KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen varapuheenjohtaja läsnä Katriina Kankkunen jäsen läsnä Leena Koivisto jäsen läsnä Jussi Kolehmainen jäsen poissa Ritva Lampainen jäsen läsnä Matti Miettinen jäsen läsnä Pekka Niiranen jäsen poissa Sakari Pekkarinen jäsen läsnä Elisa Pitkänen jäsen läsnä Helena Riekki jäsen läsnä Maija Svärd jäsen läsnä Jaakko Vettenranta jäsen läsnä Erkki Oinonen Niirasen varajäsen läsnä Taisto Toppinen Kolehmaisen varajäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Pirkko Liisa Piironen kirkkovaltuuston puheenjohtaja läsnä Ilkka Raninen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja poissa Kimmo Kivelä kirkkoherra läsnä Esko Konttinen kirkkoherra läsnä, poistui :n 76 käsittelyn jälkeen Hannu Koskelainen kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen kirkkoherra läsnä Reijo Virolainen kirkkoherra poissa Pertti Salanne vs. kirkkoherra läsnä Risto Voutilainen vt. kirkkoherra läsnä, poistui klo Lahja Pyykönen tiedotuspäällikkö läsnä Maija Keinänen vs. henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Oiva Voutilainen rekisterinjohtaja läsnä, poistui :n 76 käsittelyn jälkeen Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsutut Raimo Hakkarainen joht. oppilaitosteologi läsnä Hannu Innanen perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja läsnä Aarne Laukkanen puistopäällikkö poissa Seppo Marjanen diakoniajohtaja poissa Hannu Rönkä joht. sairaalasielunhoitaja poissa Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö läsnä Riitta Liisa Taskinen lapsityönjohtaja läsnä Martti Ängeslevä atk päällikkö läsnä

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 58:1,2. 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katriina Kankkunen ja Leena Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 69 VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖS Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan seurakunnassa on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Taloussäännön 25 :n mukaan seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Vuoden 2005 tilinpäätösasiakirjat toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja liitetiedot ovat esityslistan liitteenä 1.

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Vuoden 2005 toimintatuottojen loppusumma on 1.8 milj. euroa ja toimintakulujen loppusumma 14,6 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi euroa eli 32 % enemmän kuin vuonna Syynä tähän oli pääosin metsätalouden tuottojen kasvu. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,1 %. Verotuloja kertyi 13,8 milj. euroa, mikä on noin euroa eli 3 % enemmän kuin vuonna 2004 mutta 3 % vähemmän kuin vuoden 2005 talousarviossa oli arvioitu. Vuosikate on ,83 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos taas osoittaa ,78 euron alijäämää. Alijäämä aiheutuu poistojen suuresta määrästä. Poistoeron ja varausten jälkeinen tilikauden tulos on ,26 euroa ylijäämäinen. Seurakuntayhtymän talouden rakenteellinen ongelma on toimintamenojen ja verotulojen epätasapaino. Tämä epätasapaino on viime vuosina kärjistynyt toimintakulujen kasvaessa vuosittain selvästi verotuloja enemmän. Käytännössä seurakuntayhtymä kykenee vuotuisilla tuloillaan kattamaan toimintamenot mutta investointien rahoitukseen ei juuri jää liikkumavaraa. Investoinnit onkin viime vuosien aikana katettu lähinnä purkamalla vanhoja ylijäämiä. Tämä taas näkyy selkeästi kassavarannon pienenemisenä ja maksuvalmiuden heikkenemisenä. Lähivuosina pyritään edelleen kohti toimintamenojen ja verotulojen tasapainoa vuonna 2005 aloitetulla strategiaprosessilla. Toimintamenoja on tarkoitus leikata hallitusti vähentämällä henkilöstön määrää ns. luonnollisen poistuman kautta. Ehdotus kirkkoneuvoston esitykseksi tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty toimintakertomuksessa. Tilikauden ylijäämä, ,26 euroa esitetään kirjattavaksi oman pääoman tilikauden ylijäämä tilille. Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa. 1. että vuoden 2005 tilinpäätös hyväksytään, 2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen, 3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi sekä 5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 70 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Hautausmaat hoidetaan verovaroin. Yksittäisten hautojen hoitoon ei voida käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluukin omaisille. Haudat voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito tapahtuu

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto on oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2005 ovat esityslistan liitteenä 2. Hautainhoitorahaston toimintatuotot vuodelta 2005 ovat ,80 euroa ja toimintakulut ,97 euroa. Tuloslaskelma osoittaa ,51 euron ylijäämää. Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston pääomaan voidaan selvittää rahaston yli tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on vuoden 2004 lopussa euroa ylikatteinen. Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2005 hyväksytään. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 71 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN ENONSALON ERÄ RY:N KANSSA Enonsalon Erä ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaikkea metsästystä seurakuntayhtymän omistaman tilan Pitkäaho, kiinteistötunnus , mailla väliseksi ajaksi. Anomus on esityslistan liitteenä 3. Tila on tullut seurakuntayhtymän omistukseen Vehmersalmen seurakunnalta kuntaliitoksen yhteydessä vuoden 2005 alusta lukien. Ko. maa alue on ollut vuokrattuna aikaisemminkin Enonsalon Erä ry:lle. Pitkäaho tila sijaitsee Vehmersalmen Enonsalon kylässä ja on pinta alaltaan on 14,70 ha. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus on 0,17 euroa/ha/vuosi. Pienin vuokra on kuitenkin 84,15 euroa/5 vuotta. Vahvistettua periaatetta noudattaen vuokraksi tulee pinta alan mukaan 84,15 euroa/5 vuotta. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää vuokrasopimuksen tekemistä Enonsalon Erä ry:n kanssa esitetyin ehdoin. 1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Pitkäahon tilan maista pinta alaltaan 14,7 ha Enonsalon Erä ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten, 2. että vuokrana peritään 84,15 euron kertakorvaus ja

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ että seurakuntayhtymä pidättää henkilökunnallaan oikeuden harrastaa ko. tilalla pienriistan metsästystä. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 72 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN KEMPPAAN ERÄSTÄJÄT RY:N KANSSA Metsästysseura Kemppaan Erästäjät ry:n kanssa tehty metsästysvuokrasopimus Virtamajan tilan, kiinteistötunnus , maista on päättynyt Kemppaan Erästäjät ry on toimittanut kirjallisen anomuksen vuokrasopimuksen jatkamisesta. Anomus on esityslistan liitteenä 4. Tila sijaitsee Karttulan kunnan Kuivaniemen kylässä ja on tullut seurakuntayhtymän omistukseen tehdyllä kauppakirjalla. Tilan pinta ala on 23 ha. Virtamaja tilan metsästysvuokrasopimus voitaneen jatkaa viideksi vuodeksi Kemppaan Erästäjät ry:n kanssa. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus on 0,17 euroa/ha/vuosi. Pienin vuokra on kuitenkin 84,15 euroa/5 vuotta. Pinta alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulee 84,15 euroa. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää metsästysvuokrasopimuksen tekemistä Kemppaan Erästäjät ry:n kanssa. esitetyin ehdoin. 1. että Kemppaan Erästäjät ry:n kanssa tehdään metsästysvuokrasopimus. Virtamaja tilan maista väliseksi ajaksi, 2. että metsästysoikeus käsittää pienriistan, pien ja suurpedot ja hirvieläinten metsästyksen, 3. että vuokrana peritään 84,15 euron kertakorvaus ja 4. että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä pidättää henkilökunnallaan oikeuden harrastaa ko. tilalla pienriistan metsästystä. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 73 MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN TAUNO VAROSEN KANSSA Tauno Varosen kanssa tehty maanvuokrasopimus Rytkyn tilan pelloista päättyy Varonen on toimittanut kirjallisen anomuksen ko. peltojen vuokrasopimuksen jatkamisesta kuudeksi vuodeksi. Anomus ja kartta ovat esityslistan liitteenä 5.

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Anomuksen mukaan Varonen jatkaisi vuokrausta 4,15 ha:n suuruisesta alasta, josta 2,6 ha peltoa ja 1,55 ha suopeltoa. Pelto 2,6 ha on Penkereen leirikeskuksen pihapiirissä. Suopelto 1,55 ha sijaitsee Kaislastenlahdentien varrella ja on lähinnä laidunmaatasoista peltoa. Pellosta vuokra on ollut 60 euroa/ha/vuosi ja suopellosta 30 euroa/ha/vuosi. Vuokrausta voitaneen jatkaa edelleen. Penkereen rakennukset ja ympäristö peltoineen on tyypillistä maaseutumaisemaa mikä kannattaa säilyttää mm. pitämällä pellot viljelykelpoisena. Peltojen vuokraukselle ei ole kovin kysyntää, joten vuokra voitaneen pitää samansuuruisena kuin edellisenä vuokrakautena on ollut. Vuosivuokraksi tulee 202,50 euroa ja kuuden vuoden kausivuokraksi euroa. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle peltoalueiden vuokraamista entisin ehdoin. 1. että Tauno Varoselle vuokrataan Rytkyn tilan pelloista yhteensä 4,15 ha, josta peltoa 2,6 ha ja suopeltoa 1,55 ha, 2. että vuokra aika on että vuokrana peritään 202,50 euroa/vuosi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 74 MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN PASI KORHOSEN KANSSA Pasi Korhosen kanssa tehty maanvuokrasopimus Rytkyn tilan pelloista päättyy Korhonen on toimittanut kirjallisen anomuksen ko. peltojen vuokrasopimuksen jatkamisesta kuudeksi vuodeksi. Anomus ja kartta ovat esityslistan liitteenä 6. Anomuksen mukaan Korhonen jatkaisi vuokrausta 2,09 ha:n suopellosta. Pelto sijaitsee Kaislastenlahdentien varrella ja on lähinnä laidunmaatasoista peltoa. Pellon vuokra on ollut 30 euroa/ha/vuosi. Peltojen vuokraukselle ei ole kovin kysyntää, joten vuokra voitaneen pitää samansuuruisena kuin edellisenä vuokrakautena on ollut. Vuosivuokraksi tulee 62,70 euroa ja kuuden vuoden kausivuokraksi 376 euroa. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää peltoalueen vuokraamista entisin ehdoin. 1. että Pasi Korhoselle vuokrataan Rytkyn tilan pelloista 2,09 ha suopeltoa,

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ että vuokra aika on ja 3. että vuokrana peritään 62,70 euroa/vuosi Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 75 LAPIN RIPPIKOULULEIRIEN KULJETUSTARJOUKSET Kuopion seurakunnat ovat usean vuoden aikana pitäneet rippikoululeirejä Lapissa. Kesällä 2006 Vuontispirtillä järjestetään kuusi rippikoululeiriä välisenä aikana ja Tievatuvalla kaksi rippikoululeiriä välisenä aikana. Sekä Vuontispirtille että Tievatuvalle järjestetään linja autokuljetus Kuopiosta. Pääosa rippikoululeireistä ja lähes koko muu leiritoiminta järjestetään omissa leirikeskuksissa, jonne on myös pääsääntöisesti linja autokuljetus. Vuonna 2006 järjestettävistä Lapin rippileirikuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu ja tarjoukset on pyydetty viideltä liikennöitsijältä: Pohjolan Turistiauto Oy:ltä, Pohjolan Liikenne Oy:ltä, Jääskeläisen Auto Oy:ltä, Savonlinja Yhtiöiltä ja Linja autoliike Erkki Itkonen Oy:ltä. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että liikennöitsijää valittaessa huomiota kiinnitetään palvelun laatuun, hintatasoon sekä kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Lisäksi ilmoitettiin, että seurakunnat arvostavat sitä, että kuljettavat ovat vakinaisessa palvelusuusuhteessa liikennöitsijään ja ovat tottuneita toimimaan nuorten kanssa. Tarjouksia on pyydetty mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa ovat jättäneet kaikki liikennöitsijät joille tarjouspyyntö on lähetetty. Hallintosihteeri Arja Keränen ja hallintojohtaja Timo Korhonen avasivat tarjoukset Tarjouksista tehty yhteenveto on esityslistan liitteenä 7. Hinnaltaan edullisin ja myös kokonaistaloudellisesti edullisin on Jääskeläisen Auto Oy:n tarjous. että Lapin rippikoululeirien kuljetuksista kesällä 2006 tehdään sopimus Jääskeläisen Auto Oy:n kanssa hintaan euroa. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 76 STRATEGIATYÖSKENTELYYN LIITTYVÄ PALVELUSSUHTEITTEN TÄYTTÄMISKIELTO Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kuopion seurakuntayhtymän strategia asiakirjan vuosille Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli strategia asiakirjaa Kirkkovaltuusto teki periaatepäätöksen, jonka mukaan seurakuntayhtymän talousarviot on laadittava ja niitä on noudatettava vuodesta 2008 alkavin kolmevuotisjaksoin siten, etteivät toimintakulut

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ ylitä minkään kolmivuotisjakson aikana verotulojen määrää. Samalla kirkkovaltuusto myönsi vuoden 2006 talousarvioon euron lisämäärärahan projektityöntekijän palkkaamiseen strategian eteenpäin viemiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi strategiaprosessin ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Hannu Savinainen ja muiksi jäseniksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Voutilainen, toimitusjohtaja Jussi Kolehmainen, filosofian maisteri Ritva Lampainen, luokanopettaja Maija Svärd ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Projektityöntekijäksi kirkkoneuvosto kutsui rovasti Juhani Kiiskin. Strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on seurakuntayhtymän talouden rakenteellinen tasapainottaminen strategiajaksolla Keskeinen keino talouden tasapainottamisessa on henkilöstömenojen vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Strategian tavoitteeksi on asetettu, että seurakuntayhtymässä jätetään täyttämättä 30 palvelussuhdetta strategiaajanjaksolla. Tarkoituksena on laatia konkreettinen suunnitelma henkilöstön vähentämisestä. Ohjausryhmä on pitänyt kaksi kokousta. Ohjausryhmän käsityksen mukaan konkreettisen suunnitelman laatiminen henkilöstömäärän vähentämiseksi edellyttää, että seurakuntayhtymässä ei täytetä vakinaisesti avoimeksi tulevia palvelussuhteita ennen kuin suunnitelma on valmistunut. Yhteinen kirkkoneuvosto voisi tehdä asiasta periaatepäätöksen. 1. että yhteinen kirkkoneuvosto tekee periaatepäätöksen, että seurakuntayhtymässä ei täytetä vakinaisesti avoimeksi tulevia palvelussuhteita ennen kuin suunnitelma henkilöstön vähentämisestä luonnollisen poistuman kautta on valmistunut. 2. että tässä vaiheessa palvelussuhteet voidaan täyttää tarvittaessa määräaikaisesti saakka Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 77 KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTAJAN VIRAKSI Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaan vuoden 2006 henkilöstösuunnitelmaan sisältyy esitys keskusrekisterin johtajan viran muuttamisesta yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi lukien. Virkamuutokseen on myös varauduttu vuoden 2006 talousarviossa. Seurakuntayhtymässä on useissa eri yhteyksissä keskusteltu yhteisten toiminnallisten työalojen organisaation kehittämisestä. Yhteisillä työaloilla on useita itsenäisiä toimintayksiköitä, joiden esimiehinä toimivat asianomaisten työalojen johtavat viranhaltijat. Ongelmaksi on koettu, ettei yhteisillä työaloilla siis yhteisellä seurakuntatyöllä ole johtajaa eikä yhteisten työalojen johtavilla viranhaltijoilla käytännöllisesti katsoen esimiestä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja on muodollisesti johtavien viranhaltijoiden esimies, mutta ei suuren työtaakkansa vuoksi käytännössä pysty tätä

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ tehtävää hoitamaan. Yhteisen seurakuntatyön johtaminen on mahdollista järjestää muuttamalla keskusrekisterin johtajan virka yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi. Rekisterinjohtaja hoitaa jo tällä hetkellä lukuisia yhteisen seurakunnallisen toiminnan tehtäviä. Rekisterinjohtaja on ollut keskeisessä osassa valmistelemassa useita yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka eivät kuulu viran tehtäviin. Tällaisia ovat olleet mm. Kuopion seurakuntien 450 vuotisjuhlat sekä useat valtakunnalliset juhlat ja tapahtumat. Parhaillaan valmistellaan kesäkuussa 2006 pidettäviä kirkkomusiikkijuhlia. Rekisterinjohtaja toimii oman virkansa ohella kirkkomusiikkijuhlien pääsihteerinä. Kirkko ei hoida kuin eräiltä osin virallisia väestörekisterin pitäjän tehtäviä, mikä on vähentänyt selkeästi paitsi keskusrekisterin myös keskusrekisterin johtajan tehtäviä ja mahdollistanut edellä mainittujen tehtävien hoidon. Uuden viran tehtäviä olisi seurakuntayhtymän yhteisten työalojen toiminnan ohjaaminen, valvominen ja edistäminen sekä yhteisten työalojen johtavien viranhaltijoiden esimiehenä toimiminen. Kysymyksessä on ns. hallinnollinen esimiehisyys. Tehtäviin kuuluisi edelleen myös keskusrekisterin johtaminen. Monissa suurissa seurakuntayhtymissä keskusrekisterin johtajan virka on muutettu yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi tai muuttamista harkitaan. Rekisterinjohtajan viran muuttaminen yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi merkitsisi myös sitä, viranhaltija edustaisi yhteisiä toiminnallisia työaloja jatkossa sekä kirkkoneuvostossa että johtoryhmässä. Asiaa on valmisteltu mm. kehittämistyöryhmässä ja johtoryhmässä. Periaatteessa virkamuutosta on pidetty yleisesti tarkoituksenmukaisena ja oltu yksimielisiä sen tarpeesta. Kehittämistyöryhmässä on sen sijaan ollut erimielisyyttä siitä, voiko yhteisen seurakuntatyön johtaja toimia yhteisten toiminnallisten työalojen johtavien viranhaltijoiden esimiehenä. Strategiatyöskentelyn ohjausryhmä on käsitellyt asiaa Ohjausryhmä katsoi, että keskusrekisterin johtajan virka tulisi muuttaa yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi ja uuden viran tehtäviin tulisi liittää yhteisten toiminnallisten työalojen hallinnollinen esimiehisyys. Ehdotus yhteisen seurakuntatyön johtajan tehtäväkuvaukseksi on esityslistan liitteenä 8. Avoimeksi tulevat virat on pääsääntöisesti julistettava haettavaksi. Seurakuntayhtymän virkasäännön 5 4. mom. mukaan virka voidaan kuitenkin täyttää haettavaksi julistamatta, kun kysymys on tehtävien uudelleen järjestelyistä. Tässä on kysymys varsin laajamittaisesta tehtävien uudelleen järjestelystä, joten virka on mahdollista täyttää sitä haettavaksi julistamatta. Voimassa olevan johtavien viranhaltijoiden johtosäännön mukaan keskusrekisterin johtajan viran täyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Näin ollen kirkkovaltuusto päättää myös rekisterinjohtajan siirtämisestä uuteen perustettavaan virkaan. Rekisterinjohtaja Oiva Voutilainen on suostunut siirtymään perustettavaan virkaan. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymään perustetaan lukien yhteisen seurakuntatyön johtajan pl R 31 a virka, 2. että viran tehtäväkuvaus hyväksytään liitteen 8 mukaisena,

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ että seurakuntayhtymästä lakkautetaan lukien keskusrekisterin johtajan pl R 30 virka ja 4. että yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaan siirretään virkaa haettavaksi julistamatta rovasti Oiva Voutilainen. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että asian käsittely palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Merkittiin, että rekisterinjohtaja Oiva Voutilainen poistui kokouksesta. Merkittiin, että yhteisten työalojen johtavat viranhaltijat poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. 78 LAUSUNNON ANTAMINEN TUIJA JA JARI MARTIKAISEN KIRJELMÄÄN Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli huvilatontin Jynkänlahti Nro 5 myyntiä Jari Ja Tuija Martikaiselle. Kirkkovaltuusto päätti, että ko. määräalaa ei tässä vaiheessa myydä. Kirkkovaltuusto katsoi, ettei huvilatontista tarjottu hinta euroa vastannut käypää hintaa, koska kaavoituksen edetessä olosuhteet olivat olennaisesti muuttuneet. Kirkkovaltuuston käsityksen mukaan tästä syystä sen itsensä vuonna 1998 hyväksymiä luovutusperusteita ei voida ko. olevan määräalan osalta noudattaa. Näyttönä siitä, että alkuperäinen luovutushinta ei ole käypä hinta, oli tieto, että ko. alueelta oli myyty vastaavan suuruinen määräala euron kauppahinnalla. Tuija ja Jari Martikainen ovat lähettäneet esityslistan liitteenä 9 olevan kirjelmän kirkkohallitukselle. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt kirjelmästä yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon. Kirjeessä Martikaiset toteavat, että ko. määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän kirjanpidossa huvilatonttia Jynkänlahti Nro 5 on ollut vuokralla heidän suvullaan 50 vuotta. Martikaiset ilmoittivat kesällä 2005 olevansa halukkaita ostamaan ko. määräalan. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa ja päätti esittää määräalan myyntiä alkuperäisellä euron kauppahinnalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto katsoi, ettei tarjottu hinta vastaa käypää hintaa ja esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, ettei määräalaa tässä vaiheessa myydä. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti edellä esitetyn mukaisesti , ettei määräalaa myydä. Tuija ja Jari Martikainen katsovat, että heidän kanssaan oli jo tehty suullinen sopimus määräalan myynnistä euron kauppahinnalla. Lisäksi Martikaiset vetoavat siihen, että kaikille muille vuokralaisille seurakuntayhtymä on myynyt huvilatontteja alkuperäiseen hintaan ja katsovat, että heilläkin oliksi oikeus ostaa ko. määräala alkuperäisellä hinnalla. Martikaiset katsovat seurakuntayhtymän myös rikkoneen heidän kanssaan tehdyn suullisen sopimuksen. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ että Tuija ja Jari Martikaisen kirjelmästä annetaan tuomiokapitulille seuraava lausunto: Seurakuntayhtymä ei voi myydä kiinteää omaisuuttaan kuin käypään hintaan. Tuija ja Jari Martikaisen tarjoama euron kauppahinta ei ole käypä hinta, koska kaavoitus on nostanut olennaisesti ko. määräalan arvoa, mistä on osoituksena määräalan välittömässä läheisyydessä tehty kiinteistökauppa. Tuija ja Jari Martikainen ovat esittäneet väitteen, että heidän kanssaan olisi tehty suullinen sopimus määräalan myynnistä. Tämä ei pidä paikkaansa, koska kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tuija ja Jari Martikaisen kanssa on neuvoteltu määräalan myynnistä mutta heidän kanssaan ei ole voitu tehdä suullista sopimusta määräalan myynnistä, koska sellaista valtuutta ei kenelläkään ole ollut. Tuija ja Jari Martikaiselle ei ole myöskään subjektiivista oikeutta ostaa seurakuntayhtymän omistamaa maata eikä seurakuntayhtymällä ole velvollisuutta sitä myydä. Yhteinen kirkkovaltuusto on myös täysin toimivaltainen päättämään myykö se kiinteää omaisuuttaan vai ei. Näyttää myös siltä, että yhteisen kirkkovaltuuston päätös olla myymättä ko. määräalaa, ei ole sellainen päätös, joka olisi alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Edellä esitettyyn viitaten yhteinen kirkkovaltuusto esittää kunnioittavasti, että Tuija ja Jari Martikaisen kirjelmä ei anna aihetta toimenpiteisiin. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 79 RAILI PURSIAISEN ILMOITUS HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN VASTAANOTTAMISESTA Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi teologian maisteri Raili Pursiaisen henkilöstöpäällikön virkaan. Virka päätettiin täyttää kuuden kuukauden koeajalla. Raili Pursiainen on ilmoittanut ottavansa henkilöstöpäällikön viran vastaan Ilmoitus on esityslistan liitteenä 10. että Raili Pursiaisen ilmoitus henkilöstöpäällikön viran vastaanottamisesta merkitään tiedoksi. Raili Pursiaisen ilmoitus henkilöstöpäällikön viran vastaanottamisesta merkittiin tiedoksi. 80 RAILI PURSIAISEN VIRKAVAPAUSANOMUS Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi teologian maisteri Raili Pursiaisen henkilöstöpäällikön virkaan. Virka päätettiin täyttää kuuden kuukauden koeajalla. Raili Pursiainen on ilmoittanut ottavansa henkilöstöpäällikön viran vastaan

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Raili Pursiainen on tällä hetkellä virkavapaalla oppilaitospastorin virasta ja hoitaa ma hiippakuntasihteerin tehtäviä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa. Raili Pursiainen anoo virkavapautta oppilaitospastorin virasta väliseksi ajaksi, koska henkilöstöpäällikön virka on täytetty kuuden kuukauden koeajalla. Hallintojohtaja ehdottaa että Raili Pursiaiselle myönnetään virkavapautta väliseksi ajaksi. Raili Pursiaiselle myönnettiin virkavapautta oppilaitospastorin virasta väliseksi ajaksi. 81 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2006 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN PÄIVÄRANNAN SEURAKUNTATALON PERUSKORJAUKSEEN Puijon seurakunnan Päivärannan alueen toimitilat on Kuopion kaupungin ja seurakuntayhtymän yhteisesti omistamassa kiinteistössä. Kaupungilla on nuorisotoimen ja päiväkotitoiminnan toimitilat. Seurakuntayhtymällä on Puijon seurakunnan Päivärannan alueen kirkkosali, kahvio ja kerhotilat. Rakennus on valmistunut vuonna Kiinteistön hallinto perustuu kaupungin ja seurakuntayhtymän väliseen yhteisomistussopimukseen. Sopimuksessa seurakuntatilan keittiön lattian kallistukset ja päällyste sekä osin kiintokalusteista joudutaan uusimaan. Kiinteistön ylläpito on jaettu tilojen suhteessa, josta seurakuntayhtymän osuus on 34 % ja kaupungin 66 %. Rakennuksen toimitiloissa on viimevuosina todettu sisäilmaan liittyviä ongelmia. Ongelmien tutkimusta ja kartoitusta on tehty yhteistyössä kaupungin teknisen toimen kanssa. Selvityksissä sisäilmaongelmien on todettu johtuvan pääosin maavaraisesta lattiasta, sen kosteudesta ja muovipinnoitteesta. Korjaustyö on aloitettu tammikuussa seurakunnan eteis ja kerhotiloista ja on nyt jatkunut kaupungin nuorisotilojen puolelle. Seurakuntatilan keittiön lattian kallistukset ja päällyste sekä osin kiintokalusteista joudutaan myös tässä yhteydessä uusimaan. Korjauksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu euroa, josta seurakunnan osuudeksi tulee euroa. Työt toteutetaan kaupungin kilpailuttamilla sopimusliikkeillä. Syksyllä 2005 talousarvion laadinnan yhteydessä korjauksen laajuutta ei tiedetty, joten sitä ei osattu huomioida vuoden 2006 talousarvioon. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Lisä

13 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ määrärahaa voitaneen anoa euroa. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Päivärannan kirkon peruskorjaukseen myönnetään euron lisämääräraha vuoden 2006 talousarvion investointiosaan. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että vuoden 2006 talousarvion investointiosaan myönnetään euron lisämääräraha Päivärannan seurakuntatalon peruskorjaukseen. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 82 LAUSUNNON ANTAMINEN SAIRAALASIELUNHOITAJA OLAVI LOUHERANNAN SIVUTOIMI LUPA ANOMUKSEEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt sairaalasielunhoitaja Olavi Louherannalle sivutoimiluvan hoitaa asiantuntija, koulutus, työnohjaus ja terapiatyön hoitamiseen oman työnsä ohella. Sivutoimilupa on voimassa vuoden 2006 loppuun. Olavi Louheranta on tehnyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille esityslistan liitteenä 11 olevan anomuksen, jossa hän pyytää, että hänelle vuoden 2006 loppuun määräaikaisena myönnetty sivutoimilupa muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Tuomiokapituli on pyytänyt sivutoimilupaanomuksesta yhteisen kirkkoneuvoston lausunnon. Sivutoimilupa anomustaan Olavi Louheranta perustelee mm. sillä, että hän hoitaa sairaalasielunhoitajan tehtäviä Niuvanniemen sairaalassa, KYS:n yleissairaalapsykiatrian klinikalla ja lasten syöpäosastolla. Psyykkinen sairastuminen tai läheisen vakava sairaus koskettaa kokonaisvaltaisesti ihmisen persoonaa. Tällöin liikutaan alueella, jossa ihmisen henkiset ja hengelliset asiat kietoutuvat monimutkaisella tavalla yhteen. Sairaalasielunhoitajan työhön mainituissa sairaaloissa kuuluu papin työn lisäksi monia tehtäviä, joissa vaaditaan tietoa ja näkemystä siitä, miten potilaan uskonnollinen tai kulttuurinen tausta vaikuttaa hänen psykopatologiaansa sekä päinvastoin. Tästä syystä Olavi Louheranta on hankkinut itselleen täydentävää jatkokoulutusta psykiatriasta, psykoterapiasta sekä kulttuuri ja uskontoantropologiasta. Käytännössä lisäpätevyyden hankkiminen on merkinnyt, että sairaalat, eri kirkot ja kolmannen sektorin toimijatahot ovat pyytäneet Olavi Louherannalta asiantuntija apua erilaisissa koulutuksissa, luennoissa, työnohjauksessa ja terapiajärjestelyissä. Erityistä tarvetta tähän on Niuvanniemen sairaalas

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 2/2010 23.3.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 2/2010 23.3.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) KOKOUSTIEDOT Aika 23.3.2010 klo 16-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot