KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)"

Transkriptio

1 PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä Tuotetunniste Kauppanimi Tuotekoodi PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PD410W; PD430; PD450; PD Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Toiminto Voiteluöljy. Tukes käyttötarkoituskoodi (KT) Aineen/seoksen käyttö Toimialakoodi (TOL) 35 Voiteluaineet ja lisäaineet Synteettinen voiteluaine käyttöihin, joihin suositellaan Caterpillar TO-4- laatuluokan öljyjä (vaihteistot, hydrauliset nesteet vetopyörästöt, märkäjarrunesteet). Vain ammattikäyttöön. 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yrityksen nimi VOITELUKESKUS TONTTILA OY LTD Postiosoite Turkkirata 10 Postinumero FIN Paikkakunta PIRKKALA Maa Finland Puh: Faksi S-posti Verkkosivu Y-tunnus Hätäpuhelinnumero Hätänumero Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), HUS: tai Yleinen hätänumero:112 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti 2.2. Merkinnät R-lausekkeet Erityinen lisämerkintä, seokset 2.3. Muut vaarat R52/53 R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Sisältää kalsiumsulfonaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

2 PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 2 / 8 Vaaran kuvaus yleinen Ei ilmoitettu. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Sinkkialkaryyliditiofosfaatti CAS-numero: EY-numero: (dekyyloksi)tetrahydrotiofeeni-1,1- dioksidi CAS-numero: EY-numero: R52/53 Aquatic Chronic 3; H412 N; R51/53 Aquatic Chronic 2; H411 Kalsiumsulfonaatti CAS-numero: polymeeri R43 Skin Sens. 1; H317 p-dodekyylifenoli CAS-numero: EY-numero: Nonyylifenoli, etoksyloitu CAS-numero: EY-numero: Seoksen kuvaus Huomautuksia aineosista KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen Lis. 3; R62 Xi; R36/38 N; R50/53 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361f Aquatic Chronic 1; H410 Xi; R36/38 N; R51/53 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H % 0,1-1 % 0,1-1 % 0,1-0,5 % 0,1-0,5 % Tuote sisältää luokittelematonta perusteellisesti vetykäsiteltyä ja vetykrakattua ja/tai liuotinjalostettua perusöljyä (maaöljy) (ei CAS- tai EY-numeroa). Kalsiumsulfonaatti on polymeeri (ei CAS- tai EY-numeroa). Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan, pidä levossa ja lämpimänä. Jos oireet jatkuvat tai ovat vakavia, toimita lääkäriin. Jos hengitys on pysähtynyt tai vaikeutunut, pätevä henkilö voi mahdollisuuksien mukaan antaa happea tai tekohengitystä. Auttajan voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Aseta tajuton henkilö kylkiasentoon ja varmista, että hengitystiet ovat vapaat. Löysää tarvittaessa vaatetusta. Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla tai ihonpuhdistusaineella. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese/puhdista vaatteet ja kengät huolellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Jos ihoärsytystä tai muita oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin. Huuhtele suu vedellä. Raitis ilma, lämpö ja lepo. Jos oireet jatkuvat tai ovat vakavia, toimita lääkäriin. Jos ainetta on nielty ja henkilö on tajuissaan, anna pieniä määriä vettä juotavaksi. Älä koskaan anna tajuttomalle mitään suun kautta. ÄLÄ oksennuta ellei lääkäri kehota näin tekemään. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla niin ettei vatsansisältö pääse keuhkoihin. Aseta tajuton henkilö kylkiasentoon ja varmista, että hengitystiet ovat vapaat. Löysää tarvittaessa vaatetusta. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Välittömät oireet ja vaikutukset Ei tiedossa välittömiä oireita tai vaikutuksia. Viivästyneet oireet ja vaikutukset Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen) Muut tiedot Hoito oireiden mukaan. Jos suuria määriä ainetta on nielty tai hengitetty, ota

3 PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 3 / 8 heti yhteys myrkytysasiantuntijaan. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusvälineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo- ja räjähdysvaarat Vaaralliset palamistuotteet Sammutusaine voidaan valita paloympäristön mukaan. Tulipalossa tai kuumennettaessa paineen kasvu voi aiheuttaa säiliön rikkoutumisen. Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO). Typen oksidit (NOx). Rikkioksidit (SOx). Fosforin oksidit (POx). Kalsiumoksidit (CaOx). Sinkkioksidit (ZnOx). Aldehydit. Ketonit. Savu ja ärsyttävät höyryt Palontorjuntaa koskevat ohjeet Henkilösuojaimet Paineilmahengityslaite ja suojapuku. Palontorjuntatoimenpiteet Vaaravyöhyke on välittömästi evakuoitava. Muut tiedot Aine on haitallista vesieliöille, joten sammutusvedet on kerättävä talteen ja niiden pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Yleiset toimenpiteet Henkilökohtaiset varotoimet 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövarotoimet Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle. Pysäytä vuoto, jos sen voi vaaratta tehdä. Järjestä vuotopaikalle tehokas ilmanvaihto. ÄLÄ KOSKE vuotaneeseen aineeseen tai kulje sen yli. Vältä höyryjen ja aerosolien hengittämistä. Jos ilmanvaihto ei ole riittävää, käytä asianmukaista hengityksensuojainta. Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Ilmoita mahdollisesta vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät Leviämisen estäminen Imeytä vuoto inerttiin imeytysaineeseen (esim. hiekka, piimaa, kaupallinen imeytysaine) ja kerää imeytysaine astioihin hävittämistä varten. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Estä aineen pääsy viemäriin, vesistöön, kellariin tai suljettuun tilaan. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Muita ohjeita Ohjeet turvallisesta käsittelystä ks. kohta 7. Ohjeet suojavarusteista ks. kohta 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä ks. kohta 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Suojaavat toimenpiteet Palontorjuntatoimenpiteet Ohjeita yleiseen työhygieniaan Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (hyvä yleinen ilmanvaihto ja tarvittaessa kohdepoisto). Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Vältä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Vältä höyryjen tai sumun hengittämistä. Käytä ainetta käsitellessäsi asianmukaisia suojavarusteita (ks. kohta 8). Työskentelypisteiden läheisyydessä on suositeltavaa olla silmähuuhtelupiste ja hätäsuihku. Säiliöitä ei saa paineistaa, leikata, hitsata, juottaa, porata tai altistaa kuumuudelle tai sytytyslähteille. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä ja sen läheisyydessä. Kädet ja kasvot on pestävä ennen taukoja ja työn päättyessä. Riisu aineen likaamat vaatteet ja suojavarusteet ennen taukotiloihin menoa. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina

4 PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 4 / 8 yhteensopimattomuudet Varastointi Vältettävät olosuhteet Tekniset toimenpiteet ja säilytysolosuhteet Soveltuvat pakkaustavat Säilytystiloja ja säiliöitä koskevat vaatimukset 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat Varastoi erillään elintarvikkeista. Suojattava suoralta auringonvalolta. Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta Varastoi viileässä ja kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisessä astiassa tai säiliössä. Älä varastoi merkitsemättömissä säiliöissä. Älä käytä säiliöitä uudelleen. Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina ja pystyasennossa vuotojen välttämiseksi. Käytä asianmukaisia suojarakenteita estämään vuodot ympäristöön. Ei ilmoitettu. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Muut tiedot raja-arvoista DNEL/PNEC: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty, aineosien tietoja ei ole käytettävissä. HTP-arvot ja muut lakisääteiset ohjearvot Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi Öljysumu 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Hengityksensuojaus Hengityksensuojaus Suodatintyyppi A. Käsien suojaus Käsien suojaus Soveltuvat materiaalit 8 tuntia: 5 mg/m3 8 tuntia: 5 mg/m3 Mineraaliöljysumu USA, ACGIH Mikäli ilmanvaihto ei riitä pitämään aineosien pitoisuuksia annettujen rajaarvojen alapuolella, käytä hengityksensuojainta. Jos on ihokosketuksen tai roiskeiden vaaraa, käytä sopivia kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä. Neopreeni. Nitriilikumi. Polyvinyylialkoholi (PVA). Viton. Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus Jos on roiskeiden vaaraa tai muodostuu aerosolia, käytä tiiviitä suojalaseja. Ihonsuojaus Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) Ihon lisäsuojaus 2011 Käytä asianmukaista suojavaatetusta. Ihokosketuksen jälkeen aine tulee pestä pois iholta. Riisu likaantuneet vaatteet ja kengät ja pese/puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä. Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Jähmeä neste. Väri Kellanruskea. Haju Hiilivety. Huomautuksia, hajukynnys Ei tiedossa. Huomautuksia, ph (toimitusmuodossa) Huomautuksia, sulamis- tai Ei määritettävissä. Ei tiedossa.

5 PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 5 / 8 jäätymispiste Huomautuksia, kiehumispiste ja - Ei tiedossa. alue Leimahduspiste Arvo: 239 C Testimenetelmä: Avokuppi Huomautuksia, Haihtumisnopeus Ei tiedossa. Huomautuksia, Räjähdysraja Ei tiedossa. Huomautuksia, höyrynpaine Ei tiedossa. Huomautuksia, Höyryn tiheys Ei tiedossa. Suhteellinen tiheys Arvo: 0,856-0,8985 kg/l Testimenetelmä: 15 C Vesiliukoisuus Ei vesiliukoinen. Rasvaliukoisuus Ei tiedossa. Huomautuksia, Jakaantumiskerroin: Ei tiedossa. n-oktanoli / vesi Huomautuksia, Itsesyttyvyys Ei itsestään syttyvä. Huomautuksia, hajoamislämpötila Ei tiedossa. Huomautuksia, viskositeetti 10W: 35,38 cst (40 C), 6,28 cst (100 C) (VI=128) 30: 88,5 cst (40 C), 11,01 cst (100 C) (VI=110) 50: 209,9 cst (40 C), 18,44 cst (100 C) (VI=97) 60: 371,7 cst (40 C), 26,96 cst (100 C) (VI=97) Fysikaaliset vaarat Räjähtävyys Hapettavuus Ei luokiteltu räjähtäväksi. Ei luokiteltu hapettavaksi. 9.2 Muut tiedot Huomautuksia, Jähmepiste 10W: -33 C; 30: -27 C; 50: -27 C; 60: -21 C KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Pidettävä poissa suorasta auringonpaisteesta Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Hapettavat materiaalit. Hapot. Alkalit Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. Tuotteen hajotessa tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia yhdisteitä (hiilidioksidi, häkä, rikkivety, rikki-, typpi-, fosfori-. sinkki-, kalsium- ja metallioksidit, aldehydit, alkyylimerkaptaanit, sulfidit, metakrylaattimonomeerit, tukahduttavat kaasut, savu, ärsyttävät höyryt). KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys: Muita myrkyllisyystietoja Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella. Aineosan myrkyllisyystiedot Aineosa Perusteellisesti vetykäsitelty ja vetykrakattu perusöljy (maaöljy)

6 PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 6 / 8 LD50 suun kautta LD50 ihon läpi LC50 hengitys Arvo: > 5000 mg/kg Koe-eläinlajit: Rotta Arvo: > 2000 mg/kg Koe-eläinlajit: Kani Arvo: > 5,2 mg/l Koe-eläinlajit: Rotta Kesto: 4 h Huomautuksia: Sumu Mahdolliset välittömät vaikutukset Ihokosketus Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa ärsyttäväksi tai syövyttäväksi. Vakava silmävaurio / ärsytys Tuotetta ei ole luokiteltu silmiä vaurioittavaksi tai ärsyttäväksi. Aspiraatiovaara Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi. Viivästyneet vaikutukset Herkistyminen Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa tai hengitysteitä herkistäväksi. Tuote sisältää kuitenkin pienen määrän aineosaa, joka saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisen myrkyllisyyden perusteella. Syöpävaarallinen, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen Syöpävaarallinen Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. Mutageenisuus Tuotetta ei ole luokiteltu perimää vaurioittavaksi. Sukusolujen perimää vaurioittavat Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. ominaisuudet Lisääntymismyrkyllisyys Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. Sisältää kuitenkin < 0,5 % aineosaa, jonka epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Altistumisen oireet Muut tiedot Muita terveysvaikutuksia ei ole ilmoitettu. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Vesieliöstö, kommentit 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus Ei tietoja Biokertyvyys Biokertyvyyspotentiaali Ei tietoja Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus Ei tietoja. Huomautus, vesiliukoisuus Tuote ei ole vesiliukoinen PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Muita haittavaikutuksia / huomautuksia Ympäristötiedot, yhteenveto Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja. Tuote sisältää < 0,5 % aineosaa, joka on erittäin myrkyllistä vesieliöille, < 1, 5 % aineosia, jotka ovat myrkyllisiä vesieliöille ja < 3 % aineosaa, joka on haitallista vesieliöille. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle, aineosien tietoja ei ole käytettävissä. Ei ilmoitettu. Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristötietoja. Tuote on aineosiensa perusteella haitallista vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

7 PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 7 / Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Kyllä Muut tiedot KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero Kommentti 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat Huomautus 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti. Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetusten suhteen. Tuote on haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Pidettävä poissa auringonpaisteesta. Vältä tuotteen kosketusta iholle tai silmiin ja höyryn tai sumun hengittämistä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Muita soveltuvia tietoja. Muita soveltuvia tietoja. Ei sovelleta. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Lainsäädäntö ja säädökset Ei erityissäädöksiä Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty Ei KOHTA 16: Muut tiedot Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3). Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (osat 2 ja 3). Koulutusohjeet Käytetyt lyhenteet R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen. ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koe-eliöistä LD50: Lethal dose: annos, joka tappaa 50 % koe-eliöistä

8 PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 8 / 8 Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen luomisessa käytetyt lähteet Vastuussa käyttöturvallisuustiedotteesta Valmistajan käyttöturvallisuustiedote ( ) VOITELUKESKUS TONTTILA OY LTD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot