VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET"

Transkriptio

1 Hallitus liite / OK, LT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiset hankintaohjeet ja niiden soveltaminen Sairaanhoitopiirin hankintojen menettelytavat Hankinnan toteuttamistapa Sairaanhoitopiirin yhteishankintamenettely Oman sairaanhoitopiirin yhteishankinnat Sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen (Erva) yhteishankinnat Yhteishankintojen sitovuus ja seuranta Yhteistyö muiden sairaanhoitopiirin ulkopuolisten laitosten kanssa Erillisiä ohjeita kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen pääperiaatteita Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen hankintamenettelystä Hankintojen oikean menettelytavan laiminlyöminen Hankintaprosessin vaiheet sekä hankinta-aloitteiden ja -esitysten laadintaohje Hankinnan valmistelu Hankinta-aloite ja tarjouspyyntö Tarjousten vertailu Hankintaesitys ja päätöksen tekeminen Tarvikkeiden ja laitteiden tilaaminen Täydentäviä ohjeita Hankinnat muulla kuin käyttösuunnitelmassa mainitulla rahoituksella Projekteissa ja erityisvaltionosuudella (EVO) suoritettavat materiaalin ja palveluiden hankinnat Lahjoitusvaroin suoritettavat hankinnat TYKS-säätiön rahoituksella hoidettavien tutkimusprojektien hankinnat Laitteiden ottaminen koekäyttöön Esteellisyys...19

2 2 1. Yleiset hankintaohjeet ja niiden soveltaminen Julkishallintoon kuuluvien yksiköiden tekemistä hankinnoista on säädetty laissa julkisista hankinnoista, jota kutsutaan jäljempänä hankintalaiksi (348/07). Lailla on pantu kansallisesti täytäntöön Euroopan unionin julkisia hankintoja koskevat säädökset. Lain keskeisinä periaatteina ovat - hankintayksiköiden on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet ja - hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Laissa määritellään hankinnan ennakoituun arvoon perustuvat kaksi eri kynnysarvoa: kansallinen kynnysarvo ja EU-kynnysarvo. Hankinnat ja niissä noudatettava menettely jaetaan niiden euromääräisen arvon mukaan kolmeen ryhmään: kansalliset kynnysarvot alittaviin, kansalliset kynnysarvot ylittäviin ja EUkynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. Tästä huolimatta myös kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tulee hyödyntää olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yleisinä hankintaohjeina noudatetaan Suomen kuntaliiton julkaisemia Yleisiä hankintaohjeita (2. uudistettu painos 2009). Kuntaliiton ohjeet voi hankkia hankintatoimiston kautta kirjana. Ohjeet kertovat laajasti eri hankintamenettelyistä, niiden käyttömahdollisuuksista ja rajoitteista sekä kuvaavat hankintojen ilmoitusmenettelyä määräaikoineen ja poikkeuksineen. Suomen kuntaliiton Yleiset hankintaohjeet 2009 noudattavat lakia julkisista hankinnoista sekä hankinta-asetusta tavaroiden, palveluiden ja rakennusurakoiden hankkimisesta. Yleiset hankintaohjeet 2009 on laadittu silmälläpitäen tavaroiden, palveluiden ja rakennusurakoiden hankintaa. Näitä Yleisiä hankintaohjeita täydennetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin soveltamisohjeilla. Sairaanhoitopiirin hankintaohjeita sovelletaan kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin suorittamiin irtaimisto-, kulutustavara- ja palveluhankintoihin seuraavin poikkeuksin: - Rakennusurakoiden hankinnat suoritetaan TYKSissä VSSHP Teknisten palvelujen toimesta ja osavastuualueilla ao. sairaalan hallinnon toimesta - Lääkkeiden ja niihin liittyvien sekä rinnastettavien tuotteiden hankinnat suoritetaan sairaanhoitopiirissä keskitetysti TYKS SAPA liikelaitoksessa Varsinais-Suomen lääkehuollon toimesta

3 3 - TYKS SAPA liikelaitos suorittaa itse muut kuin yhteishankintojen kautta tapahtuvat hankinnat - Laajat projektit, joille on luotu oma hankinta-organisaatio (esim. T2-projekti), suorittavat itse omat hankintansa - Erikseen määrätyt tekniikan alaan kuuluvat hankinnat (mm. sähkö- ja öljyhankinnat, tekniikan alan huoltopalvelut), joiden hankinnat suorittavat VSSHP Tekniset palvelut Mainitut yksiköt suorittavat hankinnat hallituksen ja johtokuntien delegoimien päätösvaltuuksien mukaisesti. Myös tässä mainittujen yksiköiden on syytä tarpeen niin vaatiessa kysyä VSSHPn hankintatoimistosta neuvoja ja ohjeita hankintoja suorittaessaan. VSSHPn hankintatoimisto pyrkii hankintoja suorittaessaan toteuttamaan mahdollisimman hyvin yksiköiden tarpeita. Hankintatoiminnalle asetetaan laatutavoitteet ja niiden toteutumisen systemaattinen arviointi toteutetaan säännöllisesti. 2. Sairaanhoitopiirin hankintojen menettelytavat Sairaanhoitopiirin pääasiallisina kilpailuttamismenettelyinä käytetään avointa ja rajoitettua menettelyä. Tarvittaessa näiden rinnalla käytetään edellytysten täyttyessä myös neuvottelumenettelyjä sekä suoraa hankintaa. Menettelyn valintaan vaikuttavat hankinnan arvon lisäksi sen kohde, luonne, monimutkaisuus, käytettävissä oleva aika, tarjoajien määrä, valintaperusteet ja neuvottelutarve. Sairaanhoitopiiri hankkii tavaroita ja palveluita sekä yksittäisinä, erikseen kilpailutettavina hankintoina että yhteishankintamenettelyn kautta. Yhteishankintamenettelyssä hankinnan kohde kilpailutetaan keskitetysti, ja hankinnasta laaditaan tietyn hankintakauden ajan voimassa oleva puitesopimus yhden tai useamman toimittajan kanssa. Yhteishankintamenettely voi olla sairaanhoitopiirin sisäistä tai toteutettu yhteistyössä muitten hankintayksiköiden kanssa. Jälkimmäisestä yhteishankintamenettelystä merkittävin on erityisvastuualueen laajuinen terveydenhuollon hankintarengas (ns. ERVA-yhteishankinnat) Hankinnan toteuttamistapa Ennen kun yksikkö alkaa valmistella tavaran tai palvelun hankintaa on syytä selvittää onko sairaanhoitopiirillä kyseiseen hankinnan kohteeseen soveltuva ja voimassa oleva puitesopimus. Luettelo voimassaolevista yhteishankintana toteutetuista puitesopimuksista on hankintatoimiston verkkosivuilla sairaanhoitopiirin intranetissä osoitteessa Sairaanhoitopiiri Hallintokeskus Hankinta- ja logistiikkapalvelut.

4 4 Jos hankinnan kohteesta on voimassa oleva puitesopimus, noudatetaan tavaran tai palvelun tilaamisessa kohdassa 3.5 olevaa menettelyä. Jos kyseessä on yksittäinen hankinta ja hankinnan arvo ylittää euroa (kansallinen kynnysarvo), käynnistetään kaikkien tällaisten hankintojen valmistelu koko sairaanhoitopiirissä laatimalla asiassa hankintaesitys VSSHPn hankintatoimistolle. Tarkoituksena tältä osin on, että riippumatta hankinnan päättävästä viranomaisesta (toimielin, viranhaltija) riittävän aikaisessa vaiheessa käytetään valmistelutyössä hankintatoimiston asiantuntemusta. Tarjouspyyntö ja hankintapäätös valmistellaan yhteistoiminnassa hankinnasta päättävän viranomaisen ja hankintatoimiston välillä. Hankintapäätöksen tekee päättävä viranomainen. Menettelyssä noudatetaan soveltuvin osin jaksossa 3 kuvattua toimintatapaa. Yhteistoiminnassa valmisteltavissa yksittäisissä hankinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota yksiköissä oleviin yksilöllisiin tarpeisiin (esimerkiksi erityinen kiire hankinnan toteuttamiselle, silloin on aina kerrottava laitteen/ tarvikkeen tarvepäivä). Asiakasyksikkö Hankinta-aloite -kriteerit Kokeilut Lausunto Tuotteen käyttö Reklamaatiot Kehitystoiveet Hankinta- ja logistiikkapalvelut Tarjouspyyntö Tarjousten avaus Tarjousvertailu Päätös/ -esitys Sopimus Tuotteen tilaus Muutosneuvottelut Kaavio: Hankintaprosessi Asiakasyksikön ja Hankinta- ja logistiikkapalveluiden välillä. Jos kyseessä on yksittäinen hankinta ja hankinnan arvo alittaa euroa (kansallinen kynnysarvo), käynnistetään tällaisten hankintojen valmistelu sairaanhoitopiirissä - yksiköissä, joille ei ole delegoitu päätösvaltaa hankintapäätösten tekemiseen, laatimalla asiassa hankintaesitys VSSHPn hankintatoimistolle - yksiköissä, joilla on oikeus tehdä itse hankintapäätöksiä, toteuttamalla hankinta noudattaen tässä hankintaohjeessa kuvattua toimintatapaa hankinnan luonteesta ja arvosta riippuen.

5 Myös kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen osalta on syytä tarpeen vaatiessa kysyä VSSHPn hankintatoimistosta ohjeita ja neuvoja hankinnan toteuttamiseksi. Erityisen vähäarvoisten hankintojen osalta on yksikön mahdollista pyytää erikseen puhelimitse laskutuslupa ja suorittaa hankinta kyseisellä luvalla ilman erillistä päätöstä. Laskutusluvat pyydetään sairaanhoitopiirin hankintatoimistosta tai logistiikkakeskuksesta tilauksia tekeviltä henkilöiltä, joiden ajantasaiset tiedot löytyvät Intranetin sivuilta sairaanhoitopiiri -> hallintokeskus -> hankinta- ja logistiikkapalvelut -> hankintatoimisto -> henkilökunta. Laskutuslupaa käytetään hankintamenettelynä sellaisiin yksikkökohtaisiin hankintoihin, jotka: - ovat sairaanhoitopiirille kuuluvia hankintoja, - ovat arvoltaan hyvin vähäisiä ja - tulevat muulla tavalla hankittuna arvoonsa nähden kalliiksi Laskutuslupa on hyväksyttävä tapa esimerkiksi merkkipäivien kukkatervehdysten ja ompelu- ja askartelutarvikkeiden ostoon. Muitten kuin laskutusluvalla toteutettavien hankintojen osalta tulee hankinnasta tehdä kirjallinen hankintapäätös hallituksen delegoiman päätösvallan nojalla Sairaanhoitopiirin yhteishankintamenettely Sairaanhoitopiirin yhteishankinnat on jaettu oman sairaanhoitopiirin sisäisiin yhteishankintoihin sekä sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen (Erva) yhteishankintoihin. Sairaanhoitopiirin molempien yhteishankintamenettelyjen yleisperustelut ovat: - suurempi hankintavolyymi - sairaanhoitopiirissä oleva hankintatoimen asiantuntemus yhteisessä käytössä - päällekkäisen työn väheneminen - EU-hankintamenettely edellyttämä hankintamenettelyn standardisointi Yhteishankinnan piiriin kootaan tuotevalikoima, joka on laitoksittain mahdollisimman kattava, tuotteet ovat laatu- ja käyttöominaisuuksiltaan samantyyppisiä, hankinta-arvo sopimuskauden aikana merkittävä sekä tuotteiden käyttö ja niiden laatu vakiintunutta. Hankintaryhmän kilpailuttavalla yksiköllä on oikeus lisätä ja poistaa tuotteita hankintaryhmistä kilpailutuksen ja hankintavolyymin kautta tavoitteena olevien etujen saavuttamiseksi. VSSHPn hankintatoimisto seuraa jatkuvasti sekä sairaanhoitopiirin yhteishankintojen että erityisvastuualueen yhteishankintojen toimivuutta. Tavoitteena on siirtyä yksittäin tehdyistä hankinnoista

6 6 enenevässä määrin sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen laajuisiin yhteishankintoihin ja tätä kautta saavuttaa kustannussäästöjä ja tehostaa hankintaprosessia Oman sairaanhoitopiirin yhteishankinnat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteishankinnat koskevat irtaimistoa, kulutustavaroita ja palveluhankintoja. Hankintaprosessin hoitaa keskitetysti VSSHPn hankintatoimisto. Kulutustiedot eri osavastuualueilta saadaan joko osavastuualueilta tai sairaanhoitopiirin yhteisestä materiaalitoimen atkjärjestelmästä. VSSHPn hankintatoimisto laatii tarjouspyynnöt sekä tarjousvertailut, pitää osavastuualueiden käyttäjäasiantuntijoiden kanssa hankintapalaverit ja laatii päätösesitykset päätöksentekoa varten. Päätöksenteon jälkeen VSSHPn hankintatoimisto huolehtii päätöksestä tiedottamisesta tarjouskilpailuun osallistuneille ja osavastuualueille sekä puitesopimusten tekemisestä. Sopimuskauden aikana VSSHPn hankintatoimisto huolehtii sopimusvalvonnasta ja mahdollisista muutoksista tiedottamisen. Hallitus on delegoinut päätösvallan yhteishankintapäätösten tekemiseen toimintasäännöllä. Hankintapäätökset valmistelee VSSHPn hankintatoimisto. Mikäli jossakin tuoteryhmässä on tarkoituksenmukaista siirtyä yksittäin tehtävistä hankinnoista yhteishankintamenettelyyn, valmistelee VSSHPn hankintatoimisto yhteishankintamenettelyyn siirtymistä koskevan asian toimintasäännön mukaiselle päätöksentekijälle Sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen (Erva) yhteishankinnat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri koordinoi erityisvastuualueen hoitotarvikehankintoja. Mukana hankinnoissa ovat myös Satakunnan sairaanhoitopiiri sekä lähes kaikki molempien sairaanhoitopiirien alueilla toimivat perusterveydenhuollon toimijat. Hankintaprosessin hoitaa keskitetysti VSSHPn hankintatoimisto. Kulutustiedot saadaan oman piirin osalta sairaanhoitopiirin yhteisestä materiaalitoimen atk-järjestelmästä. Niiden osalta, jotka eivät suoraan tai logistiikkapalveluiden kautta ole yhteisten järjestelmien piirissä, tiedot kerätään sähköpostitse lähetettävien taulukoiden avulla. VSSHPn hankintatoimisto laatii yhteistyössä tarjouskierroksessa mukana olevien kanssa tarjouspyynnöt sekä tarjousvertailut, pitää osavastuualueiden käyttäjäasiantuntijoiden kanssa hankintapalaverit ja laatii päätösesitykset päätöksentekoa varten. Päätöksenteon jälkeen VSSHPn hankintatoimisto huolehtii päätöksestä tiedottamisesta tarjouskilpailuun osallistuneille ja mukana oleville tahoille sekä puitesopimusten tekemisestä. Sopimuskauden aikana VSSHPn hankintatoimisto huolehtii sopimusvalvonnasta ja mahdollisista muutoksista tiedottamisen osal-

7 listujatahoille. Nämä tiedottavat päätöksestä sairaalassaan/ terveyskeskuksessaan edelleen tarvittavalla laajuudella. Sairaanhoitopiirin ulkopuoliset osallistuvat tahot tekevät itse yhteishankinnoissa tehtyjen hankintapäätösten mukaisten sopimusten puitteissa yksittäiset tilaukset ja toimituspyynnöt, huolehtivat toimitusten valvonnan, reklamaatiot ja laskutukseen liittyvät kysymykset. Erilliset logistiikkapalvelusopimuksen kautta Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin alueen julkisen terveydenhuollon toimijat voivat ostaa kyseisen palvelun sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksesta. Hallitus on delegoinut päätöksenteon Erva -yhteishankinnoissa toimintasäännöllä. Hankintapäätökset valmistelee VSSHPn hankintatoimisto Yhteishankintojen sitovuus ja seuranta Yhteishankintamenettelyn puitteissa tehdyt hankintapäätökset ja - sopimukset ovat kaikkia osallistuvia tahoja sitovia. Yksiköillä ei ole oikeutta ryhtyä käyttämään rinnakkaistuotteita ohitse yhteishankinnassa tehtyjen hankintapäätösten ja puitesopimusten. Olemassa olevien puitesopimusten kanssa ristiriidassa olevien hankintojen tekeminen saattaa johtaa haitallisiin taloudellisiin seuraamuksiin. Mikäli yksiköllä on tarve tehdä yhteishankintatuotteesta poikkeava hankinta, tehdään tästä esitys VSSHPin hankintatoimistoon, jossa rinnakkaistuotteen käyttömahdollisuudet tutkitaan ja asia valmistellaan tarvittaessa päättävälle viranhaltijalle. Erva yhteishankinnoissa mukana olevat organisaatiot vastaavat itse muista kuin yhteishankintoihin liitetyistä hankinnoista ellei logistiikkayhteistyön kautta muuta ole sovittu. Yhteishankintojen osalta päätökset kuitenkin sitovat jokaista mukana olevaa tahoa. Omia, yhteishankintapäätösten kanssa päällekkäisiä tai ristiriitaisia päätöksiä ei tule tehdä, koska ne vaarantaisivat koko yhteishankintapäätöksen. Hankintapäätöksen tekijän tulee aina varmistua siitä, ettei tällaista ristiriitaa ole olemassa. VSSHPn hankintatoimisto seuraa yhteishankintamenettelyn toteutumista. VSSHPn hankintatoimistolla on oikeus lisätä yhteishankintamenettelyn piiriin tuoteryhmiä ja poistaa menettelystä tuoteryhmiä muita osavastuualueita kuultuaan. Rinnakkaistuotteiden kirjoa punnitaan jokaisessa tuoteryhmässä. Erva yhteishankintojen osalta on sovittu, että toiminnan ohjausryhmä käsittelee vuosittain menettelyyn tulevat hankintaryhmät ja hallituksen määräämä toimivaltainen viranhaltija hyväksyy yhteishankintaryhmät ohjausryhmää kuullen. 7

8 Yhteistyö muiden sairaanhoitopiirin ulkopuolisten laitosten kanssa 8 Sairaanhoitopiiri harjoittaa hankintayhteistyötä sairaanhoitopiirin ulkopuolisten laitosten kanssa tapauskohtaisesti tutkien edut ja haitat sairaanhoitopiirin ja osavastuualueiden kannalta. Näissä tapauksissa hankintayhteistyö toteutetaan VSSHPn hankintatoimiston kautta Edellytykset ns. suorahankinnalle kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta Ehdottomana pääsääntönä kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta on, että ne kilpailutetaan. Kilpailuttamatta jättäminen ja tavaran tai palvelun ostaminen suoraan toimittajalta on mahdollista vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Hankintapäätöksen tekijä vastaa tekemänsä päätöksen laillisuudesta ja suorahankintaa koskevien edellytysten olemassaolosta. Mikäli on olemassa vähäisintäkään epäilystä valmisteilla olevan suorahankintapäätöksen laillisuudesta, tulee ehdottomasti konsultoida VSSHP hankintatoimistoa. Vähintään yhden seuraavassa mainituista edellytyksistä tulee täyttyä, jos aiotaan hankkia tavara, palvelu tai rakennusurakka kilpailuttamatta. Suorahankinta on mahdollista tehdä, jos 1) edeltävässä avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta - Edellytyksenä kriteerin soveltumiselle siis on, että yksikään saaduista tarjouksista ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia. 2) teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan - Suorahankinnan perusteena ei voi toimia yksinomaan se, että yksikössä on aiemmin totuttu käyttämään tietyn valmistajan laitetta tai tarviketta. Teknisen syyn tulee olla sen luonteinen, että minkään muun kuin tietyn valmistajan laitteen tai tarvikkeen käyttäminen on teknisesti mahdotonta. 3) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi - Kiireellä tarkoitetaan tässä sellaista kiirettä, joka johtuu hankintayksiköstä riippumattomasta syystä, kuten onnettomuudet, luonnonmullistukset tai vastaavat. Mikäli kiire

9 9 jossakin hankinnassa johtuu esim. siitä, ettei hankintaa hankintayksiköstä johtuvasta syystä ole toteutettu ajoissa, ei poikkeus sovellu. Hankinnan tulee myös olla ehdottoman välttämätön. 4) hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi 5) hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita 6) tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menettelyn seurauksena 7) kyseessä on palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun perusteella ja joka on suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan tehtävä kilpailun voittajan kanssa, tai jos voittajia on useita, näistä jonkun kanssa; tällöin kaikki voittajat on kutsuttava osallistumaan neuvotteluihin Perusteetta tehty suorahankinta saattaa muun alalla olevan toimijan tekemästä hakemuksesta johtaa siihen, että markkinaoikeus velvoittaa sairaanhoitopiirin suorittamaan hyvitysmaksua hakijalle. Sairaanhoitopiiri voidaan velvoittaa myös suorittamaan oikeudenkäyntikuluja. Mikäli perusteettoman suorahankinnan ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon, voi markkinaoikeus myös julistaa tällaista hankintaa koskevan hankintasopimuksen tehottomaksi. Mikäli halutaan varmistua siitä, että tehtyyn EU-kynnysarvon ylittävään suorahankintaan ei myöhemminkään kohdisteta vaatimuksia mm. tehottomaksi julistamisesta, tulee suorahankinnasta julkaista hankintailmoitus hankintalain mukaisesti ennen hankintasopimuksen tekemistä. Suorahankintaa koskevasta päätöksestä on tällöin mahdollisuus valittaa 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta, jonka jälkeen tehottomaksi julistaminen ei ole enää mahdollista. Sairaanhoitopiirissä noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan EU-kynnysarvon ylittävistä suorahankinnoista julkaistaan hankintailmoitus Erillisiä ohjeita kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen pääperiaatteita Myös kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja tehtäessä tulee noudattaa niin määrärahojen käytöstä annettuja säännöksiä, määräyksiä ja soveltamisohjeita kuin hyvää hallintomenettelyä ja

10 10 siihen liittyvää päätöksentekoa koskevia säännöksiä sekä soveltuvin osin sairaanhoitopiirin hankintaohjeita. Lisäksi tulee ottaa huomioon EU:n perustamissopimuksen mukaisia yleisiä periaatteita eli tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun, avoimuuden sekä suhteellisuuden periaatteita. Kansallisen kynnysarvon alle jäävistä hankinnoista ei ole velvollisuutta tehdä hankintailmoitusta, eikä niistä ole valitusoikeutta markkinaoikeuteen. Niistä voidaan kuitenkin tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus kunnan toimielimelle (sairaanhoitopiirin hallitus) ja edelleen valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin voidaan kohdistaa myös hankintalain tarkoittama hankintaoikaisu. Pääsääntönä on, että myös kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat kilpailutetaan. Pyytämällä tarjoukset useammalta toimittajalta (vähintään kolmelta) ylläpidetään kilpailua ja varmistetaan määrärahan mahdollisimman kustannustehokas käyttö. Hankinnat on käsiteltävä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Määräraha hankintaan tulee olla olemassa ja hankintojen tulisi perustua hankintasuunnitelmiin ainakin karkealla tasolla. Tavoitteena ovat kokonaisuutena taloudelliset hankinnat sekä edulliset ja sujuvat hankintamenettelyt. Tarjouspyynnön ehdot ja kriteerit määritellään yhteistyössä hankintatoimiston ja hankinnan tarvitsijan kesken Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen hankintamenettelystä Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoissa ei ole säädeltyjä hankintamenettelyjä, kuten kansallisissa hankinnoissa ja EUhankinnoissa (vrt. avoin tai rajoitettu menettely jne.). Tarjouskilpailu voidaan toteuttaa hyvin kevyesti, kunhan noudatettavat yleiset periaatteet (kohta 1) tulevat huomioon otetuksi. Kansallisen kynnysarvon alittavan hankinnan suorahankintaperusteita voivat olla mm. hankinta on arvoltaan vähäinen tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn tarjouskilpailussa ei ole saatu yhtään tarjouspyynnön ehdot täyttävää tarjousta hankinnalla on hankintayksiköstä johtumaton ennalta arvaamaton kiire vastaavaa tuotetta on hankittu lähiaikoina ja hintataso on selvillä lisähankinta (enintään 50 % alkuperäisestä kilpailutetusta hankinnasta)

11 11 teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojelemiseen liittyvistä syistä ainoastaan tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan muita potentiaalisia toimittajia ei ole tiedossa Suorahankinnan käytön syy on aina perusteltava päätöspöytäkirjassa tai hankintatoimistolle jäävässä tilauskappaleessa. Vähäisen arvon määrittelyssä tulee ottaa huomioon mm. hankintoihin käytettävissä olevat varat, hankintojen luonne, määrärahojen käyttövaltuudet ja muut yksikköä koskevat erityisseikat. Hankintaa, joka ylittää euroa (ilman arvonlisäveroa) ei yleensä voida pitää vähäisenä. Erikseen on edellä ohjeistettu laskutusluvan käyttöä koskeva menettely, jota voidaan soveltaa erityisen vähäarvoisissa hankinnoissa. Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen kilpailuttamismenettely on siis mahdollista toteuttaa kevyempänä kuin kynnysarvon ylittävät hankinnat: tarjouspyyntö lähetetään ja tarjoukset pyydetään pääsääntöisesti sähköpostilla tarjouspyyntö voidaan toimittaa suoraan valituille potentiaalisille tarjoajille tai asettaa yleisesti saataville Hilman internetsivuille vain arvoltaan vähäisissä hankinnoissa hinta- ja saatavuustietoja voidaan selvittää suullisestikin; saadut tiedot on kuitenkin kirjattava ylös Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan jälkeen. Tarjoukset taltioidaan ja suullisesti saadut tarjoustiedot, tarjousten hintavertailu ja hankinnan käyttötarkoitus kirjataan ylös. Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista ei voi valittaa markkinaoikeuteen, mutta niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Kansallisen kynnysarvon alittavaa hankintaa koskeva päätös annetaan tarjoajille tiedoksi siten, että päätökseen liitetään oikaisuvaatimusosoitus (ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi sairaanhoitopiirin hallitukselle). Hankintakohtaisesti määritellään tehdäänkö hankinnasta myös sopimus Hankintojen oikean menettelytavan laiminlyöminen Hankintaohjeet on tarkoitettu avuksi hankintojen menettelytavan valinnassa ja noudatettavaksi kaikissa sairaanhoitopiirin hankinnoissa. Jokaisella hankintoihin osallistuvalla aloitteen tekijästä lausunnon antajaan ja päättäjään asti - on vastuunsa toimia lain, asetusten ja säännösten mukaisesti. Nimittävien viranhaltijoiden velvollisuutena on valvoa alaisensa henkilökunnan osalta, että hankintaohjeita noudatetaan.

12 Mikäli hankintojen ohjeistuksia rikotaan tahallisesti ja siten aiheutetaan sairaanhoitopiirille haittaa esimerkiksi turhan ja moninkertaisen työn tai taloudellisen menetyksen muodossa - voidaan annetut oikeudet hankintojen toteuttamiseen peruuttaa. Ilman asiankuuluvia oikeuksia tehty hankinta voi johtaa varoitukseen, korvausvaatimukseen tai muihin seuraamuksiin. Mikäli toteutetun hankinnan katsotaan olevan sairaanhoitopiirille kuulumaton tai jos hankinta on tehty ilman hankintavaltuuksia, voidaan tilaus katsoa tilaajan henkilökohtaisesti tekemäksi, jolloin lasku ohjataan suoraan tilauksen tekijän maksettavaksi. Tämän vuoksi sellaisten sairaanhoitopiirin työntekijöiden, joille ei ole delegoitu hankintavaltuuksia, suositellaan pidättäytyvän kaikista sellaisista sitoumuksista, joiden voidaan katsoa johtavan kauppasopimuksen syntymiseen. Mihinkään tavarantoimittajan esittämiin lomakkeisiin ei sen vuoksi tule kirjoittaa nimeään, ellei ole varma sen tuomista velvoitteista. Mikäli asian tilasta ei ole varmuutta, siitä voi aina tarpeen tullen konsultoida hankintatoimistoa Hankintaprosessin vaiheet sekä hankinta-aloitteiden ja -esitysten laadintaohje 3.1. Hankinnan valmistelu Hankintaesityksen huolellinen laatiminen varmistaa parhaiten hankinnan nopean käsittelyn ilman turhia lisätieto- ja lausuntopyyntöjä. Sen sijaan puutteellisesti laaditut aloitteet ja esitykset joudutaan palauttamaan uudelleen valmisteltaviksi. Hankinnan hidastumisen lisäksi siihen joudutaan panostamaan moninkertainen työmäärä. Seuraavassa selvennetään hankintamenettelyjä lyhyesti sekä kuvataan hankinta-aloitteen ja hankintaesityksen tekemistä koskevia seikkoja. Hankinnat jaetaan uudenkin lain myötä kolmeen ryhmään hankinnan kokonaisarvon mukaan. Hankintamenettely vaihtelee myös tämän ryhmäjaon mukaisesti. Raskaimman menettelyn vaativat EU kynnysarvon ylittävät hankinnat: tavara- ja palveluhankinnat yli rakennusurakat yli seuraavana ryhmänä ovat kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat, jotka eivät ylitä EU kynnysarvoa: tavara- ja palveluhankinnat yli sosiaali- ja terveyspalvelut yli rakennusurakat yli viimeisenä ryhmänä ovat kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat, joita kutsutaan pienhankinnoiksi

13 tavara- ja palveluhankinnat alle sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat alle rakennusurakat alle Näiden menettelytapojen eroista voi lukea lisää Kuntaliiton hankintaohjeista Hankinta-aloite ja tarjouspyyntö Aloitteet hankinnoista tehdään VSSHPin hankintatoimistoon, jossa niille valitaan oikea hankintamenettely. Hankinta-aloitteen tekijän ei tarvitse tietää, mikä hankintamenettely soveltuu käsillä olevaan hankintaan. VSSHP Hankintatoimisto huolehtii tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisen hankintamenettelyn valinnasta kuhunkin hankintaan. Hankintamenettelyt eroavat vaikeusasteeltaan ja ajalliselta kestoltaan, ja hankintaprosessin arvioidusta kestosta voi tiedustella VSSHP Hankintatoimistosta hankintaaloitteen käsittelijältä. Suuri osa hankinnoista tehdään sairaanhoitopiirissä keskitetysti. Tämä tarkoittaa että eri osavastuualueiden ja klinikoiden hankintoja saatetaan yhdistää samoihin tarjouspyyntökierroksiin. Hankintojen pilkkominen osiin on ehdottomasti kiellettyä. Hankintojen pilkkomisesta on mahdollista jättää hakemus markkinaoikeuden tutkittavaksi vaikka kyseisen hankinnan arvo olisi määritelty olevan alle kansallisen kynnysarvon. Samankaltaiset hankinnat on siis koottava mahdollisuuksien mukaan yhteen. Tämä on usein järkevää myös hankintoihin käytettävän työmäärän vähentämiseksi ja volyymietujen saavuttamiseksi. Sairaanhoitopiirissä on lisätty huomattavasti myös irtaimistohankintojen puitesopimuskilpailutuksia. Nämä mahdollistavat yhteen kilpailutukseen perustuen laitteiden tilaamisen useamman vuoden ajan. Irtaimiston voimassa olevat puitesopimukset on nähtävissä hankintatoimiston intranet sivulta: sairaanhoitopiiri -> hallintokeskus -> hankinta- ja logistiikkapalvelut -> hankintatoimisto -> irtaimistosopimukset. Hankinta-aloitteen tulee aina olla tulosyksikön vastuuhenkilön tai hallintokeskuksessa toimiston esimiehen hyväksymä. Aloitteessa on riittävän selvästi määriteltävä hankittavan esineen, laitteen tai tarvikkeen ominaisuudet ja suorituskykyvaatimukset. Mikäli hankinta koskee laitetta, jonka käyttäminen edellyttää jatkuvia materiaalihankintoja, on siitä ja arvioidusta tarvikkeiden kulutuksesta samoin kuin tiedossa olevista huolto- ja ylläpitokustannuksista ilmoitettava hankinta-aloitteessa. Samoin, jos hankinta edellyttää tila- ja työvoima- ym. tarpeita, on ne ilmoitettava jo hankintaaloitteessa. Hankinnan kohdetta ja kriteerejä ei kuitenkaan saa ilman pakottavia perusteita määritellä siten että ne estävät kilpailun.

14 14 Kulutustavaran osalta hankinnan kriteerit määritellään hankintaryhmittäin. Yleisimmin käytetään valintakriteereinä tarvikkeen soveltumista käyttötarkoitukseensa sekä hankinnan kokonaiskustannuksia. Aina kun se on mahdollista, hankinnan sisältö huomioon ottaen, käytetään myös kulutustavarahankinnoissa pisteytystä. Irtaimiston osalta hankinta-aloitteessa on kerrottava tuotteen tarkempi käyttötarkoitus (pelkkä laitteen nimi ei siis riitä), tämän lisäksi on määriteltävä mitkä ovat laitteen ehdottomat vaatimukset (nämä on täytyttävä ennen kuin tarjottava tuote otetaan mukaan tarjousvertailuun). On muistettava että näitä ehdottomia vaatimuksia ei voi myöhemmin muuttaa. Eli vertailuvaiheeseen ei voida ottaa mukaan laitetta joka muuten olisi käyttöön soveltuva, mutta joku ehdoton vaatimus ei sen osalta täyty. Vähintään kaikista yli hankinnoista on tehtävä kannattavuuslaskelma, jonka toteutumista seurataan jälkilaskelmien avulla käyttäjäyksikön ja taloussuunnittelun toimesta. Tarjouspyynnön perusteella hankintatoimisto pyytää toimittajilta tarjoukset Tarjousten vertailu Irtaimiston ja palvelujen tarjoukset vastaanotetaan keskitetysti sairaanhoitopiirin kirjaamoon, josta ne toimitetaan hankintatoimistoon yhtäaikaisesti avattavaksi. Hankintatoimisto tekee tarjouksista alustavan vertailun. Alustava vertailu ja hyväksytyt tarjoukset lähetetään asianomaiselle vastuuhenkilölle, joka laatii tai laadituttaa niistä lopullisen vertailun, lausunnon ja päätösesityksen. Näissä käytetään tarjouspyyntöä varten tehtyjä painoarvo- tai pisteytysmalleja. Hankintatoimisto avustaa tarvittaessa vertailun tekemisessä. Kulutustavaroiden tarjousvertailut ja pisteytykset tehdään keskitetysti hankintatoimistossa ja lausunnot pyydetään sen jälkeen käyttäjäyksiköiltä tai tarkoitusta varten järjestetyissä hankintapalavereissa Hankintaesitys ja päätöksen tekeminen Hankintaesitys tulee päätöstä varten laatia tarjouspyynnössä määritellyllä tasolla (esim. sarja tai yksittäinen tuote/ laite/ palvelu) tarjouspyynnön kriteerien mukaisesti. Mikäli joku tarjotuista tavaroista tai palveluista ei täytä tarjouspyynnön kriteerejä, se on mainittava perusteluineen hankintaesityksen aluksi. Tämä johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjousvertailusta siltä osin kun tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset eivät täyty (koko tarjous tai vain osa). Vertailuun siirtyneiden tarjousten kohdalta on lausunnosta

15 käytävä ilmi mitä esitetään hankittavaksi ja millä perustein verrattuna muihin vertailussa oleviin kohteisiin. Esimerkkejä: 1) Laite AAA (valintakriteerinä tp:n kriteerit täyttävä halvin tarjous) Halvin tarjous toimittajalta A, hinta X euroa, täyttää tuotteelle asetetut ja tarjouspyynnössä mainitut vaatimukset ja esitetään hankittavaksi. 2) Laite BBB (valintakriteereinä kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka arviointiperusteina ovat hinta ja määritellyt ominaisuudet tässä tärkeysjärjestyksessä vain ellei pisteytys ole mahdollinen) Halvin tarjous XX euroa toimittajalta A, ei täytä esitettyjä vaatimuksia, koska (syy selvitettävä, ehdoton edellytys on se, että vaatimukset esitetty jo hankinta-aloitteessa, josta tarjouspyynnöt laaditaan). Tämän perusteella tarjousten vertailuvaiheeseen siirryttiin tarjousten zz ja yy kanssa. Tarjous zz toimittajalta B, ei tule kysymykseen, koska (syy selvitettävä tarjouspyynnön kriteerein). Hankittavaksi esitetään tarjouksen cc mukainen laite, hinta xx euroa. Perusteluna esitykselle on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavilla kriteereillä. 3) Laite CCC (valintakriteerit pisteytetty) Hinnan painoarvo 50% Toiminnallisten ominaisuuksien painoarvo 30% Huollon ja puhdistamisen painoarvo 10% Esimerkki tarjousten arvioinnista tarjouspyynnön pisteytyksen perusteella: Tarjouspyynnön mukaan edullisin tarjous saa maksimipistemäärän 50 pistettä. Laitteen toiminnallisia ominaisuuksia on tarjouspyynnössä ilmoitettu arvioitavan tarjouksen, mahdollisen koekäytön tai muulla tavalla laitteeseen tutustumisen perusteella. Arvioitavia ominaisuuksia ovat toiminnalliset ominaisuudet aa, bb ja cc painoarvolla 30 pistettä sekä huolto ja puhdistamisen helppous painoarvolla 20 pistettä. Ominaisuudet pisteytetään ensin asteikolle 1-5 ja saatu pisteytys suhteutetaan asteikolle 0-1. Saatu arvo kerrotaan tämän jälkeen painoarvolla. Toiminnallisista ominaisuuksista saatavat maksimipisteet eli 50 pistettä jakautuvat seuraavasti: - käytön helppous ja varmuus, maksimipistemäärä 30 pistettä. Tähän sisältyvät laitteen arvioidut toiminnot aa, bb ja cc. - huolto ja puhdistamisen helppous: maksimipistemäärä 20 pistettä. Tarjoaja hinta toim.omin. huolto/puhd yhteensä Firma A 45, ,15 Firma B 40, ,27 Firma C 38, ,81 Firma D Firma D:n tarjous on edullisin. Koekäytössä Firma D:n laitteella saatiin parhaat käyttötulokset. 15

16 16 Se on myös ainoa tarjotuista laitteista, jolla voidaan tehdä toimenpide xx, joka tarjouspyynnössä ilmoitettiin eduksi. Laitteen huolto on järjestetty hyvin ja sen puhdistaminen on yksinkertaista. Firma B:n tarjoamalla laitteella saatiin koekäytössä myös hyvät käyttötulokset. Laite suorittaa samat toiminnot kuin Firman D laite mutta sen käyttö on selvästi hitaampaa johtuen ominaisuudesta dd. Sillä ei saada tehtyä eduksi katsottavaa toimenpidettä xx. Huolto ja puhdistaminen on kuvattu tarjouksessa hyvin ja koekäytön perusteella todettu toimiviksi. Firma A:n tarjoamalla laitteen käyttö oli koekäytön perusteella selvästi vaikeampaa ja tulokset huonompia kuin edellä mainituilla laitteilla. Ongelmaksi muodostuivat erityisesti käyttöominaisuudet yy ja zz ja toimenpiteen jälkeen todettiin vielä nn, mikä on katsottava laitteen ominaisuuksista aiheutuvaksi ongelmaksi. Lisäksi laitteesta puuttui toimenpiteen xx mahdollisuus. Firma C:n tarjoama laite oli selvästi edullisin, mutta sen toiminnallisissa ominaisuuksissa todettiin samat ongelmat kuin Firman A laitteessa. Lisäksi Firman C laite oli monimutkaisen rakenteensa vuoksi vaikeampi huoltaa ja puhdistaa. Tarjouspyynnön kriteerien mukaisen vertailun perusteella esitetään hankittavaksi Firman D laite. Pisteytyksen käyttäminen silloin kun perusteena on myös laadullisia ominaisuuksia edellyttää aina myös sanallisen lausunnon antamista. Siitä on käytävä ilmi millä perusteella laadulliset pisteet on annettu pisteytyksessä esitetyllä tavalla. Edellä kuvattujen esimerkkien mukaisesti on käsiteltävä jokainen hankittavaksi esitettävä tavara tai palvelu. Näin on tehtävä myös kulutustavaroiden hankinnoissa. Erityisesti on syytä korostaa, että halvimman tarjouksen hylkäämiseksi ei voida hyväksyä sellaista teho-, laatu-, käyttötarkoitustai muuta perustetta jota ei ole esitetty tarjouspyynnön ehdottomissa vaatimuksissa. Ainahan voidaan väittää että tarjoajat olisivat voineet esittää muita tarjouksia, jos olisivat tienneet uutena esitetyt vaatimukset. Mikäli hylättäväksi esitetyn halvimman tarjouksen ilmoitettu teho- ym. vaatimukset poikkeavat vain vähän asetetusta vähimmäisvaatimuksesta, on syytä perustella, miksi tätä vähäistä poikkeamaa ei voida hyväksyä. Selkeintä on jo tarjouspyynnössä kertoa, mikä vaihteluväli esim. kokotietojen osalta hyväksytään (esim. +/- 2%). Pelkkä lausunto, ettei halvempaa hylättäväksi esitettyä hankinnan kohdetta tunneta, ei riitä perusteluksi, jos siitä on saatavissa kohtuudella käyttötietoja tai on olemassa koekäytön mahdollisuus. Mikäli hankittavaksi esitettävän laitteen käyttäminen edellyttää määrätyn merkkisen kulutustavaran käyttämistä, on myös se otettava hankintaesityksessä huomioon. Hankintojen vertailussa ja päätösesityksessä voidaan siis käyttää vain sellaisia kriteereitä, jotka löytyvät tarjouspyynnöstä. Kääntäen myöskään sellaisiin kriteereihin, joita tarjouspyynnöstä ei löydy, ei voida vedota päätösesityksessä.

17 Hankintaesityksen perusteleminen on edellytyksenä asian eteenpäin valmistelussa. Perustelut merkitään sellaisenaan tarjoajille lähetettävään hankintapäätökseen, päätöksentekijän pöytäkirjaan ja/tai päätösluetteloon, hankinnan arvosta ja tyypistä riippuen. Esityksen tekijällä on esityksensä oikeellisuudesta ja hankinnassa noudatetuista menettelytavoista hallinto- ja hankintalain mukainen vastuu. Viranhaltijan on aina noudatettava hyvää hallintotapaa, joka tarkoittaa tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteiden noudattamista. Aluesairaaloissa kaikkien hankintojen yhteyshenkilöinä toimivat varastonhoitajat. Heidän roolinsa on muuttunut varastotoiminnan keskittämisen myötä hankintoja koordinoivaksi. Heidän kauttaan saa tarvittaessa tietoa myös omien hankintojen etenemisestä. Kaikissa hankintoihin liittyvissä asioissa yksiköitä palvelee myös hankintatoimisto, jonka yhteystiedot löytyvät intranetin sivulta sairaanhoitopiiri -> hallintokeskus -> hankinta- ja logistiikkapalvelut - > hankintatoimisto -> henkilökunta Tarvikkeiden ja laitteiden tilaaminen Kaikki keskitetysti kilpailutettujen tarvikkeiden tilaukset tekee sairaanhoitopiirin logistiikkakeskus, ellei eriävästä toimintatavasta jonkun hankinnan osalta hankintatoimiston kanssa ole muuta sovittu. Hankintatoimisto tekee kilpailutusten lisäksi keskitetysti myös sairaanhoitopiirin irtaimistotilaukset. 4. Täydentäviä ohjeita 4.1. Hankinnat muulla kuin käyttösuunnitelmassa mainitulla rahoituksella Hankinnan rahoitustapa ei vaikuta hankintalainsäädännön ja hankintaohjeiden soveltamiseen. Aina kun hankinnan suorittaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö, sovelletaan lakia julkisista hankinnoista rahoitustavasta riippumatta. Näin mm. EVOrahoituksella, projektirahoituksella, lahjoitusvaroin ja TYKSsäätiön rahoituksella suoritettavat tarvikkeiden, irtaimiston ja palveluiden ostot tehdään noudattamalla sairaalan tavanomaista hankintakäytäntöä ja sairaanhoitopiirin yleistä hankintaohjetta Projekteissa ja erityisvaltionosuudella (EVO) suoritettavat materiaalin ja palveluiden hankinnat Projektien henkilöstöllä tai EVO-hankkeiden tutkijoilla ei ole oikeutta suorittaa hankintoja suoraan itse, vaan kaikki hankinnat kulkevat jaksossa 3 kuvatun menettelyn mukaisesti. Ko. toiminnan taloudesta vastaava (tulosyksikön vastuuhenkilö) tekee asiassa

18 18 hankintaesityksen normaaliin tapaan. Projekteihin ja EVOhankkeisiin tarvittava kulutustavara tulee hankkia ensisijassa sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksesta tai teknillisestä varastosta. Materiaalin ja palveluiden hankintaesityksiin tulee merkitä projektin tunnus (nimi tai numero) sekä EVO-hankkeiden osalta tunnus EVO Lahjoitusvaroin suoritettavat hankinnat Mikäli lahjoittaja on selkeästi ilmoittanut lahjoitusvarojen käyttötarkoituksen, lahjoittajan tahto toteutetaan. Näissäkin tapauksissa yksiköt tekevät normaalit hankinta-aloitteet, joihin selkeästi merkitään, että hankinta toteutetaan lahjoitusvaroin. Hankintatoimisto hankkii tarvittavat tarjoukset, hankintapäätökset tehdään sairaanhoitopiirin päätöksentekokäytännön mukaisesti ja hankintatoimisto tekee tilauksen ja/ tai laatii hankintaa koskevan sopimuksen. Tavaralahjoitukset tulee ilmoittaa sairaanhoitopiirin irtaimistokirjanpitoon samalla periaatteella kuin sen itse hankkimat tavarat TYKS-säätiön rahoituksella hoidettavien tutkimusprojektien hankinnat Tämä hankintaohje soveltuu myös TYKS-säätiön rahoittamiin hankintoihin. Hankintalaki soveltuu lisäksi myös TYKS-säätiölle tehtäviin hankintoihin, koska säätiötä pidetään hankintalain mukaisena julkisoikeudellisena laitoksena. TYKS-säätiöllä on mahdollisuus käyttää VSSHPn hankintatoimiston hankintapalveluja Laitteiden ottaminen koekäyttöön Ennen hankintapäätöksen tekoa voi olla tarpeen ottaa laite koekäyttöön. Laitteiden ottamisesta koekäyttöön päättävät TYKSissä tulosyksiköiden vastuuhenkilöt ja osavastuualueilla hallintojohtajat. Laitteita otettaessa koekäyttöön, on laitteen koekäytöstä tehtävä laitteen omistavan yrityksen kanssa kirjallinen koekäyttösopimus. Laitteistojen koekäytöt tapahtuvat veloituksetta. Koekäytön mahdollisesti edellyttämistä kulutustavarakustannuksista vastaa joko yritys tai sairaanhoitopiiri. Mikäli sairaanhoitopiiri vastaa kulutustavarakustannuksista tai mikäli on oletettavaa että niitä aiheutuu koekäytön jälkeen, tulee ennen koekäytön aloittamista kulutustavaroiden osalta tehdä hankintaesitys hankintatoimistolle. Koekäyttöä ei saa aloittaa ennen hankintaesityksen perusteella tehtävän hankintapäätöksen tekemistä. Koekäytön kautta ei siis voida hankkia veloituksetta laitetta, jonka käytöstä aiheutuu jatkossa sairaanhoitopiirille kustannuksia kulutustavaroiden kautta. Mikäli laitteiston koekäyttö edellyttää rakennus-, LVIS- tai atk-teknisiä töitä, tulee koekäytölle saada sairaalan teknillisen osaston päätös. Laitteen tulee ennen koe-

19 19 käyttöön ottamista olla sairaalan teknillisen osaston tarkastama ja hyväksymä sekä CE-merkitty. Koekäyttösopimusmalli on ohessa liitteenä. Irtaimistohankinnan päätösperusteena ei koskaan voi olla että laite tai kaluste on ollut tai on edelleen yksikössä koekäytössä. Tasapuolisuuden vaatimus kaikkia tarjoajia kohtaan edellyttää että koekäyttö tässä tapauksessa toteutetaan myös muista laitteista Esteellisyys Esteellisyyden osalta sovelletaan yleisiä virkamiehen jääviyteen liittyviä säädöksiä ja hyvää hallintotapaa. Esteellisyydestä ja sen vaikutuksista säädetään hallintolaissa. Virkamies on esteellinen mm. - jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen - jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen - jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta syystä erityisesti vaarantuu Esteellisyyden toteamisesta vastaa henkilö itse. Esteellisenä toimiminen hankintaprosessissa on menettely- ja virkavirhe ja se voi johtaa hankinnan kumoutumiseen muutoksenhaussa. Kts. esteellisyydestä lähemmin kuntayhtymän yleiskirje 12/2005/

Hankintaohjeet eivät ole suoraan sovellettavissa Uutta hankintaohjetta päivitetään ja julkaistaan vuoden 2016 aikana. Epäselvissä asioissa voit ottaa

Hankintaohjeet eivät ole suoraan sovellettavissa Uutta hankintaohjetta päivitetään ja julkaistaan vuoden 2016 aikana. Epäselvissä asioissa voit ottaa Hankintaohjeet eivät ole suoraan sovellettavissa Uutta hankintaohjetta päivitetään ja julkaistaan vuoden 2016 aikana. Epäselvissä asioissa voit ottaa yhteyttä VSSHP hankintatoimistoon Sanna Rautiainen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 14 Oikaisuvaatimus painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelua ja hankintaa koskevasta lautakunnan päätöksestä HEL 2015-006533 T 02 08 01

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Kalajoen kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hankintaohje KALAJOEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.2.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kalajoen kaupungin hankintaohje 1.2.2011 alkaen Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Hankintaohje (tavarat ja palvelut) 2014

Hankintaohje (tavarat ja palvelut) 2014 Hankintaohje (tavarat ja palvelut) 2014 Selvitettävä ennen hankintaa mahdolliset puitesopimukset ja määrätyt hankintapaikat sekä onko kyseessä investointi (> 10.000 euroa alv 0%). Kansallisten hankintojen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016)

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016) VASTINE MARKKINAOIKEUS RADANRAKENTAJANTIE 5 00520 HELSINKI Viite: Dnro 2016/350 VASTINE MUSAMAAILMA OY:N VALITUKSEEN 1. VASTINEEN ANTAJA Pudasjärven kaupunki PL 10 93101 Pudasjärvi 2. VASTINEEN ANTAJAN

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Porin kaupungin hankintapalvelut. Tarjouspyyntö HAN04/ PORI 1484/ /2015 Päiväys

Porin kaupungin hankintapalvelut. Tarjouspyyntö HAN04/ PORI 1484/ /2015 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Asia ja sen selvitys HAN04/ PORI 1484/02.08.00/2015 KORJAUSILMOITUS: Kuorittu peruna ja juurekset Hankinnan kohde: KORJAUSILMOITUS Korjattu tarjouspyyntöä seuraavasti:

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAOHJE

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAOHJE POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.1.2017 voimaan tulleeseen lakiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1 (6) OHJE/X.X./XX.X.200X SISÄLTÖ 1. Yleistä..........................................................

Lisätiedot

Pienhankintojen hankintaohje

Pienhankintojen hankintaohje Pienhankintojen hankintaohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja tytäryhtiöt Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Pienhankintaohje Voimaantulo xx.xx.xxxx Päätös xxxxx Päivitetty xx.xx.xxxx Päivittäjä xxxx Päivitetty

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni HANKINTAOHJEET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIA KOSKEVAT HANKINTAOHJEET 1. YLEISTÄ... 3 1. 1. Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2. Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot