Tuija Kastari JÄTEHUOLLON ASIAKASTYYTYVÄISYYS ORGANISAATIOASIAKKAIDEN KESKUUDESSA IISALMESSA JA KIURUVEDELLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuija Kastari JÄTEHUOLLON ASIAKASTYYTYVÄISYYS ORGANISAATIOASIAKKAIDEN KESKUUDESSA IISALMESSA JA KIURUVEDELLÄ"

Transkriptio

1 Tuija Kastari JÄTEHUOLLON ASIAKASTYYTYVÄISYYS ORGANISAATIOASIAKKAIDEN KESKUUDESSA IISALMESSA JA KIURUVEDELLÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2007

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Liiketalous Tekijä: Tuija Kastari Opinnäytetyön nimi: Jätehuollon asiakastyytyväisyys organisaatioasiakkaiden keskuudessa Iisalmessa ja Kiuruvedellä Työn ohjaaja: Pekka Paajanen Työn tarkastaja: Pekka Paajanen Opintojen aloitusvuosi: 2003 Valmistumisvuosi: 2007 Sivumäärä: 98 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä organisaatioasiakkaiden tyytyväisyys kahden jätehuoltoyrityksen, Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n ja Erkki Kastari Ky:n toimintaa kohtaan. Kvantitatiivinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin loka- ja marraskuussa 2006 Kiuruvedellä ja tammi- ja helmikuussa 2007 Iisalmessa. Tiedot kerättiin henkilökohtaisilla haastatteluilla ja puhelinhaastatteluilla 49:ltä organisaatioasiakkaalta. Teoriaosa koostuu palveluiden, palvelun laadun, asiakastyytyväisyyden sekä palvelun laadun mittausmenetelmien teorioista. Teoriaosassa paneudutaan myös jätehuollon nykytilaan ja lainsäädäntöön Suomessa. Palvelujen ominaispiirteitä, luokittelua, arviointia ja kokemista käydään läpi keskittyen asiakastyytyväisyyskäsitteeseen. Empiriaosassa esitellään asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosanalyysi. Tulosten mukaan sekä Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n että Erkki Kastari Ky:n organisaatioasiakkaat ovat tyytyväisiä yritysten suorituskykyyn. Palvelun luotettavuus ja asiantuntevuus olivat arvostetuimpia ja eniten tyytyväisyyttä tuottavia palveluattribuutteja. Tarjottavan kokonaisuuden edullisuus ei aivan täysin yltänyt asiakkaiden vaatimustasolle. Lopuksi voidaan todeta, että molempien yritysten tarjoamat palvelut koettiin erittäin hyviksi ja palvelun laadussa ei ollut suuria puutteita. Avainsanat: jätehuolto, palvelut, palvelun laatu, asiakastyytyväisyys.

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme: Business economics Author: Tuija Kastari Name of thesis: Customer satisfaction with waste maintenance among organization customers in Iisalmi and in Kiuruvesi Supervisor: Pekka Paajanen Inspector: Pekka Paajanen Starting year of studies: 2003 Year of graduation: 2007 Number of pages: 98 ABSTRACT The purpose of the thesis was to define the satisfaction level among organization customers with the operations of the two waste management companies Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy in Iisalmi and Erkki Kastari Ky in Kiuruvesi. The customer satisfaction survey was made in October and November 2006 in Kiuruvesi and in January and February 2007 in Iisalmi by using quantitative methods. Information was collected by face-to-face interviews and by telephone interviews from 49 organization customers. The theory part consists of the theories of services, service quality, customer satisfaction and methods, how to measure the service quality. The modern status of the waste management and the legislation in Finland are also being taken up in the theory part. The characteristics, the classification, the estimation and the experience of services are studied by concentrating on the concept of customer satisfaction. The empirical part presents the customer satisfaction research results analysis. According to the results both Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy s and Erkki Kastari Ky s organization customers are satisfied with companies performance. Service reliability and expertise were considered as the most respected and the most satisfying matters. The customer requirements have not been fully met by profitability of the offered services. In conclusion, the services offered by both companies were experienced as very good and there were no big lacks in service quality. Key words: waste management, service, service quality, customer satisfaction

4 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ ABSTRACT KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen taustaa Tutkimustehtävä ja sen rajaus Keskeiset käsitteet JÄTEHUOLTOALAN NYKYTILANNE SUOMESSA Jätelainsäädäntö Euroopan Unionin jätepolitiikka Valtakunnallinen jätesuunnitelma VALTSU Jätealan tulevaisuuden haasteet Ympäristöyritysten Liitto ry yksityisten jätehuoltojen tukena Jätelaitosyhdistys ry kunnallisen jätehuollon puolesta puhujana Jätehuollon järjestäminen Case-yritykset Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy Erkki Kastari Ky PALVELUT JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Palvelujen ongelmat Palvelujen ominaispiirteet Palvelujen luokittelu Palvelun kuluttamisen prosessi Kokonaisvaltainen palvelujen markkinoinnin malli Palveluiden arviointi ja kokeminen Asiakastyytyväisyys PALVELUN LAATU Palvelun laadun tutkimus Palvelun laadun malleja Grönroosin tekninen ja toiminnallinen laatumalli Berryn, Zeithamlin ja Parasuramanin malli Grönroosin ja Gummessonin laatumalli Kuiluanalyysi Palvelun laadun mittaaminen EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tarkoitus Kyselylomake Tietojen keruu Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n tutkimuksen otos Erkki Kastari Ky:n tutkimuksen otos...60

5 5.4 Aineiston käsittely Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys TUTKIMUSTULOKSET Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaille kohdistettu tutkimus Asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen palvelun osa-alueita kohtaan Asiakkaiden kokemukset yrityksen palvelun osa-alueista Arvostusten ja kokemusten välinen ero Asiakkaiden vastaukset kysymyslomakkeen vapaaseen kommenttiosioon Erkki Kastari Ky:n asiakkaille kohdistettu tutkimus Asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen palvelun osa-alueita kohtaan...73 Palvelukokonaisuus Asiakkaiden kokemukset yrityksen palvelun osa-alueista Asiakkaiden arvostusten ja kokemusten välinen ero Asiakkaiden vastaukset kysymyslomakkeen vapaaseen kommenttiosioon JOHTOPÄÄTÖKSET Vastaukset Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:ä koskeviin tutkimusongelmiin Vastaukset Erkki Kastari Ky:ä koskeviin tutkimusongelmiin Teoreettinen vastaavuus Vertailu Ympäristöyritysten Liitto ry:n teettämään tutkimukseen Opinnäytetyön arviointi...93 LÄHTEET...96 LIITTEET

6 KUVIOLUETTELO KUVIO NIMI SIVU KUVIO 1. Synteesi teoriasta kuvion muodossa 2 KUVIO 2. Opinnäytetyön rakenne 3 KUVIO 3. Kokonaisvaltainen palvelujen markkinoinnin malli 28 KUVIO 4. Erilaisten tuotteiden arvioiminen 30 KUVIO 5. Palvelukokemukseen vaikuttavat tekijät 31 KUVIO 6. Kaksi palvelun laatu-ulottuvuutta 42 KUVIO 7. Kuluttajan kokema laatu ja asiakastyytyväisyys 45 KUVIO 8. Grönroosin ja Gummessonin laatumalli 46 KUVIO 9. Kuiluanalyysimalli Zeithamlin, Parasuramanin ja Berryn mukaan 48

7 TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO NIMI SIVU TAULUKKO 1. Palvelujen ja fyysisten tavaroiden erot 21 TAULUKKO 2. Palvelujen luokittelu 26 TAULUKKO 3. Uskollisuusmatriisi Johansenin ja Monthelienin (1996) mukaan 36 TAULUKKO 4. Palvelun laadun osa-alueet jätehuoltoyrityksessä 44 TAULUKKO 5. TAULUKKO 6. TAULUKKO 7. TAULUKKO 8. TAULUKKO 9. TAULUKKO 10. TAULUKKO 11. TAULUKKO 12. Tutkimukseen osallistuneet asiakasryhmittäin ja paikkakunnittain 60 Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen asiakaspalvelua kohtaan 63 Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen kuljettajia ja kuljetuskaluston kuntoa kohtaan 64 Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen palvelukokonaisuutta kohtaan 65 Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen koko yrityskuvaa kohtaan 65 Asiakkaiden kokemukset Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakaspalvelusta 66 Asiakkaiden kokemukset Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n kuljettajien ominaisuuksista ja kuljetuskalustosta 66 Asiakkaiden kokemukset Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n palvelukokonaisuudesta 67

8 TAULUKKO NIMI SIVU TAULUKKO 13. TAULUKKO 14. TAULUKKO 15. TAULUKKO 16. TAULUKKO 17. TAULUKKO 18. TAULUKKO 19. TAULUKKO 20. Asiakkaiden kokemukset Kiinteistöhuolto 67 Rytkönen Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaiden arvioima palveluodotusten ja kokemusten välinen erotus 69 Erkki Kastari Ky:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen asiakaspalvelua kohtaan 74 Erkki Kastari Ky:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen kuljettajia ja kuljetuskalustoa kohtaan 74 Erkki Kastari Ky:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen palvelukokonaisuutta kohtaan 75 Erkki Kastari Ky:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen yrityskuvaa kohtaan 76 Asiakkaiden kokemukset Erkki Kastari Ky:n asiakaspalvelusta 76 Asiakkaiden kokemukset Erkki Kastari Ky:n kuljettajien ominaisuuksista ja kuljetuskalustosta 77 TAULUKKO 21. Asiakkaiden kokemukset Erkki Kastari Ky:n palvelukokonaisuudesta 77 TAULUKKO 22. TAULUKKO 23. TAULUKKO 24. TAULUKKO 25. Asiakkaiden kokemukset Erkki Kastari Ky:n yrityskuvasta 78 Erkki Kastari Ky:n asiakkaiden arvioima palveluodotusten ja kokemusten välinen erotus 79 Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n tutkimuksen palvelun osa-alueiden keskiarvot tärkeysjärjestyksessä 84 Erkki Kastari Ky:n tutkimuksen pavelun keskiarvot osa-alueittain tärkeysjärjestyksessä 87

9 1 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen taustaa Jätehuolto on kaikenlaisen jätteisiin liittyvän toiminnan hallintaa, erityisesti sellaisen toiminnan, joka pyrkii ja johtaa jätteen syntymisen ehkäisemiseen, minimointiin ja uudelleenkäyttöön. Jätehuollon uusi, kestävän kehityksen mukainen ohjelma keskittyy siihen, että tulevaisuudessa jätettä katsotaan mahdollisena resurssina. Jätteestä on totuttu ajattelemaan niin, että jätteen omistaja haluaa luopua siitä. Jätehuoltoyhtiö ottaa velvollisuudekseen hallita tätä jätettä korvausta vastaan. Jos jätteelle löytyy omistaja, jolle sillä on tarkoitus, se ei ole enää jätettä vaan se on muuttunut hyödylliseksi aineeksi. Nykyaikainen jätehuolto on myös liiketoimintaa. Jätehuoltoyritykset tarjoavat monipuolisia palveluja, jotka kattavat kaikki ympäristöhuollon osa-alueet konsultoinnista ja suunnittelusta jätteiden keräykseen ja kuljetukseen, jätteiden esikäsittelyyn ja hyötykäyttöön sekä raportointiin ja kehittämiseen. Asiakkaalle eli jätteen tuottajalle on viranomaismääräysten täyttämisen lisäksi tärkeää kustannustehokkuus sekä hyvä ja kattava palvelu. Opinnäytetyöni aihepiiri liittyy jätehuoltopalvelujen asiakastyytyväisyyteen. Haluan tuottaa tietoa siitä, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksen eri toiminnoista sekä yleisesti että asiakaskohtaisesti. Työskentelen itse jätehuoltoalalla asiakaspalvelussa, joten aihe on minulle läheinen ja kiinnostava. Teoria on jaettu kahteen osaan. Ensin kerrotaan palveluista, mitä palvelu on ja minkälaisia ominaisuuksia ja ongelmia erilaisilla palveluilla voi olla. Perehdytään myös erilaisiin palveluluokitteluihin sekä kuluttamisen prosessiin. Kuluttamisesta päästäänkin arviointiin ja kokemiseen. Asiakastyytyväisyys tai asiakastyytymättömyys on kokemisen ja arvioinnin tulos. Pohditaan, miksi asiakas on tyytyväinen

10 2 tai tyytymätön. Toisessa osassa keskitytään palvelun laatuun. Laadun tutkimus, laatumallit ja laadun mittaaminen ovat keskeisessä osassa tässä luvussa. Kuvio 1 kuvaa teoriaosaa. PALVELUT käsite ongelmat ominaispiirteet luokittelu kuluttamisen prosessi markkinointimalli arviointi kokeminen PALVELUN LAATU käsite laatumalleja mittaaminen ASIAKKAAN ARVIOINTI/ODOTUKSET ASIAKKAAN KOKEMUKSET ASIAKASTYYTYVÄISYYS KUVIO 1. Synteesi teoriasta kuvion muodossa Koska empiirinen osa koostuu asiakastyytyväisyyskyselystä, jonka on tarkoitus mitata palvelujen laatua, keskityn teoriaosassa palvelujen yleisiin piirteisiin fyysisiin tavaroihin verrattuna. Tämän jälkeen esittelen palveluiden arviointiin ja kokemiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä. Lisäksi perehdyn asiakastyytyväisyyden käsitteeseen ja palvelun laadun käsitteeseen ja merkitykseen juuri palveluyrityksessä. Palvelun laatumalleista ja palvelun laatumittareista käsittelen tunnetuimmat. Aluksi perehdytän lukijan kuitenkin jätehuoltoalan nykytilanteeseen ja joihinkin käsitteisiin, jotta hänellä olisi riittävä tietopohja empiirisen tutkimuksen ymmärtämiseen. Empiriaosassa käyn läpi tutkimusmenetelmän, tutkimuksen toteuttamisen, kyselylomakkeen rakenteen sekä tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin. Tutkimustulokset osiossa empiirisen tutkimuksen tulokset käydään läpi kysymysjärjestyksessä ja tutkimustuloksista saatavan tärkeysjärjestyksen mukaisesti. Lopuksi joh-

11 3 topäätökset luvussa teoria ja empiria yhdistetään sekä esitellään tutkimuksen perusteella tehdyt päätelmät Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n ja Erkki Kastari Ky:n palvelun laadusta. Kuvio 2 kuvaa opinnäytetyöni rakennetta. Johdanto Jätehuoltoala Suomessa Palvelut Asiakastyytyväisyys Palvelun laatu Empiirisen tutkimuksen suorittaminen Johtopäätökset KUVIO 2. Opinnäytetyön rakenne 1.2 Tutkimustehtävä ja sen rajaus Toimeksiantajayritykset, Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy Iisalmesta ja Erkki Kastari Ky Kiuruvedeltä, halusivat tietoa eri asiakasryhmien toiveista, tarpeista ja tyytyväisyydestä yritystensä tarjoamiin palveluihin. Tällaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty, joten yrittäjät kokivat sen tarpeelliseksi. Molemmat yritykset toimivat sopimusperusteisesti eli ne tekevät sopimuksen suoraan asiakkaan kanssa, joten empiirisen tutkimuksen tuloksista riippuu, tukevatko ne sopimusperusteisen jätehuollon paremmuutta koko toimialalla. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, millaisena eri asiakasryhmät kokevat toimeksiantajayritysten tarjoamat palvelut. Tämä tutkimus koskee vain organisaatioasiakkaita, ei siis yksityisiä asiakkaita. Tutkimuksessa selvitetään myös, mitä asioita organisaatioasiakkaat arvostavat Erkki Kastari Ky:n ja Kiinteistöhuolto

12 4 Rytkönen Oy:n jätehuoltopalveluissa. Tutkimuksen avulla haluttiin myös selvittää, mitä mieltä organisaatioasiakkaat ovat kyseisten yritysten asiakaspalvelusta sekä kuljettajista ja kuljetuskalustosta. Tutkimustehtävä jäsennetään kahteen pääongelmaan: 1. Millaisia käsityksiä Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n organisaatioasiakkailla on yrityksen toiminnasta? 2. Millaisia käsityksiä jätehuolto Erkki Kastari Ky:n organisaatioasiakkailla on yrityksen toiminnasta? Molemmat pääongelmat jaetaan kolmeen alaongelmaan: 1. Mitä asioita organisaatioasiakkaat arvostavat jätehuoltopalveluissa? 2. Millaisia käsityksiä organisaatioasiakkailla on asiakaspalvelusta? 3. Millaisia käsityksiä organisaatioasiakkailla on kuljettajista ja kuljetuskalustosta? Tutkimuksen kohteena olevat organisaatiot ovat Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n ja Erkki Kastari Ky:n asiakkaina olevia kaupan ja teollisuuden alan, taloyhtiöiden isännöinti- ja julkishallinnon yrityksiä. Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisena haastatteluna ja puhelinhaastatteluna Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Otanta oli 50 kappaletta asiakkaita, sisältäen molemmat toimeksiantajayritykset, ja tyydyttäväksi vastausprosentiksi määritettiin 90. Haastateltavista asiakkaista noin 35 prosenttia oli yritysasiakkaita, joihin kuuluu tuotantolaitokset ja kauppaliikkeet. Noin 50 prosenttia oli taloyhtiöiden isännöitsijöitä ja noin 15 prosenttia julkishallinnon toimijoita.

13 5 Kyselylomakkeessa oli 42 kysymystä ja jokaiselle vastausvaihtoehdolle annettiin numero 1 5. Joka kysymyksessä oli myös ei kokemusta -vaihtoehto, koska kaikilla vastaajilla ei välttämättä ole tietoa kaikista kysytyistä osa-alueista. On totuudenmukaisempaa jättää pois keskiarvoista ne kysymykset, joista vastaajalla ei ole kokemusta. Lomakkeen lopussa oli vapaa kommenttiosio. Lisäksi kysyttiin taustatietona, minkä tyyppistä organisaatiota asiakas edustaa. Kysely toteutettiin henkilökohtaisena haastatteluna ja puhelinhaastatteluna. 1.3 Keskeiset käsitteet Jätehuoltopalvelu on eri jätejakeiden kuljetus- ja käsittelypalvelujen sekä jätehuollon suunnittelu- ja neuvontapalvelujen muodostama kokonaisuus. Sopimusperusteinen jätehuolto tarkoittaa sitä, että yksityinen jätehuoltoyritys tekee suoraan sopimuksen asiakkaan kanssa. Kiinteistönomistajalla on oikeus valita jätteenkuljettaja. Kunnallinen jätehuolto tarkoittaa sitä, että kunnallinen jätehuoltoyhtiö kilpailuttaa jätekuljetukset asiakkaiden puolesta. Yksityiset jätehuoltoyritykset toimivat tällöin kunnallisen yhtiön aliurakoitsijoina. Palvelu on teko tai tuotos, jonka toinen osapuoli voi tarjota toiselle niin, että tarjous ei ole käsin kosketeltava tavara eikä tuotoksen omistusoikeus siirry. Palvelu voidaan myös tuottaa fyysisen tavaran avulla. Palvelujen markkinointi on toimintaa, joka tähtää asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi ja sitä kautta hyödyn tuottamiseksi myyjälle ja asiakkaalle. Palvelujen laatu on mitä tahansa, miksi asiakas sen kokee.

14 6 2 JÄTEHUOLTOALAN NYKYTILANNE SUOMESSA 2.1 Jätelainsäädäntö Jätehuollon yleiset periaatteet on määritelty vuoden 1994 alussa voimaan tulleessa jätelaissa (1993/1072). Jätteen syntymisen ehkäisy ja sen haitallisuuden vähentäminen ovat keskeisiä tavoitteita. Jätteen hyödyntämisessä on ensisijaista jätteen hyödyntäminen aineena ja toissijaisesti energiana. Kaatopaikkasijoitus tulee kysymykseen vain, jos jätteen hyödyntäminen raaka-aineena tai energiana ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Jätelaissa (1993/1072) säädetään myös, että jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja käsittely mukaan lukien jätteen loppusijoitus, on laadullisesti järjestettävä niin, ettei jätteestä ja jätehuollosta itsestään aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristöministeriön alaisuudessa Ympäristökeskus valvoo jätelaissa ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten noudattamista toimialueellaan. Ympäristökeskukselle on asetettu jätelaissa (1993/1072) myös jätehuollon alueellinen suunnitteluvelvoite. (Jätelaki 1993/1072, <URL: Suomalainen jätelainsäädäntö kattaa melkein kaikki jätteet, poikkeuksena eräät erityisjätteet, kuten ydinjäte. Jätelainsäädännön keskeisiä tavoitteita ovat jätteen synnyn ehkäiseminen, jätteen hyödyntämisen edistäminen ja jätehuollosta aiheutuvien haittojen vähentäminen. Jätelainsäädäntö asettaa tuotteen valmistajan ensisijaiseen vastuuseen. Jätelainsäädäntömme seuraa EU:n jätelainsäädännön kehitystä, vaikka joiltakin osin jätelainsäädäntömme on tiukempi kuin EU:n vastaavat säädökset. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetus (169/2000) säätelevät jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Jätteiden verotusta ja maksuja säätelee verolainsäädäntö, joitakin maksuja säätelee jätelainsäädäntö. Jätteitä koskevia säädöksiä löytyy myös muiden alojen säädöksissä. Yleiset säädökset ovat jä-

15 7 telaki (1072/1993) ja jäteasetus (1390/1993). (Jätelaki 1993/1072 ja Jäteasetus 1930/ 1993, <URL:http://www.finlex.fi/>.) Jätealalla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ovat heikentäneet jätelaissa tulkinnanvaraisesti määritellyt vastuut. Eduskunnan hyväksymä jätelain osittainen muuttaminen ( /411, laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007) tarkoittaa sitä, että elinkeinoelämän jätteet jäävät kokonaan kunnan vastuun ulkopuolelle ja näiden jätteiden osalta Suomen jätelakiin tulee sama käytäntö kuin Euroopassa yleensä. (Jätelaki 1072/1993, <URL:http://www.finlex.fi/>.) 2.2 Euroopan Unionin jätepolitiikka EU:n jätepolitiikka on osa luonnonvarojen kestävää käyttöä, joka on yksi tulevan ympäristöpolitiikan painopistealueita. Jätepolitiikka on myös osa ilmastopolitiikkaa, jossa tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä. Jäsenmaiden jätehuolto muuttuu EU:n jätelainsäädännön mukaiseksi, koska esimerkiksi kaatopaikka- ja jätteenpolttodirektiivit asettavat jätteen käsittelylle kokonaan uusia vaatimuksia. (Euroopan parlamentti: Ympäristöpolitiikan yleiset periaatteet, <URL: EU:n ympäristöpolitiikan perusperiaatteita ovat: saastuttaja maksaa ennalta varautuminen ja ennaltaehkäisy ympäristövahinkojen korjaaminen niiden lähteillä. (Euroopan parlamentti: Ympäristöpolitiikan yleiset periaatteet, <URL: eu/factsheets/4_9_1_fi.htm>.)

16 8 2.3 Valtakunnallinen jätesuunnitelma VALTSU Suomelle laaditaan uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa VALTSU:a. Ehdotus on suunnitelmaksi valmistunut ja oli lausuntokierroksella asti. Lisäksi on tehty ehdotuksia jätelainsäädännön uudistamiseksi. Myös yleisöllä on ollut mahdollisuus osallistua VALTSU:n ja jätelainsäädännön uudistamisehdotusten valmisteluun. (Ympäristöministeriö: VALTSU:n valmistelu, <URL: to.fi/default.asp?contentid=209464&lan=fi>.) Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa tulee tavoitteiden mukaan esittää jätepoliittiset linjaukset tuleville vuosille ottaen huomioon EU:n esittämät tavoitteet sekä Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet, laatia suunnitelma valtiovallan ohjauskeinoista, tehdä ehdotus eri toimijoiden rooliksi tavoitteiden toteuttamisesta ja arvioida jätehuollon infrastruktuurin kehittämis- ja yleiset ohjaustarpeet. Lisäksi VALTSU:ssa pyritään yhtenäistämään jäte- ja materiaalitalouden tilastopohjaa sekä kehittämään indikaattoreihin perustuva VALTSU:n tavoitteiden seurantajärjestelmä. (Ympäristöministeriö: VALTSU:n valmistelu, <URL: http//www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=209464&lan=fi>.) VALTSU:ssa esitetyt tavoitteet eivät ole sitovia, mutta siinä esitetyt ohjauskeinot voivat olla merkittäviä, jos ne päätetään ottaa käyttöön. Uudessa VALTSU:ssa on erityisen tärkeää laajentaa jätepolitiikkaa niin, että se yhä enemmän huomioisi tuotteiden tuotantoketjun kaikki materiaalivirrat ja ympäristövaikutukset. VALTSU:ssa kehitetään edelleen Kestävän tuotannon ja kulutuksen toimikunnan, KULTU:n (Ympäristöministeriö, Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta,

17 9 <URL: jätepolitiikkaan liittyviä ehdotuksia vuodelta Jätehuollon käytännön järjestämistä ja laitoshankkeita koskevat päätökset tehdään pääasiassa paikallistasolla; kunnissa, jätelaitoksissa tai alan yrityksissä. Siksi valtakunnallisella jätesuunnitelmalla pyritään ohjaamaan myös alueellisten jätesuunnitelmien laatimista. VALTSU:ssa esitetyt valtakunnalliset tavoitteet pyritään sisällyttämään alueellisiin jätesuunnitelmiin ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erityispiirteet, kuten esimerkiksi pitkät jätteenkuljetusmatkat. 2.4 Jätealan tulevaisuuden haasteet Kauppa- ja teollisuusministeriön teettämän, 28. joulukuuta 2005 valmistuneen ympäristöteknologian etenemissuunnitelman mukaan jätealan haasteiksi todetaan muun muassa se, että alan eri toimijoille eli yrityksille, yritysjärjestöille, tutkijoille ja hallinnolle tulisi luoda rakentavan vuoropuhelun kautta yhteinen tahto- ja tavoitetila siitä, miten edistetään materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähennetään jätteen syntyä. Tämä voi saattaa johtaa sitoutumiseen ja esimerkiksi vapaaehtoisiin sopimuksiin. Eri sektoreilla käynnistetään kokeiluja, joilla voidaan arvioida parantamispotentiaalia ja voidaan siten asettaa tavoitteita. (KTM/Teknologiaosasto 2005, Kansallinen etenemissuunnitelma, <URL: AP_kansallinen_etenemissuunnitelma.pdf>.) Valtakunnallisen jätesuunnitelman haasteita ovat muun muassa jätealaan liittyvät määritelmät, materiaalitehokkuuden ohjauskeinot, kunnallisten ja yksityisten jätehuoltoyritysten työnjako, tuottajan vastuun laajeneminen, jätteen kierrätyksen terveysvaikutukset ja jätehuoltolaitosten paikallinen hyväksyttävyys. (KTM/Tekno-

18 10 logiaosasto 2005, Kansallinen etenemissuunnitelma, <URL: fi/ files/16081/ ETAP_kansallinen_etenemissuunnitelma.pdf.>) Suunnitelmassa todetaan, että alan kehittyminen vaatii ristiriitaisten ohjaavien impulssien välttämistä, jotta alan yritykset uskaltavat investoida kehittämiseen. Säännösten ja ohjauskeinojen ennakoitavuutta on parannettava. Myös EU:n jätedirektiivit tarvitsevat tarkentamista. Jätehuollon, ympäristöpolitiikan ja energiahuollon välille tulee rakentaa yhtenäinen ketju. Uutta tekniikkaa ja kapasiteettia tarvitaan, jotta entistä pienempi määrä jätteistä päätyy kaatopaikalle. Jätehuoltoalan hyvä imago edellyttää alan toimijoilta vastuullista toimintaa. Jätehuoltoalan ammatillisessa osaamisessa on saavutettu hyviä tuloksia näyttötutkintojen kautta. Ammattitaitoisen työvoiman saanti on varmistettava hyvällä koulutuksella jatkossakin. On myös huomioitava, että ympäristöhuollon murros asettaa uusia vaatimuksia myös toimivalle infrastruktuurille. Infrastruktuurin rakentaminen tulee olla mahdollista myös yksityisen palvelun tarjoajien toimesta. (KTM/Teknologia osasto 2005, Kansallinen etenemissuunnitelma, <URL: 81/ETAP_kansallinen_etenemissuunnitelma.pdf>.) 2.2 Ympäristöyritysten Liitto ry yksityisten jätehuoltojen tukena Ympäristöyritysten Liitto ry (YYL) on ympäristöalalla toimivien yritysten elinkeinopoliittinen yhdistys. Liitto toimii ympäristöalan toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi. Se osallistuu lainsäädännön valmisteluun, edistää jäsentensä ammattitaitoa ja -tietoa sekä pitää yhteyttä viranomaisiin kotimaassa ja ulkomailla. Liiton keskeisenä tavoitteena on olla mukana lainsäädännön kehittämisessä siten, että jätehuoltomarkkinat avautuvat ja vapaa kilpailu on mahdollista.

19 11 Jätehuoltoalan vaatimusten tiukentumisen ja kilpailun kiristymisen takia yksityiset jätehuoltoyritykset toimivat ennakolta ja vaikuttavat alan parhaiden käytäntöjen muotoutumiseen. Tämän vuoksi YYL päätti vuosikokouksessaan laatia jäsenilleen eettiset säännöt. Näin ne voivat osoittaa laadukkuutensa ja kilpailukykyisyytensä ympäristöhuoltoalan palveluntarjoajina. Ympäristöyhdistysten Liitto ry:n toimitusjohtaja Katri Penttinen uskoo, että eettisillä säännöillä on toimialan kannalta iso merkitys. Liiton jäsenyritysten toiminta kattaa noin 80 % alan markkinoista, vaikkakin alalla on runsaasti liittoon kuulumattomia yrityksiä. (Ympäristöyritysten Liitto ry, Ympäristöyritysten Liitto ry hyväksyi alalle eettiset säännöt, <URL: YYL pitää tärkeänä, että ympäristöliiketoiminnan luonteesta huolimatta alalla tulee olla vapaa kilpailu ja yritysten menestymisen tulee pohjautua mahdollisimman laajasti normaaleihin liiketalouden ja markkinoiden sääntöihin. Siksi on tärkeää, että alan säädökset ovat mahdollisimman hyvin ennakoitavissa ja että alalle ei luoda lainsäädännöllä monopoleja. (Ympäristöyritysten Liitto ry, Ympäristöyritysten Liitto hyväksyi alalle eettiset säännöt, <URL: www. ymparistoyritykset.fi/tiedote?id= >.) Tulkinnanvaraisesti määritellyt vastuut ovat heikentäneet jätealalla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Siksi Eduskunnan hyväksymä jätelain osittainen muuttaminen edistää ympäristöhuoltoalan kehittymistä. Tämä lain muutos tarkoittaa sitä, että elinkeinoelämän jätteet jäävät kokonaan kunnan vastuun ulkopuolelle. YYL:n Katri Penttisen mukaan lakimuutos vastaa myös yleistä ympäristöalan tahtotilaa. YYL:n helmikuussa 2007 teettämän eri sidosryhmille lähetetyn laajan kyselytutkimuksen mukaan reilusti yli 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että yritysten tulisi itse saada päättää jätehuollostaan. Tätä mieltä olivat paitsi yritysten edustajat, myös kuntapäättäjät ja ympäristöjärjestöjen edustajat. Ainostaan 6 % kyselyyn vastanneista kannatti sitä, että elinkeinotoiminnan jätteet olisivat kunnan

20 12 vastuulla. (Ympäristöyritysten Liitto ry, Jätelain muuttaminen tärkeä asia ympäristöhuoltoalan kehittymisen kannalta, <URL: tiedote?id= >.) 2.3 Jätelaitosyhdistys ry kunnallisen jätehuollon puolesta puhujana YYL Ympäristöyritysten Liitto ry siis edustaa yksityisiä jätehuoltoyrityksiä. Kuntien jätelaitoksia ja alueellisia jätehuoltoyhtiöitä edustaa Jätelaitosyhdistys ry (JLY). Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo toteaa Jätelaitosyhdistyksen sivuilla julkaistussa tiedotteessa: Jätehuollon kustannukset nousevat ja kuljetukset lisääntyvät, edellä mainitusta jätelain muutosaloitteesta seuraavaa: Sopimusperusteisessa kuljetusjärjestelmässä elinkeinoelämän jätteet joudutaan vastedes keräilemään ja kuljettamaan eri kuormissa. Tämä lisää erityisesti maaseudun ja haja-asutusalueiden kauppojen ja muun elinkeinoelämän sekä maatalousyrittäjien yhdyskuntajätehuollon kuljetuksia ja kustannuksia. Esitetty muutos palvelee vain yksityisen jätebisneksen etua. Kuljetusten lisääntyessä myös päästöt kasvavat. Julkisuudessa päättäjät ovat kovin huolissaan ilmastomuutoksesta, mutta vastuuta eivät kaikki kuitenkaan ole valmiita ottamaan. Bisnes näyttää menevän ympäristöasioiden edelle, ihmettelee Salo. (Jätelaitosyhdistys ry, Jätehuollon kustannukset nousevat ja kuljetukset lisääntyvät, <URL: SID=0c9bbd2222df15b6ae455023c3ac7f32>.) Kunnan järjestämässä ja kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa elinkeinoelämän jätehuollon kirjanpidollinen eriyttäminen on mahdollista, koska kunnan jätelaitoksella on sopimussuhde erikseen jokaiseen jätteentuottajaan. Onkin selvää, että jos lakimuutos hyväksytään, myös lopuissa Suomen kunnissa tullaan siirtymään kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. Tällä tavoin myös kuntien jätelaitokset voisivat osallistua palvelujen tarjoamiseen edelleen myös maaseudun kaupoille ja muulle elinkeinoelämälle. Parasta olisi kuitenkin lopullisessa käsittelyssä hylätä tämä

21 13 puutteellisesti valmisteltu lakimuutosesitys ja kiirehtiä jätelain kokonaisuudistusta, toteaa Salo. (Jätelaitosyhdistys ry, Jätehuollon kustannukset nousevat ja kuljetukset lisääntyvät, <URL: =0c9bbd2222df15b6ae455023c3ac7f32>.) Jätelaitosyhdistys ry ei sivuillaan ole kommentoinut tätä asiaa lakimuutoksen hyväksymisen jälkeen. YYL:n mukaan kuntien päätöksenteko palvelun kunnallistamisen ja sopimusperusteiden toiminnan välillä on elinkeinopoliittisesti merkittävä. Kunnallistamisratkaisut johtavat jätehuoltoyrittäjyyden vaikeuksiin ja alan hallitsemattomaan rakennemuutokseen. YYL kaipaa pitkän aikavälin vastuuta päätöksenteossa. (Ympäristöyritysten Liitto ry, Elinkeinopoliittista vastuuta kunnalliseen päätöksentekoon, <URL: 2.4 Jätehuollon järjestäminen Jätelaki (1993/1072) antaa kunnille mahdollisuuden järjestää asumisesta syntyvän ja siihen rinnastettavan jätteen kuljetukset kahdella tavalla. Kunnalla on mahdollisuus järjestää kuljetukset sopimusperusteisesti, jolloin kiinteistöt voivat sopia vapaasti tehtävästä yksityisten jätehuoltoyritysten kanssa. Toisaalta kunta voi kilpailuttaa kuljetukset. Kunta voi halutessaan antaa jätehuollon kokonaisuudessaan myös yksityisten yrittäjien hoidettavaksi. Jätehuoltoratkaisuja on viime aikoina lähdetty voimakkaasti viemään kunnallistamisen suuntaan. Kuntien jätelaitoksia ja alueellisia kuntien omistamia jätehuoltoyhtiöitä edustavan Jätelaitosyhdistys ry:n mukaan lähivuosien lainsäädäntö ja

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Kiuruvesi. Kuntaraportti

Kiuruvesi. Kuntaraportti Kiuruvesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Henrik Rainio, Kuntatalous Tuulia Innala, Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinat 15.9.2016 Mitä on kiertotalous? Kiertotaloudessa resurssit säilytetään

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Ympäristövaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Ympäristövaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Ympäristövaliokunta, 28.9.2016 Ympäristötoimialalla on merkittävä rooli kaikissa kiertotalouden eri vaiheissa Tietoisuus korvattavuudesta, uudet kierrätysmateriaalit Ecodesign,

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Valtakunnallinen työpajayhdistys Syyskokous 23.11.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Työmarkkinatuen uudistus vuonna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN

YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN Elokuu 2016 (Terveyspalvelualan Liitto ja Sosiaalialan Työnantajat) 1.1.2017 alkaen Hyvinvointialan liitto Yksityinen hyvinvointiala

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen integrointi maankäytön suunnitteluun. Tutkimussuunnitelma Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen integrointi maankäytön suunnitteluun. Tutkimussuunnitelma Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen integrointi maankäytön suunnitteluun Tutkimussuunnitelma Heli Suuronen Miten palveluverkkojen digitalisaatio vaikuttaa maankäytön suunnitteluun? Digitalisaatio näkyy monella

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen integrointi maankäytön suunnitteluun. Tutkimussuunnitelma Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen integrointi maankäytön suunnitteluun. Tutkimussuunnitelma Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen integrointi maankäytön suunnitteluun Tutkimussuunnitelma Heli Suuronen Miten palveluverkkojen digitalisaatio vaikuttaa maankäytön suunnitteluun? Digitalisaatio näkyy monella

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot