Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona klo sivistystoimen hallintopalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Aika klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo ja Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Kangas Riitta jäsen Leppänen Kari jäsen saapui klo Puhakka Mimmi jäsen Similä Matti jäsen Suominen Pirkkoliisa jäsen Valkeajärvi Leena jäsen Kilpeläinen Leena esittelijä Uosukainen Riitta pöytäkirjanpitäjä Putkonen Aira khall-edustaja Seppä Kari varajäsen Valkama Liisa varajäsen Muut läsnäolleet Rahkonen Hannele työsuojelupäällikkö poistui klo Stenlund Kari kaavoitusarkkitehti poistui klo Mäkinen Merja kirjastopalvelupäällikkö läsnä klo Sarajärvi Jyri työsuojeluvaltuutettu poistui klo Koivisto Seppo logistikko poistui klo Poissa Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Ruoko Jonimatti jäsen Rintapää Jenni Nuor Jämpsä-edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pekka Kataja puheenjohtaja Jämsässä Riitta Uosukainen pöytäkirjanpitäjä Riitta Kangas Leena Valkeajärvi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona klo sivistystoimen hallintopalveluissa pöytäkirjanpitäjä Riitta Uosukainen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 81 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 82 Koulujen väistökuljetusten hankinta lukuvuodelle Sivistyslautakunnan lausunto / Juokslahden osayleiskaava 7 84 Kirjastotyöryhmän raportti / Jämsän pääkirjaston tilavaihtoehdot 85 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen kuulemiskirjelmä / Jämsän kaupungin selvitys 86 Hiidenkirnun vuokrasopimuksen irtisanominen / Kulttuuriklupi Pokura Oy Uuden päiväkodin AV-välinehankinta Uuden vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin nimi Jämsän kaupungin lausunto / Erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskeva selvitys 90 Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen / valtionavustuksen kohdentaminen Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntäminen Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntäminen Viranhaltijoiden päätökset Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 50 Muutoksenhakuohjeet

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sivla Ehdotus: Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelemiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Koulujen väistökuljetusten hankinta lukuvuodelle / /2015 Sivla Valmistelija: logistikko, puh Jämsän kaupungin sivistystoimi hakee joukkoliikenneluvan omaavaa lii ken teen har joit ta jaa hoitamaan väistö- ja tilapäisjärjestelykuljetuksia lu ku vuo del le alueella Jämsänkoski Jämsä Kaipola. Kuljetukset tapahtuvat koulupäivinä tilausajoliikenteenä edellä mainit tu jen taajamien koulujen välillä pääsääntöisesti aamuisin n. klo ja iltapäivisin klo Sopimusaika on Jämsän sivistyslautakunta tekee päätöksen kuljetusten hankinnasta. Kilpailutuksen aikataulu Ilmoitus julkisesta hankinnasta , ilmoituksen jättöpäivä Kilpailutusaika kesto 18 pv. Tarjousten avaus Lisäksi ilmoitus on ollut esillä Julkisten hankintojen valtakunnallisella www-si vus tol la osoitteessa Tar jous pyyntö on ollut myös Jämsän kaupungin www-sivuilla osoitteessa Valintakriteerit Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsivät tarjoukset, jotka täyttivät tarjoa jal le, tarjottavalle palvelulle ja tarjouksen muodolle asetetut kelpois uus eh dot. Kalustolle asetettujen vähittäisvaatimusten tuli täyttyä. Valintakriteerinä oli edullisin hinta muodossa /päivä. Tarjousten vertailu Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta: - Jyväskylän Liikenne Oy - Pohjolan Turistiauto Oy - Tilausliikenne Lampinen Oy Jätetyt tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, tarjousten vertailu toteutettiin tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla ja siitä laadittiin tarjousten vertailupöytäkirja.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Logistikko Seppo Koivisto antoi kokouksessa lisäselvitystä tarjouskilpailusta ja siihen jätetyistä tarjouksista. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: 1. Jämsän kaupunki hankkii väistö- ja tilapäisjärjestelykuljetukset lukuvuodelle alueella Jämsänkoski -Jämsä-Kaipola Jyväskylän Liikenne Oy:ltä perusteena edullisin tarjous. 2. Hankintasopimuksen voimaantulo Päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen tullaan tekemään han kin ta so pimus. Sopimus katsotaan sopimusoikeudellisesti syntyneeksi so pimuk sen allekirjoitushetkellä. 3. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Kari Leppänen saapui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä. Seppo Koivisto poistui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan lausunto / Juokslahden osayleiskaava 2179/ /2015 Sivla Yhteisvalmistelu sivistystoimen palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt puh , hallintosihteeri Riitta Uosukainen puh Juokslahden kyläyleiskaavan laatiminen on aloitettu uudelleen tammi kuus sa Kaavoituspäätös on tehty teknisessä lautakunnassa vuon na Hanke on sisältynyt kaavoituskatsauksiin. Kaavan laati mi ses ta konsulttina vastaa Pöyry Finland Oy. Juokslahti sijoittuu noin 15 km etäisyydelle Jämsästä Jyväskylään päin. Alue ulottuu Päi jän teel tä Jyväskylä - Tampere rautatielle saakka. Alueeseen si säl tyy Päijänteen ja Juoksjärven ranta-alueita sekä kak si pienempää ve sis töä. Pohjoispuolella alue rajautuu Jyväskylän kau pun kiin. Kaa va-alu een laajuus on vesistöineen noin 15 km². Jämsän kaupunginhallitus on varannut sivistyslautakunnalle mah dolli suu den antaa lausunto Juokslahden osayleiskaavaehdotuksesta. Sivistyslautakunta antoi lausunnon myös osa yleis kaa va luon nok sesta kokouksessaan Tällöin esiin nostettiin uusien pysyvien asuinpaikkojen mah dol lis tama asutuksen kasvu ja alueen vetovoimaisuus lähellä Päijännettä. Myös Jyväskylän läheisyys ja oman kylän koulu- ja var hais kas va tuspal ve lu tukevat kylän kehitystä. Uuden asutuksen suunniteltuja paikko ja pidettiin onnistuneina ja kaavan luomaa tiivistä sekä idyllistä kylä taa ja maa pidettiin hyvänä. Lausunnossa toivottiin moottorikelkkareitin sijoittamista suunniteltua etääm mäl le koulualueesta. Raskasta liikennettä on Juokslahden tiellä varsin paljon. Lii ken ne turval li suut ta parantavia liikennejärjestelyjä toivottiin erityisesti ris teysalueil le. Myös kevyen liikenteen väyliä haluttiin Niemenkylän ja Juoks lah den tien osalle. Lautakunta esitti valaistun kuntoreitin ja kylän asukkaiden itse yl lä pitä män uimapaikan varaamista kylän alueelle. Kulttuurihistoriallisesti ar vok kaat peltomaisemat oli lautakunnan näkemyksen mukaan huomioi tu hyvin kaavan luonnosvaiheessa. Lautakunta piti tärkeänä panostaa alueen markkinointiin osa yleiskaa van hyväksymisen jälkeen. Näin saataisiin alueelle houkuteltua uu sia asukkaita.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Valmistuneesta osayleiskaavaehdotuksesta sivistyslautakunta to te taa lausuntonaan seuraavaa: Osayleiskaavan mukaan alueelle tulee 92 uutta pysyvän asumiseen tar koi tet tua paikkaa. Luonnosvaiheeseen nähden pysyviä asuin paikko ja on lisätty noin 30. Pysyvien asuinpaikkojen lisäyksestä huo limat ta kylä säilyy väljästi rakennettuna, viihtyisänä ja luon non lä hei senä alu ee na. Suunnittelun lähtökohtana on ollut hyödyntää 9-tien läheisyytä, Päijän teen vetovoimaa ja olemassaolevia koulu- ja var hais kas va tus palve lu ja. Arvioiden mukaan asukkaita tulee oman kunnan alueelta ja myös muualta. Jyväskylän etäisyys on ajomatkana kohtuullinen, noin 45 minuuttia. Varhaiskasvatuksen palvelujen osalta Juokslahden koululle on tällä het kel lä sijoitettu Palomäen päiväkodin satelliittiryhmänä 15-paik kainen sisarusryhmä. Ryhmän paikkamäärä on juuri ja juuri riittänyt vas taa maan päivähoidon kysyntään. Jos päivähoidon tarve Juokslah del la kasvaa, joudutaan varhaiskasvatuksessa miettimään uusia rat kai su ja päivähoitopalvelun järjestämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona on tarkasteltava esikoululaisten opetuksen yhdistämistä 0-1-luo kaksi.jos koulun oppilasmäärä kasvaa, ratkaistavaksi tulee myös uudet ti la jär jes te lyt varhaiskasvatuksen osalta. Varhaiskasvatuksen ul koilu pi ha on kunnostettu vuonna Laadittujen oppilasennusteiden perusteella Juokslahden koulun oppi las mää rän kehitys pysyy varsin tasaisena. Kylän keskellä si jait sevan kou lu kiin teis tön koko mahdollistaa myös koulun oppilasmäärän kas vun nykyisestä. Jos koulun oppilasmäärässä tapahtuisi kasvua laa dit tu ja ennusteita enemmän, olisi opetuksen järjestäjän harkittava li sä re surs sin kohdentamista koululle. Koulun välittömässä läheisyydessä on talviliikuntapaikkana hiihtolatu se kä luistelukenttä, joka toimii kesäaikaan pallokenttänä. Koulun piha-alu eel le ja sen läheisyyteen on luonnosteltu lä hi lii kun ta paik kasuun ni tel ma. Suunnitelman viimeistely on hyväksytty kaupungin talous ar vio suun nit te lun investointiosassa vuodelle Lä hi lii kun tapai kan rakentaminen parantaisi varhaiskasvatuksen lapsiryhmän ulkoi lun sekä koululaisten liikunnanopetuksen edellytyksiä oleellisesti ja lisäisi myös asukkaiden viihtyisyyttä ja va paa-ajan viet to mah dol lisuuk sia. Kaavaehdotuksessa on huomioitu edellisen lausunnon toive kevyen lii ken teen väylistä. Valtatie 9 perusparannuksen yhteydessä on suun ni tel tu vaiheittain rakennettavaksi valtatien alikulkuja ja kevyen lii ken teen väyliä helpottamaan pyöräilyliikennettä ja jalankulkua. Linja-au to py säk kien yhteyteen suunnitellut polkupyörien py sä köin ti paikat on ratkaisuna uusi. Niemenkylän kohdalle suunniteltu meluvalli on myös kannatettava.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Jatkossa ulkoilureittejä kehitettäessä on varauduttava kun toi lu reittien valaistuksen rakentamiseen. Osayleiskaavaan merkitty ui mapaik ka on tarkoitettu kyläläisten omaehtoisesti ylläpitämäksi ui mapai kak si, ei kaupungin ylläpitämäksi uimarannaksi. Lisätyistä rakennuspaikoista huolimatta kulttuurihistoriallisesti ar vokkaat peltomaisemat säilyvät uudessakin ehdotuksessa ra ken ta mi selta. Osayleiskaavan hyväksyntää ajatellen lautakunta katsoo edelleen, et tä alueen markkinoinnista tulisi tehdä suunnitelma ja resurssoida mark ki noin tiin riittävästi uusien asukkaiden houkuttelemiseksi kaupun gin asukkaiksi. Juokslahden sijainti ja yleiskaavaehdotus lisäävät alu een vetovoimaa.tällaisia markkinointitoimia näytetään käy tet tävän kunnissa, jotka sijaitsevat lähellä kasvukeskuksia. Osayleiskaava on voimassa 10 vuotta. Todennäköisesti alue ra kentuu useiden vuosien kuluessa, jolloin kaavan toteutumista voidaan seu ra ta ja koota tarpellisiksi osoittautuneita muutosehdotuksia. Juokslahden osayleiskaavaan voi tutustua mennessä os. at/vireilla-olevat-yleiskaavat/265-juokslahden-osayleiskaava Kaavoitusarkkitehti Kari Stenlund selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seliteosan mukaisen lau sun non koskien Juokslahden osayleiskaavaehdotusta. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Kari Stenlund poistui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Kirjastotyöryhmän raportti / Jämsän pääkirjaston tilavaihtoehdot 1684/ /2014 Sivla Valmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh , si vis tys toimen joh ta ja, puh Pääkirjaston tilavaihtoehtoja selvittänyt työryhmä on saanut työnsä pää tök seen. Työskentely perustui Aluehallintoviraston kaupungille an ta maan kehotukseen selvittää nykyisen rakennuksen kunto ja sen vai ku tus sisäilman laatuun sekä näistä aiheutuvat toimenpiteet ai katau lui neen. Raportin suppeampi versio julkaistiin maaliskuussa, sen pää asial lise na sisältönä oli turvallisen työympäristön tarjoavan väliaikaisen tila rat kai sun löytäminen. Valmiissa raportissa käydään lisäksi läpi selvi te tyt vaihtoehdot kirjaston pysyväksi sijoittumiseksi ja tehdään esitys ratkaisuksi, kuten työryhmän toimeksianto edellytti. Pysyvän sijoittumisen vaihtoehdot Nykyisen kirjastorakennuksen korjausasteeksi todettiin kun to tut kimuk ses sa 91 % jolloin uudisrakentaminen tulee kannattavammaksi ja järkevämmäksi. Teknisten vaurioiden täydellisestä korjaamisesta ei olisi varmuutta. Käräjäoikeuden ja Kivikonttorin tiloissa ei rakenteiden kantavuus ja pa lon kes to ollut kirjastokäyttöön riittävä ja tarvittavat muutostyöt olisi vat erittäin laajat, joten nämä vaihtoehdot raukeavat. Forumin lii kekiin teis tös tä, Säterintie 2/Keskuskatu 5:n tiloista ja Hietasen Muo vin ti lois ta ei saatu rakenne- ja sisäilmatutkimuksia, joten nämä rau keavat. Jämsänkosken virastotalon muuttaminen kirjastokäyttöön on tek nises ti mahdollista, mutta hyvin suuri toimenpide. Runkoa jou dut taisiin vahvistamaan ja välipohjat uusimaan kokonaan, samoin ta lo tekniik ka. Uudisrakentamista on selvitetty kahden tonttivaihtoehdon kautta. Yh dys kun ta toi mes sa laadittu katsaus tonttien kaavoitukseen on rapor tin liitteenä nro 11. Seppolan koulun tontille on olemassa asemakaavaluonnos ja kort teliin on osoitettu kirjasto Keskuskadun ja Koulukadun kulmaan. Satama-alueen tontille on laadittu asemakaavaehdotus, jssa käyt tötar koi tuk sen, rakennusoikeuden ja kerrosluvun II osalta tulisi tehdä muu tos. Kirjasto sijaitsisi KL-1 korttelialueella, joka on riittävä kir jastol le, kahvilalle sekä veneilyn huoltotiloille.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Molempien tonttivaihtoehtojen sijainti on keskeinen ja kirjastolle hyvin soveltuva. Työryhmä vertaili vaihtoehtoja pisteyttämällä ne mm. kau pun ki ku van, synergiaetujen ja taloudellisuuden kriteereillä, kts. tau luk ko 3 raportin sivulla 13. Vaihtoehdot olivat melko tasavahvoja ja arvioitiin merkittävästi nykyisen rakennuksen peruskorjausta ja Jäm sän kos ken virastotaloa paremmiksi. Eri vaihtoehtojen kus tannuk sia on arvioitu taulukossa 2 sivulla 13. Seppolan koulun pur kukus tan nuk sia ei ole huomioitu laskelmissa, ei myöskään sataman mah dol li ses ti vaativamman rakentamisen kustannusta tai sa ta mapal ve lu jen toteuttamista. Työryhmä piti kirjastorakennuksen peruskorjausta esillä olleista vaihto eh tois ta huonoimpana. Virastotalon käyttö väistöön estää tilan muu tos työt pysyvään käyttöön vaistön aikana. Kirjastotilatyöryhmä päätti esittää pääkirjaston toteuttamiseksi uu disra ken ta mis ta satama-alueen tontille. Ratkaisulla kytkettäisiin jo kimai se ma luontevasti osaksi kaupunkilaisten arkea. Kirjaston saa vutet ta vuus olisi suurille kouluille ja uudelle päiväkodille erityisen hyvä täs sä vaihtoehdossa. Kir jas tol le voitaisiin luoda omaleimainen tilaja palvelukokonaisuus, jo ka tarjoaisi mahdollisuuden yhteensaattaa eri palveluja luovasti ja en nak ko luu lot to mas ti. Työryhmä katsoo, että kilpailutus olisi tarkoituksenmukainen toi minta ta pa edistää kirjaston toteutusta ja samalla se edistäisi ydin keskus tan elinvoimaisuutta. Mikäli yhteistyökumppania ei tällä tavalla löy dy, kirjaston rakennuttaisi kaupunki. Nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä ei ole enää mahdollista saada val tion osuut ta kirjastorakentamishankkeeseen, joka ei ole en nestään valtion rahoitussuunnitelmassa. Kirjaston toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota tilojen mo ni käyt töisyy teen ja muunneltavuuteen ja tilaohjelma tulee laatia modernin kirjas to toi min nan periaatteelle. Ratkaisussa tulee myös varautua mahdol li seen laajentamiseen myöhemmin. Työryhmän jäsen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pekka Kataja jät ti työryhmän raporttiin eriävän mielipiteen, kts. raportin liite 10, jossa hän esittää, että väistö on suunniteltava siten, että Jäm sän kosken virastotalosta voidaan tehdä väistön aikana pysyvä ratkaisu Jäm sän pääkirjaston paikaksi. Pääkirjastotilojen uu dis ra ken ta miseen ei tule ryhtyä, koska Jämsän kaupungilla on käytännössä tyh jillään sisäilmaltaan terve Jämsänkosken virastotalo. Yritysvaikutusten arviointi Sivistystoimenjohtaja on pyytänyt kirjastohankkeesta yri tys vai ku tusten arviontia, liite 13. Arviontiin osallistuivat yrittäjä Anja Kaislo, Jäm sän Yrittäjät ry:n pj. Ari Haggrén, yrityspalvelupäällikkö Marko

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Lep pä nen Jämsek Oy:stä ja kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen. Koska Jämsänkosken Yrittäjät ry:n edustaja ei päässyt ar vioin ti ti laisuu teen paikalle, yhdistykselle varattiin mahdollisuus antaa lau sunton sa erik seen kirjallisesti. Tällaista lausuntoa ei toimitettu. Hankkeen yritysvaikutus arvioitiin erittäin merkittäväksi. Joh to päätel mä nä esitetään seuraavaa: Kirjaston tuleva sijainti olisi edullisin Jäm sän sataman tontilla. Sijainti olisi esteettisesti ihanteellinen ja mah dol lis tai si kaikille Jämsän asukkaille yhteisen olohuoneen. Kirjas ton sijainti satamassa voisi elävöittää myös satamapalvelujen kehit ty mis tä. Mikäli kirjaston väistötilat osoitetaan Jämsänkosken vi rasto ta lol ta, pitäisi uudisrakennuksen investointi saada mahdollisimman no peas ti käyntiin Jämsän satamapuiston tontille. Kirjaston tason pitää olla riittävän korkea, jotta palvelu kantaa pitkälle tulevaisuuteen, ti lat pitää suunnitella monimuotoisuutta ajatellen, pääasiana ovat kui ten kin tasokkaat kirjastopalvelut. Sivistyksen rantaväylä kan tava na teemana. Yhteistoiminta henkilöstön kanssa Raportti liitteineen on luovutettu kirjaston henkilökunnalle Työryhmässä on ollut henkilöstön edustaja läsnäolo- ja pu he oi keudel la. Asiaa on käsitelty useissa työpaikkakokouksissa. Välitön yhteitoimintamenettely henkilökunnalle järjestettiin Pöytäkirja toimitetaan kokoukseen. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet Hallintolain 41 1 mom. mukaan jos asian ratkaisulla voi olla huomat ta va vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mah dol li suus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja ta voitteis ta sekä lausua mielipiteensä asiasta. Hallintolain 41 2 mom. mu kaan asian vireilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksien käyt tä mises tä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta so pival la tavalla. Kuntalain 29 :ssä korostetaan tiedottamista vireillä ole vis ta ja valmisteluvaiheessa olevista asioista. Asukkaille on myös ker rot ta va, miten he voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitä asioiden valm si te li joil le ja päättäjille. Raportti on julkaistu julkaistu kaupungin verkkosivulla Se on myös ollut nähtävänä pääkirjastossa sen aukioloaikoina. Jätetyt mielipiteet Yleinen keskustelutilaisuus järjestettiin Tilaisuutta kos keva kuulutus julkaistiin kaupungin verkkosivulla , kaupungin vi ral li sel la ilmoitustaululla ja Jämsän Seu tu-leh des sä samoin Keskustelutilaisuuden muistio on näh tä vil lä kokouksessa

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta ja se liitetään pöytäkirjaan. Tilaisuudessa esi tet tyi hin mielipiteisiin ja ky sy myk siin annetut vastineet ja vastaukset on kir jat tu muistioon. Asiasta tuli jättää kirjallisia mielipiteitä klo 10 saakka. Sivistyslautakunnan käsittelyssä koskien kirjaston väis tö ti la jär jes te ly jä todettiin, että koska esitystä kirjaston pit kä ai kaises ta sijoittumisesta ei siinä vaiheessa ole mahdollista tehdä, joten mie li pi teet ja keskustelutilaisuudessa esiin tuodut vaih toeh dot uuden kirjaston paikasta käsitellään uudelleen, kun tilaryhmän esi tys pitkäaikaiseksi tilaratkaisuksi tulee käsittelyyn. Tämä käsittely seu raa vas sa: Pääkirjastossa olevaan asiakaspalautelaatikkoon on joulukuun 2014 ai ka na jätetty kaksi (2) palautetta koskien pääkirjaston sijaintia. Sivis tys toi men hallinto on vastaanottanut asiakaspalautteet Mo lem mis sa asiakaspalautteissa esitetään, että pääkirjaston tulee si jai ta keskeisellä paikalla eli Jämsän keskustassa. Toisessa aloittees sa nähdään Forum-tilat hyvänä vaihtoehtona, mikäli remontointi on mahdollista. Uudisrakentamisen paikaksi esitetään Seppolan kou lun tonttia. Nämä vaihtoehdot on käsitelty edellä kerrotulla tavalla työryhmän työs ken te lys sä. Yleinen keskustelutilaisuus järjestettiin tiistaina Ti lai suutta koskeva kuulutus julkipantiin kaupungin verkkosivuilla , vi ral li sel la ilmoitustaululla ja ilmaisjakelulehti Vekkarissa Keskustelutilaisuudessa esitetyissä useissa mielipiteissä nousi esiin seu raa vat asiat: - Tilaisuudessa korostettiin kirjaston merkitystä kulttuuripalvelujen osa na, kirjasto nähdään olohuoneena, jossa käydään muun asioinnin lomassa. - Pääkirjaston tulee sijoittua Seppolan alueelle eli Jämsän kes kustaan. Uudisrakentaminen nähtiin parhaana vaihtoehtona. Seppolan kou lun tonttia sekä Mottilantien ja Keskuskadun kulmauksessa olevaa puistoaluetta esitettiin sijoituspaikaksi. Kirjasto nähtiin keskustan alu een elävöittäjänä. - Pääkirjaston paikaksi esitettiin tutkittavaksi Mottilantien ja Kes kuska dun kulmausta ja Jämsänjoen hyödyntämistä. Kau pun gin ark kiteh ti Kari Vaaran lausunto on esityslistan liitteenä. Kau pun gin ark kiteh ti Vaara pitää esitettyä paikkaa tutkimisen arvoisena ja vaih to ehtoi se na paikkana Seppolan tontille. Ajallisesti toteuttaminen veisi hänen arvionsa mukaan saman verran kuin toteutus Seppolan tontille. Vastaus keskustelutilaisuudessa esitettyihin mielipiteisiin kir jas ton pitkäaikaisesta sijoittumisesta:

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Pitkäaikaisen tilaratkaisun vaihtoehtoina tilatyöryhmä on edellä esite tyl lä tavalla selvittänyt eri vaihtoehtoja. Niistä useat karsiutuivat pois rakenteiden kantavuuden ja palokestävyyden puutteen tai laa jojen muutostöiden takia. Uudisrakentaminen satama-alueen tontille ja Seppolan koulun tontille olivat vertailussa parhaat vaihtoehdot. Pääkirjaston pitkäaikaisista tilajärjestelyistä on raportin ensimmäisen vai heen julkistamisen yhteydessä voinut jättää kirjallisia mielipiteitä. Mää rä ai kaan mennessä toimitettiin 5 kappaletta sellaisia mie li pi tei tä, joiden voidaan katsoa ottavan kantaa kirjaston pit kä aikai seen sijoittumiseen. Arja Mononen: Uusi pääkirjasto tulee rakentaa Jämsän keskustaan. Sep po lan koulun tontti vaikuttaa hyvältä Linnea Suvanto: Kirjastolle uudet tilat Forumista tai sitten tulee teh dä uusi kirjasto. Mi kä li kirjasto viedään Jämsänkoskelle, kirjojen mää rää joudutaan vä hen tä mään ja asioiminen kirjastossa han ka loi tuu. Ritva Riepponen: Uuden kirjaston rakentaminen on paras vaih to eh to. Kirjasto tulee sijoit taa Seppolan taajamaan. Toimistotiloiksi tar koi tet tu ja tiloista ei saa nykyajan kirjastotiloja. Samanaikaisesti väis tön kanssa tulee sitou tua uuden kirjaston tekemiseen. Eero Lehtonen: Mielestäni Jämsänkosken virastotalo on hyvä valinta kir jas tol le. Marko Kallio: Uusi kirjasto Lamminsuon läheisyyteen. Perustelut: kou lu lai sil la lyhyt matka, viihtyisä rauhallinen ympäristö keskeisellä pai kal la linja-au to ase man ja keskustan vieressä. Harri Humaloja (mielipide toimitettu määräajan jälkeen): Voisiko kir jas to toimia Jämsänkoskella Koivutie 4:ssä, koska uutta käyt töä ei ole tiloille löytynyt. Kirjaston asiakkaat keräsivät adressin pääkirjaston sijoittamiseksi Sep po lan taajamaan. Adressi on luovutettu kaupungille Ad res sil la on 1019 allekirjoittajaa. Perusteluina esitetään, että keskel lä kaupunkia pääkirjasto palvelee parhaiten käyttäjiä ja tuo eloa au tioi tu vaan keskustaan. Vastaukset kaupungille toimitettuun adressiin sekä mennes sä toimitettuihin mielipiteisiin: Työryhmä on esittänyt pääkirjaston uudisrakentamista Seppolan taa ja maan, ensisijaisesti satama-alueen tontille edellä esitetyillä pe-

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta rus teil la. Forumin tilojen omistajalla ei ole ollut kiinnostusta rakenne- ja si sä ilma tut ki muk siin ja muutostöihin, joten vaihtoehto on karsiutunut pois. Työ ryh mä esittää uudisrakentamista Seppolan taajamaan. Väistö esi te tään tapahtuvaksi (sivla ) Jämsänkosken vi ras to ta lolle. Pitkäaikaisena rat kai su na se vaatisi rakenteiden ja tekniikan perus teel lis ta uusimisista, jon ka kustannukset ovat uudisrakentamista vas taa vat. Aivan Lam min suon läheisyydessä ei ole käytettävissä tont tia, mutta sekä Sep po lan koulun tontti että satama-alueen tontti si jait se va keskeisellä pai kal la ja sijaitsevat mm. kouluille sopivan mat kan päässä. Jäm sän kos ken Koivutie 4:n tiloihin ei voida si joittua, koska ko. tiloissa on va ka va sisäilmaongelma. Kirjalliset mielipiteitä tuli jättää klo mennessä. Jyrki Kokko: Jämsän uusi kirjasto tulisi sijoittaa Jämsän sataman alu eel le. Ala kertaan tulisi sijoittaa kulttuuritila kahvioineen, joka myös palvelisi joen käyt tä jiä. Toiseen kerrokseen tulisi sijoittaa kir jas to pal ve lut. Ja näiden päälle rakennettaisiin 4 kerrosta tai enem män asuinkerroksia. Täl lä saataisiin ratkaistua monta asiaa yhdellä ker taa: - kirjasto - kulttuuritila - rantakahvio - palveluja veneilijöille - vetovoimaisia asuinpaikkoja Aira Putkonen: Jämsän pääkirjaston paikkaa päätettäessä on eri paik ko jen yri tysvai ku tuk set hyvä arvioida. Keskuskatu palveluineen on nähty kaupun gil le tärkeänä. Pääkirjasto Keskuskadun varrella tuo siihen merkittävän piristyksen. On tärkeää, että toimenpiteet, joita tarvitaan tontin rakentamiseksi, tehdään pian. Aikaisempiin keskus te lui hin viitaten pidän Seppolan koulun tonttia tärkeimpänä rakennuskohteena kaupungissa. Tonttia kohtaan ovat paikalliset rakennusyrittäjät myös osoittaneet kiinnostusta. Kaupungin on viisas ta tarttua ripeällä otteella näihin tarjouksiin ja vaikuttaa siihen, että kirjasto rakennetaan Seppolan koulun tontille. Liisa Valkama: Kun uuden kirjaston rakennuspaikaksi jäi kes kus te lus sa Jäm sän kaupungintalolla vaihtoehdoiksi Seppolan kou lu tai Satama, kir joi tan seuraavaa: Tulee pohtia, sopisiko satamapalveluita tarjoava talo myös kir jas tolle, niin kuin puheenvuoroissa pääteltiin? Satamapalveluiden tulisi sisältää: -ravintola -peseytymismahdollisuus, joihin olisi hyvä liittää sauna -tilapäisyöpymismahdollisuus, vaikkapa 2 vuodetta

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta elintarvikekioski, josta voi ostaa välttämättömiä tarvikkeita. -huone valvojalle, jonka apua tarvitaan yölläkin -bensa-asemapiste Paikka on levoton, koko ajan on liikettä ja ääniä. Sinne tullaan mootto ril la, myös purjealukset joutuvat käyttämään moottoria Jäm sänjoes sa. Alukset tulevat ja lähtevät, kaikki eivät jää ankkuriin tai lai turiin. Sataman käyttöaika on heti jäiden lähdettyä jäiden tuloon asti, ve nei li jät ovat intohimoista porukkaa. Mitä enemmän on tarjolla palve lui ta, sitä halukkaammin veneilijät sinne tulevat. Koko satama-alueeksi ajateltu tontti menee satamapalveluille. Kirjas to tarvitsee rauhallisen paikan. Vastauksena em. mielipiteisiin: Yksityiskohtainen tila- ja toimintasuunnittelu tapahtuu, kun saadaan käyn tiin rakentamisen varsinainen tekninen ja toiminnallinen suunnit te lu sivistystoimen, yhdyskuntatoimen ja mahdollisen kaupungin yh teis työ kump pa nin yhteistyönä käynnistyy. Taloudelliset seikat ovat mukana suunnittelussa ja erilaisiin tarpeisiin voidaan vastata myös varautumalla rakennuksen laajentamiseen myöhemmin. Tehdyssä yritysvaikutusten arvioinnissa (liite) parhaana sijaintina uudis ra ken nuk sel le pidettiin satama-alueen tonttia. Työryhmän ar viossa Seppolan koulun tontti ja satama-alueen tontti nähtiin molemmat vah voi na vaihtoehtoina, esitykseksi muodostui kuitenkin kannanotto sa ta ma-alu een puolesta. Liisa Valkaman mielipiteessä esitetyistä satamapalvelujen va li koimas ta tu lee huolehdituksi ydinkeskustan olemassa olevilla pal veluil la. Satamapalveluiden ja kirjaston sovittaminen samalle alu eel le tu li si luon nol lis ti suunnitella huolellisesti. Kirjastossa hiljaisen ti lan tar ve on mahdollista turvata tilajaon ja akustisten ratkaisujen avul la. Li säk si modernissa kirjastossa pyritään tarjoamaan hiljaisen ja rauhal li sen tilan ohella myös tapahtumia, ryh mä työ mah dol li suuk sia ja mui ta toimintoja, joihin liittyy ääntä ja liikettä samaan tapaan kuin muis sa kin julkisissa tiloissa ja niiden ympäristössä. Kaupunginarkkitehti Kari Vaaralta on pyydetty lausuntoa sa tama-alu een tontin käyttömahdollisuuksista. Lausunnossa todetaan seu raa vaa: Jämsän kaupunkikeskustan kehittämisprojektin pai no pistee nä oli kaupunkikeskustan kehittäminen ja yhteistyön va kiin nut tami nen. Projektissa luotiin visio keskustan kehittämiseksi. Projekti oli vuo ro vai kut tei nen ja päättäjät olivat sen takana. Visiossa kaupungin keskusta on Jämsän Äijän aukio, jolta tulee olla vi su aa li ses ti ja fyysisesti hyvä yhteys satamapuiston kautta sa tamaan ja Jämsänjoelle. Satama-alueesta tehdään Jämsän keidas paik ka, jonne on kiva tulla. Visio on esitetty keskustan ke hit tä missuun ni tel man kartalla ja havainnekuvalla.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Periaatteena on, että Satamapuistoa ja Jämsänjoen rantapuistoja ke hi te tään vapaa-ajan alueena/elämysympäristönä. Satamapalvelut & Kansalaisten vapaa-ajan keskus & kahvila-ravintola konsepti toi mii pohjana satama-alueen kehittämisessä. Satamapuistossa voisi olla picnic-alue ja esiintymislava. Vapaa-ajan puistossa voisi olla is tus ke lu paik ko ja, koirapuisto, pelialue, vene- ja kanoottivuokraamo jne. Jämsän elävä kaupunkikeskusta- projektin valmistuttua kaupunki osti ns. meijeritontin yksityiseltä Jämsän keskustan satama-alueen kehit tä mi sek si kehittämissuunnitelman mukaisesti. Alueen ase ma kaavaa ollaan laatimassa vastaamaan suunnitelman periaatteita. Kaava eh do tuk ses sa Satamapuistoa kehitetään aktiivipuistona ja kä vely-yh tey te nä satamaan. Satama-alueelle tehdään uudet laiturialueet ris tei ly aluk sil le sekä satamapalvelut ja kahvila-ravintola. Vie ras ve nepaik ko ja lisätään myös alajuoksulle päin. Kirjasto-toiminta voisi sopia edellä kuvattuun kaupunkikeskusta kehit tä mis pro jek tin satama-alueen visioon. Satamapalvelut & Kan salais ten vapaa-ajan keskus & kahvila-ravintola konsepti. Kirjasto ei häiritse satama- ja vapaa-ajan toimintaa eikä päinvastoin oikein suun ni tel tu na. Kirjaston rakentaminen voisi edesauttaa veneilyn tarvit se mien tilojen ja ravintolan investoinnissa. Kirjasto tulisi rakentaa eh dot to mas ti yhdessä veneilyn huoltotilojen ja kahvila-ravintolan kans sa synergiaetujen saavuttamiseksi. Jämsän keskustan elävyyttä voidaan edesauttaa rakentamalla asuin ta lo ja palveluiden ja miellyttävän ympäristön lähelle. Ve to voimai nen keskusta-asuminen vaatii ympärilleen lähipalveluita ja vä littö män yhteyden luontoon. Jämsän ydinkeskusta on tiivis puistojen ja joen ympäröimä saari, missä asukas voi saada luonto- ja lii kun tako ke muk sia aivan ulko-oveltaan. Jämsänjoki rantoineen tarjoaa aivan erityisen virikkeisen ympäristön vapaa-ajan viettoon ja liik ku miseen. Kokonaisvaltaisella suunnittelulla tulee löytää luontaiset paikat jo ki- ja puistoympäristöstä vapaa-ajan vietolle ja asumiselle, kullekin erik seen. Tarpeelliset viheralueet ja joen rannat tulee säilyttää virkis tyk seen, jotta keskustaan voidaan saada uusia asukkaita. Asumisen liittäminen satamapalvelu/kirjasto-tontille samaan ko konai suu teen tuo mukanaan paljon ongelmia, eikä tue keskustan koko nais ke hit tä mis tä edellä kuvatun kehittämissuunnitelman kannalta ja asumisen viihtyvyyttä ajatellen. Satama-alue on Jämsän keskustan tärkein ja keskeisin kau pun kilais ten olohuone joen rannalla. Asumisen sijoittaminen tälle pai kalle vie pohjan koko keskustan asumisviihtyvyydeltä. Satama on joen ran to jen viheryhteyksien solmukohta ja tapahtuma-/palvelupaikka torin vieressä.

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Asumisen sijoittamisesta samalle tontille yhdessä satama- /kirjasto- /kult tuu ri toi min nan kanssa kärsii kumpikin toiminta. Asuminen vaatii ym pä ril leen rauhallisuutta ja tietyn reviirin. Satamapalvelut ja kaupun ki lais ten ranta vilkkaana toimintapaikkana vaatii myös toisen luon teis ta tilaa ympärilleen. Näiden eri vaatimusten yhteen so vit tami nen samalla tontilla saati samassa rakennuksessa on mahdotonta to teu tet taes sa hyvää asuinympäristöä ja keskustan ve to voi mai suutta. Satama-alueelle on mahdollista tontin pinta-alan puitteissa mah duttaa kirjastorakennus ja satamapalveluiden vaatimat tilat. Rakennus voi si olla I- tai II-kerroksinen ja toiminnan vaatimat autopaikat mahtui si vat vielä tontille. Mikäli tontille lisättäisiin vielä asumista, ra kennet tai siin vaadittavat tilat useampaan kerrokseen. Näin suuren raken nus oi keu den vaatimat autopaikat eivät mahtuisi enää tontille. Myös kään monikerroksisen rakennuksen sijoittaminen aivan rannan tun tu maan ei olisi kaupunkikuvallisesti hyvä ratkaisu. Se työntyisi liian hallitsevaksi elementiksi herkässä jokiympäristössä joen suunnas ta katseltaessa. Se muuttaisi myös liiaksi nyt vallitsevaa ra kennet tua ympäristöä. Jämsän kaupungin keskusta-alueella on rakennettavissa ve to voimai siin paikkoihin asuinkerrostaloja menettämättä keskeisiä ranta-aluei ta. Kerrostalokaavahankkeita on vireillä useita ja myöskin ran nan tuntumassa mm. Koskentien ja Saharannan välisellä alu eella. Myös Lamminsuon ympäristöön on visioitu ker ros ta lo ko ko naisuuk sia. Seppolan tontille ollaan myös kaavoittamassa useita asuinker ros ta lo ja. Kaija Pöyhönen: Jos ja kun Jämsän pääkirjasto siirretään Jämsänkosken vi ras to ta lolle evakkoon, olisi oikeus ja kohtuus, että Jämsänkoski saisi oman sivu kir jas ton. Täältä on siirretty monta palvelua Jämsään. Vastauksena Kaija Pöyhösen mielipiteeseen: Jämsänkosken lähikirjasto on lakkautettu keväällä 2014 osana kaupun gin talouden sopeuttamistoimia. Saavutettu säästö vuositasolla on noin euroa, josta henkilöstösäästöjen osuus n eu roa. Pienkirjastoa Jämsänkoskelle ei voida suunnitella tässä ti lantees sa, kun pääkirjaston väistön toteuttaminen ja pysyvän si joit tu misen ratkaiseminen ovat kiireelliset. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, mi kä on Jäm sän kos ken virastotalon tuleva käyttötarkoitus. Asiaa on mah dol lis ta selvittää myöhemmässä vaiheessa. On kuitenkin tärkeää, että Jäm sän kos ken kirjastopalvelujen tarpeellisuus nousee esil le. Lotta Ahola: Kirjaston tulee sijaista Jämsän (Seppola) keskustassa. Ra ken nukses sa on hyvä sijaita myös muuta soveltuvaa toimintaa. Keskustan alu eel la olevista kahdesta tontti- vaihtoehdosta molemmilla on omat

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta hy vät puolensa, jos uudisrakentamiseen päädytään. Kirjaston vä li aikai nen siirtyminen Jämsänkosken keskustaan ei ole hyvä asia, mutta ehkä välttämätön. Ratkaisun tulee olla tulevaisuuteen katsova ja Jäm sän imagoa nostava. Nyt tehdyt lukioratkaisut eivät ole tällaisia ol leet. Vastauksena Lotta Aholan mielipiteeseen: Kirjastotyöryhmä on käsitellyt uudisrakentamisen tonttivaihtoehtoja ja väliaikaista sijoitusta kannanotossa esitetyllä tavalla. Lukion sijoittumisratkaisu on tehty perustuen kaupunginvaltuuston lin ja pää tök seen lukion sijoittumisesta ydin kes kustaan. Em. valtuustopäätökseen viitaten valtuusto on päättänyt sijoittaa lukion ydinkeskustassa sijaitsevaan Jo ki varren koulukiinteistöön. Jämsän vasemmistojärjestöt: 1. Jämsän pääkirjastolle rakennetaan uudet tilat Koska kirjaston kuntoselvityksen mukaan korjaustarve olisi 91 prosent tia, on järkevää rakentaa kirjastolle uudet tilat, jolloin saadaan ny ky ajan vaatimukset täyttävät tilat. Tärkeää on, että saadaan henki lös töl le ja kirjaston käyttäjille puhtaat ja terveelliset tila. Kirjasto on kaupungin tärkein kulttuurilaitos, ja sen vetovoimaa voisi li sä tä sisällyttämällä rakennukseen myös ns. kulttuuritilan, pie nimuo toi sen musiikkisalin/ näyttely- ym. tila. 2. Kirjaston paras sijoituspaikka Seppolan koulun tontti Kaupungin paras ja keskeisin tontti, Seppolan koulun tontti, on erin omai nen kirjastolle, jota käyttävät kaiken ikäiset asukkaat. Uudis ra ken nus eheyttää hienosti kaupunkikuvaa. Kaavoituksellisesti val mis. Sisältää myös asumiseen tarkoitettua rakennusoikeutta, mikä on omiaan houkuttelemaan rakennushankkeeseen kumppaniksi myös yksityistä yritystoimintaa. Sijoituspäätöksen jälkeen kilpailutus pi täi si kin panna toimeen pikaisesti. Yritysten kiinnostusta on mahdol lis ta epävirallisesti haarukoida etukäteenkin? Seppolan koulun purkamiskulut lisäävät toki kustannuksia, mutta pur ka mi nen on joka tapauksessa edessä. Mahdolliseen Museoviraston suojeluvaateeseen voimme vastata ku ten tekninen johtaja Tarja Kuisma selitti infotilaisuudessa eli viit taa mal la siihen, että muualla Jämsässä vastaavan aikakauden ra ken nuk sia on olemassa ja käytössä. Haluamme tuoda julki myös sen, että satama-alue ei sovi kirjaston pai kak si: mitään synergiahyötyä ei saada, päinvastoin. Satama tarvit see vene- ja laivaliikenteen huoltopalvelut sekä ravintolan. Ran tapa vil jon ki on ollut alun perin suunnitelmissa, joita ideoitiin aikanaan Pien ten kaupunkikeskustojen kehittämisprojektissa." Sa ta ma-alu-

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta eel la kirjastohankkeeseen on vaikea liittää asumista (tekninen johta ja infossa). Samoin kuultiin, että maaperä vaatisi paalutusta, mikä myös nostaa kustannuksia. 3. Väistötilaksi Jämsänkosken virastotalo Seppolan alueella tutkitut mahdolliset väistötilat ovat kantavuus- ja pa lo tur val li suus seik ko jen vuoksi sopimattomia. Onko vielä muita sel vi tet tä viä tiloja? Selvitykset osoittaisivat, että pääkirjaston väistötilana voisi toimia Jäm sän kos ken virastotalo, talon kantavuus ei ole ongelma, jos aineis to mää rää selkeästi rajoitetaan väistön aikana. Pysyvää sijoitusta emme kannata virastotaloon, koska pääkirjaston paik ka on kaupungin päätaajamassa Seppolassa. 4 Jämsänkoskelle palautetaan kirjasto pienkirjastona Lisäksi esitämme vakavasti harkittavaksi, että Jämsänkosken kaupun ki taa ja maan palautetaan kirjasto ns. pienkirjastona, jossa mm. kir ja mää rä on rajoitettu (rakennuksen kantavuusongelmat yksistään ra joit ta vat täysimittaisen kirjaston sijoitusta). Uutta valvonta- ja lainaus tek niik kaa hyödyntäen voidaan tämä kaikenikäisten palvelu tar jo ta erittäin vähäisin kustannuksin. Haluamme, että tämä vaih toeh to tutkitaan. Kysymys on vain poliittisesta tahdosta, ei ole kus tannus ky sy mys. Vastauksena Jämsän Vasemmistojärjestöjen mielipiteeseen: Kirjastotilatyöryhmä on ottanut kantaa uudisrakentamisen puolesta. Pää tök sen te ko työryhmän raportin pohjalta tapahtuu luot ta mus elinkä sit te lys sä ja tila- ja toimintasuunnittelu hankkeen edetessä. Pääkirjaston väistöä käsitellään sivistyslautakunnassa ja kau pun gin hal li tuk ses sa Väistötilavaihtoehtoja on sel vi tetty riittävästi, eikä aluehallintoviranomaiselle toimitettava vas taus aika tau lu mahdollista uusien vaihtoehtojen selvittelyjä. Jämsänkosken lähikirjasto on lakkautettu keväällä 2014 osana kaupun gin talouden sopeuttamistoimia. Saavutettu säästö vuositasolla on noin euroa, josta henkilöstösäästöjen osuus n eu roa. Pienkirjastoa Jämsänkoskelle ei voida suunnitella tässä tilan tees sa, kun pääkirjaston väistön toteuttaminen ja pysyvän si joittu mi sen ratkaiseminen ovat kiireelliset. Tällä hetkellä ei ole tie dossa, mikä on Jämsänkosken virastotalon tuleva käyttötarkoitus. Asiaa on mah dol lis ta selvittää myöhemmässä vaiheessa. On kuiten kin tärkeää, et tä Jämsänkosken kirjastopalvelujen tarpeellisuus nou see esille.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan esittelijän eli sivistystoimenjohtajan näkemys on kirjastotilatyöryhmän esityksen mukainen eli uudisrakentaminen sa ta ma-alu een tontille. Kirjastohanke suunnittelumäärärahoineen tu lee sijoittaa kaupungin talousarvioon ja suunnitteluvuosille siten, et tä uusi pääkirjasto voidaan ottaa käyttöön viimeistään v alus sa. Aikataulu perustuu suunnitelu- ja rakentamis- yms. pro sessin arvioituun kestoon (3 vuotta). Kirjastorakennusta suunniteltaessa on huomioitava kirjastoauton tar peet. Tällä hetkellä talli sijaitsee erillään pääkirjaston yhteydestä. Ihan teel li nen tilanne on, että talli sijaitsee uudisrakennuksen yh teydes sä. Vähintääkin on kuitenkin turvattava, että aineiston lastaus ja pur ku on nykyaikaisin ergonomisin laittein ja välinein mahdollista. Si joit tu mi ses sa ja suunnittelussa on huomioitava kirjastoauton vaati mat liikennöinnin ja toiminnan reunaehdot. Tätä asiaa on tarpeen jat kosel vit tää samassa yhteydessä, kun tonttien rakennettavuutta ja lii ken ne jär jes te ly jä selvitetään ja vertaillaan. Esitetyissä mielipiteissä ei ole tuotu esiin sellaista, mikä estäisi asian käsittelyä tai muuttaisi esittelijän jo kirjastotilatyöryhmässä muo dos ta maa kantaa eli kirjaston sijoittumista satama-alueen ton tille. Se, mihin pääkirjasto ydinkeskustassa sijoittuu, jakaa mie li pi teitä ja sijaintipaikka puntaroidaan poliitttisessa päätöksenteossa. Suo ri tet tu yritysvaikutusten arviointi puoltaa kirjaston sijoittumista sa ta ma-alu een tontille. Jämsänkosken Yrittäjät ry on toimittanut lautakunnan jäsen Mimmi Puhakalle lausuntonsa asiassa. Lausuntomahdolli- suus va rat tiin, koska yhdistyksen edustaja ei työesteiden takia päässyt osal lis tu maan yritysvaikutusten arviointiin Sivistystoimenjohtajan mää rit te le mä lausunnon määräaika on umpeutunut.. Lausunto mer ki tään tiedoksi. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: 1. Sivistyslautakunta merkitsee kirjastotilatyöryhmän raportin tie doksi ja esittää kaupunginhallitukselle raportin hyväksymistä. 2. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuus tol le Jämsän pääkirjaston toteuttamista uudisrakentamisena kau pun gin ydinkeskustaan. Ensisijaisena sijoittumispaikkana esi tetään satama-alueella sijaitsevaa ns. meijerin tonttia siten, että toteu tuk ses sa otetaan huomioon satamapalveluiden kehittäminen. 3. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuus tol le, että suunnittelua ja toteutusta varten varataan ta lous ar vioon vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaan vuosille määrärahat. Kirjaston käyt töön oton tavoiteaikataulu on alkuvuosi 2019.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06. Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot