RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU"

Transkriptio

1 2009 RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN JA MÄDÄTYSLAITOSTEN TEKNIS- TALOUDELLINEN VERTAILU 3 Markku Illikainen Oulun Jätehuolto

2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma Opinnäytetyö Sivuja Liitteitä Rakentamistekniikan ylempi AMK Opinnäytetyö 72 - Suuntautumisvaihtoehto Aika Ympäristötekniikka Työn tilaaja Oulun Jätehuolto Työn tekijä Markku Illikainen Työn nimi Ruskon kompostointilaitoksen laajennuksen ja mädätyslaitosten teknis-taloudellinen vertailu Asiasanat Kompostointi, mädätys, biokaasu, jätehuolto Työssä selvitettiin teknis-taloudellisesti toimivin ratkaisu Oulun Jätehuollon toimialueelta kerätyn biojätteen käsittelemiseksi. Nykyisen kompostointilaitoksen kapasiteetti on käymässä pieneksi, joten sitä on laajennettava tai biojätteen käsittelyssä on siirryttävä mädätysratkaisuun, mikä edellyttäisi kokonaan uuden laitoksen rakentamista. Työn lähtökohtana oli vertailla Ruskon jätekeskuksen nykyisen kompostointilaitoksen laajennusta kahteen tarjolla olevaan kotimaiseen mädätyslaitokseen, joista oli saatu alustavat tarjoukset. Työn kirjallisuusosiossa kerrotaan biojätteen aiheuttamista paikallisista ja globaaleista ympäristövaikutuksista. Kaatopaikkaolosuhteissa biojäte mätänee ja tuottaa metaania, joka on haitallinen kasvihuonekaasu. Paikallinen haitta on biojätteestä liukenevat ravinteet sekä hajuhaitat. Kirjallisuusosiossa on myös kerrottu EU:n jätteitä koskevista direktiiveistä ja asetuksista sekä kansallisesta lainsäädännöstä ja jätesuunnitelmista. Biohajoavien jätteiden ja etenkin biojätteiden käsittelyssä on huomattavia eroja eri EU-maiden kesken. Niissä maissa, joissa on runsaasti jätteenpolttolaitoksia, kuten Ruotsissa ja Tanskassa, biojäte menee usein polttoon. Saksassa ja Itävallassa on runsaasti kompostointilaitoksia, mutta myös jonkin verran mädätyslaitoksia. Mädätyslaitosten määrä on lisääntymässä. Yleisimmin biojäte menee kuitenkin edelleen kaatopaikoille. Vaihtoehtojen vertailussa nykyisen kompostointilaitoksen laajennus osoittautui taloudellisesti kannattavimmaksi vaihtoehdoksi. Mikäli mädätykseen saadaan nykyisen biojätemäärän lisäksi vastaava määrä muuta mädätettävää, esimerkiksi jätevesilietettä, mädätysratkaisu on varsin kilpailukykyinen kompostointilaitoksen laajennukselle. Mädätystä puoltaa myös se, että sen aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset ovat huomattavasti kompostointilaitosta pienemmät. 4

3 OULU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ABSTRACT Degree programme Pages Enclosures Civil Engineering Master s Thesis Department Date Construction department / Environmental Technology Commissioned by Oulun Jätehuolto / Oulu Waste Management Author Markku Illikainen Thesis title Technical and economical comparison of biowaste composting plant of Rusko and digestion plants Keywords Composting, anaerobic digestion, biogas, waste management The objective of this study was to examine the techno-economically best solution to process biowaste collected from territory under the jurisdiction of Oulu Waste Management. The current composting plant capacity is inadequate, so either an expansion of the present facility or the construction of a new anaerobic digestion facility has been under consideration. This study was based on the comparison of extending Rusko s Waste Centre existing composting facility as against acquiring a locally available anaerobic digestion plant, for which there were two (2) offers. Local and global environmental effects caused by bio-waste have been mentioned. At landfills biowastes decay and produce methane, which is a harmful greenhouse gas. Local drawbacks are leachate and odour from the bio-waste. EU waste directives and regulations, national legislation and waste plans are handled under the section on legislation in the literature review. The literature review section of this study describes how biodegradable waste is handle in EU countries, including Finland. There are considerable differences in the handling of biodegradable waste, especially bio-waste, amongst EU countries. In countries such as Demark and Sweden with a predominance of waste incineration facilities bio-waste is incinerated. In Germany and Austria there are plenty of composting facilities but there are some digesting-facilities also. The number of digesting facilities is increasing, however most commonly bio-waste ends up at landfill. The environmental impact of anaerobic digestion and composting and the difference between the two processes are briefly estimated in the latter part of the literature review. In comparing the two alternatives, expanding the present composting plant proved to be the most economically viable alternative. However If in addition to the present amount of bio-waste a similar amount of digestible waste such as sewage sludge can be had, the anaerobic digestion option can be competitive. This is also supported by the fact that harmful environmental effects caused by anaerobic digestion are considerably smaller than that of composting. 5

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT ALKUSANAT SISÄLTÖ LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 1 JOHDANTO BIOJÄTTEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Biojätteen ympäristövaikutukset Biojätettä koskeva lainsäädäntö BIOJÄTTEEN KÄSITTELYN NYKYTILANNE Biojätteen käsittely eräissä Euroopan maissa Biojätteen käsittely Suomessa Biojätteen käsittely Oulussa Biojätteen kompostointi Biojätteen käsittely kaatopaikalla Biojätteen käsittely polttamalla BIOJÄTTEEN KOMPOSTOINTI JA MÄDÄTYS Kompostointikäsittelyn toimintaperiaate Kompostointilaitoksen suunnittelu Mädätyslaitoksen toimintaperiaate Mädätyslaitoksen prosessivaihtoehdot BIOKAASUPOTENTIAALI JA PROSESSIEHDOTUS Biokaasupotentiaalin selvittäminen Prosessiehdotus RUSKON KOMPOSTOINTILAITOKSEN SANEERAUS JA LAAJENNUS Prosessikuvaus ja tekniset muutokset Kompostointilaitoksen investointi- ja käyttökustannukset

5 7 VERTAILTAVAT MÄDÄTYSLAITOKSET Preseco Oy:n mädätyslaitos MK Protech Oy:n mädätyslaitos LAITOSTEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU Laitosten prosessien vertailu Taloudellisuusvertailu Hintavertailu Investoinnin kannattavuus Vaihtoehtojen vertailu eri käsittelymaksuilla ja -määrillä Ympäristövaikutusten vertailu JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET

6 LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT Aerobinen prosessi Hapellisissa olosuhteissa tapahtuva biologinen hajoaminen, kompostointi Anaerobinen prosessi Hapettomissa olosuhteissa tapahtuva biologinen hajoaminen, mädätys Biohajoava jäte Jätteen sisältämä orgaaninen jäte Biojäte Kotitalouksien, koulujen, ravintoloiden, suurtalouksien ja kaupan tuottama ruokajäte COD Chemical oxygen demand, kemiallinen hapenkulutus Mesofiilinen Biologinen hajoamisprosessi lämpötila-alueella o C Reduktio Vähenemä Termofiilinen Biologinen hajoamisprosessi lämpötila-alueella o C TS Total solids, kuiva-aineen kokonaismäärä VS Volatile solids, kuiva-aineen orgaanisen aineksen määrä 8

7 1 JOHDANTO Euroopan Unionin uuden jätedirektiivin mukaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on tärkeää helpottaa biojätteen erilliskeräystä ja asianmukaista käsittelyä. Direktiivi edellyttää kansallisilta valtioilta toimenpiteitä, jotka edistävät biohajoavan jätteen käsittelyä kompostoimalla tai mädättämällä (EU:n direktiivi 2008). EU:n kaatopaikkadirektiivi (EU:n neuvosto 1999) ja sen nojalla annettu kansallinen päätös kaatopaikoista (Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 1997) edellyttävät puolestaan biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen radikaalia vähentämistä vuoteen 2016 mennessä. Biojätteeksi luetaan kotitalouksien ruokajätteiden lisäksi koulujen, ravintoloiden, suurtalouksien ja kauppojen tuottama ruokajäte. Biohajoavalla jätteellä tarkoitetaan biojätteen lisäksi kaikkea muuta orgaanista jätettä, kuten paperia, pahvia ja muuta puu- tai kasvisperäistä jätettä. Tässä työssä tarkastellaan vain biojätteen käsittelyvaihtoehtoja. Erilliskerätty biojäte on mahdollista kompostoida kompostointilaitoksessa tai mädättää mädätyslaitoksessa. Tietysti biojäte voidaan myös polttaa tai sijoittaa kaatopaikalle, mutta tällöin biojätteen erilliskeräys ei ole mielekästä. Biojätteen sijoittaminen kaatopaikalle sekajätteen mukana ei myöskään ole suositeltavaa, koska sadeveteen liuetessaan jäte tuottaa välittömästi ravinnekuormitusta ympäristöön. Myöhemmin, jätteen hajotessa kaatopaikan hapettomissa olosuhteissa, syntyy ilmaston lämpenemisen kannalta haitallisia metaanipäästöjä sekä hajuhaittoja. Oulussa biojätettä on kompostoitu vuodesta Alkuvuosina kompostointi tapahtui pelkästään aumoissa asfaltoidulla kentällä. Vuonna 2000 valmistui biojätteen kompostointia varten kompostointilaitos, jonka reaktorirummuissa kompostointi tapahtuu. Nyt kompostointilaitos on jäämässä pieneksi kasvaneen biojätemäärän takia. 9

8 Jotta kasvanut määrä voidaan kokonaisuudessaan käsitellä laitosmaisesti, kompostointilaitokseen olisi tehtävä laajennus ja samanaikaisesti koko laitos tulisi saneerata kokonaisuudessaan. Biojätteen mädätys on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kompostoinnille. Mädätysprosessin tuottama metaani on laadukas polttoaine, jota kannattaa hyödyntää fossiilisia polttoaineita korvaavana ja ympäristöystävällisenä polttoaineena. Mikäli Ruskoon rakennettaisiin mädätyslaitos, voitaisiin talteen saatava metaani pumpata samaan jakeluputkeen, johon kerätään kaatopaikalta pumpattu biokaasu. Biokaasu myydään polttoaineeksi Paroc Oy:n mineraalivillatehtaalle sekä Oulun Energialle hyödynnettäväksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Keskuspesula Oy:ssä. Kompostointilaitoksen laajennus ja täydellinen saneeraus sisältävät epävarmuustekijöitä, kuten saneerattujen rumpujen käyttöiän arvioinnin vaikeuden ja kompostointilaitoksen hajuhaittojen lisääntymismahdollisuuden. Laitosmaisen kompostoinnin työhygieenisiä olosuhteita on Suomessa tutkittu vasta viime vuosina. Jätehuoltotöiden työhygieenisten olosuhteiden parantaminen on varmasti edessä lähitulevaisuudessa. Mädätyslaitoksen epävarmuustekijöitä ovat suomalaisten käyttökokemuksien puute sekä kannattavuuteen vaikuttavat seikat, kuten mädätettävän jätteen määrä ja jätteenkäsittelyhinta. Tässä työssä on vertailtu laajennettua ja saneerattua kompostointilaitosta kahteen kotimaiseen mädätyslaitokseen, joista on saatu tarjoukset, jotka eivät kuitenkaan sido tarjousten antajia. Vertailun toivotaan auttavan Oulun Jätehuoltoa ja sen päätöksentekoelimiä biojätteen käsittelymenetelmän ratkaisemiseksi. 10

9 2 BIOJÄTTEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA LAINSÄÄ- DÄNTÖ 2.1 Biojätteen ympäristövaikutukset Orgaanisen jätteen hajoaminen tapahtuu biologisten ja kemiallisten prosessien kautta. Biologinen prosessi on joko aerobinen tai anaerobinen taikka molempia yhtä aikaa. Anaerobinen hajoaminen vaatii runsaasti happea. Mikäli happea ei ole käytettävissä, hajoaminen tapahtuu anaerobisesti. Molemmat hajoamisprosessit aiheuttavat ympäristövaikutuksia, mutta hallitsematon anaerobinen hajoaminen esimerkiksi kaatopaikkaolosuhteissa on ympäristövaikutuksiltaan aerobista prosessia haitallisempi. Tämä johtuu ilmakehään vapautuvasta metaanista. (Pipatti ym. 1996, 78.) Biohajoava jäte hajoaa kaatopaikkaolosuhteissa mätänemällä hitaasti ja monivaiheisesti. Mätänemisen seurauksena syntyy kaatopaikkakaasua (biokaasua), joka sisältää hiilidioksidin ja typen lisäksi metaania sekä pieniä määriä erilaisia rikin yhdisteitä, jotka aiheuttavat paikallisesti pahaa hajua. Metaani on palava kaasu, joka on myös maakaasun pääpolttoaine. Vaikka mätänemisestä syntyvät kaasut voidaan kerätä kohtuullisen tehokkaasti talteen, osa kaasusta pääsee haihtumaan ilmaan ja aiheuttaa paikallisesti hajuhaittaa ja globaalissa merkityksessä kasvihuoneilmiötä. Metaanin on arvioitu olevan kasvihuonevaikutuksiltaan monikymmenkertainen hiilidioksidiin verrattuna (Pipatti ym.10).. Kun metaanipäästöt halutaan ilmoittaa hiilidioksidiekvivalentteina, käytetään yleensä kerrointa 21. Kaatopaikalla biokaasu lisää kaatopaikan penkkapalovaaraa. Penkkapalossa saattaa ilmaan vapautua myrkyllisiä yhdisteitä, koska palaminen ei ole täydellistä. Biohajoavan jätteen hajoamisessa kaatopaikalla syntyy aina ravinnepäästöjä, jotka kulkeutuvat kaatopaikkavesiin. Kaatopaikkojen jätetäytön läpi suotautuvat vedet on nykyisin kerättävä talteen ja puhdistettava. Oulussa Ruskon kaatopaikan vedet johdetaan viemäriverkoston avulla Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamolle. 11

10 Oulun Jätehuollon teettämien tutkimusten mukaan kaatopaikkavedet sisältävät runsaasti typpiravinteita, jotka Taskilan puhdistamossa voidaan nykyisin poistaa. Kaatopaikkavesien sisältämä fosforimäärä on sen sijaan vähäinen. 2.2 Biojätettä koskeva lainsäädäntö Suomen jätehuoltoa ja yhdyskuntajätehuoltoa ohjataan Suomen jätelailla ja - asetuksella sekä niiden perusteella annetuilla valtioneuvoston tai ministeriöiden päätöksillä ja asetuksilla. Valtakunnallisella jätesuunnitelmalla on myös oma ohjausvaikutuksensa yhdyskuntajätehuoltoon. Kansallinen lainsäädäntö perustuu pitkälle EU:n jätteitä koskeviin direktiiveihin tai asetuksiin. Tärkeimmät niistä ovat EU:n direktiivi jätteistä sekä direktiivi kaatopaikoista. Jätelain perusteella annetuilla kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä voidaan vaikuttaa myös yhdyskuntajätteisiin, niiden lajitteluun ja keräysmääriin. Suomen jätelaissa ei varsinaisesti puhuta biojätteestä, mutta se luetaan osaksi asumisessa syntynyttä ja siihen rinnastettavaa jätettä. Yhdyskuntajätteen yleisin käsittelytapa Suomessa on kaatopaikkakäsittely. Yhdyskuntajätteestä saadaan kuitenkin hyvin eroteltua eräät materiaalihyötykäyttöön soveltuvat jakeet, kuten paperi, keräyskartonki, metalli ja lasi. Muovi ja materiaalihyötykäyttöön kelpaamaton paperi ja kartonki soveltuvat hyvin polttoaineeksi energialaitoksiin, joilla on lupa jätteen polttoon. Pelkästään yhdyskuntajätteen polttoon tarkoitettuja jätteenpolttolaitoksia oli Suomessa vuonna 2009 ainoastaan Turussa, Riihimäellä ja Kotkassa. Biojätteen erilliskeräys on yleistä suurimpien kunnallisten jätelaitosten toimialueilla, mutta niilläkin paikkakunnilla biojätettä ajautuu paljon kaatopaikoille sekajätteen seassa. EU:n kaatopaikkadirektiivi edellyttää, että biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitusta vähennetään asteittain niin, että vuonna 2016 tulee biohajoavaa jätettä saada pois kaatopaikalta 65 % enemmän kuin mitä sitä oli sijoitettu referenssivuonna Biohajoavaksi jätteeksi luetaan kaikki sekajätteen sisältämä orgaaninen aines ja sen määrä sekalaisessa yhdyskuntajätteessä on arvioitu olevan 12

11 jopa 83 %. (Biojätestrategiatyöryhmän ehdotus kansalliseksi biojätestrategiaksi sekä sihteeristön muistio perusteluista 2003, 13.) Pääkaupunkiseudun YTV:n tekemän tutkimuksen mukaan biojätteen osuus yhdyskuntajätteessä on 40 % (Tanskanen 2008, 27). EU:n uusi jätedirektiivi on ns. puitedirektiivi, jolla vaikutetaan kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivillä halutaan vähentää kaatopaikkojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Direktiivi haluaa edistää biojätteen kompostointia tai mädätystä tavoilla, jotka täyttävät korkeatasoisen ympäristönsuojelun vaatimukset ja tuottavat ympäristön kannalta turvallisia lopputuotteita (EU:n parlamentin ja neuvoston direktiivi jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 2008). Kansallinen strategia biohajoavasta jätteestä hyväksyttiin vuonna Strategiassa määritellään toimet EU:n kaatopaikkadirektiivin velvoitteiden toimeenpanemiseksi. Kaatopaikkadirektiivin vaihtoehtoina tarkastellaan biohajoavan jätteiden kierrätystä, kompostointia ja energiahyödyntämistä. Biojätteen mädätyskäsittely on lähinnä energiahyödyntämistä, mutta myös mädätejäännös voidaan hyödyntää maanparannusaineena. (Kansallinen strategia biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituksen vähentämiseksi 2004.) Metaani on voimakas kasvihuonekaasu, jota syntyy paljon jätehuollossa. Jätteiden käsittelyn on laskettu tuottavan noin puolet Suomen metaanipäästöistä. Kioton sopimus, jonka Suomi on allekirjoittanut yhdessä muiden EU-maiden kanssa, asettaa sitovia tavoitteita lämpenemistä lisäävien päästöjen vähentämiseksi. EUmaille on kollektiivisesti asetettu 8 %:n vähentämistavoite. Vuoden 2008 alussa annettu EU:n ilmasto- ja energiapaketti edellyttää päästökaupan ulkopuolisten toimijoiden vähentävän ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä peräti 16 % vuoteen 2016 mennessä. Ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi biohajoavan jätteen kaasutus tai poltto on kannatettavaa, koska jätepolttoaineessa katsotaan olevan yli puolet ns. ei-fossiilista polttoainetta. Sivutuoteasetus koskee muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien tuotteiden terveyssäännöksiä. Käytännössä tähän ryhmään kuuluvat mm. 13

12 kaupan myynnistä poistettavat eläinperäiset elintarvikkeet, ruoanjalostustehtaiden sivutuotteet sekä karjanlanta. Asetuksessa säädetään sivutuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja käsittelystä. (EU:n parlamentin ja neuvoston eläinperäisiä jätteitä koskeva sivutuoteasetus 2000). Nyttemmin maa- ja metsätalousministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat ohjekirjeellään määränneet, että sivutuote on aina poltettava, mikäli jätteen syntyalueella on jätteenpolttolaitos (Sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kirje päivittäistavarakauppa ry:lle ja muulle kaupalle 2007). Mikäli kompostoinnin ja biokaasutuksen jälkeistä lopputuotetta aiotaan kaupallistaa, toiminnan ja tuotteen tulee täyttää lannoitevalmistuslain ja lannoitevalmisteasetuksen määräykset. Lisäksi kompostointi- tai biokaasulaitoksella on oltava Suomen elintarviketurvallisuudesta vastaavan viranomaisen, Eviran, laitoshyväksyntä. Vasta sen jälkeen laitoskäsittelystä peräisin olevaa lopputuotetta voidaan myydä ja käyttää viherrakentamisessa tai maanparannusaineena muuallakin kuin kaatopaikalla. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään yksityiskohtaisesti laatu- ja käyttövaatimuksista. Lannoitelainsäädäntö määrää, että maanparannusaineen on oltava hajoamisasteeltaan sellaista, että tuote voidaan laskea markkinoille eikä sen käytöstä aiheudu haittaa kasvien kasvulle tai ympäristölle (Lannoitevalmistelaki 2006; lannoitevalmistusasetus 2007). Muita kompostointia tai mädätystä sivuavia lakeja ovat terveydensuojelulaki, työturvallisuuslaki, ympäristönsuojelulaki sekä vesihuolto- ja vesilaki. 14

13 3 BIOJÄTTEEN KÄSITTELYN NYKYTILANNE 3.1 Biojätteen käsittely eräissä Euroopan maissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa sovelletaan varsin kirjavaa biojätehuoltopolitiikkaa. Eräät jäsenvaltiot eivät toteuta biojätehuollossa minkäänlaisia erityistoimenpiteitä, kun taas toisilla mailla on käytössä hyvin kunnianhimoisia menetelmiä. Biojätteeksi luokitellaan puutarha- ja puistojätteen lisäksi kotitalouksista, ravintoloista, kaupoista ja elintarviketehtaista peräisin oleva elintarvikejäte. Koko määrän arvioidaan olevan lähes 140 miljoonaa tonnia vuodessa. Etenkin viherjätteen erilliskeräys on menestyksekästä. Keittiöjäte kerätään osana yhdyskuntajätettä. Vaikka yhdyskuntajätteen energiakäyttö, kompostoiminen ja mädätys ovat lisääntyneet, kaatopaikkakäsittely on edelleen yleisimmin käytetty kiinteän yhdyskuntajätteen käsittelymenetelmä EU:ssa. (Biojätehuolto Euroopan Unionissa 2008, 3.) Biojätteen kompostoiminen ja mädätys voidaan lukea kierrätykseksi, jos tuotettu komposti käytetään kasvualustana. Kompostoiminen on yleisin biologinen käsittelymuoto ja se käsittää 95 % kaikista biologisista käsittelymenetelmistä. Mädätystä pidetään energian talteenottona. Anaerobinen mädätys sopii erityisesti märän ja rasvaisen keittiöjätteen käsittelymenetelmäksi. Kaatopaikalle joutuvan biojätteen osuus yhdyskuntajätteestä on %. Kaikesta Euroopan yhdyskuntajätteestä päätyy kaatopaikalle 41 %. (Biojätehuolto Euroopan Unionissa 2008, 5.) Orgaanisen jätteen käsittelylaitoksia on laskettu EU:n alueella olevan noin 6000, joista 3500:ssa kompostoidaan ja 2500:ssa mädätetään. Näistä useimmat ovat pieniä maatilakohtaisia yksiköitä. Vuonna 2006 oli toiminnassa 124 biojätteen tai yhdyskuntajätteen käsittelyyn erikoistunutta mädätyslaitosta, joiden mädätyskapasiteetti oli 3,9 miljoonaa tonnia. Määrän uskotaan kasvavan. (Biojätehuolto Euroopan Unionissa 2008, 5.) 15

14 Biojätteen erilliskeräys ja -käsittely on varsin yleistä monessa läntisen Euroopan maassa, kuten Saksassa, Itävallassa ja Hollannissa, joissa biojäte joko kompostoidaan tai mädätetään. Esimerkiksi Saksassa on 580 kompostointilaitosta biojätteen ja viherjätteen käsittelemiseksi. Hollannissa on paljon kompostointilaitoksia ja peräti 92 % kotitalouksista on biojätekeräyksen piirissä. Itävallassa kerätään eloperäistä jätettä keskimäärin 70 kg vuodessa asukasta kohti laskettuna. Määrästä noin kolmannes käsitellään yksityisillä tai kunnallisilla kompostointi- tai mädätyslaitoksilla. (Tuovinen 2002, 67.) Työn aikana tehty vierailukäynti Ranskan Poitiersin alueelle osoitti, että biohajoavaa jätettä menee Ranskassa paljon jätteenpolttolaitoksiin, mutta siellä on myös lukuisia pieniä ja keskisuuria jätevesilietteen, viherjätteen ja biojätteen kompostointilaitoksia. Energian kulutuksen lisääntyminen on kuitenkin lisännyt kiinnostusta rakentaa mädättämöitä. Esimerkiksi Itävallan Salzburissa on biojätteen kompostointilaitoksen yhteyteen rakennettu myöhemmin myös anaerobireaktori, jossa biojäte, noin tonnia vuodessa, mädätetään ennen kompostointikäsittelyä. (Tuovinen 2002, 68.) Saksan Münchenissä on v valmistunut biojätteelle tarkoitettu kuivatekniikkaan ja mesofiiliseen prosessiin perustuva biokaasulaitos, jossa mädätetään tonnia biojätettä ja puutarhajätettä vuodessa (kuva 1). Laitoksen sähköteho on 570 kw. Laitoksen tuottamaa sähköä käyttää 1900 kotitaloutta. (Innovative Lösungen fur Kommunen und Landwirtschaft 2009.) 16

15 KUVA 1. Bekonin Münchenin kuivamädättämölaitoksen prosessi (New BEKON Biogastechnology for dry fermentation in batch process 2009) Ruotsissa ja Tanskassa biojätettä kompostoidaan yhdyskuntajätemäärään nähden vähän, Ruotsissa noin tonnia ja Tanskassa vain noin tonnia (Tuovinen 2002, ) Vähäinen määrä selittyy sillä, että molemmissa maissa on paljon jätteenpolttolaitoksia, joihin biojäte joutuu sekajätteen mukana. Ruotsissa on 223 erilaista biohajoavan jätteen mädätyslaitosta tai kaatopaikkakaasulaitoksia, joissa mädätetään jätevesilietteitä, elintarviketeollisuuden jätteitä ja viherjätteitä mutta myös jonkin verran biojätettä (taulukko 1). Laitoksista 60 on kaatopaikkakaasulaitoksia. Ruotsin mädättämöistä valtaosa toimii mesofiilisia bakteereja suosivalla lämpötila-alueella (alle 45 o C). Biokaasulaitosten vuotuinen kaasuntuotto on 204 miljoonaa m 3, josta saadaan energiaa 1213 GWh. Tästä määrästä käytetään lämmöntuotannossa 56 % ja liikennepolttoaineena 19 %. Loput käytetään mm. laitoksissa sisäisesti, sähköntuotannossa tai soihtupolttimissa. (Produktion och användning av biogas år , 24.) Ruotsissa on 90 yleistä biokaasun tankkausasemaa, joista voi tankata luonnonkaasua tai biokaasua taikka molempia (Fordongas 2009). Liikennekäyttöön biokaasua tuotetaan 22 kunnassa. 17

16 (Biokaasuyhdistyksen jäsentiedote 2006). Vuonna 2007 käytettiin Ruotsissa biokaasua liikennekäytössä 28 miljoonaa m 3, mikä vastaa n. 31 miljoonaa litraa bensiiniä (Fordongas 2009). TAULUKKO 1. Biokaasulaitokset Ruotsissa 2006 (Produktion och användning av biogas år 2006) Mädätys-kohde Laitosten Mesofiilinen Termofiilinen Metaani- Reaktori- lkm prosessi prosessi pitoisuus volyymi m 3 Teollisuusjäte , Maatalous , Yhteismädätys , (esim. jätevesiliete, biojäte, olki, elintarviketuotanto) Jätevesiliete , Kaatopaikka 60 ei määrit. n. 50 Yhteensä Ruotsin Bodenissa on vuonna 2007 valmistunut jätevesilietteen ja biojätteen yhteismädättämö, joka maksoi 46 miljoonaa kruunua eli noin 4 miljoonaa euroa. Reaktorin koko on 1300 m 3 ja siinä mädätetään termofiilisesti tonnia jätevesilietettä ja 1200 tonnia biojätettä vuodessa. Biojätteen viipymä reaktorissa on päivää. Laitos tuottaa energiaa 5500 MWh vuodessa. Jätelaitoksen oma tarve on 3500 MWh. Laitoksen tuottamaa kaasua myydään sellaisenaan Svedjamin kaukolämpölaitokseen (1600 MWh). Osa kaasusta puhdistetaan liikennepolttoaineeksi (400 MWh), jolloin kaasun metaanipitoisuus on 97 %. Biokaasusta saadaan liikennepolttoainetta m 3 vuodessa. Se vastaa 0,7:ää miljoonaa litraa nestemäistä liikennepolttoainetta (Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter goda svenska excempel 2009, 35.) 18

17 Västeråsissa on v valmistunut yhteismädättämö, jonka kapasiteetti on tonnia. Mädättämössä käsitellään tonnia kotitalouksien erilliskerättyä orgaanista jätettä, 2000 tonnia rasvanerotuskaivojen jätettä ja 5000 tonnia olkia. Prosessi on mesofiilinen ja sen energiantuotto on MWh/a. (Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter goda svenska excempel 2009, ) 3.2 Biojätteen käsittely Suomessa Biojätteen nykymuotoinen erilliskeräys on Suomessa aloitettu vasta noin 15 vuotta sitten. Vuonna 2007 biojätettä kerättiin Suomessa tonnia, josta kompostoimalla käsiteltiin tonnia. Muu käsittely tapahtui mädättämällä tai polttamalla. Sekajätettä sijoitettiin kaatopaikalle samana vuonna tonnia (taulukko 2). Sekajätteen mukana kaatopaikalle joutuvalle biojätteelle on ainoa käsittelytapa jätteen tiivistäminen ja kaatopaikalla muodostuvan biokaasun talteenotto. Pääkaupunkiseudulla tehtiin vuonna 2007 tutkimus, kuinka paljon biojätettä on kotitalouksien sekajätteessä. Määrän todettiin oleva 40 %. (Tanskanen 2007, 27.) 19

18 TAULUKKO 2. Yhdyskuntajätteet Suomessa 2007 (Tilastokeskus 2009) Jätemäärä Käsittely Kierrätys Energia- Poltto jäte- Sijoitus käyttö voimalassa kaato- paikalle tonnia Sekajäte yhteensä Erilliskerätyt yhteensä josta: Paperi- ja kartonkijäte Biojäte Lasijäte Metallijäte Puujäte Muovijäte Sähkö- ja elektroniikkaromu Muut ja erittelemättömät Kaikki yhteensä Biojätteen kompostointikäsittelyä tehdään Suomessa noin kymmenessä kunnallisessa jätelaitoksessa. Monin paikoin biojäte kompostoidaan vielä ulkona au- 20

19 moissa, jolloin laitosmaisesta käsittelystä ei voida puhua. Biojätteelle tarkoitettua laitosmaista kompostointia tehdään mm. Espoossa (YTV), Tampereella (Pirkanmaan Jätehuolto Oy), Lahdessa (Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy) ja Oulussa (Oulun Jätehuolto). Kompostointilaitoksista yleisin on tunnelikompostointilaitos, jossa kompostoitava jäte sijoitetaan tunneliin, jonka lattiatilasta puhalletaan ilmaa kompostoitavan massa läpi. Tunnelikompostoinnin eräs sovellus on siilokompostori. Pystysuorassa siilokompostorissa kompostoitavaa massaa syötetään siilon yläpäähän, josta se valuu omalla painollaan alas (Virtanen 1997, ). Myös membraanikompostointilaitos on sovellus tunnelikompostoinnista. Siinä kompostiaumat peitetään geomembraanikankaalla ja ilmastetaan altapäin. Näin kompostoi esimerkiksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampereella. Oulun kompostointilaitos perustuu rumputekniikkaan. Rumpukompostoinnissa kompostointi tapahtuu kolmessa pyörivässä teräsrummussa. Kompostoitumista tehostetaan puhaltamalla ilmaan rumpuun. Rumpukompostoinnin ja tunnelikompostoinnin yhdistelmästä on myös kokemusta biojätteen kompostoinnissa Suomessa. Näin on tehty Hyvinkäällä Kiertokapulassa ja Forssassa Suomen Multaravinteella. Molemmilla paikkakunnilla kompostoinnista aiotaan vähitellen luopua. (Mäkinen 2009; Laine 2008.) Biojätteen mädätyskäsittely on harvinaista Suomessa. Biojätteen mädätystä harjoitetaan vain kolmessa kunnallisessa jätelaitoksessa Stormossenilla Mustasaaressa, Lakeuden Etapilla Ilmajoella ja Satakierrossa Säkylässä. Kiinnostus mädätyskäsittelyyn on kuitenkin lisääntymässä. Pohjoismaiden ensimmäinen jätevesilietteen mädättämö valmistui Helsinkiin 1930 luvulla (Rintala 2008). Mikkelin ja Tampereen jätevesilietteitä ryhdyttiin mädättämään Suurin osa Suomen mädättämöistä on rakennettu luvulla. Yhdyskuntien jätevesilietteen mädättämöjä on Suomessa nykyisin 14. (Paavola 2007.) 21

20 Vuonna 2006 Suomessa oli 60 biokaasulaitosta, joista 18 yhdyskuntien tai teollisuuden jätevedenpuhdistamojen lietteille, kolme kiinteille yhdyskuntajätteille, kuusi maatilan lannoille. Loput 33 laitosta olivat kaatopaikkakaasujen keräyslaitoksia (taulukko 3). Kaatopaikkakaasulaitosten energiantuotto oli 243 GWh ja reaktorilaitosten 132 GWh (Suomen biokaasuyhdistys 2007, s. 811). Yhteensä laitokset tuottivat 375 GWh. Kuten edellä mainittiin, Ruotsin vastaava luku on 1213 GWh. TAULUKKO 3. Suomen ja Ruotsin biokaasulaitokset v Lähteet: Suomen biokaasuyhdistys 2006, Svenska biogasföreningen 2009 Suomi Ruotsi Jätevesiliete + teollisuusliete yht Jätevesiliete + biojäte 3 14 Maatalousjäte 6 8 Kaatopaikan biokaasulaitos Yhteensä Tuotantomäärä GWh Lakeuden Etappi Oy:lle Seinäjoelle on juuri valmistunut suuri mädättämö (kuva 2), jossa mädätetään kahdessa 2300 m 3 :n reaktorissa jätevesilietteen lisäksi biojätettä ja teollisuuden lietteitä tonnia vuodessa. Laitoksen mädätysprosessi on mesofiilinen. Biokaasusta saatavalla energialla kuivataan lietejäännös, jonka jälkeen se puristetaan pelletiksi. (YIT Infra 2009.) 22

21 KUVA 2. Lakeuden Etapin mädättämö Ilmajoella (YIT Infra 2009) Biovakka Oy on yksityinen yritys Vehmaalla, joka mädättää elintarviketeollisuuden, maatalouden ja yhdyskuntien jätteitä. Yhtiö mädättää maatilojen, elintarviketeollisuuden ja yhdyskuntien jätteitä laitoksessa, jonka kapasiteetti on yhteensä tonnia vuodessa. Biokaasulla tuotetaan myös sähköä, jota yhtiö myi vuonna 2007 Fortumille 4000 MWh (Heilä 2008). Biovakka on avannut 2009 toisen vastaavankokoisen mädätyslaitoksen Turun Topinojan kaatopaikalla. Turussa mädätetään Kakolan jätevedenpuhdistamon lietettä.(biovakka 2009.) Satakierto Oy on kunnallinen jätehuoltoyhtiö Säkylässä. Yhtiöllä on biokaasulaitos, joka käsittelee tonnia elintarviketeollisuuden lietteitä, erilliskerättyä biojätettä sekä jätevedenpuhdistamon lietteitä. Täydellä teholla toimiessaan laitos tuottaa 1,4 miljoonaa kuutiometriä biokaasua vuodessa. Kaasu hyödynnetään Lännen tehtaiden teollisuusalueella toimivalla Voimavasu Oy:llä. (Satakierto Oy 2009.) 23

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO

ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO ROSK N ROLL OY AB BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYKSEN ELINKAARIARVIO LOPPURAPORTTI 15.6.2010 P11303 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Rosk n Roll Oy Ab 3 1.2 Tausta 3 1.3 Lähtötiedot 4 1.4 Päästölaskennasta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN BIOJÄTEHUOLLON ELINKAARISELVITYS

TURUN SEUDUN BIOJÄTEHUOLLON ELINKAARISELVITYS Opinnäytetyö (YAMK) Insinööri ylempi AMK Ympäristöteknologia 2012 Henna Knuutila TURUN SEUDUN BIOJÄTEHUOLLON ELINKAARISELVITYS kasvihuonekaasupäästöjen vertailu OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta

Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Saatteeksi Linjauksia yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ja kestävästä jätehuollosta Hyväksytty puoluehallituksessa 20.10.2006 Kunnallinen jätepolitiikka elää parhaillaan voimakkaiden muutosten

Lisätiedot

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA.

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA. SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Anna Tenhunen YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KANDIDAATINTYÖ

Lisätiedot

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011 Sisältö 1. Lähtökohta... 3 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta...

Lisätiedot

Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely

Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely Kemiantehtaan jätehuoltosuunnitelman päivittäminen ja orgaanisen karboksimetyyliselluloosajätteen biologinen käsittely Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Joona Kalmari. Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla

Joona Kalmari. Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla Joona Kalmari Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 42 Maatalousekonomia Helsinki 2006 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 17 Tiedot vuodelta 2013 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

METLI. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Loppuraportti

METLI. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Loppuraportti Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä METLI Loppuraportti 15.10.2014 Tuomas Huopana (1, Olavi Raatikainen (1, Mikko Kolehmainen (1, Maarit Janhunen (2 ja Eero Antikainen (2. 1) Itä-Suomen

Lisätiedot

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA Petri Väisänen Jarkko Salmenoja Kaatopaikkakaasun hallittu käsittely 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN KAATOPAIKOILLA...2 1.1

Lisätiedot

Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010

Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010 Tietoa, taitoa ja tehokkuutta Suomen yhdyskuntajätehuolto 21 Vastuullista jätehuoltoa jätteen synnyn ehkäisyssä neuvonnalla on tärkeä merkitys 4-5 Biojätteet kiertoon 6-7 Kierrätyksellä on kansalaisten

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla 49 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla Saija Rasi, Eeva Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Jukka Höhn, Hannu Ojanen, Kaisa Manninen, Erja Heino,

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 16

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 16 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 16 Tiedot vuodelta 2012 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences No

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN KEHITTÄMINEN

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN KEHITTÄMINEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 106 TUTKIMUKSIA Pekka Alho, Sirpa Halonen, Minna Kuuluvainen & Hilkka Matilainen HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN KEHITTÄMINEN TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 106

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Tiedot vuodelta 2010 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences MARKKU

Lisätiedot

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Joulukuu 2008 Watrec Oy Wahreninkatu 11 30100 Forssa BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2003 Loppuraportti Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 14/2003

Lisätiedot

Mika Heikkinen MAATILAN BIOKAASULAITOKSEEN TARVITTAVAT LUVAT

Mika Heikkinen MAATILAN BIOKAASULAITOKSEEN TARVITTAVAT LUVAT Mika Heikkinen MAATILAN BIOKAASULAITOKSEEN TARVITTAVAT LUVAT MAATILAN BIOKAASULAITOKSEEN TARVITTAVAT LUVAT Mika Heikkinen Opinnäytetyö Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot