Tarjouspyyntö. Tutkimuslaitoksille ja asiantuntijapalveluiden tuottajille. EETU Energiasta maakunnan etu. Tarjouspyynnön kohde

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.9.2010. Tarjouspyyntö. Tutkimuslaitoksille ja asiantuntijapalveluiden tuottajille. EETU Energiasta maakunnan etu. Tarjouspyynnön kohde"

Transkriptio

1 Tutkimuslaitoksille ja asiantuntijapalveluiden tuottajille Tarjouspyyntö Aihe: Yrityssalo Oy pyytää tarjouksia EETU hankkeen kautta ennakkoselvityksen laatimisesta Varsinais- Suomen alueen CHP (combined heat and power) -yhteistuotantomahdollisuuksista. Yrityssalo Oy on Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö. Yhtiö toimialana on elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edistäminen, vahvistaminen ja monipuolistaminen, yritystoiminnan kehittäminen ja tukeminen sekä yritystoiminnan aloittamisen edistäminen Salon kaupungissa. Yrityssalon toimintaa rahoittaa pääosin Salon kaupunki. EETU Energiasta maakunnan etu Suomi on sitoutunut energiatehokkuudessa ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä EU:n asettamiin tavoitteisiin. Vuoteen 2016 mennessä energiatehokkuuden pitäisi parantua 9 prosenttia ja vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuuden pitäisi nousta 38 prosenttiin energiankulutuksesta. Varsinais-Suomessa uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannosta oli 13 prosenttia vuonna Jotta valtakunnallinen tavoite saavutetaan vuonna 2020, täytyy alueen energiatehokkuutta parantaa ja energiankulutusta vähentää merkittävästi. Tällöin maakunnassa on paremmat mahdollisuudet saavuttaa myös uusiutuvien energialähteiden määrälle asetetut tavoitteet. Maakunnallisen EETU -hankkeen tavoitteena on vähentää energiankulutuksesta ja tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä Varsinais-Suomessa ja siten hillitä globaalia ilmastonmuutosta. Paikallisesti hankkeen tavoitteena on maaseudun yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantuminen energiakustannusten pienenemisen ja fossiilisten energialähteiden käytön vähentämisen ansiosta. Hanke toteuttaa myös vuonna 2010 valmistuvan maakunnallisen energiastrategian tavoitteita. Tavoitteiden toteuttamisen tärkein toimenpide on yrityksille suunnattu yhteinen ja yhteisöllinen neuvonta. Neuvonnalla edesautetaan maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä tarjoamalla erilaisia keinoja energiakustannusten pienentämiseksi. Yrityksille pyritään löytämään sopivia tapoja energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi erilaisia tukimuotoja ja yhteistyöverkostoja hyödyntämällä. Hankkeen aikana seurataan tekniikan kehittymistä ja välitetään tietoa uusista innovaatioista neuvontaverkoston kautta maakuntaan. Lisäksi erilaisia kartoituksia voidaan teettää ostopalveluina. Tarjouspyynnön kohde Yllä mainittujen näkökohtien pohjalta pyydetään tarjouksia ostopalveluna toteuttavasta ennakkoselvityksestä koskien pienten CHP yksiköiden (Combined Heat and Power) potentiaalia tarjota toimintavarmoja ja kilpailukykyisiä vaihtoehtoja lähienergian tuotantoon. Pääpaino selvityksessä on CHP teknologian tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet varsinaissuomalaisille yrityksille. Selvityksessä tulee käsitellä seuraavat asiakokonaisuudet: A. Yhteiskunta ja ympäristö B. Tekniset ratkaisut C. Energiantuotanto D. Investoinnin hinta-arviot ja takaisinmaksuaika E. Muut (kilpailevat) bioenergian tuottotavat 1

2 A. Yhteiskunta ja ympäristö Selvitettävä CHP-laitoksen rakentamiseen vaikuttavat lait ja asetukset sekä käytännöt. Tällaisia ovat esim. ympäristölupa, rakennuslupa ja rakentamiseen sekä laitoksen sijaintiin liittyvät muut säädökset. Myös palo- ja muuhun turvallisuuteen liittyvät säädökset (esim. ATEX), sekä energian siirtoa ja energiaverotusta lämmön ja sähkön osalta koskevat säädökset. Lisäksi investointi- ja energiatukien vaikutus rakentamisen kannattavuuteen tulee selvittää. B. Tekniset ratkaisut Kaasutustekniikan osalta on selvitettävä sen saatavuus ja valmiudet kaupallisiin sovelluksiin. Eri moottori- ja prosessivaihtoehdot sekä kaasutustekniikan teholuokka ja optimaalinen yksikkökoko suhteessa tehontuottoon tulee myös käsitellä. Selvityksessä tulee vertailla kaasutuksessa käytettäviä polttoainevaihtoehtoja kuten puupohjaiset materiaalit, energiakasvit ja orgaaninen jäte. Jätteen osalta on otettava huomioon myös jätteenpolttoa koskeva lainsäädäntö. CHP-laitoksen teknisen toteutuksen osalta on selvitettävä mm: laitoksen rakentamisen ratkaisut ja kokoluokan vaikutus laitoksen määrityksiin polttoaineen varastointi, sijoitus ja käsittely laitoksessa ja/tai sen läheisyydessä palo-, sähkö- ja työturvallisuus päästöt ja vaatimukset niiden osalta: savu, noki, pienhiukkaset, CO, CO2, myrkylliset yhdisteet C. Energiantuotanto Selvityksessä on otettava kantaa hajasijoituksen ja keskittämisen etuihin ja haittoihin energiatuotannossa. Myös pien- CHP-laitosten (0,5-5 MW) mahdollisuudet tulevaisuudessa kotimaassa ja kansainvälisesti on käsiteltävä. Energiatehokkuuden osalta on vertailtava pien- CHP-laitosta suurempiin laitoksiin sekä muihin energiantuottotapoihin. Myös polttoaineiden laatu, saatavuus ja näistä käytävä kilpailu sekä energiatuotannossa syntyvät jätteet ja näiden sijoitus vaikuttavat potentiaalisten investoijien päätöksiin ja tulee siksi käsitellä. D. Investoinnit, hinta-arviot ja takaisinmaksuaika Investointeihin liittyen on selvitettävä potentiaaliset investoijat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Selvityksen pohjalta tulee olla mahdollisuus laskea ja arvioida eri pien- CHP-laitoskokojen investointikustannukset sekä takaisinmaksuaika energian hinnan ja mahdollisen syöttötariffintakuun perusteella. Myös pien- CHP-laitoksen sijaintiin ja sijoittamiseen liittyvät peruskysymykset ja optimointi tulee käsitellä. Kustannuksiin vaikuttavat myös laitosten toimintavarmuus ja huollon tarve. Tämän vuoksi selvityksessä tulee käsitellä myös käyttökokemuksia toiminnassa olevista CHP -laitoksista. Selvityksessä tulee vertailla sähköntuotannon poliittisia ja yhteiskunnallisia ratkaisuja ja toimenpiteitä pien- CHP-tuotannon ja muiden mm. öljyä ja kivihiiltä korvaavien energiantuotantoratkaisujen osalta (esim. tuulienergia). Lisäksi on esitettävä tyypillinen investoinnin arvo yleisesti muissa lämpölaitoksissa (esim. EUR/MW hakelämpölaitoksissa). E. Muut (kilpailevat) bioenergian tuottotavat Selvityksessä on vertailtava puu- ja bioenergian kaasutusta mm. biokaasuun, jota tuotetaan joko biokaasureaktorissa tai kerätään kaatopaikoilta. Biokaasun lähteitä ovat esim. kotieläinten lanta ja 2

3 kasviperäinen yms. maatalouden sivutuote sekä muu yhteiskunnan eloperäinen jäte elintarviketeollisuudesta ja kotitalouksista. Selvitystyön tulee olla valmis viimeistään Selvitystyön tuloksena tulee olla raportti, joka mahdollistaa Varsinais-Suomen teollisuuselinkeinoille päätöksenteon koskien lähtemistä mukaan yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon laitteiden valmistukseen. Hankintamenettely Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä, josta hankintailmoitus on tehty HILMA-järjestelmään (http://www.hankintailmoitukset.fi). Hankintamenettelyssä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Tarjoaja tai tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta seuraavissa tapauksissa: tarjous on saapunut liian myöhään. tarjous on puutteellinen tai virheellinen tai ei muutoin vastaa tarjouspyyntöä. tarjoaja on syyllistynyt hankintalain 53 :n mukaisiin rikoksiin Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta (ns. harkinnanvaraiset poissulkuperusteet) seuraavissa tapauksissa: tarjoaja, joka on konkurssissa, purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa tai jonka velkoja on vahvistetulla saneerausohjelmalla tai muulla vastaavalla menettelyllä järjestelty tarjoajan konkurssiin asettaminen tai purkaminen on vireillä tarjoaja on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion tarjoaja on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen tarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja tarjoaja on syyllistynyt oleellisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle tarjoajaa koskevia tietoja riippumattomuuden periaatteet eivät toteudu Tarjoukset tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä. Ansio- ja referenssiluettelot voivat olla suomen-, ruotsin-, tai englanninkielisiä. Tarjoajaa voidaan pyytää esittämään pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto tarjoajan luottokelpoisuudesta, selvitys vastuuvakuutuksesta, tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja muut tilinpäätösasiakirjat. Tarjoajan soveltuvuuden arviointia varten tarjoukseen on liitettävä: ote kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteristä (korkeintaan kolme kuukautta vanha) verottajan todistus verojen maksamisesta (korkeintaan kolme kuukautta vanha) todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta selvitys tarjoajan soveltamasta työehtosopimuksesta Kyseiset liitteet ovat osa virallista tarjousta. Puuttuvat liitteet johtavat tarjouksen sulkemiseen pois tarjouskilpailusta. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan tarjouskilpailuun osallistuneille sähköisesti. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tarjouksen pyytäjä voi hankkia selvityksen myös vaiheittain, useammassa erässä. Tämän johdosta tarjoajia pyydetään esittämään hinnat myös kullekin asiakokonaisuudelle (A-E) erikseen. 3

4 Mikäli avoimella menettelyllä saadaan tarjouksia, jotka eivät sisällöltään vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tarjouksia ei voida 47, 48, 50 tai :n perusteella hyväksyä, voi Yrityssalo Oy valita neuvottelumenettelyn. Lisäksi tarjouspyynnön mukaisia sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta. Hankintaa koskevat asiakirjat eivät ole julkisia ennen kuin hankintaa koskeva sopimus on tehty (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Tämän jälkeenkään liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot eivät ole julkisia. Mikäli tarjous sisältää liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja, tarjoajan tulee merkitä tällaiset kohdat selkeästi sekä perusteltava kaikkien liikesalaisuuksiksi merkitsemiensä kohtien osalta erikseen, miksi kutakin kohtaa on pidettävä liikesalaisuutena. Tuotteen tai palvelun hintaa ei voida pitää liike- tai ammattisalaisuutena (julkl 621/1999, 11 ), eikä tarjoaja voi merkitä koko tarjoustaan liike- tai ammattisalaisuudeksi. Ennen parhaan tarjouksen valintaa selvitetään, että tarjoajan kelpoisuusehdot täyttyvät. Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin alla esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Tarjousten arviointiperusteet Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat esitetyt arviointiperusteet: 1. Selvityksen kokonaishinta. (30 %) 2. Toteuttajien ammattitaito, resurssit, kokemus ja referenssit erityisesti vastaavien selvitysten laadinnasta. (35 %) 3. Selvityksen toteutusohjelman laatu ja realistisuus (20%) 4. Toimitusvarmuus ja asiakastyytyväisyys (15 %) Kukin arviointiperuste pisteytetään asteikolla Tarjouksen tulee muiden kuin hintaperusteen osalta saada vähintään 5 pistettä. Hinta pisteytetään seuraavalla kaavalla: Maksimipisteet * halvin tarjottu hinta / ao. tarjouksen hinta Tarjouksissa tarvittavat tiedot Tarjouksesta tulee käydä ilmi mm. seuraavat tiedot mainitussa järjestyksessä: 1. Selvityksestä vastaava yritys ja vastuuhenkilö (arvioidaan henkilöittäin liitteenä olevien CV-tietojen perusteella). Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. 2. Selvitystyön toteutusohjelma sekä alustava aikataulu. Kuvaus toteutustavasta ja käytettävistä menetelmistä, väliraportointi ja loppuraportti. 3. Selvityksen kustannukset tulee esittää arvonlisäverottomana kokonaishintana sisältäen mahdolliset matka- materiaali- ja muut kulut. Hinnat tulee esittää myös kullekin asiakokonaisuudelle (A-E) erikseen. Lisäksi tulee esittää veroton päivähinta mahdollisia työn etenemisen aikana ilmeneviä lisätöitä varten. 4. Aikaisemmat referenssit, joita tarjoaja pitää keskeisinä tämän tarjouspyynnön toteuttamisen osalta. 5. Tarjoukseen on liitettävä seuraavat erilliset selvitykset - selvitys tarjouksen toteutuksesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä - tarjoajan käyttämistä alihankkijoista 4

5 Tarjouksen voimassaoloaika. Kiinteähintaisen tarjouksen on oltava voimassa saakka. Sopimusehdot. Tarjouksen pohjalta laadittavissa hankintasopimuksissa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Palvelut), ellei tässä tarjouspyynnössä toisin mainita. Tarjouksen jättö: Tarjoukset liitteineen pyydetään toimittamaan kirjallisena klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Yrityssalo Oy, Örninkatu 15, SALO Tarjouskuoreen merkintä Tarjous ennakkoselvityksestä - EETU HUOM.Tarjouksesta on käytävä ilmi tarjoajan postiosoitteen lisäksi myös sähköiset yhteystiedot. Lisätiedot tarjouspyynnöstä Toimitusjohtaja Kari Vähä Puh EETU Energiasta maakunnan etu 5

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2013 MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN

TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2013 MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN TARJOUSPYYNTÖ 3.5.2013 MARKKINATUTKIMUS MAJOITUS- JA VAPAA-AJAN ASUNTORAKENTAMISEN KOKONAISKONSEPTIEN VALINTAA VARTEN 1. Hankintayksikkö Tämän tarjouspyynnön hankintayksikkö on Heinolan kaupunki, konsernihallinto

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1(8) Porvoon kaupungin markkinointiviestintäpalvelut 2013 Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne koskien kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot