Joka kodin konstit -projekti Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joka kodin konstit -projekti Loppuraportti"

Transkriptio

1 Joka kodin konstit -projekti Loppuraportti Marjo Kankkonen Anna Suutarla

2 Joka kodin konstit -projektin loppuraportti Tiivistelmä Joka kodin konstit -projektin tausta ja tarve Projektin tavoitteet ja kohderyhmät Projektin hallinnointi ja resurssit Projektin aikataulu ja toteutus Vuosi 2003: Projektin käynnistys ja kohderyhmän tarpeiden kartoitus Vuosi 2004: Sisältöjen kehittämistä ja testaamista Vuosi 2005: Sisältöjen, verkkokokonaisuuden ja markkinointimateriaalin tuottamista Tuotoksia koekäytössä Kansainvälistä verkostoitumista ja tiedon vaihtoa Vuosi 2006: Käytettävyyden testaus, lopputuotoksen julkaisu, markkinointia Markkinointimateriaali Projektin lopputuotokset Arviointi Pohdinta ja jatkohaasteet...18 Lähteet...20 Liitteet...22

3 Lukijalle Projektityössä on tapana tehdä loppuraportti, jossa selvitetään projektin kulkua, tarkastellaan sen tuotteita ja niiden suhdetta projektin alkuperäisiin tavoitteisiin. Myös tämä loppuraportti selvittää projektin kulkua ( ) ja sen valintoja. Joka kodin konstit -projektin tuotokset ovat olennainen osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -internetsivustoa, jota vanhemmat ja perheet käyttävät ahkerasti. Koska luet tätä raporttia, olet varmasti itsekin käynyt projektin tekemillä www-sivuilla ja haluat tietää, miten näin hyvä sivusto luotiin. Ammattilaisille ja projektityöstä kiinnostuneille raportti antaa taustoja ja tietoja sivuston luomisprosessista. Www-sivuston seikkaperäistä esittelyä ei raportissa tehdä. Joka kodin konstit -projektin tavoitteet kuvattiin alkuperäisessä hankehakemuksessa näin: Perheiden omaehtoiseen käyttöön tarkoitetut menetelmät, joilla vanhemmat saavat tukea lastensa kasvatus-, hoito- ja huolenpitotehtäviin ja joiden avulla lapset saadaan oman arkensa kertojiksi. Menetelmät täydentävät ennaltaehkäiseviä ja varhaisia tukipalveluja. Menetelmät auttavat perheitä selviytymään ilman ammattitukea yksinään. Tavoite jättää määrittelemättä, millaisia menetelmiä projektin piti tuottaa. Tavoitteena oli vastata perheiden tarpeisiin, jotka oli määritelty näin: Perheet kaipaavat konkreettisia menetelmiä perheongelmiensa käsittelyyn. Menetelmistä laaditaan käytännöllisiä, helppokäyttöisiä ja arkikielisiä. Tärkein valinta tehtiin heti projektin alussa. Projektipäällikkö Marjo Kankkonen ehdotti, että paras tapa toteuttaa projektin tavoitteet on luoda menetelmiä, joita on helppo käyttää ja levittää internetissä. Tämä näkemys ohjasikin projektia kulkua alusta loppuun. Toinen tärkeä päätös oli kohderyhmän määrittely: perheet, joissa on alle murrosikäisiä lapsia. Alle murrosikäisillä tarkoitettiin alle 12-vuotiaita lapsia. Projektin aikana MLL:n nuorisotyössä valmisteltiin ja avattiin nuorille omat sivut osoitteessa Vanhemmille suunniteltiin myös Joka kodin konstien -jatkoprojektia, jota Raha-automaattiyhdistys on iloksemme päättänyt rahoittaa. Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti ( ) laajentaa Joka kodin konstit -projektin sivustoa nyt myös murrosikäisten lasten vanhempien tarpeisiin. Kiitokset kuuluvat etenkin projektin tiimille, 165 vanhemman testiryhmälle ja MLL:n Tampereen osastolle, joka auttoi testiryhmän rekrytoinnissa ja tapaamisten järjestämisessä sekä luonnollisesti hankkeen rahoittajalle, Raha-automaattiyhdistykselle. Georg Henrik Wrede johtaja, ohjelmat ja projektit

4 Tiivistelmä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Joka kodin konstit -projekti (JKK) toteutettiin Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) tuella vuosina Projektin tavoitteena oli tukea perheiden arjessa jaksamista kehittämällä internetiin vanhemmuuden tueksi oma-apuvälineitä, joiden avulla on mahdollista ratkoa arjen pulmatilanteita ja vähentää vanhemmuuteen liittyvää epävarmuutta. Lähtöajatuksena oli yhdistää uudella tavalla vanhemmuuden tueksi ammatillinen osaaminen, vanhempien arkikokemukset ja nykyteknologian tarjoamat mahdollisuudet. Projektin lopputuotoksena avattiin Tukea vanhemmille -internetsivusto -sivuilla. Uudella sivustolla yhdistyvät MLL:n jo aiemmin olemassa ollut vanhemmuuden tuen internetmateriaali ja JKK-projektin kehittämät uudenlaiset vanhemmuuden oma-apuvälineet: itsearviointi, työkirjat, huoneentaulut, tietotekstit, tietovisa ja vanhempien keskustelufoorumit. JKK-projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat perheet, joissa on alle 12-vuotiaita lapsia, joiden vanhemmilla on voimavaroja ja motivaatiota hakea itse ratkaisuja arkisiin kasvatus- ja perhepulmiin. Projektin toisena kohderyhmänä olivat vapaaehtoiset ja ammattilaiset, jotka kohtaavat lapsiperheitä. Projektin tuotoksia voidaan hyödyntää yhtenä apuvälineenä vuorovaikutukseen perustuvassa perhetyössä. Sivustoa on kehitetty yhteistyössä vanhempien kanssa. Projektilla oli 165 vanhemman testiryhmä ja yhdeksän vanhemman kehittämisryhmä, jotka osallistuivat sisältöjen ideointiin ja testaamiseen. Ennen sivuston julkaisua sen teknistä käytettävyyttä arvioi ulkopuolinen, käytettävyyden arviointiin erikoistunut yritys. Kaikki JKK-tuotokset pohjautuvat MLL:n arvoihin ja tapaan viestiä vanhemmille. Tuotosten teoreettisena viitekehyksenä on kognitiivinen ja oppimisterapia, terveyden edistämisen teoriat sekä ajankohtainen tieto lapsen kehityksestä, kehityspsykologiasta, lastenpsykiatriasta ja kasvatustieteestä. Taustateorioista on sovellettu käytännönläheisiä ja arkisia työkaluja, kuitenkin ymmärtäen nykyvanhempien hyvät tiedot kasvatuskysymyksissä. Noin kahdeksan kuukautta Tukea vanhemmille -internetsivuston julkaisemisen voi todeta, että käyttäjät ovat löytäneet sen varsin hyvin. Tilastot kertovat, että sivustolla on käynyt kaikkiaan yli eri kävijää ja vierailujen määrä on kaikkiaan noin Suosituimpia kokonaisuuksia ovat olleet itsearviointi, tietovisa, lapsen kasvu ja kehitys eri ikäkausina tietopankit sekä Vanhemman työkirja.

5 1. Joka kodin konstit -projektin tausta ja tarve JKK-projektin juuret ovat MLL:n Lapsiperheprojektissa (RAY, ). Lapsiperheprojektissa nähtiin tarve arkisille, käytännönläheisille vanhemmuuden oma-apuvälineille. Hankkeen tarkoituksena oli tukea vanhempia lastensa kasvatus-, hoito- ja huolenpitotehtävissä. Tavoitteena oli luoda yhdessä perheiden kanssa joka kotiin sopivia menetelmiä, joilla edistetään perheiden omaehtoista selviytymistä ja lapsen huomioimista erilaisissa perhetilanteissa. Osalla perheistä on voimavaroja selvitä perheongelmistaan ilman ammattiapua, jos heillä olisi käytössään menetelmiä, joita he voisivat itse soveltaa. Perheiden voimavaraisuus ja kyky selviytyä kohtuullisen pienen ulkopuolisen tuen turvin kävi ilmi Lapsiperhe -projektissa, jossa tuettiin 1619 perhettä. Projekti oli lähes 80 prosentille perheistä ensimmäinen auttajataho, jonka puoleen he kääntyivät ongelmissaan. Perheiden omaehtoista selviytymistä tukevia menetelmiä on kuitenkin tarjolla vähän. Suomalainen lastenneuvola sekä kouluterveydenhuolto tarjoavat säännöllisiä ja kattavia palveluja lapsiperheille. Tällä hetkellä neuvolalla tai kouluterveydenhuollolla ei välttämättä aina ole resursseja tarjota riittävästi apua varsinkaan silloin, kun ongelmat ovat lieviä tai keskivaikeita. Suurimmassa osassa terveyskeskuksia terveydenhoitajien ja lääkäreiden henkilöstövoimavarat ovat niukat, mikä aiheuttaa kiirettä ja aikapulaa. Neuvoloiden terveydenhoitajista ja lääkäreistä puolet on sitä mieltä, ettei heidän työaikansa riitä lisäkäynteihin tai erityistukea tarvitsevien perheiden ohjaukseen. Suositusten mukainen henkilöstömitoitus terveydenhoitajille ja lääkäreille ei toteudu useimmissa kunnissa (Neuvolatoiminnan asiantuntijaryhmä 2003, Hakulinen-Viitanen ym. 2005, Rimpelä ym. 2005). Kuitenkin tiedetään, että nuoriin lapsiperheisiin kohdistuva tuki on tärkeää ja hyödyllistä, ja sillä voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Lapsen varhaisvaiheiden aikana annettu perheneuvonta voi ehkäistä lapsen mielenterveyden ongelmia pitkällä aikavälillä. (esim. Aronen ym. 1995). On näyttöä siitä, että lapsiin ja nuoriin kohdistuva ennaltaehkäisevä mielenterveystyö on tuloksellista. Työn kohderyhmissä tapahtuu monia positiivisia muutoksia interventioiden seurauksena, ja ohjelmien vaikutus on verrattain pysyvää (Durlak 1998). JKK-projektin tuottamien oma-apuvälineiden kaltaisia uudenlaisia vanhemmuuden tuen muotoja kaivataan erityisesti tilanteisiin, joissa peruspalvelujen tuki ei riitä, mutta perhe ei vielä ole raskaiden tukitoimien tarpeessa (ks. esim. Isokallio ym. 2003). Toisaalta oma-apuvälineet voivat auttaa ammattilaisen kiireistä arkea ja olla tukena asiakkaita kohdattaessa. Konkreettisten menetelmien avulla asiakasta voidaan tukea omaehtoisuuteen. Ne tarjoavat yhteisesti käytettävän välineen perehtyä asiakkaan pulmaan, auttavat muutosprosessin käynnistämisessä ja seurannassa. Välineet tarjoavat myös helposti ja nopeasti hyödynnettävässä muodossa olevaa perustietoa muun muassa lasten kehityksestä ja kasvatusasioista. JKK-projektin tarjoaman internettuen ei ole tarkoitus korvata mitään jo olemassa olevaa palvelua tai työmuotoa. Tarkoitus ei myöskään ole korvata telemaattisilla välineillä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Internetin käyttö on uusi vaihtoehtoinen tapa tarjota vanhemmuuteen liittyvää sisältöä ja uusi vertaistuen muoto. Telemaattiset välineet saatetaan nähdä joskus uhkakuvina, esimerkiksi riippuvuutta aiheuttavina välineinä. Uuden tekniikan haitta tai hyöty riippuu sen käyttötarkoituksesta, käyttötavasta ja käyttäjästä. Haitat ja hyödyt ovat saman ilmiön kääntöpuolia. (Tammi & Peltoniemi 1999). Telemaattisilla välineillä on monia etuja. Ne ovat kiistatta nykyaikaa, useille vanhemmille tuttuja välineitä. Internet on nopea, helppo ja tuttu väylä saada tietoa vuotiaista suomalaisista 83 prosenttia käyttää internetiä, nuoremmat ikäryhmät tätäkin enemmän (Internetin käyttö Suomessa). 85 prosentissa suomalaisperheistä, joissa on 7 16-vuotiaita lapsia, on kotona internetyhteys. (Yippee 2006).

6 Telemaattisten välineiden käyttäminen on riippumatonta ajasta ja paikasta, asioihin voi perehtyä anonyymisti ja kynnys hakea tietoa ja apua on matala. Etenkin arkojen aiheiden parissa työskennellessään käyttäjä voi itse säädellä läheisyyttä ja etäisyyttä sopivaksi. Telemaattiset välineet voivat myös madaltaa kynnystä hakeutua jatkossa hakemaan apua pulmaansa myös muista palveluista. Telemaattisia välineitä on käytetty menestyksekkäästi terveyden edistämisessä, esimerkiksi ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. (Ks. esim. Tammi & Peltoniemi 1999). Internetin kautta mielenterveys- ja riippuvuuspulmiin apua tarjoava hollantilainen Trimbos-instituutti puhuu käsitteestä E-Mental Health. E tarkoittaa sanan electronic (sähköinen) lisäksi: Evidence based (näyttöön perustuvaa) Enhancing quality (laadun nostaminen/ parantaminen) Efficiency (tehokkuus) Empowerment (ihmisten voimavaraistaminen) Education (koulutus) Extending (leviäminen, ulottuminen) Ethics (etiikka) Equity (tasa-arvoisuus) Easy to use (helppo käyttää) Entertaining (viihdyttävä) Exist (on olemassa) (Riper 2005) Internet on lopulta vain väline, jolla pyritään korkealaatuiseen sisällölliseen tavoitteeseen, muuten kehittämistyö on turhaa. Käyttäjälähtöisyys on avainsana myös telemaattisten palvelujen tuottamisessa. (Tammi & Peltoniemi 1999). Tämä on pyritty huomiomaan JKK-projektissa eri tavoin kautta linjan.

7 2. Projektin tavoitteet ja kohderyhmät Projektin tavoitteeksi asetettiin tukea perheiden omaehtoista arjessa jaksamista kehittämällä internetiin vanhemmuuden tueksi konkreettisia ja käytännönläheisiä oma-apuvälineitä, joiden avulla on mahdollista ratkoa arjen pulmatilanteita vähentää vanhemmuuteen liittyvää epävarmuutta edistää lapsen huomioimista erilaisissa perhetilanteissa ja tukea vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Kehittämistyön lähtökohtana oli tarjota vanhemmille välineitä, joiden avulla on mahdollista käynnistää tavoitteellinen ongelmanratkaisuprosessi ilman ulkopuolista tukea tai kevyen, harvajaksoisen tuen turvin. Kaikkiin vanhemmuuden ja perheen arkisiin pulmiin ei tarvita ulkopuolista asiantuntijaa. Menetelmä suunniteltiin kuitenkin siten, että myös vapaaehtoiset ja ammattiauttajat voivat hyödyntää sen tarjoamaa tietoa ja välineitä perhetyössä. Projekti asetti sisällöille, menetelmille ja tuotoksille viitekehyksen, joka on riittävän laaja, jotta sen avulla on mahdollista tarkastella yksilöä, perhettä, kasvatustilanteita ja toimintatapoja. Integroivassa viitekehyksessä yhdistyvät vanhemmuuden ja lasten kehityksen tukemiseen soveltuvin osin kognitiivinen- ja oppimisterapia, terveyden edistämisen teoriat sekä ajankohtainen tieto lapsen kehityksestä, kehityspsykologiasta, lastenpsykiatriasta ja kasvatustieteestä. Taustateoriat, esimerkiksi psykoterapiasta opitut hahmotustavat, muutettiin käytännönläheisiksi ja arkisiksi työkaluiksi. JKK-tuotokset tukevat vanhemman omaehtoista selviytymistä seuraavin tavoin: Tuetaan vanhempaa tarkastelemaan omia ajatuksiaan, ongelmatilanteiden tulkintaansa ja käyttäytymistään. Vahvistetaan vanhemman uskoa siihen, että hän voi vaikuttaa tilanteeseen ajatuksiaan ja käyttäytymistään tarkastelemalla. Tuetaan vanhemman valmiuksia suunnitella ja kokeilla vaihtoehtoisia ajatus- ja toimintatapoja suhteessa itseensä, lapseensa tai puolisoonsa. Vahvistetaan vanhemman sisäistä palautejärjestelmää ja kykyä tehdä onnistuneen toiminnan jälkeen yleistyksiä, joista on hyötyä uusissa, vastaavan tyyppisissä tilanteissa. Tavoitteiden asettelu pohjasi seuraavanlaisiin näkemyksiin: Lapsen paras ei voi toteutua ilman vanhempia: lapsen hyvinvointi riippuu vanhempien hyvinvoinnista, erityisesti vanhemmuuden ja parisuhteen laadusta. Kun vanhempi luottaa omaan selviytymiseensä, jaksaminen ja myönteisen yhdessäolon mahdollisuudet perheen sisällä kasvavat. Samalla mahdollisuudet pitää huolta lapsesta ja tukea tämän kehitystä vahvistuvat. Vanhempi voi itse vaikuttaa paljon tapaansa ajatella ja toimia sekä tehdä valintoja hyvinvointinsa puolesta. Ihmiset ovat kuitenkin eri vaiheissa sen suhteen, milloin he ovat valmiita ja kykeneviä lähtemään muutosprosessiin. Omaehtoisuus lisääntyy silloin, kun vanhempi tulee aikaisempaa tietoisemmaksi toimintatavoistaan, niiden seurauksista sekä taustalla vaikuttavista ajatuksista. Sisäiset voimavarat vahvistuvat, kun vanhemman tietoisuus lapsen kasvusta, kehityksestä ja tarpeista kasvaa. Itsereflektointikyvyn ja tietoisuuden lisääntyessä vanhemman on helpompi ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Projektin tuotosten ensisijainen kohderyhmä ovat vanhemmat, joilla on alle 12-vuotiaita lapsia ja riittävästi voimavaroja hyödyntää omaehtoisia välineitä. Vanhemmilta edellytetään motivaatiota

8 omaehtoiseen työskentelyyn ja voimavaroja selviytyä arkisista kasvatus- ja perheongelmistaan ilman ammattiapua tai kevyen tuen turvin. Muita kohderyhmiä ovat lapsiperheitä kohtaavat vapaaehtoiset ja ammattilaiset. Vapaaehtoiset ja ammattilaiset voivat hakea sivustolta itselleen tietoa, ohjata vanhempia sivustolle tai hyödyntää välineitä vuorovaikutuksen tukena. Yhteisessä vuorovaikutuksessa välineistä voi olla hyötyä myös niille vanhemmille, jotka eivät niitä eri syistä yksin pysty käyttämään. Projekti asetti yhdessä emo-organisaation kanssa projektin edetessä uusia tavoitteita. Vuonna 2005 asetettiin tavoitteeksi rakentaa alkuperäistä tavoitetta laajempi verkkokokonaisuus, Tukea vanhemmille - internetsivusto, johon on koottu JKK-tuotosten lisäksi muutakin MLL:n vanhemmuuden internettukea. Projekti kävi läpi ja arvioi, mitkä jo olemassa olevat aineistot ovat edelleen ajankohtaisia, ja suunnitteli toimivan internetsivuston, josta MLL:n sivuille tulevan vanhemman on helppoa löytää juuri hänelle sopivinta tukea. Tavoitteena oli, että sivusto on projektin päättyessä dynaaminen ja elävä. Sivuston helppo päivitettävyys ja samanaikaisesti itsearvioiti-innovaation edellyttämä korkea tekninen vaatimustaso asetti haasteen projektin it-kehittämistyölle. Siinä kuitenkin onnistuttiin, joten uusien tarpeiden ja hankkeiden myötä sivuston sisältöjä voi täydentää.

9 3. Projektin hallinnointi ja resurssit JKK-projektissa työskenteli projektipäällikkö ja suunnittelija. Kahden hengen projektitiimi teki monipuolisesti projektin hallinnointiin, talouden suunnitteluun ja seurantaan, sisäiseen ja ulkopuoliseen arviointiin, sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen sekä markkinointiin ja raportointiin liittyviä tehtäviä. Lisäksi projektin resurssit mahdollistivat jonkin verran ostopalveluja sekä assistentin palveluja. Projektitiimi kuului hallinnollisesti MLL:n keskusjärjestön Ohjelmat ja projektit -ryhmään. Projektipäällikkö ja suunnittelija toivat projektiin osaamista ja kokemusta erityisesti psykologian ja terveyden edistämisen kentältä. Projektipäällikkö Marjo Kankkonen on koulutukseltaan psykologi ja ylemmän erityistason kognitiivisanalyyttinen psykoterapeutti. Käytännön työkokemus on syntynyt muun muassa terapiatyössä psykiatrisessa avohoidossa, terveysasemalla äitiys- ja lastenneuvola-asiakkaiden kanssa, koulupsykologina sekä mielenterveyspalveluprojektissa. Suunnittelija Anna Suutarla on koulutukseltaan terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Käytännön työkokemusta on muun muassa sairaalatyöstä synnytyssairaalassa ja aikuisten vuodeosastolla, terveydenhoitajan töistä kouluterveydenhuollossa, lastenneuvolassa ja aikuisten terveysneuvonnassa sekä Stakesin ja Helsingin kaupungin lasten mielenterveyden edistämisen projektitöistä. Suunnittelija Hanna Pösö on koulutukseltaan yhteiskuntatieteen maisteri (sosiaalipsykologia) ja on toiminut muun muassa Vantaan kaupungilla koulukuraattorina. Projektipäällikkö Marjo Kankkonen aloitti toukokuussa 2003 ja hän toimi päällikkönä projektin loppuun saakka. Suunnittelija Anna Suutarla toimi projektissa täysipäiväisenä työntekijänä. Hän jäi äitiyslomalle Suunnittelija Hanna Pösö aloitti ja toimi projektin loppuun saakka. JKK-projekti on voinut ostaa joitakin työsuorituksia, esimerkiksi tiettyjä sisältöosuuksia, kuvituksia ja taiton työkirjoihin, projektin ulkopuolisilta tekijöiltä. Tuotokset on kuitenkin aina tehty tiiviissä yhteistyössä projektitiimin kanssa. JKK-tuoteperheessä on haluttu säilyttää kautta linjan korkeat sisällölliset tavoitteet sekä viestinnän rohkaiseva sävy ja tyyli. Projektin it-suunnittelu ja varsinainen ohjelmointityö hankittiin vnetcon Oy:ltä. Myös lopputuotteena syntyneen internetsivuston käytettävyyden arviointi, sivustolla olevien työkirjojen taitto ja projektin kuvitus ja on ostettu MLL:n ulkopuolelta. Merkittävä voimavara ovat olleet projektissa harjoittelunsa tehneet opiskelijat, joita on ollut kaikkiaan neljä. He ovat osallistuneet muun muassa taustamateriaalien ja kirjallisuuden hakemiseen ja työstäneet joitakin kokonaisuuksia yhteistyössä JKK-tiimin kanssa. Heidän lisäkseen viisi ammattikorkeakoulu Stadian opiskelijaa teki opinnäytetyönsä JKK-työkirjoista (ks. luku 4.3.). Sisältöjen testausvaiheessa (ks. luku 4.2.) saatiin tulosten analysointiin apua yhteistyöstä Stadian kanssa: opiskelijat analysoivat osan aineistosta SPSS-kurssinsa harjoitustyönä. Lisäresurssi projektille on ollut yhteistyö MLL:n keskustoimistossa. Mediakasvatuksen työkirja tehtiin yhteistyössä Uusmediat lapsen arjessa -projektissa toimivan Juuso Peuran kanssa. Sivuston laajat unitekstit tehtiin yhteistyössä talon erityissuunnittelijan Arja Puskan ja hänen ohjauksessaan olleen opiskelijan kanssa. Tietotekstit perhe-elämän lainsäädännöstä kirjoitti MLL:n järjestölakimies Esa Iivonen. Talon sisäisenä palveluna ostettiin tiedotustoimittaja Kaarina Kokkoselta kielenhuolto kaikelle JKK-materiaalille. Tukea vanhemmille -sivuston kokonaisuuden suunnitteluun ja myöhemmin tiedottamiseen saatiin näkemyksiä ja tukea viestintäpäällikkö Juha Aromaalta. MLL:n järjestöryhmä on Milla Kalliomaan johdolla osallistunut aktiivisesti projektin tuotosten levittämiseen piireihin ja

10 yhdistyksiin. Tukea vanhemmille -sivustoa on markkinoitu useissa messu- yms. tapahtumissa, joiden suunnittelusta ja koordinoinnista Anna Laurinsilta on vastannut. Liiton pääsihteeri Eeva Kuuskoski on kutsunut projektin työntekijät esittelemään kokonaisuutta päättäjille ja asiantuntijoille. Monet MLL:n keskustoimiston ulkopuoliset ammattilaiset antoivat oman työnsä ohella asiantuntemustaan JKK-projektin käyttöön lukemalla ja kommentoimalla työkirjoja ja tietotekstejä. PsT, dosentti Kaisa Aunola, Jyväskylän yliopistolta kommentoi Pikku koululaisen oppimisen tukeminen -työkirjaa. KM, tutkija Niina Junttila, Turun yliopistosta kommentoi Pikku koululaisen oppimisen tukeminen -työkirjaa. Professori Jukka Laitakari, Jyväskylän yliopistosta kommentoi Vanhemman työkirjaa. PsT Anu Mustonen, Jyväskylän yliopistosta kommentoi Mediakasvatuksen työkirjaa. Lastenpsykiatri Merja-Maaria Turunen, Helsingin lastenpsykiatriselta arviointipoliklinikalta kommentoi Vauva tulee taloon! -työkirjaa. Psykologi Kaarina Hästbacka, Helsingin perheneuvolasta kommentoi useammassa vaiheessa Vauva tulee taloon! -työkirjaa sekä tietotekstejä varhaisesta vuorovaikutuksesta ja päivähoidon aloittamisesta. Lastenpsykiatri Hanna Manninen, TYKS:stä kommentoi Vauva tulee taloon! -työkirjaa sekä tietotekstiä varhaisesta vuorovaikutuksesta. Lasten hammashoito-opin dosentti Sára Karjalainen, Turun yliopistosta kommentoi tietotekstiä tutista ja tuttipullosta luopumisesta. FT, kehittämispäällikkö Marjaana Lahti-Koski, Suomen Sydänliitosta kommentoi tietotekstiä lapsen hyvästä ruokavaliosta ja ylipainon ehkäisystä. Lastenpsykiatri Jukka Mäkelä, HUS:sta antoi haastatellen tietoa lapsen ja nuoren aivojen kehittymisestä tietotekstiä varten sekä kommentoi tekstiä varhaisesta vuorovaikutuksesta ja lapsen aivojen kehittymisestä. Professori Lea Pulkkinen, Jyväskylän yliopistosta kommentoi tietotekstiä Kasvatuksen tapoja ja tavoitteita. Perheterapeutti Liisa Roine-Reinikka, MLL Lasten kuntoutuskodista teki yhteistyötä tietotekstin Perheessä on pitkäaikaissairas tai vammainen lapsi kanssa. Lastenlääkäri Pirjo Terho kommentoi tietotekstiä lapsen kuivaksi oppimisesta.

11 4. Projektin aikataulu ja toteutus 4.1. Vuosi 2003: Projektin käynnistys ja kohderyhmän tarpeiden kartoitus Projekti käynnistyi vuonna Projektipäällikkö aloitti työnsä toukokuussa ja suunnittelija lokakuussa. Projektin tavoitteena oli tuottaa internetiin kolmenlaisia oma-apuvälineitä: itsearviointi, työkirjoja ja tietopankki. Näiden sisältöjen ja aiheiden suhteen haluttiin kartoittaa vanhempien mielipiteitä: mitkä ovat kohderyhmän tarpeet ja toiveet? Syksyllä 2003 projektille haettiin testiperheitä, jotka sitoutuisivat ensin etukäteiskyselyyn ja myöhemmässä vaiheessa valmiiden tuotteiden testaamiseen. Testiperheitä etsittiin Lapsemme-lehdessä julkaistun ilmoituksen sekä MLL:n piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten toiminnanjohtajien avulla. Mukaan saatiin yhteensä 165 vanhempaa, 140 naista ja 25 miestä. Kolmestatoista perheestä mukaan tuli sekä isä että äiti. Testivanhemmat olivat suurelta osin korkeasti koulutettuja: lähes 40 %:lla oli yliopistotutkinto ja lähes yhtä usealla opistotasoinen ammattitutkinto. Vastaajat olivat iältään vuotiaita. Valtaosassa perheitä (68 %) oli kahdesta kolmeen lasta. Kaikkiaan testivanhempien ajateltiin edustavan hyvin JKK-projektin todellista kohderyhmää. (Ks. tarkemmin Leivo ym. 2004). Testivanhemmat täyttivät mukaan ilmoittautuessaan sähköisen perustietolomakkeen. Marrasjoulukuussa 2003 he vastasivat laajaan sähköiseen kyselylomakkeeseen, jossa kartoitettiin: Taustatiedot Huolta tai epävarmuutta arjessa aiheuttavat asiat Arjen ilot ja surut lapsen ikävaiheissa sekä parisuhteessa Verkkosovellus auttajana: aiheita, joihin vanhempi toivoisi verkkosovelluksen kautta tukea tai lisää tietoa Mielipide itsearvioinneista ja työkirjoista Tietokoneen ja verkkosovelluksen käyttöön ja käytettävyyteen liittyvät asiat, jotka ovat vastaajalle tärkeitä. Arjen huolia ja kysymyksiä, joihin vanhemmat toivoivat tukea, olivat muun muassa: Vietänkö riittävän paljon aikaa lapseni kanssa? Olenko tarpeeksi hyvä äiti/isä? Kuinka voisin auttaa lastani saamaan myönteisen omanarvon tunteen? Miten kielteiset tunteeni, esim. kyllästyminen, riittämättömyys ja kiukku vaikuttavat lapseeni? Eteneekö lapseni kehitys normaalisti? Mitä teen, kun lapseni ei tottele? Mitä tehdä, kun lapseni riitelevät keskenään? Miten saisimme yhteistä aikaa puolisoni kanssa? Kuinka onnistuisimme jakamaan kotityöt ja muut työt tasapuolisemmin? (Ks. tarkemmin Leivo ym. 2004) Projektille tehtiin esite, jota jaettiin eri yhteyksissä ja eri yhteistyökumppaneille Vuosi 2004: Sisältöjen kehittämistä ja testaamista Vuosi 2004 oli projektissa kiihkeintä sisältöjen kehittämisen ja tuottamisen vaihetta. Testivanhempien toiveita ja ajatuksia pidettiin pitkälti oma-apuvälineiden kehittämistyön pohjana. Valmiiksi saatiin sähköinen itsearviointi, seitsemän erilaista työkirjaa ja suuri määrä tekstejä tietopankkiin. Projektille

12 luotiin visuaalinen ilme yhdessä kuvittaja Tarja Petrellin kanssa. Esimerkkinä visuaalisesta ilmeestä on liitteenä 1 kuva JKK-perheestä. Vuosina projekti teki yhteistyötä myös kehittämisryhmän kanssa, joka koostui yhdeksästä MLL:n Tampereen osaston toimintaan osallistuvasta vanhemmasta. Vanhemmilla oli vaihteleva työ- ja koulutustausta ja he edustivat niin yksinhuoltaja- kuin ydinperheitäkin. Perheissä oli yhdestä kolmeen 1 12-vuotiasta lasta. Kehittämisryhmää tavattiin Tampereella kaikkiaan seitsemän kertaa ajalla Tapaamisissa testattiin JKK-projektin ideoita ja tuotoksia kuten itsearviointia, etukäteiskyselyn kyselylomaketta ja tietovisakysymyksiä. Lokakuun lopussa 2004 JKK-tuotokset olivat siinä määrin valmiita, että niitä voitiin testata. Testivanhemmat sekä kehittämisryhmän vanhemmat saivat mahdollisuuden osallistua testaukseen, joka suoritettiin sähköisesti. Testattavana oli kahdeksan tuotosta: seitsemän työkirjaa ja itsearviointi. Testausaika oli Testaukseen osallistui 133 vanhempaa, 122 naista ja 11 miestä. Kukin vanhempi sai testata itsearvioinnin ja sen lisäksi enimmillään seitsemän työkirjaa. Kutakin työkirjaa saatiin testaamaan vanhempaa. (Ks. tarkemmin Suutarla & Kankkonen 2005). Tuotosten testaus pohjautui hyvälle terveysaineistolle asetettuihin laatukriteereihin. Testauksessa selvitettiin muun muassa, onko materiaali helppolukuista ja ymmärrettävää, hyödyllistä, mielenkiintoista, asiasisällöltään luotettavaa, vanhempaa ja lasta kunnioittavaa, innostavaa ja sopivan pituista. Kaiken kaikkiaan vanhempien palaute oli hyvin myönteistä. Materiaaleja muokattiin edelleen vanhempien palautteen pohjalta. (Ks. tarkemmin Suutarla & Kankkonen 2005) Vuosi 2005: Sisältöjen, verkkokokonaisuuden ja markkinointimateriaalin tuottamista Vuonna 2005 uusien sisältöjen luominen sekä testattavana olleiden materiaalien muokkaus jatkui vanhempien palautteen pohjalta. Sähköistä verkkokokonaisuutta alettiin myös kehittää. JKK-tuoteperhe oli laajentunut: itsearvioinnin, työkirjojen ja tietotekstien lisäksi syntyi tietovisa, keskustelufoorumeita sekä erilaisia huoneentauluja. Kaiken sisällöltään valmiin materiaalin kieliasu tarkastettiin ja muokattiin yhteistyössä MLL:n tiedotustoimittajan kanssa Projektin alkuperäinen idea laajentui vuonna MLL:n sisällä heräsi tarve koota kaikki vanhemmuuden internettuki yhdelle sivustolle helposti löydettäväksi. MLL:n sivuilla oli eri aikoina tuotettua materiaalia, joka oli varsin suosittua, mutta osittain hajallaan ja hankalasti löydettävissä. JKKtiimi sekä MLL:n viestintätiimi kävivät yhteisvoimin kaiken MLL:n olemassa olevan vanhemmuuden tuen internetmateriaalin lävitse. Sieltä valikoitiin edelleen ajankohtaiset ja hyvät materiaalit ja luotiin verkkokokonaisuus, Tukea vanhemmille -internetsivusto, jossa yhdistyvät JKK-projektin tuotokset ja jo aiemmin MLL:n sivuilla ollut materiaali. Vuonna 2005 suunniteltiin Tukea vanhemmille -internetsivuston markkinointistrategia ja -materiaali. Markkinointia varten tuotettiin erilaista painettua aineistoa eri kohderyhmille. (Ks. luku 6) Tuotoksia koekäytössä Syksyllä 2005 ammattikorkeakoulu Stadian opiskelijat tutkivat lopputyönään vanhempien kokemuksia kahdesta eri JKK-työkirjasta. Tulokset olivat hyvin positiivisia ja rohkaisevia; vaikutti siltä, että työkirjoilla on tavoitteiden mukaisia vaikutuksia vanhemmissa. Työkirja Pikku koululaisen oppimisen tukeminen jaettiin kahden ensimmäisen luokan oppilaiden vanhemmille ja heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan työkirjan käytöstä kerättiin kyselylomakkeella. Mukaan saatiin 16 vanhempaa. Vanhemmat kokivat työkirjan antaman tiedon hyvänä ja tarpeellisena.

13 Suurin osa vanhemmista löysi työkirjan vinkeistä sopivia ja käyttökelpoisia tapoja tukea lapsensa oppimista. Työkirjasta vaikutti olevan eniten apua mahdollisimman varhaisessa koulunkäynnin vaiheessa sekä silloin, kun lapsen oppimisessa oli ilmennyt vaikeuksia ja koulun aloitus oli ollut hankalaa. Työkirja auttoi vanhempia lapsen yksilöllisen kehityksen ja oppimistavan ymmärtämisessä ja tukemisessa. Suurin osa vanhemmista koki myös olevansa vanhempana varmempi lapsensa oppimisen tukemisessa. (Jokinen & Lehtelä 2005). Varhaisen vuorovaikutuksen tueksi kehitetty työkirja Vauva tulee taloon! jaettiin neuvolan äiti-lapsiryhmässä kuudelle 4 6 kuukauden ikäisen vauvan äidille. He työskentelivät työkirjan kanssa noin kuukauden ajan, jonka jälkeen heitä haastateltiin kokemuksista. Haastatteluiden valossa työkirja vahvisti vanhemmuutta ja se koettiin arjessa toimivaksi oma-apumenetelmäksi. Äidit pitivät tärkeänä erityisesti sitä, että se sai heidät pohtimaan heille itselleen merkityksellisiä aiheita. Äitien luottamus omaan vanhemmuuteensa kasvoi työskentelyn aikana, ja työkirja auttoi heitä jaksamaan arjessa. Äidit oppivat ymmärtämään vauvaansa paremmin ja havaitsivat entistä enemmän hyviä hetkiä vauvansa kanssa. Äidit huomasivat omia onnistumisiaan ja se sai heidät tuntemaan ylpeyttä itsestään. Äitien mukaan työkirja antoi luvan tuntea negatiivisiakin tunteita. (Ahopelto & Elo 2005) Kansainvälistä verkostoitumista ja tiedon vaihtoa JKK-tiimi sekä Vanhempainpuhelimen ja -internetin suunnittelija tekivät opintomatkan Lontooseen Tarkoituksena oli tutustua muihin järjestöihin, jotka tukevat vanhemmuutta. Pyrkimyksenä oli kartoittaa erityisesti järjestöjä, jotka tukevat vanhemmuutta internetin välityksellä tai järjestävät vanhempainpuhelin- ja internettoimintaa. Matkan tarkoituksena oli saada uusia ideoita omaan työhön ja koko MLL:lle sekä verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Projekti vei mukanaan myös suomalaisia ideoita ja osaamista. Järjestöt, joissa projekti vieraili, olivat: Parentline Plus Kansallinen järjestö, joka tuottaa vanhemmuuteen innovatiivisia, maksuttomia, joustavia ja tarpeisiin vastaavia palveluja vanhemmilta vanhemmille. Tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea sekä mahdollisuus keskustella asioista, joita vanhemmat kohtaavat. Palvelumuotoja ovat vanhempainpuhelin ja -internet, ryhmät ja työpajat ja laaja internetsivusto vanhemmille. The National Family and Parenting Institute (NFPI) Järjestö, jonka päämääränä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään, edistää perheiden hyvinvointia ja tehdä yhteiskunta perheystävällisemmäksi. Järjestö tuo yhteen organisaatioita, tietoa ja osaamista vahvistaakseen perhe-elämän arvoa ja laatua. Internetsivuilla on vanhemmille oma sivusto: e-parents. YoungMinds Kansallinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää kaikkien lasten ja nuorten mielenterveyttä. YoungMinds -internetsivut tarjoavat tietoa ja tukea kolmelle kohderyhmälle: vanhemmille, nuorille ja ammattilaisille. Osa internetsivujen tuotoksista on mahdollista sekä ladata pdf-tiedostona että ostaa painettuna kirjasena. Muita palvelumuotoja ovat ammattilaisten ylläpitämä maksuton vanhempainpuhelin ja runsas materiaalituotanto. Community Mothers Community Mothers -ohjelmassa kokeneet ja tehtävään koulutetut äidit vierailevat kerran kuukaudessa perheissä, joissa on pieniä lapsia ja tuen tarvetta. Pyrkimys on päästä toimimaan ennaltaehkäisevästi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kyse on ohjatusta vertaistuesta, jossa

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti. Ensimmäinen testiraportti

Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti. Ensimmäinen testiraportti Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti Ensimmäinen testiraportti Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti Ensimmäinen testiraportti Kirjoittanut: Tatjana Pajamäki-Alasara Työryhmä: Marjo Kankkonen,

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Toivoisin muutosta suomalaiseen miehiseen kulttuuriin

Toivoisin muutosta suomalaiseen miehiseen kulttuuriin Toivoisin muutosta suomalaiseen miehiseen kulttuuriin Mies- ja isätyön kartoitus Pohjois-Karjalassa -projektin loppuraportti Teksti ja kuvat: TOPI LINJAMA 2014 topi.linjama@pelastakaalapset.fi Pelastakaa

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI Arjen Mieli-hanke 2011-2013 Neuvolan koti- ja perhetyön arviointi: loppuraportti NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Mitä vauva toivoo 2012-2014 loppuraportti

Mitä vauva toivoo 2012-2014 loppuraportti Mitä vauva toivoo 2012-2014 loppuraportti Eeva-Kaarina Veijalainen Projektipäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto ry Tiivistelmä Mitä vauva toivoo -hankkeen tarkoituksena oli nostaa esiin molempien vanhempien

Lisätiedot

Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008

Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008 Yhteinen asiakas ja sosiaalinen teknologia Avec-kehittämishankkeessa ja Apua.infossa 2005-2008 Kirsi Utoslahti (toim.) A-klinikkasäätiön monistesarja nro 63 A-klinikkasäätiö 2009 ISSN 1237-7015 (moniste)

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry OLET ARVOKAS! PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry Sisältö ALUKSI... 3 1. Projektin tavoitteet, tuotokset, tulokset ja itsearviointi... 5 1.1 Nuorten alle 18-vuotiaiden toiminnallisen

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

(/b0b1/$1.$ 352-(.7,1 /23385$32577, SIPOON KUNTA 2005

(/b0b1/$1.$ 352-(.7,1 /23385$32577, SIPOON KUNTA 2005 (/b0b1/$1.$352-(.7,1 /23385$32577, SIPOON KUNTA 2005 /23385$32577, 6LVlOO\VOXHWWHOR -2+'$172 1.1. Tausta... 1 1.2. Päämäärät... 2 1.3. Kohderyhmä... 2 1.4. Tavoitteet... 3 1.4.1. Tavoitteet pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen Pesäpuun kuulumiset 2/2008 Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen PRIDE-valmennus kehitysvammatyön näkökulmasta Perhehoidon

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

Loppuraportti HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

Loppuraportti HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri SISÄLLYS 1. TAUSTAA PROJEKTILLE 2 1.1. Lähtökohta 2 1.2. Projektin suunnittelu 2 1.3. Tavoitteet 2 1.3.1. Kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo 1 2 Sisällys 1 Käsikynkän puhujakoulutukset... 3 2 Koulutussisällöt ja toteutus... 4 2.1 Tutustuminen ja toiminnan esittely...

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen Tiina Heimo, Niina Jalo, Jenni Tähkävuori, Ina Vahalahti Terveyden edistämisen yksikkö, Turun

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Omaistyön helmi. Prospect-projektin 2012-2013 loppuraportti. Mielenterveysomaisten keskusliitto

Omaistyön helmi. Prospect-projektin 2012-2013 loppuraportti. Mielenterveysomaisten keskusliitto Omaistyön helmi Prospect-projektin 2012-2013 loppuraportti Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry 1 Sisällys Kiitos... 3 Johdanto... 4 1. Projektin lähtökohtana jäsenyhdistysten tarpeet... 7 Aktiivinen

Lisätiedot