PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA kello 15:00-17:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden eaminen 3 72 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 73 Äänekosken keskustan kehittäminen Lausunto sairaanhoitopiirille ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisestä 9 75 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualue Lausunto Metsäliiton ja Vapon biodieselhankkeen ympäristövaikutusten 15 arviointiselostuksesta 77 Perusturvan vuoden 2010 talousarvion eutuminen tammi-syyskuussa Ilmoitusasioita Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset 24 Puheenjohtaja Jarkko Kaukometsä

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kaukometsä Jarkko 15:00-17:35 puheenjohtaja Hakonen Eero 15:00-17:35 jäsen Holopainen Simo 15:00-17:35 jäsen Hytönen Markku 15:00-17:35 jäsen Hänninen Seppo 15:00-17:35 jäsen Kainu Keijo 15:00-17:35 varapuheenjohtaja Kylmälä Armi 15:00-17:35 jäsen Lång Kyllikki 15:00-17:35 jäsen Saikkonen Pirjo 15:00-17:35 jäsen Tikander Suvi 15:00-17:35 jäsen Vainio Hannele 15:00-17:35 jäsen Tuikka Kimmo 15:00-17:35 varajäsen Seppälä-Kupari Helena 15:00-17:35 varajäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 15:00-17:35 varajäsen POISSA Halonen Sari jäsen Raitanen Leena jäsen Rautiainen Sinikka jäsen Ruuska Virva jäsen Javanainen Hannu kaup.johtaja MUU Nyholm Rolf 15:00-17:35 kh:n puheenjohtaja Tuominen Marke 15:00-17:35 kaupunginhallituksen edustaja Kolehmainen Raija 15:00-17:35 perusturvajohtaja Männistö Anja 15:00-17:35 talouspäällikkö, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jarkko Kaukometsä Puheenjohtaja Anja Männistö Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pirjo Saikkonen Suvi Tikander PÖYTÄKIRJA klo 9:00-12:00 YLEISESTI Äänekosken kaupungin sosiaalitoimi NÄHTÄVILLÄ Hallintokatu 4

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden eaminen PETUR 71 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, perusturvalautakunnan päättä mäl lä ta val la. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen PETUR 72 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ko kousta seuraavan viikon maanantaihin klo mennessä. Ehdotus: Päätös: Perusturvalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Saikkosen ja Suvi Tikanderin. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Äänekosken keskustan kehittäminen /100001/2010 KHALL Äänekosken ydinkeskustaan on laadittu kehittämissuunnitelma, jonka tarkoituksena on toimia 2000-luvun alkupuoliskolla kaavoituksen suuntaa antavana tausta ehtona. Kaupungin keskustaan sijoittu vat ra ken nus- ja kaavoitus hankkeet tarkastellaan jatkossa yhteenso piviksi kokonaissuunnitel man kanssa, jolloin voidaan varmistaa alueen suunnitelmallinen ke hittäminen. Kehittämissuunnitelmaa ei laadita juridisen kaavan muo toon, eutettavan muodon se saa asemakaavamuutosten ja raken nuslupapäätösten myötä. Suunnitelman on laatinut kaupungin kaavoitusyksikön ohjaamana Ark ki teh tuu ri toimisto Jussi Partanen. Liikenteen ja pysäköinnin tutkimisessa on konsulttina toiminut Seppo Karppinen SITO Oy:stä, Länsiportin tornitalojen maankäytön suunnittelusta on vas tannut Ark kitehtipalvelu Oy. Suunnitelmassa on erikseen tutkittu tarkemmin kolmen osa-alueen ke hit tä mis tä: Län si port ti, To rikorttelit ja Viiskulma. Kaupungin keskustaan esitetään merkittävää asu mi sen mää rän lisää mis tä, ke vyen liikenteen olo suhteiden paranta mista ja lii ke-elämän tar pei den huo mioimista. Alu eel le si joit tui si noin asuntoa noin 25:een uuteen ra kennuk seen siten, että tule vai suu den katutila jat kaa nykyisen Kaup pakadun mit takaa vaa. Asu kas poh jan lisää mi nen pi ris tää kau pan käyntiä ja no peut taa kes kus tan kau punkikult tuurin ke hi tystä. Kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan erityisesti Karhunlähteen suuntaan: suunnitelmassa esitetään länsisuunnalta uutta sisääntuloväy lää joh ta malla katuyhteys Koskelan kulmalta painotalon alapuolitse Torikadulle. Kevyen liikenteen, kaupunkikuvan ja pysäköinnin kannalta merkittävä uudistus on myös Kauppakadun ja Työs kin tien vä lisen tilan avaaminen Keskusaukion kohdalta: tavoitteena on lisätä alueella viihtyisyyttä ja orientoitavuutta parantavia aukioita ja liittää kes kus ta ny kyis tä kiin teäm min Ran ta puis toon ja muihin virkistysreitteihin. Liike-elämän osalta Torikatu ja Kauppakatu muodostavat tulevaisuudessa uuden oma lei mai sen pää ka dun, jolla on hypermarketeja reunus ta va na merkittä vä kaupal linen asema. Torikadun ja Kauppakadun var sil la varaudu taan erityi sesti erikoisliikkeiden ja kivijalkakauppojen mää rän kas vuun ja tarjonnan monipuolistumiseen.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Uusi to ri on suun ni tel tu si joit tu vaksi To ri ka dun var rel le Työs kin tien liitty män koh dalle. To rin paik ka on uu den länti sen si sääntulo väylän var rella ja se liittyy kes keises ti myös kehitettävään kevyen lii ken teen verkostoon. Si joitta malla ne li ker roksis ta asuin raken tamista ja ki vi jalka kauppo ja/suurem pia lii keti loja torin ym pärille luo daan tarvet ta palve luil le ko ko keskus tan alueella. Länsiportiksi nimetylle alueelle uuden Torikadun alkupäähän esitetään rakennettavaksi Hämeentielle kiertoliittymä, jonka itäpuolelle sijoittuu kolme kuusikerroksista pistetaloa. Niiden viereen sijoittuva maidontarkastamona tun nettu ta lo esi te tään säi ly tet tä väksi oma leimais ta, his to rial lis ta kau punkiku vaa edus tava na. Uu sien liit ty mä järjes tely jen jäl keen To ri ka dun ja Ää ne kos ken tien vä li selle alu eelle on mah dol lis ta si joit taa myös esim. huol to ase ma Kos kelan kiertoliit tymän lä hei syy teen. Torikortteleiden (Torikadun-Kalevankadun-Sammonkadun-Kauppakadun rajaama alue) koko rakennuskanta uusiutuu pääosin nelikerroksisilla hissillisillä asuintaloilla, joiden katutaso soveltuu liike-elämälle. Torikadun ja Kalevankadun kulmaukseen kaupunkikuvallisesti merkittävälle ja avarat nä ky mät tar joavalle paikalle on suun ni tel tu kuu si ker rok si nen rakennus. Nykyisen torin paikalle rakentuu nelikerroksinen kortteli, jossa rakennusten korkeus sitoutuu Kauppakadun itäpuolen rakennuksiin. Viiskulmaan rakennetaan kiertoliittymä ja vanhaa rakennuskantaa jää edustamaan ainoastaan vanha pankkirakennus, jonka mittakaavaan alueen uudisrakennukset sidotaan. Näkymä Viiskulman portista kaupungin keskustaan avataan suppilomaisen katutilan kautta. Liikenneratkaisu perustuu pitkälti nykyisen katuverkon muodostamaan runkoon: ainoa uusi merkittävä katuyhteys on läntinen sisääntuloväylä. Nykyistä katuverkkoa saneerataan: esimerkiksi Torikadun katutilaa kavennetaan ja siirtymällä viistopysäköintiin tehos te taan ka dun var si paik ko jen käyttöä. Pysäköinnin osalta tavoitteena on keskustapalvelujen noutaminen yhden pysäköinnin periaatteella: merkittävät pysäköintialu eet si joi tetaan sisääntuloväylien ja kevyen liikenteen yhteyksien kannalta niin kes kei sil le alueil le, et tä auton siir tä mi nen keskustan sisäisillä ostosreissuilla koettaisiin tarpeettomaksi. Palvelujen hakijan kannalta keskeisiä pysäköintipaikkoja ovat sisääntuloväylien marketit, Kaup pakadun ja Työskintien välinen uusi yleinen pysäköintialue sekä lisättävät kadunvarsipaikat. Asukaspysäköinti pystytään järjestämään Länsiportin ja itäisen torikorttelin alueilla maantasoratkaisuna autopaikkanormilla 1 ap/asunto. Läntisessä torikorttelissa ja Viiskulmassa osa autopaikoista sijoittuu pihakannen alle. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että luonnos Äänekosken ydinkeskustan kehittämiseksi asetetaan nähtäville. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetuslautakunnalta, perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja ympäristölautakunnalta se kä Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen mu seol ta, Ää nekosken seurakunnalta, Ääneseudun Kehitys Oy:ltä ja Ää ne kos ken Yrittäjät ry:ltä. Päätös: Hyväksyttiin. PETUR 73 Keskustan kehittämissuunnitelma muodostaa hyvän ja käyttökelpoisen rungon ohjaamaan keskustan kaavoitusta ja alueiden/rakennuskohteiden yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Perusturvatoimialan näkökulmasta arvioituna erityistä huomiota jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää siihen, että keskustasta syntyy elävä ja monipuolinen asuin- ja elinympäristö myös iltaisin ja viikon loppuisin. Kaupunkikeskustojen yhdeksi ongelmakohdaksi on muodostunut se, että ne suurelta osin tyhjenevät iltaisin ja viikonlop pui sin asukkaista, jolloin esim. keskustassa asuvat vanhukset tun te vat olon sa tur vattomaksi. Tasapainoisesta ja vanhuksillekin tur valli ses ta asu kasrakenteesta ja ympärivuorokautisesta asumistur val li suu des ta huolehtiminen edel lyt tää, et tä myös nuo rilla ai kui silla ja lap si per heillä kin ha lu tes saan on mah dolli suus asua kes kus tas sa viihtyi sästi. Tähän toivotaan jatkosuunnittelussa vielä pa neudutta van. Vanhusasukkaiden näkökulmasta arvioituna kehittämissuunnitelmassa on hyvä pyrkimys toisaalta turvata palvelujen säilyminen ydinkeskustassa ja samalla se, että edelleen varaudutaan hissillisten asun to jen ra ken ta miseen palvelujen välittömään läheisyyteen. Liikenneväylien eutuminen kehittämissuunnitelman mukaisesti parantaa liikenneturvallisuutta monessa ongelmakohdassa (mm. uusi sisääntuloväylä Torikadulle). Kui ten kin haasteellisia ja erityisesti liikun ta ra joit teis ten ja ikään ty nei den kun ta lais ten asioinnin kannalta hankalia koh tia on vie lä jää mäs sä suunni tel maan. Erityisesti Äänekos ken tiel lä uu sien markettien ja radanylityksen tienovilla liikenneväylien turvalli suuteen, ja myös liikuntarajoitteisten radanylityk sen mah dol lis ta vaan rat kaisuun tu lee kiin nit tää eri tyistä huo mio ta. Perusturvalla ei ole näköpiirissä palvelulaajennuksia, joita varten aluevarauksia ydinkeskustaan tulisi varata. Asumista varten tehtyjä tilavarauksia on mahdollisuus hyödyntää mm. vanhusten ja vammaisten palveluasumiseen.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvajohtajan ehdotus: Annetaan keskustan kehittämissuunnitelmasta yllä olevan si sältöinen lausunto. Päätös: Hyväksyttiin. Liite nro 1 Äänekosken keskustan kehittämissuunnitelma , luonnos, Arkkitehtuuritoimisto Jussi Partanen

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Lausunto sairaanhoitopiirille ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisestä 166/093002/2010 KHALL Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisperiaatteita on käsitelty sairaanhoitopiirin vuosittaisen sopimusohjausneuvottelukierroksen alueellisessa muutosseminaarissa , erillisessä omistajakuntien kuulemistilaisuudessa ja Pohjoisen Keski-Suomen osalta sopimusohjausneuvottelupäivässä Kuntien viralliset lausunnot asiasta on sovit tu annettavan syyskuun lop puun mennessä. Sairaankuljetuksen järjestäminen ja valvonta paikallistasolla on säädetty kuntien ja niiden ylläpitämien ter veyskeskusten vastuulle kansanterveyslailla 66/1972 ja erillisellä asetuksella sairaankuljetuksen järjestämisestä 565/1994. Vaativimman, hoiasoisen sairaankuljetuksen (ensihoidon) ohjeis tus vastuu on nykyasetuksenkin mukaan terveyskeskusten ja sai raan hoitopiirien yhteisvastuulla. Ennakoitavassa terveydenhuolto laissa, jonka voimaan astumisajankohta on edelleen epävarma, kaikki sai raankuljetuksen toiminnot ollaan kokonaisuudessaan siirtä mässä sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulle. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on valmistellut asiaa laatimalla toukokuun 2010 periaateneu vottelun pohjalta ehdotuksen mallista maakunnan sairaankuljetuk sen järjestämiseksi. Ehdotus esiteltiin kunnille , minkä pohjalta annettavien lausuntojen mukaisesti sairaanhoitopiiri ottaisi järjestämisvastuuta portaittain, kulloinkin voimassaolevan lainsää dännön nojalla. Sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin laatiman ensihoi don jasairaankuljetuksen jär jestämismallin mukaan (liite nro 2) maa kunta jaet tai siin viiteen toiminnal liseen sairaankuljetus sekto riin, jotka mukai levat päätietieverkostoa ja nou dattavat paljolti ny kyi siä sairaankul je tuk sen jär jes tä jä ta ho ja. Täl löin Äänekos ki olisi osa Pohjoista sek to ria lä hin nä Wii taunio nin kans sa. Mallissa on lisäksi esitetty alusta via ar vioita tarvit tavista am bu lans si määristä kunnittain. Tähän liittyen kunnilta on pyydetty kannan ottoa sairaankuljetuk sen järjestämistavoista, joi ta terveyden huoltolain valmis teluun liit tyen olisi vat - sairaanhoitopiiri järjestää itse - sairaanhoitopiiri antaa kilpailuttamatta pe lastuslaitoksen järjestettä väksi - sairaanhoitopiiri kilpailuttaa koko toiminnan ja - sairaanhoitopiiri kilpailuttaa osan järjestettä västä toimin nasta, käy tännössä kiireettömät siirtokuljetukset

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Lisäksi kuntia on pyydetty ottamaan kantaa kustannusperusteisiin, jolloin kyseeseen tulisivat lähin nä joko suoriteperusteinen tai asukas pe rus teinen kustannusten ja ko. Sopimusohjausneuvottelussa sairaanhoitopiirin päivystysalueen ylilääkäri toi esille sairaanhoitopiirin suunnittelevan jo saatujen lausuntojen perusteella Seututerveyskeskuksen sairaankuljetuksen siirtoa sairaanhoitopiirin hoidettavaksi vuoden 2011 alusta ja muiden kuntien osalta alusta vasti vuoden 2012 alusta em. periaatteiden pohjalta. Samaan ai kaan siirtyisi myös pelastuslaitoksen yhteydessä olevan vapaaehtoi sen ensivastetoiminnan koordinointi ja valvonta sairaanhoitopiirille. Mahdollisesti myöhemmin mukaan tulevien kuntien osalta sovittiin joka tapauksessa pidettävän erillinen syventävä neuvottelu sairaan kuljetuksen järjestämisestä vielä kevättalvella Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, että nykyisellään merkittävä Kansaneläkelaitoksen rooli sai raankuljetusten kustannusten osakorvaajana tulisi muuttumaan. Kaikissa tähänastisissa neuvotteluissa kunnat ovat pääosin pitäneet ehdotettua viiden sekto rin toimintamallia hyväksyttävänä lähtökohtana. Erityisesti Äänekos ken ja muidenkin runsaasti teollisuuden ja liikenneväylien riskejä si sältävien kuntien kannalta tulee kuitenkin vielä ehdotusta täsmentää kiireelliseen sairaankuljetusvalmiuteen varattavien ambulanssiyksi köiden määrän osalta. Tällöin valmiusyksiköiden määrien vähennys ehdotuksia ei voida tarkastella yksinomaan puhtaan logistiikan pe rustein. Äänekosken kaupungilla on pitkä ja monipuolinen yhteistyö Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa. Pitkälliseen sairaankuljetuksen valvontayhteistyöhön ter veyskeskuksen kanssa on sisältynyt systemaattinen sairaankuljetus tehtäviin osallistuvan henkilöstön koulutus, minkä johdosta mm. Ää nekoskelle on voitu ainoana Jyvässeudun ulkopuolella vahvistaa lukien virallisesti hoiasoinen sairaankuljetustoiminta ym pärivuorokautisena. Sairaankuljetuksen henkilöstön saumaton liittyminen palo- ja pelastustoimen tehtäviin on toi minnallinen voimavara paikallistasolla myös laadullisesti. Siten Äänekoskella on tarkoituksenmukaista jatkaa yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa var sinaisen sairaankuljetustoiminnan osalta. Sairaanhoitopiirin esittämä portaittainen etenemismalli toimintojen siirtymisistä on kokonaisuute na hyväksyttävää. Siirtokuljetusten kilpailuttaminen, mieluiten ehdotettu sektorimalli huo mioon ottaen, on kat sottava tarkoituksenmukaiseksi.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus Uuden toimintamallin rakentamisessa tulee teh dä yh teis työ tä pe lastus lai tok sen kans sa sen varmistamiseksi, että muu tok seen liit tyvä sai raan kulje tuksen vä heneminen pelatuslaitok sella ei nosta sai raankul je tuksen eikä muun palo- ja pelastustoimen yksikkö kus tan nuksia. Sairaankuljetuksen kustannustenjaon osalta Äänekosken näke mys on, et tä kannanotto asukaspohjaisen ja suoriteperusteisen kus tannus jaon kesken voidaan tehdä vasta tarkemman valmistelun pohjalta. Valmistelussa on oleellista selvittää ko. jakoperusteen lisäksi se, miten tasataan syntyvät kustannukset niiden alueiden välillä, joilla sairaankuljetuksessa voidaan hyötyä kilpailutuksesta ja niiden aluei den, joilla toi mijaksi jää pelastuslaitos ja muu tok sesta to den näköi sesti ai heu tuva riski kustannusten kasvuun. Yhteisen jär jestä misvastuun piiris sä ole van sairaankuljetuksen kustannuksiin ei voi jäädä oleellis ta, pelkästä järjestämistavasta johtuvaa kustannuseroa eri sektorei den vä lille. Koko järjestelmän kustannusten jakoperusteet tulee valmistella ja so pia en nen kuin en simmäiset alueet siirtyvät uuteen järjestelmään. (valmistelu ylilääkäri Ta pio Tammela p ja perusturvajohtaja Raija Kolehmainen p ) Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen selostuksen asiasta, ja hyväksyy lausuntonaan sairaanhoitopiirille selostusosan näkökohdat sairaankuljetuksen jär jestämisperiaatteista. Päätös: Hyväksyttiin. Leila Lindell ja Pekka Leppänen poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. PETUR 74 Perusturvajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin. Liite nro 2 Ensihoitopalvelu Keski-Suomessa, ensihoidon vastuulääkäri Mikko Lintu,

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualue KHALL Erikoissairaanhoitolain 9 :n mukaan sairaanhoitopiirin on kuuluttava erityisvastuualueeseen, johon kuuluu useita sairaanhoitopiirejä ja joista yhden on oltava alueellaan yliopistollista lääkärikoulutusta anta va sairaanhoitopiiri. Erityisvastuualuejako määritellään valtioneuvoston asetuksella. Erikoissairaanhoitolain (1061/89) nojalla on voimassa al ku pe räi nen valtioneuvoston päätös erityistason sairaanhoidon eri tyis vas tuualueista (1077/ ). Tämän mukaan Keski-Suomen sai raanhoitopiiri kuuluu Kuopion yliopistollisen sairaa lan erityisvas tuu alueeseen. Siltä on ostettu niitä vaativia palvelui ta, joi ta omassa sai raanhoitopiirissä ei itse tuoteta. Tällaisia ovat mm. avo sydänki rurgia, neurokirurgiset toimenpiteet ja eräät vaativat syö pä hoidot. Li säksi eräitä valtakunnallisesti keskitettyjä vaativia hoitoja on os tettu eri erityisvastuualueiden yliopistosairaaloista, pääasiassa HUS-yhty mästä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä lähinnä eri erikoisaloilla on ollut pitempään keskustelua nykyisen erityisvastuualuejaon tarkoituksenmukaisuudesta. Toisaalta terveyskeskuksista lähinnä Jämsän ja Keu ruu-mul ti an seu dut ovat ostaneet erillissopimuksin palveluja Pirkanmaalta. Lääkäri-, hammaslääkäri- ja soveltuvasti eräiden hoitoalan peruskoulutusten järjestäjänä Kuopion erityisvastuualue on ollut sel keästi tärkein ja ao. koulutetun työvoiman maa kun taan suun tautumisen kannalta erityisen merkittävä yhteistyökumppani. Sairaanhoitopiirin suurten erikoisalojen kuten kirurgian ja si sä tau tien jatkokoulutusnäkökohtien, ostettavien vaativien palvelujen laa dullisten tekijöiden se kä sairaanhoitopiirin os to pal velukustannus ten hinnoit te lun en na koi ta vuu den nä kö koh din sai raan hoitopiirin joh taja on käyn nistä nyt asiaa kos ke van ar vion asetta malla sairaanhoitopiirin eri koisalo ja ja täy dentä viä pal ve luja edusta van työryhmän joulu kuussa Työ ryh män loppuraportti, jossa puolletaan siirty mistä Tampereen yli opis tollisen sairaalan erityisvastuualueeseen, on val mis tunut sai raan hoi to pii rin joh ta ja yli lää kärin raporttina, jo ka on esi tyslistan oheismateriaalina. Sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten edustusta työryhmään ei kuu lu nut huolimatta siitä, että noin puolet kuntien terveydenhoitomenoista muodostuu perusterveydenhuollossa em. koulutuksen aluepoliittis ten tekijöiden ohella. Ter veys kes kus ten joh ta vat lää kä rit ovat työ ryh män työn val mis tuttua ke sä kuus sa lä hesty neet sai raan hoitopiiriä li säkan nan otol la, jossa ko ros tetaan pe ruster vey den huol lon kannalta oleel listen lu kuis ten seik ko jen puol ta van yk sise lit teisesti pitäytymistä ny kyises sä eri tyis vas tuualue jaossa.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Tämä ei poissulje tar koituksen mu kaista muuta yh teis työtä maakuntarajo jen yli eikä ny ky-yhteistyön kehittä mistä tar peellisilta osin. Äänekos ken terveys kes kuksen ylilää kärin al lekir joitta ma kan nanotto asiasta on esi tys listan liittee nä. Sairaanhoitopiirin järjestämässä kuntien kuulemistilaisuudessa sairaanhoitopiirin johto ilmoitti sittemmin työryhmän työn pohjalta käydyissä neuvotteluissa muodostuneen edellytykset kehittää oleel li silta osin yh teis työtä tasaveroisesti Itä-Suomen ja toisaalta Pirkan maan eri tyis vas tuu aluei den kans sa kaikkien selvityksen alkuperäis ten ky sy mys aluei den osalta. Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä on pidettävä suurimpana ja monipuolisimpana ei-yliopistolli sena sairaanhoitopiirinä ja sen kehittymisen ja olemassaolon edelly tykset eivät ole nykynäkymin uhattuja kum massakaan vaihtoehdos sa. Kes ki-suomen suhteellinen painoarvo Itä-Suomen erityisvastuu alueella on jopa arvioitava merkitykselli semmäksi jatkossakin. Jyväskylän yliopistolla tai Keski-Suomen liitolla ei ole kuulemisissa ol lut esittää oleellista evästystä erityisvastuualueen vaihtamisesta. Asiasta on pyydetty Keski-Suomen kuntien viralliset lausunnot syyskuun 2010 loppuun mennessä, minkä jälkeen sairaanhoitopiirin hallitus arvioi asiaa. (valmistelu ylilääkäri Tapio Tammela, puh ) Äänekosken kaupunginhallitus eaa pyydettynä lausuntonaan sairaanhoitopiirille, että voimassaolevaa erikoissairaanhoitolain ja valtioneuvoston päätöksen mukaista erityisvastuualuejakoa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osalta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Yhteistyötä on muutoin syytä tarpeellisilta osin nykyisestään kehittää ja syventää ensisijaisesti Kuo pion yliopistollisen sairaalan erityisvas tuu alu een kanssa. Päätös: Hyväksyttiin. Leila Lindell ja Pekka Leppänen poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ PETUR 75 Perusturvajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin. Liite nro 3 Liite nro 4 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualue, työryhmän raportti Keski-Suomen terveyskeskusten johtavien lääkäreiden lisäkannanotto

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Lausunto Metsäliiton ja Vapon biodieselhankkeen ympäristövaikutusten arviointiselos tuksesta PETUR 76 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, joka toimii ympäristövaikutusten arviointime nettelystä annetun lain mukaisena yhteysviranomaisena Metsäliiton ja Vapon biodieselhankkeessa, pyytää Äänekosken kaupungin lau suntoa arviointiselostuksesta mennessä. Muun muassa ympäristölautakunnalle pyydetään varaamaan mahdollisuus antaa lausunto. Hanke käsittää polttoaineteholtaan noin 500 MW biopolttonestelaitoksen rakentamisen Suomeen. Laitoksen kapasiteetti olisi noin tonnia liikenteen biopolttonesteitä vuodessa. Polttoneste valmistetaan biomassasta kaasuttamalla ja Fischer- Tropsch eli FT-synteesillä. Laitos sisältää raaka-aineen käsittelyn ja kuivauksen kaasutukseen kelpaavaksi biomassaksi, biomassan paineistetun happikaasutuksen raakakaasuksi, raakakaasun puhdistuksen ja käsittelyn synteesikaasuksi, FT-synteesin ja FT-tuotteiden jatkojalostuksen. Tuotantoa palvelevia toimintoja ovat raaka-aineen hankinta, raaka-aineiden, apuaineiden ja tuotteiden varastointi, energiantuotantolaitos, vesi- ja jätevesijärjestelmät sekä tuotteiden toimitukset. Lisäksi prosessi edellyttää ilmakaasutehtaan rakentamista. Lopputuotteita ovat mm. diesel tai kerosiini, nafta ja LPG. Biopolttonestelaitoksen raaka-aineena käytetään pääosin metsäenergiajakeita, kuten hakkuutähteitä, kuorta ja haketta ( %), lisäksi peltobiomassaa (ruokohelpeä) ja vararaaka-aineena turvetta. Biomassan kokonaistarve on täydellä kapasiteetilla noin 4,2 TWh biomassaa, raaka-aineen hankintasäde olisi keskimäärin alle 200 km. VAIHTOEHDOT Vaihtoehto 0: Vaihtoehto K: Vaihtoehto Ä: Vaihtoehto Ä + K: Hanketta ei euteta Laitos sijoitetaan Kemiin Laitos sijoitetaan Äänekoskelle Sekä Kemiin että Äänekoskelle sijoitetaan laitos Kemissä laitos sijoittuisi Pajusaaren teollisuusalueelle Oy Metsä-Botnia Ab:n sellutehtaan ja Kemiart Liners Oy:n kartonkitehtaan yhteyteen. Äänekoskella laitos sijoittuisi Oy Metsä-Botnia Ab:n sellutehtaan ja M-Realin kartonkitehtaan ja paperitehtaan yhteyteen. Perusturvalautakunta on antanut lausunnon ympäris tövai ku tus ten ar vioin ti oh jelmasta, johon nyt tehty arviointiselostus perustuu.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Arviointiselostuksessa rakennusaikaisina tekijöinä on tarkasteltu maan ra ken nuk sen vai ku tuksia, rakennusmateriaalien kuljetuksia, vaiku tuk sia ve sistöön ja sosiaalisia vaikutuksia. Vesistövaikutukset on ar vioitu neutraaleik si, sosiaaliset tekijät (työvoimavaikutus, vaiku tukset lähi alueen yri tyksiin materiaalihankintojen kautta) positiivisiksi sekä maanraken nuksen ja rakennusmateriaalien kuljetukset lievästi nega tiivisiksi. Näissä ei ole havaittu selkeitä eroja vaihtoehtojen K ja Ä välillä. Ke missä joudu taan täyttämään vesialuetta. Toiminnanaikaisia vaikutuksia on arvioitu viidentoista eri tekijän osal ta. Nollavaihtoehto eli hankkeen euttamatta jättäminen on neut raali kaikkien muiden tekijöiden paitsi työllistävän vaikutuksen osal ta, jota ei lainkaan syntyisi, eli vaikutus olisi vahvasti negatiivinen. Sekä vaihtoehdoissa K ja Ä että K+Ä vaikutukset olisivat enimmäkseen joko neutraaleja tai lievästi kielteisiä. Esimerkiksi vaikutukset maankäyttöön, rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä raaka-aineen maisemavaikutukset, tuhkan ja jätteiden sekä niiden käsittelyn vaikutukset ja vaikutukset ilman laatuun on molemmissa vaihtoehdoissa arvioitu neutraaleiksi. Poikkeuksen neutraaleista maankäyttövaikutuksista tekee jätevesien käsittelykapasiteetin lisäämistarve Äänekoskella (puhdistamon laajennus), joka aiheuttaa lievästi negatiivisen vaikutuksen. Varsinaiset vesistövaikutukset arvioidaan kuitenkin haitallisten aineiden osalta neutraaleiksi. Lievinä kielteisinä vaikutuksina nähdään kaikissa vaihtoehdoissa jäähdytysvesien johtamisesta johtuva veden lämpötilan nousu, melualueen laajeneminen nykyisestä ja Äänekoskella pienialaiset ylitykset, paikalliset vaikutukset virkistyskalastukseen sekä rekkaliikenteen lisääntymisestä aiheutuvat viihtyisyys- ja turvallisuusvaikutukset. Vaihtoehto Ä on epäedullisempi kahden tekijän osalta (jo edellä mainittu jätevedenpuhdistamon kapasiteetin lisäystarve sekä vaikutus liito-oravareviiriin ). Vaihtoehto K on vastaavasti huonompi kahden muun vaikutuksen osalta. Näitä ovat kemikaalien käytön ja varastoinnin kuljetukset sekä vaikutukset talviaikaiseen virkistyskäyttöön jäähdytysvesien purkupaikan läheisyydessä. Kemissä viimeksi mainittu vaikutus on arvioitu merkittävästi negatiiviseksi. Suotuisia vaikutuksia syntyisi kaikissa eutusvaihtoehdoissa työllistävien ja aluetaloudellisten vaikutusten ohella ilmastoon, kun verrataan hiilidioksidipäästöjen vähenemistä vastaavaan fossiilisten polttoaineiden valmistukseen ja käyttöön. Biopolttoaineen käyttö tulee vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Positiiviset vaikutukset ovat suurimmat, jos molemmat vaihtoehdot eutetaan. Toiminnan lopettamisen vaikutuksilla ei ole eroa vaihtoehtojen välillä.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvajohtajan ehdotus: Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset olisivat erittäin epätodennäköisiä ja jokseenkin samat molemmissa vaihtoehdoissa. Suurilla nestevuodoilla olisi todennäköisesti suuremmat vaikutukset sisävesistössä kuin meressä. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on esitelty yleisötilaisuudessa Äänekosken kaupungin talolla klo 18. Ar viointi se los tus on kokonaisuudessaan nähtävissä kaupun gin kans liassa sekä internetissä kus.fi/lappi > Ym pä ris tönsuojelu > Ym päristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA (En nen vuotta 2010 vi reille tulleet ja päätty neet YVA-hankkeet) > vi reillä olevat YVA-hankkeet > Metsäliiton ja Va pon biodiesel hanke. Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen ym pä ris tö vai ku tus ten arviointiselostuksen ja eaa, että sillä ei ole arviointiselostuksen suhteen huomauttamista. Päätös: Hyväksyttiin.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2010 talousarvion eutuminen tammi-syyskuussa PETUR 77 Talousarviomääräysten mukaan lautakuntaa on infor moitava siten, että talouden seuranta tehtävät ovat mahdollisia. Mää räysten mukaan lauta kuntaa on infor moitava vähintään kaksi kertaa vuodessa: ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen val mistuttua. Perusturvalautakunnan kä sittelyyn talousarvion eutu mi nen on tuotu vuosineljänneksittäin. Perusturvan toimialan vuoden 2010 alkuperäisen talousarvion menot ovat euroa ja tulot euroa. Lisätalousarviolla menoja on kar sittu euroa ja tuloihin lisätty euroa. Koko toi mi alan syyskuun to teu tu mis ver tailun mu kaan me no ja on eu tu nut 52,1 milj. euroa eli n. 74,8 % lisätalousarviolla korjatusta talousar viosta. Hen ki lös tö me no jen to teu tu ma oli 73,9 %, mi hin si säl tyy kesä kuussa mak setut lo mara hat. Tu loista oli ker ty nyt 70,9 %, mut ta osa las ku tuk sista on tehty vas ta kahdeksalta kuu kau delta ja osa tuloista ker tyy lop puvuo des ta. Net to me no jen to teu tu mis pro sentti oli 75,4 %. Perusturvan hallin non ta lous ar vio on eutunut ensimmäisellä neljänneksellä seu raa vasti: Tulosalue ta+lta menot menot 9/2010 % ta+lta tulot tulot 9/2010 Perusturvan hallin to , Perusturvan hallintoon varatut määrärahat riittävät. Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen talousarviomenot ja -tulot ovat eutuneet seuraavasti: Tulosalue ta+lta menot menot 9/2010 % ta+lta tulot tulot 9/2010 Johto- ja tukipalvelut ,3 Lasten päivähoito , ,5 Esiopetus , ,4 Terapia- ja neuvolapalvelut , ,5 Perheneuvola , ,1 Yhteensä , ,0 Lasten ja perheiden palveluiden määrärahat ovat eutuneet niin, että alkuvuoden perusteel la voidaan ennakoida määrärahojen riittävän. Päivähoitoon ja esiopetukseen varatuista määrärahoista jää nee hiukan säästöä ja tulot kertyvät suunnilleen talousarvion mukaisina. % %

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Kaupunginhallitus AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 04.09.2013 kello 17:00-19:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot