseen jakaumaan. Kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan yhdistykset edustavat yhteensä 70 % uusista rekisteröityneistä yhdistyksistä (kaikista Keski-Suomen yhdistyksistä nämä kolme toimialaa edustavat 44 %). Tyypillisimpiä uusia yhdistyksiä ovat asumiseen liittyvät yhdistykset, liikuntayhdistykset sekä taiteeseen ja kulttuuriperintöön liittyvät järjestöt. Keski-Suomessa ensirekisteröityjen yhdistysten jakautuminen toimialoittain lukumäärä politiikka 10 ammatti ja elinkeino 62 sosiaali- ja terveysala 40 kulttuuri 222 toimiala vapaa-aika urheilu ja liikunta uskonto ja maailman katsomus maanpuol. ja kans.väl. suhteet 10 toimiala muut 24 toimiala ei tiedossa 36 Kuvio 9. Vuosina ensirekisteröityneiden yhdistysten toimialajakauma (n=655) Kulttuurialalla tyypillisimpiä ensirekisteröityviä olivat kylä- ja kotiseutuyhdistykset 58 kpl, musiikkiyhdistykset 45 kpl sekä muut taiteen ja kulttuuriperinnän yhdistykset 47 kpl. Kulttuurialan ensirekisteröidyissä nousi selkeänä omana ryhmänään etnisten vähemmistöjen yhdistykset 10 kpl. Urheilualan ensirekisteröityneistä 80 % oli liikuntaan liittyviä yhdistyksiä ja 20 % muita urheiluun laskettavia järjestöjä (moottoriurheilu, tikka, biljardi). Liikuntayhdistyksistä yksittäisinä lajeina tarkasteltuna budo- ja salibandyseurojen osuus oli vahva. Vapaa-ajan järjestöt painottuvat selkeästi metsästykseen, kalastukseen ja retkeilyyn 41 kpl sekä lemmikkieläimiin liittyviin yhdistyksiin 17 kpl. Ammatti- ja elinkeinoluokassa on 12 asumiseen liittyvää ensirekisteröitynyttä yhdistystä, jotka yhdessä 58 kylä- ja kotiseutuyhdistyksen kanssa edustavat 70 uutta asumiseen ja asuinalueeseen liittyvää yhdistystä Hankerahoitus järjestöjen toiminnassa Keskisuomalaisen kolmannen sektorin merkittävimmät hankerahoittajat ovat Rahaautomaattiyhdistys sekä Maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavat maaseudun kehittämisen toimintaryhmät. Muita pidempikestoista hanketoimintaa rahoittavia ovat mm. ministeriöt ja EUrahoitusta (mm ESR ja EAKR) Tavoiteohjelmien kautta kanavoivat alueviranomaiset (mm. TEkeskuksen eri osastot, Lääninhallitus, Keski-Suomen Liitto). Tavoiteohjelmien ESR- ja EAKRrahoitusta sekä ministeriöiden hankerahoitusta käyttäneiden kolmannen sektorin yhteisöjen lukumäärä ei toistaiseksi ole ollut kovin korkea.

16 TE-keskuksen työvoimaosaston kansallinen työllisyyden edistämiseen liittyvä rahoitus on myös melko yleinen kolmannen sektorin yhteisöjen hankerahoituksen muoto. TE-keskuksen työvoimaosaston välityömarkkinoita syksyllä 2006 koskevan alkukartoituksen (Välityömarkkinat Keski-Suomen Te-keskuksen alueella) perusteella voi arvioida, että säännöllisesti työllisyyden edistämiseen liittyvää kehittämistoimintaa TE-keskuksen kansallisella rahoituksella toteutetaan kolmannella sektorilla yli 30 yhdistyksen ja muutaman säätiön voimin. Maaseudun kehittämisen toimintaryhmät (lisää tietoa tämän selvityksen luvussa 4.8.) ovat EUohjelmakaudella rahoittaneet maaseudun kehittämistyötä noin 18 miljoonalla eurolla yli 460 hankkeen kautta. Tässä maaseudun kehittämistyössä järjestöjen osuus on ollut merkittävä, sillä ne ovat olleet yli 290 hankkeen toteuttajina. Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta on tarkasteltu tarkemmin, koska sen avustusrahoituksesta saa laajasti tietoa internetistä ja sen avustukset kohdentuvat yleishyödyllisille voittoa tavoittelemattomille yhteisöille siis kolmannelle sektorille. Valtaosin Rayn avustukset kohdentuvat sosiaali- ja terveysjärjestöille. Ray-rahoitusta jalkautuu keskisuomalaiseen järjestökenttään vuosittain noin euroa. Järjestöjen Ray-rahoitteisella toiminnalla vastataan erityisesti niihin kansalaisten hyvinvoinnin tarpeisiin, joihin julkinen palvelujärjestelmä ei vastaa. Valtaosa Rayn kautta Keski-Suomeen tulevista avustuksista on kehittämiseen liittyvää rahoitusta. Osa on kuitenkin vakiintuneeseen toimintaan myönnettävää rahoitusta. Myönnettyjen avustusten määrä on viime vuosina ollut lievässä nousussa. Haettujen avustusten määrä on pienentynyt ja muutoksiin on vaikuttanut ainakin muutokset avustusten jakoperusteissa. Rayn avustusta hakee vuosittain noin 104 järjestöä keskisuomalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Näistä keskimäärin 72 saa rahoitusta hakemalleen toiminnalle. Ray-avustukset Keski-Suomessa (tuhatta ) Haetut ja saadut Ray-avustukset Keski- Suomessa tuhatta euroa järjestöjen lkm myönnetyt avustukset haetut avustukset vuosi 2006 vuosi 2005 vuosi 2004 vuosi 2003 vuosi 2002 keski arvo avusta saaneet avustusta hakeneet vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi keski arvo ,6 Kuvio 10. Ray-avustukset Keski-Suomessa Kuvio 11. Ray-avustusta hakeneiden ja saaneiden lukumäärä

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia

Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF 1 2 KYLÄT SUURET KANSOINEEN Keski-Pohjanmaan maaseudun yhteisötalouden strategia Oy Coop

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi 2 Sisältö 1 KEVÄT-hankkeesta... 4 2 Loppuarvioinnin sisältö... 6 3 Arvioinnin tulokset...

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta Pauliina Kovanen Sisä-Savon seutuyhtymä Toukokuu 2009 Hankkeen nimi Hoiva-alan tulevaisuus maaseutumaisilla

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY:N PAIKALLINEN STRATEGIA 2014-2020 13.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 Alueen kuvaus...

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite Matarankatu 4, Jyväskylä Postiosoite

Lisätiedot

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri JÄRJESTÖBAROMETRI on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveys järjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteiskunnallisesta

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot