Hyvinvointitalous. Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointitalous. Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.)"

Transkriptio

1 Hyvinvointitalous Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.)

2 Hyvinvointitalous Riitta Särkelä Aki Siltaniemi Päivi Rouvinen-Wilenius Heikki Parviainen Eija Ahola (toim.)

3

4 Tämän julkaisun paperin raaka-aine on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä. Painopaikka AleksiGroup/Trio-Offset 2014 ISBN ISSN SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

5 3 Hyvinvointitalous Esipuhe SOSTE lanseerasi hyvinvointitalous -käsitteen perustamisvaiheessaan vuonna Käsite on ollut väline haastaa eri tahoja keskusteluun sosiaali- ja terveyspolitiikan ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta sekä hyvinvoinnin ja talouden suhteesta. Talous ja taloudellinen kasvu ovat nousseet viime vuosina itseisarvoksi ja tavoitteiksi sinänsä. Taloudella on selkeä ylivalta. Asioita tarkastellaan helposti vain lyhytkestoisten taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Myös sellaiset äänenpainot ovat lisääntyneet, että ihmisten hyvinvointi ja sitä tukevat järjestelmät ovat vain kuluerä. Niitä tulee taloudellisen kasvun ja kestävyyden nimissä hillitä. Ihmisten hyvinvoinnin ja talouden välille on syntynyt hedelmätön vastakkainasettelu. Tässä julkaisussa nostetaan esille ihmisten hyvinvoinnin ja talouden keskinäinen riippuvuus. Julkaisussa haetaan myös sitä, että näitä kahta aluetta voitaisiin rakentaa tasapainoisesti ja yhdessä. Tulevaisuuden rakentamisessa on kyse pohjimmiltaan oikeudenmukaisuudesta, yhteiskunnan koheesiosta sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästä kehityksestä. SOSTEssa hyväksyttiin helmikuussa 2014 strategia vuosiksi Hyvinvointitalous on yksi uuden strategian kolmesta painopistealueesta. Tämä julkaisu avaa käsitteen sisältöä. Julkaisu lähestyy hyvinvointitaloutta eri tieteenalojen näkökulmista teoreettisesti. Se nostaa esiin monitieteisesti ja kriittisesti pohdintoja hyvinvointitalous -käsitteen tarpeesta, sisällöstä ja lisäarvosta. Kirjoittajilla on ollut hyvin vapaat kädet tuoda omat näkökulmansa keskusteluun. Tämän kirjan eri artikkeleiden tarjoamat näkökulmat haastavat pohtimaan hyvinvointivaltion uudistamista sekä ihmisten hyvinvoinnin ja talouden keskinäistä suhdetta ekologian asettamissa rajoissa. Julkaisu palvelee SOSTEn jäsenyhteisöjen kanssa yhteistä kehittämistä ja vaikuttamista. Toivomme sen myös synnyttävän vuoropuhelua ja auttavan kumppanuuksien rakentumista talouden toimijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Julkaisusta päävastuu on ollut johtaja Riitta Särkelällä. Toimitustyön, johdannon ja päätösluvun ovat hänen kanssaan tehneet hyvinvointitalous -tiimin jäsenet kehittämispäällikkö Aki Siltaniemi ja erityisasiantuntijat Päivi Rouvinen-Wilenius, Heikki Parviainen ja Eija Ahola. Julkaisun ulkoasusta vastasi Marko Liukkonen. Olemme kiitollisia, että olemme saaneet mittavan joukon eri tieteenalojen kokeneita asiantuntijoita mukaan tähän julkaisuun. Kiitämme lämpimästi kaikkia kirjoittajia rohkeista ja perusteellisista artikkeleistanne! Ilman teitä emme olisi päässeet hyvään vauhtiin hyvinvointitalouden kehittämisessä. Kiitos myös Raha-automaattiyhdistykselle tuesta, joka mahdollisti tämän kirjan julkaisemisen. Helsingissä lokakuussa 2014 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

6

7 5 Hyvinvointitalous Sisällys 3 Esipuhe 5 Sisällys 9 Johdanto 17 Perusasioiden äärellä 18 Rahaa vai rakkautta? OLLI KANGAS 28 Sosiaaliturva luo perustan tehokkaalle taloudelle JAAKKO KIANDER 37 Hyvinvointivaltion kriittinen analyysi RISTO HARISALO 45 Mahdollisuus toimia toisin MERI KOIVUSALO 57 Sosiaalityö poliittisena taloustieteenä KYÖSTI URPONEN 65 Mitä, kenelle ja kenen ehdoilla? HETA ALEKSANDRA GYLLING 72 Hyvinvointiyhteiskunnan infrastruktuurin uudet tulkinnat OLLI LOUKOLA 82 Hyvinvointitalous sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta MIRJAM KALLAND 89 Tarvitaanko hyvinvointitaloutta? Sosiaalipolitiikan näkökulma HEIKKI HIILAMO 97 Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys 98 Sosiaalisesti kestävä kehitys ja talous ANNELI POHJOLA 107 Hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen kestävän innovaation keinoin ANTTI HAUTAMÄKI JA KAISA OKSANEN 119 Taloustieteen tulkinta hyvinvointivaltion taloudesta EVA ÖSTERBACKA 125 Ei kahta ilman kolmatta: Hyvinvointi, talous ja luonto TUULA HELNE 133 Kestävään hyvinvointiin: 2000-luvun suuri muutos THOMAS WALLGREN 146 Menestystarina hiipuu JORMA SIPILÄ

8 6 Hyvinvointitalous Sisällys 157 Mitä mitataan, siihen tartutaan 158 Mitä ei mitata, siitä ei piitata MARKKU PEKURINEN 163 Hyvinvoinnin mittaaminen jälkiteollisessa yhteiskunnassa JUKKA HOFFRÉN 171 Ehkäisevien varhaislapsuuden palvelujen vaikuttavuus ja taloudellisuus ISMO LINNOSMAA JA ANTTI VÄISÄNEN 180 Vaihtoehtoiset tavat ymmärtää hyvinvointia ja sen suhdetta talouteen JOUKO KAJANOJA 191 Hyvinvointitalous investointina 192 Takaisin investointiajatteluun JUSSI AHOKAS 200 Kansalaisyhteiskunta, talous ja hyvinvointivaltio SAKARI MÖTTÖNEN 210 Koulutus investointina tulevaisuuden hyvinvointiin RISTO RINNE 229 Hyvinvointitalous ja terveyden edistäminen HARRI VERTIO JA PÄIVI ROUVINEN-WILENIUS 238 Miten ymmärrän hyvinvointitalouden ja sen ajankohtaiset haasteet? MATTI RIMPELÄ 249 Köyhyyspolitiikasta eriarvoisuuden vähentämiseen hyvinvointitaloutta kaikille, siis kaikille TIMO VOIPIO 259 Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 260 Kohti hyvinvointitaloutta RIITTA SÄRKELÄ, AKI SILTANIEMI, PÄIVI ROUVINEN-WILENIUS, HEIKKI PARVIAINEN 294 Kirjoittajien esittely

9

10

11 9 Hyvinvointitalous Johdanto Hyvinvointitalous uutena käsitteenä on herättänyt kiinnostusta, hämmennystä, innostusta ja myös vastustusta. Pohdintoja, määrittelyjä ja niistä käytävää keskustelua tarvitaan hyvinvoinnin ja talouden tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa. Tässä tieteellisen julkaisun ja pamfletin välimaastoon sijoittuvassa julkaisussa eri tieteenalojen johtavat asiantuntijat avaavat hyvinvointitalous -käsitteen ja -ajattelun eri ulottuvuuksia. Julkaisu koostuu 25 artikkelista. Kirjoittajina on mittava joukko ansioituneita asiantuntijoita eri tieteenaloilta. Yhteiskuntapoliittisen keskustelun tarpeesta kertoo se, että lähes kaikki kirjoittajakutsun saaneet henkilöt lupautuivat mukaan yhteiseen hankkeeseen. Hyvinvoinnilla ja taloudella on vahva yhteys. On ilmeistä, että molempia on tarvittu Suomen kehittymisessä toisen maailmansodan jälkeen yhdeksi maailman parhaiten voivista ja vauraimmista kansakunnista. Tämä ihmisten ja taloudellisen hyvinvoinnin välinen keskinäinen riippuvuus näyttää julkisessa keskustelussa paikoin unohtuvan. Ihmisten hyvinvointia tukevaa hyvinvointivaltiota pidetään joissain keskusteluissa vain taloudellisena taakkana tai esteenä taloudelliselle kasvulle. Taloudellisesti hankalina aikoina, kuten nyt, tällaiset keskustelupainotukset voimistuvat ja lisääntyvät. On olemassa runsaasti näyttöä, että hyvinvointivaltioon tehdyt investoinnit ovat olleet yksi merkittävä tekijä Suomen menestystarinan rakentumisessa. Talouden ja talouselämän on puolestaan välillä väitetty olevan vain itsekkäisiin päämääriin pyrkivä toiminta-alue, joka tuottaa epätasa-arvoa ja heikentää ihmisten hyvinvointia. Tästä puhunnasta puolestaan unohtuu se, että taloudellinen toimeliaisuus luo edellytyksiä hyvinvointia luovien ja ylläpitävien järjestelmien olemassaololle. Hyvinvointia luovien järjestelmien näkeminen vain kustannuksena tai taloudellisen toimeliaisuuden näkeminen vain itsekkäänä oman edun tavoitteluna ovat molemmat ajattelutapoina kestämättömiä. Ne tuottavat vastakkainasetteluja ja johtavat pahimmillaan sekä talouden että ihmisten hyvinvoinnin kurjistumiseen. Molempien kärjistävien ajattelutapojen taustalta löytynee tyytymättömyyttä nyky-yhteiskuntaan, tehtyihin poliittisiin ratkaisuihin sekä tarve löytää uudenlaista ajattelua, toimintatapoja ja keinoja hyvinvointivaltion uudistamiseksi. Hyvinvointitalouden käsitteellinen, sisällöllinen ja arvopohjainen hahmottaminen Hyvinvointi ja talous ovat molemmat käsitteitä, jotka ovat yhteiskuntatieteiden, yhteiskunnan, politiikan ja myös yksittäisen ihmisen arjen ytimessä. Molemmilla käsitteillä on vakiintuneita merkityksiä ja käyttötapoja. Hyvinvointi on laajasti ymmärrettynä käsite, joka kuvaa kokonaisvaltaisesti ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä tilaa.

12 10 Hyvinvointitalous Johdanto Hyvinvointia voidaan myös tarkastella yhteisöllisenä ilmiönä. Siihen liittyvät kysymykset ovat perinteisesti olleet sosiologian, sosiaalipolitiikan ja terveystieteiden alaa. Talous on puolestaan yksinkertaistettuna eri toimijoiden välistä vaihdantaa, luottosuhteita ja lisäarvon tuottamista. Näitä kysymyksiä on erityisesti tarkasteltu kansantaloustieteen, talous- ja kauppatieteiden alueella. Hyvinvointitaloudella voidaan nähdä olevan liittymäpintoja terveystaloustieteeseen ja sosiaalitaloustieteeseen, joiden avulla pyritään mittaamaan ja ohjaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon hyötyjä ja kustannuksia yhteiskunnassa. Lähellä näitä on hyvinvoinnin taloustiede (welfare economics), joka on myös vakiintunut tutkimusperinne. Hyvinvointitalous ei SOSTEn tavoittelemassa merkityksessä kuitenkaan ole sama kuin hyvinvointitaloustiede tai hyvinvoinnin taloustiede. Yhteisen hyvän määrittelyssä, sen jakamisessa ja jakautumisessa ollaan oikeudenmukaisuutta, yhteiskunta- ja moraalifilosofiaa ja myös ekologista kestävyyttä koskettavien kysymyksien äärellä. Kyse on eri ihmisryhmien, sukupolvien ja kansojen sekä ympäristön kannalta tehtävistä ratkaisuista. Tieteellisen ja käsitteellisen tarkastelun lisäksi hyvinvointitaloutta voidaan lähestyä ideologisella, arvopohjaisella tai yhteiskuntapoliittisella tasolla. Kysymys on silloin siitä, mitä hyvinvointitalouden pitäisi olla. Hyvinvointitalous voidaan tällöin nähdä yhteiskuntapolitiikan päämääränä tai yhteiskuntapolitiikan toteuttamisen keinona. Hyvinvointitalous -käsitteellä on yhtymäkohtia myös useisiin aiempiin talous-käsitteestä muotoiltuihin arvopohjaisiin käsitteisiin, joissa sanaan talous on liitetty erilaisia määreitä. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteisen hyvän talous, onnellisuustalous, osallisuustalous, osallistumistalous, solidaarisuustalous, moraalitalous, vihreä talous ja kestävä talous. Kukin näistä tuo keskusteluun oman näkökulmansa. Hyvinvointitalous on siis käsite, joka voi sisältää kaikkia edellä kuvattuja elementtejä: tieteellisiä ja arvopohjaisia määritelmiä, yhteiskuntafilosofisia ja -teoreettisia lähestymistapoja. Tämän julkaisun tavoitteena on käynnistää ja vauhdittaa analyyttistä keskustelua hyvinvointitalous -käsitteestä, sen suhteesta muihin käsitteisiin sekä täsmentää sisältöä ja eri ulottuvuuksia. Lisäksi tavoitteena on arvioida hyvinvointitalous -käsitteen mahdollisuuksia ja lisäarvoa hyvinvointivaltion uudistamisessa sekä tarkastella hyvinvointia ja taloutta erilaisista ja myös vaihtoehtoisista näkökulmista. Kukin tieteenala tai lähestymistapa tavoittaa vain rajallisen osan todellisuudesta ja eri alueilla käytävät keskustelut eivät aina kohtaa. Julkaisun kirjoittajina on eri tieteenalojen kokeneita asiantuntijoita, jotka tarkastelevat hyvinvointitalous -käsitettä oman tieteenalansa ja lähestymistapansa näkökulmasta. Monitieteisen ja -äänisen artikkelikokoelman ajatuksena on saada aikaan yhteiskunnallista vuoropuhelua eri tahojen kesken. SOSTE otti käyttöön hyvinvointitalouden käsitteen perustamisvaiheessaan vuonna Käsite oli tuolloin vielä lähinnä keskusteluun haastava lähestymistapa hyvinvointivaltion uudistamiseksi. Helmikuussa 2014 hyväksytyn SOSTEn strategian mukaan hyvinvointitalous kuvaa SOSTEn tavoitetilana kestävää hyvinvoinnin ja talouden välistä tasapainoa. Pelkistäen voidaan sanoa, että hyvinvointitaloudessa voivat hyvin sekä ihminen että talous. SOSTEn strategiaprosessin aikana hyvinvointitalous -käsitteen sisältö on tarkentunut kolmeen osaan. Ensinnäkin vakaan ja kestävän kehityksen rajoissa kasvava talous on ihmisten hyvinvoinnin ja hyvinvointivaltioon kuuluvien perusoikeuksien toteutumisen keskeinen väline. Toiseksi pohjoismainen hyvinvointimalli ja sen takaama yhteiskunnallinen vakaus on nähtävä kestävää taloudellista kasvua tuottavana investointina. Kolmanneksi hyvinvointitaloudessa

13 11 Hyvinvointitalous Johdanto ihmisten hyvinvointi ja talouden kasvu ovat tasapainossa. SOSTEn strategiassa tehdyissä määrittelyissä on kysymys eräänlaisesta esiymmärryksestä tai yhdestä mahdollisesta määrittelytavasta, jotka kytkeytyvät organisaation tavoitteisiin ja arvoihin. Huolimatta siitä, että hyvinvointitalous on määritelty SOSTEn strategiassa edellä kuvatulla tavalla, antaa hyvinvointitalous -käsite tilaa erilaiselle vaihtoehtoiselle pohdinnalle ja sisältömäärittelyille. Hyvinvointitalous -kirjan sisältö ja jäsennys Kirjoittajilla on ollut suuri vapaus valita oma lähestymistapansa. Kirjoittajaksi pyydettäessä heidän toivottiin artikkelissaan ottavan huomioon seuraavia kysymyksiä: Miten hyvinvointitalous määrittyy eri tieteenalojen näkökulmista? Mikä voisi erottaa tai mikä yhdistää hyvinvointitaloudellista ajattelua aiempaan ajatteluun ja käsitteisiin? Miten hyvinvointia koskeva (sosiaalipoliittinen ja muu) keskustelu voitaisiin saada tasavertaisemmaksi talouspoliittisen keskustelun kanssa? Voidaanko talousdiskurssin ylivalta murtaa ja miten se voisi tapahtua käyttäen esim. hyvinvointitalous -käsitettä? Miten hyvinvointitavoitteiden ja taloudellisten tavoitteiden välille saataisiin nykyistä parempi tasapaino? Miten hyvinvointi-investointeja voidaan mitata tai havainnollistaa tai tehdä näkyväksi? Miksi tarvitaan ja tarvitaanko hyvinvointitalous -ajattelua? Mikä on tai voisi olla hyvinvointitalous -ajattelun tuoma mahdollinen lisäarvo? Artikkelit on ryhmitelty neljään kokonaisuuteen: (I) Perusasioiden äärellä, (II) Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys, (III) Mitä mitataan, siihen tartutaan ja (IV) Hyvinvointitalous investointina. Ensimmäisessä kokonaisuudessa Perusasioiden äärellä kirjoittajat tarkastelevat muutosta, joka sosiaalija terveyspolitiikassa on tapahtunut. Artikkeleiden punaisena lankana on paluu juurille, vahvoihin peruselementteihin, tulevaisuuden rakentamisessa. Peruselementit eri kirjoittajilla poikkeavat merkittävästi toisistaan. Olli Kangas tarkastelee talouden, sosiaalipolitiikan ja elämään tyytyväisyyden välistä yhteyttä. Hän arvioi, etteivät vauraus ja pitkä ikä riitä elämän päämääriksi, jollaisiksi ne nousivat ensimmäisen aallon hyvinvointitarkasteluissa. Toisessa aallossa sosiaalimenot ja sosiaaliset oikeudet olivat tarkastelun keskiössä. Kolmannessa aallossa huomio kiinnitettiin välineisiin ja lopputulokseen ja kasvun hedelmien oikeudenmukaiseen jakoon. Jaakko Kiander nostaa esiin sosiaaliturvan luoman perustan tehokkaalle taloudelle. Hän tarkastelee taloudellisten argumenttien hallitsemaa keskustelua ja hyvinvointivaltion talouden tuotantopotentiaalia vahvistavaa vaikutusta. Kiander analysoi hyvinvointivaltion kasvuvaihetta, paluuta liberalismiin, sopeutumista niukkuuteen sekä siirtymää kohti markkinaehtoisempaa ja yksityistetympää maailmaa. Risto Harisalo lähestyy kriittisestä ja liberalistisesta näkökulmasta hyvinvointivaltiota, jota hän pohtii ja arvio demokratian, taloudellisen, valtaperustaisen, institutionaalisen ja seurausten kritiikin näkökulmasta.

14 12 Hyvinvointitalous Johdanto Meri Koivusalo tarkastelee kriittisesti talouspolitiikasta lähteneiden tarpeiden ja analyysien siirtymistä yhä vahvemmin ohjenuoraksi terveyspolitiikkaan ja terveydenhuollon tutkimukseen. Hän käsittelee terveydenhuollon globalisaatioparadoksia, markkinaistamista ideologisena projektina, terveyden markkinoita innovaatiopolitiikan osana ja siirtymää hyvinvointivaltiosta yksilölliseen vastuuseen sekä esittää myös ajatuksen mahdollisuudesta toimia toisin. Kyösti Urponen pohtii sosiaalityötä poliittisena taloustieteenä lähtien liikkeelle nykyisen sosiaalityön paradigman kriisistä ja kritiikistä. Hänen perusteesejään on, ettei sosiaalityö ole pelkästään lakeja toimeenpanevaa hallintoa, moraalinen manifesti tai julkista hyväntekeväisyyttä. Sosiaalityö tulisi nähdä talouteen kytkeytyvänä. Urponen analysoi sosiaalityön piirteitä ja toimintaa poliittisena taloustieteenä. Heta Aleksandra Gylling arvioi artikkelissaan Mitä, kenelle ja kenen ehdoilla? suomalaista yhteiskuntaa klassisen eurooppalaisen ja milliläisen ajattelun kautta. Hän kysyy kuka päättää siitä, mikä on hyvää, ja esittää haasteen, voitaisiinko siirtyä näennäis-objektiivisesta tarpeiden määrittelystä kohden yksilöllisempiä valinnanmahdollisuuksia. Olli Loukola nostaa uusia tulkintoja hyvinvointiyhteiskunnan infrastruktuurista. Hänen analyysissään se määritellään huolenpidon, välittämisen ja yhteisen vastuunkannon kokemuksena sekä oikeudenmukaisuuden uskomuksena valtion reilusta ja tasapuolisesta kohtelusta. Loukola arvioi, mitä ne merkitsevät nykyisin ja miten niitä tulisi tulkita, jotta ne olisivat sekä uskottavia että toimivia. Mirjam Kalland pohtii hyvinvointitaloutta erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta. Hän tarkastelee hyvinvointitalouden ja hyvinvoinnin käsitteitä sekä mittaamista. Artikkeli nostaa esiin sosiaalisen pääoman käsitteen ja järjestöjen merkityksen hyvinvoinnin kehittämisessä sekä vapaaehtoistyön kansantaloudelliset vaikutukset. Heikki Hiilamo lähestyy hyvinvointitaloutta perinteisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta kysymällä, tarvitaanko hyvinvointitaloutta. Hän käsittelee taloustieteen ylivaltaa, sosiaalipolitiikan terävöittämistä sekä yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia haasteita. Toisessa kokonaisuudessa Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kirjoittajat tarkastelevat kestävää hyvinvointia päämääränä ja perustana taloudelle. Kokonaisuudessa nostetaan myös vaihtoehtoisia menetelmiä mitata taloutta ja taloudellista menestystä. Anneli Pohjola tarkastelee sosiaalisesti kestävää kehitystä ja kiinnittää huomiota erityisesti sosiaalisen näkökulman ja ajattelun puuttumiseen suhteessa talouteen. Artikkelissaan hän luo katsauksen vaihtoehtoisiin tapoihin ajatella taloudesta. Antti Hautamäki ja Kaisa Oksanen käsittelevät kestävää hyvinvointia yhteiskuntakehityksen päämääränä, kestävää innovointia, innovointitapoja ja hyvinvointiyhteiskunnan dialogista uudistamista. Kirjoittajien mukaan hallittu rakennemuutos voidaan toteuttaa esitetyllä innovaatiotoiminnan mallilla. Eva Österbacka tarkastelee taloustieteen tulkintaa hyvinvointivaltion taloudesta. Hän arvioi, että jos markkinamekanismi ei pysty järjestämään taloutta tehokkaasti, on tarpeen puuttua siihen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vastuu oikeudenmukaisuudesta kuuluu politiikan alueelle.

15 13 Hyvinvointitalous Johdanto Tuula Helne käsittelee hyvinvointitaloutta suhteessa Pekka Kuusen sosiaalipolitiikkaan. Hän tuo esiin ekologisen ja ekososiaalisen ajattelun välttämättömyyden ja haastaa sekä klassisen sosiaalipoliittisen talouskasvuun perustuvan ajattelun että hyvinvointitalouden käsitteellisen määrittelyn. Thomas Wallgren lähestyy hyvinvointia ja taloutta kahdesta näkökulmasta: abstraktisti muutamista filosofisista ja käsitehistoriallisista kysymyksistä ja toisaalta kantaa ottavasti ja subjektiivisesti poliittisen osallistujan näkökulmasta. Artikkelissa tarkastellaan poliittisen tilanteen muutosta ja dynamiikkaa Euroopassa ja Suomessa, pohjoismaisen mallin kriisiä ja valuvikoja, talous- ja teknologiapolitiikoiden vaihtoehdottomuutta sekä emansipaatiota näistä. Jorma Sipilän mukaan suomalaisen hyvinvointivaltion menestystarina hiipuu. Hyvinvointivaltion keskeiset rakennusainekset kasvava talous, vahvistuva valtio, demokratisoituva politiikka ja kansallisen yhteisyyden arvostus eivät ole hyvällä tolalla. Sipilä nostaa esiin universalismin vahvuudet ja perustelut. Hän myös ennakoi, ettei meno voi jatkua pitkään tällaisena ja esittää tulevaisuuden ratkaisuja. Kolmas kokonaisuus Mitä mitataan, siihen tartutaan koostuu kirjoituksista, joissa arvioidaan nykyisiä tapoja mitata hyvinvointia ja taloutta. Kirjoittajat haastavat myös vaihtoehtoisiin mittaamistapoihin. Lisäksi artikkeleita yhdistää mittaamisen kytkeminen vaikuttamiseen. Markku Pekurinen pohtii hyvinvointitalous -käsitteen sisältöä, säästämisharhaa, mittareiden tarvetta ja välttämättömyyttä sekä toisaalta arvojen merkitystä. Hän arvioi hyvinvointitalouden tehtäväksi tarjota välineitä hyvinvoinnin tehokkaalle tuottamiselle ja muistuttaa myös, että mitä ei mitata, siitä ei piitata. Jukka Hoffrén tarkastelee hyvinvoinnin mittaamista jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Artikkelissa pohditaan taloustieteen ja BKT:n kömpelyyttä sekä tehotonta ja resursseja haaskaavaa nykyjärjestelmää. Hoffrén nostaa esiin vaihtoehtona aidon kehityksen mittarin (GPI) ja siihen liittyvän ajattelun juurruttamisen vallitsevan talousajattelun sijaan. Ismo Linnosmaa ja Antti Väisänen lähestyvät hyvinvointitaloutta ehkäisevien varhaislapsuuden palvelujen vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta. He tarkastelevat ehkäisyn käsitettä sosiaalija terveydenhuollossa sekä esittelevät taloudellisessa arvioinnissa käytettyjen kustannusvaikuttavuus ja -hyötymenetelmien keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja. Jouko Kajanoja tarkastelee vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää ja mitata hyvinvointia ja sen suhdetta talouteen. Hän lähtee liikkeelle Aristoteleen hyveistä päätyen sosiaali-indikaattorien, onnellisuustutkimuksen, henkisten arvojen nousun kautta hyvinvoinnin ja talouden vastavuoroiseen suhteeseen. Kajanojasta hyvinvoinnin käsitteellinen haltuunotto edellyttää hyvin erilaisten näkökulmien samanaikaista huomioimista. Neljännen kokonaisuuden Hyvinvointitalous investointina artikkeleissa kirjoittajat pohtivat eri näkökulmista hyvinvointitaloutta investointina historian valossa, teoreettisesti ja myös erilaisten konkreettisten esimerkkien kautta hyvinvointijärjestelmien investointiluonnetta osoittaen. Jussi Ahokas tarkastelee suomalaisen investointiajattelun kulta-aikaa ja sen seurauksia taloushistorian ja uuskeynesiläisen ajattelun perspektiivistä. Hän nostaa esiin keynesiläisen talouspolitiikan ja -ajattelun vahvuuksia ja mahdollisuuksia ja arvioi, että hyvinvoinnin rakentaminen ja progressiivinen yhteiskuntapolitiikka edellyttävät investointien vahvistamista.

16 14 Hyvinvointitalous Johdanto Sakari Möttönen pohtii kansalaisyhteiskunnan, talouden ja hyvinvointivaltion suhdetta erityisesti sosiaalisen pääoman, luottamuksen ja yhteisöllisyyden kautta. Tarkastelun keskiössä on kansalaisyhteiskunnan yhteys talouden kehitykseen ja julkisen hallinnon toimivuuteen. Hän nostaa esiin hyvinvoinnin ja talouden kehityksen kannalta tärkeitä tekijöitä ja arvioi, että hyvinvointivaltion tulevaisuus lepää entistä vahvemmin kansalaisyhteiskunnan varassa. Risto Rinne analysoi koulutusta resurssina ja investointina, koulutusinflaatiota, sekä koulutuspoliittisen ajattelun ja toiminnan muutosta perinteisestä pohjoismaisesta mallista uusliberalistiseen suuntaan. Lisäksi hän tarkastelee kolmen esimerkin kautta säästöjen ja koulutuspoliittisten muutosten rapauttavaa vaikutusta hyvinvoinnille ja koulutuksen tuottavuudelle sekä yhteiskunnan menestykselle. Timo Voipio muistuttaa globaalin näkökulman välttämättömyydestä. BKT:n kasvu ei ole aina kohentanut hyvinvointia. Eriarvoisuus eri muodoissaan estää hyvinvoinnin ja talouden kehitystä. Voipion mukaan neoliberaali talouspolitiikka on unohtanut pahimmillaan reproduktion lisäksi myös produktion. Hän nostaa esiin maailman hallitusten sitoumusten tärkeyden muutoksessa. Viides kokonaisuus Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Riitta Särkelän, Aki Siltaniemen, Päivi Rouvinen- Wileniuksen ja Heikki Parviaisen kirjoittama päätösluku nostaa tarkasteluun artikkeleiden pohjalta keskeisiä asioita hyvinvointitalous -käsitteen sisällöstä ja ulottuvuuksista, arvioi käsitteen lisäarvoa eri tekijöiden suhteen sekä hahmottelee askelmerkkejä tulevaan. Harri Vertio ja Päivi Rouvinen-Wilenius tarkastelevat hyvinvointitaloutta ja terveyden edistämistä. He arvioivat investoimista terveyden edistämiseen ja hyvinvoinnin ympärille syntyneitä markkinoita ja ottavat kantaa hyvinvointitalouden kannalta vaikeisiin valintoihin, vastuun jakautumiseen sekä hyvinvointitalouden mahdollisuuksiin. Matti Rimpelä pohtii sitä miten hän ymmärtää hyvinvointitalouden ja sen ajankohtaiset haasteet. Artikkeli tarkastelee hyvinvointitalouden, hyvinvoinnin ja pahoinvointitalouden käsitteitä sekä hyvinvointitaloutta investointina. Rimpelä arvioi myös hyvinvointivaltion monimutkaistumista ja sirpaloitumista sekä tarvetta systeemiseen muutokseen uuden rakentamisen sijaan. Hän esittääkin, että kamreeritaloudesta on siirryttävä hyvinvointitalouteen.

17

18

19 17 Hyvinvointitalous 01 Perusasioiden äärellä

20 18 Hyvinvointitalous Perusasioiden äärellä Rahaa vai rakkautta? Talous, sosiaalipolitiikka ja elämään tyytyväisyys OLLI KANGAS On maamme köyhä, siksi jää, jos kultaa kaivannet, riimitteli kansallisrunoilijamme vuonna Varhainen suomalainen kirjallisuus oli kuvausta taistelusta luontoa ja kohtaloa vastaan köyhyys, katovuodet, taudit, kuolema. Tuolloin Suomi oli Euroopan köyhimpiä maita. Henkeä kohden laskettu bruttokansantuote (BKT) oli vajaa 40 % Englannin BKT:sta (Maddison 2003, 60 61). Suomalaisten elinajanodote oli yksi Euroopan alhaisimmista. Suomalaisen ennustettu elinikä oli alle 40 vuotta. Ruotsissa, Englannissa ja Yhdysvalloissa elettiin kymmenisen vuotta pidempään. Tätä nykyä suomalaisten eliniän odote on runsas 80 vuotta, Ruotsissa 82 vuotta, Englannissa 80 vuotta ja Yhdysvalloissa 79 vuotta (Mortality 2014). Suomen henkeä kohden laskettu BKT on vajaa 80 % Yhdysvaltojen, runsas 90 % Ruotsin ja 109 % Englannin kansantuotteesta. Kaiken kaikkiaan Suomen sijoitus maailman maiden rikkauslistalla on 20 tietämissä (World Bank 2014). Perinteisesti eri kansakuntien hyvinvointia on mitattu edellä kuvatun kaltaisilla mittareilla. Esimerkiksi YK:n kehittämässä Human Development indeksissä BKT ja elinikä ovat olleet keskeisiä. Mutta vauraus ja pitkä ikä eivät aina riitä elämän päämääräksi tai edes osoittamaan hyvinvointia. Opetetaanhan meitä jo saduissakin: ja he elivät onnellisesti elämänsä loppuun saakka. Onnellisuus onkin tullut yhä keskeisemmin mukaan kun pohditaan ihmisten hyvinvointia (esim. Veenhoven 1984; Lyard 2006; Diner & Biswas-Diner 2008; Saari 2012; Kangas 2013). Siirtymä kohti onnellisuuden käyttämistä hyvinvoinnin mittarina heijastaa laajempaa siirtymää, jossa objektiivisista mittareista on siirrytty kohti subjektiivisia mittareita (Veenhoven 2002). Siirtymässä on kyse myös siitä, mikä paino pannaan hyvinvoinnin edellytyksille (välineille) ja mikä paino lopputulokselle. Aiemmin vertailevassa hyvinvointitutkimuksessa on keskitytty pitkälti välineisiin, ei niinkään lopputulokseen. On mitattu kansantuotetta, sosiaalimenoja, sosiaalisten oikeuksien laajuutta (Esping-Andersen 1990) tai yksilön käytössä olevia resursseja hankkia hyvinvointia. Jälkimmäinen näkemys on hallinnut vahvasti ruotsalaista hyvinvoinnin tutkimusperinnettä (levnadsnivåundersökning, ks. esim. Erikson & Uusitalo 1987). Suomessa Erik Allardt (1976) having-loving-being -kategorioineen puolestaan oli kiinnostunut välineitten ohella myös lopputuloksesta ja subjektiivisista tuntemuksista. Keskustelu välineistä ja lopputuotoksista liittyy laajempaan yhteiskuntafilosofiseen kysymykseen siitä, tulisiko julkisen vallan vain taata hyvän elämän edellytykset, ts. riittävät resurssit vai tulisiko julkisen vallan myös jollain tavalla puuttua lopputulokseen. Joko-tahi -asetelma ei ehkä lopultakaan ole kovin hedelmällinen. Sen lisäksi että aiempien tutkimus-

21 19 Hyvinvointitalous Perusasioiden äärellä Rahaa vai rakkautta? ten perusteella meillä on hyvät indikaattorit mitata ihmisten käytössä olevia resursseja, meillä on uudemman tutkimuksen perusteella entistä paremmat ja vertailukelpoisemmat välineet arvioida myös subjektiivisten kokemusten tasolla olevia lopputuloksia. EU:n, OECD:n ja Eurofundin kaltaiset kansainväliset organisaatiot ovat ottaneet mukaan hyvinvointimittareikseen myös onnellisuuteen ja elämään tyytyväisyyteen liittyviä indikaattoreita. Seuraavassa esityksessäni käyn läpi eräitä vertailevassa hyvinvointi(valtio)tutkimuksessa esillä olleita keskusteluteemoja hyvinvoinnista ja sen mittaamisesta. Lähden liikkeelle rahasta ja pitkästä iästä. Sitten siirryn tarkastelemaan sosiaalimenojen ja sosiaaliturvan yhteyttä taloudellisiin tekijöihin. Esityksen loppupuolella rakennan mallin, joka havainnollistaa talouden, sosiaaliturvan, köyhyyden, koettujen talousvaikeuksien ja elämään tyytyväisyyden (= onnellisuuden) välisiä kytkentöjä. Mukana on siis niin objektiivisia muuttujia kuin subjektiivisia tuntojakin luotaavia mittareita, välineitä ja lopputuotoksia. Sanottakoon, että esitys ei pyri olemaan kaiken kattava ja tyhjentävä, pikemminkin se on yleissilmäys siihen, millaisia mittareita on käytetty ja millaisia vertailevia tuloksia niistä on saatu silmällä pitäen otsikon kysymystä. Rahaa ja pitkää ikää Ensimmäisen aallon hyvinvointivaltiotarkasteluissa BKT/capita oli keskeisimpiä indikaattoreita. Mittarilla on ansionsa mutta siihen sisältyy koko joukko ongelmia. 1) BKT kuvaa tuotannon määrää tiettynä vuotena ja osin tästä syystä se ei ole kovin hyvä hyvinvoinnin mittari. 2) Mittari on poikkileikkaustyyppinen eikä kerro kansallisen varallisuuden historiallisesta kertymästä mitään. 3) BKT/capita -mittarista ei ilmene, millaisin työponnistuksin tulos on saavutettu. Maassa A BKT/capita on 20 % korkeampi kuin maassa B, mutta vastaavasti A:ssa vuotuinen työaika on keskimäärin 25 % pitempi kuin maassa B. Miten tässä tapauksessa painottaa korkeampaa tulotasoa pitempään vapaa-aikaan ja parempaan sosiaaliturvaan nähden? 4) Kansantulomittari ei myöskään huomio tulon saavuttamisen aiheuttamia ympäristöym. haitakkeita, joita taas on yritetty sisällyttää aidon kehityksen GPI-mittariin (Genuine Progress Indicator; ks. Jukka Hoffrénin ja Jouko Kajanojan artikkeli; Hämäläinen and Michaelson 2014). 5) BKT per capita ei kerro kansantulon jakaantumisesta mitään. Siksi onkin yritetty rakentaa indeksejä, joissa myös kansatulon jakaantuminen huomioitaisiin (lähemmin esim. Sen 1982; Kangas 2008). Merkitseekö tuo edellä esitetty kritiikki sitä, että meidän tulisi luopua BKT-pohjaisista hyvinvointimittareista. Vastaus on ei. Opettaahan satukin meitä, että vasta kun tuleva prinssi joka vielä hetki sitten oli ollut köyhä paimenpoika tai peräti sammakko oli saanut omakseen prinsessan ja puoli valtakuntaa, hän eli elämänsä onnellisena. Siksipä operoin hetkisen BKT-mittareilla. Kuviossa 1 on hahmotettu BKT:n ja elinajanodotteen välistä yhteyttä kahdella eri tavalla. Ylempi kuvio sisältää noin 150 maan tiedot vuodelta 2010 (maat painotettu väestömäärällä; Hiilamo & Kangas 2012). Alempi kuvio puolestaan seuraa muutaman maan ajallista kehitystä sadan vuoden ajalta, vuodesta 1900 vuoteen 2000 (Kangas 2010). Viimeksi mainittuun kuvioon maat on asetettu BKT:n ja elinajan mukaiseen asetelmaan. Kuvion tulkinta on seuraava: esimerkiksi vasemmalla alhaalla oleva FIN1900 kuvaa sitä, että kun Suomessa BKT per capita oli noin USD, odotettavissa oleva elinikä oli 42 vuotta (vuosi 1900). Oikealle ylhäälle sijoittuva FIN2000 (vuosi 2000) taas kertoo sen, että kun Suomen BKT oli runsas USD elinikä oli vähän vajaa 80 vuotta. Kumpikin kuvion 1 asetelma paljastaa vahvan positiivisen yhteyden BKT:n ja elinajan välillä. Yhteys on kurvilineaarinen tarkasteltiinpa asiaa poikkileikkauksessa (kaikki maailman maat) tai seurattiinpa yhtä

Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea

Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA. Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea Juho Saari ONNELLISUUSPOLITIIKKA Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea Juho Saari ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy, Jyväskylä 2012 ISBN

Lisätiedot

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS HELSINKI 2010 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

Talouden menneisyys ja tulevaisuus

Talouden menneisyys ja tulevaisuus Talouden menneisyys ja tulevaisuus Ilpo Airio: VTT, erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto Heiskala, Risto ja Virtanen, Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria I. Vanhan maailman talous ja suuri murros.

Lisätiedot

ONKO HYVINVOINTIVALTIOLLA TULEVAISUUTTA? Sixten Korkman

ONKO HYVINVOINTIVALTIOLLA TULEVAISUUTTA? Sixten Korkman ONKO HYVINVOINTIVALTIOLLA TULEVAISUUTTA? Sixten Korkman www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja:

Lisätiedot

Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas

Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas Yhteistä ja yksityistä varautumista vanhusten hoivan tulevaisuus Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas Yhteistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa TOIMITTAJA: Juho Saari Ohjausryhmän puheenjohtaja: kansanedustaja

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa

Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa Alkusanat Suomalaisten enemmistö voi hyvin millä tahansa mittarilla arvioituna. Yhteiskunnassamme on kuitenkin huono-osaisuuden tihentymiä joita tässä teoksessa

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus!

Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus! artikkelit Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus! Jorma Sipilä MOTTO: Vanha hyvinvointivaltio yritti suojella ihmisiä markkinoilta sosiaalinen investointivaltio

Lisätiedot

Hyvinvointivaltion jälleensyntymä

Hyvinvointivaltion jälleensyntymä Hyvinvointivaltion jälleensyntymä Talous ei toimi koska rahoitusmarkkinat eivät toimi. Raha ei kulkeudu sinne, missä sille olisi käyttöä. Sen sijaan valtaisa määrä rahaa kiertää sijoitustaloudessa ja etsii

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA

VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA VÄLILLÄ OLO ON OLLUT KUIN NUORALLATANSSIJALLA KOKO AJAN ON VAARASSA PUDOTA Työssä käyvien köyhien naisten kokemuksia sosiaalisesta poissulkemisesta Riikka Kainulainen Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

Antti Alaja MIKÄ IHMEEN DEGROWTH? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon

Antti Alaja MIKÄ IHMEEN DEGROWTH? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon Antti Alaja MIKÄ IHMEEN DEGROWTH? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon Antti Alaja ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: WS Bookwell Oy Jyväskylä 2011

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.)

Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu A tutkimuksia 27 Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.) Hyvinvoinnin uusi politiikka - johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.) Hy v i n v o i

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä

KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä KÖYHYYDESTÄ SELVIYTYMISEN MONET KASVOT Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä Sanja Hietala Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

KÖYHYYDEN SYYT KERTOMUKSISSA. Narratiivinen tutkimus nuorten aikuisten koetusta köyhyydestä

KÖYHYYDEN SYYT KERTOMUKSISSA. Narratiivinen tutkimus nuorten aikuisten koetusta köyhyydestä KÖYHYYDEN SYYT KERTOMUKSISSA Narratiivinen tutkimus nuorten aikuisten koetusta köyhyydestä VIRPI NUUTINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kultturitieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Hyvinvointi. ilmastonmuutoksen oloissa? M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.)

Hyvinvointi. ilmastonmuutoksen oloissa? M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.) M a rjat ta Ba r dy ja Sa n na Pa r ru kosk i (t oi m.) Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen suunnittelu: Marko von Konow Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-267-2 (painettu) ISBN

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2011. T a l o u Y h t e i s k u n t a

Sisällys 4 / 2011. T a l o u Y h t e i s k u n t a s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2011 39. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu & 4/2007 Talous Y hteiskunta Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet Jouko Kajanojan haastattelu Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 4 / 2007 & Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

Hyvinvoinnin osatekijät työ- ja toimintakykyä tukemassa ja heikentämässä

Hyvinvoinnin osatekijät työ- ja toimintakykyä tukemassa ja heikentämässä Hyvinvoinnin osatekijät työ- ja toimintakykyä tukemassa ja heikentämässä Soile Helenius, 0277529 SSOS1330 Pro gradu -tutkielma Syksy 2014 YTK/Sosiaalityö Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10, 4krs. 00500 Helsinki www.ksl.fi Copyright Teppo Eskelinen & Matti Ylönen ISBN: 978-951-9455-96-9 E-kirja: 978-951-9455-97-6

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Juha Mikkonen Demos Helsinki associate Briefing Tehtäväsi ei ole nähdä tulevaisuuteen, vaan tehdä se mahdolliseksi. - Antoine de Saint-Exupéry Esipuhe 3 Kirjoittaja 5 Johdanto

Lisätiedot