Tuija Kastari JÄTEHUOLLON ASIAKASTYYTYVÄISYYS ORGANISAATIOASIAKKAIDEN KESKUUDESSA IISALMESSA JA KIURUVEDELLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuija Kastari JÄTEHUOLLON ASIAKASTYYTYVÄISYYS ORGANISAATIOASIAKKAIDEN KESKUUDESSA IISALMESSA JA KIURUVEDELLÄ"

Transkriptio

1 Tuija Kastari JÄTEHUOLLON ASIAKASTYYTYVÄISYYS ORGANISAATIOASIAKKAIDEN KESKUUDESSA IISALMESSA JA KIURUVEDELLÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2007

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Liiketalous Tekijä: Tuija Kastari Opinnäytetyön nimi: Jätehuollon asiakastyytyväisyys organisaatioasiakkaiden keskuudessa Iisalmessa ja Kiuruvedellä Työn ohjaaja: Pekka Paajanen Työn tarkastaja: Pekka Paajanen Opintojen aloitusvuosi: 2003 Valmistumisvuosi: 2007 Sivumäärä: 98 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä organisaatioasiakkaiden tyytyväisyys kahden jätehuoltoyrityksen, Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n ja Erkki Kastari Ky:n toimintaa kohtaan. Kvantitatiivinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin loka- ja marraskuussa 2006 Kiuruvedellä ja tammi- ja helmikuussa 2007 Iisalmessa. Tiedot kerättiin henkilökohtaisilla haastatteluilla ja puhelinhaastatteluilla 49:ltä organisaatioasiakkaalta. Teoriaosa koostuu palveluiden, palvelun laadun, asiakastyytyväisyyden sekä palvelun laadun mittausmenetelmien teorioista. Teoriaosassa paneudutaan myös jätehuollon nykytilaan ja lainsäädäntöön Suomessa. Palvelujen ominaispiirteitä, luokittelua, arviointia ja kokemista käydään läpi keskittyen asiakastyytyväisyyskäsitteeseen. Empiriaosassa esitellään asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosanalyysi. Tulosten mukaan sekä Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n että Erkki Kastari Ky:n organisaatioasiakkaat ovat tyytyväisiä yritysten suorituskykyyn. Palvelun luotettavuus ja asiantuntevuus olivat arvostetuimpia ja eniten tyytyväisyyttä tuottavia palveluattribuutteja. Tarjottavan kokonaisuuden edullisuus ei aivan täysin yltänyt asiakkaiden vaatimustasolle. Lopuksi voidaan todeta, että molempien yritysten tarjoamat palvelut koettiin erittäin hyviksi ja palvelun laadussa ei ollut suuria puutteita. Avainsanat: jätehuolto, palvelut, palvelun laatu, asiakastyytyväisyys.

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme: Business economics Author: Tuija Kastari Name of thesis: Customer satisfaction with waste maintenance among organization customers in Iisalmi and in Kiuruvesi Supervisor: Pekka Paajanen Inspector: Pekka Paajanen Starting year of studies: 2003 Year of graduation: 2007 Number of pages: 98 ABSTRACT The purpose of the thesis was to define the satisfaction level among organization customers with the operations of the two waste management companies Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy in Iisalmi and Erkki Kastari Ky in Kiuruvesi. The customer satisfaction survey was made in October and November 2006 in Kiuruvesi and in January and February 2007 in Iisalmi by using quantitative methods. Information was collected by face-to-face interviews and by telephone interviews from 49 organization customers. The theory part consists of the theories of services, service quality, customer satisfaction and methods, how to measure the service quality. The modern status of the waste management and the legislation in Finland are also being taken up in the theory part. The characteristics, the classification, the estimation and the experience of services are studied by concentrating on the concept of customer satisfaction. The empirical part presents the customer satisfaction research results analysis. According to the results both Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy s and Erkki Kastari Ky s organization customers are satisfied with companies performance. Service reliability and expertise were considered as the most respected and the most satisfying matters. The customer requirements have not been fully met by profitability of the offered services. In conclusion, the services offered by both companies were experienced as very good and there were no big lacks in service quality. Key words: waste management, service, service quality, customer satisfaction

4 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ ABSTRACT KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen taustaa Tutkimustehtävä ja sen rajaus Keskeiset käsitteet JÄTEHUOLTOALAN NYKYTILANNE SUOMESSA Jätelainsäädäntö Euroopan Unionin jätepolitiikka Valtakunnallinen jätesuunnitelma VALTSU Jätealan tulevaisuuden haasteet Ympäristöyritysten Liitto ry yksityisten jätehuoltojen tukena Jätelaitosyhdistys ry kunnallisen jätehuollon puolesta puhujana Jätehuollon järjestäminen Case-yritykset Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy Erkki Kastari Ky PALVELUT JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Palvelujen ongelmat Palvelujen ominaispiirteet Palvelujen luokittelu Palvelun kuluttamisen prosessi Kokonaisvaltainen palvelujen markkinoinnin malli Palveluiden arviointi ja kokeminen Asiakastyytyväisyys PALVELUN LAATU Palvelun laadun tutkimus Palvelun laadun malleja Grönroosin tekninen ja toiminnallinen laatumalli Berryn, Zeithamlin ja Parasuramanin malli Grönroosin ja Gummessonin laatumalli Kuiluanalyysi Palvelun laadun mittaaminen EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tarkoitus Kyselylomake Tietojen keruu Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n tutkimuksen otos Erkki Kastari Ky:n tutkimuksen otos...60

5 5.4 Aineiston käsittely Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys TUTKIMUSTULOKSET Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaille kohdistettu tutkimus Asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen palvelun osa-alueita kohtaan Asiakkaiden kokemukset yrityksen palvelun osa-alueista Arvostusten ja kokemusten välinen ero Asiakkaiden vastaukset kysymyslomakkeen vapaaseen kommenttiosioon Erkki Kastari Ky:n asiakkaille kohdistettu tutkimus Asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen palvelun osa-alueita kohtaan...73 Palvelukokonaisuus Asiakkaiden kokemukset yrityksen palvelun osa-alueista Asiakkaiden arvostusten ja kokemusten välinen ero Asiakkaiden vastaukset kysymyslomakkeen vapaaseen kommenttiosioon JOHTOPÄÄTÖKSET Vastaukset Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:ä koskeviin tutkimusongelmiin Vastaukset Erkki Kastari Ky:ä koskeviin tutkimusongelmiin Teoreettinen vastaavuus Vertailu Ympäristöyritysten Liitto ry:n teettämään tutkimukseen Opinnäytetyön arviointi...93 LÄHTEET...96 LIITTEET

6 KUVIOLUETTELO KUVIO NIMI SIVU KUVIO 1. Synteesi teoriasta kuvion muodossa 2 KUVIO 2. Opinnäytetyön rakenne 3 KUVIO 3. Kokonaisvaltainen palvelujen markkinoinnin malli 28 KUVIO 4. Erilaisten tuotteiden arvioiminen 30 KUVIO 5. Palvelukokemukseen vaikuttavat tekijät 31 KUVIO 6. Kaksi palvelun laatu-ulottuvuutta 42 KUVIO 7. Kuluttajan kokema laatu ja asiakastyytyväisyys 45 KUVIO 8. Grönroosin ja Gummessonin laatumalli 46 KUVIO 9. Kuiluanalyysimalli Zeithamlin, Parasuramanin ja Berryn mukaan 48

7 TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO NIMI SIVU TAULUKKO 1. Palvelujen ja fyysisten tavaroiden erot 21 TAULUKKO 2. Palvelujen luokittelu 26 TAULUKKO 3. Uskollisuusmatriisi Johansenin ja Monthelienin (1996) mukaan 36 TAULUKKO 4. Palvelun laadun osa-alueet jätehuoltoyrityksessä 44 TAULUKKO 5. TAULUKKO 6. TAULUKKO 7. TAULUKKO 8. TAULUKKO 9. TAULUKKO 10. TAULUKKO 11. TAULUKKO 12. Tutkimukseen osallistuneet asiakasryhmittäin ja paikkakunnittain 60 Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen asiakaspalvelua kohtaan 63 Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen kuljettajia ja kuljetuskaluston kuntoa kohtaan 64 Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen palvelukokonaisuutta kohtaan 65 Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen koko yrityskuvaa kohtaan 65 Asiakkaiden kokemukset Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakaspalvelusta 66 Asiakkaiden kokemukset Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n kuljettajien ominaisuuksista ja kuljetuskalustosta 66 Asiakkaiden kokemukset Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n palvelukokonaisuudesta 67

8 TAULUKKO NIMI SIVU TAULUKKO 13. TAULUKKO 14. TAULUKKO 15. TAULUKKO 16. TAULUKKO 17. TAULUKKO 18. TAULUKKO 19. TAULUKKO 20. Asiakkaiden kokemukset Kiinteistöhuolto 67 Rytkönen Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n asiakkaiden arvioima palveluodotusten ja kokemusten välinen erotus 69 Erkki Kastari Ky:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen asiakaspalvelua kohtaan 74 Erkki Kastari Ky:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen kuljettajia ja kuljetuskalustoa kohtaan 74 Erkki Kastari Ky:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen palvelukokonaisuutta kohtaan 75 Erkki Kastari Ky:n asiakkaiden arvostukset jätehuoltoyrityksen yrityskuvaa kohtaan 76 Asiakkaiden kokemukset Erkki Kastari Ky:n asiakaspalvelusta 76 Asiakkaiden kokemukset Erkki Kastari Ky:n kuljettajien ominaisuuksista ja kuljetuskalustosta 77 TAULUKKO 21. Asiakkaiden kokemukset Erkki Kastari Ky:n palvelukokonaisuudesta 77 TAULUKKO 22. TAULUKKO 23. TAULUKKO 24. TAULUKKO 25. Asiakkaiden kokemukset Erkki Kastari Ky:n yrityskuvasta 78 Erkki Kastari Ky:n asiakkaiden arvioima palveluodotusten ja kokemusten välinen erotus 79 Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n tutkimuksen palvelun osa-alueiden keskiarvot tärkeysjärjestyksessä 84 Erkki Kastari Ky:n tutkimuksen pavelun keskiarvot osa-alueittain tärkeysjärjestyksessä 87

9 1 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen taustaa Jätehuolto on kaikenlaisen jätteisiin liittyvän toiminnan hallintaa, erityisesti sellaisen toiminnan, joka pyrkii ja johtaa jätteen syntymisen ehkäisemiseen, minimointiin ja uudelleenkäyttöön. Jätehuollon uusi, kestävän kehityksen mukainen ohjelma keskittyy siihen, että tulevaisuudessa jätettä katsotaan mahdollisena resurssina. Jätteestä on totuttu ajattelemaan niin, että jätteen omistaja haluaa luopua siitä. Jätehuoltoyhtiö ottaa velvollisuudekseen hallita tätä jätettä korvausta vastaan. Jos jätteelle löytyy omistaja, jolle sillä on tarkoitus, se ei ole enää jätettä vaan se on muuttunut hyödylliseksi aineeksi. Nykyaikainen jätehuolto on myös liiketoimintaa. Jätehuoltoyritykset tarjoavat monipuolisia palveluja, jotka kattavat kaikki ympäristöhuollon osa-alueet konsultoinnista ja suunnittelusta jätteiden keräykseen ja kuljetukseen, jätteiden esikäsittelyyn ja hyötykäyttöön sekä raportointiin ja kehittämiseen. Asiakkaalle eli jätteen tuottajalle on viranomaismääräysten täyttämisen lisäksi tärkeää kustannustehokkuus sekä hyvä ja kattava palvelu. Opinnäytetyöni aihepiiri liittyy jätehuoltopalvelujen asiakastyytyväisyyteen. Haluan tuottaa tietoa siitä, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksen eri toiminnoista sekä yleisesti että asiakaskohtaisesti. Työskentelen itse jätehuoltoalalla asiakaspalvelussa, joten aihe on minulle läheinen ja kiinnostava. Teoria on jaettu kahteen osaan. Ensin kerrotaan palveluista, mitä palvelu on ja minkälaisia ominaisuuksia ja ongelmia erilaisilla palveluilla voi olla. Perehdytään myös erilaisiin palveluluokitteluihin sekä kuluttamisen prosessiin. Kuluttamisesta päästäänkin arviointiin ja kokemiseen. Asiakastyytyväisyys tai asiakastyytymättömyys on kokemisen ja arvioinnin tulos. Pohditaan, miksi asiakas on tyytyväinen

10 2 tai tyytymätön. Toisessa osassa keskitytään palvelun laatuun. Laadun tutkimus, laatumallit ja laadun mittaaminen ovat keskeisessä osassa tässä luvussa. Kuvio 1 kuvaa teoriaosaa. PALVELUT käsite ongelmat ominaispiirteet luokittelu kuluttamisen prosessi markkinointimalli arviointi kokeminen PALVELUN LAATU käsite laatumalleja mittaaminen ASIAKKAAN ARVIOINTI/ODOTUKSET ASIAKKAAN KOKEMUKSET ASIAKASTYYTYVÄISYYS KUVIO 1. Synteesi teoriasta kuvion muodossa Koska empiirinen osa koostuu asiakastyytyväisyyskyselystä, jonka on tarkoitus mitata palvelujen laatua, keskityn teoriaosassa palvelujen yleisiin piirteisiin fyysisiin tavaroihin verrattuna. Tämän jälkeen esittelen palveluiden arviointiin ja kokemiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä. Lisäksi perehdyn asiakastyytyväisyyden käsitteeseen ja palvelun laadun käsitteeseen ja merkitykseen juuri palveluyrityksessä. Palvelun laatumalleista ja palvelun laatumittareista käsittelen tunnetuimmat. Aluksi perehdytän lukijan kuitenkin jätehuoltoalan nykytilanteeseen ja joihinkin käsitteisiin, jotta hänellä olisi riittävä tietopohja empiirisen tutkimuksen ymmärtämiseen. Empiriaosassa käyn läpi tutkimusmenetelmän, tutkimuksen toteuttamisen, kyselylomakkeen rakenteen sekä tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin. Tutkimustulokset osiossa empiirisen tutkimuksen tulokset käydään läpi kysymysjärjestyksessä ja tutkimustuloksista saatavan tärkeysjärjestyksen mukaisesti. Lopuksi joh-

11 3 topäätökset luvussa teoria ja empiria yhdistetään sekä esitellään tutkimuksen perusteella tehdyt päätelmät Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n ja Erkki Kastari Ky:n palvelun laadusta. Kuvio 2 kuvaa opinnäytetyöni rakennetta. Johdanto Jätehuoltoala Suomessa Palvelut Asiakastyytyväisyys Palvelun laatu Empiirisen tutkimuksen suorittaminen Johtopäätökset KUVIO 2. Opinnäytetyön rakenne 1.2 Tutkimustehtävä ja sen rajaus Toimeksiantajayritykset, Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy Iisalmesta ja Erkki Kastari Ky Kiuruvedeltä, halusivat tietoa eri asiakasryhmien toiveista, tarpeista ja tyytyväisyydestä yritystensä tarjoamiin palveluihin. Tällaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty, joten yrittäjät kokivat sen tarpeelliseksi. Molemmat yritykset toimivat sopimusperusteisesti eli ne tekevät sopimuksen suoraan asiakkaan kanssa, joten empiirisen tutkimuksen tuloksista riippuu, tukevatko ne sopimusperusteisen jätehuollon paremmuutta koko toimialalla. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, millaisena eri asiakasryhmät kokevat toimeksiantajayritysten tarjoamat palvelut. Tämä tutkimus koskee vain organisaatioasiakkaita, ei siis yksityisiä asiakkaita. Tutkimuksessa selvitetään myös, mitä asioita organisaatioasiakkaat arvostavat Erkki Kastari Ky:n ja Kiinteistöhuolto

12 4 Rytkönen Oy:n jätehuoltopalveluissa. Tutkimuksen avulla haluttiin myös selvittää, mitä mieltä organisaatioasiakkaat ovat kyseisten yritysten asiakaspalvelusta sekä kuljettajista ja kuljetuskalustosta. Tutkimustehtävä jäsennetään kahteen pääongelmaan: 1. Millaisia käsityksiä Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n organisaatioasiakkailla on yrityksen toiminnasta? 2. Millaisia käsityksiä jätehuolto Erkki Kastari Ky:n organisaatioasiakkailla on yrityksen toiminnasta? Molemmat pääongelmat jaetaan kolmeen alaongelmaan: 1. Mitä asioita organisaatioasiakkaat arvostavat jätehuoltopalveluissa? 2. Millaisia käsityksiä organisaatioasiakkailla on asiakaspalvelusta? 3. Millaisia käsityksiä organisaatioasiakkailla on kuljettajista ja kuljetuskalustosta? Tutkimuksen kohteena olevat organisaatiot ovat Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:n ja Erkki Kastari Ky:n asiakkaina olevia kaupan ja teollisuuden alan, taloyhtiöiden isännöinti- ja julkishallinnon yrityksiä. Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisena haastatteluna ja puhelinhaastatteluna Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Otanta oli 50 kappaletta asiakkaita, sisältäen molemmat toimeksiantajayritykset, ja tyydyttäväksi vastausprosentiksi määritettiin 90. Haastateltavista asiakkaista noin 35 prosenttia oli yritysasiakkaita, joihin kuuluu tuotantolaitokset ja kauppaliikkeet. Noin 50 prosenttia oli taloyhtiöiden isännöitsijöitä ja noin 15 prosenttia julkishallinnon toimijoita.

13 5 Kyselylomakkeessa oli 42 kysymystä ja jokaiselle vastausvaihtoehdolle annettiin numero 1 5. Joka kysymyksessä oli myös ei kokemusta -vaihtoehto, koska kaikilla vastaajilla ei välttämättä ole tietoa kaikista kysytyistä osa-alueista. On totuudenmukaisempaa jättää pois keskiarvoista ne kysymykset, joista vastaajalla ei ole kokemusta. Lomakkeen lopussa oli vapaa kommenttiosio. Lisäksi kysyttiin taustatietona, minkä tyyppistä organisaatiota asiakas edustaa. Kysely toteutettiin henkilökohtaisena haastatteluna ja puhelinhaastatteluna. 1.3 Keskeiset käsitteet Jätehuoltopalvelu on eri jätejakeiden kuljetus- ja käsittelypalvelujen sekä jätehuollon suunnittelu- ja neuvontapalvelujen muodostama kokonaisuus. Sopimusperusteinen jätehuolto tarkoittaa sitä, että yksityinen jätehuoltoyritys tekee suoraan sopimuksen asiakkaan kanssa. Kiinteistönomistajalla on oikeus valita jätteenkuljettaja. Kunnallinen jätehuolto tarkoittaa sitä, että kunnallinen jätehuoltoyhtiö kilpailuttaa jätekuljetukset asiakkaiden puolesta. Yksityiset jätehuoltoyritykset toimivat tällöin kunnallisen yhtiön aliurakoitsijoina. Palvelu on teko tai tuotos, jonka toinen osapuoli voi tarjota toiselle niin, että tarjous ei ole käsin kosketeltava tavara eikä tuotoksen omistusoikeus siirry. Palvelu voidaan myös tuottaa fyysisen tavaran avulla. Palvelujen markkinointi on toimintaa, joka tähtää asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi ja sitä kautta hyödyn tuottamiseksi myyjälle ja asiakkaalle. Palvelujen laatu on mitä tahansa, miksi asiakas sen kokee.

14 6 2 JÄTEHUOLTOALAN NYKYTILANNE SUOMESSA 2.1 Jätelainsäädäntö Jätehuollon yleiset periaatteet on määritelty vuoden 1994 alussa voimaan tulleessa jätelaissa (1993/1072). Jätteen syntymisen ehkäisy ja sen haitallisuuden vähentäminen ovat keskeisiä tavoitteita. Jätteen hyödyntämisessä on ensisijaista jätteen hyödyntäminen aineena ja toissijaisesti energiana. Kaatopaikkasijoitus tulee kysymykseen vain, jos jätteen hyödyntäminen raaka-aineena tai energiana ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Jätelaissa (1993/1072) säädetään myös, että jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja käsittely mukaan lukien jätteen loppusijoitus, on laadullisesti järjestettävä niin, ettei jätteestä ja jätehuollosta itsestään aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristöministeriön alaisuudessa Ympäristökeskus valvoo jätelaissa ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten noudattamista toimialueellaan. Ympäristökeskukselle on asetettu jätelaissa (1993/1072) myös jätehuollon alueellinen suunnitteluvelvoite. (Jätelaki 1993/1072, <URL: Suomalainen jätelainsäädäntö kattaa melkein kaikki jätteet, poikkeuksena eräät erityisjätteet, kuten ydinjäte. Jätelainsäädännön keskeisiä tavoitteita ovat jätteen synnyn ehkäiseminen, jätteen hyödyntämisen edistäminen ja jätehuollosta aiheutuvien haittojen vähentäminen. Jätelainsäädäntö asettaa tuotteen valmistajan ensisijaiseen vastuuseen. Jätelainsäädäntömme seuraa EU:n jätelainsäädännön kehitystä, vaikka joiltakin osin jätelainsäädäntömme on tiukempi kuin EU:n vastaavat säädökset. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetus (169/2000) säätelevät jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Jätteiden verotusta ja maksuja säätelee verolainsäädäntö, joitakin maksuja säätelee jätelainsäädäntö. Jätteitä koskevia säädöksiä löytyy myös muiden alojen säädöksissä. Yleiset säädökset ovat jä-

15 7 telaki (1072/1993) ja jäteasetus (1390/1993). (Jätelaki 1993/1072 ja Jäteasetus 1930/ 1993, <URL:http://www.finlex.fi/>.) Jätealalla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ovat heikentäneet jätelaissa tulkinnanvaraisesti määritellyt vastuut. Eduskunnan hyväksymä jätelain osittainen muuttaminen ( /411, laki tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007) tarkoittaa sitä, että elinkeinoelämän jätteet jäävät kokonaan kunnan vastuun ulkopuolelle ja näiden jätteiden osalta Suomen jätelakiin tulee sama käytäntö kuin Euroopassa yleensä. (Jätelaki 1072/1993, <URL:http://www.finlex.fi/>.) 2.2 Euroopan Unionin jätepolitiikka EU:n jätepolitiikka on osa luonnonvarojen kestävää käyttöä, joka on yksi tulevan ympäristöpolitiikan painopistealueita. Jätepolitiikka on myös osa ilmastopolitiikkaa, jossa tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä. Jäsenmaiden jätehuolto muuttuu EU:n jätelainsäädännön mukaiseksi, koska esimerkiksi kaatopaikka- ja jätteenpolttodirektiivit asettavat jätteen käsittelylle kokonaan uusia vaatimuksia. (Euroopan parlamentti: Ympäristöpolitiikan yleiset periaatteet, <URL: EU:n ympäristöpolitiikan perusperiaatteita ovat: saastuttaja maksaa ennalta varautuminen ja ennaltaehkäisy ympäristövahinkojen korjaaminen niiden lähteillä. (Euroopan parlamentti: Ympäristöpolitiikan yleiset periaatteet, <URL: eu/factsheets/4_9_1_fi.htm>.)

16 8 2.3 Valtakunnallinen jätesuunnitelma VALTSU Suomelle laaditaan uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa VALTSU:a. Ehdotus on suunnitelmaksi valmistunut ja oli lausuntokierroksella asti. Lisäksi on tehty ehdotuksia jätelainsäädännön uudistamiseksi. Myös yleisöllä on ollut mahdollisuus osallistua VALTSU:n ja jätelainsäädännön uudistamisehdotusten valmisteluun. (Ympäristöministeriö: VALTSU:n valmistelu, <URL: to.fi/default.asp?contentid=209464&lan=fi>.) Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa tulee tavoitteiden mukaan esittää jätepoliittiset linjaukset tuleville vuosille ottaen huomioon EU:n esittämät tavoitteet sekä Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet, laatia suunnitelma valtiovallan ohjauskeinoista, tehdä ehdotus eri toimijoiden rooliksi tavoitteiden toteuttamisesta ja arvioida jätehuollon infrastruktuurin kehittämis- ja yleiset ohjaustarpeet. Lisäksi VALTSU:ssa pyritään yhtenäistämään jäte- ja materiaalitalouden tilastopohjaa sekä kehittämään indikaattoreihin perustuva VALTSU:n tavoitteiden seurantajärjestelmä. (Ympäristöministeriö: VALTSU:n valmistelu, <URL: http//www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=209464&lan=fi>.) VALTSU:ssa esitetyt tavoitteet eivät ole sitovia, mutta siinä esitetyt ohjauskeinot voivat olla merkittäviä, jos ne päätetään ottaa käyttöön. Uudessa VALTSU:ssa on erityisen tärkeää laajentaa jätepolitiikkaa niin, että se yhä enemmän huomioisi tuotteiden tuotantoketjun kaikki materiaalivirrat ja ympäristövaikutukset. VALTSU:ssa kehitetään edelleen Kestävän tuotannon ja kulutuksen toimikunnan, KULTU:n (Ympäristöministeriö, Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta,

17 9 <URL: jätepolitiikkaan liittyviä ehdotuksia vuodelta Jätehuollon käytännön järjestämistä ja laitoshankkeita koskevat päätökset tehdään pääasiassa paikallistasolla; kunnissa, jätelaitoksissa tai alan yrityksissä. Siksi valtakunnallisella jätesuunnitelmalla pyritään ohjaamaan myös alueellisten jätesuunnitelmien laatimista. VALTSU:ssa esitetyt valtakunnalliset tavoitteet pyritään sisällyttämään alueellisiin jätesuunnitelmiin ottaen kuitenkin huomioon alueelliset erityispiirteet, kuten esimerkiksi pitkät jätteenkuljetusmatkat. 2.4 Jätealan tulevaisuuden haasteet Kauppa- ja teollisuusministeriön teettämän, 28. joulukuuta 2005 valmistuneen ympäristöteknologian etenemissuunnitelman mukaan jätealan haasteiksi todetaan muun muassa se, että alan eri toimijoille eli yrityksille, yritysjärjestöille, tutkijoille ja hallinnolle tulisi luoda rakentavan vuoropuhelun kautta yhteinen tahto- ja tavoitetila siitä, miten edistetään materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähennetään jätteen syntyä. Tämä voi saattaa johtaa sitoutumiseen ja esimerkiksi vapaaehtoisiin sopimuksiin. Eri sektoreilla käynnistetään kokeiluja, joilla voidaan arvioida parantamispotentiaalia ja voidaan siten asettaa tavoitteita. (KTM/Teknologiaosasto 2005, Kansallinen etenemissuunnitelma, <URL: AP_kansallinen_etenemissuunnitelma.pdf>.) Valtakunnallisen jätesuunnitelman haasteita ovat muun muassa jätealaan liittyvät määritelmät, materiaalitehokkuuden ohjauskeinot, kunnallisten ja yksityisten jätehuoltoyritysten työnjako, tuottajan vastuun laajeneminen, jätteen kierrätyksen terveysvaikutukset ja jätehuoltolaitosten paikallinen hyväksyttävyys. (KTM/Tekno-

18 10 logiaosasto 2005, Kansallinen etenemissuunnitelma, <URL: fi/ files/16081/ ETAP_kansallinen_etenemissuunnitelma.pdf.>) Suunnitelmassa todetaan, että alan kehittyminen vaatii ristiriitaisten ohjaavien impulssien välttämistä, jotta alan yritykset uskaltavat investoida kehittämiseen. Säännösten ja ohjauskeinojen ennakoitavuutta on parannettava. Myös EU:n jätedirektiivit tarvitsevat tarkentamista. Jätehuollon, ympäristöpolitiikan ja energiahuollon välille tulee rakentaa yhtenäinen ketju. Uutta tekniikkaa ja kapasiteettia tarvitaan, jotta entistä pienempi määrä jätteistä päätyy kaatopaikalle. Jätehuoltoalan hyvä imago edellyttää alan toimijoilta vastuullista toimintaa. Jätehuoltoalan ammatillisessa osaamisessa on saavutettu hyviä tuloksia näyttötutkintojen kautta. Ammattitaitoisen työvoiman saanti on varmistettava hyvällä koulutuksella jatkossakin. On myös huomioitava, että ympäristöhuollon murros asettaa uusia vaatimuksia myös toimivalle infrastruktuurille. Infrastruktuurin rakentaminen tulee olla mahdollista myös yksityisen palvelun tarjoajien toimesta. (KTM/Teknologia osasto 2005, Kansallinen etenemissuunnitelma, <URL: 81/ETAP_kansallinen_etenemissuunnitelma.pdf>.) 2.2 Ympäristöyritysten Liitto ry yksityisten jätehuoltojen tukena Ympäristöyritysten Liitto ry (YYL) on ympäristöalalla toimivien yritysten elinkeinopoliittinen yhdistys. Liitto toimii ympäristöalan toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi. Se osallistuu lainsäädännön valmisteluun, edistää jäsentensä ammattitaitoa ja -tietoa sekä pitää yhteyttä viranomaisiin kotimaassa ja ulkomailla. Liiton keskeisenä tavoitteena on olla mukana lainsäädännön kehittämisessä siten, että jätehuoltomarkkinat avautuvat ja vapaa kilpailu on mahdollista.

19 11 Jätehuoltoalan vaatimusten tiukentumisen ja kilpailun kiristymisen takia yksityiset jätehuoltoyritykset toimivat ennakolta ja vaikuttavat alan parhaiden käytäntöjen muotoutumiseen. Tämän vuoksi YYL päätti vuosikokouksessaan laatia jäsenilleen eettiset säännöt. Näin ne voivat osoittaa laadukkuutensa ja kilpailukykyisyytensä ympäristöhuoltoalan palveluntarjoajina. Ympäristöyhdistysten Liitto ry:n toimitusjohtaja Katri Penttinen uskoo, että eettisillä säännöillä on toimialan kannalta iso merkitys. Liiton jäsenyritysten toiminta kattaa noin 80 % alan markkinoista, vaikkakin alalla on runsaasti liittoon kuulumattomia yrityksiä. (Ympäristöyritysten Liitto ry, Ympäristöyritysten Liitto ry hyväksyi alalle eettiset säännöt, <URL: YYL pitää tärkeänä, että ympäristöliiketoiminnan luonteesta huolimatta alalla tulee olla vapaa kilpailu ja yritysten menestymisen tulee pohjautua mahdollisimman laajasti normaaleihin liiketalouden ja markkinoiden sääntöihin. Siksi on tärkeää, että alan säädökset ovat mahdollisimman hyvin ennakoitavissa ja että alalle ei luoda lainsäädännöllä monopoleja. (Ympäristöyritysten Liitto ry, Ympäristöyritysten Liitto hyväksyi alalle eettiset säännöt, <URL: www. ymparistoyritykset.fi/tiedote?id= >.) Tulkinnanvaraisesti määritellyt vastuut ovat heikentäneet jätealalla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Siksi Eduskunnan hyväksymä jätelain osittainen muuttaminen edistää ympäristöhuoltoalan kehittymistä. Tämä lain muutos tarkoittaa sitä, että elinkeinoelämän jätteet jäävät kokonaan kunnan vastuun ulkopuolelle. YYL:n Katri Penttisen mukaan lakimuutos vastaa myös yleistä ympäristöalan tahtotilaa. YYL:n helmikuussa 2007 teettämän eri sidosryhmille lähetetyn laajan kyselytutkimuksen mukaan reilusti yli 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että yritysten tulisi itse saada päättää jätehuollostaan. Tätä mieltä olivat paitsi yritysten edustajat, myös kuntapäättäjät ja ympäristöjärjestöjen edustajat. Ainostaan 6 % kyselyyn vastanneista kannatti sitä, että elinkeinotoiminnan jätteet olisivat kunnan

20 12 vastuulla. (Ympäristöyritysten Liitto ry, Jätelain muuttaminen tärkeä asia ympäristöhuoltoalan kehittymisen kannalta, <URL: tiedote?id= >.) 2.3 Jätelaitosyhdistys ry kunnallisen jätehuollon puolesta puhujana YYL Ympäristöyritysten Liitto ry siis edustaa yksityisiä jätehuoltoyrityksiä. Kuntien jätelaitoksia ja alueellisia jätehuoltoyhtiöitä edustaa Jätelaitosyhdistys ry (JLY). Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo toteaa Jätelaitosyhdistyksen sivuilla julkaistussa tiedotteessa: Jätehuollon kustannukset nousevat ja kuljetukset lisääntyvät, edellä mainitusta jätelain muutosaloitteesta seuraavaa: Sopimusperusteisessa kuljetusjärjestelmässä elinkeinoelämän jätteet joudutaan vastedes keräilemään ja kuljettamaan eri kuormissa. Tämä lisää erityisesti maaseudun ja haja-asutusalueiden kauppojen ja muun elinkeinoelämän sekä maatalousyrittäjien yhdyskuntajätehuollon kuljetuksia ja kustannuksia. Esitetty muutos palvelee vain yksityisen jätebisneksen etua. Kuljetusten lisääntyessä myös päästöt kasvavat. Julkisuudessa päättäjät ovat kovin huolissaan ilmastomuutoksesta, mutta vastuuta eivät kaikki kuitenkaan ole valmiita ottamaan. Bisnes näyttää menevän ympäristöasioiden edelle, ihmettelee Salo. (Jätelaitosyhdistys ry, Jätehuollon kustannukset nousevat ja kuljetukset lisääntyvät, <URL: SID=0c9bbd2222df15b6ae455023c3ac7f32>.) Kunnan järjestämässä ja kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa elinkeinoelämän jätehuollon kirjanpidollinen eriyttäminen on mahdollista, koska kunnan jätelaitoksella on sopimussuhde erikseen jokaiseen jätteentuottajaan. Onkin selvää, että jos lakimuutos hyväksytään, myös lopuissa Suomen kunnissa tullaan siirtymään kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. Tällä tavoin myös kuntien jätelaitokset voisivat osallistua palvelujen tarjoamiseen edelleen myös maaseudun kaupoille ja muulle elinkeinoelämälle. Parasta olisi kuitenkin lopullisessa käsittelyssä hylätä tämä

21 13 puutteellisesti valmisteltu lakimuutosesitys ja kiirehtiä jätelain kokonaisuudistusta, toteaa Salo. (Jätelaitosyhdistys ry, Jätehuollon kustannukset nousevat ja kuljetukset lisääntyvät, <URL: =0c9bbd2222df15b6ae455023c3ac7f32>.) Jätelaitosyhdistys ry ei sivuillaan ole kommentoinut tätä asiaa lakimuutoksen hyväksymisen jälkeen. YYL:n mukaan kuntien päätöksenteko palvelun kunnallistamisen ja sopimusperusteiden toiminnan välillä on elinkeinopoliittisesti merkittävä. Kunnallistamisratkaisut johtavat jätehuoltoyrittäjyyden vaikeuksiin ja alan hallitsemattomaan rakennemuutokseen. YYL kaipaa pitkän aikavälin vastuuta päätöksenteossa. (Ympäristöyritysten Liitto ry, Elinkeinopoliittista vastuuta kunnalliseen päätöksentekoon, <URL: 2.4 Jätehuollon järjestäminen Jätelaki (1993/1072) antaa kunnille mahdollisuuden järjestää asumisesta syntyvän ja siihen rinnastettavan jätteen kuljetukset kahdella tavalla. Kunnalla on mahdollisuus järjestää kuljetukset sopimusperusteisesti, jolloin kiinteistöt voivat sopia vapaasti tehtävästä yksityisten jätehuoltoyritysten kanssa. Toisaalta kunta voi kilpailuttaa kuljetukset. Kunta voi halutessaan antaa jätehuollon kokonaisuudessaan myös yksityisten yrittäjien hoidettavaksi. Jätehuoltoratkaisuja on viime aikoina lähdetty voimakkaasti viemään kunnallistamisen suuntaan. Kuntien jätelaitoksia ja alueellisia kuntien omistamia jätehuoltoyhtiöitä edustavan Jätelaitosyhdistys ry:n mukaan lähivuosien lainsäädäntö ja

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Talousvaliokunta, 7.10.2016 Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä Lainaus pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta 7.10.2016 3 Edelläkävijyys vaatii

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo PESÄ -kunnan vastuu rajattiin asumisen ja julkisen palvelun jätehuoltoon 2006 6.10.2015 Markku

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

INFRA ry: Yritykset odottavat hankintalain muutoksia positiivisin mielin Viime aikoina on herätelty keskustelua uudistuvan hankintalainsäädännön vaikutuksista jätehuoltoon Oulussa. Purku- ja kierrätystoimialaa

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Biojätteiden synnyn ehkäisy Biokaasun liikennekäytön edistäminen Ruotsissa

Biojätteiden synnyn ehkäisy Biokaasun liikennekäytön edistäminen Ruotsissa Biojätteiden synnyn ehkäisy Biokaasun liikennekäytön edistäminen Ruotsissa Työpaja Salossa 7.9.2010 Erja Heino Tutkija MTT, W-fuel-hanke erja.heino@mtt.fi Biojätteiden ja lietteiden synnyn ehkäisy Kotitalouksissa,

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus 14.11.2017 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Sisältö 1. Johdanto 2. Kiertotalous Määritelmä Esimerkkejä Vaikutukset Suomessa 3. Jätehuolto

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 TERVETULOA WEBINAARIIN! o Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen)

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Vattenfallin imago kirkastui

Vattenfallin imago kirkastui Vattenfallin imago kirkastui Julkaisuvapaa maanantaina 17.12.2012, klo. 06.00 Suomen SÄHKÖYHTIÖT - EPSI Rating asiakastyytyväisyys 2012 Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain kuluttajien

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Asiantuntijapalvelut (EN 16775) ja Asiakastyytyväisyys (CEN/TS

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta

Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Hallituksen vuosikertomus eduskunnan lausumat jätelain uudistuksen toimeenpanosta ja seurannasta Ympäristövaliokunta 18.5.2015 Ympäristöneuvos Riitta Levinen Eduskunnan lausumat EV 360/2010 vp 1. Eduskunta

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Sonkajärvi. Kuntaraportti

Sonkajärvi. Kuntaraportti Sonkajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Tervo. Kuntaraportti

Tervo. Kuntaraportti Tervo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Leppävirta. Kuntaraportti

Leppävirta. Kuntaraportti Leppävirta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg Ympäristöministeriö 1 Esityksen sisältö EU:n 6. ympäristöohjelma ja jätteet

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Siilinjärvi. Kuntaraportti

Siilinjärvi. Kuntaraportti Siilinjärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rautalampi. Kuntaraportti

Rautalampi. Kuntaraportti Rautalampi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Kiuruvesi. Kuntaraportti

Kiuruvesi. Kuntaraportti Kiuruvesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari 3.- 4. 2. 2011. Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj kauko.kivilehto@lassila-tikanoja.

Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari 3.- 4. 2. 2011. Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj kauko.kivilehto@lassila-tikanoja. Pidä Lappi Siistinä ry. Ympäristöseminaari 3.- 4. 2. 2011 Levi Kauko Kivilehto yhteyspäällikkö Lassila & Tikanoja Oyj kauko.kivilehto@lassila-tikanoja.fi Jätelain kokonaisuudistus Jätelain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ.

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. Uusi palvelu taloyhtiön asukaslähtöiseen johtamiseen. TERVETULOA TALOYHTIÖIDEN JOHTAMISEN UUTEEN AIKAAN! Taloyhtiön johtaminen vaatii osaamista

Lisätiedot