Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona klo sivistystoimen hallintopalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Aika klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo ja Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Kangas Riitta jäsen Leppänen Kari jäsen saapui klo Puhakka Mimmi jäsen Similä Matti jäsen Suominen Pirkkoliisa jäsen Valkeajärvi Leena jäsen Kilpeläinen Leena esittelijä Uosukainen Riitta pöytäkirjanpitäjä Putkonen Aira khall-edustaja Seppä Kari varajäsen Valkama Liisa varajäsen Muut läsnäolleet Rahkonen Hannele työsuojelupäällikkö poistui klo Stenlund Kari kaavoitusarkkitehti poistui klo Mäkinen Merja kirjastopalvelupäällikkö läsnä klo Sarajärvi Jyri työsuojeluvaltuutettu poistui klo Koivisto Seppo logistikko poistui klo Poissa Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Ruoko Jonimatti jäsen Rintapää Jenni Nuor Jämpsä-edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pekka Kataja puheenjohtaja Jämsässä Riitta Uosukainen pöytäkirjanpitäjä Riitta Kangas Leena Valkeajärvi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona klo sivistystoimen hallintopalveluissa pöytäkirjanpitäjä Riitta Uosukainen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 81 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 82 Koulujen väistökuljetusten hankinta lukuvuodelle Sivistyslautakunnan lausunto / Juokslahden osayleiskaava 7 84 Kirjastotyöryhmän raportti / Jämsän pääkirjaston tilavaihtoehdot 85 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen kuulemiskirjelmä / Jämsän kaupungin selvitys 86 Hiidenkirnun vuokrasopimuksen irtisanominen / Kulttuuriklupi Pokura Oy Uuden päiväkodin AV-välinehankinta Uuden vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin nimi Jämsän kaupungin lausunto / Erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskeva selvitys 90 Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen / valtionavustuksen kohdentaminen Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntäminen Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntäminen Viranhaltijoiden päätökset Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 50 Muutoksenhakuohjeet

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sivla Ehdotus: Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelemiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Koulujen väistökuljetusten hankinta lukuvuodelle / /2015 Sivla Valmistelija: logistikko, puh Jämsän kaupungin sivistystoimi hakee joukkoliikenneluvan omaavaa lii ken teen har joit ta jaa hoitamaan väistö- ja tilapäisjärjestelykuljetuksia lu ku vuo del le alueella Jämsänkoski Jämsä Kaipola. Kuljetukset tapahtuvat koulupäivinä tilausajoliikenteenä edellä mainit tu jen taajamien koulujen välillä pääsääntöisesti aamuisin n. klo ja iltapäivisin klo Sopimusaika on Jämsän sivistyslautakunta tekee päätöksen kuljetusten hankinnasta. Kilpailutuksen aikataulu Ilmoitus julkisesta hankinnasta , ilmoituksen jättöpäivä Kilpailutusaika kesto 18 pv. Tarjousten avaus Lisäksi ilmoitus on ollut esillä Julkisten hankintojen valtakunnallisella www-si vus tol la osoitteessa Tar jous pyyntö on ollut myös Jämsän kaupungin www-sivuilla osoitteessa Valintakriteerit Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsivät tarjoukset, jotka täyttivät tarjoa jal le, tarjottavalle palvelulle ja tarjouksen muodolle asetetut kelpois uus eh dot. Kalustolle asetettujen vähittäisvaatimusten tuli täyttyä. Valintakriteerinä oli edullisin hinta muodossa /päivä. Tarjousten vertailu Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta: - Jyväskylän Liikenne Oy - Pohjolan Turistiauto Oy - Tilausliikenne Lampinen Oy Jätetyt tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, tarjousten vertailu toteutettiin tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla ja siitä laadittiin tarjousten vertailupöytäkirja.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Logistikko Seppo Koivisto antoi kokouksessa lisäselvitystä tarjouskilpailusta ja siihen jätetyistä tarjouksista. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: 1. Jämsän kaupunki hankkii väistö- ja tilapäisjärjestelykuljetukset lukuvuodelle alueella Jämsänkoski -Jämsä-Kaipola Jyväskylän Liikenne Oy:ltä perusteena edullisin tarjous. 2. Hankintasopimuksen voimaantulo Päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen tullaan tekemään han kin ta so pimus. Sopimus katsotaan sopimusoikeudellisesti syntyneeksi so pimuk sen allekirjoitushetkellä. 3. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Kari Leppänen saapui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä. Seppo Koivisto poistui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan lausunto / Juokslahden osayleiskaava 2179/ /2015 Sivla Yhteisvalmistelu sivistystoimen palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt puh , hallintosihteeri Riitta Uosukainen puh Juokslahden kyläyleiskaavan laatiminen on aloitettu uudelleen tammi kuus sa Kaavoituspäätös on tehty teknisessä lautakunnassa vuon na Hanke on sisältynyt kaavoituskatsauksiin. Kaavan laati mi ses ta konsulttina vastaa Pöyry Finland Oy. Juokslahti sijoittuu noin 15 km etäisyydelle Jämsästä Jyväskylään päin. Alue ulottuu Päi jän teel tä Jyväskylä - Tampere rautatielle saakka. Alueeseen si säl tyy Päijänteen ja Juoksjärven ranta-alueita sekä kak si pienempää ve sis töä. Pohjoispuolella alue rajautuu Jyväskylän kau pun kiin. Kaa va-alu een laajuus on vesistöineen noin 15 km². Jämsän kaupunginhallitus on varannut sivistyslautakunnalle mah dolli suu den antaa lausunto Juokslahden osayleiskaavaehdotuksesta. Sivistyslautakunta antoi lausunnon myös osa yleis kaa va luon nok sesta kokouksessaan Tällöin esiin nostettiin uusien pysyvien asuinpaikkojen mah dol lis tama asutuksen kasvu ja alueen vetovoimaisuus lähellä Päijännettä. Myös Jyväskylän läheisyys ja oman kylän koulu- ja var hais kas va tuspal ve lu tukevat kylän kehitystä. Uuden asutuksen suunniteltuja paikko ja pidettiin onnistuneina ja kaavan luomaa tiivistä sekä idyllistä kylä taa ja maa pidettiin hyvänä. Lausunnossa toivottiin moottorikelkkareitin sijoittamista suunniteltua etääm mäl le koulualueesta. Raskasta liikennettä on Juokslahden tiellä varsin paljon. Lii ken ne turval li suut ta parantavia liikennejärjestelyjä toivottiin erityisesti ris teysalueil le. Myös kevyen liikenteen väyliä haluttiin Niemenkylän ja Juoks lah den tien osalle. Lautakunta esitti valaistun kuntoreitin ja kylän asukkaiden itse yl lä pitä män uimapaikan varaamista kylän alueelle. Kulttuurihistoriallisesti ar vok kaat peltomaisemat oli lautakunnan näkemyksen mukaan huomioi tu hyvin kaavan luonnosvaiheessa. Lautakunta piti tärkeänä panostaa alueen markkinointiin osa yleiskaa van hyväksymisen jälkeen. Näin saataisiin alueelle houkuteltua uu sia asukkaita.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Valmistuneesta osayleiskaavaehdotuksesta sivistyslautakunta to te taa lausuntonaan seuraavaa: Osayleiskaavan mukaan alueelle tulee 92 uutta pysyvän asumiseen tar koi tet tua paikkaa. Luonnosvaiheeseen nähden pysyviä asuin paikko ja on lisätty noin 30. Pysyvien asuinpaikkojen lisäyksestä huo limat ta kylä säilyy väljästi rakennettuna, viihtyisänä ja luon non lä hei senä alu ee na. Suunnittelun lähtökohtana on ollut hyödyntää 9-tien läheisyytä, Päijän teen vetovoimaa ja olemassaolevia koulu- ja var hais kas va tus palve lu ja. Arvioiden mukaan asukkaita tulee oman kunnan alueelta ja myös muualta. Jyväskylän etäisyys on ajomatkana kohtuullinen, noin 45 minuuttia. Varhaiskasvatuksen palvelujen osalta Juokslahden koululle on tällä het kel lä sijoitettu Palomäen päiväkodin satelliittiryhmänä 15-paik kainen sisarusryhmä. Ryhmän paikkamäärä on juuri ja juuri riittänyt vas taa maan päivähoidon kysyntään. Jos päivähoidon tarve Juokslah del la kasvaa, joudutaan varhaiskasvatuksessa miettimään uusia rat kai su ja päivähoitopalvelun järjestämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona on tarkasteltava esikoululaisten opetuksen yhdistämistä 0-1-luo kaksi.jos koulun oppilasmäärä kasvaa, ratkaistavaksi tulee myös uudet ti la jär jes te lyt varhaiskasvatuksen osalta. Varhaiskasvatuksen ul koilu pi ha on kunnostettu vuonna Laadittujen oppilasennusteiden perusteella Juokslahden koulun oppi las mää rän kehitys pysyy varsin tasaisena. Kylän keskellä si jait sevan kou lu kiin teis tön koko mahdollistaa myös koulun oppilasmäärän kas vun nykyisestä. Jos koulun oppilasmäärässä tapahtuisi kasvua laa dit tu ja ennusteita enemmän, olisi opetuksen järjestäjän harkittava li sä re surs sin kohdentamista koululle. Koulun välittömässä läheisyydessä on talviliikuntapaikkana hiihtolatu se kä luistelukenttä, joka toimii kesäaikaan pallokenttänä. Koulun piha-alu eel le ja sen läheisyyteen on luonnosteltu lä hi lii kun ta paik kasuun ni tel ma. Suunnitelman viimeistely on hyväksytty kaupungin talous ar vio suun nit te lun investointiosassa vuodelle Lä hi lii kun tapai kan rakentaminen parantaisi varhaiskasvatuksen lapsiryhmän ulkoi lun sekä koululaisten liikunnanopetuksen edellytyksiä oleellisesti ja lisäisi myös asukkaiden viihtyisyyttä ja va paa-ajan viet to mah dol lisuuk sia. Kaavaehdotuksessa on huomioitu edellisen lausunnon toive kevyen lii ken teen väylistä. Valtatie 9 perusparannuksen yhteydessä on suun ni tel tu vaiheittain rakennettavaksi valtatien alikulkuja ja kevyen lii ken teen väyliä helpottamaan pyöräilyliikennettä ja jalankulkua. Linja-au to py säk kien yhteyteen suunnitellut polkupyörien py sä köin ti paikat on ratkaisuna uusi. Niemenkylän kohdalle suunniteltu meluvalli on myös kannatettava.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Jatkossa ulkoilureittejä kehitettäessä on varauduttava kun toi lu reittien valaistuksen rakentamiseen. Osayleiskaavaan merkitty ui mapaik ka on tarkoitettu kyläläisten omaehtoisesti ylläpitämäksi ui mapai kak si, ei kaupungin ylläpitämäksi uimarannaksi. Lisätyistä rakennuspaikoista huolimatta kulttuurihistoriallisesti ar vokkaat peltomaisemat säilyvät uudessakin ehdotuksessa ra ken ta mi selta. Osayleiskaavan hyväksyntää ajatellen lautakunta katsoo edelleen, et tä alueen markkinoinnista tulisi tehdä suunnitelma ja resurssoida mark ki noin tiin riittävästi uusien asukkaiden houkuttelemiseksi kaupun gin asukkaiksi. Juokslahden sijainti ja yleiskaavaehdotus lisäävät alu een vetovoimaa.tällaisia markkinointitoimia näytetään käy tet tävän kunnissa, jotka sijaitsevat lähellä kasvukeskuksia. Osayleiskaava on voimassa 10 vuotta. Todennäköisesti alue ra kentuu useiden vuosien kuluessa, jolloin kaavan toteutumista voidaan seu ra ta ja koota tarpellisiksi osoittautuneita muutosehdotuksia. Juokslahden osayleiskaavaan voi tutustua mennessä os. at/vireilla-olevat-yleiskaavat/265-juokslahden-osayleiskaava Kaavoitusarkkitehti Kari Stenlund selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seliteosan mukaisen lau sun non koskien Juokslahden osayleiskaavaehdotusta. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Kari Stenlund poistui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Kirjastotyöryhmän raportti / Jämsän pääkirjaston tilavaihtoehdot 1684/ /2014 Sivla Valmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh , si vis tys toimen joh ta ja, puh Pääkirjaston tilavaihtoehtoja selvittänyt työryhmä on saanut työnsä pää tök seen. Työskentely perustui Aluehallintoviraston kaupungille an ta maan kehotukseen selvittää nykyisen rakennuksen kunto ja sen vai ku tus sisäilman laatuun sekä näistä aiheutuvat toimenpiteet ai katau lui neen. Raportin suppeampi versio julkaistiin maaliskuussa, sen pää asial lise na sisältönä oli turvallisen työympäristön tarjoavan väliaikaisen tila rat kai sun löytäminen. Valmiissa raportissa käydään lisäksi läpi selvi te tyt vaihtoehdot kirjaston pysyväksi sijoittumiseksi ja tehdään esitys ratkaisuksi, kuten työryhmän toimeksianto edellytti. Pysyvän sijoittumisen vaihtoehdot Nykyisen kirjastorakennuksen korjausasteeksi todettiin kun to tut kimuk ses sa 91 % jolloin uudisrakentaminen tulee kannattavammaksi ja järkevämmäksi. Teknisten vaurioiden täydellisestä korjaamisesta ei olisi varmuutta. Käräjäoikeuden ja Kivikonttorin tiloissa ei rakenteiden kantavuus ja pa lon kes to ollut kirjastokäyttöön riittävä ja tarvittavat muutostyöt olisi vat erittäin laajat, joten nämä vaihtoehdot raukeavat. Forumin lii kekiin teis tös tä, Säterintie 2/Keskuskatu 5:n tiloista ja Hietasen Muo vin ti lois ta ei saatu rakenne- ja sisäilmatutkimuksia, joten nämä rau keavat. Jämsänkosken virastotalon muuttaminen kirjastokäyttöön on tek nises ti mahdollista, mutta hyvin suuri toimenpide. Runkoa jou dut taisiin vahvistamaan ja välipohjat uusimaan kokonaan, samoin ta lo tekniik ka. Uudisrakentamista on selvitetty kahden tonttivaihtoehdon kautta. Yh dys kun ta toi mes sa laadittu katsaus tonttien kaavoitukseen on rapor tin liitteenä nro 11. Seppolan koulun tontille on olemassa asemakaavaluonnos ja kort teliin on osoitettu kirjasto Keskuskadun ja Koulukadun kulmaan. Satama-alueen tontille on laadittu asemakaavaehdotus, jssa käyt tötar koi tuk sen, rakennusoikeuden ja kerrosluvun II osalta tulisi tehdä muu tos. Kirjasto sijaitsisi KL-1 korttelialueella, joka on riittävä kir jastol le, kahvilalle sekä veneilyn huoltotiloille.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Molempien tonttivaihtoehtojen sijainti on keskeinen ja kirjastolle hyvin soveltuva. Työryhmä vertaili vaihtoehtoja pisteyttämällä ne mm. kau pun ki ku van, synergiaetujen ja taloudellisuuden kriteereillä, kts. tau luk ko 3 raportin sivulla 13. Vaihtoehdot olivat melko tasavahvoja ja arvioitiin merkittävästi nykyisen rakennuksen peruskorjausta ja Jäm sän kos ken virastotaloa paremmiksi. Eri vaihtoehtojen kus tannuk sia on arvioitu taulukossa 2 sivulla 13. Seppolan koulun pur kukus tan nuk sia ei ole huomioitu laskelmissa, ei myöskään sataman mah dol li ses ti vaativamman rakentamisen kustannusta tai sa ta mapal ve lu jen toteuttamista. Työryhmä piti kirjastorakennuksen peruskorjausta esillä olleista vaihto eh tois ta huonoimpana. Virastotalon käyttö väistöön estää tilan muu tos työt pysyvään käyttöön vaistön aikana. Kirjastotilatyöryhmä päätti esittää pääkirjaston toteuttamiseksi uu disra ken ta mis ta satama-alueen tontille. Ratkaisulla kytkettäisiin jo kimai se ma luontevasti osaksi kaupunkilaisten arkea. Kirjaston saa vutet ta vuus olisi suurille kouluille ja uudelle päiväkodille erityisen hyvä täs sä vaihtoehdossa. Kir jas tol le voitaisiin luoda omaleimainen tilaja palvelukokonaisuus, jo ka tarjoaisi mahdollisuuden yhteensaattaa eri palveluja luovasti ja en nak ko luu lot to mas ti. Työryhmä katsoo, että kilpailutus olisi tarkoituksenmukainen toi minta ta pa edistää kirjaston toteutusta ja samalla se edistäisi ydin keskus tan elinvoimaisuutta. Mikäli yhteistyökumppania ei tällä tavalla löy dy, kirjaston rakennuttaisi kaupunki. Nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä ei ole enää mahdollista saada val tion osuut ta kirjastorakentamishankkeeseen, joka ei ole en nestään valtion rahoitussuunnitelmassa. Kirjaston toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota tilojen mo ni käyt töisyy teen ja muunneltavuuteen ja tilaohjelma tulee laatia modernin kirjas to toi min nan periaatteelle. Ratkaisussa tulee myös varautua mahdol li seen laajentamiseen myöhemmin. Työryhmän jäsen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pekka Kataja jät ti työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen, kts. raportin liite 10, jossa hän esittää, että väistö on suunniteltava siten, että Jäm sän kosken virastotalosta voidaan tehdä väistön aikana pysyvä ratkaisu Jäm sän pääkirjaston paikaksi. Pääkirjastotilojen uu dis ra ken ta miseen ei tule ryhtyä, koska Jämsän kaupungilla on käytännössä tyh jillään sisäilmaltaan terve Jämsänkosken virastotalo. Yritysvaikutusten arviointi Sivistystoimenjohtaja on pyytänyt kirjastohankkeesta yri tys vai ku tusten arviontia, liite 13. Arviontiin osallistuivat yrittäjä Anja Kaislo, Jäm sän Yrittäjät ry:n pj. Ari Haggrén, yrityspalvelupäällikkö Marko

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Lep pä nen Jämsek Oy:stä ja kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen. Koska Jämsänkosken Yrittäjät ry:n edustaja ei päässyt ar vioin ti ti laisuu teen paikalle, yhdistykselle varattiin mahdollisuus antaa lau sunton sa erik seen kirjallisesti. Tällaista lausuntoa ei toimitettu. Hankkeen yritysvaikutus arvioitiin erittäin merkittäväksi. Joh to päätel mä nä esitetään seuraavaa: Kirjaston tuleva sijainti olisi edullisin Jäm sän sataman tontilla. Sijainti olisi esteettisesti ihanteellinen ja mah dol lis tai si kaikille Jämsän asukkaille yhteisen olohuoneen. Kirjas ton sijainti satamassa voisi elävöittää myös satamapalvelujen kehit ty mis tä. Mikäli kirjaston väistötilat osoitetaan Jämsänkosken vi rasto ta lol ta, pitäisi uudisrakennuksen investointi saada mahdollisimman no peas ti käyntiin Jämsän satamapuiston tontille. Kirjaston tason pitää olla riittävän korkea, jotta palvelu kantaa pitkälle tulevaisuuteen, ti lat pitää suunnitella monimuotoisuutta ajatellen, pääasiana ovat kui ten kin tasokkaat kirjastopalvelut. Sivistyksen rantaväylä kan tava na teemana. Yhteistoiminta henkilöstön kanssa Raportti liitteineen on luovutettu kirjaston henkilökunnalle Työryhmässä on ollut henkilöstön edustaja läsnäolo- ja pu he oi keudel la. Asiaa on käsitelty useissa työpaikkakokouksissa. Välitön yhteitoimintamenettely henkilökunnalle järjestettiin Pöytäkirja toimitetaan kokoukseen. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet Hallintolain 41 1 mom. mukaan jos asian ratkaisulla voi olla huomat ta va vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mah dol li suus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja ta voitteis ta sekä lausua mielipiteensä asiasta. Hallintolain 41 2 mom. mu kaan asian vireilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksien käyt tä mises tä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta so pival la tavalla. Kuntalain 29 :ssä korostetaan tiedottamista vireillä ole vis ta ja valmisteluvaiheessa olevista asioista. Asukkaille on myös ker rot ta va, miten he voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä asioiden valm si te li joil le ja päättäjille. Raportti on julkaistu julkaistu kaupungin verkkosivulla Se on myös ollut nähtävänä pääkirjastossa sen aukioloaikoina. Jätetyt mielipiteet Yleinen keskustelutilaisuus järjestettiin Tilaisuutta kos keva kuulutus julkaistiin kaupungin verkkosivulla , kaupungin vi ral li sel la ilmoitustaululla ja Jämsän Seu tu-leh des sä samoin Keskustelutilaisuuden muistio on näh tä vil lä kokouksessa

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta ja se liitetään pöytäkirjaan. Tilaisuudessa esi tet tyi hin mielipiteisiin ja ky sy myk siin annetut vastineet ja vastaukset on kir jat tu muistioon. Asiasta tuli jättää kirjallisia mielipiteitä klo 10 saakka. Sivistyslautakunnan käsittelyssä koskien kirjaston väis tö ti la jär jes te ly jä todettiin, että koska esitystä kirjaston pit kä ai kaises ta sijoittumisesta ei siinä vaiheessa ole mahdollista tehdä, joten mie li pi teet ja keskustelutilaisuudessa esiin tuodut vaih toeh dot uuden kirjaston paikasta käsitellään uudelleen, kun tilaryhmän esi tys pitkäaikaiseksi tilaratkaisuksi tulee käsittelyyn. Tämä käsittely seu raa vas sa: Pääkirjastossa olevaan asiakaspalautelaatikkoon on joulukuun 2014 ai ka na jätetty kaksi (2) palautetta koskien pääkirjaston sijaintia. Sivis tys toi men hallinto on vastaanottanut asiakaspalautteet Mo lem mis sa asiakaspalautteissa esitetään, että pääkirjaston tulee si jai ta keskeisellä paikalla eli Jämsän keskustassa. Toisessa aloittees sa nähdään Forum-tilat hyvänä vaihtoehtona, mikäli remontointi on mahdollista. Uudisrakentamisen paikaksi esitetään Seppolan kou lun tonttia. Nämä vaihtoehdot on käsitelty edellä kerrotulla tavalla työryhmän työs ken te lys sä. Yleinen keskustelutilaisuus järjestettiin tiistaina Ti lai suutta koskeva kuulutus julkipantiin kaupungin verkkosivuilla , vi ral li sel la ilmoitustaululla ja ilmaisjakelulehti Vekkarissa Keskustelutilaisuudessa esitetyissä useissa mielipiteissä nousi esiin seu raa vat asiat: - Tilaisuudessa korostettiin kirjaston merkitystä kulttuuripalvelujen osa na, kirjasto nähdään olohuoneena, jossa käydään muun asioinnin lomassa. - Pääkirjaston tulee sijoittua Seppolan alueelle eli Jämsän kes kustaan. Uudisrakentaminen nähtiin parhaana vaihtoehtona. Seppolan kou lun tonttia sekä Mottilantien ja Keskuskadun kulmauksessa olevaa puistoaluetta esitettiin sijoituspaikaksi. Kirjasto nähtiin keskustan alu een elävöittäjänä. - Pääkirjaston paikaksi esitettiin tutkittavaksi Mottilantien ja Kes kuska dun kulmausta ja Jämsänjoen hyödyntämistä. Kau pun gin ark kiteh ti Kari Vaaran lausunto on esityslistan liitteenä. Kau pun gin ark kiteh ti Vaara pitää esitettyä paikkaa tutkimisen arvoisena ja vaih to ehtoi se na paikkana Seppolan tontille. Ajallisesti toteuttaminen veisi hänen arvionsa mukaan saman verran kuin toteutus Seppolan tontille. Vastaus keskustelutilaisuudessa esitettyihin mielipiteisiin kir jas ton pitkäaikaisesta sijoittumisesta:

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Pitkäaikaisen tilaratkaisun vaihtoehtoina tilatyöryhmä on edellä esite tyl lä tavalla selvittänyt eri vaihtoehtoja. Niistä useat karsiutuivat pois rakenteiden kantavuuden ja palokestävyyden puutteen tai laa jojen muutostöiden takia. Uudisrakentaminen satama-alueen tontille ja Seppolan koulun tontille olivat vertailussa parhaat vaihtoehdot. Pääkirjaston pitkäaikaisista tilajärjestelyistä on raportin ensimmäisen vai heen julkistamisen yhteydessä voinut jättää kirjallisia mielipiteitä. Mää rä ai kaan mennessä toimitettiin 5 kappaletta sellaisia mie li pi tei tä, joiden voidaan katsoa ottavan kantaa kirjaston pit kä aikai seen sijoittumiseen. Arja Mononen: Uusi pääkirjasto tulee rakentaa Jämsän keskustaan. Sep po lan koulun tontti vaikuttaa hyvältä Linnea Suvanto: Kirjastolle uudet tilat Forumista tai sitten tulee teh dä uusi kirjasto. Mi kä li kirjasto viedään Jämsänkoskelle, kirjojen mää rää joudutaan vä hen tä mään ja asioiminen kirjastossa han ka loi tuu. Ritva Riepponen: Uuden kirjaston rakentaminen on paras vaih to eh to. Kirjasto tulee sijoit taa Seppolan taajamaan. Toimistotiloiksi tar koi tet tu ja tiloista ei saa nykyajan kirjastotiloja. Samanaikaisesti väis tön kanssa tulee sitou tua uuden kirjaston tekemiseen. Eero Lehtonen: Mielestäni Jämsänkosken virastotalo on hyvä valinta kir jas tol le. Marko Kallio: Uusi kirjasto Lamminsuon läheisyyteen. Perustelut: kou lu lai sil la lyhyt matka, viihtyisä rauhallinen ympäristö keskeisellä pai kal la linja-au to ase man ja keskustan vieressä. Harri Humaloja (mielipide toimitettu määräajan jälkeen): Voisiko kir jas to toimia Jämsänkoskella Koivutie 4:ssä, koska uutta käyt töä ei ole tiloille löytynyt. Kirjaston asiakkaat keräsivät adressin pääkirjaston sijoittamiseksi Sep po lan taajamaan. Adressi on luovutettu kaupungille Ad res sil la on 1019 allekirjoittajaa. Perusteluina esitetään, että keskel lä kaupunkia pääkirjasto palvelee parhaiten käyttäjiä ja tuo eloa au tioi tu vaan keskustaan. Vastaukset kaupungille toimitettuun adressiin sekä mennes sä toimitettuihin mielipiteisiin: Työryhmä on esittänyt pääkirjaston uudisrakentamista Seppolan taa ja maan, ensisijaisesti satama-alueen tontille edellä esitetyillä pe-

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta rus teil la. Forumin tilojen omistajalla ei ole ollut kiinnostusta rakenne- ja si sä ilma tut ki muk siin ja muutostöihin, joten vaihtoehto on karsiutunut pois. Työ ryh mä esittää uudisrakentamista Seppolan taajamaan. Väistö esi te tään tapahtuvaksi (sivla ) Jämsänkosken vi ras to ta lolle. Pitkäaikaisena rat kai su na se vaatisi rakenteiden ja tekniikan perus teel lis ta uusimisista, jon ka kustannukset ovat uudisrakentamista vas taa vat. Aivan Lam min suon läheisyydessä ei ole käytettävissä tont tia, mutta sekä Sep po lan koulun tontti että satama-alueen tontti si jait se va keskeisellä pai kal la ja sijaitsevat mm. kouluille sopivan mat kan päässä. Jäm sän kos ken Koivutie 4:n tiloihin ei voida si joittua, koska ko. tiloissa on va ka va sisäilmaongelma. Kirjalliset mielipiteitä tuli jättää klo mennessä. Jyrki Kokko: Jämsän uusi kirjasto tulisi sijoittaa Jämsän sataman alu eel le. Ala kertaan tulisi sijoittaa kulttuuritila kahvioineen, joka myös palvelisi joen käyt tä jiä. Toiseen kerrokseen tulisi sijoittaa kir jas to pal ve lut. Ja näiden päälle rakennettaisiin 4 kerrosta tai enem män asuinkerroksia. Täl lä saataisiin ratkaistua monta asiaa yhdellä ker taa: - kirjasto - kulttuuritila - rantakahvio - palveluja veneilijöille - vetovoimaisia asuinpaikkoja Aira Putkonen: Jämsän pääkirjaston paikkaa päätettäessä on eri paik ko jen yri tysvai ku tuk set hyvä arvioida. Keskuskatu palveluineen on nähty kaupun gil le tärkeänä. Pääkirjasto Keskuskadun varrella tuo siihen merkittävän piristyksen. On tärkeää, että toimenpiteet, joita tarvitaan tontin rakentamiseksi, tehdään pian. Aikaisempiin keskus te lui hin viitaten pidän Seppolan koulun tonttia tärkeimpänä rakennuskohteena kaupungissa. Tonttia kohtaan ovat paikalliset rakennusyrittäjät myös osoittaneet kiinnostusta. Kaupungin on viisas ta tarttua ripeällä otteella näihin tarjouksiin ja vaikuttaa siihen, että kirjasto rakennetaan Seppolan koulun tontille. Liisa Valkama: Kun uuden kirjaston rakennuspaikaksi jäi kes kus te lus sa Jäm sän kaupungintalolla vaihtoehdoiksi Seppolan kou lu tai Satama, kir joi tan seuraavaa: Tulee pohtia, sopisiko satamapalveluita tarjoava talo myös kir jas tolle, niin kuin puheenvuoroissa pääteltiin? Satamapalveluiden tulisi sisältää: -ravintola -peseytymismahdollisuus, joihin olisi hyvä liittää sauna -tilapäisyöpymismahdollisuus, vaikkapa 2 vuodetta

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta elintarvikekioski, josta voi ostaa välttämättömiä tarvikkeita. -huone valvojalle, jonka apua tarvitaan yölläkin -bensa-asemapiste Paikka on levoton, koko ajan on liikettä ja ääniä. Sinne tullaan mootto ril la, myös purjealukset joutuvat käyttämään moottoria Jäm sänjoes sa. Alukset tulevat ja lähtevät, kaikki eivät jää ankkuriin tai lai turiin. Sataman käyttöaika on heti jäiden lähdettyä jäiden tuloon asti, ve nei li jät ovat intohimoista porukkaa. Mitä enemmän on tarjolla palve lui ta, sitä halukkaammin veneilijät sinne tulevat. Koko satama-alueeksi ajateltu tontti menee satamapalveluille. Kirjas to tarvitsee rauhallisen paikan. Vastauksena em. mielipiteisiin: Yksityiskohtainen tila- ja toimintasuunnittelu tapahtuu, kun saadaan käyn tiin rakentamisen varsinainen tekninen ja toiminnallinen suunnit te lu sivistystoimen, yhdyskuntatoimen ja mahdollisen kaupungin yh teis työ kump pa nin yhteistyönä käynnistyy. Taloudelliset seikat ovat mukana suunnittelussa ja erilaisiin tarpeisiin voidaan vastata myös varautumalla rakennuksen laajentamiseen myöhemmin. Tehdyssä yritysvaikutusten arvioinnissa (liite) parhaana sijaintina uudis ra ken nuk sel le pidettiin satama-alueen tonttia. Työryhmän ar viossa Seppolan koulun tontti ja satama-alueen tontti nähtiin molemmat vah voi na vaihtoehtoina, esitykseksi muodostui kuitenkin kannanotto sa ta ma-alu een puolesta. Liisa Valkaman mielipiteessä esitetyistä satamapalvelujen va li koimas ta tu lee huolehdituksi ydinkeskustan olemassa olevilla pal veluil la. Satamapalveluiden ja kirjaston sovittaminen samalle alu eel le tu li si luon nol lis ti suunnitella huolellisesti. Kirjastossa hiljaisen ti lan tar ve on mahdollista turvata tilajaon ja akustisten ratkaisujen avul la. Li säk si modernissa kirjastossa pyritään tarjoamaan hiljaisen ja rauhal li sen tilan ohella myös tapahtumia, ryh mä työ mah dol li suuk sia ja mui ta toimintoja, joihin liittyy ääntä ja liikettä samaan tapaan kuin muis sa kin julkisissa tiloissa ja niiden ympäristössä. Kaupunginarkkitehti Kari Vaaralta on pyydetty lausuntoa sa tama-alu een tontin käyttömahdollisuuksista. Lausunnossa todetaan seu raa vaa: Jämsän kaupunkikeskustan kehittämisprojektin pai no pistee nä oli kaupunkikeskustan kehittäminen ja yhteistyön va kiin nut tami nen. Projektissa luotiin visio keskustan kehittämiseksi. Projekti oli vuo ro vai kut tei nen ja päättäjät olivat sen takana. Visiossa kaupungin keskusta on Jämsän Äijän aukio, jolta tulee olla vi su aa li ses ti ja fyysisesti hyvä yhteys satamapuiston kautta sa tamaan ja Jämsänjoelle. Satama-alueesta tehdään Jämsän keidas paik ka, jonne on kiva tulla. Visio on esitetty keskustan ke hit tä missuun ni tel man kartalla ja havainnekuvalla.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Periaatteena on, että Satamapuistoa ja Jämsänjoen rantapuistoja ke hi te tään vapaa-ajan alueena/elämysympäristönä. Satamapalvelut & Kansalaisten vapaa-ajan keskus & kahvila-ravintola konsepti toi mii pohjana satama-alueen kehittämisessä. Satamapuistossa voisi olla picnic-alue ja esiintymislava. Vapaa-ajan puistossa voisi olla is tus ke lu paik ko ja, koirapuisto, pelialue, vene- ja kanoottivuokraamo jne. Jämsän elävä kaupunkikeskusta- projektin valmistuttua kaupunki osti ns. meijeritontin yksityiseltä Jämsän keskustan satama-alueen kehit tä mi sek si kehittämissuunnitelman mukaisesti. Alueen ase ma kaavaa ollaan laatimassa vastaamaan suunnitelman periaatteita. Kaava eh do tuk ses sa Satamapuistoa kehitetään aktiivipuistona ja kä vely-yh tey te nä satamaan. Satama-alueelle tehdään uudet laiturialueet ris tei ly aluk sil le sekä satamapalvelut ja kahvila-ravintola. Vie ras ve nepaik ko ja lisätään myös alajuoksulle päin. Kirjasto-toiminta voisi sopia edellä kuvattuun kaupunkikeskusta kehit tä mis pro jek tin satama-alueen visioon. Satamapalvelut & Kan salais ten vapaa-ajan keskus & kahvila-ravintola konsepti. Kirjasto ei häiritse satama- ja vapaa-ajan toimintaa eikä päinvastoin oikein suun ni tel tu na. Kirjaston rakentaminen voisi edesauttaa veneilyn tarvit se mien tilojen ja ravintolan investoinnissa. Kirjasto tulisi rakentaa eh dot to mas ti yhdessä veneilyn huoltotilojen ja kahvila-ravintolan kans sa synergiaetujen saavuttamiseksi. Jämsän keskustan elävyyttä voidaan edesauttaa rakentamalla asuin ta lo ja palveluiden ja miellyttävän ympäristön lähelle. Ve to voimai nen keskusta-asuminen vaatii ympärilleen lähipalveluita ja vä littö män yhteyden luontoon. Jämsän ydinkeskusta on tiivis puistojen ja joen ympäröimä saari, missä asukas voi saada luonto- ja lii kun tako ke muk sia aivan ulko-oveltaan. Jämsänjoki rantoineen tarjoaa aivan erityisen virikkeisen ympäristön vapaa-ajan viettoon ja liik ku miseen. Kokonaisvaltaisella suunnittelulla tulee löytää luontaiset paikat jo ki- ja puistoympäristöstä vapaa-ajan vietolle ja asumiselle, kullekin erik seen. Tarpeelliset viheralueet ja joen rannat tulee säilyttää virkis tyk seen, jotta keskustaan voidaan saada uusia asukkaita. Asumisen liittäminen satamapalvelu/kirjasto-tontille samaan ko konai suu teen tuo mukanaan paljon ongelmia, eikä tue keskustan koko nais ke hit tä mis tä edellä kuvatun kehittämissuunnitelman kannalta ja asumisen viihtyvyyttä ajatellen. Satama-alue on Jämsän keskustan tärkein ja keskeisin kau pun kilais ten olohuone joen rannalla. Asumisen sijoittaminen tälle pai kalle vie pohjan koko keskustan asumisviihtyvyydeltä. Satama on joen ran to jen viheryhteyksien solmukohta ja tapahtuma-/palvelupaikka torin vieressä.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Asumisen sijoittamisesta samalle tontille yhdessä satama- /kirjasto- /kult tuu ri toi min nan kanssa kärsii kumpikin toiminta. Asuminen vaatii ym pä ril leen rauhallisuutta ja tietyn reviirin. Satamapalvelut ja kaupun ki lais ten ranta vilkkaana toimintapaikkana vaatii myös toisen luon teis ta tilaa ympärilleen. Näiden eri vaatimusten yhteen so vit tami nen samalla tontilla saati samassa rakennuksessa on mahdotonta to teu tet taes sa hyvää asuinympäristöä ja keskustan ve to voi mai suutta. Satama-alueelle on mahdollista tontin pinta-alan puitteissa mah duttaa kirjastorakennus ja satamapalveluiden vaatimat tilat. Rakennus voi si olla I- tai II-kerroksinen ja toiminnan vaatimat autopaikat mahtui si vat vielä tontille. Mikäli tontille lisättäisiin vielä asumista, ra kennet tai siin vaadittavat tilat useampaan kerrokseen. Näin suuren raken nus oi keu den vaatimat autopaikat eivät mahtuisi enää tontille. Myös kään monikerroksisen rakennuksen sijoittaminen aivan rannan tun tu maan ei olisi kaupunkikuvallisesti hyvä ratkaisu. Se työntyisi liian hallitsevaksi elementiksi herkässä jokiympäristössä joen suunnas ta katseltaessa. Se muuttaisi myös liiaksi nyt vallitsevaa ra kennet tua ympäristöä. Jämsän kaupungin keskusta-alueella on rakennettavissa ve to voimai siin paikkoihin asuinkerrostaloja menettämättä keskeisiä ranta-aluei ta. Kerrostalokaavahankkeita on vireillä useita ja myöskin ran nan tuntumassa mm. Koskentien ja Saharannan välisellä alu eella. Myös Lamminsuon ympäristöön on visioitu ker ros ta lo ko ko naisuuk sia. Seppolan tontille ollaan myös kaavoittamassa useita asuinker ros ta lo ja. Kaija Pöyhönen: Jos ja kun Jämsän pääkirjasto siirretään Jämsänkosken vi ras to ta lolle evakkoon, olisi oikeus ja kohtuus, että Jämsänkoski saisi oman sivu kir jas ton. Täältä on siirretty monta palvelua Jämsään. Vastauksena Kaija Pöyhösen mielipiteeseen: Jämsänkosken lähikirjasto on lakkautettu keväällä 2014 osana kaupun gin talouden sopeuttamistoimia. Saavutettu säästö vuositasolla on noin euroa, josta henkilöstösäästöjen osuus n eu roa. Pienkirjastoa Jämsänkoskelle ei voida suunnitella tässä ti lantees sa, kun pääkirjaston väistön toteuttaminen ja pysyvän si joit tu misen ratkaiseminen ovat kiireelliset. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, mi kä on Jäm sän kos ken virastotalon tuleva käyttötarkoitus. Asiaa on mah dol lis ta selvittää myöhemmässä vaiheessa. On kuitenkin tärkeää, että Jäm sän kos ken kirjastopalvelujen tarpeellisuus nousee esil le. Lotta Ahola: Kirjaston tulee sijaista Jämsän (Seppola) keskustassa. Ra ken nukses sa on hyvä sijaita myös muuta soveltuvaa toimintaa. Keskustan alu eel la olevista kahdesta tontti- vaihtoehdosta molemmilla on omat

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta hy vät puolensa, jos uudisrakentamiseen päädytään. Kirjaston vä li aikai nen siirtyminen Jämsänkosken keskustaan ei ole hyvä asia, mutta ehkä välttämätön. Ratkaisun tulee olla tulevaisuuteen katsova ja Jäm sän imagoa nostava. Nyt tehdyt lukioratkaisut eivät ole tällaisia ol leet. Vastauksena Lotta Aholan mielipiteeseen: Kirjastotyöryhmä on käsitellyt uudisrakentamisen tonttivaihtoehtoja ja väliaikaista sijoitusta kannanotossa esitetyllä tavalla. Lukion sijoittumisratkaisu on tehty perustuen kaupunginvaltuuston lin ja pää tök seen lukion sijoittumisesta ydin kes kustaan. Em. valtuustopäätökseen viitaten valtuusto on päättänyt sijoittaa lukion ydinkeskustassa sijaitsevaan Jo ki varren koulukiinteistöön. Jämsän vasemmistojärjestöt: 1. Jämsän pääkirjastolle rakennetaan uudet tilat Koska kirjaston kuntoselvityksen mukaan korjaustarve olisi 91 prosent tia, on järkevää rakentaa kirjastolle uudet tilat, jolloin saadaan ny ky ajan vaatimukset täyttävät tilat. Tärkeää on, että saadaan henki lös töl le ja kirjaston käyttäjille puhtaat ja terveelliset tila. Kirjasto on kaupungin tärkein kulttuurilaitos, ja sen vetovoimaa voisi li sä tä sisällyttämällä rakennukseen myös ns. kulttuuritilan, pie nimuo toi sen musiikkisalin/ näyttely- ym. tila. 2. Kirjaston paras sijoituspaikka Seppolan koulun tontti Kaupungin paras ja keskeisin tontti, Seppolan koulun tontti, on erin omai nen kirjastolle, jota käyttävät kaiken ikäiset asukkaat. Uudis ra ken nus eheyttää hienosti kaupunkikuvaa. Kaavoituksellisesti val mis. Sisältää myös asumiseen tarkoitettua rakennusoikeutta, mikä on omiaan houkuttelemaan rakennushankkeeseen kumppaniksi myös yksityistä yritystoimintaa. Sijoituspäätöksen jälkeen kilpailutus pi täi si kin panna toimeen pikaisesti. Yritysten kiinnostusta on mahdol lis ta epävirallisesti haarukoida etukäteenkin? Seppolan koulun purkamiskulut lisäävät toki kustannuksia, mutta pur ka mi nen on joka tapauksessa edessä. Mahdolliseen Museoviraston suojeluvaateeseen voimme vastata ku ten tekninen johtaja Tarja Kuisma selitti infotilaisuudessa eli viit taa mal la siihen, että muualla Jämsässä vastaavan aikakauden ra ken nuk sia on olemassa ja käytössä. Haluamme tuoda julki myös sen, että satama-alue ei sovi kirjaston pai kak si: mitään synergiahyötyä ei saada, päinvastoin. Satama tarvit see vene- ja laivaliikenteen huoltopalvelut sekä ravintolan. Ran tapa vil jon ki on ollut alun perin suunnitelmissa, joita ideoitiin aikanaan Pien ten kaupunkikeskustojen kehittämisprojektissa." Sa ta ma-alu-

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta eel la kirjastohankkeeseen on vaikea liittää asumista (tekninen johta ja infossa). Samoin kuultiin, että maaperä vaatisi paalutusta, mikä myös nostaa kustannuksia. 3. Väistötilaksi Jämsänkosken virastotalo Seppolan alueella tutkitut mahdolliset väistötilat ovat kantavuus- ja pa lo tur val li suus seik ko jen vuoksi sopimattomia. Onko vielä muita sel vi tet tä viä tiloja? Selvitykset osoittaisivat, että pääkirjaston väistötilana voisi toimia Jäm sän kos ken virastotalo, talon kantavuus ei ole ongelma, jos aineis to mää rää selkeästi rajoitetaan väistön aikana. Pysyvää sijoitusta emme kannata virastotaloon, koska pääkirjaston paik ka on kaupungin päätaajamassa Seppolassa. 4 Jämsänkoskelle palautetaan kirjasto pienkirjastona Lisäksi esitämme vakavasti harkittavaksi, että Jämsänkosken kaupun ki taa ja maan palautetaan kirjasto ns. pienkirjastona, jossa mm. kir ja mää rä on rajoitettu (rakennuksen kantavuusongelmat yksistään ra joit ta vat täysimittaisen kirjaston sijoitusta). Uutta valvonta- ja lainaus tek niik kaa hyödyntäen voidaan tämä kaikenikäisten palvelu tar jo ta erittäin vähäisin kustannuksin. Haluamme, että tämä vaih toeh to tutkitaan. Kysymys on vain poliittisesta tahdosta, ei ole kus tannus ky sy mys. Vastauksena Jämsän Vasemmistojärjestöjen mielipiteeseen: Kirjastotilatyöryhmä on ottanut kantaa uudisrakentamisen puolesta. Pää tök sen te ko työryhmän raportin pohjalta tapahtuu luot ta mus elinkä sit te lys sä ja tila- ja toimintasuunnittelu hankkeen edetessä. Pääkirjaston väistöä käsitellään sivistyslautakunnassa ja kau pun gin hal li tuk ses sa Väistötilavaihtoehtoja on sel vi tetty riittävästi, eikä aluehallintoviranomaiselle toimitettava vas taus aika tau lu mahdollista uusien vaihtoehtojen selvittelyjä. Jämsänkosken lähikirjasto on lakkautettu keväällä 2014 osana kaupun gin talouden sopeuttamistoimia. Saavutettu säästö vuositasolla on noin euroa, josta henkilöstösäästöjen osuus n eu roa. Pienkirjastoa Jämsänkoskelle ei voida suunnitella tässä tilan tees sa, kun pääkirjaston väistön toteuttaminen ja pysyvän si joittu mi sen ratkaiseminen ovat kiireelliset. Tällä hetkellä ei ole tie dossa, mikä on Jämsänkosken virastotalon tuleva käyttötarkoitus. Asiaa on mah dol lis ta selvittää myöhemmässä vaiheessa. On kuiten kin tärkeää, et tä Jämsänkosken kirjastopalvelujen tarpeellisuus nou see esille.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan esittelijän eli sivistystoimenjohtajan näkemys on kirjastotilatyöryhmän esityksen mukainen eli uudisrakentaminen sa ta ma-alu een tontille. Kirjastohanke suunnittelumäärärahoineen tu lee sijoittaa kaupungin talousarvioon ja suunnitteluvuosille siten, et tä uusi pääkirjasto voidaan ottaa käyttöön viimeistään v alus sa. Aikataulu perustuu suunnitelu- ja rakentamis- yms. pro sessin arvioituun kestoon (3 vuotta). Kirjastorakennusta suunniteltaessa on huomioitava kirjastoauton tar peet. Tällä hetkellä talli sijaitsee erillään pääkirjaston yhteydestä. Ihan teel li nen tilanne on, että talli sijaitsee uudisrakennuksen yh teydes sä. Vähintääkin on kuitenkin turvattava, että aineiston lastaus ja pur ku on nykyaikaisin ergonomisin laittein ja välinein mahdollista. Si joit tu mi ses sa ja suunnittelussa on huomioitava kirjastoauton vaati mat liikennöinnin ja toiminnan reunaehdot. Tätä asiaa on tarpeen jat kosel vit tää samassa yhteydessä, kun tonttien rakennettavuutta ja lii ken ne jär jes te ly jä selvitetään ja vertaillaan. Esitetyissä mielipiteissä ei ole tuotu esiin sellaista, mikä estäisi asian käsittelyä tai muuttaisi esittelijän jo kirjastotilatyöryhmässä muo dos ta maa kantaa eli kirjaston sijoittumista satama-alueen ton tille. Se, mihin pääkirjasto ydinkeskustassa sijoittuu, jakaa mie li pi teitä ja sijaintipaikka puntaroidaan poliitttisessa päätöksenteossa. Suo ri tet tu yritysvaikutusten arviointi puoltaa kirjaston sijoittumista sa ta ma-alu een tontille. Jämsänkosken Yrittäjät ry on toimittanut lautakunnan jäsen Mimmi Puhakalle lausuntonsa asiassa. Lausuntomahdolli- suus va rat tiin, koska yhdistyksen edustaja ei työesteiden takia päässyt osal lis tu maan yritysvaikutusten arviointiin Sivistystoimenjohtajan mää rit te le mä lausunnon määräaika on umpeutunut.. Lausunto mer ki tään tiedoksi. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: 1. Sivistyslautakunta merkitsee kirjastotilatyöryhmän raportin tie doksi ja esittää kaupunginhallitukselle raportin hyväksymistä. 2. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuus tol le Jämsän pääkirjaston toteuttamista uudisrakentamisena kau pun gin ydinkeskustaan. Ensisijaisena sijoittumispaikkana esi tetään satama-alueella sijaitsevaa ns. meijerin tonttia siten, että toteu tuk ses sa otetaan huomioon satamapalveluiden kehittäminen. 3. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuus tol le, että suunnittelua ja toteutusta varten varataan ta lous ar vioon vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaan vuosille määrärahat. Kirjaston käyt töön oton tavoiteaikataulu on alkuvuosi 2019.

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot