1. Johdanto. 1.1 Miksi tutkia luontopolkuja?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. 1.1 Miksi tutkia luontopolkuja?"

Transkriptio

1 1. Johdanto 1.1 Miksi tutkia luontopolkuja? Tämän pro gradu tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten luonto luontopoluilla esitetään ja millaisia luontokäsityksiä esitystapojen taustalla on. Halusin selvittää, ketkä Suomessa tekevät luontopolkuja, millaisiin ympäristöihin luontopolkuja tehdään, miksi niitä tehdään ja mille retkeilijäryhmille ne on suunnattu. Millaisia näkökulmia luontopolkuja tuottavilla tahoilla on esitettävään ympäristöön? Luontopolkuja ei tietääkseni ole aiemmin Suomessa tutkittu tällaisista näkökulmista. Kiinnostukseni luontopolkuja kohtaan heräsi kesällä 2004 suunnitellessani Eurajoen kunnan ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen rahoittaman projektin palkkaamana Eurajoen Kaunissaareen alueen historiaa ja luontoa esittelevän polkuverkoston. Polun opastauluja suunnitellessani havaitsin tietäväni, miten ympäristöä tällaisissa tauluissa on tapana esittää. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, koska olin vastaavia polkuja kiertänyt itsekin. Suunnittelutyö herätti minut tiedostamaan valmiin esityskonvention olemassaolon ja pohtimaan sen alkuperää. Samalla heräsi joitain kriittisiäkin ajatuksia luonnon esittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Käytännön suunnittelutyö pakotti kysymään, mihin tällaisia esityksiä tarvitaan. Mitä haluan esityksen välityksellä sanoa Kaunissaaressa retkeileville? Työni herätti myös pohtimaan, mikä luontopolku ilmiönä oikeastaan on. Paitsi luontopolun suunnitteluun liittynyt työtehtävä, on innoituksen lähteenä tämän tutkielman teossa ollut luontoharrastukseni. Tämän työn aineistossa on luontopolkuja, jotka ovat minulle entuudestaan tuttuja. Vierailla paikkakunnilla luontopolulle ohjaava tienviitta on monesti herättänyt uteliaisuuteni. Usein olenkin käynyt kiertämässä löytämiäni luontopolkuja. En ehkä ole ollut kiinnostunut niinkään poluille sijoitetuista opastauluista, vaan itse luonnosta. Kokemukseni mukaan luontopolkujen varrelta löytyy usein kiinnostavaa luontoa. Luontopolun ilmiönä olen kokenut tavallaan viehättäväksi, tavallaan absurdiksi. Tämän tutkielman lukija saattaa päätyä ajattelemaan, että suhtaudun luontopolkuihin kielteisesti. Tämä ei pidä paikkaansa. Vaikka luontopolun suunnittelutyön reflektointi ja tässä työssä käyttämääni luontopolkuaineistoon ja tutkimuskirjallisuuteen tutustuminen toi esille monia kriittisiä kysymyksiä ja huomioita, ja tuon niitä tässä työssä esille, en edelleenkään pidä luontopolkua turhana tai kielteisenä ilmiönä. 1

2 Luontopolku voi parhaimmillaan olla erittäin hyvä tapa välittää luontoon liittyviä tietoja ja arvostuksia ja herättää kiinnostusta luontoharrastukseen. Tärkeätä olisi mielestäni se, että erilaisten luontoon liittyvien esitysten - olivatpa nämä sitten luontopolkuja, luontovalokuvia tai -dokumenttifilmejä - käyttäjät olisivat tietoisia esityskonventioiden sisäisistä lainalaisuuksista ja niitä ohjaavista diskursseista. Tässä on mielestäni kyse medialukutaidosta. Medialukutaitoinen katsoja asettuu vuoropuheluun esityksen kanssa; hän on tietoinen siitä, mitä hänelle halutaan sanoa ja millä keinoin. 1 Medialukutaitoinen katsoja tunnistaa esityksen välittämän näkökulman luontoon ja pystyy vertaamaan sitä muihin, rinnakkaisiin näkökulmiin. Hän tunnistaa myös esitystavan taustalla olevia historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja osaa pohtia niitä: Miksi tässä taulussa mainitaan kasvilajien tieteelliset nimet? Miksi tällä polulla kerrotaan metsänhoidosta? Miten tämä esitys asettuu luonnosta käytyjen keskustelujen kentällä? Luontopolkuja on kokemukseni mukaan lähes jokaisessa kunnassa, joten mielestäni ilmiö ansaitsee tulla tutkituksi. Luontopolku on jäänyt kuvallisten ja sanallisten esitysten kentällä huomiotta ehkä sen takia, että se ei selvästi sijoitu sen enempää journalismin, pedagogiikan, mainonnan, populaarikulttuurin kuin taiteenkaan kategorioihin. Kuitenkin siinä on piirteitä näistä kaikista. Ilmiö ei mahdu kokonaan mihinkään totuttuun kulttuuriseen kategoriaan ja toisaalta se yhdessä muiden retkeilykulttuuriin liittyvien luonnon representaatioiden kanssa ja myös näiden joukossa - muodostaa oman kategoriansa. Luontopolku on arjen ilmiö, joka tulee helposti ohitettua ilman sen olemukseen ja sisältöön liittyvää pohdintaa. Luontopolku ilmiönä on sikäli vaikeasti tutkittava, että esitysten kestoaika maastossa on yleensä enimmilläänkin vain kymmenisen vuotta ja suurta osaa esityksistä ei arkistoida. Polkujen suunnittelijoista ja toteutukseen johtaneista syistä ei välttämättä myöskään säily dokumentteja. Luontopolku voi olla hyvinkin hetkellinen ilmiö. Luontopoluksi luokiteltava esitys voi olla maastossa esimerkiksi vain yhden partioleirin tai kesän ajan. Luontopolun varhaisimpia eurooppalaisia esikuvia voidaan hakea jo yli kolmensadan vuoden takaa. Tällöin alettiin julkaista oppaita julkisten puistojen ja puutarhojen käyttä- 1 Pääkkönen & Varis (2000, 8 ja 80-82) käyttävät käsitettä kriittinen lukutaito suurin piirtein samassa merkityksessä kuin käsitettä medialukutaito. 2

3 jille. Oppaissa selostettiin yksityiskohtaisesti, millaista reittiä kohteessa tulisi kulkea, missä kulkijan tulisi pysähtyä ja mihin suuntaan katsoa luvulla tällaiset oppaat olivat jo varsin suosittuja. Ne ohjasivat retkeilijän hienojen näköalojen ääreen. 2 Kyse oli lopulta saman tyyppisestä ilmiöstä kuin nykyisissä luontopoluissa, joissa polku reittimerkintöineen ohjaa kulkijan askelia ja rastit tai opastaulut kehottavat pysähtymään ja kiinnittämään huomion tiettyyn kohteeseen ympäristössä. Molemmissa on kyse tuotetusta ympäristökokemuksesta, jonka opaskirjan tai luontopolun tekijä on suunnitellut. Jos tarkastellaan ympäristökokemuksen tuottamisen ajatusta sinänsä, ei ole olennaista, millaisiin ympäristöihin tuotettuja ympäristökokemuksia eri aikoina on sijoitettu. Rakennettu puisto toimii polkuesityksen avulla tuotetun ympäristökokemuksen tapahtumapaikkana periaatteessa samoin kuin vaikkapa luonnontilainen metsä. Ympäristökokemuksen tuottamisen periaate on molemmissa tapauksissa sama. Luontopolun historiasta Suomessa on vain niukasti tietoa saatavilla. Ilmeisesti maamme ensimmäinen luontopoluksi nimetty kiinteä ulkoilureitti avattiin Kolilla vuonna Nykyisenkaltaisen opastein varustetun luontopolun historiasta on kuitenkin vain hajanaisia tietoja luvulla luontopolkuja tehtiin jo paljon, mutta tätä varhaisempien vuosikymmenten tilanne jää pitkälti arvailujen varaan. Ilmeisesti luontopolut ovat kuitenkin olleet ja 1960-luvuilla pääasiassa tilapäisiä, erilaisten tapahtumien yhteydessä toteutettuja seuraleikinomaisia tietokilpailuja. Kiinteät ja paikkasidonnaisemmat esitykset ovat ilmeisesti uudempi ilmiö. 4 Alkujaan vuonna 1948 julkaistu Kotiseututyön opas suosittelee historiallisten ja luonnonnähtävyyksien viitoittamista siten että ne ovat helposti niin paikallisten asukkaiden kuin matkailijoidenkin löydettävissä. Samoin suositellaan tällaisia kohteita esittelevien opasvihkojen painattamista. Opaskirja korostaa retkeilyn tärkeyttä kotiseututuntemuksen ja identiteetin kannalta, ja mainitsee kiinnostaviksi kohteiksi syrjäseutujen luonnon ja asutuksen. Nykyisenkaltaisista luontopoluista oppaassa ei suoranaisesti puhuta, mutta mainitaan kuitenkin, että Päijänteen rantapitäjissä on erityisesti kehitetty jalkapatikkaretkeilyä oman seudun väkeä ajatellen. Korpilahdella on rastittu viehättäviä polkuja. 5 Jälkimmäisen lauseen voi tulkita viit- 2 Häyrynen, suullinen tieto ; Häyrynen, sähköpostikeskustelu HS Tietoja ennen vuotta 1980 julkaistuista luontopoluista ei löytynyt. Raumalainen biologi ja luontoharrastaja Pasi Tanner (Tanner ) ei muistanut luontopolkuja 1970-luvulta. Saatavilla olevan aineiston ja luontoharrastajien muistitiedon perusteella voisi arvioida, että luontopolkuja alettiin Suomessa yleisesti rakentaa 1980-luvulla. 5 Aaltonen 1963,

4 taavan nykyisentyyppiseen luontopolkuun, jonka varrelle on sijoitettu jonkinlaisia rasteja. Luontopolku ei ole vain opastauluista koostuva esitys. Luontopolkua kuljetaan luonnonympäristössä, joten kyse on kokonaisvaltaisesta ruumiillisesta toiminnasta, jossa representaatiot muodostavat vain pienen osan havaitsijan ympäristökokemuksesta. 6 Luontopolun taulut voidaan laittaa esille vaikkapa taidemuseoon, mutta tällöin kyse ei enää ole luontopolusta. Luonto ei ole artefaktiin verrattava stabiili objekti, vaan pikemminkin prosessi, jonka osatekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Luonto on elämä itse ja sisältää kaiken. Juuri tämä tekee luonnon representaatioiden tutkimisesta paitsi kiinnostavaa, myös haastavaa. Tutkimuksen kohteenahan on kokonaisuus, jonka tuottavat representaatio, representoitava luonnonympäristö, representaation tuottaja ja tulkitsija. Näitä ei ole mielekästä tarkastella toisistaan irrallisina. 1.2 Aineiston keruu ja rajaus Luontopolku on yleensä noin parin kilometrin mittainen, opastein varustettu, julkiseen virkistyskäyttöön tarkoitettu reitti. 7 Tässä työssä käsittelen luontoa koskevia polkuesityksiä. Tekniseltä toteutukseltaan luontopolkua vastaavia ja tyyliltään samantyyppisiä esityksiä on jo melko pitkään tehty ainakin muinaismuistokohteista. Uudempi ilmiö ovat ns. kulttuuripolut, joissa esitellään erilaisia kulttuuriympäristön elementtejä, kuten rakennuksia, kulttuurimaisemia tai muistomerkkejä. Esihistoriallisia kohteita tai muita artefakteja koskevia esityksiä en kuitenkaan tarkastele tässä työssä. Käyttämäni metodit toki soveltuvat yhtä hyvin myös artefakteja ja kulttuurihistoriaa esittelevien polkujen tutkimukseen. Helsinkiläisen luontopolun opasvihko vuodelta 1988 määrittelee luontopolun näin: Luontopolku on polun erikoismuoto. Sen tarkoitus on antaa tietoa luonnosta, ehkäpä opettaakin, mutta ennen muuta antaa mahdollisuus jatkuvaan luonnontarkkailuun ja luonnossa virkistäytymiseen. Paitsi luontoon liittyvä opetus ja virkistys luontopolun tarkoitus on opettaa oikeaan luonnossa liikkumiseen ja herättää pysyvää kiinnostusta luontoon. 8 6 Carlson 1994, Wikipedia, vapaa tietosanakirja internetissä osoitteessa ; Eteläpelto 1999, 3. 8 Viikin Herttoniemen luontopolku, Helsingin kaupungin kiinteistöviraston metsä- ja maatalousosasto, Helsinki 1988, rastivihko. 4

5 Tämän työn pääasiallisena lähdeaineistona olen käyttänyt välitöntä ympäristöään esitteleviä opastettuja polkuja ja niiden yhteyteen sijoitettuja, käsillä olevan luonnonympäristön eri elementeistä tai luontoon tavalla tai toisella liittyvistä aiheista kertovia sanallisia ja kuvallisia esityksiä. Primääriaineiston rajaus ei kuitenkaan osoittautunut niin yksinkertaiseksi tehtäväksi kuin olin ennalta olettanut. Erilaisia opastavia, esittäviä, kertovia ja viihdyttäviä kylttejähän on ympäristömme täynnä. Samoin liikuntaa, retkeilyyn ja luontoharrastukseen varattuja alueita on paljon. Mikä siis tekee opastein varustetusta luonnonympäristöstä luontopolun? Rajasin aineiston koskemaan maastoon sijoitettuja tai sijoitettavaksi tarkoitettuja, luontoa koskevia esityksiä, joita käyttäjän on tarkoitus havainnoida maastoon merkittyä reittiä liikkuen. Esimerkiksi luontoretkeilykohteista tehtyjä esitteitä en käsitellyt tässä aineistossa, koska niitä ei ole tarkoitettu tarkasteltavaksi tietyssä, maastossa osoitetussa paikassa, vaan ne esittelevät luontokohdetta erillään itse paikasta. Luontopolulla kokonaisesityksen muodostaa maastonkohta yhdessä paikalle sijoitetun opastaulun tai paikalla luettavaksi tarkoitetun rastivihkon kohdan kanssa. Rajasin aineistosta pois myös sellaiset maastoon merkityt, luontopoluiksi nimetyt reitit, joiden varrella ei ole ainoatakaan sanallista tai kuvallista esitystä. Toki myös tällaisia polkuja voi tarkastella representaatioina, mutta tässä työssä keskityn sanallisia ja kuvallisia esityksiä sisältäviin polkuihin. Rajasin aineistoni koskemaan vain sellaisia polkuja, jotka käsittelevät luontoa. Luontoa on kuitenkin kaikkialla, yhtä hyvin kaupunkien keskustoissa kuin metsässä. Myös ihmistä ja hänen aikaansaannoksiaan on mahdollista tarkastella luontona. Luonnonympäristön määritteleminen ei tässä yhteydessä ole tarpeen, koska en ole rajannut aineistoa esitysten sijoituspaikan perusteella, vaan ainoastaan aiheen ja näkökulman perusteella. Pelkästään tai lähes pelkästään kulttuurikohteisiin ja artefakteihin, kuten rakennuksiin, muistomerkkeihin, historiaan tai esihistoriaan, keskittyvät esitykset olen rajannut aineistoni ulkopuolelle. Keskeinen aineiston rajausperuste on polkuesitysten tekijöiden esityksilleen antamat määreet. Jos polku on nimetty luontopoluksi, on ilmeistä, että se heijastaa tekijänsä käsityksiä nimenomaan luonnosta. Tarkasteluni koskee siis erilaisiin ympäristöihin sijoitettuja jalankulkijoille tarkoitettuja reittejä, joiden tarkoituksena on esitellä luontoa ja joissa on myös luontoa representoivia sanallisia tai kuvallisia esityksiä. Luontopolulla ympäristöön suunniteltu reitti ja sen varrella tarkasteltavat tekstit ja kuvat muodostavat yhdessä retkeilijää varten suunnitellun esityksen. Taulujen tai opas- 5

6 vihon tekstit ja kuvat on tarkoitettu nähtäväksi tietyssä paikassa, ja ne liittyvät yleensä jollakin tavalla tässä paikassa havaittaviin luonnonelementteihin. Luontopolun välittämä näkökulma luontoon saattaa vaihdella, mutta esittämisen ja tulkinnan kohteena luontopolulla on luonto jossain merkityksessä. Tutustuin työtäni varten yhdeksäänkymmeneenseitsemään luontopolkuun, joilla on yhteensä 1517 rastia tai opastaulua. Rastien määrä aineiston poluilla vaihtelee yhdestä neljäänkymmeneenyhdeksään. Keskimäärin polulla on noin kuusitoista rastia tai opastaulua. Polkujen pituus vaihtelee parin sadan metrin mittaisista yli viiden kilometrin mittaisiin. Polut sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta Suomessa. Yhden Pietarissa sijaitsevan polun ovat tehneet suomalaiset ja venäläiset ympäristöviranomaiset yhteistyössä. Kolmekymmentä luontopolkua kiersin maastossa ja dokumentoin luontopolkujen opastaulut valokuvaamalla. Samalla kuvasin myös ympäristöjä ja luonnonelementtejä, joita tauluissa esiteltiin ja tein muistiinpanoja. Maastotyöt tein vuosina 2005 ja Kuuteenkymmeneenseitsemään polkuun tutustuin internetissä julkaistun, eri kirjastojen kokoelmissa säilytettävän tai suoraan tekijöiltä saamani materiaalin välityksellä. Polut ovat kahta lukuun ottamatta tiettyyn paikkaan kiinteästi sijoitettuja. Joukossa on yksi siirrettävä esitys ja yksi väliaikainen, yleisötapahtuman yhteyteen sijoitettu kilpailuluonteinen luontopolku. Lisäksi löysin yhden pelkästään internetissä toteutetun virtuaaliluontopolun. Esitys kuvaa todellista ympäristöä, mutta rajasin sen primääriaineistoni ulkopuolelle. Aineistossani on siis vain ensisijaisesti maastossa havainnoitavaksi tarkoitettuja esityksiä. Satakunnassa sijaitsevat luontopolut ovat aineistossani yliedustettuina, koska minun oli asuinpaikkani takia helpointa tutustua Satakunnassa sijaitseviin kohteisiin. Aineistoa on paljon myös Uudenmaan, Pirkanmaan ja Hämeen/Päijät-Hämeen alueilta. Näillä seuduilla on eniten asutusta, joten myös luontopolkujen tyyppisiä palveluita on ilmeisesti enemmän kuin harvaan asutuilla seuduilla. Pelkästään Porista on aineistossa 13 polkua, Tampereelta 9 polkua ja Helsingistä 5 polkua. Vähiten aineistoa on Keski- Suomesta, Pohjois-Pohjanmaalta sekä Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta, joista on 1-2 polkua kustakin maakunnasta. Pohjois- ja Etelä-Savosta, Kymenlaaksosta ja Etelä- Karjalasta, Varsinais-Suomesta, Pohjanmaalta, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta sekä Lapista on aineistossa muutama polku kustakin maakunnasta. (Liite 1.) Aineiston keruuvaiheessa havaitsin, että vaikka samantyyppiset aiheet ja esitystavat toistuvat luontopoluilla, jatkuvasti tuli vastaan myös omalla tavallaan ainutlaatuisia ja 6

7 muusta aineistosta poikkeavia esityksiä. Työni toisessa seminaarikäsittelyssä ohjaajat pitivät tuolloin noin kuudenkymmenen luontopolun aineistoa melko suurena. Halusin tuossa vaiheessa kuitenkin vielä lisätä aineiston määrää, koska mielestäni aineisto ei vielä ollut alkanut toistaa itseään, vaan odotin löytäväni vielä aikaisemmin käsittelemistäni poikkeavia esityksiä. 9 Aineiston määrä nousi melko suureksi, koska halusin aineistoon riittävästi eri tyyppisten toimijoiden tuottamaa materiaalia eri ajoilta. Noudattelin aineiston keruussa ja rajauksessa Eskolan & Suorannan 10 ohjeita; lähdin aineiston analyysissa liikkeelle pienehköstä, noin parinkymmenen luontopolun aineistosta ja tarkistin aikaisempia tulkintojani aineiston karttuessa. Työn laajuuteen nähden suurehkoa aineistoa puoltaa tässä työssä mielestäni se, että aiheesta ei ollut saatavissa aikaisempia tutkimuksia. Suurehkoon aineistoon tutustuminen teki myös helpommaksi sopivien metodien löytämisen. Työni keskeisen metodin, diskurssianalyysin, kannalta suuri aineisto voi olla ongelmallinen. Laadullinen tutkimus ei välttämättä hyödy kovin suuresta aineistosta, koska pieneen aineistoon on mahdollista perehtyä syvällisemmin kuin suureen. 11 Ratkaisin ongelman valitsemalla aineistosta joitain esimerkkitapauksia, joihin perehdyin muita yksityiskohtaisemmin sekä maastossa että työpöydän ääressä. Valitsin yksityiskohtaisemman tarkastelun kohteeksi sekä sellaisia luontopolkuja, jotka edustavat jotain suurempaa keskenään samankaltaisten polkuesitysten joukkoa että sellaisia, jotka edustavat jollakin tavalla muista luontopoluista poikkeavaa esitystapaa. Neljännessä luvussa tarkastelen lähemmin neljää luontopolkuesitystä. Olen valinnut esittelyn kohteeksi vuosina tehtyjä, maastossa yhä olemassa olevia polkuesityksiä. Tarkoitukseni on tarkastella näitä yksittäistapauksia kokonaisuuksina ja pohtia, millaisen kertomuksen luonnosta ne rakentavat ja miten ne suhteutuvat muuhun aineistoon. Olen tutustunut jokaiseen tässä luvussa esittelemääni kohteeseen vähintään yhdellä maastokäynnillä. Tarkastelen luontopolkuja oman subjektiivisen ympäristökokemukseni kautta ja yritän hahmottaa, millaisena polku luonnon minulle esittelee. Olen pyrkinyt esimerkkitapausten kohdalla etsimään esitysten suhdetta luontopolun esityskonventioon; kyseisen polun toisaalta konventionaalisia, toisaalta ainutkertaisia piirteitä. 9 Eskola & Suoranta (2003, 62-63) neuvovat, miten havaita aineiston ns. saturaatiopiste eli määrä, jonka jälkeen lisäaineistoa ei enää tarvita. 10 Eskola & Suoranta 2003, 64-65, Jokinen, Juhila & Suoninen 2004, 86; Eskola & Suoranta 2003, 18, 119,

8 Luontopoluilla käytetään pääasiassa kahta erilaista toteutustapaa: joko polun varteen on asetettu opastauluja tai sitten maastoon on sijoitettu pelkästään numerot, joita vastaavat tekstit käyttäjän on tarkoitus lukea mukaan otettavasta vihkosta. 12 Aineistossani on yksi näkövammaisille suunnattu luontopolku, jonka opasteet on toteutettu maastoon mukaan otettavan ääninauhan, maastoon sijoitettujen pistekirjoitusta, kohokuvia ja suurin kirjasimin kirjoitettua tekstiä sisältävien taulujen avulla. Yhdellä aineiston luontopolulla luettavaksi tarkoitettu aineisto on polun varteen sijoitetuissa postilaatikoissa. Luontopolkujen tekninen toteutus vaikuttaa ennen kaikkea opasteiden käyttöikään. Halvimmat, laminoidusta pahvista valmistetut taulut harvoin kestävät montaa vuotta uusimatta. Opasteiden kestävyyteen vaikuttaa myös polun sijainti. Joissakin kohteissa opasteisiin kohdistuu huomattavasti enemmän ilkivaltaa kuin toisissa. Koska opastaulut ovat yleensä nopeasti kuluvia, on osa luontopolkujen taulujen vanhemmasta kerrostumasta ilmeisesti kadonnut. Kaikki opastauluja suunnittelevat tahot eivät ole tallentaneet taulujen sisältöä. Luontopolun taulu on pitkäaikaisempi tuote kuin esimerkiksi mainosjuliste, mutta koska luontopolun tauluja ei välttämättä tehdä kuin yhtenä kappaleena, ne katoavat helposti jälkiä jättämättä. Vanhimmat aineistoni luontopoluista ovat rastivihkoina toteutettuja. Vihkojen numeroituja selostuksia vastaavia rasteja ei kaikilla poluilla välttämättä ole enää maastossa olemassa luvun poluista aineistoa onkin säilynyt ilmeisesti parhaiten niistä poluista, jotka on toteutettu rastivihkoina, koska vihkoja on säilynyt kirjastojen kokoelmissa. Luontopolun esitystavassa mahdollisesti tapahtuneiden ajallisten muutosten havainnointia varten jaoin aineiston neljään ryhmään tekoajankohdan perusteella: ennen vuotta 1990, vuosina , vuosina ja vuoden 1999 jälkeen toteutetut. Luontopolkujen valmistumisvaiheita on dokumentoitu vaihtelevasti. Kaikista luontopoluista ei ollut saatavissa tarkkaa ilmestymisvuotta tai tekstien ja kuvituksen suunnittelijoiden nimiä. Suunnittelijoiden sijasta olenkin pyrkinyt selvittämään luontopolkujen kustantajia eli niitä tahoja, joiden aloitteesta luontopolku on maastoon sijoitettu. Luontopolun, kuten minkä tahansa julkisen representaation syntyprosessi jää yleisöltä yleensä piiloon. 13 Luontopolun käyttäjä näkee vain valmiin esityksen, eikä välttämättä ole 12 Käytän jäljempänä sanaa taulu tarkoittamassa yksittäisessä maastonkohdassa luettavaksi tarkoitettua esitystä, joka voi olla yhtä hyvin polun varteen pystytetty taulu tai rastivihkon kappale. 13 Seppänen 2005,

9 edes tietoinen, mikä taho sen on tuottanut ja millainen prosessi esityksen taustalla on. Luontopolkujen kohdalla representaation tuottava taho kuitenkin saattaa määrittää ratkaisevasti, miten luontoa polulla esitetään. 1.3 Tutkimuskirjallisuus ja keskeiset käsitteet Olen käyttänyt apuna aineistoni tulkinnassa laadulliseen tutkimukseen perehdyttävää kotimaista kirjallisuutta, ympäristöestetiikkaan, luontomatkailuun ja luonnon virkistyskäyttöön, ympäristökasvatukseen, sekä luontoon liittyviin kulttuurisiin, sosiologisiin ja poliittisiin kysymyksiin liittyvää kirjallisuutta, muita luonnon representaatioihin kohdistuvia tutkimuksia sekä diskurssien tutkimukseen ja mediakulttuuriin liittyvää kirjallisuutta. Laadullisen tutkimuksen oppikirjoista Janne Seppäsen Visuaalinen kulttuuri teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle (2005) tarjosi ajatuksia ja teoreettista pohjaa varsinkin luontopolkujen kuvallisten sisältöjen tulkintaan, mutta myös tekstien tulkintaan ja auttoi hahmottamaan, millaisilla menetelmillä tällaista aineistoa yleensä voisi tutkia. Jari Eskolan ja Juha Suorannan Johdatus laadulliseen tutkimukseen (2003) antoi lisää perustietoa menetelmien valinnasta ja käytöstä. Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen Diskurssianalyysin aakkoset (2004) perehdytti valitsemani metodin käyttöön selkeästi ja havainnollisesti. Irmeli Pääkkösen ja Markku Variksen Kriittinen lukutaito (2000) tarjosi perustietoa tekstien analysoinnista. Muita käyttämiäni laadullisen tutkimuksen perusoppikirjoja ovat Mikko Lehtosen Merkitysten maailma - kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia (2004) sekä Pertti Alasuutarin Laadullinen tutkimus (2001). Diskurssien olemusta ja diskursiivisen tarkastelun soveltamista luontopolun tyyppiseen ilmiöön pohdin Michel Foucaultin yhteiskuntafilosofian valossa. Sanna Valtonen luonnehtii artikkelissaan foucault laista diskurssin käsitettä näin: Diskursiivisessa käytännössä lausumia tuotetaan, valikoidaan, säädellään ja poissuljetaan näin diskursiivinen käytäntö tuottaa myös kohteensa ja totuutensa. Foucault laisen diskurssianalyysin näkökulmasta representaatio ja todellisuuskäsitys muodostavat kehän, jossa representaatiot muodostavat tietynlaisen käsityksen todellisuudesta ja muodostunut todellisuuskäsi- 9

10 tys tuottaa lisää tätä käsitystä vahvistavia representaatioita. 14 Foucault laisessa diskurssianalyysissä todellisuus ymmärretään kokonaisuudessaan semioottisena ilmiönä, jolloin diskurssianalyysiä on mahdollista soveltaa oikeastaan minkä hyvänsä yhteiskunnallisen käytännön tarkasteluun. 15 Sellaiset todellisuuden ilmiöt kuten seksuaalisuus tai kuolema ovat Foucault laisen ajattelun mukaan olemassa ennen kaikkea sen seurauksena, miten ne diskursiivisilla puhe- toimintakäytännöillä tuotetaan. 16 Tällainen käsitys diskurssista on mielestäni erityisen kiinnostava luonnon kulttuuriseen hahmottamiseen liittyvässä tutkimuksessa. Luonto on käsitteenä abstrakti; se kattaa periaatteessa kaiken ja sillä voidaan tarkoittaa oikeastaan mitä hyvänsä. Luonto diskursiivisena muodostelmana foucault laisittain ajateltuna on siis erittäin kiinnostava. Luonnon virkistyskäyttöön liittyvät käytännöt ovat osa diskursiivisten käytäntöjen verkostoa, jossa todellisuutta tuotetaan. 17 Foucault lainen käsitys vallasta perustuu ajatukseen vallan itseohjautuvasta luonteesta: valta ei ole kenelläkään erityisesti, vaan se on hajautunut kaikkialle. Representaatioiden tuottaminen on vallankäyttöä, mutta vallan käyttäjä on samalla vallankäytön kohde. 18 Suunnitellessani luontopolkua sain vallan päättää, mitkä asiat luonnossa ovat esittämisen arvoisia, mutta valintojani ohjaavat käsitykset olivat syntyneet lukuisten muiden esitysten pohjalta. Representaatio, sen tuottaja ja lopulta myös tulkitsija ovat osa diskurssia. Foucault on tutkinut erityisesti tilaan liittyviä käytäntöjä ja näiden diskursiivista luonnetta. Foucault n heterotoopin käsite, jonka hän lanseerasi vuonna 1967 julkaistussa artikkelissaan Des Espace Autres 19 tarjoaa kiinnostavan näkökulman luontopolkuun tilakäytäntönä. Heterotooppi on arkisen tilan ulkopuolinen, erillinen tila, johon siirrytään välitilan kautta. Usein se on epämääräistä todellista tilaa kompensoiva hyvin järjestynyt toinen todellinen tila. 20 Luontopolun voi ajatella olevan tapa ottaa epämääräiseksi ja kulttuuriympäristön ulkopuoliseksi koettu luonnonympäristö haltuun, tuottaa siitä heterotooppi, toinen luonnonympäristö. 14 Ridanpää 2005, 60; Valtonen 2004, 212; Lehtonen 2004, Ridanpää 2005, Foucault 1999; Alasuutari 2001, 177 ja 188; Lehtonen 2004, Ridanpää 2005, 2-3. Tässä yhteydessä voidaan puhua luonnon dispositiivista, samaan tapaan kuin Foucault puhuu seksuaalisuuden dispositiivista (Foucault 1999). 18 Valtonen 2004, Artikkeli osoitteessa Häyrynen 1994, 20. Tani (1997, 223) kirjoittaa simuloiduista tiloista. 10

11 Käytän tässä työssä käsitettä representaatio tarkoittamassa aineellisia esityksiä, kuten luontopolkujen taulujen kuvia ja tekstejä. 21 Luontopolulla aineellinen representaatio tulee osaksi reaalista todellisuutta, jota se representoi. Opastaulut kuuluvat luontopolun reaaliseen todellisuuteen. Representointi siis muodostaa eräänlaisen kehän, jossa representaatiota ei voida erottaa kohteestaan. 22 Luontopolun taulu on luonnon representaatio, taulun suunnittelijan ajatusten suodattama esitys luonnosta. Luontopolun opastaulun suunnittelija on valinnut ympäristöstä ilmiöitä tai elementtejä, jotka hän esittää, representoi taulun katsojalle. Luonnon representaatio on eräänlaista toisen asteen luontoa. Esitys rakentaa kohteensa ikään kuin uudelleen. Esitys sisältää aina myös tulkintaa luonnon olemuksesta, sisällöstä ja merkityksistä, esimerkiksi luontokappaleiden tai luonnonelementtien arvottamista. Arvojen, esteettisen olemuksen tai ajallisten prosessien lisäksi tulkinta voi kohdistua esimerkiksi toislajisen eläimen tapaan kokea ympäristöä tai retkeilijän paikalla kokemiin elämyksiin. Jo tietyn elementin valitsemista ympäristöstä esityksen kohteeksi voidaan pitää ympäristön tulkitsemisena, vaikka valitusta kohteesta ei esitettäisikään luonnontieteellisiä faktoja ylittävää tulkintaa. Koska luonnon esittäminen kytkeytyy väistämättä luonnon esteettiseen arvottamiseen, hyödynsin työssäni luonnon estetiikan problematiikkaa käsitteleviä kirjoituksia. Paitsi luonnon estetiikkaan liittyviä teoreettisia kysymyksiä käsittelevät kirjoitukset, myös luonnon, paikan ja sijainnin representaatioita tarkastelevat tutkimukset olivat kysymyksenasetteluni kannalta kiinnostavia. Varsinkin Jussi Kiven Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas (2004) ja Juha Suonpään Petokuvan raadollisuus (2002) olivat innostavia. Kivi tarkastelee länsimaisen taiteen välittämiä luontokäsityksiä ja sivuaa myös modernin suomalaisen retkeilykulttuurin ilmentämää luontosuhdetta kiinnostavalla tavalla. Suonpää tutkii suurpetovalokuvauksen konventioita. Suonpää käsittelee luontokäsityksiä ja - diskursseja luonnon esittämisen taustalla ja sitä, miten esitys rakentaa ja uusintaa luontokäsityksiä. Lähestymistapa on siis hyvin samanlainen kuin mihin itse pyrin tässä työssä. Muita ympäristörepresentaatiota käsitteleviä tutkimuksia, joita käytin apuna omien tutkimusmetodieni ja näkökulmieni etsimisessä olivat Maunu Häyrysen Kuvitettu maa Suomen kansallisen maisemakuvaston rakentuminen (2005), Taneli Eskolan Teräslintu ja lumpeenkukka - Aulanko-kuvaston muutosten tulkintaa (1997) ja Juha Ridanpään 21 Kyse on tällöin Stuart Hallin (1997, 17-19) tarkoittamasta toisesta representaatioiden järjestelmästä, eli välineestä, jonka avulla mentaalisia representaatioita välitetään toisille ihmisille. 22 Tani 1997,

12 Kuvitteellinen pohjoinen maantiede, kirjallisuus ja postkoloniaalinen kritiikki (2005). Ridanpään tutkimuskohteena on Pohjois-Suomen representoituminen kaunokirjallisuudessa. Vaikka Ridanpään tutkima aineisto poikkeaa omastani, niin Ridanpään tutkimus tarjosi kiinnostavaa perspektiiviä työhöni. Ridanpää lähestyy aineistoaan pitkälti samankaltaisesta diskurssianalyyttisesta näkökulmasta kuin minä omaani. 1.4 Tutkimusmenetelmät Hall 23 erottaa kolme tutkimuksellista lähestymistapaa representaatioon: refleksiivisen, intentionaalisen ja konstruktivistisen. Refleksiivisessä tarkastelussa kysymys kuuluu, miten totuudenmukaisesti representaatio kuvaa kohdettaan. 24 Tämän näkökulman aion omassa tutkimuksessani pääosin sivuuttaa. Pitävätkö luontopolkuopasteiden luontoa koskevat väitelauseet paikkaansa, on yleensä luonnontieteellinen kysymys, eikä kuulu humanistisen tutkimuksen alaan. Kulttuurituotteiden, jollainen luontopolkukin on, välittämiä merkityksiä tutkittaessa ei oikeastaan päästä käsiksi todellisuuteen. 25 Todellisuuden ja ihmisen välillä on kieli, jonka avulla hahmotamme maailmaa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että luonto olisi vain kielellinen konstruktio, että luonnon todellisuutta ei olisi olemassa tai että siitä ei olisi mahdollista saada tietoa. 26 Luonnosta on tietenkin mahdollista esittää väitteitä, jotka eivät ole totta. Luontopoluilla esitetään paljonkin poleemisia ja kiistanalaisia tulkintoja luonnon todellisuudesta, ja käsittelen esimerkkejä tällaisista jäljempänä. Minua ei tässä työssä kuitenkaan niinkään kiinnosta se, mitkä tulkinnat ovat totta, vaan se, millaista tulkintaa todellisuudesta esitykset tarjoavat, miten ja miksi. Luonto ja luontoa koskevat käsitykset ovat kaksi eri asiaa. 27 Diskurssianalyysissa, joka on tämän työn keskeinen metodi, tekstit eivät ole tie tekstin takana piilevään todellisuuteen, vaan kiinnostus kohdistuu diskurssiin itseensä. 28 Intentionaalisessa tarkastelussa kysymys kuuluu, mitä representaation tuottaja haluaa representaatiolla sanoa, mikä on hänen intentionsa? Tämä näkökulma on jo edellistä kiinnostavampi, mutta ei luontopolkujen kohdalla sekään ongelmaton. Kuka lopulta on 23 Hall 1997, Kts. myös Jokinen, Juhila & Suoninen 2004, 9, Alasuutari (2001, 90-91) kutsuu reflektiivistä lähestymistapaa faktanäkökulmaksi. 25 Karjalainen Pauli T 2000, Väliverronen 1999, Haila & Lähde 2003, 16. Alasuutarin (2001, ) jaottelun mukaan lähestyn aineistoani näytenäkökulmasta, en faktanäkökulmasta. 28 Eskola & Suoranta 2003, ; Ridanpää 2005, 121; Foucault 1999,

Museoiden verkkonäyttelyt historian oppimateriaaleina

Museoiden verkkonäyttelyt historian oppimateriaaleina 124 Museoiden verkkonäyttelyt historian oppimateriaaleina Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos Kasvatustiede Pro gradu -tutkielma 1.4.2005 Kalle Kallio 125 Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Mitä verkkonäyttelyt

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä TAMPEREEN YLIOPISTO Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä Mediakulttuurin pro gradu-tutkielma Median, teatterin ja viestinnän yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Anne Teräväinen. NUKKEKODISTA TYYLITALOON Tyypilliset sisustuskuvat ja kotireportaasien rakentuminen

TAMPEREEN YLIOPISTO. Anne Teräväinen. NUKKEKODISTA TYYLITALOON Tyypilliset sisustuskuvat ja kotireportaasien rakentuminen TAMPEREEN YLIOPISTO Anne Teräväinen NUKKEKODISTA TYYLITALOON Tyypilliset sisustuskuvat ja kotireportaasien rakentuminen Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän, median

Lisätiedot

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

Avaudutaan arjesta Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot

Avaudutaan arjesta Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot Avaudutaan arjesta Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot Sari Östman Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän median ja teatterin yksikkö KORPELA HEIDI: Pro gradu -tutkielma, s. 71, liites.

TIIVISTELMÄ. TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän median ja teatterin yksikkö KORPELA HEIDI: Pro gradu -tutkielma, s. 71, liites. TAMPEREEN YLIOPISTO Heidi Korpela TELEVISIOMAINOSTEN KUVAT TODELLISUUDESTA Miten lajityyppi vaikuttaa todellisuuden representoimisen tapaan televisiomainoksessa? Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Tammikuu

Lisätiedot

1. JOHDANTO...2 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat...2 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja termistö...4 2. PAIKANTUMINEN TIETEEN KENTTÄÄN...8 2.1.

1. JOHDANTO...2 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat...2 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja termistö...4 2. PAIKANTUMINEN TIETEEN KENTTÄÄN...8 2.1. 1. JOHDANTO...2 1.1 Tutkimuksen lähtökohdat...2 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja termistö...4 2. PAIKANTUMINEN TIETEEN KENTTÄÄN...8 2.1. Näkökulmia erikoispersoonallisuuksien tutkimukseen...8 2.2. Metodit

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Otetaan se ihan loman kannalta. Nähtävyyksien katselu kaupunkimatkailijan velvollisuutena

Otetaan se ihan loman kannalta. Nähtävyyksien katselu kaupunkimatkailijan velvollisuutena Otetaan se ihan loman kannalta Nähtävyyksien katselu kaupunkimatkailijan velvollisuutena Anna Maria Kuokkanen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu -tutkielma Joulukuu

Lisätiedot

SEINÄJOEN AALTO-KESKUKSEN PAIKAN HENKEÄ ETSIMÄSSÄ

SEINÄJOEN AALTO-KESKUKSEN PAIKAN HENKEÄ ETSIMÄSSÄ Aila Taivalmäki SEINÄJOEN AALTO-KESKUKSEN PAIKAN HENKEÄ ETSIMÄSSÄ Alvarin askelissa -teemalukuvuoden suunnitteluprosessin kuvaus Pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Taidekasvatus

Lisätiedot

Sikahalpa vai törkykallis? Kuluttajien mielikuvia päivittäistavaraketjujen hinnoista

Sikahalpa vai törkykallis? Kuluttajien mielikuvia päivittäistavaraketjujen hinnoista Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Kuluttajaekonomia Sikahalpa vai törkykallis? Kuluttajien mielikuvia päivittäistavaraketjujen hinnoista MAISTERINTUTKIELMA KULUTTAJAEKONOMIASSA MAATALOUS- JA METSÄTIETEIDEN

Lisätiedot

Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä. Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003

Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä. Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003 Päivi Kemppainen & Hanna Mattila SIELTÄ TIETOKONEESTA MINUT ON LÖYDETTY kumppanin valinta Internetissä Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kevät 2003 ALKUSANAT Niiskuneiti oli löytänyt ensimmäisen rohkean

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Etulehdet visuaalisena mediana

Etulehdet visuaalisena mediana Laura Valkama Etulehdet visuaalisena mediana Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Etulehdet visuaalisena mediana Tekijä: Laura Valkama Koulutusohjelma/oppiaine: graafisen suunnittelun koulutusohjelma

Lisätiedot

Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto?

Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto? Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto? Virpi Hämeen-Anttilan Suden vuosi 2000-luvun suomalaisena yliopistoromaanina Eija Fabritius kirjallisuuden pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin

Lisätiedot

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Перевод туристического буклета с финского на русский Жанровые конвенции в переводе Perevod turističeskogo bukleta

Lisätiedot

Kyllä vanhempien täytyisi tietää, millä sivustoilla lapsi netissä käy

Kyllä vanhempien täytyisi tietää, millä sivustoilla lapsi netissä käy Kyllä vanhempien täytyisi tietää, millä sivustoilla lapsi netissä käy Representaatiotutkimus lasten netinkäytön uutisoinnista Lapin Kansassa 2012 2014. Julia Alajärvi Mediakasvatus Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Huhtikuu 2013 Tiina Mattanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja oma

Lisätiedot

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä

KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA. Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä KAUPUNKITILA OSANA NUORTEN ARKEA Hengailun tiloja suomalaisessa lähiössä Paula Mäki Pro gradu -tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto syksy 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kaisa Tervonen & Anssi Virkki LAPSI METSÄYMPÄRISTÖSSÄ. 4 5 -vuotiaiden lasten kiinnostuksenkohteita metsässä, erityisesti päiväkodin metsäretkellä

Kaisa Tervonen & Anssi Virkki LAPSI METSÄYMPÄRISTÖSSÄ. 4 5 -vuotiaiden lasten kiinnostuksenkohteita metsässä, erityisesti päiväkodin metsäretkellä Kaisa Tervonen & Anssi Virkki LAPSI METSÄYMPÄRISTÖSSÄ 4 5 -vuotiaiden lasten kiinnostuksenkohteita metsässä, erityisesti päiväkodin metsäretkellä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Soveltavan

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

IDENTITEETIN LIIKKUVA JUHLA SEMIOOTTINEN ANALYYSI POSTMODERNISTA FITNESSKEHOSTA

IDENTITEETIN LIIKKUVA JUHLA SEMIOOTTINEN ANALYYSI POSTMODERNISTA FITNESSKEHOSTA IDENTITEETIN LIIKKUVA JUHLA SEMIOOTTINEN ANALYYSI POSTMODERNISTA FITNESSKEHOSTA TAMPEREEN YLIOPISTO Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Pro gradu -tutkielma, 81 s. Sosiologia Tammikuu 2006 Mari Äikäs

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot