VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET"

Transkriptio

1 Hallitus liite / OK, LT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiset hankintaohjeet ja niiden soveltaminen Sairaanhoitopiirin hankintojen menettelytavat Hankinnan toteuttamistapa Sairaanhoitopiirin yhteishankintamenettely Oman sairaanhoitopiirin yhteishankinnat Sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen (Erva) yhteishankinnat Yhteishankintojen sitovuus ja seuranta Yhteistyö muiden sairaanhoitopiirin ulkopuolisten laitosten kanssa Erillisiä ohjeita kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen pääperiaatteita Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen hankintamenettelystä Hankintojen oikean menettelytavan laiminlyöminen Hankintaprosessin vaiheet sekä hankinta-aloitteiden ja -esitysten laadintaohje Hankinnan valmistelu Hankinta-aloite ja tarjouspyyntö Tarjousten vertailu Hankintaesitys ja päätöksen tekeminen Tarvikkeiden ja laitteiden tilaaminen Täydentäviä ohjeita Hankinnat muulla kuin käyttösuunnitelmassa mainitulla rahoituksella Projekteissa ja erityisvaltionosuudella (EVO) suoritettavat materiaalin ja palveluiden hankinnat Lahjoitusvaroin suoritettavat hankinnat TYKS-säätiön rahoituksella hoidettavien tutkimusprojektien hankinnat Laitteiden ottaminen koekäyttöön Esteellisyys...19

2 2 1. Yleiset hankintaohjeet ja niiden soveltaminen Julkishallintoon kuuluvien yksiköiden tekemistä hankinnoista on säädetty laissa julkisista hankinnoista, jota kutsutaan jäljempänä hankintalaiksi (348/07). Lailla on pantu kansallisesti täytäntöön Euroopan unionin julkisia hankintoja koskevat säädökset. Lain keskeisinä periaatteina ovat - hankintayksiköiden on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet ja - hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Laissa määritellään hankinnan ennakoituun arvoon perustuvat kaksi eri kynnysarvoa: kansallinen kynnysarvo ja EU-kynnysarvo. Hankinnat ja niissä noudatettava menettely jaetaan niiden euromääräisen arvon mukaan kolmeen ryhmään: kansalliset kynnysarvot alittaviin, kansalliset kynnysarvot ylittäviin ja EUkynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. Tästä huolimatta myös kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tulee hyödyntää olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yleisinä hankintaohjeina noudatetaan Suomen kuntaliiton julkaisemia Yleisiä hankintaohjeita (2. uudistettu painos 2009). Kuntaliiton ohjeet voi hankkia hankintatoimiston kautta kirjana. Ohjeet kertovat laajasti eri hankintamenettelyistä, niiden käyttömahdollisuuksista ja rajoitteista sekä kuvaavat hankintojen ilmoitusmenettelyä määräaikoineen ja poikkeuksineen. Suomen kuntaliiton Yleiset hankintaohjeet 2009 noudattavat lakia julkisista hankinnoista sekä hankinta-asetusta tavaroiden, palveluiden ja rakennusurakoiden hankkimisesta. Yleiset hankintaohjeet 2009 on laadittu silmälläpitäen tavaroiden, palveluiden ja rakennusurakoiden hankintaa. Näitä Yleisiä hankintaohjeita täydennetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin soveltamisohjeilla. Sairaanhoitopiirin hankintaohjeita sovelletaan kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin suorittamiin irtaimisto-, kulutustavara- ja palveluhankintoihin seuraavin poikkeuksin: - Rakennusurakoiden hankinnat suoritetaan TYKSissä VSSHP Teknisten palvelujen toimesta ja osavastuualueilla ao. sairaalan hallinnon toimesta - Lääkkeiden ja niihin liittyvien sekä rinnastettavien tuotteiden hankinnat suoritetaan sairaanhoitopiirissä keskitetysti TYKS SAPA liikelaitoksessa Varsinais-Suomen lääkehuollon toimesta

3 3 - TYKS SAPA liikelaitos suorittaa itse muut kuin yhteishankintojen kautta tapahtuvat hankinnat - Laajat projektit, joille on luotu oma hankinta-organisaatio (esim. T2-projekti), suorittavat itse omat hankintansa - Erikseen määrätyt tekniikan alaan kuuluvat hankinnat (mm. sähkö- ja öljyhankinnat, tekniikan alan huoltopalvelut), joiden hankinnat suorittavat VSSHP Tekniset palvelut Mainitut yksiköt suorittavat hankinnat hallituksen ja johtokuntien delegoimien päätösvaltuuksien mukaisesti. Myös tässä mainittujen yksiköiden on syytä tarpeen niin vaatiessa kysyä VSSHPn hankintatoimistosta neuvoja ja ohjeita hankintoja suorittaessaan. VSSHPn hankintatoimisto pyrkii hankintoja suorittaessaan toteuttamaan mahdollisimman hyvin yksiköiden tarpeita. Hankintatoiminnalle asetetaan laatutavoitteet ja niiden toteutumisen systemaattinen arviointi toteutetaan säännöllisesti. 2. Sairaanhoitopiirin hankintojen menettelytavat Sairaanhoitopiirin pääasiallisina kilpailuttamismenettelyinä käytetään avointa ja rajoitettua menettelyä. Tarvittaessa näiden rinnalla käytetään edellytysten täyttyessä myös neuvottelumenettelyjä sekä suoraa hankintaa. Menettelyn valintaan vaikuttavat hankinnan arvon lisäksi sen kohde, luonne, monimutkaisuus, käytettävissä oleva aika, tarjoajien määrä, valintaperusteet ja neuvottelutarve. Sairaanhoitopiiri hankkii tavaroita ja palveluita sekä yksittäisinä, erikseen kilpailutettavina hankintoina että yhteishankintamenettelyn kautta. Yhteishankintamenettelyssä hankinnan kohde kilpailutetaan keskitetysti, ja hankinnasta laaditaan tietyn hankintakauden ajan voimassa oleva puitesopimus yhden tai useamman toimittajan kanssa. Yhteishankintamenettely voi olla sairaanhoitopiirin sisäistä tai toteutettu yhteistyössä muitten hankintayksiköiden kanssa. Jälkimmäisestä yhteishankintamenettelystä merkittävin on erityisvastuualueen laajuinen terveydenhuollon hankintarengas (ns. ERVA-yhteishankinnat) Hankinnan toteuttamistapa Ennen kun yksikkö alkaa valmistella tavaran tai palvelun hankintaa on syytä selvittää onko sairaanhoitopiirillä kyseiseen hankinnan kohteeseen soveltuva ja voimassa oleva puitesopimus. Luettelo voimassaolevista yhteishankintana toteutetuista puitesopimuksista on hankintatoimiston verkkosivuilla sairaanhoitopiirin intranetissä osoitteessa Sairaanhoitopiiri Hallintokeskus Hankinta- ja logistiikkapalvelut.

4 4 Jos hankinnan kohteesta on voimassa oleva puitesopimus, noudatetaan tavaran tai palvelun tilaamisessa kohdassa 3.5 olevaa menettelyä. Jos kyseessä on yksittäinen hankinta ja hankinnan arvo ylittää euroa (kansallinen kynnysarvo), käynnistetään kaikkien tällaisten hankintojen valmistelu koko sairaanhoitopiirissä laatimalla asiassa hankintaesitys VSSHPn hankintatoimistolle. Tarkoituksena tältä osin on, että riippumatta hankinnan päättävästä viranomaisesta (toimielin, viranhaltija) riittävän aikaisessa vaiheessa käytetään valmistelutyössä hankintatoimiston asiantuntemusta. Tarjouspyyntö ja hankintapäätös valmistellaan yhteistoiminnassa hankinnasta päättävän viranomaisen ja hankintatoimiston välillä. Hankintapäätöksen tekee päättävä viranomainen. Menettelyssä noudatetaan soveltuvin osin jaksossa 3 kuvattua toimintatapaa. Yhteistoiminnassa valmisteltavissa yksittäisissä hankinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota yksiköissä oleviin yksilöllisiin tarpeisiin (esimerkiksi erityinen kiire hankinnan toteuttamiselle, silloin on aina kerrottava laitteen/ tarvikkeen tarvepäivä). Asiakasyksikkö Hankinta-aloite -kriteerit Kokeilut Lausunto Tuotteen käyttö Reklamaatiot Kehitystoiveet Hankinta- ja logistiikkapalvelut Tarjouspyyntö Tarjousten avaus Tarjousvertailu Päätös/ -esitys Sopimus Tuotteen tilaus Muutosneuvottelut Kaavio: Hankintaprosessi Asiakasyksikön ja Hankinta- ja logistiikkapalveluiden välillä. Jos kyseessä on yksittäinen hankinta ja hankinnan arvo alittaa euroa (kansallinen kynnysarvo), käynnistetään tällaisten hankintojen valmistelu sairaanhoitopiirissä - yksiköissä, joille ei ole delegoitu päätösvaltaa hankintapäätösten tekemiseen, laatimalla asiassa hankintaesitys VSSHPn hankintatoimistolle - yksiköissä, joilla on oikeus tehdä itse hankintapäätöksiä, toteuttamalla hankinta noudattaen tässä hankintaohjeessa kuvattua toimintatapaa hankinnan luonteesta ja arvosta riippuen.

5 Myös kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen osalta on syytä tarpeen vaatiessa kysyä VSSHPn hankintatoimistosta ohjeita ja neuvoja hankinnan toteuttamiseksi. Erityisen vähäarvoisten hankintojen osalta on yksikön mahdollista pyytää erikseen puhelimitse laskutuslupa ja suorittaa hankinta kyseisellä luvalla ilman erillistä päätöstä. Laskutusluvat pyydetään sairaanhoitopiirin hankintatoimistosta tai logistiikkakeskuksesta tilauksia tekeviltä henkilöiltä, joiden ajantasaiset tiedot löytyvät Intranetin sivuilta sairaanhoitopiiri -> hallintokeskus -> hankinta- ja logistiikkapalvelut -> hankintatoimisto -> henkilökunta. Laskutuslupaa käytetään hankintamenettelynä sellaisiin yksikkökohtaisiin hankintoihin, jotka: - ovat sairaanhoitopiirille kuuluvia hankintoja, - ovat arvoltaan hyvin vähäisiä ja - tulevat muulla tavalla hankittuna arvoonsa nähden kalliiksi Laskutuslupa on hyväksyttävä tapa esimerkiksi merkkipäivien kukkatervehdysten ja ompelu- ja askartelutarvikkeiden ostoon. Muitten kuin laskutusluvalla toteutettavien hankintojen osalta tulee hankinnasta tehdä kirjallinen hankintapäätös hallituksen delegoiman päätösvallan nojalla Sairaanhoitopiirin yhteishankintamenettely Sairaanhoitopiirin yhteishankinnat on jaettu oman sairaanhoitopiirin sisäisiin yhteishankintoihin sekä sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen (Erva) yhteishankintoihin. Sairaanhoitopiirin molempien yhteishankintamenettelyjen yleisperustelut ovat: - suurempi hankintavolyymi - sairaanhoitopiirissä oleva hankintatoimen asiantuntemus yhteisessä käytössä - päällekkäisen työn väheneminen - EU-hankintamenettely edellyttämä hankintamenettelyn standardisointi Yhteishankinnan piiriin kootaan tuotevalikoima, joka on laitoksittain mahdollisimman kattava, tuotteet ovat laatu- ja käyttöominaisuuksiltaan samantyyppisiä, hankinta-arvo sopimuskauden aikana merkittävä sekä tuotteiden käyttö ja niiden laatu vakiintunutta. Hankintaryhmän kilpailuttavalla yksiköllä on oikeus lisätä ja poistaa tuotteita hankintaryhmistä kilpailutuksen ja hankintavolyymin kautta tavoitteena olevien etujen saavuttamiseksi. VSSHPn hankintatoimisto seuraa jatkuvasti sekä sairaanhoitopiirin yhteishankintojen että erityisvastuualueen yhteishankintojen toimivuutta. Tavoitteena on siirtyä yksittäin tehdyistä hankinnoista

6 6 enenevässä määrin sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen laajuisiin yhteishankintoihin ja tätä kautta saavuttaa kustannussäästöjä ja tehostaa hankintaprosessia Oman sairaanhoitopiirin yhteishankinnat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteishankinnat koskevat irtaimistoa, kulutustavaroita ja palveluhankintoja. Hankintaprosessin hoitaa keskitetysti VSSHPn hankintatoimisto. Kulutustiedot eri osavastuualueilta saadaan joko osavastuualueilta tai sairaanhoitopiirin yhteisestä materiaalitoimen atkjärjestelmästä. VSSHPn hankintatoimisto laatii tarjouspyynnöt sekä tarjousvertailut, pitää osavastuualueiden käyttäjäasiantuntijoiden kanssa hankintapalaverit ja laatii päätösesitykset päätöksentekoa varten. Päätöksenteon jälkeen VSSHPn hankintatoimisto huolehtii päätöksestä tiedottamisesta tarjouskilpailuun osallistuneille ja osavastuualueille sekä puitesopimusten tekemisestä. Sopimuskauden aikana VSSHPn hankintatoimisto huolehtii sopimusvalvonnasta ja mahdollisista muutoksista tiedottamisen. Hallitus on delegoinut päätösvallan yhteishankintapäätösten tekemiseen toimintasäännöllä. Hankintapäätökset valmistelee VSSHPn hankintatoimisto. Mikäli jossakin tuoteryhmässä on tarkoituksenmukaista siirtyä yksittäin tehtävistä hankinnoista yhteishankintamenettelyyn, valmistelee VSSHPn hankintatoimisto yhteishankintamenettelyyn siirtymistä koskevan asian toimintasäännön mukaiselle päätöksentekijälle Sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen (Erva) yhteishankinnat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri koordinoi erityisvastuualueen hoitotarvikehankintoja. Mukana hankinnoissa ovat myös Satakunnan sairaanhoitopiiri sekä lähes kaikki molempien sairaanhoitopiirien alueilla toimivat perusterveydenhuollon toimijat. Hankintaprosessin hoitaa keskitetysti VSSHPn hankintatoimisto. Kulutustiedot saadaan oman piirin osalta sairaanhoitopiirin yhteisestä materiaalitoimen atk-järjestelmästä. Niiden osalta, jotka eivät suoraan tai logistiikkapalveluiden kautta ole yhteisten järjestelmien piirissä, tiedot kerätään sähköpostitse lähetettävien taulukoiden avulla. VSSHPn hankintatoimisto laatii yhteistyössä tarjouskierroksessa mukana olevien kanssa tarjouspyynnöt sekä tarjousvertailut, pitää osavastuualueiden käyttäjäasiantuntijoiden kanssa hankintapalaverit ja laatii päätösesitykset päätöksentekoa varten. Päätöksenteon jälkeen VSSHPn hankintatoimisto huolehtii päätöksestä tiedottamisesta tarjouskilpailuun osallistuneille ja mukana oleville tahoille sekä puitesopimusten tekemisestä. Sopimuskauden aikana VSSHPn hankintatoimisto huolehtii sopimusvalvonnasta ja mahdollisista muutoksista tiedottamisen osal-

7 listujatahoille. Nämä tiedottavat päätöksestä sairaalassaan/ terveyskeskuksessaan edelleen tarvittavalla laajuudella. Sairaanhoitopiirin ulkopuoliset osallistuvat tahot tekevät itse yhteishankinnoissa tehtyjen hankintapäätösten mukaisten sopimusten puitteissa yksittäiset tilaukset ja toimituspyynnöt, huolehtivat toimitusten valvonnan, reklamaatiot ja laskutukseen liittyvät kysymykset. Erilliset logistiikkapalvelusopimuksen kautta Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin alueen julkisen terveydenhuollon toimijat voivat ostaa kyseisen palvelun sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksesta. Hallitus on delegoinut päätöksenteon Erva -yhteishankinnoissa toimintasäännöllä. Hankintapäätökset valmistelee VSSHPn hankintatoimisto Yhteishankintojen sitovuus ja seuranta Yhteishankintamenettelyn puitteissa tehdyt hankintapäätökset ja - sopimukset ovat kaikkia osallistuvia tahoja sitovia. Yksiköillä ei ole oikeutta ryhtyä käyttämään rinnakkaistuotteita ohitse yhteishankinnassa tehtyjen hankintapäätösten ja puitesopimusten. Olemassa olevien puitesopimusten kanssa ristiriidassa olevien hankintojen tekeminen saattaa johtaa haitallisiin taloudellisiin seuraamuksiin. Mikäli yksiköllä on tarve tehdä yhteishankintatuotteesta poikkeava hankinta, tehdään tästä esitys VSSHPin hankintatoimistoon, jossa rinnakkaistuotteen käyttömahdollisuudet tutkitaan ja asia valmistellaan tarvittaessa päättävälle viranhaltijalle. Erva yhteishankinnoissa mukana olevat organisaatiot vastaavat itse muista kuin yhteishankintoihin liitetyistä hankinnoista ellei logistiikkayhteistyön kautta muuta ole sovittu. Yhteishankintojen osalta päätökset kuitenkin sitovat jokaista mukana olevaa tahoa. Omia, yhteishankintapäätösten kanssa päällekkäisiä tai ristiriitaisia päätöksiä ei tule tehdä, koska ne vaarantaisivat koko yhteishankintapäätöksen. Hankintapäätöksen tekijän tulee aina varmistua siitä, ettei tällaista ristiriitaa ole olemassa. VSSHPn hankintatoimisto seuraa yhteishankintamenettelyn toteutumista. VSSHPn hankintatoimistolla on oikeus lisätä yhteishankintamenettelyn piiriin tuoteryhmiä ja poistaa menettelystä tuoteryhmiä muita osavastuualueita kuultuaan. Rinnakkaistuotteiden kirjoa punnitaan jokaisessa tuoteryhmässä. Erva yhteishankintojen osalta on sovittu, että toiminnan ohjausryhmä käsittelee vuosittain menettelyyn tulevat hankintaryhmät ja hallituksen määräämä toimivaltainen viranhaltija hyväksyy yhteishankintaryhmät ohjausryhmää kuullen. 7

8 Yhteistyö muiden sairaanhoitopiirin ulkopuolisten laitosten kanssa 8 Sairaanhoitopiiri harjoittaa hankintayhteistyötä sairaanhoitopiirin ulkopuolisten laitosten kanssa tapauskohtaisesti tutkien edut ja haitat sairaanhoitopiirin ja osavastuualueiden kannalta. Näissä tapauksissa hankintayhteistyö toteutetaan VSSHPn hankintatoimiston kautta Edellytykset ns. suorahankinnalle kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta Ehdottomana pääsääntönä kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta on, että ne kilpailutetaan. Kilpailuttamatta jättäminen ja tavaran tai palvelun ostaminen suoraan toimittajalta on mahdollista vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Hankintapäätöksen tekijä vastaa tekemänsä päätöksen laillisuudesta ja suorahankintaa koskevien edellytysten olemassaolosta. Mikäli on olemassa vähäisintäkään epäilystä valmisteilla olevan suorahankintapäätöksen laillisuudesta, tulee ehdottomasti konsultoida VSSHP hankintatoimistoa. Vähintään yhden seuraavassa mainituista edellytyksistä tulee täyttyä, jos aiotaan hankkia tavara, palvelu tai rakennusurakka kilpailuttamatta. Suorahankinta on mahdollista tehdä, jos 1) edeltävässä avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta - Edellytyksenä kriteerin soveltumiselle siis on, että yksikään saaduista tarjouksista ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia. 2) teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan - Suorahankinnan perusteena ei voi toimia yksinomaan se, että yksikössä on aiemmin totuttu käyttämään tietyn valmistajan laitetta tai tarviketta. Teknisen syyn tulee olla sen luonteinen, että minkään muun kuin tietyn valmistajan laitteen tai tarvikkeen käyttäminen on teknisesti mahdotonta. 3) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi - Kiireellä tarkoitetaan tässä sellaista kiirettä, joka johtuu hankintayksiköstä riippumattomasta syystä, kuten onnettomuudet, luonnonmullistukset tai vastaavat. Mikäli kiire

9 9 jossakin hankinnassa johtuu esim. siitä, ettei hankintaa hankintayksiköstä johtuvasta syystä ole toteutettu ajoissa, ei poikkeus sovellu. Hankinnan tulee myös olla ehdottoman välttämätön. 4) hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi 5) hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita 6) tavarat hankitaan erityisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menettelyn seurauksena 7) kyseessä on palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun perusteella ja joka on suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan tehtävä kilpailun voittajan kanssa, tai jos voittajia on useita, näistä jonkun kanssa; tällöin kaikki voittajat on kutsuttava osallistumaan neuvotteluihin Perusteetta tehty suorahankinta saattaa muun alalla olevan toimijan tekemästä hakemuksesta johtaa siihen, että markkinaoikeus velvoittaa sairaanhoitopiirin suorittamaan hyvitysmaksua hakijalle. Sairaanhoitopiiri voidaan velvoittaa myös suorittamaan oikeudenkäyntikuluja. Mikäli perusteettoman suorahankinnan ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon, voi markkinaoikeus myös julistaa tällaista hankintaa koskevan hankintasopimuksen tehottomaksi. Mikäli halutaan varmistua siitä, että tehtyyn EU-kynnysarvon ylittävään suorahankintaan ei myöhemminkään kohdisteta vaatimuksia mm. tehottomaksi julistamisesta, tulee suorahankinnasta julkaista hankintailmoitus hankintalain mukaisesti ennen hankintasopimuksen tekemistä. Suorahankintaa koskevasta päätöksestä on tällöin mahdollisuus valittaa 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta, jonka jälkeen tehottomaksi julistaminen ei ole enää mahdollista. Sairaanhoitopiirissä noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan EU-kynnysarvon ylittävistä suorahankinnoista julkaistaan hankintailmoitus Erillisiä ohjeita kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen pääperiaatteita Myös kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja tehtäessä tulee noudattaa niin määrärahojen käytöstä annettuja säännöksiä, määräyksiä ja soveltamisohjeita kuin hyvää hallintomenettelyä ja

10 10 siihen liittyvää päätöksentekoa koskevia säännöksiä sekä soveltuvin osin sairaanhoitopiirin hankintaohjeita. Lisäksi tulee ottaa huomioon EU:n perustamissopimuksen mukaisia yleisiä periaatteita eli tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun, avoimuuden sekä suhteellisuuden periaatteita. Kansallisen kynnysarvon alle jäävistä hankinnoista ei ole velvollisuutta tehdä hankintailmoitusta, eikä niistä ole valitusoikeutta markkinaoikeuteen. Niistä voidaan kuitenkin tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus kunnan toimielimelle (sairaanhoitopiirin hallitus) ja edelleen valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin voidaan kohdistaa myös hankintalain tarkoittama hankintaoikaisu. Pääsääntönä on, että myös kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat kilpailutetaan. Pyytämällä tarjoukset useammalta toimittajalta (vähintään kolmelta) ylläpidetään kilpailua ja varmistetaan määrärahan mahdollisimman kustannustehokas käyttö. Hankinnat on käsiteltävä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Määräraha hankintaan tulee olla olemassa ja hankintojen tulisi perustua hankintasuunnitelmiin ainakin karkealla tasolla. Tavoitteena ovat kokonaisuutena taloudelliset hankinnat sekä edulliset ja sujuvat hankintamenettelyt. Tarjouspyynnön ehdot ja kriteerit määritellään yhteistyössä hankintatoimiston ja hankinnan tarvitsijan kesken Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen hankintamenettelystä Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoissa ei ole säädeltyjä hankintamenettelyjä, kuten kansallisissa hankinnoissa ja EUhankinnoissa (vrt. avoin tai rajoitettu menettely jne.). Tarjouskilpailu voidaan toteuttaa hyvin kevyesti, kunhan noudatettavat yleiset periaatteet (kohta 1) tulevat huomioon otetuksi. Kansallisen kynnysarvon alittavan hankinnan suorahankintaperusteita voivat olla mm. hankinta on arvoltaan vähäinen tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn tarjouskilpailussa ei ole saatu yhtään tarjouspyynnön ehdot täyttävää tarjousta hankinnalla on hankintayksiköstä johtumaton ennalta arvaamaton kiire vastaavaa tuotetta on hankittu lähiaikoina ja hintataso on selvillä lisähankinta (enintään 50 % alkuperäisestä kilpailutetusta hankinnasta)

11 11 teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suojelemiseen liittyvistä syistä ainoastaan tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan muita potentiaalisia toimittajia ei ole tiedossa Suorahankinnan käytön syy on aina perusteltava päätöspöytäkirjassa tai hankintatoimistolle jäävässä tilauskappaleessa. Vähäisen arvon määrittelyssä tulee ottaa huomioon mm. hankintoihin käytettävissä olevat varat, hankintojen luonne, määrärahojen käyttövaltuudet ja muut yksikköä koskevat erityisseikat. Hankintaa, joka ylittää euroa (ilman arvonlisäveroa) ei yleensä voida pitää vähäisenä. Erikseen on edellä ohjeistettu laskutusluvan käyttöä koskeva menettely, jota voidaan soveltaa erityisen vähäarvoisissa hankinnoissa. Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen kilpailuttamismenettely on siis mahdollista toteuttaa kevyempänä kuin kynnysarvon ylittävät hankinnat: tarjouspyyntö lähetetään ja tarjoukset pyydetään pääsääntöisesti sähköpostilla tarjouspyyntö voidaan toimittaa suoraan valituille potentiaalisille tarjoajille tai asettaa yleisesti saataville Hilman internetsivuille vain arvoltaan vähäisissä hankinnoissa hinta- ja saatavuustietoja voidaan selvittää suullisestikin; saadut tiedot on kuitenkin kirjattava ylös Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan jälkeen. Tarjoukset taltioidaan ja suullisesti saadut tarjoustiedot, tarjousten hintavertailu ja hankinnan käyttötarkoitus kirjataan ylös. Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista ei voi valittaa markkinaoikeuteen, mutta niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Kansallisen kynnysarvon alittavaa hankintaa koskeva päätös annetaan tarjoajille tiedoksi siten, että päätökseen liitetään oikaisuvaatimusosoitus (ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi sairaanhoitopiirin hallitukselle). Hankintakohtaisesti määritellään tehdäänkö hankinnasta myös sopimus Hankintojen oikean menettelytavan laiminlyöminen Hankintaohjeet on tarkoitettu avuksi hankintojen menettelytavan valinnassa ja noudatettavaksi kaikissa sairaanhoitopiirin hankinnoissa. Jokaisella hankintoihin osallistuvalla aloitteen tekijästä lausunnon antajaan ja päättäjään asti - on vastuunsa toimia lain, asetusten ja säännösten mukaisesti. Nimittävien viranhaltijoiden velvollisuutena on valvoa alaisensa henkilökunnan osalta, että hankintaohjeita noudatetaan.

12 Mikäli hankintojen ohjeistuksia rikotaan tahallisesti ja siten aiheutetaan sairaanhoitopiirille haittaa esimerkiksi turhan ja moninkertaisen työn tai taloudellisen menetyksen muodossa - voidaan annetut oikeudet hankintojen toteuttamiseen peruuttaa. Ilman asiankuuluvia oikeuksia tehty hankinta voi johtaa varoitukseen, korvausvaatimukseen tai muihin seuraamuksiin. Mikäli toteutetun hankinnan katsotaan olevan sairaanhoitopiirille kuulumaton tai jos hankinta on tehty ilman hankintavaltuuksia, voidaan tilaus katsoa tilaajan henkilökohtaisesti tekemäksi, jolloin lasku ohjataan suoraan tilauksen tekijän maksettavaksi. Tämän vuoksi sellaisten sairaanhoitopiirin työntekijöiden, joille ei ole delegoitu hankintavaltuuksia, suositellaan pidättäytyvän kaikista sellaisista sitoumuksista, joiden voidaan katsoa johtavan kauppasopimuksen syntymiseen. Mihinkään tavarantoimittajan esittämiin lomakkeisiin ei sen vuoksi tule kirjoittaa nimeään, ellei ole varma sen tuomista velvoitteista. Mikäli asian tilasta ei ole varmuutta, siitä voi aina tarpeen tullen konsultoida hankintatoimistoa Hankintaprosessin vaiheet sekä hankinta-aloitteiden ja -esitysten laadintaohje 3.1. Hankinnan valmistelu Hankintaesityksen huolellinen laatiminen varmistaa parhaiten hankinnan nopean käsittelyn ilman turhia lisätieto- ja lausuntopyyntöjä. Sen sijaan puutteellisesti laaditut aloitteet ja esitykset joudutaan palauttamaan uudelleen valmisteltaviksi. Hankinnan hidastumisen lisäksi siihen joudutaan panostamaan moninkertainen työmäärä. Seuraavassa selvennetään hankintamenettelyjä lyhyesti sekä kuvataan hankinta-aloitteen ja hankintaesityksen tekemistä koskevia seikkoja. Hankinnat jaetaan uudenkin lain myötä kolmeen ryhmään hankinnan kokonaisarvon mukaan. Hankintamenettely vaihtelee myös tämän ryhmäjaon mukaisesti. Raskaimman menettelyn vaativat EU kynnysarvon ylittävät hankinnat: tavara- ja palveluhankinnat yli rakennusurakat yli seuraavana ryhmänä ovat kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat, jotka eivät ylitä EU kynnysarvoa: tavara- ja palveluhankinnat yli sosiaali- ja terveyspalvelut yli rakennusurakat yli viimeisenä ryhmänä ovat kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat, joita kutsutaan pienhankinnoiksi

13 tavara- ja palveluhankinnat alle sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat alle rakennusurakat alle Näiden menettelytapojen eroista voi lukea lisää Kuntaliiton hankintaohjeista Hankinta-aloite ja tarjouspyyntö Aloitteet hankinnoista tehdään VSSHPin hankintatoimistoon, jossa niille valitaan oikea hankintamenettely. Hankinta-aloitteen tekijän ei tarvitse tietää, mikä hankintamenettely soveltuu käsillä olevaan hankintaan. VSSHP Hankintatoimisto huolehtii tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisen hankintamenettelyn valinnasta kuhunkin hankintaan. Hankintamenettelyt eroavat vaikeusasteeltaan ja ajalliselta kestoltaan, ja hankintaprosessin arvioidusta kestosta voi tiedustella VSSHP Hankintatoimistosta hankintaaloitteen käsittelijältä. Suuri osa hankinnoista tehdään sairaanhoitopiirissä keskitetysti. Tämä tarkoittaa että eri osavastuualueiden ja klinikoiden hankintoja saatetaan yhdistää samoihin tarjouspyyntökierroksiin. Hankintojen pilkkominen osiin on ehdottomasti kiellettyä. Hankintojen pilkkomisesta on mahdollista jättää hakemus markkinaoikeuden tutkittavaksi vaikka kyseisen hankinnan arvo olisi määritelty olevan alle kansallisen kynnysarvon. Samankaltaiset hankinnat on siis koottava mahdollisuuksien mukaan yhteen. Tämä on usein järkevää myös hankintoihin käytettävän työmäärän vähentämiseksi ja volyymietujen saavuttamiseksi. Sairaanhoitopiirissä on lisätty huomattavasti myös irtaimistohankintojen puitesopimuskilpailutuksia. Nämä mahdollistavat yhteen kilpailutukseen perustuen laitteiden tilaamisen useamman vuoden ajan. Irtaimiston voimassa olevat puitesopimukset on nähtävissä hankintatoimiston intranet sivulta: sairaanhoitopiiri -> hallintokeskus -> hankinta- ja logistiikkapalvelut -> hankintatoimisto -> irtaimistosopimukset. Hankinta-aloitteen tulee aina olla tulosyksikön vastuuhenkilön tai hallintokeskuksessa toimiston esimiehen hyväksymä. Aloitteessa on riittävän selvästi määriteltävä hankittavan esineen, laitteen tai tarvikkeen ominaisuudet ja suorituskykyvaatimukset. Mikäli hankinta koskee laitetta, jonka käyttäminen edellyttää jatkuvia materiaalihankintoja, on siitä ja arvioidusta tarvikkeiden kulutuksesta samoin kuin tiedossa olevista huolto- ja ylläpitokustannuksista ilmoitettava hankinta-aloitteessa. Samoin, jos hankinta edellyttää tila- ja työvoima- ym. tarpeita, on ne ilmoitettava jo hankintaaloitteessa. Hankinnan kohdetta ja kriteerejä ei kuitenkaan saa ilman pakottavia perusteita määritellä siten että ne estävät kilpailun.

14 14 Kulutustavaran osalta hankinnan kriteerit määritellään hankintaryhmittäin. Yleisimmin käytetään valintakriteereinä tarvikkeen soveltumista käyttötarkoitukseensa sekä hankinnan kokonaiskustannuksia. Aina kun se on mahdollista, hankinnan sisältö huomioon ottaen, käytetään myös kulutustavarahankinnoissa pisteytystä. Irtaimiston osalta hankinta-aloitteessa on kerrottava tuotteen tarkempi käyttötarkoitus (pelkkä laitteen nimi ei siis riitä), tämän lisäksi on määriteltävä mitkä ovat laitteen ehdottomat vaatimukset (nämä on täytyttävä ennen kuin tarjottava tuote otetaan mukaan tarjousvertailuun). On muistettava että näitä ehdottomia vaatimuksia ei voi myöhemmin muuttaa. Eli vertailuvaiheeseen ei voida ottaa mukaan laitetta joka muuten olisi käyttöön soveltuva, mutta joku ehdoton vaatimus ei sen osalta täyty. Vähintään kaikista yli hankinnoista on tehtävä kannattavuuslaskelma, jonka toteutumista seurataan jälkilaskelmien avulla käyttäjäyksikön ja taloussuunnittelun toimesta. Tarjouspyynnön perusteella hankintatoimisto pyytää toimittajilta tarjoukset Tarjousten vertailu Irtaimiston ja palvelujen tarjoukset vastaanotetaan keskitetysti sairaanhoitopiirin kirjaamoon, josta ne toimitetaan hankintatoimistoon yhtäaikaisesti avattavaksi. Hankintatoimisto tekee tarjouksista alustavan vertailun. Alustava vertailu ja hyväksytyt tarjoukset lähetetään asianomaiselle vastuuhenkilölle, joka laatii tai laadituttaa niistä lopullisen vertailun, lausunnon ja päätösesityksen. Näissä käytetään tarjouspyyntöä varten tehtyjä painoarvo- tai pisteytysmalleja. Hankintatoimisto avustaa tarvittaessa vertailun tekemisessä. Kulutustavaroiden tarjousvertailut ja pisteytykset tehdään keskitetysti hankintatoimistossa ja lausunnot pyydetään sen jälkeen käyttäjäyksiköiltä tai tarkoitusta varten järjestetyissä hankintapalavereissa Hankintaesitys ja päätöksen tekeminen Hankintaesitys tulee päätöstä varten laatia tarjouspyynnössä määritellyllä tasolla (esim. sarja tai yksittäinen tuote/ laite/ palvelu) tarjouspyynnön kriteerien mukaisesti. Mikäli joku tarjotuista tavaroista tai palveluista ei täytä tarjouspyynnön kriteerejä, se on mainittava perusteluineen hankintaesityksen aluksi. Tämä johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjousvertailusta siltä osin kun tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset eivät täyty (koko tarjous tai vain osa). Vertailuun siirtyneiden tarjousten kohdalta on lausunnosta

15 käytävä ilmi mitä esitetään hankittavaksi ja millä perustein verrattuna muihin vertailussa oleviin kohteisiin. Esimerkkejä: 1) Laite AAA (valintakriteerinä tp:n kriteerit täyttävä halvin tarjous) Halvin tarjous toimittajalta A, hinta X euroa, täyttää tuotteelle asetetut ja tarjouspyynnössä mainitut vaatimukset ja esitetään hankittavaksi. 2) Laite BBB (valintakriteereinä kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka arviointiperusteina ovat hinta ja määritellyt ominaisuudet tässä tärkeysjärjestyksessä vain ellei pisteytys ole mahdollinen) Halvin tarjous XX euroa toimittajalta A, ei täytä esitettyjä vaatimuksia, koska (syy selvitettävä, ehdoton edellytys on se, että vaatimukset esitetty jo hankinta-aloitteessa, josta tarjouspyynnöt laaditaan). Tämän perusteella tarjousten vertailuvaiheeseen siirryttiin tarjousten zz ja yy kanssa. Tarjous zz toimittajalta B, ei tule kysymykseen, koska (syy selvitettävä tarjouspyynnön kriteerein). Hankittavaksi esitetään tarjouksen cc mukainen laite, hinta xx euroa. Perusteluna esitykselle on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavilla kriteereillä. 3) Laite CCC (valintakriteerit pisteytetty) Hinnan painoarvo 50% Toiminnallisten ominaisuuksien painoarvo 30% Huollon ja puhdistamisen painoarvo 10% Esimerkki tarjousten arvioinnista tarjouspyynnön pisteytyksen perusteella: Tarjouspyynnön mukaan edullisin tarjous saa maksimipistemäärän 50 pistettä. Laitteen toiminnallisia ominaisuuksia on tarjouspyynnössä ilmoitettu arvioitavan tarjouksen, mahdollisen koekäytön tai muulla tavalla laitteeseen tutustumisen perusteella. Arvioitavia ominaisuuksia ovat toiminnalliset ominaisuudet aa, bb ja cc painoarvolla 30 pistettä sekä huolto ja puhdistamisen helppous painoarvolla 20 pistettä. Ominaisuudet pisteytetään ensin asteikolle 1-5 ja saatu pisteytys suhteutetaan asteikolle 0-1. Saatu arvo kerrotaan tämän jälkeen painoarvolla. Toiminnallisista ominaisuuksista saatavat maksimipisteet eli 50 pistettä jakautuvat seuraavasti: - käytön helppous ja varmuus, maksimipistemäärä 30 pistettä. Tähän sisältyvät laitteen arvioidut toiminnot aa, bb ja cc. - huolto ja puhdistamisen helppous: maksimipistemäärä 20 pistettä. Tarjoaja hinta toim.omin. huolto/puhd yhteensä Firma A 45, ,15 Firma B 40, ,27 Firma C 38, ,81 Firma D Firma D:n tarjous on edullisin. Koekäytössä Firma D:n laitteella saatiin parhaat käyttötulokset. 15

16 16 Se on myös ainoa tarjotuista laitteista, jolla voidaan tehdä toimenpide xx, joka tarjouspyynnössä ilmoitettiin eduksi. Laitteen huolto on järjestetty hyvin ja sen puhdistaminen on yksinkertaista. Firma B:n tarjoamalla laitteella saatiin koekäytössä myös hyvät käyttötulokset. Laite suorittaa samat toiminnot kuin Firman D laite mutta sen käyttö on selvästi hitaampaa johtuen ominaisuudesta dd. Sillä ei saada tehtyä eduksi katsottavaa toimenpidettä xx. Huolto ja puhdistaminen on kuvattu tarjouksessa hyvin ja koekäytön perusteella todettu toimiviksi. Firma A:n tarjoamalla laitteen käyttö oli koekäytön perusteella selvästi vaikeampaa ja tulokset huonompia kuin edellä mainituilla laitteilla. Ongelmaksi muodostuivat erityisesti käyttöominaisuudet yy ja zz ja toimenpiteen jälkeen todettiin vielä nn, mikä on katsottava laitteen ominaisuuksista aiheutuvaksi ongelmaksi. Lisäksi laitteesta puuttui toimenpiteen xx mahdollisuus. Firma C:n tarjoama laite oli selvästi edullisin, mutta sen toiminnallisissa ominaisuuksissa todettiin samat ongelmat kuin Firman A laitteessa. Lisäksi Firman C laite oli monimutkaisen rakenteensa vuoksi vaikeampi huoltaa ja puhdistaa. Tarjouspyynnön kriteerien mukaisen vertailun perusteella esitetään hankittavaksi Firman D laite. Pisteytyksen käyttäminen silloin kun perusteena on myös laadullisia ominaisuuksia edellyttää aina myös sanallisen lausunnon antamista. Siitä on käytävä ilmi millä perusteella laadulliset pisteet on annettu pisteytyksessä esitetyllä tavalla. Edellä kuvattujen esimerkkien mukaisesti on käsiteltävä jokainen hankittavaksi esitettävä tavara tai palvelu. Näin on tehtävä myös kulutustavaroiden hankinnoissa. Erityisesti on syytä korostaa, että halvimman tarjouksen hylkäämiseksi ei voida hyväksyä sellaista teho-, laatu-, käyttötarkoitustai muuta perustetta jota ei ole esitetty tarjouspyynnön ehdottomissa vaatimuksissa. Ainahan voidaan väittää että tarjoajat olisivat voineet esittää muita tarjouksia, jos olisivat tienneet uutena esitetyt vaatimukset. Mikäli hylättäväksi esitetyn halvimman tarjouksen ilmoitettu teho- ym. vaatimukset poikkeavat vain vähän asetetusta vähimmäisvaatimuksesta, on syytä perustella, miksi tätä vähäistä poikkeamaa ei voida hyväksyä. Selkeintä on jo tarjouspyynnössä kertoa, mikä vaihteluväli esim. kokotietojen osalta hyväksytään (esim. +/- 2%). Pelkkä lausunto, ettei halvempaa hylättäväksi esitettyä hankinnan kohdetta tunneta, ei riitä perusteluksi, jos siitä on saatavissa kohtuudella käyttötietoja tai on olemassa koekäytön mahdollisuus. Mikäli hankittavaksi esitettävän laitteen käyttäminen edellyttää määrätyn merkkisen kulutustavaran käyttämistä, on myös se otettava hankintaesityksessä huomioon. Hankintojen vertailussa ja päätösesityksessä voidaan siis käyttää vain sellaisia kriteereitä, jotka löytyvät tarjouspyynnöstä. Kääntäen myöskään sellaisiin kriteereihin, joita tarjouspyynnöstä ei löydy, ei voida vedota päätösesityksessä.

17 Hankintaesityksen perusteleminen on edellytyksenä asian eteenpäin valmistelussa. Perustelut merkitään sellaisenaan tarjoajille lähetettävään hankintapäätökseen, päätöksentekijän pöytäkirjaan ja/tai päätösluetteloon, hankinnan arvosta ja tyypistä riippuen. Esityksen tekijällä on esityksensä oikeellisuudesta ja hankinnassa noudatetuista menettelytavoista hallinto- ja hankintalain mukainen vastuu. Viranhaltijan on aina noudatettava hyvää hallintotapaa, joka tarkoittaa tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteiden noudattamista. Aluesairaaloissa kaikkien hankintojen yhteyshenkilöinä toimivat varastonhoitajat. Heidän roolinsa on muuttunut varastotoiminnan keskittämisen myötä hankintoja koordinoivaksi. Heidän kauttaan saa tarvittaessa tietoa myös omien hankintojen etenemisestä. Kaikissa hankintoihin liittyvissä asioissa yksiköitä palvelee myös hankintatoimisto, jonka yhteystiedot löytyvät intranetin sivulta sairaanhoitopiiri -> hallintokeskus -> hankinta- ja logistiikkapalvelut - > hankintatoimisto -> henkilökunta Tarvikkeiden ja laitteiden tilaaminen Kaikki keskitetysti kilpailutettujen tarvikkeiden tilaukset tekee sairaanhoitopiirin logistiikkakeskus, ellei eriävästä toimintatavasta jonkun hankinnan osalta hankintatoimiston kanssa ole muuta sovittu. Hankintatoimisto tekee kilpailutusten lisäksi keskitetysti myös sairaanhoitopiirin irtaimistotilaukset. 4. Täydentäviä ohjeita 4.1. Hankinnat muulla kuin käyttösuunnitelmassa mainitulla rahoituksella Hankinnan rahoitustapa ei vaikuta hankintalainsäädännön ja hankintaohjeiden soveltamiseen. Aina kun hankinnan suorittaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö, sovelletaan lakia julkisista hankinnoista rahoitustavasta riippumatta. Näin mm. EVOrahoituksella, projektirahoituksella, lahjoitusvaroin ja TYKSsäätiön rahoituksella suoritettavat tarvikkeiden, irtaimiston ja palveluiden ostot tehdään noudattamalla sairaalan tavanomaista hankintakäytäntöä ja sairaanhoitopiirin yleistä hankintaohjetta Projekteissa ja erityisvaltionosuudella (EVO) suoritettavat materiaalin ja palveluiden hankinnat Projektien henkilöstöllä tai EVO-hankkeiden tutkijoilla ei ole oikeutta suorittaa hankintoja suoraan itse, vaan kaikki hankinnat kulkevat jaksossa 3 kuvatun menettelyn mukaisesti. Ko. toiminnan taloudesta vastaava (tulosyksikön vastuuhenkilö) tekee asiassa

18 18 hankintaesityksen normaaliin tapaan. Projekteihin ja EVOhankkeisiin tarvittava kulutustavara tulee hankkia ensisijassa sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksesta tai teknillisestä varastosta. Materiaalin ja palveluiden hankintaesityksiin tulee merkitä projektin tunnus (nimi tai numero) sekä EVO-hankkeiden osalta tunnus EVO Lahjoitusvaroin suoritettavat hankinnat Mikäli lahjoittaja on selkeästi ilmoittanut lahjoitusvarojen käyttötarkoituksen, lahjoittajan tahto toteutetaan. Näissäkin tapauksissa yksiköt tekevät normaalit hankinta-aloitteet, joihin selkeästi merkitään, että hankinta toteutetaan lahjoitusvaroin. Hankintatoimisto hankkii tarvittavat tarjoukset, hankintapäätökset tehdään sairaanhoitopiirin päätöksentekokäytännön mukaisesti ja hankintatoimisto tekee tilauksen ja/ tai laatii hankintaa koskevan sopimuksen. Tavaralahjoitukset tulee ilmoittaa sairaanhoitopiirin irtaimistokirjanpitoon samalla periaatteella kuin sen itse hankkimat tavarat TYKS-säätiön rahoituksella hoidettavien tutkimusprojektien hankinnat Tämä hankintaohje soveltuu myös TYKS-säätiön rahoittamiin hankintoihin. Hankintalaki soveltuu lisäksi myös TYKS-säätiölle tehtäviin hankintoihin, koska säätiötä pidetään hankintalain mukaisena julkisoikeudellisena laitoksena. TYKS-säätiöllä on mahdollisuus käyttää VSSHPn hankintatoimiston hankintapalveluja Laitteiden ottaminen koekäyttöön Ennen hankintapäätöksen tekoa voi olla tarpeen ottaa laite koekäyttöön. Laitteiden ottamisesta koekäyttöön päättävät TYKSissä tulosyksiköiden vastuuhenkilöt ja osavastuualueilla hallintojohtajat. Laitteita otettaessa koekäyttöön, on laitteen koekäytöstä tehtävä laitteen omistavan yrityksen kanssa kirjallinen koekäyttösopimus. Laitteistojen koekäytöt tapahtuvat veloituksetta. Koekäytön mahdollisesti edellyttämistä kulutustavarakustannuksista vastaa joko yritys tai sairaanhoitopiiri. Mikäli sairaanhoitopiiri vastaa kulutustavarakustannuksista tai mikäli on oletettavaa että niitä aiheutuu koekäytön jälkeen, tulee ennen koekäytön aloittamista kulutustavaroiden osalta tehdä hankintaesitys hankintatoimistolle. Koekäyttöä ei saa aloittaa ennen hankintaesityksen perusteella tehtävän hankintapäätöksen tekemistä. Koekäytön kautta ei siis voida hankkia veloituksetta laitetta, jonka käytöstä aiheutuu jatkossa sairaanhoitopiirille kustannuksia kulutustavaroiden kautta. Mikäli laitteiston koekäyttö edellyttää rakennus-, LVIS- tai atk-teknisiä töitä, tulee koekäytölle saada sairaalan teknillisen osaston päätös. Laitteen tulee ennen koe-

19 19 käyttöön ottamista olla sairaalan teknillisen osaston tarkastama ja hyväksymä sekä CE-merkitty. Koekäyttösopimusmalli on ohessa liitteenä. Irtaimistohankinnan päätösperusteena ei koskaan voi olla että laite tai kaluste on ollut tai on edelleen yksikössä koekäytössä. Tasapuolisuuden vaatimus kaikkia tarjoajia kohtaan edellyttää että koekäyttö tässä tapauksessa toteutetaan myös muista laitteista Esteellisyys Esteellisyyden osalta sovelletaan yleisiä virkamiehen jääviyteen liittyviä säädöksiä ja hyvää hallintotapaa. Esteellisyydestä ja sen vaikutuksista säädetään hallintolaissa. Virkamies on esteellinen mm. - jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen - jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen - jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta syystä erityisesti vaarantuu Esteellisyyden toteamisesta vastaa henkilö itse. Esteellisenä toimiminen hankintaprosessissa on menettely- ja virkavirhe ja se voi johtaa hankinnan kumoutumiseen muutoksenhaussa. Kts. esteellisyydestä lähemmin kuntayhtymän yleiskirje 12/2005/

Hankintaohjeet eivät ole suoraan sovellettavissa Uutta hankintaohjetta päivitetään ja julkaistaan vuoden 2016 aikana. Epäselvissä asioissa voit ottaa

Hankintaohjeet eivät ole suoraan sovellettavissa Uutta hankintaohjetta päivitetään ja julkaistaan vuoden 2016 aikana. Epäselvissä asioissa voit ottaa Hankintaohjeet eivät ole suoraan sovellettavissa Uutta hankintaohjetta päivitetään ja julkaistaan vuoden 2016 aikana. Epäselvissä asioissa voit ottaa yhteyttä VSSHP hankintatoimistoon Sanna Rautiainen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (5) 158 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden puitejärjestelystä HEL 2015-008728

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) 1 Työkonepalveluiden puitesopimuksista päättäminen HEL 2011-009002 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä täydentävää asetusta (614/2007).

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä täydentävää asetusta (614/2007). 1 YLEISTÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä täydentävää asetusta (614/2007). Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä noudatettavat hankintaohjeet

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-380, teräskaiteen valmistus ja asennus kuntoportaisiin. Hankinnan kohde Teräskaiteen valmistus ja asennus Jerikonmäen kuntoportaisiin. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Miten näytteenottovälineet päätyvät näytteenottajan kärryyn? Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Hankintalainsäädäntö Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi

Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu. www.is-hankinta.fi Hoitotarvikehankinnat hoitohenkilöstön rooli ja vastuu www.is-hankinta.fi Hankintalaki ja sen tarkoitus Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015 Yhtymähallitus 128 24.06.2015 Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015 Yhall 24.06.2015 128 Yhall 12.5.2015 Valmistelija: hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki / Joensuun

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-1008 Gesterbyn Suomenkielisen koulun rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäilmatutkimus Hankinnan kohde Gesterbyn Suomenkielisen koulun

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot