KAUPPAKAMARI ASIOITA. Vuoden 2010 kouluttautujayritys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPPAKAMARI ASIOITA. Vuoden 2010 kouluttautujayritys"

Transkriptio

1 1 KAUPPAKAMARI ASIOITA Vuoden 2010 kouluttautujayritys Kauppakamarin Vuoden kouluttautujayritys -tunnustus annetaan tänä vuonna kahdelle yritykselle: Bokföring Kirjanpito G. Damén ja Hangö Bokföringsbyrå Ab Hangon Tilitoimisto Oy. Molemmat yritykset ovat kiitettävällä tavalla hyödyntäneet kauppakamarin monipuolista koulutustarjontaa henkilökuntansa osaamisen kehittämisessä. Diplomien lisäksi molemmat yritykset saavat yhden puolenpäivän koulutustilaisuuden veloituksetta. Onnittelemme vuoden 2010 kouluttautujia! Kauppakamarin kevätkokous klo alkaen Muistutamme vielä kauppakamarin sääntömääräisestä kevätkokouksesta jossa puhujana Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä. Paikka on Billnäsin ruukki. Ilmoittautumiset kauppakamarin toimistoon, Kaksi hakemusta HTM-tutkintoon Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta on hyväksynyt kaksi uutta hakijaa järjestettävään HTM-tutkintoon. Kauppakamarilla on toimialueellaan tällä hetkellä 10 HTM-tilintarkastajaa valvonnassaan. Kevään koulutus Ajankohtaista Yritysverotuksesta Syksyn koulutus Kauppakamari järjestää edullista ajankohtaiskoulutusta jäsenilleen. Järjestämme myös räätälöityä koulutusta yrityksille jos kiinnostusta löytyy. Suunnittelemme nyt syksyn koulutusta ja toivomme että myös jäsenet ovat aktiivisia ja lähettävät meille ehdotuksia mistä aiheista koulutuksia tulisia järjestää. sähköposti: tai Kauppakamarin Luotsi: Yritysjohtajat luottavat ydinvoimaan eivät Kreikkaan Keskuskauppakamarin julkistaman Luotsin mukaan Japanin ydinvoimaongelmat eivät ole horjuttaneet yritysjohtajien luottamusta ydinvoiman tarpeellisuuteen. Yli 92 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että ydinvoimasta ei pidä luopua. Samassa kyselyssä käy ilmi, että noin 70 prosenttia yritysjohtajista ennakoi jonkun huonossa kunnossa olevan euromaan joutuvan velkajärjestelyyn seuraavan kahden vuoden kuluessa. - Suomalaiset yritysjohtajat näkevät ydinvoiman tarpeellisena energiamuotona myös jatkossa. He ovat myös yhtä mieltä siitä, että uuden hallituksen tärkein tehtävä on harjoittaa kasvua tukevaa veropolitiikkaa, painottaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

2 2 Kauppakamarin Luotsi-kyselyn tulosten mukaan yritysjohtajille mieluisimman hallituskoalition rungon muodostaisivat kokoomus ja keskusta. Näiden puolueiden talouspoliittiset linjaukset luovat yritysjohtajien mielestä parhaat edellytykset Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun varmistamiseksi. Yritysten mielestä tärkeimpiä toimenpiteitä seuraavalla hallituskaudella ovat kasvua tukeva veropolitiikka ja kuntatalouden tervehdyttäminen. Kauppakamarin Luotsi kysyy yli 800 suomalaisen yritysjohtajan mielipidettä 3-4 kertaa vuodessa. Tällä kertaa vastausprosentti oli 43. Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan ovat osoitteessa PK Mattila: Onko Suomi matkalla tasaveroon? Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pauli K. Mattila pohtii artikkelissaan tasaveron käsitettä. Suomen on väitetty siirtyvän kohti tasaveroa. Pitääkö väite paikkansa? Ennen kuin on mahdollista vastata tähän kysymykseen, paikallaan on täsmentää peruskäsitteitä. Väittely tällaisesta siirtymisestä on hedelmätöntä, elleivät asiasta keskustelevat tahot käytä yhteistä kieltä. Termien sisältö Progressiivinen verotus Veroa pidetään progressiivisena, jos veroaste nousee tulojen tai muun verotettavan kohteen kasvaessa. Verotuksen progressio tarkoittaa sitä, että veron suhteellinen osuus veron kohteesta nousee, kun tämä kohde kasvaa. Tuloverotukseen sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että suurituloiset maksavat tuloistaan suuremman osan veroina kuin pienituloiset. Verotuksen progressiota pidetään hyväksyttynä, koska tällöin verotus ottaa huomioon maksajan veronmaksukyvyn. Suomessa on tällä hetkellä varsinaisia progressiivisia veromuotoja kaksi; ansiotulojen valtionverotus sekä perintö- ja lahjaverotus. Tosiasiassa useat muutkin veromuodot pitävät sisällään progressiivisen verotuksen elementtejä. Regressiivinen vero Progressiivisen veron vastakohtaa voidaan kutsua regressiiviseksi veroksi. Tällöin veroaste laskee verotuksen kohteen kasvaessa. Suomessa ei ole varsinaisia puhtaasti regressiivisiä veroja. Tasavero Veroa pidetään tasaverona, jos veroaste pysyy vakiona tulon tai muun verotettavan kohteen kasvaessa. Tasaverolle on tyypillistä yhden verokannan (veroprosentin) käyttäminen. Kunnallista tuloveroa on totuttu pitämään tasaverona, vaikka se ei sitä puhtaassa muodossa olekaan. Toinen tasaveroksi mainittu tulovero on pääomatuloihin kohdistuva vero.

3 3 Poll tax, head tax ja fixed tax Edellä mainittu tasavero on terminä osin harhaanjohtava. Oikea tasavero on vero, joka on kiinteän suuruinen ja riippumaton sen kohteen arvon muutoksista. Samoin se on riippumaton veron maksajan henkilökohtaisista ominaisuuksista (esim. tulojen tai varallisuuden määrästä). Tällaisia veroja ovat poll tax ja sitä vastaavat head tax ja fixed tax. Näitä verotuksen muotoja ei Suomessa tällä hetkellä ole, mutta sellaisena voitaisiin hyvin pitää televisiolupamaksua, jos se luonnehdittaisiin veroksi. Lupamaksu on kiinteän suuruinen riippumatta televisiovastaanottimen arvosta tai luvanhaltijan tuloista ja varoista. Karrikoidusti voidaan sanoa, että koiravero on tyypillinen head tax. Laajempi progressiivisen veron käsite Progressiivinen vero mielletään herkästi vain veroksi, jossa on progressiivinen veroasteikko. Asteikon kiristyminen verotuksen kohteen kasvaessa on toki tyypillisin piirre progressiiviselle verolle, mutta tämä ei ole ainoa tekijä, joka voi täyttää vaaditut tunnusmerkit verotuksen progressiivisuudelle (veron suhteelliseen osuuden kasvu). Verotuksen progressiivisuus voi syntyä usean erilaisen muuttujan seurauksena. Otetaan esimerkki tuloverotuksesta. Vero määräytyy verotettavan tulon ja verokannan funktiona. Progressiivinen elementti voidaan rakentaa kummankin tai vain toisen sisään. Progressiivisuus voidaan synnyttää erilaisilla vähennyksillä tai sopivilla verovapailla tuloilla. Kunnallisverotusta on pidetty tasaverona, koska tuloveroprosentti on sama kaikilla tulotasoilla. Tosiasiassa kunnallisvero on erittäin progressiivinen pienissä ja keskisuurissa tuloissa. Tämä on seurausta vähennyksistä, joita aletaan myöntää ja vastaavasti ajaa alas tulon kasvaessa (esimerkiksi kunnallisverotuksen ansiotulovähennys ja eläketulovähennys sekä perusvähennys). Nämä vähennykset tekevät kunnallisverosta eräillä tulotasoilla tosíasiassa progressiivisemman kuin mitä valtionvero on samoilla tulotasoilla. Täysi kunnallisen tuloveroprosentin suuruinen vero maksetaan vain tuloista, jotka ylittävät vähennysten myöntämisalueen. Kunnallisveron osuus palkkatulosta on vuonna 2011 esimerkiksi euron (vuositulo) kohdalla noin 10 prosenttia, kun euron kohdalla se on jo täyden kunnallisveronprosentin suuruinen (keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 19,17 % vuonna 2011). Kunnallisvero on progressiivisimmillaan tulon kasvaessa eurosta euroon, jolloin veroprosentti nousee parista prosentista reiluun 15 prosenttiin. Myös verovapaat tulot voivat olla progression synnyttäjiä. Esimerkkinä voidaan mainita niinkin yllättävä kohde kuin listaamattoman osakeyhtiön jakaman osingon verotus. Tällaisesta osingosta on aluksi verovapaata tuloa tietyn kaavan mukainen määrä, kuitenkin enintään euroa. Osingosta menevän veron suhteellinen osuus kasvaa saadun osingon ylittäessä verovapaan määrän, jolloin verotus täyttää progressiivisen verotuksen tunnusmerkit. Pörssiyhtiön jakamat osingot ovat tasaveron piirissä. Pohjalle myönnettävän verovapaan tulon (vähennyksen) seurauksena on niin sanottu lineaarisesti progressiivinen vero. Onko verotuksen progressiivisuus vähentynyt? Kun olemme aluksi täsmentäneet käsityksiämme verotuksen progressiivisuudesta, voimme alkaa lähestyä kysymystä verotuksen progression viimeaikaisesta kehityksestä, tai ehkä oikeammin, olemmeko matkalla tasaveroon.

4 4 Verotuksen progressiivisuutta tulisi tarkastella eri näkökulmista. Kysymyksiä tulisi asettaa erilaisista tarkastelukulmista. Onko verotuksen progressiivisuus kiristynyt tai lieventynyt niissä veromuodoissa, joita pidetään progression esiintymisaloina? Toinen näkökulma liittyy siihen, onko progressiivisen verotuksen esiintymisala supistunut laajenevan tasaveron alta. Eli onko verojärjestelmässämme sellaisia kohtia, joissa on aikaisemmin ollut progressiivinen verotus, mutta jotka ovat sittemmin siirtyneet tasaveron piiriin. Tämä on eri asia kuin verrata progressiivisen verotuksen soveltamisaloja suhteessa koko verojärjestelmään. Verorakenteen muutokset voivat vaikuttaa huomattavasti viimeksi mainittuun, vaikka progressiivisen verotuksen alaa ei ole muutettu. Mikäli lähtökohdaksi otetaan vain sellainen progressiivisuus, joka perustuu kiristyvään veroasteikkoon, niin on helppo todeta, että verotuksen progressiivisuus on viime vuosikymmenten aikana selvästi vähentynyt. Valtion tuloveroasteikon marginaaliveroprosentteja on leikattu tuntuvasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Ylin veroprosentti on pudonnut yhdeksän prosenttiyksikköä vuodesta 1991 vuoteen 2011 (39 > 30). Kuluvan vaalikauden aikana pudotus on ollut vain 1,5 prosenttiyksikköä. Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana pudotus oli 2 prosenttiyksikköä. Lähiomaisten välisissä perintö- ja lahjasaannoissa ei ole tapahtunut radikaalia muutoksia verotuksen progressiossa suuntaan eikä toiseen. Ylimpien marginaaliverojen leikkaaminen on ollut selkeä trendi teollistuneissa maissa. OECD:n jäsenmaiden keskimääräiset ylimmät rajaveroasteet putosivat vuoden 1984 luvusta 65,9 prosenttia vuoteen 2007 mennessä lukuun 42,3 prosenttia. Suomen ylin rajaveroaste on nyt noin 55 prosenttia. Kunnallisverotuksessa myönnettävien vähennysten myötä syntyvä progressiivisuus on viimevuosina ilmeisesti lievästi voimistunut, mikä johtuu vähennysten rakenteellisista ja euromääräisistä muutoksista. Vaikka kunnallisverotuksen progressio on lievästi kiristynyt, valtionverotuksen päinvastainen kehitys on kuitenkin ollut voimakkaampaa, minkä seurauksena esimerkiksi palkkatulojen progressio on kokonaisuutena lieventynyt. Mielenkiintoisin arviointikohde on kuitenkin se, onko progressiivinen verotus saanut tehdä tilaa laajenevalle tasaverolle. Näin on käynyt vuonna 1993, kun tuloverotuksessa (luonnolliset henkilöt) siirryttiin yhtenäisestä verojärjestelmästä eriytettyyn verojärjestelmään. Pääomatulot, jotka aikaisemmin verotettiin yhdessä ansiotulojen kanssa progressiivisella veroasteikolla, siirrettiin tuolloin muita Pohjoismaita seuraten tasaveron piiriin. Tasaveroprosentti oli aluksi 25. Ylin valtion tuloveron marginaaliveroprosentti oli tuolloin vielä 39. Verotilastot ajalta ennen vuotta 1993 ovat puutteellisia, jos yritetään laskea tasaveroon siirtymisen verovaikutuksia muutosvuonna. Tilastointipohja oli aikaisemmin erilainen. Sen sijaan on mahdollista selvittää, onko veronalaisten pääomatulojen suhde ansiotuloihin muuttunut olennaisesti vuodesta 1993 aina vuoteen Vuonna 1993, jolloin lama oli pahimmillaan, veronalaisista tuloista oli pääomatuloja vain 3,6 prosenttia. Talouden voimakkaan elpymisen myötä luku nousi vuoteen 2000 mennessä 9,8 prosenttiin. Tämän jälkeen suhde on pysynyt aika vakiona. Vuonna 2009 suhde oli tosin vain 6,7 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin se oli vielä 8,6 prosenttia. Talouden suhdanteet vaikuttavat voimakkaammin pääomatulojen kuin ansiotulojen määrään. Edellä olevan mukaisesti voidaan sanoa, että Suomessa on siirrytty progressiivisesta verotuksesta tasaveron suuntaan määrän, joka on hieman vajaa 10 prosenttia tuloveropohjasta. Suhteellinen muutos oli suurinta 1990-luvun loppupuolella, minkä jälkeen tuloveropohjassa ei ole nähtävissä siirtymää progressiivisesta verotuksesta tasaveron piiriin. Tällaista siirtymää ei ole myöskään muissa veromuodoissa.

5 5 Varallisuusverosta luovuttiin vuonna Vero oli lineaarisesti progressiivinen (verovapaa määrä euroa ja kiinteä verokanta 0,8 %). Vero tuotti vuonna 2005 noin 85 miljoona euroa. Varallisuusveroa ei korvattu uusilla veromuodoilla. Progressiivisten verojen suhde tasaveroihin on laskenut Verotuksen progressiivisuuden muutosta voidaan tarkastella paitsi edellä käsitellyllä tavalla, jossa on tarkasteltu aikaisemmin progressiivisen verotuksen muuttumista tasaveroksi, myös kehikossa, jossa lasketaan progressiivisten verojen suhde tasaveroihin. Tämä suhde voi muuttua esimerkiksi niin, että progressiiviset verot pienenevät tai tasaverot kasvavat. Progressiivisten ja tasaverojen suhteen määrittäminen edellyttäisi ratkaisua siitä, miten eri verot jaetaan näihin ryhmiin. Jako ei ole itsestään selvä. Monessa eri veromuodossa on selkeitä progressiivisen verotuksen piirteitä, vaikka veroa pidetään tasaverona. Paras ja merkittävin esimerkki tällaisesta verosta on kunnallisvero. Siinä olevien vähennysjärjestelmien muutosten myötä on varsin todennäköistä, että entistä useampi verovelvollinen on progressiivisen kunnallisverotuksen piirissä. Tarkkojen laskelmien tekoa on syytä välttää, ellei ole sovittu, mitä kukin tarkoittaa progressiivisella verolla. Suuntaa antavia laskelmia voidaan kuitenkin tehdä esimerkiksi laskemalla, mikä on ollut progressiivisten verojen ja tasaverojen suhde valtion talousarvioesityksissä. Jos progressiivisina veroina pidetään valtion tuloveroa (ansiotulot) sekä perintö- ja lahjaveroa, niin vuonna 2011 niiden osuus on budjetoiduista veroista ja veronluonteisista maksuista (yhteensä 35,8 miljardia euroa) noin 16 prosenttia. Kuluvan vaalikauden ensimmäisessä talousarvioesityksessä (vuodelle 2008) luku oli reilut 17 prosenttia. Vaalikauden aikaista muutosta ei voida pitää merkittävänä. Progressiivisten veromuotojen ja tasaverojen keskinäistä suhdetta voidaan tarkastella eri mittareilla. Pohjaksi voidaan ottaa joko kertyvät verotuotot tai veropohja. Yhteismitallisuus koko verojärjestelmän osalta löytyy vain verotuottoja vertailemalla, koska veropohjat eivät ole vertailukelpoisia eri veromuodoissa (esim. tuloverotus ja arvonlisäverotus). Veropohjia voidaan vertailla vain samojen veromuotojen sisällä (esim. tuloverotus). Verorakenteen muutokset heijastuvat vääjäämättä progressiivisten verojen suhteelliseen osuuteen kokonaisverokertymästä. Jos verotuksen painopistettä muutetaan työn verotuksesta kulutuksen verotukseen (Hetemäen verotyöryhmän esitys), seurauksena on askel tasaverotuksen suuntaan. Vastaava muutos tapahtuu, jos ympäristö- ja energiaverotusta kiristetään ja työn verotus säilyy entisellään. Tasapaino progressiivisten ja tasaverojen välillä säilyy vain, jos tasaverojen kiristykset kompensoidaan kiristämällä vastaavasti myös progressiivisia veroja. Käytännössä tämä tarkoittaa työn verotuksen kiristämistä, koska muilla progressiivisilla veroilla ei ole niiden vähäisyys huomioon ottaen merkitystä. Sosiaali- ja työeläkevakuutusmaksujen kiristyminen on vaadittu kompensoitavaksi täysimääräisesti palkansaajien tuloverotuksessa. Kun näin on tehty, verotus on siirtynyt askeleen kohti tasaveroa. Muutosta on pidetty yleisesti oikeudenmukaisena. Mikäli verotuksen muuntumisella tasaveron suuntaan tarkoitetaan sitä, että progressiivisesti kerättyjen verotulojen suhteellinen osuus kokonaisverokertymästä supistuu, kehityksen suunta on täysin kiistaton ja jopa vaihtoehdoton. Tulevissa verorakenneratkaisuissa tasaverojen kertymän kasvu tulee olemaan

6 6 selvästi suurempi kuin progressiivisten verojen. Hallituspohja ei tätä tosiasiaa toiseksi muuta. Arvonlisäveroa sekä energia- ja ympäristöveroja on mahdotonta muuttaa progressiivisiksi. Pääomatulojen verotuksen progressiivisuuskaan ei tätä kehityssuuntaa muuksi muuttaisi, koska pääomatulot ovat vain häviävän pieni osa kokonaisveropohjasta. Pääomatuloista kannettava vero on noin kymmenesosa arvonlisäveron tuotosta ja samoin noin kymmenesosa kunnallisveron tuotosta. Vaikka pääomatulot verotettaisiin progressiivisesti ja veron tuotto kaksinkertaistettaisiin, kokonaisverotus siirtyisi tasaveron suuntaan. Progressiivista verotusta on pidetty oikeudenmukaisempana kuin tasaverotusta. Tästä voitaisiin päätellä, että verotus on kehittynyt epäoikeudenmukaiseen suuntaan, jos tasaveroina kertyneiden verotulojen osuus kokonaisverokertymästä on noussut. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Moni pitää oikeudenmukaisena, että pääomatuloverokantaa korotetaan, jonka oletetaan lisäävän nimenomaan tasaverotuksen piirissä olevia verotuloja. Tässä on yksi osoitus siitä, että kysymys tasaverojen oikeudenmukaisuudesta ei ole yksiviivainen. Tasaverojen soveltamisala ei ole ratkaiseva. Kysymys on enemmänkin tasaverojen tasosta. Tasaverotukseen siirtyminen voidaan kokea jopa oikeudenmukaiseksi kehitykseksi, jos tasaverojen tasoa pidetään hyväksyttynä. Lopuksi Väite Suomen siirtymisestä kohti tasaveroa on paikkansapitävä. Eri asia sitten on, mikä merkitys tällaiselle siirtymälle on annettava. Itse asiassa siirtymäväite ei vielä kerro mitään analysoitua totuutta. Pikemminkin se vain herättää asiaa pohdiskelevalle mielikuvan, jonka ääriviivat rakentuvat kunkin henkilön oman tiedon ja olettamusten mukaan. Ratkaisevaa muun muassa on, miten kukin mieltää progressiivisen verotuksen sisällön (esim. onko kunnallisverotus progressiivinen vero). Aitona siirtymänä tasaveroon voidaan pitää sitä, että aikaisemmin progressiivisen verotuksen piirissä olleita kohteita on muutettu tasaverotukseen. Ainoa tässä suhteessa merkittävä tapahtuma on ollut vuoden 1993 verouudistus, jossa noin 10 prosenttia tuloverotuksen (henkilötason) pohjasta siirtyi tasaverotukseen. Aitoa uutta siirtymää ei ole täten tapahtunut viime vuosien aikana. Varallisuusverosta luopumisella vuonna 2006 ei ollut tässä suhteessa käytännön merkitystä. Suomi ei siirry tasaveroon niin kauan kuin valtion tuloverotuksessa tai perintö- ja lahjaverotuksessa on progressiivinen asteikko. Siirrymme siis vain kohti tasaveroa, mutta emme tasaveroon. Verotuksen progressiivisuutta voidaan tarkastella myös muuna kuin soveltamisalan laajuutta koskevana asiana. Verotuksen progression jyrkkyys on toinen osa verojärjestelmän progressiivisuutta. Tätä näkökohtaa arvioitaessa on todettava, että verotuksen progressiivisuutta on meillä viime vuosina leikattu kansainvälisen trendin mukaisesti. KANSAINVÄLISIÄ ASIOITA Uusia maita ATA carnet -järjestelmään ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jonka avulla voi viedä tavaroita sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. Se korvaa muut vientiasiakirjat, kauttakuljetusasiakirjat ja väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat asiakirjat.

7 7 Yhdistyneet arabiemiirikunnat Kansainvälisen kauppakamarin ilmoituksen mukaan Yhdistyneet arabiemiirikunnat on liittynyt ATA carnet -järjestelmän 69. jäsenmaaksi Arabiemiirikuntien tulli hyväksyy ATA carnet n toistaiseksi vain NÄYTTELYTAVAROILLE. Carnet ta voi käyttää kauttakulkuliikenteessä (transit). Carnet ta voi käyttää saattamattomissa lähetyksissä, mutta ei postiliikenteessä. ATA carnet voidaan täyttää englannin kielellä. Abu Dhabin sataman ja lentoaseman tullit alkavat käsitellä carnet-asiakirjoja vasta alkaen. Siihen saakka vain Dubain satama ja lentoasemat hyväksyvät carnet n. Bosnia ja Hertsegovina Kansainvälisen kauppakamarin ilmoituksen mukaan Bosnia ja Hertsegovina liittyy ATA carnet järjestelmän 70. jäsenmaaksi Bosnian ja Hertsegovinan tulli hyväksyy ATA carnet n seuraaviin tarkoituksiin: näyttelytavarat ammatinharjoittamisvälineet kaupalliset tavaranäytteet Carnet ta voi käyttää kauttakulkuliikenteessä (transit). Carnet ta ei voi käyttää postiliikenteessä eikä muissa saattamattomissa lähetyksissä. ATA carnet voidaan täyttää englannin, kroatian, serbian tai bosnian kielellä. Bosnian ja Hertsegovinan ISO-standardin mukainen maatunnus on BA. Lisätietoja kauppakamarista. Uusi yhtiöveropohja tekee liiketoiminnasta helpompaa ja halvempaa EU:ssa EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen yhteisestä järjestelmästä EU:ssa toimivien yhtiöiden veropohjan laskemiseksi. Tällä hetkellä yhtiöt joutuvat noudattamaan jopa 27:ää erilaista kansallista verojärjestelmää verotettavan tulonsa määrittämiseksi. Lisäksi niiden on noudatettava erittäin monimutkaista järjestelmää määritellessään, miten konsernin sisäiset liiketapahtumat olisi verotettava

8 8 (siirtohinnoittelu) eivätkä ne voi kuitata yhdessä jäsenvaltiossa syntyneitä tappioitaan toisessa jäsenvaltiossa saamillaan voitoilla. Ehdotuksen tarkoituksena onkin vähentää huomattavasti tästä aiheutuvia hallinnollisia rasitteita, sääntöjen noudattamiskustannuksia ja oikeudellista epävarmuutta. Ehdotettu yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB) tarkoittaisi sitä, että yhtiöt voisivat käyttää yhtä asiointipistettä veroilmoitusta jättäessään ja laskea yhteen kaikki niille EU:ssa syntyneet voitot ja tappiot. Jäsenvaltioilla säilyisi kuitenkin oikeus vahvistaa oma yhtiöverokantansa. CCCTB olisi vapaaehtoinen järjestelmä yhtiöille. Komissio arvioi, että CCCTB:n ansiosta yhtiöille koituisi EU:ssa 700 miljoonan euron säästöt, koska sääntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset vähenisivät. Voittojen ja tappioiden yhdistämisestä saatavien säästöjen arvioitaisiin puolestaan olevan 1,3 miljardia euroa. Lisäksi sellaisten yhtiöiden kustannusten, jotka harkitsevat toimintansa laajentamista kotimaansa ulkopuolelle, arvioidaan alenevan jopa miljardi euroa. CCCTB:n myötä EU:sta tulisi myös houkuttelevampi kohde ulkomaalaisille sijoittajille. Lue koko lehdistötiedote. Lähde: Euroopan komission Suomen edustusto Yrittäjien vaihto-ohjelma aloitteleville yrittäjille Erasmus nuorille yrittäjille ohjelma tarjoaa aloittelevalle yrittäjälle mahdollisuuden työskennellä jopa kuusi kuukautta kokeneen yrittäjän kanssa tämän pk-yrityksessä jossain toisessa EU-maassa. Ohjelma mahdollistaa kokemusten vaihdon aloittelevien ja kokeneiden yrittäjien kesken sekä helpottaa uusille markkinoille pääsyä ja uusien liikesuhteiden luomista. Ohjelman kohderyhmänä ovat aloittelevat yrittäjät sekä vastaanottavana yrityksenä kokeneet pkyrittäjät. Aloittelevaksi yritykseksi katsotaan yrittäjä, joka on päättänyt perustaa oman yrityksen tai on käynnistänyt oman yrityksen enintään kolme vuotta sitten. Kokeneen yrittäjän tulee joko omistaa EU:ssa toimiva pk-yritys tai johtaa sitä. Ohjelmaan osallistuva yritys saa tukea matkustus- ja asumiskustannuksiin harjoittelun ajaksi. EU-maissa on yli 100 välittäjäorganisaatiota, jotka avustavat sopivan partnerin löytämisessä toisesta maasta. Suomessa on tällä hetkellä 3 välittäjäorganisaatiota, joiden kautta voi hakea ohjelmaan mukaan. Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelman tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja kasvua pk-yrityksissä. Lue kuinka suomalainen pk-yritys Kaunis Koru pääsi vaihto-ohjelman avulla verkostoitumaan Milanossa sekä suunnittelemaan uuden korusarjan hopeasta ja Iittalan ylijäämälasista. Lisätietoa Erasmus nuorille yrittäjille ohjelmasta.

9 9 YRITYSTIETOA Uusia oikeustapauksia ennakkoperinnästä Lentopisteet KHO 2011:26 Tapaus koski työntekijöiden saamien lehtopiste-etujen käyttöä ja siihen liittyvää yrityksen ennakonperintävelvollisuutta. Yhtiön työntekijät olivat käyttäneet yksityistarkoituksissa työnantajan maksamista työmatkoista kertyneet lentopiste-edut. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lentopisteistä saadun edun ennakkoperintään liittyi sellaisia avoimia kysymyksiä, jotka edellyttäisivät nimenomaisia säännöksiä osapuolten velvollisuuksista ja edun arvon määrittelystä. Ennakkoperintälakia oli perusteltua tulkita niin, ettei kysymyksessä olevien lentopisteiden käytöstä muodostunut ennakkoperintälaissa tarkoitettuun palkkaan rinnastuvaa etua. Yhtiön ei voitu katsoa laiminlyöneen ennakonpidätysvelvollisuuttaan. KHO ratkaisi vain lentopiste-edun ennakonperinnän kannalta. Ratkaisussa ei otettu kantaa lentopiste-edun veronalaisuuteen. Sairaanhoitovakuutus KHO:2011:27 Tapauksessa otettiin kantaa yhtiön henkilöstölleen ottamaan sairaanhoitovakuutukseen. Yhtiö oli vakuuttamassa kaikki työntekijänsä sairaanhoitovakuutuksella, joka täydentäisi yhtiön yleislääkäritasoista työterveyshuoltoa. Vakuutuksesta korvattaisiin sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja sairaus-/tapaturmakohtaiseen euron ylärajaan saakka ja ilman omavastuuta. Vakuutuksen keskimääräinen vuosimaksu olisi 273 euroa työntekijää kohden. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että sairaanhoitovakuutuksen kautta työntekijöille tarjolla olevaa, yleislääkäritasoista työterveyshuoltoa täydentävää palvelutarjontaa ei ollut pidettävä epätavanomaisena tai kohtuuttomana, kun otettiin huomioon sekä palvelujen käyttöä koskevat vakuutusehdot että työnantajan vakuutuksesta maksama määrä. Vakuutusmaksujen ei katsottu muodostavan A Oy:n työntekijöille veronalaista tuloa eikä yhtiö ollut velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä työntekijöille otettavan sairaanhoitovakuutuksen perusteella. Laittomasti Suomessa olevan henkilön palkkaamisesta työnantajalle seuraamusmaksu Työryhmä ehdottaa seuraamusmaksua työnantajalle, jos työnantaja on palkannut työntekijän, joka ei täytä Suomeen tulon edellytyksiä tai jonka oikeus oleskella Suomessa on päättynyt. Työnantajan seuraamusmaksusta säädettäisiin työsopimuslaissa. Maksu olisi vähintään euroa ja enintään euroa. Seuraamusmaksua korottavana tekijänä otettaisiin huomioon mm. työntekijän

10 10 mahdollisesta palauttamisesta aiheutuneet keskimääräiset kustannukset ja maksua alentavana tekijänä työnantajavelvoitteiden hyvä hoitaminen. Työryhmä ehdottaa myös muutettavaksi lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia siten, että lähetetyn työntekijän työnantaja olisi yhtälailla velvollinen maksamaan seuraamusmaksun. Seuraamusmaksun määräisi Maahanmuuttovirasto. Lisäksi ehdotetaan, että työnantaja vastaisi työntekijän palkkasaatavien lähettämisestä toiseen valtioon aiheutuneista kustannuksista. Työsuhteen katsottaisiin kestäneen kolme kuukautta, ellei muuta osoitettaisi. Lisäksi työsopimuslaissa olisivat säännökset, jotka koskisivat alihankintatilanteissa välittömän toimeksiantajan ja pääasiallisen toimeksiantajan sekä mahdollisten muiden alihankkijoiden velvollisuuksia tietyissä tilanteissa maksaa työnantajan kanssa yhteisvastuullisesti seuraamusmaksu, kun työnantajana toiminut alihankkija on palkannut säännöksissä tarkoitetun työntekijän. Työryhmä ehdottaa, että seuraamusmaksun täytäntöönpanosta huolehtisi Oikeusrekisterikeskus. Työsuojeluviranomaisten tulisi toimia yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa säännösten noudattamisen valvonnassa. Ehdotusten tarkoituksena on toteuttaa osaltaan Euroopan parlamentin ja neuvoston niin sanottu työnantajasanktiodirektiivi 2009/52/EY. Direktiivin täytäntöönpanosta kokonaisuutena vastaa sisäasianministeriö, jolle ehdotusten jatkovalmistelu siirtyy. Ehdotukset on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, jossa olivat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry sekä SAK, STTK ja Akava. Muistioon liittyy SAKn täydentävä mielipide. Venäjän kasvavat markkinat tarjoavat runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Venäjän talous- ja kehitysministeriö ja Maailmanpankki ennustavat Venäjän talouskasvuksi 4,2 % vuodelle Viennin ja tuotannon kasvun uskotaan vauhdittavan Venäjän talouden positiivista kehitystä. Raakaöljyn hinta on jo ylittänyt 100 dollaria barrelilta. Venäjä pyrkii parantamaan investointi-ilmapiiriä. Alueet kilpailevat ulkomaisista investoinneista. Vuoden 2014 talviolympialaiset pidetään Sotchissa, ja jalkapallon MM-kisat järjestetään vuonna 2018 eri puolilla Venäjää. Suomen vienti Venäjälle kasvaa markkinaosuus pienenee Suomen vienti Venäjälle kasvoi tammi-marraskuussa 15 prosenttia. Samana aikana muiden EU-maiden vienti kasvoi keskimäärin 26 prosenttia. Kiina oli Venäjän suurin tuontimaa vuonna Sen osuus Venäjän tuonnista oli 17 prosenttia. EUmaista suurimmat tuontimaat olivat Saksa (12 %), Italia (4 %) ja Ranska (4 %). Suomen osuus oli noin 2 prosenttia Venäjän tuonnista. Osuus supistui vuonna Syynä tähän on pidetty Suomen viennin rakennetta. Tarjoamme investointitavaroita, kun taas venäläiset haluaisivat kulutustavaroita. Toisaalta voimme kysyä, ovatko suomalaiset tuotteet ja palvelut tarpeeksi tunnettuja Venäjällä ja osaammeko hyödyntää avautuvat markkinat. Suomi-päivät ja Finnish Business in Moscow tapahtuma ovat yksi mahdollisuus muuttaa kurssia.

11 11 Suomi-päivä Samarassa turvallinen tapa aloittaa ja laajentaa liiketoimintaa Venäjällä Suomi-päivät tarjoavat suomalaisille yrityksille, jotka aikovat lähteä Venäjän markkinoille tai laajentaa toimiaan niillä, turvallisen tavan tutustua Venäjään ja sen laajoihin markkinoihin. Seuraavat Suomipäivät järjestetään Samarassa. Samara on tärkeä teollisuuskeskus ja liikenteen solmukohta. Alue on luonnonvaroiltaan rikas ja sieltä löytyy mm. öljyä, maakaasua ja muita luontoperäisiä rakennusaineita. Samaran alue on myös Volgan hallintopiirin ja yksi koko Venäjän johtavia tiede- ja koulutuskeskuksia. Alueella on vahva taloudellinen ja teollinen potentiaali. Alueen tärkeimmät teollisuudenalat ovat auto-, avaruus-, lentokone-, metallinjalostus-, öljy- ja petrokemianteollisuus sekä sähköenergian ja rakennuskomponenttien tuotanto. Finnish Business in Moscow tapahtuma suomalaista osaamista Moskovaan ja muihin kasvukeskuksiin Finnish Business in Moscow-tapahtuman tavoitteena on herättää venäläisten kiinnostus suomalaisen liike-elämän tuotteisiin, palveluihin ja osaamiseen. Toisena päämääränä on kartoittaa markkinat ja löytää suomalaisille yrityksille sopivia yhteistyökumppaneita Moskovasta ja muista kasvukeskuksista. Teemana ovat Venäjän modernisaatio, suomalainen korkea teknologia ja innovatiivinen osaaminen, suomalainen design. Päivät huipentuvat suomalaisen liike-elämän ja innovatiivisen osaamisen esittäytymisenä Venäjän liike-elämän sekä hallinnon ja median edustajille. Päivät pidetään Moskovassa. Konkarit ja aloittelijat kohtaavat avaimet menestyksekkäälle kaupanteolle Kun konkarit ja aloittelijat kohtaavat, syntyy innostava ilmapiiri kaupanteolle, kokemusten vaihdolle sekä verkottumiselle venäläisten ja suomalaisten yritysjohtajien kesken. Kontakteja luomalla ja toimimalla yhdessä saamme äänemme entistä paremmin kuuluville sekä tuotteemme ja palvelumme kaupaksi. Anne Hatanpää, osastopäällikkö, Keskuskauppakamari Kuluttajien usko talouteen heikkeni maaliskuussa Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman maaliskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 17,7, kun se helmikuussa oli 20,0 ja tammikuussa 16,6. Maaliskuussa luottamus oli kuitenkin vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät maaliskuussa edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan ja säästämisen osalta hyvin valoisina. Maaliskuussa kuluttajat arvelivat inflaation kiihtyvän ja pitivät säästämistä kannattavana kestotavaroiden ostamisen ja lainanoton kustannuksella. Maaliskuussa 38 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 43 ja 16 prosenttia ja vuosi sitten 56 ja 12 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Lähde: Kuluttajabarometri 2011, maaliskuu. Tilastokeskus.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. Lakiasiat KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. Lakiasiat KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/syksy 2011... 3-4 JÄSENTIEDOTE 3 / 2 0 1 1 > 3 0. 0 5. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Uudella

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

Laajapohjaisella Länsi-Uudenmaan alueen neuvottelukunnalla olisi nyt tilaus

Laajapohjaisella Länsi-Uudenmaan alueen neuvottelukunnalla olisi nyt tilaus 1 KAUPPAKAMARIASIOITA Länsi-Uudenmaan kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous 28.4.2011 Länsi-Uudenmaan kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous pidetään 28.4.2011 klo 17.00 alkaen Billnäs Bruk tiloissa

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua 2010 YRITYSVEROTUS Kilpailukykyä ja kasvua YRITYSVEROTUS - Kilpailukykyä ja kasvua SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN?

TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Pro Gradu -tutkielma TASAVEROSTAKO VALLITSEVA VEROTUSMUOTO SUOMEEN? Tutkimus tasaveron kannattajien ja vastustajien argumentoinnista julkisessa keskustelussa Ilkka Honkasalo Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 6/2012 > 14.12. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamari kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/syksy 2012...3-5 JÄSENTIEDOTE 6/2012 > 14.12. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa

Lisätiedot

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut

Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut 6 2012 Yrittäjän ja perheenjäsenen työttömyysturvaan parannuksia Vuoden 2013 tärkeät luvut ja maksut Löydä oma unelmasi www.yritysporssi.fi yrityksen myyjän ja ostajan kohtaamispaikka Yrityspörssi on maan

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

3/2003. Veropolitiikka 2003-2007. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

3/2003. Veropolitiikka 2003-2007. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Puheen vuoro 3/2003 Veropolitiikka 2003-2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Helmikuu 2003 Lisätietoja: Helena Pentti helena.pentti@sak.fi puh. (09) 7721 312 SAK, PL 157 FIN-00531 Helsinki Tilaukset:

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2012 > 17.02. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 1/2012 > 17.02. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 1/2012 > 17.02. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Rauman ja Satakunnan

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2003-2007

Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Suomen Yrittäjät Yrittäjyysohjelma 2003-2007 Hyvä Suomen Yrittäjien Yrittäjyysohjelman lukija, Yrittäjyyden arvostus on Suomessa korkealla. Silti yrittäjyysaste, yrittäjien

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN?

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa 2/2012 > 10.04. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa 2/2012 > 10.04. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa JÄSENTIEDOTE 2/2012 > 10.04. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Kauppakamarin päivitetty Koulutuskalenteri/kevät 2012...3 Miten ilmoittaudun

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - yhteisö- ja pääomaverotus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 13/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 19.12.2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 M i n n a Punakallio TIIVISTELMÄ Veronmaksajain Keskusliitto on tutkinut työn verotusta Suomessa ja 16 muussa OECD-maassa vuodesta 1995 lähtien. Vuonna

Lisätiedot

TEM raportteja 23/2013

TEM raportteja 23/2013 TEM raportteja 23/2013 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Entrepreneurship in Finnish Society Kandidaatintyö Saara Mikkola Henna Roikonen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Pääkirjoitus 2/2010 > 15.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asioita

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Pääkirjoitus 2/2010 > 15.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. Kansainvälisiä asioita SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Kauppakamarin kouluttaa Connecting Business! Koulutuskalenteri/kevät 2010...3 JÄSENTIEDOTE 2/2010 > 15.03. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Pääkirjoitus Kauppaneuvos Jorma Sieviläinen:

Lisätiedot