Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikko Holmgren Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Työn valvoja Professori Liisa Haarla Työn ohjaaja DI Jussi Matilainen

2 I TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Työn nimi: Mikko Holmgren Tuulivoiman tarvitsemat säätöresurssit ja niiden tekniset toteuttamismahdollisuudet Suomessa Päivämäärä: 15. lokakuuta 2008 Sivumäärä: 78 Laitos: Professuuri: Valvoja: Ohjaaja: Sähkötekniikan laitos S-18 Siirtotekniikka, suurjännitetekniikka ja sähköjärjestelmät Professori Liisa Haarla DI Jussi Matilainen Tässä työssä tarkastellaan tuulivoiman tarvitsemia tehonsäätöresursseja sekä tuulivoiman tuotantomuutoksia eri aikatasoissa. Työssä esitellään erilaisten tuotanto- ja kuormaresurssien teknisiä säätöominaisuuksia, ja niiden perusteella arvioidaan Suomen säätöresurssien määrää. Lisäksi analysoidaan Suomen säätösähkömarkkinoita. Vesivoiman ja kaasuturbiinien tehonsäätönopeudet ovat vähintään 40 % laitoksen nimellistehosta minuutissa. Hiili- ja turvelauhteella päästään polttoainetehoa säätämällä 5 ja 3 % tehonsäätönopeuksiin minuutissa edellä mainitussa järjestyksessä. Yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon (CHP) tehonsäätöominaisuuksista ei voida sanoa mitään yleispätevää arvoa. Ydinvoiman painevesireaktoreilla pystytään 1-3 % tai jopa 5-10 % tehonsäätönopeuksiin minuutissa. Näiden lukujen ja Suomen voimalaitoskapasiteetin perusteella Suomen teoreettisen säätökapasiteetin arvioidaan olevan MW. Vuosien aikana Suomen noin 100 MW:n tuulivoimakapasiteetin mitatut tunnin keskiarvotehojen vaihtelut kahden peräkkäisen tunnin välillä ovat suurimmillaan olleet 16 % asennetusta kapasiteetista. Vaihteluiden keskihajonta on vastaavasti ollut 2,7 %. Työssä käytetyn laajamittaisen tuulivoimaskenaarion (2000 MW) suurin tuotantovaihtelu on vastaavasti noin 20 % ja keskihajonta 3,4 %. Työssä tutkitaan Suomen säätösähkömarkkinoiden säätötarjousten ja aktivoidun säädön ajallista vaihtelua. Lisäksi tarkastelun kohteena on Suomen säätösähkömarkkinoiden hinnan ajallinen vaihtelu. Viime vuosien aikana säätösähkön hinnassa esiintyvien hintapiikkien määrä on lisääntynyt. Tämä kertoo osaltaan säätösähkön käytön kasvusta tai vastaavasti säätötarjouksien vähentymisestä. Tuulivoiman lisääntymisellä järjestelmässä ei todennäköisesti ole vaikutusta häiriöreservien määrään, mikäli kapasiteetti (2000 MW) on maantieteellisesti hajautunut. Vaikutuksista taajuusohjatun käyttöreservin määrään ei voida nykyisten mittaustietojen valossa vielä antaa tarkkoja vastauksia. Järjestelmän hitaan reservin toimintakunnosta ja säilymisestä verkossa tulee huolehtia. Suomen säätösähkömarkkinoiden riittävyyteen tuulivoiman tuotantomuutoksilla on selvä vaikutus. Energiavarmojen lauhde- ja CHP-tuotannon hyödyntämismahdollisuuksia säätöresursseina tulisikin kehittää vesivoiman energiariippuvuuden takia. Avainsanat: Reservi, tuulivoima, tehovaihtelu, tehonsäätö

3 II HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRACT OF THE MASTER S THESIS Author: Name of the Thesis: Mikko Holmgren Power regulation resources required by wind power in Finland and regulation characteristics of power plants Date: 15 October 2008 Number of pages: 78 Faculty: Professorship: Supervisor: Instructor: Electronics, Communications and Automation S-18 Transmission, High Voltage Engineering and Power Systems Professor Liisa Haarla Jussi Matilainen, MSc (Tech) This paper presents different technical possibilities to balance the short term production and consumption of electricity in Finland. Based on different wind measurements in Finland, the amount of wind power variation is calculated for a scenario with 2000 MW wind power in Finland. Additionally, an estimate of the reserves needed for wind power and an analysis of the regulating power market in Finland is made. Hydro power can be regulated by at least 40 % of the capacity in one minute. Condensing power plants fuelled by coal (or peat) can be regulated by 5 % (or 3 %) of their capacity in one minute. The power regulation characteristics in Combined Heat and Power plants (CHP) vary from one plant to another. Therefore no general figures can be given. The one minute power regulation for pressurized water nuclear reactors can be from 1 to 3 % of the capacity. Based on these figures and on the electricity production capacity there is MW of power reserve capacity in Finland. In this work hourly power variations in wind power production were calculated. The maximum variation from hour to hour is 16 % and the corresponding standard deviation is 2.7 % of the installed capacity. Based on these measurements a scenario with 2000 MW wind power in Finland was made. In this scenario the maximum hourly production variation would be 20 % and the standard deviation 3.4 %. This study also examines the changes in Finland s regulating power market in aggregated regulation bids, volume of regulating power and regulating power price. Both regulation bids and volume of regulating power vary in time. In recent years there have been an increased number of peaks in the regulating power price. If the wind power capacity (2000 MW) is geographically distributed it is unlikely to have an impact on the needs of the disturbance reserves. The influence on the needs of the frequency controlled normal operation reserve can not be specified with the current wind power measurements. Sufficient slow reserve capacity and working order must be ensured. The current capacity available to the Finnish regulating power market can be insufficient at times when changes in the power production increase. Keywords: Reserve, wind power, power variation, power regulation

4 III Alkulause Diplomityö on tehty opinnäytteeksi Teknillisen Korkeakoulun Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnalle Sähkötekniikan laitoksen siirtotekniikan tutkimusryhmässä. Diplomityö on osa TEKES rahoitettua ja VTT:n koordinoimaa WINTEG2 tutkimusprojektia tuulivoiman järjestelmävaikutuksien arvioinnista. Haluan kiittää työni valvojaa professori Liisa Haarlaa mielenkiintoisen diplomityöaiheen järjestämisestä sekä koko työn aikaisesta tuesta ja hyvästä opastuksesta. Suuren kiitoksen ansaitsee myös työni ohjaaja Jussi Matilainen, jonka asiantuntevat neuvot ja ohjaus olivat työn tekemisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi haluan kiittää muita ohjausryhmäni jäseniä Hannele Holttista, Bettina Lemströmiä ja Jarno Sederlundia hyvistä neuvoista ja mielenkiinnosta työtäni kohtaan. Kiitokseni haluan ilmaista myös perheelleni ja ystävilleni koko opiskeluajan jatkuneesta tuesta. Espoossa 15. lokakuuta Mikko Holmgren

5 IV 1. JOHDANTO SÄHKÖ SUOMESSA SÄHKÖN KULUTUS JA TUOTANTO SÄHKÖN TUOTANTOLAITOKSET SUOMESSA OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS TUULIVOIMATUOTANTOON TUULIOLOSUHTEIDEN VAIKUTUS SIJOITUSPAIKKAAN TUOTANNON HAJAUTTAMINEN SÄHKÖVERKKO JA SIIRTOKAPASITEETTI YHTEISPOHJOISMAINEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖVARMUUS TASEHALLINTA RESERVIT JA SÄÄTÖSÄHKÖ TUOTANTO- JA KUORMARESERVIT RESERVIEN AKTIVOITUMINEN TAAJUUSOHJATTU KÄYTTÖRESERVI TAAJUUSOHJATTU HÄIRIÖRESERVI NOPEA HÄIRIÖRESERVI HIDAS RESERVI SÄÄTÖSÄHKÖ SÄÄTÖRESURSSIEN TEKNISET SÄÄTÖMAHDOLLISUUDET VESIVOIMA KAASUTURBIINI LÄMMÖN JA SÄHKÖN YHTEISTUOTANTO LAUHDEVOIMA YDINVOIMA TUULIVOIMA DIESELGENERAATTORIT IRTIKYTKETTÄVÄT KUORMAT TASASÄHKÖYHTEYDET VENÄJÄLLE JA VIROON TUULIVOIMAN TUOTANTOVAIHTELUIDEN TARKASTELU ERI AIKATASOISSA TARKASTELUISSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT SUOMEN TUULIVOIMATUOTANNON TODELLISET JA SKAALATUT TUNTIVAIHTELUT TODELLISEN JA SKAALATUN TUNTIVAIHTELUN VERTAILU SUOMEN TUULIVOIMATUOTANNON TUNNIN SISÄISET VAIHTELUT... 48

6 V 7.5. TUULIVOIMATUOTANNON SEKUNTITASON VAIHTELUT TUULIVOIMATUOTANNON ÄÄRIVAIHTELUITA POHJOIS-EUROOPASSA JA POHJOISMAISSA SUOMEN SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINOIDEN TARKASTELU SÄÄTÖSÄHKÖTARJOUKSIEN MÄÄRÄN AJALLINEN VAIHTELU AKTIVOIDUN SÄÄDÖN AJALLINEN VAIHTELU SÄÄTÖSÄHKÖN HINNAN AJALLINEN VAIHTELU SUOMEN SÄÄTÖRESURSSIEN ARVIOIMINEN SÄÄTÖRESURSSIEN TEHONSÄÄTÖNOPEUDET ARVIO SÄÄTÖRESURSSEISTA RESERVIEN JA SÄÄTÖSÄHKÖN RIITTÄVYYDEN TARKASTELU RIITTÄVYYS TEHON JA ENERGIAN NÄKÖKULMASTA TAAJUUSOHJATTU KÄYTTÖRESERVI TAAJUUSOHJATTU JA NOPEA HÄIRIÖRESERVI HIDAS RESERVI SÄÄTÖSÄHKÖN TARVE JA RIITTÄVYYS POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHDELUETTELO... 75

7 VI Käytetyt lyhenteet ja merkinnät P i p i P tuuli P TOT P s r v x tuotantoteho aikasarjoissa tuotantoteho prosentteina asennetusta kapasiteetista tuulen tehotiheys asennettu kapasiteetti sähköteho rakennusaste tuulen nopeus keskiarvo ρ σ Ф kl ilman tiheys keskihajonta lämpöteho CHP Capacity credit Combined Heat and Power, yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto Huippukulutuksen aikainen tietyllä todennäköisyydellä saatavissa oleva tuulivoimatuotanto

8 1. Johdanto 1 1. Johdanto Lisääntyvän tuulivoimakapasiteetin myötä sähköjärjestelmän tuotantovaihtelut yleistyvät. Tuulivoiman tuotantovaihteluiden vaikutuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista ja erilaisin menetelmin. Laajamittaisen tuulivoimatuotannon vaikutuksia pohjoismaiseen sähköjärjestelmään on tutkittu Hannele Holttisen väitöstyössä (Holttinen 2004) sekä voimajärjestelmän käytön että sähkömarkkinoiden kannalta. Eri maiden kokemuksia ja tutkimuksia laajamittaisen tuulivoiman vaikutuksista on kerätty yhteen VTT:n julkaisemassa State-of-the-art-raportissa (Holttinen et al. 2007). Raportissa esitetään muun muassa sähköverkon tehotasapainon ylläpitoon, tehon riittävyyteen sekä verkon vahvistamiseen liittyviä kokemuksia ja tutkimuksia. Tuulivoiman tuotantovaihteluiden sähköverkon järjestelmävaikutuksia arvioitaessa tulisi verkon siirtokapasiteetti ottaa laskelmissa myös huomioon. Verkon siirtokapasiteetti kertoo, kuinka paljon kantaverkossa voidaan luotettavasti siirtää tehoa. Siirtokapasiteetin riittävyyden huomioiminen vaatii yksityiskohtaista verkon mallintamista, minkä takia siirtokapasiteettia ei tämän työn puitteissa käsitellä. Tämän työn tarkoituksena on tutkia laajamittaisen tuulivoimatuotannon vaihteluita sähköjärjestelmän säätöresurssien kannalta. Selvityksen keskeisenä kohteena ovat eri voimalaitosten tekniset mahdollisuudet tehonsäätöön osallistumisesta. Lisäksi työssä tarkastellaan Suomen säätösähkömarkkinoita tarjousten, aktivoidun säädön sekä säätösähkön hinnan perusteella. Edellä mainittujen tarkastelujen perusteella työssä arvioidaan tekniseltä kannalta Suomen säätöresurssien kapasiteettia sekä reservien ja säätösähkön riittävyyttä laajamittaisen tuulivoiman tapauksessa. Luvussa 2 käsitellään Suomen sähkön tuotantoa ja kulutusta. Luvussa käydään läpi tuotannon ja kulutuksen vaihtelua sekä eri tuotantolaitosten osuuksia Suomen sähkön tuotannosta. Luvun 3 tarkoituksena on tarkastella olosuhteiden vaikutusta tuulivoimatuotantoon sekä sijoituspaikan että tuotannon hajauttamisen kannalta. Luvussa 4 käsitellään sähköverkon siirtokapasiteettia ja käyttövarmuutta. Sähkönsiirrossa käytettävä toiminta-alue sekä taajuuden ylläpito ovat luvun keskeisiä asioita. Luvussa 5 keskitytään reserveihin ja säätösähköön. Suomessa käytettävät eri reservit sekä niiden määrät ja tekniset vaatimukset käsitellään luvussa. Lisäksi tutustutaan säätösähkömarkkinoiden toimintaperiaatteeseen.

9 1. Johdanto 2 Luku 6 esittelee eri säätöresurssien teknisiä säätömahdollisuuksia. Luvussa keskitytään ainoastaan teknisiin säätömahdollisuuksiin jättäen taloudelliset seikat huomioimatta. Luvussa 7 tarkastellaan tuulivoiman tuotantovaihteluita eri aikatasoissa. Tuulituotannon vaihteluita on arvioitu sekä tilastollisin menetelmin että suurimpien tuotantomuutosten avulla. Luku 8 tarkastelee Suomen säätösähkömarkkinoita säätötarjousten ja aktivoidun säädön ajallisen vaihtelun perusteella. Lisäksi tarkastelun kohteena on Suomen säätösähkön hinnan ajallinen vaihtelu. Luvussa 9 esitetään arvio Suomen säätöresursseista perustuen voimalaitosten säätöominaisuuksiin ja kapasiteetteihin. Lisäksi luvussa mainitaan eri vuodenaikoina säätöresursseihin vaikuttavia tekijöitä. Luvussa 10 arvioidaan reservien ja säätösähkömarkkinoiden riittävyyttä tuulivoimatuotannon lisääntyessä. Työn pohdinnat ja johtopäätökset esitellään luvussa 11.

10 2. Sähkö Suomessa 3 2. Sähkö Suomessa 2.1. Sähkön kulutus ja tuotanto Sähkön hankinta Suomen sähkön kulutus oli 90,3 TWh vuonna Edellisvuoteen verrattuna kasvua tapahtui 0,3 %. Kasvua hillitsi lämmitystarpeen vähentyminen lämpimän talven takia. Vuoden 2007 oma tuotanto Suomessa oli 77,7 TWh. Sähkön tuonti oli vastaavasti 12,6 TWh. (Energiateollisuus 2008a) Merkittävimmät sähkön tuotantomuodot ovat Suomessa lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP) ja ydinvoima. Vuonna 2007 niiden osuudet olivat 29,4 % ja 24,9 % sähkön hankinnasta edellä mainitussa järjestyksessä. Myös lauhteella (16,1 %) ja vesivoimalla (15,5 %) on merkittävä rooli sähkön hankinnassa. Vastaavasti tuonnin osuus hankinnasta oli 13,9 % ja tuulivoiman 0,2 %. Kuvassa 2.1 esitetään tuotantomuotojen ja sähkön nettotuonnin osuudet Suomen sähkön hankinnasta vuodelta (Energiateollisuus 2008a) 35,0 % Osuudet sähkön hankinnasta [%] 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % CHP Ydinvoima Lauhde Vesivoima Nettotuonti Tuulivoima Kuva 2.1 Suomen sähkön hankinnan osuudet tuotantomuodoittain sekä ulkomaan tuonti vuonna 2007.

11 2. Sähkö Suomessa Sähkön hankinta huippukulutuksen aikana Vuonna 2007 mitattiin uusi huippukulutusennätys MW. Tällöin Suomen oma sähkön tuotanto oli MW ja tuontiteho 2836 MW. Kuvassa 2.2 on esitetty tarkemmin huippukulutusennätyksen aikainen tuotantorakenne. (Energiateollisuus 2008a) Teho [MW] CHP Tuonti Ydinvoima Lauhde Vesivoima Tuulivoima 3 Kuva 2.2 Vuoden 2007 huippukulutusennätyksen aikaisen verkossa olevien tuotantolaitosten kapasiteetit sekä ulkomaan tuontiteho Sähkön tuotantolaitokset Suomessa Lämmön ja sähkön yhteistuotanto Kaukolämpöön liittyvien lämmitysvoimalaitosten sähköntuotantoteho oli 4139 MW vuonna Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön tuotanto oli vastaavasti 14,4 TWh. Teollisuuden yhteistuotannolla tuotettiin sähköä 12,3 TWh vuonna (Energiateollisuus 2008a; Energiateollisuus 2008b) Suomen yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon sähköntuotantokapasiteetista suurin osa (2830 MW) perustuu vastapaineteknologiaan. Merkittävät osuudet ovat myös kaasukombi- ja väliottolaitoksilla. Kaiken kaikkiaan sähköntuotantotehoa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa on hieman yli 5800 MW. (Vehviläinen et al. 2007) Energiamarkkinaviraston tietojen perusteella vuoden 2007 lopussa väliottoturbiinikapasiteettia oli käytössä noin 1800 MW. Tästä valtaosa noin % on CHP-tuotannossa. (Vapaalahti 2008)

12 2. Sähkö Suomessa Vesivoima Suomen vesivoimakapasiteetti on noin 3000 MW, joka muodostuu yli 200 vesivoimalaitoksesta. Vesivoima voidaan jakaa nimellistehonsa perusteella suur- (yli 10 MW) ja pienvesivoimaan (1 10 MW). Suomen suurin vesivoimalaitos on Imatran voimalaitos 178 MW tehollaan. Vesivoiman tuottamalle vuosienergialle on tyypillistä suuret vaihtelut sateisen tai kuivan vesivuoden mukaan. (Energiateollisuus. 2008c) Vesivoima on säädettävyydeltään erittäin hyvä tuotantomuoto. Vesivoimalaitoksen täyteen tehoon saamiseen kuluu aikaa yleisesti ottaen noin muutama minuutti. Kuvassa 2.3 onkin esitetty esimerkinomaisesti Kemijoki Oy tuotannon vaihtelu viikolla 37 vuonna Teho [MW] Vko 37 / 2007 Kuva 2.3 Kemijoki Oy tuotannon vaihtelu viikolla 37 vuonna 2007 (Kemijoki Oy. 2007) Ydinvoima Suomen sähköntuotannossa on käytössä neljä ydinvoimalaitosyksikköä, joista kaksi sijaitsee Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Loviisan yksiköt ovat painevesireaktoreita ja nettosähköteholtaan molemmat ovat 490 MW suuruisia. Olkiluodon yksiköt ovat vastaavasti kiehutusvesireaktoreita, joiden nettosähköteho on 840 MW yksikköä kohden. Olkiluotoon valmistuva Suomen viides ydinvoimalaitos on tyypiltään painevesireaktori. Nettosähköteholtaan Olkiluoto 3 on noin 1600 MW. (STUK 2008)

13 2. Sähkö Suomessa Lauhde Lauhdevoimalaitosten käyttöaste vaihtelee vuosittain sekä vuoden aikana merkittävästi. Vähäsateisten vuosien aikana lauhdevoiman käyttö lisääntyy vesivoimatuotannon vähentyessä. Vastaavasti hyvinä vesivuosina lauhteen käyttötarve vähenee. Lauhteen käyttö kesäaikaan on erittäin vähäistä johtuen vähäisestä lämmitystarpeesta. Talviaikaan lämmitystarve on vastaavasti suuri ja lauhde on tällöin merkittävä sähköntuotantomuoto Tuulivoima Suomessa uutta tuulivoimakapasiteettia otettiin vuonna 2007 käyttöön 24 MW, mikä merkitsi Suomen yhteenlasketun tuulivoimakapasiteetin nousemista 110 MW:iin. Alkuvuoden 2008 aikana on otettu käyttöön uutta tuulivoimakapasiteettia 18 MW. Tämä merkitsi kapasiteetin nousua 128 MW:iin vuoden 2008 puoliväliin mennessä. Kuvassa 2.4 on esitetty Suomen tuulivoimakapasiteetti vuosilta Vuoden 2008 asennetuksi kapasiteetiksi on ilmoitettu tilanne 27. kesäkuuta (VTT 2008a) 140 Asennettu kapasiteetti [MW] Kuva 2.4 Suomen tuulivoimakapasiteetin kehittyminen vuosien välisenä aikana. Vuoden 2008 kapasiteetti on tilanne 27. kesäkuuta. (VTT 2008a) Vuonna 2007 tuulivoima tuotti noin 0,2 % Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta eli yhteensä 190 GWh. Suomen tuulivoimatuotanto on sijoittunut lähes kokonaan läntisille rannikkoalueille muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. (VTT 2008a)

14 3. Olosuhteiden vaikutus tuulivoimatuotantoon 7 3. Olosuhteiden vaikutus tuulivoimatuotantoon Tuulivoimatuotannon kannalta on merkittävää voimaloiden sijoittaminen olosuhteiden kannalta mahdollisimman hyvälle paikalle. Jo pienetkin muutokset tuulennopeuksissa merkitsevät huomattavia muutoksia voimalan tuotannossa. Tuulituotannon hajauttamisella on suuri vaikutus tuulituotannon tehon vaihteluihin Tuuliolosuhteiden vaikutus sijoituspaikkaan Tuulivoiman sijoittamista suunniteltaessa yksi tärkeimmistä huomioon otettavista seikoista on alueen tuuliolosuhteet. Tuuliolosuhteet vaikuttavat suoraan tuulivoimalan tehoon ja huipunkäyttöaikaan Tehotiheys Tuulen sisältämä tehotiheys ( P tuuli ) on suoraan verrannollinen tuulen nopeuden (v) kolmanteen potenssiin ja ilman tiheyteen ( ρ ) (Lund 2007). Tuulen tehotiheys on Ptuuli 1 ρ v 2 3 =. (3.1) Tuulen nopeuden kasvaessa 10 % suurenee tuulen sisältämä tehotiheys noin 33 %. Vastaavasti 10 % tuulen nopeuden heikkeneminen tarkoittaa noin 27 % pienempää tuulen tehotiheyttä Huipunkäyttöaika Paikan valinnalla on suuri merkitys voimaloiden huipunkäyttöaikaan, joka voidaan laskea jakamalla voimalan vuosituotanto voimalan nimellisteholla. Huipunkäyttöaika kertoo, kuinka monta maksimitehotuntia voimalan vaihteleva tehontuotanto on vastannut vuoden aikana. Huipunkäyttöaika kertoo sijoituspaikan olosuhteista lähinnä tuuliolosuhteiden keskimääräisestä tuulisuudesta eikä niinkään tuulen nopeuksien vaihtelusta. Tyypillisesti parhaimpia sijoituspaikkoja tuuliolosuhteiden perusteella ovat avoimet meri- ja rannikkoalueet. Suomessa myös Lapin tunturit tarjoavat tuulisuuden kannalta hyvät olosuhteet.

15 3. Olosuhteiden vaikutus tuulivoimatuotantoon Tuotannon hajauttaminen Sähköjärjestelmän kannalta tuulivoimatuotannon hajauttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Hajauttamalla tuotanto maantieteellisesti laajalle alueelle kompensoivat yksittäisten voimaloiden lyhyen ajan tehonvaihtelut toinen toisiaan. Tällöin laajamittaisen tuulituotannon vaihtelu ei ole yhtä riippuvainen hetkellisistä tuuliolosuhteiden muutoksista. Suomen nykyinen tuulivoimatuotanto on keskittynyt läntisille rannikkoalueille, jonne on suunnitteilla myös lukuisia uusia hankkeita. Pohjois-etelä-suunnassa laitokset ovat levittäytyneet yli 800 kilometrin matkalle. Länsi-itä-suunnassa laitokset ovat levittäytyneet etelärannikolla (Kotkasta Ahvenanmaan Eckeröhön) noin 400 kilometrin ja länsirannikolla (Porista Ouluun) noin 200 kilometrin matkalle. Kuvassa 3.1 on esitetty Suomen tuulivoimalaitokset maaliskuussa Kuva 3.1 Suomen tuulivoimalaitokset maaliskuussa 2008 (VTT 2008b).

16 4. Sähköverkko ja siirtokapasiteetti 9 4. Sähköverkko ja siirtokapasiteetti 4.1. Yhteispohjoismainen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä toimii osana yhteispohjoismaista Nordel-sähköjärjestelmää. Järjestelmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska. Edellä mainittujen maiden ja Islannin kantaverkkoyhtiöt muodostavat yhdessä yhteistyöorganisaation nimeltään Nordel. Suomen kantaverkon käyttövarmuudesta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj Käyttövarmuus Kantaverkon käyttövarmalla käytöllä tarkoitetaan verkon mitoituksen ja käytön suunnittelua tavalla, jolla minimoidaan häiriöiden aiheuttamat vaikutukset ja varaudutaan palauttamaan verkko normaalitilaan viidentoista minuutin aikana. Kantaverkon tärkein mitoitusperiaate käyttövarmuuden kannalta on verkon kyky kestää (N-1)-vika. (N-1)-vialla tarkoitetaan verkon kykyä kestää mikä tahansa verkon yksittäinen vika ja komponentin irtoaminen vika-alueen laajentumatta tai aiheuttamatta koko siirtoverkon menetystä. Vian jälkeen verkon jännitteet ja taajuus ovat hyväksyttävällä tasolla ja verkko on lähes ehjä. Käyttövarmuus vaihtelee mitoittavan vian mukaan eli käyttövarmuus ei välttämättä ole vakio kaikissa käyttötilanteissa. Nordel-säännön mukaan järjestelmä tulee palauttaa normaaliin käyttötilaan 15 minuutin kuluessa viasta. Verkon tulee siis kestää uusi mitoittava vika 15 minuutin kuluttua viasta. (Nordel 2008) Toiminta-alue Siirtoverkon sallittu toiminta-alue määritellään eri tehojakotilanteissa (N-1)- käyttövarmuuskriteerin avulla. Toiminta-alueen rajojen määräytymiseen vaikuttavat verkon termiset siirtorajat, jännitestabiilius sekä vaimentumattomat tehoheilahtelut. Sallitun toiminta-alueen rajat vaihtelevat aina käyttötilanteen mukaan. Vallitseva siirtotilanne RAC- ja P1-leikkauksien läpi määrittelee koordinaatistoon toimintapisteen, jonka täytyy olla joka hetki toiminta-alueen sisäpuolella. Mikäli toimintapiste on toiminta-alueen ulkopuolella, käyttövarmuus ei ole vaaditulla tasolla. Tällöin

17 4. Sähköverkko ja siirtokapasiteetti 10 toimintapiste on saatava toiminta-alueen sisäpuolelle 15 minuutin kuluessa tietyn käyttövarmuuden ylläpitämiseksi. Toiminta-alueen ulkopuolella ei (N-1)-kriteeri toteudu eli riski, että järjestelmä ei kestä mitoittavaa vikaa kasvaa huomattavasti. (Piipponen 2008) Suomen sähkösiirrossa merkittävimmät leikkaukset ovat Suomen ja Ruotsin väliset vaihtovirtayhteydet (RAC-siirtoteho) sekä Suomen sisäinen pohjois-etelä-suuntainen siirtoyhteys (P1-siirtoteho). Näiden kahden siirtoleikkauksen avulla voidaan havainnollistaa siirtokapasiteetille toiminta-alue, josta on esitetty esimerkki kuvassa 4.1. P1-siirtoteho Etelään Kuva 4.1 Ruotsin ja Suomen välisten vaihtovirtayhteyksien (RAC) sekä P1- leikkauksen määrittämä toiminta-alue sallituille tehonsiirroille. Esitetyn toiminta-alueen x-akselin positiivinen puoli tarkoittaa siirtoa Suomesta Ruotsiin ja negatiivinen osa siirtoa Ruotsista Suomeen päin. Vastaavasti y-akselin positiivinen osa kuvaa siirtoa pohjoisesta etelään ja negatiivinen puoli siirtoa etelästä pohjoiseen P1-leikkauksen läpi. Kaupallinen siirtokapasiteetti Suomen ja Ruotsin välisillä siirtoyhteyksillä on varmuusmarginaalin (100 MW) verran pienempi kuin toiminta-alueen määrittämät rajat. Varmuusmarginaali Toiminta- piste RAC-siirtoteho Suomeen Ruotsiin Pohjoiseen Ruotsin ja Suomen välisessä siirtokapasiteetissa oleva 100 MW varmuusmarginaalin ei voida ajatella tuovan ylimääräistä säätöresurssia järjestelmään. Mikäli Ruotsista Suomeen oleva tuonti on ylittänyt kaupallisen siirtokapasiteetin ja toimintapiste on varmuusmarginaalialueella, joudutaan Suomessa aktivoimaan manuaalisesti reservejä. Toimintapisteen sijainti varmuusmarginaalialueella ei ole hyväksyttävä verkon käyttötapa. Varmuusmarginaali teknisen ja kaupallisen kapasiteetin välillä käytetään

18 4. Sähköverkko ja siirtokapasiteetti 11 tasehallintaan eli taajuusohjattujen reservien siirtoon. Näin varmistetaan taajuusohjatun reservitehon siirtyminen osajärjestelmästä toiseen, vaikka kaupallinen siirtokapasiteetti olisikin jo kokonaan käytössä Tasehallinta Tasehallinnalla tarkoitetaan tuotannon ja kulutuksen välisen tehotasapainon jatkuvaa ylläpitoa. Tasehallintaan kuuluu sekä normaali- että häiriötilanteiden hallinta. Toinen tasehallinnan tehtävä on ylläpitää aikapoikkeama vaihtelualueella ± 30 sekuntia. Aikapoikkeamalla tarkoitetaan sähköverkon taajuudella käyvän kellon ja siitä riippumattoman kellon välistä aikaeroa. (Lundberg 2002) Kulutuksen ja tuotannon vaihtelun ennustaminen Kantaverkkoyhtiö laatii tulevan vuorokauden kulutusennusteen toteutuneen kulutuksen sekä lämpötilaennusteen pohjalta. Vastaavasti tasevastaavat toimittavat tuntikohtaiset tuotantosuunnitelmansa kantaverkkoyhtiölle etukäteen. Mahdolliset ongelmat tehon riittävyydessä tai siirtokapasiteetissa voidaan näin ollen havaita ennakkoon tuotantosuunnitelmien ja kulutusennusteen perusteella. (Lundberg 2002) Kuvassa 4.2 on esitetty sekä tuotannon että kulutuksen vaihtelu viikolta kymmenen vuonna Kulutuksen ja tuotannon välinen ero katetaan ulkomaan tuonnilla tai viennillä Venäjältä, Virosta, Ruotsista ja Norjasta. Kuvassa 4.3 on esitetty sähkön tuotanto tuotantomuodoittain viikolta yhdeksän vuonna Tuotanto [MW] Kulutus [MW] Teho [MW] Vko 10 / 2008 Kuva 4.2 Esimerkki tuotannon ja kulutuksen vaihtelusta viikolta kymmenen vuonna Kulutuksen ja tuotannon välinen osuus kertoo tuontisähkön osuuden kulutuksesta.

19 4. Sähköverkko ja siirtokapasiteetti Sähkön tuotanto Suomessa viikolla 9/ Teho [MW] Vesivoima 4000 Muu tuotanto Lauhdevoima 2000 Yhteistuotanto - kaukolämpö Yhteistuonto - teollisuus 0 Ydinvoima Aika Kuva 4.3 Esimerkki sähkön tuotannosta tuotantomuodoittain sekä tuotannon vaihtelusta viikolta yhdeksän vuonna Huomionarvoista on lähes yksinomaan vesivoiman tekemä tehonsäätö tuotantomuodoista Taajuuden ylläpito Taajuuden vaihtelu kertoo kulutuksen ja tuotannon välisen erotuksen vaihtelusta. Verkon nimellistaajuutta (50 Hz) korkeammat taajuudet kertovat verkossa olevasta tuotannon ylijäämästä. Nimellistaajuutta pienemmät taajuudet ovat taasen seurausta tuotannon alijäämästä. Pitkällä aikavälillä taajuuden tulee olla keskimäärin 50 Hz, jotta aikapoikkeama ei kasva itseisarvoltaan liian suureksi. Kuvassa 4.4 on esitetty taajuuden vaihtelua ajan funktiona taajuusohjatun käyttöreservin toiminta-alueella. f [Hz] 50,1 50,0 49,9 Aika Kuva 4.4 Tuotannon ja kuorman välinen ero ilmenee taajuuden vaihteluna.

20 5. Reservit ja säätösähkö Reservit ja säätösähkö Sähköjärjestelmässä tehotasapainon ylläpitoon tarvitaan reservejä. Tässä luvussa käydään läpi reserveille asetettuja teknisiä vaatimuksia sekä Nordelissa sovittuja reservien määriä. Lisäksi luvussa käsitellään tehotasapainon ylläpitoon käytettäviä säätösähkömarkkinoita Tuotanto- ja kuormareservit Sähkönsiirrossa käytettävä sähköjärjestelmä pyritään pitämään joka hetki tasapainossa tuotannon ja kulutuksen suhteen. Vaikka tuotanto ja kulutus ovat lähes yhtä suuria, niiden välillä on usein pieni ero. Tämä jatkuvasti vaihteleva ero tehotasapainossa ilmenee taajuuden muutoksina. Koska kulutus vaihtelee ajan mukaan eikä sen vaihtelevuus ole täysin ennustettavissa, tarvitaan sähköverkossa tuotanto- ja kuormareservejä tehotasapainon ylläpitoon. Sähköjärjestelmän käytössä on kahdenlaisia reservejä, käyttö- ja häiriöreservejä, jotka molemmat voidaan edelleen jakaa taajuusohjattuihin ja manuaalisesti käynnistettäviin reserveihin. Reservit voidaan myös jaotella niiden käyttöönottoajan perusteella. Tällöin puhutaan primääri-, sekundaari- ja pitkän ajan reserveistä. Primäärireservit ovat nopeasti taajuudesta aktivoituvia reservejä. Sekundaarireserveihin voidaan lukea kuuluvaksi manuaalisesti käynnistettävät reservit kuten nopea häiriöreservi ja säätösähkömarkkinoilta aktivoitava säätö. Pitkän ajan reservit ovat vastaavasti hidasta reserviä. Reservien ylläpitoon osallistuminen on sähkön tuottajille täysin vapaaehtoista toimintaa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on perustanut niin sanotun reservipankin, jonne säätökykyistä kapasiteettia omistavat sähkön tuottajat voivat ilmoittaa omat säätöresurssinsa. Resurssin haltijat ylläpitävät voimalaitoksiensa mitatut säätöominaisuudet Fingridin maksamaa korvausta vastaan sovituilla ehdoilla. (Sederlund 2008b) 5.2. Reservien aktivoituminen Reservien aktivoitumisen ajallinen riippuvuus suuren generaattorin irrottua sähköverkosta on esitetty kuvassa 5.1. Kuvan tapauksessa taajuus alkaa laskea suuren tuotantoyksikön irrottua verkosta eli tällöin sähköverkossa on kulutusta enemmän kuin

21 5. Reservit ja säätösähkö 14 tuotantoa. Näin ollen primäärireservit aktivoituvat automaattisesti. Primäärireservit korvataan myöhemmin käynnistämällä sekundaarireservejä, jotka lopulta korvataan pitkän ajan reservein. Näin voimajärjestelmä on palautettu jälleen normaalitilaan. Kuva 5.1 Reservien aktivoituminen suuren tuotantoyksikön pudotessa sähköverkosta. (Hirvonen ja Matilainen 1997) 5.3. Taajuusohjattu käyttöreservi Sähköverkon tehotasapainoa säädetään joka hetki taajuusohjatuin käyttöreservein. Taajuusohjatun käyttöreservin ylläpidosta huolehtii kantaverkkoyhtiö, joka on tehnyt asiaan kuuluvat sopimukset reservin haltijoiden kanssa. Taajuusohjattu käyttöreservi toimii primäärireservinä sekunti- ja minuuttitasolla ja sen aktivoituminen on sidottu sähköverkon taajuuden vaihteluun. Verkon taajuutta tarkkaillaan jatkuvasti, minkä mukaan reservitehoa säädetään automaattisesti Taajuusohjatun käyttöreservin määrä Pohjoismaisessa yhteiskäyttöverkossa on vuonna 2008 taajuusohjattua käyttöreserviä yhteensä käytössä 600 MW, josta Suomen osuus on 143 MW. Taajuusohjatun käyttöreservin määrä jaetaan osajärjestelmien kesken edellisenä vuotena kulutettujen vuosienergioiden suhteessa. Osajärjestelmiä ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska. (Nordel 2008)

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Olli Vaittinen Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi voimalaitokseksi Diplomityö,

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013

KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO KERTOMUS SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUDESTA 2013 21.11.2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 505 0000 S-posti virasto@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket 00530

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Tero Viander KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Tarkastajat: TkT Professori Esa Vakkilainen TkT Dosentti Juha

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin

Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin Jaakko Westerlund Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan

Lisätiedot

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen Suomalainen kaukolämmitys Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen SUOMALAINEN KAUKOLÄMMITYS Veli-Matti Mäkelä Oulun ammattikorkeakoulu Jarmo Tuunanen Mikkelin ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Sami Repo Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Alkusanat i ALKUSANAT Opetusmonisteen teksti

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa 21.12.2012 Iivo Vehviläinen, Marika Bröckl, Laura Hakala, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Summary... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Timo Kaartio ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS Tarkastajat Professori Jarmo Partanen Diplomi-insinööri Tero

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Hajautettujen tuotantolaitosten tiedonsiirtotarpeet ja -valmiudet

Hajautettujen tuotantolaitosten tiedonsiirtotarpeet ja -valmiudet ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2283 Hajautetun tuotannon hierarkkinen ohjaus ja tiedonsiirto, esimerkki tuulipuisto Palvelu X Tuotannon ennustamispalvelu O&M-palvelu TCP/IP TCP/IP Voimalatoimittaja TCP/IP

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA ESIPUHE Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa tavoitteenaan

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Aino Kuitunen Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro gradu Syyskuu 2013 1 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT Aino-Kaisa Manninen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Marraskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle

Verotus. Sähköverkkoon liittyminen. Luvat ja ilmoitukset. Tuet tuottajalle. Uusiutuva energia. Opas sähkön pientuottajalle Verotus Sähköverkkoon liittyminen Luvat ja ilmoitukset Tuet tuottajalle Uusiutuva energia Opas sähkön pientuottajalle 04/2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto pienimuotoinen sähkötuotanto... 5 1.1 Pienimuotoisen

Lisätiedot

PEKKA MARTIKAINEN SUPRAJOHTAVA VIKAVIRRANRAJOITIN HAJAUTETUSSA ENERGIANTUOTANNOSSA. Diplomityö

PEKKA MARTIKAINEN SUPRAJOHTAVA VIKAVIRRANRAJOITIN HAJAUTETUSSA ENERGIANTUOTANNOSSA. Diplomityö PEKKA MARTIKAINEN SUPRAJOHTAVA VIKAVIRRANRAJOITIN HAJAUTETUSSA ENERGIANTUOTANNOSSA Diplomityö Tarkastajat: Lehtori Risto Mikkonen ja tutkijatohtori Antti Stenvall Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto-

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö Selvitys 60K05458.01-Q210-002B Lokakuu 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriö Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön tuotannossa päästökauppatilanteessa Sivu 2 (27) Esipuhe Tämä Turpeen kilpailukyky lauhdesähkön

Lisätiedot

muodostuminen Suomen näkökulmasta

muodostuminen Suomen näkökulmasta VTT WORKING PAPERS 120 Veikko Kekkonen & Göran Koreneff Euroopan yhdentyvät sähkömarkkinat ja markkinahinnan muodostuminen Suomen näkökulmasta ISBN 978-951-38-7181-9 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot