PSYKONET - TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PSYKONET - TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 PSYKONET - TOIMINTAKERTOMUS 2011 Psykologian koulutusalalla toimii kuuden yliopiston muodostama yliopistoverkosto Psykonet. Verkosto on toiminut psykologian alan koulutuksen katto-organisaationa vuodesta Verkoston toiminnan perustana on yliopistojen välinen sopimus koulutusyhteistyöstä ja verkoston koordinaatioyksikkönä toimii Turun yliopisto. Verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen psykologian opiskelijoiden liiton, Suomen psykologisen seuran sekä Suomen Psykologiliiton kanssa. Opiskelijat ovat osallistuneet varsinkin perustutkinnon kehittämistä koskevaan keskusteluun. Psykologiliitolla taas on merkittävä panos erityisesti erikoispsykologikoulutuksen kehittämisessä. Verkoston toimintaperiaatteen mukaisesti luottamustehtävät organisaation eri työryhmissä kiertävät. Vuonna 2011 Psykonetin johtajana toimi professori Juhani Julkunen Helsingin yliopistosta. Verkoston koordinaattorina toimi Hanna Erola. Psykonetin organisaatio

2 Verkoston toiminta vuonna 2011 Vuoden 2010 alusta verkoston rahoitus muodostuu jäsenyliopistojen verkostolle osoittamista budjettivaroista. Vuodelle 2011 Psykonet sai rahoitusta yhteensä Summat vaihtelivat yliopistoittain ( ) samoin kuin rahoituspäätösten aikajänne: osa yliopistoista on myöntänyt rahoituksen vuodelle 2011 ja osa vuosille Koordinaatioyliopiston pyrkimyksenä on saada verkoston rahoitus vakiinnutettua niin, että tulevalle tulossopimuskaudelle saataisiin koko kauden kattava rahoitussopimus. Vuodelle 2011 osoitettu rahoitus riitti toiminnan järjestämiseen suunnitelman mukaisesti. Tapahtumia vuonna 2011 Psykonetin johtokunta kokoontui vuoden 2011 aikana viisi kertaa puhelinkokoukseen. Lisäksi järjestettiin laajennettu johtokunnan kokous huhtikuussa: Psykonetin laajennettu johtokunnan kokous Helsingissä Laajennetussa johtokunnan kokouksessa keskusteltiin Psykonetin ajankohtaisten asioiden lisäksi Psykonetin tulevaisuudesta, toiminnan vakauttamisesta ja erikoispsykologikoulutuksen asemasta korkeakoululaitoksen sisällä. Yliopistojen profiloitumistarpeiden huomioon ottaen tavoitteeksi otettiin, että opetustoimien osalta ns. tasajakomalli toteutettaisiin vuoden 2013 alusta lukien. Vuoden 2011 muuta toimintaa Verkostosopimus Sopimus valtakunnallisesta psykologian alan koulutusyhteistyöstä allekirjoitettiin kesäkuussa Sopimuksella sovitaan Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin välisestä verkostomuotoisesta yhteistyöstä psykologian alan perus-, erikoistumis- ja tutkijakoulutuksesta. Vierailu opetus- ja kulttuuriministeriössä Psykonetin ja Sosnetin edustajat vierailivat OKM:n koulutus- ja tiedepolitiikan osastolla toukokuussa Tilaisuudessa keskusteltiin erikoistumiskoulutusten tilanteesta yliopistouudistuksen jälkeen. EuroPsy-pätevyys Psykonet on edustanut Suomea Euroopan Psykologiliittojen (EFPA) EuroPsyprojektissa, jonka tavoitteena on ollut psykologian alan koulutuksen harmonisointi siten, että sen pohjalta on kehitettävissä yhtenäinen käytäntö psykologiammatin harjoittamisoikeuteen EU:n alueella (EuroPsy-pätevyys). Suomi oli mukana projektin Experimental garden vaiheessa, joka päättyi vuonna 2009, jonka jälkeen EFPA otti vastuulleen EuroPsy-järjestelmän virallistamisen jäsenmaissaan. EFPA nimesi 2010 Euroopan pätevyyslautakunnan (European Awarding Commitee, EAC), jossa Suomen edustajana, lautakunnassa on jo aikaisemmassa vaiheessa mukana ollut, Pirkko Nieminen. EAC hyväksyi Suomen kansallisen EuroPsypätevyyslautakunnan joulukuussa Suomen pätevyyslautakuntaan kuuluvat edustajat kustakin psykologian oppiaineesta sekä asiantuntijajäsenet Suomen Psy- 2

3 kologiliitosta. Lautakunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2011 Juha Holma. Lautakunta kokoontui vuonna 2011 neljä kertaa. Yhteistoiminta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kanssa Psykonetin piirissä toimii erityinen ulkomaaopintojen työryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa, että psykologian alalla yliopistoissa on riittävän yhtenäiset käytännöt ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneiden opiskelijavalinnoissa, opintosuoritusten tulkinnoissa ja niistä viranomaisille annettavissa lausunnoissa. Työryhmällä on valtuudet Valviran pyytämien vastaavuuslausuntojen antamiseen. Vuoden 2011 aikana lausuntoja annettiin kaiken kaikkiaan yksitoista kappaletta. EU Edulink-projekti Psykonetin kolmivuotinen EU:n Edulink-ohjelma pääättyi vuoden elokuussa Kesäkuussa 2011 järjestettiin Afrikassa hankkeen viimeinen workshop. Edulinkohjelma edistää korkeakouluyhteistyötä Euroopan sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden kesken. Ohjelman rahoitus tuli Euroopan komissiolta ja sen hallinnosta vastasi ACP-sihteeristö. Ohjelman tavoitteena oli verkostoitumisen keinoin vahvistaa korkeakoulujen voimavaroja ja alueellista integraatiota sekä parantaa korkeakoulutuksen laatua. Projektin puitteissa julkaistiin käsikirja Assessment of Learning Disabilities: Cooperation etween Teachers, Psychologists and Parents African edition. Hankkeen partnereita olivat Psykonetin lisäksi University of Zambia, University of Namibia, Kenyatta University sekä Zambia Institute of Special Education. Yhteistyöhön osallistui myös Niilo Mäki Instituutti. Hankeen tavoitteena oli partneriorganisaatioiden opetuksen kehittäminen lasten oppimisvaikeuksien alueella. 3

4 Erikoispsykologikoulutus Erikoispsykologikoulutus lyhyesti Psykologian lisensiaatin tutkintona suoritettava erikoispsykologikoulutus aloitettiin kokeiluna vuonna 1993 ja vakiinnutettiin psykologian tutkintoasetuksessa vuonna Erikoispsykologikoulutus suoritetaan lisensiaatin tutkintona, jonka laajuus on 120 op. Ammatillisten erikoistumisopintojen osuus tutkinnossa on 65 op, lisensiaatintutkimuksen osuus 40 op ja opintoihin liittyvien ammatillisten ja tutkimusmenetelmäopintojen osuus 15 op. Koulutukseen pääsyn ehtona on vähintään kahden vuoden mittainen työkokemus laillistettuna psykologina. Tavoitteena on, että tutkinto suoritetaan oman työn ohessa ja kiinteästi siihen liittyen neljän opiskeluvuoden aikana. Koulutuksen voi suorittaa jollakin viidestä erikoisalasta: kehitys- ja kasvatuspsykologia, neuropsykologia, psykoterapia, terveyspsykologia sekä työ- ja organisaatiopsykologia. Koulutus on valtakunnallista ja kaikkien erikoisalojen koulutus on mahdollista suorittaa kaikissa psykologian tutkintoja tuottavissa yliopistoissa, jotka ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Erikoispsykologikoulutuksen yleistilanne vuonna 2011 Erikoispsykologikoulutuksen toimintavuotta 2011 leimasi edelleen huoli erikoispsykologikoulutuksen tulevaisuudesta uuden yliopistolain ja verkoston rahoitusmallin muutosten keskellä. Kuitenkin syksyllä 2010 tehdyn päätöksen mukaisesti opiskelijavalinta toteutettiin vuonna Tapahtumia vuonna 2011 Tammipäivä Tampereella. Päivien aiheina mm. psykonetin erikoispsykologikoulutuksen visio ja strategia , resurssien vaikutus koulutuksen toteuttamiseen ja muiden kuin oman alan opiskelijoiden osallistuminen erikoisalojen kursseille. Elopäivät Tampereella. Teemoina olivat mm. erikoisalojen tehtävien toteutus: opinto-opas, kurssijärjestelyt, kurssisynergia, opiskelijavalinta, opintorekisteri ja tohtoriopiskelijoiden osallistuminen erikoispsykologikoulutukseen. Organisaatio ja yleishallinto Erikoispsykologikoulutuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimi professori Hannele Räihä Turun yliopistosta. Erikoisalasihteereinä toimivat Anne Jaskio, Suvi Räisänen ( asti) ja Mauri Niiniaho ( alkaen). Erikoispsykologikoulutuksen johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, lisäksi erikoisalat pitivät omia kokouksiaan tarpeen mukaan. 4

5 Opiskelijat ja opiskelijavalinta Erikoispsykologikoulutuksen opiskelijavalintaa toteutettiin touko-elokuussa 2011 niin, että kaikilla viidellä erikoisalalla, uudet opiskelijat aloittavat opintonsa tammikuussa Hakemuksia koulutukseen tuli yhteensä 180 ja koulutukseen valittiin 72 opiskelijaa. Opiskelijoiden kokonaismäärä oli vuoden 2011 lopussa 333 (mukana uudet tammikuussa 2012 opintonsa aloittavat 72 opiskelijaa). Erikoispsykologikoulutuksen opiskelijat erikoisaloittain ja yliopistoittain KEHKA NEURO TERA TERVEYS T & O Yhteensä HY ISY JY TaY TY ÅA Yhteensä Suuntaus opiskelijamäärässä on aikaisemmin ollut koko ajan hieman kasvava, vaikka sisäänoton ja valmistujien määrien olisi hyvä olla tasapainossa. Tilanne on ollut tasapainoisin neuropsykologian alalla, jossa sisäänotto ja valmistujien määrä ovat olleet keskimäärin yhtä suuret viime vuosina. Opintojen suorittaminen neljässä vuodessa työn ohella on osoittautunut vaativaksi tehtäväksi. Vuonna 2011 erikoispsykologikoulutuksesta valmistui yhteensä 29 opiskelijaa, joista 27 suoritti lisensiaatin tutkinnon ja 2 erilliset opinnot. Vuosittainen tulos on ollut keskimäärin 25 tutkintoa. Äkillisten traumaattisten kriisien kaksivuotiseen koulutusohjelmaan valitaan uudet opiskelijat seuraavan kerran vuonna Kansainväliset yhteydet Erikoispsykologikoulutuksen opettajat osallistuivat lukuisiin kansainvälisiin kongresseihin sekä niiden valmisteluun kansainvälisten tieteellisten komiteoiden jäsenenä ja toimivat referee-tehtävissä. Lisäksi opettajia on jäsenenä useiden kansainvälisten julkaisujen tieteellisissä toimituskunnissa. EU:n ACP-Edulink-ohjelma myönsi Psykonetille euroa "Education for Children with Learning Disabilities: African-European Co-operation for Promoting Higher Education and Research" -hankkeen toteuttamiseen vuosina Hankkeessa toimivat Psykonetin lisäksi alan korkeakoulut Namibiasta, Sambiasta ja Keniasta sekä Niilo Mäki Instituutti Suomesta. Kehitys- ja kasvatuspsykologian ja neuropsykologian erikoisalan opettajat osallistuivat kouluttajina hankkeen projektiseminaareihin. 5

6 Tieteellinen toiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Erikoispsykologikoulutuksen opettajat toimivat aktiivisesti myös tutkijoina ja julkaisivat vuoden 2011 aikana useita artikkeleita sekä kansainvälisissä foorumeissa että kotimaisissa referee-julkaisuissa ja kokoomateoksissa. Kaikki erikoispsykologikoulutuksen professorit ja lehtoreista Tuula Hynninen ovat olleet mukana Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologisen Seuran tieteellisen neuvottelukunnan työskentelyssä. Opettajakunnan edustajia toimii asiantuntijajäseninä myös useissa muissa työryhmissä, yhdistyksissä ja asiantuntijaorganisaatioissa, mm. Valvirassa, valtioneuvoston asettamassa poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnan psykososiaalisen tuen ja palveluiden työryhmässä, Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen kouluttajapätevyyslautakunnassa, Suomen Akatemian Workohjelman ohjausryhmässä ja valtakunnallisessa yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortiossa. Taloustilanne Vuonna 2011 erikoispsykologikoulutuksen kustannuksista vastasi kukin verkoston yliopisto omalta osaltaan. Myönnetyn rahoituksen turvin koulutus pystyttiin toteuttamaan suunniteltuun tapaan. Erikoispsykologikoulutuksen jatkuvuus edellyttää, että rahoituspohja on pitkäjänteisesti turvattu. Tulevaisuudessa rahoitusta onkin pyrittävä vahvistamaan ja erityisesti turvaamaan toiminnan taloudellisen pohjan pysyvyys. 6

7 Perustutkintotyöryhmä Perustutkintokoulutus lyhyesti Psykonet-verkoston jäsenyliopistoissa toteutettava psykologian perusopintokokonaisuus samoin kuin osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan kokonaisuudessaan Psykonetyhteistyönä. Jäsenyliopistojen yhteistä perustutkinto-opetusta kehittää ja valvoo yliopistojen nimeämien vastuuhenkilöiden muodostama perustutkinnon johtoryhmä. Johtoryhmän päätehtävänä on suunnitella Psykonetin yhteistä opetusta, joka voidaan toteuttaa vuorovaikutteisena kontaktiopetuksena (luentona tai seminaarina) videoneuvottelulaitteiden kautta, tietoverkkovälitteisenä etäopiskeluna tai näiden molempien monimuotoisena yhdistelmänä. Opetusyhteistyön lisäksi perustutkinnon johtoryhmä käsittelee opiskeluun liittyviä erityiskysymyksiä, erimerkiksi psykologian ammatillisten opintojen kehittämistä, psykologian harjoitteluun liittyviä kysymyksiä, opintojen vastaavuuteen liittyviä asioita, opiskelijavalinta-yhteistyötä ja tutkintorakenteeseen liittyviä muutoksia. Opetusyhteistyö Yhteisopetuksessa jatkettiin syksyllä 2005 käynnistyneen yhteisen 25 op:n laajuisen perusopintokokonaisuuden toteuttamista. Perusopintokokonaisuus koostuu viidestä 5 op:n laajuisesta opintojaksosta, joiden jokaisen suunnittelusta vastaavat laitosten edustajista kootut työryhmät. Opintojaksot on sovitettu kunkin laitoksen opetus- ja työsuunnitelmiin. Vuonna 2011 virtuaaliopetustuntien määrä lisääntyi noin 20 %. Perusopetuskokonaisuuden muodostavat seuraavat opintojaksot: Kehityspsykologian perusteet Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet Persoonallisuuspsykologian perusteet Psykologisen tutkimuksen perusteet Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet Vuonna 2011 järjestettiin seuraavat aine- ja syventävien opintojen yhteistyökurssit: Akuutit traumaattiset kriisit ja niiden käsittely Kognitiivinen neurotiede Työ- ja organisaatiopsykologia Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia Psychology of Language Integrative Neuroscience Mitä nuoren psykologin tulee tietää - ammattietiikkakurssi Lisäksi laitosten käytettävissä olevina verkkoluentoina ovat seuraavat kurssit: Laadulliset menetelmät (7 luentoa) Emootiopsykologia (22 luentoa) Kognitiiviset prosessit (12 luentoa) 7

8 Perustutkintotyöryhmässä keskusteltua: Vuonna 2011 yhteinen virtuaaliopetus hoitui suunnitellun mukaisesti (määräaikaiset työsuhteet jatkuivat) ja työryhmän kanta oli, että yhteistä opetustoimintaa tulee jatkaa ja opetusten käytännön organisointi tulee jatkua nykyisellä tavalla. Psykonetin opetuskäytössä on n. 50 verkkotallenteena olevaa luentoa: Emootiopsykologia (22 luentoa), Laadulliset tutkimusotteet psykologiassa (7 luentoa) ja Kognitiivinen psykologia (12 luentoa). Luennot on tuotettu vuosien aikana. Luentojen tekninen toimivuus ei välttämättä ole enää ajan tasalla. Luentotaltiotiedostot ovat pääasiallisesti HY:n ja UEF:n mediapalvelimilla ja muu materiaali HY:n ApuMatti-järjestelmässä. Aineiston ylläpidosta vastaa Psykonetin järjestelmäasiantuntija. Työryhmä päätti, että selvitetään nykyisen aineiston käyttömahdollisuudet ennen kuin lähdetään työstämään uusia kursseja. Järjestelmäasiantuntija selvittää aineiston jatkokäyttömahdollisuudet (teknisen toteutuksen ylläpito, aineiston konvertointi). Syksystä 2011 alkaen on peruskursseista jälleen kerätty opintojaksopalautetta yhteisellä lomakkeella (elomake). Käytössä oli myös kurssikohtainen pikapalaute (Plone-järjestelmän lomake), jota kautta opiskelijat voivat jättää luentojen sisältöjä ja/tai teknistä toteutusta koskevaa palautetta. 8

9 Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma lyhyesti Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma (National Doctoral Programme of Psychology) on verkostomuotoinen, yliopistoverkosto PSYKONETin jäsenyliopistojen yhteinen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman muodostavat yhdessä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen psykologian oppiaineet sekä Psykologiska institutionen vid Åbo Akademi. Tohtoriohjelman koordinaatioyksikkönä toimii Turun yliopisto. Psykologian tohtoriohjelman toiminta-ajatuksena on valmentaa psykologian alan tohtorikoulutettavista huipputason tieteellisen tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen osaajia tuomalla heidät yhteen dokumentoidun kansainvälisen profiilin omaavien psykologian alan tutkijoiden kanssa. Useimmat tutkijoista työskentelevät ryhmässä. Oman alan erikoisasiantuntijuuden ohella tohtoriohjelma tukee tieteellisen yleissivistyksen hankkimista. Psykologian tutkijakoulun tutkijakoulutettavat ja väitökset 2011 Opetusministeriö on myöntänyt Psykologian valtakunnalliselle tohtoriohjelmalle 14 tohtorikoulutettavan paikkaa kaudelle sekä 11 tohtorikoulutettavan paikkaa kaudelle Ensin mainituista tutkijakoulupaikoista viisi paikkaa on 3-vuotisia ja yhdeksän 5-vuotisia, loput 3 paikkaa ovat 4-vuotisia. Vuonna 2011 tohtoriohjelmassa OKM-rahoitusta sai yhteensä 26 opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan Psykologian tohtoriohjelmassa opiskeli vuonna 2011 yhteensä 76 tohtorikoulutettavaa joko edellä mainituilla Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamilla tohtorikoulutuspaikoilla (26 hlöä) tai tohtoriohjelman omilla oheispaikoilla (50 hlöä). Vuoden 2011 aikana väitteli 8 Psykologian valtakunnallisen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavaa, joko OKM- tai oheispaikalta. Toiminta ja tapahtumat vuonna 2011 Opetus- ja kurssitoiminta sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Tohtorikoulutettavien opiskelusta noin kaksi kolmasosaa on oman väitöskirjatutkimuksen tekemistä ja yksi kolmasosa muodostuu suoritettavista muista opinnoista. Opinnot sisältävät toisaalta tieteenalakohtaisia kursseja, toisaalta menetelmäopintoja sekä työelämävalmiuksia edistäviä yleisiä kursseja. Suomen Akatemia myöntää tohtoriohjelmille tukea opetus- ja kurssitoiminnan järjestämiseen. Vuoden 2011 aikana järjestettiin useita tohtorikoulutettaville ja muille jatko-opiskelijoille suunnattuja opintojaksoja ja tapahtumia, yhteensä 10 kurssia. Valtaosa kursseista järjestettiin englanninkielisinä ja ne olivat avoinna myös esim. Nordic-Baltic-verkoston jäsenyliopistojen tohtorikoulutettaville. 9

10 Kurssit 2011 Tieteen etiikka Hyvä rahoitushakemus HAPPY SCHOOL School Engagement and SCHOOL Transitions-seminar Kevätsymposium 2011 Applied missing data analysis HAPPY SCHOOL 2: Peers and School-seminar Integrative Neuroscience MPlus peruskurssi how to Find Gens for Language and Related Cognition How to do theoretical research? Psykologian tohtoriohjelma koulutettavilla oli mahdollisuus osallistua Psykiatrian tutkijakoulun järjestämille kursseille sekä Psykonet-verkoston erikoispsykologikoulutuksen opetukseen. Henkilöt vuonna 2011 Tohtoriohjelman johtajana toimi professori Katri Räikkönen-talvitie (HY). Koordinaattorina toimi asti Hanna-Leena Tikkanen ja alkaen Jussi Kinnunen. Talous Tohtoriohjelman varat koostuivat Suomen Akatemian opetus- ja kurssitoimintaan osoittamasta tutkijakoulutuesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tohtorikoulutettaville myöntämistä palkkamäärärahoista. 10

11 PSYKONETIN TYÖRYHMÄT VUONNA 2011 PSYKONETIN JOHTOKUNTA Puheenjohtaja Julkunen Juhani HY Varapuheenjohtaja Hokkanen Laura HY Pysyvien työryhmien puheenjohtajat Jäsenet Yliopisto Varajäsen Yliopisto Räihä Hannele TY Wahlberg Karl-Erik JY Korpela Kalevi TaY Feldt Taru JY Räikkönen-Talvitie Katri HY Ruusuvirta Timo TY Holma Juha JY Psykologian oppiaineet vastuuhenkilöt Jäsenet Yliopisto Varajäsen Hyönä Jukka TY Hämäläinen Heikki Hokkanen Laura HY Saarinen Jussi Kinnunen Ulla TaY Nieminen Pirkko Lappalainen Raimo JY Feldt Taru Leiman Mikael ( asti ISY Korhonen Merja Korhonen Merja ( alkaen) ISY Santtila Pekka ÅA Sandnabba Kenneth Asiantuntija jäsen Varajäsen Tikkanen Tuomo PSYLI Ollikainen Teemu Erola Hanna ( alkaen) TY PERUSTUTKINNON JOHTORYHMÄ Puheenjohtaja Korpela Kalevi TaY Varapuheenjohtaja Feldt Taru JY Jäsenet Yliopisto Varajäsen Lipsanen Jari HY Kalska Hely Kuittinen Matti ISY Korhonen Merja Feldt Taru JY Penttonen Markku Korpela Kalevi TaY Jehkonen Mervi Railo Henry TY Räihä Hannele Grönholm-Nyman Petra ÅA Karrasch Mira Ollikainen Teemu SPL Tikkanen Tuomo Korpela Mikko-Juhani (kevät) SPOL Östman Lauri Holopainen Annaleena (syksy) Naumanen Markku ISY : Virva Vatjus, TaY 11

12 ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN JOHTORYHMÄ Puheenjohtaja Räihä Hannele TY Varapuheenjohtaja Wahlberg Karl-Erik JY Erikoisalatyöryhmien puheenjohtajat Jäsen Yliopisto Varajäsen Yliopisto Räihä Hannele (Kehka) TY Korhonen Merja ISY Korkman Marit (Neuro, asti) HY Nybo Taina HY Hokkanen Laura (Neuro, alkaen) HY Wahlberg Karl-Erik (Tera) JY Kalska Hely HY Julkunen Juhani (Terveys) HY Lappalainen Raimo JY Elo Anna-Liisa ( Työ) TaY Kuittinen Matti ISY Muut laitosten edustajat Leiman Mikael ( asti) ISY Kuittinen Matti Korhonen Merja ( alkaen) Laine Matti ÅA Karrasch Mira Ollikainen Teemu SPL Tikkanen Tuomo Erola Hanna TY TOHTORIOHJELMAN JOHTORYHMÄ ( ) Puheenjohtaja Räikkönen-Talvitie Katri HY Varapuheenjohtaja Ruusuvirta Timo TY Jäsen Yliopisto Varajäsen Yliopisto Punamäki Raija-Leena TaY Korpela Kalevi TaY Ruusuvirta Timo TY Hyönä Jukka ÅA Santtila Pekka ÅA Komulainen Katri ISY Kujala Teija HY Pesonen Anu-Katriina HY Salmela-Aro Katariina JY Leppänen Paavo JY Svedholm Annika (HY) opiskelijajäsen Railo Henry (TY) opiskelijajäsen Tikkanen Hanna-Leena ( asti) Kinnunen Jussi ( alkaen) ERIKOISALATYÖRYHMÄT Kehitys- ja kasvatuspsykologia Puheenjohtaja Räihä Hannele TY Varapuheenjohtaja Perho Hannu ISY 12

13 Jäsen Yliopisto Varajäsen Heinonen Kati HY Tuovinen Soile Korhonen Merja ISY avoin Ahonen Timo JY Aro Tuija Nieminen Pirkko TaY Vierikko Elina Räihä Hannele TY Kiiski-Mäki Hanna Hupa Margaretha ÅA Lindfors Bodil Ahtola Annarilla SPL Kivisaari Kati Mutikainen Ulla opiskelijajäsen Punna Terhi Jaskio Anne JY Neuropsykologia Puheenjohtaja ( asti) Korkman Marit HY Puheenjohtaja ( alkaen) Hokkanen Laura HY Jäsenet Yliopisto Varajäsen Poutiainen Erja HY Kalska Hely Räty Hannu ISY Komulainen Katri Ahonen Timo JY Lyytinen Heikki Pirilä Silja TaY Jehkonen Mervi Hämäläinen Heikki TY Korhonen Tapio Laine Matti ÅA Karrasch Mira Hämäläinen Päivi SPL Nybo Taina Dufva Mia opiskelijajäsen Munck Petriina Asiantuntijajäsenet Kallio Eeva-Liisa Suomen Neuropsykologinen Klenberg Liisa yhdistys Räisänen Suvi ( asti) Niiniaho Mauri ( alkaen) HY HY Psykoterapia Puheenjohtaja Wahlberg Karl-Erik JY Varapuheenjohtaja Kalska Hey HY Jäsenet Yliopisto Varajäsen Kalska Hely HY Julkunen Juhani Leiman Mikael ISY Korhonen Merja Wahlstrom Jarl JY Seikkula Jaakko Tuomisto Martti TaY Rantanen Johanna 13

14 Hakanen Armi TY Räihä Hannele Sandnabba Kenneth ÅA Hupa Margaretha Lehtovuori Pirjo SPL Chydenius Esa Ollikainen Teemu opiskelijajäsen Mikkonen Salla Jaskio Anne JY Terveyspsykologia Puheenjohtaja Julkunen Juhani HY Varapuheenjohtaja Lappalainen, Jarmo ISY jäsenet Yliopisto Varajäsen Hintsanen Mirka HY Pulkki-Råback Laura Komulainen Katri ISY Räty Hannu Lappalainen Raimo JY Holma Juha Tuomisto Martti TaY Nieminen Pirkko Kärnä Antti TY Kaukiainen Ari von der Pahlen Bettina ÅA Grönholm-Nyman Petra Liius Kirsi SPL Tikkanen Tuomo Alho Iina opiskelijajäsen avoin Räisänen Suvi ( asti) Niiniaho Mauri ( alkaen) Työ- ja organisaatiopsykologia Puheenjohtaja Elo Anna-Liisa TaY Varapuheenjohtaja Kuittinen Matti ISY Jäsenet Yliopisto Varajäsen Virtanen Marianna HY Summala Heikki Kuittinen Matti ISY Perho Hannu Mäkikangas Anne JY Puutio Risto Elo Anna-Liisa TaY Kinnunen Ulla Keskinen Esko TY Kaukiainen Ari Santtila Pekka ÅA Karrasch Mira Kuusinen Patrik SPL Fromholtz-Mäki Kristiina Vendell Marianne opiskelijajäsen Matikainen Satu Asiantuntijajäsenet Huuhtanen Pekka Vartiainen Matti Työterveyslaitos TKK Jaskio, Anne JY 14

15 MUUT TYÖRYHMÄT Ulkomaaopintojen työryhmä Puheenjohtaja Holma Juha JY Jäsenet Yliopisto Varajäsen Pakarinen Hilkka HY Hokkanen Laura Korhonen Merja ISY Puustinen Birgitta Holma Juha JY Kaartinen Jukka Nieminen Pirkko TaY Pirilä Silja Räihä Hannele TY Salmi Satu Karrasch Mira ÅA Grönholm-Nyman Petra Tikkanen Tuomo PSL Ollikainen Teemu Erola Hanna TY 15

Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi 2007 2010. Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:

Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi 2007 2010. Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava: Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 1/13 Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma lyhyesti Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma (National Doctoral Programme of Psychology) on verkostomuotoinen,

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Monta tietä maisteriksi

Monta tietä maisteriksi 1 R. Raivola, T. Himberg, A. Lappalainen, K. Mustonen & T. Varmola Monta tietä maisteriksi Yliopistojen maisteriohjelmien arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 3:2002 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013. Y tunnus 2343785 4. Kotipaikka Helsinki

Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013. Y tunnus 2343785 4. Kotipaikka Helsinki Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf TOIMINTAKERTOMUS Y tunnus 2343785 4 Kotipaikka Helsinki Suomen yliopistot UNIFI ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 Helsinki www.unifi.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista.

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti

Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti Lääketieteen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi hankkeen loppuraportti 28.2.2015 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto, työryhmä ja työryhmän työskentely 3 2. Lääketieteen

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry PitkynPiiri 2/2007 Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry 2 Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn tarkoituksena on toimia ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET... 1 3. OPETTAJANKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 4. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2010 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2011 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-144-7 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Kansi: Juha Ilonen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2006 toimintakertomus 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA 2006 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 2.1 YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen benchmarking tekniikan alan koulutusohjelmissa

Opintojen ohjauksen benchmarking tekniikan alan koulutusohjelmissa 1 M. Toikka & S. Hakkarainen Opintojen ohjauksen benchmarking tekniikan alan koulutusohjelmissa Kymenlaakson, Mikkelin ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulut KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2011

Tilinpäätös 31.12.2011 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2013 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot