Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikko Holmgren Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Työn valvoja Professori Liisa Haarla Työn ohjaaja DI Jussi Matilainen

2 I TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Työn nimi: Mikko Holmgren Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa Päivämäärä: 15. lokakuuta 2008 Sivumäärä: 78 Laitos: Professuuri: Valvoja: Ohjaaja: Sähkötekniikan laitos S-18 Siirtotekniikka, suurjännitetekniikka ja sähköjärjestelmät Professori Liisa Haarla DI Jussi Matilainen Tässä työssä tarkastellaan tuulivoiman tarvitsemia tehonsäätöresursseja sekä tuulivoiman tuotantomuutoksia eri aikatasoissa. Työssä esitellään erilaisten tuotanto- ja kuormaresurssien teknisiä säätöominaisuuksia, ja niiden perusteella arvioidaan Suomen säätöresurssien määrää. Lisäksi analysoidaan Suomen säätösähkömarkkinoita. Vesivoiman ja kaasuturbiinien tehonsäätönopeudet ovat vähintään 40 % laitoksen nimellistehosta minuutissa. Hiili- ja turvelauhteella päästään polttoainetehoa säätämällä 5 ja 3 % tehonsäätönopeuksiin minuutissa edellä mainitussa järjestyksessä. Yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon (CHP) tehonsäätöominaisuuksista ei voida sanoa mitään yleispätevää arvoa. Ydinvoiman painevesireaktoreilla pystytään 1-3 % tai jopa 5-10 % tehonsäätönopeuksiin minuutissa. Näiden lukujen ja Suomen voimalaitoskapasiteetin perusteella Suomen teoreettisen säätökapasiteetin arvioidaan olevan MW. Vuosien aikana Suomen noin 100 MW:n tuulivoimakapasiteetin mitatut tunnin keskiarvotehojen vaihtelut kahden peräkkäisen tunnin välillä ovat suurimmillaan olleet 16 % asennetusta kapasiteetista. Vaihteluiden keskihajonta on vastaavasti ollut 2,7 %. Työssä käytetyn laajamittaisen tuulivoimaskenaarion (2000 MW) suurin tuotantovaihtelu on vastaavasti noin 20 % ja keskihajonta 3,4 %. Työssä tutkitaan Suomen säätösähkömarkkinoiden säätötarjousten ja aktivoidun säädön ajallista vaihtelua. Lisäksi tarkastelun kohteena on Suomen säätösähkömarkkinoiden hinnan ajallinen vaihtelu. Viime vuosien aikana säätösähkön hinnassa esiintyvien hintapiikkien määrä on lisääntynyt. Tämä kertoo osaltaan säätösähkön käytön kasvusta tai vastaavasti säätötarjouksien vähentymisestä. Tuulivoiman lisääntymisellä järjestelmässä ei todennäköisesti ole vaikutusta häiriöreservien määrään, mikäli kapasiteetti (2000 MW) on maantieteellisesti hajautunut. Vaikutuksista taajuusohjatun käyttöreservin määrään ei voida nykyisten mittaustietojen valossa vielä antaa tarkkoja vastauksia. Järjestelmän hitaan reservin toimintakunnosta ja säilymisestä verkossa tulee huolehtia. Suomen säätösähkömarkkinoiden riittävyyteen tuulivoiman tuotantomuutoksilla on selvä vaikutus. Energiavarmojen lauhde- ja CHP-tuotannon hyödyntämismahdollisuuksia säätöresursseina tulisikin kehittää vesivoiman energiariippuvuuden takia. Avainsanat: Reservi, tuulivoima, tehovaihtelu, tehonsäätö

3 II HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRACT OF THE MASTER S THESIS Author: Name of the Thesis: Mikko Holmgren Power regulation resources required by wind power in Finland and regulation characteristics of power plants Date: 15 October 2008 Number of pages: 78 Faculty: Professorship: Supervisor: Instructor: Electronics, Communications and Automation S-18 Transmission, High Voltage Engineering and Power Systems Professor Liisa Haarla Jussi Matilainen, MSc (Tech) This paper presents different technical possibilities to balance the short term production and consumption of electricity in Finland. Based on different wind measurements in Finland, the amount of wind power variation is calculated for a scenario with 2000 MW wind power in Finland. Additionally, an estimate of the reserves needed for wind power and an analysis of the regulating power market in Finland is made. Hydro power can be regulated by at least 40 % of the capacity in one minute. Condensing power plants fuelled by coal (or peat) can be regulated by 5 % (or 3 %) of their capacity in one minute. The power regulation characteristics in Combined Heat and Power plants (CHP) vary from one plant to another. Therefore no general figures can be given. The one minute power regulation for pressurized water nuclear reactors can be from 1 to 3 % of the capacity. Based on these figures and on the electricity production capacity there is MW of power reserve capacity in Finland. In this work hourly power variations in wind power production were calculated. The maximum variation from hour to hour is 16 % and the corresponding standard deviation is 2.7 % of the installed capacity. Based on these measurements a scenario with 2000 MW wind power in Finland was made. In this scenario the maximum hourly production variation would be 20 % and the standard deviation 3.4 %. This study also examines the changes in Finland s regulating power market in aggregated regulation bids, volume of regulating power and regulating power price. Both regulation bids and volume of regulating power vary in time. In recent years there have been an increased number of peaks in the regulating power price. If the wind power capacity (2000 MW) is geographically distributed it is unlikely to have an impact on the needs of the disturbance reserves. The influence on the needs of the frequency controlled normal operation reserve can not be specified with the current wind power measurements. Sufficient slow reserve capacity and working order must be ensured. The current capacity available to the Finnish regulating power market can be insufficient at times when changes in the power production increase. Keywords: Reserve, wind power, power variation, power regulation

4 III Alkulause Diplomityö on tehty opinnäytteeksi Teknillisen Korkeakoulun Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnalle Sähkötekniikan laitoksen siirtotekniikan tutkimusryhmässä. Diplomityö on osa TEKES rahoitettua ja VTT:n koordinoimaa WINTEG2 tutkimusprojektia tuulivoiman järjestelmävaikutuksien arvioinnista. Haluan kiittää työni valvojaa professori Liisa Haarlaa mielenkiintoisen diplomityöaiheen järjestämisestä sekä koko työn aikaisesta tuesta ja hyvästä opastuksesta. Suuren kiitoksen ansaitsee myös työni ohjaaja Jussi Matilainen, jonka asiantuntevat neuvot ja ohjaus olivat työn tekemisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi haluan kiittää muita ohjausryhmäni jäseniä Hannele Holttista, Bettina Lemströmiä ja Jarno Sederlundia hyvistä neuvoista ja mielenkiinnosta työtäni kohtaan. Kiitokseni haluan ilmaista myös perheelleni ja ystävilleni koko opiskeluajan jatkuneesta tuesta. Espoossa 15. lokakuuta Mikko Holmgren

5 IV 1. JOHDANTO SÄHKÖ SUOMESSA SÄHKÖN KULUTUS JA TUOTANTO SÄHKÖN TUOTANTOLAITOKSET SUOMESSA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS TUULIVOIMATUOTANTOON TUULIOLOSUHTEIDEN VAIKUTUS SIJOITUSPAIKKAAN TUOTANNON HAJAUTTAMINEN SÄHKÖVERKKO JA SIIRTOKAPASITEETTI YHTEISPOHJOISMAINEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖVARMUUS TASEHALLINTA RESERVIT JA SÄÄTÖSÄHKÖ TUOTANTO- JA KUORMARESERVIT RESERVIEN AKTIVOITUMINEN TAAJUUSOHJATTU KÄYTTÖRESERVI TAAJUUSOHJATTU HÄIRIÖRESERVI NOPEA HÄIRIÖRESERVI HIDAS RESERVI SÄÄTÖSÄHKÖ SÄÄTÖRESURSSIEN TEKNISET SÄÄTÖMAHDOLLISUUDET VESIVOIMA KAASUTURBIINI LÄMMÖN JA SÄHKÖN YHTEISTUOTANTO LAUHDEVOIMA YDINVOIMA TUULIVOIMA DIESELGENERAATTORIT IRTIKYTKETTÄVÄT KUORMAT TASASÄHKÖYHTEYDET VENÄJÄLLE JA VIROON TUULIVOIMAN TUOTANTOVAIHTELUIDEN TARKASTELU ERI AIKATASOISSA TARKASTELUISSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT SUOMEN TUULIVOIMATUOTANNON TODELLISET JA SKAALATUT TUNTIVAIHTELUT TODELLISEN JA SKAALATUN TUNTIVAIHTELUN VERTAILU SUOMEN TUULIVOIMATUOTANNON TUNNIN SISÄISET VAIHTELUT... 48

6 V 7.5. TUULIVOIMATUOTANNON SEKUNTITASON VAIHTELUT TUULIVOIMATUOTANNON ÄÄRIVAIHTELUITA POHJOIS-EUROOPASSA JA POHJOISMAISSA SUOMEN SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINOIDEN TARKASTELU SÄÄTÖSÄHKÖTARJOUKSIEN MÄÄRÄN AJALLINEN VAIHTELU AKTIVOIDUN SÄÄDÖN AJALLINEN VAIHTELU SÄÄTÖSÄHKÖN HINNAN AJALLINEN VAIHTELU SUOMEN SÄÄTÖRESURSSIEN ARVIOIMINEN SÄÄTÖRESURSSIEN TEHONSÄÄTÖNOPEUDET ARVIO SÄÄTÖRESURSSEISTA RESERVIEN JA SÄÄTÖSÄHKÖN RIITTÄVYYDEN TARKASTELU RIITTÄVYYS TEHON JA ENERGIAN NÄKÖKULMASTA TAAJUUSOHJATTU KÄYTTÖRESERVI TAAJUUSOHJATTU JA NOPEA HÄIRIÖRESERVI HIDAS RESERVI SÄÄTÖSÄHKÖN TARVE JA RIITTÄVYYS POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHDELUETTELO... 75

7 VI Käytetyt lyhenteet ja merkinnät P i p i P tuuli P TOT P s r v x tuotantoteho aikasarjoissa tuotantoteho prosentteina asennetusta kapasiteetista tuulen tehotiheys asennettu kapasiteetti sähköteho rakennusaste tuulen nopeus keskiarvo ρ σ Ф kl ilman tiheys keskihajonta lämpöteho CHP Capacity credit Combined Heat and Power, yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto Huippukulutuksen aikainen tietyllä todennäköisyydellä saatavissa oleva tuulivoimatuotanto

8 1. Johdanto 1 1. Johdanto Lisääntyvän tuulivoimakapasiteetin myötä sähköjärjestelmän tuotantovaihtelut yleistyvät. Tuulivoiman tuotantovaihteluiden vaikutuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista ja erilaisin menetelmin. Laajamittaisen tuulivoimatuotannon vaikutuksia pohjoismaiseen sähköjärjestelmään on tutkittu Hannele Holttisen väitöstyössä (Holttinen 2004) sekä voimajärjestelmän käytön että sähkömarkkinoiden kannalta. Eri maiden kokemuksia ja tutkimuksia laajamittaisen tuulivoiman vaikutuksista on kerätty yhteen VTT:n julkaisemassa State-of-the-art-raportissa (Holttinen et al. 2007). Raportissa esitetään muun muassa sähköverkon tehotasapainon ylläpitoon, tehon riittävyyteen sekä verkon vahvistamiseen liittyviä kokemuksia ja tutkimuksia. Tuulivoiman tuotantovaihteluiden sähköverkon järjestelmävaikutuksia arvioitaessa tulisi verkon siirtokapasiteetti ottaa laskelmissa myös huomioon. Verkon siirtokapasiteetti kertoo, kuinka paljon kantaverkossa voidaan luotettavasti siirtää tehoa. Siirtokapasiteetin riittävyyden huomioiminen vaatii yksityiskohtaista verkon mallintamista, minkä takia siirtokapasiteettia ei tämän työn puitteissa käsitellä. Tämän työn tarkoituksena on tutkia laajamittaisen tuulivoimatuotannon vaihteluita sähköjärjestelmän säätöresurssien kannalta. Selvityksen keskeisenä kohteena ovat eri voimalaitosten tekniset mahdollisuudet tehonsäätöön osallistumisesta. Lisäksi työssä tarkastellaan Suomen säätösähkömarkkinoita tarjousten, aktivoidun säädön sekä säätösähkön hinnan perusteella. Edellä mainittujen tarkastelujen perusteella työssä arvioidaan tekniseltä kannalta Suomen säätöresurssien kapasiteettia sekä reservien ja säätösähkön riittävyyttä laajamittaisen tuulivoiman tapauksessa. Luvussa 2 käsitellään Suomen sähkön tuotantoa ja kulutusta. Luvussa käydään läpi tuotannon ja kulutuksen vaihtelua sekä eri tuotantolaitosten osuuksia Suomen sähkön tuotannosta. Luvun 3 tarkoituksena on tarkastella olosuhteiden vaikutusta tuulivoimatuotantoon sekä sijoituspaikan että tuotannon hajauttamisen kannalta. Luvussa 4 käsitellään sähköverkon siirtokapasiteettia ja käyttövarmuutta. Sähkönsiirrossa käytettävä toiminta-alue sekä taajuuden ylläpito ovat luvun keskeisiä asioita. Luvussa 5 keskitytään reserveihin ja säätösähköön. Suomessa käytettävät eri reservit sekä niiden määrät ja tekniset vaatimukset käsitellään luvussa. Lisäksi tutustutaan säätösähkömarkkinoiden toimintaperiaatteeseen.

9 1. Johdanto 2 Luku 6 esittelee eri säätöresurssien teknisiä säätömahdollisuuksia. Luvussa keskitytään ainoastaan teknisiin säätömahdollisuuksiin jättäen taloudelliset seikat huomioimatta. Luvussa 7 tarkastellaan tuulivoiman tuotantovaihteluita eri aikatasoissa. Tuulituotannon vaihteluita on arvioitu sekä tilastollisin menetelmin että suurimpien tuotantomuutosten avulla. Luku 8 tarkastelee Suomen säätösähkömarkkinoita säätötarjousten ja aktivoidun säädön ajallisen vaihtelun perusteella. Lisäksi tarkastelun kohteena on Suomen säätösähkön hinnan ajallinen vaihtelu. Luvussa 9 esitetään arvio Suomen säätöresursseista perustuen voimalaitosten säätöominaisuuksiin ja kapasiteetteihin. Lisäksi luvussa mainitaan eri vuodenaikoina säätöresursseihin vaikuttavia tekijöitä. Luvussa 10 arvioidaan reservien ja säätösähkömarkkinoiden riittävyyttä tuulivoimatuotannon lisääntyessä. Työn pohdinnat ja johtopäätökset esitellään luvussa 11.

10 2. Sähkö Suomessa 3 2. Sähkö Suomessa 2.1. Sähkön kulutus ja tuotanto Sähkön hankinta Suomen sähkön kulutus oli 90,3 TWh vuonna Edellisvuoteen verrattuna kasvua tapahtui 0,3 %. Kasvua hillitsi lämmitystarpeen vähentyminen lämpimän talven takia. Vuoden 2007 oma tuotanto Suomessa oli 77,7 TWh. Sähkön tuonti oli vastaavasti 12,6 TWh. (Energiateollisuus 2008a) Merkittävimmät sähkön tuotantomuodot ovat Suomessa lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP) ja ydinvoima. Vuonna 2007 niiden osuudet olivat 29,4 % ja 24,9 % sähkön hankinnasta edellä mainitussa järjestyksessä. Myös lauhteella (16,1 %) ja vesivoimalla (15,5 %) on merkittävä rooli sähkön hankinnassa. Vastaavasti tuonnin osuus hankinnasta oli 13,9 % ja tuulivoiman 0,2 %. Kuvassa 2.1 esitetään tuotantomuotojen ja sähkön nettotuonnin osuudet Suomen sähkön hankinnasta vuodelta (Energiateollisuus 2008a) 35,0 % Osuudet sähkön hankinnasta [%] 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % CHP Ydinvoima Lauhde Vesivoima Nettotuonti Tuulivoima Kuva 2.1 Suomen sähkön hankinnan osuudet tuotantomuodoittain sekä ulkomaan tuonti vuonna 2007.

11 2. Sähkö Suomessa Sähkön hankinta huippukulutuksen aikana Vuonna 2007 mitattiin uusi huippukulutusennätys MW. Tällöin Suomen oma sähkön tuotanto oli MW ja tuontiteho 2836 MW. Kuvassa 2.2 on esitetty tarkemmin huippukulutusennätyksen aikainen tuotantorakenne. (Energiateollisuus 2008a) Teho [MW] CHP Tuonti Ydinvoima Lauhde Vesivoima Tuulivoima 3 Kuva 2.2 Vuoden 2007 huippukulutusennätyksen aikaisen verkossa olevien tuotantolaitosten kapasiteetit sekä ulkomaan tuontiteho Sähkön tuotantolaitokset Suomessa Lämmön ja sähkön yhteistuotanto Kaukolämpöön liittyvien lämmitysvoimalaitosten sähköntuotantoteho oli 4139 MW vuonna Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön tuotanto oli vastaavasti 14,4 TWh. Teollisuuden yhteistuotannolla tuotettiin sähköä 12,3 TWh vuonna (Energiateollisuus 2008a; Energiateollisuus 2008b) Suomen yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon sähköntuotantokapasiteetista suurin osa (2830 MW) perustuu vastapaineteknologiaan. Merkittävät osuudet ovat myös kaasukombi- ja väliottolaitoksilla. Kaiken kaikkiaan sähköntuotantotehoa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa on hieman yli 5800 MW. (Vehviläinen et al. 2007) Energiamarkkinaviraston tietojen perusteella vuoden 2007 lopussa väliottoturbiinikapasiteettia oli käytössä noin 1800 MW. Tästä valtaosa noin % on CHP-tuotannossa. (Vapaalahti 2008)

12 2. Sähkö Suomessa Vesivoima Suomen vesivoimakapasiteetti on noin 3000 MW, joka muodostuu yli 200 vesivoimalaitoksesta. Vesivoima voidaan jakaa nimellistehonsa perusteella suur- (yli 10 MW) ja pienvesivoimaan (1 10 MW). Suomen suurin vesivoimalaitos on Imatran voimalaitos 178 MW tehollaan. Vesivoiman tuottamalle vuosienergialle on tyypillistä suuret vaihtelut sateisen tai kuivan vesivuoden mukaan. (Energiateollisuus. 2008c) Vesivoima on säädettävyydeltään erittäin hyvä tuotantomuoto. Vesivoimalaitoksen täyteen tehoon saamiseen kuluu aikaa yleisesti ottaen noin muutama minuutti. Kuvassa 2.3 onkin esitetty esimerkinomaisesti Kemijoki Oy tuotannon vaihtelu viikolla 37 vuonna Teho [MW] Vko 37 / 2007 Kuva 2.3 Kemijoki Oy tuotannon vaihtelu viikolla 37 vuonna 2007 (Kemijoki Oy. 2007) Ydinvoima Suomen sähköntuotannossa on käytössä neljä ydinvoimalaitosyksikköä, joista kaksi sijaitsee Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Loviisan yksiköt ovat painevesireaktoreita ja nettosähköteholtaan molemmat ovat 490 MW suuruisia. Olkiluodon yksiköt ovat vastaavasti kiehutusvesireaktoreita, joiden nettosähköteho on 840 MW yksikköä kohden. Olkiluotoon valmistuva Suomen viides ydinvoimalaitos on tyypiltään painevesireaktori. Nettosähköteholtaan Olkiluoto 3 on noin 1600 MW. (STUK 2008)

13 2. Sähkö Suomessa Lauhde Lauhdevoimalaitosten käyttöaste vaihtelee vuosittain sekä vuoden aikana merkittävästi. Vähäsateisten vuosien aikana lauhdevoiman käyttö lisääntyy vesivoimatuotannon vähentyessä. Vastaavasti hyvinä vesivuosina lauhteen käyttötarve vähenee. Lauhteen käyttö kesäaikaan on erittäin vähäistä johtuen vähäisestä lämmitystarpeesta. Talviaikaan lämmitystarve on vastaavasti suuri ja lauhde on tällöin merkittävä sähköntuotantomuoto Tuulivoima Suomessa uutta tuulivoimakapasiteettia otettiin vuonna 2007 käyttöön 24 MW, mikä merkitsi Suomen yhteenlasketun tuulivoimakapasiteetin nousemista 110 MW:iin. Alkuvuoden 2008 aikana on otettu käyttöön uutta tuulivoimakapasiteettia 18 MW. Tämä merkitsi kapasiteetin nousua 128 MW:iin vuoden 2008 puoliväliin mennessä. Kuvassa 2.4 on esitetty Suomen tuulivoimakapasiteetti vuosilta Vuoden 2008 asennetuksi kapasiteetiksi on ilmoitettu tilanne 27. kesäkuuta (VTT 2008a) 140 Asennettu kapasiteetti [MW] Kuva 2.4 Suomen tuulivoimakapasiteetin kehittyminen vuosien välisenä aikana. Vuoden 2008 kapasiteetti on tilanne 27. kesäkuuta. (VTT 2008a) Vuonna 2007 tuulivoima tuotti noin 0,2 % Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta eli yhteensä 190 GWh. Suomen tuulivoimatuotanto on sijoittunut lähes kokonaan läntisille rannikkoalueille muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. (VTT 2008a)

14 3. Olosuhteiden vaikutus tuulivoimatuotantoon 7 3. Olosuhteiden vaikutus tuulivoimatuotantoon Tuulivoimatuotannon kannalta on merkittävää voimaloiden sijoittaminen olosuhteiden kannalta mahdollisimman hyvälle paikalle. Jo pienetkin muutokset tuulennopeuksissa merkitsevät huomattavia muutoksia voimalan tuotannossa. Tuulituotannon hajauttamisella on suuri vaikutus tuulituotannon tehon vaihteluihin Tuuliolosuhteiden vaikutus sijoituspaikkaan Tuulivoiman sijoittamista suunniteltaessa yksi tärkeimmistä huomioon otettavista seikoista on alueen tuuliolosuhteet. Tuuliolosuhteet vaikuttavat suoraan tuulivoimalan tehoon ja huipunkäyttöaikaan Tehotiheys Tuulen sisältämä tehotiheys ( P tuuli ) on suoraan verrannollinen tuulen nopeuden (v) kolmanteen potenssiin ja ilman tiheyteen ( ρ ) (Lund 2007). Tuulen tehotiheys on Ptuuli 1 ρ v 2 3 =. (3.1) Tuulen nopeuden kasvaessa 10 % suurenee tuulen sisältämä tehotiheys noin 33 %. Vastaavasti 10 % tuulen nopeuden heikkeneminen tarkoittaa noin 27 % pienempää tuulen tehotiheyttä Huipunkäyttöaika Paikan valinnalla on suuri merkitys voimaloiden huipunkäyttöaikaan, joka voidaan laskea jakamalla voimalan vuosituotanto voimalan nimellisteholla. Huipunkäyttöaika kertoo, kuinka monta maksimitehotuntia voimalan vaihteleva tehontuotanto on vastannut vuoden aikana. Huipunkäyttöaika kertoo sijoituspaikan olosuhteista lähinnä tuuliolosuhteiden keskimääräisestä tuulisuudesta eikä niinkään tuulen nopeuksien vaihtelusta. Tyypillisesti parhaimpia sijoituspaikkoja tuuliolosuhteiden perusteella ovat avoimet meri- ja rannikkoalueet. Suomessa myös Lapin tunturit tarjoavat tuulisuuden kannalta hyvät olosuhteet.

15 3. Olosuhteiden vaikutus tuulivoimatuotantoon Tuotannon hajauttaminen Sähköjärjestelmän kannalta tuulivoimatuotannon hajauttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Hajauttamalla tuotanto maantieteellisesti laajalle alueelle kompensoivat yksittäisten voimaloiden lyhyen ajan tehonvaihtelut toinen toisiaan. Tällöin laajamittaisen tuulituotannon vaihtelu ei ole yhtä riippuvainen hetkellisistä tuuliolosuhteiden muutoksista. Suomen nykyinen tuulivoimatuotanto on keskittynyt läntisille rannikkoalueille, jonne on suunnitteilla myös lukuisia uusia hankkeita. Pohjois-etelä-suunnassa laitokset ovat levittäytyneet yli 800 kilometrin matkalle. Länsi-itä-suunnassa laitokset ovat levittäytyneet etelärannikolla (Kotkasta Ahvenanmaan Eckeröhön) noin 400 kilometrin ja länsirannikolla (Porista Ouluun) noin 200 kilometrin matkalle. Kuvassa 3.1 on esitetty Suomen tuulivoimalaitokset maaliskuussa Kuva 3.1 Suomen tuulivoimalaitokset maaliskuussa 2008 (VTT 2008b).

16 4. Sähköverkko ja siirtokapasiteetti 9 4. Sähköverkko ja siirtokapasiteetti 4.1. Yhteispohjoismainen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä toimii osana yhteispohjoismaista Nordel-sähköjärjestelmää. Järjestelmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska. Edellä mainittujen maiden ja Islannin kantaverkkoyhtiöt muodostavat yhdessä yhteistyöorganisaation nimeltään Nordel. Suomen kantaverkon käyttövarmuudesta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj Käyttövarmuus Kantaverkon käyttövarmalla käytöllä tarkoitetaan verkon mitoituksen ja käytön suunnittelua tavalla, jolla minimoidaan häiriöiden aiheuttamat vaikutukset ja varaudutaan palauttamaan verkko normaalitilaan viidentoista minuutin aikana. Kantaverkon tärkein mitoitusperiaate käyttövarmuuden kannalta on verkon kyky kestää (N-1)-vika. (N-1)-vialla tarkoitetaan verkon kykyä kestää mikä tahansa verkon yksittäinen vika ja komponentin irtoaminen vika-alueen laajentumatta tai aiheuttamatta koko siirtoverkon menetystä. Vian jälkeen verkon jännitteet ja taajuus ovat hyväksyttävällä tasolla ja verkko on lähes ehjä. Käyttövarmuus vaihtelee mitoittavan vian mukaan eli käyttövarmuus ei välttämättä ole vakio kaikissa käyttötilanteissa. Nordel-säännön mukaan järjestelmä tulee palauttaa normaaliin käyttötilaan 15 minuutin kuluessa viasta. Verkon tulee siis kestää uusi mitoittava vika 15 minuutin kuluttua viasta. (Nordel 2008) Toiminta-alue Siirtoverkon sallittu toiminta-alue määritellään eri tehojakotilanteissa (N-1)- käyttövarmuuskriteerin avulla. Toiminta-alueen rajojen määräytymiseen vaikuttavat verkon termiset siirtorajat, jännitestabiilius sekä vaimentumattomat tehoheilahtelut. Sallitun toiminta-alueen rajat vaihtelevat aina käyttötilanteen mukaan. Vallitseva siirtotilanne RAC- ja P1-leikkauksien läpi määrittelee koordinaatistoon toimintapisteen, jonka täytyy olla joka hetki toiminta-alueen sisäpuolella. Mikäli toimintapiste on toiminta-alueen ulkopuolella, käyttövarmuus ei ole vaaditulla tasolla. Tällöin

17 4. Sähköverkko ja siirtokapasiteetti 10 toimintapiste on saatava toiminta-alueen sisäpuolelle 15 minuutin kuluessa tietyn käyttövarmuuden ylläpitämiseksi. Toiminta-alueen ulkopuolella ei (N-1)-kriteeri toteudu eli riski, että järjestelmä ei kestä mitoittavaa vikaa kasvaa huomattavasti. (Piipponen 2008) Suomen sähkösiirrossa merkittävimmät leikkaukset ovat Suomen ja Ruotsin väliset vaihtovirtayhteydet (RAC-siirtoteho) sekä Suomen sisäinen pohjois-etelä-suuntainen siirtoyhteys (P1-siirtoteho). Näiden kahden siirtoleikkauksen avulla voidaan havainnollistaa siirtokapasiteetille toiminta-alue, josta on esitetty esimerkki kuvassa 4.1. P1-siirtoteho Etelään Kuva 4.1 Ruotsin ja Suomen välisten vaihtovirtayhteyksien (RAC) sekä P1- leikkauksen määrittämä toiminta-alue sallituille tehonsiirroille. Esitetyn toiminta-alueen x-akselin positiivinen puoli tarkoittaa siirtoa Suomesta Ruotsiin ja negatiivinen osa siirtoa Ruotsista Suomeen päin. Vastaavasti y-akselin positiivinen osa kuvaa siirtoa pohjoisesta etelään ja negatiivinen puoli siirtoa etelästä pohjoiseen P1-leikkauksen läpi. Kaupallinen siirtokapasiteetti Suomen ja Ruotsin välisillä siirtoyhteyksillä on varmuusmarginaalin (100 MW) verran pienempi kuin toiminta-alueen määrittämät rajat. Varmuusmarginaali Toiminta- piste RAC-siirtoteho Suomeen Ruotsiin Pohjoiseen Ruotsin ja Suomen välisessä siirtokapasiteetissa oleva 100 MW varmuusmarginaalin ei voida ajatella tuovan ylimääräistä säätöresurssia järjestelmään. Mikäli Ruotsista Suomeen oleva tuonti on ylittänyt kaupallisen siirtokapasiteetin ja toimintapiste on varmuusmarginaalialueella, joudutaan Suomessa aktivoimaan manuaalisesti reservejä. Toimintapisteen sijainti varmuusmarginaalialueella ei ole hyväksyttävä verkon käyttötapa. Varmuusmarginaali teknisen ja kaupallisen kapasiteetin välillä käytetään

18 4. Sähköverkko ja siirtokapasiteetti 11 tasehallintaan eli taajuusohjattujen reservien siirtoon. Näin varmistetaan taajuusohjatun reservitehon siirtyminen osajärjestelmästä toiseen, vaikka kaupallinen siirtokapasiteetti olisikin jo kokonaan käytössä Tasehallinta Tasehallinnalla tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen välisen tehotasapainon jatkuvaa ylläpitoa. Tasehallintaan kuuluu sekä normaali- että häiriötilanteiden hallinta. Toinen tasehallinnan tehtävä on ylläpitää aikapoikkeama vaihtelualueella ± 30 sekuntia. Aikapoikkeamalla tarkoitetaan sähköverkon taajuudella käyvän kellon ja siitä riippumattoman kellon välistä aikaeroa. (Lundberg 2002) Kulutuksen ja tuotannon vaihtelun ennustaminen Kantaverkkoyhtiö laatii tulevan vuorokauden kulutusennusteen toteutuneen kulutuksen sekä lämpötilaennusteen pohjalta. Vastaavasti tasevastaavat toimittavat tuntikohtaiset tuotantosuunnitelmansa kantaverkkoyhtiölle etukäteen. Mahdolliset ongelmat tehon riittävyydessä tai siirtokapasiteetissa voidaan näin ollen havaita ennakkoon tuotantosuunnitelmien ja kulutusennusteen perusteella. (Lundberg 2002) Kuvassa 4.2 on esitetty sekä tuotannon että kulutuksen vaihtelu viikolta kymmenen vuonna Kulutuksen ja tuotannon välinen ero katetaan ulkomaan tuonnilla tai viennillä Venäjältä, Virosta, Ruotsista ja Norjasta. Kuvassa 4.3 on esitetty sähkön tuotanto tuotantomuodoittain viikolta yhdeksän vuonna Tuotanto [MW] Kulutus [MW] Teho [MW] Vko 10 / 2008 Kuva 4.2 Esimerkki tuotannon ja kulutuksen vaihtelusta viikolta kymmenen vuonna Kulutuksen ja tuotannon välinen osuus kertoo tuontisähkön osuuden kulutuksesta.

19 4. Sähköverkko ja siirtokapasiteetti Sähkön tuotanto Suomessa viikolla 9/ Teho [MW] Vesivoima 4000 Muu tuotanto Lauhdevoima 2000 Yhteistuotanto - kaukolämpö Yhteistuonto - teollisuus 0 Ydinvoima Aika Kuva 4.3 Esimerkki sähkön tuotannosta tuotantomuodoittain sekä tuotannon vaihtelusta viikolta yhdeksän vuonna Huomionarvoista on lähes yksinomaan vesivoiman tekemä tehonsäätö tuotantomuodoista Taajuuden ylläpito Taajuuden vaihtelu kertoo kulutuksen ja tuotannon välisen erotuksen vaihtelusta. Verkon nimellistaajuutta (50 Hz) korkeammat taajuudet kertovat verkossa olevasta tuotannon ylijäämästä. Nimellistaajuutta pienemmät taajuudet ovat taasen seurausta tuotannon alijäämästä. Pitkällä aikavälillä taajuuden tulee olla keskimäärin 50 Hz, jotta aikapoikkeama ei kasva itseisarvoltaan liian suureksi. Kuvassa 4.4 on esitetty taajuuden vaihtelua ajan funktiona taajuusohjatun käyttöreservin toiminta-alueella. f [Hz] 50,1 50,0 49,9 Aika Kuva 4.4 Tuotannon ja kuorman välinen ero ilmenee taajuuden vaihteluna.

20 5. Reservit ja säätösähkö Reservit ja säätösähkö Sähköjärjestelmässä tehotasapainon ylläpitoon tarvitaan reservejä. Tässä luvussa käydään läpi reserveille asetettuja teknisiä vaatimuksia sekä Nordelissa sovittuja reservien määriä. Lisäksi luvussa käsitellään tehotasapainon ylläpitoon käytettäviä säätösähkömarkkinoita Tuotanto- ja kuormareservit Sähkönsiirrossa käytettävä sähköjärjestelmä pyritään pitämään joka hetki tasapainossa tuotannon ja kulutuksen suhteen. Vaikka tuotanto ja kulutus ovat lähes yhtä suuria, niiden välillä on usein pieni ero. Tämä jatkuvasti vaihteleva ero tehotasapainossa ilmenee taajuuden muutoksina. Koska kulutus vaihtelee ajan mukaan eikä sen vaihtelevuus ole täysin ennustettavissa, tarvitaan sähköverkossa tuotanto- ja kuormareservejä tehotasapainon ylläpitoon. Sähköjärjestelmän käytössä on kahdenlaisia reservejä, käyttö- ja häiriöreservejä, jotka molemmat voidaan edelleen jakaa taajuusohjattuihin ja manuaalisesti käynnistettäviin reserveihin. Reservit voidaan myös jaotella niiden käyttöönottoajan perusteella. Tällöin puhutaan primääri-, sekundaari- ja pitkän ajan reserveistä. Primäärireservit ovat nopeasti taajuudesta aktivoituvia reservejä. Sekundaarireserveihin voidaan lukea kuuluvaksi manuaalisesti käynnistettävät reservit kuten nopea häiriöreservi ja säätösähkömarkkinoilta aktivoitava säätö. Pitkän ajan reservit ovat vastaavasti hidasta reserviä. Reservien ylläpitoon osallistuminen on sähkön tuottajille täysin vapaaehtoista toimintaa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on perustanut niin sanotun reservipankin, jonne säätökykyistä kapasiteettia omistavat sähkön tuottajat voivat ilmoittaa omat säätöresurssinsa. Resurssin haltijat ylläpitävät voimalaitoksiensa mitatut säätöominaisuudet Fingridin maksamaa korvausta vastaan sovituilla ehdoilla. (Sederlund 2008b) 5.2. Reservien aktivoituminen Reservien aktivoitumisen ajallinen riippuvuus suuren generaattorin irrottua sähköverkosta on esitetty kuvassa 5.1. Kuvan tapauksessa taajuus alkaa laskea suuren tuotantoyksikön irrottua verkosta eli tällöin sähköverkossa on kulutusta enemmän kuin

21 5. Reservit ja säätösähkö 14 tuotantoa. Näin ollen primäärireservit aktivoituvat automaattisesti. Primäärireservit korvataan myöhemmin käynnistämällä sekundaarireservejä, jotka lopulta korvataan pitkän ajan reservein. Näin voimajärjestelmä on palautettu jälleen normaalitilaan. Kuva 5.1 Reservien aktivoituminen suuren tuotantoyksikön pudotessa sähköverkosta. (Hirvonen ja Matilainen 1997) 5.3. Taajuusohjattu käyttöreservi Sähköverkon tehotasapainoa säädetään joka hetki taajuusohjatuin käyttöreservein. Taajuusohjatun käyttöreservin ylläpidosta huolehtii kantaverkkoyhtiö, joka on tehnyt asiaan kuuluvat sopimukset reservin haltijoiden kanssa. Taajuusohjattu käyttöreservi toimii primäärireservinä sekunti- ja minuuttitasolla ja sen aktivoituminen on sidottu sähköverkon taajuuden vaihteluun. Verkon taajuutta tarkkaillaan jatkuvasti, minkä mukaan reservitehoa säädetään automaattisesti Taajuusohjatun käyttöreservin määrä Pohjoismaisessa yhteiskäyttöverkossa on vuonna 2008 taajuusohjattua käyttöreserviä yhteensä käytössä 600 MW, josta Suomen osuus on 143 MW. Taajuusohjatun käyttöreservin määrä jaetaan osajärjestelmien kesken edellisenä vuotena kulutettujen vuosienergioiden suhteessa. Osajärjestelmiä ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska. (Nordel 2008)

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj

Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito. Vaelluskalafoorumi Kotkassa Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Voimajärjestelmän tehotasapainon ylläpito Vaelluskalafoorumi Kotkassa 4-5.10.2012 Erikoisasiantuntija Anders Lundberg Fingrid Oyj Sähköntuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino Fingrid huolehtii Suomen

Lisätiedot

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj

Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Reima Päivinen Fingrid Oyj Käyttövarmuuden haasteet tuotannon muuttuessa ja markkinoiden laajetessa Käyttövarmuuspäivä Johtaja Fingrid Oyj 2 Käyttövarmuuden haasteet Sähkön riittävyys talvipakkasilla Sähkömarkkinoiden laajeneminen

Lisätiedot

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta viikon 5/2012 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2011-2012 kulutushuippu saavutettiin 3.2.2012 tunnilla 18-19 jolloin sähkön kulutus oli 14 304 (talven

Lisätiedot

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj

Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj Joustavuuden lisääminen sähkömarkkinoilla Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Jonne Jäppinen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj 74 Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (6) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2014-2015 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2014-2015 oli keskimääräistä leudompi. Talven kylmimmät lämpötilat mitattiin tammikuussa, mutta silloinkin

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2013-2014 kulutushuipputilanteessa 1 Yhteenveto Talvi 2013-2014 oli keskimääräistä lämpimämpi. Talven kylmin ajanjakso ajoittui tammikuun puolivälin jälkeen.

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa

Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa Raportti 1 (5) Sähköjärjestelmän toiminta talven 2012-2013 huippukulutustilanteessa 1 Yhteenveto Talven 2012-2013 kulutushuippu saavutettiin 18.1.2013 tunnilla 9-10, jolloin sähkön kulutus oli 14 043 MWh/h

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Mistä joustoa sähköjärjestelmään?

Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Mistä joustoa sähköjärjestelmään? Joustoa sähköjärjestelmään Selvityksen lähtökohta Markkinatoimijoitten tarpeet toiveet Sähkömarkkinoiden muutostilanne Kansallisen ilmastoja energiastrategian vaikuttamisen

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä 1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat

Lisätiedot

Fingridin varavoimalaitosten käyttö alue- tai jakeluverkkojen tukemiseen. Käyttötoimikunta Kimmo Kuusinen

Fingridin varavoimalaitosten käyttö alue- tai jakeluverkkojen tukemiseen. Käyttötoimikunta Kimmo Kuusinen Fingridin varavoimalaitosten käyttö alue- tai jakeluverkkojen tukemiseen Käyttötoimikunta Kimmo Kuusinen Yleistä Suomen sähköjärjestelmä on mitoitettu yhteispohjoismaisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Reservien ylläpito tulevaisuudessa

Reservien ylläpito tulevaisuudessa 1 Reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttötoimikunnan kokous 19.9.2008 2 Reservien ylläpito Suomessa - sopimukset Voimalaitosreservit 2005-2010 Irtikytkettävät kuormat 2005-2015 Molemmat sopimukset ovat

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia Liisa Haarla Fingrid Oyj Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia Mikä muuttuu? Ilmastopolitiikka, teknologian muutos ja yhteiskäyttöjärjestelmien välinen integraatio aiheuttavat muutoksia: Lämpövoimalaitoksia

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään

Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään 1 Tuulivoiman vaikutukset voimajärjestelmään case 2000 MW Jussi Matilainen Verkkopäivä 9.9.2008 2 Esityksen sisältö Tuulivoima maailmalla ja Suomessa Käsitteitä Tuulivoima ja voimajärjestelmän käyttövarmuus

Lisätiedot

Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj

Talvikauden tehotilanne. Hiilitieto ry:n seminaari Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2016 Helsinki Reima Päivinen Fingrid Oyj Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2015 oli 82,5 TWh

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 huippukulutustilanteissa

Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 huippukulutustilanteissa Raportti 1 (1) Sähköjärjestelmän toiminta joulukuun 29 ja tammikuun 21 huippukulutustilanteissa 1 Yhteenveto Vuoden 29 kulutushuippu saavutettiin vuoden lopussa 17.12.29 klo 8-9, jolloin sähkön kulutus

Lisätiedot

Reserviasiat. Käyttötoimikunta 26.11.2008. Jarno Sederlund

Reserviasiat. Käyttötoimikunta 26.11.2008. Jarno Sederlund 1 Reserviasiat Käyttötoimikunta 26.11.2008 Jarno Sederlund 2 Tehoreservilain mukainen huippuvoimakapasiteetti Vuonna 2006 tuli voimaan sähkön toimitusvarmuutta turvaava laki Fingridin tehtävänä on järjestelmän

Lisätiedot

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Tehoreservijärjestelmän kehittäminen 2017 alkavalle kaudelle Energiaviraston keskustelutilaisuus 20.4.2016 Antti Paananen Tehoreservijärjestelmän

Lisätiedot

Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne -

Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne - 1 Valot päällä pakkasilla tai vesisateilla - tulevan talven tehotilanne - Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä 2 Fingridin tehtävät Siirtää sähköä kantaverkossa Ylläpitää sähkön kulutuksen

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talvella

Sähköjärjestelmän toiminta talvella Raportti 1 (11) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 216-217 1 Yhteenveto Talvi 216 217 oli keskilämpötiloilta leuto, mutta tammikuun alkuun ajoittui lyhyt kylmä jakso, jolloin saavutettiin talven sähkön

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien ylläpito Hankintaehdot vuodelle 2013

Taajuusohjattujen reservien ylläpito Hankintaehdot vuodelle 2013 Liite 1 7.9.2012 Taajuusohjattujen reservien ylläpito Hankintaehdot vuodelle 2013 Liite 1 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Hankintamallin keskeiset periaatteet... 3 2.1 Vuosimarkkinat... 3 2.1.1

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 2 Taustaa Reservien ylläpitovelvoitteet sovittu pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.

Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta. Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3. Laajamittainen tuulivoima - haasteita kantaverkkoyhtiön näkökulmasta Kaija Niskala Säteilevät naiset seminaari Säätytalo 17.3.2009 2 Kantaverkkoyhtiölle tulevia haasteita tuulivoimalaitoksen liityntä tehotasapainon

Lisätiedot

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa),

Lisätiedot

Hiilitieto ry:n seminaari / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj. Talvikauden tehotilanne

Hiilitieto ry:n seminaari / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj. Talvikauden tehotilanne Hiilitieto ry:n seminaari 16.3.2017 / Jonne Jäppinen Fingrid Oyj Talvikauden tehotilanne Sähkömarkkinat 2016 SYS 26,9 NO4 25,0 Sähkön kulutus Suomessa vuonna 2016 oli 85,1 TWh. Kulutus kasvoi noin 3 prosenttia

Lisätiedot

Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin

Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin Energiantuotannon ja käytön muutosten vaikutukset voimajärjestelmän hallintaan ja kantaverkon kehitystarpeisiin Jussi Jyrinsalo Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Johdanto Toimitusvarmuuden

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän toiminta talvella

Sähköjärjestelmän toiminta talvella Raportti 1 (8) Sähköjärjestelmän toiminta talvella 215-216 1 Yhteenveto Joulukuu ja helmikuu olivat talvella 215-216 leutoja, mutta tammikuu oli keskimääräistä kylmempi. Tammikuussa alkoi pakkasjakso,

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien ylläpito Hankintaehdot vuodelle 2014

Taajuusohjattujen reservien ylläpito Hankintaehdot vuodelle 2014 Liite 1 9.9.2013 Taajuusohjattujen reservien ylläpito Hankintaehdot vuodelle 2014 Liite 1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Hankintamallin keskeiset periaatteet... 3 2.1 Vuosimarkkinat... 3 2.1.1

Lisätiedot

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Sanna Uski-Joutsenvuo Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Tuulivoiman fyysinen verkkoon liityntä Laajamittainen tuulivoima Suomessa

Lisätiedot

Automaattisen taajuudenhallintareservin sovellusohje

Automaattisen taajuudenhallintareservin sovellusohje LIITE 1 1 (6) Automaattisen taajuudenhallintareservin sovellusohje 1 Yleistä Tässä liitteessä on määritetty automaattisen taajuudenhallintareservin (FRR-A) vaatimukset reservinhaltijalle sekä tarvittava

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2014

Siirtojen hallinta 2014 Raportti 1 (9) Siirtojen hallinta 2014 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle

Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle Sähköjärjestelmä antaa raamit voimalaitoksen koolle Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Johtava asiantuntija Liisa Haarla, Fingrid Oy Adjunct professor, Aalto-yliopisto Sisältö 1. Tehon ja taajuuden tasapaino

Lisätiedot

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen

Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon. Jonne Jäppinen Tilannekatsaus varavoimalaitoksiin, nopeaan häiriöreserviin sekä kysyntäjoustoon Jonne Jäppinen Reservihankinta muutoksessa- FRR-M Tulvakautena niukkuutta vesivoiman reserveissä - toukokuussa 2014 koeluontoisesti

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2015

Siirtojen hallinta 2015 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset

Lisätiedot

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016 MAMK YAMK Tuomo Pimiä Voimalaitoksen säätötehtävät Voimalaitoksen säätötehtävät voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen : Stabilointitaso: paikalliset toimilaiteet ja säätimet Koordinointitaso:

Lisätiedot

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin

Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin 1 Tilannekatsaus säätösähkömarkkinoita koskeviin kansainvälisiin selvityksiin Erkki Stam Markkinakehitys, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Säätösähkömarkkinan rooli Järjestelmän taajuuden ja

Lisätiedot

Katsaus käyttötoimintaan. Neuvottelukunta Reima Päivinen Fingrid Oyj

Katsaus käyttötoimintaan. Neuvottelukunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Katsaus käyttötoimintaan Neuvottelukunta 4.6.2015 Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Käyttötilanne ja häiriöt 3. Tehon riittävyys 4. Järjestelmäreservit 5. Voimajärjestelmän

Lisätiedot

Lauri Ahonen HÄIRIÖRESERVIT. Sähkövoimatekniikan projektityö

Lauri Ahonen HÄIRIÖRESERVIT. Sähkövoimatekniikan projektityö Lauri Ahonen HÄIRIÖRESERVIT Sähkövoimatekniikan projektityö 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Mitä ovat häiriöreservit ja miksi niitä tarvitaan?... 4 3. Häiriöreservityypit... 5 2.1 Taajuusohjatut reservit...

Lisätiedot

Markkinatoimikunta Taajuusohjattujen reservien uudet tekniset vaatimukset

Markkinatoimikunta Taajuusohjattujen reservien uudet tekniset vaatimukset Markkinatoimikunta 12.9.2017 Taajuusohjattujen reservien uudet tekniset vaatimukset 1. Miksi tarvitaan uudet vaatimukset? 2. Millaiset uudet vaatimukset ovat 3. Miten asia etenee jatkossa? Taajuusohjatut

Lisätiedot

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma

Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma 1 Kapasiteetin riittävyys ja tuonti/vienti näkökulma Kapasiteettiseminaari/Diana-auditorio 14.2.2008 2 TEHOTASE 2007/2008 Kylmä talvipäivä kerran kymmenessä vuodessa Kuluvan talven suurin tuntiteho: 13

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinakehityksestä. Markkinatoimikunta 4.3.2009 Juha Kekkonen

Ajankohtaista markkinakehityksestä. Markkinatoimikunta 4.3.2009 Juha Kekkonen Ajankohtaista markkinakehityksestä Markkinatoimikunta 4.3.2009 Juha Kekkonen 2 Pullonkaulat ongelmana 2008 Yhtenäisen hinta-alueen laajuus tuntitasolla mittattuna 1.1.-31.12.2008 98 % 52 % 14 % 9 % 31.12.2008

Lisätiedot

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet 1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998

Lisätiedot

MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN?

MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN? Marraskuu 2012 MISTÄ LISÄJOUSTOA SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN? Loppuraportti I (123) Konsultit Ari Aalto Niina Honkasalo Pekka Järvinen Jaakko Jääskeläinen Markku Raiko Anni Sarvaranta Energiateollisuus ry Fingrid

Lisätiedot

Markkinatoimikunta Aggregointimahdollisuuksien. kehittäminen reservimarkkinoille

Markkinatoimikunta Aggregointimahdollisuuksien. kehittäminen reservimarkkinoille Markkinatoimikunta Aggregointimahdollisuuksien kehittäminen reservimarkkinoille Taajuusohjattu häiriöreservi Taajuusohjattu häiriöreservi aktivoituu häiriötilanteissa erittäin nopeasti, aktivointien kesto

Lisätiedot

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit

Lisätiedot

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre

Tehoreservin määrän määritys. Ville Väre Tehoreservin määrän määritys Ville Väre Esityksen sisältö Yleistä tehoasioihin liittyen Tehoreservin taustaa Erityisiä huomioita 2017 alkavalle kaudelle Kysymyksiä keskusteltavaksi tehoreserviin liittyen

Lisätiedot

Automaattisten reservien kehitysnäkymät. Markkinatoimikunta Jyrki Uusitalo

Automaattisten reservien kehitysnäkymät. Markkinatoimikunta Jyrki Uusitalo Automaattisten reservien kehitysnäkymät Markkinatoimikunta Jyrki Uusitalo Reservilajit Toimintotaso FCR Frequency Containment Reserve Taajuuden vakautusreservi FRR Frequency Restoration Reserve Taajuuden

Lisätiedot

Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta

Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta Fingridin käyttövarmuuspäivä 26.11.2008, Mika Purhonen HVK PowerPoint template A4 24.11.2008 1 Sähkön tuotannon kapasiteetti

Lisätiedot

Siirtojen hallintapolitiikkaluonnos keskeiset asiat markkinanäkökulmasta. Markkinatoimikunta Jyrki Uusitalo

Siirtojen hallintapolitiikkaluonnos keskeiset asiat markkinanäkökulmasta. Markkinatoimikunta Jyrki Uusitalo Siirtojen hallintapolitiikkaluonnos keskeiset asiat markkinanäkökulmasta Markkinatoimikunta 2.2.2012 Jyrki Uusitalo 2 Yleiset periaatteet Markkinoilla Suomi yhtenä tarjousalueena Asiakkaille ja markkinoille

Lisätiedot

Liite 2. Taajuusohjattujen reservien ylläpidon sovellusohje 1.1.2015 alkaen

Liite 2. Taajuusohjattujen reservien ylläpidon sovellusohje 1.1.2015 alkaen Liite 2 Taajuusohjattujen reservien ylläpidon sovellusohje 1.1.2015 alkaen 1.1.2015 Liite 2 2 (11) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 RESERVIEN HANKINTA... 3 3 RESERVIEN YLLÄPIDON RAPORTOINTI JA SEURANTA...

Lisätiedot

Reservituotteet ja reservien markkinapaikat

Reservituotteet ja reservien markkinapaikat uotteet ja reservien markkinapaikat Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpitäminen Sähkömarkkinaosapuolet suunnittelevat sähköntuotannon / -kulutuksensa etukäteen tasapainoon. Sähköä pitää tuottaa

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön. Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen

Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön. Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen Sisältö Taustaa Kysyntäjousto voimajärjestelmän kannalta Kohteet ja markkinat Pilottiprojektit Sähkön tuntitiedot Kysyntäjousto,

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon FINGRID OYJ Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon 31.3.29 Liittymissäännöt tuulivoimaloiden ja maakohtaiset lisätäsmennykset tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen

Lisätiedot

Fingridin uutisia. Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2009 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen

Fingridin uutisia. Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2009 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Fingridin uutisia Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2009 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen 2 Päivän uutiset Syöttötariffit jäihin? Yksi hinta-alue riittää Suomessa Tehotasapainon hallinta tulevaisuudessa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Käyttötoimikunta Reima Päivinen

Ajankohtaiskatsaus. Käyttötoimikunta Reima Päivinen Ajankohtaiskatsaus Käyttötoimikunta 25.11.2014 Reima Päivinen Suomi on rakenteellisesti tuonnin varassa haaste voimajärjestelmän käyttötoiminnalle 1180 MW 1050 MW 280 MW 390 MW Keskimääräinen kaupallinen

Lisätiedot

Katsaus reserveihin. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg

Katsaus reserveihin. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Katsaus reserveihin Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Anders Lundberg 2 Esityksen sisältö Reserviterminologia Taajuusohjattujen reservien hankinta vuodelle 2013 Uuden reservilajin implementointi Pohjoismaissa

Lisätiedot

1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos... 4 4 Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta...

1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos... 4 4 Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta... ENE-C3001 Energiasysteemit 2.9.2015 Kari Alanne Oppimistehtävä 2: Keravan biovoimalaitos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos...

Lisätiedot

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Teollisuussummit 5.10.2016 Risto Lindroos Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Voimajärjestelmä lähenee rajojaan - Talven 2015/2016 huippukulutus 7.1.2016 klo 17-18 Kulutus 15 105

Lisätiedot

Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg

Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella. Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Tunninvaihdeongelmien hoitaminen tuotantosuunnitelmien porrastuksella Tasevastaavapäivä Anders Lundberg Taajuuden heikentyminen Taajuuden laatu on heikentynyt merkittävästi viime vuosina, syinä mm. markkinoiden

Lisätiedot

Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät. Mikko Kara, Gaia Consulting

Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät. Mikko Kara, Gaia Consulting Tuulivoima ja sähkömarkkinat Koneyrittäjien energiapäivät Mikko Kara, Gaia Consulting 24.3.2017 Sisältö 1. Pohjoismainen markkina 2. Tuuli merkittävin uusiutuvista 3. Suhteessa pienellä määrällä tuulta

Lisätiedot

Primäärienergian kulutus 2010

Primäärienergian kulutus 2010 Primäärienergian kulutus 2010 Valtakunnallinen kulutus yhteensä 405 TWh Uusiutuvilla tuotetaan 27 prosenttia Omavaraisuusaste 32 prosenttia Itä-Suomen* kulutus yhteensä 69,5 TWh Uusiutuvilla tuotetaan

Lisätiedot

Käyttörintamalta paljon uutta

Käyttörintamalta paljon uutta Käyttörintamalta paljon uutta Johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 24.11.2011 Käyttövarmuuspäivä 24.11.2011 Kylmän talven kulutushuippu 18.2.2011 Kulutushuippu 18.2.2011 klo 9 10 Suomen

Lisätiedot

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen

Lisätiedot

4 Suomen sähköjärjestelmä

4 Suomen sähköjärjestelmä 4 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää,

Lisätiedot

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012

Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta. kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Käyttörintaman kuulumiset vuoden varrelta kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Uudenlainen siirtotilanne Runsaasti vesivoimaa tarjolla Pohjoismaista Venäjän tuonti vähentynyt merkittävästi

Lisätiedot

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

Voimalaitos prosessit. Kaukolämpölaitokset 1, Tuomo Pimiä

Voimalaitos prosessit. Kaukolämpölaitokset 1, Tuomo Pimiä Voimalaitos prosessit Kaukolämpölaitokset 1, 2015. Tuomo Pimiä Sisältö Kaukolämpölaitokset Johdanto Tuntivaihtelu käyrä Peruskuormalaitos Huippukuormalaitos Laitoskoon optimointi Pysyvyyskäyrä Kokonaiskustannus

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä

Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä Ajankohtaista Suomen kantaverkkoyhtiöstä Juha Hiekkala Markkinakehitys Voimaseniorit, Tekniska Salarna, Helsinki 11.2.204 2 Asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi Varma sähkö Kantaverkon häiriöistä aiheutuneet

Lisätiedot

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys

Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Sähkön toimitusvarmuus ja riittävyys Hiilitieto ry:n talviseminaari 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen Sisältö Komission näkemyksiä kapasiteetin riittävyyden varmistamisesta Sähkötehon riittävyys Suomessa

Lisätiedot

15 minuutin tuotantosuunnitelmat. Tasevastaavapäivä Hartwall Areena Jyrki Uusitalo

15 minuutin tuotantosuunnitelmat. Tasevastaavapäivä Hartwall Areena Jyrki Uusitalo 15 minuutin tuotantosuunnitelmat Tasevastaavapäivä 10.11.2009 Hartwall Areena Jyrki Uusitalo aug-95 dec-95 apr-96 aug-96 dec-96 apr-97 aug-97 dec-97 apr-98 aug-98 dec-98 apr-99 aug-99 dec-99 apr-00 aug-00

Lisätiedot

Luku 2 Sähköhuolto. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 2 Sähköhuolto. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 2 Sähköhuolto Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Uusiutuvat lähteet Ydinvoima Fossiiliset sähköntuotantotavat Kustannukset Tulevaisuusnäkymät 2 Maailman

Lisätiedot

P1 vastakaupan lisääminen , Linnanmäki Jani Piipponen

P1 vastakaupan lisääminen , Linnanmäki Jani Piipponen P1 vastakaupan lisääminen 18.11.2010, Linnanmäki Jani Piipponen 2 P1-vastakaupan lisääminen Taustoja miksi tehdään? Jatkotoimenpiteiden tavoitteet mitä tehdään? Mitä vastakaupalla tarkoitetaan miten tehdään?

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

Suomen sähköjärjestelmän tehopulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille

Suomen sähköjärjestelmän tehopulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille 1 (5) Suomen sähköjärjestelmän tehopulatilanteiden hallinta - ohje sidosryhmille 1 Yleistä 2 Periaatteet 3 Vastuut tehopulatilanteissa 4 Tiedottaminen tehopuolatilanteissa 5 Toimenpiteet ja valmiustilan

Lisätiedot

Sähkömarkkinatiedon läpinäkyvyys eurooppalainen lainsäädäntö valmis. Markkinatoimikunta Katja Lipponen

Sähkömarkkinatiedon läpinäkyvyys eurooppalainen lainsäädäntö valmis. Markkinatoimikunta Katja Lipponen Sähkömarkkinatiedon läpinäkyvyys eurooppalainen lainsäädäntö valmis Markkinatoimikunta 3.10.2013 Katja Lipponen Commission Regulation (EU) No 543/2013 of 14 June 2013 on submission and publication of data

Lisätiedot

2.1 Säätösähkömarkkinoille osallistumiselle asetettavat vaatimukset

2.1 Säätösähkömarkkinoille osallistumiselle asetettavat vaatimukset 1 MÄÄRITELMÄT Tässä liitteessä tarkoitetaan seuraavilla määritelmillä, isolla alkukirjaimella kirjoitettuna, tässä kappaleessa kullekin määritelmälle kirjattua merkitystä. Säätötarjouksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

Tasepalvelusopimuksen liite 1. Voimassa 1.10.2013 alkaen TASEPALVELUN SOVELLUSOHJE

Tasepalvelusopimuksen liite 1. Voimassa 1.10.2013 alkaen TASEPALVELUN SOVELLUSOHJE Tasepalvelusopimuksen liite 1. Voimassa 1.10.2013 alkaen TASEPALVELUN SOVELLUSOHJE 2 (20) 1 YLEISTÄ... 4 2 RAPORTOINTI... 4 2.1 Rakenteelliset tiedot... 4 2.2 Välityspalvelu... 5 2.3 Tuotantosuunnitelmat...

Lisätiedot

Tuulivoima ja sähköverkko

Tuulivoima ja sähköverkko 1 Tuulivoima ja sähköverkko Kari Mäki Sähköenergiatekniikan laitos 2 Sisältö Sähköverkon rakenne Tuulivoima sähköverkon näkökulmasta Siirtoverkko Jakeluverkko Pienjänniteverkko Sähköverkon näkökulma yleisemmin

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2) SMG-4500 Tuulivoima Kuudennen luennon aihepiirit Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset Aiheeseen liittyvä termistö Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä Suomen tuulivoimatuotanto 1 AIHEESEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Suomen tehotasapaino, onko tuotantoennusteissa tilastoharhaa?

Suomen tehotasapaino, onko tuotantoennusteissa tilastoharhaa? Suomen tehotasapaino, onko tuotantoennusteissa tilastoharhaa? FG:n markkinatoimikunta 7.2.2013 Kymppivoima Hankinta Oy, Mika Laakkonen Suomen kulutus- ja tuotantoennusteet Olemme havainneet, että eri osapuolilla

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk

Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk Kasvua Venäjältä Kasvua Venäjältä Venäjä on maailman neljänneksi suurin sähkönkuluttaja, ja sähkön kysyntä maassa kasvaa edelleen. Venäjä on myös tärkeä osa Fortumin strategiaa ja yksi yhtiön kasvun päätekijöistä.

Lisätiedot

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja Maakaasuyhdistyksen syyskokous 11.11.2009 Jouni Haikarainen 10.11.2009 1 Kestävä kehitys - luonnollinen osa toimintaamme Toimintamme tarkoitus:

Lisätiedot

Sähkön tuotannon toimitusvarmuus ja riittävyys. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitieto ry:n syyslounas 10.9.2014

Sähkön tuotannon toimitusvarmuus ja riittävyys. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitieto ry:n syyslounas 10.9.2014 Sähkön tuotannon toimitusvarmuus ja riittävyys Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Hiilitieto ry:n syyslounas Sähkön markkinahintaodotukset selvästi alemmat kuin uuden sähköntuotannon kustannukset Lähde:

Lisätiedot